ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΚΕΤΛΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 2 ΒΟΘΚΘΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ 3 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΜΑΚΘΣΘ ΤΘΣ ΑΓΓΛΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5 ΣΥΛΛΟΓΘ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ 6 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 1

2 ΤΛΛΟΓΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Μικρι ιςτορία τθσ επιςτιμθσ / William Bynum ; μετάφραςθ Νίκοσ Αποςτολόπουλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 20 εκ. -Κεωρθτικζσ επιςτιμεσ. Λςτορία (Ρατάκθσ). ISBN: Κζμα: Επιςτιμθ--Λςτορία. Dewey Class. No.: 509 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Orpu : θ αναηιτθςθ και ο γρίφοσ / Μαρία Τάκθ ; μετάφραςθ από τα αγγλικά Σοφία Βαλαβάνθ. - Ακινα : Λιβάνθ, c ς. ; 21 εκ. - Ραιδικι λογοτεχνία ; Μια κλαςικι ιςτορία του καλοφ και του κακοφ. Βιβλίο πρϊτο. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Αμίλθτθ αγάπθ : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2014, c , *2+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Συνζντευξθ με το φάνταςμα του βάλτου : νεανικό μυκιςτόρθμα / Μαρία Λαμπαδαρίδου Ρόκου. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 2

3 ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον Γ' Γενικοφ Λυκείου Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Σπφροσ Δουκάκθσ, Αλεξάνδρα Ψαλτίδου, Ραναγιϊτα Γιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 ; 24 εκ. + 1 ζνκετο. - Εκπαίδευςθ Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: ; (set) (τ. 1) Κζμα: Ρλθροφορικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ--ρρογραμματιςμόσ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Λατινικά Γ' Λυκείου Κεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ / Ευαγγελία Οικονόμου. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, , *2+ ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. ISBN: Κζμα: Λατινικι γλϊςςα--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Ανάλυςθ : ςυναρτιςεισ - όριο - ςυνζχεια / οτηιϊκοσ Νίκοσ, Φραντηισ Χρίςτοσ. - 3θ ζκδ. - Ακινα : Νουσ, 1997, c ς. ; 24 εκ. Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Μακθματικά Γ' Γενικοφ Λυκείου Κετικισ & Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Βαςίλθσ Γατςινάρθσ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 ; 24 εκ. - Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: (set) ; (τ. 1) Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθκαιδιδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Μακθματικά ανάλυςθ Γ' Ενιαίου Λυκείου Κετικισ και Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Χριςτόφοροσ Αχτςαλωτίδθσ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2006, c ς. ; 24 εκ. ISBN: ; Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Άλγεβρα Α' Λυκείου / Αναςτάςιοσ Χ. Μπάρλασ. - Ακινα : *αυτοζκδοςθ+, c τ. 1 ; 24 εκ. ISBN: (set) ; (τ. 1) Κζματα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Άλγεβρα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Άλγεβρα Β' Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ / Τεφκτροσ Μιχαθλίδθσ, Αντϊνθσ Σκιαδάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 24 εκ.+ 1 ζνκετο. - Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: Κζματα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Άλγεβρα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 3

4 Φυςικι Β' Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ / Νεκτάριοσ Ρρωτοπαπάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 : εικ. ; 24 εκ. + 1 ζνκετο. Εκπαίδευςθ ; Βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Β' Λυκείου : Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ Κετικϊν Σπουδϊν / Νίκοσ Κοςμόπουλοσ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, τ. 1 ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Β' Λυκείου : Ρροςανατολιςμόσ Κετικϊν Σπουδϊν / Κοδωρισ Ρενζςθσ, Ραναγιϊτθσ Ρίςχινασ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, τ. 1 ; 24 εκ. + 1 βιβλίο λφςεων. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Νεότερθ ευρωπαϊκι λογοτεχνία Β' τάξθ Ενιαίου Λυκείου : τα διδαςκόμενα κείμενα : μάκθμα επιλογισ όλων των κατευκφνςεων / Αναςτάςιοσ Τςζκοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 21 εκ. - Βιβλία για τθν Εκπαίδευςθ - Μζςθ Εκπαίδευςθ - Λφκειο. ISBN: ; Κζμα: Ευρωπαϊκι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ) Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 4

5 ΑΝΑΓΝΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ The Barcelona game / Stephen Rabley ; illustrations by Derek Brezell. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Danger at Shark Rock / by Pauline Francis. - Limassol : Burlington Books, c ς. :εικ. ; 20 εκ. ISBN: (pbk.) Dewey Class. No.: David and Marianne / John Dent ; illustrations by Tracey Fennell. - Harlow : Longman, , [1] ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 3. ISBN: ; Dewey Class. No.: Double fear / John Escott ; illustrations by Brad Gray. - Harlow : Longman, , [1] ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: The gold lasso / Stephen Rabley ; illustrations by Chris Riley. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: Lisa in London / Paul Victor ; illustrations by Brian Dennington. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Mike's lucky day / Leslie Dunkling ; illustrations by Lis Watkins. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage. ISBN: ; Dewey Class. No.: The missing coins / John Escott ; illustrations by Julie Dodd. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Project Omega / Elaine O'Reilly ; illustrations by Mike Brownlow. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: Pygmalion / George Bernard Shaw ; retold by Virginia Evans & Jenny Dooley. - Newbury : Express Publishing, ς. : εικ. ; 30 εκ. + 2 audio cds - Showtime readers. Level 4. ISBN: (pbk.) ; (audio cd 1) ; (audio cd 2) ; (audio cds set) ; (set) Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 5

6 ΤΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Ο Αθ-Βαςίλθσ φζτοσ είναι πράςινοσ / Νίκοσ Μιχαλόπουλοσ, Άννα Βεροφλθ ; εικονογράφθςθ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *5+ ς. : εικ. ; 26 εκ. + 1 CD. ISBN: Ο Αϊ-Βαςίλθσ κζλει να αδυνατίςει / Ακαναςία Αμπαριϊτθ ; εικονογράφθςθ Μιχάλθσ Καςάπθσ. - Ακινα : Κζδροσ, *24+ ς. : εικ. ; 22x22 εκ. ISBN: X Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Θ Άννα και οι καλικάντηαροι / Μαίρθ Σάββα-ουμπάτθ ; εικονογράφθςθ Νίκθ Λεωνίδου. - Ακινα : Λιβάνθ, c *32+ ς. : εικ. ; 26 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Το ατφχθμα του Αϊ-Βαςίλθ / Αναςταςία Ευςτακίου ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Λιβάνθ, , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: ; Ο δικόσ μασ άγιοσ Βαςίλθσ / Βαγγζλθσ Θλιόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Τα δϊρα των Χριςτουγζννων / Κυρία Ανρί ντε λα Βιλ ντε Μιρμόν (Σοφία Μαλάν) ; μετάφραςθ Βίκθ Δζμου ; *εςωτερικι εικονογράφθςθ Εφα Καραντινοφ+ - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Τα κλαςικά τθσ Άγκυρασ. ISBN: Το δϊρο του φαντάςματοσ : μια χριςτουγεννιάτικθ ιςτορία / Κάρολοσ Ντίκενσ ; μετάφραςθ Φϊντασ Κονδφλθσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, 2001, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι λογοτεχνία. Χριςτουγεννιάτικθ λογοτεχνία ; 159. ISBN: ; Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 6

7 Το ελατάκι με το κόκκινο ςκουφί / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Ναταλία Καπατςοφλια. - Ακινα : Ρατάκθ, *32+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Θ καλεςμζνθ των Χριςτουγζννων / Ελζνθ Σαραντίτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 19 εκ. - Βιβλία για τα Χριςτοφγεννα. Λογοτεχνία. ISBN: Οι καμπάνεσ : μια χριςτουγεννιάτικθ ιςτορία με ξωτικά / Κάρολοσ Ντίκενσ ; μετάφραςθ Φϊντασ Κονδφλθσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι λογοτεχνία. Χριςτουγεννιάτικθ λογοτεχνία ; 158. ISBN: ; Θ καρδιά του χιονάνκρωπου / Δζςποινα Ρετρι. - Ακινα : Λιβάνθ, c ς. : εικ. ; 26x26 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το μυςτιριο του καλοκαιρινοφ Αγιοβαςίλθ / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 92. ISBN: ; Νεράιδαπάνωςτοζλατο / ΜάνοσΚοντολζων ; εικονογράφθςθκατερίναβεροφτςου. - Ακινα : Ρατάκθ, [28] ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Πταν ο Άγιοσ Βαςίλθσ ζπεςε ςτθ Γθ / Κορνζλια Φοφνκε ; εικονογράφθςθ εγκίνα Κεν ; μετάφραςθ από τα γερμανικά Χρφςα Μπανιά. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Ο παράξενοσ επιςκζπτθσ τθσ Ονειροφπολθσ / Βαςίλθσ Τερηόπουλοσ ; εικόνεσ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 7

8 Το πνεφμα των Χριςτουγζννων / Τςαρλσ Ντίκενσ ; εικόνεσ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Φον Κουραμπιζσ εναντίον κόμθ Μελομακαρόνθ / Κυριάκοσ Χαρίτοσ ; εικονογράφθςθ Ντανιζλα Σταματιάδθ. - Ακινα : Μεταίχμιο, *28+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. - Ραιδικό. ISBN: Χριςτοφγεννα ςτθ Γελανδία / Αναςταςία Ευςτακίου ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Δθμθτρίου. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Τα Χριςτοφγεννα του βαςιλιά Σαλίγκαρου / Λωάννα Ντακόλια ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Άγκυρα, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: Χριςτουγεννιάτικο δϊρο / Ζφθ Λαδά (κείμενο - εικονογράφθςθ). - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c *28+ ς. : εικ. ; 23 εκ. ISBN: ; Χρυςάνκεμα ςτο χιόνι / Βαςίλθσ Κουτςιαρισ ; εικόνεσ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Οι άκλοι του Θρακλι / κείμενα Α.Ρ. ; εικόνεσ - παιχνίδια Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Ακρόπολθ και κεά Ακθνά / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Μιχάλθσ Λουκιανόσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. - Από τον μφκο ςτθν ιςτορία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Δαίδαλοσ και Μκαροσ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 8

9 Θρακλισ / Ζλενα Καςτάνθ ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Σγουρόσ. - Ακινα : Μίνωασ, , *2+ ς. : εικ. ; 23x25 εκ. - Ελλθνικι μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Ο Θρακλισ και οι άκλοι του / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Λουΐηα Καραγεωργίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2013, c *40+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ Σαν παραμφκι... Από τθν ελλθνικι μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Το καφμα τθσ Κριτθσ και ο Μίνωασ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Γιϊργοσ Μελιςςαρόπουλοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. - Από τον μφκο ςτθν ιςτορία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Τρωικόσ πόλεμοσ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Νίκοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Άνεμοι πολζμου : ζνα μυκιςτόρθμα για τον Αλκιβιάδθ και τον Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2002, c , *6+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 135. ISBN: Κζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Θ ματωμζνθ εκςτρατεία : ιςτορικό μυκιςτόρθμα / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, , *6+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 183. ISBN: ; Κζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Οι πφλεσ τθσ φωτιάσ : ζνα επικό μυκιςτόρθμα για τθ μάχθ των Κερμοπυλϊν / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c , *5+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 11. ISBN: Κζμα:Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Θ Μιμι θ Νευρικι ςϊηει τον κόςμο / Μζγκαν ΜακΝτόναλντ ; εικόνεσ Ρίτερ ζινολντσ ; μετάφραςθ ζνα ϊςςθ-ηαΐρθ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ραιδικό. Θ Μιμι θ Νευρικι ; 3. ISBN: Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 9

10 Ηαφειρζνια, θ μπλε νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 6. ISBN: ; Dewey Class. No.: Λεμονιά, θ κίτρινθ νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 3: ISBN: Dewey Class. No.: Χλόθ, θ πράςινθ νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 4. ISBN: ; Dewey Class. No.: Ζνα ςκυλί για μια ηωι : θ ιςτορία ενόσ αξζχαςτου ταξιδιοφ / Λ.Σ. Μάκιουσ ; μετάφραςθ Νίκοσ Γάςπαρθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ Συλλογι Ρεριςτζρια ; 133. ISBN: Dewey Class. No.: Θ Σοφία το άτακτο αγγελάκι / Κάριν Μπάρον ; μετάφραςθ Λωάννα Μεϊτάνθ. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: X ; Dewey Class. No.: Θαφρικάνικθμάςκα / ΓίρκενΜπανςζρουσ ; εικονογράφθςθαλφμποφτςκοβ ; μετάφραςθμαρίααγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 20 εκ. - ΡαιδικόΜιαυπόκεςθγιατονντετζκτιβΚλουη ; 9. ISBN: Dewey Class. No.: Βρόμικα κόλπα ςτο γιπεδο / Γίρκεν Μπανςζρουσ ; εικονογράφθςθ αλφ Μποφτςκοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Μια υπόκεςθ για τον ντετζκτιβ Κλουη ; 2. ISBN: Dewey Class. No.: Μθ φιλάτε τον ντετζκτιβ / Γίρκεν Μπανςζρουσ ; εικονογράφθςθ αλφ Μποφτςκοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Μια υπόκεςθ για τον ντετζκτιβ Κλουη ; 16. ISBN: Dewey Class. No.: Μια εκδρομι γεμάτθ εκπλιξεισ / Γιάνα Φρζι ; μετάφραςθ Άντηθ Σαλταμπάςθ ; εικονογράφθςθ Χζριμπερτ Σουλμζγιερ. - Ακινα : Κζδροσ, 2011, c , *10+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μια τρελι τρελι τάξθ ; 2. ISBN: Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 10

11 Τα παιδιά του δάςουσ / οφντολφ Χζρφουρτνερ ; εικονογράφθςθ Άντονι Μπορατίνςκι ; μετάφραςθ Χαρά Στρϊνθ. - *Ακινα+ : Κάςτωρ, c *34+ ς. : εικ. ; 27 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: ίκο και Πςκαρ : θ ςυμμορία του μπίνγκο / Αντρζασ Σταϊνχζφελ ; εικονογράφθςθ Ρζτερ Σζςοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - ίκο και Πςκαρ ; 2. Ραιδικό. ISBN: Dewey Class. No.: ίκο και Πςκαρ : το μυςτιριο του ριγκατόνι / Αντρζασ Σταϊνχζφελ ; εικονογράφθςθ Ρζτερ Σζςοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - ίκο και Πςκαρ ; 1. Ραιδικό. ISBN: Dewey Class. No.: Θυπόκεςθτουκόκκινουςκφλου / ΓίρκενΜπανςζρουσ ; εικονογράφθςθαλφμποφτςκοβ ; μετάφραςθμαρίααγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , [2] ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. ΜιαυπόκεςθγιατονντετζκτιβΚλουη ; 10. ISBN: Dewey Class. No.: Ο μικρόσ Νικόλασ / ενζ Γκοςινί ; *εικονογράφθςθ+ Ηαν Ηακ Σανπζ ; μετάφραςθ Ανδρζασ Καρακίτςιοσ. - Ακινα : Σφγχρονοι Ορίηοντεσ, , *2+ ς. : εικ. ; 19x19 εκ. - Οι περιπζτειεσ του μικροφ Νικόλα. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: Το πολφχρωμο αγόρι / Μαρτζν Ραη ; μετάφραςθ Νίκοσ Ραναγιωτόπουλοσ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *2+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Dewey Class. No.: Θδιάςωςθτθσλευκισφάλαινασ / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθsaracopercini, RiccardoSisti (ςχεδιαςμόσ), ChristianAliprandi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [23] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 17 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: Dewey Class. No.: Θκοιλάδατωνγιγάντιωνςκελετϊν / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθclaudiocernuschi (ςχεδιαςμόσ), ChristianAliprandi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [10] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 12 ; Ροντικομυςτιρια. ISBN: DeweyClass. No.: Μακιματακαράτε / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθfedericobrusco (ςχεδιαςμόσ), ValentinaGrassiniκαιChiaraSacchi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [16] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 9 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 11

12 Μεταχίλιακεφαλοτφρια_ κζρδιςαςτοποντικολόττο! / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθιδζαlarrykeys, εκτζλεςθsaracoperciniκαιchristianaliprandi ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [12] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 1 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: DeweyClass. No.: Οναόστουρουμπινιοφτθσφωτιάσ / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθjohnnystracchinoκαιmaryfontina ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [14] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 3 ; Ροντικομυςτιρια. ISBN: Dewey Class. No.: Ϊρα για πρωτάκλθμα / Τηερόνιμο Στίλτον ; *εικονογράφθςθ Valeria Turati ; μετάφραςθ Βίκθ Λιανοφ+ - Ακινα : Κζδροσ c , *33+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσ ιςτορίεσ ; 10 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: Dewey Class. No.: Αγαπθτιζιτςελ_ ΑγαπθτζΝτενί_ / ΆντηελαΝανζτι ; μετάφραςθστεφανίαφζρρο ; εικονογράφθςθκοςτάντηαφαβζρο. - Ακινα : Κζδροσ, , [2] ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματακαιθμερολόγια ; 1. ISBN: ; DeweyClass. No.: Μικροί περιπλανϊμενοι / Τηιάνι οντάρι ; μετάφραςθ Βαςίλθσ Γ. Τριανταφφλλου ; εξϊφυλλο και ηωγραφιζσ Λάουρα Τηάκι. - Ακινα : Σφγχρονθ Εποχι, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: Ραραμφκια για να ςπάτε κζφι / Τηάνι οντάρι ; απόδοςθ Διμθτρα Δότςθ ; εικονογράφθςθ Άννα Λάουρα Καντόνε. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 2012, c1980, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: Χαμζνοσ ςτθν τθλεόραςθ και άλλεσ ιςτορίεσ ςε τροχιά / Τηάννι οντάρι ; απόδοςθ Μελίνα Καρακϊςτα ; εικονογράφθςθ Pef. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 148. ISBN: Dewey Class. No.: Το θμερολόγιο ενόσ άδειου ςπιτιοφ / Μπεατρίτςε Μαηίνι ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο ; εικονογράφθςθ Μιςζλ Φιηελιζ. - Ακινα : Κζδροσ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματα και θμερολόγια ; 3. ISBN: X ; Dewey Class. No.: Το blog του Ευτφχθ / Λζνα Μερίκα ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Δθμθτρίου. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματα και θμερολόγια ; 7. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 12

13 Οι αγάπεσ του Ηιςθ / Μάγδα Ρίκθ ; εικονογράφθςθ Λάμπροσ Κατςαντϊνθσ. - Ακινα : Κζδροσ, *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Χρωματιςτζσ ιςτορίεσ. ISBN: ; Το αλφαβθτάρι τθσ φφςθσ / Μαρία Φραγκιά ; ηωγραφιζσ Μάρω Αλεξάνδρου. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Αχ ςοκολάτα_ / Λιλι Λαμπρζλλθ ; ηωγραφιζσ Βάςω Ψαράκθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2011, c , *5+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο βαςιλιάσ αταξίδευτοσ / *κείμενα+ Νάνςυ Τρικκαλίτθ ; *εικονογράφθςθ+ Ζλενα Ηουρνατηι. - Ακινα : Καλειδοςκόπιο, c , *1+ ς. : εικ. ; 33 εκ. ISBN: Θ βροχι των αςτεριϊν / Βάςια Μϊραλθ ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Μοντζρνοι Καιροί, *36+ ς. : εικ. ; 31 εκ. ISBN: Για το χταπόδι τθσ Αλλθλοφσ / Μαίρθ Μεταξά-Ραξινοφ ; εικονογράφθςθ ζνα Δθμθτροποφλου. - Ακινα : Κζδροσ, *2+ ς. : εικ. ; 17 εκ. - Ρράςινα μιλα. ISBN: Εγϊ και θ αδερφι μου / Λίνα Σωτθροποφλου ; εικόνεσ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *49+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Εκεί που κυνθγάνε οι λφκοι : ζνα οικολογικό παραμφκι / Ρζτροσ Σπεντηισ ; ηωγραφιζσ Ζλλθ Γρίβα. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Αναγνωςτικζσ πτιςεισ. ISBN: ; Ζλα ςτθν πόλθ να 'ρκω ςτο χωριό : (μια παιδικι ευχι) / Κατερίνα Μαργζλθ ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Σθμίτθσ. - Ακινα : Μπουκουμάνθσ, ς. : εικ. ; 26 εκ. Ζνασ παράξενοσ ταξιδιϊτθσ / Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου ; εικονογράφθςθ Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 143. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 13

14 Ζνασ πιερότοσ για τθ μαμά / Λζνα Μερίκα. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Εξωγιινοσ καλεί "ηουηοφνια" όβερ / *κείμενο και εικονογράφθςθ+ Βίκθ Γεωρζττθ. - Ακινα : Κερςίτθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ο Ιλιοσ είναι για όλουσ / Νατάςα Καρακατςάνθ ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 154. ISBN: Κωμάσ Ζντιςον / κείμενα - εικόνεσ Νίκοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Αγκυροφλα. 7+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Μγμα, θ Ανατολι : *ζνα ταξίδι ςτθν προϊςτορία+ / Αγγζλα Μάλμου. - Ακινα : Κζδροσ, , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Καλά ξεμπερδζματα! / *κείμενο και εικονογράφθςθ+ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Λιβάνθ, ς. : εικ. ; 20 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. Ελπίδα + Ελίνα = Φίλεσ για πάντα. ISBN: Κάποτε ςτθ Μελωδιοφπολθ : μια ιςτορία για τθ μουςικι, τθ διαφορετικότθτα και τθν αποδοχι / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c *30+ ς. : εικ. ; 28 εκ. + 1 CD. ISBN: Οι Καρυάτιδεσ μετράνε τα φεγγάρια : μια αλθκινι ιςτορία που ζγινε πάνω ςτθν Ακρόπολθ / Ελζνθ Χατηοφδθ-Τοφντα ; εικόνεσ Σπφροσ Γοφςθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Ο κιποσ με τα όνειρα / Σάντρα Βοφλγαρθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2012, c ς. ; 19 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κόκκινθ κλωςτι μετάξι_ / Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου ; εικονογράφθςθ Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2009, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 99. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 14

15 Θ Κοκκινοςκουφίτςα και ο τελευταίοσ λφκοσ / Νανά Μαρμαρά-Δαγιόγλου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Κζδροσ, *31+ ς. : εικ. ; 25x25 εκ. ISBN: Το κρυμμζνο εργοςτάςιο παιχνιδιϊν / Βθςςαρία Ηορμπά-αμμοποφλου. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *2+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Το κρυμμζνο νερό / Λιλι Λαμπρζλλθ ; ηωγραφιζσ Φωτεινι Στεφανίδθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Λείπει θ γάτα, χορεφουν τα φαντάςματα / Λωάννα Μπουλντοφμθ ; εικόνεσ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Γραφείο αςτυνομικϊν ερευνϊν Θρακλι Ρουαντιγιζ ; 2. ISBN: Ο Λυκοφργοσ και το δίχτυ τθσ αγάπθσ / Ευδοκία Σκορδαλά - Κακατςάκθ ; εικόνεσ Ελίηα Βαβοφρθ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 26 εκ. ISBN: Θ μαργαριταρζνια πολιτεία / Χρφςα Δθμουλίδου ; ηωγραφιζσ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Λιβάνθ, c *44+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το μεγάλο μυςτικό / Μάρκοσ Κάβουρασ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *1+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Μια πόλθ, μα ποια πόλθ; / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Άγκυρα, c *26+ ς. : εικ. ; 26 εκ. + 1 CD. ISBN: Ο νοικοκυρόσ : *μυκιςτόρθμα+ Λζνα Μερίκα. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. ; 21 εκ. ISBN: ; Πταν θ Ζλλθ ζγινε αόρατθ / Ντορίνα Ραπαλιοφ ; εικονογράφθςθ Ρζτροσ Μπουλοφμπαςθσ. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 15

16 Θ Ρραςινοςκουφίτςα και το φλεγόμενο δάςοσ / Σταυροφλα Κάτςου-Καντάνθ ; εικονογράφθςθ Μάρω Αλεξάνδρου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Βατόμουρο ; 54. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Θ Σιρεφά και οι χαμζνεσ νότεσ / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Ευγενία Λογκβινόβςκα. - Ακινα : Άγκυρα, * *34+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: Σϊςτε τθν πόλθ μασ / Σταυροφλα Κάτςου - Καντάνθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Το ταλζντο του Ιλιου / Χρυςάνκθ Καραΐςκου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Διάπλαςθ, [28] ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: Φανοφρθσ και Βαλεντίνα / Μάνοσ Βενιζρθσ ; εικονογράφθςθ Νίκοσ Βαςιλειάδθσ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Μικρζσ διαδρομζσ ; 4. ISBN: Το φτερωτό βαγονάκι / Μαρία Μθνιάδου ; εικονογράφθςθ Ραιδικό Εργαςτιρι Στζλιου Μαυρομάτθ. - 4θ ζκδ. - Κεςςαλονίκθ : *Διεκνισ Οργάνωςθ "Κυγατζρεσ τθσ Ρθνελόπθσ+, , *4+ ς. : εικ. ; 22x24 εκ. Θ φυλι των Ρεχόνε / Ζφθ Ραπανδρζου ; εικόνεσ Λοφλιοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά ; Σαΐτα : για παιδιά από 9 χρόνων. ISBN: Τα χελωνάκια του Ραφλου / Σοφία Καλαντηάκου ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Γοφςθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *10+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Στα βακιά. Επίπεδο 2, λεφγεσ ; 8. ISBN: Το αςθμζνιο μενταγιόν / Κίρα Σίνου ; εικονογράφθςθ Βίκτωρ Σκοφταρθσ. - Ακινα : Κζδροσ, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Τα ξφλινα ςπακιά : ιςτορία πολζμου, κλίμαξ 1 : 100 / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εικονογράφθςθ του ςυγγραφζα. - 27θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 1992, c1974, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Κατϊφλι ςτον κόςμο ; 17. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 16

17 Τα ξφλινα ςπακιά : ιςτορία πολζμου, κλίμαξ 1 : 100 / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εξϊφυλλο Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Ραντελισ Καλιότςοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 39. ISBN: Ρατζρασ και γιοσ / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εξϊφυλλο Σπφροσ Γοφςθσ ; εικονογράφθςθ Ραντελισ Καλιότςοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1995, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 45. ISBN: Οι άκλοι του Καφεδάκθ ςε εφτά φλιτηάνια / Οι άκλοι του Καφεδάκθ ςε 7 φλιτηάνια Ζλλθ Ραιονίδου ; εικονογράφθςθ Τάςοσ Μ. Χαλάσ. - *Ακινα+ : Gutenberg, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά ; 5. ISBN: Το αίνιγμα τθσ πζτρινθσ γενειάδασ : νουβζλα / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1990, c , *2+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 19. ISBN: Αν κατάλαβεσ_ τρελά πράγματα! / Γαλάτεια Γρθγοριάδου-Σουρζλθ ; εικονογράφθςθ Κανάςθσ Διμου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2006, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 81. ISBN: Ο άνκρωποσ προχωρεί / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c1996, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 6. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: X ; Γαβγίηοντασ τθν αγάπθ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λωτόσ : από 9 ετϊν ; 54. ISBN: Ο γφροσ του κόςμου χωρίσ λεφτά / Λ.Δ. Λωαννίδθσ ; εικονογράφθςθ Μαρία Κειοποφλου. - 4θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι βιβλιοκικθ. Ηωι και κοινωνία ; 118. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 17

18 Ο δάςκαλοσ με το βιολί και το αςτζρι / Κζτθ Χορτιάτθ, εικονογράφθςθ Τηϊρτηθσ Ραρμενίδθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, 1990, c , *1+ ς. : εικ. ; 23 εκ. - Λογοτεχνικι βιβλιοκικθ για παιδιά και για νζουσ ; 13. ISBN: X 6 Δζκα ςάντουιτσ με ιςτορίεσ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λωτόσ : από 9 ετϊν ; 16 Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Τα δζντρα μασ : διθγιματα / Κζτθ Χορτιάτθ ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Τηϊρτηθσ Ραρμενίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1995, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 10. ISBN: Τα δίδυμα / Κοςμάσ και Δαμιανόσ Βάςα Σολωμοφ Ξανκάκθ ; εικονογράφθςθ Λάμπροσ Κατςαντϊνθσ. - Ακινα : Κζδροσ, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: X Δρόμοι τθσ άνοιξθσ : μυκιςτόρθμα / Δθμιτρθσ Μανκόπουλοσ. - *Ακινα+ : Σφγχρονοι Ορίηοντεσ, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: ; Ζνα αγγελάκι ςτα Εξάρχεια / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. ISBN: Ζνα ςακουλάκι γζλια : αςτείεσ ιςτορίεσ για παιδιά / Αντϊνθσ Λαμπρινίδθσ ; *εικονογράφθςθ Νίκοσ Ηικοσ+ - Ακινα : Σμυρνιωτάκθσ, [19--] ς. : εικ. ; 24 εκ. 6 Ζξι εναντίον ενόσ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Σόνια Μθτραλιά ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 14. ISBN: ; Λςτορίεσ που ταξιδεφουν : με το Μαρίνο και τθ Μαρίνα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Ορνεράκθσ ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1993, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 21. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 18

19 Κάκε νεράιδα και δουλειά / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Διμθτρα Ψυχογυιοφ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c *40+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο καιρόσ τθσ ςοκολάτασ : Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Καςςάνδρα, θ μάντιςςα τθσ Τροίασ / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2009, c , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 137. ISBN: Θ Κατερίνα και ο Αόρατοσ / Μιπωσ είδατε τον Αόρατο; Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 86. ISBN: Λάκοσ, κφριε Νόιγκερ! : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Α.Λ.Α. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Μια ευχι ςτον ουρανό / Γαλάτεια Γρθγοριάδου-Σουρζλθ ; εικονογράφθςθ Κανάςθσ Τςίτςικασ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 81. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Το μυςτικό του αςθμζνιου πλανιτθ / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Τηίνα Καλογιρου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2004, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 10. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ πεταλοφδα που δεν μπόρεςε να κρατιςει τθν υπόςχεςι τθσ / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2003, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 9. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 19

20 Το πζτρινο βιβλίο / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1999, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 3. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ πιο όμορφθ πορτοκαλιά του κάμπου / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Τηίνα Καλογιρου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1999, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 4 Βιβλία για παιδιά και για νζουσ Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: X ; Ο Ρον Ροντικοφλθσ / Αργυρϊ Κοκορζλθ ; εικονογράφθςθ Ναταλία Καπατςοφλια. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρζσ διαδρομζσ ; 2. ISBN: Θ πορεία τθσ ηωισ / Μάρω Λοΐηου ; ηωγραφιζσ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1998, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 2. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ ςπθλιά τθσ γοργόνασ / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *4+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 131. ISBN: Σπίτι για πζντε : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Εφθ Τςακνιά. - Ακινα : Ρατάκθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 8. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Στθ γειτονιά του ιλιου : μικρζσ ιςτορίεσ για μικρά παιδιά / Λότθ Ρζτροβιτσ- Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Ράνοσ Κουτρουλάρθσ. - 4θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, 1990, c , *6+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 20

21 Ταξίδι ςτθν καρδιά του πυρινα / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c1996, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 7. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Τι κάνεισ; Είςαι καλά; / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Διατςζντα Ραρίςςθ. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρτιςεισ Junior. ISBN: Το χαμόγελο τθσ Κυριακισ : διθγιματα / Σπφρου Γ. Τςίρου ; εξϊφυλλο - ςκίτςα Τάςοσ Αυγερινόσ. - 3θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 1991, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Κατϊφλι ςτον κόςμο. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Το αςϊματο κεριό / Ηωι Βαλάςθ ; μακζτεσ Κωςτισ Βαλάςθσ ; ςφνκεςθ εξωφφλλου - θλεκτρονικι επεξεργαςία εικόνων Διμθτρα Ρελεκάνου. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Λςτορίεσ ανκρϊπων, δράκων και άλλων κθρίων. ISBN: Τ' αυγουςτιάτικο φεγγάρι / Βοφλα Μάςτορθ ; εξϊφυλλο Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - αναπλαςμζνθ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1994, c , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 35. ISBN: Γάντι ςε ξφλινο χζρι / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο, εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1994, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 28. Θ Γιόλα με το μπαλόνι / Ναννίνα Σακκά-Νικολακοποφλου ; εικονογράφθςθ Διατςζντα Ραρίςθ. - Ακινα : Λιβάνθ, , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Ο δεκάλογοσ του καλοφ ςκουπιδοτενεκζ / Ναννίνα Σακκά-Νικολακοποφλου ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 24 εκ. - Σχολείο... ςτα μζτρα μασ! ; 3. ISBN: ; Δομινικοσ : μυκιςτόρθμα / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1992, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 26. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 21

22 Δφο ιςτορίεσ που ρωτάνε / Μάνοσ Κοντολζων ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - 18θ ζκδ. - Ακινα : Άγκυρα, 2009, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Ρεταλοφδα : για παιδιά από 8 χρόνων. ISBN: Το δωμάτιο που ταξιδεφει : *μυκιςτόρθμα+ / Μάρω Βαμβουνάκθ ; εικονογράφθςθ Μάρω Βαμβουνάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Ζξι φίλοι κι ζνα δϊρο / Μάνοσ Κοντολζων ; εικονογράφθςθ Λίλα Καλογερι. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 94. ISBN: Οι επτά ςοφοί και το μυςτικό του χρυςοφ τρίποδα / Ελζνθ Γιοφνθ ; τθν ζμμετρθ απόδοςθ των ποιθμάτων ζκανε ο Χριςτοσ Τςοφκασ ; εικόνεσ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, 2013, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Κοχφλι : για παιδιά από 10 χρόνων. ISBN: Κεοδϊρα : μια αλθκινι αυτοκράτειρα / κείμενα Δθμιτρθσ Βαρβαριγοσ ; εικόνεσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Λςτορίεσ από το Βυηάντιο. Αγκυροφλα. 8+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Ο Λγνάτιοσ και θ γάτα / Ευγζνιοσ Τριβιηάσ ; εικόνεσ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Καλζντθσ, *44+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραραμφκια από τθ χϊρα των χαμζνων χαρταετϊν ; 1. ISBN: Λουλίτςα και ωμαίοσ / Ελζνθ Τορόςθ ; εικονογράφθςθ Ελίηα Τηάκςον. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 170. ISBN: Λςτορίεσ του παπποφ χωρίσ μουςτάκι / Φιλίςα Χατηθχάννα ; εικονογράφθςθ - εξϊφυλλο Διατςζντα Ραρίςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *2+ ς. : εικ. ; 22 εκ. - Κόκκινο μπαλόνι ; 87. ISBN: ; Και οι κακοί ζχουν ψυχι / Σοφία Ραράςχου ; εικονογράφθςθ Δζςποινα Καραπάνου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 22

23 Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ : ο τελευταίοσ αυτοκράτορασ / κείμενα Δθμιτρθσ Βαρβαριγοσ ; εικόνεσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Λςτορίεσ από το Βυηάντιο. Αγκυροφλα. 8+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Ο λφκοσ που ικελε να γίνει διμαρχοσ / Ρζτροσ Κυρίμθσ ; εικόνεσ Λοφλιοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Σαΐτα : για παιδιά από 9 χρόνων. ISBN: Τα μαγικά μολφβια / Ηωι Βαλάςθ ; εικόνεσ Βάςω Ψαράκθ. - 7θ ζκδ. - *χ.τ.+ : Κζδροσ, 1998, c1981, , *2+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Μαγικι μθτζρα : διθγιματα / Μάνοσ Κοντολζων. - Ακινα : Ρατάκθ, 2000, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. Συλλογι Ραρουςίεσ ; 37. ISBN: ; Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--διιγθμα. Ο Μθχανοφλθσ / Λιλιάνα Δρίτςα-Τςιουλάκθ ; εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Μίνωασ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βαςικι βιβλιοκικθ ; 38. ISBN: ; Μια μικρι καλοκαιρινι ιςτορία / κείμενο - εικονογράφθςθ Ευγενία Φακίνου. - 16θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Επιτζλουσ_ διαβάηω! ; 1. ISBN: ; Θ νενζ θ Σμυρνιά : μυκιςτόρθμα / Ζλςα Χίου. - 9θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c ς. ; 21 εκ. - Γζφυρεσ. Λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: Θ νφχτα με τον ιλιο / Ελζνθ Σαραντίτθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Μπαχά. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Το ξεχαςμζνο ςυρτάρι / Κατερίνα Χορτιάτθ ; *εικονογράφθςθ Σόνια Μθτραλιά+ - 2θ ζκδ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, 1995, c , *1+ ς. : εικ. ; 23 εκ. - Λογοτεχνικι βιβλιοκικθ για παιδιά και για νζουσ ; 31. ISBN: ; Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Θ οδοντογλυφίδα που ζγινε ογδοντογλυφίδα / Σοφία Μαντουβάλου ; εικόνεσ Β. Ελευκερίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2012, c *31+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 23

24 ISBN: Τα όνειρα τθσ Νίνασ / Λζναα Διβάνθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Καραγιάννθ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, *28+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Ουφ! Οι απίκανεσ ιςτορίεσ του Άρθ / Χριςτοσ Μπουλϊτθσ ; εικονογράφθςθ Φωτεινι Τίκκου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2013, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Κολιμπρί. ISBN: Τα παραμφκια του καλοφ μάγου / Γιάννθσ Κοντόσ ; ηωγραφιζσ Φαίδων Ρατρικαλάκισ. - Ακινα : Κζδροσ, , *3+ ς. : εικ. ; 23x24 εκ. ISBN: Ρζντε μζρεσ που ςυγκλόνιςαν το ςπίτι μασ / Γιάννθσ εμοφνδοσ ; εικονογράφθςθ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ξινόμθλο ; 36. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Ρεριπζτειεσ με μια πριγκιπζςα / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Φουςζκθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2014, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 188. Ο Ρινόκιο ςτθν Ακινα / Χριςτοσ Μπουλϊτθσ ; εικονογράφθςθ Βαςίλθσ Ραπατςαροφχασ. - νζα ανακεωρθμζνθ ζκδ. - Ακινα : Polaris, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Τα ςιδερζνια παποφτςια / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *2+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Συντροφιζσ ; 15. ISBN: ; Τα ςιδερζνια παποφτςια / Μάνοσ Κοντολζων ; εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2005, c1998, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 108. ISBN: Το ςοφό βιβλίο τθσ Σουμουτοφ / *κείμενα - εικονογράφθςθ+ Βάςω Ψαράκθ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2006, c2002, 2004, *91+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Ταοτιτζ και άλλεσ ιςτορίεσ / Ειρινθ Μάρρα ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2004, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 60. Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 24

25 ISBN: ; Θ τελευταία μαφρθ γάτα / Ευγζνιοσ Τριβιηάσ ; εικονογράφθςθ Στίβεν Γουζςτ. - νζα ζκδ. εμπλουτιςμζνθ με ςχόλια, αναλφςεισ και μελζτεσ - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Τρελαμζνα παραμφκια / Ραυλίνα Ραμποφδθ. - Ακινα : οζσ, , *3+ ς. : εικ. ; 20 εκ. - Ραραμυκολογοτεχνία. ISBN: ; Τα φανταςματάκια τθσ γυάλινθσ αυλισ / Ελζνθ Δικαίου ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Φουςζκθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 168. ISBN: Το φουςτάνι με τισ πεταλοφδεσ / Σοφία Μαντουβάλου ; εικόνεσ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Ο χιονάνκρωποσ πιρε τθ μαμά : μια ιςτορία ςαν παραμφκι / Βοφλα Μάςτορθ ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Μικρά Σπουργιτάκια ; 15. ISBN: ; Χρίςτοσ, το αγόρι που ταξίδεψε ςτο μζλλον / Βοφλα Μάςτορθ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *7+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 122. Μικροί χρονοταξιδιϊτεσ ; *1+. ISBN: ; Αγάπεσ ςαν παραμφκια / Βαγγζλθσ Θλιόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Μαρίνα Μαρκολίν. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 112. ISBN: Ο Άλκθσ και ο λαβφρινκοσ / Αλζξθσ Σταμάτθσ ; εικονογράφθςθ Denis Lhomme. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι βιβλιοκικθ. Ρεριπζτεια - Αγωνία - Μυςτιριο ; 245. ISBN: Θ Άννα και το δϊρο του φεγγαριοφ / Λωάννα Ντακόλια ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Μοντζρνοι Καιροί, 2009, c *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 25

26 Ο αόρατοσ Ρολ / Γιϊτα Φϊτου ; εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ξινόμθλο ; 22. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Απρόοπτεσ πρωινζσ ςυναντιςεισ / Αγγελικι Ραςςιά, Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c , *1+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Το μυςτικό θμερολόγιο τθσ κάλαςςασ ; *2+. ISBN: ; Θ Αριτθ τθσ ροδιάσ / Κικι Δθμθτριάδου ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το αςτερόςπιτο / Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Μπαχά. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο αυτοκράτορασ και ο υπικοοσ / Κϊςτασ Χαραλάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2005, c , [1] ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 124. ISBN: Το βιβλίο που δεν ικελε να διαβαςτεί / Βαςιλικι Κάργα ; εικονογράφθςθ Νίκοσ Κουμαριάσ. - Κεςςαλονίκθ : Επόμενοσ Στακμόσ, *35+ ς. : εικ. ; 27 εκ. ISBN: ; Τα γυαλάκια τθσ Μαλζνασ / Ζλενα Αρτηανίδου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Χρυςοχόου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 59. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Θ γυναίκα του γίγαντα / Μαρία ουςάκθ ; εικόνεσ Αιμιλία Κονταίου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *27+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρζσ καλθνφχτεσ. Ραιδικό. ISBN: Το δζντρο με τα ψζματα / Μαρία Αγγελίδου ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Το δζντρο που είχε φτερά / Αγγελικι Δαρλάςθ ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c , *4+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 26

27 Οι διακοπζσ τθσ Γαβριζλασ / Γιϊτα Φϊτου ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 80. Ραιδικι λογοτεχνία.. ISBN: Ο Διόνυςοσ και θ Ρερπεροφνα / Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Σταφροσ Ραλάντςασ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 23 εκ. - Βιβλία περιπζτειασ και γνϊςεων. ISBN: ; Ο δράκοσ που τρϊει τα παιχνίδια / Κϊςτασ Χαραλάσ ; εικόνεσ Βαςίλθσ Γρίβασ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *47+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου / Σάκθσ Σερζφασ ; εικονογράφθςθ (βαςιςμζνθ ςε ιδζεσ του ςυγγραφζα) Γιάννθσ Στφλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Βιβλία γνϊςεων και δραςτθριοτιτων. ISBN: Ζνασ ιππότθσ ςτο πλυντιριο / Κϊςτασ Χαραλάσ ; εικονογράφθςθ Σοφία Τουλιάτου. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Ζνασ καλικάντηαροσ ςτθν παρζα μασ! / Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Σταφροσ Ραλάντςασ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 23 εκ. - Βιβλία περιπζτειασ και γνϊςεων. ISBN: ; Τθσ ηωισ τα γυρίςματα / Λϊρθ Κζηα ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Ρεταλοφδα : για παιδιά από 8 χρόνων. ISBN: Ο Λςίδωροσ και ο ναυαγόσ / Αμάντα Μιχαλοποφλου ; εικονογράφθςθ Σοφία Τουλιάτου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Στα βακιά, επίπεδο λεφγεσ ; 7. ISBN: Θ ιςτορία του καπετάν Κωνςταντι / Αγγελικι Ραςςιά, Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 19 εκ. - Το μυςτικό θμερολόγιο τθσ κάλαςςασ ; *9+. ISBN: ; Λςτορίεσ που τισ είπε θ αγορά / Μαρία Αγγελίδου ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ραιδικό. Λςτορίεσ που τισ είπε_. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 27

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Προσκτήσεις βιβλίων_ Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Προσκτήσεις βιβλίων_ Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 ΑΓΟΡΕΣ 1 MITGUTSCH, ALI ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2 MITGUTSCH, ALI ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΑΟ ΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 3 MITGUTSCH, ALI ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 4 MITGUTSCH, ALI ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 8 ετών - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 8 ετών - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 8 ετών - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Αρίθμηση αυτών των βιβλίων από 1 έως 289) α/α Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Aντίτυπα 1 Το μυστικό τραγούδι της Μάτας Ειρήνη Μάρα Κέδρος, 1987 1

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Π Α Τ Α Κ Η. Βιβλία για μικρά και μεγάλα παιδιά

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Π Α Τ Α Κ Η. Βιβλία για μικρά και μεγάλα παιδιά Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Π Α Τ Α Κ Η Βιβλία για μικρά και μεγάλα παιδιά 2010 Βιβλία με πολύχρωμη εικονογράφηση Κλασικά παραμύθια Iούλιος Bερν Ο γύρος του κόσμου σε ογδόντα μέρες Απόδοση: Mελίνα Kαρακώστα O Φιλέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

σελ. 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 2 ΒΙΤΩ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 3 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΝΕΡΑΪΔΟΤΟΠΟΣ 4 ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ Στην προσπάθεια του Συλλόγου µας για δηµιουργία ανειστικής Βιβλιοθήκης στο χωριό µας, Παρακαλούµε όλους τους συµπατριώτες µας να προσφέρουν ότι βιβλίο Παιδικό Λογοτεχνικό Παραµύθι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ Εικονογράφηση: Χριστίνα Κουλουμπή

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ Εικονογράφηση: Χριστίνα Κουλουμπή Παρά τις έντονες αντιδράσεις γιγάντων και εμπόρων αξεσουάρ για λαιμούς κύκνων, που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν την έκδοσή τους, κυκλοφορούν επιτέλους από τις εκδόσεις ΔΙΑΠΛΑΣΗ τα πολυαναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα