ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΚΕΤΛΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 2 ΒΟΘΚΘΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ 3 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΜΑΚΘΣΘ ΤΘΣ ΑΓΓΛΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5 ΣΥΛΛΟΓΘ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ 6 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 1

2 ΤΛΛΟΓΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Μικρι ιςτορία τθσ επιςτιμθσ / William Bynum ; μετάφραςθ Νίκοσ Αποςτολόπουλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 20 εκ. -Κεωρθτικζσ επιςτιμεσ. Λςτορία (Ρατάκθσ). ISBN: Κζμα: Επιςτιμθ--Λςτορία. Dewey Class. No.: 509 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Orpu : θ αναηιτθςθ και ο γρίφοσ / Μαρία Τάκθ ; μετάφραςθ από τα αγγλικά Σοφία Βαλαβάνθ. - Ακινα : Λιβάνθ, c ς. ; 21 εκ. - Ραιδικι λογοτεχνία ; Μια κλαςικι ιςτορία του καλοφ και του κακοφ. Βιβλίο πρϊτο. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Αμίλθτθ αγάπθ : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2014, c , *2+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Συνζντευξθ με το φάνταςμα του βάλτου : νεανικό μυκιςτόρθμα / Μαρία Λαμπαδαρίδου Ρόκου. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 2

3 ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον Γ' Γενικοφ Λυκείου Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Σπφροσ Δουκάκθσ, Αλεξάνδρα Ψαλτίδου, Ραναγιϊτα Γιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 ; 24 εκ. + 1 ζνκετο. - Εκπαίδευςθ Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: ; (set) (τ. 1) Κζμα: Ρλθροφορικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ--ρρογραμματιςμόσ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Λατινικά Γ' Λυκείου Κεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ / Ευαγγελία Οικονόμου. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, , *2+ ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. ISBN: Κζμα: Λατινικι γλϊςςα--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Ανάλυςθ : ςυναρτιςεισ - όριο - ςυνζχεια / οτηιϊκοσ Νίκοσ, Φραντηισ Χρίςτοσ. - 3θ ζκδ. - Ακινα : Νουσ, 1997, c ς. ; 24 εκ. Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Μακθματικά Γ' Γενικοφ Λυκείου Κετικισ & Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Βαςίλθσ Γατςινάρθσ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 ; 24 εκ. - Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: (set) ; (τ. 1) Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθκαιδιδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Μακθματικά ανάλυςθ Γ' Ενιαίου Λυκείου Κετικισ και Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Χριςτόφοροσ Αχτςαλωτίδθσ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2006, c ς. ; 24 εκ. ISBN: ; Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Άλγεβρα Α' Λυκείου / Αναςτάςιοσ Χ. Μπάρλασ. - Ακινα : *αυτοζκδοςθ+, c τ. 1 ; 24 εκ. ISBN: (set) ; (τ. 1) Κζματα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Άλγεβρα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Άλγεβρα Β' Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ / Τεφκτροσ Μιχαθλίδθσ, Αντϊνθσ Σκιαδάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 24 εκ.+ 1 ζνκετο. - Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: Κζματα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Άλγεβρα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 3

4 Φυςικι Β' Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ / Νεκτάριοσ Ρρωτοπαπάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 : εικ. ; 24 εκ. + 1 ζνκετο. Εκπαίδευςθ ; Βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Β' Λυκείου : Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ Κετικϊν Σπουδϊν / Νίκοσ Κοςμόπουλοσ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, τ. 1 ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Β' Λυκείου : Ρροςανατολιςμόσ Κετικϊν Σπουδϊν / Κοδωρισ Ρενζςθσ, Ραναγιϊτθσ Ρίςχινασ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, τ. 1 ; 24 εκ. + 1 βιβλίο λφςεων. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Νεότερθ ευρωπαϊκι λογοτεχνία Β' τάξθ Ενιαίου Λυκείου : τα διδαςκόμενα κείμενα : μάκθμα επιλογισ όλων των κατευκφνςεων / Αναςτάςιοσ Τςζκοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 21 εκ. - Βιβλία για τθν Εκπαίδευςθ - Μζςθ Εκπαίδευςθ - Λφκειο. ISBN: ; Κζμα: Ευρωπαϊκι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ) Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 4

5 ΑΝΑΓΝΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ The Barcelona game / Stephen Rabley ; illustrations by Derek Brezell. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Danger at Shark Rock / by Pauline Francis. - Limassol : Burlington Books, c ς. :εικ. ; 20 εκ. ISBN: (pbk.) Dewey Class. No.: David and Marianne / John Dent ; illustrations by Tracey Fennell. - Harlow : Longman, , [1] ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 3. ISBN: ; Dewey Class. No.: Double fear / John Escott ; illustrations by Brad Gray. - Harlow : Longman, , [1] ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: The gold lasso / Stephen Rabley ; illustrations by Chris Riley. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: Lisa in London / Paul Victor ; illustrations by Brian Dennington. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Mike's lucky day / Leslie Dunkling ; illustrations by Lis Watkins. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage. ISBN: ; Dewey Class. No.: The missing coins / John Escott ; illustrations by Julie Dodd. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Project Omega / Elaine O'Reilly ; illustrations by Mike Brownlow. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: Pygmalion / George Bernard Shaw ; retold by Virginia Evans & Jenny Dooley. - Newbury : Express Publishing, ς. : εικ. ; 30 εκ. + 2 audio cds - Showtime readers. Level 4. ISBN: (pbk.) ; (audio cd 1) ; (audio cd 2) ; (audio cds set) ; (set) Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 5

6 ΤΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Ο Αθ-Βαςίλθσ φζτοσ είναι πράςινοσ / Νίκοσ Μιχαλόπουλοσ, Άννα Βεροφλθ ; εικονογράφθςθ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *5+ ς. : εικ. ; 26 εκ. + 1 CD. ISBN: Ο Αϊ-Βαςίλθσ κζλει να αδυνατίςει / Ακαναςία Αμπαριϊτθ ; εικονογράφθςθ Μιχάλθσ Καςάπθσ. - Ακινα : Κζδροσ, *24+ ς. : εικ. ; 22x22 εκ. ISBN: X Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Θ Άννα και οι καλικάντηαροι / Μαίρθ Σάββα-ουμπάτθ ; εικονογράφθςθ Νίκθ Λεωνίδου. - Ακινα : Λιβάνθ, c *32+ ς. : εικ. ; 26 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Το ατφχθμα του Αϊ-Βαςίλθ / Αναςταςία Ευςτακίου ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Λιβάνθ, , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: ; Ο δικόσ μασ άγιοσ Βαςίλθσ / Βαγγζλθσ Θλιόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Τα δϊρα των Χριςτουγζννων / Κυρία Ανρί ντε λα Βιλ ντε Μιρμόν (Σοφία Μαλάν) ; μετάφραςθ Βίκθ Δζμου ; *εςωτερικι εικονογράφθςθ Εφα Καραντινοφ+ - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Τα κλαςικά τθσ Άγκυρασ. ISBN: Το δϊρο του φαντάςματοσ : μια χριςτουγεννιάτικθ ιςτορία / Κάρολοσ Ντίκενσ ; μετάφραςθ Φϊντασ Κονδφλθσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, 2001, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι λογοτεχνία. Χριςτουγεννιάτικθ λογοτεχνία ; 159. ISBN: ; Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 6

7 Το ελατάκι με το κόκκινο ςκουφί / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Ναταλία Καπατςοφλια. - Ακινα : Ρατάκθ, *32+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Θ καλεςμζνθ των Χριςτουγζννων / Ελζνθ Σαραντίτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 19 εκ. - Βιβλία για τα Χριςτοφγεννα. Λογοτεχνία. ISBN: Οι καμπάνεσ : μια χριςτουγεννιάτικθ ιςτορία με ξωτικά / Κάρολοσ Ντίκενσ ; μετάφραςθ Φϊντασ Κονδφλθσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι λογοτεχνία. Χριςτουγεννιάτικθ λογοτεχνία ; 158. ISBN: ; Θ καρδιά του χιονάνκρωπου / Δζςποινα Ρετρι. - Ακινα : Λιβάνθ, c ς. : εικ. ; 26x26 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το μυςτιριο του καλοκαιρινοφ Αγιοβαςίλθ / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 92. ISBN: ; Νεράιδαπάνωςτοζλατο / ΜάνοσΚοντολζων ; εικονογράφθςθκατερίναβεροφτςου. - Ακινα : Ρατάκθ, [28] ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Πταν ο Άγιοσ Βαςίλθσ ζπεςε ςτθ Γθ / Κορνζλια Φοφνκε ; εικονογράφθςθ εγκίνα Κεν ; μετάφραςθ από τα γερμανικά Χρφςα Μπανιά. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Ο παράξενοσ επιςκζπτθσ τθσ Ονειροφπολθσ / Βαςίλθσ Τερηόπουλοσ ; εικόνεσ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 7

8 Το πνεφμα των Χριςτουγζννων / Τςαρλσ Ντίκενσ ; εικόνεσ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Φον Κουραμπιζσ εναντίον κόμθ Μελομακαρόνθ / Κυριάκοσ Χαρίτοσ ; εικονογράφθςθ Ντανιζλα Σταματιάδθ. - Ακινα : Μεταίχμιο, *28+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. - Ραιδικό. ISBN: Χριςτοφγεννα ςτθ Γελανδία / Αναςταςία Ευςτακίου ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Δθμθτρίου. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Τα Χριςτοφγεννα του βαςιλιά Σαλίγκαρου / Λωάννα Ντακόλια ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Άγκυρα, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: Χριςτουγεννιάτικο δϊρο / Ζφθ Λαδά (κείμενο - εικονογράφθςθ). - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c *28+ ς. : εικ. ; 23 εκ. ISBN: ; Χρυςάνκεμα ςτο χιόνι / Βαςίλθσ Κουτςιαρισ ; εικόνεσ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Οι άκλοι του Θρακλι / κείμενα Α.Ρ. ; εικόνεσ - παιχνίδια Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Ακρόπολθ και κεά Ακθνά / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Μιχάλθσ Λουκιανόσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. - Από τον μφκο ςτθν ιςτορία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Δαίδαλοσ και Μκαροσ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 8

9 Θρακλισ / Ζλενα Καςτάνθ ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Σγουρόσ. - Ακινα : Μίνωασ, , *2+ ς. : εικ. ; 23x25 εκ. - Ελλθνικι μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Ο Θρακλισ και οι άκλοι του / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Λουΐηα Καραγεωργίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2013, c *40+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ Σαν παραμφκι... Από τθν ελλθνικι μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Το καφμα τθσ Κριτθσ και ο Μίνωασ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Γιϊργοσ Μελιςςαρόπουλοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. - Από τον μφκο ςτθν ιςτορία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Τρωικόσ πόλεμοσ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Νίκοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Άνεμοι πολζμου : ζνα μυκιςτόρθμα για τον Αλκιβιάδθ και τον Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2002, c , *6+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 135. ISBN: Κζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Θ ματωμζνθ εκςτρατεία : ιςτορικό μυκιςτόρθμα / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, , *6+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 183. ISBN: ; Κζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Οι πφλεσ τθσ φωτιάσ : ζνα επικό μυκιςτόρθμα για τθ μάχθ των Κερμοπυλϊν / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c , *5+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 11. ISBN: Κζμα:Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Θ Μιμι θ Νευρικι ςϊηει τον κόςμο / Μζγκαν ΜακΝτόναλντ ; εικόνεσ Ρίτερ ζινολντσ ; μετάφραςθ ζνα ϊςςθ-ηαΐρθ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ραιδικό. Θ Μιμι θ Νευρικι ; 3. ISBN: Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 9

10 Ηαφειρζνια, θ μπλε νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 6. ISBN: ; Dewey Class. No.: Λεμονιά, θ κίτρινθ νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 3: ISBN: Dewey Class. No.: Χλόθ, θ πράςινθ νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 4. ISBN: ; Dewey Class. No.: Ζνα ςκυλί για μια ηωι : θ ιςτορία ενόσ αξζχαςτου ταξιδιοφ / Λ.Σ. Μάκιουσ ; μετάφραςθ Νίκοσ Γάςπαρθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ Συλλογι Ρεριςτζρια ; 133. ISBN: Dewey Class. No.: Θ Σοφία το άτακτο αγγελάκι / Κάριν Μπάρον ; μετάφραςθ Λωάννα Μεϊτάνθ. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: X ; Dewey Class. No.: Θαφρικάνικθμάςκα / ΓίρκενΜπανςζρουσ ; εικονογράφθςθαλφμποφτςκοβ ; μετάφραςθμαρίααγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 20 εκ. - ΡαιδικόΜιαυπόκεςθγιατονντετζκτιβΚλουη ; 9. ISBN: Dewey Class. No.: Βρόμικα κόλπα ςτο γιπεδο / Γίρκεν Μπανςζρουσ ; εικονογράφθςθ αλφ Μποφτςκοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Μια υπόκεςθ για τον ντετζκτιβ Κλουη ; 2. ISBN: Dewey Class. No.: Μθ φιλάτε τον ντετζκτιβ / Γίρκεν Μπανςζρουσ ; εικονογράφθςθ αλφ Μποφτςκοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Μια υπόκεςθ για τον ντετζκτιβ Κλουη ; 16. ISBN: Dewey Class. No.: Μια εκδρομι γεμάτθ εκπλιξεισ / Γιάνα Φρζι ; μετάφραςθ Άντηθ Σαλταμπάςθ ; εικονογράφθςθ Χζριμπερτ Σουλμζγιερ. - Ακινα : Κζδροσ, 2011, c , *10+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μια τρελι τρελι τάξθ ; 2. ISBN: Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 10

11 Τα παιδιά του δάςουσ / οφντολφ Χζρφουρτνερ ; εικονογράφθςθ Άντονι Μπορατίνςκι ; μετάφραςθ Χαρά Στρϊνθ. - *Ακινα+ : Κάςτωρ, c *34+ ς. : εικ. ; 27 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: ίκο και Πςκαρ : θ ςυμμορία του μπίνγκο / Αντρζασ Σταϊνχζφελ ; εικονογράφθςθ Ρζτερ Σζςοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - ίκο και Πςκαρ ; 2. Ραιδικό. ISBN: Dewey Class. No.: ίκο και Πςκαρ : το μυςτιριο του ριγκατόνι / Αντρζασ Σταϊνχζφελ ; εικονογράφθςθ Ρζτερ Σζςοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - ίκο και Πςκαρ ; 1. Ραιδικό. ISBN: Dewey Class. No.: Θυπόκεςθτουκόκκινουςκφλου / ΓίρκενΜπανςζρουσ ; εικονογράφθςθαλφμποφτςκοβ ; μετάφραςθμαρίααγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , [2] ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. ΜιαυπόκεςθγιατονντετζκτιβΚλουη ; 10. ISBN: Dewey Class. No.: Ο μικρόσ Νικόλασ / ενζ Γκοςινί ; *εικονογράφθςθ+ Ηαν Ηακ Σανπζ ; μετάφραςθ Ανδρζασ Καρακίτςιοσ. - Ακινα : Σφγχρονοι Ορίηοντεσ, , *2+ ς. : εικ. ; 19x19 εκ. - Οι περιπζτειεσ του μικροφ Νικόλα. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: Το πολφχρωμο αγόρι / Μαρτζν Ραη ; μετάφραςθ Νίκοσ Ραναγιωτόπουλοσ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *2+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Dewey Class. No.: Θδιάςωςθτθσλευκισφάλαινασ / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθsaracopercini, RiccardoSisti (ςχεδιαςμόσ), ChristianAliprandi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [23] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 17 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: Dewey Class. No.: Θκοιλάδατωνγιγάντιωνςκελετϊν / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθclaudiocernuschi (ςχεδιαςμόσ), ChristianAliprandi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [10] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 12 ; Ροντικομυςτιρια. ISBN: DeweyClass. No.: Μακιματακαράτε / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθfedericobrusco (ςχεδιαςμόσ), ValentinaGrassiniκαιChiaraSacchi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [16] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 9 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 11

12 Μεταχίλιακεφαλοτφρια_ κζρδιςαςτοποντικολόττο! / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθιδζαlarrykeys, εκτζλεςθsaracoperciniκαιchristianaliprandi ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [12] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 1 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: DeweyClass. No.: Οναόστουρουμπινιοφτθσφωτιάσ / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθjohnnystracchinoκαιmaryfontina ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [14] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 3 ; Ροντικομυςτιρια. ISBN: Dewey Class. No.: Ϊρα για πρωτάκλθμα / Τηερόνιμο Στίλτον ; *εικονογράφθςθ Valeria Turati ; μετάφραςθ Βίκθ Λιανοφ+ - Ακινα : Κζδροσ c , *33+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσ ιςτορίεσ ; 10 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: Dewey Class. No.: Αγαπθτιζιτςελ_ ΑγαπθτζΝτενί_ / ΆντηελαΝανζτι ; μετάφραςθστεφανίαφζρρο ; εικονογράφθςθκοςτάντηαφαβζρο. - Ακινα : Κζδροσ, , [2] ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματακαιθμερολόγια ; 1. ISBN: ; DeweyClass. No.: Μικροί περιπλανϊμενοι / Τηιάνι οντάρι ; μετάφραςθ Βαςίλθσ Γ. Τριανταφφλλου ; εξϊφυλλο και ηωγραφιζσ Λάουρα Τηάκι. - Ακινα : Σφγχρονθ Εποχι, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: Ραραμφκια για να ςπάτε κζφι / Τηάνι οντάρι ; απόδοςθ Διμθτρα Δότςθ ; εικονογράφθςθ Άννα Λάουρα Καντόνε. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 2012, c1980, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: Χαμζνοσ ςτθν τθλεόραςθ και άλλεσ ιςτορίεσ ςε τροχιά / Τηάννι οντάρι ; απόδοςθ Μελίνα Καρακϊςτα ; εικονογράφθςθ Pef. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 148. ISBN: Dewey Class. No.: Το θμερολόγιο ενόσ άδειου ςπιτιοφ / Μπεατρίτςε Μαηίνι ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο ; εικονογράφθςθ Μιςζλ Φιηελιζ. - Ακινα : Κζδροσ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματα και θμερολόγια ; 3. ISBN: X ; Dewey Class. No.: Το blog του Ευτφχθ / Λζνα Μερίκα ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Δθμθτρίου. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματα και θμερολόγια ; 7. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 12

13 Οι αγάπεσ του Ηιςθ / Μάγδα Ρίκθ ; εικονογράφθςθ Λάμπροσ Κατςαντϊνθσ. - Ακινα : Κζδροσ, *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Χρωματιςτζσ ιςτορίεσ. ISBN: ; Το αλφαβθτάρι τθσ φφςθσ / Μαρία Φραγκιά ; ηωγραφιζσ Μάρω Αλεξάνδρου. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Αχ ςοκολάτα_ / Λιλι Λαμπρζλλθ ; ηωγραφιζσ Βάςω Ψαράκθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2011, c , *5+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο βαςιλιάσ αταξίδευτοσ / *κείμενα+ Νάνςυ Τρικκαλίτθ ; *εικονογράφθςθ+ Ζλενα Ηουρνατηι. - Ακινα : Καλειδοςκόπιο, c , *1+ ς. : εικ. ; 33 εκ. ISBN: Θ βροχι των αςτεριϊν / Βάςια Μϊραλθ ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Μοντζρνοι Καιροί, *36+ ς. : εικ. ; 31 εκ. ISBN: Για το χταπόδι τθσ Αλλθλοφσ / Μαίρθ Μεταξά-Ραξινοφ ; εικονογράφθςθ ζνα Δθμθτροποφλου. - Ακινα : Κζδροσ, *2+ ς. : εικ. ; 17 εκ. - Ρράςινα μιλα. ISBN: Εγϊ και θ αδερφι μου / Λίνα Σωτθροποφλου ; εικόνεσ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *49+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Εκεί που κυνθγάνε οι λφκοι : ζνα οικολογικό παραμφκι / Ρζτροσ Σπεντηισ ; ηωγραφιζσ Ζλλθ Γρίβα. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Αναγνωςτικζσ πτιςεισ. ISBN: ; Ζλα ςτθν πόλθ να 'ρκω ςτο χωριό : (μια παιδικι ευχι) / Κατερίνα Μαργζλθ ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Σθμίτθσ. - Ακινα : Μπουκουμάνθσ, ς. : εικ. ; 26 εκ. Ζνασ παράξενοσ ταξιδιϊτθσ / Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου ; εικονογράφθςθ Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 143. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 13

14 Ζνασ πιερότοσ για τθ μαμά / Λζνα Μερίκα. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Εξωγιινοσ καλεί "ηουηοφνια" όβερ / *κείμενο και εικονογράφθςθ+ Βίκθ Γεωρζττθ. - Ακινα : Κερςίτθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ο Ιλιοσ είναι για όλουσ / Νατάςα Καρακατςάνθ ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 154. ISBN: Κωμάσ Ζντιςον / κείμενα - εικόνεσ Νίκοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Αγκυροφλα. 7+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Μγμα, θ Ανατολι : *ζνα ταξίδι ςτθν προϊςτορία+ / Αγγζλα Μάλμου. - Ακινα : Κζδροσ, , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Καλά ξεμπερδζματα! / *κείμενο και εικονογράφθςθ+ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Λιβάνθ, ς. : εικ. ; 20 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. Ελπίδα + Ελίνα = Φίλεσ για πάντα. ISBN: Κάποτε ςτθ Μελωδιοφπολθ : μια ιςτορία για τθ μουςικι, τθ διαφορετικότθτα και τθν αποδοχι / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c *30+ ς. : εικ. ; 28 εκ. + 1 CD. ISBN: Οι Καρυάτιδεσ μετράνε τα φεγγάρια : μια αλθκινι ιςτορία που ζγινε πάνω ςτθν Ακρόπολθ / Ελζνθ Χατηοφδθ-Τοφντα ; εικόνεσ Σπφροσ Γοφςθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Ο κιποσ με τα όνειρα / Σάντρα Βοφλγαρθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2012, c ς. ; 19 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κόκκινθ κλωςτι μετάξι_ / Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου ; εικονογράφθςθ Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2009, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 99. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 14

15 Θ Κοκκινοςκουφίτςα και ο τελευταίοσ λφκοσ / Νανά Μαρμαρά-Δαγιόγλου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Κζδροσ, *31+ ς. : εικ. ; 25x25 εκ. ISBN: Το κρυμμζνο εργοςτάςιο παιχνιδιϊν / Βθςςαρία Ηορμπά-αμμοποφλου. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *2+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Το κρυμμζνο νερό / Λιλι Λαμπρζλλθ ; ηωγραφιζσ Φωτεινι Στεφανίδθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Λείπει θ γάτα, χορεφουν τα φαντάςματα / Λωάννα Μπουλντοφμθ ; εικόνεσ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Γραφείο αςτυνομικϊν ερευνϊν Θρακλι Ρουαντιγιζ ; 2. ISBN: Ο Λυκοφργοσ και το δίχτυ τθσ αγάπθσ / Ευδοκία Σκορδαλά - Κακατςάκθ ; εικόνεσ Ελίηα Βαβοφρθ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 26 εκ. ISBN: Θ μαργαριταρζνια πολιτεία / Χρφςα Δθμουλίδου ; ηωγραφιζσ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Λιβάνθ, c *44+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το μεγάλο μυςτικό / Μάρκοσ Κάβουρασ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *1+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Μια πόλθ, μα ποια πόλθ; / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Άγκυρα, c *26+ ς. : εικ. ; 26 εκ. + 1 CD. ISBN: Ο νοικοκυρόσ : *μυκιςτόρθμα+ Λζνα Μερίκα. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. ; 21 εκ. ISBN: ; Πταν θ Ζλλθ ζγινε αόρατθ / Ντορίνα Ραπαλιοφ ; εικονογράφθςθ Ρζτροσ Μπουλοφμπαςθσ. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 15

16 Θ Ρραςινοςκουφίτςα και το φλεγόμενο δάςοσ / Σταυροφλα Κάτςου-Καντάνθ ; εικονογράφθςθ Μάρω Αλεξάνδρου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Βατόμουρο ; 54. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Θ Σιρεφά και οι χαμζνεσ νότεσ / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Ευγενία Λογκβινόβςκα. - Ακινα : Άγκυρα, * *34+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: Σϊςτε τθν πόλθ μασ / Σταυροφλα Κάτςου - Καντάνθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Το ταλζντο του Ιλιου / Χρυςάνκθ Καραΐςκου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Διάπλαςθ, [28] ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: Φανοφρθσ και Βαλεντίνα / Μάνοσ Βενιζρθσ ; εικονογράφθςθ Νίκοσ Βαςιλειάδθσ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Μικρζσ διαδρομζσ ; 4. ISBN: Το φτερωτό βαγονάκι / Μαρία Μθνιάδου ; εικονογράφθςθ Ραιδικό Εργαςτιρι Στζλιου Μαυρομάτθ. - 4θ ζκδ. - Κεςςαλονίκθ : *Διεκνισ Οργάνωςθ "Κυγατζρεσ τθσ Ρθνελόπθσ+, , *4+ ς. : εικ. ; 22x24 εκ. Θ φυλι των Ρεχόνε / Ζφθ Ραπανδρζου ; εικόνεσ Λοφλιοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά ; Σαΐτα : για παιδιά από 9 χρόνων. ISBN: Τα χελωνάκια του Ραφλου / Σοφία Καλαντηάκου ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Γοφςθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *10+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Στα βακιά. Επίπεδο 2, λεφγεσ ; 8. ISBN: Το αςθμζνιο μενταγιόν / Κίρα Σίνου ; εικονογράφθςθ Βίκτωρ Σκοφταρθσ. - Ακινα : Κζδροσ, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Τα ξφλινα ςπακιά : ιςτορία πολζμου, κλίμαξ 1 : 100 / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εικονογράφθςθ του ςυγγραφζα. - 27θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 1992, c1974, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Κατϊφλι ςτον κόςμο ; 17. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 16

17 Τα ξφλινα ςπακιά : ιςτορία πολζμου, κλίμαξ 1 : 100 / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εξϊφυλλο Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Ραντελισ Καλιότςοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 39. ISBN: Ρατζρασ και γιοσ / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εξϊφυλλο Σπφροσ Γοφςθσ ; εικονογράφθςθ Ραντελισ Καλιότςοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1995, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 45. ISBN: Οι άκλοι του Καφεδάκθ ςε εφτά φλιτηάνια / Οι άκλοι του Καφεδάκθ ςε 7 φλιτηάνια Ζλλθ Ραιονίδου ; εικονογράφθςθ Τάςοσ Μ. Χαλάσ. - *Ακινα+ : Gutenberg, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά ; 5. ISBN: Το αίνιγμα τθσ πζτρινθσ γενειάδασ : νουβζλα / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1990, c , *2+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 19. ISBN: Αν κατάλαβεσ_ τρελά πράγματα! / Γαλάτεια Γρθγοριάδου-Σουρζλθ ; εικονογράφθςθ Κανάςθσ Διμου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2006, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 81. ISBN: Ο άνκρωποσ προχωρεί / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c1996, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 6. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: X ; Γαβγίηοντασ τθν αγάπθ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λωτόσ : από 9 ετϊν ; 54. ISBN: Ο γφροσ του κόςμου χωρίσ λεφτά / Λ.Δ. Λωαννίδθσ ; εικονογράφθςθ Μαρία Κειοποφλου. - 4θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι βιβλιοκικθ. Ηωι και κοινωνία ; 118. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 17

18 Ο δάςκαλοσ με το βιολί και το αςτζρι / Κζτθ Χορτιάτθ, εικονογράφθςθ Τηϊρτηθσ Ραρμενίδθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, 1990, c , *1+ ς. : εικ. ; 23 εκ. - Λογοτεχνικι βιβλιοκικθ για παιδιά και για νζουσ ; 13. ISBN: X 6 Δζκα ςάντουιτσ με ιςτορίεσ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λωτόσ : από 9 ετϊν ; 16 Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Τα δζντρα μασ : διθγιματα / Κζτθ Χορτιάτθ ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Τηϊρτηθσ Ραρμενίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1995, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 10. ISBN: Τα δίδυμα / Κοςμάσ και Δαμιανόσ Βάςα Σολωμοφ Ξανκάκθ ; εικονογράφθςθ Λάμπροσ Κατςαντϊνθσ. - Ακινα : Κζδροσ, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: X Δρόμοι τθσ άνοιξθσ : μυκιςτόρθμα / Δθμιτρθσ Μανκόπουλοσ. - *Ακινα+ : Σφγχρονοι Ορίηοντεσ, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: ; Ζνα αγγελάκι ςτα Εξάρχεια / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. ISBN: Ζνα ςακουλάκι γζλια : αςτείεσ ιςτορίεσ για παιδιά / Αντϊνθσ Λαμπρινίδθσ ; *εικονογράφθςθ Νίκοσ Ηικοσ+ - Ακινα : Σμυρνιωτάκθσ, [19--] ς. : εικ. ; 24 εκ. 6 Ζξι εναντίον ενόσ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Σόνια Μθτραλιά ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 14. ISBN: ; Λςτορίεσ που ταξιδεφουν : με το Μαρίνο και τθ Μαρίνα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Ορνεράκθσ ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1993, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 21. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 18

19 Κάκε νεράιδα και δουλειά / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Διμθτρα Ψυχογυιοφ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c *40+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο καιρόσ τθσ ςοκολάτασ : Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Καςςάνδρα, θ μάντιςςα τθσ Τροίασ / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2009, c , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 137. ISBN: Θ Κατερίνα και ο Αόρατοσ / Μιπωσ είδατε τον Αόρατο; Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 86. ISBN: Λάκοσ, κφριε Νόιγκερ! : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Α.Λ.Α. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Μια ευχι ςτον ουρανό / Γαλάτεια Γρθγοριάδου-Σουρζλθ ; εικονογράφθςθ Κανάςθσ Τςίτςικασ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 81. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Το μυςτικό του αςθμζνιου πλανιτθ / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Τηίνα Καλογιρου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2004, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 10. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ πεταλοφδα που δεν μπόρεςε να κρατιςει τθν υπόςχεςι τθσ / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2003, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 9. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 19

20 Το πζτρινο βιβλίο / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1999, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 3. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ πιο όμορφθ πορτοκαλιά του κάμπου / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Τηίνα Καλογιρου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1999, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 4 Βιβλία για παιδιά και για νζουσ Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: X ; Ο Ρον Ροντικοφλθσ / Αργυρϊ Κοκορζλθ ; εικονογράφθςθ Ναταλία Καπατςοφλια. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρζσ διαδρομζσ ; 2. ISBN: Θ πορεία τθσ ηωισ / Μάρω Λοΐηου ; ηωγραφιζσ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1998, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 2. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ ςπθλιά τθσ γοργόνασ / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *4+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 131. ISBN: Σπίτι για πζντε : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Εφθ Τςακνιά. - Ακινα : Ρατάκθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 8. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Στθ γειτονιά του ιλιου : μικρζσ ιςτορίεσ για μικρά παιδιά / Λότθ Ρζτροβιτσ- Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Ράνοσ Κουτρουλάρθσ. - 4θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, 1990, c , *6+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 20

21 Ταξίδι ςτθν καρδιά του πυρινα / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c1996, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 7. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Τι κάνεισ; Είςαι καλά; / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Διατςζντα Ραρίςςθ. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρτιςεισ Junior. ISBN: Το χαμόγελο τθσ Κυριακισ : διθγιματα / Σπφρου Γ. Τςίρου ; εξϊφυλλο - ςκίτςα Τάςοσ Αυγερινόσ. - 3θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 1991, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Κατϊφλι ςτον κόςμο. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Το αςϊματο κεριό / Ηωι Βαλάςθ ; μακζτεσ Κωςτισ Βαλάςθσ ; ςφνκεςθ εξωφφλλου - θλεκτρονικι επεξεργαςία εικόνων Διμθτρα Ρελεκάνου. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Λςτορίεσ ανκρϊπων, δράκων και άλλων κθρίων. ISBN: Τ' αυγουςτιάτικο φεγγάρι / Βοφλα Μάςτορθ ; εξϊφυλλο Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - αναπλαςμζνθ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1994, c , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 35. ISBN: Γάντι ςε ξφλινο χζρι / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο, εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1994, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 28. Θ Γιόλα με το μπαλόνι / Ναννίνα Σακκά-Νικολακοποφλου ; εικονογράφθςθ Διατςζντα Ραρίςθ. - Ακινα : Λιβάνθ, , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Ο δεκάλογοσ του καλοφ ςκουπιδοτενεκζ / Ναννίνα Σακκά-Νικολακοποφλου ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 24 εκ. - Σχολείο... ςτα μζτρα μασ! ; 3. ISBN: ; Δομινικοσ : μυκιςτόρθμα / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1992, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 26. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 21

22 Δφο ιςτορίεσ που ρωτάνε / Μάνοσ Κοντολζων ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - 18θ ζκδ. - Ακινα : Άγκυρα, 2009, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Ρεταλοφδα : για παιδιά από 8 χρόνων. ISBN: Το δωμάτιο που ταξιδεφει : *μυκιςτόρθμα+ / Μάρω Βαμβουνάκθ ; εικονογράφθςθ Μάρω Βαμβουνάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Ζξι φίλοι κι ζνα δϊρο / Μάνοσ Κοντολζων ; εικονογράφθςθ Λίλα Καλογερι. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 94. ISBN: Οι επτά ςοφοί και το μυςτικό του χρυςοφ τρίποδα / Ελζνθ Γιοφνθ ; τθν ζμμετρθ απόδοςθ των ποιθμάτων ζκανε ο Χριςτοσ Τςοφκασ ; εικόνεσ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, 2013, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Κοχφλι : για παιδιά από 10 χρόνων. ISBN: Κεοδϊρα : μια αλθκινι αυτοκράτειρα / κείμενα Δθμιτρθσ Βαρβαριγοσ ; εικόνεσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Λςτορίεσ από το Βυηάντιο. Αγκυροφλα. 8+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Ο Λγνάτιοσ και θ γάτα / Ευγζνιοσ Τριβιηάσ ; εικόνεσ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Καλζντθσ, *44+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραραμφκια από τθ χϊρα των χαμζνων χαρταετϊν ; 1. ISBN: Λουλίτςα και ωμαίοσ / Ελζνθ Τορόςθ ; εικονογράφθςθ Ελίηα Τηάκςον. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 170. ISBN: Λςτορίεσ του παπποφ χωρίσ μουςτάκι / Φιλίςα Χατηθχάννα ; εικονογράφθςθ - εξϊφυλλο Διατςζντα Ραρίςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *2+ ς. : εικ. ; 22 εκ. - Κόκκινο μπαλόνι ; 87. ISBN: ; Και οι κακοί ζχουν ψυχι / Σοφία Ραράςχου ; εικονογράφθςθ Δζςποινα Καραπάνου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 22

23 Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ : ο τελευταίοσ αυτοκράτορασ / κείμενα Δθμιτρθσ Βαρβαριγοσ ; εικόνεσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Λςτορίεσ από το Βυηάντιο. Αγκυροφλα. 8+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Ο λφκοσ που ικελε να γίνει διμαρχοσ / Ρζτροσ Κυρίμθσ ; εικόνεσ Λοφλιοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Σαΐτα : για παιδιά από 9 χρόνων. ISBN: Τα μαγικά μολφβια / Ηωι Βαλάςθ ; εικόνεσ Βάςω Ψαράκθ. - 7θ ζκδ. - *χ.τ.+ : Κζδροσ, 1998, c1981, , *2+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Μαγικι μθτζρα : διθγιματα / Μάνοσ Κοντολζων. - Ακινα : Ρατάκθ, 2000, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. Συλλογι Ραρουςίεσ ; 37. ISBN: ; Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--διιγθμα. Ο Μθχανοφλθσ / Λιλιάνα Δρίτςα-Τςιουλάκθ ; εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Μίνωασ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βαςικι βιβλιοκικθ ; 38. ISBN: ; Μια μικρι καλοκαιρινι ιςτορία / κείμενο - εικονογράφθςθ Ευγενία Φακίνου. - 16θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Επιτζλουσ_ διαβάηω! ; 1. ISBN: ; Θ νενζ θ Σμυρνιά : μυκιςτόρθμα / Ζλςα Χίου. - 9θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c ς. ; 21 εκ. - Γζφυρεσ. Λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: Θ νφχτα με τον ιλιο / Ελζνθ Σαραντίτθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Μπαχά. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Το ξεχαςμζνο ςυρτάρι / Κατερίνα Χορτιάτθ ; *εικονογράφθςθ Σόνια Μθτραλιά+ - 2θ ζκδ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, 1995, c , *1+ ς. : εικ. ; 23 εκ. - Λογοτεχνικι βιβλιοκικθ για παιδιά και για νζουσ ; 31. ISBN: ; Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Θ οδοντογλυφίδα που ζγινε ογδοντογλυφίδα / Σοφία Μαντουβάλου ; εικόνεσ Β. Ελευκερίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2012, c *31+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 23

24 ISBN: Τα όνειρα τθσ Νίνασ / Λζναα Διβάνθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Καραγιάννθ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, *28+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Ουφ! Οι απίκανεσ ιςτορίεσ του Άρθ / Χριςτοσ Μπουλϊτθσ ; εικονογράφθςθ Φωτεινι Τίκκου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2013, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Κολιμπρί. ISBN: Τα παραμφκια του καλοφ μάγου / Γιάννθσ Κοντόσ ; ηωγραφιζσ Φαίδων Ρατρικαλάκισ. - Ακινα : Κζδροσ, , *3+ ς. : εικ. ; 23x24 εκ. ISBN: Ρζντε μζρεσ που ςυγκλόνιςαν το ςπίτι μασ / Γιάννθσ εμοφνδοσ ; εικονογράφθςθ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ξινόμθλο ; 36. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Ρεριπζτειεσ με μια πριγκιπζςα / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Φουςζκθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2014, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 188. Ο Ρινόκιο ςτθν Ακινα / Χριςτοσ Μπουλϊτθσ ; εικονογράφθςθ Βαςίλθσ Ραπατςαροφχασ. - νζα ανακεωρθμζνθ ζκδ. - Ακινα : Polaris, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Τα ςιδερζνια παποφτςια / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *2+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Συντροφιζσ ; 15. ISBN: ; Τα ςιδερζνια παποφτςια / Μάνοσ Κοντολζων ; εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2005, c1998, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 108. ISBN: Το ςοφό βιβλίο τθσ Σουμουτοφ / *κείμενα - εικονογράφθςθ+ Βάςω Ψαράκθ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2006, c2002, 2004, *91+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Ταοτιτζ και άλλεσ ιςτορίεσ / Ειρινθ Μάρρα ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2004, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 60. Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 24

25 ISBN: ; Θ τελευταία μαφρθ γάτα / Ευγζνιοσ Τριβιηάσ ; εικονογράφθςθ Στίβεν Γουζςτ. - νζα ζκδ. εμπλουτιςμζνθ με ςχόλια, αναλφςεισ και μελζτεσ - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Τρελαμζνα παραμφκια / Ραυλίνα Ραμποφδθ. - Ακινα : οζσ, , *3+ ς. : εικ. ; 20 εκ. - Ραραμυκολογοτεχνία. ISBN: ; Τα φανταςματάκια τθσ γυάλινθσ αυλισ / Ελζνθ Δικαίου ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Φουςζκθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 168. ISBN: Το φουςτάνι με τισ πεταλοφδεσ / Σοφία Μαντουβάλου ; εικόνεσ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Ο χιονάνκρωποσ πιρε τθ μαμά : μια ιςτορία ςαν παραμφκι / Βοφλα Μάςτορθ ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Μικρά Σπουργιτάκια ; 15. ISBN: ; Χρίςτοσ, το αγόρι που ταξίδεψε ςτο μζλλον / Βοφλα Μάςτορθ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *7+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 122. Μικροί χρονοταξιδιϊτεσ ; *1+. ISBN: ; Αγάπεσ ςαν παραμφκια / Βαγγζλθσ Θλιόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Μαρίνα Μαρκολίν. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 112. ISBN: Ο Άλκθσ και ο λαβφρινκοσ / Αλζξθσ Σταμάτθσ ; εικονογράφθςθ Denis Lhomme. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι βιβλιοκικθ. Ρεριπζτεια - Αγωνία - Μυςτιριο ; 245. ISBN: Θ Άννα και το δϊρο του φεγγαριοφ / Λωάννα Ντακόλια ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Μοντζρνοι Καιροί, 2009, c *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 25

26 Ο αόρατοσ Ρολ / Γιϊτα Φϊτου ; εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ξινόμθλο ; 22. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Απρόοπτεσ πρωινζσ ςυναντιςεισ / Αγγελικι Ραςςιά, Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c , *1+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Το μυςτικό θμερολόγιο τθσ κάλαςςασ ; *2+. ISBN: ; Θ Αριτθ τθσ ροδιάσ / Κικι Δθμθτριάδου ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το αςτερόςπιτο / Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Μπαχά. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο αυτοκράτορασ και ο υπικοοσ / Κϊςτασ Χαραλάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2005, c , [1] ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 124. ISBN: Το βιβλίο που δεν ικελε να διαβαςτεί / Βαςιλικι Κάργα ; εικονογράφθςθ Νίκοσ Κουμαριάσ. - Κεςςαλονίκθ : Επόμενοσ Στακμόσ, *35+ ς. : εικ. ; 27 εκ. ISBN: ; Τα γυαλάκια τθσ Μαλζνασ / Ζλενα Αρτηανίδου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Χρυςοχόου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 59. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Θ γυναίκα του γίγαντα / Μαρία ουςάκθ ; εικόνεσ Αιμιλία Κονταίου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *27+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρζσ καλθνφχτεσ. Ραιδικό. ISBN: Το δζντρο με τα ψζματα / Μαρία Αγγελίδου ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Το δζντρο που είχε φτερά / Αγγελικι Δαρλάςθ ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c , *4+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 26

27 Οι διακοπζσ τθσ Γαβριζλασ / Γιϊτα Φϊτου ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 80. Ραιδικι λογοτεχνία.. ISBN: Ο Διόνυςοσ και θ Ρερπεροφνα / Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Σταφροσ Ραλάντςασ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 23 εκ. - Βιβλία περιπζτειασ και γνϊςεων. ISBN: ; Ο δράκοσ που τρϊει τα παιχνίδια / Κϊςτασ Χαραλάσ ; εικόνεσ Βαςίλθσ Γρίβασ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *47+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου / Σάκθσ Σερζφασ ; εικονογράφθςθ (βαςιςμζνθ ςε ιδζεσ του ςυγγραφζα) Γιάννθσ Στφλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Βιβλία γνϊςεων και δραςτθριοτιτων. ISBN: Ζνασ ιππότθσ ςτο πλυντιριο / Κϊςτασ Χαραλάσ ; εικονογράφθςθ Σοφία Τουλιάτου. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Ζνασ καλικάντηαροσ ςτθν παρζα μασ! / Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Σταφροσ Ραλάντςασ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 23 εκ. - Βιβλία περιπζτειασ και γνϊςεων. ISBN: ; Τθσ ηωισ τα γυρίςματα / Λϊρθ Κζηα ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Ρεταλοφδα : για παιδιά από 8 χρόνων. ISBN: Ο Λςίδωροσ και ο ναυαγόσ / Αμάντα Μιχαλοποφλου ; εικονογράφθςθ Σοφία Τουλιάτου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Στα βακιά, επίπεδο λεφγεσ ; 7. ISBN: Θ ιςτορία του καπετάν Κωνςταντι / Αγγελικι Ραςςιά, Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 19 εκ. - Το μυςτικό θμερολόγιο τθσ κάλαςςασ ; *9+. ISBN: ; Λςτορίεσ που τισ είπε θ αγορά / Μαρία Αγγελίδου ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ραιδικό. Λςτορίεσ που τισ είπε_. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 27

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 2 ΔΩΕΑ ΜΕΝΘ ΚΟΥΜΑΝΤΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ «ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ 8 ο σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Χ Ο Ρ Ο Τ Δθμοτικό κζατρο διμου Λαρίςθσ 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007 Λάριςα Αποτελζςματα / Βραβεία α/α Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 2810285261 2 Αναςταςίου Κατερίνα Λογοκεραπεφτρια Λεωφόροσ Ακθνϊν 134 Άγιοσ Ακανάςιοσ 2310702566 3 Απάλλα Καλλιόπθ Ψυχίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικόσ Σίτλοσ Εκδόςεισ υγγραφζασ ΧΜ.1 Σο άςχθμο παπάκι μαργαρίτα επε ΧΜ.2 Σα παιχνίδια χελϊνα ΧΜ.3 Θ εκδρομι τθσ Μίφυ χελϊνα ΧΜ.

Κωδικόσ Σίτλοσ Εκδόςεισ υγγραφζασ ΧΜ.1 Σο άςχθμο παπάκι μαργαρίτα επε ΧΜ.2 Σα παιχνίδια χελϊνα ΧΜ.3 Θ εκδρομι τθσ Μίφυ χελϊνα ΧΜ. Κωδικόσ Σίτλοσ Εκδόςεισ υγγραφζασ ΧΜ.1 Σο άςχθμο παπάκι μαργαρίτα επε ΧΜ.2 Σα παιχνίδια χελϊνα ΧΜ.3 Θ εκδρομι τθσ Μίφυ χελϊνα ΧΜ.4 Ο μικρόσ ςκφλοσ Schwager & Steilen Verlag ΧΜ.5 Θ μικρι γάτα Schwager &

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

84206 το βιβλίο "Ονειρεμζνεσ Σοφρτεσ" τθσ ςειράσ Αργυρϊ Μπαρμπαρίγου από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκερο

84206 το βιβλίο Ονειρεμζνεσ Σοφρτεσ τθσ ςειράσ Αργυρϊ Μπαρμπαρίγου από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκερο 84000 ζνα ΜΟΤΙΚO CD KISS FM 84006 τόμουσ [1-8] τθσ ςειράσ Βιβλιοκικθ Γεφςθσ Σα Μυςτικά τθσ Κουηίνασ από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκεροσ 84008 ζνα Χάρτινο Sunshade SFERA / KISS από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκεροσ 84011

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ

TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΣΕΛΟΥΕΛΜΑΗΙΔΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΦΛΩΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Μζςα από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ Γυμναςτικισ, τθσ πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS 1 Χρθςτίδου Βαςιλεία vchristi@uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 2 Νάνοσ Γεώργιοσ gnanos@agr.uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 3 Βζντηασ Δθμιτριοσ ventzas@teilar.gr ΣΕΙ Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 4 Ματκιόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται ΩΡΔ ΘΔΜΑ ΔΚΓΗΛΩΗ 19:00 ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ ΩΡΕ ΘΕΜΑ ΕΚΔΘΛΩΘ XOΡΘΓΟ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται 13:00-14:30 για τθν κοινωνικότθτα, τθν πολλαπλότθτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Α' & Β' ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΜΑ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Α' & Β' ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΜΑ ΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2015 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Α' & Β' ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΜΑ ΤΑΞΗ Τα μαγικά χέρια του τσαγκαράκου ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΑΠΗ Νηπιαγωγείο - Α'/Β' Τα γουρουνάκια

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΤΕΧΝΘ - ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παίηουν Χριςτίνα Δαλαμάγκα, Γιάννθσ Διακάκθσ, Θλζκτρα Καπετανάκθ, Πάρισ Λφκοσ, Σοφία Μανϊλθ, Γιάννθσ Μίνωσ, Κεοδϊρα Ντοφςκα

Παίηουν Χριςτίνα Δαλαμάγκα, Γιάννθσ Διακάκθσ, Θλζκτρα Καπετανάκθ, Πάρισ Λφκοσ, Σοφία Μανϊλθ, Γιάννθσ Μίνωσ, Κεοδϊρα Ντοφςκα Ομάδα TANDEM Γερτροφδη του Γιάλμαρ όντεμπεργκ 23/4/15 26/4/15 Μετάφραςθ: Μαργαρίτα Γερογιάννθ - Σιμζλα Ακαναςιάδου Σκθνοκεςία: Μαργαρίτα Γερογιάννθ Επιμζλεια ςκθνικϊν - κοςτουμιϊν: Μάριοσ Σαλάτασ Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σρίτθ 8 Δεκεμβρίου 19.00 Pre Christmas Spirit Συναυλία τθσ Big Band του Διμου Ακθναίων με τθ Μαρίηα ίηου. Μουςικι διεφκυνςθ: Μάνοσ Θεοδοςάκθσ Ιωάννειοσ Βιβλιοκικθ 17.00-18.30 Τα παιδιά καταςκευάηουν

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

φωτογραφία εξωφφλλου: τζργιοσ Λιοφλιασ, 2010 ςχεδιαςμόσ αφίςασ: Κεοπίςτθ Κουτόβα, 2012

φωτογραφία εξωφφλλου: τζργιοσ Λιοφλιασ, 2010 ςχεδιαςμόσ αφίςασ: Κεοπίςτθ Κουτόβα, 2012 φωτογραφία εξωφφλλου: τζργιοσ Λιοφλιασ, 2010 ςχεδιαςμόσ αφίςασ: Κεοπίςτθ Κουτόβα, 2012 2 Πρόςκλθςθ Θ ΙΖ' Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτήτων ζχει τθ χαρά να καλζςει τα παιδιά του Δημοτικοφ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

AA Token Present 1 110001 τόμουσ [1-8] τθσ ςειράσ Βιβλιοκικθ Γεφςθσ Σα Μυςτικά τθσ Κουηίνασ από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκεροσ 36 2 110002 μουςικι καςετίνα

AA Token Present 1 110001 τόμουσ [1-8] τθσ ςειράσ Βιβλιοκικθ Γεφςθσ Σα Μυςτικά τθσ Κουηίνασ από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκεροσ 36 2 110002 μουςικι καςετίνα AA Token Present 1 110001 τόμουσ [1-8] τθσ ςειράσ Βιβλιοκικθ Γεφςθσ Σα Μυςτικά τθσ Κουηίνασ από τον Όμιλο Ο Φιλελεφκεροσ 36 2 110002 μουςικι καςετίνα «ΔΑΙΜΟΝΕ θ Ροκ Όπερα του Νίκου Καρβζλα με τθν Άννα

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικϊν Αναηθτιςεων Νζων ςε ςυνεργαςία με εγχϊριουσ και ευρωπαϊκοφσ φορείσ πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί!

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί! Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 Τρίγωνα, κάλαντα ς στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... βιβλία πολλά! ΕΚ ΔΟΣ ΕΙ Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ - 2 0 1 4 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ ΔιαβάZου μαζί! - 2

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

www.grcards.com Page 1 / 10

www.grcards.com Page 1 / 10 001 02/1999 Τδρόγειοσ 2.000 xr001 002 12/1999 Δοκίμιο 6.000 xr002 003 09/2000 Διαφθμιςτικι 10.000 xr003 004 05/2000 Θαλαμθγόσ Ελλάσ 850.000 xr004 005 05/2000 Χάρτθσ Πελοπονιςου. 100.000 xr005 006 05/2000

Διαβάστε περισσότερα

Νζο Λφκειο: Μετά το «Νζο Σχολείο» και πριν το «Νζο ΑΕΙ»

Νζο Λφκειο: Μετά το «Νζο Σχολείο» και πριν το «Νζο ΑΕΙ» Νζο Λφκειο: Μετά το «Νζο Σχολείο» και πριν το «Νζο ΑΕΙ» Ραρουςιάηουμε ςιμερα τισ προτάςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ για το «Νζο Λφκειο». Στθ διαμόρφωςθ τουσ ζχουν λθφκεί υπόψθ : Οι μελζτεσ του Ραιδαγωγικοφ

Διαβάστε περισσότερα

www.agyra.gr www.agyra.gr

www.agyra.gr www.agyra.gr είτε µερικά ακόµη βιβλία που σίγουρα θα σασ αρέσουν Ένα µοναδικό βιβλίο. Αγαπηµένα ζώα του δάσους, άγγελοι και καλικάντζαροι, βασιλιάδες και φτωχοί, όλοι µαζί σε µια ονειρεµένη συλλογή παραδοσιακών παραµυθιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικών Αναηθτιςεων Νζων, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ και θ Περιφζρεια Πελοποννιςου, διοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα