Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ"

Transcript

1 Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ Ιεραπεηρίηης Δημήηριος 1 1 Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο ΤΔΗ Φαιθίδαο, Γξ. Γεσγξαθίαο-Οηθνλνκνιόγνο, Μπηδαλίνπ 3, Βνύια, , Αζήλα, ηει , fax , Πεπίληψη: Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Υίν νη θάηνηθνη είθνζη ελφο θνηλνηήησλ εμαζθάιηζαλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε απφ ηνλ θαηαθηεηή κε αληάιιαγκα ηελ θαιιηέξγεηα, παξαγσγή θαη ζπιινγή ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο. Σν πξνλνκηαθφ απηφ θαζεζηψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξντφληνο πνπ εγθαζίδξπζε ην νζσκαληθφ θξάηνο, δεκηνχξγεζε επλντθέο ζπλζήθεο θνηλνηηθήο αλάπηπμεο ζηε Υηαθή χπαηζξν. ην παξφλ άξζξν, πξαγκαηνπνηψληαο νξηδφληηεο ηζηνξηθέο ηνκέο ζε κηα πεξίνδν ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ εηψλ, δηεξεπλάηαη ν ζεζκφο ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζην ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζην ζεζκφ ηεο θνηλφηεηαο, ζηνπο θνξείο θαη ηα φξγαλα αληηπξνζψπεπζεο, ζην ζχζηεκα εθινγήο απηψλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε ε θνηλφηεηα ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη πνηνηηθή έξεπλα αξρεηαθνχ πιηθνχ θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ θαη ινηπψλ πξάμεσλ, θαηαρσξεκέλσλ ζε λνηαξηαθνχο θψδηθεο ησλ είθνζη ελφο θνηλνηήησλ, πνπ ζπληάρζεθαλ εληφο ησλ ηξηψλ αηψλσλ ελδηαθέξνληνο. RURAL COMMUNITY THROUGH THE YEARS. THE CASE OF THE MASTIC VILLAGES IN CHIOS FROM THE 17 TH TO THE 19 TH CENTURY Ierapetritis Dimitrios 1 1 Scientific Collaborator of the Technical Educational Institute (TEI) of Chalkida, PhD in Geography Economist, 3 Bizaniou Str., Voula, Athens, Greece, Tel: , Fax , Abstract: Since the first years of the Ottoman dominance of Chios, the inhabitants of twenty one communities achieved a favourable treatment by the Conqueror in exchange for the cultivation, production and harvest of the unique product of mastic. This favourable regime in combination with the monopolistic utilisation of the product that established the Ottoman State created good conditions for the community development of the countryside in Chios. This paper makes some horizontal sections in a total period of three hundred years and attempts to analyse the concept of community in Mastic Villages and the economic impact on the area. More particularly, it examines the organisation, operation and changes undergone by the community as regards its institutions and representation bodies, their tasks and their relations to the representatives of the Ottoman administration as well as the role played by the community within the local economy. The applied methodological approach includes a qualitative research of the archives of community decisions and other deeds registered in notarial codes of the twenty one communities, which have been compiled within the examined three centuries of interest. Λέξειρ κλειδιά: Αγξνηηθή Κνηλφηεηα, Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηνπ Αηγαίνπ, Οζσκαλνθξαηία, Μαζηηρνρψξηα, Μαζηίρα. Key-Words: Rural Community, Historical Geography of the Aegean, Ottoman Dominance, Mastic Villages, Mastic. 1. Διζαγωγή Ζ πεξίνδνο ηεο Σνπξθνθξαηίαο, αλακθηζβήηεηα, παξείρε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλφηεηαο 1, ελφο ζεζκνχ πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιαδηθήο 334

2 ππαίζξνπ 2. ην λεζησηηθφ ειιαδηθφ ρψξν - θαηά ηνλ Γ.Εαθπζελφ «κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε ηελ πην ηέιεηα κνξθή ηνπ θνηλνηηθνύ ζεζκνύ» (Γ.Εαθπζελφο, 1976:57) - δηαπηζηψλεηαη φηη παξάγνληεο, φπσο ε παξαρψξεζε εηδηθψλ πξνλνκίσλ απφ ην Οζσκαληθφ θξάηνο θαη ε ζρεδφλ αλχπαξθηε επίβιεςε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άλζεζε ζεζκψλ απηνδηνίθεζεο. Ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αγξνηηθή θνηλφηεηα ηεο λφηηαο Υίνπ. Ζ εμέρνπζα γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε νπνία ηελ θαηέζηεζε ζπνπδαίν θέληξν εκπνξηθήο δηακεηαθφκηζεο, ε παξαγσγή ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο θαη ε δηεζλήο δήηεζε πνπ απηή γλψξηδε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή ηζηνξηθή κειέηε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο (.Καβάδαο,1976:10, Δ.Βαθαιφπνπινο, 1976:343, Κ.Ν.Καλειιάθεο, 1890:517) παξνηξχλνπλ ζε βαζχηεξε κειέηε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα ηεο Υίνπ. Ζ θαηάιεςε ηεο Υίνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1566 δεκηνχξγεζε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηνπ θνηλνηηθνχ ζεζκνχ θαζψο ν λένο θαηαθηεηήο απέβιεπε απνθιεηζηηθά ζηελ ηακηεπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνχισλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπο ζε αδπλακία εμέγεξζεο. Καη απηή ηελ πεξίνδν, ην λεζί ηεο Υίνπ ήηαλ δηεζλψο γλσζηφ γηα ην κνλαδηθφ πξντφλ ηεο Υηαθήο καζηίραο, ην νπνίν πσινχηαλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο Αλαηνιήο θαη Γχζεο θαη παξαγφηαλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηα ρσξηά ηεο λφηηαο Υίνπ 3. Ζ Τςειή Πχιε, επηρεηξψληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ νθέινπο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο καζηίραο, δηαηήξεζε ην ππφ ησλ Γελνπαηψλ θαζεζηψο κνλνπσιηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο καζηίραο. Έζεζε ηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα 4 ηεο Υίνπ ππφ εηδηθφ θαζεζηψο δηνίθεζεο μεπεξλψληαο ηνπο θξαηηθνχο δηνηθεηηθνχο θνξείο θαη ηηο δνκέο ηνπ ζαληδάθ ηεο Υίνπ, ελψ παξάιιεια παξαρψξεζε εηδηθά πξνλφκηα πξνο ηνπο θαηνίθνπο απηψλ κε αληηζηάζκηζκα ηε ζπιινγή θαη παξάδνζε ππφ ηε κνξθή θφξνπ, ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ηεο πνιχηηκεο καζηίραο. Αλέζεζε ηε δηνίθεζε ησλ ρσξηψλ απηψλ ζηνλ Αγά ηεο καζηίραο ή αθίδ-δκίλε, ν νπνίνο ήηαλ ν εθκηζζσηήο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο. ηα ρσξηά ηεο λφηηαο Υίνπ εηδηθέο ζπλζήθεο επέηξεςαλ ηελ αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξεο κνξθήο θνηλνηηθήο νξγάλσζεο, ηεο νκνζπνλδίαο θνηλνηήησλ. Δίθνζη κία θνηλφηεηεο απνηέιεζαλ κία παξαγσγηθή έλσζε ρσξηψλ, πνπ είρε σο βαζηθή αξκνδηφηεηα ηελ παξαγσγή θαη ζπγθέληξσζε ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο. Απαξηίδνληαο ην Κνηλφ, ηελ Κνηλφηεηα ή ηνλ Γήκν ησλ Μαζηηρνρσξίσλ, φπσο κεηνλνκάζζεθε, ζπγθξνηήζεθαλ ζε εληαίν θαη αλεμάξηεην θνξέα δηνίθεζεο. Πξφζθαηεο εξγαζίεο 5 κειέηεζαλ ηελ ηδηαίηεξε απηή κνξθή θνηλνηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ. Ωζηφζν, ρξήδεη αλάδεημεο θαη κειέηεο ε δπλακηθή εμέιημε ηνπ θνηλνηηθνχ ζεζκνχ θαζψο θαη άγλσζηεο πηπρέο ηνπ θνηλνηηθνχ βίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 17 νπ 19 νπ αηψλα ζηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα. Σν παξφλ άξζξν, πξαγκαηνπνηψληαο νξηδφληηεο ηζηνξηθέο ηνκέο ζε κηα πεξίνδν ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ εηψλ, εκβαζχλεη θαη κειεηά ηελ θνηλφηεηα, ηνλ πξψην βαζκφ θνηλνηηθήο νξγάλσζεο, θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. 2. Μεθοδολογία Σν παξφλ άξζξν βαζίδεηαη ζε πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο κειεηά πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ θπξίσο απφ αξρεηαθφ πιηθφ, φπσο, λνηαξηαθέο πξάμεηο, θνηλνηηθέο απνθάζεηο, αιιεινγξαθία εθπξνζψπσλ ηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο κε ηνπο θνηλνηηθνχο άξρνληεο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 17 νπ -19 νπ αηψλα, θαζψο θαη άιιεο ηζηνξηθέο, πεξηεγεηηθέο θαη γεσγξαθηθέο πεγέο θ.α.. Όζνλ αθνξά ζην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε, κειεηήζεθαλ θαη απνδειηηψζεθαλ εβδνκήληα ηξεηο (73) λνηαξηαθνί θψδηθεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ θσδίθσλ ησλ ρσξηψλ θαη ηεο πεξηφδνπ ελδηαθέξνληνο πνπ θπιάζζνληαη ζηε Γ.Κ.Η. Βηβιηνζήθε Κνξαή θαη κέξνο ησλ θσδίθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηα Γ.Α.Κ. Ννκνχ Υίνπ. Σα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ θσδίθσλ απηψλ απνθαζίζζεθε λα ππνζηεξηρζνχλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο. Κξίζεθε ζθφπηκν θαη επαξθέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξεηο «ηνκέο» ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κειεηψληαο δείγκα ησλ δηαζέζηκσλ λνηαξηαθψλ θσδίθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηα Γ.Α.Κ.- Ννκνχ Υίνπ επηιέγνληαο θψδηθεο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ ηεζζεξαθνληαεηία θάζε αηψλα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο αηψλεο 18 ν θαη 19 ν, αξρηθά δεκηνπξγήζεθε βάζε κε φινπο ηνπο ππάξρνληεο θψδηθεο ησλ είθνζη ελφο Μαζηηρνρσξίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εμεηαδφκελε ηξηαθνληαεηία, ήηνη, εμήληα ηξηψλ (63) θαη εβδνκήληα ηξηψλ (73) θσδίθσλ, αληίζηνηρα. 335

3 3. Αποηελέζμαηα Έπεςναρ 3.1 Γενική Σσνέλεσζη Έλα απφ ηα βαζηθά φξγαλα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα ηεο Υίνπ απνηέιεζε ε Γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία ζπλεξρφηαλ θαζ φιν ην έηνο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ άκεζα ή έκκεζα ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο θνηλφηεηαο ζπλαδφηαλ «όινλ ην ρσξίνλ» 6, φπνπ μερψξηδαλ νη ηεξείο θαη νη Γέξνληεο ηεο θνηλφηεηαο. Ωζηφζν, δελ είλαη βέβαην φηη ζπκκεηείρε ελεξγά ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ θαζψο ζηηο αληίζηνηρεο λνηαξηαθέο πξάμεηο θέξεηαη λα ππνγξάθεη κηθξφο αξηζκφο φζσλ παξεβξίζθνληαλ «έγηλελ ην παξφλ θαη ελεγλψζηελ θαη ππνγξάθνπλ έθαζηνο ηδία ρεηξί» 7. Ο ηφπνο δηνξγάλσζεο ησλ Γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ήηαλ ζπλήζσο ην ιεηβάδη 8 ηεο ρσξηνθθιεζηάο, ην κέζνλ ηνπ πξναπιίνπ ρψξνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ Ηεξνχ Νανχ ηεο θνηλφηεηαο ή ε «πιάηδα», ε πιαηεία ηεο θνηλφηεηαο 9. Σρήκα 1. Τα Δίθνζη έλα Μαζηηρνρώξηα Φίνπ Κπξηφηεξα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ απνηεινχζαλ ελδεηθηηθά, ε εθινγή Γεξφλησλ 10, ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ε δηαρείξηζε ηεο θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο 11, ε απαιιαγή απφ θνξνινγηθά βάξε 12, ε δηεπζέηεζε ρξεψλ 13, ε ηνπνζέηεζε εγνπκέλσλ Ηεξψλ Ναψλ 14, ε ζπκθσλία κεηαμχ νιφθιεξεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηξίησλ 15 ε ηνπνζέηεζε θνηλνηηθψλ επηηξφπσλ, ε πάηαμε ησλ θινπψλ 16 θ.α Γέρονηες Ο αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ ησλ είθνζη ελφο θνηλνηήησλ δηαθνξνπνηήζεθε θαζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 17 νπ -19 νπ αηψλα ηφζν ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, φζν θαη κέζα ζην ρξφλν. Καηά ηνλ 17 ν αηψλα, ν αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ ζε νξηζκέλεο θνηλφηεηεο αλεξρφηαλ ζε δχν 17, ζε άιιεο ζε ηξεηο 18 θαη ζε άιιεο ζε πέληε Γέξνληεο 19. Διάρηζηεο είλαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ Γεξφλησλ, θαζψο κνλαδηθφ ηεθκήξην απνηειεί απφθαζε ηεο Κνηλφηεηαο Αξκνιίσλ, ζπληαρζείζα ηνλ Ηνχιην ηνπ ηε δηαδηθαζία εθινγήο Γεξφλησλ πξσηνζηαζηνχζαλ νη ηεξείο θαη νη απεξρφκελνη Γέξνληεο παξφληνο θαη ηνπ ιανχ ηεο θνηλφηεηαο. Ωζηφζν, δελ είλαη ζαθέο, εάλ νη ινηπνί θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο ζπκκεηείραλ ζηελ εθινγή ή απιψο παξεβξίζθνληαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ε νπνία ιάκβαλε ρψξα ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, ην ιεηβάδη 20. Δπηπξφζζεηα, δηαθαίλεηαη φηη πξνβιεπφηαλ θάπνηνπ είδνπο δηαπίζηεπζε ησλ λέσλ Γεξφλησλ απφ ηνλ γξακκαηηθφ ηεο θνηλφηεηαο «λα πάξνπλ βνπιή ηνπ γξακκαηηθνύ» 21. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο πξάμεηο εθινγήο γηλφηαλ ζηε δέζκεπζε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ φπνησλ εμφδσλ αλέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επζχλε ησλ Γεξφλησλ λα ιέλε ηελ αιήζεηα θαη λα κελ εμαπαηνχλ ην ιαφ ζε ζρέζε κε ηα θνηλνηηθά έμνδα. Ζ εγθπξφηεηα ηεο εθινγήο ηέινο, πξνυπφζεηε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ρνηδεηίνπ απφ ηνλ θαδή ηεο Υίνπ παξάιιεια κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ζε λνηαξηαθφ θψδηθα ηνπ ρσξηνχ 22. Σν αξρεηαθφ πιηθφ γηα ηνλ18 ν αηψλα είλαη ζαθψο πινπζηφηεξν θαη ηθαλφηεξν λα ηεθκεξηψζεη ηε ζχλδεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ θάζε θνηλφηεηαο. Μεγάιεο θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ, φπσο ην Ππξγί θαη ε Καιακσηή 23 δηέζεηαλ ηέζζεξεηο Γέξνληεο ελψ κηθξφηεξεο πιεζπζκηαθά θνηλφηεηεο φπσο ην Μπξκίγθη, ε Κνηλή, ηα Αξκφιηα θαη ην Θνινπνηάκη

4 δηέζεηαλ απφ έλαλ έσο δχν Γέξνληεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 18 νπ αηψλα νη εθινγέο Γεξφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Φζηλνπψξνπ (επηέκβξηνο- Οθηψβξηνο) 25. Σνχην κάιινλ, δηφηη θαη απηή ηελ πεξίνδν νη λένη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο είραλ ηελ επζχλε ηεο ζπιινγήο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο. Ζ δηάξθεηα ζεηείαο γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη φηη ήηαλ ην έλα έηνο, ελψ σο βαζηθή ηνπο αξκνδηφηεηα αλαθέξεηαη ε εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηελ Οζσκαληθή δηνίθεζε 26. Μεηά ηε δεχηεξε δεθαεηία θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 18 νπ αηψλα, ε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ πξαγκαηνπνηείην θαηά ην πξψην εμάκελν ζε εκεξνκελία ζπλδεφκελε πηζαλφηαηα κε ηελ 1 ε Μαξηίνπ, εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην Οζσκαληθφ θξάηνο 27, νπφηε νη λένη Γέξνληεο φθεηιαλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζχλαμε θαη απφδνζε ησλ ινηπψλ νθεηιφκελσλ θφξσλ πέξαλ ηνπ θφξνπ καζηίραο 28. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηνλ κήλα Μάξηην σο «ν θαηξόο ηνπ γεξνληηθίνπ» 29. ε απφθαζε ηεο Κνηλφηεηαο Ππξγίνπ, έηνπο 1732 αλαθέξνληαη θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιάκβαλαλ νη Γέξνληεο πέξαλ ηεο απφδνζεο ησλ «αθεληηθψλ» ρξεψλ, δειαδή ησλ νθεηινκέλσλ θφξσλ πξνο ηελ Οζσκαληθή δηνίθεζε, φπσο ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηελ πιεξσκή δξαγαηψλ, ηεξέσλ, θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θνξέσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θνηλφηεηαο 30,31. Σν 1752 ζε θνηλνηηθή απφθαζε εθινγήο Γεξφλησλ, γίλεηαη γηα πξψηε θνξά, αλαθνξά ζηελ απφδνζε κηζζνχ πξνο ηνπο Γέξνληεο χςνπο 60 αζηιιάλησλ «δηα όια ηνπ(ο) ηα έμνδα» 32. Ζ πξψηε αλαθνξά, ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία δεκφζηαο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ ησλ Γεξφλησλ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο πεξηφδνπ Γεξνληίαο ηνπο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο, βξέζεθε ζε θνηλνηηθή απφθαζε εθινγήο ηνλ Μάτν ηνπ ην δεκφζην έιεγρν γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κεηαγελέζηεξε απφθαζε εθινγήο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1781 «θαη θζάλνληαο ν ρξόλνο λα αιιάηνπληαη λα δίλνπ(λ) θαζαξόλ ινγαξη(α)ζκόλ εηο ζε όιελ ηελ θνηλόηεηαλ» 34. Καζ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ 19 νπ αηψλα, ν αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ παξέκεηλε αδηαθνξνπνίεηνο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Γέξνληεο ζρεδφλ ζε φια ηα ρσξηά αλέξρνληαλ ζε δχν 35 (2) πιελ εμαηξέζεσλ θάπνησλ κηθξψλ ρσξηψλ ηα νπνία εθπξνζσπνχληαλ απφ έλαλ (1) Γέξνληα 36,37. Δπηπξφζζεηα θαη απηἠ ηελ πεξίνδν δελ παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ Γεξφλησλ, ηελ νξηζκέλε πεξίνδνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, ηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθάζηνηε θνηλνηηθήο δηνίθεζεο λα πξαγκαηνπνηεί κε ην πέξαο ηεο ζεηείαο ηεο δεκφζην απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηφηεηα πξνζηαζίαο ησλ θησρψλ, θαζψο γίλεηαη κλεία θαηά ηελ εθινγή ηνπο ζηελ θαηαλνκή ειαθξφηεξνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ζηνπο θησρνχο «λα ζπλάζζνπλ ηα βαζηιηθά δνζίκαηα θαηά ηελ αλαινγίαλ ησλ πνπιεηίσλ ηνπ θαζελόο» 38 θαη ε πιεξεμνπζηφηεηα πνπ θαηείραλ νη Γέξνληεο κέζα απφ ηελ δηθαζηηθή εμνπζία «λα παηδεύνπλ ηνπο αηάθηνπο θαη παξήθννπο αλζξώπνπο» 39. Αχμεζε, ηέινο, παξνπζηάδεη ν κηζζφο ησλ Γεξφλησλ, θαζψο ην 1832 αλήιζε ζηα γξφζηα 40. Μεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα, ην 1841 έηνο θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ καζηίραο, ν κηζζφο ησλ Γεξφλησλ κεηψλεηαη ζηα 800 γξφζηα 41, κείσζε ε νπνία πηζαλψο λα ζπλδέεηαη θαη κε κείσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ απηή επέθεξε. Μέζα ζηνλ 19 ν αηψλα κεζνιάβεζαλ ηα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα ηνπ Πνιινί ζθαγηάζζεθαλ, άιινη εθηνπίζζεθαλ βίαηα ή πνπιήζεθαλ σο ζθιάβνη, ελψ άιινη θαηάθεξαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιινπο ηφπνπο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ζ ζεκαληηθή απηή κείσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ επέθεξε ηελ αλαζηνιή ηεο θαιιηέξγεηαο. Σν 1824 ν δηνηθεηήο ηεο Υίνπ πξνζπαζψληαο λα επαλαδηνξγαλψζεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξντφληνο, ζε πξφζθιεζή ηνπ θάιεζε φζνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υίνπ βξίζθνληαλ εθηφο ηνπ λεζηνχ λα επηζηξέςνπλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Παξάιιεια, ν Γηνπζνχθ Παζζάο επέηξεςε ηελ επαλίδξπζε ηνπ Κνηλνχ κεηέπεηηα Γήκνπ ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ, ελψ ην 1832 κε εηδηθφ απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα επηζηξάθεθαλ νη πεξηνπζίεο πνπ είραλ θαηαζρεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο καζηίραο. 3.3 Η ζσμβολή ηης κοινόηηηας ζε οικονομικά θέμαηα διατείριζης ηοσ τώροσ Βάζεη Απηνθξαηνξηθήο ζπλζήθεο, νη θάηνηθνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ απαιιάρζεθαλ απφ φινπο ηνπο θφξνπο, πέξαλ ηεο θαηαβνιήο νθάδσλ ηεο παξαγφκελεο καζηίραο, παξαδνηέαο εληφο 303 θηβσηίσλ 42, θαη ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ 43. Ο θφξνο ηεο καζηίραο απνηεινχζε εηδηθφ θφξν, ν νπνίνο επηβάξπλε θάζε έλα ρσξηφ μερσξηζηά θαη θαηαβαιιφηαλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πνζφηεηα καζηίραο. Τπεχζπλε δεκνζηνλνκηθή κνλάδα θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο ήηαλ ε θνηλφηεηα, 337

5 εληφο ηεο νπνίαο ζηε ζπλέρεηα, θαηαλεκφηαλ ν θφξνο ζε θάζε θάηνηθν μερσξηζηά. Σν 1719 πξνζηέζεθε ζηηο επηβαξχλζεηο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ, φπσο ζπλέβε θαη ζε νιφθιεξε ηε Υίν, ν θφξνο ηζπεληδέ 44. Οη ηξεηο απηνί θφξνη παξέκεηλαλ κέρξη ην 1841 έηνο θαηά ην νπνίν απνθαζίζζεθε ε απειεπζέξσζε ηεο εκπνξίαο ηεο καζηίραο, ε θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο θαη ε θαηαβνιή εθηά (7) θνξηίσλ θαη γξνζίσλ, ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηεο δεθάηεο απφ ην πξντφλ ηεο καζηίραο θαη ν ηεισλεηαθφο δαζκφο καζηίραο 45. Σρήκα 2. Σπκκεηνρή ησλ εηθνζηελόο θνηλνηήησλ ζηνλ θαηαβαιιόκελν θόξν καζηίραο, έηνο 1831 Πεγή: Γ.Ενιώηαο,1928: Ζ Ηζηνξία ηεο Φίνπ,η.Γ, Μ.Β, Αζήλα, ζει.703, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ππνβάζξνπ Ννκαξρία Φίνπ, : Απνθάζεηο Δπηηξνπώλ Οξίσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Φίνπ, Φίνο θαη Δ.Δ.Τ.Α.Α,.2004: Οη Φάξηεο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Αζήλα. Αλ θαη είλαη γλσζηφ φηη ηελ θαηαλνκή ηνπ θφξνπ ζηηο είθνζη κία θνηλφηεηεο δηελεξγνχζαλ νη Βεθίιεδεο (εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ), δελ έρεη επηβεβαησζεί ν ηξφπνο θαη ην θξηηήξην κε ην νπνίν γίλνληαλ ε θαηαλνκή απηή. Σν πην πηζαλφ είλαη φηη ε θαηαλνκή απηή βαζηδφηαλ ζηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο θάζε θνηλφηεηαο 46. Σν ζπλνιηθφ θφξν πνπ ρξεσλφηαλ θάζε θνηλφηεηα θαινχληαλ νη Γέξνληεο απηήο λα θαηαλείκνπλ ζε θάζε «πάξνηθν», ηθαλφ λα θαιιηεξγήζεη ηνπο ζθίλνπο ηδηνθηεζίαο ηνπ 47,48. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε απηψλ ησλ δχν αλαθνξψλ, ν θαζνξηζκφο ηεο αθξηβνχο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο πνπ επηβάξπλε ηζφπνζα θάζε πάξνηθν αλαθνηλσλφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο πνζφηεηαο απηήο αθαηξνχληαλ απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ έπξεπε λα θαηαβάιεη ε θνηλφηεηα ζηνλ Αγά, κηθξή πνζφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ ππνρξέσζε ζε θφξν καζηίραο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηα «θνπηδνπθιά», ηελ νπνία θάιππηε ε ίδηα ε θνηλφηεηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθαλ ρήξεο, αλάπεξνη, ππέξγεξνη θ.α.. Πνιιέο θνξέο ε θαηάηαμή ηνπο ζηα «θνπηδνπθιά» γηλφηαλ κε λνηαξηαθή πξάμε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ Γεξφλησλ θάζε θνηλφηεηαο, θπξίσο φηαλ ην αλαθεξφκελν πξφζσπν, αδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, κεηαβίβαδε ηνπο ζθίλνπο θαη ηα θηήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ ζηελ θνηλφηεηα 49. Ζ ίδηα ε θνηλφηεηα ζηε ζπλέρεηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο θάζε ρξφλν, αλαδεηνχζε ελδηαθεξφκελνπο θαη κεηαβίβαδε θηήκαηα κε ζθίλνπο πνπ είραλ πιένλ ππεηζέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ζε ηξίηνπο, κε αληάιιαγκα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη έηνο θαηαβνιήο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο 50. Σν ππφινηπν ηνπ θφξνπ καζηίραο ε θνηλφηεηα ην δηέλεκε ηζφπνζα ζηνπο ηθαλνχο πξνο παξαγσγή πάξνηθνπο πνπ επξίζθνληαλ εθείλε ηελ ρξνληά. ηε ζπλέρεηα, θάζε πάξνηθνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θαιχςεη ην θφξν καζηίραο πνπ ηνπ αλαινγνχζε, είηε απφ ηελ παξαγσγή ηνπ είηε αγνξάδνληαο πνζφηεηα απφ ηνλ Αγά, είηε αγνξάδνληαο ιαζξαία καζηίρα απφ άιινλ παξαγσγφ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαηάθεξλε λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη θάπνηνη δελ θάιππηαλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο έλαληη ηεο θνηλφηεηαο, λα θαηαβάινπλ δειαδή ηνλ αλαινγνχληα θφξν καζηίραο, κε απνηέιεζκα ηα ρξένο ηνπο λα ην θαηαβάιιεη ε θνηλφηεηα θαη απηνί λα ρξεψλνληαη έλαληη ηεο θνηλφηεηαο. Σν ρξένο απηφ ηνπο ζπλφδεπε πξνζσπηθά, βάξπλε θάζε πεξηνπζηαθφ ηνπο ζηνηρείν 51 θαη κεηαβηβαδφηαλ καδί κε ηε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ έηζη ψζηε λα θαιείηαη ν αγνξαζηήο ησλ αθηλήησλ λα θαηαβάιεη ην ρξένο ζε καζηίρα ηνπ πσιεηή. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο δηαπηζηψλνληαλ πξνβιήκαηα κε ηνπο Μαζηηρνρσξίηεο πνπ γηα θάπνην ιφγν βξίζθνληαλ εθηφο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη ειάκβαλαλ σο πξνίθα αθίλεηα «ρξεσκέλα» κε καζηίρα. Πνιινί απφ απηνχο ζηε ζπλέρεηα πνπινχζαλ ηα αθίλεηα απηά ζε Μαζηηρνρσξίηεο πάιη ηνπ εμσηεξηθνχ ρσξίο λα ηα «δηνξζώζνπλ», λα ηα μερξεψζνπλ δειαδή, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κεγάιε αλαηαξαρή ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο ιφγσ 338

6 ηνπ κεγαιχηεξνπ θφξνπ πνπ επηκεξίδνληαλ νη κφληκνη θάηνηθνη ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ε πνζφηεηα ηελ νπνία ζπλνιηθά φθεηιε λα θαηαβάιιεη θάζε θνηλφηεηα ησλ είθνζη ελφο Μαζηηρνρσξίσλ. ρεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη απφθαζε ηεο θνηλφηεηαο Νελήησλ θαηά ηελ νπνία απνθαζίδεηαη α) λα είλαη άθπξε θάζε πξάμε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ γηα ην νπνίν ν ηδηνθηήηεο δελ έρεη ηαθηνπνηήζεη ηηο φπνηεο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ θνηλφηεηα θαη β) νη φπνηεο θνξνινγηθέο νθεηιέο βαξχλνπλ θάπνην αθίλεην, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ κεηαβηβαζζεί, λα κεηαθέξνληαη ζην λέν ηδηνθηήηε 52. Οη θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ πέξαλ ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο επηβαξχλνληαλ κε θεθαιηθφ θφξν, κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ πνζνχ, αλάινγα κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ηνπο. Ζ δηαλνκή θαη είζπξαμε ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ γηλφηαλ απφ ηνπο Γεκνγέξνληεο ηνπ Γήκνπ ηεο Υίνπ, νη νπνίνη ρξέσλαλ θάζε θνηλφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα απέδηδαλ απηφλ ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Υίνπ 53. Ζ επηηφπηα ζπιινγή ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ ζε θάζε θνηλφηεηα μερσξηζηά θαη ε απνζηνιή απηνχ ζηνπο Γεκνγέξνληεο ηνπ Γήκνπ Υίνπ γηλφηαλ απφ ηνπο Γέξνληεο θάζε Μαζηηρνρσξίνπ. Σαπηφρξνλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Οζσκαλψλ, νη θάηνηθνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ήηαλ βεβαξεκέλνη θαζ φιε ηελ πεξίνδν, κε ππνρξεψζεηο ζε ρξήκαηα, ζε είδε δηαηξνθήο ή ζε εξγαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθαλ φζν θαη ηνπ Γήκνπ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο αιιά θαη ηελ ζπγθέληξσζε απηψλ αλειάκβαλαλ νη εθπξφζσπνη ησλ θνηλνηήησλ 54. Οη επηκέξνπο θνηλφηεηεο θαζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, δηαδξακάηηζαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, παξεκβαίλνληαο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη αζθψληαο έιεγρν ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ αληαγσληζκνχ, ησλ θαιιηεξγεηψλ θ.α.. Παξάδεηγκα ειέγρνπ ηεο ηνπηθήο αγνξάο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί ε ζπκθσλία ησλ Γεξφλησλ ηεο θνηλφηεηαο Κνηλήο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1732 κε πξνκεζεπηή θξέαηνο, φπνπ ζπκθσλήζεθε λα θέξλεη θξέαο ζην ρσξηφ ν δεχηεξνο έλαληη ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο γηα έλαλ ρξφλν, απαγνξεχνληαο ζε ηξίηνλ λα πξνκεζεχεη κε θξέαο ην ρσξηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο Κνηλήο έιεγραλ ηελ ηηκή, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο πνπ πσινχληαλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. Παξάιιεια, ε κηθξή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο έδηλε ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επειημία ζηνπο εθπξφζσπνπο ηεο Κνηλήο λα επηιέμνπλ θαηά ην επφκελν έηνο άιινλ πξνκεζεπηή, ίζσο κε θαιιίηεξε πνηφηεηα θαη ζπκθεξφηεξε αγνξαζηηθή ηηκή 55. ε κηα πνιχ κεηαγελέζηεξε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ε θνηλφηεηα Καιιηκαζηάο έζεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1843 αλψηαηε ηηκή πψιεζεο ηνπ θξέαηνο, ειέγρνληαο ηελ ηνπηθή αγνξά θαη γλσξίδνληαο πσο ήδε απηή είρε θζάζεη ζε αζχκθνξα επίπεδα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Καιιηκαζηάο. Μάιηζηα, έζεζε θαη απζηεξέο πνηλέο ηφζν γη απηνχο πνπ δελ ζα πεηζαξρνχζαλ ζηελ θνηλή απηή θαηεχζπλζε, φζν θαη γη απηνχο νη νπνίνη αηζρξνθεξδνχζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ 56. Όζνλ αθνξά ζηελ ηνπηθή αγνξά άιεζεο ζίηνπ, ε θνηλνηηθή δηνίθεζε ηεο Καιιηκαζηάο ην Μάξηην ηνπ 1831 πξνρψξεζε ζε πξνζδηνξηζκφ αλψηαηεο ηηκήο θφζηνπο άιεζεο ζίηνπ ζηνπο είθνζη παξάδεο, ελψ ηαπηφρξνλα απαγφξεπζε ηελ άιεζε ζίηνπ κε πίζησζε, «βεξεζέ», επί θαηαβνιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηνπο παξαβάηεο θαη παξαθξάηεζεο αιεζκέλεο πνζφηεηαο αιεπξηνχ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή αμίδεη λα δνζεί ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ αληηκεηψπηδαλ θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα πνπ απεηινχζαλ ηελ αγξνηηθή ηνπο παξαγσγή. Ο ρσξηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε αζηηθή θαζηξηθή νξγάλσζε ησλ Μαζηηρνρψξσλ θαη ε απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο εθηφο ησλ ηνηρψλ απηψλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο δελ παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα θπιάγνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο. Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαινχληαλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη θνηλφηεηεο θαη νη εθπξφζσπνη ηνπο. Απφ ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα παξαηεξνχληαη αλαηαξαρέο ζηα ρσξηά, θαζψο ηα δψα πνπ παξέκελαλ εθηφο ησλ ηνηρψλ ηνπ ρσξηνχ δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξέο δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ πνιχηηκσλ ζθίλσλ. Σα θαηλφκελα απηά ππνθηλνχζαλ έξηδεο θαη δηακάρεο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ νη νπνίεο απαζρνινχζαλ ζνβαξά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηλνηήησλ, πνιιέο θνξέο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οζσκαληθή δηνίθεζεο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα αλαιήθζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ αηγψλ «δηαηί ραινύλ ην βαζηιηθόλ εκήξηλ θαη δέλδξα θαη ρσξάθηα» 57, ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνβάησλ ζε έλα θαη απηφ λα ην έρεη ν αθέληεο ηνπ δεκέλν θαη ζηα ηέζζεξα πφδηα γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δεκηψλ 58. Καηά ηνλ 19 ν αηψλα, παξαηεξνχληαη απζηεξφηεξεο πνηλέο (πςειά 339

7 πξφζηηκα, θαηάζρεζε θαηνηθίαο θ.α.) ζε φζνπο δηαηεξνχζαλ πέξαλ ηνπ ελφο δψνπ ή δελ κεξηκλνχζαλ γηα ηελ αζθαιή πξφζδεζε ηνπ, πνηλέο νη νπνίεο έθζαλαλ κέρξη θαη ηε θπιάθηζε 59. Αλακθίιεθηα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνλφκηα πνπ παξαρψξεζε ην Οζσκαληθφ θξάηνο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη δηαηεξήζεθε θάζ φιε ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο πνπ είραλ ζπληαρζεί ζην παξειζφλ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο Μλεκνλίσλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο πνπ ζπληάζζνληαλ ζε απηά. Καζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 17 νπ 19 νπ αηψλα, θάζε θνηλφηεηα δηαηεξνχζε ηνπο δηθνχο ηεο κλήκνλεο, λνηάξηνπο δίδνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζχληαμεο πξάμεσλ ζε κλήκνλεο άιισλ θνηλνηήησλ 60. Ζ ζθαγή ηεο Υίνπ νδήγεζε κεγάιν αξηζκφ θαηνίθσλ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ζηε δνπιεία θαη ζηνλ αλαγθαζηηθφ εθπαηξηζκφ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Κάπνηνη απφ απηνχο επηρείξεζαλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο ζπληάζζνληαο πξάμεηο ζε κλήκνλεο δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ απφ απηέο φπνπ πξνέξρνληαλ θαη βξίζθνληαλ ηα αθίλεηα απηά, δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε ζην εζσηεξηθφ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ παξνπζία Βεθίιεδσλ, Γεξφλησλ θαη Πξνεζηψλ ησλ εηθνζηελφο θνηλνηήησλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1848, θαηέιεμε ζε ξεηέο θαη ππνρξεσηηθέο νδεγίεο ηηο νπνίεο θαινχληαλ λα αθνινπζήζνπλ θαη νη είθνζη κία θνηλφηεηεο. ε απηή ηελ ζπλέιεπζε απνθαζίζζεθε ε χπαξμε ελφο κφλν Μλήκνλα ζε θάζε θνηλφηεηα, θαη ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε φισλ ησλ θσδίθσλ θαη ησλ ζπιινγψλ ιπηψλ θχιισλ κε παιαηέο θαη λέεο πξάμεηο ζε εηδηθφ θηβψηην ην νπνίν επξφθεηην λα θπιάγεηαη ζηελ ρσξηνεθθιεζηά θάζε θνηλφηεηαο. Παξάιιεια, απνθαζίζζεθε ε θαηαρψξεζε ησλ λέσλ πξάμεσλ ζε έλαλ λνηαξηαθφ θψδηθα 61 θαη ε απαγφξεπζε ζχληαμεο πξάμεσλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο απ απηέο φπνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ ε ζπκθσλία. Σέινο, απνθαζίζζεθε φηη έγθπξε ζα ζεσξείηαη κφλν ε λνηαξηαθή πξάμε πνπ έρεη θαηαρσξεζεί είηε ζηνλ λνηαξηαθφ θψδηθα ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο, είηε ζην λνηαξηαθφ θψδηθα ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ ςμπεπάζμαηα Καζίζηαηαη παζηθαλέο πιένλ φηη ε αγξνηηθή θνηλφηεηα ζηα Μαζηηρνρψξηα Υίνπ απνηειεί έλα επίιεθην πεδίν έξεπλαο. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ αλαδείρηεθαλ ηελ παξνπζηάδνπλ σο έλαλ ζεζκφ κε νινέλα απμαλφκελε δπλακηθή ζε απφιπηε αλαινγία κε ηελ άλζεζε θαη ηε βησζηκφηεηά ηεο. Παξαηεξείηαη δηφγθσζε ηεο εμνπζηαζηηθήο ηεο επζχλεο ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγξνηψλ ηεο Υηαθήο ππαίζξνπ: ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα παξαγσγήο θαη ζπγθέληξσζεο ηεο καζηίραο, απφδνζε θνξνινγηθνχ βάξνπο αλάινγνπ κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, πξνζηαζία ησλ θησρψλ θαη αλεκπφξσλ, έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο αγνξάο, πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, δηαζθάιηζε ησλ ηδηνθηεζηψλ θ.α. Ωζηφζν, ε έξεπλα θαηέδεημε φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ν ζεζκφο ηεο θνηλφηεηαο παξνπζηάδεη ζηνηρεία θζνξάο. Πξσηαξρηθά ε θνηλφηεηα φξηδε θαη θαζφξηδε, ελίζρπε θαη ελδπλάκσλε ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν σο πνιχπιεπξε απηνδχλακε νληφηεηα. Ζ ζρνιαζηηθφηεξε φκσο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γεξφλησλ ζηηο απνθάζεηο εθινγήο πνπ δελ ζεσξνχληαη πιένλ δεδνκέλεο, ν νξηζκφο απζηεξφηεξσλ πνηλψλ ζηνπο πάζεο θχζεσο παξεθηξέπνληαο απφ ηελ θνηλνηηθή νδεγία, ηα ζπρλφηεξα θαηλφκελα δηαθπγήο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ηεο καζηίραο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλεθηηθψλ δεζκψλ θαη θαη επέθηαζε ηελ παξαθκή ηεο. Βιβλιογπαθία 1. Αξγέληεο,Φ., θαη Κπξηαθίδεο,.Π.,1946: Ζ Φίνο παξά ηνηο Γεσγξάθνηο θαη Πεξηεγεηαίο, από ηνπ Ογδόνπ κέρξη ηνπ Δηθνζηνύ Αηώλνο. 2. Βαθαιφπνπινο, Α.Δ., 1976:, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ. Τνπξθνθξαηία ( ) Οη Ηζηνξηθέο Βάζεηο ηεο Νενειιεληθήο Κνηλσλίαο θαη Οηθνλνκηάο, Σφκνο Β, Έθδνζε Β, Θεζζαινλίθε. 3. Βηζβίδεο, Η.Σ.,1983: Ζ Κνηλνηηθή Γηνίθεζηο ησλ Διιήλσλ Καηά ηελ Τνπξθνθξαηίαλ, Ζ Ηδηνπξνζσπία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ, Σπιινγή Κεηκέλσλ, επηκ. Π. Γξαθφπνπινπ, Δθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή-Υφξλ, Αζήλαη. 4. Γ.Α.Κ. - Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, Ννηαξηαθνί Κψδηθεο ρεηξφγξαθα 1, 9, 15, 17, 18, 19, 30, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 80, 81, 82, 83, 85, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 123, 126, 127, 154, 174, 201, 534, 552, 567, 593, 595, 644, 662, 683, 687, 760, 855, 951, 1027, 1044, 1046, 1060, 1095,1100, 1140 θαη θάθεινη ρεηξνγξάθσλ 331, 349Α. 340

8 5. Γαληειίδεο Γ., 1934: Νενειιεληθή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία, Νέα χλνξα, Αζήλαη. 6. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», Ννηαξηαθνί Κψδηθεο - ρεηξφγξαθα 97, 104, 113, 115, 120, 121, 124, 126, 127, Ηεξαπεηξίηεο, Γ., 2007: Ζ Σπκβνιή ηεο Τνπηθήο Οξγάλσζεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Φίνπ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Φώξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 8. Ηεξαπεηξίηεο, Γ. 2009: Ζ Μαζηίρα ελ Δκπνξία θαη Λαζξεκπνξία ζην Αηγαίν ηνπ 19νπ Αηώλα, Δξγαζηήξην Αλάιπζεο & Οπηηθνπνίεζεο Υσξν-Υξνληθψλ Γεδνκέλσλ. Κείκελα Δξγαζίαο, Νν 2, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε. 9. Ηεξαπεηξίηεο, Γ.Γ. 2009: Γίθηπα θνηλνηηθήο δηνίθεζεο ζην Αηγαίν: ε πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ηεο Υίνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα, Τα Ηζηνξηθά 26 (51), Ηεξαπεηξίηεο Γ., 2010: Κνηλόηεηα θαη Φώξνο ζην Αηγαίν: Ζ πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Φίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο, Πξαθηηθά 2 νπ πκπνζίνπ Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Α.Π.Θ., Μπηηιήλε επηεκβξίνπ 2010 (ππφ έθδνζε). 11. Καβαδίαο, Γ., 1984: Ζ Κνηλσληνινγηθή Καηεγνξία ηεο Κνηλφηεηαο θαη νη αξαθαηζάλνη, πεξ. Ζπεηξσηηθή Δζηία, ΛΓ, ηεχρνο 390, 392, Ησάλληλα. 12. Καββάδαο,.Γ., 1976: Αξκνινπζηθά, Αζήλαη. 13. Καλειιάθεο, Κ.Ν., 1983: Φηαθά Αλάιεθηα, επαλέθδνζε 1890, Υίνο Ζκεξνιφγην. 14. Κνχθθνπ, Δ.Δ., 1980: Οη Κνηλνηηθνί Θεζκνί ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ Τνπξθνθξαηία, Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή Δηαηξεία ηεο Διιάδνο, εηξά Α, αξηζκφο 1, Αζήλαη, ζει Ληάηα, Δ., 2003: Οη Κνηλόηεηεο. Έλαο Θεζκόο κε Πνιιέο Όςεηο, Ζ Οζσκαληθή Κπξηαξρία , Γηαθσηηζκόο, Ηζηνξία ηεο Παηδείαο, Θεζκνί θαη Γίθαην, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ , Σφκνο 2νο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα. 16. Μαπξφπνπινο, Υ.Β., 1920: Τνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξώληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Φίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ. 17. Παληαδφπνπινο, Ν.Η., 1993: Ο Διιεληθόο Κνηλνηηζκόο θαη ε Νενειιεληθή Κνηλνηηθή Παξάδνζε, Γίθαην θαη Κνηλνηηζκφο 1, Παξνπζία, Αθήνα, ζ Φίιηαο, Β., 1988: Παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ηεο Γελνβέδηθεο Παξνπζίαο ζηε Φίν, Πξαθηηθά Α Γηεζλνχο πλεδξίνπ Υίνπ, ΥΗΟ-ΓΔΝΟΒΑ, Πξφγξακκα Colombus 92, Έθδνζε Ννκαξρίαο Υίνπ, Χίος, ζ De Coulanges F.F., 1977: Ζ Νήζνο Φίνο, Ηζηνξηθό Υπόκλεκα, κεη. Κ.Υσξεάλζε, Αζήλα, «ζηελ Τνπξθνθξαηία ν θνηλνηηζκόο δηαλύεη ηε ρξπζή ηνπ πεξίνδν αθνύ γίλεηαη ε θηβσηόο δηαθπιάμεσο ηεο πνιηηηζηηθήο καο παξαδόζεσο ζ` όινπο ηνπο ηνκείο», Ν.Η. Παληαδφπνπινο, Ο Διιεληθφο Κνηλνηηζκφο θαη ε Νενειιεληθή Κνηλνηηθή Παξάδνζε, Γίθαην θαη Κνηλνηηζκφο 1, Παξνπζία, Αζήλα 1993, ζ Βι. Δ. Ληάηα, Οη Κνηλφηεηεο. Έλαο Θεζκφο κε Πνιιέο Όςεηο, Ζ Οζσκαληθή Κπξηαξρία , Γηαθσηηζκφο, Ηζηνξία ηεο Παηδείαο, Θεζκνί θαη Γίθαην, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ , Σφκνο 2νο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003, ζ , Η.Σ. Βηζβίδεο, Ζ Κνηλνηηθή Γηνίθεζηο ησλ Διιήλσλ Καηά ηελ Σνπξθνθξαηίαλ, Ζ Ηδηνπξνζσπία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, πιινγή Κεηκέλσλ, επηκ. Π. Γξαθφπνπινπ, Δθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή-Υφξλ, Αζήλαη 1983, ζ.119, Γ. Γαληειίδεο, Νενειιεληθή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία, Νέα χλνξα, Αζήλαη 1934, ζ.128, Γ. Καβαδίαο, «Ζ Κνηλσληνινγηθή Καηεγνξία ηεο Κνηλφηεηαο θαη νη αξαθαηζάλνη», πεξ. Ζπεηξσηηθή Δζηία, ΛΓ, ηεχρνο 390, 392, Ησάλληλα 1984, ζ.507, θ.α.. 3 Βι. ζρεηηθά ζε Ηεξαπεηξίηεο, Γ Ζ Μαζηίρα ελ Δκπνξία θαη Λαζξεκπνξία ζην Αηγαίν ηνπ 19νπ Αηψλα, Δξγαζηήξην Αλάιπζεο & Οπηηθνπνίεζεο Υσξν-Υξνληθψλ Γεδνκέλσλ. Κείκελα Δξγαζίαο, Νν 2, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε. 4 ηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα ζπγθαηαιέγνληαλ ηα ρσξηά ησλ Αξκνιίσλ, Ππξγίνπ, Μεζηψλ, Φιαηζίσλ, Καιακσηήο, Καιιηκαζηάο, Έμσ Γηδχκαο, Μέζα Γηδχκαο, Αγ.Γεσξγίνπ πθνχζε, Καηαξξάθηε, Κνηλήο, Μεξκεγθίνπ, Παγίδαο, Παηξηθψλ, Βέζζαο, Διάηαο, Νελήησλ, Θνινπνηακίνπ, Βνπλνχ, Ληζίνπ θαη Οιχκπσλ βι. ρήκα 1. 5 Ηεξαπεηξίηεο, Γ., (2007), Ζ πκβνιή ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Υίνπ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Υψξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ηεξαπεηξίηεο, Γ. Γ. (2009) "Γίθηπα θνηλνηηθήο δηνίθεζεο ζην Αηγαίν: ε πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ηεο Υίνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα" Σα Ηζηνξηθά 26 (51), , Ηεξαπεηξίηεο Γ., (2010), «Κνηλφηεηα θαη Υψξνο ζην Αηγαίν: Ζ πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Υίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο», Πξαθηηθά 2 νπ πκπνζίνπ Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Α.Π.Θ., Μπηηιήλε επηεκβξίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), ζει. 217, θπι. 65r. 7 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ. 175r. 8 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 127, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Απγνχζηνπ 1731, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 18, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 2 Ηνπλίνπ 1687, ζει , θπι. 134v-135r,. 10 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 48r, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 19, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 4 Μαΐνπ 1645, θπι. 59v. 12 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 18, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 2 Ηνπλίνπ 1687, ζει , θπι. 134v-135r. 13 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 8 Φεβξνπαξίνπ 1697, ζει.217, θπι. 65r. 14 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 23 Γεθεκβξίνπ 1694, θπι. 32r. 15 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 124, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 29 Ηνπλίνπ 1701, ζει.232, θπι.137r. 16 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 30 επηεκβξίνπ 1696, ζει.108, θπι. 55v. 17 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 17, Κψδηθαο Αγ. Γεσξγίνπ ( ), 14 Μαΐνπ 1688, ζ Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 4 Μαξηίνπ

9 19 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 19, Κψδηθαο Βέζζαο ( ), 4 Μαΐνπ 1645, θ. 59v. 20 Ζ Δ.Δ.Κνχθθνπ (1980), κειεηψληαο άιιεο πεξηπηψζεηο θνηλνηήησλ ηνπ Αηγαίνπ, αλαθέξεη ζαλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο κε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ην κηθξφ αξηζκφ φζσλ ππνγξάθνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε λνηαξηαθή πξάμε ηεο εθινγήο. Ωζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο ππνγξαθέο δελ απνηεινχλ ηεθκήξην ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία αιιά καξηπξία γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηε λνηαξηαθή πξάμε ηεο 13εο Ηνπιίνπ αλαθέξεηαη πξηλ ηηο ππνγξαθέο «κάξηπξεο θιεζέληεο θαη παξαθιεζέληεο» Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 21 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 22 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 23 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 24 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ ( ), 24 Ηνπιίνπ Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 26 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 27 Βι. Κνχθθνπ, Δ.Δ. (1980), Οη Κνηλνηηθνί Θεζκνί ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή Δηαηξεία ηεο Διιάδνο, εηξά Α, αξηζκφο 1, Αζήλαη, ζει Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 126, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 21 Μαΐνπ 1719, θ. 136r, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 10, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο ( ), ΦΚ. 331, 3 Μαξηίνπ Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ.175r. 31 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 81, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Μαξηίνπ 1765, θ.12r. 32 Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ.175r. 33 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 81, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 11 Μαΐνπ 1768, θ.114v. 34 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 83, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 28 Ηαλνπαξίνπ 1781, ζει Βι. ελδεηθηηθά, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 174, Κψδηθαο Παγίδνο θαη ηηλψλ Καηαξξάθηνπ, Βνπλνχ, θνηλήο ( ), 14 Ννεκβξίνπ 1801, ζ.14, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1825, θ. 54r, ζ.84, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 13 επηεκβξίνπ 1826, θ. 102αv, ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 760, Κψδηθαο Φιαηζίσλ ( ), 24 Φεβξνπαξίνπ 1823, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 760, Κψδηθαο Φιαηζίσλ ( ), 8 επηεκβξίνπ 1819, θ. 17r. 37 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 5 Φεβξνπαξίνπ 1825, θ.53r, ζει.79, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 683, Κψδηθαο Παηξηθψλ ( ), 31 Απγνχζηνπ 1849, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 683, Κψδηθαο Παηξηθψλ ( ), 8 Ννεκβξίνπ 1850, ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 211, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 31 Οθησβξίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 663, Κψδηθαο Καιακσηήο, 3 Απξηιίνπ 1852, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 190, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 17 Μαξηίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 211, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 31 Οθησβξίνπ Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Οζκάλ ηνπ Γ πεξί αλαλεψζεσο ηνπ επί Μαρκνχη ηνπ Α εθδνζέληνο θαη ηα ηεο θνξνινγίαο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ αθνξψληνο θηξκαλίνπ, 6/17 Μαΐνπ 1755, Υ.Β. Μαπξφπνπινο, Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π. ζ ρεηηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ ζε λνηαξηαθέο πξάμεηο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Δλδεηθηηθά, βι. Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, θ.85r, Υεηξφγξαθν 19, Κψδηθαο Βέζζεο ( ). 44. Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Aρκέη ηνπ Γ πεξί απνγξαθήο ησλ θαηνίθσλ Υίνπ θαη επηβνιήο ηνπ θφξνπ εζπεληδέ (πεκπηεκνξίνπ), 7/18 Ηνπλίνπ 1719, Υ.Β. Μαπξφπνπινο Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π., ζ Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Αβδνπικεηδίη πεξί θαηαξγήζεσο ηεο αζπδνζίαο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη θνξνινγηθήο αθνκνηψζεσο απηψλ, 30/10 Μαΐνπ 1755, Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π., ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ, 14 επηεκβξίνπ 1782, ζει Πάξνηθνο, ιέγεηαη ν θάηνηθνο «νη λνηάξηνη κεηαρεηξίδνληαη θαηαθόξσο ηελ ιέμηλ πάξνηθνο αληί ηνπ νξζόηεξνπ θάηνηθνο» (Α.Γ.Παζπάηεο, 1888:275). 48 Υαξαθηεξηζηηθά, θαηαλνκή θφξνπ πεξηγξάθεηαη ζε απνθάζεηο ηεο θνηλφηεηαο Καιακσηήο βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Ηζηνξηθφ Αξρείν Υίνπ, 14 Ηαλνπαξίνπ 1708, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ (Μηξκηγθηνχ), ( ), 24 Ηνπιίνπ 1771, θπι.39v. 50 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ (Μηξκηγθηνχ), ( ), 22 Ηνπιίνπ 1774 θπι.89r. 51 Απφ πνιχ παιηά απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1686, νη εθπξφζσπνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ είραλ απνθαζίζεη ζρεηηθά: «1686 αβνύζηνπ εγεξεζελ έλαλ ζηξνπκέλην νπνπ θακελ ε ζπλαμε όια ηα ρνξεα ηα καζηερνρνξεα νπνηνο αγνξαζε πξακαλ γε ζπεηηλ καζηερνκελνπ αλζξνπνπ θαη λα μειεθηη εθελνο αλζξνπνο νπνπ πνπιεζε λα κελε εθελνο νπνπ αγνξάζε καζηερε δηα ην πξακαλ νπνπ εγνξαζελ θαη θαηά ην ζηξνπκέληνλ [ ]» Υεηξφγξαθν (;) Κψδηθαο Καιακσηήο, ζει. 445, ελ Καλειιάθε, Κ.Ν., (1983: ). 52 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 108, Κψδηθαο Νελήησλ, ( ), Βηβιηνζήθε Κνξαή, θπι. 84v. 53 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), ζει. 245, Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 127, φ.π. ζ.152, Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 127, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), , ζ.84, Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 78, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), , θ.75r, ρθ. 32, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ΦΚ. 331 ( ), , Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 124, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), θ.α. 55 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 107, Κψδηθαο Κνηλήο, ( ), 16 Ηνπιίνπ 1830, θ 42r, Βι. Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, Υεηξφγξαθν 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), Ηζηνξηθφ Αξρείν Υίνπ, Υεηξ. 222, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 9, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), ζει. 117, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.74, ΦΚ. 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), 74, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.227, ΦΚ. 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), 227, ;.; Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 114, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), Βηβιηνζήθε Κνξαή, ζει. 603, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 68, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, ζει. 43, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 104v, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 139v, , Βι. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), ζει. 8v, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 595, Κψδηθαο Καηαξάθηνπ ( ) ζει.1-2, Βι. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 121, Πξαθηηθά Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ, 12 Οθησβξίνπ 1862, ζει

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Επιβλέπων: Θωμάς ακκάς πουδάστρια: Παναγιώτα Δ. Κουνούκλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ.

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ. Τποβληθείρ ζηην καθηγήηπια: Κ. ΛΗΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Η δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δεκόζηνπ δαλεηζκνύ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1824-1932 θαη νη πησρεύζεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ζ ΝΔΑ ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ζ ΝΔΑ ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΝΔΑ ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δπηβιέπωλ: ΠΑΤΛΟ Γ. ΠΔΕΑΡΟ πνπδάζηξηα: ΑΜΑΛΗΑ ΣΕΑΚΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΔΘΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΣΘ ΔΘΕΘΝΕΘ ΤΝΑΛΛΑΓΕ Μ Δ Ρ Ο ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΔΘΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΣΘ ΔΘΕΘΝΕΘ ΤΝΑΛΛΑΓΕ Μ Δ Ρ Ο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μ Δ Ρ Ο Α ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηε ζχγρξνλε δηεζλή νηθνλνκηθή ην πιένλ ζεκαληηθφ θαη ακθηιεγφκελν δήηεκα είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δήηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηεζλείο κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο. ην παξειζφλ, ζπρλά

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο. Ζ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία ζηε Γαιιία

Πξφινγνο. Ζ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία ζηε Γαιιία Πξφινγνο Οη ζεκεξηλέο θνηλσληθφ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ, αιιά θαη ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην ξφιν θαη ηελ ζεκαζία ηεο Σνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Επαγγελμαηική Ικανοποίηζη ηων Δημοζίων Υπαλλήλων, Η Περίπηωζη ηοσ Ι.Κ.Α.» Φνηηήηξηα: ΜΑΛΑΜΟΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Β ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα πνιηηηθή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Η θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ (ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή»

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ..: ποσδές ζηις Γλώζζες και ηον Πολιηιζμό ηφν Υφρών ηης Νοηιοαναηολικής Δσρώπης ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα