ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ"

Transcript

1 Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Ηαηξηθή ρνιή ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

2 2 Γήισζε Αλάγλσζεο θαη Απνδνρήο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Αξρείσλ Με ην παξφλ έγγξαθν βεβαηψλσ φηη έρσ πξνζεθηηθά αλαγλψζεη ην πεξηερφκελν ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε ηίηιν: Βηνγξαθηθφ εκείσκα θαη δειψλσ φηη αλαγλσξίδσ ην πεξηερφκελν απηψλ σο ην επίζεκν βηνγξαθηθφ κνπ ζεκείσκα κέρξη ηελ 01 /_05 /_2014. Με ηε παξνχζα δήισζε αλαιακβάλσ ηελ επζχλε γηα ην αιεζέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αξρείσλ θαη δειψλσ φηη ζα πξνζθνκίζσ κέζα ζε έπινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (48 ψξεο) ζε έγγξαθε κνξθή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κνπ δεηεζεί απφ ηε γξακκαηεία γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηνπ βηνγξαθηθνχ κνπ. Ο δειψλ Βηνιέηηα Καςηκάιε Τπνγξαθή: Ζκεξνκελία: 01 / 05 / 2014 Ολνκαηεπψλπκν: Βηνιέηηα Καςηκάιε

3 ΒΗΟΛΔΣΣΑ ΚΑΦΗΜΑΛΖ ΒΑΨΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ Γηα Δμέιημε ηε Βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αζήλα 2014

4 4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΟ/ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΡΓΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΒΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑΚΡΙΔΙ - ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΤΣΑΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ

5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 5 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπψλπκν: Βηνιέηηα Καςηκάιε - Βατνπνχινπ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 8/3/1953 Σφπνο γέλλεζεο: Bφινο Τπεθνφηεηα: Διιεληθή Γηεχζπλζε νηθίαο: Βαξδνπζίσλ 13, Ακπειφθεπνη, Αζήλα Σειέθσλα νηθίαο: Γηεχζπλζε εξγαζίαο: Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ Μηθξάο Αζίαο 75, ΣΚ Αζήλα Σειέθσλα εξγαζίαο: Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: 2. ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο Μηθξνβηνινγίαο-Αλνζνινγίαο, Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ 3. ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ Αγξνηηθφ Ηαηξείν νχξπεο Μαγλεζίαο (20/3/78 έσο 20/3/79) 4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ Δγθύθιηεο ζπνπδέο: , Γπκλάζην Θειέσλ, Βφινπ Πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε: , Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ - Άδεηα Αζθήζεσο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο: 1978, Ννκαξρία Μαγλεζίαο Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε: - Δμεηδίθεπζε: 22/5/79 έσο 15/9/80 Δηδηθεπφκελε Μηθξνβηνινγίαο ζην Αρηιινπνχιεην Ννζνθνκείν Βφινπ θαη 16/9/80 έσο 1/8/82 ζην Λατθφ Ννζνθνκείν - Σίηινο Δηδίθεπζεο: 31/1/1983, Δηδηθφηεηα Μηθξνβηνινγίαο - Άδεηα Αζθήζεσο Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο: 1983, Ννκαξρία Αζελψλ - Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: , Κπηηαξνιπηηθή δξαζηεξηφηεηα ΝΚ θπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηαξηθνί πιεζπζκνί ζην πνιιαπινχλ κπέισκα, Α Παζνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Βαζκφο: Άξηζηα

6 6 Απφ ην Φεβξνπάξην 1987 κέρξη ην Μάξηην 1988, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Καζεγεηή Γ Ζιηφπνπινπ ζην Δξγαζηήξην Κπηηαξνθαιιηεξγεηψλ θαη Κιηληθήο Αλνζνινγίαο ηεο Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, εθπαηδεχηεθα : 1) ε ηερληθέο αλνζνθζνξηζκνχ (IF) θαη θπξίσο έκκεζνπ IF γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγφλσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θπηηαξηθνχ αλνζνθαηλφηππνπ, ζε δηαρσξηζκέλα κνλνπχξελα θχηηαξα (buffy coat). Αθνινπζνχζε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ πξνζπίπηνληνο θσηηζκνχ. Ζ κειέηε ησλ θπηηαξηθψλ δεηθηψλ αθνξνχζε θπξίσο πεξηθεξηθφ αίκα αζζελψλ κε πνιιαπινχλ κπέισκα, κπεινδπζπιαζηηθά ζχλδξνκα, νπδεηεξνπελίεο θαη HIV ινίκσμε. 2) ε ηερληθέο θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ θαη θπηηαξνηνμηθφηεηαο. Αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ εθηίκεζε ηεο θπηηαξνιπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θπηηαξνθηφλσλ (ΝΚ) πνπ πεξηέρνληαλ ζε ελαηψξεκα κνλνππξήλσλ θπηηάξσλ, κε ηε ηερληθή ηεο απειεπζέξσζεο ξαδηελεξγνχ ρξσκίνπ 51. Δπίζεο γηλφηαλ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο IFN-α θαη ηεο IL-2 ζηελ ΝΚ δξαζηεξηφηεηα, ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε HIV ινίκσμε, πνιιαπινχλ κπέισκα θαη κπεινδπζπιαζηηθά ζχλδξνκα. ην εξγαζηήξην απηφ πξαγκαηνπνίεζα επίζεο ην πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο κε ζέκα: Κπηηαξνιπηηθή δξαζηεξηφηεηα ΝΚ θπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηαξηθνί ππνπιεζπζκνί ζε αζζελείο κε πνιιαπινχλ κπέισκα.

7 7 Μεηεθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθό: επηεκβξίνπ 1993 εθπαηδεχηεθα ζηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο ζην Advanced Flow Cytometric Course, Royal Microscopical Society, University of Cambridge, ζηηο αθφινπζεο εθαξκνγέο : 1. Measurement of antigens associated with proliferation 2. Cell cycle kinetics using BrdU/Hoechst-PI Labelling 3. DNA measurement and cell cycle analysis 4. Principles of cell sorting 5. Measurement of intracellular ph & calcium 6. Analysis and sorting of chromosomes 7. Interaction of fluorochromes and DNA 8. Studying apoptosis by flow cytometry 9. Measuring multi-drug resistance in tumors 10. Cell cycle kinetics of tumors. Clinical applications 11. Further applications to cell and molecular biology επηεκβξίνπ 1997, εθπαηδεχηεθα ζηελ Κπηηαξνκεηξία ξνήο ζην Training Program Coulter Electronics / Corporate Headquarters, Miami, Florida, USA ζηηο παξαθάησ εθαξκνγέο : 1. Introduction to new Technologies in Hematology Analysis 2. Immunology, Application to Diagnosis and Research 3. Laboratory Management, Automation, Work Flow Sept 2005 Athens :1 st European Course on Clinical Cytometry, and 24 Sept 2005 Athens: 8 th EWGCCA (European Working Group on Clinical Cell Analysis). Training on: 1. Multicolor Flow Cytometry 2. Minimal Residual Disease in acute leukemia 3. Myelodysplastic Syndromes 4. Cellular Immunology of HIV Infection 5. Instrument Set up and Calibration

8 16-17 Sept 2008 Bremen, Germany 4 th European Clinical Cytometry Course Advanced Leukemia. Training on: 1. Normal maturation of Granulocytic and Monocytic cells 2. Normal and Reactive lymph nodes 3. Immunophenotype of CD34+ cells in Myelodysplasia 4. EQA for Leukemia 5. MRD in AML 6. T-cell Leukemia/Lymphoma 7. B-cell Chronic Lymphoproliferative Disorders 8. PNH by flow cytometry 9. MRD in ALL 10. Normal maturation of other Myeloid lineages 11. Diagnosis of Hodgkin s Lymphoma by flow cytometry 12. Case Studies (Leukemia/Lymphoma) 8 8 th European Course on Clinical Cytometry, Budapest Sept 11-12/2012. Training on: 1. Basic principles in clinical cytometry 2. Quantitative cytometry and cell sorting 3. Vascular biology (thrombosis and cytometry) 4. Haemolytic disorders 5. Leukemia/lymphoma immunophenotyping Advanced Level

9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 9 Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Δπηκφξθσζεο Γηαηξψλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηνγελνχο επαηίηηδαο, Αζήλα 13-15/6/1983 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Αηκνδνζίαο, Αζήλα 10/1-6/3/1984 Πξφγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο ζηελ Αηκαηνινγία, Αζήλα 10-14/6/1985 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξείαο, Αζήλα 25-26/4/1986 Πξνζπλεδξηαθή Ζκεξίδα 13νπ Παλειιελίνπ Ηαηξηθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα: Μείδνλ χκπιεγκα Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Αζήλα 4/5/1987 εκηλάξην κε ζέκα: Δκβφιηα, ζεσξία, εθαξκνγέο, πξννπηηθέο, Αζήλα 28-29/11/1987 Δηήζην εκηλάξην Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξίαο, Αζήλα 6-10/6/1988 Μεηαπηπρηαθφ εκηλάξην κε ζέκα: Σν Δξγαζηήξην Αλνζνινγίαο ζηελ θιηληθή Ρεπκαηνινγία, Αζήλα 2/5/1988 Θέκαηα Δξγαζηεξηαθήο Αηκαηνινγίαο, Αζήλα 27/2/1988 Δληαηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Πηιφηνο ζε Θέκαηα AIDS, Αζήλα επηέκβξηνο- Ννέκβξηνο ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε, Αζήλα 12-13/3/1993 Ζκεξίδα ΚΔΔΛ κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηε HIV ινίκσμε, Αζήλα 18-19/11/1994 2ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε, Αζήλα 15-16/4/1994 Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ΚΔΔΛ γηα ηε HIV ινίκσμε, Αζήλα 14-15/4/1995 Ζκεξίδα Δπηηξνπήο Δπηδεκηνινγίαο ΚΔΔΛ, Αζήλα 7/6/1996 Ζκεξίδα ΚΔΔΛ κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε HIV ινίκσμε, Αζήλα 4-5/7/1997 Δηήζηα εκηλάξηα πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 2 ν 31/1-1/2/1997, 3 ν 20-22/98, 6 ν 15-17/2/01, 7 ν 7-9/2/02, 8 ν 13-15/2/03, 9 ν 5-7/2/04, 10 ν 10-12/2/05, 11 ν 23-25/2/06, 12 ν 22-24/2/07,13 ν 11-15/2/2008, 15 ν 22-26/2/2010 Πξνζπλεδξηαθή Ζκεξίδα ζηα πιαίζηα ηνπ 10νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μεηακνζρεχζεσλ κε ζέκα: Ζ ζπκβνιή ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζηηο κεηακνζρεχζεηο, Αζήλα 12/11/1997 Balkan FACS Users Meeting, Coordination Team (Becton Dickinson). Active participation. Halkidiki, Greece May 4-6/ 1998 εκηλάξηα Αλνζνινγίαο: 4νο θχθινο Αζήλα 1-5/4/1985, 5νο Αζήλα 14-18/4/1986, 6νο Αζήλα 6-10/4/1987, 7νο Αζήλα 18-22/4/1988, 8νο Αζήλα 9-14/4/1989, 9νο Θεζζαινλίθε 28-31/3/1990, 10νο Αζήλα 15-18/5/1991, 11νο Αζήλα 30/3-3/41993,

10 10 12νο Αζήλα 29/3-2/4/1994, 13νο Πάηξα 26-28/5/1995, 14νο Αζήλα 3-6/4/1996, 15νο Θεζζαινλίθε 5-6/6/1997, 16νο Αζήλα 6-10/4/1998, 17νο Αζήλα 3-5/6/1999, 18 νο Αζήλα 29-31/3/00, 19 νο Αζήλα 2-3/11/01, 20 νο 1 ν κέξνο Αζήλα 21-23/11/02, 20 νο 2 ν κέξνο Αζήλα 22-24/1/04, 20 νο 3 ν κέξνο Αζήλα 13-15/10/05, 21 νο Αζήλα 14-17/2/07, 22 νο 1 ν κέξνο Αζήλα 26-29/11/08, 22 νο 2 ν κέξνο Θεζ/λίθε 2-5/12/09 Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα ηα Αηκνπνηεηηθά θχηηαξα, Αζήλα 29/1/2000 Ζκεξίδα κε ζέκα Νεψηεξεο εμειίμεηο ζηηο εθαξκνγέο ηεο Κπηηαξνκεηξίαο ξνήο, Θεζζαινλίθε 10/3/2001 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην κε ζέκα θιηληθέο εθαξκνγέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, Μχθνλνο 17/5/2002 Ζκεξίδα Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο, Γηάλλελα 11/10/2003 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο ζηελ πξάμε, Μχθνλνο 15/5/2004 Φξνληηζηήξην Αλνζνινγίαο, Θεζζαινλίθε 8/12/ st European Course on Clinical Cytometry, Athens Sept th Euroconference on Clinical Cell Analysis, Bremen Sept 2008 Ζκεξίδα Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο, Θεζ/λίθε 22/5/2009 Seminar Introduction on the field of Reproductive Immunology Marathon/Greece, Sept 17-20/2009 Cutaneous Lymphoma Clinical Meeting of Eur Org for Research and Treatment of Cancer, Athens Oct 23-25/2009 Ζκεξίδα Κπηηαξνκεηξίαο, Αζήλα 7/5/2011 εκηλάξην Αλνζνινγίαο, Αζήλα 1-3/12/2011 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Αζήλα 8-10/12/2011 Δηδηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ηελ Δινλνζία. Δλίζρπζε ηεο Δπηηήξεζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Αζήλα 26-27/1/2012 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην: Πξνζέγγηζε ζηε δηάγλσζε απφ ην επίρξηζκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο. Αζήλα 16/3/2012 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην: Παιαηά θαη λεψηεξα εληεξνπαζνγφλα, ζπκβαηηθέο θαη λεψηεξεο κέζνδνη κηθξνβηνινγηθήο δηεξεχλεζεο. Αζήλα 17/3/2012 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην: Γηεξεχλεζε νξκνληθψλ δηαηαξαρψλ. Αζήλα 17/3/2012 5o Κιηληθφ Φξνληηζηήξην Ηαηξηθήο Μπθεηνινγίαο. Αζήλα 8/12/2012 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην ζηελ Κπηηαξνκεηξία Ρνήο / Αξρέο Λεηηνπξγίαο. Αζήλα 2/2/13 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή πζηήκαηνο Πνηφηεηαο θαηά ην Πξφηππν ISO Αζήλα 10/6/2013 εκηλάξην: Κπηηαξνκεηξία Ρνήο ζηελ Αηκαηνινγία. Ησάλληλα 13-15/9/2013 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην: Ζκέξεο Διιεληθήο Μηθξνβηνινγηθήο Δηαηξείαο. Αζήλα 6-7/12/2013

11 11 Δηδηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ηελ Δινλνζία. Δλίζρπζε ηεο Δπηηήξεζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Αζήλα 24-25/2/2014 Παξαθνινχζεζε Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ πλεδξίσλ Κπηηαξνκεηξίαο, Αλνζνινγίαο, Αηκαηνινγίαο, Ρεπκαηνινγίαο, Μηθξνβηνινγίαο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ αλνζνινγηθφ ελδηαθέξνλ, γηα ηε ζπλερή επηζηεκνληθή κνπ ελεκέξσζε. - Ξέλεο Γιώζζεο: Αγγιηθά

12 12 5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ζην Σκήκα Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, ΠΓΝ Δπαγγειηζκφο : 1. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλε ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ εηδηθεπνκέλσλ Βηνπαζνιφγσλ θαη Ρεπκαηνιφγσλ, ζηελ Κπηηαξνκεηξία Ρνήο, ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζηελ Αλνζνινγία. 2. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ Αηκαηνιφγσλ, εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, βηνιφγσλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ ζηελ Κπηηαξνκεηξία Ρνήο. 3. Τπεχζπλε ηνπ επηζηεκνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηειάκβαλε κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα, παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε πεξηζηαηηθψλ, βηβιηνγξαθηθέο ελεκεξψζεηο θαη ελεκεξψζεηο απφ ζπλέδξηα. 4. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα πλερνχο Δπηκφξθσζεο κε παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε πεξηζηαηηθψλ, βηβιηνγξαθηθέο ελεκεξψζεηο θαη ελεκεξψζεηο απν πλέδξηα. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλνζνινγίαο, πνπ έρεη αξκνδηφηεηα λα εηζεγείηαη επί εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ην Δηήζην εκηλάξην Αλνζνινγίαο ( ).

13 13 ΜΑΘΖΜΑΣΑ- ΓΗΑΛΔΞΔΗ- ΔΗΖΓΖΔΗ (Σε ζσνέδρια, ζεμινάρια, θρονηιζηήρια, μεηεκπαιδεσηικά μαθήμαηα, επιζηημονικές ζσνανηήζεις) 1. Μνλνθισληθά Αληηζψκαηα. Δθαξκνγέο ζηε δηάγλσζε Λεπραηκηψλ-Λεκθσκάησλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 28/11/ Καθνήζεηο Νενπιαζίεο Β-θπηηαξηθήο ζεηξάο. Δηήζην εκηλάξην Αλνζνινγίαο (9νο θχθινο), Θεζζαινλίθε, 28-31/3/ Β Λεκθνθχηηαξα Γηαθνξνπνίεζε-Λεηηνπξγίεο. Αλνζνζθαηξίλεο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 3/ Πξσηνπαζείο Αλνζναλεπάξθεηεο θπηηαξηθήο θαη ρπκηθήο αλνζίαο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 11/3/ Διεγρνο θπηηαξηθνχ αλνζνθαηλνηχπνπ κε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ. Δηήζην εκηλάξην Αλνζνινγίαο (10νο θχθινο), Αζήλα 15-18/3/ Αλνζνπαζνινγία AIDS. εκηλάξην Δπηκφξθσζεο Καηάξηηζεο εξεπλεηψλ θαη ηερληθψλ ηνπ AIDS. Απν ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δξεπλαο Σερλνινγίαο, Πξφγξακκα ΔΟΚ. ΤΑ. Αζήλα 2/12/1991 κέρξη 30/1/ Αλνζνινγία ινίκσμεο HIV. Δπηζηεκνληθή πλεδξία Διιεληθήο Μηθξνβηνινγηθήο Δηαηξείαο. Αζήλα 17/2/ Πξσηνπαζείο Αλνζναλεπάξθεηεο. Παζνγέλεηα, Σαμηλφκεζε. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Γψκα Δπαγγειηζκνχ, 2/3/ Γηάγλσζε θαη Σαμηλφκεζε Λεπραηκηψλ. Αλνζνθαηλφηππνη.

14 Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 13/4/ εκαζία θαη αμηνιφγεζε ηνπ αλνζνινγηθνχ ειέγρνπ ζηε HIV ινίκσμε. Δηζήγεζε ζε ηξνγγπιή Σξάπεδα κε Θέκα, Δξγαζηεξηαθή θαη Kιηληθή παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε HIV ινίκσμε. 4ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Ρφδνο 29-31/10/ χλδξνκα Αλεπάξθεηαο Κπηηαξηθήο Αλνζίαο. (Πξσηνπαζή-Γεπηεξνπαζή). Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Γψκα Δπαγγειηζκνχ, 14/12/ Β Λεκθνθχηηαξα. Γηαθνξνπνίεζε/ Δλεξγνπνίεζε/ Γείθηεο επηθαλείαο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 18/1/ ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα Κπηηαξνκεηξία ξνήο θαη παξαθνινχζεζε HIV ινίκσμεο. 4ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS θαη εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ Ννζεκάησλ, Αζήλα, 4-7 Φεβξ Αλνζνινγία ινίκσμεο HIV. Δηήζην εκηλάξην Αλνζνινγίαο (11νο θχθινο), Αζήλα 30/3-3/ Αλνζνινγηθνί δείθηεο 1ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε. Αζήλα Μαξηίνπ Αλνζνπαξέκβαζε ζηα Ρεπκαηηθά Ννζήκαηα. Μάζεκα ζηε Ρεπκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνχ, 6 Ματνπ Δθαξκνγέο Κπηηαξνκεηξίαο ξνήο. Δηδηθφ εκηλάξην Απνθνίησλ ρνιψλ Παξαταηξηθψλ Δπαγγεικάησλ. Αζήλα 14-19/7/ Γείθηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ Σ-θπηηάξσλ. Πξνγλσζηηθή ζεκαζία. Δληαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα - Πηιφηνο γηα Ηαηξνχο θαη Ννζειεπηέο ζε ζέκαηα AIDS. Αζήλα, επηέκβξηνο-ννέκβξηνο 1993.

15 Β-θχηηαξα. Γηαθνξνπνίεζε-Δλεξγνπνίεζε. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο. Σκήκα Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ , Γψκα Δπαγγειηζκνχ. 20. Αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε θαη Σαμηλφκεζε Λεπρακηψλ θαη Λεκθσκάησλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 14/2/ Σππνπνίεζε Ομεηψλ Λεπραηκηψλ. Μαζήκαηα ζηελ Αηκαηνινγηθή Κιηληθή Δπαγγειηζκνχ, 18/3/ Αλνζνινγηθεο παξάκεηξνη θαη επηβίσζε HIV ζεηηθψλ αηφκσλ. Μεληαία Δπηζηεκνληθή πγθέληξσζε Δ.Δ.Α. Αζήλα Αλνζνθαηλνηππηθή Αλάιπζε Καθνήζσλ Ννζεκάησλ Αίκαηνο. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 12νο Κχθινο, Αζήλα 29/3-2/ Βηνινγηθνί Λεηηνπξγηθνί Γείθηεο ζηε HIV ινίκσμε. 2ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθν Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε. Αζήλα Απξηιίνπ Γεδνκέλα απφ ηελ παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε HIV ινίκσμε. Ζκεξίδα Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (ΚΔΔΛ) κε ζέκα «Ζ εξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηε HIV ινίκσμε». Αζήλα Ννεκβξίνπ Κπηηαξηθή Αλνζία. Δηζήγεζε ζε ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα Δμειίμεηο θαη Πξνβιήκαηα ζηελ Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ηεο HIV ινίκσμεο 6ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS. Θεζζαινλίθε Ννεκβξίνπ Αλνζνινγία Λνηκψμεσλ κε έκθαζε ζηνλ HIV. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο Σαρχξπζκνπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ γηα ην 4ν έηνο εηδηθφηεηνο Μηθξνβηνινγίαο, Αζήλα 2/12/ Σ θχηηαξα. Γηαθνξνπνίεζε, Δλεξγνπνίεζε. Μεηεθπαηδεπηηθά. Μαζήκαηα. Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/1/95.

16 Αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε Λεπραηκηψλ Λεκθσκάησλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκα Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, 6/2/95, Γψκα Δπαγγειηζκνχ. 30. Γηαθνξνπνίεζε Κπηηάξσλ Λεκθηθήο ζεηξάο. Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξείαο, Αζήλα, /5 / Αλνζνθαηλφηππνο ιεπραηκηψλ. εκηλάξην Αλνζνινγίαο 13νο θχθινο. Πάηξα, 26-28/5/ Αλνζνπαζνγέλεηα HIV ινίκσμεο. 3ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε. Αζήλα 14-15/4/ Σ ιεκθνθχηηαξα-κπηηαξηθή αλνζία. Μάζεκα ζηε Γεξκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνχ, 17/5/ Πξνγλσζηηθνί δείθηεο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγπιή Σξάπεδα κε Θέκα Ση λεφηεξν ζην AIDS. 7ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 3-5/11/ Ζ ζπκβνιή ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζηε δηάγλσζε ηεο νμείαο Λεπραηκίαο. πδήηεζε πεξηζηαηηθψλ. Μεληαία Δπηζηεκνληθή πγθέληξσζε Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλνζνινγίαο. Αζήλα, 13/6/ πκβνιή ησλ θπηηαξνπιαζκαηηθψλ θαη ππξεληθψλ δεηθηψλ ζηε δηάγλσζε ηεο Ομείαο Λεπραηκίαο. πδήηεζε πεξηζηαηηθψλ Μεληαία Δπηζηεκνληθή πγθέληξσζε Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλνζνινγίαο. Αζήλα, 14/11/ Σ ιεκθνθχηηαξα. Γηαθνξνπνίεζε, Δλεξγνπνίεζε, Τπνπιεζπζκνί. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, Αλνζνθαηλφηππνο Λεπραηκηψλ. Μαζήκαηα Α` Παζνινγηθήο Κιηληθήο Λατθνχ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο Δηδηθεπφκελνπο ζηελ Αηκαηνινγία. Αζήλα,

17 Αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε Λεπραηκηψλ θαη Λεκθνυπεξπιαζηηθψλ ζπλδξφκσλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα Σ Λεκθνθχηηαξα. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα 18/11/ Αλνζνινγηθή θαηάζηαζε αηφκσλ κε κε εμειηζφκελε HIV ινίκσμε καθξάο δηαξθείαο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα : Αλνζνπαζνγελεηηθνί Μεραληζκνί θαη αλνζνινγηθή εηθφλα θαηά ζηάδηα ζηε HIV ινίκσμε. 8ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 14-16/11/ Ηηθφ Φνξηίν, ζεκαζία ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηεο HIV ινίκσμεο. 2ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα, 30/1/-1/2/ Ομεία Λεπραηκία, ηαμηλφκεζε κε βάζε ηνλ αλνζνθαηλφηππν. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, Αλνζνινγία Γαζηξεληεξηθνχ πζηήκαηνο. Γηάιεμε ζε Ζκεξίδα κε ζέκα Σξνθηθή Αιιεξγία. Αζήλα, 22/2/ Μεραληζκνί Αλνζνξξχζκηζεο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ Οζηψλ Δπαγγειηζκνχ, 19/5/ Τπνδνρείο Σθαη Β Λεκθνθπηηάξσλ. εκηλάξην Αλνζνινγίαο 15νο θχθινο, Θεζζαινλίθε, 5-6/6/ Απφπησζε. Μνξηαθνί κεραληζκνί. Βηνινγηθή ζεκαζία. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα 9/6/97

18 Αλνζνινγηθνί δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηεο HIV ινίκσμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο. Γηάιεμε ζε Ζκεξίδα ηνπ ΚΔΔΛ κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε HIV ινίκσμε. Αλνζνινγία- Ηνινγία. Αζήλα, 4-5/7/ Σν ιεπηφ έληεξν ζαλ αλνζνινγηθφ φξγαλν. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Παζήζεηο Λεπηνχ Δληέξνπ. 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζξάθιεην Κξήηεο, 29/10-2/11/ Μεηαβνιέο ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ θαηά ηε ζπλδπαζκέλε αληηξεηξντθή ζεξαπεία θαη δείθηεο αλνζνινγηθήο απνθαηάζηαζεο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Πξννπηηθέο θαη πξνθιήζεηο ζηε παζνγέλεηα θαη πξφγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο. 9ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 6-8/11/97 51 Σππνπνίεζε Λεπραηκηψλ. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα ζηελ Αηκαηνινγία, Αζήλα 10/12/ Αλνζηαθή απάληεζε, Αλνζηαθή αλνρή. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ Οζηψλ Δπαγγειηζκνχ, 1/12/ Σππνπνίεζε Ομείαο Λεπραηκίαο. Μαζήκαηα Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο Δπαγγειηζκνχ, 29/12/ Μεραληζκνί Κπηηαξνηνμηθφηεηαο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ Οζηψλ Δπαγγειηζκνχ, 19/1/ Αλίρλεπζε Διαρίζηεο Τπνιεηκκαηηθήο Νφζνπ. Μαζήκαηα Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο Δπαγγειηζκνχ, 26/1/ Ομεία Λεπραηκία, Αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Γψκα Δπαγγειηζκνχ, 9/2/1998

19 Β Λεκθνυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα Δηζήγεζε ζε Σξάπεδα κε ζέκα Αλνζνινγηθή δηεξεχλεζε θαθνήζσλ αηκαηνινγηθψλ λνζεκάησλ. εκηλάξην Αλνζνινγίαο (16νο θχθινο), Αζήλα 6-10/4/ χλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο. Πξφγξακκα ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ γηα Ννζειεχηξηεο, Αζήλα 27/4/ Κεληξηθά Λεκθηθά Οξγαλα. Οληνγέλεζε Σ-Β ιεκθνθπηηάξσλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα 9/11/ Βηνινγία Β θαη Σ ιεκθνθπηηάξσλ. Γηαηαξαρέο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 2/11/ Αλνζηαθή απάληεζε ζε κηθξφβηα- κχθεηεο. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε θαη αλνζηαθή απάληεζε ζηα θαηξνζθνπηθά παζνγφλα. 10ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 19-21/11/ πκκεηνρή ζε Interactive πκπφζην κε ζέκα: Κιηληθέο εηθφλεο-δξγαζηεξηαθά επξήκαηα. 10ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 19-21/11/ πκκεηνρή ζε Slides Gallery. 10ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα 19-21/11/ Δηζήγεζε κε ζέκα: Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Ζκεξίδα Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξείαο κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθέο Μέζνδνη Μειέηεο Ομεηψλ Λεπραηκηψλ. (Πξαθηηθφο θχθινο Δθαξκνζκέλσλ Σερληθψλ) Αζήλα, 19/5/ Ακπληηθφ χζηεκα. Γεληθή άπνςε. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σαρπξχζκνπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ 5νπ έηνπο Δηδηθφηεηαο Μηθξνβηνινγίαο, Αζήλα, 11/1/1999

20 Αλνζνπαζνγελεηηθνί κεραληζκνί αξθνείδσζεο. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα: αξθνείδσζε κηα πνιπζπζηεκαηηθή λφζνο. Δπηζηεκνληθή εθδήισζε Δπηζηεκνληθήο Δλσζεο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 12/1/ Γείθηεο δηαθνξνπνίεζεο ιεπθνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ, 20/1/ Κπηηαξνκεηξία ξνήο, Δθαξκνγέο ζηελ Αηκαηνινγία. Πξάγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ, 25/1/ Αλνζνθαηλνηππηθή Αλίρλεπζε Διαρίζηεο Τπνιεηκκαηηθήο Νφζνπ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 25/1/ Ρεηξντνί, Καξθίλνο θαη AIDS. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 29/1/ Σππνπνίεζε Ομείαο Λεπραηκίαο κε βάζε ηνλ Αλνζνθαηλφηππν. Αλίρλεπζε Διαρίζηεο Τπνιεηκκαηηθήο Νφζνπ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 1/2/ Αλνζνινγηθή Σαμηλφκεζε Λεκθνυπεξπιαζηηθψλ πλδξφκσλ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 8/2/ Πξνγλσζηηθνί Γείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ HIV+ αηφκσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεξαπείαο. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα: Ζ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο. 2ν Δζληθφ πλέδξην AIDS θαη εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ Ννζεκάησλ, Αζήλα, 22-25/4/99

21 Νεψηεξεο εθαξκνγέο ηεο Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο ζηε HIV ινίκσμε. 1ν Παλειιήλην πλέδξην Κπηηαξνκεηξίαο κε Γηεζλή πκκεηνρή, Αζήλα, 20-23/5/ Λεκθνθχηηαξα. Δηζήγεζε ζε Σξάπεδα κε ζέκα : Κχηηαξα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε θιεγκνλή. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 17νο Κχθινο, Αζήλα, 3-5/6/ Σππνπνίεζε Λεπραηκηψλ. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα Δηδηθεπνκέλσλ ζηελ Αηκαηνινγία (5νο θχθινο), Αζήλα, 8/12/ Αλνζνθαηλνηππηθή Μειέηε Ομείαο Λεπραηκίαο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 7/2/ Σππνπνίεζε, Σαμηλφκεζε ησλ Λεκθνυπεξπιαζηηθψλ πλδξφκσλ κε βάζε ηνλ αλνζνθαηλφηππν. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα, 14/2/ AIDS. Γείθηεο παξαθνινχζεζεο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα, 28/2/ Λεκθνυπεξπιαζηηθά Ννζήκαηα. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Κπηηαξνκεηξία ξνήο, Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Ηαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο, Αζήλα Απξηιίνπ, Γνκή θαη Λεηηνπξγία Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/5/ Γείθηεο Γηαθνξνπνίεζεο Λεπθνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/5/2000

22 Τπνδνρείο Αλαγλψξηζεο Σ θαη Β Λεκθνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/5/ Κπηηαξνκεηξία ξνήο, Αξρέο- Δθαξκνγέο. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/5/ Σ Λεκθνθχηηαξα, Γηαθνξνπνίεζε, Δλεξγνπνίεζε. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 11/12/ Κχηηαξα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνζηαθή απάληεζε. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αηκαηνινγηθήο Κιηληθήο θαη Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ ησλ Οζηψλ, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 8/1/ Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Δθαξκνγέο. Δθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα ζηελ Αλνζνινγία. Σκήκα Αλνζνινγίαο, ΠΓΝ Δι Βεληδέινπ. Αζήλα, 8/3/ AIDS. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 23/4/ Παζνγέλεηα θαη Φπζηθή Πνξεία HIV Λνίκσμεο. Δηζήγεζε ζε Φξνληηζηήξην κε ζέκα : HIV Λνίκσμε θαη Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε. 13 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 31/10-2/11/ Σ Λεκθνθχηηαξα. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα, 10/12/ Λετζκαλίαζε. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ην ξφιν ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο. Δηζήγεζε ζε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα : Λνηκψδε Ννζήκαηα κεηαδηδφκελα κε μεληζηέο έληνκα- αξζξφπνδα. Αζήλα 15/2/2002

23 AIDS: Αλνζνπαζνγέλεηα, Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 11/3/ Απνθαηάζηαζε αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ρνξήγεζε HAART. Γηάιεμε ζην 2 ν Παλειιήλην πκπφζην Κπηηαξνκεηξίαο. Ρφδνο 16-19/5/ Βιελλνγφλνη ζηε Φπζηθή Ακπλα. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 20 νο Κχθινο 1 ν κέξνο κε ζέκα: Με Δηδηθή Αλνζία. Αζήλα 21-23/11/ Γηάγλσζε HIV Λνίκσμεο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Ο ξφινο ηνπ ΚΔΔΛ ζηε δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ κε HIV ινίκσμε. Γηήκεξν Δπηζηεκνληθφ πκπφζην γηα ην AIDS. Αζήλα 28-29/11/ Αλνζηαθφ χζηεκα, Πεξηγξαθή. Δηζήγεζε ζε Δθπαηδεπηηθφ πκπφζην : Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. 8 ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 13-15/2/ Σππνπνίεζε Λεπραηκηψλ Λεκθσκάησλ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 21/4/ Σππνπνίεζε Ομείαο Λεκθνβιαζηηθήο Λεπραηκίαο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα: Ομείεο Λεπραηκίεο. Ζκεξίδα Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο κε ζέκα: Ζ Κπηηαξνκεηξία ξνήο ζηε Γηάγλσζε Αηκαηνινγηθψλ Ννζεκάησλ. Ησάλληλα 11/10/ Αλάπηπμε Σ Λεκθνθπηηάξσλ ζην ζχκν. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 20 νο θχθινο, 2 ν Μέξνο κε ζέκα : Δηδηθή Αλνζία. Αζήλα 22-24/1/ Αλνζνθαηλνηππηθή Μειέηε Λεπραηκηψλ Λεκθσκάησλ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 16/2/2004

24 Αλνζνινγία θαη λέεο ηερλνινγίεο ζηε HIV λφζν. Δηζήγεζε ζε tξνγγχιε Σξάπεδα : Tη λεψηεξν ζην AIDS. 16 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα 11-13/ Κεληξηθά θαη πεξηθεξηθά ιεκθηθά φξγαλα. Οληνγέλεζε Λεκθνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 31/1/ Γνκή Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. 12 ν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην κε Θέκαηα Αλνζνινγίαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Κιηληθήο Υεκείαο, Κιηληθήο Βηνρεκείαο. Αζήλα, 19/2/ Φαηλνηππηθή θαη Λεηηνπξγηθή Μειέηε Αλνζνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο Σαρχξπζκνπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ Δηδηθφηεηαο Βηνπαζνινγίαο. Αζήλα, 21/2/ Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηνπ Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο. Αζήλα 22/2/ Ση λεψηεξν ζηελ Αλνζνινγία ηεο HIV ινίκσμεο. 17 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα 25-27/11/ Αλνζηαθφ χζηεκα: Γνκή, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 5/12/ Δηζαγσγή ζην Αλνζηαθφ χζηεκα. Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο. Αζήλα 15/2/ Πξσηνπαζείο θαη Γεπηεξνπαζείο Αλνζναλεπάξθεηεο. Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο. Αζήλα, 8/3/ Ση λεψηεξν ζην AIDS, Δξγαζηεξηαθά Θέκαηα 18 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2006

25 Αλνζνπαξέκβαζε θαη Κπηηαξνθίλεο. Δηζήγεζε ζε Δθπαηδεπηηθφ πκπφζην κε Θέκα Κπηηαξνθίλεο, ζηα πιαίζηα ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δθδειψζεσλ ηεο Δλσζεο Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα, 13/2/ Αλνζηαθφ ζχζηεκα. Πεξηγξαθή, δνκή. Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο ζηα πιαίζηα Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο Δηδηθφηεηαο Αζήλα, 1/3/ AIDS : Αλνζνπαζνγέλεηα, δείθηεο παξαθνινχζεζεο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο Αζήλα, 19/3/ Αλνζηαθή θαηάζηαζε αζζελψλ κε θαθνήζε λενπιάζκαηα. Δηζήγεζε ζε εθπαηδεπηηθφ ζπκπφζην κε ζέκα Πξνθπιαθηηθή θαη ζεξαπεπηηθή ρξήζε εκβνιίσλ ζηελ θιηληθή νγθνινγία. 13 ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 11-15/2/ Αλνζηαθφ χζηεκα Γνκή, Πεξηγξαθή. Κχθινο Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο γηα ηηο Ννζειεπηηθέο Δηδηθφηεηεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 5/3/ Σππνπνίεζε Λεπραηκηψλ Λεκθσκάησλ. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 21/4/ Λεπρακίεο Λεκθψκαηα θαη δηεξεχλεζε ηνπο. πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε Δηδηθεπνκέλσλ Βηνπαζνιφγσλ ζηελ Αλνζνινγία, Κχθινο 29 Μαζεκάησλ, Ηαλνπάξηνο- Ννέκβξηνο Αζήλα 20/10/ Γηαθπηηαξηθέο επηθνηλσλίεο ζηε θπζηθή αλνζία. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 22 νο Κχθινο, 1 ν Μέξνο Πξνρσξεκέλα Μαζήκαηα Βαζηθήο Αλνζνινγίαο, Αζήλα 26-29/11/ Γνκή θαη ιεηηνπξγία αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο. Κχθινο Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο γηα ηηο Ννζειεπηηθέο Δηδηθφηεηεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 4/3/2009

26 120. Δθαξκνγέο Κπηηαξνκεηξίαο ξνήο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 4/5/ Υπκηθή Αλνζία. Υπκηθφ ζθέινο εηδηθήο αλνζίαο. Αληηγφλα θαη αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα θαη ρπκηθή αλζία. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα. Παξαδφζεηο Φαξκαθεπηηθήο Μηθξνβηνινγίαο ζηνπο θνηηεηέο Φαξκαθεπηηθήο, εαξηλφ εμάκελν, 3/4/ Διεγρνο αλνζνβηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζήςε. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Αλίρλεπζε θαη παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ζήςε. χγρξνλν Κιηληθφ Δξγαζηήξην Αζήλα 22-24/10/ Αίηηα- Σαμηλφκεζε- Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγχιε Σξάπεδα κε Θέκα: Γεπηεξνπαζείο αλνζναλεπάξθεηεο. εκηλάξην Αλνζνινγίαο 22νο Κχθινο /2ν Μέξνο- Πξνζεγγίδνληαο ηε Νφζν, Θεο/λίθε 2-5/12/ Υξήζε Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο ζηε δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε λνζεκάησλ. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε Θέκα: Ση λεψηεξν ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ζηελ Αλνζνινγία.. 15 ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 22-26/2/ Απφ ηα αλνζνπαζνγελεηηθά κνληέια ζηε ζηνρεπκέλε ζεξαπεία / Δθαξκνγέο ζηε Γεξκαηνινγία. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: Δπίθαηξα ζεξαπεπηηθά ζέκαηα ζηε Γεξκαηνινγία. Δπηζηεκνληθή Δθδήισζε ηνπ Διιεληθνχ Κνιιεγίνπ Γεξκαηνινγίαο- Αθξνδηζηνινγίαο. Καιακπάθα 16-18/4/ Σν Γέξκα σο φξγαλν ηνπ Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: Ζ δεξκαηνινγία ζηε Γεληθή Ηαηξηθή. Δπηζηεκνληθή Δθδήισζε ηνπ Διιεληθνχ Κνιιεγίνπ Γεξκαηνινγίαο- Αθξνδηζηνινγίαο. Λεπθάδα 11-13/6/ Αλνζνινγία Λνηκψμεσλ- ήςε. Πξφγξακκα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 5/7/ Σ Λεκθνθχηηαξα. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλνζνινγίαο εηδηθεπνκέλσλ ζηε Βηνπαζνινγία. Αζήλα 16/3/ Β Λεκθνθχηηαξα. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλνζνινγίαο εηδηθεπνκέλσλ ζηε Βηνπαζνινγία. Αζήλα 23/3/2010

27 Λεπραηκίεο-Λεκθψκαηα. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλνζνινγίαο εηδηθεπνκέλσλ ζηε Βηνπαζνινγία. Αζήλα 21/12/ Φιεγκνλή: απφ ηε θπζηνινγηθή ζηελ παζνινγηθή δηαδηθαζία. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Υεκείαο. Αζήλα 7-9/10/ HIV Λνίκσμε: Πνιππαξακεηξηθή θπηηαξηθή αλάιπζε- θιηληθέο πξνεθηάζεηο. 5 ν Δζληθφ πλέδξην Κιηληθήο Μηθξνβηνινγίαο θαη Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, Αζήλα 10-12/2/ Ο αλνζνινγηθφο έιεγρνο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο ζε ξεπκαηηθά λνζήκαηα. 3 ν Δπηζηεκνληθφ Γηαδξαζηηθφ πκπφζην κε ζέκα: Θεξαπεπηηθέο πξνθιήζεηο ζηηο ξεπκαηηθέο παζήζεηο. Πχινο 23-26/6/ Λεπραηκίεο-Λεκθψκαηα, Γηεξεχλεζε. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλνζνινγίαο εηδηθεπνκέλσλ ζηε Βηνπαζνινγία. Αζήλα 25/10/ HIV Λνίκσμε. Κιηληθφ Φξνληηζηήξην Μηθξνβηνινγίαο. Αζήλα 8-10/12/ Ζ Κπηηαξνκεηξία ζηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγφηεηαο ησλ ηνγελψλ ινηκψμεσλ. 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Ηαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο. Αζήλα 15-17/3/ Σαπηνπνίεζε ΟΜΛ- Τπνιεηκκαηηθή λφζνο. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα ζηελ Αηκαηνινγία. Αζήλα 28/3/ Αλνζνινγία ζηελ Φσξίαζε θαη ζηελ Φσξηαζηθή αξζξίηηδα. Δπηζηεκνληθφ πκπφζην κε ζέκα : Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεξκαηηθψλ, αξζξηθψλ θαη νζηηθψλ εθδειψζεσλ ζε αζζελεηο κε κπνζθειεηηθέο παζήζεηο. Λεπθάδα 21-24/6/ Κπηηαξνκεηξία Ρνήο ζηελ Γηάγλσζε Αηκαηνινγηθψλ Ννζεκάησλ. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αηκαηνινγηθήο Μνλάδαο ηεο ΒΠΠΚ, ΠΓΝ Αηηηθφ. Αζήλα 23/1/ Βηνδείθηεο ζηε ήςε. 11 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Υεκείαο. Βφινο 11-12/10/2013

28 141. Βηνδείθηεο ζηε Γηάγλσζε θαη Πξφγλσζε ηεο ήςεο. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Ηαηξηθήο Βηνρεκείαο. Αζήλα 17-19/10/ Αλνζνινγηθή απάληεζε ζηα εκβφιηα. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: Νεψηεξα αλνζνινγηθά δεδνκέλα ζηελ HIV ινίκσμε. 25 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS. Αζήλα 29/11-1/12/ Παξνπζίαζε εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο, ηεο Μηθξνβηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ. Δηζήγεζε ζε πλεδξία. Δηδηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ηελ Δινλνζία. Δλίζρπζε ηεο Δπηηήξεζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Αζήλα 24-25/2/2014 ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΟΜΗΛΗΔ ΓΗΑΛΔΞΔΗ - ΔΗΖΓΖΔΗ 1. Practical on techniques. WHO Intercountry Workshop on HIV testing. Athens 2-6 October HIV et systeme immunitaire: Mecanisms immunopathogenetiques de l' infection a HIV. Serie de cours sur la prevention et le traitment du SIDA. Hellenic Institute Pasteur 3-12 /9/ Genetic effect on the progression of HIV infection in haemophiliacs. Workshop on HIV Variability. Pavia (Italy) 5-8 Sept 1993.

29 ΤΜΜΔΣΟΥΖ (Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ) Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ, ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ WHO Intercountry Workshop on HIV testing. Practical Techniques. Athens 2-6 Oct Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε ηερληθέο πξνεηνηκαζίαο δεηγκάησλ, ηε ρξήζε κηθξνζθνπίνπ θζνξηζκνχ θαη κεηξήζεηο ππνπιεζπζκψλ ιεκθνθπηηάξσλ ζηνλ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο. 2. Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξνγξακκα παξαθνινύζεζεο αλνζνινγηθώλ ηερληθώλ Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλνζνινγίαο, 27/2 κέρξη 1/3/1996. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε ηερληθέο πξνεηνηκαζίαο δεηγκάησλ θαη κεηξήζεηο ζηνλ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο, πεξηζηαηηθψλ κε HIV ινίκσμε (πξνζδηνξηζκφο ππνπιεζπζκψλ ιεκθνθπηηάξσλ) θαη Λεπραηκίεο, Λεκθψκαηα (κε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ) 3. Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξαθηηθόο Κύθινο Δθαξκνζκέλσλ Σερληθώλ, ηεο Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξείαο, 19/5/1998. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε θπξίσο κεηξήζεηο δεηθηψλ (επηθαλεηαθψλ, θπηηαξνπιαζκαηηθψλ θαη ππξεληθψλ) γηα ηελ ηππνπνίεζε νμεηψλ Λεπραηκηψλ θαη Λεκθνυπεξπιαζηηθψλ ζπλδξφκσλ, αιιά θαη ην ζρεδηαζκφ πξσηνθφιισλ αλίρλεπζεο ηεο ειαρίζηεο ππνιεηκκαηηθήο λφζνπ. 4. Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξαθηηθή άζθεζε, Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνύ, Αζήλα 4-5/2/1999. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε κεζφδνπο δηαρσξηζκνχ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ, πξνεηνηκαζίαο δεηγκάησλ θαη κεηξήζεηο ιεκθνθπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ ζε αζζελείο κε πξσηνπαζείο θαη δεπηεξνπαζείο αλνζναλεπάξθεηεο, ππνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο, ιήπηεο λεθξηθψλ κνζρεπκάησλ, γπλαίθεο κε απνβνιέο αλφζνπ αηηηνινγίαο. 5. Διεγρνο ηηθνύ θνξηίνπ HIV. Πξαθηηθή άζθεζε, Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνύ, Αζήλα 18-19/2/1999

30 30 Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δείγκαηνο θαη αθνινχζσο ηε κέηξεζε ηνπ HIV ηηθνχ θνξηίνπ πιάζκαηνο κε απηνκαηνπνηεκέλε PCR. 6. Πνζνηηθή κέηξεζε έληαζεο θζνξηζκνύ. Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε ζηηο κεζόδνπο αλαθνξάο εθαξκνγώλ ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, ζηα πιαίζηα ηνπ 1νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Κπηηαξνκεηξίαο, 22/5/1999 Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ πνζνηηθή θπηηαξνκεηξία Ρνήο ( Quantitative Fluorescence Cytometry/ QFC) πεξηειάκβαλε ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο έληαζεο θζνξηζκνχ δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ δεηθηψλ (δειαδή ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κνξίσλ αλα θχηηαξν) κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζθαηξηδίσλ πνπ θέξνπλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ κνξίσλ θζνξίδνπζαο ρξσζηηθήο ζηελ επηθάλεηα ηνπο θαη κέζσ κηαο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο πνπ αληηζηνηρεί ηελ έληαζε θζνξηζκνχ ζε αξηζκφ κνξίσλ αληηγφλνπ αλά θχηηαξν. Χο θιηληθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζηαηηθά κε HIV ινίκσμε γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ δείθηε CD38 ζηα CD8 Σ ιεκθνθχηηαξα (πνπ απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε) θαη Β Λεκθνυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ζηα Β ιεκθνθχηηαξα ησλ δεηθηψλ CD5, CD20, CD22 (πνπ βνεζά ζηελ ηππνπνίεζε) θαη ηνπ CD38, (πνπ είλαη πξνγλσζηηθφο δείθηεο) Δπίζεο έγηλε πνζνηηθή κέηξεζε ησλ δεηθηψλ ελεξγνπνίεζεο CD25, CD71, DR θαη κνξίσλ πξνζθφιιεζεο ( πρ CD11b) δηφηη ε QFC απνηειεί ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έθθξαζεο ηνπο. 7. Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξαθηηθή άζθεζε Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΚΔΚ Δπαγγειηζκνύ, 1-2/6/2000 Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε ηελ πξνεηνηκαζία δείγκαηνο κπεινχ αζζελνχο κε νμεία Λεπραηκία θαη αθνινχζσο ηε κέηξεζε ζηνλ θπηηαξνκεηξεηή. Γφζεθε έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο νξηνζέηεζεο ησλ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 8. Μέηξεζε Ιηθνύ Φνξηίνπ HIV. Πξαθηηθή άζθεζε Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΚΔΚ Δπαγγειηζκνύ, 7-8/6/2000 Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ, ηεο κεζφδνπ πξνεηνηκαζίαο ησλ δεηγκάησλ, θαη αθνινχζσο ηε κέηξεζε ηνπ HIV RNA πιάζκαηνο ζην κεράλεκα ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο PCR

31 31 ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ, ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ, ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ/ ΠΣΤΥΗΑΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Α. πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ επίβιεςε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Σκήκα Αλνζνινγίαο Ιζηνζπκβαηόηεηαο ηνπ ΠΓΝ Δπαγγειηζκόο 1. Αλάιπζε θπηηαξηθνχ DNA κε θπηηαξνκεηξία ξνήο ζε δείγκα κπεινχ ησλ νζηψλ αζζελψλ κε πνιιαπινχλ κπέισκα θαη άιιεο γακκαπάζεηεο. Κιηληθή αμηνιφγεζε θαη πξνγλσζηηθή ζεκαζία. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Γεκ Μαιάκνπ, Αζήλα, Ζ επήξεηα ηεο ηξαπκαηηθήο ζπιελεθηνκήο ζηηο κεηαβνιέο ησλ αλνζνινγηθψλ παξακέηξσλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Γεκ Παπνπηζά, Υεηξνπξγνχ, Αζήλα Μειέηε ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο θνηλήο πνηθίιεο αλνζναλεπάξθεηαο κε βάζε ηηο in vivo θαη in vitro ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο ησλ Σθαη Β ιεκθνθπηηάξσλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Οιγαο Λεηβαδίηε, Βηνιφγνπ, Αζήλα, Μειέηε παξαγφλησλ απφπησζεο ζε de novo νμείεο ιεπραηκίεο. πζρέηηζε κε άιιεο θιηληθνεξγαζηεξηαθέο παξακέηξνπο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Μαξηιέλαο Νηθνινπνχινπ, Βηνιφγνπ, Αζήλα Μειέηε αλνζνθαηλνηχπνπ ξπζκηζηηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζην ζπζηεκαηηθφ εξπζεκαηψδε ιχθν θαη ζηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Δξεπλεηηθή εξγαζία κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο Κιηληθήο Υεκείαο, Δθεο Υαβηάξα, Υεκηθνχ, Αζήλα Μειέηε ηνπ αλνζνθαηλνηχπνπ ησλ ΝΚ θαη ΝΚΣ θπηηάξσλ, ζε θπζηνινγηθνχο κάξηπξεο, ζε HIV+ αζζελείο θαη ζε αζζελείο κε ΝΚ ή CD8 ιεκθνθπηηάξσζε. Δξεπλεηηθή εξγαζία κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο Κιηληθήο Υεκείαο, Δπγελίαο Κψλζηα, Υεκηθνχ, Αζήλα, Γηεξεχλεζε δηαγλσζηηθήο ζεκαζίαο ηνπ αλνζνθαηλφηππνπ ησλ κπεινδπζπιαζηηθψλ πλδξφκσλ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Δξεπλεηηθή εξγαζία κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο Κιηληθήο Υεκείαο, Μπξνθφξαο Βηθεληίνπ, Υεκηθνχ, Αζήλα 2005

32 32 8. Δπηλεθξηδηαθά αλδξνγφλα ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεοβκε θαη ρσξίο θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ ΣΖ1/ΣΖ2 αλνζηαθή απάληεζε, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Διέλεο Μνζηξάηνπ, Ηαηξνχ Παζνιφγνπ, Αζήλα Δθηίκεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ δείθηε CD43 κε θπηηαξνκεηξία ξνήο ζε Β ιεκθνθχηηαξα θπζηνινγηθψλ αηφκσλ θαη αζζελψλ κε Β- Λεκθνυπεξπιαζηηθά χλδξνκα. Πηπρηαθή Δξγαζία Κσλ Απνζηνιάθε, επη πηπρίσ Βηνιφγνπ, 7/04-9/ Διεγρνο ηνπ HIV RNA πιάζκαηνο θαη ηεο αλνζνινγηθήο απνθαηάζηαζεο κε δείθηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζε αζζελείο κε HIV ινίκσμε ππφ ηξηπιή αληηξεηξντθή ζεξαπεία. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Αζαλ Δπαγγειφπνπινπ, Βηνπαζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 11. πζρέηηζε θιηληθήο εηθφλαο θαη εξγαζηεξηαθψλ παξακέηξσλ ζε αζζελείο κε HIV ινίκσμε ππφ ηξηπιή αληηξεηξντθή ζεξαπεία. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Αζελάο Ληνλή, Παζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 12. Αλνζνινγηθή απφθξηζε ζε ζεπηηθνχο αζζελείο. Ο ξφινο ηεο απφπησζεο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Α Σζηπά, Βηνπαζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 13. Κνηλή πνηθίιε αλνζναλεπάξθεηα. Μειέηε ζε ελήιηθνπο αζζελείο αλνζνινγηθψλ παξακέηξσλ κε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππνπιεζπζκψλ βνεζεηηθψλ θπηηάξσλ ΣΖ1 θαη ΣΖ2 θαη ζηνπο κεραληζκνχο απφπησζεο. πζρέηηζε κε θιηληθά δεδνκέλα. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Παξαζθεπήο Μαληδάλα, Βηνπαζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 14. Γελεηηθνί Γείθηεο (HLA αληηγφλα, Μφξηα πξνζθφιιεζεο θαη κφξηα ζπλδηέγεξζεο) ζε θαξθίλν παρένο εληέξνπ. Κπηηαξηθή, Οξνινγηθή θαη ηζηνινγηθή κειέηε. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δπαγ Καξβνχλε, Υεηξνπξγνχ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 15. Μειέηε ηεο έθθξαζεο αληηγφλσλ κπειηθήο θαη κνλνθπηηαξηθήο ζεηξάο ζε πεξηπηψζεηο Β- Υξφληαο Λεκθνθπηηαξηθήο Λεπραηκίαο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δπαγ Παηζνχξε, Βηνπαζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο

33 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ TNF-α ζε ιεκθνθχηηαξα θαη κνλνθχηηαξα κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Γηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ TNF-α κε ην κνλνπάηη PD-L1 (programmed deathligand 1) /PD-1 ζηελ HIV ινίκσμε. Δξεπλεηηθή Δξγαζία Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Βηνρεκεία, Αιεμάλδξαο Θενδσξίδνπ Υεκηθνχ. Αζήλα Μειέηε θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ Μπεινδπζπιαζηηθψλ θαη Μπεινδπζπιαζηηθψλ/Μπεινππεξπιαζηηθψλ πλδξφκσλ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο θαη κνξηαθέο ηερληθέο. Δπηθχξσζε κεζφδνπ θαη ζπζρέηηζε κε άιιεο θιηληθνεξγαζηεξηαθέο παξακέηξνπο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Μπξνθφξαο Βηθεληίνπ, Υεκηθνχ, Αζήλα Δπηθχξσζε κεζφδνπ θαη κειέηε αλνζνθαηλνηχπνπ ΝΚ θαη Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δπγελίαο Κψλζηα, Υεκηθνχ, Αζήλα Μειέηε Ρπζκηζηηθψλ Κπηηάξσλ ζηε HIV ινίκσμε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Δπθξνζχλεο Νφζε, Βηνιφγνπ, Αζήλα Μειέηε ηεο Διαρίζηεο Τπνιεηκκαηηθήο Νφζνπ ζηελ Ομεία Λεκθνβιαζηηθή Λεπραηκία ησλ ελειίθσλ, κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δηξήλεο Γξεγνξίνπ, Αηκαηνιφγνπ. Αζήλα Μειέηε απηναλφζσλ θαη αιιναλφζσλ επαλαιακβαλφκελσλ απνβνιψλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Βαζηιηθήο Κίηζηνπ, Βηνπαζνιφγνπ. Αζήλα, Δθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εηδηθψλ γηα ηνλ HIV CD4 θαη CD8 ιεκθνθπηηάξσλ ζηε δηάξθεηα ηεο HIV ινίκσμεο πξν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο (HAART). Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Γήκεηξαο Υαηδνπνχινπ, Βηνπαζνιφγνπ, Αζήλα, 2013

34 34 Β. Δπηβιέπνπζα Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ κε απόθαζε ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο πγθξηηηθή κειέηε κεζνδνινγηψλ κέηξεζεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο θπζηθψλ θπηηαξνθηφλσλ θπηηάξσλ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, ζε γπλαίθεο κε θαζ έμηλ απνβνιέο. Καηάζεζε 2011 (ζε εμέιημε), Γνπξληεξάθε Γαιάηεηα Βηνπαζνιφγνο Μειέηε ηεο in vitro αληηιεπραηκηθήο θπηηαξνιπηηθήο δξαζηηθφηεηαο ησλ ΝΚ ελεξγνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ αζζελψλ κε ΟΜΛ Καηάζεζε 2011 (ζε εμέιημε), Σζηξνγηάλλε Μαξία Αηκαηνιφγνο Αμηνιφγεζε ησλ in vitro κεζφδσλ ειέγρνπ αληηκηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο ζηελ ηηγεθπθιίλε Καηάζεζε 2011 (ζε εμέιημε), Μαιιηάξα Μαξία Υεκηθφο Μειέηε Μπεινδπζπιαζηηθψλ πλδξφκσλ κε αλνζνθαηλφηππν θαη Κπηηαξνκεηξία Καηάζεζε 2012 (ζε εμέιημε), Αλαγλσζηφπνπινο Ησάλλεο Δηδηθεπφκελνο Βηνπαζνιφγνο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νπδεηεξνθίισλ θαη κνλνθπηηάξσλ HIV+ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα HAART Μηραειίδεο Υξήζηνο Παζνιφγνο, Αζήλα 2013 Δπίζεο επηβιέπνπζα ζε Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ

35 35 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηε Φαξκαθεπηηθή : δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο: Υπκηθή Αλνζία, Υπκηθφ ζθέινο ηεο εηδηθήο αλνζίαο, Αληηγφλα θαη Αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα θαη ε ρπκηθή αλνζία. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή : δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο: Φπζηθή Αλνζία. Γηαγλσζηηθή Αλνζνινγία. Γηαηαξαρέο Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο/ αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο, απηνάλνζα λνζήκαηα, αληηδξάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα HLA, αληηδξάζεηο ζηηο κεηακνζρεχζεηο, αλνζνθαηαζηνιή, αλνζνζεξαπεία θαξθίλνπ, αλνζναλεπάξθεηεο, HIV. Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηελ Οδνληηαηξηθή : δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο: Φπζηθή /κε εηδηθή Αλνζία. Πξψηε γξακκή άκπλαο (έλλνηα αλνζίαο, δέξκα θαη βιελλνγφλνη, Φπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο αλνζίαο) Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηε Φαξκαθεπηηθή , Θέκαηα Αλνζνινγίαο: Φπζηθή κε εηδηθή Αλνζία. Ζ έλλνηα ηεο αλνζίαο. Πξψηε γξακκή άκπλαο, δέξκα θαη βιελλνγφλνη:φπζηθνί θαη εηδηθνί παξάγνληεο,φπζηνινγηθή ρισξίδα. Γεχηεξε γξακκή άκπλαο: έκκνξθα ζηνηρεία ηνπ αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο. Eπίθηεηε Αλνζία :Σν ζχζηεκα ηεο εηδηθήο Αλνζίαο, Γηηηή θχζε ηεο επίθηεηεο αλνζίαο. Υπκηθφ ζθέινο ηεο εηδηθήο αλνζίαο: Αληηγφλα θαη αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα θαη ρπκηθή αλνζία. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή : Θέκαηα Αλνζνινγίαο: Φπζηθή Αλνζία, πξψηεο γξακκήο άκπλα (έλλνηα αλνζίαο, δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο) Δπίθηεηε (εηδηθή) αλνζία, Υπκηθφ ζθέινο, Αληηγφλα θαη Αληηζψκαηα, Β ιεκθνθχηηαξα, χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο Γηαηαξαρέο αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, Απηνάλνζα Ννζήκαηα Ρεηξνηνί (HIV, HTLV)

36 36 Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηελ Οδνληηαηξηθή : Θέκαηα Αλνζνινγίαο: Φπζηθή Αλνζία, δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο Δηδηθή Αλνζία, Κπηηαξηθφ ζθέινο (Σ ιεκθνθχηηαξα, Αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα, Κπηηαξνθίλεο, Αλνζνινγηθή κλήκε) Ρεηξνηνί, HIV Λνίκσμε Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηε Φαξκαθεπηηθή , Θέκαηα Αλνζνινγίαο: Φπζηθή Αλνζία, πξψηεο γξακκήο άκπλα( δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνί παξάγνληεο, θπζηνινγηθή ρισξίδα), δεχηεξεο γξακκήο άκπλα (έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο) Δπίθηεηε Αλνζία, δηηηή θχζε εηδηθήο αλνζίαο, ρπκηθφ ζθέινο, αληηγφλα, αληηζψκαηα, Β ιεκθνθχηηαξα, ζχλδεζε αληηγφλνπ- αληηζψκαηνο Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο κε δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο Ιαηξηθή: Φπζηθή Αλνζία, πξψηεο γξακκήο άκπλα (έλλνηα αλνζίαο, δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο) Γηαηαξαρέο αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αληηδξάζεηο ππεξεπεζζεζίαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV Ρεηξνηνί, HIV, HTLV Οδνληηαηξηθή: Με εηδηθή (θπζηθή) Αλνζία, πξψηεο γξακκήο άκπλα (έλλνηα αλνζίαο δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο αλνζίαο) Με εηδηθή Αλνζία, δεχηεξεο γξακκήο άκπλα ( έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αηηκηθξνβηαθέο νπζίεο) Ρεηξνηνί, HIV Λνίκσμε Φαξκαθεπηηθή: Φπζηθή αλνζία. Δλλνηα αλνζίαο. Πξψηε γξακκή άκπλαο δέξκα θαη βιελλνγφλνη. Φπζηθνί θαη εηδηθνί παξάγνληεο, θπζηνινγηθή ρισξίδα. Γεχηεξε γξακκή άκπλαο : έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο Δπίθηεηε αλνζία. Γηηηή θχζε επίθηεηεο αλνζίαο. Υπκηθφ ζθέινο. Αληηγφλα, αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα.

37 37 Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο κε δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο , Ιαηξηθή: Φπζηθή (κε εηδηθή αλνζία): πξψηε γξακκή άκπλαο. (Δλλνηα αλνζίαο, δέξκα θαη βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο αλνζίαο) Φπζηθή αλνζία: δεχηεξε γξακκή άκπλαο (Δκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο) Δπίθηεηε αλνζία. Γηηηή θχζε επίθηεηεο αλνζίαο. Υπκηθφ ζθέινο. Αληηγφλα, αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα. Αιιειεπηδξάζεηο κηθξνβίσλ θαη μεληζηή AIDS - χθηιε Γηαγλσζηηθή Αλνζνινγία ΗΗ. (Μνλνθισληθά αληηζψκαηα, Κπηηαξνκεηξία ξνήο, Αλνζνθαηλφηππνο) Οδνληηαηξηθή: Φπζηθή αλνζία. Αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, έλλνηα αλνζίαο, έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα Φπζηθή αλνζία. Μεραληζκνί: αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο, ζπκπιήξσκα, θαγνθπηηάξσζε, ππξεηφο, θιεγκνλή Ρεηξνηνί, HIV ινίκσμε Φαξκαθεπηηθή: Φπζηθή αλνζία. Δλλνηα αλνζίαο. Πξψηε γξακκή άκπλαο δέξκα θαη βιελλνγφλνη. Φπζηθνί θαη εηδηθνί παξάγνληεο, θπζηνινγηθή ρισξίδα. Γεχηεξε γξακκή άκπλαο : έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο Δπίθηεηε αλνζία. Γηηηή θχζε επίθηεηεο αλνζίαο. Υπκηθφ ζθέινο. Αληηγφλα, αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα. Αζθήζεηο θαη Φξνληηζηεξηαθά εκηλάξηα Μηθξνβηνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο , , , , : Μηθξνζθφπεζε/παξαζθεπάζκαηα, ρξψζεηο. Καιιηέξγεηεο, εκβνιηαζκφο ζε ζξεπηηθά πιηθά. Θεξαπεπηηθή ινηκψμεσλ, εθηέιεζε αληηβηνγξάκκαηνο. Μνξηαθέο ηερληθέο ζηε δηάγλσζε ησλ ινηκψμεσλ. Οξνδηαγλσζηηθή ινηκψμεσλ, Μηθξνβηνινγηθή Γηάγλσζε ινηκψμεσλ αλσηέξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, Υξψζε Gram, Μηθξνβηνινγηθή Γηάγλσζε Λνηκψμεσλ θαησηέξνπ αλαπλεπζηηθνχ, Υξψζε Ziehl Neelsen,

38 38 Μηθξνβηνινγηθή Γηάγλσζε Λνηκψμεσλ κελίγγσλ-πγξψλ θνηινηήησλ, κηθξνβηαηκίαοελδνθαξδηηίδσλ, ινηκψμεσλ νπξνπνηεηηθνχ, πνζνηηθή θαιιηέξγεηα. Μηθξνβηνινγηθή Γηάγλσζε ινκψμεσλ γαζηξεληεξηθνχ, ζεμνπαιηθά κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ, δέξκαηνο- βιελλνγφλσλ, επθαηξηαθέο ινηκψμεηο. Πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηε Γεξκαηνινγία, Ηαηξηθήο ρνιήο, ΔΚΠΑ Φξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ακθηζεάηξνπ ) Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ 2) Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε AIDS ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1. Γηδάζθνπζα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Μνξηαθή θαη Δθαξκνζκέλε Φπζηνινγία/Molecular and Applied Physiology» Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, 2010-ζήκεξα Θέκαηα: Πξνζδηνξηζκφο θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ κε Κπηηαξνκεηξία Ρνήο Αλνζνινγηθνί Μεραληζκνί Φιεγκνλψδνπο Αληίδξαζεο- ήςε 2. Γηδάζθνπζα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Νενπιαζκαηηθή Νφζνο ζηνλ άλζξσπν: ζχγρξνλε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθή πξνζέγγηζε θαη έξεπλα», ηνπ Α Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, 2011-ζήκεξα Θέκαηα: Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε Ομείαο κπεινβιαζηηθήο ιεπρακίαο. Νεψηεξα δεδνκέλα γηα ηελ αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 13 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. ΣΗΜΟΓΗΑΝΝΖ Δηδηθεπφκελνο Υεηξνπξγηθήο

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. ΣΗΜΟΓΗΑΝΝΖ Δηδηθεπφκελνο Υεηξνπξγηθήο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Α ΠΡΟΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: θαζεγεηήο Γ. Μπαζδάλεο Αξηζκφο δηαηξηβήο: 2906 Παλεπ. Έηνο: 2011-2012 «ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΑΠΘ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΡΟ Η ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 14 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο

ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο Κσλζηαληίλνο Ρίηεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγία Φπζηθή αλνζία / απηνθαγία, θιεγκνλή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ, 2015 2 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ Γελλήζεθα ζηε Βεζιεέµ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΕΓΑΣ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οξζνπαηδηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Βιογπαθικά ηοισεία και Δπιζηημονική Γπαζηηπιόηηηα Πάηξα, επηέκβξηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 Βηνγξαθηθά ηνηρεία 1 2 πνπδέο 1 2.1 Πξνπηπρηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ»

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιηπηδίσλ ησλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα