Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1959. Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων"

Transcript

1 Βιβλιοκρισίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 501 καί τινα λαογραφικά, ώς π. χ. είς τα κεφάλαια 1) Οί εΰεργέται και δωρηταί, σ. 84 κε., 2) Αί έορταί καί πανηγύρεις, σ. 99 κε.. 3) Ή μεγάλη πυρκαϊά τής Βέροιας τοϋ 1864, σ. 107 κε., 4) Τα αρχαιολογικά ιστορικά μνημεία (παλαιά αρχοντικά), σ. 115 κε., 5) Βεργιώτικα ήθη καί έθιμα, σ. 141 κε., 6) Οί Βεργιώτικοι τύποι, σ. 149 κε., 7) Τά ανέκδοτα, σ. 161 κε., 8) Τά Βεργιώτικα τραγούδια, σ. 165 κε. κ.ά.,ώστεδ καταλληλότερος τίτλος τοΰ έργου θά ήτο μάλλον «Λαογραφικά Βέροιας», άφοΰ περί ούδεμιάς ιστορίας πρόκειται. Αλλά καί τά λαογραφικά ακόμη απαιτούν αυστηρόν ταξινόμησιν κατά λαογραφικά θέματα καί αντικειμενικήν συλλογήν τοϋ υλικού. Ταΰτα ό μως δεν τηρούνται εις το έργον τοϋ σ., δπου από τήν απαγωγήν τής ανεψιάς τοϋ Δεσπότη επί Τουρκοκρατίας το 1887, σ. 109 θέμα ιστορικόν μετάβαίνομεν είς τήν σύγχρονον εποχήν, είς τό κεφάλαιον περί τής μεγάλης πλημμύρας τής Βέροιας τήν 9 Δεκεμβρίου 1935, σ. 111, καί έπειτα πάλιν οπίσω είς τήν Τουρκοκρατίαν με τά Παλαιά Αρχοντικά ( Αρχαιολογικά ιστορικά μνημεία, σ. 115) θέμα λαογραφικόν ή από τήν Απόπειραν εξισλαμίσεως κορασίδος, σ. 122, θέμα πάλιν ιστορικόν είς τήν ΐδρυσιν τοϋ ίί δείου τής πόλεως τό 1927, σ. 123, καί πάλιν ολίγον κατωτέρω εις το λαογραφικόν θέμα τής εξαφανίσεως τών αρχοντικών τής πόλεως, σ 'Η παλινδρομική ό'μωςαϋτη κίνησις τοΰ σ. μεταξύ τών θεμάτων του εξακολουθεί καί δημιουργεί αίσθημα ιλίγγου είς τον αναγνώστην. Ή άποθάρρυνσις βεβαίως τοπικών λογίων καί ή αποτροπή των από τής χρησίμου άπασχολήσεώς των με τήν έρευναν τής ιστορίας τοΰ τόπου των καί εσφαλμένη είναι καί εθνικώς επιζήμια, αλλά υπάρχουν καί μερικοί στοιχειώδεις κανόνες τακτοποιήσεως τής ύλης καί διακρίσεως τοΰ σοβαρού από τοϋ άσημάντου ή γελοίου, απαραίτητοι διά τήν σοβαράν εμφάνισιν μιας εργασίας, ιδίως δταν φέρη αυτή τον βαρύν τίτλον «'Ιστορία». Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων εντός κειμένου, μιας χαλκογραφίας, 4 εικόνων καί ενός σχεδιαγράμματος έκτος κειμένου). Τύποις Ν. Νικολαΐδη. Τό δλον έργον έν τή ουσίφ του διαιρείται εις δύο μέρη, εις έν πρώτον μέρος ιστορικόν, περιλαμβάνον τήν ιστορίαν τής πόλεως Θεσσαλονίκης καί τοΰ λιμένος της μέχρι τής άπελευθερώσεως τοΰ 1912 είς τάκεφ Α'-Δ, καί εις έν δεύτερον μέρος συγχρόνου εποχής, περιλαμβάνον τήν ιστορίαν μόνον τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης από τοϋ 1912 μέχρι σήμερον εις τά κεφ. Ε' - Θ' καί εις τό Έπίμετρον. Ό σ. δμως επροτίμησε νά μή κάμη τήν διάκρισιν ταύτην εις δύο μέρη, αλλά νά άριθμήση μόνον κατά κεφάλαια, ή διάκρισις δμως είναι διαφανής καί επιβεβλημένη εκ τών πραγμάτων.

2 502 Βιβλιοχρι,σίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) Εις τα πλαίσια τής βιβλιοκρισίας ταΰτης εμπίπτει κυρίως το πρώτον μέρος, το ιστορικόν. Διά τοϋτο τοϋ δευτέρου μέρους, τοΰ τής συγχρόνου δηλονότι εποχής, δπερ ανήκει τφόντι εις αλλας αρμοδιότητας, θά άναφερθοΰν μόνον τα περιεχόμενα των κεφαλαίων. I. Εις τό κεφ. Α' ( Αρχαία περίοδος) ό σ. άφηγεΐται τα τής ίδρΰσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τοϋ Κασσάνδρου τό 316 π. X. και αναπτύσσει τούς λόγους τής ιδρύσεως τής νέας πόλεως. Ή πόλις ίδρύθη, ως γνωστόν, διά συνοικισμού μέρους των κατοίκων 26 πολισμάτων τών περιχώρων. Εις την θέσιν ποιου πολίσματος όμως; Τοϋτο δεν καθορίζει ό σ., άντιπαρερχόμενος την εργασίαν τοΰ K. A. Ρ ω μ α ί ο υ, Ποΰ έκειτο ή παλαιά Θέρμη. Μακεδονικά Α' (1940), σ.1-7, δστις τοποθετεί την νέαν πόλιν εις την θέσιν τοΰ πολίσματος Θέρμη, κειμένου δπου σήμερον ή Θεσσαλονίκη. Ό σ. τοποθετεί την Θέρμην άπαξ μέν πλησίον τού σημερινού χωρίου Σέδες (σ. 10), επομένως την θεωρεί μεσόγειον πόλισμα, έπειτα δμως αναφέρει την πληροφορίαν τοΰ Ηροδότου (VIL 121), καθ ήν δ Ξέρξης εχρησιμοποίησε την Θέρμην ως ναυτικήν βάσιν διά την περαιτέρω κατά τής νοτίου Ελλάδος εκστρατείαν (σ. 13), επομένως θεωρεί νΰν την Θέρμην ώς παράλιον πόλισμα. Ό σ. παρουσιάζει οϋτω τό ζήτημα, τό οποίον έχει μακράν βιβλιογραφίαν, μόνον με μίαν αντίφασίν του, την οποίαν θά ήδύνατο να αποφυγή, έάνεστηρίζετο εις την ανωτέρω εργασίαν τοϋ K. Α. 'Ρωμαίου, δστις έλυσε τό ζήτημα, ά- ποδείξας δτι τα αρχαία ταϋτα πολίσματα δεν είχον την μορφήν συγκεντρωμένου συνοικισμού, καταλαμβάνοντος μικράν σχετικώς έκτασιν, άλλ άπετελοϋντο από μικράς ομάδας καλυβών ή οικίσκων, πολυαρίθμους καί διεσπαρμένος εις μεγάλην έκτασιν, ούτως ώστε τό πόλισμα Θέρμη ήδύνατο να έξαπλοϋται από τής παραλίας μέχρι τών θερμών πηγών τοΰ σημερινού χωρίου Σέδες εις τα μεσόγεια, ενφ οι επί μέρους μικροί συνοικισμοί εκ καλυβών ή οικίσκων ήδύναντο να έχουν ίδια ονόματα. Εις τον παραλιακόν δε τομέα τής έκτάσεως ταύτης τών συνοικισμών τής Θέρμης ίδρύθη ή Θεσσαλονίκη, δπως υποδεικνύουν άνασκαφικά ευρήματα (κορινθιακά καί ιωνικά κιονόκρανα, μελανόμορφα όστρακα κ. α.), τα όποια χρονολογούμενα από τοΰ 6ου καί 5ου π. X. αιώνος μαρτυρούν δτι ή θέσις τής σημερινής Θεσσαλονίκης ήτο κατφκημένη καί προ τής ιδρύσεως τής πόλεως υπό τοϋ Κασσάνδρου τό 316 π. X. Ούτως εξομαλύνονται δλαι αί δυσκολίαι, διότι ούτε τό δνομα Θέρμη ήδύνατο να δοθή εις πόλισμα κείμενον μακράν θερμών πηγών ούτε ό Θερμαϊκός κόλπος ήδύνατο να λάβη το δνομα από πόλισμα κείμενον μακράν τής παραλίας. (Τούτο παρά τήν γνώμην τοΰ καθηγητοΰκ. Γ. Μπακαλάκη, δστις παράγει τό δνομα Θέρμη, στηριζόμενος δμως εις ολίγον άπομεμακρυσμένας ενδείξεις, εκ λατρείας Θερμαίου Διονύσου, δίδων εις τό επίθετον θερμαΐος τήν έννοιαν τής ζέσεως τής διονυσιακής λατρείας, παρ δλον δτι ή λατρεία θεών φερόντων τό επίθετον θερμαΐος συναντάται κατά σύμπτωσιν πλη-

3 Βοβλιοκριαίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, *0 λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 503 σίον θερμών πηγών. Βλ. Γ. Μπακαλάκη, Θερμαΐος. Άρχ. Έφημ Εις μνήμην Γ. Π. Οικονόμου). Έπ'ι τοΰτοις ή P h. Papaζο gl ο u, Les cités macédoniennes à l époque romaine. Skopje (Antiquité vivante. Monographies Nr. 1). (Σερβιστί μετά γαλλικής περιλήψεως), άντικρούουσα γνώμας τοϋ Ch. Ed son, Notes on the Thracian «Phoros». Class. Philol. 42 (1947), 100 κέ., υποστηρίζει, εν σελ. 346/7 τής γαλλ. περιλήψεως, ότι ή Θεσσαλονίκη δεν κατέχει την θέσιν τής Θέρμης, αλλά πολίσματος «Ημαθία», το δνομα τοϋ οποίου ανακαλύπτει τροποποιούσα εις [Ή]μα[θία] συμπλήρωσιν τού Meinecke [Θέρ]μα. Ταΰτα πάντα δεν συζητοΰνται υπό τού σ., δστις δεν είναι φιλόλογος καί διά τούτο υποπίπτει ευκόλως καί εις το σφάλμα, να συμπεράνη περί ύπάρξεως ναυπηγείων εις την Θεσσαλονίκην κατά την ρωμαϊκήν εποχήν εκ τού επιθέτου τής πόλεως «νεωκόρος» (σ. 14 σημ. 2). Το Ιπίθετον τούτο τής πόλεως, άπαντώμενον εις νομίσματα κα'ι επιγραφάς τής ρωμαϊκής εποχής, ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τήν λέξιν «ναΰς», άλλα προς τήν λέξιν «ναός» (νεώς) και δηλοΐ τό τιμητικόν δικαίωμα τής πόλεως, να έχη ναόν καί ίερατεΐον διά τήν λατρείαν τού ρωμαίου αύτοκράτορος. Άλλωστε τού προνομίου τούτου δοθέντος τό δεύτερον εις τήν πόλιν, αύτη απέκτησε τον τίτλον «δίς νεωκόρος». Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως δτι ή πόλις είχε δύο ναυπηγεία. Εις τό κεφ. Β ('Ρωμαϊκή περίοδος) ό σ. άσχολεϊται μέ τήν διαδρομήν τής Έγνατίας οδού από Δυρραχίου προς Βυζάντιον καί τήν σημασίαν, τήν οποίαν είχε διά τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης τό επί τής Έγνατίας ά- ναπτυχθεν διαμετακομιστικόν εμπόριον. Δεδομένου βεβαίως δτι τό θέμα του είναι ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης ορθώς δεν εισέρχεται εις τάς λεπτομέρειας τής διαδρομής τής Έγνατίας ο δού καί εις τα προβλήματα τής διαδρομής ταύτης, σκιαγραφών εν γενικαΐς γραμμαΐς τήν διαδρομήν επί τή βάσει, ως λέγει, τών 'Οδοιπορικών, εις τα όποια δεν παραπέμπει, πράγματι όμως επί τή βάσει τής βιβλιογραφίας του, τήν οποίαν αναφέρει (σ. 16 καί σημ. 2). Αφήνει δμως τήν εσφαλμένην έντύπωσιν, δτι ή κυρίως Έγνατία οδός είσήρχετο εις τήν Θεσσαλονίκην (πβλ. σ κατηυθύνετο εις τήν Θεσσαλονίκην... Έκ Θεσσαλονίκης έτρέπετο προς Λητήν...), ένφ εκ τοϋ X. Μακαρόνα, Via Egnatia and Thessaloniki, τον όποιον αναφέρει εν υποσημειώσει (σ. 16), άλλα παραλείπει εν τή βιβλιογραφία (σ. 6), γνωρίζει δτι ή κυρίως Έγνατία οδός δεν είσήρχετο εις τήν Θεσσαλονίκην, άλλ άπέστελλε προς τήν πόλιν διακλάδωσιν αυτής. Είς τό κεφ. Γ' (Βυζαντινή περίοδος) ό σ. εξιστορεί πρώτον τήν κατασκευήν τού τεχνητού τετραγώνου λιμένος τής Θεσσαλονίκης υπό τού Μ. Κωνσταντίνου καί επιδίδεται είς τήν περιγραφήν αυτού (σ ). Κατόπιν διατρέχει δλην τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης μέχρι τής άλώσεως αύ-

4 504 Βιβλιοκριαίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, "Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης) τής υπό των Τούρκων το 1430, έξετάζων αυτήν από τής απόψεως τοΰ εμπορίου καί των μετά τοΰ εσωτερικού τής Βαλκανικής συγκοινωνιών τής πό λεως καί θετών ως κέντρα τής άφηγήσεώς του τάκυριώτερα γεγονότα τοΰ ιστορικού βίου τής πόλεως, ήτοι την μεταφοράν τοΰ βουλγαρικού εμπορίου από Κωνσταντινουπόλεως εις Θεσσαλονίκην ως αφορμήν των βουλγαρικών επιδρομών τοΰ Συμεών, την άλωσιν καί λεηλασίαν τής Θεσσαλονίκης το 904 υπό τών Σαρακηνών πειρατών, την κατάληψιν τής πόλεως υπό τών Νορμανδών το 1185, την κατοχήν αυτής υπό τών Φράγκων τής Δ' Σταυροφορίας από τοΰ (πράγματι 1224) καί την παραχώρησίν της εις τούς Ενετούς από τοΰ 1423 μέχρι τής οριστικής άλώσεως αυτής υπό τών Τούρκων το Ό σ. γνωρίζει βεβαίως τα πράγματα καί έχει μέθοδον εργασίας επιστημονικήν, διέφυγον όμως την προσοχήν του λάθη τινά καί ταΰτα θά σημειώσωμεν ενταύθα. Παρεμπιπτόντως πρώτον σημειοΰμεν ότι ή παραπομπή εν σελ. 18 σημ. 2 : «Θ. Μάγιστρος είς τα Neue Jahrbücher κτλ. XXVIII σ. 6» δεν ήλέγχθη υπό τοΰ σ., ελήφθη δέ, εσφαλμένως μάλιστα, λίαν πιθανώς εκ τοΰ Ο. Ta f rali, Thessalonique au XlVe siècle. Paris 1913, σ XV και σ. ltìl σημ. 2, και δεν κατενοήθη. Πρόκειται περί τής επιστολής τοΰ Θωμά Μαγίστρου (μοναχού Θεοδούλου), τής έπιγραφομένης : «Προς τον άγιώτατον και ισάγγελόν μου πατέρα κυρόν Ισαάκ περί τοΰ εις Βυζάντιον εκ Θεσσαλονίκης ανάπλου καί αΰθις εις ταύτην κατάπλου», τήν οποίαν εξέδωκεν εκ τοΰ κωδικός Vatic.gr. 714 fol.ßtν 81ν ό παλαιός Max Treu υπό τον τίτλον: «Die Gesandtschaftsreise des Rhetors Theodulos Magistros» εις τα Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und Deutsche Literatur für Philologie und Pädagogie τοΰ Fleckeisen. Suppl. Band 27 (1900/2), 1-3o, ό δε συμπληρωματικός τόμος τών Neue Jahrbücher τούτων δεν εύρίσκεται είς τήν Θεσσαλονίκην. Έν σελ. 19 ό σ. λέγει: «Ό κατασκευασθείς τότε τεχνητός λιμήν.. άρχόμενος από τής περιοχής περίπου τής εκκλησίας τοΰ Άγιου Μηνά... έφθανεν έως τό φρούριον τής Σαμάρειας (παρά τον Λ. Πύργον). Οΰτω όμως ό λιμήν θά περιελάμβανεν ολόκληρον τήν Θεσσαλονίκην. Ό σ. έκαμε σύγχυσιν τών δύο σχεδιαγραμμάτων, τοΰ σχεδ. 2 τής σελ. 20, όπου ό πύργος τής Σαμαρείας τοποθετείται δυτικώς τοΰ Αγίου Μηνά, εις τήν θέσιν τοΰ κατόπιν τουρκικού Τόπ-Χανέ, καί τοΰ σχεδ. 3 τής σελ. 30, όπου δ πύργος τής Σαμαρείας τοποθετείται βάσει τών πηγών πολύ άνατολικώς τοΰ Αγίου Μηνά καί εις τήν θέσιν τοΰ σημερινού Λευκού Πύργου. Έν σελ. 19 σημ. 5 ό σ. δεν αναφέρει τάς πηγάς του, ενφ λέγει τόσον ενδιαφέροντα πράγματα εκ τής αγιογραφίας, εις δέ τήν επομένην σημ. 6 τό όνομα τοΰ λογοθέτου, τοΰ επισκευάσαντος κατά εύρεθεΐσαν επιγραφήν

5 Βιβλιοχρισίαι (T. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 505 τμήμα τοϋ τείχους παρά την πύλην τοϋ Γιαλού (αίγιαλοΰ) είναι Ύαλέας καί δχι Ύάλσον. Έν σελ. 24 λέγεται : «'Η μετατόπισις εις την Μακεδονικήν πρωτεύουσαν τοϋ βίιζαντινοβουλγαρικοϋ εμπορίου (το 894 επί Λέοντος 9") συνετέλεσεν εις νέαν απρόβλεπτον εως τότε αϋξησιν τής εμπορικής κινήσεως καί τής εν γένει οικονομικής ζωής τήςπόλεως». Ταΰτα είναι τουλάχιστον υπερβολικά. Διά τα γεγονότα βλ. G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates. München 1952, σ. 205/6. βυζαντινοβουλγαρικόν εμπόριον εν Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε. Την υπό τοϋ Στυλιανού Ζαοΰτση άνάθεσιν τοϋ βουλγαρικοϋ εμπορίου μονοπωλιακώς εις δυο βυζαντινούς εμπόρους, οι όποιοι μετέθεσαν την έδραν των εις Θεσσαλονίκην καί ηϋξησαν αισχροκερδώς τούς δασμούς, ό Συμεών έθεώρησεν αφορμήν πολέμου καί εξερράγη αμέσως πόλεμος. Έν σελ. 28 σημ. 1 ό σ. φαίνεται νά λησμονή δτι ή συνθήκη τοϋ Νυμφαίου (1261) δεν εφηρμόσθη ποτέ. Ό Στρατηγόπουλος κατέλαβε τήν Κωνσταντινούπολή άπροόπτως καί δεν έχρειάσθη ή βοήθεια των Γενουατών. Ε πομένως αί προβλεπόμεναι παραχωρήσεις προς αυτούς εν Θεσσαλονίκη δεν επραγματοποιήθησαν ποτέ. Μικρότεραί τινες άβλεψίαι είναι αί εξής : Εις σελ. 21 καί σημ. 4 ό α ναγνώστης παραπέμπεται εις τα δύο σχεδιαγράμματα (σ. 20 καί σ. 30) διά τήν θέσιν τής «Εκκλησιαστικής σκάλας», ή οποία αμφισβητείται, ενφ εις τήν σελ. 31 ό σ. συμφωνεί άνενδοιάστως προς το σχεδ. τής σελ. 30. Εις σελ. 21 σημ. 4 ή παραπομπή εις τούς τόμους τής Patr. gr. γίνεται κακώς με λατινικούς αριθμούς, αντί με αραβικούς. Εις σελ. 29 άναφέρεται διά δευτέραν φοράν (βλ. καί σελ 27 σημ. 2) πληροφορία τοϋ Fallmerayer (ώς σπουδαίας πηγής!), ενφ ή σχετική παραπομπή εις τήν σημ. 3 γίνεται εις τον Κυδώνην! Είς το κεφ. Δ' (Περίοδος Τουρκοκρατίας) ό σ., μετά σύντομον έξιστόρησιν τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων το 1430, περιγράφει τήν κατάστασιν τού πληθυσμού, τών οχυρώσεων καί τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης κατά τούς πρώτο υς αιώνας τής Τουρκοκρατίας. Κατόπιν άφηγείται τα τής εγκαταστάσεως τ ών πρώτων ξένων προξενείων καί εμπορικών πρακτορείων είς τήν πόλιν καί διεξέρχεται διά βραχέων τήν διά τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης εμπορικήν καί ναυτιλιακήν κίνησιν κατά τον 1Ζ' καί ΙΗ' αιώνα, παραθέτων καί στατιστικούς πίνακας τής κινήσεως ταύτης (σ. 40, 41, 42, 43 καί 50). Αί πληροφορίαι του εκ τής περιόδου ταύτης, συλλεγείσαι επιμελώς εκ τών Ιστορικών Αρχείων καί εξ άλλων πηγών, είναι χρήσιμοι καί σημαντικοί. Μικράς τινας παρατηρήσεις εχομεν νά κάμωμεν επ αυτών. Είς τήν σελ. 32 σημ. 1, γενομένου λόγου περί τής πρώτης προσωρι-

6 506 Βιβλιοκριοίαύ (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) νής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης επί Βαγιαζήτ το 1387, δεν έπρεπε νά άγνοηθή ή διαφωτιστική εργασία τοΰ Άι. Βακαλοποΰλου,Οί δημοσιευμένες ομιλίες τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ισιδώρου ώς ιστορική πηγή κ.τ.λ. Μακεδονικά 4 (1956), σ Εις τήν σελ. 35 ό σ. φαίνεται δίδων τελείαν πίστιν εις τάς πληροφορίας τοΰ ευφαντάστου καί καταπληκτικοΰ μυθοπλάστου Τοΰρκου περιηγητοΰ Έβλιά Τσελεμπή, τον όποιον χρησιμοποιεί ώς σοβαράν πηγήν. Τέλος, εις τήν σελ. 36 το τρίτον «φροΰριον Βαρδαρίου, κείμενον επί τής παραλίας καί δεσπόζον τής περιοχής Μπεξινάρ-Βαρδαρίου», εάν δεν είναι το αυτό μέ τό δεύτερον «φροΰριον Τόπ-Χανέ, δεσπόζον τής Αποβάθρας», τότε είναι ανύπαρκτον. II. Από τοΰ κεφαλαίου Ε' άρχεται τό δεύτερον μέρος, εις το όποιον εκτίθεται ή ιστορία τοΰ λιμένος τής Θεσσαλονίκης καί τής εμπορικής αΰτοΰ κινήσεως κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Ούτως εις τό κεφ. Ε' εκτίθενται ' 1) τα τής ίδρΰσεως τής Ελληνικής Έλευθέρας Ζώνης, ήτοι α) οϊ δροι, υπό τούς οποίους εύρέθη ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης τόσον μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους καί τήν συνθήκην τοΰ Βουκουρεστίου τοΰ 1913 (μείωσις τής ένδοχώρας), δσον καί μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον (διαρροή διαμετακομιστικοΰ εμπορίου διά των νέων εθνικών Γιουγκοσλαβικών λιμένων τής Άδριατικής), καί β) οί λόγοι, διά τούς οποίους τό 1914 ίδρΰθη υπό τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως ή Έλευθέρα Ζώνη ώς Ν.Π.Δ.Δ. (συγκράτησις άρχικώς καί αΰξησις μελλοντικώς τοΰ διαμετακομιστικοΰ εμπορίου) καί περιγράφονται λίαν διαφωτιστικώς τό καθεστώς καί αί προνομιακοί διατάξεις, αί διέπουσαι τήν Ε.Ζ. καί δίδουσαι εις αυτήν κατά μοναδικόν τρόπον έμποροβιομηχανικήν μορφήν, 2) τά τής ί δρΰσεως τής Γιουγκοσλαβικής Έλευθέρας Ζώνης, ήτοι: α) ή κατάστασις τοΰ εμπορίου τής Παλαιας Σερβίας μέχρι τοΰ α' παγκοσμίου πολέμου, β) αί μετά τής Ελλάδος συμβάσεις τής νέας Γιουγκοσλαβίας μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον, ιδίως ή έν Γενεύη τήν 17 Μαρτίου 1929 ύπογραφείσα τετάρτη σΰμβασις, ήτις καθώρισε τό καθεστώς τής έν τφ λιμένι τής Θεσσαλονίκης ί- δρυθείσης καί έκτοτε λειτουργοΰσης Έλευθέρας Γιουγκοσλαβικής Ζαινης, γ) τό καθεστώς, ύφ δ έλειτοΰργησε από τοΰ 1929 καί έπαναλειτουργεί από τοΰ 1950 ή Γιουγκοσλαβική Έλευθέρα Ζώνη, καί 3) ή κατά τήν 30 Ίαν σΰστασις τοΰ Λιμενικοΰ Ταμείου ώς Ν.Π.Δ.Δ., τό όποιον έξηγόρασε τά δικαιώματα τής Γαλλικής Εταιρείας Έκμεταλλεΰσεως τοΰ λιμένος Θεσσαλονίκης, τής Ιχοΰσης προνόμιον έκμεταλλεΰσεως τοΰ λιμένος μέχρι 1 Ιουλίου 1944, παροδοθέν τήν 19 Φεβρ κατόπιν άποζημιώσεως διά τό από 1930 μέχρι 1944 διάστημα. Είς τό κεφ. ί*' ό σ. α) αναφέρει τάς κατά τήν διάρκειαν τοΰ β' παγκοσμίου πολέμου έκ τών βομβαρδισμών τών Συμμάχων έπελθοΰσας καί τάς

7 Βιβλιοκρισία!. (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 507 μετά την άποχώρησιν των στρατευμάτων κατοχής δι άνατινάξεων γενομένας καταστροφάς εις τάς εγκαταστάσεις τοϋ λιμένος Θεσσαλονίκης, άνελθούσας εις τα 80% αυτών, καί β) περιγράφει τα εκτοτε μετά την άπελευθέρωσιν γενόμενα καί σήμερον διά τό πρόσεχες μέλλον σχεδιαζόμενα έργα άποκαταστάσεως καί συμπληρώσεως τοϋ εξοπλισμού τοϋ λιμένος, δίδων ακριβή εμβαδά, χωρητικότητας καί μήκη, άτινα βοηθοϋντος τοϋ εις τό τέλος τοϋ βιβλίου παρατιθεμένου λεπτομεροϋς σχεδιαγράμματος τών σημερινών εγκαταστάσεων, είναι λίαν διαφωτιστικά καί εκπλήσσουν εϋαρέστως, ιδίως εκείνους τών αναγνωστών, οΐτινες εις την αυτήν πόλιν ζώντες ήγνόουν μέχρι τοϋδε πόσον μέγα είναι τό έ'ργον τών λιμενικών εγκαταστάσεων τής Θεσσαλονίκης. Εις τό κεφ. Ζ' ό σ. α) καταδεικνύει την σπουδαιότητα τής Θεσσαλονίκης καί τοϋ λιμένος αυτής ως κόμβου σιδηροδρομικών καί άτμοπλοϊκών συνδέσεων προς δλας τάς κατευθύνσεις, β) απαριθμεί τάς τακτικάς καί εκτάκτους συγκοινωνίας άτμοπλοϊκών Εταιρειών μέ τον λιμένα Θεσσαλονίκης, καί γ) υποδεικνύει τάς συντομωτέρας καί συμφερωτέρας συνδέσεις με τούς βορείους ημών γείτονας, δταν επιτρέψουν ταϋτας νέαι πολιτικοί καταστάσεις εις ένα ειρηνικόν μέλλον καλής γειτονίας εις τα Βαλκάνια. Εις τό κεφ. Η' ό σ. αναπτύσσει α) τα τής διοικήσεως καί διαχειρίσεως τοϋ λιμένος από τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ έτους 1953, οπότε άπεφασίσθη ή συγχώνευσις τών δύο οργανισμών, Ε.Ζ. καί Λ. Τ, άπαριθμών τα Ν,Π.Δ,Δ, καί τάς Δ. Υ., αι όποίαι ήσκουν εξουσίαν ή άνεμειγνύοντο κατά τινα τρόπον εις τήν διοίκησιν ή την διαχείρισιν αύτοϋ, δημιουργοϋντα οΰτω πολυαρχίαν καί σύγκρουσιν αρμοδιοτήτων, λίαν ανασταλτικήν τής ομαλής λειτουργίας καί μελλοντικής άναπτύξεως τοϋ λιμένος, καί β) τα τής συστάσεως καί διοικήσεως τοϋ νέου Όργανισμοΰ τοϋ 1953 ώς Ν.Π.Δ.Δ. καί υπό τήν επωνυμίαν Έλευθέρα Ζώνη καί Λιμήν Θεσσαλονίκης, δ οποίος συνεστήθη διά συγχωνεύσεως τής Ε.Ζ. καί τοϋ Λ.Τ. καί δ δποίος επέτυχε να απαλλαγή βαθμηδόν τών παρασιτικών εργολάβων εργασιών λιμένος, οί δποίοι από τής εποχής τής Τουρκοκρατίας εΐχον ΰπεισέλθει εις τον λιμένα, άπομυζώντες εισπράξεις καί έπιβαρύνοντες τό κόστος τών εμπορευμάτων, καί να πλησιάση προς τήν λύσιν τοϋ πολύπλοκου θέματος τών φορτηγίδων, άντικαταστήσας τάς άλλοτε απαραιτήτους, άλλ επαχθείς, υπηρεσίας των διά νέων τεχνικών μέσων. Εις τό κεφ. Θ' δ σ. παραθέτει στατιστικούς πίνακας α) τής εισαγωγικής κινήσεως τοϋ λιμένος τών ετών , β) τής διαμετακομιστικής κινήσεως, καί γ) τών καταπλευσάντων εις τον λιμένα Θεσσαλονίκης σκαφών κατά τα έτη , καί κάμνει τάς παρατηρήσεις του, εξάγων τα σχετικά συμπεράσματα επί τών αυξομειώσεων τής λιμενικής κινήσεως. Τέλος εις τό Έπίμετρον δ σ. εξάγει εκ τήςδλης μελέτης τα γενικά του

8 508 Βιβλιοκριοίαι (F. Papazogloii, Héraclée des Lyncestes) συμπεράσματα καί προβαίνει εις σχετικός υποδείξεις διά την μελλοντικήν ά- νάπτυξιν τοϋ λιμένος. Ή μελέτη εν τφ συνόλφ της είναι άξιόλογον έργον. Εις το πρώτον μέρος το ιστορικόν, ό σ. δεν είχε βεβαίως την πρόθεσιν να προβή εις έρευναν καί να παρουσίαση νέα πράγματα, αλλά διεξήλθε την είς αυτόν γνωστήν βιβλιογραφίαν, βιαζόμενος να είσέλθη εις το δεύτερον μέρος, δπερ είναι περισσότερον τής ειδικότητάς του. Γνωρίζει δμως, ως ελέχθη, ε- παρκώς τα πράγματα καί έχει μέθοδον εργασίας επιστημονικήν. Αί ολίγαι παρατηρήσεις, αί δποΐαι έγένοντο επί τυχόν παραλείψεων ή σφαλμάτων, ουδόλως μειώνουν τήν αξίαν τής μελέτης, ως μονογραφίας ειδικής, συγκεντρουσης επί τοϋ θέματός της τάς κυριωτέρας γνώσεις μας. Εις τό δεύτερον μέρος, συντεταγμένον υπό ειδικού ανθρώπου, αί συγκεντρωθεΐσαι καί κατά τρόπον εΰάρεστον είς ζωηρόν άφήγησιν συντεθεΐσαι πληροφορίαι περί τής παλαιοτέρας καταστάσεως, των εξελίξεων, των καταστροφών, τών αναδιοργανώσεων καί τών μελλοντικών σχεδίων άναπτυξεως τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης δίδουν καί εις τον μή είδικώς διά τό θέμα ενδιαφερόμενον δχι μόνον γλαφυράν εικόνα τοϋ βίου τοϋ ζωτικοϋ αΰτοϋ χώρου τής πόλεως, άλλα καί άπηχοΰσαν άναποφευκτως τάς περιπετείας τοϋ Έθνους κατά τήν νεωτέραν αΰτοϋ ιστορίαν καί ενσταλάζουν εις τήν ψυχήν τοϋ αναγνώστου τήν εκ τοϋ παρελθόντος μελαγχολίαν καί τήν εκ τών ελπίδων τοϋ μέλλοντος παρηγοριάν. Ό σ. επέτυχε διά τοϋ πολλοΰ μόχθου του, διά τής καλής μεθόδου εργασίας του καί διά τοϋ άναπαυτικοϋ του ΰφους, μέσφ ενός είδικοϋ καί φαινομενικώς περιωρισμένου ενδιαφέροντος θέματος, τήν άναπόλησιν εθνικής ιστορίας, άρρήκτως συνδεδεμένης με τάς περιπετείας τοϋ Λιμένος, καί τοϋτο είναι τό χαρακτηριστικόν τοϋ ίστορικοϋ πνεύματος. Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Fanoula Papazoglou: a) Héraclée des Eyncestes à la lumière des textes littéraires et épigraphiques I, Bitola 1961 (Musée national de Bitola), σ καί πίν b) Septimia Aurélia Heraclea εν BCH 85 (1961), σ c) Héraclée et Pelagonie (σερβιστί) εν Z'iva Antika 4 (1954), σ Βλ. REG 69 (1956) 137, άρ Ή F. Ρ. από μακροϋ χρόνου άσχολείται με τήν μελέτην τής ιστορίας καί αρχαιολογίας τών πόλεων τής αρχαίας Μακεδονίας καί έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς αρκετός πραγματείας καί μικρομελέτας εις διάφορα επιστημονικά περιοδικά καί αΰτοτελώς. Ή σημαντικωτέρα καί πλέον εμπεριστατωμένη μελέτη, είς τήν οποίαν έχουν περιληφθή τα πορίσματα τών πολυετών ερευνών της, είναι εκτενές έργον, δημοσιευθέν προ πενταετίας είς

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΙΙΔΡΟΜΗ TOT ΤΣΑΡϋΤ ΣΤΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΑΑΔΑΣ (αρχές 10ου αιώνα)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΙΙΔΡΟΜΗ TOT ΤΣΑΡϋΤ ΣΤΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΑΑΔΑΣ (αρχές 10ου αιώνα) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΙΙΔΡΟΜΗ TOT ΤΣΑΡϋΤ ΣΤΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΑΑΔΑΣ (αρχές 10ου αιώνα) Ό Βίος του 'Οσίου Λούκα τοΰ Στειριώτη εΐναι το μοναδικό κείμενο, το όποιο αναφέρεται, άμεσα και διεξοδικά στην επιδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΜΑΔΑ Α A1.1.Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: -Ελληνικό τυπογραφείο -Προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν.

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. 35-46) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Σελ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων.

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων. Ιστοριογραφία (περιγραφικός ορισµός): Επιστήµη γεγονότα : χρονολογική σειρά χρονική περίοδος κριτικός έλεγχος των πηγών ανάλυση αιτίων και συνθηκών Ιστορική αναδροµή Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα.

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της έρευνας της τοπογραφίας της Θεσσαλονίκης αποτελεί το θαλάσσιο τείχος της πόλης, καθώς και όλα εκείνα τα κτίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Αναστάσιος ΟΡΛΑΝΔΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 70-75

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Η συλλογή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών άρχισε να δημιουργείται το 1846, καλύπτοντας όλους τους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιδιαβαίνοντας την πόλη της Καβάλας στο χρόνο και στο χώρο.

Περιδιαβαίνοντας την πόλη της Καβάλας στο χρόνο και στο χώρο. Περιδιαβαίνοντας την πόλη της Καβάλας στο χρόνο και στο χώρο. Σ αναπολώ ω γη των ενδόξων προγόνων, αρχαία Σκάβαλα και Νεάπολη, άξιο επίνειο των ξακουστών Φιλίππων και της Χριστούπολης τη μυρωμένη γη που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ *** Δημητρίου Θεοχ. Κύρου *** Όπως είναι γνωστό, η Καβάλα και οι περιοχές που αποτελούν σήμερα τον ομώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ "1" ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ "1" ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ "1" ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕΦ 1010 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕΦ 1020 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 1140 ΨΑΡΟΜΥΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63)

ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61. [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63) ΘΕΜΑ Εγκ-123/15/1/61 Εγκ-1/61 Ε-1/61 [ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν /17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ- 23074/34/63 Εγκ-34/63) "Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ "4 ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΟΛΠΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΟΛΠΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ "4 ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΟΛΠΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ "4 ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΟΛΠΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΑΛΕΑΣ ΑΕΦ 4010 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΑΕΦ 4020 ΠΑΡΑΠΟΛΑ Ή ΜΠΕΛΛΟΠΟΥΛΑ ΑΕΦ 4050 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΕΦ 4110

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αδιαμφισβήτητα, τα έτη 1912 και 1913 είναι δύο χρονολογίες ορόσημα στην ιστορία του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Θρησκευτικά ιδακτικές ενότητες: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 Αρχαία Ελληνικά Α. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΜΟΣ 1990-1991 ΕΒΔΟΜΟΣ Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ανάτυπο) Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Λασπ[ι]άς Νικόλαος

Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Λασπ[ι]άς Νικόλαος Σε δημοσίευμα του Γ. Χ. Χιονίδη, «Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», στο περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 12, σελ. 61 διαβάζουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012)

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) Η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 1917 και έζησε στο Παλαιό Φάληρο, όπου ολοκλήρωσε τον ενδεκαετή, τότε, κΰκλο των εγκυκλίων

Διαβάστε περισσότερα

Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου

Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου Η αναβίωση του Μονεμβάσιου - Malvasia οίνου Η Μονεμβασιά με την ενδοχώρα της δηλ. η περιοχή αναφοράς παραγωγής του Μονεμβασία -Malvasia απετέλεσε το γενέθλιο τόπο ενός μυθικού κρασιού! «Πέντε ολόκληρους

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα