ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 Σν Μ150 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο πνιύπινθα κεραληθά κέξε κε γλώκνλα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεησκέλε ζπληήξεζε γηα ην ρεηξηζηή θαη ην πνιύ ρακειό θόζηνο απηήο. -ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ -Σν σθ. θνξηίν πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην Μ150 πξνηείλνπκε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 250 kg γηα ηνλ εύθνιν ρεηξηζκό ηνπ θαη γηα ηελ αζθαιεηά ζαο. Σν κεράλεκα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζηξίβεη επη ηόπνπ κε πίεζε ζην ηηκόλη. Η δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη κεγαιώλεη όζν απμάλεηαη ην θνξηίν ηνπ κεραλήκαηνο. Αλσθέξεηεο θαη θαησθέξεηεο πξέπεη λα δηαζρίδνληαη θάζεηα θαη όρη πιαγίσο. Γελ πξέπεη λα ην νδεγείηε ζε πνιύ αλεθνξηθά ή θαηεθνξηθά εδάθε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα δηόηη ν θηλεηήξαο δελ δηαζέηεη αληιία ιαδηνύ θαη απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ειιηπή έσο θαη κεδεληθή ιίπαλζε όηαλ βξίζθεηαη ππό θιίζε.

2 -ε θαησθέξεηα έρεηε ζπκπιεγκέλν ηνλ ηκάληα θίλεζεο θαη ρακειέο ζηξνθέο ζηνλ θηλεηήξα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν θηλεηήξαο επηβξαδύλεη ην κεράλεκα θαη δηαηεξεί ζηαζεξή ηαρύηεηα. Γηα ηελ αζθάιεηα ζαο θαη απνθπγή δεκηάο ζην κεράλεκα, κελ ην νδεγείηε πάλσ από έληνλεο αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο θαζώο θαη πάλσ από νγθώδεηο πέηξεο. ε αθξαίεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη θίλδπλνο πιάγηαο αλαηξνπήο. -Η ηαρύηεηα πνπ θηλείηαη ην κεράλεκα ειέγρεηαη από ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Δλεξγνπνηείηε ηε ζύκπιεμε πάληα κε ρακειέο ζηξνθέο θηλεηήξα. Μόιηο ην κεράλεκα αξρίζεη λα θηλείηαη κπνξείηε λα απμήζεηε ζηελ επηζπκεηή ηαρύηεηα. -ε πνιύ ζαζξά (πρ ζθακέλα) εδάθε νη ηξνρνί δελ έρνπλ αξθεηή πξόζθπζε γηα λα θηλεζεί ηθαλνπνηεηηθά ην κεράλεκα. Με κηθξό θνξηίν επάλσ ζηελ θαξόηζα απμάλεηαη θαηαθόξπθα ε πξόζθπζε. Οη ηξνρνί ζην Μ150 είλαη ηνπνζεηεκέλνη αληίζεηα από ηελ πξνηεηλόκελε θνξά πεξηζηξνθήο πνπ δείρλεη ην ιάζηηρν. Απηό βνεζαεί λα έρεη θαιύηεξε πξόζθπζε. -Σν Μ150 δελ έρεη όπηζζελ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ην ζύξεηε πξνο ηα πίζσ ειέγμηε όηη δελ είλαη παηεκέλν ην ρεηξόθξελν θαη όηη δελ παηάηε ηελ καλέηα ηνπ ζπκπιέθηε. -Σν ρεηξηζηήξην ηνπ ζπκπιέθηε ηνπ κεραλήκαηνο ιεηηνπξγεί αλάπνδα γηα ιόγνπο αζθάιεηαο. Γηα λα θηλεζεί ην κεράλεκα ηνλ παηάηε θαη ηνλ θξαηάηε ζε απηή ηε ζέζε. ε πεξίπησζε πνπ ράζεηε γηα θάπνην ιόγν ηελ επαθή κε ην ηηκόλη ην κεράλεκα ζα ζηακαηήζεη άκεζα. -Σν θξέλν ηνπ κεραλήκαηνο ιεηηνπξγεί θαη σο ρεηξόθξελν. Οηαλ αθήλεηε ην κεράλεκα λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα θηλείηαη, σο ςεθάζηηθό ή ειαηνξαβδηζηηθή γελλήηξηα πάληνηε λα ελεξγνπνηείηε ην ρεηξόθξελν. -Δρεηε πάληα ηνλ έιεγρν ηνπ γύξσ ρώξνπ θαη ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν θηλείζηε. Απνθεύγεηε ην νδεγείηε θνληά ζε άιια άηνκα ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 5 κέηξσλ. -Υξεζηκνπνηείηε ην κεράλεκα κόλν γηα ην ζθνπό πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί, ηε κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ. Με πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλεο. Η αζθάιεηα πξέπεη πάληνηε λα είλαη ην πξώην ζαο κέιεκα! Μόλν ρξήζηεο πνπ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα ην ρεηξίδνληαη!

3 -ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Φπιάζεηε ην κεράλεκα ζε θιεηζηό θαη ζηεγλό ρώξν. Γηα κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο απνζήθεπζε πξνζηαηέςηε ηηο αιπζίδεο θίλεζεο θαιύπηνληάο ηηο κε γξάζζν. Αθήζηε ηνλ θηλεηήξα λα ιεηηνπξγεί κε θιεηζηή ηελ παξνρή βελδίλαο εώο πνπ λα ζβήζεη κόλνο ηνπ πξηλ ηελ απνζήθεπζε. Η βελδίλε πνπ κέλεη πνιύ θαηξό ζην ηεπόδηην ράλεη ζηαδηαθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ν θηλεηήξαο δελ εθθηλεί. -ΤΝΣΗΡΗΗ θ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥ/ΣΟ -Κηλεηήξαο Σν ιάδη ιίπαλζεο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα αιιάδεηαη θάζε 50 ώξεο ιεηηνπξγίαο. Η πξώηε αιιάγε πξέπεη λα γίλεη ζε 20 ώξεο. Η ππθλόηεηα ηνπ είλαη SAE 30 θαη πξέπεη λα είλαη εηδηθό γηα βελδηλνθηλεηήξεο. Η ηάπα πιήξσζεο ππάξρεη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ε βίδα απνπιήξσζεο ζηε βάζε ηνπ θηλεηήξα. ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ

4 - Ικάληαο κεηάδνζεο Ο ηκάληαο κε ηνλ νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν ην Μ150 είλαη δηαζηάζεσο Α-45. Λεηηνπξγεί θαη σο ζπκπιέθηεο γηα ην κεράλεκα. Ο ηκάληαο γηα λα αιιάρηεη όηαλ θζαξεί πξέπεη λα θάλεηε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο : 1) Αθαηξέζηε ην θάιπκα ηεο ηξνραιίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε 3 ζεκεία. 2α) Υηππήζηε θάζεηα κε έλα βαξύ ζθπξί ηελ ηξνραιία κεξηθέο θνξέο, παξεκβάινληαο κηα ζηδεξέληα επίπεδε ξνδέια γηα λα κελ πξνθαιέζεηε δεκηά ζηελ ηξνραιία. Η ηξνραιία κε ην ρηύπεκα ειεπζεξώλεηαη από εθεί πνπ βηδώλεη θαη κε κηα απόηνκε ζηξνθή πξνο ηα αξηζηεξά κπνξείηε λα ηελ μεβηδώζεηε θαη λα ηελ αθαηξέζεηε. (εηθ. 2) 2β) Δλαιιαθηηθά αλ δελ κπνξείηε λα μεβηδώζεηε ηελ ηξνραιία αθαηξέζηε ηα αμνλάθηα απνζύκπιεμεο. Σα αμνλάθηα απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνζύκπιεμε ηνπ κεραλήκαηνο θαη γηα απηό ην ιόγν πξέπεη λα μαλαηνπνζεηεζνύλ ζηε ζέζε πνπ ήηαλ πξηλ. Λαλζαζκέλε επαλαξύζκηζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο ελώ βξίζθεηαη ν ζπκπιέθηεο ζηε ζέζε λεθξό. (Δηθ. 2) 3) εκεηώζηε ηε ζέζε ηνπ εδξάλνπ ηεο εηθόλαο (εηθ. 3) επάλσ ζην πιαίζην θαη αθαηξέζηε κόλν απηό μεβηδώλνληαο ηηο δύν βίδεο (εμάγσλεο). Ο άμνλαο κπνξεί λα αλαζεθσζεί θαη λα αθαηξεζεί ν παιηόο ηκάληαο. Σνπνζεηείζηε θαη πάιη αθξηβώο ζηελ ίδηα ζέζε ην έδξαλν γηα λα δηαηεξεζεί ε επζπγξάκκηζε ηνπ άμνλα.

5 -Αιπζίδεο κεηάδνζεο Διέγρεηε πξηλ απν θάζε ρξήζε ηελ θαηάζηαζε ησλ αιπζίδσλ κεηάδνζεο θαη ζηνπο ζπλδεηήξεο ηνπο, αλ ε αζθάιεηα ηνπο είλαη ζηε ζέζε ηεο. Φζαξκέλεο ή ζθνπξηαζκέλεο αιπζίδεο πξέπεη λα αιιάδνληαη άκεζα. πάζηκν ηεο αιπζίδαο ή απνζύλδεζε ηνπ ζπλδεηήξα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πιήξε απώιεηα ηνπ θξέλνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαζώο θαη ηεο επηβξάδπλζεο κέζσ ηνπ θηλεηήξα, θάηη πνπ ζε αλσθέξεηα ή θαησθέξεηα κπνξεί λα είλαη επηθηλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ζαο. Πξνηείλεηνπκε αιιαγή ηνπο κηα θνξά ην ρξόλν αλ ην κεράλεκα ππόθεηηαη ζε εληαηηθή ρξήζε. Σαθηηθή ιίπαλζε κε ιάδη ή ζπξέη γξάζζνπ είλαη απαξαίηεηε. Η αιιαγή ηνπο δελ ρξεηάδεηαη αθαίξεζε ησλ εδξάλσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο άμνλεο κεηάδνζεο. Απιά αθαηξείηε ηνλ ζπλδεηήξα θαη ηνπνζεηείηε ηε λέα αιπζίδα ίδηνπ αθξηβώο κήθνπο. -πκπιέθηεο Ο ζπκπιέθηεο ξπζκίδεηαη όηαλ ρξεηάδεηαη από ηνλ ξεγνπιαηόξν πνπ εηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 2 θαη βξίζθεηαη ζηε αξηζηεξή πιεπξά ηνπ κεραλήκαηνο. Ξεβηδώλνληαο ηνλ ηεληώλεη ην ινπξί πεξηζζόηεξν

6 επηηπγράλνληαο δπλαηόηεξε ζύκπιεμε. Τπεξβνιηθό ηέλησκα ηνπ ηκάληα κπνξεί λα θάλεη ην κεράλεκα λα εθθηλεί ελώ βξίζθεηαη ζην λεθξό ελώ αληίζηνηρα όηαλ είλαη πνιύ ραιαξό κπνξεί λα παηηλάξεη. Διέγρεηε ηελ ηάζε ηνπ ηκάληα κε παηεκέλε ηέξκα ηελ καλέηα ζπκπιέθηε. -Φξέλν-Υεηξόθξελν Σν κεράλεκα είλαη εθνδηαζκέλν κε απιό θξέλν πνδειάηνπ ην νπνίν αζθεί πίεζε ζηελ ηξνραιία θίλεζεο. Μπνξεί λα ξπζκηζηεί από ηε καλέηα θαη λα γίλεη πην ζθηρηό μεβηδώλνληαο ηε βίδα πνπ ζηεξίδεη ην εμσηεξηθό ζπξκαηόζρνηλν. -Υεηξόγθαδν Σν ρεηξόγθαδν παξακέλεη ζηαζεξό ζηελ ζέζε πνπ ην ηνπνζεηείηε. Μπνξεί λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε μεβηδώλνληαο κε θαηζαβίδη ηελ θεληξηθή βίδα ηνπ κνρινύ ή λα ξπζκίζεηε ηε ζθιεξόηεηα ηνπ κνρινύ από απηή. -πξκαηόζρνηλα Υεηξηζκνύ Σα ζπξκαηόζρνηλα ησλ ρεηξηζηεξίσλ ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα ιηπαίλνληαη κηα θνξά ην ρξόλν γηα λα δηαηεξνύλ ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αιιάδνληαη όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζθνπξηάο,ηζαθίζκαηα,δπζθνιία ζηελ θίλεζε θιπ θζνξέο. -Διαζηηθά ηξνρώλ Διέγρεηε ηελ πίεζε ζηνπο ηξνρνύο ηνπ κεραλήκαηνο πάληνηε πξίλ από θάζε ρξήζε. Δηδηθά ζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο δελ πξέπεη λα πέθηεη θάησ από 30 psi ζε θακκία πεξίπησζε. Λόγσ ηεο κεγάιεο ξνπήο κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ε δάληα κέζα ζην ειαζηηθό θαη λα θόςεη ηε βαιβίδα. -Βίδεο-πλδέζεηο Διέγρεηε ηαθηηθά όηη όιεο νη βίδεο θαη ηα παμηκάδηα ηνπο είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη επαξθώο ζθηγκέλα θαη δελ έρνπλ ραιαξώζεη από ηνπο θξαδαζκνύο ηνπ θηλεηήξα.

7 ΠΡΟΘΔΣΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Μ150 Σν Μ150 κπνξεί λα εθνδηαζηεί κε ειαηνξαβδηζηηθή γελλήηξηα 12 Volt γηα ηελ παξαγσγή ξεύκαηνο πνπ δίλεη θίλεζε ζηηο βέξγεο ειαηνζπιινγήο θαη κε ςεθαζηηθή αληιία. Παξάιιεια κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζεί θαη άιινπ είδνπο εμνπιηζκόο ζην κεράλεκα αλ ην επηηξέπεη ν ρώξνο θαη νη ζηξνθέο πνπ δίλνπλ νη ηξείο δηαζέζηκεο ζέζεηο ηεο ηξνραιίαο (εηθ.2). Σν Μ150 είλαη εθνδηαζκέλν κε εμαγσλν ηαρπζύλδεζκν πνπ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε κηθξό ρξόλν θαη ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ (εηθ.4). -ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο γελλήηξηαο αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1)Σνπνζεηήζηε ηνλ εμάγσλν άμνλα ηεο βάζεο ηνπ δπλακό κέζα ζηνλ ηαρπζύλδεζκν όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.5.

8 2) Δθαξκόζηε ζηε ζέζε ηνπ ηνλ ηκάληα πεξλώληαο ηνλ ζηελ ηξνραιία ηνπ δπλακό θαη ζηε κεγάιεο δηακέηξνπ ηξνραιία(εηθ.2 εηθ.6). 3) Βηδώζηε ην πόκνιν ζηε βίδα πνπ ζηεξίδεηαη ζην δπλακό έσο πνπ λα ηεληώζεη αξθεηά ν ηκάληαο. Μεηαμύ ηνπ πόκνινπ θαη ηεο κεηαιιηθήο βάζεο παξεκβάιεηαη κηα θαξδηά ξνδέια. Πεξάζηε ηελ θνπίιηα ζηελ βίδα πνπ δελ επηηξέπεη ζην πόκνιν λα μεβηδώζεη(εηθ.7)

9 4) Δθαξκόζηε ην θηο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ ζην δπλακό (εηθ. 8) 5) Σνπνζεηήζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκα θαη βηδώζηε ην ζθηρηά κε ηα ηξία πιαζηηθά πόκνια. (εηθ. 9 εηθ. 10) Μελ ιεηηνπξγείηε ηε γελλήηξηα ρσξίο ην πξνζηαηεπηηθό ηεο θάιπκα γηα ηελ αζθάιεηα ζαο θαη απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ.

10 6) Δθθηλήζηε ηνλ θηλεηήξα. Με ρακειέο ζηξνθέο ζην ξειάληη ε ιπρλία δελ αλάβεη θαη δελ ππάξρεη παξνρή ξεύκαηνο ζηελ πξίδα, γηα απηό ην ιόγν απμήζηε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα γηα λα αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ. Όηαλ γίλεη απηό κπνξείηε λα κεηώζεηε ζηηο επηζπκεηέο ζηξνθέο. Ρπζκίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε

11 πνπ θαζνξίδεη ηελ ηαρύηεηα ηεο θεθαιήο ηεο βέξγαο - Διέγμηε ηα ζεκάδηα πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ πνιηθόηεηα επάλσ ζηελ πξίδα θαη ζπλδέζηε αληίζηνηρα ην θηο ηεο βέξγαο ειαηνζπιινγήο. (εηθ. 11 εηθ. 12) -ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΛΙΑ Η αληιία πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλε ζε ζρέζε κε ηελ ηξνραιία ηνπ θηλεηήξα θαη ζηελ ζσζηή απόζηαζε ώζηε νη ηκάληεο λα είλαη ηελησκέλνη. Λαλζαζκέλε επζπγξάκκηζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ

12 απμεκέλε θζνξά ησλ ηκάλησλ ( ε αληιία παξαδίδεηαη από ην εξγνζηάζην καο επζπγξακκηζκέλε επάλσ ζηε βάζε ηεο). Διέγμηε πξίλ ηε ρξήζε όηη ε αληιία έρεη ιάδη (SAE 30) έσο ηε κέζε ηνπ ελδεηθηηθνύ γπαιηνύ πνπ βξίζθεηαη ζην εκπξόζζην κέξνο ηεο. Μελ εθθηλείηε ηνλ θηλεηήξα ρσξίο λα παξέρεηε λεξό- πγξό ςεθαζκνύ ζηελ αληιία, ζε θακκία πεξίπησζε! πλήζσο γηα ρξήζε ελόο απινύ ςεθαζκνύ ν έλαο ηκάληαο θίλεζεο είλαη αξθεηόο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 1)Σνπνζεηήζηε ηελ αληιία ( εηθ. 13 ). 2) Δθαξκόζηε ηνλ ηκάληα πεξηζηξέθνληαο ηελ ηξνραιία γηα λα εηζρσξήζεη ζηαδηαθά ζηε ζέζε ηνπ. Αθαηξείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. ( εηθ. 14)

13

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ INVERTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηόλ ηνλ Inverter Mitsubishi. Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην Δγρεηξίδην Οδεγηώλ θαη ην ζπκπεξηιακβαλόκελν CD ROM γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα