ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ"

Transcript

1 Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Ηαηξηθή ρνιή ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ Δ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

2 2 Γήισζε Αλάγλσζεο θαη Απνδνρήο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Αξρείσλ Με ην παξφλ έγγξαθν βεβαηψλσ φηη έρσ πξνζεθηηθά αλαγλψζεη ην πεξηερφκελν ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε ηίηιν: Βηνγξαθηθφ εκείσκα θαη δειψλσ φηη αλαγλσξίδσ ην πεξηερφκελν απηψλ σο ην επίζεκν βηνγξαθηθφ κνπ ζεκείσκα κέρξη ηελ 01 /_05 /_2014. Με ηε παξνχζα δήισζε αλαιακβάλσ ηελ επζχλε γηα ην αιεζέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αξρείσλ θαη δειψλσ φηη ζα πξνζθνκίζσ κέζα ζε έπινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (48 ψξεο) ζε έγγξαθε κνξθή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κνπ δεηεζεί απφ ηε γξακκαηεία γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηνπ βηνγξαθηθνχ κνπ. Ο δειψλ Βηνιέηηα Καςηκάιε Τπνγξαθή: Ζκεξνκελία: 01 / 05 / 2014 Ολνκαηεπψλπκν: Βηνιέηηα Καςηκάιε

3 ΒΗΟΛΔΣΣΑ ΚΑΦΗΜΑΛΖ ΒΑΨΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ Γηα Δμέιημε ηε Βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αζήλα 2014

4 4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΟ/ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΡΓΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΒΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑΚΡΙΔΙ - ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΤΣΑΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ

5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 5 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπψλπκν: Βηνιέηηα Καςηκάιε - Βατνπνχινπ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 8/3/1953 Σφπνο γέλλεζεο: Bφινο Τπεθνφηεηα: Διιεληθή Γηεχζπλζε νηθίαο: Βαξδνπζίσλ 13, Ακπειφθεπνη, Αζήλα Σειέθσλα νηθίαο: Γηεχζπλζε εξγαζίαο: Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ Μηθξάο Αζίαο 75, ΣΚ Αζήλα Σειέθσλα εξγαζίαο: Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: 2. ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο Μηθξνβηνινγίαο-Αλνζνινγίαο, Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ 3. ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ Αγξνηηθφ Ηαηξείν νχξπεο Μαγλεζίαο (20/3/78 έσο 20/3/79) 4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ Δγθύθιηεο ζπνπδέο: , Γπκλάζην Θειέσλ, Βφινπ Πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε: , Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ - Άδεηα Αζθήζεσο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο: 1978, Ννκαξρία Μαγλεζίαο Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε: - Δμεηδίθεπζε: 22/5/79 έσο 15/9/80 Δηδηθεπφκελε Μηθξνβηνινγίαο ζην Αρηιινπνχιεην Ννζνθνκείν Βφινπ θαη 16/9/80 έσο 1/8/82 ζην Λατθφ Ννζνθνκείν - Σίηινο Δηδίθεπζεο: 31/1/1983, Δηδηθφηεηα Μηθξνβηνινγίαο - Άδεηα Αζθήζεσο Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο: 1983, Ννκαξρία Αζελψλ - Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: , Κπηηαξνιπηηθή δξαζηεξηφηεηα ΝΚ θπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηαξηθνί πιεζπζκνί ζην πνιιαπινχλ κπέισκα, Α Παζνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Βαζκφο: Άξηζηα

6 6 Απφ ην Φεβξνπάξην 1987 κέρξη ην Μάξηην 1988, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Καζεγεηή Γ Ζιηφπνπινπ ζην Δξγαζηήξην Κπηηαξνθαιιηεξγεηψλ θαη Κιηληθήο Αλνζνινγίαο ηεο Α Παζνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, εθπαηδεχηεθα : 1) ε ηερληθέο αλνζνθζνξηζκνχ (IF) θαη θπξίσο έκκεζνπ IF γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγφλσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θπηηαξηθνχ αλνζνθαηλφηππνπ, ζε δηαρσξηζκέλα κνλνπχξελα θχηηαξα (buffy coat). Αθνινπζνχζε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ πξνζπίπηνληνο θσηηζκνχ. Ζ κειέηε ησλ θπηηαξηθψλ δεηθηψλ αθνξνχζε θπξίσο πεξηθεξηθφ αίκα αζζελψλ κε πνιιαπινχλ κπέισκα, κπεινδπζπιαζηηθά ζχλδξνκα, νπδεηεξνπελίεο θαη HIV ινίκσμε. 2) ε ηερληθέο θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ θαη θπηηαξνηνμηθφηεηαο. Αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ εθηίκεζε ηεο θπηηαξνιπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θπηηαξνθηφλσλ (ΝΚ) πνπ πεξηέρνληαλ ζε ελαηψξεκα κνλνππξήλσλ θπηηάξσλ, κε ηε ηερληθή ηεο απειεπζέξσζεο ξαδηελεξγνχ ρξσκίνπ 51. Δπίζεο γηλφηαλ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο IFN-α θαη ηεο IL-2 ζηελ ΝΚ δξαζηεξηφηεηα, ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε HIV ινίκσμε, πνιιαπινχλ κπέισκα θαη κπεινδπζπιαζηηθά ζχλδξνκα. ην εξγαζηήξην απηφ πξαγκαηνπνίεζα επίζεο ην πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο κε ζέκα: Κπηηαξνιπηηθή δξαζηεξηφηεηα ΝΚ θπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηαξηθνί ππνπιεζπζκνί ζε αζζελείο κε πνιιαπινχλ κπέισκα.

7 7 Μεηεθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθό: επηεκβξίνπ 1993 εθπαηδεχηεθα ζηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο ζην Advanced Flow Cytometric Course, Royal Microscopical Society, University of Cambridge, ζηηο αθφινπζεο εθαξκνγέο : 1. Measurement of antigens associated with proliferation 2. Cell cycle kinetics using BrdU/Hoechst-PI Labelling 3. DNA measurement and cell cycle analysis 4. Principles of cell sorting 5. Measurement of intracellular ph & calcium 6. Analysis and sorting of chromosomes 7. Interaction of fluorochromes and DNA 8. Studying apoptosis by flow cytometry 9. Measuring multi-drug resistance in tumors 10. Cell cycle kinetics of tumors. Clinical applications 11. Further applications to cell and molecular biology επηεκβξίνπ 1997, εθπαηδεχηεθα ζηελ Κπηηαξνκεηξία ξνήο ζην Training Program Coulter Electronics / Corporate Headquarters, Miami, Florida, USA ζηηο παξαθάησ εθαξκνγέο : 1. Introduction to new Technologies in Hematology Analysis 2. Immunology, Application to Diagnosis and Research 3. Laboratory Management, Automation, Work Flow Sept 2005 Athens :1 st European Course on Clinical Cytometry, and 24 Sept 2005 Athens: 8 th EWGCCA (European Working Group on Clinical Cell Analysis). Training on: 1. Multicolor Flow Cytometry 2. Minimal Residual Disease in acute leukemia 3. Myelodysplastic Syndromes 4. Cellular Immunology of HIV Infection 5. Instrument Set up and Calibration

8 16-17 Sept 2008 Bremen, Germany 4 th European Clinical Cytometry Course Advanced Leukemia. Training on: 1. Normal maturation of Granulocytic and Monocytic cells 2. Normal and Reactive lymph nodes 3. Immunophenotype of CD34+ cells in Myelodysplasia 4. EQA for Leukemia 5. MRD in AML 6. T-cell Leukemia/Lymphoma 7. B-cell Chronic Lymphoproliferative Disorders 8. PNH by flow cytometry 9. MRD in ALL 10. Normal maturation of other Myeloid lineages 11. Diagnosis of Hodgkin s Lymphoma by flow cytometry 12. Case Studies (Leukemia/Lymphoma) 8 8 th European Course on Clinical Cytometry, Budapest Sept 11-12/2012. Training on: 1. Basic principles in clinical cytometry 2. Quantitative cytometry and cell sorting 3. Vascular biology (thrombosis and cytometry) 4. Haemolytic disorders 5. Leukemia/lymphoma immunophenotyping Advanced Level

9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 9 Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Δπηκφξθσζεο Γηαηξψλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηνγελνχο επαηίηηδαο, Αζήλα 13-15/6/1983 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Αηκνδνζίαο, Αζήλα 10/1-6/3/1984 Πξφγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο ζηελ Αηκαηνινγία, Αζήλα 10-14/6/1985 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξείαο, Αζήλα 25-26/4/1986 Πξνζπλεδξηαθή Ζκεξίδα 13νπ Παλειιελίνπ Ηαηξηθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα: Μείδνλ χκπιεγκα Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Αζήλα 4/5/1987 εκηλάξην κε ζέκα: Δκβφιηα, ζεσξία, εθαξκνγέο, πξννπηηθέο, Αζήλα 28-29/11/1987 Δηήζην εκηλάξην Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξίαο, Αζήλα 6-10/6/1988 Μεηαπηπρηαθφ εκηλάξην κε ζέκα: Σν Δξγαζηήξην Αλνζνινγίαο ζηελ θιηληθή Ρεπκαηνινγία, Αζήλα 2/5/1988 Θέκαηα Δξγαζηεξηαθήο Αηκαηνινγίαο, Αζήλα 27/2/1988 Δληαηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Πηιφηνο ζε Θέκαηα AIDS, Αζήλα επηέκβξηνο- Ννέκβξηνο ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε, Αζήλα 12-13/3/1993 Ζκεξίδα ΚΔΔΛ κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηε HIV ινίκσμε, Αζήλα 18-19/11/1994 2ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε, Αζήλα 15-16/4/1994 Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ΚΔΔΛ γηα ηε HIV ινίκσμε, Αζήλα 14-15/4/1995 Ζκεξίδα Δπηηξνπήο Δπηδεκηνινγίαο ΚΔΔΛ, Αζήλα 7/6/1996 Ζκεξίδα ΚΔΔΛ κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθή Γηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε HIV ινίκσμε, Αζήλα 4-5/7/1997 Δηήζηα εκηλάξηα πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 2 ν 31/1-1/2/1997, 3 ν 20-22/98, 6 ν 15-17/2/01, 7 ν 7-9/2/02, 8 ν 13-15/2/03, 9 ν 5-7/2/04, 10 ν 10-12/2/05, 11 ν 23-25/2/06, 12 ν 22-24/2/07,13 ν 11-15/2/2008, 15 ν 22-26/2/2010 Πξνζπλεδξηαθή Ζκεξίδα ζηα πιαίζηα ηνπ 10νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μεηακνζρεχζεσλ κε ζέκα: Ζ ζπκβνιή ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζηηο κεηακνζρεχζεηο, Αζήλα 12/11/1997 Balkan FACS Users Meeting, Coordination Team (Becton Dickinson). Active participation. Halkidiki, Greece May 4-6/ 1998 εκηλάξηα Αλνζνινγίαο: 4νο θχθινο Αζήλα 1-5/4/1985, 5νο Αζήλα 14-18/4/1986, 6νο Αζήλα 6-10/4/1987, 7νο Αζήλα 18-22/4/1988, 8νο Αζήλα 9-14/4/1989, 9νο Θεζζαινλίθε 28-31/3/1990, 10νο Αζήλα 15-18/5/1991, 11νο Αζήλα 30/3-3/41993,

10 10 12νο Αζήλα 29/3-2/4/1994, 13νο Πάηξα 26-28/5/1995, 14νο Αζήλα 3-6/4/1996, 15νο Θεζζαινλίθε 5-6/6/1997, 16νο Αζήλα 6-10/4/1998, 17νο Αζήλα 3-5/6/1999, 18 νο Αζήλα 29-31/3/00, 19 νο Αζήλα 2-3/11/01, 20 νο 1 ν κέξνο Αζήλα 21-23/11/02, 20 νο 2 ν κέξνο Αζήλα 22-24/1/04, 20 νο 3 ν κέξνο Αζήλα 13-15/10/05, 21 νο Αζήλα 14-17/2/07, 22 νο 1 ν κέξνο Αζήλα 26-29/11/08, 22 νο 2 ν κέξνο Θεζ/λίθε 2-5/12/09 Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα ηα Αηκνπνηεηηθά θχηηαξα, Αζήλα 29/1/2000 Ζκεξίδα κε ζέκα Νεψηεξεο εμειίμεηο ζηηο εθαξκνγέο ηεο Κπηηαξνκεηξίαο ξνήο, Θεζζαινλίθε 10/3/2001 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην κε ζέκα θιηληθέο εθαξκνγέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, Μχθνλνο 17/5/2002 Ζκεξίδα Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο, Γηάλλελα 11/10/2003 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο ζηελ πξάμε, Μχθνλνο 15/5/2004 Φξνληηζηήξην Αλνζνινγίαο, Θεζζαινλίθε 8/12/ st European Course on Clinical Cytometry, Athens Sept th Euroconference on Clinical Cell Analysis, Bremen Sept 2008 Ζκεξίδα Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο, Θεζ/λίθε 22/5/2009 Seminar Introduction on the field of Reproductive Immunology Marathon/Greece, Sept 17-20/2009 Cutaneous Lymphoma Clinical Meeting of Eur Org for Research and Treatment of Cancer, Athens Oct 23-25/2009 Ζκεξίδα Κπηηαξνκεηξίαο, Αζήλα 7/5/2011 εκηλάξην Αλνζνινγίαο, Αζήλα 1-3/12/2011 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Αζήλα 8-10/12/2011 Δηδηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ηελ Δινλνζία. Δλίζρπζε ηεο Δπηηήξεζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Αζήλα 26-27/1/2012 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην: Πξνζέγγηζε ζηε δηάγλσζε απφ ην επίρξηζκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο. Αζήλα 16/3/2012 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην: Παιαηά θαη λεψηεξα εληεξνπαζνγφλα, ζπκβαηηθέο θαη λεψηεξεο κέζνδνη κηθξνβηνινγηθήο δηεξεχλεζεο. Αζήλα 17/3/2012 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην: Γηεξεχλεζε νξκνληθψλ δηαηαξαρψλ. Αζήλα 17/3/2012 5o Κιηληθφ Φξνληηζηήξην Ηαηξηθήο Μπθεηνινγίαο. Αζήλα 8/12/2012 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην ζηελ Κπηηαξνκεηξία Ρνήο / Αξρέο Λεηηνπξγίαο. Αζήλα 2/2/13 Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην γηα ηελ Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή πζηήκαηνο Πνηφηεηαο θαηά ην Πξφηππν ISO Αζήλα 10/6/2013 εκηλάξην: Κπηηαξνκεηξία Ρνήο ζηελ Αηκαηνινγία. Ησάλληλα 13-15/9/2013 Κιηληθφ Φξνληηζηήξην: Ζκέξεο Διιεληθήο Μηθξνβηνινγηθήο Δηαηξείαο. Αζήλα 6-7/12/2013

11 11 Δηδηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ηελ Δινλνζία. Δλίζρπζε ηεο Δπηηήξεζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Αζήλα 24-25/2/2014 Παξαθνινχζεζε Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ πλεδξίσλ Κπηηαξνκεηξίαο, Αλνζνινγίαο, Αηκαηνινγίαο, Ρεπκαηνινγίαο, Μηθξνβηνινγίαο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ αλνζνινγηθφ ελδηαθέξνλ, γηα ηε ζπλερή επηζηεκνληθή κνπ ελεκέξσζε. - Ξέλεο Γιώζζεο: Αγγιηθά

12 12 5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ζην Σκήκα Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, ΠΓΝ Δπαγγειηζκφο : 1. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλε ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ εηδηθεπνκέλσλ Βηνπαζνιφγσλ θαη Ρεπκαηνιφγσλ, ζηελ Κπηηαξνκεηξία Ρνήο, ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζηελ Αλνζνινγία. 2. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ Αηκαηνιφγσλ, εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, βηνιφγσλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ ζηελ Κπηηαξνκεηξία Ρνήο. 3. Τπεχζπλε ηνπ επηζηεκνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηειάκβαλε κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα, παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε πεξηζηαηηθψλ, βηβιηνγξαθηθέο ελεκεξψζεηο θαη ελεκεξψζεηο απφ ζπλέδξηα. 4. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα πλερνχο Δπηκφξθσζεο κε παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε πεξηζηαηηθψλ, βηβιηνγξαθηθέο ελεκεξψζεηο θαη ελεκεξψζεηο απν πλέδξηα. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλνζνινγίαο, πνπ έρεη αξκνδηφηεηα λα εηζεγείηαη επί εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ην Δηήζην εκηλάξην Αλνζνινγίαο ( ).

13 13 ΜΑΘΖΜΑΣΑ- ΓΗΑΛΔΞΔΗ- ΔΗΖΓΖΔΗ (Σε ζσνέδρια, ζεμινάρια, θρονηιζηήρια, μεηεκπαιδεσηικά μαθήμαηα, επιζηημονικές ζσνανηήζεις) 1. Μνλνθισληθά Αληηζψκαηα. Δθαξκνγέο ζηε δηάγλσζε Λεπραηκηψλ-Λεκθσκάησλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 28/11/ Καθνήζεηο Νενπιαζίεο Β-θπηηαξηθήο ζεηξάο. Δηήζην εκηλάξην Αλνζνινγίαο (9νο θχθινο), Θεζζαινλίθε, 28-31/3/ Β Λεκθνθχηηαξα Γηαθνξνπνίεζε-Λεηηνπξγίεο. Αλνζνζθαηξίλεο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 3/ Πξσηνπαζείο Αλνζναλεπάξθεηεο θπηηαξηθήο θαη ρπκηθήο αλνζίαο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 11/3/ Διεγρνο θπηηαξηθνχ αλνζνθαηλνηχπνπ κε κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ. Δηήζην εκηλάξην Αλνζνινγίαο (10νο θχθινο), Αζήλα 15-18/3/ Αλνζνπαζνινγία AIDS. εκηλάξην Δπηκφξθσζεο Καηάξηηζεο εξεπλεηψλ θαη ηερληθψλ ηνπ AIDS. Απν ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δξεπλαο Σερλνινγίαο, Πξφγξακκα ΔΟΚ. ΤΑ. Αζήλα 2/12/1991 κέρξη 30/1/ Αλνζνινγία ινίκσμεο HIV. Δπηζηεκνληθή πλεδξία Διιεληθήο Μηθξνβηνινγηθήο Δηαηξείαο. Αζήλα 17/2/ Πξσηνπαζείο Αλνζναλεπάξθεηεο. Παζνγέλεηα, Σαμηλφκεζε. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Γψκα Δπαγγειηζκνχ, 2/3/ Γηάγλσζε θαη Σαμηλφκεζε Λεπραηκηψλ. Αλνζνθαηλφηππνη.

14 Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 13/4/ εκαζία θαη αμηνιφγεζε ηνπ αλνζνινγηθνχ ειέγρνπ ζηε HIV ινίκσμε. Δηζήγεζε ζε ηξνγγπιή Σξάπεδα κε Θέκα, Δξγαζηεξηαθή θαη Kιηληθή παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε HIV ινίκσμε. 4ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Ρφδνο 29-31/10/ χλδξνκα Αλεπάξθεηαο Κπηηαξηθήο Αλνζίαο. (Πξσηνπαζή-Γεπηεξνπαζή). Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Γψκα Δπαγγειηζκνχ, 14/12/ Β Λεκθνθχηηαξα. Γηαθνξνπνίεζε/ Δλεξγνπνίεζε/ Γείθηεο επηθαλείαο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 18/1/ ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα Κπηηαξνκεηξία ξνήο θαη παξαθνινχζεζε HIV ινίκσμεο. 4ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS θαη εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ Ννζεκάησλ, Αζήλα, 4-7 Φεβξ Αλνζνινγία ινίκσμεο HIV. Δηήζην εκηλάξην Αλνζνινγίαο (11νο θχθινο), Αζήλα 30/3-3/ Αλνζνινγηθνί δείθηεο 1ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε. Αζήλα Μαξηίνπ Αλνζνπαξέκβαζε ζηα Ρεπκαηηθά Ννζήκαηα. Μάζεκα ζηε Ρεπκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνχ, 6 Ματνπ Δθαξκνγέο Κπηηαξνκεηξίαο ξνήο. Δηδηθφ εκηλάξην Απνθνίησλ ρνιψλ Παξαταηξηθψλ Δπαγγεικάησλ. Αζήλα 14-19/7/ Γείθηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ Σ-θπηηάξσλ. Πξνγλσζηηθή ζεκαζία. Δληαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα - Πηιφηνο γηα Ηαηξνχο θαη Ννζειεπηέο ζε ζέκαηα AIDS. Αζήλα, επηέκβξηνο-ννέκβξηνο 1993.

15 Β-θχηηαξα. Γηαθνξνπνίεζε-Δλεξγνπνίεζε. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο. Σκήκα Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ , Γψκα Δπαγγειηζκνχ. 20. Αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε θαη Σαμηλφκεζε Λεπρακηψλ θαη Λεκθσκάησλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 14/2/ Σππνπνίεζε Ομεηψλ Λεπραηκηψλ. Μαζήκαηα ζηελ Αηκαηνινγηθή Κιηληθή Δπαγγειηζκνχ, 18/3/ Αλνζνινγηθεο παξάκεηξνη θαη επηβίσζε HIV ζεηηθψλ αηφκσλ. Μεληαία Δπηζηεκνληθή πγθέληξσζε Δ.Δ.Α. Αζήλα Αλνζνθαηλνηππηθή Αλάιπζε Καθνήζσλ Ννζεκάησλ Αίκαηνο. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 12νο Κχθινο, Αζήλα 29/3-2/ Βηνινγηθνί Λεηηνπξγηθνί Γείθηεο ζηε HIV ινίκσμε. 2ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθν Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε. Αζήλα Απξηιίνπ Γεδνκέλα απφ ηελ παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε HIV ινίκσμε. Ζκεξίδα Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (ΚΔΔΛ) κε ζέκα «Ζ εξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηε HIV ινίκσμε». Αζήλα Ννεκβξίνπ Κπηηαξηθή Αλνζία. Δηζήγεζε ζε ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα Δμειίμεηο θαη Πξνβιήκαηα ζηελ Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ηεο HIV ινίκσμεο 6ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS. Θεζζαινλίθε Ννεκβξίνπ Αλνζνινγία Λνηκψμεσλ κε έκθαζε ζηνλ HIV. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο Σαρχξπζκνπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ γηα ην 4ν έηνο εηδηθφηεηνο Μηθξνβηνινγίαο, Αζήλα 2/12/ Σ θχηηαξα. Γηαθνξνπνίεζε, Δλεξγνπνίεζε. Μεηεθπαηδεπηηθά. Μαζήκαηα. Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/1/95.

16 Αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε Λεπραηκηψλ Λεκθσκάησλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκα Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, 6/2/95, Γψκα Δπαγγειηζκνχ. 30. Γηαθνξνπνίεζε Κπηηάξσλ Λεκθηθήο ζεηξάο. Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξείαο, Αζήλα, /5 / Αλνζνθαηλφηππνο ιεπραηκηψλ. εκηλάξην Αλνζνινγίαο 13νο θχθινο. Πάηξα, 26-28/5/ Αλνζνπαζνγέλεηα HIV ινίκσμεο. 3ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθφ Φξνληηζηήξην ζηε HIV ινίκσμε. Αζήλα 14-15/4/ Σ ιεκθνθχηηαξα-κπηηαξηθή αλνζία. Μάζεκα ζηε Γεξκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνχ, 17/5/ Πξνγλσζηηθνί δείθηεο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγπιή Σξάπεδα κε Θέκα Ση λεφηεξν ζην AIDS. 7ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 3-5/11/ Ζ ζπκβνιή ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζηε δηάγλσζε ηεο νμείαο Λεπραηκίαο. πδήηεζε πεξηζηαηηθψλ. Μεληαία Δπηζηεκνληθή πγθέληξσζε Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλνζνινγίαο. Αζήλα, 13/6/ πκβνιή ησλ θπηηαξνπιαζκαηηθψλ θαη ππξεληθψλ δεηθηψλ ζηε δηάγλσζε ηεο Ομείαο Λεπραηκίαο. πδήηεζε πεξηζηαηηθψλ Μεληαία Δπηζηεκνληθή πγθέληξσζε Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλνζνινγίαο. Αζήλα, 14/11/ Σ ιεκθνθχηηαξα. Γηαθνξνπνίεζε, Δλεξγνπνίεζε, Τπνπιεζπζκνί. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, Αλνζνθαηλφηππνο Λεπραηκηψλ. Μαζήκαηα Α` Παζνινγηθήο Κιηληθήο Λατθνχ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο Δηδηθεπφκελνπο ζηελ Αηκαηνινγία. Αζήλα,

17 Αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε Λεπραηκηψλ θαη Λεκθνυπεξπιαζηηθψλ ζπλδξφκσλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα Σ Λεκθνθχηηαξα. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα 18/11/ Αλνζνινγηθή θαηάζηαζε αηφκσλ κε κε εμειηζφκελε HIV ινίκσμε καθξάο δηαξθείαο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα : Αλνζνπαζνγελεηηθνί Μεραληζκνί θαη αλνζνινγηθή εηθφλα θαηά ζηάδηα ζηε HIV ινίκσμε. 8ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 14-16/11/ Ηηθφ Φνξηίν, ζεκαζία ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηεο HIV ινίκσμεο. 2ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα, 30/1/-1/2/ Ομεία Λεπραηκία, ηαμηλφκεζε κε βάζε ηνλ αλνζνθαηλφηππν. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, Αλνζνινγία Γαζηξεληεξηθνχ πζηήκαηνο. Γηάιεμε ζε Ζκεξίδα κε ζέκα Σξνθηθή Αιιεξγία. Αζήλα, 22/2/ Μεραληζκνί Αλνζνξξχζκηζεο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ Οζηψλ Δπαγγειηζκνχ, 19/5/ Τπνδνρείο Σθαη Β Λεκθνθπηηάξσλ. εκηλάξην Αλνζνινγίαο 15νο θχθινο, Θεζζαινλίθε, 5-6/6/ Απφπησζε. Μνξηαθνί κεραληζκνί. Βηνινγηθή ζεκαζία. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα 9/6/97

18 Αλνζνινγηθνί δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηεο HIV ινίκσμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο. Γηάιεμε ζε Ζκεξίδα ηνπ ΚΔΔΛ κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε HIV ινίκσμε. Αλνζνινγία- Ηνινγία. Αζήλα, 4-5/7/ Σν ιεπηφ έληεξν ζαλ αλνζνινγηθφ φξγαλν. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Παζήζεηο Λεπηνχ Δληέξνπ. 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Ζξάθιεην Κξήηεο, 29/10-2/11/ Μεηαβνιέο ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ θαηά ηε ζπλδπαζκέλε αληηξεηξντθή ζεξαπεία θαη δείθηεο αλνζνινγηθήο απνθαηάζηαζεο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Πξννπηηθέο θαη πξνθιήζεηο ζηε παζνγέλεηα θαη πξφγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο. 9ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 6-8/11/97 51 Σππνπνίεζε Λεπραηκηψλ. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα ζηελ Αηκαηνινγία, Αζήλα 10/12/ Αλνζηαθή απάληεζε, Αλνζηαθή αλνρή. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ Οζηψλ Δπαγγειηζκνχ, 1/12/ Σππνπνίεζε Ομείαο Λεπραηκίαο. Μαζήκαηα Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο Δπαγγειηζκνχ, 29/12/ Μεραληζκνί Κπηηαξνηνμηθφηεηαο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ Οζηψλ Δπαγγειηζκνχ, 19/1/ Αλίρλεπζε Διαρίζηεο Τπνιεηκκαηηθήο Νφζνπ. Μαζήκαηα Β Παζνινγηθήο Κιηληθήο Δπαγγειηζκνχ, 26/1/ Ομεία Λεπραηκία, Αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Γψκα Δπαγγειηζκνχ, 9/2/1998

19 Β Λεκθνυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα Δηζήγεζε ζε Σξάπεδα κε ζέκα Αλνζνινγηθή δηεξεχλεζε θαθνήζσλ αηκαηνινγηθψλ λνζεκάησλ. εκηλάξην Αλνζνινγίαο (16νο θχθινο), Αζήλα 6-10/4/ χλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο. Πξφγξακκα ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ γηα Ννζειεχηξηεο, Αζήλα 27/4/ Κεληξηθά Λεκθηθά Οξγαλα. Οληνγέλεζε Σ-Β ιεκθνθπηηάξσλ. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα 9/11/ Βηνινγία Β θαη Σ ιεκθνθπηηάξσλ. Γηαηαξαρέο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο. Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 2/11/ Αλνζηαθή απάληεζε ζε κηθξφβηα- κχθεηεο. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε θαη αλνζηαθή απάληεζε ζηα θαηξνζθνπηθά παζνγφλα. 10ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 19-21/11/ πκκεηνρή ζε Interactive πκπφζην κε ζέκα: Κιηληθέο εηθφλεο-δξγαζηεξηαθά επξήκαηα. 10ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 19-21/11/ πκκεηνρή ζε Slides Gallery. 10ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα 19-21/11/ Δηζήγεζε κε ζέκα: Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Ζκεξίδα Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξείαο κε ζέκα: Δξγαζηεξηαθέο Μέζνδνη Μειέηεο Ομεηψλ Λεπραηκηψλ. (Πξαθηηθφο θχθινο Δθαξκνζκέλσλ Σερληθψλ) Αζήλα, 19/5/ Ακπληηθφ χζηεκα. Γεληθή άπνςε. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σαρπξχζκνπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ 5νπ έηνπο Δηδηθφηεηαο Μηθξνβηνινγίαο, Αζήλα, 11/1/1999

20 Αλνζνπαζνγελεηηθνί κεραληζκνί αξθνείδσζεο. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα: αξθνείδσζε κηα πνιπζπζηεκαηηθή λφζνο. Δπηζηεκνληθή εθδήισζε Δπηζηεκνληθήο Δλσζεο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 12/1/ Γείθηεο δηαθνξνπνίεζεο ιεπθνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ, 20/1/ Κπηηαξνκεηξία ξνήο, Δθαξκνγέο ζηελ Αηκαηνινγία. Πξάγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ, 25/1/ Αλνζνθαηλνηππηθή Αλίρλεπζε Διαρίζηεο Τπνιεηκκαηηθήο Νφζνπ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 25/1/ Ρεηξντνί, Καξθίλνο θαη AIDS. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 29/1/ Σππνπνίεζε Ομείαο Λεπραηκίαο κε βάζε ηνλ Αλνζνθαηλφηππν. Αλίρλεπζε Διαρίζηεο Τπνιεηκκαηηθήο Νφζνπ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 1/2/ Αλνζνινγηθή Σαμηλφκεζε Λεκθνυπεξπιαζηηθψλ πλδξφκσλ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Δπαγγειηζκνχ, Αζήλα, 8/2/ Πξνγλσζηηθνί Γείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ HIV+ αηφκσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεξαπείαο. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα: Ζ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο. 2ν Δζληθφ πλέδξην AIDS θαη εμνπαιηθψο Μεηαδηδνκέλσλ Ννζεκάησλ, Αζήλα, 22-25/4/99

21 Νεψηεξεο εθαξκνγέο ηεο Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο ζηε HIV ινίκσμε. 1ν Παλειιήλην πλέδξην Κπηηαξνκεηξίαο κε Γηεζλή πκκεηνρή, Αζήλα, 20-23/5/ Λεκθνθχηηαξα. Δηζήγεζε ζε Σξάπεδα κε ζέκα : Κχηηαξα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε θιεγκνλή. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 17νο Κχθινο, Αζήλα, 3-5/6/ Σππνπνίεζε Λεπραηκηψλ. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα Δηδηθεπνκέλσλ ζηελ Αηκαηνινγία (5νο θχθινο), Αζήλα, 8/12/ Αλνζνθαηλνηππηθή Μειέηε Ομείαο Λεπραηκίαο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 7/2/ Σππνπνίεζε, Σαμηλφκεζε ησλ Λεκθνυπεξπιαζηηθψλ πλδξφκσλ κε βάζε ηνλ αλνζνθαηλφηππν. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα, 14/2/ AIDS. Γείθηεο παξαθνινχζεζεο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα, 28/2/ Λεκθνυπεξπιαζηηθά Ννζήκαηα. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Κπηηαξνκεηξία ξνήο, Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Ηαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο, Αζήλα Απξηιίνπ, Γνκή θαη Λεηηνπξγία Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/5/ Γείθηεο Γηαθνξνπνίεζεο Λεπθνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/5/2000

22 Τπνδνρείο Αλαγλψξηζεο Σ θαη Β Λεκθνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/5/ Κπηηαξνκεηξία ξνήο, Αξρέο- Δθαξκνγέο. Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνχ. Αζήλα 16/5/ Σ Λεκθνθχηηαξα, Γηαθνξνπνίεζε, Δλεξγνπνίεζε. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 11/12/ Κχηηαξα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνζηαθή απάληεζε. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αηκαηνινγηθήο Κιηληθήο θαη Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ ησλ Οζηψλ, Ννζ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 8/1/ Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Δθαξκνγέο. Δθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα ζηελ Αλνζνινγία. Σκήκα Αλνζνινγίαο, ΠΓΝ Δι Βεληδέινπ. Αζήλα, 8/3/ AIDS. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 23/4/ Παζνγέλεηα θαη Φπζηθή Πνξεία HIV Λνίκσμεο. Δηζήγεζε ζε Φξνληηζηήξην κε ζέκα : HIV Λνίκσμε θαη Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε. 13 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, 31/10-2/11/ Σ Λεκθνθχηηαξα. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα, 10/12/ Λετζκαλίαζε. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ην ξφιν ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο. Δηζήγεζε ζε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα : Λνηκψδε Ννζήκαηα κεηαδηδφκελα κε μεληζηέο έληνκα- αξζξφπνδα. Αζήλα 15/2/2002

23 AIDS: Αλνζνπαζνγέλεηα, Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 11/3/ Απνθαηάζηαζε αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ρνξήγεζε HAART. Γηάιεμε ζην 2 ν Παλειιήλην πκπφζην Κπηηαξνκεηξίαο. Ρφδνο 16-19/5/ Βιελλνγφλνη ζηε Φπζηθή Ακπλα. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 20 νο Κχθινο 1 ν κέξνο κε ζέκα: Με Δηδηθή Αλνζία. Αζήλα 21-23/11/ Γηάγλσζε HIV Λνίκσμεο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Ο ξφινο ηνπ ΚΔΔΛ ζηε δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ κε HIV ινίκσμε. Γηήκεξν Δπηζηεκνληθφ πκπφζην γηα ην AIDS. Αζήλα 28-29/11/ Αλνζηαθφ χζηεκα, Πεξηγξαθή. Δηζήγεζε ζε Δθπαηδεπηηθφ πκπφζην : Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. 8 ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 13-15/2/ Σππνπνίεζε Λεπραηκηψλ Λεκθσκάησλ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 21/4/ Σππνπνίεζε Ομείαο Λεκθνβιαζηηθήο Λεπραηκίαο. Δηζήγεζε ζε ηξνγγχιε Σξάπεδα: Ομείεο Λεπραηκίεο. Ζκεξίδα Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο κε ζέκα: Ζ Κπηηαξνκεηξία ξνήο ζηε Γηάγλσζε Αηκαηνινγηθψλ Ννζεκάησλ. Ησάλληλα 11/10/ Αλάπηπμε Σ Λεκθνθπηηάξσλ ζην ζχκν. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 20 νο θχθινο, 2 ν Μέξνο κε ζέκα : Δηδηθή Αλνζία. Αζήλα 22-24/1/ Αλνζνθαηλνηππηθή Μειέηε Λεπραηκηψλ Λεκθσκάησλ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 16/2/2004

24 Αλνζνινγία θαη λέεο ηερλνινγίεο ζηε HIV λφζν. Δηζήγεζε ζε tξνγγχιε Σξάπεδα : Tη λεψηεξν ζην AIDS. 16 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα 11-13/ Κεληξηθά θαη πεξηθεξηθά ιεκθηθά φξγαλα. Οληνγέλεζε Λεκθνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 31/1/ Γνκή Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. 12 ν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην κε Θέκαηα Αλνζνινγίαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Κιηληθήο Υεκείαο, Κιηληθήο Βηνρεκείαο. Αζήλα, 19/2/ Φαηλνηππηθή θαη Λεηηνπξγηθή Μειέηε Αλνζνθπηηάξσλ. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο Σαρχξπζκνπ Μεηεθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ Δηδηθφηεηαο Βηνπαζνινγίαο. Αζήλα, 21/2/ Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηνπ Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο. Αζήλα 22/2/ Ση λεψηεξν ζηελ Αλνζνινγία ηεο HIV ινίκσμεο. 17 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα 25-27/11/ Αλνζηαθφ χζηεκα: Γνκή, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 5/12/ Δηζαγσγή ζην Αλνζηαθφ χζηεκα. Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο. Αζήλα 15/2/ Πξσηνπαζείο θαη Γεπηεξνπαζείο Αλνζναλεπάξθεηεο. Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο. Αζήλα, 8/3/ Ση λεψηεξν ζην AIDS, Δξγαζηεξηαθά Θέκαηα 18 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS, Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2006

25 Αλνζνπαξέκβαζε θαη Κπηηαξνθίλεο. Δηζήγεζε ζε Δθπαηδεπηηθφ πκπφζην κε Θέκα Κπηηαξνθίλεο, ζηα πιαίζηα ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δθδειψζεσλ ηεο Δλσζεο Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα, 13/2/ Αλνζηαθφ ζχζηεκα. Πεξηγξαθή, δνκή. Μαζήκαηα Αλνζνινγίαο ζηα πιαίζηα Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο Δηδηθφηεηαο Αζήλα, 1/3/ AIDS : Αλνζνπαζνγέλεηα, δείθηεο παξαθνινχζεζεο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο, Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο Αζήλα, 19/3/ Αλνζηαθή θαηάζηαζε αζζελψλ κε θαθνήζε λενπιάζκαηα. Δηζήγεζε ζε εθπαηδεπηηθφ ζπκπφζην κε ζέκα Πξνθπιαθηηθή θαη ζεξαπεπηηθή ρξήζε εκβνιίσλ ζηελ θιηληθή νγθνινγία. 13 ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 11-15/2/ Αλνζηαθφ χζηεκα Γνκή, Πεξηγξαθή. Κχθινο Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο γηα ηηο Ννζειεπηηθέο Δηδηθφηεηεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 5/3/ Σππνπνίεζε Λεπραηκηψλ Λεκθσκάησλ. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο. Αζήλα 21/4/ Λεπρακίεο Λεκθψκαηα θαη δηεξεχλεζε ηνπο. πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε Δηδηθεπνκέλσλ Βηνπαζνιφγσλ ζηελ Αλνζνινγία, Κχθινο 29 Μαζεκάησλ, Ηαλνπάξηνο- Ννέκβξηνο Αζήλα 20/10/ Γηαθπηηαξηθέο επηθνηλσλίεο ζηε θπζηθή αλνζία. εκηλάξην Αλνζνινγίαο, 22 νο Κχθινο, 1 ν Μέξνο Πξνρσξεκέλα Μαζήκαηα Βαζηθήο Αλνζνινγίαο, Αζήλα 26-29/11/ Γνκή θαη ιεηηνπξγία αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο. Κχθινο Μαζεκάησλ Αλνζνινγίαο γηα ηηο Ννζειεπηηθέο Δηδηθφηεηεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 4/3/2009

26 120. Δθαξκνγέο Κπηηαξνκεηξίαο ξνήο. Πξφγξακκα Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 4/5/ Υπκηθή Αλνζία. Υπκηθφ ζθέινο εηδηθήο αλνζίαο. Αληηγφλα θαη αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα θαη ρπκηθή αλζία. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα. Παξαδφζεηο Φαξκαθεπηηθήο Μηθξνβηνινγίαο ζηνπο θνηηεηέο Φαξκαθεπηηθήο, εαξηλφ εμάκελν, 3/4/ Διεγρνο αλνζνβηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζήςε. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγχιε Σξάπεδα κε ζέκα: Αλίρλεπζε θαη παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ζήςε. χγρξνλν Κιηληθφ Δξγαζηήξην Αζήλα 22-24/10/ Αίηηα- Σαμηλφκεζε- Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγχιε Σξάπεδα κε Θέκα: Γεπηεξνπαζείο αλνζναλεπάξθεηεο. εκηλάξην Αλνζνινγίαο 22νο Κχθινο /2ν Μέξνο- Πξνζεγγίδνληαο ηε Νφζν, Θεο/λίθε 2-5/12/ Υξήζε Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο ζηε δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε λνζεκάησλ. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή Σξάπεδα κε Θέκα: Ση λεψηεξν ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ζηελ Αλνζνινγία.. 15 ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδφκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 22-26/2/ Απφ ηα αλνζνπαζνγελεηηθά κνληέια ζηε ζηνρεπκέλε ζεξαπεία / Δθαξκνγέο ζηε Γεξκαηνινγία. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: Δπίθαηξα ζεξαπεπηηθά ζέκαηα ζηε Γεξκαηνινγία. Δπηζηεκνληθή Δθδήισζε ηνπ Διιεληθνχ Κνιιεγίνπ Γεξκαηνινγίαο- Αθξνδηζηνινγίαο. Καιακπάθα 16-18/4/ Σν Γέξκα σο φξγαλν ηνπ Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: Ζ δεξκαηνινγία ζηε Γεληθή Ηαηξηθή. Δπηζηεκνληθή Δθδήισζε ηνπ Διιεληθνχ Κνιιεγίνπ Γεξκαηνινγίαο- Αθξνδηζηνινγίαο. Λεπθάδα 11-13/6/ Αλνζνινγία Λνηκψμεσλ- ήςε. Πξφγξακκα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Σκήκαηνο Αλνζνινγίαο Ηζηνζπκβαηφηεηαο Ννζ Δπαγγειηζκφο, Αζήλα 5/7/ Σ Λεκθνθχηηαξα. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλνζνινγίαο εηδηθεπνκέλσλ ζηε Βηνπαζνινγία. Αζήλα 16/3/ Β Λεκθνθχηηαξα. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλνζνινγίαο εηδηθεπνκέλσλ ζηε Βηνπαζνινγία. Αζήλα 23/3/2010

27 Λεπραηκίεο-Λεκθψκαηα. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλνζνινγίαο εηδηθεπνκέλσλ ζηε Βηνπαζνινγία. Αζήλα 21/12/ Φιεγκνλή: απφ ηε θπζηνινγηθή ζηελ παζνινγηθή δηαδηθαζία. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Υεκείαο. Αζήλα 7-9/10/ HIV Λνίκσμε: Πνιππαξακεηξηθή θπηηαξηθή αλάιπζε- θιηληθέο πξνεθηάζεηο. 5 ν Δζληθφ πλέδξην Κιηληθήο Μηθξνβηνινγίαο θαη Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, Αζήλα 10-12/2/ Ο αλνζνινγηθφο έιεγρνο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο ζε ξεπκαηηθά λνζήκαηα. 3 ν Δπηζηεκνληθφ Γηαδξαζηηθφ πκπφζην κε ζέκα: Θεξαπεπηηθέο πξνθιήζεηο ζηηο ξεπκαηηθέο παζήζεηο. Πχινο 23-26/6/ Λεπραηκίεο-Λεκθψκαηα, Γηεξεχλεζε. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλνζνινγίαο εηδηθεπνκέλσλ ζηε Βηνπαζνινγία. Αζήλα 25/10/ HIV Λνίκσμε. Κιηληθφ Φξνληηζηήξην Μηθξνβηνινγίαο. Αζήλα 8-10/12/ Ζ Κπηηαξνκεηξία ζηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγφηεηαο ησλ ηνγελψλ ινηκψμεσλ. 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Ηαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο. Αζήλα 15-17/3/ Σαπηνπνίεζε ΟΜΛ- Τπνιεηκκαηηθή λφζνο. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα ζηελ Αηκαηνινγία. Αζήλα 28/3/ Αλνζνινγία ζηελ Φσξίαζε θαη ζηελ Φσξηαζηθή αξζξίηηδα. Δπηζηεκνληθφ πκπφζην κε ζέκα : Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεξκαηηθψλ, αξζξηθψλ θαη νζηηθψλ εθδειψζεσλ ζε αζζελεηο κε κπνζθειεηηθέο παζήζεηο. Λεπθάδα 21-24/6/ Κπηηαξνκεηξία Ρνήο ζηελ Γηάγλσζε Αηκαηνινγηθψλ Ννζεκάησλ. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αηκαηνινγηθήο Μνλάδαο ηεο ΒΠΠΚ, ΠΓΝ Αηηηθφ. Αζήλα 23/1/ Βηνδείθηεο ζηε ήςε. 11 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Υεκείαο. Βφινο 11-12/10/2013

28 141. Βηνδείθηεο ζηε Γηάγλσζε θαη Πξφγλσζε ηεο ήςεο. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Ηαηξηθήο Βηνρεκείαο. Αζήλα 17-19/10/ Αλνζνινγηθή απάληεζε ζηα εκβφιηα. Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: Νεψηεξα αλνζνινγηθά δεδνκέλα ζηελ HIV ινίκσμε. 25 ν Παλειιήλην πλέδξην AIDS. Αζήλα 29/11-1/12/ Παξνπζίαζε εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο, ηεο Μηθξνβηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ. Δηζήγεζε ζε πλεδξία. Δηδηθφ Πξφγξακκα Διέγρνπ γηα ηνλ ηφ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη ηελ Δινλνζία. Δλίζρπζε ηεο Δπηηήξεζεο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Αζήλα 24-25/2/2014 ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΟΜΗΛΗΔ ΓΗΑΛΔΞΔΗ - ΔΗΖΓΖΔΗ 1. Practical on techniques. WHO Intercountry Workshop on HIV testing. Athens 2-6 October HIV et systeme immunitaire: Mecanisms immunopathogenetiques de l' infection a HIV. Serie de cours sur la prevention et le traitment du SIDA. Hellenic Institute Pasteur 3-12 /9/ Genetic effect on the progression of HIV infection in haemophiliacs. Workshop on HIV Variability. Pavia (Italy) 5-8 Sept 1993.

29 ΤΜΜΔΣΟΥΖ (Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ) Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ, ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ WHO Intercountry Workshop on HIV testing. Practical Techniques. Athens 2-6 Oct Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε ηερληθέο πξνεηνηκαζίαο δεηγκάησλ, ηε ρξήζε κηθξνζθνπίνπ θζνξηζκνχ θαη κεηξήζεηο ππνπιεζπζκψλ ιεκθνθπηηάξσλ ζηνλ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο. 2. Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξνγξακκα παξαθνινύζεζεο αλνζνινγηθώλ ηερληθώλ Διιεληθήο Δηαηξείαο Αλνζνινγίαο, 27/2 κέρξη 1/3/1996. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε ηερληθέο πξνεηνηκαζίαο δεηγκάησλ θαη κεηξήζεηο ζηνλ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο, πεξηζηαηηθψλ κε HIV ινίκσμε (πξνζδηνξηζκφο ππνπιεζπζκψλ ιεκθνθπηηάξσλ) θαη Λεπραηκίεο, Λεκθψκαηα (κε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ) 3. Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξαθηηθόο Κύθινο Δθαξκνζκέλσλ Σερληθώλ, ηεο Διιεληθήο Αηκαηνινγηθήο Δηαηξείαο, 19/5/1998. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε θπξίσο κεηξήζεηο δεηθηψλ (επηθαλεηαθψλ, θπηηαξνπιαζκαηηθψλ θαη ππξεληθψλ) γηα ηελ ηππνπνίεζε νμεηψλ Λεπραηκηψλ θαη Λεκθνυπεξπιαζηηθψλ ζπλδξφκσλ, αιιά θαη ην ζρεδηαζκφ πξσηνθφιισλ αλίρλεπζεο ηεο ειαρίζηεο ππνιεηκκαηηθήο λφζνπ. 4. Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξαθηηθή άζθεζε, Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνύ, Αζήλα 4-5/2/1999. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε κεζφδνπο δηαρσξηζκνχ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ, πξνεηνηκαζίαο δεηγκάησλ θαη κεηξήζεηο ιεκθνθπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ ζε αζζελείο κε πξσηνπαζείο θαη δεπηεξνπαζείο αλνζναλεπάξθεηεο, ππνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο, ιήπηεο λεθξηθψλ κνζρεπκάησλ, γπλαίθεο κε απνβνιέο αλφζνπ αηηηνινγίαο. 5. Διεγρνο ηηθνύ θνξηίνπ HIV. Πξαθηηθή άζθεζε, Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Μνξηαθή Βηνινγία) ΚΔΚ Δπαγγειηζκνύ, Αζήλα 18-19/2/1999

30 30 Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δείγκαηνο θαη αθνινχζσο ηε κέηξεζε ηνπ HIV ηηθνχ θνξηίνπ πιάζκαηνο κε απηνκαηνπνηεκέλε PCR. 6. Πνζνηηθή κέηξεζε έληαζεο θζνξηζκνύ. Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε ζηηο κεζόδνπο αλαθνξάο εθαξκνγώλ ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, ζηα πιαίζηα ηνπ 1νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Κπηηαξνκεηξίαο, 22/5/1999 Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ πνζνηηθή θπηηαξνκεηξία Ρνήο ( Quantitative Fluorescence Cytometry/ QFC) πεξηειάκβαλε ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο έληαζεο θζνξηζκνχ δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ δεηθηψλ (δειαδή ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κνξίσλ αλα θχηηαξν) κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζθαηξηδίσλ πνπ θέξνπλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ κνξίσλ θζνξίδνπζαο ρξσζηηθήο ζηελ επηθάλεηα ηνπο θαη κέζσ κηαο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο πνπ αληηζηνηρεί ηελ έληαζε θζνξηζκνχ ζε αξηζκφ κνξίσλ αληηγφλνπ αλά θχηηαξν. Χο θιηληθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζηαηηθά κε HIV ινίκσμε γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ δείθηε CD38 ζηα CD8 Σ ιεκθνθχηηαξα (πνπ απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε) θαη Β Λεκθνυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ζηα Β ιεκθνθχηηαξα ησλ δεηθηψλ CD5, CD20, CD22 (πνπ βνεζά ζηελ ηππνπνίεζε) θαη ηνπ CD38, (πνπ είλαη πξνγλσζηηθφο δείθηεο) Δπίζεο έγηλε πνζνηηθή κέηξεζε ησλ δεηθηψλ ελεξγνπνίεζεο CD25, CD71, DR θαη κνξίσλ πξνζθφιιεζεο ( πρ CD11b) δηφηη ε QFC απνηειεί ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έθθξαζεο ηνπο. 7. Κπηηαξνκεηξία ξνήο. Πξαθηηθή άζθεζε Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΚΔΚ Δπαγγειηζκνύ, 1-2/6/2000 Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε ηελ πξνεηνηκαζία δείγκαηνο κπεινχ αζζελνχο κε νμεία Λεπραηκία θαη αθνινχζσο ηε κέηξεζε ζηνλ θπηηαξνκεηξεηή. Γφζεθε έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο νξηνζέηεζεο ησλ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 8. Μέηξεζε Ιηθνύ Φνξηίνπ HIV. Πξαθηηθή άζθεζε Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΚΔΚ Δπαγγειηζκνύ, 7-8/6/2000 Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηειάκβαλε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ, ηεο κεζφδνπ πξνεηνηκαζίαο ησλ δεηγκάησλ, θαη αθνινχζσο ηε κέηξεζε ηνπ HIV RNA πιάζκαηνο ζην κεράλεκα ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο PCR

31 31 ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΑ, ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ, ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΔ/ ΠΣΤΥΗΑΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Α. πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ επίβιεςε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Σκήκα Αλνζνινγίαο Ιζηνζπκβαηόηεηαο ηνπ ΠΓΝ Δπαγγειηζκόο 1. Αλάιπζε θπηηαξηθνχ DNA κε θπηηαξνκεηξία ξνήο ζε δείγκα κπεινχ ησλ νζηψλ αζζελψλ κε πνιιαπινχλ κπέισκα θαη άιιεο γακκαπάζεηεο. Κιηληθή αμηνιφγεζε θαη πξνγλσζηηθή ζεκαζία. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Γεκ Μαιάκνπ, Αζήλα, Ζ επήξεηα ηεο ηξαπκαηηθήο ζπιελεθηνκήο ζηηο κεηαβνιέο ησλ αλνζνινγηθψλ παξακέηξσλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Γεκ Παπνπηζά, Υεηξνπξγνχ, Αζήλα Μειέηε ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο θνηλήο πνηθίιεο αλνζναλεπάξθεηαο κε βάζε ηηο in vivo θαη in vitro ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο ησλ Σθαη Β ιεκθνθπηηάξσλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Οιγαο Λεηβαδίηε, Βηνιφγνπ, Αζήλα, Μειέηε παξαγφλησλ απφπησζεο ζε de novo νμείεο ιεπραηκίεο. πζρέηηζε κε άιιεο θιηληθνεξγαζηεξηαθέο παξακέηξνπο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Μαξηιέλαο Νηθνινπνχινπ, Βηνιφγνπ, Αζήλα Μειέηε αλνζνθαηλνηχπνπ ξπζκηζηηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζην ζπζηεκαηηθφ εξπζεκαηψδε ιχθν θαη ζηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Δξεπλεηηθή εξγαζία κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο Κιηληθήο Υεκείαο, Δθεο Υαβηάξα, Υεκηθνχ, Αζήλα Μειέηε ηνπ αλνζνθαηλνηχπνπ ησλ ΝΚ θαη ΝΚΣ θπηηάξσλ, ζε θπζηνινγηθνχο κάξηπξεο, ζε HIV+ αζζελείο θαη ζε αζζελείο κε ΝΚ ή CD8 ιεκθνθπηηάξσζε. Δξεπλεηηθή εξγαζία κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο Κιηληθήο Υεκείαο, Δπγελίαο Κψλζηα, Υεκηθνχ, Αζήλα, Γηεξεχλεζε δηαγλσζηηθήο ζεκαζίαο ηνπ αλνζνθαηλφηππνπ ησλ κπεινδπζπιαζηηθψλ πλδξφκσλ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Δξεπλεηηθή εξγαζία κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο Κιηληθήο Υεκείαο, Μπξνθφξαο Βηθεληίνπ, Υεκηθνχ, Αζήλα 2005

32 32 8. Δπηλεθξηδηαθά αλδξνγφλα ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεοβκε θαη ρσξίο θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ ΣΖ1/ΣΖ2 αλνζηαθή απάληεζε, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Διέλεο Μνζηξάηνπ, Ηαηξνχ Παζνιφγνπ, Αζήλα Δθηίκεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ δείθηε CD43 κε θπηηαξνκεηξία ξνήο ζε Β ιεκθνθχηηαξα θπζηνινγηθψλ αηφκσλ θαη αζζελψλ κε Β- Λεκθνυπεξπιαζηηθά χλδξνκα. Πηπρηαθή Δξγαζία Κσλ Απνζηνιάθε, επη πηπρίσ Βηνιφγνπ, 7/04-9/ Διεγρνο ηνπ HIV RNA πιάζκαηνο θαη ηεο αλνζνινγηθήο απνθαηάζηαζεο κε δείθηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζε αζζελείο κε HIV ινίκσμε ππφ ηξηπιή αληηξεηξντθή ζεξαπεία. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Αζαλ Δπαγγειφπνπινπ, Βηνπαζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 11. πζρέηηζε θιηληθήο εηθφλαο θαη εξγαζηεξηαθψλ παξακέηξσλ ζε αζζελείο κε HIV ινίκσμε ππφ ηξηπιή αληηξεηξντθή ζεξαπεία. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Αζελάο Ληνλή, Παζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 12. Αλνζνινγηθή απφθξηζε ζε ζεπηηθνχο αζζελείο. Ο ξφινο ηεο απφπησζεο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Α Σζηπά, Βηνπαζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 13. Κνηλή πνηθίιε αλνζναλεπάξθεηα. Μειέηε ζε ελήιηθνπο αζζελείο αλνζνινγηθψλ παξακέηξσλ κε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππνπιεζπζκψλ βνεζεηηθψλ θπηηάξσλ ΣΖ1 θαη ΣΖ2 θαη ζηνπο κεραληζκνχο απφπησζεο. πζρέηηζε κε θιηληθά δεδνκέλα. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Παξαζθεπήο Μαληδάλα, Βηνπαζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 14. Γελεηηθνί Γείθηεο (HLA αληηγφλα, Μφξηα πξνζθφιιεζεο θαη κφξηα ζπλδηέγεξζεο) ζε θαξθίλν παρένο εληέξνπ. Κπηηαξηθή, Οξνινγηθή θαη ηζηνινγηθή κειέηε. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δπαγ Καξβνχλε, Υεηξνπξγνχ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο 15. Μειέηε ηεο έθθξαζεο αληηγφλσλ κπειηθήο θαη κνλνθπηηαξηθήο ζεηξάο ζε πεξηπηψζεηο Β- Υξφληαο Λεκθνθπηηαξηθήο Λεπραηκίαο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δπαγ Παηζνχξε, Βηνπαζνιφγνπ. Καηάζεζε Δρεη νινθιεξσζεί ην πεηξακαηηθφ κέξνο

33 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ TNF-α ζε ιεκθνθχηηαξα θαη κνλνθχηηαξα κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Γηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ TNF-α κε ην κνλνπάηη PD-L1 (programmed deathligand 1) /PD-1 ζηελ HIV ινίκσμε. Δξεπλεηηθή Δξγαζία Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Βηνρεκεία, Αιεμάλδξαο Θενδσξίδνπ Υεκηθνχ. Αζήλα Μειέηε θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ Μπεινδπζπιαζηηθψλ θαη Μπεινδπζπιαζηηθψλ/Μπεινππεξπιαζηηθψλ πλδξφκσλ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο θαη κνξηαθέο ηερληθέο. Δπηθχξσζε κεζφδνπ θαη ζπζρέηηζε κε άιιεο θιηληθνεξγαζηεξηαθέο παξακέηξνπο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Μπξνθφξαο Βηθεληίνπ, Υεκηθνχ, Αζήλα Δπηθχξσζε κεζφδνπ θαη κειέηε αλνζνθαηλνηχπνπ ΝΚ θαη Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δπγελίαο Κψλζηα, Υεκηθνχ, Αζήλα Μειέηε Ρπζκηζηηθψλ Κπηηάξσλ ζηε HIV ινίκσμε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Δπθξνζχλεο Νφζε, Βηνιφγνπ, Αζήλα Μειέηε ηεο Διαρίζηεο Τπνιεηκκαηηθήο Νφζνπ ζηελ Ομεία Λεκθνβιαζηηθή Λεπραηκία ησλ ελειίθσλ, κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Δηξήλεο Γξεγνξίνπ, Αηκαηνιφγνπ. Αζήλα Μειέηε απηναλφζσλ θαη αιιναλφζσλ επαλαιακβαλφκελσλ απνβνιψλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Βαζηιηθήο Κίηζηνπ, Βηνπαζνιφγνπ. Αζήλα, Δθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εηδηθψλ γηα ηνλ HIV CD4 θαη CD8 ιεκθνθπηηάξσλ ζηε δηάξθεηα ηεο HIV ινίκσμεο πξν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο (HAART). Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Γήκεηξαο Υαηδνπνχινπ, Βηνπαζνιφγνπ, Αζήλα, 2013

34 34 Β. Δπηβιέπνπζα Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ κε απόθαζε ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο πγθξηηηθή κειέηε κεζνδνινγηψλ κέηξεζεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο θπζηθψλ θπηηαξνθηφλσλ θπηηάξσλ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, ζε γπλαίθεο κε θαζ έμηλ απνβνιέο. Καηάζεζε 2011 (ζε εμέιημε), Γνπξληεξάθε Γαιάηεηα Βηνπαζνιφγνο Μειέηε ηεο in vitro αληηιεπραηκηθήο θπηηαξνιπηηθήο δξαζηηθφηεηαο ησλ ΝΚ ελεξγνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ αζζελψλ κε ΟΜΛ Καηάζεζε 2011 (ζε εμέιημε), Σζηξνγηάλλε Μαξία Αηκαηνιφγνο Αμηνιφγεζε ησλ in vitro κεζφδσλ ειέγρνπ αληηκηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο ζηελ ηηγεθπθιίλε Καηάζεζε 2011 (ζε εμέιημε), Μαιιηάξα Μαξία Υεκηθφο Μειέηε Μπεινδπζπιαζηηθψλ πλδξφκσλ κε αλνζνθαηλφηππν θαη Κπηηαξνκεηξία Καηάζεζε 2012 (ζε εμέιημε), Αλαγλσζηφπνπινο Ησάλλεο Δηδηθεπφκελνο Βηνπαζνιφγνο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νπδεηεξνθίισλ θαη κνλνθπηηάξσλ HIV+ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα HAART Μηραειίδεο Υξήζηνο Παζνιφγνο, Αζήλα 2013 Δπίζεο επηβιέπνπζα ζε Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ

35 35 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηε Φαξκαθεπηηθή : δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο: Υπκηθή Αλνζία, Υπκηθφ ζθέινο ηεο εηδηθήο αλνζίαο, Αληηγφλα θαη Αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα θαη ε ρπκηθή αλνζία. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή : δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο: Φπζηθή Αλνζία. Γηαγλσζηηθή Αλνζνινγία. Γηαηαξαρέο Αλνζηαθνχ πζηήκαηνο/ αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο, απηνάλνζα λνζήκαηα, αληηδξάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα HLA, αληηδξάζεηο ζηηο κεηακνζρεχζεηο, αλνζνθαηαζηνιή, αλνζνζεξαπεία θαξθίλνπ, αλνζναλεπάξθεηεο, HIV. Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηελ Οδνληηαηξηθή : δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο: Φπζηθή /κε εηδηθή Αλνζία. Πξψηε γξακκή άκπλαο (έλλνηα αλνζίαο, δέξκα θαη βιελλνγφλνη, Φπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο αλνζίαο) Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηε Φαξκαθεπηηθή , Θέκαηα Αλνζνινγίαο: Φπζηθή κε εηδηθή Αλνζία. Ζ έλλνηα ηεο αλνζίαο. Πξψηε γξακκή άκπλαο, δέξκα θαη βιελλνγφλνη:φπζηθνί θαη εηδηθνί παξάγνληεο,φπζηνινγηθή ρισξίδα. Γεχηεξε γξακκή άκπλαο: έκκνξθα ζηνηρεία ηνπ αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο. Eπίθηεηε Αλνζία :Σν ζχζηεκα ηεο εηδηθήο Αλνζίαο, Γηηηή θχζε ηεο επίθηεηεο αλνζίαο. Υπκηθφ ζθέινο ηεο εηδηθήο αλνζίαο: Αληηγφλα θαη αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα θαη ρπκηθή αλνζία. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή : Θέκαηα Αλνζνινγίαο: Φπζηθή Αλνζία, πξψηεο γξακκήο άκπλα (έλλνηα αλνζίαο, δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο) Δπίθηεηε (εηδηθή) αλνζία, Υπκηθφ ζθέινο, Αληηγφλα θαη Αληηζψκαηα, Β ιεκθνθχηηαξα, χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο Γηαηαξαρέο αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, Απηνάλνζα Ννζήκαηα Ρεηξνηνί (HIV, HTLV)

36 36 Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηελ Οδνληηαηξηθή : Θέκαηα Αλνζνινγίαο: Φπζηθή Αλνζία, δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο Δηδηθή Αλνζία, Κπηηαξηθφ ζθέινο (Σ ιεκθνθχηηαξα, Αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα, Κπηηαξνθίλεο, Αλνζνινγηθή κλήκε) Ρεηξνηνί, HIV Λνίκσμε Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο ζηε Φαξκαθεπηηθή , Θέκαηα Αλνζνινγίαο: Φπζηθή Αλνζία, πξψηεο γξακκήο άκπλα( δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνί παξάγνληεο, θπζηνινγηθή ρισξίδα), δεχηεξεο γξακκήο άκπλα (έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο) Δπίθηεηε Αλνζία, δηηηή θχζε εηδηθήο αλνζίαο, ρπκηθφ ζθέινο, αληηγφλα, αληηζψκαηα, Β ιεκθνθχηηαξα, ζχλδεζε αληηγφλνπ- αληηζψκαηνο Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο κε δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο Ιαηξηθή: Φπζηθή Αλνζία, πξψηεο γξακκήο άκπλα (έλλνηα αλνζίαο, δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο) Γηαηαξαρέο αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, αληηδξάζεηο ππεξεπεζζεζίαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV Ρεηξνηνί, HIV, HTLV Οδνληηαηξηθή: Με εηδηθή (θπζηθή) Αλνζία, πξψηεο γξακκήο άκπλα (έλλνηα αλνζίαο δέξκα, βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο αλνζίαο) Με εηδηθή Αλνζία, δεχηεξεο γξακκήο άκπλα ( έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αηηκηθξνβηαθέο νπζίεο) Ρεηξνηνί, HIV Λνίκσμε Φαξκαθεπηηθή: Φπζηθή αλνζία. Δλλνηα αλνζίαο. Πξψηε γξακκή άκπλαο δέξκα θαη βιελλνγφλνη. Φπζηθνί θαη εηδηθνί παξάγνληεο, θπζηνινγηθή ρισξίδα. Γεχηεξε γξακκή άκπλαο : έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο Δπίθηεηε αλνζία. Γηηηή θχζε επίθηεηεο αλνζίαο. Υπκηθφ ζθέινο. Αληηγφλα, αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα.

37 37 Παξαδφζεηο Μηθξνβηνινγίαο κε δηδαζθαιία ζεκάησλ Αλνζνινγίαο , Ιαηξηθή: Φπζηθή (κε εηδηθή αλνζία): πξψηε γξακκή άκπλαο. (Δλλνηα αλνζίαο, δέξκα θαη βιελλνγφλνη, θπζηθνρεκηθνί παξάγνληεο αλνζίαο) Φπζηθή αλνζία: δεχηεξε γξακκή άκπλαο (Δκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο) Δπίθηεηε αλνζία. Γηηηή θχζε επίθηεηεο αλνζίαο. Υπκηθφ ζθέινο. Αληηγφλα, αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα. Αιιειεπηδξάζεηο κηθξνβίσλ θαη μεληζηή AIDS - χθηιε Γηαγλσζηηθή Αλνζνινγία ΗΗ. (Μνλνθισληθά αληηζψκαηα, Κπηηαξνκεηξία ξνήο, Αλνζνθαηλφηππνο) Οδνληηαηξηθή: Φπζηθή αλνζία. Αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, έλλνηα αλνζίαο, έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα Φπζηθή αλνζία. Μεραληζκνί: αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο, ζπκπιήξσκα, θαγνθπηηάξσζε, ππξεηφο, θιεγκνλή Ρεηξνηνί, HIV ινίκσμε Φαξκαθεπηηθή: Φπζηθή αλνζία. Δλλνηα αλνζίαο. Πξψηε γξακκή άκπλαο δέξκα θαη βιελλνγφλνη. Φπζηθνί θαη εηδηθνί παξάγνληεο, θπζηνινγηθή ρισξίδα. Γεχηεξε γξακκή άκπλαο : έκκνξθα ζηνηρεία αίκαηνο, θαγνθχηηαξα, θιεγκνλή, ππξεηφο, αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο Δπίθηεηε αλνζία. Γηηηή θχζε επίθηεηεο αλνζίαο. Υπκηθφ ζθέινο. Αληηγφλα, αληηζψκαηα. Β ιεκθνθχηηαξα. χλδεζε αληηγφλνπ αληηζψκαηνο θαη επαθφινπζα. Αζθήζεηο θαη Φξνληηζηεξηαθά εκηλάξηα Μηθξνβηνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο , , , , : Μηθξνζθφπεζε/παξαζθεπάζκαηα, ρξψζεηο. Καιιηέξγεηεο, εκβνιηαζκφο ζε ζξεπηηθά πιηθά. Θεξαπεπηηθή ινηκψμεσλ, εθηέιεζε αληηβηνγξάκκαηνο. Μνξηαθέο ηερληθέο ζηε δηάγλσζε ησλ ινηκψμεσλ. Οξνδηαγλσζηηθή ινηκψμεσλ, Μηθξνβηνινγηθή Γηάγλσζε ινηκψμεσλ αλσηέξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, Υξψζε Gram, Μηθξνβηνινγηθή Γηάγλσζε Λνηκψμεσλ θαησηέξνπ αλαπλεπζηηθνχ, Υξψζε Ziehl Neelsen,

38 38 Μηθξνβηνινγηθή Γηάγλσζε Λνηκψμεσλ κελίγγσλ-πγξψλ θνηινηήησλ, κηθξνβηαηκίαοελδνθαξδηηίδσλ, ινηκψμεσλ νπξνπνηεηηθνχ, πνζνηηθή θαιιηέξγεηα. Μηθξνβηνινγηθή Γηάγλσζε ινκψμεσλ γαζηξεληεξηθνχ, ζεμνπαιηθά κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ, δέξκαηνο- βιελλνγφλσλ, επθαηξηαθέο ινηκψμεηο. Πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηε Γεξκαηνινγία, Ηαηξηθήο ρνιήο, ΔΚΠΑ Φξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ακθηζεάηξνπ ) Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ 2) Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε AIDS ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1. Γηδάζθνπζα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Μνξηαθή θαη Δθαξκνζκέλε Φπζηνινγία/Molecular and Applied Physiology» Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, 2010-ζήκεξα Θέκαηα: Πξνζδηνξηζκφο θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ κε Κπηηαξνκεηξία Ρνήο Αλνζνινγηθνί Μεραληζκνί Φιεγκνλψδνπο Αληίδξαζεο- ήςε 2. Γηδάζθνπζα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Νενπιαζκαηηθή Νφζνο ζηνλ άλζξσπν: ζχγρξνλε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθή πξνζέγγηζε θαη έξεπλα», ηνπ Α Δξγαζηεξίνπ Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, 2011-ζήκεξα Θέκαηα: Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε Ομείαο κπεινβιαζηηθήο ιεπρακίαο. Νεψηεξα δεδνκέλα γηα ηελ αλνζνθαηλνηππηθή αλάιπζε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. pegalan@nurs.uoa.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. pegalan@nurs.uoa.gr 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: E-MAIL: Γαιάλεο Πέηξνο Ννζειεπηήο ΠΔ, MPH, PhD pegalan@nurs.uoa.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2004-2006 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ Δηδίθεπζε ηεο Γεκφζηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ»

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηεξεύλεζεο Δλδνγελώλ Μεηαβνιηθώλ Ννζεκάησλ ζε ζπκπησκαηηθά λενγλά, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηελ Αλνζνινγία-Απηναλνζία

Δηζαγσγή ζηελ Αλνζνινγία-Απηναλνζία Δηζαγσγή ζηελ Αλνζνινγία-Απηναλνζία Μαζήκαηα Δηαηξείαο Ιαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο Βνξείνπ Διιάδνο πεξίνδνο 2012-2013 Οκηιήηξηα: Γήκεηξα Σζνπθαιά Εηδηθεσόκελε ηαηρηθής βηοπαζοιογίας Γ.Ν. «Αγ. Παύιος», Θεζζαιολίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη)

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη ζπκβίσζε πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ (AAP) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα