Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1959. Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων"

Transcript

1 Βιβλιοκρισίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 501 καί τινα λαογραφικά, ώς π. χ. είς τα κεφάλαια 1) Οί εΰεργέται και δωρηταί, σ. 84 κε., 2) Αί έορταί καί πανηγύρεις, σ. 99 κε.. 3) Ή μεγάλη πυρκαϊά τής Βέροιας τοϋ 1864, σ. 107 κε., 4) Τα αρχαιολογικά ιστορικά μνημεία (παλαιά αρχοντικά), σ. 115 κε., 5) Βεργιώτικα ήθη καί έθιμα, σ. 141 κε., 6) Οί Βεργιώτικοι τύποι, σ. 149 κε., 7) Τά ανέκδοτα, σ. 161 κε., 8) Τά Βεργιώτικα τραγούδια, σ. 165 κε. κ.ά.,ώστεδ καταλληλότερος τίτλος τοΰ έργου θά ήτο μάλλον «Λαογραφικά Βέροιας», άφοΰ περί ούδεμιάς ιστορίας πρόκειται. Αλλά καί τά λαογραφικά ακόμη απαιτούν αυστηρόν ταξινόμησιν κατά λαογραφικά θέματα καί αντικειμενικήν συλλογήν τοϋ υλικού. Ταΰτα ό μως δεν τηρούνται εις το έργον τοϋ σ., δπου από τήν απαγωγήν τής ανεψιάς τοϋ Δεσπότη επί Τουρκοκρατίας το 1887, σ. 109 θέμα ιστορικόν μετάβαίνομεν είς τήν σύγχρονον εποχήν, είς τό κεφάλαιον περί τής μεγάλης πλημμύρας τής Βέροιας τήν 9 Δεκεμβρίου 1935, σ. 111, καί έπειτα πάλιν οπίσω είς τήν Τουρκοκρατίαν με τά Παλαιά Αρχοντικά ( Αρχαιολογικά ιστορικά μνημεία, σ. 115) θέμα λαογραφικόν ή από τήν Απόπειραν εξισλαμίσεως κορασίδος, σ. 122, θέμα πάλιν ιστορικόν είς τήν ΐδρυσιν τοϋ ίί δείου τής πόλεως τό 1927, σ. 123, καί πάλιν ολίγον κατωτέρω εις το λαογραφικόν θέμα τής εξαφανίσεως τών αρχοντικών τής πόλεως, σ 'Η παλινδρομική ό'μωςαϋτη κίνησις τοΰ σ. μεταξύ τών θεμάτων του εξακολουθεί καί δημιουργεί αίσθημα ιλίγγου είς τον αναγνώστην. Ή άποθάρρυνσις βεβαίως τοπικών λογίων καί ή αποτροπή των από τής χρησίμου άπασχολήσεώς των με τήν έρευναν τής ιστορίας τοΰ τόπου των καί εσφαλμένη είναι καί εθνικώς επιζήμια, αλλά υπάρχουν καί μερικοί στοιχειώδεις κανόνες τακτοποιήσεως τής ύλης καί διακρίσεως τοΰ σοβαρού από τοϋ άσημάντου ή γελοίου, απαραίτητοι διά τήν σοβαράν εμφάνισιν μιας εργασίας, ιδίως δταν φέρη αυτή τον βαρύν τίτλον «'Ιστορία». Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Σελ. 92. [Μετά αγγλικής βραχείας περιλήψεως, 3 σχεδιαγραμμάτων εντός κειμένου, μιας χαλκογραφίας, 4 εικόνων καί ενός σχεδιαγράμματος έκτος κειμένου). Τύποις Ν. Νικολαΐδη. Τό δλον έργον έν τή ουσίφ του διαιρείται εις δύο μέρη, εις έν πρώτον μέρος ιστορικόν, περιλαμβάνον τήν ιστορίαν τής πόλεως Θεσσαλονίκης καί τοΰ λιμένος της μέχρι τής άπελευθερώσεως τοΰ 1912 είς τάκεφ Α'-Δ, καί εις έν δεύτερον μέρος συγχρόνου εποχής, περιλαμβάνον τήν ιστορίαν μόνον τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης από τοϋ 1912 μέχρι σήμερον εις τά κεφ. Ε' - Θ' καί εις τό Έπίμετρον. Ό σ. δμως επροτίμησε νά μή κάμη τήν διάκρισιν ταύτην εις δύο μέρη, αλλά νά άριθμήση μόνον κατά κεφάλαια, ή διάκρισις δμως είναι διαφανής καί επιβεβλημένη εκ τών πραγμάτων.

2 502 Βιβλιοχρι,σίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) Εις τα πλαίσια τής βιβλιοκρισίας ταΰτης εμπίπτει κυρίως το πρώτον μέρος, το ιστορικόν. Διά τοϋτο τοϋ δευτέρου μέρους, τοΰ τής συγχρόνου δηλονότι εποχής, δπερ ανήκει τφόντι εις αλλας αρμοδιότητας, θά άναφερθοΰν μόνον τα περιεχόμενα των κεφαλαίων. I. Εις τό κεφ. Α' ( Αρχαία περίοδος) ό σ. άφηγεΐται τα τής ίδρΰσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τοϋ Κασσάνδρου τό 316 π. X. και αναπτύσσει τούς λόγους τής ιδρύσεως τής νέας πόλεως. Ή πόλις ίδρύθη, ως γνωστόν, διά συνοικισμού μέρους των κατοίκων 26 πολισμάτων τών περιχώρων. Εις την θέσιν ποιου πολίσματος όμως; Τοϋτο δεν καθορίζει ό σ., άντιπαρερχόμενος την εργασίαν τοΰ K. A. Ρ ω μ α ί ο υ, Ποΰ έκειτο ή παλαιά Θέρμη. Μακεδονικά Α' (1940), σ.1-7, δστις τοποθετεί την νέαν πόλιν εις την θέσιν τοΰ πολίσματος Θέρμη, κειμένου δπου σήμερον ή Θεσσαλονίκη. Ό σ. τοποθετεί την Θέρμην άπαξ μέν πλησίον τού σημερινού χωρίου Σέδες (σ. 10), επομένως την θεωρεί μεσόγειον πόλισμα, έπειτα δμως αναφέρει την πληροφορίαν τοΰ Ηροδότου (VIL 121), καθ ήν δ Ξέρξης εχρησιμοποίησε την Θέρμην ως ναυτικήν βάσιν διά την περαιτέρω κατά τής νοτίου Ελλάδος εκστρατείαν (σ. 13), επομένως θεωρεί νΰν την Θέρμην ώς παράλιον πόλισμα. Ό σ. παρουσιάζει οϋτω τό ζήτημα, τό οποίον έχει μακράν βιβλιογραφίαν, μόνον με μίαν αντίφασίν του, την οποίαν θά ήδύνατο να αποφυγή, έάνεστηρίζετο εις την ανωτέρω εργασίαν τοϋ K. Α. 'Ρωμαίου, δστις έλυσε τό ζήτημα, ά- ποδείξας δτι τα αρχαία ταϋτα πολίσματα δεν είχον την μορφήν συγκεντρωμένου συνοικισμού, καταλαμβάνοντος μικράν σχετικώς έκτασιν, άλλ άπετελοϋντο από μικράς ομάδας καλυβών ή οικίσκων, πολυαρίθμους καί διεσπαρμένος εις μεγάλην έκτασιν, ούτως ώστε τό πόλισμα Θέρμη ήδύνατο να έξαπλοϋται από τής παραλίας μέχρι τών θερμών πηγών τοΰ σημερινού χωρίου Σέδες εις τα μεσόγεια, ενφ οι επί μέρους μικροί συνοικισμοί εκ καλυβών ή οικίσκων ήδύναντο να έχουν ίδια ονόματα. Εις τον παραλιακόν δε τομέα τής έκτάσεως ταύτης τών συνοικισμών τής Θέρμης ίδρύθη ή Θεσσαλονίκη, δπως υποδεικνύουν άνασκαφικά ευρήματα (κορινθιακά καί ιωνικά κιονόκρανα, μελανόμορφα όστρακα κ. α.), τα όποια χρονολογούμενα από τοΰ 6ου καί 5ου π. X. αιώνος μαρτυρούν δτι ή θέσις τής σημερινής Θεσσαλονίκης ήτο κατφκημένη καί προ τής ιδρύσεως τής πόλεως υπό τοϋ Κασσάνδρου τό 316 π. X. Ούτως εξομαλύνονται δλαι αί δυσκολίαι, διότι ούτε τό δνομα Θέρμη ήδύνατο να δοθή εις πόλισμα κείμενον μακράν θερμών πηγών ούτε ό Θερμαϊκός κόλπος ήδύνατο να λάβη το δνομα από πόλισμα κείμενον μακράν τής παραλίας. (Τούτο παρά τήν γνώμην τοΰ καθηγητοΰκ. Γ. Μπακαλάκη, δστις παράγει τό δνομα Θέρμη, στηριζόμενος δμως εις ολίγον άπομεμακρυσμένας ενδείξεις, εκ λατρείας Θερμαίου Διονύσου, δίδων εις τό επίθετον θερμαΐος τήν έννοιαν τής ζέσεως τής διονυσιακής λατρείας, παρ δλον δτι ή λατρεία θεών φερόντων τό επίθετον θερμαΐος συναντάται κατά σύμπτωσιν πλη-

3 Βοβλιοκριαίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, *0 λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 503 σίον θερμών πηγών. Βλ. Γ. Μπακαλάκη, Θερμαΐος. Άρχ. Έφημ Εις μνήμην Γ. Π. Οικονόμου). Έπ'ι τοΰτοις ή P h. Papaζο gl ο u, Les cités macédoniennes à l époque romaine. Skopje (Antiquité vivante. Monographies Nr. 1). (Σερβιστί μετά γαλλικής περιλήψεως), άντικρούουσα γνώμας τοϋ Ch. Ed son, Notes on the Thracian «Phoros». Class. Philol. 42 (1947), 100 κέ., υποστηρίζει, εν σελ. 346/7 τής γαλλ. περιλήψεως, ότι ή Θεσσαλονίκη δεν κατέχει την θέσιν τής Θέρμης, αλλά πολίσματος «Ημαθία», το δνομα τοϋ οποίου ανακαλύπτει τροποποιούσα εις [Ή]μα[θία] συμπλήρωσιν τού Meinecke [Θέρ]μα. Ταΰτα πάντα δεν συζητοΰνται υπό τού σ., δστις δεν είναι φιλόλογος καί διά τούτο υποπίπτει ευκόλως καί εις το σφάλμα, να συμπεράνη περί ύπάρξεως ναυπηγείων εις την Θεσσαλονίκην κατά την ρωμαϊκήν εποχήν εκ τού επιθέτου τής πόλεως «νεωκόρος» (σ. 14 σημ. 2). Το Ιπίθετον τούτο τής πόλεως, άπαντώμενον εις νομίσματα κα'ι επιγραφάς τής ρωμαϊκής εποχής, ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τήν λέξιν «ναΰς», άλλα προς τήν λέξιν «ναός» (νεώς) και δηλοΐ τό τιμητικόν δικαίωμα τής πόλεως, να έχη ναόν καί ίερατεΐον διά τήν λατρείαν τού ρωμαίου αύτοκράτορος. Άλλωστε τού προνομίου τούτου δοθέντος τό δεύτερον εις τήν πόλιν, αύτη απέκτησε τον τίτλον «δίς νεωκόρος». Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως δτι ή πόλις είχε δύο ναυπηγεία. Εις τό κεφ. Β ('Ρωμαϊκή περίοδος) ό σ. άσχολεϊται μέ τήν διαδρομήν τής Έγνατίας οδού από Δυρραχίου προς Βυζάντιον καί τήν σημασίαν, τήν οποίαν είχε διά τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης τό επί τής Έγνατίας ά- ναπτυχθεν διαμετακομιστικόν εμπόριον. Δεδομένου βεβαίως δτι τό θέμα του είναι ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης ορθώς δεν εισέρχεται εις τάς λεπτομέρειας τής διαδρομής τής Έγνατίας ο δού καί εις τα προβλήματα τής διαδρομής ταύτης, σκιαγραφών εν γενικαΐς γραμμαΐς τήν διαδρομήν επί τή βάσει, ως λέγει, τών 'Οδοιπορικών, εις τα όποια δεν παραπέμπει, πράγματι όμως επί τή βάσει τής βιβλιογραφίας του, τήν οποίαν αναφέρει (σ. 16 καί σημ. 2). Αφήνει δμως τήν εσφαλμένην έντύπωσιν, δτι ή κυρίως Έγνατία οδός είσήρχετο εις τήν Θεσσαλονίκην (πβλ. σ κατηυθύνετο εις τήν Θεσσαλονίκην... Έκ Θεσσαλονίκης έτρέπετο προς Λητήν...), ένφ εκ τοϋ X. Μακαρόνα, Via Egnatia and Thessaloniki, τον όποιον αναφέρει εν υποσημειώσει (σ. 16), άλλα παραλείπει εν τή βιβλιογραφία (σ. 6), γνωρίζει δτι ή κυρίως Έγνατία οδός δεν είσήρχετο εις τήν Θεσσαλονίκην, άλλ άπέστελλε προς τήν πόλιν διακλάδωσιν αυτής. Είς τό κεφ. Γ' (Βυζαντινή περίοδος) ό σ. εξιστορεί πρώτον τήν κατασκευήν τού τεχνητού τετραγώνου λιμένος τής Θεσσαλονίκης υπό τού Μ. Κωνσταντίνου καί επιδίδεται είς τήν περιγραφήν αυτού (σ ). Κατόπιν διατρέχει δλην τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης μέχρι τής άλώσεως αύ-

4 504 Βιβλιοκριαίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, "Ο λιμήν τής Θεσσαλονίκης) τής υπό των Τούρκων το 1430, έξετάζων αυτήν από τής απόψεως τοΰ εμπορίου καί των μετά τοΰ εσωτερικού τής Βαλκανικής συγκοινωνιών τής πό λεως καί θετών ως κέντρα τής άφηγήσεώς του τάκυριώτερα γεγονότα τοΰ ιστορικού βίου τής πόλεως, ήτοι την μεταφοράν τοΰ βουλγαρικού εμπορίου από Κωνσταντινουπόλεως εις Θεσσαλονίκην ως αφορμήν των βουλγαρικών επιδρομών τοΰ Συμεών, την άλωσιν καί λεηλασίαν τής Θεσσαλονίκης το 904 υπό τών Σαρακηνών πειρατών, την κατάληψιν τής πόλεως υπό τών Νορμανδών το 1185, την κατοχήν αυτής υπό τών Φράγκων τής Δ' Σταυροφορίας από τοΰ (πράγματι 1224) καί την παραχώρησίν της εις τούς Ενετούς από τοΰ 1423 μέχρι τής οριστικής άλώσεως αυτής υπό τών Τούρκων το Ό σ. γνωρίζει βεβαίως τα πράγματα καί έχει μέθοδον εργασίας επιστημονικήν, διέφυγον όμως την προσοχήν του λάθη τινά καί ταΰτα θά σημειώσωμεν ενταύθα. Παρεμπιπτόντως πρώτον σημειοΰμεν ότι ή παραπομπή εν σελ. 18 σημ. 2 : «Θ. Μάγιστρος είς τα Neue Jahrbücher κτλ. XXVIII σ. 6» δεν ήλέγχθη υπό τοΰ σ., ελήφθη δέ, εσφαλμένως μάλιστα, λίαν πιθανώς εκ τοΰ Ο. Ta f rali, Thessalonique au XlVe siècle. Paris 1913, σ XV και σ. ltìl σημ. 2, και δεν κατενοήθη. Πρόκειται περί τής επιστολής τοΰ Θωμά Μαγίστρου (μοναχού Θεοδούλου), τής έπιγραφομένης : «Προς τον άγιώτατον και ισάγγελόν μου πατέρα κυρόν Ισαάκ περί τοΰ εις Βυζάντιον εκ Θεσσαλονίκης ανάπλου καί αΰθις εις ταύτην κατάπλου», τήν οποίαν εξέδωκεν εκ τοΰ κωδικός Vatic.gr. 714 fol.ßtν 81ν ό παλαιός Max Treu υπό τον τίτλον: «Die Gesandtschaftsreise des Rhetors Theodulos Magistros» εις τα Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und Deutsche Literatur für Philologie und Pädagogie τοΰ Fleckeisen. Suppl. Band 27 (1900/2), 1-3o, ό δε συμπληρωματικός τόμος τών Neue Jahrbücher τούτων δεν εύρίσκεται είς τήν Θεσσαλονίκην. Έν σελ. 19 ό σ. λέγει: «Ό κατασκευασθείς τότε τεχνητός λιμήν.. άρχόμενος από τής περιοχής περίπου τής εκκλησίας τοΰ Άγιου Μηνά... έφθανεν έως τό φρούριον τής Σαμάρειας (παρά τον Λ. Πύργον). Οΰτω όμως ό λιμήν θά περιελάμβανεν ολόκληρον τήν Θεσσαλονίκην. Ό σ. έκαμε σύγχυσιν τών δύο σχεδιαγραμμάτων, τοΰ σχεδ. 2 τής σελ. 20, όπου ό πύργος τής Σαμαρείας τοποθετείται δυτικώς τοΰ Αγίου Μηνά, εις τήν θέσιν τοΰ κατόπιν τουρκικού Τόπ-Χανέ, καί τοΰ σχεδ. 3 τής σελ. 30, όπου δ πύργος τής Σαμαρείας τοποθετείται βάσει τών πηγών πολύ άνατολικώς τοΰ Αγίου Μηνά καί εις τήν θέσιν τοΰ σημερινού Λευκού Πύργου. Έν σελ. 19 σημ. 5 ό σ. δεν αναφέρει τάς πηγάς του, ενφ λέγει τόσον ενδιαφέροντα πράγματα εκ τής αγιογραφίας, εις δέ τήν επομένην σημ. 6 τό όνομα τοΰ λογοθέτου, τοΰ επισκευάσαντος κατά εύρεθεΐσαν επιγραφήν

5 Βιβλιοχρισίαι (T. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 505 τμήμα τοϋ τείχους παρά την πύλην τοϋ Γιαλού (αίγιαλοΰ) είναι Ύαλέας καί δχι Ύάλσον. Έν σελ. 24 λέγεται : «'Η μετατόπισις εις την Μακεδονικήν πρωτεύουσαν τοϋ βίιζαντινοβουλγαρικοϋ εμπορίου (το 894 επί Λέοντος 9") συνετέλεσεν εις νέαν απρόβλεπτον εως τότε αϋξησιν τής εμπορικής κινήσεως καί τής εν γένει οικονομικής ζωής τήςπόλεως». Ταΰτα είναι τουλάχιστον υπερβολικά. Διά τα γεγονότα βλ. G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates. München 1952, σ. 205/6. βυζαντινοβουλγαρικόν εμπόριον εν Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε. Την υπό τοϋ Στυλιανού Ζαοΰτση άνάθεσιν τοϋ βουλγαρικοϋ εμπορίου μονοπωλιακώς εις δυο βυζαντινούς εμπόρους, οι όποιοι μετέθεσαν την έδραν των εις Θεσσαλονίκην καί ηϋξησαν αισχροκερδώς τούς δασμούς, ό Συμεών έθεώρησεν αφορμήν πολέμου καί εξερράγη αμέσως πόλεμος. Έν σελ. 28 σημ. 1 ό σ. φαίνεται νά λησμονή δτι ή συνθήκη τοϋ Νυμφαίου (1261) δεν εφηρμόσθη ποτέ. Ό Στρατηγόπουλος κατέλαβε τήν Κωνσταντινούπολή άπροόπτως καί δεν έχρειάσθη ή βοήθεια των Γενουατών. Ε πομένως αί προβλεπόμεναι παραχωρήσεις προς αυτούς εν Θεσσαλονίκη δεν επραγματοποιήθησαν ποτέ. Μικρότεραί τινες άβλεψίαι είναι αί εξής : Εις σελ. 21 καί σημ. 4 ό α ναγνώστης παραπέμπεται εις τα δύο σχεδιαγράμματα (σ. 20 καί σ. 30) διά τήν θέσιν τής «Εκκλησιαστικής σκάλας», ή οποία αμφισβητείται, ενφ εις τήν σελ. 31 ό σ. συμφωνεί άνενδοιάστως προς το σχεδ. τής σελ. 30. Εις σελ. 21 σημ. 4 ή παραπομπή εις τούς τόμους τής Patr. gr. γίνεται κακώς με λατινικούς αριθμούς, αντί με αραβικούς. Εις σελ. 29 άναφέρεται διά δευτέραν φοράν (βλ. καί σελ 27 σημ. 2) πληροφορία τοϋ Fallmerayer (ώς σπουδαίας πηγής!), ενφ ή σχετική παραπομπή εις τήν σημ. 3 γίνεται εις τον Κυδώνην! Είς το κεφ. Δ' (Περίοδος Τουρκοκρατίας) ό σ., μετά σύντομον έξιστόρησιν τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων το 1430, περιγράφει τήν κατάστασιν τού πληθυσμού, τών οχυρώσεων καί τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης κατά τούς πρώτο υς αιώνας τής Τουρκοκρατίας. Κατόπιν άφηγείται τα τής εγκαταστάσεως τ ών πρώτων ξένων προξενείων καί εμπορικών πρακτορείων είς τήν πόλιν καί διεξέρχεται διά βραχέων τήν διά τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης εμπορικήν καί ναυτιλιακήν κίνησιν κατά τον 1Ζ' καί ΙΗ' αιώνα, παραθέτων καί στατιστικούς πίνακας τής κινήσεως ταύτης (σ. 40, 41, 42, 43 καί 50). Αί πληροφορίαι του εκ τής περιόδου ταύτης, συλλεγείσαι επιμελώς εκ τών Ιστορικών Αρχείων καί εξ άλλων πηγών, είναι χρήσιμοι καί σημαντικοί. Μικράς τινας παρατηρήσεις εχομεν νά κάμωμεν επ αυτών. Είς τήν σελ. 32 σημ. 1, γενομένου λόγου περί τής πρώτης προσωρι-

6 506 Βιβλιοκριοίαύ (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) νής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης επί Βαγιαζήτ το 1387, δεν έπρεπε νά άγνοηθή ή διαφωτιστική εργασία τοΰ Άι. Βακαλοποΰλου,Οί δημοσιευμένες ομιλίες τοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ισιδώρου ώς ιστορική πηγή κ.τ.λ. Μακεδονικά 4 (1956), σ Εις τήν σελ. 35 ό σ. φαίνεται δίδων τελείαν πίστιν εις τάς πληροφορίας τοΰ ευφαντάστου καί καταπληκτικοΰ μυθοπλάστου Τοΰρκου περιηγητοΰ Έβλιά Τσελεμπή, τον όποιον χρησιμοποιεί ώς σοβαράν πηγήν. Τέλος, εις τήν σελ. 36 το τρίτον «φροΰριον Βαρδαρίου, κείμενον επί τής παραλίας καί δεσπόζον τής περιοχής Μπεξινάρ-Βαρδαρίου», εάν δεν είναι το αυτό μέ τό δεύτερον «φροΰριον Τόπ-Χανέ, δεσπόζον τής Αποβάθρας», τότε είναι ανύπαρκτον. II. Από τοΰ κεφαλαίου Ε' άρχεται τό δεύτερον μέρος, εις το όποιον εκτίθεται ή ιστορία τοΰ λιμένος τής Θεσσαλονίκης καί τής εμπορικής αΰτοΰ κινήσεως κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Ούτως εις τό κεφ. Ε' εκτίθενται ' 1) τα τής ίδρΰσεως τής Ελληνικής Έλευθέρας Ζώνης, ήτοι α) οϊ δροι, υπό τούς οποίους εύρέθη ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης τόσον μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους καί τήν συνθήκην τοΰ Βουκουρεστίου τοΰ 1913 (μείωσις τής ένδοχώρας), δσον καί μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον (διαρροή διαμετακομιστικοΰ εμπορίου διά των νέων εθνικών Γιουγκοσλαβικών λιμένων τής Άδριατικής), καί β) οί λόγοι, διά τούς οποίους τό 1914 ίδρΰθη υπό τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως ή Έλευθέρα Ζώνη ώς Ν.Π.Δ.Δ. (συγκράτησις άρχικώς καί αΰξησις μελλοντικώς τοΰ διαμετακομιστικοΰ εμπορίου) καί περιγράφονται λίαν διαφωτιστικώς τό καθεστώς καί αί προνομιακοί διατάξεις, αί διέπουσαι τήν Ε.Ζ. καί δίδουσαι εις αυτήν κατά μοναδικόν τρόπον έμποροβιομηχανικήν μορφήν, 2) τά τής ί δρΰσεως τής Γιουγκοσλαβικής Έλευθέρας Ζώνης, ήτοι: α) ή κατάστασις τοΰ εμπορίου τής Παλαιας Σερβίας μέχρι τοΰ α' παγκοσμίου πολέμου, β) αί μετά τής Ελλάδος συμβάσεις τής νέας Γιουγκοσλαβίας μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον, ιδίως ή έν Γενεύη τήν 17 Μαρτίου 1929 ύπογραφείσα τετάρτη σΰμβασις, ήτις καθώρισε τό καθεστώς τής έν τφ λιμένι τής Θεσσαλονίκης ί- δρυθείσης καί έκτοτε λειτουργοΰσης Έλευθέρας Γιουγκοσλαβικής Ζαινης, γ) τό καθεστώς, ύφ δ έλειτοΰργησε από τοΰ 1929 καί έπαναλειτουργεί από τοΰ 1950 ή Γιουγκοσλαβική Έλευθέρα Ζώνη, καί 3) ή κατά τήν 30 Ίαν σΰστασις τοΰ Λιμενικοΰ Ταμείου ώς Ν.Π.Δ.Δ., τό όποιον έξηγόρασε τά δικαιώματα τής Γαλλικής Εταιρείας Έκμεταλλεΰσεως τοΰ λιμένος Θεσσαλονίκης, τής Ιχοΰσης προνόμιον έκμεταλλεΰσεως τοΰ λιμένος μέχρι 1 Ιουλίου 1944, παροδοθέν τήν 19 Φεβρ κατόπιν άποζημιώσεως διά τό από 1930 μέχρι 1944 διάστημα. Είς τό κεφ. ί*' ό σ. α) αναφέρει τάς κατά τήν διάρκειαν τοΰ β' παγκοσμίου πολέμου έκ τών βομβαρδισμών τών Συμμάχων έπελθοΰσας καί τάς

7 Βιβλιοκρισία!. (I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό λιμήν τής Θεσσαλονίκης) 507 μετά την άποχώρησιν των στρατευμάτων κατοχής δι άνατινάξεων γενομένας καταστροφάς εις τάς εγκαταστάσεις τοϋ λιμένος Θεσσαλονίκης, άνελθούσας εις τα 80% αυτών, καί β) περιγράφει τα εκτοτε μετά την άπελευθέρωσιν γενόμενα καί σήμερον διά τό πρόσεχες μέλλον σχεδιαζόμενα έργα άποκαταστάσεως καί συμπληρώσεως τοϋ εξοπλισμού τοϋ λιμένος, δίδων ακριβή εμβαδά, χωρητικότητας καί μήκη, άτινα βοηθοϋντος τοϋ εις τό τέλος τοϋ βιβλίου παρατιθεμένου λεπτομεροϋς σχεδιαγράμματος τών σημερινών εγκαταστάσεων, είναι λίαν διαφωτιστικά καί εκπλήσσουν εϋαρέστως, ιδίως εκείνους τών αναγνωστών, οΐτινες εις την αυτήν πόλιν ζώντες ήγνόουν μέχρι τοϋδε πόσον μέγα είναι τό έ'ργον τών λιμενικών εγκαταστάσεων τής Θεσσαλονίκης. Εις τό κεφ. Ζ' ό σ. α) καταδεικνύει την σπουδαιότητα τής Θεσσαλονίκης καί τοϋ λιμένος αυτής ως κόμβου σιδηροδρομικών καί άτμοπλοϊκών συνδέσεων προς δλας τάς κατευθύνσεις, β) απαριθμεί τάς τακτικάς καί εκτάκτους συγκοινωνίας άτμοπλοϊκών Εταιρειών μέ τον λιμένα Θεσσαλονίκης, καί γ) υποδεικνύει τάς συντομωτέρας καί συμφερωτέρας συνδέσεις με τούς βορείους ημών γείτονας, δταν επιτρέψουν ταϋτας νέαι πολιτικοί καταστάσεις εις ένα ειρηνικόν μέλλον καλής γειτονίας εις τα Βαλκάνια. Εις τό κεφ. Η' ό σ. αναπτύσσει α) τα τής διοικήσεως καί διαχειρίσεως τοϋ λιμένος από τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ έτους 1953, οπότε άπεφασίσθη ή συγχώνευσις τών δύο οργανισμών, Ε.Ζ. καί Λ. Τ, άπαριθμών τα Ν,Π.Δ,Δ, καί τάς Δ. Υ., αι όποίαι ήσκουν εξουσίαν ή άνεμειγνύοντο κατά τινα τρόπον εις τήν διοίκησιν ή την διαχείρισιν αύτοϋ, δημιουργοϋντα οΰτω πολυαρχίαν καί σύγκρουσιν αρμοδιοτήτων, λίαν ανασταλτικήν τής ομαλής λειτουργίας καί μελλοντικής άναπτύξεως τοϋ λιμένος, καί β) τα τής συστάσεως καί διοικήσεως τοϋ νέου Όργανισμοΰ τοϋ 1953 ώς Ν.Π.Δ.Δ. καί υπό τήν επωνυμίαν Έλευθέρα Ζώνη καί Λιμήν Θεσσαλονίκης, δ οποίος συνεστήθη διά συγχωνεύσεως τής Ε.Ζ. καί τοϋ Λ.Τ. καί δ δποίος επέτυχε να απαλλαγή βαθμηδόν τών παρασιτικών εργολάβων εργασιών λιμένος, οί δποίοι από τής εποχής τής Τουρκοκρατίας εΐχον ΰπεισέλθει εις τον λιμένα, άπομυζώντες εισπράξεις καί έπιβαρύνοντες τό κόστος τών εμπορευμάτων, καί να πλησιάση προς τήν λύσιν τοϋ πολύπλοκου θέματος τών φορτηγίδων, άντικαταστήσας τάς άλλοτε απαραιτήτους, άλλ επαχθείς, υπηρεσίας των διά νέων τεχνικών μέσων. Εις τό κεφ. Θ' δ σ. παραθέτει στατιστικούς πίνακας α) τής εισαγωγικής κινήσεως τοϋ λιμένος τών ετών , β) τής διαμετακομιστικής κινήσεως, καί γ) τών καταπλευσάντων εις τον λιμένα Θεσσαλονίκης σκαφών κατά τα έτη , καί κάμνει τάς παρατηρήσεις του, εξάγων τα σχετικά συμπεράσματα επί τών αυξομειώσεων τής λιμενικής κινήσεως. Τέλος εις τό Έπίμετρον δ σ. εξάγει εκ τήςδλης μελέτης τα γενικά του

8 508 Βιβλιοκριοίαι (F. Papazogloii, Héraclée des Lyncestes) συμπεράσματα καί προβαίνει εις σχετικός υποδείξεις διά την μελλοντικήν ά- νάπτυξιν τοϋ λιμένος. Ή μελέτη εν τφ συνόλφ της είναι άξιόλογον έργον. Εις το πρώτον μέρος το ιστορικόν, ό σ. δεν είχε βεβαίως την πρόθεσιν να προβή εις έρευναν καί να παρουσίαση νέα πράγματα, αλλά διεξήλθε την είς αυτόν γνωστήν βιβλιογραφίαν, βιαζόμενος να είσέλθη εις το δεύτερον μέρος, δπερ είναι περισσότερον τής ειδικότητάς του. Γνωρίζει δμως, ως ελέχθη, ε- παρκώς τα πράγματα καί έχει μέθοδον εργασίας επιστημονικήν. Αί ολίγαι παρατηρήσεις, αί δποΐαι έγένοντο επί τυχόν παραλείψεων ή σφαλμάτων, ουδόλως μειώνουν τήν αξίαν τής μελέτης, ως μονογραφίας ειδικής, συγκεντρουσης επί τοϋ θέματός της τάς κυριωτέρας γνώσεις μας. Εις τό δεύτερον μέρος, συντεταγμένον υπό ειδικού ανθρώπου, αί συγκεντρωθεΐσαι καί κατά τρόπον εΰάρεστον είς ζωηρόν άφήγησιν συντεθεΐσαι πληροφορίαι περί τής παλαιοτέρας καταστάσεως, των εξελίξεων, των καταστροφών, τών αναδιοργανώσεων καί τών μελλοντικών σχεδίων άναπτυξεως τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης δίδουν καί εις τον μή είδικώς διά τό θέμα ενδιαφερόμενον δχι μόνον γλαφυράν εικόνα τοϋ βίου τοϋ ζωτικοϋ αΰτοϋ χώρου τής πόλεως, άλλα καί άπηχοΰσαν άναποφευκτως τάς περιπετείας τοϋ Έθνους κατά τήν νεωτέραν αΰτοϋ ιστορίαν καί ενσταλάζουν εις τήν ψυχήν τοϋ αναγνώστου τήν εκ τοϋ παρελθόντος μελαγχολίαν καί τήν εκ τών ελπίδων τοϋ μέλλοντος παρηγοριάν. Ό σ. επέτυχε διά τοϋ πολλοΰ μόχθου του, διά τής καλής μεθόδου εργασίας του καί διά τοϋ άναπαυτικοϋ του ΰφους, μέσφ ενός είδικοϋ καί φαινομενικώς περιωρισμένου ενδιαφέροντος θέματος, τήν άναπόλησιν εθνικής ιστορίας, άρρήκτως συνδεδεμένης με τάς περιπετείας τοϋ Λιμένος, καί τοϋτο είναι τό χαρακτηριστικόν τοϋ ίστορικοϋ πνεύματος. Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Fanoula Papazoglou: a) Héraclée des Eyncestes à la lumière des textes littéraires et épigraphiques I, Bitola 1961 (Musée national de Bitola), σ καί πίν b) Septimia Aurélia Heraclea εν BCH 85 (1961), σ c) Héraclée et Pelagonie (σερβιστί) εν Z'iva Antika 4 (1954), σ Βλ. REG 69 (1956) 137, άρ Ή F. Ρ. από μακροϋ χρόνου άσχολείται με τήν μελέτην τής ιστορίας καί αρχαιολογίας τών πόλεων τής αρχαίας Μακεδονίας καί έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς αρκετός πραγματείας καί μικρομελέτας εις διάφορα επιστημονικά περιοδικά καί αΰτοτελώς. Ή σημαντικωτέρα καί πλέον εμπεριστατωμένη μελέτη, είς τήν οποίαν έχουν περιληφθή τα πορίσματα τών πολυετών ερευνών της, είναι εκτενές έργον, δημοσιευθέν προ πενταετίας είς

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν.

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. 35-46) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Σελ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

376 Βιβλιοκρισίαι (Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης)

376 Βιβλιοκρισίαι (Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης) Β1ΒΛΙΟΚΡΙΣΙ AI Βασίλη Δημητριάδη, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, 1430-1912. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, άρ. 61. Θεσσαλονίκη 1983, σελ. α'-κδ' + 1-566. Χάρτες έκτός κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ή προσοχή των ερευνητών. Ιστορικών καί αρχαιολόγων, έχει στραφεί ώς σήμερα κυρίως στήν ανεύρεση νέων στοιχείων πού αφορούν βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TONIA ΚΙΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το έτος 1892 αποτελεί ενα χρονικό ορόσημο για την Ιστορία των βυζαντινών σπουδών. Τη χρονιά αυτή, ιδρύθηκε ή έδρα μέσης και νεώτερης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Η περίοδος της βασιλείας (316-168 π.χ.)

Ι. Η περίοδος της βασιλείας (316-168 π.χ.) 1 Παντελής Νίγδελης Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ι. Η περίοδος της βασιλείας (316-168 π.χ.) Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 29 ο, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009, 6.00 Τολμών

Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 29 ο, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009, 6.00 Τολμών ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ 3458 Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 29 ο, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009, 6.00 Τολμών Το νέο Εθνικό Δόγμα του Βουλγαρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ* Βιβλιογραφία ** Για γενική βιβλιογραφία σχετικά μέ τον Πόντο ώς το 1940, βλ. Χρ. Μυρίδη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βίος ανθρώποις λογισμού κ αριθμού δείται πάνυ. Ζώμεν (δε) αριθμώ και λογισμώ. Ταύτα γαρ σώζει βροτούς». Επίχαρμος ( 5ος π.

«Ο βίος ανθρώποις λογισμού κ αριθμού δείται πάνυ. Ζώμεν (δε) αριθμώ και λογισμώ. Ταύτα γαρ σώζει βροτούς». Επίχαρμος ( 5ος π. Η ιστορία της λογιστικής στην Ελλάδα «Ο βίος ανθρώποις λογισμού κ αριθμού δείται πάνυ. Ζώμεν (δε) αριθμώ και λογισμώ. Ταύτα γαρ σώζει βροτούς». Επίχαρμος ( 5ος π.χ αιών ) Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ Του π. Ιωάννη Ρωµανίδη

ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ Του π. Ιωάννη Ρωµανίδη ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ Του π. Ιωάννη Ρωµανίδη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ...3 1) ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ....3 2) ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ...8 3) ΟΙ ΝΕΟΓΡΑΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεζζαλονίκη. ζηο σώπο και ηο σπόνο

Η Θεζζαλονίκη. ζηο σώπο και ηο σπόνο Η Θεζζαλονίκη ζηο σώπο και ηο σπόνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Η Θεσσαλονίκη στο χώρο και το χρόνο Περιεχόμενα Περίληψη Εισαγωγή Α ΜΕΡΟΣ Χάρτες Β ΜΕΡΟΣ Η Γεωγραφική θέση της πόλης-πυρκαγιά-σημερινή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ. Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα

ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ. Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα Είναι άκόμη νωπή στή μνήμη των πρεσβυτέρων καί γνωστή άπό διηγήσεις στους νεωτέρους ή μεγάλη πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2)

Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2) Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 1-12 ΑΘΗΝΑ 1972 Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΙΝ. 1-2)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας ***

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας *** 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1915-1965 *** Κομνηνός Γ. Απότας *** Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2004 θεμελιώνεται στην περιοχή Βασιλάκη, στον Άγιο Σίλα, το νέο νοσοκομείο της Καβάλας. Τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τολμών. Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 24 ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, 6.00

Τολμών. Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 24 ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, 6.00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ 3458 Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 24 ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, 6.00 Τολμών Η Λευκή Βίβλος της Επετείου της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Τ Ρ Λ Λ Λ Ι Α Ν Ω Ν Ε Π! Γ Ρ Λ Φ Ω Ν ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑ! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΗΑΜΕΙΩΣΕΩΝ

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Τ Ρ Λ Λ Λ Ι Α Ν Ω Ν Ε Π! Γ Ρ Λ Φ Ω Ν ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑ! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΗΑΜΕΙΩΣΕΩΝ MIX. ΠΑΠΠΑΚ12Ν ΣΤ ΑΝ Τ1Ν Ο Υ ΗΤΟΙ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Τ Ρ Λ Λ Λ Ι Α Ν Ω Ν Ε Π! Γ Ρ Λ Φ Ω Ν ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑ! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΗΑΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ c j /. u Μ ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΑΝΤ. Δ. Κ Ε ΡΑ Μ ΟΠΟ ΥΑΛΟ Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1929 Τ Ρ m ο * ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Α. ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ Ακριβή Δεκάζου Ιωάννινα 1996-1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Συντομογραφίες Βιβλιογραφία 1-3 Εισαγωγή 4-7 Κεφάλαιο 1 : Η προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μικροί ναοί οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι (πίν. 41-45)

Δύο μικροί ναοί οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι (πίν. 41-45) Δύο μικροί ναοί οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι (πίν. 41-45) Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 127-173 ΑΘΗΝΑ 1964 ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΙ ΝΑΟΙ, ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ (Πίν 41-45) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΑΝΝΟΥ Ι. Λ. Α. E. Β ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 5o

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΑΝΝΟΥ Ι. Λ. Α. E. Β ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 5o ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΑΝΝΟΥ Ι. Λ. Α. E. Β ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 5o ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 I.S.S.N.: 1791-3152 Επιμέλεια-διορθώσεις: Aντώνης Στιβακτάκης, τηλ. 2810 282256 Σελιδοποίηση: Southnest

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1914

H ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1914 Ευάγγελος Σήτος H ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1914 Μεταπτυχιακός Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι.

ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΐΛΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT ΑΙΓΑΙΟΥ, 17ος-αρχές 19ου αι. 'Ανάτυπο ΜΝΗΜΩΝ 23 (2001) ΑΘΗΝΑ 2001 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΤΛΟΣ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ TOT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870 ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟ 1870 Στά τέλη του ιζ' καί τίς αρχές του ιη ' αιώνα μέ τίς συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) καί Πασσάροβιτς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ 4.1. Η ιστορική καταγωγή της κοινοτικής περιουσίας (αρχές 16 ου αι. 1831) Όπως προαναφέρθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΛΟΝΑ): ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (16ος-19ος αι.)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΛΟΝΑ): ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (16ος-19ος αι.) Π. Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΛΟΝΑ): ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (16ος-19ος αι.) ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΣΑΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ -ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν. 18-24)

Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν. 18-24) Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς (πίν. 18-24) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 4 (1964-1965), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου (1881-1965) Σελ. 53-70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α Κατεύθυνση: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας (1829-1903)

Α) Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας (1829-1903) ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ Μ. ΔΗΜΙΤΣΑ ΚΑΙ Σ. ΜΕΡΤΖΙΔΗ Στην παρούσα έργασία δημοσιεύονται συμπληρωματικές πληροφορίες για τή ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOT ΑΣΤΙΚΟΤ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOT ΑΣΤΙΚΟΤ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΑΟΤΔΑΚΗ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOT ΑΣΤΙΚΟΤ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΎΠΟΛΗΣ (ΐ8 ος -ΑΡΧΈΣ 19ου d.) Tò κείμενο πού ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα