Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1959. Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων"

Transcript

1 Βιβλιοκρισίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 501 καί τινα λαογραφικά, ώς π. χ. είς τα κεφάλαια 1) Οί εΰεργέται και δωρηταί, σ. 84 κε., 2) Αί έορταί καί πανηγύρεις, σ. 99 κε.. 3) Ή μεγάλη πυρκαϊά τής Βέροιας τοϋ 1864, σ. 107 κε., 4) Τα αρχαιολογικά ιστορικά μνημεία (παλαιά αρχοντικά), σ. 115 κε., 5) Βεργιώτικα ήθη καί έθιμα, σ. 141 κε., 6) Οί Βεργιώτικοι τύποι, σ. 149 κε., 7) Τά ανέκδοτα, σ. 161 κε., 8) Τά Βεργιώτικα τραγούδια, σ. 165 κε. κ.ά.,ώστεδ καταλληλότερος τίτλος τοΰ έργου θά ήτο μάλλον «Λαογραφικά Βέροιας», άφοΰ περί ούδεμιάς ιστορίας πρόκειται. Αλλά καί τά λαογραφικά ακόμη απαιτούν αυστηρόν ταξινόμησιν κατά λαογραφικά θέματα καί αντικειμενικήν συλλογήν τοϋ υλικού. Ταΰτα ό μως δεν τηρούνται εις το έργον τοϋ σ., δπου από τήν απαγωγήν τής ανεψιάς τοϋ Δεσπότη επί Τουρκοκρατίας το 1887, σ. 109 θέμα ιστορικόν μετάβαίνομεν είς τήν σύγχρονον εποχήν, είς τό κεφάλαιον περί τής μεγάλης πλημμύρας τής Βέροιας τήν 9 Δεκεμβρίου 1935, σ. 111, καί έπειτα πάλιν οπίσω είς τήν Τουρκοκρατίαν με τά Παλαιά Αρχοντικά ( Αρχαιολογικά ιστορικά μνημεία, σ. 115) θέμα λαογραφικόν ή από τήν Απόπειραν εξισλαμίσεως κορασίδος, σ. 122, θέμα πάλιν ιστορικόν είς τήν ΐδρυσιν τοϋ ίί δείου τής πόλεως τό 1927, σ. 123, καί πάλιν ολίγον κατωτέρω εις το λαογραφικόν θέμα τής εξαφανίσεως τών αρχοντικών τής πόλεως, σ 'Η παλινδρομική ό'μωςαϋτη κίνησις τοΰ σ. μεταξύ τών θεμάτων του εξακολουθεί καί δημιουργεί αίσθημα ιλίγγου είς τον αναγνώστην. Ή άποθάρρυνσις βεβαίως τοπικών λογίων καί ή αποτροπή των από τής χρησίμου άπασχολήσεώς των με τήν έρευναν τής ιστορίας τοΰ τόπου των καί εσφαλμένη είναι καί εθνικώς επιζήμια, αλλά υπάρχουν καί μερικοί στοιχειώδεις κανόνες τακτοποιήσεως τής ύλης καί διακρίσεως τοΰ σοβαρού από τοϋ άσημάντου ή γελοίου, απαραίτητοι διά τήν σοβαράν εμφάνισιν μιας εργασίας, ιδίως δταν φέρη αυτή τον βαρύν τίτλον «'Ιστορία». Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων εντός κειμένου, μιας χαλκογραφίας, 4 εικόνων καί ενός σχεδιαγράμματος έκτος κειμένου). Τύποις Ν. Νικολαΐδη. Τό δλον έργον έν τή ουσίφ του διαιρείται εις δύο μέρη, εις έν πρώτον μέρος ιστορικόν, περιλαμβάνον τήν ιστορίαν τής πόλεως Θεσσαλονίκης καί τοΰ λιμένος της μέχρι τής άπελευθερώσεως τοΰ 1912 είς τάκεφ Α'-Δ, καί εις έν δεύτερον μέρος συγχρόνου εποχής, περιλαμβάνον τήν ιστορίαν μόνον τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης από τοϋ 1912 μέχρι σήμερον εις τά κεφ. Ε' - Θ' καί εις τό Έπίμετρον. Ό σ. δμως επροτίμησε νά μή κάμη τήν διάκρισιν ταύτην εις δύο μέρη, αλλά νά άριθμήση μόνον κατά κεφάλαια, ή διάκρισις δμως είναι διαφανής καί επιβεβλημένη εκ τών πραγμάτων.

2 502 Βιβλιοχρι,σίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) Εις τα πλαίσια τής βιβλιοκρισίας ταΰτης εμπίπτει κυρίως το πρώτον μέρος, το ιστορικόν. Διά τοϋτο τοϋ δευτέρου μέρους, τοΰ τής συγχρόνου δηλονότι εποχής, δπερ ανήκει τφόντι εις αλλας αρμοδιότητας, θά άναφερθοΰν μόνον τα περιεχόμενα των κεφαλαίων. I. Εις τό κεφ. Α' ( Αρχαία περίοδος) ό σ. άφηγεΐται τα τής ίδρΰσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τοϋ Κασσάνδρου τό 316 π. X. και αναπτύσσει τούς λόγους τής ιδρύσεως τής νέας πόλεως. Ή πόλις ίδρύθη, ως γνωστόν, διά συνοικισμού μέρους των κατοίκων 26 πολισμάτων τών περιχώρων. Εις την θέσιν ποιου πολίσματος όμως; Τοϋτο δεν καθορίζει ό σ., άντιπαρερχόμενος την εργασίαν τοΰ K. A. Ρ ω μ α ί ο υ, Ποΰ έκειτο ή παλαιά Θέρμη. Μακεδονικά Α' (1940), σ.1-7, δστις τοποθετεί την νέαν πόλιν εις την θέσιν τοΰ πολίσματος Θέρμη, κειμένου δπου σήμερον ή Θεσσαλονίκη. Ό σ. τοποθετεί την Θέρμην άπαξ μέν πλησίον τού σημερινού χωρίου Σέδες (σ. 10), επομένως την θεωρεί μεσόγειον πόλισμα, έπειτα δμως αναφέρει την πληροφορίαν τοΰ Ηροδότου (VIL 121), καθ ήν δ Ξέρξης εχρησιμοποίησε την Θέρμην ως ναυτικήν βάσιν διά την περαιτέρω κατά τής νοτίου Ελλάδος εκστρατείαν (σ. 13), επομένως θεωρεί νΰν την Θέρμην ώς παράλιον πόλισμα. Ό σ. παρουσιάζει οϋτω τό ζήτημα, τό οποίον έχει μακράν βιβλιογραφίαν, μόνον με μίαν αντίφασίν του, την οποίαν θά ήδύνατο να αποφυγή, έάνεστηρίζετο εις την ανωτέρω εργασίαν τοϋ K. Α. 'Ρωμαίου, δστις έλυσε τό ζήτημα, ά- ποδείξας δτι τα αρχαία ταϋτα πολίσματα δεν είχον την μορφήν συγκεντρωμένου συνοικισμού, καταλαμβάνοντος μικράν σχετικώς έκτασιν, άλλ άπετελοϋντο από μικράς ομάδας καλυβών ή οικίσκων, πολυαρίθμους καί διεσπαρμένος εις μεγάλην έκτασιν, ούτως ώστε τό πόλισμα Θέρμη ήδύνατο να έξαπλοϋται από τής παραλίας μέχρι τών θερμών πηγών τοΰ σημερινού χωρίου Σέδες εις τα μεσόγεια, ενφ οι επί μέρους μικροί συνοικισμοί εκ καλυβών ή οικίσκων ήδύναντο να έχουν ίδια ονόματα. Εις τον παραλιακόν δε τομέα τής έκτάσεως ταύτης τών συνοικισμών τής Θέρμης ίδρύθη ή Θεσσαλονίκη, δπως υποδεικνύουν άνασκαφικά ευρήματα (κορινθιακά καί ιωνικά κιονόκρανα, μελανόμορφα όστρακα κ. α.), τα όποια χρονολογούμενα από τοΰ 6ου καί 5ου π. X. αιώνος μαρτυρούν δτι ή θέσις τής σημερινής Θεσσαλονίκης ήτο κατφκημένη καί προ τής ιδρύσεως τής πόλεως υπό τοϋ Κασσάνδρου τό 316 π. X. Ούτως εξομαλύνονται δλαι αί δυσκολίαι, διότι ούτε τό δνομα Θέρμη ήδύνατο να δοθή εις πόλισμα κείμενον μακράν θερμών πηγών ούτε ό Θερμαϊκός κόλπος ήδύνατο να λάβη το δνομα από πόλισμα κείμενον μακράν τής παραλίας. (Τούτο παρά τήν γνώμην τοΰ καθηγητοΰκ. Γ. Μπακαλάκη, δστις παράγει τό δνομα Θέρμη, στηριζόμενος δμως εις ολίγον άπομεμακρυσμένας ενδείξεις, εκ λατρείας Θερμαίου Διονύσου, δίδων εις τό επίθετον θερμαΐος τήν έννοιαν τής ζέσεως τής διονυσιακής λατρείας, παρ δλον δτι ή λατρεία θεών φερόντων τό επίθετον θερμαΐος συναντάται κατά σύμπτωσιν πλη-

3 Βοβλιοκριαίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, *0 λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 503 σίον θερμών πηγών. Βλ. Γ. Μπακαλάκη, Θερμαΐος. Άρχ. Έφημ Εις μνήμην Γ. Π. Οικονόμου). Έπ'ι τοΰτοις ή P h. Papaζο gl ο u, Les cités macédoniennes à l époque romaine. Skopje (Antiquité vivante. Monographies Nr. 1). (Σερβιστί μετά γαλλικής περιλήψεως), άντικρούουσα γνώμας τοϋ Ch. Ed son, Notes on the Thracian «Phoros». Class. Philol. 42 (1947), 100 κέ., υποστηρίζει, εν σελ. 346/7 τής γαλλ. περιλήψεως, ότι ή Θεσσαλονίκη δεν κατέχει την θέσιν τής Θέρμης, αλλά πολίσματος «Ημαθία», το δνομα τοϋ οποίου ανακαλύπτει τροποποιούσα εις [Ή]μα[θία] συμπλήρωσιν τού Meinecke [Θέρ]μα. Ταΰτα πάντα δεν συζητοΰνται υπό τού σ., δστις δεν είναι φιλόλογος καί διά τούτο υποπίπτει ευκόλως καί εις το σφάλμα, να συμπεράνη περί ύπάρξεως ναυπηγείων εις την Θεσσαλονίκην κατά την ρωμαϊκήν εποχήν εκ τού επιθέτου τής πόλεως «νεωκόρος» (σ. 14 σημ. 2). Το Ιπίθετον τούτο τής πόλεως, άπαντώμενον εις νομίσματα κα'ι επιγραφάς τής ρωμαϊκής εποχής, ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τήν λέξιν «ναΰς», άλλα προς τήν λέξιν «ναός» (νεώς) και δηλοΐ τό τιμητικόν δικαίωμα τής πόλεως, να έχη ναόν καί ίερατεΐον διά τήν λατρείαν τού ρωμαίου αύτοκράτορος. Άλλωστε τού προνομίου τούτου δοθέντος τό δεύτερον εις τήν πόλιν, αύτη απέκτησε τον τίτλον «δίς νεωκόρος». Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως δτι ή πόλις είχε δύο ναυπηγεία. Εις τό κεφ. Β ('Ρωμαϊκή περίοδος) ό σ. άσχολεϊται μέ τήν διαδρομήν τής Έγνατίας οδού από Δυρραχίου προς Βυζάντιον καί τήν σημασίαν, τήν οποίαν είχε διά τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης τό επί τής Έγνατίας ά- ναπτυχθεν διαμετακομιστικόν εμπόριον. Δεδομένου βεβαίως δτι τό θέμα του είναι ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης ορθώς δεν εισέρχεται εις τάς λεπτομέρειας τής διαδρομής τής Έγνατίας ο δού καί εις τα προβλήματα τής διαδρομής ταύτης, σκιαγραφών εν γενικαΐς γραμμαΐς τήν διαδρομήν επί τή βάσει, ως λέγει, τών 'Οδοιπορικών, εις τα όποια δεν παραπέμπει, πράγματι όμως επί τή βάσει τής βιβλιογραφίας του, τήν οποίαν αναφέρει (σ. 16 καί σημ. 2). Αφήνει δμως τήν εσφαλμένην έντύπωσιν, δτι ή κυρίως Έγνατία οδός είσήρχετο εις τήν Θεσσαλονίκην (πβλ. σ κατηυθύνετο εις τήν Θεσσαλονίκην... Έκ Θεσσαλονίκης έτρέπετο προς Λητήν...), ένφ εκ τοϋ X. Μακαρόνα, Via Egnatia and Thessaloniki, τον όποιον αναφέρει εν υποσημειώσει (σ. 16), άλλα παραλείπει εν τή βιβλιογραφία (σ. 6), γνωρίζει δτι ή κυρίως Έγνατία οδός δεν είσήρχετο εις τήν Θεσσαλονίκην, άλλ άπέστελλε προς τήν πόλιν διακλάδωσιν αυτής. Είς τό κεφ. Γ' (Βυζαντινή περίοδος) ό σ. εξιστορεί πρώτον τήν κατασκευήν τού τεχνητού τετραγώνου λιμένος τής Θεσσαλονίκης υπό τού Μ. Κωνσταντίνου καί επιδίδεται είς τήν περιγραφήν αυτού (σ ). Κατόπιν διατρέχει δλην τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης μέχρι τής άλώσεως αύ-

4 504 Βιβλιοκριαίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, "Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης) τής υπό των Τούρκων το 1430, έξετάζων αυτήν από τής απόψεως τοΰ εμπορίου καί των μετά τοΰ εσωτερικού τής Βαλκανικής συγκοινωνιών τής πό λεως καί θετών ως κέντρα τής άφηγήσεώς του τάκυριώτερα γεγονότα τοΰ ιστορικού βίου τής πόλεως, ήτοι την μεταφοράν τοΰ βουλγαρικού εμπορίου από Κωνσταντινουπόλεως εις Θεσσαλονίκην ως αφορμήν των βουλγαρικών επιδρομών τοΰ Συμεών, την άλωσιν καί λεηλασίαν τής Θεσσαλονίκης το 904 υπό τών Σαρακηνών πειρατών, την κατάληψιν τής πόλεως υπό τών Νορμανδών το 1185, την κατοχήν αυτής υπό τών Φράγκων τής Δ' Σταυροφορίας από τοΰ (πράγματι 1224) καί την παραχώρησίν της εις τούς Ενετούς από τοΰ 1423 μέχρι τής οριστικής άλώσεως αυτής υπό τών Τούρκων το Ό σ. γνωρίζει βεβαίως τα πράγματα καί έχει μέθοδον εργασίας επιστημονικήν, διέφυγον όμως την προσοχήν του λάθη τινά καί ταΰτα θά σημειώσωμεν ενταύθα. Παρεμπιπτόντως πρώτον σημειοΰμεν ότι ή παραπομπή εν σελ. 18 σημ. 2 : «Θ. Μάγιστρος είς τα Neue Jahrbücher κτλ. XXVIII σ. 6» δεν ήλέγχθη υπό τοΰ σ., ελήφθη δέ, εσφαλμένως μάλιστα, λίαν πιθανώς εκ τοΰ Ο. Ta f rali, Thessalonique au XlVe siècle. Paris 1913, σ XV και σ. ltìl σημ. 2, και δεν κατενοήθη. Πρόκειται περί τής επιστολής τοΰ Θωμά Μαγίστρου (μοναχού Θεοδούλου), τής έπιγραφομένης : «Προς τον άγιώτατον και ισάγγελόν μου πατέρα κυρόν Ισαάκ περί τοΰ εις Βυζάντιον εκ Θεσσαλονίκης ανάπλου καί αΰθις εις ταύτην κατάπλου», τήν οποίαν εξέδωκεν εκ τοΰ κωδικός Vatic.gr. 714 fol.ßtν 81ν ό παλαιός Max Treu υπό τον τίτλον: «Die Gesandtschaftsreise des Rhetors Theodulos Magistros» εις τα Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und Deutsche Literatur für Philologie und Pädagogie τοΰ Fleckeisen. Suppl. Band 27 (1900/2), 1-3o, ό δε συμπληρωματικός τόμος τών Neue Jahrbücher τούτων δεν εύρίσκεται είς τήν Θεσσαλονίκην. Έν σελ. 19 ό σ. λέγει: «Ό κατασκευασθείς τότε τεχνητός λιμήν.. άρχόμενος από τής περιοχής περίπου τής εκκλησίας τοΰ Άγιου Μηνά... έφθανεν έως τό φρούριον τής Σαμάρειας (παρά τον Λ. Πύργον). Οΰτω όμως ό λιμήν θά περιελάμβανεν ολόκληρον τήν Θεσσαλονίκην. Ό σ. έκαμε σύγχυσιν τών δύο σχεδιαγραμμάτων, τοΰ σχεδ. 2 τής σελ. 20, όπου ό πύργος τής Σαμαρείας τοποθετείται δυτικώς τοΰ Αγίου Μηνά, εις τήν θέσιν τοΰ κατόπιν τουρκικού Τόπ-Χανέ, καί τοΰ σχεδ. 3 τής σελ. 30, όπου δ πύργος τής Σαμαρείας τοποθετείται βάσει τών πηγών πολύ άνατολικώς τοΰ Αγίου Μηνά καί εις τήν θέσιν τοΰ σημερινού Λευκού Πύργου. Έν σελ. 19 σημ. 5 ό σ. δεν αναφέρει τάς πηγάς του, ενφ λέγει τόσον ενδιαφέροντα πράγματα εκ τής αγιογραφίας, εις δέ τήν επομένην σημ. 6 τό όνομα τοΰ λογοθέτου, τοΰ επισκευάσαντος κατά εύρεθεΐσαν επιγραφήν

5 Βιβλιοχρισίαι (T. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 505 τμήμα τοϋ τείχους παρά την πύλην τοϋ Γιαλού (αίγιαλοΰ) είναι Ύαλέας καί δχι Ύάλσον. Έν σελ. 24 λέγεται : «'Η μετατόπισις εις την Μακεδονικήν πρωτεύουσαν τοϋ βίιζαντινοβουλγαρικοϋ εμπορίου (το 894 επί Λέοντος 9") συνετέλεσεν εις νέαν απρόβλεπτον εως τότε αϋξησιν τής εμπορικής κινήσεως καί τής εν γένει οικονομικής ζωής τήςπόλεως». Ταΰτα είναι τουλάχιστον υπερβολικά. Διά τα γεγονότα βλ. G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates. München 1952, σ. 205/6. βυζαντινοβουλγαρικόν εμπόριον εν Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε. Την υπό τοϋ Στυλιανού Ζαοΰτση άνάθεσιν τοϋ βουλγαρικοϋ εμπορίου μονοπωλιακώς εις δυο βυζαντινούς εμπόρους, οι όποιοι μετέθεσαν την έδραν των εις Θεσσαλονίκην καί ηϋξησαν αισχροκερδώς τούς δασμούς, ό Συμεών έθεώρησεν αφορμήν πολέμου καί εξερράγη αμέσως πόλεμος. Έν σελ. 28 σημ. 1 ό σ. φαίνεται νά λησμονή δτι ή συνθήκη τοϋ Νυμφαίου (1261) δεν εφηρμόσθη ποτέ. Ό Στρατηγόπουλος κατέλαβε τήν Κωνσταντινούπολή άπροόπτως καί δεν έχρειάσθη ή βοήθεια των Γενουατών. Ε πομένως αί προβλεπόμεναι παραχωρήσεις προς αυτούς εν Θεσσαλονίκη δεν επραγματοποιήθησαν ποτέ. Μικρότεραί τινες άβλεψίαι είναι αί εξής : Εις σελ. 21 καί σημ. 4 ό α ναγνώστης παραπέμπεται εις τα δύο σχεδιαγράμματα (σ. 20 καί σ. 30) διά τήν θέσιν τής «Εκκλησιαστικής σκάλας», ή οποία αμφισβητείται, ενφ εις τήν σελ. 31 ό σ. συμφωνεί άνενδοιάστως προς το σχεδ. τής σελ. 30. Εις σελ. 21 σημ. 4 ή παραπομπή εις τούς τόμους τής Patr. gr. γίνεται κακώς με λατινικούς αριθμούς, αντί με αραβικούς. Εις σελ. 29 άναφέρεται διά δευτέραν φοράν (βλ. καί σελ 27 σημ. 2) πληροφορία τοϋ Fallmerayer (ώς σπουδαίας πηγής!), ενφ ή σχετική παραπομπή εις τήν σημ. 3 γίνεται εις τον Κυδώνην! Είς το κεφ. Δ' (Περίοδος Τουρκοκρατίας) ό σ., μετά σύντομον έξιστόρησιν τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων το 1430, περιγράφει τήν κατάστασιν τού πληθυσμού, τών οχυρώσεων καί τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης κατά τούς πρώτο υς αιώνας τής Τουρκοκρατίας. Κατόπιν άφηγείται τα τής εγκαταστάσεως τ ών πρώτων ξένων προξενείων καί εμπορικών πρακτορείων είς τήν πόλιν καί διεξέρχεται διά βραχέων τήν διά τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης εμπορικήν καί ναυτιλιακήν κίνησιν κατά τον 1Ζ' καί ΙΗ' αιώνα, παραθέτων καί στατιστικούς πίνακας τής κινήσεως ταύτης (σ. 40, 41, 42, 43 καί 50). Αί πληροφορίαι του εκ τής περιόδου ταύτης, συλλεγείσαι επιμελώς εκ τών Ιστορικών Αρχείων καί εξ άλλων πηγών, είναι χρήσιμοι καί σημαντικοί. Μικράς τινας παρατηρήσεις εχομεν νά κάμωμεν επ αυτών. Είς τήν σελ. 32 σημ. 1, γενομένου λόγου περί τής πρώτης προσωρι-

6 506 Βιβλιοκριοίαύ (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) νής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης επί Βαγιαζήτ το 1387, δεν έπρεπε νά άγνοηθή ή διαφωτιστική εργασία τοΰ Άι. Βακαλοποΰλου,Οί δημοσιευμένες ομιλίες τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ισιδώρου ώς ιστορική πηγή κ.τ.λ. Μακεδονικά 4 (1956), σ Εις τήν σελ. 35 ό σ. φαίνεται δίδων τελείαν πίστιν εις τάς πληροφορίας τοΰ ευφαντάστου καί καταπληκτικοΰ μυθοπλάστου Τοΰρκου περιηγητοΰ Έβλιά Τσελεμπή, τον όποιον χρησιμοποιεί ώς σοβαράν πηγήν. Τέλος, εις τήν σελ. 36 το τρίτον «φροΰριον Βαρδαρίου, κείμενον επί τής παραλίας καί δεσπόζον τής περιοχής Μπεξινάρ-Βαρδαρίου», εάν δεν είναι το αυτό μέ τό δεύτερον «φροΰριον Τόπ-Χανέ, δεσπόζον τής Αποβάθρας», τότε είναι ανύπαρκτον. II. Από τοΰ κεφαλαίου Ε' άρχεται τό δεύτερον μέρος, εις το όποιον εκτίθεται ή ιστορία τοΰ λιμένος τής Θεσσαλονίκης καί τής εμπορικής αΰτοΰ κινήσεως κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Ούτως εις τό κεφ. Ε' εκτίθενται ' 1) τα τής ίδρΰσεως τής Ελληνικής Έλευθέρας Ζώνης, ήτοι α) οϊ δροι, υπό τούς οποίους εύρέθη ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης τόσον μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους καί τήν συνθήκην τοΰ Βουκουρεστίου τοΰ 1913 (μείωσις τής ένδοχώρας), δσον καί μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον (διαρροή διαμετακομιστικοΰ εμπορίου διά των νέων εθνικών Γιουγκοσλαβικών λιμένων τής Άδριατικής), καί β) οί λόγοι, διά τούς οποίους τό 1914 ίδρΰθη υπό τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως ή Έλευθέρα Ζώνη ώς Ν.Π.Δ.Δ. (συγκράτησις άρχικώς καί αΰξησις μελλοντικώς τοΰ διαμετακομιστικοΰ εμπορίου) καί περιγράφονται λίαν διαφωτιστικώς τό καθεστώς καί αί προνομιακοί διατάξεις, αί διέπουσαι τήν Ε.Ζ. καί δίδουσαι εις αυτήν κατά μοναδικόν τρόπον έμποροβιομηχανικήν μορφήν, 2) τά τής ί δρΰσεως τής Γιουγκοσλαβικής Έλευθέρας Ζώνης, ήτοι: α) ή κατάστασις τοΰ εμπορίου τής Παλαιας Σερβίας μέχρι τοΰ α' παγκοσμίου πολέμου, β) αί μετά τής Ελλάδος συμβάσεις τής νέας Γιουγκοσλαβίας μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον, ιδίως ή έν Γενεύη τήν 17 Μαρτίου 1929 ύπογραφείσα τετάρτη σΰμβασις, ήτις καθώρισε τό καθεστώς τής έν τφ λιμένι τής Θεσσαλονίκης ί- δρυθείσης καί έκτοτε λειτουργοΰσης Έλευθέρας Γιουγκοσλαβικής Ζαινης, γ) τό καθεστώς, ύφ δ έλειτοΰργησε από τοΰ 1929 καί έπαναλειτουργεί από τοΰ 1950 ή Γιουγκοσλαβική Έλευθέρα Ζώνη, καί 3) ή κατά τήν 30 Ίαν σΰστασις τοΰ Λιμενικοΰ Ταμείου ώς Ν.Π.Δ.Δ., τό όποιον έξηγόρασε τά δικαιώματα τής Γαλλικής Εταιρείας Έκμεταλλεΰσεως τοΰ λιμένος Θεσσαλονίκης, τής Ιχοΰσης προνόμιον έκμεταλλεΰσεως τοΰ λιμένος μέχρι 1 Ιουλίου 1944, παροδοθέν τήν 19 Φεβρ κατόπιν άποζημιώσεως διά τό από 1930 μέχρι 1944 διάστημα. Είς τό κεφ. ί*' ό σ. α) αναφέρει τάς κατά τήν διάρκειαν τοΰ β' παγκοσμίου πολέμου έκ τών βομβαρδισμών τών Συμμάχων έπελθοΰσας καί τάς

7 Βιβλιοκρισία!. (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 507 μετά την άποχώρησιν των στρατευμάτων κατοχής δι άνατινάξεων γενομένας καταστροφάς εις τάς εγκαταστάσεις τοϋ λιμένος Θεσσαλονίκης, άνελθούσας εις τα 80% αυτών, καί β) περιγράφει τα εκτοτε μετά την άπελευθέρωσιν γενόμενα καί σήμερον διά τό πρόσεχες μέλλον σχεδιαζόμενα έργα άποκαταστάσεως καί συμπληρώσεως τοϋ εξοπλισμού τοϋ λιμένος, δίδων ακριβή εμβαδά, χωρητικότητας καί μήκη, άτινα βοηθοϋντος τοϋ εις τό τέλος τοϋ βιβλίου παρατιθεμένου λεπτομεροϋς σχεδιαγράμματος τών σημερινών εγκαταστάσεων, είναι λίαν διαφωτιστικά καί εκπλήσσουν εϋαρέστως, ιδίως εκείνους τών αναγνωστών, οΐτινες εις την αυτήν πόλιν ζώντες ήγνόουν μέχρι τοϋδε πόσον μέγα είναι τό έ'ργον τών λιμενικών εγκαταστάσεων τής Θεσσαλονίκης. Εις τό κεφ. Ζ' ό σ. α) καταδεικνύει την σπουδαιότητα τής Θεσσαλονίκης καί τοϋ λιμένος αυτής ως κόμβου σιδηροδρομικών καί άτμοπλοϊκών συνδέσεων προς δλας τάς κατευθύνσεις, β) απαριθμεί τάς τακτικάς καί εκτάκτους συγκοινωνίας άτμοπλοϊκών Εταιρειών μέ τον λιμένα Θεσσαλονίκης, καί γ) υποδεικνύει τάς συντομωτέρας καί συμφερωτέρας συνδέσεις με τούς βορείους ημών γείτονας, δταν επιτρέψουν ταϋτας νέαι πολιτικοί καταστάσεις εις ένα ειρηνικόν μέλλον καλής γειτονίας εις τα Βαλκάνια. Εις τό κεφ. Η' ό σ. αναπτύσσει α) τα τής διοικήσεως καί διαχειρίσεως τοϋ λιμένος από τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ έτους 1953, οπότε άπεφασίσθη ή συγχώνευσις τών δύο οργανισμών, Ε.Ζ. καί Λ. Τ, άπαριθμών τα Ν,Π.Δ,Δ, καί τάς Δ. Υ., αι όποίαι ήσκουν εξουσίαν ή άνεμειγνύοντο κατά τινα τρόπον εις τήν διοίκησιν ή την διαχείρισιν αύτοϋ, δημιουργοϋντα οΰτω πολυαρχίαν καί σύγκρουσιν αρμοδιοτήτων, λίαν ανασταλτικήν τής ομαλής λειτουργίας καί μελλοντικής άναπτύξεως τοϋ λιμένος, καί β) τα τής συστάσεως καί διοικήσεως τοϋ νέου Όργανισμοΰ τοϋ 1953 ώς Ν.Π.Δ.Δ. καί υπό τήν επωνυμίαν Έλευθέρα Ζώνη καί Λιμήν Θεσσαλονίκης, δ οποίος συνεστήθη διά συγχωνεύσεως τής Ε.Ζ. καί τοϋ Λ.Τ. καί δ δποίος επέτυχε να απαλλαγή βαθμηδόν τών παρασιτικών εργολάβων εργασιών λιμένος, οί δποίοι από τής εποχής τής Τουρκοκρατίας εΐχον ΰπεισέλθει εις τον λιμένα, άπομυζώντες εισπράξεις καί έπιβαρύνοντες τό κόστος τών εμπορευμάτων, καί να πλησιάση προς τήν λύσιν τοϋ πολύπλοκου θέματος τών φορτηγίδων, άντικαταστήσας τάς άλλοτε απαραιτήτους, άλλ επαχθείς, υπηρεσίας των διά νέων τεχνικών μέσων. Εις τό κεφ. Θ' δ σ. παραθέτει στατιστικούς πίνακας α) τής εισαγωγικής κινήσεως τοϋ λιμένος τών ετών , β) τής διαμετακομιστικής κινήσεως, καί γ) τών καταπλευσάντων εις τον λιμένα Θεσσαλονίκης σκαφών κατά τα έτη , καί κάμνει τάς παρατηρήσεις του, εξάγων τα σχετικά συμπεράσματα επί τών αυξομειώσεων τής λιμενικής κινήσεως. Τέλος εις τό Έπίμετρον δ σ. εξάγει εκ τήςδλης μελέτης τα γενικά του

8 508 Βιβλιοκριοίαι (F. Papazogloii, Héraclée des Lyncestes) συμπεράσματα καί προβαίνει εις σχετικός υποδείξεις διά την μελλοντικήν ά- νάπτυξιν τοϋ λιμένος. Ή μελέτη εν τφ συνόλφ της είναι άξιόλογον έργον. Εις το πρώτον μέρος το ιστορικόν, ό σ. δεν είχε βεβαίως την πρόθεσιν να προβή εις έρευναν καί να παρουσίαση νέα πράγματα, αλλά διεξήλθε την είς αυτόν γνωστήν βιβλιογραφίαν, βιαζόμενος να είσέλθη εις το δεύτερον μέρος, δπερ είναι περισσότερον τής ειδικότητάς του. Γνωρίζει δμως, ως ελέχθη, ε- παρκώς τα πράγματα καί έχει μέθοδον εργασίας επιστημονικήν. Αί ολίγαι παρατηρήσεις, αί δποΐαι έγένοντο επί τυχόν παραλείψεων ή σφαλμάτων, ουδόλως μειώνουν τήν αξίαν τής μελέτης, ως μονογραφίας ειδικής, συγκεντρουσης επί τοϋ θέματός της τάς κυριωτέρας γνώσεις μας. Εις τό δεύτερον μέρος, συντεταγμένον υπό ειδικού ανθρώπου, αί συγκεντρωθεΐσαι καί κατά τρόπον εΰάρεστον είς ζωηρόν άφήγησιν συντεθεΐσαι πληροφορίαι περί τής παλαιοτέρας καταστάσεως, των εξελίξεων, των καταστροφών, τών αναδιοργανώσεων καί τών μελλοντικών σχεδίων άναπτυξεως τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης δίδουν καί εις τον μή είδικώς διά τό θέμα ενδιαφερόμενον δχι μόνον γλαφυράν εικόνα τοϋ βίου τοϋ ζωτικοϋ αΰτοϋ χώρου τής πόλεως, άλλα καί άπηχοΰσαν άναποφευκτως τάς περιπετείας τοϋ Έθνους κατά τήν νεωτέραν αΰτοϋ ιστορίαν καί ενσταλάζουν εις τήν ψυχήν τοϋ αναγνώστου τήν εκ τοϋ παρελθόντος μελαγχολίαν καί τήν εκ τών ελπίδων τοϋ μέλλοντος παρηγοριάν. Ό σ. επέτυχε διά τοϋ πολλοΰ μόχθου του, διά τής καλής μεθόδου εργασίας του καί διά τοϋ άναπαυτικοϋ του ΰφους, μέσφ ενός είδικοϋ καί φαινομενικώς περιωρισμένου ενδιαφέροντος θέματος, τήν άναπόλησιν εθνικής ιστορίας, άρρήκτως συνδεδεμένης με τάς περιπετείας τοϋ Λιμένος, καί τοϋτο είναι τό χαρακτηριστικόν τοϋ ίστορικοϋ πνεύματος. Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Fanoula Papazoglou: a) Héraclée des Eyncestes à la lumière des textes littéraires et épigraphiques I, Bitola 1961 (Musée national de Bitola), σ καί πίν b) Septimia Aurélia Heraclea εν BCH 85 (1961), σ c) Héraclée et Pelagonie (σερβιστί) εν Z'iva Antika 4 (1954), σ Βλ. REG 69 (1956) 137, άρ Ή F. Ρ. από μακροϋ χρόνου άσχολείται με τήν μελέτην τής ιστορίας καί αρχαιολογίας τών πόλεων τής αρχαίας Μακεδονίας καί έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς αρκετός πραγματείας καί μικρομελέτας εις διάφορα επιστημονικά περιοδικά καί αΰτοτελώς. Ή σημαντικωτέρα καί πλέον εμπεριστατωμένη μελέτη, είς τήν οποίαν έχουν περιληφθή τα πορίσματα τών πολυετών ερευνών της, είναι εκτενές έργον, δημοσιευθέν προ πενταετίας είς

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 19:33:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 19:33:54 EET - 148.251.235.206 102 Πρακτικά της Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1924 3. Ε Κ Θ Ε 21 2 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΧΙΑΛΩ ΑΝΑ2ΚΑΦΩΝ Αί εν Νέα Άγχιάλω άνασκαφαί μου η σαν συνέχεια τών κατά Αύγουστον π. έ. γενομένων δοκιμαστικών ερευνών, δαπάναις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχαία της Κατοχής

Τα αρχαία της Κατοχής Τα αρχαία της Κατοχής Σπερχειάδα 7 Απριλίου 2016 Σαράντος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΑΗΣ Ο ΠΟΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣ 1939 Ο Δρ. Γκαίμπελς επισκέπτεται την Αρχαιότητες στην Αθήνα 1940 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206 3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ Την νέαν ταύτην άνασκαφήν παρά την 'Αλυκήν Γλυφάδος, οπού κατά τά έ'τη 1954 και 1955 ειχον άνασκαφή πολλοί μυκηναϊκών χρόνων θαλαμοειδείς τάφοι, κατέστησεν άναγκαίαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ος 9 ος αι Οικονομική κατάσταση στο Βυζάντιο από το β μισό του 6 ου αι. αρχές 9 ου αι. το κίνημα του Θωμά του Σλάβου 6 ος 8 ος αι. Προβλήματα δημογραφικά Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 213/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Βεργίνα. digitalarchive

Βεργίνα. digitalarchive digitalarchive Βεργίνα publishing by tag Πόλη του Νομού Ημαθίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Βεργίνα απέκτησε ιστορική σημασία μετά την ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππου Β, πατέρα του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ON SALONICA SOCCER CUP ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΣΤΡΑ & ΤΕΙΧΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ Μπείτε στην Pentagon... ταξιδέψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016

Επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα Ξάνθης Τηλέφωνο: 25410-51003,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Δελτίον XAE 11 (1924), Τεύχη α'-β', Περίοδος Β' Σελ. 90-94 ΑΘΗΝΑ 1924 ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΤΕΡΕΠΣΕΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΠΝ ΜΝΗΜΕΙΠΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2101 /27-02-2015 4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2101 /27-02-2015 4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2101 /27-02-2015 4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου Το Κ. Π. Ε Ανατολικού Ολύμπου ιδρύθηκε στις 11-07-2002 με βάση την υπ αριθμό72942/γ2/11-7-2002 απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και στελεχώθηκε με εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ. Αριθ. Απόφασης : 10/2011 Ημέρ. Απόφασης : 15/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1089 Έτος: 1980 ΦΕΚ: Α 261 19801112 Τέθηκε σε ισχύ: 12.11.1980 Ημ.Υπογραφής: 12.11.1980 Τίτλος Περί Εμπορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 10 O Δέκατος Αιώνας (α μισό): Λέων Ϛ Σοφός (886-912) - Αλέξανδρος Α (912-913) Κων/νος Ζ Πορφυρογέννητος 913-959 (Ρωμανός Α Λεκαπηνός 920-944) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 02/2015 Ημέρ. Απόφασης : 23/01/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

308 Βιβλιοκρισίαν (Παύλου Τσάμη, 'Ιερή Γή)

308 Βιβλιοκρισίαν (Παύλου Τσάμη, 'Ιερή Γή) 308 Βιβλιοκρισίαν (Παύλου Τσάμη, 'Ιερή Γή) έκ τών όποιων σήμερον σώζεται ναός ή επιδιορθωμένος εις μέγα μέρος ή ώς νέον κτίσμα έπί παλαιών έρειπίων ή μόνον είς έρείπια. Ή τρίτη ύποδιαίρεσις αύτη τού τελευταίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Υπογραφή Καθηγητή:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Υπογραφή Καθηγητή: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία:10/06/2013 Τάξη: Γ Χρόνος: 2 ώρες Αρ. Σελίδων: 5 Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Αρ: Βαθμός: Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3. Ι.Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ. Ιστορικόν αρχείον Βεροίας, Εκλογαί, Θεσσαλονίκη 1942, 8 ο, σελ. στ +130 2 13. Ι.Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ. Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Α, Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695-1912),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη Σχ. Βιβλίο σελ. 93 «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΩΟΡ0Ρ-Ρ17 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 22/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΩΟΡ0Ρ-Ρ17 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 22/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 22/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2040(DEC) 5.1.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ: Οριστικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ: Οριστικός Τίτλος 384032 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α 384001 383998 384003 384072 384073 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Α, Β,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Η ανάγκη ρυθμίσεων για τον αιγιαλό και την παραλία... 3 2. Επισκόπηση του ν. 2971/2001... 6 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης:

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: Χάρτινες Ιστορίες Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου µε αφορµή την έκθεση «...ανέφερα εγγράφως...» «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75 Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ Στις 12.7.1940 ώρα 06.30 τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Νίκος Μπελαβίλας Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ Ιανουάριος 2013 1. Πειραιάς Ελεύθεροι χώροι και πράσινο Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα