Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ"

Transcript

1 Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ Ιεραπεηρίηης Δημήηριος 1 1 Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο ΤΔΗ Φαιθίδαο, Γξ. Γεσγξαθίαο-Οηθνλνκνιόγνο, Μπηδαλίνπ 3, Βνύια, , Αζήλα, ηει , fax , Πεπίληψη: Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Υίν νη θάηνηθνη είθνζη ελφο θνηλνηήησλ εμαζθάιηζαλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε απφ ηνλ θαηαθηεηή κε αληάιιαγκα ηελ θαιιηέξγεηα, παξαγσγή θαη ζπιινγή ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο. Σν πξνλνκηαθφ απηφ θαζεζηψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξντφληνο πνπ εγθαζίδξπζε ην νζσκαληθφ θξάηνο, δεκηνχξγεζε επλντθέο ζπλζήθεο θνηλνηηθήο αλάπηπμεο ζηε Υηαθή χπαηζξν. ην παξφλ άξζξν, πξαγκαηνπνηψληαο νξηδφληηεο ηζηνξηθέο ηνκέο ζε κηα πεξίνδν ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ εηψλ, δηεξεπλάηαη ν ζεζκφο ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζην ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζην ζεζκφ ηεο θνηλφηεηαο, ζηνπο θνξείο θαη ηα φξγαλα αληηπξνζψπεπζεο, ζην ζχζηεκα εθινγήο απηψλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε ε θνηλφηεηα ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη πνηνηηθή έξεπλα αξρεηαθνχ πιηθνχ θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ θαη ινηπψλ πξάμεσλ, θαηαρσξεκέλσλ ζε λνηαξηαθνχο θψδηθεο ησλ είθνζη ελφο θνηλνηήησλ, πνπ ζπληάρζεθαλ εληφο ησλ ηξηψλ αηψλσλ ελδηαθέξνληνο. RURAL COMMUNITY THROUGH THE YEARS. THE CASE OF THE MASTIC VILLAGES IN CHIOS FROM THE 17 TH TO THE 19 TH CENTURY Ierapetritis Dimitrios 1 1 Scientific Collaborator of the Technical Educational Institute (TEI) of Chalkida, PhD in Geography Economist, 3 Bizaniou Str., Voula, Athens, Greece, Tel: , Fax , Abstract: Since the first years of the Ottoman dominance of Chios, the inhabitants of twenty one communities achieved a favourable treatment by the Conqueror in exchange for the cultivation, production and harvest of the unique product of mastic. This favourable regime in combination with the monopolistic utilisation of the product that established the Ottoman State created good conditions for the community development of the countryside in Chios. This paper makes some horizontal sections in a total period of three hundred years and attempts to analyse the concept of community in Mastic Villages and the economic impact on the area. More particularly, it examines the organisation, operation and changes undergone by the community as regards its institutions and representation bodies, their tasks and their relations to the representatives of the Ottoman administration as well as the role played by the community within the local economy. The applied methodological approach includes a qualitative research of the archives of community decisions and other deeds registered in notarial codes of the twenty one communities, which have been compiled within the examined three centuries of interest. Λέξειρ κλειδιά: Αγξνηηθή Κνηλφηεηα, Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηνπ Αηγαίνπ, Οζσκαλνθξαηία, Μαζηηρνρψξηα, Μαζηίρα. Key-Words: Rural Community, Historical Geography of the Aegean, Ottoman Dominance, Mastic Villages, Mastic. 1. Διζαγωγή Ζ πεξίνδνο ηεο Σνπξθνθξαηίαο, αλακθηζβήηεηα, παξείρε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλφηεηαο 1, ελφο ζεζκνχ πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιαδηθήο 334

2 ππαίζξνπ 2. ην λεζησηηθφ ειιαδηθφ ρψξν - θαηά ηνλ Γ.Εαθπζελφ «κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε ηελ πην ηέιεηα κνξθή ηνπ θνηλνηηθνύ ζεζκνύ» (Γ.Εαθπζελφο, 1976:57) - δηαπηζηψλεηαη φηη παξάγνληεο, φπσο ε παξαρψξεζε εηδηθψλ πξνλνκίσλ απφ ην Οζσκαληθφ θξάηνο θαη ε ζρεδφλ αλχπαξθηε επίβιεςε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άλζεζε ζεζκψλ απηνδηνίθεζεο. Ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αγξνηηθή θνηλφηεηα ηεο λφηηαο Υίνπ. Ζ εμέρνπζα γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε νπνία ηελ θαηέζηεζε ζπνπδαίν θέληξν εκπνξηθήο δηακεηαθφκηζεο, ε παξαγσγή ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο θαη ε δηεζλήο δήηεζε πνπ απηή γλψξηδε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή ηζηνξηθή κειέηε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο (.Καβάδαο,1976:10, Δ.Βαθαιφπνπινο, 1976:343, Κ.Ν.Καλειιάθεο, 1890:517) παξνηξχλνπλ ζε βαζχηεξε κειέηε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα ηεο Υίνπ. Ζ θαηάιεςε ηεο Υίνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1566 δεκηνχξγεζε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηνπ θνηλνηηθνχ ζεζκνχ θαζψο ν λένο θαηαθηεηήο απέβιεπε απνθιεηζηηθά ζηελ ηακηεπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνχισλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπο ζε αδπλακία εμέγεξζεο. Καη απηή ηελ πεξίνδν, ην λεζί ηεο Υίνπ ήηαλ δηεζλψο γλσζηφ γηα ην κνλαδηθφ πξντφλ ηεο Υηαθήο καζηίραο, ην νπνίν πσινχηαλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο Αλαηνιήο θαη Γχζεο θαη παξαγφηαλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηα ρσξηά ηεο λφηηαο Υίνπ 3. Ζ Τςειή Πχιε, επηρεηξψληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ νθέινπο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο καζηίραο, δηαηήξεζε ην ππφ ησλ Γελνπαηψλ θαζεζηψο κνλνπσιηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο καζηίραο. Έζεζε ηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα 4 ηεο Υίνπ ππφ εηδηθφ θαζεζηψο δηνίθεζεο μεπεξλψληαο ηνπο θξαηηθνχο δηνηθεηηθνχο θνξείο θαη ηηο δνκέο ηνπ ζαληδάθ ηεο Υίνπ, ελψ παξάιιεια παξαρψξεζε εηδηθά πξνλφκηα πξνο ηνπο θαηνίθνπο απηψλ κε αληηζηάζκηζκα ηε ζπιινγή θαη παξάδνζε ππφ ηε κνξθή θφξνπ, ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ηεο πνιχηηκεο καζηίραο. Αλέζεζε ηε δηνίθεζε ησλ ρσξηψλ απηψλ ζηνλ Αγά ηεο καζηίραο ή αθίδ-δκίλε, ν νπνίνο ήηαλ ν εθκηζζσηήο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο. ηα ρσξηά ηεο λφηηαο Υίνπ εηδηθέο ζπλζήθεο επέηξεςαλ ηελ αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξεο κνξθήο θνηλνηηθήο νξγάλσζεο, ηεο νκνζπνλδίαο θνηλνηήησλ. Δίθνζη κία θνηλφηεηεο απνηέιεζαλ κία παξαγσγηθή έλσζε ρσξηψλ, πνπ είρε σο βαζηθή αξκνδηφηεηα ηελ παξαγσγή θαη ζπγθέληξσζε ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο. Απαξηίδνληαο ην Κνηλφ, ηελ Κνηλφηεηα ή ηνλ Γήκν ησλ Μαζηηρνρσξίσλ, φπσο κεηνλνκάζζεθε, ζπγθξνηήζεθαλ ζε εληαίν θαη αλεμάξηεην θνξέα δηνίθεζεο. Πξφζθαηεο εξγαζίεο 5 κειέηεζαλ ηελ ηδηαίηεξε απηή κνξθή θνηλνηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ. Ωζηφζν, ρξήδεη αλάδεημεο θαη κειέηεο ε δπλακηθή εμέιημε ηνπ θνηλνηηθνχ ζεζκνχ θαζψο θαη άγλσζηεο πηπρέο ηνπ θνηλνηηθνχ βίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 17 νπ 19 νπ αηψλα ζηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα. Σν παξφλ άξζξν, πξαγκαηνπνηψληαο νξηδφληηεο ηζηνξηθέο ηνκέο ζε κηα πεξίνδν ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ εηψλ, εκβαζχλεη θαη κειεηά ηελ θνηλφηεηα, ηνλ πξψην βαζκφ θνηλνηηθήο νξγάλσζεο, θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. 2. Μεθοδολογία Σν παξφλ άξζξν βαζίδεηαη ζε πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο κειεηά πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ θπξίσο απφ αξρεηαθφ πιηθφ, φπσο, λνηαξηαθέο πξάμεηο, θνηλνηηθέο απνθάζεηο, αιιεινγξαθία εθπξνζψπσλ ηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο κε ηνπο θνηλνηηθνχο άξρνληεο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 17 νπ -19 νπ αηψλα, θαζψο θαη άιιεο ηζηνξηθέο, πεξηεγεηηθέο θαη γεσγξαθηθέο πεγέο θ.α.. Όζνλ αθνξά ζην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε, κειεηήζεθαλ θαη απνδειηηψζεθαλ εβδνκήληα ηξεηο (73) λνηαξηαθνί θψδηθεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ θσδίθσλ ησλ ρσξηψλ θαη ηεο πεξηφδνπ ελδηαθέξνληνο πνπ θπιάζζνληαη ζηε Γ.Κ.Η. Βηβιηνζήθε Κνξαή θαη κέξνο ησλ θσδίθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηα Γ.Α.Κ. Ννκνχ Υίνπ. Σα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ θσδίθσλ απηψλ απνθαζίζζεθε λα ππνζηεξηρζνχλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο. Κξίζεθε ζθφπηκν θαη επαξθέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξεηο «ηνκέο» ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κειεηψληαο δείγκα ησλ δηαζέζηκσλ λνηαξηαθψλ θσδίθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηα Γ.Α.Κ.- Ννκνχ Υίνπ επηιέγνληαο θψδηθεο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ ηεζζεξαθνληαεηία θάζε αηψλα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο αηψλεο 18 ν θαη 19 ν, αξρηθά δεκηνπξγήζεθε βάζε κε φινπο ηνπο ππάξρνληεο θψδηθεο ησλ είθνζη ελφο Μαζηηρνρσξίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εμεηαδφκελε ηξηαθνληαεηία, ήηνη, εμήληα ηξηψλ (63) θαη εβδνκήληα ηξηψλ (73) θσδίθσλ, αληίζηνηρα. 335

3 3. Αποηελέζμαηα Έπεςναρ 3.1 Γενική Σσνέλεσζη Έλα απφ ηα βαζηθά φξγαλα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα ηεο Υίνπ απνηέιεζε ε Γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία ζπλεξρφηαλ θαζ φιν ην έηνο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ άκεζα ή έκκεζα ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο θνηλφηεηαο ζπλαδφηαλ «όινλ ην ρσξίνλ» 6, φπνπ μερψξηδαλ νη ηεξείο θαη νη Γέξνληεο ηεο θνηλφηεηαο. Ωζηφζν, δελ είλαη βέβαην φηη ζπκκεηείρε ελεξγά ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ θαζψο ζηηο αληίζηνηρεο λνηαξηαθέο πξάμεηο θέξεηαη λα ππνγξάθεη κηθξφο αξηζκφο φζσλ παξεβξίζθνληαλ «έγηλελ ην παξφλ θαη ελεγλψζηελ θαη ππνγξάθνπλ έθαζηνο ηδία ρεηξί» 7. Ο ηφπνο δηνξγάλσζεο ησλ Γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ήηαλ ζπλήζσο ην ιεηβάδη 8 ηεο ρσξηνθθιεζηάο, ην κέζνλ ηνπ πξναπιίνπ ρψξνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ Ηεξνχ Νανχ ηεο θνηλφηεηαο ή ε «πιάηδα», ε πιαηεία ηεο θνηλφηεηαο 9. Σρήκα 1. Τα Δίθνζη έλα Μαζηηρνρώξηα Φίνπ Κπξηφηεξα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ απνηεινχζαλ ελδεηθηηθά, ε εθινγή Γεξφλησλ 10, ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ε δηαρείξηζε ηεο θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο 11, ε απαιιαγή απφ θνξνινγηθά βάξε 12, ε δηεπζέηεζε ρξεψλ 13, ε ηνπνζέηεζε εγνπκέλσλ Ηεξψλ Ναψλ 14, ε ζπκθσλία κεηαμχ νιφθιεξεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηξίησλ 15 ε ηνπνζέηεζε θνηλνηηθψλ επηηξφπσλ, ε πάηαμε ησλ θινπψλ 16 θ.α Γέρονηες Ο αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ ησλ είθνζη ελφο θνηλνηήησλ δηαθνξνπνηήζεθε θαζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 17 νπ -19 νπ αηψλα ηφζν ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, φζν θαη κέζα ζην ρξφλν. Καηά ηνλ 17 ν αηψλα, ν αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ ζε νξηζκέλεο θνηλφηεηεο αλεξρφηαλ ζε δχν 17, ζε άιιεο ζε ηξεηο 18 θαη ζε άιιεο ζε πέληε Γέξνληεο 19. Διάρηζηεο είλαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ Γεξφλησλ, θαζψο κνλαδηθφ ηεθκήξην απνηειεί απφθαζε ηεο Κνηλφηεηαο Αξκνιίσλ, ζπληαρζείζα ηνλ Ηνχιην ηνπ ηε δηαδηθαζία εθινγήο Γεξφλησλ πξσηνζηαζηνχζαλ νη ηεξείο θαη νη απεξρφκελνη Γέξνληεο παξφληνο θαη ηνπ ιανχ ηεο θνηλφηεηαο. Ωζηφζν, δελ είλαη ζαθέο, εάλ νη ινηπνί θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο ζπκκεηείραλ ζηελ εθινγή ή απιψο παξεβξίζθνληαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ε νπνία ιάκβαλε ρψξα ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, ην ιεηβάδη 20. Δπηπξφζζεηα, δηαθαίλεηαη φηη πξνβιεπφηαλ θάπνηνπ είδνπο δηαπίζηεπζε ησλ λέσλ Γεξφλησλ απφ ηνλ γξακκαηηθφ ηεο θνηλφηεηαο «λα πάξνπλ βνπιή ηνπ γξακκαηηθνύ» 21. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο πξάμεηο εθινγήο γηλφηαλ ζηε δέζκεπζε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ φπνησλ εμφδσλ αλέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επζχλε ησλ Γεξφλησλ λα ιέλε ηελ αιήζεηα θαη λα κελ εμαπαηνχλ ην ιαφ ζε ζρέζε κε ηα θνηλνηηθά έμνδα. Ζ εγθπξφηεηα ηεο εθινγήο ηέινο, πξνυπφζεηε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ρνηδεηίνπ απφ ηνλ θαδή ηεο Υίνπ παξάιιεια κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ζε λνηαξηαθφ θψδηθα ηνπ ρσξηνχ 22. Σν αξρεηαθφ πιηθφ γηα ηνλ18 ν αηψλα είλαη ζαθψο πινπζηφηεξν θαη ηθαλφηεξν λα ηεθκεξηψζεη ηε ζχλδεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ θάζε θνηλφηεηαο. Μεγάιεο θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ, φπσο ην Ππξγί θαη ε Καιακσηή 23 δηέζεηαλ ηέζζεξεηο Γέξνληεο ελψ κηθξφηεξεο πιεζπζκηαθά θνηλφηεηεο φπσο ην Μπξκίγθη, ε Κνηλή, ηα Αξκφιηα θαη ην Θνινπνηάκη

4 δηέζεηαλ απφ έλαλ έσο δχν Γέξνληεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 18 νπ αηψλα νη εθινγέο Γεξφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Φζηλνπψξνπ (επηέκβξηνο- Οθηψβξηνο) 25. Σνχην κάιινλ, δηφηη θαη απηή ηελ πεξίνδν νη λένη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο είραλ ηελ επζχλε ηεο ζπιινγήο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο. Ζ δηάξθεηα ζεηείαο γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη φηη ήηαλ ην έλα έηνο, ελψ σο βαζηθή ηνπο αξκνδηφηεηα αλαθέξεηαη ε εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηελ Οζσκαληθή δηνίθεζε 26. Μεηά ηε δεχηεξε δεθαεηία θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 18 νπ αηψλα, ε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ πξαγκαηνπνηείην θαηά ην πξψην εμάκελν ζε εκεξνκελία ζπλδεφκελε πηζαλφηαηα κε ηελ 1 ε Μαξηίνπ, εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην Οζσκαληθφ θξάηνο 27, νπφηε νη λένη Γέξνληεο φθεηιαλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζχλαμε θαη απφδνζε ησλ ινηπψλ νθεηιφκελσλ θφξσλ πέξαλ ηνπ θφξνπ καζηίραο 28. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηνλ κήλα Μάξηην σο «ν θαηξόο ηνπ γεξνληηθίνπ» 29. ε απφθαζε ηεο Κνηλφηεηαο Ππξγίνπ, έηνπο 1732 αλαθέξνληαη θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιάκβαλαλ νη Γέξνληεο πέξαλ ηεο απφδνζεο ησλ «αθεληηθψλ» ρξεψλ, δειαδή ησλ νθεηινκέλσλ θφξσλ πξνο ηελ Οζσκαληθή δηνίθεζε, φπσο ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηελ πιεξσκή δξαγαηψλ, ηεξέσλ, θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θνξέσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θνηλφηεηαο 30,31. Σν 1752 ζε θνηλνηηθή απφθαζε εθινγήο Γεξφλησλ, γίλεηαη γηα πξψηε θνξά, αλαθνξά ζηελ απφδνζε κηζζνχ πξνο ηνπο Γέξνληεο χςνπο 60 αζηιιάλησλ «δηα όια ηνπ(ο) ηα έμνδα» 32. Ζ πξψηε αλαθνξά, ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία δεκφζηαο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ ησλ Γεξφλησλ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο πεξηφδνπ Γεξνληίαο ηνπο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο, βξέζεθε ζε θνηλνηηθή απφθαζε εθινγήο ηνλ Μάτν ηνπ ην δεκφζην έιεγρν γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κεηαγελέζηεξε απφθαζε εθινγήο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1781 «θαη θζάλνληαο ν ρξόλνο λα αιιάηνπληαη λα δίλνπ(λ) θαζαξόλ ινγαξη(α)ζκόλ εηο ζε όιελ ηελ θνηλόηεηαλ» 34. Καζ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ 19 νπ αηψλα, ν αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ παξέκεηλε αδηαθνξνπνίεηνο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Γέξνληεο ζρεδφλ ζε φια ηα ρσξηά αλέξρνληαλ ζε δχν 35 (2) πιελ εμαηξέζεσλ θάπνησλ κηθξψλ ρσξηψλ ηα νπνία εθπξνζσπνχληαλ απφ έλαλ (1) Γέξνληα 36,37. Δπηπξφζζεηα θαη απηἠ ηελ πεξίνδν δελ παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ Γεξφλησλ, ηελ νξηζκέλε πεξίνδνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, ηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθάζηνηε θνηλνηηθήο δηνίθεζεο λα πξαγκαηνπνηεί κε ην πέξαο ηεο ζεηείαο ηεο δεκφζην απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηφηεηα πξνζηαζίαο ησλ θησρψλ, θαζψο γίλεηαη κλεία θαηά ηελ εθινγή ηνπο ζηελ θαηαλνκή ειαθξφηεξνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ζηνπο θησρνχο «λα ζπλάζζνπλ ηα βαζηιηθά δνζίκαηα θαηά ηελ αλαινγίαλ ησλ πνπιεηίσλ ηνπ θαζελόο» 38 θαη ε πιεξεμνπζηφηεηα πνπ θαηείραλ νη Γέξνληεο κέζα απφ ηελ δηθαζηηθή εμνπζία «λα παηδεύνπλ ηνπο αηάθηνπο θαη παξήθννπο αλζξώπνπο» 39. Αχμεζε, ηέινο, παξνπζηάδεη ν κηζζφο ησλ Γεξφλησλ, θαζψο ην 1832 αλήιζε ζηα γξφζηα 40. Μεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα, ην 1841 έηνο θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ καζηίραο, ν κηζζφο ησλ Γεξφλησλ κεηψλεηαη ζηα 800 γξφζηα 41, κείσζε ε νπνία πηζαλψο λα ζπλδέεηαη θαη κε κείσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ απηή επέθεξε. Μέζα ζηνλ 19 ν αηψλα κεζνιάβεζαλ ηα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα ηνπ Πνιινί ζθαγηάζζεθαλ, άιινη εθηνπίζζεθαλ βίαηα ή πνπιήζεθαλ σο ζθιάβνη, ελψ άιινη θαηάθεξαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιινπο ηφπνπο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ζ ζεκαληηθή απηή κείσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ επέθεξε ηελ αλαζηνιή ηεο θαιιηέξγεηαο. Σν 1824 ν δηνηθεηήο ηεο Υίνπ πξνζπαζψληαο λα επαλαδηνξγαλψζεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξντφληνο, ζε πξφζθιεζή ηνπ θάιεζε φζνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υίνπ βξίζθνληαλ εθηφο ηνπ λεζηνχ λα επηζηξέςνπλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Παξάιιεια, ν Γηνπζνχθ Παζζάο επέηξεςε ηελ επαλίδξπζε ηνπ Κνηλνχ κεηέπεηηα Γήκνπ ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ, ελψ ην 1832 κε εηδηθφ απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα επηζηξάθεθαλ νη πεξηνπζίεο πνπ είραλ θαηαζρεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο καζηίραο. 3.3 Η ζσμβολή ηης κοινόηηηας ζε οικονομικά θέμαηα διατείριζης ηοσ τώροσ Βάζεη Απηνθξαηνξηθήο ζπλζήθεο, νη θάηνηθνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ απαιιάρζεθαλ απφ φινπο ηνπο θφξνπο, πέξαλ ηεο θαηαβνιήο νθάδσλ ηεο παξαγφκελεο καζηίραο, παξαδνηέαο εληφο 303 θηβσηίσλ 42, θαη ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ 43. Ο θφξνο ηεο καζηίραο απνηεινχζε εηδηθφ θφξν, ν νπνίνο επηβάξπλε θάζε έλα ρσξηφ μερσξηζηά θαη θαηαβαιιφηαλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πνζφηεηα καζηίραο. Τπεχζπλε δεκνζηνλνκηθή κνλάδα θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο ήηαλ ε θνηλφηεηα, 337

5 εληφο ηεο νπνίαο ζηε ζπλέρεηα, θαηαλεκφηαλ ν θφξνο ζε θάζε θάηνηθν μερσξηζηά. Σν 1719 πξνζηέζεθε ζηηο επηβαξχλζεηο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ, φπσο ζπλέβε θαη ζε νιφθιεξε ηε Υίν, ν θφξνο ηζπεληδέ 44. Οη ηξεηο απηνί θφξνη παξέκεηλαλ κέρξη ην 1841 έηνο θαηά ην νπνίν απνθαζίζζεθε ε απειεπζέξσζε ηεο εκπνξίαο ηεο καζηίραο, ε θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο θαη ε θαηαβνιή εθηά (7) θνξηίσλ θαη γξνζίσλ, ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηεο δεθάηεο απφ ην πξντφλ ηεο καζηίραο θαη ν ηεισλεηαθφο δαζκφο καζηίραο 45. Σρήκα 2. Σπκκεηνρή ησλ εηθνζηελόο θνηλνηήησλ ζηνλ θαηαβαιιόκελν θόξν καζηίραο, έηνο 1831 Πεγή: Γ.Ενιώηαο,1928: Ζ Ηζηνξία ηεο Φίνπ,η.Γ, Μ.Β, Αζήλα, ζει.703, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ππνβάζξνπ Ννκαξρία Φίνπ, : Απνθάζεηο Δπηηξνπώλ Οξίσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Φίνπ, Φίνο θαη Δ.Δ.Τ.Α.Α,.2004: Οη Φάξηεο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Αζήλα. Αλ θαη είλαη γλσζηφ φηη ηελ θαηαλνκή ηνπ θφξνπ ζηηο είθνζη κία θνηλφηεηεο δηελεξγνχζαλ νη Βεθίιεδεο (εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ), δελ έρεη επηβεβαησζεί ν ηξφπνο θαη ην θξηηήξην κε ην νπνίν γίλνληαλ ε θαηαλνκή απηή. Σν πην πηζαλφ είλαη φηη ε θαηαλνκή απηή βαζηδφηαλ ζηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο θάζε θνηλφηεηαο 46. Σν ζπλνιηθφ θφξν πνπ ρξεσλφηαλ θάζε θνηλφηεηα θαινχληαλ νη Γέξνληεο απηήο λα θαηαλείκνπλ ζε θάζε «πάξνηθν», ηθαλφ λα θαιιηεξγήζεη ηνπο ζθίλνπο ηδηνθηεζίαο ηνπ 47,48. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε απηψλ ησλ δχν αλαθνξψλ, ν θαζνξηζκφο ηεο αθξηβνχο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο πνπ επηβάξπλε ηζφπνζα θάζε πάξνηθν αλαθνηλσλφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο πνζφηεηαο απηήο αθαηξνχληαλ απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ έπξεπε λα θαηαβάιεη ε θνηλφηεηα ζηνλ Αγά, κηθξή πνζφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ ππνρξέσζε ζε θφξν καζηίραο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηα «θνπηδνπθιά», ηελ νπνία θάιππηε ε ίδηα ε θνηλφηεηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθαλ ρήξεο, αλάπεξνη, ππέξγεξνη θ.α.. Πνιιέο θνξέο ε θαηάηαμή ηνπο ζηα «θνπηδνπθιά» γηλφηαλ κε λνηαξηαθή πξάμε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ Γεξφλησλ θάζε θνηλφηεηαο, θπξίσο φηαλ ην αλαθεξφκελν πξφζσπν, αδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, κεηαβίβαδε ηνπο ζθίλνπο θαη ηα θηήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ ζηελ θνηλφηεηα 49. Ζ ίδηα ε θνηλφηεηα ζηε ζπλέρεηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο θάζε ρξφλν, αλαδεηνχζε ελδηαθεξφκελνπο θαη κεηαβίβαδε θηήκαηα κε ζθίλνπο πνπ είραλ πιένλ ππεηζέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ζε ηξίηνπο, κε αληάιιαγκα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη έηνο θαηαβνιήο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο 50. Σν ππφινηπν ηνπ θφξνπ καζηίραο ε θνηλφηεηα ην δηέλεκε ηζφπνζα ζηνπο ηθαλνχο πξνο παξαγσγή πάξνηθνπο πνπ επξίζθνληαλ εθείλε ηελ ρξνληά. ηε ζπλέρεηα, θάζε πάξνηθνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θαιχςεη ην θφξν καζηίραο πνπ ηνπ αλαινγνχζε, είηε απφ ηελ παξαγσγή ηνπ είηε αγνξάδνληαο πνζφηεηα απφ ηνλ Αγά, είηε αγνξάδνληαο ιαζξαία καζηίρα απφ άιινλ παξαγσγφ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαηάθεξλε λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη θάπνηνη δελ θάιππηαλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο έλαληη ηεο θνηλφηεηαο, λα θαηαβάινπλ δειαδή ηνλ αλαινγνχληα θφξν καζηίραο, κε απνηέιεζκα ηα ρξένο ηνπο λα ην θαηαβάιιεη ε θνηλφηεηα θαη απηνί λα ρξεψλνληαη έλαληη ηεο θνηλφηεηαο. Σν ρξένο απηφ ηνπο ζπλφδεπε πξνζσπηθά, βάξπλε θάζε πεξηνπζηαθφ ηνπο ζηνηρείν 51 θαη κεηαβηβαδφηαλ καδί κε ηε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ έηζη ψζηε λα θαιείηαη ν αγνξαζηήο ησλ αθηλήησλ λα θαηαβάιεη ην ρξένο ζε καζηίρα ηνπ πσιεηή. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο δηαπηζηψλνληαλ πξνβιήκαηα κε ηνπο Μαζηηρνρσξίηεο πνπ γηα θάπνην ιφγν βξίζθνληαλ εθηφο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη ειάκβαλαλ σο πξνίθα αθίλεηα «ρξεσκέλα» κε καζηίρα. Πνιινί απφ απηνχο ζηε ζπλέρεηα πνπινχζαλ ηα αθίλεηα απηά ζε Μαζηηρνρσξίηεο πάιη ηνπ εμσηεξηθνχ ρσξίο λα ηα «δηνξζώζνπλ», λα ηα μερξεψζνπλ δειαδή, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κεγάιε αλαηαξαρή ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο ιφγσ 338

6 ηνπ κεγαιχηεξνπ θφξνπ πνπ επηκεξίδνληαλ νη κφληκνη θάηνηθνη ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ε πνζφηεηα ηελ νπνία ζπλνιηθά φθεηιε λα θαηαβάιιεη θάζε θνηλφηεηα ησλ είθνζη ελφο Μαζηηρνρσξίσλ. ρεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη απφθαζε ηεο θνηλφηεηαο Νελήησλ θαηά ηελ νπνία απνθαζίδεηαη α) λα είλαη άθπξε θάζε πξάμε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ γηα ην νπνίν ν ηδηνθηήηεο δελ έρεη ηαθηνπνηήζεη ηηο φπνηεο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ θνηλφηεηα θαη β) νη φπνηεο θνξνινγηθέο νθεηιέο βαξχλνπλ θάπνην αθίλεην, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ κεηαβηβαζζεί, λα κεηαθέξνληαη ζην λέν ηδηνθηήηε 52. Οη θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ πέξαλ ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο επηβαξχλνληαλ κε θεθαιηθφ θφξν, κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ πνζνχ, αλάινγα κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ηνπο. Ζ δηαλνκή θαη είζπξαμε ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ γηλφηαλ απφ ηνπο Γεκνγέξνληεο ηνπ Γήκνπ ηεο Υίνπ, νη νπνίνη ρξέσλαλ θάζε θνηλφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα απέδηδαλ απηφλ ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Υίνπ 53. Ζ επηηφπηα ζπιινγή ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ ζε θάζε θνηλφηεηα μερσξηζηά θαη ε απνζηνιή απηνχ ζηνπο Γεκνγέξνληεο ηνπ Γήκνπ Υίνπ γηλφηαλ απφ ηνπο Γέξνληεο θάζε Μαζηηρνρσξίνπ. Σαπηφρξνλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Οζσκαλψλ, νη θάηνηθνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ήηαλ βεβαξεκέλνη θαζ φιε ηελ πεξίνδν, κε ππνρξεψζεηο ζε ρξήκαηα, ζε είδε δηαηξνθήο ή ζε εξγαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθαλ φζν θαη ηνπ Γήκνπ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο αιιά θαη ηελ ζπγθέληξσζε απηψλ αλειάκβαλαλ νη εθπξφζσπνη ησλ θνηλνηήησλ 54. Οη επηκέξνπο θνηλφηεηεο θαζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, δηαδξακάηηζαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, παξεκβαίλνληαο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη αζθψληαο έιεγρν ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ αληαγσληζκνχ, ησλ θαιιηεξγεηψλ θ.α.. Παξάδεηγκα ειέγρνπ ηεο ηνπηθήο αγνξάο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί ε ζπκθσλία ησλ Γεξφλησλ ηεο θνηλφηεηαο Κνηλήο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1732 κε πξνκεζεπηή θξέαηνο, φπνπ ζπκθσλήζεθε λα θέξλεη θξέαο ζην ρσξηφ ν δεχηεξνο έλαληη ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο γηα έλαλ ρξφλν, απαγνξεχνληαο ζε ηξίηνλ λα πξνκεζεχεη κε θξέαο ην ρσξηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο Κνηλήο έιεγραλ ηελ ηηκή, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο πνπ πσινχληαλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. Παξάιιεια, ε κηθξή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο έδηλε ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επειημία ζηνπο εθπξφζσπνπο ηεο Κνηλήο λα επηιέμνπλ θαηά ην επφκελν έηνο άιινλ πξνκεζεπηή, ίζσο κε θαιιίηεξε πνηφηεηα θαη ζπκθεξφηεξε αγνξαζηηθή ηηκή 55. ε κηα πνιχ κεηαγελέζηεξε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ε θνηλφηεηα Καιιηκαζηάο έζεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1843 αλψηαηε ηηκή πψιεζεο ηνπ θξέαηνο, ειέγρνληαο ηελ ηνπηθή αγνξά θαη γλσξίδνληαο πσο ήδε απηή είρε θζάζεη ζε αζχκθνξα επίπεδα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Καιιηκαζηάο. Μάιηζηα, έζεζε θαη απζηεξέο πνηλέο ηφζν γη απηνχο πνπ δελ ζα πεηζαξρνχζαλ ζηελ θνηλή απηή θαηεχζπλζε, φζν θαη γη απηνχο νη νπνίνη αηζρξνθεξδνχζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ 56. Όζνλ αθνξά ζηελ ηνπηθή αγνξά άιεζεο ζίηνπ, ε θνηλνηηθή δηνίθεζε ηεο Καιιηκαζηάο ην Μάξηην ηνπ 1831 πξνρψξεζε ζε πξνζδηνξηζκφ αλψηαηεο ηηκήο θφζηνπο άιεζεο ζίηνπ ζηνπο είθνζη παξάδεο, ελψ ηαπηφρξνλα απαγφξεπζε ηελ άιεζε ζίηνπ κε πίζησζε, «βεξεζέ», επί θαηαβνιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηνπο παξαβάηεο θαη παξαθξάηεζεο αιεζκέλεο πνζφηεηαο αιεπξηνχ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή αμίδεη λα δνζεί ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ αληηκεηψπηδαλ θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα πνπ απεηινχζαλ ηελ αγξνηηθή ηνπο παξαγσγή. Ο ρσξηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε αζηηθή θαζηξηθή νξγάλσζε ησλ Μαζηηρνρψξσλ θαη ε απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο εθηφο ησλ ηνηρψλ απηψλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο δελ παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα θπιάγνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο. Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαινχληαλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη θνηλφηεηεο θαη νη εθπξφζσπνη ηνπο. Απφ ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα παξαηεξνχληαη αλαηαξαρέο ζηα ρσξηά, θαζψο ηα δψα πνπ παξέκελαλ εθηφο ησλ ηνηρψλ ηνπ ρσξηνχ δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξέο δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ πνιχηηκσλ ζθίλσλ. Σα θαηλφκελα απηά ππνθηλνχζαλ έξηδεο θαη δηακάρεο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ νη νπνίεο απαζρνινχζαλ ζνβαξά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηλνηήησλ, πνιιέο θνξέο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οζσκαληθή δηνίθεζεο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα αλαιήθζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ αηγψλ «δηαηί ραινύλ ην βαζηιηθόλ εκήξηλ θαη δέλδξα θαη ρσξάθηα» 57, ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνβάησλ ζε έλα θαη απηφ λα ην έρεη ν αθέληεο ηνπ δεκέλν θαη ζηα ηέζζεξα πφδηα γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δεκηψλ 58. Καηά ηνλ 19 ν αηψλα, παξαηεξνχληαη απζηεξφηεξεο πνηλέο (πςειά 339

7 πξφζηηκα, θαηάζρεζε θαηνηθίαο θ.α.) ζε φζνπο δηαηεξνχζαλ πέξαλ ηνπ ελφο δψνπ ή δελ κεξηκλνχζαλ γηα ηελ αζθαιή πξφζδεζε ηνπ, πνηλέο νη νπνίεο έθζαλαλ κέρξη θαη ηε θπιάθηζε 59. Αλακθίιεθηα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνλφκηα πνπ παξαρψξεζε ην Οζσκαληθφ θξάηνο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη δηαηεξήζεθε θάζ φιε ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο πνπ είραλ ζπληαρζεί ζην παξειζφλ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο Μλεκνλίσλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο πνπ ζπληάζζνληαλ ζε απηά. Καζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 17 νπ 19 νπ αηψλα, θάζε θνηλφηεηα δηαηεξνχζε ηνπο δηθνχο ηεο κλήκνλεο, λνηάξηνπο δίδνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζχληαμεο πξάμεσλ ζε κλήκνλεο άιισλ θνηλνηήησλ 60. Ζ ζθαγή ηεο Υίνπ νδήγεζε κεγάιν αξηζκφ θαηνίθσλ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ζηε δνπιεία θαη ζηνλ αλαγθαζηηθφ εθπαηξηζκφ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Κάπνηνη απφ απηνχο επηρείξεζαλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο ζπληάζζνληαο πξάμεηο ζε κλήκνλεο δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ απφ απηέο φπνπ πξνέξρνληαλ θαη βξίζθνληαλ ηα αθίλεηα απηά, δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε ζην εζσηεξηθφ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ παξνπζία Βεθίιεδσλ, Γεξφλησλ θαη Πξνεζηψλ ησλ εηθνζηελφο θνηλνηήησλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1848, θαηέιεμε ζε ξεηέο θαη ππνρξεσηηθέο νδεγίεο ηηο νπνίεο θαινχληαλ λα αθνινπζήζνπλ θαη νη είθνζη κία θνηλφηεηεο. ε απηή ηελ ζπλέιεπζε απνθαζίζζεθε ε χπαξμε ελφο κφλν Μλήκνλα ζε θάζε θνηλφηεηα, θαη ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε φισλ ησλ θσδίθσλ θαη ησλ ζπιινγψλ ιπηψλ θχιισλ κε παιαηέο θαη λέεο πξάμεηο ζε εηδηθφ θηβψηην ην νπνίν επξφθεηην λα θπιάγεηαη ζηελ ρσξηνεθθιεζηά θάζε θνηλφηεηαο. Παξάιιεια, απνθαζίζζεθε ε θαηαρψξεζε ησλ λέσλ πξάμεσλ ζε έλαλ λνηαξηαθφ θψδηθα 61 θαη ε απαγφξεπζε ζχληαμεο πξάμεσλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο απ απηέο φπνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ ε ζπκθσλία. Σέινο, απνθαζίζζεθε φηη έγθπξε ζα ζεσξείηαη κφλν ε λνηαξηαθή πξάμε πνπ έρεη θαηαρσξεζεί είηε ζηνλ λνηαξηαθφ θψδηθα ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο, είηε ζην λνηαξηαθφ θψδηθα ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ ςμπεπάζμαηα Καζίζηαηαη παζηθαλέο πιένλ φηη ε αγξνηηθή θνηλφηεηα ζηα Μαζηηρνρψξηα Υίνπ απνηειεί έλα επίιεθην πεδίν έξεπλαο. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ αλαδείρηεθαλ ηελ παξνπζηάδνπλ σο έλαλ ζεζκφ κε νινέλα απμαλφκελε δπλακηθή ζε απφιπηε αλαινγία κε ηελ άλζεζε θαη ηε βησζηκφηεηά ηεο. Παξαηεξείηαη δηφγθσζε ηεο εμνπζηαζηηθήο ηεο επζχλεο ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγξνηψλ ηεο Υηαθήο ππαίζξνπ: ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα παξαγσγήο θαη ζπγθέληξσζεο ηεο καζηίραο, απφδνζε θνξνινγηθνχ βάξνπο αλάινγνπ κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, πξνζηαζία ησλ θησρψλ θαη αλεκπφξσλ, έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο αγνξάο, πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, δηαζθάιηζε ησλ ηδηνθηεζηψλ θ.α. Ωζηφζν, ε έξεπλα θαηέδεημε φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ν ζεζκφο ηεο θνηλφηεηαο παξνπζηάδεη ζηνηρεία θζνξάο. Πξσηαξρηθά ε θνηλφηεηα φξηδε θαη θαζφξηδε, ελίζρπε θαη ελδπλάκσλε ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν σο πνιχπιεπξε απηνδχλακε νληφηεηα. Ζ ζρνιαζηηθφηεξε φκσο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γεξφλησλ ζηηο απνθάζεηο εθινγήο πνπ δελ ζεσξνχληαη πιένλ δεδνκέλεο, ν νξηζκφο απζηεξφηεξσλ πνηλψλ ζηνπο πάζεο θχζεσο παξεθηξέπνληαο απφ ηελ θνηλνηηθή νδεγία, ηα ζπρλφηεξα θαηλφκελα δηαθπγήο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ηεο καζηίραο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλεθηηθψλ δεζκψλ θαη θαη επέθηαζε ηελ παξαθκή ηεο. Βιβλιογπαθία 1. Αξγέληεο,Φ., θαη Κπξηαθίδεο,.Π.,1946: Ζ Φίνο παξά ηνηο Γεσγξάθνηο θαη Πεξηεγεηαίο, από ηνπ Ογδόνπ κέρξη ηνπ Δηθνζηνύ Αηώλνο. 2. Βαθαιφπνπινο, Α.Δ., 1976:, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ. Τνπξθνθξαηία ( ) Οη Ηζηνξηθέο Βάζεηο ηεο Νενειιεληθήο Κνηλσλίαο θαη Οηθνλνκηάο, Σφκνο Β, Έθδνζε Β, Θεζζαινλίθε. 3. Βηζβίδεο, Η.Σ.,1983: Ζ Κνηλνηηθή Γηνίθεζηο ησλ Διιήλσλ Καηά ηελ Τνπξθνθξαηίαλ, Ζ Ηδηνπξνζσπία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ, Σπιινγή Κεηκέλσλ, επηκ. Π. Γξαθφπνπινπ, Δθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή-Υφξλ, Αζήλαη. 4. Γ.Α.Κ. - Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, Ννηαξηαθνί Κψδηθεο ρεηξφγξαθα 1, 9, 15, 17, 18, 19, 30, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 80, 81, 82, 83, 85, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 123, 126, 127, 154, 174, 201, 534, 552, 567, 593, 595, 644, 662, 683, 687, 760, 855, 951, 1027, 1044, 1046, 1060, 1095,1100, 1140 θαη θάθεινη ρεηξνγξάθσλ 331, 349Α. 340

8 5. Γαληειίδεο Γ., 1934: Νενειιεληθή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία, Νέα χλνξα, Αζήλαη. 6. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», Ννηαξηαθνί Κψδηθεο - ρεηξφγξαθα 97, 104, 113, 115, 120, 121, 124, 126, 127, Ηεξαπεηξίηεο, Γ., 2007: Ζ Σπκβνιή ηεο Τνπηθήο Οξγάλσζεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Φίνπ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Φώξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 8. Ηεξαπεηξίηεο, Γ. 2009: Ζ Μαζηίρα ελ Δκπνξία θαη Λαζξεκπνξία ζην Αηγαίν ηνπ 19νπ Αηώλα, Δξγαζηήξην Αλάιπζεο & Οπηηθνπνίεζεο Υσξν-Υξνληθψλ Γεδνκέλσλ. Κείκελα Δξγαζίαο, Νν 2, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε. 9. Ηεξαπεηξίηεο, Γ.Γ. 2009: Γίθηπα θνηλνηηθήο δηνίθεζεο ζην Αηγαίν: ε πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ηεο Υίνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα, Τα Ηζηνξηθά 26 (51), Ηεξαπεηξίηεο Γ., 2010: Κνηλόηεηα θαη Φώξνο ζην Αηγαίν: Ζ πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Φίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο, Πξαθηηθά 2 νπ πκπνζίνπ Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Α.Π.Θ., Μπηηιήλε επηεκβξίνπ 2010 (ππφ έθδνζε). 11. Καβαδίαο, Γ., 1984: Ζ Κνηλσληνινγηθή Καηεγνξία ηεο Κνηλφηεηαο θαη νη αξαθαηζάλνη, πεξ. Ζπεηξσηηθή Δζηία, ΛΓ, ηεχρνο 390, 392, Ησάλληλα. 12. Καββάδαο,.Γ., 1976: Αξκνινπζηθά, Αζήλαη. 13. Καλειιάθεο, Κ.Ν., 1983: Φηαθά Αλάιεθηα, επαλέθδνζε 1890, Υίνο Ζκεξνιφγην. 14. Κνχθθνπ, Δ.Δ., 1980: Οη Κνηλνηηθνί Θεζκνί ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ Τνπξθνθξαηία, Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή Δηαηξεία ηεο Διιάδνο, εηξά Α, αξηζκφο 1, Αζήλαη, ζει Ληάηα, Δ., 2003: Οη Κνηλόηεηεο. Έλαο Θεζκόο κε Πνιιέο Όςεηο, Ζ Οζσκαληθή Κπξηαξρία , Γηαθσηηζκόο, Ηζηνξία ηεο Παηδείαο, Θεζκνί θαη Γίθαην, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ , Σφκνο 2νο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα. 16. Μαπξφπνπινο, Υ.Β., 1920: Τνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξώληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Φίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ. 17. Παληαδφπνπινο, Ν.Η., 1993: Ο Διιεληθόο Κνηλνηηζκόο θαη ε Νενειιεληθή Κνηλνηηθή Παξάδνζε, Γίθαην θαη Κνηλνηηζκφο 1, Παξνπζία, Αθήνα, ζ Φίιηαο, Β., 1988: Παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ηεο Γελνβέδηθεο Παξνπζίαο ζηε Φίν, Πξαθηηθά Α Γηεζλνχο πλεδξίνπ Υίνπ, ΥΗΟ-ΓΔΝΟΒΑ, Πξφγξακκα Colombus 92, Έθδνζε Ννκαξρίαο Υίνπ, Χίος, ζ De Coulanges F.F., 1977: Ζ Νήζνο Φίνο, Ηζηνξηθό Υπόκλεκα, κεη. Κ.Υσξεάλζε, Αζήλα, «ζηελ Τνπξθνθξαηία ν θνηλνηηζκόο δηαλύεη ηε ρξπζή ηνπ πεξίνδν αθνύ γίλεηαη ε θηβσηόο δηαθπιάμεσο ηεο πνιηηηζηηθήο καο παξαδόζεσο ζ` όινπο ηνπο ηνκείο», Ν.Η. Παληαδφπνπινο, Ο Διιεληθφο Κνηλνηηζκφο θαη ε Νενειιεληθή Κνηλνηηθή Παξάδνζε, Γίθαην θαη Κνηλνηηζκφο 1, Παξνπζία, Αζήλα 1993, ζ Βι. Δ. Ληάηα, Οη Κνηλφηεηεο. Έλαο Θεζκφο κε Πνιιέο Όςεηο, Ζ Οζσκαληθή Κπξηαξρία , Γηαθσηηζκφο, Ηζηνξία ηεο Παηδείαο, Θεζκνί θαη Γίθαην, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ , Σφκνο 2νο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003, ζ , Η.Σ. Βηζβίδεο, Ζ Κνηλνηηθή Γηνίθεζηο ησλ Διιήλσλ Καηά ηελ Σνπξθνθξαηίαλ, Ζ Ηδηνπξνζσπία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, πιινγή Κεηκέλσλ, επηκ. Π. Γξαθφπνπινπ, Δθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή-Υφξλ, Αζήλαη 1983, ζ.119, Γ. Γαληειίδεο, Νενειιεληθή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία, Νέα χλνξα, Αζήλαη 1934, ζ.128, Γ. Καβαδίαο, «Ζ Κνηλσληνινγηθή Καηεγνξία ηεο Κνηλφηεηαο θαη νη αξαθαηζάλνη», πεξ. Ζπεηξσηηθή Δζηία, ΛΓ, ηεχρνο 390, 392, Ησάλληλα 1984, ζ.507, θ.α.. 3 Βι. ζρεηηθά ζε Ηεξαπεηξίηεο, Γ Ζ Μαζηίρα ελ Δκπνξία θαη Λαζξεκπνξία ζην Αηγαίν ηνπ 19νπ Αηψλα, Δξγαζηήξην Αλάιπζεο & Οπηηθνπνίεζεο Υσξν-Υξνληθψλ Γεδνκέλσλ. Κείκελα Δξγαζίαο, Νν 2, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε. 4 ηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα ζπγθαηαιέγνληαλ ηα ρσξηά ησλ Αξκνιίσλ, Ππξγίνπ, Μεζηψλ, Φιαηζίσλ, Καιακσηήο, Καιιηκαζηάο, Έμσ Γηδχκαο, Μέζα Γηδχκαο, Αγ.Γεσξγίνπ πθνχζε, Καηαξξάθηε, Κνηλήο, Μεξκεγθίνπ, Παγίδαο, Παηξηθψλ, Βέζζαο, Διάηαο, Νελήησλ, Θνινπνηακίνπ, Βνπλνχ, Ληζίνπ θαη Οιχκπσλ βι. ρήκα 1. 5 Ηεξαπεηξίηεο, Γ., (2007), Ζ πκβνιή ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Υίνπ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Υψξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ηεξαπεηξίηεο, Γ. Γ. (2009) "Γίθηπα θνηλνηηθήο δηνίθεζεο ζην Αηγαίν: ε πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ηεο Υίνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα" Σα Ηζηνξηθά 26 (51), , Ηεξαπεηξίηεο Γ., (2010), «Κνηλφηεηα θαη Υψξνο ζην Αηγαίν: Ζ πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Υίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο», Πξαθηηθά 2 νπ πκπνζίνπ Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Α.Π.Θ., Μπηηιήλε επηεκβξίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), ζει. 217, θπι. 65r. 7 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ. 175r. 8 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 127, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Απγνχζηνπ 1731, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 18, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 2 Ηνπλίνπ 1687, ζει , θπι. 134v-135r,. 10 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 48r, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 19, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 4 Μαΐνπ 1645, θπι. 59v. 12 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 18, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 2 Ηνπλίνπ 1687, ζει , θπι. 134v-135r. 13 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 8 Φεβξνπαξίνπ 1697, ζει.217, θπι. 65r. 14 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 23 Γεθεκβξίνπ 1694, θπι. 32r. 15 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 124, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 29 Ηνπλίνπ 1701, ζει.232, θπι.137r. 16 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 30 επηεκβξίνπ 1696, ζει.108, θπι. 55v. 17 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 17, Κψδηθαο Αγ. Γεσξγίνπ ( ), 14 Μαΐνπ 1688, ζ Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 4 Μαξηίνπ

9 19 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 19, Κψδηθαο Βέζζαο ( ), 4 Μαΐνπ 1645, θ. 59v. 20 Ζ Δ.Δ.Κνχθθνπ (1980), κειεηψληαο άιιεο πεξηπηψζεηο θνηλνηήησλ ηνπ Αηγαίνπ, αλαθέξεη ζαλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο κε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ην κηθξφ αξηζκφ φζσλ ππνγξάθνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε λνηαξηαθή πξάμε ηεο εθινγήο. Ωζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο ππνγξαθέο δελ απνηεινχλ ηεθκήξην ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία αιιά καξηπξία γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηε λνηαξηαθή πξάμε ηεο 13εο Ηνπιίνπ αλαθέξεηαη πξηλ ηηο ππνγξαθέο «κάξηπξεο θιεζέληεο θαη παξαθιεζέληεο» Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 21 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 22 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 23 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 24 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ ( ), 24 Ηνπιίνπ Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 26 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 27 Βι. Κνχθθνπ, Δ.Δ. (1980), Οη Κνηλνηηθνί Θεζκνί ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή Δηαηξεία ηεο Διιάδνο, εηξά Α, αξηζκφο 1, Αζήλαη, ζει Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 126, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 21 Μαΐνπ 1719, θ. 136r, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 10, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο ( ), ΦΚ. 331, 3 Μαξηίνπ Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ.175r. 31 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 81, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Μαξηίνπ 1765, θ.12r. 32 Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ.175r. 33 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 81, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 11 Μαΐνπ 1768, θ.114v. 34 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 83, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 28 Ηαλνπαξίνπ 1781, ζει Βι. ελδεηθηηθά, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 174, Κψδηθαο Παγίδνο θαη ηηλψλ Καηαξξάθηνπ, Βνπλνχ, θνηλήο ( ), 14 Ννεκβξίνπ 1801, ζ.14, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1825, θ. 54r, ζ.84, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 13 επηεκβξίνπ 1826, θ. 102αv, ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 760, Κψδηθαο Φιαηζίσλ ( ), 24 Φεβξνπαξίνπ 1823, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 760, Κψδηθαο Φιαηζίσλ ( ), 8 επηεκβξίνπ 1819, θ. 17r. 37 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 5 Φεβξνπαξίνπ 1825, θ.53r, ζει.79, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 683, Κψδηθαο Παηξηθψλ ( ), 31 Απγνχζηνπ 1849, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 683, Κψδηθαο Παηξηθψλ ( ), 8 Ννεκβξίνπ 1850, ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 211, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 31 Οθησβξίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 663, Κψδηθαο Καιακσηήο, 3 Απξηιίνπ 1852, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 190, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 17 Μαξηίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 211, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 31 Οθησβξίνπ Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Οζκάλ ηνπ Γ πεξί αλαλεψζεσο ηνπ επί Μαρκνχη ηνπ Α εθδνζέληνο θαη ηα ηεο θνξνινγίαο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ αθνξψληνο θηξκαλίνπ, 6/17 Μαΐνπ 1755, Υ.Β. Μαπξφπνπινο, Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π. ζ ρεηηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ ζε λνηαξηαθέο πξάμεηο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Δλδεηθηηθά, βι. Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, θ.85r, Υεηξφγξαθν 19, Κψδηθαο Βέζζεο ( ). 44. Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Aρκέη ηνπ Γ πεξί απνγξαθήο ησλ θαηνίθσλ Υίνπ θαη επηβνιήο ηνπ θφξνπ εζπεληδέ (πεκπηεκνξίνπ), 7/18 Ηνπλίνπ 1719, Υ.Β. Μαπξφπνπινο Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π., ζ Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Αβδνπικεηδίη πεξί θαηαξγήζεσο ηεο αζπδνζίαο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη θνξνινγηθήο αθνκνηψζεσο απηψλ, 30/10 Μαΐνπ 1755, Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π., ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ, 14 επηεκβξίνπ 1782, ζει Πάξνηθνο, ιέγεηαη ν θάηνηθνο «νη λνηάξηνη κεηαρεηξίδνληαη θαηαθόξσο ηελ ιέμηλ πάξνηθνο αληί ηνπ νξζόηεξνπ θάηνηθνο» (Α.Γ.Παζπάηεο, 1888:275). 48 Υαξαθηεξηζηηθά, θαηαλνκή θφξνπ πεξηγξάθεηαη ζε απνθάζεηο ηεο θνηλφηεηαο Καιακσηήο βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Ηζηνξηθφ Αξρείν Υίνπ, 14 Ηαλνπαξίνπ 1708, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ (Μηξκηγθηνχ), ( ), 24 Ηνπιίνπ 1771, θπι.39v. 50 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ (Μηξκηγθηνχ), ( ), 22 Ηνπιίνπ 1774 θπι.89r. 51 Απφ πνιχ παιηά απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1686, νη εθπξφζσπνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ είραλ απνθαζίζεη ζρεηηθά: «1686 αβνύζηνπ εγεξεζελ έλαλ ζηξνπκέλην νπνπ θακελ ε ζπλαμε όια ηα ρνξεα ηα καζηερνρνξεα νπνηνο αγνξαζε πξακαλ γε ζπεηηλ καζηερνκελνπ αλζξνπνπ θαη λα μειεθηη εθελνο αλζξνπνο νπνπ πνπιεζε λα κελε εθελνο νπνπ αγνξάζε καζηερε δηα ην πξακαλ νπνπ εγνξαζελ θαη θαηά ην ζηξνπκέληνλ [ ]» Υεηξφγξαθν (;) Κψδηθαο Καιακσηήο, ζει. 445, ελ Καλειιάθε, Κ.Ν., (1983: ). 52 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 108, Κψδηθαο Νελήησλ, ( ), Βηβιηνζήθε Κνξαή, θπι. 84v. 53 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), ζει. 245, Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 127, φ.π. ζ.152, Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 127, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), , ζ.84, Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 78, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), , θ.75r, ρθ. 32, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ΦΚ. 331 ( ), , Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 124, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), θ.α. 55 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 107, Κψδηθαο Κνηλήο, ( ), 16 Ηνπιίνπ 1830, θ 42r, Βι. Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, Υεηξφγξαθν 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), Ηζηνξηθφ Αξρείν Υίνπ, Υεηξ. 222, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 9, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), ζει. 117, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.74, ΦΚ. 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), 74, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.227, ΦΚ. 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), 227, ;.; Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 114, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), Βηβιηνζήθε Κνξαή, ζει. 603, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 68, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, ζει. 43, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 104v, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 139v, , Βι. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), ζει. 8v, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 595, Κψδηθαο Καηαξάθηνπ ( ) ζει.1-2, Βι. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 121, Πξαθηηθά Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ, 12 Οθησβξίνπ 1862, ζει

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Επιβλέπων: Θωμάς ακκάς πουδάστρια: Παναγιώτα Δ. Κουνούκλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή»

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ..: ποσδές ζηις Γλώζζες και ηον Πολιηιζμό ηφν Υφρών ηης Νοηιοαναηολικής Δσρώπης ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα