Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ"

Transcript

1 Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΥΡΟΝΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ, ΥΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 17 ΟΤ - 19 ΟΤ ΑΙΩΝΑ Ιεραπεηρίηης Δημήηριος 1 1 Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο ΤΔΗ Φαιθίδαο, Γξ. Γεσγξαθίαο-Οηθνλνκνιόγνο, Μπηδαλίνπ 3, Βνύια, , Αζήλα, ηει , fax , Πεπίληψη: Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Υίν νη θάηνηθνη είθνζη ελφο θνηλνηήησλ εμαζθάιηζαλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε απφ ηνλ θαηαθηεηή κε αληάιιαγκα ηελ θαιιηέξγεηα, παξαγσγή θαη ζπιινγή ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο. Σν πξνλνκηαθφ απηφ θαζεζηψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξντφληνο πνπ εγθαζίδξπζε ην νζσκαληθφ θξάηνο, δεκηνχξγεζε επλντθέο ζπλζήθεο θνηλνηηθήο αλάπηπμεο ζηε Υηαθή χπαηζξν. ην παξφλ άξζξν, πξαγκαηνπνηψληαο νξηδφληηεο ηζηνξηθέο ηνκέο ζε κηα πεξίνδν ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ εηψλ, δηεξεπλάηαη ν ζεζκφο ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζην ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζην ζεζκφ ηεο θνηλφηεηαο, ζηνπο θνξείο θαη ηα φξγαλα αληηπξνζψπεπζεο, ζην ζχζηεκα εθινγήο απηψλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε ε θνηλφηεηα ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη πνηνηηθή έξεπλα αξρεηαθνχ πιηθνχ θνηλνηηθψλ απνθάζεσλ θαη ινηπψλ πξάμεσλ, θαηαρσξεκέλσλ ζε λνηαξηαθνχο θψδηθεο ησλ είθνζη ελφο θνηλνηήησλ, πνπ ζπληάρζεθαλ εληφο ησλ ηξηψλ αηψλσλ ελδηαθέξνληνο. RURAL COMMUNITY THROUGH THE YEARS. THE CASE OF THE MASTIC VILLAGES IN CHIOS FROM THE 17 TH TO THE 19 TH CENTURY Ierapetritis Dimitrios 1 1 Scientific Collaborator of the Technical Educational Institute (TEI) of Chalkida, PhD in Geography Economist, 3 Bizaniou Str., Voula, Athens, Greece, Tel: , Fax , Abstract: Since the first years of the Ottoman dominance of Chios, the inhabitants of twenty one communities achieved a favourable treatment by the Conqueror in exchange for the cultivation, production and harvest of the unique product of mastic. This favourable regime in combination with the monopolistic utilisation of the product that established the Ottoman State created good conditions for the community development of the countryside in Chios. This paper makes some horizontal sections in a total period of three hundred years and attempts to analyse the concept of community in Mastic Villages and the economic impact on the area. More particularly, it examines the organisation, operation and changes undergone by the community as regards its institutions and representation bodies, their tasks and their relations to the representatives of the Ottoman administration as well as the role played by the community within the local economy. The applied methodological approach includes a qualitative research of the archives of community decisions and other deeds registered in notarial codes of the twenty one communities, which have been compiled within the examined three centuries of interest. Λέξειρ κλειδιά: Αγξνηηθή Κνηλφηεηα, Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηνπ Αηγαίνπ, Οζσκαλνθξαηία, Μαζηηρνρψξηα, Μαζηίρα. Key-Words: Rural Community, Historical Geography of the Aegean, Ottoman Dominance, Mastic Villages, Mastic. 1. Διζαγωγή Ζ πεξίνδνο ηεο Σνπξθνθξαηίαο, αλακθηζβήηεηα, παξείρε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλφηεηαο 1, ελφο ζεζκνχ πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιαδηθήο 334

2 ππαίζξνπ 2. ην λεζησηηθφ ειιαδηθφ ρψξν - θαηά ηνλ Γ.Εαθπζελφ «κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε ηελ πην ηέιεηα κνξθή ηνπ θνηλνηηθνύ ζεζκνύ» (Γ.Εαθπζελφο, 1976:57) - δηαπηζηψλεηαη φηη παξάγνληεο, φπσο ε παξαρψξεζε εηδηθψλ πξνλνκίσλ απφ ην Οζσκαληθφ θξάηνο θαη ε ζρεδφλ αλχπαξθηε επίβιεςε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άλζεζε ζεζκψλ απηνδηνίθεζεο. Ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αγξνηηθή θνηλφηεηα ηεο λφηηαο Υίνπ. Ζ εμέρνπζα γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε νπνία ηελ θαηέζηεζε ζπνπδαίν θέληξν εκπνξηθήο δηακεηαθφκηζεο, ε παξαγσγή ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο θαη ε δηεζλήο δήηεζε πνπ απηή γλψξηδε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή ηζηνξηθή κειέηε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο (.Καβάδαο,1976:10, Δ.Βαθαιφπνπινο, 1976:343, Κ.Ν.Καλειιάθεο, 1890:517) παξνηξχλνπλ ζε βαζχηεξε κειέηε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα ηεο Υίνπ. Ζ θαηάιεςε ηεο Υίνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1566 δεκηνχξγεζε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηνπ θνηλνηηθνχ ζεζκνχ θαζψο ν λένο θαηαθηεηήο απέβιεπε απνθιεηζηηθά ζηελ ηακηεπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνχισλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπο ζε αδπλακία εμέγεξζεο. Καη απηή ηελ πεξίνδν, ην λεζί ηεο Υίνπ ήηαλ δηεζλψο γλσζηφ γηα ην κνλαδηθφ πξντφλ ηεο Υηαθήο καζηίραο, ην νπνίν πσινχηαλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο Αλαηνιήο θαη Γχζεο θαη παξαγφηαλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηα ρσξηά ηεο λφηηαο Υίνπ 3. Ζ Τςειή Πχιε, επηρεηξψληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ νθέινπο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο καζηίραο, δηαηήξεζε ην ππφ ησλ Γελνπαηψλ θαζεζηψο κνλνπσιηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο καζηίραο. Έζεζε ηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα 4 ηεο Υίνπ ππφ εηδηθφ θαζεζηψο δηνίθεζεο μεπεξλψληαο ηνπο θξαηηθνχο δηνηθεηηθνχο θνξείο θαη ηηο δνκέο ηνπ ζαληδάθ ηεο Υίνπ, ελψ παξάιιεια παξαρψξεζε εηδηθά πξνλφκηα πξνο ηνπο θαηνίθνπο απηψλ κε αληηζηάζκηζκα ηε ζπιινγή θαη παξάδνζε ππφ ηε κνξθή θφξνπ, ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ηεο πνιχηηκεο καζηίραο. Αλέζεζε ηε δηνίθεζε ησλ ρσξηψλ απηψλ ζηνλ Αγά ηεο καζηίραο ή αθίδ-δκίλε, ν νπνίνο ήηαλ ν εθκηζζσηήο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο. ηα ρσξηά ηεο λφηηαο Υίνπ εηδηθέο ζπλζήθεο επέηξεςαλ ηελ αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξεο κνξθήο θνηλνηηθήο νξγάλσζεο, ηεο νκνζπνλδίαο θνηλνηήησλ. Δίθνζη κία θνηλφηεηεο απνηέιεζαλ κία παξαγσγηθή έλσζε ρσξηψλ, πνπ είρε σο βαζηθή αξκνδηφηεηα ηελ παξαγσγή θαη ζπγθέληξσζε ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ηεο καζηίραο. Απαξηίδνληαο ην Κνηλφ, ηελ Κνηλφηεηα ή ηνλ Γήκν ησλ Μαζηηρνρσξίσλ, φπσο κεηνλνκάζζεθε, ζπγθξνηήζεθαλ ζε εληαίν θαη αλεμάξηεην θνξέα δηνίθεζεο. Πξφζθαηεο εξγαζίεο 5 κειέηεζαλ ηελ ηδηαίηεξε απηή κνξθή θνηλνηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ. Ωζηφζν, ρξήδεη αλάδεημεο θαη κειέηεο ε δπλακηθή εμέιημε ηνπ θνηλνηηθνχ ζεζκνχ θαζψο θαη άγλσζηεο πηπρέο ηνπ θνηλνηηθνχ βίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 17 νπ 19 νπ αηψλα ζηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα. Σν παξφλ άξζξν, πξαγκαηνπνηψληαο νξηδφληηεο ηζηνξηθέο ηνκέο ζε κηα πεξίνδν ζπλνιηθά ηξηαθνζίσλ εηψλ, εκβαζχλεη θαη κειεηά ηελ θνηλφηεηα, ηνλ πξψην βαζκφ θνηλνηηθήο νξγάλσζεο, θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. 2. Μεθοδολογία Σν παξφλ άξζξν βαζίδεηαη ζε πνηνηηθή έξεπλα, θαζψο κειεηά πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ θπξίσο απφ αξρεηαθφ πιηθφ, φπσο, λνηαξηαθέο πξάμεηο, θνηλνηηθέο απνθάζεηο, αιιεινγξαθία εθπξνζψπσλ ηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο κε ηνπο θνηλνηηθνχο άξρνληεο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 17 νπ -19 νπ αηψλα, θαζψο θαη άιιεο ηζηνξηθέο, πεξηεγεηηθέο θαη γεσγξαθηθέο πεγέο θ.α.. Όζνλ αθνξά ζην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε, κειεηήζεθαλ θαη απνδειηηψζεθαλ εβδνκήληα ηξεηο (73) λνηαξηαθνί θψδηθεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ θσδίθσλ ησλ ρσξηψλ θαη ηεο πεξηφδνπ ελδηαθέξνληνο πνπ θπιάζζνληαη ζηε Γ.Κ.Η. Βηβιηνζήθε Κνξαή θαη κέξνο ησλ θσδίθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηα Γ.Α.Κ. Ννκνχ Υίνπ. Σα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ θσδίθσλ απηψλ απνθαζίζζεθε λα ππνζηεξηρζνχλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο. Κξίζεθε ζθφπηκν θαη επαξθέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξεηο «ηνκέο» ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κειεηψληαο δείγκα ησλ δηαζέζηκσλ λνηαξηαθψλ θσδίθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηα Γ.Α.Κ.- Ννκνχ Υίνπ επηιέγνληαο θψδηθεο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ ηεζζεξαθνληαεηία θάζε αηψλα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο αηψλεο 18 ν θαη 19 ν, αξρηθά δεκηνπξγήζεθε βάζε κε φινπο ηνπο ππάξρνληεο θψδηθεο ησλ είθνζη ελφο Μαζηηρνρσξίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εμεηαδφκελε ηξηαθνληαεηία, ήηνη, εμήληα ηξηψλ (63) θαη εβδνκήληα ηξηψλ (73) θσδίθσλ, αληίζηνηρα. 335

3 3. Αποηελέζμαηα Έπεςναρ 3.1 Γενική Σσνέλεσζη Έλα απφ ηα βαζηθά φξγαλα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μαζηηρνρψξηα ηεο Υίνπ απνηέιεζε ε Γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία ζπλεξρφηαλ θαζ φιν ην έηνο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ άκεζα ή έκκεζα ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο θνηλφηεηαο ζπλαδφηαλ «όινλ ην ρσξίνλ» 6, φπνπ μερψξηδαλ νη ηεξείο θαη νη Γέξνληεο ηεο θνηλφηεηαο. Ωζηφζν, δελ είλαη βέβαην φηη ζπκκεηείρε ελεξγά ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ θαζψο ζηηο αληίζηνηρεο λνηαξηαθέο πξάμεηο θέξεηαη λα ππνγξάθεη κηθξφο αξηζκφο φζσλ παξεβξίζθνληαλ «έγηλελ ην παξφλ θαη ελεγλψζηελ θαη ππνγξάθνπλ έθαζηνο ηδία ρεηξί» 7. Ο ηφπνο δηνξγάλσζεο ησλ Γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ήηαλ ζπλήζσο ην ιεηβάδη 8 ηεο ρσξηνθθιεζηάο, ην κέζνλ ηνπ πξναπιίνπ ρψξνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ Ηεξνχ Νανχ ηεο θνηλφηεηαο ή ε «πιάηδα», ε πιαηεία ηεο θνηλφηεηαο 9. Σρήκα 1. Τα Δίθνζη έλα Μαζηηρνρώξηα Φίνπ Κπξηφηεξα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ απνηεινχζαλ ελδεηθηηθά, ε εθινγή Γεξφλησλ 10, ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ε δηαρείξηζε ηεο θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο 11, ε απαιιαγή απφ θνξνινγηθά βάξε 12, ε δηεπζέηεζε ρξεψλ 13, ε ηνπνζέηεζε εγνπκέλσλ Ηεξψλ Ναψλ 14, ε ζπκθσλία κεηαμχ νιφθιεξεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηξίησλ 15 ε ηνπνζέηεζε θνηλνηηθψλ επηηξφπσλ, ε πάηαμε ησλ θινπψλ 16 θ.α Γέρονηες Ο αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ ησλ είθνζη ελφο θνηλνηήησλ δηαθνξνπνηήζεθε θαζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 17 νπ -19 νπ αηψλα ηφζν ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, φζν θαη κέζα ζην ρξφλν. Καηά ηνλ 17 ν αηψλα, ν αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ ζε νξηζκέλεο θνηλφηεηεο αλεξρφηαλ ζε δχν 17, ζε άιιεο ζε ηξεηο 18 θαη ζε άιιεο ζε πέληε Γέξνληεο 19. Διάρηζηεο είλαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ Γεξφλησλ, θαζψο κνλαδηθφ ηεθκήξην απνηειεί απφθαζε ηεο Κνηλφηεηαο Αξκνιίσλ, ζπληαρζείζα ηνλ Ηνχιην ηνπ ηε δηαδηθαζία εθινγήο Γεξφλησλ πξσηνζηαζηνχζαλ νη ηεξείο θαη νη απεξρφκελνη Γέξνληεο παξφληνο θαη ηνπ ιανχ ηεο θνηλφηεηαο. Ωζηφζν, δελ είλαη ζαθέο, εάλ νη ινηπνί θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο ζπκκεηείραλ ζηελ εθινγή ή απιψο παξεβξίζθνληαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ε νπνία ιάκβαλε ρψξα ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, ην ιεηβάδη 20. Δπηπξφζζεηα, δηαθαίλεηαη φηη πξνβιεπφηαλ θάπνηνπ είδνπο δηαπίζηεπζε ησλ λέσλ Γεξφλησλ απφ ηνλ γξακκαηηθφ ηεο θνηλφηεηαο «λα πάξνπλ βνπιή ηνπ γξακκαηηθνύ» 21. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο πξάμεηο εθινγήο γηλφηαλ ζηε δέζκεπζε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ φπνησλ εμφδσλ αλέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επζχλε ησλ Γεξφλησλ λα ιέλε ηελ αιήζεηα θαη λα κελ εμαπαηνχλ ην ιαφ ζε ζρέζε κε ηα θνηλνηηθά έμνδα. Ζ εγθπξφηεηα ηεο εθινγήο ηέινο, πξνυπφζεηε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ρνηδεηίνπ απφ ηνλ θαδή ηεο Υίνπ παξάιιεια κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ζε λνηαξηαθφ θψδηθα ηνπ ρσξηνχ 22. Σν αξρεηαθφ πιηθφ γηα ηνλ18 ν αηψλα είλαη ζαθψο πινπζηφηεξν θαη ηθαλφηεξν λα ηεθκεξηψζεη ηε ζχλδεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ θάζε θνηλφηεηαο. Μεγάιεο θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ, φπσο ην Ππξγί θαη ε Καιακσηή 23 δηέζεηαλ ηέζζεξεηο Γέξνληεο ελψ κηθξφηεξεο πιεζπζκηαθά θνηλφηεηεο φπσο ην Μπξκίγθη, ε Κνηλή, ηα Αξκφιηα θαη ην Θνινπνηάκη

4 δηέζεηαλ απφ έλαλ έσο δχν Γέξνληεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 18 νπ αηψλα νη εθινγέο Γεξφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Φζηλνπψξνπ (επηέκβξηνο- Οθηψβξηνο) 25. Σνχην κάιινλ, δηφηη θαη απηή ηελ πεξίνδν νη λένη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο είραλ ηελ επζχλε ηεο ζπιινγήο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο. Ζ δηάξθεηα ζεηείαο γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη φηη ήηαλ ην έλα έηνο, ελψ σο βαζηθή ηνπο αξκνδηφηεηα αλαθέξεηαη ε εθπξνζψπεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηελ Οζσκαληθή δηνίθεζε 26. Μεηά ηε δεχηεξε δεθαεηία θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 18 νπ αηψλα, ε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ πξαγκαηνπνηείην θαηά ην πξψην εμάκελν ζε εκεξνκελία ζπλδεφκελε πηζαλφηαηα κε ηελ 1 ε Μαξηίνπ, εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην Οζσκαληθφ θξάηνο 27, νπφηε νη λένη Γέξνληεο φθεηιαλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζχλαμε θαη απφδνζε ησλ ινηπψλ νθεηιφκελσλ θφξσλ πέξαλ ηνπ θφξνπ καζηίραο 28. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηνλ κήλα Μάξηην σο «ν θαηξόο ηνπ γεξνληηθίνπ» 29. ε απφθαζε ηεο Κνηλφηεηαο Ππξγίνπ, έηνπο 1732 αλαθέξνληαη θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιάκβαλαλ νη Γέξνληεο πέξαλ ηεο απφδνζεο ησλ «αθεληηθψλ» ρξεψλ, δειαδή ησλ νθεηινκέλσλ θφξσλ πξνο ηελ Οζσκαληθή δηνίθεζε, φπσο ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηελ πιεξσκή δξαγαηψλ, ηεξέσλ, θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θνξέσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θνηλφηεηαο 30,31. Σν 1752 ζε θνηλνηηθή απφθαζε εθινγήο Γεξφλησλ, γίλεηαη γηα πξψηε θνξά, αλαθνξά ζηελ απφδνζε κηζζνχ πξνο ηνπο Γέξνληεο χςνπο 60 αζηιιάλησλ «δηα όια ηνπ(ο) ηα έμνδα» 32. Ζ πξψηε αλαθνξά, ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία δεκφζηαο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ ησλ Γεξφλησλ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο πεξηφδνπ Γεξνληίαο ηνπο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο, βξέζεθε ζε θνηλνηηθή απφθαζε εθινγήο ηνλ Μάτν ηνπ ην δεκφζην έιεγρν γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κεηαγελέζηεξε απφθαζε εθινγήο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1781 «θαη θζάλνληαο ν ρξόλνο λα αιιάηνπληαη λα δίλνπ(λ) θαζαξόλ ινγαξη(α)ζκόλ εηο ζε όιελ ηελ θνηλόηεηαλ» 34. Καζ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ 19 νπ αηψλα, ν αξηζκφο ησλ Γεξφλησλ παξέκεηλε αδηαθνξνπνίεηνο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Γέξνληεο ζρεδφλ ζε φια ηα ρσξηά αλέξρνληαλ ζε δχν 35 (2) πιελ εμαηξέζεσλ θάπνησλ κηθξψλ ρσξηψλ ηα νπνία εθπξνζσπνχληαλ απφ έλαλ (1) Γέξνληα 36,37. Δπηπξφζζεηα θαη απηἠ ηελ πεξίνδν δελ παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ Γεξφλησλ, ηελ νξηζκέλε πεξίνδνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, ηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθάζηνηε θνηλνηηθήο δηνίθεζεο λα πξαγκαηνπνηεί κε ην πέξαο ηεο ζεηείαο ηεο δεκφζην απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηφηεηα πξνζηαζίαο ησλ θησρψλ, θαζψο γίλεηαη κλεία θαηά ηελ εθινγή ηνπο ζηελ θαηαλνκή ειαθξφηεξνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ζηνπο θησρνχο «λα ζπλάζζνπλ ηα βαζηιηθά δνζίκαηα θαηά ηελ αλαινγίαλ ησλ πνπιεηίσλ ηνπ θαζελόο» 38 θαη ε πιεξεμνπζηφηεηα πνπ θαηείραλ νη Γέξνληεο κέζα απφ ηελ δηθαζηηθή εμνπζία «λα παηδεύνπλ ηνπο αηάθηνπο θαη παξήθννπο αλζξώπνπο» 39. Αχμεζε, ηέινο, παξνπζηάδεη ν κηζζφο ησλ Γεξφλησλ, θαζψο ην 1832 αλήιζε ζηα γξφζηα 40. Μεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα, ην 1841 έηνο θαηάξγεζεο ηνπ θφξνπ καζηίραο, ν κηζζφο ησλ Γεξφλησλ κεηψλεηαη ζηα 800 γξφζηα 41, κείσζε ε νπνία πηζαλψο λα ζπλδέεηαη θαη κε κείσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ απηή επέθεξε. Μέζα ζηνλ 19 ν αηψλα κεζνιάβεζαλ ηα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα ηνπ Πνιινί ζθαγηάζζεθαλ, άιινη εθηνπίζζεθαλ βίαηα ή πνπιήζεθαλ σο ζθιάβνη, ελψ άιινη θαηάθεξαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιινπο ηφπνπο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ζ ζεκαληηθή απηή κείσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ επέθεξε ηελ αλαζηνιή ηεο θαιιηέξγεηαο. Σν 1824 ν δηνηθεηήο ηεο Υίνπ πξνζπαζψληαο λα επαλαδηνξγαλψζεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξντφληνο, ζε πξφζθιεζή ηνπ θάιεζε φζνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υίνπ βξίζθνληαλ εθηφο ηνπ λεζηνχ λα επηζηξέςνπλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Παξάιιεια, ν Γηνπζνχθ Παζζάο επέηξεςε ηελ επαλίδξπζε ηνπ Κνηλνχ κεηέπεηηα Γήκνπ ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ, ελψ ην 1832 κε εηδηθφ απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα επηζηξάθεθαλ νη πεξηνπζίεο πνπ είραλ θαηαζρεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο καζηίραο. 3.3 Η ζσμβολή ηης κοινόηηηας ζε οικονομικά θέμαηα διατείριζης ηοσ τώροσ Βάζεη Απηνθξαηνξηθήο ζπλζήθεο, νη θάηνηθνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ απαιιάρζεθαλ απφ φινπο ηνπο θφξνπο, πέξαλ ηεο θαηαβνιήο νθάδσλ ηεο παξαγφκελεο καζηίραο, παξαδνηέαο εληφο 303 θηβσηίσλ 42, θαη ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ 43. Ο θφξνο ηεο καζηίραο απνηεινχζε εηδηθφ θφξν, ν νπνίνο επηβάξπλε θάζε έλα ρσξηφ μερσξηζηά θαη θαηαβαιιφηαλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πνζφηεηα καζηίραο. Τπεχζπλε δεκνζηνλνκηθή κνλάδα θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο ήηαλ ε θνηλφηεηα, 337

5 εληφο ηεο νπνίαο ζηε ζπλέρεηα, θαηαλεκφηαλ ν θφξνο ζε θάζε θάηνηθν μερσξηζηά. Σν 1719 πξνζηέζεθε ζηηο επηβαξχλζεηο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ, φπσο ζπλέβε θαη ζε νιφθιεξε ηε Υίν, ν θφξνο ηζπεληδέ 44. Οη ηξεηο απηνί θφξνη παξέκεηλαλ κέρξη ην 1841 έηνο θαηά ην νπνίν απνθαζίζζεθε ε απειεπζέξσζε ηεο εκπνξίαο ηεο καζηίραο, ε θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο θαη ε θαηαβνιή εθηά (7) θνξηίσλ θαη γξνζίσλ, ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηεο δεθάηεο απφ ην πξντφλ ηεο καζηίραο θαη ν ηεισλεηαθφο δαζκφο καζηίραο 45. Σρήκα 2. Σπκκεηνρή ησλ εηθνζηελόο θνηλνηήησλ ζηνλ θαηαβαιιόκελν θόξν καζηίραο, έηνο 1831 Πεγή: Γ.Ενιώηαο,1928: Ζ Ηζηνξία ηεο Φίνπ,η.Γ, Μ.Β, Αζήλα, ζει.703, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ππνβάζξνπ Ννκαξρία Φίνπ, : Απνθάζεηο Δπηηξνπώλ Οξίσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Φίνπ, Φίνο θαη Δ.Δ.Τ.Α.Α,.2004: Οη Φάξηεο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Αζήλα. Αλ θαη είλαη γλσζηφ φηη ηελ θαηαλνκή ηνπ θφξνπ ζηηο είθνζη κία θνηλφηεηεο δηελεξγνχζαλ νη Βεθίιεδεο (εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ), δελ έρεη επηβεβαησζεί ν ηξφπνο θαη ην θξηηήξην κε ην νπνίν γίλνληαλ ε θαηαλνκή απηή. Σν πην πηζαλφ είλαη φηη ε θαηαλνκή απηή βαζηδφηαλ ζηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο θάζε θνηλφηεηαο 46. Σν ζπλνιηθφ θφξν πνπ ρξεσλφηαλ θάζε θνηλφηεηα θαινχληαλ νη Γέξνληεο απηήο λα θαηαλείκνπλ ζε θάζε «πάξνηθν», ηθαλφ λα θαιιηεξγήζεη ηνπο ζθίλνπο ηδηνθηεζίαο ηνπ 47,48. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε απηψλ ησλ δχν αλαθνξψλ, ν θαζνξηζκφο ηεο αθξηβνχο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο πνπ επηβάξπλε ηζφπνζα θάζε πάξνηθν αλαθνηλσλφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο πνζφηεηαο απηήο αθαηξνχληαλ απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ έπξεπε λα θαηαβάιεη ε θνηλφηεηα ζηνλ Αγά, κηθξή πνζφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ ππνρξέσζε ζε θφξν καζηίραο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηα «θνπηδνπθιά», ηελ νπνία θάιππηε ε ίδηα ε θνηλφηεηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθαλ ρήξεο, αλάπεξνη, ππέξγεξνη θ.α.. Πνιιέο θνξέο ε θαηάηαμή ηνπο ζηα «θνπηδνπθιά» γηλφηαλ κε λνηαξηαθή πξάμε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ Γεξφλησλ θάζε θνηλφηεηαο, θπξίσο φηαλ ην αλαθεξφκελν πξφζσπν, αδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, κεηαβίβαδε ηνπο ζθίλνπο θαη ηα θηήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ ζηελ θνηλφηεηα 49. Ζ ίδηα ε θνηλφηεηα ζηε ζπλέρεηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο θάζε ρξφλν, αλαδεηνχζε ελδηαθεξφκελνπο θαη κεηαβίβαδε θηήκαηα κε ζθίλνπο πνπ είραλ πιένλ ππεηζέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ζε ηξίηνπο, κε αληάιιαγκα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη έηνο θαηαβνιήο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο θφξνπ καζηίραο 50. Σν ππφινηπν ηνπ θφξνπ καζηίραο ε θνηλφηεηα ην δηέλεκε ηζφπνζα ζηνπο ηθαλνχο πξνο παξαγσγή πάξνηθνπο πνπ επξίζθνληαλ εθείλε ηελ ρξνληά. ηε ζπλέρεηα, θάζε πάξνηθνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θαιχςεη ην θφξν καζηίραο πνπ ηνπ αλαινγνχζε, είηε απφ ηελ παξαγσγή ηνπ είηε αγνξάδνληαο πνζφηεηα απφ ηνλ Αγά, είηε αγνξάδνληαο ιαζξαία καζηίρα απφ άιινλ παξαγσγφ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαηάθεξλε λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη θάπνηνη δελ θάιππηαλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο έλαληη ηεο θνηλφηεηαο, λα θαηαβάινπλ δειαδή ηνλ αλαινγνχληα θφξν καζηίραο, κε απνηέιεζκα ηα ρξένο ηνπο λα ην θαηαβάιιεη ε θνηλφηεηα θαη απηνί λα ρξεψλνληαη έλαληη ηεο θνηλφηεηαο. Σν ρξένο απηφ ηνπο ζπλφδεπε πξνζσπηθά, βάξπλε θάζε πεξηνπζηαθφ ηνπο ζηνηρείν 51 θαη κεηαβηβαδφηαλ καδί κε ηε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ έηζη ψζηε λα θαιείηαη ν αγνξαζηήο ησλ αθηλήησλ λα θαηαβάιεη ην ρξένο ζε καζηίρα ηνπ πσιεηή. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο δηαπηζηψλνληαλ πξνβιήκαηα κε ηνπο Μαζηηρνρσξίηεο πνπ γηα θάπνην ιφγν βξίζθνληαλ εθηφο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη ειάκβαλαλ σο πξνίθα αθίλεηα «ρξεσκέλα» κε καζηίρα. Πνιινί απφ απηνχο ζηε ζπλέρεηα πνπινχζαλ ηα αθίλεηα απηά ζε Μαζηηρνρσξίηεο πάιη ηνπ εμσηεξηθνχ ρσξίο λα ηα «δηνξζώζνπλ», λα ηα μερξεψζνπλ δειαδή, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κεγάιε αλαηαξαρή ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο ιφγσ 338

6 ηνπ κεγαιχηεξνπ θφξνπ πνπ επηκεξίδνληαλ νη κφληκνη θάηνηθνη ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ε πνζφηεηα ηελ νπνία ζπλνιηθά φθεηιε λα θαηαβάιιεη θάζε θνηλφηεηα ησλ είθνζη ελφο Μαζηηρνρσξίσλ. ρεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη απφθαζε ηεο θνηλφηεηαο Νελήησλ θαηά ηελ νπνία απνθαζίδεηαη α) λα είλαη άθπξε θάζε πξάμε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ γηα ην νπνίν ν ηδηνθηήηεο δελ έρεη ηαθηνπνηήζεη ηηο φπνηεο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ θνηλφηεηα θαη β) νη φπνηεο θνξνινγηθέο νθεηιέο βαξχλνπλ θάπνην αθίλεην, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ κεηαβηβαζζεί, λα κεηαθέξνληαη ζην λέν ηδηνθηήηε 52. Οη θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ πέξαλ ηνπ θφξνπ ηεο καζηίραο επηβαξχλνληαλ κε θεθαιηθφ θφξν, κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ πνζνχ, αλάινγα κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ηνπο. Ζ δηαλνκή θαη είζπξαμε ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ γηλφηαλ απφ ηνπο Γεκνγέξνληεο ηνπ Γήκνπ ηεο Υίνπ, νη νπνίνη ρξέσλαλ θάζε θνηλφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα απέδηδαλ απηφλ ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Υίνπ 53. Ζ επηηφπηα ζπιινγή ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ ζε θάζε θνηλφηεηα μερσξηζηά θαη ε απνζηνιή απηνχ ζηνπο Γεκνγέξνληεο ηνπ Γήκνπ Υίνπ γηλφηαλ απφ ηνπο Γέξνληεο θάζε Μαζηηρνρσξίνπ. Σαπηφρξνλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Οζσκαλψλ, νη θάηνηθνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ήηαλ βεβαξεκέλνη θαζ φιε ηελ πεξίνδν, κε ππνρξεψζεηο ζε ρξήκαηα, ζε είδε δηαηξνθήο ή ζε εξγαζία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηφζν ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθαλ φζν θαη ηνπ Γήκνπ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο αιιά θαη ηελ ζπγθέληξσζε απηψλ αλειάκβαλαλ νη εθπξφζσπνη ησλ θνηλνηήησλ 54. Οη επηκέξνπο θνηλφηεηεο θαζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, δηαδξακάηηζαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, παξεκβαίλνληαο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη αζθψληαο έιεγρν ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ αληαγσληζκνχ, ησλ θαιιηεξγεηψλ θ.α.. Παξάδεηγκα ειέγρνπ ηεο ηνπηθήο αγνξάο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί ε ζπκθσλία ησλ Γεξφλησλ ηεο θνηλφηεηαο Κνηλήο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1732 κε πξνκεζεπηή θξέαηνο, φπνπ ζπκθσλήζεθε λα θέξλεη θξέαο ζην ρσξηφ ν δεχηεξνο έλαληη ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο γηα έλαλ ρξφλν, απαγνξεχνληαο ζε ηξίηνλ λα πξνκεζεχεη κε θξέαο ην ρσξηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο Κνηλήο έιεγραλ ηελ ηηκή, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο πνπ πσινχληαλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. Παξάιιεια, ε κηθξή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο έδηλε ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επειημία ζηνπο εθπξφζσπνπο ηεο Κνηλήο λα επηιέμνπλ θαηά ην επφκελν έηνο άιινλ πξνκεζεπηή, ίζσο κε θαιιίηεξε πνηφηεηα θαη ζπκθεξφηεξε αγνξαζηηθή ηηκή 55. ε κηα πνιχ κεηαγελέζηεξε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ε θνηλφηεηα Καιιηκαζηάο έζεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1843 αλψηαηε ηηκή πψιεζεο ηνπ θξέαηνο, ειέγρνληαο ηελ ηνπηθή αγνξά θαη γλσξίδνληαο πσο ήδε απηή είρε θζάζεη ζε αζχκθνξα επίπεδα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Καιιηκαζηάο. Μάιηζηα, έζεζε θαη απζηεξέο πνηλέο ηφζν γη απηνχο πνπ δελ ζα πεηζαξρνχζαλ ζηελ θνηλή απηή θαηεχζπλζε, φζν θαη γη απηνχο νη νπνίνη αηζρξνθεξδνχζαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ 56. Όζνλ αθνξά ζηελ ηνπηθή αγνξά άιεζεο ζίηνπ, ε θνηλνηηθή δηνίθεζε ηεο Καιιηκαζηάο ην Μάξηην ηνπ 1831 πξνρψξεζε ζε πξνζδηνξηζκφ αλψηαηεο ηηκήο θφζηνπο άιεζεο ζίηνπ ζηνπο είθνζη παξάδεο, ελψ ηαπηφρξνλα απαγφξεπζε ηελ άιεζε ζίηνπ κε πίζησζε, «βεξεζέ», επί θαηαβνιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηνπο παξαβάηεο θαη παξαθξάηεζεο αιεζκέλεο πνζφηεηαο αιεπξηνχ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή αμίδεη λα δνζεί ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη θνηλφηεηεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ αληηκεηψπηδαλ θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα πνπ απεηινχζαλ ηελ αγξνηηθή ηνπο παξαγσγή. Ο ρσξηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε αζηηθή θαζηξηθή νξγάλσζε ησλ Μαζηηρνρψξσλ θαη ε απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο εθηφο ησλ ηνηρψλ απηψλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο δελ παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα θπιάγνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο. Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαινχληαλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη θνηλφηεηεο θαη νη εθπξφζσπνη ηνπο. Απφ ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα παξαηεξνχληαη αλαηαξαρέο ζηα ρσξηά, θαζψο ηα δψα πνπ παξέκελαλ εθηφο ησλ ηνηρψλ ηνπ ρσξηνχ δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξέο δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ πνιχηηκσλ ζθίλσλ. Σα θαηλφκελα απηά ππνθηλνχζαλ έξηδεο θαη δηακάρεο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ νη νπνίεο απαζρνινχζαλ ζνβαξά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηλνηήησλ, πνιιέο θνξέο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οζσκαληθή δηνίθεζεο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα αλαιήθζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ αηγψλ «δηαηί ραινύλ ην βαζηιηθόλ εκήξηλ θαη δέλδξα θαη ρσξάθηα» 57, ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνβάησλ ζε έλα θαη απηφ λα ην έρεη ν αθέληεο ηνπ δεκέλν θαη ζηα ηέζζεξα πφδηα γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δεκηψλ 58. Καηά ηνλ 19 ν αηψλα, παξαηεξνχληαη απζηεξφηεξεο πνηλέο (πςειά 339

7 πξφζηηκα, θαηάζρεζε θαηνηθίαο θ.α.) ζε φζνπο δηαηεξνχζαλ πέξαλ ηνπ ελφο δψνπ ή δελ κεξηκλνχζαλ γηα ηελ αζθαιή πξφζδεζε ηνπ, πνηλέο νη νπνίεο έθζαλαλ κέρξη θαη ηε θπιάθηζε 59. Αλακθίιεθηα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνλφκηα πνπ παξαρψξεζε ην Οζσκαληθφ θξάηνο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη δηαηεξήζεθε θάζ φιε ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο πνπ είραλ ζπληαρζεί ζην παξειζφλ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο Μλεκνλίσλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο πνπ ζπληάζζνληαλ ζε απηά. Καζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 17 νπ 19 νπ αηψλα, θάζε θνηλφηεηα δηαηεξνχζε ηνπο δηθνχο ηεο κλήκνλεο, λνηάξηνπο δίδνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζχληαμεο πξάμεσλ ζε κλήκνλεο άιισλ θνηλνηήησλ 60. Ζ ζθαγή ηεο Υίνπ νδήγεζε κεγάιν αξηζκφ θαηνίθσλ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ζηε δνπιεία θαη ζηνλ αλαγθαζηηθφ εθπαηξηζκφ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Κάπνηνη απφ απηνχο επηρείξεζαλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο ζπληάζζνληαο πξάμεηο ζε κλήκνλεο δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ απφ απηέο φπνπ πξνέξρνληαλ θαη βξίζθνληαλ ηα αθίλεηα απηά, δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε ζην εζσηεξηθφ ησλ Μαζηηρνρσξίσλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ παξνπζία Βεθίιεδσλ, Γεξφλησλ θαη Πξνεζηψλ ησλ εηθνζηελφο θνηλνηήησλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1848, θαηέιεμε ζε ξεηέο θαη ππνρξεσηηθέο νδεγίεο ηηο νπνίεο θαινχληαλ λα αθνινπζήζνπλ θαη νη είθνζη κία θνηλφηεηεο. ε απηή ηελ ζπλέιεπζε απνθαζίζζεθε ε χπαξμε ελφο κφλν Μλήκνλα ζε θάζε θνηλφηεηα, θαη ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε φισλ ησλ θσδίθσλ θαη ησλ ζπιινγψλ ιπηψλ θχιισλ κε παιαηέο θαη λέεο πξάμεηο ζε εηδηθφ θηβψηην ην νπνίν επξφθεηην λα θπιάγεηαη ζηελ ρσξηνεθθιεζηά θάζε θνηλφηεηαο. Παξάιιεια, απνθαζίζζεθε ε θαηαρψξεζε ησλ λέσλ πξάμεσλ ζε έλαλ λνηαξηαθφ θψδηθα 61 θαη ε απαγφξεπζε ζχληαμεο πξάμεσλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο απ απηέο φπνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ ε ζπκθσλία. Σέινο, απνθαζίζζεθε φηη έγθπξε ζα ζεσξείηαη κφλν ε λνηαξηαθή πξάμε πνπ έρεη θαηαρσξεζεί είηε ζηνλ λνηαξηαθφ θψδηθα ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο, είηε ζην λνηαξηαθφ θψδηθα ηνπ Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ ςμπεπάζμαηα Καζίζηαηαη παζηθαλέο πιένλ φηη ε αγξνηηθή θνηλφηεηα ζηα Μαζηηρνρψξηα Υίνπ απνηειεί έλα επίιεθην πεδίν έξεπλαο. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ αλαδείρηεθαλ ηελ παξνπζηάδνπλ σο έλαλ ζεζκφ κε νινέλα απμαλφκελε δπλακηθή ζε απφιπηε αλαινγία κε ηελ άλζεζε θαη ηε βησζηκφηεηά ηεο. Παξαηεξείηαη δηφγθσζε ηεο εμνπζηαζηηθήο ηεο επζχλεο ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγξνηψλ ηεο Υηαθήο ππαίζξνπ: ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα παξαγσγήο θαη ζπγθέληξσζεο ηεο καζηίραο, απφδνζε θνξνινγηθνχ βάξνπο αλάινγνπ κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, πξνζηαζία ησλ θησρψλ θαη αλεκπφξσλ, έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο αγνξάο, πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, δηαζθάιηζε ησλ ηδηνθηεζηψλ θ.α. Ωζηφζν, ε έξεπλα θαηέδεημε φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ν ζεζκφο ηεο θνηλφηεηαο παξνπζηάδεη ζηνηρεία θζνξάο. Πξσηαξρηθά ε θνηλφηεηα φξηδε θαη θαζφξηδε, ελίζρπε θαη ελδπλάκσλε ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ζην ρψξν σο πνιχπιεπξε απηνδχλακε νληφηεηα. Ζ ζρνιαζηηθφηεξε φκσο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γεξφλησλ ζηηο απνθάζεηο εθινγήο πνπ δελ ζεσξνχληαη πιένλ δεδνκέλεο, ν νξηζκφο απζηεξφηεξσλ πνηλψλ ζηνπο πάζεο θχζεσο παξεθηξέπνληαο απφ ηελ θνηλνηηθή νδεγία, ηα ζπρλφηεξα θαηλφκελα δηαθπγήο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ηεο καζηίραο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλεθηηθψλ δεζκψλ θαη θαη επέθηαζε ηελ παξαθκή ηεο. Βιβλιογπαθία 1. Αξγέληεο,Φ., θαη Κπξηαθίδεο,.Π.,1946: Ζ Φίνο παξά ηνηο Γεσγξάθνηο θαη Πεξηεγεηαίο, από ηνπ Ογδόνπ κέρξη ηνπ Δηθνζηνύ Αηώλνο. 2. Βαθαιφπνπινο, Α.Δ., 1976:, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ. Τνπξθνθξαηία ( ) Οη Ηζηνξηθέο Βάζεηο ηεο Νενειιεληθήο Κνηλσλίαο θαη Οηθνλνκηάο, Σφκνο Β, Έθδνζε Β, Θεζζαινλίθε. 3. Βηζβίδεο, Η.Σ.,1983: Ζ Κνηλνηηθή Γηνίθεζηο ησλ Διιήλσλ Καηά ηελ Τνπξθνθξαηίαλ, Ζ Ηδηνπξνζσπία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ, Σπιινγή Κεηκέλσλ, επηκ. Π. Γξαθφπνπινπ, Δθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή-Υφξλ, Αζήλαη. 4. Γ.Α.Κ. - Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, Ννηαξηαθνί Κψδηθεο ρεηξφγξαθα 1, 9, 15, 17, 18, 19, 30, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 80, 81, 82, 83, 85, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 123, 126, 127, 154, 174, 201, 534, 552, 567, 593, 595, 644, 662, 683, 687, 760, 855, 951, 1027, 1044, 1046, 1060, 1095,1100, 1140 θαη θάθεινη ρεηξνγξάθσλ 331, 349Α. 340

8 5. Γαληειίδεο Γ., 1934: Νενειιεληθή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία, Νέα χλνξα, Αζήλαη. 6. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», Ννηαξηαθνί Κψδηθεο - ρεηξφγξαθα 97, 104, 113, 115, 120, 121, 124, 126, 127, Ηεξαπεηξίηεο, Γ., 2007: Ζ Σπκβνιή ηεο Τνπηθήο Οξγάλσζεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Φίνπ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Φώξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 8. Ηεξαπεηξίηεο, Γ. 2009: Ζ Μαζηίρα ελ Δκπνξία θαη Λαζξεκπνξία ζην Αηγαίν ηνπ 19νπ Αηώλα, Δξγαζηήξην Αλάιπζεο & Οπηηθνπνίεζεο Υσξν-Υξνληθψλ Γεδνκέλσλ. Κείκελα Δξγαζίαο, Νν 2, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε. 9. Ηεξαπεηξίηεο, Γ.Γ. 2009: Γίθηπα θνηλνηηθήο δηνίθεζεο ζην Αηγαίν: ε πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ηεο Υίνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα, Τα Ηζηνξηθά 26 (51), Ηεξαπεηξίηεο Γ., 2010: Κνηλόηεηα θαη Φώξνο ζην Αηγαίν: Ζ πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Φίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο, Πξαθηηθά 2 νπ πκπνζίνπ Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Α.Π.Θ., Μπηηιήλε επηεκβξίνπ 2010 (ππφ έθδνζε). 11. Καβαδίαο, Γ., 1984: Ζ Κνηλσληνινγηθή Καηεγνξία ηεο Κνηλφηεηαο θαη νη αξαθαηζάλνη, πεξ. Ζπεηξσηηθή Δζηία, ΛΓ, ηεχρνο 390, 392, Ησάλληλα. 12. Καββάδαο,.Γ., 1976: Αξκνινπζηθά, Αζήλαη. 13. Καλειιάθεο, Κ.Ν., 1983: Φηαθά Αλάιεθηα, επαλέθδνζε 1890, Υίνο Ζκεξνιφγην. 14. Κνχθθνπ, Δ.Δ., 1980: Οη Κνηλνηηθνί Θεζκνί ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ Τνπξθνθξαηία, Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή Δηαηξεία ηεο Διιάδνο, εηξά Α, αξηζκφο 1, Αζήλαη, ζει Ληάηα, Δ., 2003: Οη Κνηλόηεηεο. Έλαο Θεζκόο κε Πνιιέο Όςεηο, Ζ Οζσκαληθή Κπξηαξρία , Γηαθσηηζκόο, Ηζηνξία ηεο Παηδείαο, Θεζκνί θαη Γίθαην, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ , Σφκνο 2νο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα. 16. Μαπξφπνπινο, Υ.Β., 1920: Τνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξώληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Φίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ. 17. Παληαδφπνπινο, Ν.Η., 1993: Ο Διιεληθόο Κνηλνηηζκόο θαη ε Νενειιεληθή Κνηλνηηθή Παξάδνζε, Γίθαην θαη Κνηλνηηζκφο 1, Παξνπζία, Αθήνα, ζ Φίιηαο, Β., 1988: Παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ηεο Γελνβέδηθεο Παξνπζίαο ζηε Φίν, Πξαθηηθά Α Γηεζλνχο πλεδξίνπ Υίνπ, ΥΗΟ-ΓΔΝΟΒΑ, Πξφγξακκα Colombus 92, Έθδνζε Ννκαξρίαο Υίνπ, Χίος, ζ De Coulanges F.F., 1977: Ζ Νήζνο Φίνο, Ηζηνξηθό Υπόκλεκα, κεη. Κ.Υσξεάλζε, Αζήλα, «ζηελ Τνπξθνθξαηία ν θνηλνηηζκόο δηαλύεη ηε ρξπζή ηνπ πεξίνδν αθνύ γίλεηαη ε θηβσηόο δηαθπιάμεσο ηεο πνιηηηζηηθήο καο παξαδόζεσο ζ` όινπο ηνπο ηνκείο», Ν.Η. Παληαδφπνπινο, Ο Διιεληθφο Κνηλνηηζκφο θαη ε Νενειιεληθή Κνηλνηηθή Παξάδνζε, Γίθαην θαη Κνηλνηηζκφο 1, Παξνπζία, Αζήλα 1993, ζ Βι. Δ. Ληάηα, Οη Κνηλφηεηεο. Έλαο Θεζκφο κε Πνιιέο Όςεηο, Ζ Οζσκαληθή Κπξηαξρία , Γηαθσηηζκφο, Ηζηνξία ηεο Παηδείαο, Θεζκνί θαη Γίθαην, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ , Σφκνο 2νο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003, ζ , Η.Σ. Βηζβίδεο, Ζ Κνηλνηηθή Γηνίθεζηο ησλ Διιήλσλ Καηά ηελ Σνπξθνθξαηίαλ, Ζ Ηδηνπξνζσπία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, πιινγή Κεηκέλσλ, επηκ. Π. Γξαθφπνπινπ, Δθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή-Υφξλ, Αζήλαη 1983, ζ.119, Γ. Γαληειίδεο, Νενειιεληθή Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία, Νέα χλνξα, Αζήλαη 1934, ζ.128, Γ. Καβαδίαο, «Ζ Κνηλσληνινγηθή Καηεγνξία ηεο Κνηλφηεηαο θαη νη αξαθαηζάλνη», πεξ. Ζπεηξσηηθή Δζηία, ΛΓ, ηεχρνο 390, 392, Ησάλληλα 1984, ζ.507, θ.α.. 3 Βι. ζρεηηθά ζε Ηεξαπεηξίηεο, Γ Ζ Μαζηίρα ελ Δκπνξία θαη Λαζξεκπνξία ζην Αηγαίν ηνπ 19νπ Αηψλα, Δξγαζηήξην Αλάιπζεο & Οπηηθνπνίεζεο Υσξν-Υξνληθψλ Γεδνκέλσλ. Κείκελα Δξγαζίαο, Νν 2, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε. 4 ηα είθνζη έλα Μαζηηρνρψξηα ζπγθαηαιέγνληαλ ηα ρσξηά ησλ Αξκνιίσλ, Ππξγίνπ, Μεζηψλ, Φιαηζίσλ, Καιακσηήο, Καιιηκαζηάο, Έμσ Γηδχκαο, Μέζα Γηδχκαο, Αγ.Γεσξγίνπ πθνχζε, Καηαξξάθηε, Κνηλήο, Μεξκεγθίνπ, Παγίδαο, Παηξηθψλ, Βέζζαο, Διάηαο, Νελήησλ, Θνινπνηακίνπ, Βνπλνχ, Ληζίνπ θαη Οιχκπσλ βι. ρήκα 1. 5 Ηεξαπεηξίηεο, Γ., (2007), Ζ πκβνιή ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Υίνπ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Υψξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Σκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ηεξαπεηξίηεο, Γ. Γ. (2009) "Γίθηπα θνηλνηηθήο δηνίθεζεο ζην Αηγαίν: ε πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ ηεο Υίνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα" Σα Ηζηνξηθά 26 (51), , Ηεξαπεηξίηεο Γ., (2010), «Κνηλφηεηα θαη Υψξνο ζην Αηγαίν: Ζ πεξίπησζε ησλ Μαζηηρνρσξίσλ Υίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο», Πξαθηηθά 2 νπ πκπνζίνπ Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο «Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Α.Π.Θ., Μπηηιήλε επηεκβξίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), ζει. 217, θπι. 65r. 7 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ. 175r. 8 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 127, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Απγνχζηνπ 1731, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 18, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 2 Ηνπλίνπ 1687, ζει , θπι. 134v-135r,. 10 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 48r, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 19, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 4 Μαΐνπ 1645, θπι. 59v. 12 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 18, Κψδηθαο Βέζζεο ( ), 2 Ηνπλίνπ 1687, ζει , θπι. 134v-135r. 13 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 8 Φεβξνπαξίνπ 1697, ζει.217, θπι. 65r. 14 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 23 Γεθεκβξίνπ 1694, θπι. 32r. 15 Βι. Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 124, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 29 Ηνπλίνπ 1701, ζει.232, θπι.137r. 16 Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 30 επηεκβξίνπ 1696, ζει.108, θπι. 55v. 17 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 17, Κψδηθαο Αγ. Γεσξγίνπ ( ), 14 Μαΐνπ 1688, ζ Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 4 Μαξηίνπ

9 19 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 19, Κψδηθαο Βέζζαο ( ), 4 Μαΐνπ 1645, θ. 59v. 20 Ζ Δ.Δ.Κνχθθνπ (1980), κειεηψληαο άιιεο πεξηπηψζεηο θνηλνηήησλ ηνπ Αηγαίνπ, αλαθέξεη ζαλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο κε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ην κηθξφ αξηζκφ φζσλ ππνγξάθνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε λνηαξηαθή πξάμε ηεο εθινγήο. Ωζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο ππνγξαθέο δελ απνηεινχλ ηεθκήξην ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία αιιά καξηπξία γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηε λνηαξηαθή πξάμε ηεο 13εο Ηνπιίνπ αλαθέξεηαη πξηλ ηηο ππνγξαθέο «κάξηπξεο θιεζέληεο θαη παξαθιεζέληεο» Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 21 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 22 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 1, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), 13 Ηνπιίνπ 1692, ζ. 8, θ. 5v. 23 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 24 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ ( ), 24 Ηνπιίνπ Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 26 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 20 Οθησβξίνπ 1705, θ. 118v. 27 Βι. Κνχθθνπ, Δ.Δ. (1980), Οη Κνηλνηηθνί Θεζκνί ζηηο Κπθιάδεο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή Δηαηξεία ηεο Διιάδνο, εηξά Α, αξηζκφο 1, Αζήλαη, ζει Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 126, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 21 Μαΐνπ 1719, θ. 136r, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 10, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο ( ), ΦΚ. 331, 3 Μαξηίνπ Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ.175r. 31 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 81, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Μαξηίνπ 1765, θ.12r. 32 Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Koξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1752, θ.175r. 33 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 81, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 11 Μαΐνπ 1768, θ.114v. 34 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 83, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 28 Ηαλνπαξίνπ 1781, ζει Βι. ελδεηθηηθά, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 174, Κψδηθαο Παγίδνο θαη ηηλψλ Καηαξξάθηνπ, Βνπλνχ, θνηλήο ( ), 14 Ννεκβξίνπ 1801, ζ.14, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 22 Φεβξνπαξίνπ 1825, θ. 54r, ζ.84, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 13 επηεκβξίνπ 1826, θ. 102αv, ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 760, Κψδηθαο Φιαηζίσλ ( ), 24 Φεβξνπαξίνπ 1823, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 760, Κψδηθαο Φιαηζίσλ ( ), 8 επηεκβξίνπ 1819, θ. 17r. 37 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 101, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), 5 Φεβξνπαξίνπ 1825, θ.53r, ζει.79, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 683, Κψδηθαο Παηξηθψλ ( ), 31 Απγνχζηνπ 1849, Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 683, Κψδηθαο Παηξηθψλ ( ), 8 Ννεκβξίνπ 1850, ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 211, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 31 Οθησβξίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 663, Κψδηθαο Καιακσηήο, 3 Απξηιίνπ 1852, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 190, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 17 Μαξηίνπ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 211, Φ.Κ. 349Β, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, 31 Οθησβξίνπ Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Οζκάλ ηνπ Γ πεξί αλαλεψζεσο ηνπ επί Μαρκνχη ηνπ Α εθδνζέληνο θαη ηα ηεο θνξνινγίαο ησλ Μαζηηρνρσξηηψλ αθνξψληνο θηξκαλίνπ, 6/17 Μαΐνπ 1755, Υ.Β. Μαπξφπνπινο, Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π. ζ ρεηηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ ζε λνηαξηαθέο πξάμεηο πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Δλδεηθηηθά, βι. Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, θ.85r, Υεηξφγξαθν 19, Κψδηθαο Βέζζεο ( ). 44. Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Aρκέη ηνπ Γ πεξί απνγξαθήο ησλ θαηνίθσλ Υίνπ θαη επηβνιήο ηνπ θφξνπ εζπεληδέ (πεκπηεκνξίνπ), 7/18 Ηνπλίνπ 1719, Υ.Β. Μαπξφπνπινο Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π., ζ Βι. Φηξκάληνλ ηνπ νπιηάλνπ Αβδνπικεηδίη πεξί θαηαξγήζεσο ηεο αζπδνζίαο ησλ Μαζηηρνρσξίσλ θαη θνξνινγηθήο αθνκνηψζεσο απηψλ, 30/10 Μαΐνπ 1755, Σνπξθηθά Έγγξαθα Αθνξψληα ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Υίνπ θαηά Μεηάθξαζηλ, φ.π., ζ Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ, 14 επηεκβξίνπ 1782, ζει Πάξνηθνο, ιέγεηαη ν θάηνηθνο «νη λνηάξηνη κεηαρεηξίδνληαη θαηαθόξσο ηελ ιέμηλ πάξνηθνο αληί ηνπ νξζόηεξνπ θάηνηθνο» (Α.Γ.Παζπάηεο, 1888:275). 48 Υαξαθηεξηζηηθά, θαηαλνκή θφξνπ πεξηγξάθεηαη ζε απνθάζεηο ηεο θνηλφηεηαο Καιακσηήο βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Ηζηνξηθφ Αξρείν Υίνπ, 14 Ηαλνπαξίνπ 1708, ζει Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ (Μηξκηγθηνχ), ( ), 24 Ηνπιίνπ 1771, θπι.39v. 50 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 30, Κψδηθαο Βνπλνχ (Μηξκηγθηνχ), ( ), 22 Ηνπιίνπ 1774 θπι.89r. 51 Απφ πνιχ παιηά απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1686, νη εθπξφζσπνη ησλ Μαζηηρνρσξίσλ είραλ απνθαζίζεη ζρεηηθά: «1686 αβνύζηνπ εγεξεζελ έλαλ ζηξνπκέλην νπνπ θακελ ε ζπλαμε όια ηα ρνξεα ηα καζηερνρνξεα νπνηνο αγνξαζε πξακαλ γε ζπεηηλ καζηερνκελνπ αλζξνπνπ θαη λα μειεθηη εθελνο αλζξνπνο νπνπ πνπιεζε λα κελε εθελνο νπνπ αγνξάζε καζηερε δηα ην πξακαλ νπνπ εγνξαζελ θαη θαηά ην ζηξνπκέληνλ [ ]» Υεηξφγξαθν (;) Κψδηθαο Καιακσηήο, ζει. 445, ελ Καλειιάθε, Κ.Ν., (1983: ). 52 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 108, Κψδηθαο Νελήησλ, ( ), Βηβιηνζήθε Κνξαή, θπι. 84v. 53 Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.69, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), ζει. 245, Βι. ελδεηθηηθά Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 127, φ.π. ζ.152, Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 127, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), , ζ.84, Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 78, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), , θ.75r, ρθ. 32, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ΦΚ. 331 ( ), , Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 124, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), θ.α. 55 Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 107, Κψδηθαο Κνηλήο, ( ), 16 Ηνπιίνπ 1830, θ 42r, Βι. Γ.Α.Κ.- Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, Υεηξφγξαθν 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), Ηζηνξηθφ Αξρείν Υίνπ, Υεηξ. 222, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 9, Κψδηθαο Αξκνιίσλ ( ), ζει. 117, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.74, ΦΚ. 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), 74, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ.227, ΦΚ. 349Α, Λπηά Φχιια Καιιηκαζηάο, ( ), 227, ;.; Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 114, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), Βηβιηνζήθε Κνξαή, ζει. 603, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 68, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, ζει. 43, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 104v, , Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 71, Κψδηθαο Καιακσηήο ( ), Η.Α.Υίνπ, θπι. 139v, , Βι. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 115, Κψδηθαο Ππξγίνπ ( ), ζει. 8v, Βι. Γ.Α.Κ.-Αξρεία Ννκνχ Υίνπ, ρθ. 595, Κψδηθαο Καηαξάθηνπ ( ) ζει.1-2, Βι. Γεκφζηα Κεληξηθή Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε «Κνξαήο», ρθ. 121, Πξαθηηθά Γήκνπ Μαζηηρνρσξίσλ, 12 Οθησβξίνπ 1862, ζει

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ Γ. Γκόρας, Δ. Λαδαρίδοσ, Π. Φελεκίδοσ, Γ. Ιωάννοσ, Α. Θραζσβούλοσ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο Σεξνηξνθίαο, Α.Π.Θ. e-mail: panthakk@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα