The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011"

Transcript

1 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Οδυσσέας Ελύτης Newsletter April 2011 Ο ΕΟΡΣΑΜΟ ΣΗ 25ης ΜΑΡΣΙΟΤ ΣΗΝ ΟΤΑΙΓΚΣΟΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ Οι ομογενείσ τθσ περιοχισ Ουάςιγκτον γιόρταςαν, και φζτοσ, με επιςθμότθτα και εκνικό παλμό τθν θμζρα τθσ εξζγερςθσ των Ελλινων ενάντια ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία για τθν απόκτθςθ τθσ εκνικισ Ανεξαρτθςίασ τουσ. Θ γιορτι, οργανωμζνθ από τον πολιτιςτικό ςφλλογο ΠΡΟΜΘΘΕΑ, ξεκίνθςε με παρζλαςθ των μακθτϊν των ελλθνικϊν ςχολείων τθσ περιοχισ και ζγινε με ςυμμετοχι όλων των ομογενειακϊν οργανϊςεων τθσ περιοχισ, ςτθν μεγάλθ αίκουςα τθσ εκκλθςίασ του Αγίου Γεωργίου ςτθν Μπεκζςντα, τθν Κυριακι 20 Μαρτίου ςτισ 5:30 μμ. Θ προςζλευςθ πλζον των 300 ατόμων ιταν ςθμαντικι. Σθ γιορτι άνοιξαν με χαιρετιςμό τουσ ο πρόεδροσ του ΠΡΟΜΘΘΕΑ, κφριοσ Λευτζρθσ Καρμίρθσ, και ο πρεςβευτισ ςφμβουλοσ τθσ Ελλθνικισ πρεςβείασ ςτθν Ουάςιγκτον κφριοσ Ιωάννθσ Βράιλασ, αναφερόμενοι τόςο ςτο λαμπρό κατόρκωμα των θρϊων τθσ επανάςταςθσ, όςο και ςτα οικονομικά δεινά τθσ Ελλάδασ ςιμερα. Κφριοσ ομιλθτισ τθσ βραδιάσ ιταν ο κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου τθσ άντα Μπάρμπαρα, ςτθν Καλιφόρνια, κφριοσ Απόςτολοσ Ακαναςάκθσ. Σο κζμα τθσ ομιλίασ του, που ανζπτυξε διεξοδικά, ιταν Ο ρόλοσ του δθμοτικοφ τραγουδιοφ ςτον αγϊνα τθσ Ανεξαρτθςίασ. Επίςθσ ςυμμετείχαν με ςφντομεσ αναφορζσ ςτο ζργο και παραςτατικζσ απαγγελίεσ μεταφραςμζνων ςτα ελλθνικά ποιθμάτων τοφ μεγάλου φιλζλλθνα ρομαντικοφ ποιθτι Λόρδου Βφρωνα, οι κυρίεσ Ελίνα Καρμοκόλια και Μαγδαλθνι Κανταρτηι. Σουσ εκνικοφσ φμνουσ τθσ Ελλάδασ και των ΘΠΑ τραγοφδθςε θ χορωδία του Αγίου Γεωργίου και χόρεψε ελλθνικοφσ χοροφσ το ςυγκρότθμα Επιςτροφι ςτισ Ρίηεσ, των κυριϊν Ζλενασ και Ρζνασ Παπαποςτόλου. Επίςθσ ςυμμετείχε με μια πραγματικά εκπλθκτικι απόδοςθ λατκϊν τραγουδιϊν αλλά και δεξιοτεχνία κροφςθσ λατκϊν μουςικϊν οργάνων, ο ιατρόσ το επάγγελμα, κφριοσ πφροσ Κολιαβαςίλθσ.

2 Ακολοφκθςε πλοφςια δεξίωςθ με ελλθνικά φαγθτά, γλυκά και ποτά και ςυηθτιςθ μεταξφ των παρευριςκομζνων ςε μια χαροφμενθ και εορταςτικι ατμόςφαιρα. Ριγασ Καππάτοσ You are invited to view Andreas Chrysostomou's photo album of the Greek Independence Day: Prometheas https://picasaweb.google.com/andreaschr07/prometheas ?feat= # Other Events and Announcements Thursday, April 7, 2011, 6:30 p.m: Investigating the Surface: the Parthenon Metopes and Caryatid Hairstyles by Dr. Katherine A, Schwab, Associate Professor, Visual and Performing Arts, Fairfield University; it is taking place at the Embassy of Greece. RSVP: Tuesday, May 3, 2011, 8:00 a.m. - 12:00 Noon: Conference on Greece s Strategic Importance to the U.S. at the Capital Hilton Hotel. Organized by the American Hellenic Institute (AHI). Websites of the month Hιεθηξνληθό πεξηνδηθό "24 Γξάκκαηα" (www.24grammata.com), ζηηο ζειίδεο ηνύ νπνίνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε έλα κνλαδηθήο πνηόηεηαο, ζπάληνπ πινύηνπ θαη εληειώο πξσηόηππν αθηέξσκα ζηελ Δπαλάζηαζε ηήο 25εο Μαξηίνπ Από ηνλ ίδην ρώξν κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, εληειώο δσξεάλ, ηα πεξίθεκα "Απνκλεκνλεύκαηα" ηνύ ηξαηεγνύ Ησάλλε Μαθξπγηάλλε. Ομιλία ηος ιζηοπικού και ζςγγπαθέα κ. Σαπάνηος Καπγάκος κε ζέκα «Το '21 και μειρ», ε νπνία έγηλε ζηα πιαίζηα εθδήισζεο πνπ δηνξγάλσζε ην κπινγθ Αληη-ξήζεηο, ζηηο ζην πλεπκαηηθό θέληξν Η. Ν Παληνθξάηνξνο Π. Φαιήξνπ : aksblog+%28lomak%27s+blog%29 ΔΕΙΤΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ: Δόξα ηω Θεώ,Δόξα ηω Θεώ,Δόξα ηω Θεώ... Ο Παλνζηνινγηώηαηνο Αξρηκαλδξίηεο π.θεκηζηνθιήο Αδακόπνπινο από ηελ ηέξξα Λεόλε κηιάεη κε ηελ γιώζζα ηεο αιήζεηαο θαη αθππλίδεη...http://www.youtube.com/watch?v=pnbesg2s6u0

3 Books (new releases) Bonhoeffer/Pastor, martyr, prophet, spy by Eric Metaxas Day of Honey/ A Memoir of Food, Love, and War by Annia Ciezaldo «Είναι γλενηζερ, πινει γαλα» ηνπ Λεπηεξε Παπαδνπνπινπ «Σνλ ερεη βαιεη ζηε ζθαθε ε καλα ηνπ, λα παεη θαζαξνο απξην πξση ζηελ εθθιεζηα. «ηγα ξε καλα, ζηγα. Με ην καιαθν. Δληαμεη, εηπακε λα κπσ πξση πξση ζηε ζθαθε λα κνπ ξηρλεηο κε ηε θαηαξνια δεζην λεξν λα πιπζσ αιια όρη θη εηζη. Δζπ ην ξηρλεηο θαπην, κε δεκαηηζεο, γακσην!» Σνπ δηλεη δπν γεξεο ζηνλ θσιν, ηνπ ρσλεη θαη κηα ηζηκπηα, κα ηη ηζηκπηα! Αξρηδεη ινηπνλ θαη απηνο, ηζηηζηδνο, λα ζνπηαξεη ζηε ζθαθε, έλα, δπν, ηξηα, ηεζζαξα ζνπη, γσληαθα. Μπαια θαη μεξν ςσκη, αιια θαη «μεξε» ζηελ «Αλεζε». Παηθηαξαο, ηα θπιια ηα εθαλε θπιιν θαη θηεξν, ζπκνηαλε έλα ελα ηα θπιια πνπ εηραλ πεξαζεη. Παξεα ζηελ απιε κε ην Γηαλλε πηαλαλε ηα βξαδαθηα ην ηξαγνπδη. Σνπο ζπλνδεπαλ θαη ν παηεξαο θαη ε καλα θαη θακπνζνη από ηνπο γεηηνλνπο ζηα γπξσ δσκαηηα, απηνπο ηνπο θησρνπο θαη θαηαθξνλεκελνπο ζηε κηθξε απιε ησλ ζαπκαησλ ηνζ ζαπκαηνο πνπ είλαη ε ςπρε ηνπ αλζξσπνπ όηαλ είλαη αλζξσπνο». Δηζη αξρηδεη ην βηβιην ηνπ Λεπηεξε Παπαδνπνπινπ «Δίλαη γιεληδεο, πηλεη γαια». Σν πξσην θεθαιαην (από ην νπνην ην πην παλσ θεηκελν) είλαη γξακκελν από ηνλ Αλησλε ακαξαθε θαη είλαη εθηεξσκελν «ηνλ Λεπηεξε Παπαδνπνπιν, ηνλ αδειθν κνπ» όπσο γξαθεην ν ακαξαθεο. Ση θαηαπιεθηηθν βηβιην! Σν θάζε θεθαιαην αθηεξσκελν ζε κηα πηερε ηεο δσεο ζε κηα γσληα ζηε κεηαπνιεκηθε Αζελαο (Οδνο Φσθαηαο 18, θαησ από ηε πιαηεηα Κπξηαθνπ) εθεη πνπ κεγαισζε ν Λεπηεξεο. Αιια βηβιηα ηνπ Λεπηεξε Παπαδνπνπινπ:.Σ. Αζκα Αζκαησλ (1994) Οη παιην ζπκκαζεηεο (1995) Εσ από πεξηεξγεηα/από ηε Λακπεηε ζηνλ Γαιακαγθα (2001) Όια είλαη έλα ςεκα (2002) Να ζπιιεθζεη ην ληνπκαλη! (2004) Δίλαη γιεληδεο, πηλεη γαια (2006) Δλ αξρεη ελ ν Καδαληδηδεο/Από ηνλ Αθε Παλνπ σο ηε Μαξηλειια (2007)

4 News Articles ΓΗΑΦΩΣΗΜΟ: Ο φιλελεύθερος εθνικιστής Κοραής Ελλθνεσ και άγγλοι πανεπιςτθμιακοί παρουςιάηουν τισ πολλζσ όψεισ τθσ ηωισ και του ζργου του φιλοςόφου και δάςκαλου, που το όνομά του εξακολουκεί να απουςιάηει από τθ ςφγχρονθ «Εγκυκλοπαίδεια του Διαφωτιςμοφ» ΔΘΜΟΙΕΤΘ: 20/02/2011, 08:00 Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε, δειαδή ε ζπλεηδεηά εζειεκέλε ελζσκάησζε ζηε «Γύζε» θαη σο εθ ηνύηνπ ε απνδνρή ησλ ηδενινγηθνπνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηεο πιαηζίσλ, ηαπηίδεηαη ελ πνιινίο κε όζεο ζεσξεηηθέο ζέζεηο επηδίσθε λα αλαδείμεη ν θσηηζκέλνο δηδάζθαινο Αδακάληηνο Κνξαήο θνηλσληθνπνιηηηθέο αξρέο πνπ ζηήξηδε θπξίσο ζηελ αλάγθε παηδείαο θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο, θαζώο πίζηεπε όηη κέζσ απηώλ ζα έθζαλε ην γέλνο ζηελ εζληθή απειεπζέξσζε, ζηελ παγίσζε ηεο πξνόδνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο δηθαίνπ, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ ηζνπνιηηεία θαη ηελ ηζνλνκία. Σνλ δξόκν γηα ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ Κνξαή ηνλ άλνημε ν Κ. Θ. Γεκαξάο. Πνιινί είλαη νη «επίγνλνη» πνπ αθνινύζεζαλ πξόζπκα απηόλ ηνλ δξόκν. Οξηζκέλνη κάιηζηα κεξίκλεζαλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο ηεο κειέηεο ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ κε εθείλε ηνπ επξσπατθνύ. Δλαλ ηέηνην ζηόρν έρεη θαη ν παξνπζηαδόκελνο ζήκεξα

5 ηόκνο πνπ επηκειήζεθε ν Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο. Ηζρπξό θίλεηξν γηα ηελ έθδνζε απηή ζηάζεθε ε δηαπίζησζε από ηνλ επηκειεηή ηεο όηη ε θνξπθαία ειιεληθή πξνζσπηθόηεηα, ν Κνξαήο, πνπ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε κεηάδνζε ησλ θώησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, δελ έρεη αθόκε ζπγθαηαιεγεί αλάκεζα ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο επξσπαίνπο πξσηνπόξνπο, θαη κάιηζηα απνπζηάδεη παληειώο από ην ζύγρξνλό καο αγγιόγισζζν εγρεηξίδην ηεο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο, ηελ Δγκυκλοπαίδεια ηου Γιαθωηιζμού ( Δncyclopaedia of the Δnlightenment ). ην εηζαγσγηθό κειέηεκα ν επηκειεηήο ηεο έθδνζεο παξαθνινπζεί ηε δηαδξνκή ηνπ Κνξαή πξνο ηνλ θόζκν ηνπ Γηαθσηηζκνύ, από ηε κύξλε κέζσ ησλ ηαηξηθώλ ζπνπδώλ ηνπ ζην Μνλπειηέ θαη ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζή ηνπ ζην Παξίζη, ζηα ρξόληα αθξηβώο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, όηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί πηα ε θηινινγηθή ηνπ επάξθεηα ζηε κειέηε θαη έθδνζε αξραηνειιεληθώλ θεηκέλσλ, γεγνλόο πνπ παξαδέρνληαη νη θαζηεξσκέλνη μέλνη ειιεληζηέο. Καζώο ν Κνξαήο ππήξμε απηόπηεο κάξηπξαο ηνπ θνζκντζηνξηθνύ γεγνλόηνο, επηζεκαίλνληαη θάζε θνξά νη κεηαιιαγέο ηνπ, νη ξήμεηο κε ην παξειζόλ, ε έληαμή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ «θηινζόθσλ» θαη νη ζύληνλεο ελέξγεηέο ηνπ λα πξαγκαηώζεη ηηο ηδέεο ηεο εζληθήο απνθαηάζηαζεο. Ο Π. Κηηξνκειίδεο θιείλνληαο ην εηζαγσγηθό ηνπ θείκελν ζα αλαθεξζεί θαη ζηηο πξόζθαηεο πξνζεγγίζεηο ηεο θνξατθήο έξεπλαο: όηη παξάιιεια, αιιά θαη πέξα από ηελ εζληθή ηδέα ν αλαθαηληζηήο Κνξαήο επηδηώθεη λα δηεπξύλεη ηνλ νξίδνληά ηνπ, έλαλ δξόκν πξνο ηελ εμσζηξέθεηα θαη ώζκσζε ησλ πνιηηηζκώλ. Ή αθόκε όηη ζηα ηειεπηαία ηνπ ρξόληα ζα επηζηξέςεη ζηελ έθδνζε ζενινγηθώλ θεηκέλσλ, γεγνλόο ην νπνίν, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα, απνδεηθλύεη όηη ν ξηδνζπαζηηζκόο θαη ε απζηεξή ζπρλάθηο αληηθιεξηθαιηθή θξηηηθή ηνπ δελ πξνδίδεη πξνθαλώο θαη κηα αληηζξεζθεπηηθή ζέζε, θαζώο «ζεσξεί ηε ζξεζθεία ζεκαληηθή σο πεγή εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο γηα άηνκα θαη θνηλσλίεο». ηελ πξώηε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη κειέηεο ζρεηηθέο κε ηνλ Κνξαή σο θιαζηθό θηιόινγν. Πνιιέο λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξώηκα ρξόληα ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ θηινιόγνπ Κνξαή πξνζθέξνπλ νη έξεπλεο ηεο Βηβήο Πεξξάθε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλελλνήζεηο ηνπ γηα έκκηζζε ζπλεξγαζία κε άγγινπο θηινιόγνπο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ρεηξνγξάθσλ ηεο Αγίαο Γξαθήο πξνο έθδνζε από ην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο. «Ζ βξεηαληθή ηζηνξία ηνπ Κνξαή: Μηα ηζηνξία ρεηξνγξάθσλ ( )» («L histoire britannique de Coray: Une histoire de manuscrits, ) ηηηινθνξείηαη ε ζρεηηθή εξγαζία. Οη δύν επόκελεο κειέηεο ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο πξαγκαηεύνληαη ηε ζηξνθή ηνπ Κνξαή πξνο ηελ πξνζπάζεηα «θσηηζκνύ ηνπ γέλνπο», εθδίδνληαο θιαζηθά θείκελα, δηδαθηηθά θαη εππξόζηηα ζην ειιεληθό θνηλό. Οπσο αλαπηύζζεη ν Ησάλλεο Γ. Δπξπγέλεο ( Δnlightenment,emancipation and national identity:κorais and the Αncients ), ζηόρνο ηνπ Κνξαή ήηαλ λα ζπκβάιεη, κέζσ ηεο γλσξηκίαο κε ηελ αξραία γξακκαηεία θαη εηδηθόηεξα δηά ηνπ εθδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Δλληνικής Βιβλιοθήκης, ζηε δηακόξθσζε εζληθήο ηαπηόηεηαο πνπ εληέιεη ζα νδεγνύζε ζηελ εζληθή αλεμαξηεζία. Σηο ζέζεηο απηέο κειεηά θαη ν Μηραήι Παζράιεο ( Τhe history and ideological background of Κorais Ιliad project ), κε επίθεληξν ηνλ αξρηθό πξνγξακκαηηζκό ηνπ Κνξαή λα εθδώζεη ηελ Ιλιάδα σο πξώηε έθδνζε ζηε ζεηξά ηεο Δλληνικής Βιβλιοθήκης, θαζώο πίζηεπε αθξάδαληα ζηα «πξσηεία» ηνπ κεγάινπ πνηεηή.

6 ηε δεύηεξε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη νη κειέηεο ηνπ Ρeter Μackridge ( Κorais and the Greek Language question ) θαη ηεο Αλλαο Σακπάθε ( Αdamance Coray comme critique litteraire et philologue ). Θέκα πνιπζπδεηεκέλν, πνπ πξνθάιεζε γηα πάξα πνιύ θαηξό ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο νμύηαηεο, ην γισζζηθό όξγαλν πνπ πξόηεηλε ν Κνξαήο, ηε «κέζε νδό», παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ν γλσζηόο κειεηεηήο ηνπ Ρeter Μackridge. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη αξρηθά ζηελ πξν ηνπ Κνξαή θαηάζηαζε, όηαλ πξσηναλαδείρζεθε ην πξόβιεκα ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ γισζζηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σνλ Κνξαή σο ινγνηερληθό θξηηηθό θαη θηιόινγν παξνπζηάδεη ε Αλλα Σακπάθε. ην ινγνηερληθό επίπεδν ε Αλλα Σακπάθε ζα παξνπζηάζεη ηελ ελαζρόιεζε ηνπ Κνξαή κε ηελ έθδνζε αξραίσλ θαη κεζαησληθώλ κπζηζηνξεκάησλ- ή κπζηζηνξηώλ, όπσο επέιεμε λα νλνκάδεη ηα romans- θαη ηηο δηεμνδηθέο αλαιύζεηο ηνπ γηα ηελ νπζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ είδνπο. ην ηξίην κέξνο έρνπλ εληαρζεί ηξεηο κειέηεο: ηεο Ρσμάλεο Γ. Αξγπξνπνύινπ ( Αdamance Coray et sa reflexion philosophique:vers une anthropologie medicale et culturelle ), ηνπ Παζράιε Μ. Κηηξνκειίδε, ( Αdamantios Κorais and the dilemmas of liberal nationalism ) θαη ηνπ Βαζίιε Μνπξδνπθνύηα ( Κorais and the idea of progress:from theory to action ). ηελ πξώηε, ε ζπγγξαθέαο νδεγεί ηνλ αλαγλώζηε ζηε θηινζνθηθή δηακόξθσζε ηνπ Κνξαή, πνπ μεθίλεζε ήδε από ηελ επνρή όπνπ έδεζε ζην Ακζηεξληακ. Με απηόλ ηνλ επηζηεκνληθό νπιηζκό ν Κνξαήο ζπληάζζεη ην γλσζηό Υπόμνημα ( Μemoire sur l etat actuel de la civilisation dans la Grece, Παξίζη, 1803), γίλεηαη κέινο ηεο «Societe des Οbservations de l homme» ηνπ Παξηζηνύ θαη δηαηππώλεη πιένλ ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηε ζέζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο επηξξνήο ηνπ θιίκαηνο. Ζ ζπγγξαθέαο αλαιύεη ηηο ζέζεηο ηνπ Κνξαή σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη αλαθέξεηαη ζηηο θνξατθέο απόςεηο γηα ηελ «παξαθκή» θαη ηελ «παιηγγελεζία» ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, έλλνηεο πνπ παξαβάιιεη κε ηελ «αζζέλεηα» θαη ηελ «ίαζε», έλα ζρήκα πνπ ηαηξηάδεη κε ην ηαηξηθό πλεύκα ηεο «Societe». Ο Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο αλαθέξεηαη ζηε ζύγρξνλε «ππνδνρή» ηνπ Κνξαή από ηελ επξύηεξε δηεζλή ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηνλ εζληθηζκό ππνδνρή πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ έιιελα ζνθό κε ελδηαθέξνλ κελ, αιιά κε κνλνκεξή νπηηθή: εθείλε ηνπ εζληθηζηή πξνθήηε, ηνπ θηιειεύζεξνπ εζληθηζηή. Απνζησπώληαο όκσο ηελ πνιπζύλζεηε πλεπκαηηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ Κνξαή, ε πξνζέγγηζε κόλν από κηα νπηηθή γσλία νδεγεί, θαηά ηνλ ζπγγξαθέα, ζε κηα ζπξξίθλσζε ηεο γλώζεο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εκβέιεηα, θαη νπζηαζηηθά αγλνεί ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαη εζηθήο ηνπ ζθέςεο όηαλ αλέπηπζζε ηηο εζλνπαηξησηηθέο ζέζεηο ηνπ. Ο Π. Κηηξνκειίδεο, έρνληαο ζπλερή παξνπζία ζηηο ζπνπδέο ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ, πξνζθέξεη κε ηελ εδώ εξγαζία ηνπ κηα ζπλνπηηθή αιιά εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε, σο ζπκπιήξσζε ζην θελό πνπ επεζήκαλε ζηελ ηξέρνπζα δηεζλή ηζηνξηνγξαθία. Ο ηόκνο θιείλεη κε ηε κειέηε ηνπ Βαζίιε Μνπξδνπθνύηα, ζηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο δηεξεπλά κε δηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πξώηκν έξγν ηνπ Κνξαή πνηα έλλνηα πξνζγξάθεη ν Κνξαήο ζηελ ηδέα ηεο πξνόδνπ. Καη ηνύην γηα «λα επηηαρύλε ηηο ηελ αξρνκέλελ ηεο Διιάδνο αλαγέλλεζηλ», κε ηε κεηαθέλσζε ησλ λέσλ ηδεώλ πνπ ζα νδεγήζνπλ πξνο ηελ απειεπζέξσζε από ηνλ δεζπνηηθό δπγό, ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ θξάηνπο θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ «πνιίηε». Με ηελ πνιηηηζκηθή κεηαθνξά (cultural tranfer) θαη ηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ν Κνξαήο πίζηεπε όηη

7 ζα επηηπγραλόηαλ ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο πξνόδνπ αθξάδαληε ήηαλ ε πίζηε ηνπ όηη ε πνιηηηθή ειεπζεξία είλαη άκεζα ζπλαξηεκέλε κε ηελ παηδεία, ηα δύν πξσηαξρηθά ζηνηρεία πνπ ζπληεινύλ ζηελ εδξαίσζε ηνπ πνιηηηζκνύ. 1748: Γέλλεζε ζηε κύξλε,ζε νηθνγέλεηα εκπόξσλ κε θαηαγσγή από ηε Υίν. 1772: Δγθαζίζηαηαη ζην Ακζηεξληακ σο εκπνξηθόο αληηπξόζσπνο ηνπ νηθνγελεηαθνύ νίθνπ.γηαρεηξίδεηαη ην εμαγσγηθό εκπόξην κεηαμσηώλ ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ζπνπδάδεη: Γεσκεηξία,Λνγηθή,Λαηηληθά,Γεξκαληθά.Δπαθή κε ηνπο ειιεληζηέο ηνπ Ακζηεξληακ, αιιά θαη κε επαγγειηθνύο ρξηζηηαληθνύο θύθινπο από ηνπο νπνίνπο δηδάζθεηαη ηελ αμία ηεο αλνρήο. 1778: Δγθαηαιείπεη ην Ακζηεξληακ. Δμη ρξόληα λσξίηεξα είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ πόιε σο έλαο Αλαηνιίηεο.Σώξα θεύγεη Δπξσπαίνο,άλζξσπνο ηνπ Γηαθσηηζκνύ,ληπκέλνο κε ηε κόδα ηεο επνρήο. 1779: Δγθαζίζηαηαη ζηε κύξλε, έπεηηα από έλα καθξύ ηαμίδη,κε ζηαζκνύο ζηε Βηέλλε όπνπ επηζθέπηεηαη ηνλ αδειθό ηνπ παηέξα ηνπ,μεηξνπνιίηε Βειηγξαδίνπ σθξόλην,ζηελ Σεξγέζηε θαη ζηε Βελεηία.ηε κύξλε παξακέλεη ηέζζεξα ρξόληα. 1782: Δγθαζίζηαηαη ζην Μνλπειηέ θαη γξάθεηαη ζηελ Ηαηξηθή ρνιή. 1788: Δγθαζίζηαηαη ζην Παξίζη,παξακνλέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 1805: Γίλεηαη γλσζηόο ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Γηαζπνξάο,ηόζν ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο όζν θαη ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο. Οη Εσζηκάδεο,έκπνξνη ζηε Ρσζία, απνθαζίδνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελδιιεληθή Βηβιηνζήθεηνπ. Ως το 1821 εθδίδεη,δεκνζηεύεη, κεηαθξάδεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο. 1833: Πεζαίλεη ζην Παξίζη. Η κςπία Λοςκία Δπούλια είναι ομόηιμη διεςθύνηπια Επεςνών ζηο Εθνικό Ιδπςμα Επεςνών. ηεο ΛΟΤΚΗΑ ΓΡΟΤΛΗΑ

8 ΑΠΟ ΠΟΤ ΕΦΕΙ ΑΝΣΙΓΡΑΥΕΙ Η ΜΟΡΥΗ ΣΟΤ ΑΓΑΛΜΑΣΟ ΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΣΙ Η.Π.Α ; Θμερομθνία Καταχϊρθςθσ Πζμπτθ 3 Φεβρουαρίου Σου Αντωνίου Α. Αντωνάκου, Κακθγθτοφ Φιλολόγου Ιςτορικοφ-υγγραφζωσ Από το περιοδικό 'ΕΛΛΘΝΟΡΑΜΑ' Tο Άγαλμα τισ Ελευκερίασ, τοφ οποίου θ επίςθμθ ονομαςία είναι «Θ Ελευκερία φωτίηοντασ τον κόςμο» (αγγλιςτί «Liberty enlightening the World» γαλλιςτί «la Liberte eclairant le monde»), είναι ζνα κολοςςιαίο άγαλμα πάνω ςτθν ομϊνυμθ νθςίδα και μζςα ςτο άνω τμιμα τοφ Κόλπου τισ Νζασ Τόρκθσ. Σο άγαλμα αυτό ςτικθκε ςε ανάμνθςθ τισ φιλίασ τϊν λαϊν τϊν ΘΠΑ και τισ Γαλλίασ. Σο ςυνολικό του φψοσ είναι 93 μζτρα (302 πόδια) μαηί με το βάκρο, και κατά τθν εκδοχι τισ εγκυκλοπαίδειασ Britannica παρουςιάηει μια γυναίκα να κθρφττει τθν ελευκερία. Θ γυναίκα αυτι κρατάει ζναν πυρςό ςτο υψωμζνο δεξί τθσ χζρι και μια ενεπίγραφθ πλάκα ςτο αριςτερό όπου αναγράφεται θ θμερομθνία 4 Ιουλίου Ζνασ ανελκυςτιρασ ανεβάηει ζωσ το φψοσ τοφ εξϊςτθ και μια ελικοειδισ ςκάλα

9 οδθγεί ςε μιαν εξζδρα παρατθριςεωσ πάνω ςτο ςτζμμα που φοράει θ Ελευκερία. 0 πυρςόσ που κρατάει βρίςκεται ςε 93 μζτρα φφοσ πάνω από τθν επιφάνεια τισ καλάςςθσ. τθν βάςθ τοφ αγάλματοσ βρίςκεται το Αμερικανικό Μουςείο τθσ Μεταναςτεφςεωσ (American Museum of Immigration). Σθν πρόταςθ για τθν καταςκευι τοφ αγάλματοσ διατφπωςε ζνασ Γάλλοσ ιςτορικόσ, ο Εντουάρ ντε Λαμπουλάϊγ, μετά τον Αμερικανικό Εμφφλιο πόλεμο. υγκεντρϊκθκε ζνασ ικανόσ αρικμόσ χρθμάτων με ειςφορζσ τοφ γαλλικοφ λαοφ και το ζργο άρχιςε ςτθ Γαλλία το 1875, υπό τθν διεφκυνςθ του γλφπτθ Φρεντερίκ-Ωγκφςτ Μπαρτολντί. Σο άγαλμα καταςκευάςτθκε από φφλλα χαλκοφ, που ςφυρθλατικθκαν με το χζρι για να πάρουν το επικυμθτό ςχιμα και ςυναρμολογικθκαν πάνω ςε ζναν ςκελετό από τζςςερα γιγάντια χαλφβδινα υποςτθρίγματα, τον οποίο είχε ςχεδιάςει ο διάςθμοσ από τθν καταςκευι τοφ Πφργου τοφ Άιφελ, Αλεξάντρ-Γκυςτάβ Άιφελ. Σο 1885 το περατωμζνο άγαλμα, που είχε φψοσ 46 μζτρα περίπου (151 πόδια και 1 ίντςα) και ηφγιηε 225 τόνουσ, αποςυναρμολογικθκε και φορτϊκθκε για να μεταφερκεί ςτθν Πόλθ τθσ Νζασ Τόρκθσ. Σο βάκρο, που καταςκευάςτθκε μζςα από τα τείχθ τοφ φρουρίου Γουντ ςτθ νθςίδα Μπζντλο, περατϊκθκε αργότερα. Σο άγαλμα ςτικθκε ςτο βάκρο του και ςτισ 28 Οκτωβρίου 1886 αφιερϊκθκε ςτον πρόεδρο Κλιβελαντ. Σθν διαχείριςθ και φροντίδα τοφ αγάλματοσ είχε ςτθν αρχι θ Επιτροπι Φάρων, επειδι ο φωτεινόσ πυρςόσ κεωρικθκε ωσ είδοσ φάρου για τουσ ναυτιλλομζνουσ. Επειδι όμωσ το φροφριο Γουντ εξακολουκοφςε να χρθςιμοποιείται από τον αμερικανικό ςτρατό, το άγαλμα μεταφζρκθκε το 1901 ςτο υπουργείο τϊν τρατιωτικϊν. Σο 1924 ανακθρφχκθκε εκνικό μνθμείο. Σο 1937 το φροφριο Γουντ αποςτρατιωτικοποιικθκε και το υπόλοιπο νθςί ενςωματϊκθκε ςτο μνθμείο ωσ περιβάλλων χϊροσ. Σο 1956 το νθςί Μπζντλο μετονομάςκθκε ςε «Νθςί τθσ Ελευκερίασ» (Liberty Island) και το 1965 προςτζκθκε ςτο ςυγκρότθμα θ γειτονικι νθςίδα 'Ελισ, άλλοτε ςτακμόσ μεταναςτϊν. Θ ςυνολικι ζκταςθ τοφ χϊρου τοφ

10 μνθμείου ζφκαςε ζτςι τα 23,63 εκτάρια. Είπαμε ανωτζρω ότι κατά τθν εκδοχι τισ εγκυκλοπαίδειασ «Britannica» το άγαλμα παρουςιάηει μια γυναίκα να κθρφττει τθν ελευκερία, υπονοϊντασ ότι θ γυναίκα αυτι είναι προςωποποιθμζνθ θ Ελευκερία. Αποκρφπτουν όμωσ ςυςτθματικά ότι και ςε αυτό το ςθμείο θ ακάνατοσ Ελλάσ ζχει δϊςει για μία ακόμθ φορά τα φϊτα τθσ. Πράγματι αυτόσ που ςχεδίαςε το άγαλμα τισ ελευκερίασ κάπου αλλοφ είχε δει τθν μορφι αυτι. Και θ μορφι αυτι είναι θ μορφι τοφ Φωτοφόρου Απόλλωνοσ - Θλίου. Ναη αγαπεηνί θίινη. 0 Φσηνθόξνο Απόιισλ απεηθνλίδεηαη κε απηήλ αθξηβώο ηελ κνξθή. Καη επηπρώο γηα καο ε αζάλαηε ειιεληθή γε ηήο Κνξηλζίαο καο δηέζσζε απηή ηελ εηθόλα γηα λα κπνξνύκε ζήκεξα λα γλσξίδνπκε ηελ αιήζεηα. Ζ κνξθή ηνύ Φσηνθόξνπ Απόιισλνο βξίζθεηαη ζήκεξα ζην Μνπζείν ηήο Κνξίλζνπ, πεξλά όκσο απαξαηήξεηε γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ δελ είλαη ππνςηαζκέλνο. Βξίζθεηαη ζε κία ηξίπηπρε πιάθα καδί κε άιιεο δύν παξαζηάζεηο. Ζ κία, ζην αξηζηεξό ηκήκα, απεηθνλίδεη έλαλ Άγγειν, κνξθή όκνηα θαη ίδηα κε απηήλ ηεο Υξηζηηαληθήο πίζηεσο, θαη είλαη θαηά ηνπο αξραηνιόγνπο ε κνξθή ηήο ζεάο Δθάηεο. ην δεμηό ηκήκα απεηθνλίδεηαη ξόδαθαο. Καη ζηελ κέζε σ ηνύ ζαύκαηνο!!! Ζ κνξθή ηνύ Φσηνθόξνπ Απόιισλνο, ίδηα κε απηήλ ηνπ αγάικαηνο ηεο Διεπζεξίαο! Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία είλαη παζηθαλέο ζε πνηόλ αλήθεη. Λέγεηαη από αλζξώπνπο ηήο Κνξίλζνπ πνπ γλσξίδνπλ όηη ν δηεπζπληήο ηεο Ακεξηθαληθήο Αξραηνινγηθήο απνζηνιήο, ζώθξσλ θαη έληηκνο άλζξσπνο, έρεη

11 δειώζεη όηη νη Ακεξηθαλνί πξέπεη λα έξρνληαη λα πξνζθπλνύλ ζηνλ ρώξν ηνύ Μνπζείνπ όπνπ ε κνξθή ηνύ Φσηνθόξνπ Απόιισλνο, δηόηη είλαη ε πεγή ηνύ εζληθνύ ηνπο ζπκβόινπ. Αλ όλησο είλαη έηζη εύγε ζηνλ άξηζην άλδξα. Πάλησο απνθάζηζα λα απνθαιύςσ ζηνπο ζπλέιιελεο ην ζέκα θαη θπξίσο ζηνπο νκνγελείο καο ηώλ ΖΠΑ, γηα λα ελεκεξώζνπλ ηνπο Ακεξηθαλνύο όηη ην εζληθό ηνπο ζύκβνιν, ην νθείινπλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο Έιιελεο. Γελ ζα είλαη εμ άιινπ νη κόλνη. Όια ζρεδόλ ηα ζύκβνια είλαη Διιεληθά. Οη ηνύξθνη πήξαλ ηελ εκηζέιελν από ην λόκηζκα ηώλ Βπδαληίσλ πνπ απεηθόληδε ηελ λίθε ηνπο επί ηνύ Φηιίππνπ ζε κία λύρηα πνπ ην ράζηθν θεγγάξη κε ην αζηέξη ελεθαλίζζεζαλ κε ηελ ίδηα αθξηβώο απεηθόληζε ζηνλ νπξαλό. 0 Αδόιθνο Υίηιεξ νηθεηνπνηήζεθε ηελ πεξίθεκε «ηεηξαγάκκα», ηελ θνζκνύζα ην ηκάηην ηήο Αζελάο ηνύ Παξζελώλνο, έλα από ηα θαη' εμνρήλ σξαηόηεξα ζύκβνια ηώλ Διιήλσλ θαη ηνύ έδσζε κηαξή ρξνηά νλνκάδνληαο ην «ζβάζηηθα» θαη θάλνληαο ην ζύκβνιν ηνύ λαδηζκνύ. Οη ζθνπηαλνί νηθεηνπνηήζεθαλ ην αζηέξη ηήο Βεξγίλαο, νη δε ππόινηπνη βόξεηνη γείηνλέο καο ηνλ Γηθέθαιν Αεηό ηνύ Βπδαληίνπ. ηηο εκέξεο καο όκσο νη Έιιελεο δελ γλσξίδνπλ θαη δελ ζπκνύληαη. Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη παίμεη θαιά ην παηρλίδη ηεο. Άιινηε απνθξύπηεη, άιινηε παξαπνηεί, άιινηε δηαζηξεβιώλεη ηα γεγνλόηα. Απιό παξάδεηγκα, θαη δελ είλαη ην κόλν, απνηειεί ν γιππηόο δηάθνζκνο ηνύ Παξζελώλνο, έξγν ηνύ Φεηδία. Έρνπκε θζάζεη ζήκεξα ζε ηέηνην ζεκείν δηαζηξεβιώζεσο, πνπ ηα γιππηά ηνύ Παξζελώλνο είλαη γλσζηά παγθνζκίσο κε ηνλ όξν ειγίλεηα κάξκαξα. Σα πεξίθεκα γιππηά ηνύ Παξζελώλνο, ηα γιππηά ηνύ Φεηδία, δελ είλαη γλσζηά κε ην όλνκα ηνύ δεκηνπξγνύ αιιά κε ην όλνκα ηνύ θιέθηε.

12 τις ΗΠΑ ανθούν ξανά τα νέα ελληνικά Ζνασ τρόποσ προςζγγιςθσ των φοιτθτϊν ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό. τθσ Μαργαριτασ Πουρναρα Διςτάηω πριν χτυπιςω τθν πόρτα τθσ πανεπιςτθμιακισ αίκουςασ, όπου διδάςκονται τα νζα ελλθνικά ςε φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου του Μίςιγκαν ςτισ ΘΠΑ. Ο λόγοσ είναι ότι μζςα από τθν τάξθ ακοφγεται με πολλά ντεςιμπζλ ομολογουμζνωσ ζνα τραγοφδι των «Θμιςκοφμπρια». Θ πρϊτθ ςκζψθ είναι ότι οι μακθτζσ ςταςίαςαν και κάνουν του κεφαλιοφ τουσ. Αλλά γιατί προτιμοφν τα Θμιςκοφμπρια και όχι τον Jay Z; Μόλισ περνϊ τελικά το κατϊφλι, βρίςκομαι προ ευχάριςτθσ ζκπλθξθσ. «Τπαίτιοσ» είναι ο κακθγθτισ Παναγιϊτθσ Παφίλθσ, που κάνει μζςω YouTube μια απρόςμενθ ειςαγωγι ςτο μάκθμα ελλθνικισ γλϊςςασ. το Αν Αρμπορ, τθ μικρι πόλθ που είναι θ ζδρα του περίφθμου πανεπιςτθμίου (από τα καλφτερα δθμόςια εκπαιδευτικά ιδρφματα των ΘΠΑ μαηί με το Μπζρκλεϊ), τα νζα ελλθνικά ζχουν πολφ μεγάλθ ηιτθςθ. Σο ίδιο ιςχφει για το μάκθμα που διδάςκει ο κακθγθτισ Βαςίλθσ Λαμπρόπουλοσ, κάτοχοσ τθσ ζδρασ Κ. Π. Καβάφθ, με κζμα τθν ελλθνοαμερικανικι κουλτοφρα, όπωσ και για το μάκθμα για τθν αρχαία και ςφγχρονθ Ακινα που διδάςκει θ ςυνάδελφοσ και ςφηυγόσ του, κακθγιτρια Αρτεμθ Λεοντι. Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, οι εγγραφζσ μποροφν να φτάςουν ςτα νεοελλθνικά μακιματα τισ τετρακόςιεσ και ςε ελλθνικά μακιματα γενικά τισ πζντε χιλιάδεσ. Σο πανεπιςτιμιο καλφπτει ςχεδόν όλεσ τισ περιόδουσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ με περίπου τριάντα κακθγθτζσ. Σθν ϊρα που κάποια τμιματα ελλθνικϊν ςπουδϊν ςτθν Ευρϊπθ καταργοφνται, ςτθν Αμερικι ανκοφν. Μετά το αρχικό ςοκ των «Θμιςκοφμπρια», ςυντρϊμε με τον Βαςίλθ Λαμπρόπουλο ςε ζνα μπιςτρό. Ξενιτεμζνοσ τριάντα χρόνια από τθν Ελλάδα, αφοφ δίδαξε πρϊτα ςτο Οχάιο, εγκαταςτάκθκε ςτο Μίςιγκαν. Μασ εξθγεί πϊσ εντάςςονται τα νζα ελλθνικά ςτθν πανεπιςτθμιακι ηωι: «Σο αμερικανικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ φοιτθτζσ του κολεγίου να πάρουν μακιματα από μια ευρεία γκάμα επιλογϊν. Ετςι μπορεί κάποιοσ να ζχει επιλζξει, λ. χ., νζα ελλθνικά, αςτρονομία και μπαλινζηικο κζατρο. Θ πολυςχιδισ εκπαίδευςθ δίνει ςτα παιδιά ευελιξία ςκζψθσ ϊςτε να

13 ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςθμερινισ οικονομίασ. Ξζρουμε πια ότι αυτό που ςπουδάηεισ δεν κα το χρθςιμοποιιςεισ απαραίτθτα ςτθ ηωι ςου. Πρζπει λοιπόν το ίδιο το πανεπιςτιμιο να ςου μάκει ότι οφείλεισ να είςαι ςυνεχϊσ επανεκπαιδεφςιμοσ». Γόθτρο και περιζργεια Οι φοιτθτζσ των ελλθνοκεντρικϊν μακθμάτων είναι ςυνικωσ παιδιά ευρωπαϊκισ καταγωγισ, ςπάνια αςιατικισ ι λατινοαμερικανικισ προζλευςθσ. «Κάκε χρόνο, μόνο ζνα μικρό μζροσ των φοιτθτϊν μασ είναι Ελλθνοαμερικανοί. Σα ελλθνικά μακιματα ζχουν γόθτρο. Οι Ελλθνεσ ζχουν καλό όνομα ςτο πανεπιςτιμιο, είναι δεμζνοι μεταξφ τουσ. Πολλοί ξζνοι ζρχονται από περιζργεια, είτε γιατί ζχουν ακοφςει καλά λόγια από άλλουσ που πιραν το μάκθμα. Αλλοι αναπτφςςουν μια ςυμπάκεια ςε εμάσ από κάποιον Ελλθνα φίλο ι ςυγκάτοικο», μασ εξθγεί. «Ο βαςικόσ ςτόχοσ του δικοφ μου μακιματοσ για τθν ελλθνοαμερικανικι κουλτοφρα είναι να προβλθματιςτοφν τα παιδιά για τθ γλωςςικι, εκνικι, φυλετικι ταυτότθτα ςτθν Αμερικι μζςα από τθν οπτικι γωνία τθσ ελλθνικισ περίπτωςθσ. Χρθςιμοποιϊ τουσ Ελλθνεσ ωσ πφλθ ειςόδου ςε αυτά τα ηθτιματα. τισ ΘΠΑ, θ ελλθνικι κοινότθτα ανκίςταται ιδιαίτερα ςτθν αφομοίωςθ, χωρίσ όμωσ να παραμζνουμε κοινωνικό περικϊριο. Εχουμε ιςτορία ςε βάκοσ χρόνου, κάτι που βοθκάει ιδιαίτερα όταν εξετάηουμε κζματα παράδοςθσ». Θ ςυηιτθςθ ζρχεται αναπόφευκτα ςτισ ριηοςπαςτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, όπωσ το YouΣube ι βίντεο με stand up comedy: «τθν Αμερικι, είμαςτε υποχρεωμζνοι να κάνουμε το μάκθμά μασ ενδιαφζρον, να αφουγκραηόμαςτε τα νζα δεδομζνα τθσ παιδαγωγικισ. τθν Ευρϊπθ, υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ νεοελλθνιςτϊν που, ακολουκϊντασ τθν πεπατθμζνθ, διδάςκουν τον κανόνα τθσ γραμματείασ μασ, από τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου μζχρι τον ολωμό και τον Ερωτικό Λόγο του εφζρθ. Εχουν καταφζρει ζτςι να χάςουν το φοιτθτικό ενδιαφζρον και να ςυρρικνϊςουν το κοινό τουσ. τισ ΘΠΑ, για να επιηιςει ζνα μάκθμα πρζπει να ζχει φοιτθτζσ, άρα πρζπει ο διδάςκων να βρει τρόπουσ να το κάνει ελκυςτικό, ηωντανό και όχι απλϊσ να ακολουκεί τθ διδακτζα φλθ. Αν ξεκινιςεισ από τον Ερωτόκριτο, τθν Αναγζννθςθ, κα διδάξεισ ςε μια άδεια αίκουςα και του χρόνου το μάκθμα κα ζχει καταργθκεί». Προςφορά και ηιτθςθ Αρα, φταίνε οι Ευρωπαίοι που τα νεοελλθνικά καταργοφνται; «Σα πανεπιςτιμια βεβαίωσ δεν είναι ανκελλθνικά, απλϊσ λειτουργοφν με οριςμζνουσ κανόνεσ προςφοράσ και ηιτθςθσ. Πολλοί ςυνάδελφοι, αντί να μάκουν να επικοινωνοφν με τουσ δεκαοκτάχρονουσ, να δϊςουν τον καλφτερό τουσ εαυτό για να προςελκφςουν νζουσ φοιτθτζσ, πάνε ςτθν Ελλάδα και ηθτοφν απίςτευτα ποςά από υπουργεία και ιδρφματα. Σο ελλθνικό κράτοσ γνωρίηει καλά εδϊ και χρόνια ςε τι ανοδικι ι κακοδικι πορεία είναι τα προγράμματα. Δυςτυχϊσ, δίνει ςε όλα περίπου τθν ίδια οικονομικι ενίςχυςθ, και ςε όςα είναι ςε κρίςθ παραπάνω. Μιπωσ τα χριματα αυτά ζπρεπε να δοκοφν ςτα προγράμματα που κάνουν αποδεδειγμζνα δθμιουργικι δουλειά; Επιπλζον, κα ζπρεπε να μασ ςτζλνουν κάκε χρόνο οπτικοακουςτικό υλικό, που δεν ςτοιχίηει τίποτα, από το Δζκα του Καραγάτςθ που προβλικθκε πρόςφατα ζωσ παλιζσ κεατρικζσ

14 παραςτάςεισ». «Μετά τθ χοφντα δεν υπιρξε αυτοκριτικι». Ρωτάμε τον Βαςίλθ Λαμπρόπουλο αν θ πνευματικι κατάρρευςθ ιταν ζνασ λόγοσ που θ Ελλάδα οδθγικθκε ςτθ ςθμερινι οικονομικι κρίςθ. «Κάτι ςτράβωςε ςτα χρόνια τθσ χοφντασ. Θ πνευματικι αντίςταςθ οφτε ςκεναρι ιταν οφτε ζγκαιρθ. Πόςο γριγορα κάποιοι που ευαγγελίηονταν αλλαγζσ ζβαλαν τθν ουρά ςτα ςκζλια! Εξατμίςτθκε θ δυναμικι του 1965 και του Ο αντιςταςιακόσ λόγοσ εναντίον των ςυνταγματαρχϊν δεν ιταν αρκετά ριηοςπαςτικόσ, κατζφυγε ςε ευκολίεσ, πατριδοκαπθλία, φονταμενταλιςμό. Θ γενιά μου βρζκθκε να τραγουδάει αντάρτικα ενϊ άκουγε Μπιτλσ. Θ Ελλάδα είχε Γλθνό και Ηαχαριάδθ, οφτε Σρότςκι οφτε Γκράμςι. Είχε τον Καςτοριάδθ και τον Πουλαντηά, που όμωσ ζηθςαν αλλοφ. Μετά τθ χοφντα δεν υπιρξε αυτογνωςία οφτε αυτοκριτικι. Περάςαμε αυτιν τθν επτάχρονθ ταπείνωςθ, αλλά τι μάκαμε; Αντικζτωσ, επικράτθςε θ τάςθ τι κα κερδίςω εγϊ για το ξφλο που ζφαγα από τθν ΕΑ. Πλιρθσ εξαργφρωςθ των αγϊνων με κζςεισ ςε κρίςιμα πόςτα. Ο αντιςταςιακόσ ναρκιςςιςμόσ τθσ περιόδου κρατάει μζχρι ςιμερα, διότι κανείσ από αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ δεν ζχει αποςυρκεί αλλά μονοπωλοφν όλεσ τισ κζςεισ, ςτθν πολιτικι, ςτθ δθμόςια ηωι, ςτα πανεπιςτιμια». Κερδίηω πόντουσ και τθ ςυμπάκεια ςυνομθλίκων μου Γιατί μακαίνω ελλθνικά. «It s fun!» απαντά ςυνοπτικά θ άρα Σρζιβορ από τθν τάξθ του Παναγιϊτθ Παφίλθ και δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τθν Ελλάδα. «Οταν είπα ςτουσ γονείσ μου ότι κάνω νζα ελλθνικά, κατςοφφιαςαν. Μου είπαν άντε να μάκεισ κάτι χριςιμο όπωσ τα ιςπανικά. Εμζνα όμωσ το να μακαίνω ελλθνικά με κάνει να νιϊκω ξεχωριςτι από τα υπόλοιπα παιδιά». «Μακαίνω ελλθνικά, γιατί όλοι οι άλλοι μακαίνουν ιςπανικά και ικελα να αποςταςιοποιθκϊ. Οι γονείσ μου είναι από τθ κανδιναβία, αλλά βρικαν πολφ κουλ τθν απόφαςι μου να μάκω μια τζτοια γλϊςςα, αν και ςπουδάηω βιοχθμεία», λζει ο Κρισ Γουόλτερσ. «Οταν λζω ςτουσ ςυνομθλίκουσ μου ότι ζχω γραφτεί ςτα νζα ελλθνικά, κερδίηω πόντουσ ςτθ ςυμπάκειά τουσ. Σο πρόβλθμα είναι θ εξάςκθςθ». Ο Αντι νόου που ςπουδάηει ιςτορία κάνει μακιματα ελλθνικϊν, γιατί του χρθςιμεφουν ςτθν ετυμολογία και ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν. «Εκτόσ αυτοφ, όλα τα παιδιά που κάνουν ελλθνικά ζχουμε γίνει μια παρζα και δεν κζλω να τουσ χάςω. Δεν ζχω κανζνα Ελλθνα ςυγγενι για να μιλάω μαηί του, αλλά τϊρα πια ζχω Ελλθνεσ φίλουσ. Θ γραμματικι ςασ είναι δφςκολθ, δεν παίηεται». Ο εβραϊκισ καταγωγισ τίβεν νάιντερ φοίτθςε ςτο Μπρονξ ςε ζνα από τα ελάχιςτα αμιγϊσ αμερικανικά ςχολεία ςτισ ΘΠΑ όπου διδάςκονται νζα ελλθνικά. «Μου φαινόταν μια γλϊςςα αςτεία και ενδιαφζρουςα, πιο χαλαρι από τα γαλλικά. Θ μαμά μου μοφ ζκανε πλάκα και με ρϊταγε αν μάκαμε τίποτα για τθ φζτα. Αμα κζλω να κάνω εξάςκθςθ, πάω ςε εςτιατόρια ςτθν Αςτόρια, είμαι Νεοχορκζηοσ. Σο να μακαίνεισ ελλθνικά, ςε βοθκάει να μάκεισ όποια άλλθ γλϊςςα κζλεισ».

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Έρευνα αξιολόγησης για τις Β2Β συναντήσεις. Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που διοργάνωσε στις 3 Οκτωβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο,πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα