The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011"

Transcript

1 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Οδυσσέας Ελύτης Newsletter April 2011 Ο ΕΟΡΣΑΜΟ ΣΗ 25ης ΜΑΡΣΙΟΤ ΣΗΝ ΟΤΑΙΓΚΣΟΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ Οι ομογενείσ τθσ περιοχισ Ουάςιγκτον γιόρταςαν, και φζτοσ, με επιςθμότθτα και εκνικό παλμό τθν θμζρα τθσ εξζγερςθσ των Ελλινων ενάντια ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία για τθν απόκτθςθ τθσ εκνικισ Ανεξαρτθςίασ τουσ. Θ γιορτι, οργανωμζνθ από τον πολιτιςτικό ςφλλογο ΠΡΟΜΘΘΕΑ, ξεκίνθςε με παρζλαςθ των μακθτϊν των ελλθνικϊν ςχολείων τθσ περιοχισ και ζγινε με ςυμμετοχι όλων των ομογενειακϊν οργανϊςεων τθσ περιοχισ, ςτθν μεγάλθ αίκουςα τθσ εκκλθςίασ του Αγίου Γεωργίου ςτθν Μπεκζςντα, τθν Κυριακι 20 Μαρτίου ςτισ 5:30 μμ. Θ προςζλευςθ πλζον των 300 ατόμων ιταν ςθμαντικι. Σθ γιορτι άνοιξαν με χαιρετιςμό τουσ ο πρόεδροσ του ΠΡΟΜΘΘΕΑ, κφριοσ Λευτζρθσ Καρμίρθσ, και ο πρεςβευτισ ςφμβουλοσ τθσ Ελλθνικισ πρεςβείασ ςτθν Ουάςιγκτον κφριοσ Ιωάννθσ Βράιλασ, αναφερόμενοι τόςο ςτο λαμπρό κατόρκωμα των θρϊων τθσ επανάςταςθσ, όςο και ςτα οικονομικά δεινά τθσ Ελλάδασ ςιμερα. Κφριοσ ομιλθτισ τθσ βραδιάσ ιταν ο κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου τθσ άντα Μπάρμπαρα, ςτθν Καλιφόρνια, κφριοσ Απόςτολοσ Ακαναςάκθσ. Σο κζμα τθσ ομιλίασ του, που ανζπτυξε διεξοδικά, ιταν Ο ρόλοσ του δθμοτικοφ τραγουδιοφ ςτον αγϊνα τθσ Ανεξαρτθςίασ. Επίςθσ ςυμμετείχαν με ςφντομεσ αναφορζσ ςτο ζργο και παραςτατικζσ απαγγελίεσ μεταφραςμζνων ςτα ελλθνικά ποιθμάτων τοφ μεγάλου φιλζλλθνα ρομαντικοφ ποιθτι Λόρδου Βφρωνα, οι κυρίεσ Ελίνα Καρμοκόλια και Μαγδαλθνι Κανταρτηι. Σουσ εκνικοφσ φμνουσ τθσ Ελλάδασ και των ΘΠΑ τραγοφδθςε θ χορωδία του Αγίου Γεωργίου και χόρεψε ελλθνικοφσ χοροφσ το ςυγκρότθμα Επιςτροφι ςτισ Ρίηεσ, των κυριϊν Ζλενασ και Ρζνασ Παπαποςτόλου. Επίςθσ ςυμμετείχε με μια πραγματικά εκπλθκτικι απόδοςθ λατκϊν τραγουδιϊν αλλά και δεξιοτεχνία κροφςθσ λατκϊν μουςικϊν οργάνων, ο ιατρόσ το επάγγελμα, κφριοσ πφροσ Κολιαβαςίλθσ.

2 Ακολοφκθςε πλοφςια δεξίωςθ με ελλθνικά φαγθτά, γλυκά και ποτά και ςυηθτιςθ μεταξφ των παρευριςκομζνων ςε μια χαροφμενθ και εορταςτικι ατμόςφαιρα. Ριγασ Καππάτοσ You are invited to view Andreas Chrysostomou's photo album of the Greek Independence Day: Prometheas https://picasaweb.google.com/andreaschr07/prometheas ?feat= # Other Events and Announcements Thursday, April 7, 2011, 6:30 p.m: Investigating the Surface: the Parthenon Metopes and Caryatid Hairstyles by Dr. Katherine A, Schwab, Associate Professor, Visual and Performing Arts, Fairfield University; it is taking place at the Embassy of Greece. RSVP: Tuesday, May 3, 2011, 8:00 a.m. - 12:00 Noon: Conference on Greece s Strategic Importance to the U.S. at the Capital Hilton Hotel. Organized by the American Hellenic Institute (AHI). Websites of the month Hιεθηξνληθό πεξηνδηθό "24 Γξάκκαηα" (www.24grammata.com), ζηηο ζειίδεο ηνύ νπνίνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε έλα κνλαδηθήο πνηόηεηαο, ζπάληνπ πινύηνπ θαη εληειώο πξσηόηππν αθηέξσκα ζηελ Δπαλάζηαζε ηήο 25εο Μαξηίνπ Από ηνλ ίδην ρώξν κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, εληειώο δσξεάλ, ηα πεξίθεκα "Απνκλεκνλεύκαηα" ηνύ ηξαηεγνύ Ησάλλε Μαθξπγηάλλε. Ομιλία ηος ιζηοπικού και ζςγγπαθέα κ. Σαπάνηος Καπγάκος κε ζέκα «Το '21 και μειρ», ε νπνία έγηλε ζηα πιαίζηα εθδήισζεο πνπ δηνξγάλσζε ην κπινγθ Αληη-ξήζεηο, ζηηο ζην πλεπκαηηθό θέληξν Η. Ν Παληνθξάηνξνο Π. Φαιήξνπ : aksblog+%28lomak%27s+blog%29 ΔΕΙΤΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ: Δόξα ηω Θεώ,Δόξα ηω Θεώ,Δόξα ηω Θεώ... Ο Παλνζηνινγηώηαηνο Αξρηκαλδξίηεο π.θεκηζηνθιήο Αδακόπνπινο από ηελ ηέξξα Λεόλε κηιάεη κε ηελ γιώζζα ηεο αιήζεηαο θαη αθππλίδεη...http://www.youtube.com/watch?v=pnbesg2s6u0

3 Books (new releases) Bonhoeffer/Pastor, martyr, prophet, spy by Eric Metaxas Day of Honey/ A Memoir of Food, Love, and War by Annia Ciezaldo «Είναι γλενηζερ, πινει γαλα» ηνπ Λεπηεξε Παπαδνπνπινπ «Σνλ ερεη βαιεη ζηε ζθαθε ε καλα ηνπ, λα παεη θαζαξνο απξην πξση ζηελ εθθιεζηα. «ηγα ξε καλα, ζηγα. Με ην καιαθν. Δληαμεη, εηπακε λα κπσ πξση πξση ζηε ζθαθε λα κνπ ξηρλεηο κε ηε θαηαξνια δεζην λεξν λα πιπζσ αιια όρη θη εηζη. Δζπ ην ξηρλεηο θαπην, κε δεκαηηζεο, γακσην!» Σνπ δηλεη δπν γεξεο ζηνλ θσιν, ηνπ ρσλεη θαη κηα ηζηκπηα, κα ηη ηζηκπηα! Αξρηδεη ινηπνλ θαη απηνο, ηζηηζηδνο, λα ζνπηαξεη ζηε ζθαθε, έλα, δπν, ηξηα, ηεζζαξα ζνπη, γσληαθα. Μπαια θαη μεξν ςσκη, αιια θαη «μεξε» ζηελ «Αλεζε». Παηθηαξαο, ηα θπιια ηα εθαλε θπιιν θαη θηεξν, ζπκνηαλε έλα ελα ηα θπιια πνπ εηραλ πεξαζεη. Παξεα ζηελ απιε κε ην Γηαλλε πηαλαλε ηα βξαδαθηα ην ηξαγνπδη. Σνπο ζπλνδεπαλ θαη ν παηεξαο θαη ε καλα θαη θακπνζνη από ηνπο γεηηνλνπο ζηα γπξσ δσκαηηα, απηνπο ηνπο θησρνπο θαη θαηαθξνλεκελνπο ζηε κηθξε απιε ησλ ζαπκαησλ ηνζ ζαπκαηνο πνπ είλαη ε ςπρε ηνπ αλζξσπνπ όηαλ είλαη αλζξσπνο». Δηζη αξρηδεη ην βηβιην ηνπ Λεπηεξε Παπαδνπνπινπ «Δίλαη γιεληδεο, πηλεη γαια». Σν πξσην θεθαιαην (από ην νπνην ην πην παλσ θεηκελν) είλαη γξακκελν από ηνλ Αλησλε ακαξαθε θαη είλαη εθηεξσκελν «ηνλ Λεπηεξε Παπαδνπνπιν, ηνλ αδειθν κνπ» όπσο γξαθεην ν ακαξαθεο. Ση θαηαπιεθηηθν βηβιην! Σν θάζε θεθαιαην αθηεξσκελν ζε κηα πηερε ηεο δσεο ζε κηα γσληα ζηε κεηαπνιεκηθε Αζελαο (Οδνο Φσθαηαο 18, θαησ από ηε πιαηεηα Κπξηαθνπ) εθεη πνπ κεγαισζε ν Λεπηεξεο. Αιια βηβιηα ηνπ Λεπηεξε Παπαδνπνπινπ:.Σ. Αζκα Αζκαησλ (1994) Οη παιην ζπκκαζεηεο (1995) Εσ από πεξηεξγεηα/από ηε Λακπεηε ζηνλ Γαιακαγθα (2001) Όια είλαη έλα ςεκα (2002) Να ζπιιεθζεη ην ληνπκαλη! (2004) Δίλαη γιεληδεο, πηλεη γαια (2006) Δλ αξρεη ελ ν Καδαληδηδεο/Από ηνλ Αθε Παλνπ σο ηε Μαξηλειια (2007)

4 News Articles ΓΗΑΦΩΣΗΜΟ: Ο φιλελεύθερος εθνικιστής Κοραής Ελλθνεσ και άγγλοι πανεπιςτθμιακοί παρουςιάηουν τισ πολλζσ όψεισ τθσ ηωισ και του ζργου του φιλοςόφου και δάςκαλου, που το όνομά του εξακολουκεί να απουςιάηει από τθ ςφγχρονθ «Εγκυκλοπαίδεια του Διαφωτιςμοφ» ΔΘΜΟΙΕΤΘ: 20/02/2011, 08:00 Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε, δειαδή ε ζπλεηδεηά εζειεκέλε ελζσκάησζε ζηε «Γύζε» θαη σο εθ ηνύηνπ ε απνδνρή ησλ ηδενινγηθνπνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηεο πιαηζίσλ, ηαπηίδεηαη ελ πνιινίο κε όζεο ζεσξεηηθέο ζέζεηο επηδίσθε λα αλαδείμεη ν θσηηζκέλνο δηδάζθαινο Αδακάληηνο Κνξαήο θνηλσληθνπνιηηηθέο αξρέο πνπ ζηήξηδε θπξίσο ζηελ αλάγθε παηδείαο θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο, θαζώο πίζηεπε όηη κέζσ απηώλ ζα έθζαλε ην γέλνο ζηελ εζληθή απειεπζέξσζε, ζηελ παγίσζε ηεο πξνόδνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο δηθαίνπ, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ ηζνπνιηηεία θαη ηελ ηζνλνκία. Σνλ δξόκν γηα ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ Κνξαή ηνλ άλνημε ν Κ. Θ. Γεκαξάο. Πνιινί είλαη νη «επίγνλνη» πνπ αθνινύζεζαλ πξόζπκα απηόλ ηνλ δξόκν. Οξηζκέλνη κάιηζηα κεξίκλεζαλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο ηεο κειέηεο ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ κε εθείλε ηνπ επξσπατθνύ. Δλαλ ηέηνην ζηόρν έρεη θαη ν παξνπζηαδόκελνο ζήκεξα

5 ηόκνο πνπ επηκειήζεθε ν Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο. Ηζρπξό θίλεηξν γηα ηελ έθδνζε απηή ζηάζεθε ε δηαπίζησζε από ηνλ επηκειεηή ηεο όηη ε θνξπθαία ειιεληθή πξνζσπηθόηεηα, ν Κνξαήο, πνπ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε κεηάδνζε ησλ θώησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, δελ έρεη αθόκε ζπγθαηαιεγεί αλάκεζα ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο επξσπαίνπο πξσηνπόξνπο, θαη κάιηζηα απνπζηάδεη παληειώο από ην ζύγρξνλό καο αγγιόγισζζν εγρεηξίδην ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο, ηελ Δγκυκλοπαίδεια ηου Γιαθωηιζμού ( Δncyclopaedia of the Δnlightenment ). ην εηζαγσγηθό κειέηεκα ν επηκειεηήο ηεο έθδνζεο παξαθνινπζεί ηε δηαδξνκή ηνπ Κνξαή πξνο ηνλ θόζκν ηνπ Γηαθσηηζκνύ, από ηε κύξλε κέζσ ησλ ηαηξηθώλ ζπνπδώλ ηνπ ζην Μνλπειηέ θαη ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζή ηνπ ζην Παξίζη, ζηα ρξόληα αθξηβώο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, όηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί πηα ε θηινινγηθή ηνπ επάξθεηα ζηε κειέηε θαη έθδνζε αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ, γεγνλόο πνπ παξαδέρνληαη νη θαζηεξσκέλνη μέλνη ειιεληζηέο. Καζώο ν Κνξαήο ππήξμε απηόπηεο κάξηπξαο ηνπ θνζκντζηνξηθνύ γεγνλόηνο, επηζεκαίλνληαη θάζε θνξά νη κεηαιιαγέο ηνπ, νη ξήμεηο κε ην παξειζόλ, ε έληαμή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ «θηινζόθσλ» θαη νη ζύληνλεο ελέξγεηέο ηνπ λα πξαγκαηώζεη ηηο ηδέεο ηεο εζληθήο απνθαηάζηαζεο. Ο Π. Κηηξνκειίδεο θιείλνληαο ην εηζαγσγηθό ηνπ θείκελν ζα αλαθεξζεί θαη ζηηο πξόζθαηεο πξνζεγγίζεηο ηεο θνξατθήο έξεπλαο: όηη παξάιιεια, αιιά θαη πέξα από ηελ εζληθή ηδέα ν αλαθαηληζηήο Κνξαήο επηδηώθεη λα δηεπξύλεη ηνλ νξίδνληά ηνπ, έλαλ δξόκν πξνο ηελ εμσζηξέθεηα θαη ώζκσζε ησλ πνιηηηζκώλ. Ή αθόκε όηη ζηα ηειεπηαία ηνπ ρξόληα ζα επηζηξέςεη ζηελ έθδνζε ζενινγηθώλ θεηκέλσλ, γεγνλόο ην νπνίν, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα, απνδεηθλύεη όηη ν ξηδνζπαζηηζκόο θαη ε απζηεξή ζπρλάθηο αληηθιεξηθαιηθή θξηηηθή ηνπ δελ πξνδίδεη πξνθαλώο θαη κηα αληηζξεζθεπηηθή ζέζε, θαζώο «ζεσξεί ηε ζξεζθεία ζεκαληηθή σο πεγή εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο γηα άηνκα θαη θνηλσλίεο». ηελ πξώηε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη κειέηεο ζρεηηθέο κε ηνλ Κνξαή σο θιαζηθό θηιόινγν. Πνιιέο λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξώηκα ρξόληα ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ θηινιόγνπ Κνξαή πξνζθέξνπλ νη έξεπλεο ηεο Βηβήο Πεξξάθε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλελλνήζεηο ηνπ γηα έκκηζζε ζπλεξγαζία κε άγγινπο θηινιόγνπο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ρεηξνγξάθσλ ηεο Αγίαο Γξαθήο πξνο έθδνζε από ην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο. «Ζ βξεηαληθή ηζηνξία ηνπ Κνξαή: Μηα ηζηνξία ρεηξνγξάθσλ ( )» («L histoire britannique de Coray: Une histoire de manuscrits, ) ηηηινθνξείηαη ε ζρεηηθή εξγαζία. Οη δύν επόκελεο κειέηεο ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο πξαγκαηεύνληαη ηε ζηξνθή ηνπ Κνξαή πξνο ηελ πξνζπάζεηα «θσηηζκνύ ηνπ γέλνπο», εθδίδνληαο θιαζηθά θείκελα, δηδαθηηθά θαη εππξόζηηα ζην ειιεληθό θνηλό. Οπσο αλαπηύζζεη ν Ησάλλεο Γ. Δπξπγέλεο ( Δnlightenment,emancipation and national identity:κorais and the Αncients ), ζηόρνο ηνπ Κνξαή ήηαλ λα ζπκβάιεη, κέζσ ηεο γλσξηκίαο κε ηελ αξραία γξακκαηεία θαη εηδηθόηεξα δηά ηνπ εθδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Δλληνικής Βιβλιοθήκης, ζηε δηακόξθσζε εζληθήο ηαπηόηεηαο πνπ εληέιεη ζα νδεγνύζε ζηελ εζληθή αλεμαξηεζία. Σηο ζέζεηο απηέο κειεηά θαη ν Μηραήι Παζράιεο ( Τhe history and ideological background of Κorais Ιliad project ), κε επίθεληξν ηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό ηνπ Κνξαή λα εθδώζεη ηελ Ιλιάδα σο πξώηε έθδνζε ζηε ζεηξά ηεο Δλληνικής Βιβλιοθήκης, θαζώο πίζηεπε αθξάδαληα ζηα «πξσηεία» ηνπ κεγάινπ πνηεηή.

6 ηε δεύηεξε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη νη κειέηεο ηνπ Ρeter Μackridge ( Κorais and the Greek Language question ) θαη ηεο Αλλαο Σακπάθε ( Αdamance Coray comme critique litteraire et philologue ). Θέκα πνιπζπδεηεκέλν, πνπ πξνθάιεζε γηα πάξα πνιύ θαηξό ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο νμύηαηεο, ην γισζζηθό όξγαλν πνπ πξόηεηλε ν Κνξαήο, ηε «κέζε νδό», παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ν γλσζηόο κειεηεηήο ηνπ Ρeter Μackridge. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη αξρηθά ζηελ πξν ηνπ Κνξαή θαηάζηαζε, όηαλ πξσηναλαδείρζεθε ην πξόβιεκα ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ γισζζηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σνλ Κνξαή σο ινγνηερληθό θξηηηθό θαη θηιόινγν παξνπζηάδεη ε Αλλα Σακπάθε. ην ινγνηερληθό επίπεδν ε Αλλα Σακπάθε ζα παξνπζηάζεη ηελ ελαζρόιεζε ηνπ Κνξαή κε ηελ έθδνζε αξραίσλ θαη κεζαησληθώλ κπζηζηνξεκάησλ- ή κπζηζηνξηώλ, όπσο επέιεμε λα νλνκάδεη ηα romans- θαη ηηο δηεμνδηθέο αλαιύζεηο ηνπ γηα ηελ νπζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ είδνπο. ην ηξίην κέξνο έρνπλ εληαρζεί ηξεηο κειέηεο: ηεο Ρσμάλεο Γ. Αξγπξνπνύινπ ( Αdamance Coray et sa reflexion philosophique:vers une anthropologie medicale et culturelle ), ηνπ Παζράιε Μ. Κηηξνκειίδε, ( Αdamantios Κorais and the dilemmas of liberal nationalism ) θαη ηνπ Βαζίιε Μνπξδνπθνύηα ( Κorais and the idea of progress:from theory to action ). ηελ πξώηε, ε ζπγγξαθέαο νδεγεί ηνλ αλαγλώζηε ζηε θηινζνθηθή δηακόξθσζε ηνπ Κνξαή, πνπ μεθίλεζε ήδε από ηελ επνρή όπνπ έδεζε ζην Ακζηεξληακ. Με απηόλ ηνλ επηζηεκνληθό νπιηζκό ν Κνξαήο ζπληάζζεη ην γλσζηό Υπόμνημα ( Μemoire sur l etat actuel de la civilisation dans la Grece, Παξίζη, 1803), γίλεηαη κέινο ηεο «Societe des Οbservations de l homme» ηνπ Παξηζηνύ θαη δηαηππώλεη πιένλ ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηε ζέζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο επηξξνήο ηνπ θιίκαηνο. Ζ ζπγγξαθέαο αλαιύεη ηηο ζέζεηο ηνπ Κνξαή σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη αλαθέξεηαη ζηηο θνξατθέο απόςεηο γηα ηελ «παξαθκή» θαη ηελ «παιηγγελεζία» ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, έλλνηεο πνπ παξαβάιιεη κε ηελ «αζζέλεηα» θαη ηελ «ίαζε», έλα ζρήκα πνπ ηαηξηάδεη κε ην ηαηξηθό πλεύκα ηεο «Societe». Ο Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο αλαθέξεηαη ζηε ζύγρξνλε «ππνδνρή» ηνπ Κνξαή από ηελ επξύηεξε δηεζλή ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηνλ εζληθηζκό ππνδνρή πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ έιιελα ζνθό κε ελδηαθέξνλ κελ, αιιά κε κνλνκεξή νπηηθή: εθείλε ηνπ εζληθηζηή πξνθήηε, ηνπ θηιειεύζεξνπ εζληθηζηή. Απνζησπώληαο όκσο ηελ πνιπζύλζεηε πλεπκαηηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ Κνξαή, ε πξνζέγγηζε κόλν από κηα νπηηθή γσλία νδεγεί, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα, ζε κηα ζπξξίθλσζε ηεο γλώζεο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εκβέιεηα, θαη νπζηαζηηθά αγλνεί ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαη εζηθήο ηνπ ζθέςεο όηαλ αλέπηπζζε ηηο εζλνπαηξησηηθέο ζέζεηο ηνπ. Ο Π. Κηηξνκειίδεο, έρνληαο ζπλερή παξνπζία ζηηο ζπνπδέο ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ, πξνζθέξεη κε ηελ εδώ εξγαζία ηνπ κηα ζπλνπηηθή αιιά εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε, σο ζπκπιήξσζε ζην θελό πνπ επεζήκαλε ζηελ ηξέρνπζα δηεζλή ηζηνξηνγξαθία. Ο ηόκνο θιείλεη κε ηε κειέηε ηνπ Βαζίιε Μνπξδνπθνύηα, ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο δηεξεπλά κε δηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πξώηκν έξγν ηνπ Κνξαή πνηα έλλνηα πξνζγξάθεη ν Κνξαήο ζηελ ηδέα ηεο πξνόδνπ. Καη ηνύην γηα «λα επηηαρύλε ηηο ηελ αξρνκέλελ ηεο Διιάδνο αλαγέλλεζηλ», κε ηε κεηαθέλσζε ησλ λέσλ ηδεώλ πνπ ζα νδεγήζνπλ πξνο ηελ απειεπζέξσζε από ηνλ δεζπνηηθό δπγό, ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ θξάηνπο θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ «πνιίηε». Με ηελ πνιηηηζκηθή κεηαθνξά (cultural tranfer) θαη ηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ν Κνξαήο πίζηεπε όηη

7 ζα επηηπγραλόηαλ ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο πξνόδνπ αθξάδαληε ήηαλ ε πίζηε ηνπ όηη ε πνιηηηθή ειεπζεξία είλαη άκεζα ζπλαξηεκέλε κε ηελ παηδεία, ηα δύν πξσηαξρηθά ζηνηρεία πνπ ζπληεινύλ ζηελ εδξαίσζε ηνπ πνιηηηζκνύ. 1748: Γέλλεζε ζηε κύξλε,ζε νηθνγέλεηα εκπόξσλ κε θαηαγσγή από ηε Υίν. 1772: Δγθαζίζηαηαη ζην Ακζηεξληακ σο εκπνξηθόο αληηπξόζσπνο ηνπ νηθνγελεηαθνύ νίθνπ.γηαρεηξίδεηαη ην εμαγσγηθό εκπόξην κεηαμσηώλ ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ζπνπδάδεη: Γεσκεηξία,Λνγηθή,Λαηηληθά,Γεξκαληθά.Δπαθή κε ηνπο ειιεληζηέο ηνπ Ακζηεξληακ, αιιά θαη κε επαγγειηθνύο ρξηζηηαληθνύο θύθινπο από ηνπο νπνίνπο δηδάζθεηαη ηελ αμία ηεο αλνρήο. 1778: Δγθαηαιείπεη ην Ακζηεξληακ. Δμη ρξόληα λσξίηεξα είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ πόιε σο έλαο Αλαηνιίηεο.Σώξα θεύγεη Δπξσπαίνο,άλζξσπνο ηνπ Γηαθσηηζκνύ,ληπκέλνο κε ηε κόδα ηεο επνρήο. 1779: Δγθαζίζηαηαη ζηε κύξλε, έπεηηα από έλα καθξύ ηαμίδη,κε ζηαζκνύο ζηε Βηέλλε όπνπ επηζθέπηεηαη ηνλ αδειθό ηνπ παηέξα ηνπ,μεηξνπνιίηε Βειηγξαδίνπ σθξόλην,ζηελ Σεξγέζηε θαη ζηε Βελεηία.ηε κύξλε παξακέλεη ηέζζεξα ρξόληα. 1782: Δγθαζίζηαηαη ζην Μνλπειηέ θαη γξάθεηαη ζηελ Ηαηξηθή ρνιή. 1788: Δγθαζίζηαηαη ζην Παξίζη,παξακνλέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 1805: Γίλεηαη γλσζηόο ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Γηαζπνξάο,ηόζν ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο όζν θαη ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο. Οη Εσζηκάδεο,έκπνξνη ζηε Ρσζία, απνθαζίδνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελδιιεληθή Βηβιηνζήθεηνπ. Ως το 1821 εθδίδεη,δεκνζηεύεη, κεηαθξάδεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο. 1833: Πεζαίλεη ζην Παξίζη. Η κςπία Λοςκία Δπούλια είναι ομόηιμη διεςθύνηπια Επεςνών ζηο Εθνικό Ιδπςμα Επεςνών. ηεο ΛΟΤΚΗΑ ΓΡΟΤΛΗΑ

8 ΑΠΟ ΠΟΤ ΕΦΕΙ ΑΝΣΙΓΡΑΥΕΙ Η ΜΟΡΥΗ ΣΟΤ ΑΓΑΛΜΑΣΟ ΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΣΙ Η.Π.Α ; Θμερομθνία Καταχϊρθςθσ Πζμπτθ 3 Φεβρουαρίου Σου Αντωνίου Α. Αντωνάκου, Κακθγθτοφ Φιλολόγου Ιςτορικοφ-υγγραφζωσ Από το περιοδικό 'ΕΛΛΘΝΟΡΑΜΑ' Tο Άγαλμα τισ Ελευκερίασ, τοφ οποίου θ επίςθμθ ονομαςία είναι «Θ Ελευκερία φωτίηοντασ τον κόςμο» (αγγλιςτί «Liberty enlightening the World» γαλλιςτί «la Liberte eclairant le monde»), είναι ζνα κολοςςιαίο άγαλμα πάνω ςτθν ομϊνυμθ νθςίδα και μζςα ςτο άνω τμιμα τοφ Κόλπου τισ Νζασ Τόρκθσ. Σο άγαλμα αυτό ςτικθκε ςε ανάμνθςθ τισ φιλίασ τϊν λαϊν τϊν ΘΠΑ και τισ Γαλλίασ. Σο ςυνολικό του φψοσ είναι 93 μζτρα (302 πόδια) μαηί με το βάκρο, και κατά τθν εκδοχι τισ εγκυκλοπαίδειασ Britannica παρουςιάηει μια γυναίκα να κθρφττει τθν ελευκερία. Θ γυναίκα αυτι κρατάει ζναν πυρςό ςτο υψωμζνο δεξί τθσ χζρι και μια ενεπίγραφθ πλάκα ςτο αριςτερό όπου αναγράφεται θ θμερομθνία 4 Ιουλίου Ζνασ ανελκυςτιρασ ανεβάηει ζωσ το φψοσ τοφ εξϊςτθ και μια ελικοειδισ ςκάλα

9 οδθγεί ςε μιαν εξζδρα παρατθριςεωσ πάνω ςτο ςτζμμα που φοράει θ Ελευκερία. 0 πυρςόσ που κρατάει βρίςκεται ςε 93 μζτρα φφοσ πάνω από τθν επιφάνεια τισ καλάςςθσ. τθν βάςθ τοφ αγάλματοσ βρίςκεται το Αμερικανικό Μουςείο τθσ Μεταναςτεφςεωσ (American Museum of Immigration). Σθν πρόταςθ για τθν καταςκευι τοφ αγάλματοσ διατφπωςε ζνασ Γάλλοσ ιςτορικόσ, ο Εντουάρ ντε Λαμπουλάϊγ, μετά τον Αμερικανικό Εμφφλιο πόλεμο. υγκεντρϊκθκε ζνασ ικανόσ αρικμόσ χρθμάτων με ειςφορζσ τοφ γαλλικοφ λαοφ και το ζργο άρχιςε ςτθ Γαλλία το 1875, υπό τθν διεφκυνςθ του γλφπτθ Φρεντερίκ-Ωγκφςτ Μπαρτολντί. Σο άγαλμα καταςκευάςτθκε από φφλλα χαλκοφ, που ςφυρθλατικθκαν με το χζρι για να πάρουν το επικυμθτό ςχιμα και ςυναρμολογικθκαν πάνω ςε ζναν ςκελετό από τζςςερα γιγάντια χαλφβδινα υποςτθρίγματα, τον οποίο είχε ςχεδιάςει ο διάςθμοσ από τθν καταςκευι τοφ Πφργου τοφ Άιφελ, Αλεξάντρ-Γκυςτάβ Άιφελ. Σο 1885 το περατωμζνο άγαλμα, που είχε φψοσ 46 μζτρα περίπου (151 πόδια και 1 ίντςα) και ηφγιηε 225 τόνουσ, αποςυναρμολογικθκε και φορτϊκθκε για να μεταφερκεί ςτθν Πόλθ τθσ Νζασ Τόρκθσ. Σο βάκρο, που καταςκευάςτθκε μζςα από τα τείχθ τοφ φρουρίου Γουντ ςτθ νθςίδα Μπζντλο, περατϊκθκε αργότερα. Σο άγαλμα ςτικθκε ςτο βάκρο του και ςτισ 28 Οκτωβρίου 1886 αφιερϊκθκε ςτον πρόεδρο Κλιβελαντ. Σθν διαχείριςθ και φροντίδα τοφ αγάλματοσ είχε ςτθν αρχι θ Επιτροπι Φάρων, επειδι ο φωτεινόσ πυρςόσ κεωρικθκε ωσ είδοσ φάρου για τουσ ναυτιλλομζνουσ. Επειδι όμωσ το φροφριο Γουντ εξακολουκοφςε να χρθςιμοποιείται από τον αμερικανικό ςτρατό, το άγαλμα μεταφζρκθκε το 1901 ςτο υπουργείο τϊν τρατιωτικϊν. Σο 1924 ανακθρφχκθκε εκνικό μνθμείο. Σο 1937 το φροφριο Γουντ αποςτρατιωτικοποιικθκε και το υπόλοιπο νθςί ενςωματϊκθκε ςτο μνθμείο ωσ περιβάλλων χϊροσ. Σο 1956 το νθςί Μπζντλο μετονομάςκθκε ςε «Νθςί τθσ Ελευκερίασ» (Liberty Island) και το 1965 προςτζκθκε ςτο ςυγκρότθμα θ γειτονικι νθςίδα 'Ελισ, άλλοτε ςτακμόσ μεταναςτϊν. Θ ςυνολικι ζκταςθ τοφ χϊρου τοφ

10 μνθμείου ζφκαςε ζτςι τα 23,63 εκτάρια. Είπαμε ανωτζρω ότι κατά τθν εκδοχι τισ εγκυκλοπαίδειασ «Britannica» το άγαλμα παρουςιάηει μια γυναίκα να κθρφττει τθν ελευκερία, υπονοϊντασ ότι θ γυναίκα αυτι είναι προςωποποιθμζνθ θ Ελευκερία. Αποκρφπτουν όμωσ ςυςτθματικά ότι και ςε αυτό το ςθμείο θ ακάνατοσ Ελλάσ ζχει δϊςει για μία ακόμθ φορά τα φϊτα τθσ. Πράγματι αυτόσ που ςχεδίαςε το άγαλμα τισ ελευκερίασ κάπου αλλοφ είχε δει τθν μορφι αυτι. Και θ μορφι αυτι είναι θ μορφι τοφ Φωτοφόρου Απόλλωνοσ - Θλίου. Ναη αγαπεηνί θίινη. 0 Φσηνθόξνο Απόιισλ απεηθνλίδεηαη κε απηήλ αθξηβώο ηελ κνξθή. Καη επηπρώο γηα καο ε αζάλαηε ειιεληθή γε ηήο Κνξηλζίαο καο δηέζσζε απηή ηελ εηθόλα γηα λα κπνξνύκε ζήκεξα λα γλσξίδνπκε ηελ αιήζεηα. Ζ κνξθή ηνύ Φσηνθόξνπ Απόιισλνο βξίζθεηαη ζήκεξα ζην Μνπζείν ηήο Κνξίλζνπ, πεξλά όκσο απαξαηήξεηε γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ δελ είλαη ππνςηαζκέλνο. Βξίζθεηαη ζε κία ηξίπηπρε πιάθα καδί κε άιιεο δύν παξαζηάζεηο. Ζ κία, ζην αξηζηεξό ηκήκα, απεηθνλίδεη έλαλ Άγγειν, κνξθή όκνηα θαη ίδηα κε απηήλ ηεο Υξηζηηαληθήο πίζηεσο, θαη είλαη θαηά ηνπο αξραηνιόγνπο ε κνξθή ηήο ζεάο Δθάηεο. ην δεμηό ηκήκα απεηθνλίδεηαη ξόδαθαο. Καη ζηελ κέζε σ ηνύ ζαύκαηνο!!! Ζ κνξθή ηνύ Φσηνθόξνπ Απόιισλνο, ίδηα κε απηήλ ηνπ αγάικαηνο ηεο Διεπζεξίαο! Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία είλαη παζηθαλέο ζε πνηόλ αλήθεη. Λέγεηαη από αλζξώπνπο ηήο Κνξίλζνπ πνπ γλσξίδνπλ όηη ν δηεπζπληήο ηεο Ακεξηθαληθήο Αξραηνινγηθήο απνζηνιήο, ζώθξσλ θαη έληηκνο άλζξσπνο, έρεη

11 δειώζεη όηη νη Ακεξηθαλνί πξέπεη λα έξρνληαη λα πξνζθπλνύλ ζηνλ ρώξν ηνύ Μνπζείνπ όπνπ ε κνξθή ηνύ Φσηνθόξνπ Απόιισλνο, δηόηη είλαη ε πεγή ηνύ εζληθνύ ηνπο ζπκβόινπ. Αλ όλησο είλαη έηζη εύγε ζηνλ άξηζην άλδξα. Πάλησο απνθάζηζα λα απνθαιύςσ ζηνπο ζπλέιιελεο ην ζέκα θαη θπξίσο ζηνπο νκνγελείο καο ηώλ ΖΠΑ, γηα λα ελεκεξώζνπλ ηνπο Ακεξηθαλνύο όηη ην εζληθό ηνπο ζύκβνιν, ην νθείινπλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο Έιιελεο. Γελ ζα είλαη εμ άιινπ νη κόλνη. Όια ζρεδόλ ηα ζύκβνια είλαη Διιεληθά. Οη ηνύξθνη πήξαλ ηελ εκηζέιελν από ην λόκηζκα ηώλ Βπδαληίσλ πνπ απεηθόληδε ηελ λίθε ηνπο επί ηνύ Φηιίππνπ ζε κία λύρηα πνπ ην ράζηθν θεγγάξη κε ην αζηέξη ελεθαλίζζεζαλ κε ηελ ίδηα αθξηβώο απεηθόληζε ζηνλ νπξαλό. 0 Αδόιθνο Υίηιεξ νηθεηνπνηήζεθε ηελ πεξίθεκε «ηεηξαγάκκα», ηελ θνζκνύζα ην ηκάηην ηήο Αζελάο ηνύ Παξζελώλνο, έλα από ηα θαη' εμνρήλ σξαηόηεξα ζύκβνια ηώλ Διιήλσλ θαη ηνύ έδσζε κηαξή ρξνηά νλνκάδνληαο ην «ζβάζηηθα» θαη θάλνληαο ην ζύκβνιν ηνύ λαδηζκνύ. Οη ζθνπηαλνί νηθεηνπνηήζεθαλ ην αζηέξη ηήο Βεξγίλαο, νη δε ππόινηπνη βόξεηνη γείηνλέο καο ηνλ Γηθέθαιν Αεηό ηνύ Βπδαληίνπ. ηηο εκέξεο καο όκσο νη Έιιελεο δελ γλσξίδνπλ θαη δελ ζπκνύληαη. Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη παίμεη θαιά ην παηρλίδη ηεο. Άιινηε απνθξύπηεη, άιινηε παξαπνηεί, άιινηε δηαζηξεβιώλεη ηα γεγνλόηα. Απιό παξάδεηγκα, θαη δελ είλαη ην κόλν, απνηειεί ν γιππηόο δηάθνζκνο ηνύ Παξζελώλνο, έξγν ηνύ Φεηδία. Έρνπκε θζάζεη ζήκεξα ζε ηέηνην ζεκείν δηαζηξεβιώζεσο, πνπ ηα γιππηά ηνύ Παξζελώλνο είλαη γλσζηά παγθνζκίσο κε ηνλ όξν ειγίλεηα κάξκαξα. Σα πεξίθεκα γιππηά ηνύ Παξζελώλνο, ηα γιππηά ηνύ Φεηδία, δελ είλαη γλσζηά κε ην όλνκα ηνύ δεκηνπξγνύ αιιά κε ην όλνκα ηνύ θιέθηε.

12 τις ΗΠΑ ανθούν ξανά τα νέα ελληνικά Ζνασ τρόποσ προςζγγιςθσ των φοιτθτϊν ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό. τθσ Μαργαριτασ Πουρναρα Διςτάηω πριν χτυπιςω τθν πόρτα τθσ πανεπιςτθμιακισ αίκουςασ, όπου διδάςκονται τα νζα ελλθνικά ςε φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου του Μίςιγκαν ςτισ ΘΠΑ. Ο λόγοσ είναι ότι μζςα από τθν τάξθ ακοφγεται με πολλά ντεςιμπζλ ομολογουμζνωσ ζνα τραγοφδι των «Θμιςκοφμπρια». Θ πρϊτθ ςκζψθ είναι ότι οι μακθτζσ ςταςίαςαν και κάνουν του κεφαλιοφ τουσ. Αλλά γιατί προτιμοφν τα Θμιςκοφμπρια και όχι τον Jay Z; Μόλισ περνϊ τελικά το κατϊφλι, βρίςκομαι προ ευχάριςτθσ ζκπλθξθσ. «Τπαίτιοσ» είναι ο κακθγθτισ Παναγιϊτθσ Παφίλθσ, που κάνει μζςω YouTube μια απρόςμενθ ειςαγωγι ςτο μάκθμα ελλθνικισ γλϊςςασ. το Αν Αρμπορ, τθ μικρι πόλθ που είναι θ ζδρα του περίφθμου πανεπιςτθμίου (από τα καλφτερα δθμόςια εκπαιδευτικά ιδρφματα των ΘΠΑ μαηί με το Μπζρκλεϊ), τα νζα ελλθνικά ζχουν πολφ μεγάλθ ηιτθςθ. Σο ίδιο ιςχφει για το μάκθμα που διδάςκει ο κακθγθτισ Βαςίλθσ Λαμπρόπουλοσ, κάτοχοσ τθσ ζδρασ Κ. Π. Καβάφθ, με κζμα τθν ελλθνοαμερικανικι κουλτοφρα, όπωσ και για το μάκθμα για τθν αρχαία και ςφγχρονθ Ακινα που διδάςκει θ ςυνάδελφοσ και ςφηυγόσ του, κακθγιτρια Αρτεμθ Λεοντι. Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, οι εγγραφζσ μποροφν να φτάςουν ςτα νεοελλθνικά μακιματα τισ τετρακόςιεσ και ςε ελλθνικά μακιματα γενικά τισ πζντε χιλιάδεσ. Σο πανεπιςτιμιο καλφπτει ςχεδόν όλεσ τισ περιόδουσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ με περίπου τριάντα κακθγθτζσ. Σθν ϊρα που κάποια τμιματα ελλθνικϊν ςπουδϊν ςτθν Ευρϊπθ καταργοφνται, ςτθν Αμερικι ανκοφν. Μετά το αρχικό ςοκ των «Θμιςκοφμπρια», ςυντρϊμε με τον Βαςίλθ Λαμπρόπουλο ςε ζνα μπιςτρό. Ξενιτεμζνοσ τριάντα χρόνια από τθν Ελλάδα, αφοφ δίδαξε πρϊτα ςτο Οχάιο, εγκαταςτάκθκε ςτο Μίςιγκαν. Μασ εξθγεί πϊσ εντάςςονται τα νζα ελλθνικά ςτθν πανεπιςτθμιακι ηωι: «Σο αμερικανικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ φοιτθτζσ του κολεγίου να πάρουν μακιματα από μια ευρεία γκάμα επιλογϊν. Ετςι μπορεί κάποιοσ να ζχει επιλζξει, λ. χ., νζα ελλθνικά, αςτρονομία και μπαλινζηικο κζατρο. Θ πολυςχιδισ εκπαίδευςθ δίνει ςτα παιδιά ευελιξία ςκζψθσ ϊςτε να

13 ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςθμερινισ οικονομίασ. Ξζρουμε πια ότι αυτό που ςπουδάηεισ δεν κα το χρθςιμοποιιςεισ απαραίτθτα ςτθ ηωι ςου. Πρζπει λοιπόν το ίδιο το πανεπιςτιμιο να ςου μάκει ότι οφείλεισ να είςαι ςυνεχϊσ επανεκπαιδεφςιμοσ». Γόθτρο και περιζργεια Οι φοιτθτζσ των ελλθνοκεντρικϊν μακθμάτων είναι ςυνικωσ παιδιά ευρωπαϊκισ καταγωγισ, ςπάνια αςιατικισ ι λατινοαμερικανικισ προζλευςθσ. «Κάκε χρόνο, μόνο ζνα μικρό μζροσ των φοιτθτϊν μασ είναι Ελλθνοαμερικανοί. Σα ελλθνικά μακιματα ζχουν γόθτρο. Οι Ελλθνεσ ζχουν καλό όνομα ςτο πανεπιςτιμιο, είναι δεμζνοι μεταξφ τουσ. Πολλοί ξζνοι ζρχονται από περιζργεια, είτε γιατί ζχουν ακοφςει καλά λόγια από άλλουσ που πιραν το μάκθμα. Αλλοι αναπτφςςουν μια ςυμπάκεια ςε εμάσ από κάποιον Ελλθνα φίλο ι ςυγκάτοικο», μασ εξθγεί. «Ο βαςικόσ ςτόχοσ του δικοφ μου μακιματοσ για τθν ελλθνοαμερικανικι κουλτοφρα είναι να προβλθματιςτοφν τα παιδιά για τθ γλωςςικι, εκνικι, φυλετικι ταυτότθτα ςτθν Αμερικι μζςα από τθν οπτικι γωνία τθσ ελλθνικισ περίπτωςθσ. Χρθςιμοποιϊ τουσ Ελλθνεσ ωσ πφλθ ειςόδου ςε αυτά τα ηθτιματα. τισ ΘΠΑ, θ ελλθνικι κοινότθτα ανκίςταται ιδιαίτερα ςτθν αφομοίωςθ, χωρίσ όμωσ να παραμζνουμε κοινωνικό περικϊριο. Εχουμε ιςτορία ςε βάκοσ χρόνου, κάτι που βοθκάει ιδιαίτερα όταν εξετάηουμε κζματα παράδοςθσ». Θ ςυηιτθςθ ζρχεται αναπόφευκτα ςτισ ριηοςπαςτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, όπωσ το YouΣube ι βίντεο με stand up comedy: «τθν Αμερικι, είμαςτε υποχρεωμζνοι να κάνουμε το μάκθμά μασ ενδιαφζρον, να αφουγκραηόμαςτε τα νζα δεδομζνα τθσ παιδαγωγικισ. τθν Ευρϊπθ, υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ νεοελλθνιςτϊν που, ακολουκϊντασ τθν πεπατθμζνθ, διδάςκουν τον κανόνα τθσ γραμματείασ μασ, από τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου μζχρι τον ολωμό και τον Ερωτικό Λόγο του εφζρθ. Εχουν καταφζρει ζτςι να χάςουν το φοιτθτικό ενδιαφζρον και να ςυρρικνϊςουν το κοινό τουσ. τισ ΘΠΑ, για να επιηιςει ζνα μάκθμα πρζπει να ζχει φοιτθτζσ, άρα πρζπει ο διδάςκων να βρει τρόπουσ να το κάνει ελκυςτικό, ηωντανό και όχι απλϊσ να ακολουκεί τθ διδακτζα φλθ. Αν ξεκινιςεισ από τον Ερωτόκριτο, τθν Αναγζννθςθ, κα διδάξεισ ςε μια άδεια αίκουςα και του χρόνου το μάκθμα κα ζχει καταργθκεί». Προςφορά και ηιτθςθ Αρα, φταίνε οι Ευρωπαίοι που τα νεοελλθνικά καταργοφνται; «Σα πανεπιςτιμια βεβαίωσ δεν είναι ανκελλθνικά, απλϊσ λειτουργοφν με οριςμζνουσ κανόνεσ προςφοράσ και ηιτθςθσ. Πολλοί ςυνάδελφοι, αντί να μάκουν να επικοινωνοφν με τουσ δεκαοκτάχρονουσ, να δϊςουν τον καλφτερό τουσ εαυτό για να προςελκφςουν νζουσ φοιτθτζσ, πάνε ςτθν Ελλάδα και ηθτοφν απίςτευτα ποςά από υπουργεία και ιδρφματα. Σο ελλθνικό κράτοσ γνωρίηει καλά εδϊ και χρόνια ςε τι ανοδικι ι κακοδικι πορεία είναι τα προγράμματα. Δυςτυχϊσ, δίνει ςε όλα περίπου τθν ίδια οικονομικι ενίςχυςθ, και ςε όςα είναι ςε κρίςθ παραπάνω. Μιπωσ τα χριματα αυτά ζπρεπε να δοκοφν ςτα προγράμματα που κάνουν αποδεδειγμζνα δθμιουργικι δουλειά; Επιπλζον, κα ζπρεπε να μασ ςτζλνουν κάκε χρόνο οπτικοακουςτικό υλικό, που δεν ςτοιχίηει τίποτα, από το Δζκα του Καραγάτςθ που προβλικθκε πρόςφατα ζωσ παλιζσ κεατρικζσ

14 παραςτάςεισ». «Μετά τθ χοφντα δεν υπιρξε αυτοκριτικι». Ρωτάμε τον Βαςίλθ Λαμπρόπουλο αν θ πνευματικι κατάρρευςθ ιταν ζνασ λόγοσ που θ Ελλάδα οδθγικθκε ςτθ ςθμερινι οικονομικι κρίςθ. «Κάτι ςτράβωςε ςτα χρόνια τθσ χοφντασ. Θ πνευματικι αντίςταςθ οφτε ςκεναρι ιταν οφτε ζγκαιρθ. Πόςο γριγορα κάποιοι που ευαγγελίηονταν αλλαγζσ ζβαλαν τθν ουρά ςτα ςκζλια! Εξατμίςτθκε θ δυναμικι του 1965 και του Ο αντιςταςιακόσ λόγοσ εναντίον των ςυνταγματαρχϊν δεν ιταν αρκετά ριηοςπαςτικόσ, κατζφυγε ςε ευκολίεσ, πατριδοκαπθλία, φονταμενταλιςμό. Θ γενιά μου βρζκθκε να τραγουδάει αντάρτικα ενϊ άκουγε Μπιτλσ. Θ Ελλάδα είχε Γλθνό και Ηαχαριάδθ, οφτε Σρότςκι οφτε Γκράμςι. Είχε τον Καςτοριάδθ και τον Πουλαντηά, που όμωσ ζηθςαν αλλοφ. Μετά τθ χοφντα δεν υπιρξε αυτογνωςία οφτε αυτοκριτικι. Περάςαμε αυτιν τθν επτάχρονθ ταπείνωςθ, αλλά τι μάκαμε; Αντικζτωσ, επικράτθςε θ τάςθ τι κα κερδίςω εγϊ για το ξφλο που ζφαγα από τθν ΕΑ. Πλιρθσ εξαργφρωςθ των αγϊνων με κζςεισ ςε κρίςιμα πόςτα. Ο αντιςταςιακόσ ναρκιςςιςμόσ τθσ περιόδου κρατάει μζχρι ςιμερα, διότι κανείσ από αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ δεν ζχει αποςυρκεί αλλά μονοπωλοφν όλεσ τισ κζςεισ, ςτθν πολιτικι, ςτθ δθμόςια ηωι, ςτα πανεπιςτιμια». Κερδίηω πόντουσ και τθ ςυμπάκεια ςυνομθλίκων μου Γιατί μακαίνω ελλθνικά. «It s fun!» απαντά ςυνοπτικά θ άρα Σρζιβορ από τθν τάξθ του Παναγιϊτθ Παφίλθ και δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τθν Ελλάδα. «Οταν είπα ςτουσ γονείσ μου ότι κάνω νζα ελλθνικά, κατςοφφιαςαν. Μου είπαν άντε να μάκεισ κάτι χριςιμο όπωσ τα ιςπανικά. Εμζνα όμωσ το να μακαίνω ελλθνικά με κάνει να νιϊκω ξεχωριςτι από τα υπόλοιπα παιδιά». «Μακαίνω ελλθνικά, γιατί όλοι οι άλλοι μακαίνουν ιςπανικά και ικελα να αποςταςιοποιθκϊ. Οι γονείσ μου είναι από τθ κανδιναβία, αλλά βρικαν πολφ κουλ τθν απόφαςι μου να μάκω μια τζτοια γλϊςςα, αν και ςπουδάηω βιοχθμεία», λζει ο Κρισ Γουόλτερσ. «Οταν λζω ςτουσ ςυνομθλίκουσ μου ότι ζχω γραφτεί ςτα νζα ελλθνικά, κερδίηω πόντουσ ςτθ ςυμπάκειά τουσ. Σο πρόβλθμα είναι θ εξάςκθςθ». Ο Αντι νόου που ςπουδάηει ιςτορία κάνει μακιματα ελλθνικϊν, γιατί του χρθςιμεφουν ςτθν ετυμολογία και ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν. «Εκτόσ αυτοφ, όλα τα παιδιά που κάνουν ελλθνικά ζχουμε γίνει μια παρζα και δεν κζλω να τουσ χάςω. Δεν ζχω κανζνα Ελλθνα ςυγγενι για να μιλάω μαηί του, αλλά τϊρα πια ζχω Ελλθνεσ φίλουσ. Θ γραμματικι ςασ είναι δφςκολθ, δεν παίηεται». Ο εβραϊκισ καταγωγισ τίβεν νάιντερ φοίτθςε ςτο Μπρονξ ςε ζνα από τα ελάχιςτα αμιγϊσ αμερικανικά ςχολεία ςτισ ΘΠΑ όπου διδάςκονται νζα ελλθνικά. «Μου φαινόταν μια γλϊςςα αςτεία και ενδιαφζρουςα, πιο χαλαρι από τα γαλλικά. Θ μαμά μου μοφ ζκανε πλάκα και με ρϊταγε αν μάκαμε τίποτα για τθ φζτα. Αμα κζλω να κάνω εξάςκθςθ, πάω ςε εςτιατόρια ςτθν Αςτόρια, είμαι Νεοχορκζηοσ. Σο να μακαίνεισ ελλθνικά, ςε βοθκάει να μάκεισ όποια άλλθ γλϊςςα κζλεισ».

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα