Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ"

Transcript

1 Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

2 Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής

3 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 3 Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ειζαγωγή Πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ παλεγπξηθνύ Σύγθξηζε 1821 θαη Καιεκέξα ζε όινπο, ζα ζαο θαλεί πεξίεξγν ζ εζάο ηα παηδηά κνπ θαη ηα εγγόληα κνπ. Κιήζεθα λα κηιήζσ θαη λα εθθσλήζσ ηνλ παλεγπξηθό ηεο εκέξαο. Μηα πάξα πνιύ δύζθνιε δνπιεηά γηα κέλα, γηαηί κνπ είπαλ όηη πξέπεη λα ην ζπλδπάζσ θαη κε ηε ζύγρξνλε ηζηνξία καο, κε ηνλ αγώλα ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη γηα ην ξόιν πνπ έπαημε εηδηθά ε Αζηπλνκία εθείλε ηελ επνρή. θέθηεθα, ινηπόλ, ηη είδνπο παλεγπξηθό πξέπεη λα εθθσλήζσ. Δίλαη έλα δύζθνιν έξγν γηα εθείλνλ πνπ ζέιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ νπζία θαη πώο λα κπνξέζσ λα μεθύγσ, λα κελ πσ ιόγηα πνπ δελ έρνπλ θακηά ζεκαζία, θακηά νπζία κε ην πεξηερόκελν. θέθηεθα όηη ην θαιύηεξν είλαη λα θάλσ κία ζύγθξηζε αλάκεζα ζην , ηνλ αγώλα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ θαη ηνλ αγώλα , ηνλ αγώλα πάιη ηνπ ειιεληθνύ ιανύ απέλαληη ζην λαδηζκό θαζηζκό θαη ζηνλ αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. Να θάλσ έλαλ παξαιιειηζκό, λα θάλσ κία ζύγθξηζε. Πξώηε ζύγθξηζε. Γηα πξνζέμηε έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν πνπ πεξλάεη απαξαηήξεην θαη όπσο ην ζεσξώ, πάξα πνιύ ζεκαληηθό. Γελ ην ιέσ βέβαηα πξώηε θνξά ζ εζάο, ην έρσ μαλαπεί. Ση είλαη σο εκέξα ε 25ε Μαξηίνπ θαη ε 28ε Οθησβξίνπ; Δίλαη εζληθέο επέηεηνη. Δάλ πάξεηε ηηο εζληθέο επεηείνπο ησλ άιισλ εζλώλ, ζα δείηε όηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ή επέηεηνο γηα θάπνηα λίθε ηνπ έζλνπο ηνπο ή είλαη θάπνηα επέηεηνο γηα ηελ ελζξόληζε ελόο βαζηιηά. Οη εζληθέο καο επέηεηνη είλαη απνθάζεηο αγώλα Δίκαζηε ην κόλν έζλνο, πνπ θαη νη δπν επέηεηνη είλαη απόθαζε γηα αγώλα. Γελ εμεηάδνπκε ην απνηέιεζκα, εμεηάδνπκε άιιν. Σελ απόθαζε πνπ παίξλνπκε λα αγσληζηνύκε. Καη ε 25ε Μαξηίνπ θαη ε 28ε Οθησβξίνπ είλαη απνθάζεηο ηνπ ιανύ ζην ζύλνιό ηνπ, άιιν αλ εθθξάζηεθαλ, κε ηνλ έλαλ ηνλ «Α» ή «Β» ηξόπν, απνθάζεηο γηα αγώλα. Γελ εκπεξηέρνπλ ην απνηέιεζκα, δελ καο ελδηαθέξεη ην απνηέιεζκα, καο ελδηαθέξεη όηη παίξλνπκε απόθαζε λα

4 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 4 αγσληζηνύκε. Σν πξώην ζηνηρείν παξαιιειηζκνύ θαη ηαπηόηεηαο αλάκεζα ζ απηέο ηηο δπν επέηεηνη. Σν δεύηεξν ζηνηρείν πνπ ζα ήζεια είλαη όηη κνξθνινγηθά ην έλα θαίλεηαη ζε κηα επαλάζηαζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ λα απειεπζεξσζεί ύζηεξα από 400 ρξόληα ζθιαβηάο, ην δεύηεξν είλαη κία αληίζηαζε, δειαδή έρνπκε ειεπζεξσζεί θαη αληηζηεθόκαζηε απέλαληη ζηνλ ερζξό ν νπνίνο ζέιεη λα καο ππνδνπιώζεη. Τα κελύκαηα ηωλ δύν εζληθώλ καο επεηείωλ, επαλάζηαζε θαη αληίζηαζε, ζεκαίλνπλ αγώλα γηα ηελ ειεπζεξία Αιιά εάλ δνύκε ζηελ νπζία ην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν θαη ε επαλάζηαζε γηα ηε ιεπηεξηά θαη ε αληίζηαζε λα κελ ζθιαβσζνύκε νπζηαζηηθά είλαη ην ίδην πξάγκα, είλαη αγώλαο επίζεο γηα ηε ιεπηεξηά. Πάλσ απ όια ε ιεπηεξηά ηνπ έζλνπο. Έλα άιιν ζηνηρείν νπζηαζηηθό είλαη θαη ζηε κηα πεξίπησζε θαη ζηελ άιιε όηη έρνπκε θαζνιηθόηεηα ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ιανύ. Θα θαλεί παξάμελν, αιιά ζηελ πξώηε πεξίπησζε αλαδεηάεη θαλείο λα βξεη θελά θαη δελ βξίζθεη. Έρεη εμεγεξζεί όινο ν Διιεληζκόο από ηε Βιαρία κέρξη ην Μνξηά, από ηα Νεζηά καο κέρξη ην Γνύλαβε, όινο ν Διιεληζκόο εθείλεο ηεο επνρήο έρεη εμεγεξζεί. Καη από ηελ άιιε πιεπξά ηεο αληίζηαζεο απέλαληη ζηνλ ερζξό ζα δνύκε θαη ζα δηαπηζηώζνπκε απηό πνπ είλαη ην γεγνλόο, όηη όινο ν ειιεληθόο ιαόο αληηζηέθεηαη. Παξάδεηγκα. Ήδε από ηηο ηειενξάζεηο ζα έρεηε παξαθνινπζήζεη θαη ζα έρεηε δεη λα κηιάλε θαη λα ηνλίδνπλ γηα ηε ζπκβνιή, δελ έρνπλ πάξεη, ηειενπηηθέο ιήςεηο δελ έρνπλ γίλεη, αιιά ζε πίλαθεο δσγξαθηθήο ε ηέρλε ην έρεη αλαδείμεη, ε Γπλαίθα ηεο Πίλδνπ θαη πεξηνξίδεηαη, εγθισβίδεηαη κάιινλ ην νπζηαζηηθό πεξηερόκελν ζηηο γπλαίθεο ηεο Πίλδνπ. Η αληίζηαζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ην 1940 Δάλ πάηε ζηα αξρεία ηνπ ειιεληθνύ ηξαηνύ ζα δείηε όηη εθεί ηα έγγξαθα ησλ σκαηαξρώλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ πόιεκν ηεο Αιβαλίαο λα θαηαγξάθνπλ έλα ζεκαληηθό γεγνλόο, όηη καδί κε ην ζηξαηό ν νπνίνο απνηεινύληαλ ζε εθείλε ηε θάζε από ηα παηδηά ησλ Ζπεηξσηώλ, ηα παηδηά ηνπ ιανύ ηεο Ζπείξνπ λα ιέλε, όηη καδί ήηαλ θαη νη γνλείο ηνπο, ε κάλα ηνπο, ν παηέξαο ηνπο, ηα αδέιθηα ηνπο, νη νπνίνη απιώο δελ ηνπο θέξαλε ςσκί όπσο θαηαγξάθεηαη ή δελ ηνπο πήγαηλαλ λεξό, αιιά δαισλόληνπζαλ ηνπο ηκάληεο έιμεσο κεηαθνξάο ησλ ππξνβόισλ θαη αλέβαδαλ νη γπλαίθεο ηα ππξνβόια πάλσ ζηα βνπλά ή κε ζθαπηηθά εξγαιεία έζθαβαλ ηνπο δξόκνπο γηα λα πεξάζνπλ ηα βαξέα νρήκαηα ή ηνπο εθνδίαδαλ κε πνιεκνθόδηα. Γειαδή, όηαλ ιέσ όινο ν ιαόο πνιεκνύζε, ήηαλ όινο ν ιαόο. Θέιεηε λα ην πάκε ζηελ πνιηηηθή ηνπ πιεπξά, γηαηί ππνρξεώζεθε ν δηθηάηνξαο ν Ησάλλεο Μεηαμάο λα δώζεη ζηε δεκνζηόηεηα ην γξάκκα ηνπ Νίθνπ Εαραξηάδε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο πνπ ήηαλ ζηε θπιαθή, δελ ζα κπνξνύζε λα ην παξαιείςεη; Γηαηί θαηαλόεζε ν ίδηνο όηη έρεη αλάγθε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ Κνκκνπληζηώλ πνπ ηνπο είρε ζε εμνξίεο θαη ζηα ζηξαηόπεδα. Γηα λα θαηαιάβεηε όηη όιν ην έζλνο θαζνιηθά αληηκεηώπηδε ηνλ αληίπαιν. Καη πέξα απ όια απηά πξέπεη λα ζεκεηώζσ όηη όιε ε Διιάδα είρε κεηαβιεζεί εθείλε ηελ επνρή, πάκε ζηα

5 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 5 κεηόπηζζελ, ζε έλα, λα ην πσ πθαληνπξγείν, πνπ ύθαηλαλ όιεο νη γπλαίθεο κε δηθά ηνπο έμνδα από ηα γάληηα, ηα πνπιόβεξ, ηα θαζθόι, ηνπο κπεξέδεο ησλ ζηξαηησηώλ καο, όινο ν ιαόο πνιεκνύζε. Η αμία ηνπ αγώλα ηωλ Ειιήλωλ ην 1940 «Έιιελες προζοτή κελ προτωρήζεηε παραπέρα από εδώ θαη πέρα αρτίδεη ε Γαιιία» «Μπορεί λα είκαζηε ιίγοη θαη κπορεί λα ζθοηωζούκε, αιιά εκείς εδώ ποσ είκαζηε έτοσκε πάρεη απόθαζε λα πεζάλοσκε» Καη γη απηό έγηλε θαη ην ζαύκα. Γειαδή ηη έγηλε; Μέρξη ηόηε ν άμνλαο ληθνύζε ζε όια ηα κέησπα, Αζία, Αθξηθή, Δπξώπε, ζε όια ηα κέησπα ληθνύζε, δελ είρε ππνζηεί σο ηόηε θακηά ήηηα θαη ππέζηε από ηνλ ειιεληθό ιαό ηελ πξώηε ήηηα. Σν αήηηεην ηνπ άμνλα θαηέπεζε. Πνιιά ζα κπνξνύζα λα ιέσ, αιιά ζεκεηώλσ κνλάρα κία θξάζε ηνπ Οπίλζηνλ Σζόξηζηι: «Από ηώξα θαη ζην εμήο ζα ιέκε «νη ήξσεο πνιεκνύλ ζαλ ηνπο Έιιελεο». Καη έλα άιιν πνπ έρσ βηώζεη πξνζσπηθά. Με θάιεζαλ νη Γάιινη αληηζηαζηαθνί λα κνπ δείμνπλ ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηε Γαιιία. Πήγακε ζηα πςίπεδα ηνπ Βεξθόξ ζηηο Άιπεηο, όπνπ είραλ θαηαζθάμεη νη Γεξκαλνί Αιεμηπησηηζηέο, ρηιηάδεο άκαρνπ πιεζπζκνύ, θαηεβήθακε κεηά ζηελ Γθξελόκπι κε ηηο ηεξάζηηεο κάρεο πνπ είρε δώζεη ε αληίζηαζε εθεί θαη ηειηθά κε έθεξαλ ζηα ζύλνξα Γαιιίαο-Ηηαιίαο θαη κνπ ιέλε: «Μαλώιε εδώ αξρίζακε εκείο πξώηνη από εζάο ηελ αληίζηαζε» επεηδή ήμεξαλ πσο εκείο ππεξεθαλεπόκαζηε γηα ηελ αληίζηαζή καο, ιέλε «πξώηνη εκείο αξρίζακε ηελ αληίζηαζε Μαλώιε εδώ σο θαηερόκελνο ιαόο». Λέσ, «ηη θάλαηε;» «Τςώζακε παλό πξνο ηελ πιεπξά ηεο Ηηαιίαο θαη ζηα παλό πάλσ γξάθακε: «Έιιελεο πξνζνρή κελ πξνρσξήζεηε παξαπέξα από εδώ θαη πέξα αξρίδεη ε Γαιιία». Με ην γαιαηηθό ηνπο ρηνύκνξ ζέινπλ λα ηνλίζνπλ όηη εκείο ξίμακε ηνπο Ηηαινύο ζηε ζάιαζζα, απνβηβαζηήθακε ζηε Υεξζόλεζν ηεο Ηηαιίαο, αλεβήθακε σο επάλσ, θηάζακε σο ηε Γαιιία θαη ιέλε, κελ πξνρσξήζεηε παξαπέξα, από εδώ θαη πέξα αξρίδεη ε Γαιιία. Ζ ζεκαληηθόηεξε ζπκβνιή ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ήηαλ απηή, δώζακε ηελ ειπίδα ζηνπο ζθιαβσκέλνπο ιανύο ηεο Δπξώπεο όηη κπνξνύλ λα αληηζηαζνύλ, όηη ππάξρεη ειπίδα γηα ην κέιινλ, γηαηί κέρξη ηόηε δελ βιέπαλε από πνπζελά θακηά ειπίδα. Να πάκε ζηελ πεξίνδν ηνπ Ο Ηκπξαήκ έρεη απνβηβαζηεί, έρεη θαηαιάβεη ζρεδόλ όιε ηελ Πεινπόλλεζν θαη εηνηκάδεηαη λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ πεξηνρή πέξα από ην Ναύπιην θαη ηξέρεη ν Μαθξπγηάλλεο θαη θηηάρλεη ηα ηακπνύξηα, ηα ειάρηζηα πνπ είρε εθεί, ζηνπο Μύινπο ηνπ Αλαπιηνύ, είλαη αθξηβώο απέλαληη από ην Ναύπιην. Καη ν Ναύαξρνο Γεξηγλύ είδε ηελ θίλεζή ηνπ, πάεη θνληά κε ην πινίν, ηνπ δεηάεη λα ηνλ δεη θαη ηνπ ιέεη ηη είλαη απηή ε ηξέια πνπ θάλεηο, κπνξείο λα αληηκεησπίζεηο εζύ κε ιίγνπο άλδξεο απηόλ ηνλ ηεξάζηην ζηξαηό ηνπ Ηκπξαήκ; Καη γξάθεη ζηα απνκλεκνλεύκαηά ηνπ ν Μαθξπγηάλλεο: «Καη ήξζε λα κνπ πεη απηό πνπ θάλσ είλαη ηξειό. Καη ηνπ απάληεζα, κπνξεί λα είκαζηε ιίγνη θαη κπνξεί λα ζθνησζνύκε, αιιά εκείο εδώ πνπ είκαζηε έρνπκε πάξεη απόθαζε λα πεζάλνπκε. Καη όπνηνο πάξεη απόθαζε λα πεζάλεη, κπνξεί θαη λα ράζεη, αιιά κπνξεί θαη λα θεξδίζεη». Καη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απηόο πνπ έρεη πάξεη απόθαζε λα θεξδίζεη, θεξδαίλεη, ρξεζηκνπνηώ ηε ιέμε αθξηβώο ηνπ Μαθξπγηάλλε, θεξδαίλεη, θεξδίδεη, πνηνο; πνηνο έρεη πάξεη απόθαζε λα αγσληζηεί. Κάλσ απηόλ, ινηπόλ, ηνλ απαξαίηεην πξνβιεκαηηζκό γηα λα δείμσ πόζν ε κία πεξίνδνο είλαη ηαπηηζκέλε απόιπηα κε ηελ άιιε. Πώο έγηλε απηή ε πξνεηνηκαζία εθείλε ηελ

6 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 6 επνρή; 400 ρξόληα ζθιαβηάο, δελ ππάξρεη ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία έλαο ιαόο πνπ λα έρεη ζθιαβσζεί 400 ρξόληα θαη λα μαλαβξεί ηε ιεπηεξηά ηνπ. Η δηακόξθωζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ηωλ Ειιήλωλ Πώο; Ζ πξνζπάζεηα απηή έγηλε απηόβνπια, είλαη απηνγελήο από ηηο πεξίθεκεο θνηλόηεηεο ησλ Διιήλσλ. Οη ησλ Διιήλσλ θνηλόηεηεο πιάζαλε ηελ εζληθή ζπλείδεζε. Ζ θάζε θνηλόηεηα από κόλε ηεο, δελ μέξνπκε θαη δελ είλαη γλσζηό εάλ εξρόηαλ ζε επαθή κε ηελ άιιε, ηα ζηνηρεία ιέλε όηη εξρόηαλ, αιιά δελ είλαη ηεθκεξησκέλε απόιπηα. Ζ νπζία είλαη όηη απηό πνπ γηλόηαλ ζην έλα κέξνο, γηλόηαλ θαη ζην άιιν. Φηηάρλαλε ζρνιεία ζπλερώο νη Έιιελεο, ρσξίο λα έρνπλ πξνζέμεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, απηνγελώο ε θάζε πόιε, ην θάζε ρσξηό έθηηαρλε ό,ηη κπνξνύζε θαη θηηάρλαλε ζρνιέο θαη εθεί κέζα πιάζνληαλ ε εζληθή ζπλείδεζε. Ζ Φηιηθή Δηαηξεία βξήθε αξγόηεξα ηελ πξνεηνηκαζία απηή θαη κπόξεζε λα νξγαλώζεη ην θίλεκα ηεο επαλάζηαζεο, αιιά ε πξνεηνηκαζία ππήξμε θαη ήηαλ από εθείλν πνπ έπιαζαλ νη Κνηλόηεηεο ησλ Διιήλσλ, εθεί πιάζνληαλ ε εζληθή ζπλείδεζε. Γηα ζθεθηείηε έλα πεξίεξγν πξάγκα, όηη ηα θαξάβηα ησλ πεηζησηώλ, ησλ Τδξαίσλ θαη ησλ Φαξηαλώλ έπαηξλαλ ειιεληθά νλόκαηα αξραίσλ Διιήλσλ, ε πξνζπάζεηα θαη ε ζύλδεζε, ρσξίο λα ππάξρεη Τπνπξγείν Παηδείαο λα ζπλδεζεί ε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ε παιηά κε ηελ θαηλνύξγηα, απηή πνπ ρηίδαλε θαη είραλ πνιύ κεγάιεο απόπεηξεο θαη κεγάιεο απνηπρίεο. Θα μεράζεηε ηνλ Λάκπξν ηνλ Καηζώλε, θαηάθεξε κεηά ηα Οξινθηθά, κεηά δειαδή ηελ είζνδν εδώ από ην Γηιβαξηάξ ηνπ ξσζηθνύ ζηόινπ θαη ηα γεγνλόηα πνπ έγηλαλ ην λα πεη εθείλν ην πεξίθεκν ν Λάκπξνο Καηζώλεο «Δζύ Βαζίιηζζα κπνξεί λα έθαλεο ηε πλζήθε ζνπ, ν Λάκπξνο ν Καηζώλεο δελ ηελ ππνγξάθεη. Γελ ζπλππνγξάθεη ηε πλζήθε πνπ θάλεηο εζύ κε ηνπο Σνύξθνπο θαη ζπλέρηζε ηνλ αγώλα». Καη είρε ελαληίνλ, ηνπο θνηδακπάζεδεο, όηαλ εηηήζεθε γηα ζθεθηείηε βγήθε θαη έλα ηξαγνύδη από ηνπο Κνηδακπάζεδεο: «Αλ ζ αξέζεη Μπάξκπα Λάκπξν μαλαπέξλα από ηελ Άλδξν», γηα λα δείηε θαη ηελ επίζεζε πνπ είρε ππνζηεί, ζα ην δνύκε θαη παξαθάησ ζ απηή ηε δνπιεηά. Αναλογία: Αξκαηνινί θαη αζηπλνκία Γηα λα δνύκε ηώξα άιινπ είδνπο ηαπηόηεηεο γύξσ από ην ζέκα. Σαπηόηεηεο ζεκαληηθέο. Καη εδώ κπαίλσ θαη ζην ζέκα πνπ κε παξαθάιεζαλ λα κηιήζσ, γηα ην ξόιν ηεο Αζηπλνκίαο. Ζ Αζηπλνκία σο ζεζκόο πάληνηε είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ έρνληνο ηελ εμνπζία, αλεμάξηεηα πνηνο είλαη. Απηά είλαη πνπ δηδάζθνληαη, ειπίδσ όρη ζ εζάο, γηα ην ξόιν ηεο Αζηπλνκίαο ζε άιια κέξε. Γειαδή ε Αζηπλνκία πξέπεη λα παίδεη απηόλ ην ξόιν. Ση έθαλε ε Αζηπλνκία ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, νη αξκαηνινί, απηνί δειαδή πνπ θπιάγαλε ηα Γεξβέληα, πνπ θπιάγαλε ηα πεξάζκαηα, απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ, λα ην πσ έηζη, ρσξνθύιαθεο, νη αξκαηνινί πήξαλ ηα όπια θαη πνιέκεζαλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έζλνπο ζην ζύλνιό ηνπο, δελ έρνπλ παξαζπνλδίεο εδώ.

7 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 7 Ο ξόινο ηεο αζηπλνκίαο θαηά ηε γεξκαληθή Καηνρή Ση έθαλε ε Διιεληθή Αζηπλνκία ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο; Δίλαη παγθόζκην θαηλόκελν ηνπ ζεζκνύ πνπ έρεη ε Αζηπλνκία, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ππνρξεσηηθά σο ζεζκόο, έπξεπε λα ππεξεηήζεη ηνλ θαηαθηεηή, δελ ηνλ ελδηέθεξε ε αιιαγή, έπξεπε λα ππεξεηήζεη ηνλ θαηαθηεηή. Γελ έρεη αλαδεηρζεί θαη δελ έρεη αλαδεηρζεί θνβάκαη νύηε ζ εζάο ην γεγνλόο, ε πξώηε αλαθνίλσζε πνπ έβγαιε ε αζηπλνκία ζηηο 31 Μαΐνπ 1941 ύζηεξα από έλα κήλα θαη ελώ, πξνζέμηε, επεηδή ν ξόινο ηεο Αζηπλνκίαο είπακε ελλννύλ απηόο είλαη, ηνπο αθήζαλε θαη είραλ όπια, από ηνπο ζηξαηησηηθνύο αθαίξεζαλ ηα όπια, από ηελ αζηπλνκία δελ αθαίξεζαλ ηνλ νπιηζκό ηεο. Λνηπόλ, ζ απηήλ ηελ αλαθνίλσζε πνπ ιππνύκαη πνπ δελ ζαο ηε δηδάζθνπλ αλαθέξεηαη κέζα θαη γξάθεηαη, όηη ε ζηάζε ηεο Αζηπλνκίαο ήηαλ ππέξ ησλ εθδειώζεσλ ηνπ ιανύ, γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ιαόο θεξόηαλ ερζξηθά απέλαληη ζηα ζηξαηεύκαηα θαηνρήο. ρη απιώο ήηαλ ππό ηελ αλνρή ηεο Αζηπλνκίαο, αιιά ηα έθξπβε ε Αζηπλνκία. ηαλ δειαδή πήγε ην αλαθνηλσζέλ, ηα ηξόθηκα ιέεη ηα πνπιάλε νη Έιιελεο αθξηβόηεξα ζηνπο Γεξκαλνύο απ ό,ηη πσινύληαη θη ελώ ην μέξεη ε Αζηπλνκία δελ κηιάεη, κηα πεξίπησζε. Καη θαηαιαβαίλσ από ζαο, από ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ζαο, δελ ην έρεηε δηδαρζεί. Τπεύζπλνη ηεο ρνιήο, εγώ ηα ιέσ, θαη ηνπ Τπνπξγείνπ. Γελ ζα έπξεπε απηό λα βξίζθεηαη απνηππσκέλν θαη λα θαίλεηαη ε πξώηε αληίζηαζε ηεο Αζηπλνκίαο απέλαληη ζηνλ θαηαθηεηή; Πέξα από ην γεγνλόο όηη ε Αζηπλνκία κπνξεί λα ήηαλ απηόο ν ξόινο ηεο θαη ζα εμεγήζσ παξαθάησ ηη ελλνώ, δηεζλώο έηζη θαηαρσξίδεηαη, ε αληίζηαζε άξρηζε. Πήξαλ ηα όπια πάξα πνιινί ηαζκνί Υσξνθπιαθήο, ηαζκάξρεο Υσξνθπιαθήο θαη πξνζρώξεζαλ ζην αληάξηηθν. Αλαθέξσ ην όλνκα ηνπ Βελεηζαλόπνπινπ από ηνπο πξώηνπο, αλαθέξσ ηνπ Μνπζηάθα, πάξα πνιινί. Πήξαλ νιόθιεξν ην ηαζκό Υσξνθπιαθήο θαη πήγαλ ζην αληάξηηθν. Γελ ππέθπςαλ. Καη πξνζέμηε ηώξα ην ζεκαληηθό. Δίκαζηε ην κνλαδηθό έζλνο ηεο Δπξώπεο όπνπ απήξγεζε ε Αζηπλνκία. Σν θαηαιαβαίλεηε; Απήξγεζε. Γειαδή ηα αηηήκαηα ήηαλ ην ςσκί, ην λεξό, ην ειεθηξηθό, απηά ηα αηηήκαηα ηα απιά πνπ δεηάγαλε ηόηε, αιιά ζηελ νπζία ήηαλ αγώλαο ελαληίνλ ηνπ θαηαθηεηή. Απήξγεζαλ ελαληίνλ ηνπ, ην κνλαδηθό έζλνο ζηελ Δπξώπε, δελ ππάξρεη άιιν. Κξάηεζε ε απεξγία πνιύ. Απέιπζαλ 450 Αζηπλνκηθνύο γηα λα θάκςνπλ ην θξόλεκα. πλέρηζαλ νη απεξγνί ηνλ αγώλα θαη ηειηθά ζηακάηεζαλ ηελ απεξγία κόλν όηαλ επαλεπξνζέιαβε ηνπο 450. Φπζηθά δελ ήηαλ εύθνιν. Ξεδηάιπλαλ 40 Αζηπλνκηθνύο, ηνπο νπνίνπο πέξαζαλ από ηξαηνδηθείν θαη ηνπο δίθαζαλ κε πςειόηαηεο πνηλέο. Δπηπρώο δελ ππήξμε ζηελ πεξίπησζε απηή, ζαλαηηθή θαηαδίθε. Πέξα απ απηό, ν ίδηνο ν Έβεξη ν αξρεγόο ηεο Αζηπλνκίαο ζπκκεηείρε ζηνλ αληηζηαζηαθό αγώλα. Πέξα απ απηό θαηάθεξε ην εζληθό απειεπζεξσηηθό κέησπν κέζα ζηελ ίδηα ηελ Αζηπλνκία λα δεκηνπξγήζεη κε επηθεθαιήο ηνλ Αζηπλόκν Σζαπόγα αληηζηαζηαθή νξγάλσζε κέζα ζηελ ίδηα ηελ Αζηπλνκία. Γειαδή είκαζηε ην κνλαδηθό έζλνο πνπ κεηέηξεςε ην ξόιν ηεο

8 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 8 Αζηπλνκίαο. Να θάλσ κηα παξέλζεζε θαη λα πσ όηη πάληνηε ε εμνπζία, ηνπο αγσληζηέο πξνζπαζεί λα ηνπο ζηξέςεη ελαληίνλ, ην ιαό ελαληίνλ ησλ αγσληζηώλ, πξνζπαζεί λα ηνπο απνκνλώζεη από ην ιαό, πξνζπαζεί λα βξεη ηξόπνπο λα ηνπο μεθηηιίζεη, αλ είλαη δπλαηόλ. Ή κάιινλ πξνεγνύκελα λα πσ ηνύην. Η ζεκαζία ηεο ιέμεο «θιέθηεο» Γηα ζθεθηείηε, βξέζεθαλ ζε κεγάιε αδπλακία νη γισζζνιόγνη λα κεηαθξάζνπλ ηε ιέμε «θιέθηεο». Πώο ζα κεηαθξαζηεί ζε άιιεο γιώζζεο ε ιέμε «θιέθηεο»; Θα πεηο: νη παξαβάηεο ηνπ Κνηλνύ Πνηληθνύ Γηθαίνπ; Σειηθά έγηλε κηα ζπκθσλία κε ηνπο γισζζνιόγνπο όιεο ηεο νηθνπκέλεο όηη δελ ζα κεηαθξάδεηαη ε ιέμε «θιέθηεο» αιιά ζα γξάθεηαη κε ιαηηληθά ζηνηρεία «kleftes». Γηα καο νη θιέθηεο είλαη νη αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο εθείλε ηελ επνρή θαη ππάξρεη έλαο πεξίθεκνο ζηίρνο ηνπ Παιακά πνπ ην ηνλίδεη. Και ηοσς κράζανε ηων κάμπων οι κιοηήδες κλέθηες κι απελάηες και προδόηες κι ήζαν οι γενναίοι ηων γενναίων. Κάληε ηελ απνθαηάζηαζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό απηό ην ζηνηρείν θαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό. Σν επαλαιακβάλσ. «Καη ηνπο θξάδαλε ησλ θάκπσλ νη θηνηήδεο θιέθηεο θη απειάηεο θαη πξνδόηεο θαη ήζαλ νη γελλαίνη ησλ γελλαίσλ». Θέισ λα εκβαζύλεηε κέζα ζ απηό, δηόηη λα πσ θάηη εληειώο αηνκηθά. θεθηείηε όηη νη πξώηνη πνπ κε νλόκαζαλ όηη είκαη πξνδόηεο ήηαλ νη θαηαθηεηέο. Σν μέξεηε; Καη κε επίζεκε αλαθνίλσζε. «Ήκοσλ ο προδόηες ηες παηρίδας κοσ επεηδή θαηέβαζα ηε ζβάζηηθα από ηελ Αθρόποιε» Ήκνπλ ν πξνδόηεο ηεο παηξίδαο κνπ επεηδή θαηέβαζα ηε ζβάζηηθα από ηελ Αθξόπνιε. Καη από εθεί κε ζπλόδεπε ζε όιε κνπ ηε δσή απηή ε ηζηνξία. Ήκνπλ πάληνηε ν ερζξόο ηεο παηξίδαο κνπ. Καη κε μερλάηε όηη κηα από ηηο θαηαδίθεο κνπ είλαη όηη θαηαδηθάζηεθα σο θαηάζθνπνο ηεο παηξίδαο κνπ, είκαη θαηάζθνπνο ηεο παηξίδαο κνπ. Φπζηθά θάπνηα ζηηγκή ζηε Βνπιή, δελ μέξσ αλ ην ζπκνύληαη νη παιηόηεξνη εδώ κέζα, γύξηζα θαη είπα θαη ζύκηζα ζηνπο άιινπο Βνπιεπηέο, ηώξα όινη εζείο, ιέσ, κε ζεσξείηε θαηάζθνπν ηεο παηξίδαο; Καη ην είπα έηζη γειαζηά γηαηί δελ δήηεζα πνηέ εθδίθεζε θαη επηπρώο βξέζεθε κηα δηθαζηίλα ε νπνία δεηώληαο έλα πηζηνπνηεηηθό από ηελ παηξίδα κνπ, είδε ην πνηληθό κνπ κεηξών θαη είδε κηα ζσξεία θαηαδηθώλ ελαληίνλ ηεο παηξίδαο κνπ. Ήζεια λα απνζπάζσ κέξνο εθ ηνπ όινπ ηεο ρώξαο θαη λα ην παξαδώζσ ζηνπο μέλνπο, ήζεια, έθαλα ηνπ θόζκνπ ηα εγθιήκαηα ελαληίνλ ηεο παηξίδαο κνπ θαη απεθάζηζε θαη ζε ζπλεδξίαζε, ηα έρεηο όια. Σώξα πνηληθά, ηππηθά, είκαη κε ιεπθό πνηληθό κεηξών. Άιιν ηη ιέεη ε ηζηνξία, αιιά ηππηθά είκαη κε ιεπθό πνηληθό κεηξών, ζαλ λα κελ έρσ θαηαδηθαζηεί πνηέ ζηε δσή κνπ. Λνηπόλ, ηξεηο θνξέο ζε ζάλαην θαηαδίθε. 28 θαηαδίθεο γηα πνιηηηθά αδηθήκαηα σο δηεπζπληήο ησλ εθεκεξίδσλ «ΡΗΕΟΠΑΣΖ» θαη «ΑΤΓΖ»

9 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 9 θαη είκαη κε ιεπθό πνηληθό κεηξών. Δίλαη θη απηό από ηα παξάδνμα ηεο ηζηνξίαο. Λνηπόλ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία απηό πνπ ην ιέσ γηα λα πσ όηη, θαη λα κελ ζαο θνπξάδσ πεξηζζόηεξν, πνην είλαη ην θύξην ζηνηρείν ζε όιε απηή ηελ ηζηνξία; Πόηε θαηαθέξλεη ν ιαόο, ν δηθόο καο θαη δεκηνπξγεί; Καηαθέξλεη κνλάρα όηαλ ην ζπλεηδόο ηνπ, ην επίπεδν ζπλεηδεηόηεηάο ηνπ θηάζεη ζην ζεκείν λα πεη: πξέπεη θαη εγώ λα ζπζηάζσ ηε δσή κνπ γηα ην ζύλνιν. Η πξώηε αληηζηαζηαθή πξάμε Μαζηόο Πόηαγαο 2 Μαΐνπ 1941 Αλαθέξεηαη όηη ην θαηέβαζκα ηεο ζεκαίαο είλαη ε πξώηε αληηζηαζηαθή πξάμε. Καη ην είπαλ θαη ρζεο ζε κηα εθπνκπή μαλά. Γελ είλαη ε πξώηε θαη ην έρσ πεη επαλεηιεκκέλα θαη επηκέλσ ζ απηό. Ζ πξώηε αληηζηαζηαθή πξάμε έγηλε από ηνλ Μάζην Πόηαγα, έλα παηδί 17 ρξνλώλ, θνηηεηή ηεο Βαξβαθείνπ, αιιά επεηδή είραλ θιείζεη ζηνλ πόιεκν κε ηελ Ηηαιία ηα ζρνιεία είρε πάεη ζην ρσξηό ηνπ ζηε Βπηίλα. Σόηε καο παίξλαλε ζηξαηηώηεο από ηα 21 θαη πάλσ. Δκείο είρακε δεηήζεη λα πάκε ζηξαηηώηεο όινη νη λένη. Γελ καο επέηξεςαλ θαη πήγακε θαη αληηθαηαζηήζακε εκείο νη θνηηεηέο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ είραλ πάεη ζην κέησπν θαη είρε αδεηάζεη ε ζέζε ηνπο, εζεινληηθά ηα ρξόληα ηνπ πνιέκνπ. Αιιά όινη νη λένη ιέγακε, αλ είρακε όπια εκείο κε ηελ, όρη αθέιεηα, κε ηελ νξκή πνπ έρεη ν λένο δελ ζα έζπαγε ην κέησπν. Μηα παξέα ινηπόλ ζηε Βπηίλα θνπβεληηάδεη θαη ιέεη: αλ είρακε όπια δελ ζα έζπαγε ην κέησπν. Καη μαθληθά από ηελ παξέα απηή εμαθαλίδεηαη ν Μάζηνο Πόηαγαο, δελ θαίλεηαη πνπζελά, ηνλ ράλνπλ. Μάζακε εθ ησλ πζηέξσλ όηη πήξε ην πηζηόιη ηνπ παηέξα ηνπ, πήγε θαη πήξε δπλακίηεο από ηα ληακάξηα ηεο πεξηνρήο θαη εηνηκαδόηαλ λα ππνλνκεύζεη ην δξόκν κόιηο θηάλαλε νη Γεξκαλνί θαη κε ην πηζηόιη λα δώζεη κάρε. Δκθαλίδεηαη έλα πξσηλό ζηηο 2 Μαΐνπ 1941, πξηλ νινθιεξσζεί ε θαηάιεςε ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δκθαλίδεηαη κηα κνλάδα ηεο θάιαγγαο αξκώλ κάρεο Αδόιθνο Υίηιεξ Δο-Δο λα πεξλάεη έμσ από ηε Βπηίλα. Καη μαθληθά πεηάγεηαη ζηε κέζε άνπινο ν Μάζηνο Πόηαγαο θαη ιέεη: «ηακαηήζηε, δελ ζα ζθιαβώζεηε ηελ Διιάδα. Απηή ηε ζηηγκή είκαη κόλνο, αιιά κε αθνινπζεί πίζσ κνπ όινο ν ειιεληθόο ιαόο».. Ο Γεξκαλόο Γηνηθεηήο ησλ αξκάησλ κάρεο ζηακαηάεη ηε θάιαγγα θαη ξσηάεη ην παηδί ηνλ δηεξκελέα ηη ιέεη απηό ην παηδί. Ο δηεξκελέαο ηνπ εμεγεί θαη ηξαβάεη ην απηόκαην θαη ηνλ εθηειεί. Αιιά δελ θηάλεη κνλάρα εθεί. Γηαηάδεη ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ θαη παίξλνπλ έλα βξάρν θαη ζπλζιίβνπλ ην θεθάιη ηνπ λεθξνύ Μαζηνύ. Σε δνπιεηά ηνπ έθαλε ν Ναδί. ηαλ νη Έιιελεο έρνπλ ηέηνηα θεθάιηα πνπ βγάδνπλ ηέηνηεο ηδέεο, πξέπεη λα ζπλζιίβνληαη. Σε δνπιεηά ηνπ έθαλε ν Ναδί. Αιιά γηα λα δνύκε, ην παηδί γηαηί άιιαμε γλώκε. Κάλσ κηα πξόηαζε ζθέςεσλ, ζηελ θξίζε ζαο. θέθηεθε, εάλ βάισ ηνπο δπλακίηεο θη αλ θαηαθέξσ λα ηηλάμσ ηνλ ζηξαηό θη αλ πάξσ ην όπιν θαη πνιεκήζσ θαη ζθνηώζσ κεξηθνύο, ηη ζα γίλεη; Δγώ ζέισ λα ζηείισ έλα κήλπκα.

10 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 10 Δπαλαιακβάλσ, ζηακαηήζηε, δελ ζα καο ζθιαβώζεηε. Γειαδή κε ηα όπια κπνξεί λα καο ληθήζαηε, αιιά ηε ςπρή καο δελ πξόθεηηαη λα ηελ ζθιαβώζεηε. Καη κε λνκίδεηε όηη είκαη κόλνο, πίζσ κνπ αθνινπζεί νιόθιεξνο ν ειιεληθόο ιαόο. Δηδνπνίεζε πξνο ηνλ Γεξκαλό θαη εηδνπνίεζε πξνο ηνλ ειιεληθό ιαό. Δγώ πξνζθέξσ ηε δσή κνπ, ηα ληάηα κνπ, κε ην μερλάηε, πξέπεη θη εζείο θάηη λα θάλεηε. Η ζπκβνιή ηωλ Ειιήλωλ ζηε λίθε ηωλ Σπκκάρωλ θαηά ηνλ Δεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν Απηό είλαη ην κήλπκα. Απηόο είλαη ν αγώλαο θαη βάζεη απηνύ ηνπ αγώλα, ηνπ όηη έλα παηδί 17 ρξνλώλ θηάλεη ζην ύςνο ηεο ζπλεηδεηόηεηαο λα ζπζηαζηεί γηα ην ζύλνιν, απνδεηθλύεη θαη από θεη θαη πέξα όιε ηελ ηζηνξία ησλ αγώλσλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Γη απηό ην ιόγν θαζειώζακε εδώ 13 επίιεθηεο γεξκαληθέο κεξαξρίεο, πνπ ζα ήηαλ ζην κέησπν αιιηώο. Γη απηό ην ιόγν θαζπζηεξήζακε θαη ζρέδηα ηνπ Υίηιεξ ζηελ αξρή ηνπ 40 κε ηνπο Ηηαινύο θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο Γεξκαλνύο θαη κπήθε ζηε κέζε, όπσο ιέλε, ν ζηξαηεγόο ρεηκώλαο θαη επέηξεςε ζηε νβηεηηθή Έλσζε λα νπιηζηεί. Δίκαζηε ην κνλαδηθό έζλνο πνπ δελ πέηπρε ε πνιηηηθή επηζηξάηεπζε. Πέηπρε ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, δελ πέηπρε ζηελ Διιάδα. Σν κάζακε νη αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο θαη ελσκέλεο όιεο πήγακε ηελ ίδηα κέξα, είρε νξγαλσζεί έηζη. Καηαιάβακε ηηο Ννκαξρίεο, θαηαιάβακε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη θάςακε ηηο θαηαζηάζεηο. Δάλ πήγαλ εξγάηεο ζηα ζηξαηόπεδα ηεο Γεξκαλίαο πήγαλ από ηα κπιόθα πνπ ζπιιακβάλαλε, αιιά δελ πήγαλ, ε πνιηηηθή επηζηξάηεπζε απέηπρε. Μαηαηώζακε κε ζπλερείο αγώλεο ελσκέλνη, όινο ν ειιεληθόο ιαόο, ηελ θάζνδν ησλ Βνπιγάξσλ, πέξα από ηελ αξρηθή θαηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο πνπ είραλ, ηε καηαηώζακε θαη είκαζηε ην κνλαδηθό έζλνο πνπ δελ έζηεηιε ζηξαηό λα πνιεκήζεη ζην αλαηνιηθό κέησπν ελαληίνλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Από ηελ αξρή θηηάμαλε κε καλία ην θπλεγήζαλε απηό νη Γεξκαλνί ηελ ΔΠΟ. Πξνζέμηε έλα πεξίεξγν όλνκα. Δζληθή νζηαιηζηηθή παξαθαιώ Παηξησηηθή Οξγάλσζε (ΔΠΟ). Από Γεξκαλνύο αμησκαηηθνύο θαη Έιιελεο πξνδόηεο, ζπλεξγάηεο ηνπο δεκηνύξγεζαλ ηελ ΔΠΟ κε ζηόρν λα θηηάμεη ζηξαηό λα ηνλ ζηείιεη ζην αλαηνιηθό κέησπν. Καη πήγε ε νξγάλσζε ΠΔΑΝ, ε Παλειιήληα Έλσζε Αγσληδνκέλσλ Νέσλ, κε επηθεθαιήο ηνλ αμησκαηηθό ηεο Αεξνπνξίαο ηνλ Πεξξίθν θαη αλαηίλαμε ηελ ΔΠΟ. Σελ αλαηίλαμε θαη καηαηώζεθαλ ηα ζρέδηα. Σν 1965 είρα πξνζθιεζεί ζηε Μόζρα, ζηα 20 ρξόληα από ηελ απειεπζέξσζε ηεο Δπξώπεο από ην λαδηζκό, θαη εθεί κπξνζηά ζηνπο νβηεηηθνύο ζηξαηάξρεο είπα όηη είκαζηε ην κνλαδηθό Έζλνο πνπ δελ ήξζε ζηξαηόο λα ζαο πνιεκήζεη θαη ζεθώζεθε ν ζηξαηάξρεο Μπνπηηόλη θαη ιέεη: έρεη δίθην ν Μαλώιεο. πιιάβακε αηρκαιώηνπο από όιεο ηηο θπιέο ηνπ Ηζξαήι. Σέηνην θξνύην δελ πηάζακε. Ήηαλ παιηόο ηζαξηθόο αμησκαηηθόο θαη κηινύζε κ απηνύ ηνπ είδνπο ηε θξαζενινγία. Σέηνην θξνύην δελ πηάζακε. Καη ιέσ: βεβαίσο δελ πηάζαηε δηόηη δελ ήξζε θαλείο λα ζαο πνιεκήζεη. Ξέξεηε όηη πήγαλ από ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, από ηε Νόηην Αθξηθή, από ηηο Ηλδίεο, από παληνύ, θηηάμαλε ζηξαηό θαη πήγε λα πνιεκήζεη. Μόλν νη Έιιελεο απείραλ.

11 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 11 Γελ ην ιέσ γηα λα θακαξώζνπκε. Σν ιέσ γηα έλα ιόγν, όηη όηαλ νιόθιεξνο ν ειιεληθόο ιαόο είλαη ελσκέλνο, κπνξεί λα πεηύρεη ηα πάληα. ηαλ ε δηρόλνηα κπεη κέζα, όηαλ απηό πνπ νη ίδηνη νη Έιιελεο έρνπλ κε ξήζε δηαηππώζεη «ην δηο εμακαξηείλ νπθ αλδξόο ζνθνύ», όηαλ απηό ην παξαβηάδνπλ ηόηε ραλόκαζηε. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε ελόηεηά καο. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα κελ μερλάκε ηελ ηζηνξία καο. Καη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ δέρζεθα λα έξζσ λα κηιήζσ ζε ζαο είλαη γηαηί ιαόο πνπ μερλάεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζα επαλαιάβεη νπσζδήπνηε ηα ίδηα ιάζε θαη δελ πξόθεηηαη λα πξνρσξήζεη πνηέ. Πξέπεη θάζε θνξά λα κειεηάκε ην παξειζόλ γηα λα βιέπνπκε ηα ιάζε καο θαη λα κελ μερλάκε. Η ζεκαζία ηεο ιέμεο «πόιηο» Δδώ ηώξα ζα πσ θαη ην ιόγν κνπ πνπ ίζσο πηθξάλεη κεξηθνύο, αιιά ζα ηνλ πσ. αο είπα ηελ θνπβέληα ηελ πξνεγνύκελε, θάπνηα ζηηγκή όηη ζα επαλέιζσ ζην ζέκα. ηελ αξραία Διιάδα ππήξρε ε πόιηο πνπ ηε ζπγθξνηνύζαλ όρη ηα θηίξηα, αιιά νη πνιίηεο. Καη όηαλ νη πνιίηεο αζθνύζαλ νη ίδηνη πνιηηηθή θαη δελ ηελ αλαζέηαλε ζε εμ επαγγέικαηνο πνιηηηθνύο, ην απνηέιεζκα ήηαλ ν πνιηηηζκόο. Καη ήηαλ ηόζν ξηδσκέλν κέζα ζηνπο Έιιελεο εθείλεο ηεο επνρήο απηό ην αίζζεκα ώζηε ππήξμε θαη ε ιέμηο «άπνιηο», ζηεξεηηθό «α» κπξνζηά από ηελ πόιε. Ο άπνιηο ήηαλ απηόο πνπ δελ ζπκκεηείρε ζηα θνηλά, πνπ δελ έπαηξλε κέξνο ζηηο εθδειώζεηο πνπ όινη καδί ζπλαπνθάζηδαλ ην ηη ζα γίλεη θαη γη απηό ν όισλαο, έλαο από ηνπο πξώηνπο λνκνζέηεο ηεο αξραίαο Διιάδαο, κε λόκν όηαλ ηνλ θάιεζαλ νη Αζελαίνη λα θηηάμεη ηνπο λόκνπο είπε: ν άπνιηο ζα εμνξίδεηαη. Γελ ζεο λα ζπκκεηέρεηο ζηα θνηλά; Άξα δελ κπνξείο λα είζαη πνιίηεο απηήο ηεο ρώξαο, ζα ζε εμνξίδνπκε, θαη ηνλ εμόξηδαλ. Πξνζέμηε ινηπόλ, έρνπκε ηελ πόιε πνπ απνηειείηαη από πνιίηεο πνπ αζθνύλ νη ίδηνη πνιηηηθή θαη ην παξάγσγν είλαη ν πνιηηηζκόο. Σα πήξαλ απηά νη μέλνη θαη κε κεγάιε εκβξίζεηα ηα κειέηεζαλ θαη είπακε θη εκείο λα πξνζθέξνπκε θάηη ζ απηόλ ηνλ νξκαζό ησλ ιέμεσλ, πόιηο, πνιίηεο. Να κελ μεθύγνπκε από ηε κνξθνινγηθή πιεπξά, από ην ζεκαίλνλ ηεο ιέμεο. Να ρξεζηκνπνηήζνπκε θη εκείο θάηη από ην «πνι» θαη καο έζηεηιαλ ηελ «POLICE». Σν κόλν πνπ καο έζηεηιε ε Γύζε ήηαλ ην όξγαλν θαηαζηνιήο ησλ ιατθώλ θαη θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ αγώλσλ. Γελ κπόξεζε λα καο ζηείιεη ηίπνηε άιιν. Γελ κπόξεζε λα πξνζζέζεη ηίπνηα ζ απηή ηελ ηζηνξία παξά ην ζέκα όηη λα ζπκκεηάζρσ θη εγώ ζ απηόλ ηνλ νξκαζό ησλ ιέμεσλ, λα κελ μεθύγσ από ηε κνξθνινγηθή πιεπξά θαη γη απηό νξίζηε, ζαο ζηέιλσ ηελ «POLICE». Απηό καο έζηεηιε, θαη δπζηπρώο εδώ είλαη ην ζέκα, θαηά πόζν ην ππεξεηνύκε απηό ή δελ ην ππεξεηνύκε. Ο ξόινο ηεο αζηπλνκίαο ζήκεξα Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο Αζηπλνκίαο; Να θαηαζηέιιεη ηνπο ιατθνύο αγώλεο ή λα θπλεγάεη ηνπο παξαβάηεο ηνπ Κνηλνύ Πνηληθνύ Γηθαίνπ; Απηό ην πξόβιεκα. Ίζσο κε έλα πηθξό ηέηνην εξώηεκα εγθαηαιείπσ ην βήκα θαη ηελ νκηιία κνπ θαη ζα γίλεη εηδηθή ζπλάληεζε όπνπ ζα θνπβεληηάζνπκε ην ζέκα, ζα ην ζπδεηήζνπκε. ρη ήξζα εδώ είπα θαη είζηε ππνρξεσκέλνη λα κε

12 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 12 αθνύζεηε θαη εζείο λα κελ έρεηε ιόγν. ΟΥΗ. Θα έρεηε ιόγν. Με αθνύζαηε ήδε. Θα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη. Γελ ζα ππάξμεη θαλ εηζήγεζε. Καηεπζείαλ εξσηήζεηο, όπσο θάλσ κε ηα άιια ζρνιεία, κε Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, θαηεπζείαλ ζπδήηεζε θαη όρη ξσηάεη απαληώ θαη δελ επηηξέπεηαη από θεη θαη πέξα ε ζπδήηεζε. Πάιη ν ίδηνο κπνξεί εάλ δηαθσλεί λα ζπλερίζεη ηε ζπδήηεζε καδί κνπ. Καη ζαο πξνεηνηκάδσ. Πηζηεύσ είδα, έρσ κηα εκπεηξία πηα, βιέπσ ηα πξόζσπα πώο αληαπνθξίλνληαη λα μεπεξάζεηε ηε ρνιή, ην Λύθεην ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ ε ζπδήηεζε θξάηεζε 4,5 ώξεο. Δζείο λα ην μεπεξάζαηε, ειπίδσ. Επίινγνο θαη απνθώλεζε Με ηελ ειπίδα όηη ε ζπλάληεζε ε δηθή καο αλνίγεη έλα λέν δξόκν γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν γηα ην ξόιν ηεο Αζηπλνκίαο, ζαο επραξηζηώ ζα ζαο θαλεί παξάμελν απηό πνπ ζα πσ γηα ηε δηδαρή πνπ κνπ δώζαηε. ζν θη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν, κε δηδάμαηε ηώξα εκέλα. Έρσ δηδαρζεί από όιε απηή ηελ αηκόζθαηξα. Ζ ζπκπεξηθνξά ε δηθή ζαο, ηα πξόζσπα ηα δηθά ζαο, ν ηξόπνο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε θείλν πνπ ηνλίδσ, γηαηί έρσ κηα εκπεηξία ζηηο νκηιίεο κνπ πώο αληαπνθξίλεηαη ην θνηλό, δηαπηζηώλσ ηα αδύλαηα ζεκεία ηεο νκηιίαο κνπ θαη ηα δπλαηά. Δπραξηζηώ όινπο ζαο γηα ηε δηδαρή πνπ κνπ δώζαηε. Δπραξηζηώ γηα ηελ πιαθέηα. Σηκή κνπ κεγάιε ην ζεσξώ, αιιά αο κνπ επηηξαπεί λα ην αθηεξώζσ ζε έλαλ θνηηεηή ηεο Ηαηξηθήο πνπ ππεξεηνύζε ζηε Υσξνθπιαθή. πλειήθζε καδί κε ηνλ αδειθό κνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1944 θαη επεηδή ήηαλ ηεο Υσξνθπιαθήο ππαμησκαηηθόο ηνλ αλέιαβε ηόηε ε Δηδηθή Αζθάιεηα, ηνλ βαζάληζε θαη ηνλ ζθόησζε ξίρλνληάο ηνλ από ηελ ηαξάηζα πξνο ηα θάησ. Σνλ αδειθό κνπ ηνλ εθηέιεζαλ νη Ναδί. Λνηπόλ, ζεσξώ πσο απηό πνπ κνπ δίλεηε είλαη πξνο ηηκήλ ηνπ Αλδξεάθνπ, γηαηί αο κελ μερλάηε, εκέλα κε ηηκάηε, εκέλα κε ινγαξηάδεηε, αιιά γηα ζθεθηείηε πόζεο ρηιηάδεο ακλεκόλεπηνη αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο πεζαίλνπλ ρσξίο λα ηνπο ηηκήζεη θαλέλαο. Καη γη απηό ην ιόγν λα πξνζζέζσ θαη θάηη θαη ίζσο ζαο θνπξάδσ, αιιά λνκίδσ όηη ρξεηάδεηαη λα ην πσ. Δάλ λνκίδαηε όηη είραηε κπξνζηά ζαο κόλν ηνλ Μαλώιε Γιέδν είζαζηε γειαζκέλνη. σκαηηθά είλαη ν Μαλώιεο Γιέδνο, αιιά ζαο κηινύζαλ όινη νη αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο πνπ δελ δνπλ ηώξα θαη πνπ πξνζέθεξαλ ηε δσή ηνπο γηα λα είκαζηε ζήκεξα εκείο ειεύζεξνη. Σελ παξακνλή από θάζε κάρε, ηελ παξακνλή από θάζε δηαδήισζε πιελόκαζηε θαη ινπδόκαζηε λα καο βξεη θαζαξά ην βόιη, λα κελ καο βξεη αθάζαξηνπο, όπσο θάλαλε νη αξραίνη Έιιελεο. Καη έιεγε ν έλαο ζηνλ άιινλ: εάλ δήζεηο κε κε μερλάο. πνπ θη αλ ζηαζείο θαη όπνπ ζα βξεζείο είλαη ζαλ λα είκαη θη εγώ κπξνζηά. Καη όηαλ γιεληάο θαη όηαλ πίλεηο θαη όηαλ ρνξεύεηο θαη όηαλ ραηξεηάο θαη όηαλ κηιάο, ζα κηιάο θαη γηα κέλα, κε κε μερλάο. Δγώ ινηπόλ επεηδή δελ ηνπο μερλάσ, γη απηό ην ιόγν δέρνκαη απηό ην δώξν κ απηήλ ηελ έλλνηα. Σν πξνζθέξσ ζηνλ Αλδξέαθν ηνλ θνηηεηή ηεο Ηαηξηθήο πνπ ππεξεηνύζε ζηε Υσξνθπιαθή. Κη αο κνπ επηηξαπεί λα ζαο πξνζθέξσ ηε Μαύξε Βίβιν πνπ είλαη ζηα ειιεληθά, αιιά θαη κεηαθξαζκέλε ζηα

13 Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ 13 γεξκαληθά, ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο εηο αλάκλεζε ηεο ζπλάληεζήο καο, όπνπ πεξηγξάθνληαη όια ηα εγθιήκαηα ηεο Βέξκαρη ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Δπραξηζηώ. Αζησνομική Αναζκόπηζη, Μάξηηνο-Απξίιηνο 2010, ηεύρνο 260

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα