ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΚΕΤΛΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 2 ΒΟΘΚΘΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ 3 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΜΑΚΘΣΘ ΤΘΣ ΑΓΓΛΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5 ΣΥΛΛΟΓΘ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ 6 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 1

2 ΤΛΛΟΓΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Μικρι ιςτορία τθσ επιςτιμθσ / William Bynum ; μετάφραςθ Νίκοσ Αποςτολόπουλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 20 εκ. -Κεωρθτικζσ επιςτιμεσ. Λςτορία (Ρατάκθσ). ISBN: Κζμα: Επιςτιμθ--Λςτορία. Dewey Class. No.: 509 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Orpu : θ αναηιτθςθ και ο γρίφοσ / Μαρία Τάκθ ; μετάφραςθ από τα αγγλικά Σοφία Βαλαβάνθ. - Ακινα : Λιβάνθ, c ς. ; 21 εκ. - Ραιδικι λογοτεχνία ; Μια κλαςικι ιςτορία του καλοφ και του κακοφ. Βιβλίο πρϊτο. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Αμίλθτθ αγάπθ : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2014, c , *2+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Συνζντευξθ με το φάνταςμα του βάλτου : νεανικό μυκιςτόρθμα / Μαρία Λαμπαδαρίδου Ρόκου. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 2

3 ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον Γ' Γενικοφ Λυκείου Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Σπφροσ Δουκάκθσ, Αλεξάνδρα Ψαλτίδου, Ραναγιϊτα Γιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 ; 24 εκ. + 1 ζνκετο. - Εκπαίδευςθ Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: ; (set) (τ. 1) Κζμα: Ρλθροφορικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ--ρρογραμματιςμόσ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Λατινικά Γ' Λυκείου Κεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ / Ευαγγελία Οικονόμου. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, , *2+ ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. ISBN: Κζμα: Λατινικι γλϊςςα--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Ανάλυςθ : ςυναρτιςεισ - όριο - ςυνζχεια / οτηιϊκοσ Νίκοσ, Φραντηισ Χρίςτοσ. - 3θ ζκδ. - Ακινα : Νουσ, 1997, c ς. ; 24 εκ. Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Μακθματικά Γ' Γενικοφ Λυκείου Κετικισ & Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Βαςίλθσ Γατςινάρθσ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 ; 24 εκ. - Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: (set) ; (τ. 1) Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθκαιδιδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Μακθματικά ανάλυςθ Γ' Ενιαίου Λυκείου Κετικισ και Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ / Χριςτόφοροσ Αχτςαλωτίδθσ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2006, c ς. ; 24 εκ. ISBN: ; Κζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Άλγεβρα Α' Λυκείου / Αναςτάςιοσ Χ. Μπάρλασ. - Ακινα : *αυτοζκδοςθ+, c τ. 1 ; 24 εκ. ISBN: (set) ; (τ. 1) Κζματα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Άλγεβρα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Άλγεβρα Β' Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ / Τεφκτροσ Μιχαθλίδθσ, Αντϊνθσ Σκιαδάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 24 εκ.+ 1 ζνκετο. - Βιβλία για το Λφκειο ; Εκπαίδευςθ. ISBN: Κζματα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Άλγεβρα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 3

4 Φυςικι Β' Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ / Νεκτάριοσ Ρρωτοπαπάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, τ. 1 : εικ. ; 24 εκ. + 1 ζνκετο. Εκπαίδευςθ ; Βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Β' Λυκείου : Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ Κετικϊν Σπουδϊν / Νίκοσ Κοςμόπουλοσ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, τ. 1 ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Β' Λυκείου : Ρροςανατολιςμόσ Κετικϊν Σπουδϊν / Κοδωρισ Ρενζςθσ, Ραναγιϊτθσ Ρίςχινασ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, τ. 1 ; 24 εκ. + 1 βιβλίο λφςεων. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Λφκειο. ISBN: (τ. 1) Κζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Νεότερθ ευρωπαϊκι λογοτεχνία Β' τάξθ Ενιαίου Λυκείου : τα διδαςκόμενα κείμενα : μάκθμα επιλογισ όλων των κατευκφνςεων / Αναςτάςιοσ Τςζκοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 21 εκ. - Βιβλία για τθν Εκπαίδευςθ - Μζςθ Εκπαίδευςθ - Λφκειο. ISBN: ; Κζμα: Ευρωπαϊκι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ) Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 4

5 ΑΝΑΓΝΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ The Barcelona game / Stephen Rabley ; illustrations by Derek Brezell. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Danger at Shark Rock / by Pauline Francis. - Limassol : Burlington Books, c ς. :εικ. ; 20 εκ. ISBN: (pbk.) Dewey Class. No.: David and Marianne / John Dent ; illustrations by Tracey Fennell. - Harlow : Longman, , [1] ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 3. ISBN: ; Dewey Class. No.: Double fear / John Escott ; illustrations by Brad Gray. - Harlow : Longman, , [1] ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: The gold lasso / Stephen Rabley ; illustrations by Chris Riley. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: Lisa in London / Paul Victor ; illustrations by Brian Dennington. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Mike's lucky day / Leslie Dunkling ; illustrations by Lis Watkins. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage. ISBN: ; Dewey Class. No.: The missing coins / John Escott ; illustrations by Julie Dodd. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 1. ISBN: ; Dewey Class. No.: Project Omega / Elaine O'Reilly ; illustrations by Mike Brownlow. - Harlow : Longman, ς. :εικ. ; 21 εκ. - Longman Originals. Stage 2. ISBN: ; Dewey Class. No.: Pygmalion / George Bernard Shaw ; retold by Virginia Evans & Jenny Dooley. - Newbury : Express Publishing, ς. : εικ. ; 30 εκ. + 2 audio cds - Showtime readers. Level 4. ISBN: (pbk.) ; (audio cd 1) ; (audio cd 2) ; (audio cds set) ; (set) Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 5

6 ΤΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Ο Αθ-Βαςίλθσ φζτοσ είναι πράςινοσ / Νίκοσ Μιχαλόπουλοσ, Άννα Βεροφλθ ; εικονογράφθςθ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *5+ ς. : εικ. ; 26 εκ. + 1 CD. ISBN: Ο Αϊ-Βαςίλθσ κζλει να αδυνατίςει / Ακαναςία Αμπαριϊτθ ; εικονογράφθςθ Μιχάλθσ Καςάπθσ. - Ακινα : Κζδροσ, *24+ ς. : εικ. ; 22x22 εκ. ISBN: X Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Θ Άννα και οι καλικάντηαροι / Μαίρθ Σάββα-ουμπάτθ ; εικονογράφθςθ Νίκθ Λεωνίδου. - Ακινα : Λιβάνθ, c *32+ ς. : εικ. ; 26 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Το ατφχθμα του Αϊ-Βαςίλθ / Αναςταςία Ευςτακίου ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Λιβάνθ, , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: ; Ο δικόσ μασ άγιοσ Βαςίλθσ / Βαγγζλθσ Θλιόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Τα δϊρα των Χριςτουγζννων / Κυρία Ανρί ντε λα Βιλ ντε Μιρμόν (Σοφία Μαλάν) ; μετάφραςθ Βίκθ Δζμου ; *εςωτερικι εικονογράφθςθ Εφα Καραντινοφ+ - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Τα κλαςικά τθσ Άγκυρασ. ISBN: Το δϊρο του φαντάςματοσ : μια χριςτουγεννιάτικθ ιςτορία / Κάρολοσ Ντίκενσ ; μετάφραςθ Φϊντασ Κονδφλθσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, 2001, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι λογοτεχνία. Χριςτουγεννιάτικθ λογοτεχνία ; 159. ISBN: ; Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 6

7 Το ελατάκι με το κόκκινο ςκουφί / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Ναταλία Καπατςοφλια. - Ακινα : Ρατάκθ, *32+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Θ καλεςμζνθ των Χριςτουγζννων / Ελζνθ Σαραντίτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. ; 19 εκ. - Βιβλία για τα Χριςτοφγεννα. Λογοτεχνία. ISBN: Οι καμπάνεσ : μια χριςτουγεννιάτικθ ιςτορία με ξωτικά / Κάρολοσ Ντίκενσ ; μετάφραςθ Φϊντασ Κονδφλθσ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι λογοτεχνία. Χριςτουγεννιάτικθ λογοτεχνία ; 158. ISBN: ; Θ καρδιά του χιονάνκρωπου / Δζςποινα Ρετρι. - Ακινα : Λιβάνθ, c ς. : εικ. ; 26x26 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το μυςτιριο του καλοκαιρινοφ Αγιοβαςίλθ / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 92. ISBN: ; Νεράιδαπάνωςτοζλατο / ΜάνοσΚοντολζων ; εικονογράφθςθκατερίναβεροφτςου. - Ακινα : Ρατάκθ, [28] ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Κζμα: Χριςτοφγεννα--Βιβλίαγιαπαιδιά. DeweyClass. No.: Πταν ο Άγιοσ Βαςίλθσ ζπεςε ςτθ Γθ / Κορνζλια Φοφνκε ; εικονογράφθςθ εγκίνα Κεν ; μετάφραςθ από τα γερμανικά Χρφςα Μπανιά. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Ο παράξενοσ επιςκζπτθσ τθσ Ονειροφπολθσ / Βαςίλθσ Τερηόπουλοσ ; εικόνεσ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 7

8 Το πνεφμα των Χριςτουγζννων / Τςαρλσ Ντίκενσ ; εικόνεσ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Φον Κουραμπιζσ εναντίον κόμθ Μελομακαρόνθ / Κυριάκοσ Χαρίτοσ ; εικονογράφθςθ Ντανιζλα Σταματιάδθ. - Ακινα : Μεταίχμιο, *28+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. - Ραιδικό. ISBN: Χριςτοφγεννα ςτθ Γελανδία / Αναςταςία Ευςτακίου ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Δθμθτρίου. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Τα Χριςτοφγεννα του βαςιλιά Σαλίγκαρου / Λωάννα Ντακόλια ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Άγκυρα, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: Χριςτουγεννιάτικο δϊρο / Ζφθ Λαδά (κείμενο - εικονογράφθςθ). - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c *28+ ς. : εικ. ; 23 εκ. ISBN: ; Χρυςάνκεμα ςτο χιόνι / Βαςίλθσ Κουτςιαρισ ; εικόνεσ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Οι άκλοι του Θρακλι / κείμενα Α.Ρ. ; εικόνεσ - παιχνίδια Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Ακρόπολθ και κεά Ακθνά / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Μιχάλθσ Λουκιανόσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. - Από τον μφκο ςτθν ιςτορία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Δαίδαλοσ και Μκαροσ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 8

9 Θρακλισ / Ζλενα Καςτάνθ ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Σγουρόσ. - Ακινα : Μίνωασ, , *2+ ς. : εικ. ; 23x25 εκ. - Ελλθνικι μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Ο Θρακλισ και οι άκλοι του / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Λουΐηα Καραγεωργίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2013, c *40+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ Σαν παραμφκι... Από τθν ελλθνικι μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Το καφμα τθσ Κριτθσ και ο Μίνωασ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Γιϊργοσ Μελιςςαρόπουλοσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *1+ ς. : εικ. ; 28 εκ. - Από τον μφκο ςτθν ιςτορία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Τρωικόσ πόλεμοσ / κείμενα Αναςταςία Δ. Μακρι ; εικόνεσ Νίκοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Αγαπϊ τθ μυκολογία. ISBN: Κζμα: Μυκολογία, Ελλθνικι--Βιβλία για παιδιά. Dewey Class. No.: Άνεμοι πολζμου : ζνα μυκιςτόρθμα για τον Αλκιβιάδθ και τον Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2002, c , *6+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 135. ISBN: Κζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Θ ματωμζνθ εκςτρατεία : ιςτορικό μυκιςτόρθμα / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, , *6+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 183. ISBN: ; Κζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Οι πφλεσ τθσ φωτιάσ : ζνα επικό μυκιςτόρθμα για τθ μάχθ των Κερμοπυλϊν / Στίβεν Ρρζςςφιλντ ; μετάφραςθ Βαςιλικι Κοκκίνου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c , *5+ ς. ; 21 εκ. - Ξζνθ Λογοτεχνία. Σφγχρονθ ξζνθ λογοτεχνία ; 11. ISBN: Κζμα:Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: 813 Θ Μιμι θ Νευρικι ςϊηει τον κόςμο / Μζγκαν ΜακΝτόναλντ ; εικόνεσ Ρίτερ ζινολντσ ; μετάφραςθ ζνα ϊςςθ-ηαΐρθ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ραιδικό. Θ Μιμι θ Νευρικι ; 3. ISBN: Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 9

10 Ηαφειρζνια, θ μπλε νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 6. ISBN: ; Dewey Class. No.: Λεμονιά, θ κίτρινθ νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 3: ISBN: Dewey Class. No.: Χλόθ, θ πράςινθ νεράιδα / τθσ Ντζιηι Μζντοουσ ; εικονογράφθςθ Τηόρτηι ίπερ ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μαγικό ουράνιο τόξο. Οι νεράιδεσ των χρωμάτων ; 4. ISBN: ; Dewey Class. No.: Ζνα ςκυλί για μια ηωι : θ ιςτορία ενόσ αξζχαςτου ταξιδιοφ / Λ.Σ. Μάκιουσ ; μετάφραςθ Νίκοσ Γάςπαρθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ Συλλογι Ρεριςτζρια ; 133. ISBN: Dewey Class. No.: Θ Σοφία το άτακτο αγγελάκι / Κάριν Μπάρον ; μετάφραςθ Λωάννα Μεϊτάνθ. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: X ; Dewey Class. No.: Θαφρικάνικθμάςκα / ΓίρκενΜπανςζρουσ ; εικονογράφθςθαλφμποφτςκοβ ; μετάφραςθμαρίααγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 20 εκ. - ΡαιδικόΜιαυπόκεςθγιατονντετζκτιβΚλουη ; 9. ISBN: Dewey Class. No.: Βρόμικα κόλπα ςτο γιπεδο / Γίρκεν Μπανςζρουσ ; εικονογράφθςθ αλφ Μποφτςκοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Μια υπόκεςθ για τον ντετζκτιβ Κλουη ; 2. ISBN: Dewey Class. No.: Μθ φιλάτε τον ντετζκτιβ / Γίρκεν Μπανςζρουσ ; εικονογράφθςθ αλφ Μποφτςκοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Μια υπόκεςθ για τον ντετζκτιβ Κλουη ; 16. ISBN: Dewey Class. No.: Μια εκδρομι γεμάτθ εκπλιξεισ / Γιάνα Φρζι ; μετάφραςθ Άντηθ Σαλταμπάςθ ; εικονογράφθςθ Χζριμπερτ Σουλμζγιερ. - Ακινα : Κζδροσ, 2011, c , *10+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μια τρελι τρελι τάξθ ; 2. ISBN: Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 10

11 Τα παιδιά του δάςουσ / οφντολφ Χζρφουρτνερ ; εικονογράφθςθ Άντονι Μπορατίνςκι ; μετάφραςθ Χαρά Στρϊνθ. - *Ακινα+ : Κάςτωρ, c *34+ ς. : εικ. ; 27 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: ίκο και Πςκαρ : θ ςυμμορία του μπίνγκο / Αντρζασ Σταϊνχζφελ ; εικονογράφθςθ Ρζτερ Σζςοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - ίκο και Πςκαρ ; 2. Ραιδικό. ISBN: Dewey Class. No.: ίκο και Πςκαρ : το μυςτιριο του ριγκατόνι / Αντρζασ Σταϊνχζφελ ; εικονογράφθςθ Ρζτερ Σζςοβ ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - ίκο και Πςκαρ ; 1. Ραιδικό. ISBN: Dewey Class. No.: Θυπόκεςθτουκόκκινουςκφλου / ΓίρκενΜπανςζρουσ ; εικονογράφθςθαλφμποφτςκοβ ; μετάφραςθμαρίααγγελίδου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , [2] ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. ΜιαυπόκεςθγιατονντετζκτιβΚλουη ; 10. ISBN: Dewey Class. No.: Ο μικρόσ Νικόλασ / ενζ Γκοςινί ; *εικονογράφθςθ+ Ηαν Ηακ Σανπζ ; μετάφραςθ Ανδρζασ Καρακίτςιοσ. - Ακινα : Σφγχρονοι Ορίηοντεσ, , *2+ ς. : εικ. ; 19x19 εκ. - Οι περιπζτειεσ του μικροφ Νικόλα. Κζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: Το πολφχρωμο αγόρι / Μαρτζν Ραη ; μετάφραςθ Νίκοσ Ραναγιωτόπουλοσ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *2+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Dewey Class. No.: Θδιάςωςθτθσλευκισφάλαινασ / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθsaracopercini, RiccardoSisti (ςχεδιαςμόσ), ChristianAliprandi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [23] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 17 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: Dewey Class. No.: Θκοιλάδατωνγιγάντιωνςκελετϊν / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθclaudiocernuschi (ςχεδιαςμόσ), ChristianAliprandi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [10] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 12 ; Ροντικομυςτιρια. ISBN: DeweyClass. No.: Μακιματακαράτε / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθfedericobrusco (ςχεδιαςμόσ), ValentinaGrassiniκαιChiaraSacchi (χρωματιςμόσ) ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [16] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 9 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 11

12 Μεταχίλιακεφαλοτφρια_ κζρδιςαςτοποντικολόττο! / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθιδζαlarrykeys, εκτζλεςθsaracoperciniκαιchristianaliprandi ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [12] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 1 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: DeweyClass. No.: Οναόστουρουμπινιοφτθσφωτιάσ / ΤηερόνιμοΣτίλτον ; [εικονογράφθςθjohnnystracchinoκαιmaryfontina ; μετάφραςθβίκθλιανοφ] - Ακινα : Κζδροσc , [14] ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσιςτορίεσ ; 3 ; Ροντικομυςτιρια. ISBN: Dewey Class. No.: Ϊρα για πρωτάκλθμα / Τηερόνιμο Στίλτον ; *εικονογράφθςθ Valeria Turati ; μετάφραςθ Βίκθ Λιανοφ+ - Ακινα : Κζδροσ c , *33+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Ξεκαρδιςτικζσ ιςτορίεσ ; 10 ; Ροντικοπεριπζτειεσ. ISBN: Dewey Class. No.: Αγαπθτιζιτςελ_ ΑγαπθτζΝτενί_ / ΆντηελαΝανζτι ; μετάφραςθστεφανίαφζρρο ; εικονογράφθςθκοςτάντηαφαβζρο. - Ακινα : Κζδροσ, , [2] ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματακαιθμερολόγια ; 1. ISBN: ; DeweyClass. No.: Μικροί περιπλανϊμενοι / Τηιάνι οντάρι ; μετάφραςθ Βαςίλθσ Γ. Τριανταφφλλου ; εξϊφυλλο και ηωγραφιζσ Λάουρα Τηάκι. - Ακινα : Σφγχρονθ Εποχι, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: Ραραμφκια για να ςπάτε κζφι / Τηάνι οντάρι ; απόδοςθ Διμθτρα Δότςθ ; εικονογράφθςθ Άννα Λάουρα Καντόνε. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 2012, c1980, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: Χαμζνοσ ςτθν τθλεόραςθ και άλλεσ ιςτορίεσ ςε τροχιά / Τηάννι οντάρι ; απόδοςθ Μελίνα Καρακϊςτα ; εικονογράφθςθ Pef. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 148. ISBN: Dewey Class. No.: Το θμερολόγιο ενόσ άδειου ςπιτιοφ / Μπεατρίτςε Μαηίνι ; μετάφραςθ Στεφανία Φζρρο ; εικονογράφθςθ Μιςζλ Φιηελιζ. - Ακινα : Κζδροσ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματα και θμερολόγια ; 3. ISBN: X ; Dewey Class. No.: Το blog του Ευτφχθ / Λζνα Μερίκα ; εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Δθμθτρίου. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Γράμματα και θμερολόγια ; 7. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 12

13 Οι αγάπεσ του Ηιςθ / Μάγδα Ρίκθ ; εικονογράφθςθ Λάμπροσ Κατςαντϊνθσ. - Ακινα : Κζδροσ, *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Χρωματιςτζσ ιςτορίεσ. ISBN: ; Το αλφαβθτάρι τθσ φφςθσ / Μαρία Φραγκιά ; ηωγραφιζσ Μάρω Αλεξάνδρου. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Αχ ςοκολάτα_ / Λιλι Λαμπρζλλθ ; ηωγραφιζσ Βάςω Ψαράκθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2011, c , *5+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο βαςιλιάσ αταξίδευτοσ / *κείμενα+ Νάνςυ Τρικκαλίτθ ; *εικονογράφθςθ+ Ζλενα Ηουρνατηι. - Ακινα : Καλειδοςκόπιο, c , *1+ ς. : εικ. ; 33 εκ. ISBN: Θ βροχι των αςτεριϊν / Βάςια Μϊραλθ ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Μοντζρνοι Καιροί, *36+ ς. : εικ. ; 31 εκ. ISBN: Για το χταπόδι τθσ Αλλθλοφσ / Μαίρθ Μεταξά-Ραξινοφ ; εικονογράφθςθ ζνα Δθμθτροποφλου. - Ακινα : Κζδροσ, *2+ ς. : εικ. ; 17 εκ. - Ρράςινα μιλα. ISBN: Εγϊ και θ αδερφι μου / Λίνα Σωτθροποφλου ; εικόνεσ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *49+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Εκεί που κυνθγάνε οι λφκοι : ζνα οικολογικό παραμφκι / Ρζτροσ Σπεντηισ ; ηωγραφιζσ Ζλλθ Γρίβα. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Αναγνωςτικζσ πτιςεισ. ISBN: ; Ζλα ςτθν πόλθ να 'ρκω ςτο χωριό : (μια παιδικι ευχι) / Κατερίνα Μαργζλθ ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Σθμίτθσ. - Ακινα : Μπουκουμάνθσ, ς. : εικ. ; 26 εκ. Ζνασ παράξενοσ ταξιδιϊτθσ / Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου ; εικονογράφθςθ Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 143. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 13

14 Ζνασ πιερότοσ για τθ μαμά / Λζνα Μερίκα. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Εξωγιινοσ καλεί "ηουηοφνια" όβερ / *κείμενο και εικονογράφθςθ+ Βίκθ Γεωρζττθ. - Ακινα : Κερςίτθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ο Ιλιοσ είναι για όλουσ / Νατάςα Καρακατςάνθ ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 154. ISBN: Κωμάσ Ζντιςον / κείμενα - εικόνεσ Νίκοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Αγκυροφλα. 7+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Μγμα, θ Ανατολι : *ζνα ταξίδι ςτθν προϊςτορία+ / Αγγζλα Μάλμου. - Ακινα : Κζδροσ, , *1+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Καλά ξεμπερδζματα! / *κείμενο και εικονογράφθςθ+ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Λιβάνθ, ς. : εικ. ; 20 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. Ελπίδα + Ελίνα = Φίλεσ για πάντα. ISBN: Κάποτε ςτθ Μελωδιοφπολθ : μια ιςτορία για τθ μουςικι, τθ διαφορετικότθτα και τθν αποδοχι / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c *30+ ς. : εικ. ; 28 εκ. + 1 CD. ISBN: Οι Καρυάτιδεσ μετράνε τα φεγγάρια : μια αλθκινι ιςτορία που ζγινε πάνω ςτθν Ακρόπολθ / Ελζνθ Χατηοφδθ-Τοφντα ; εικόνεσ Σπφροσ Γοφςθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 28 εκ. ISBN: Ο κιποσ με τα όνειρα / Σάντρα Βοφλγαρθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2012, c ς. ; 19 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κόκκινθ κλωςτι μετάξι_ / Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου ; εικονογράφθςθ Φιλομιλα Βακάλθ-Συρογιαννοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2009, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 99. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 14

15 Θ Κοκκινοςκουφίτςα και ο τελευταίοσ λφκοσ / Νανά Μαρμαρά-Δαγιόγλου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Κζδροσ, *31+ ς. : εικ. ; 25x25 εκ. ISBN: Το κρυμμζνο εργοςτάςιο παιχνιδιϊν / Βθςςαρία Ηορμπά-αμμοποφλου. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *2+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Το κρυμμζνο νερό / Λιλι Λαμπρζλλθ ; ηωγραφιζσ Φωτεινι Στεφανίδθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Λείπει θ γάτα, χορεφουν τα φαντάςματα / Λωάννα Μπουλντοφμθ ; εικόνεσ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 20 εκ. Ραιδικό. Γραφείο αςτυνομικϊν ερευνϊν Θρακλι Ρουαντιγιζ ; 2. ISBN: Ο Λυκοφργοσ και το δίχτυ τθσ αγάπθσ / Ευδοκία Σκορδαλά - Κακατςάκθ ; εικόνεσ Ελίηα Βαβοφρθ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *4+ ς. : εικ. ; 26 εκ. ISBN: Θ μαργαριταρζνια πολιτεία / Χρφςα Δθμουλίδου ; ηωγραφιζσ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Λιβάνθ, c *44+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το μεγάλο μυςτικό / Μάρκοσ Κάβουρασ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, , *1+ ς. ; 23 εκ. - Νεανικζσ διαδρομζσ. ISBN: Μια πόλθ, μα ποια πόλθ; / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Άγκυρα, c *26+ ς. : εικ. ; 26 εκ. + 1 CD. ISBN: Ο νοικοκυρόσ : *μυκιςτόρθμα+ Λζνα Μερίκα. - Ακινα : Κζδροσ, , *6+ ς. ; 21 εκ. ISBN: ; Πταν θ Ζλλθ ζγινε αόρατθ / Ντορίνα Ραπαλιοφ ; εικονογράφθςθ Ρζτροσ Μπουλοφμπαςθσ. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 15

16 Θ Ρραςινοςκουφίτςα και το φλεγόμενο δάςοσ / Σταυροφλα Κάτςου-Καντάνθ ; εικονογράφθςθ Μάρω Αλεξάνδρου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Βατόμουρο ; 54. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Θ Σιρεφά και οι χαμζνεσ νότεσ / Γιϊργοσ Κωνςταντινίδθσ ; εικόνεσ Ευγενία Λογκβινόβςκα. - Ακινα : Άγκυρα, * *34+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: Σϊςτε τθν πόλθ μασ / Σταυροφλα Κάτςου - Καντάνθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Το ταλζντο του Ιλιου / Χρυςάνκθ Καραΐςκου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Διάπλαςθ, [28] ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: Φανοφρθσ και Βαλεντίνα / Μάνοσ Βενιζρθσ ; εικονογράφθςθ Νίκοσ Βαςιλειάδθσ. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Μικρζσ διαδρομζσ ; 4. ISBN: Το φτερωτό βαγονάκι / Μαρία Μθνιάδου ; εικονογράφθςθ Ραιδικό Εργαςτιρι Στζλιου Μαυρομάτθ. - 4θ ζκδ. - Κεςςαλονίκθ : *Διεκνισ Οργάνωςθ "Κυγατζρεσ τθσ Ρθνελόπθσ+, , *4+ ς. : εικ. ; 22x24 εκ. Θ φυλι των Ρεχόνε / Ζφθ Ραπανδρζου ; εικόνεσ Λοφλιοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά ; Σαΐτα : για παιδιά από 9 χρόνων. ISBN: Τα χελωνάκια του Ραφλου / Σοφία Καλαντηάκου ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Γοφςθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *10+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Στα βακιά. Επίπεδο 2, λεφγεσ ; 8. ISBN: Το αςθμζνιο μενταγιόν / Κίρα Σίνου ; εικονογράφθςθ Βίκτωρ Σκοφταρθσ. - Ακινα : Κζδροσ, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Τα ξφλινα ςπακιά : ιςτορία πολζμου, κλίμαξ 1 : 100 / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εικονογράφθςθ του ςυγγραφζα. - 27θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 1992, c1974, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Κατϊφλι ςτον κόςμο ; 17. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 16

17 Τα ξφλινα ςπακιά : ιςτορία πολζμου, κλίμαξ 1 : 100 / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εξϊφυλλο Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Ραντελισ Καλιότςοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 39. ISBN: Ρατζρασ και γιοσ / Ραντελισ Καλιότςοσ ; εξϊφυλλο Σπφροσ Γοφςθσ ; εικονογράφθςθ Ραντελισ Καλιότςοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1995, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 45. ISBN: Οι άκλοι του Καφεδάκθ ςε εφτά φλιτηάνια / Οι άκλοι του Καφεδάκθ ςε 7 φλιτηάνια Ζλλθ Ραιονίδου ; εικονογράφθςθ Τάςοσ Μ. Χαλάσ. - *Ακινα+ : Gutenberg, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά ; 5. ISBN: Το αίνιγμα τθσ πζτρινθσ γενειάδασ : νουβζλα / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1990, c , *2+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 19. ISBN: Αν κατάλαβεσ_ τρελά πράγματα! / Γαλάτεια Γρθγοριάδου-Σουρζλθ ; εικονογράφθςθ Κανάςθσ Διμου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2006, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 81. ISBN: Ο άνκρωποσ προχωρεί / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c1996, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 6. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: X ; Γαβγίηοντασ τθν αγάπθ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λωτόσ : από 9 ετϊν ; 54. ISBN: Ο γφροσ του κόςμου χωρίσ λεφτά / Λ.Δ. Λωαννίδθσ ; εικονογράφθςθ Μαρία Κειοποφλου. - 4θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι βιβλιοκικθ. Ηωι και κοινωνία ; 118. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 17

18 Ο δάςκαλοσ με το βιολί και το αςτζρι / Κζτθ Χορτιάτθ, εικονογράφθςθ Τηϊρτηθσ Ραρμενίδθσ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, 1990, c , *1+ ς. : εικ. ; 23 εκ. - Λογοτεχνικι βιβλιοκικθ για παιδιά και για νζουσ ; 13. ISBN: X 6 Δζκα ςάντουιτσ με ιςτορίεσ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λωτόσ : από 9 ετϊν ; 16 Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Τα δζντρα μασ : διθγιματα / Κζτθ Χορτιάτθ ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Τηϊρτηθσ Ραρμενίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1995, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 10. ISBN: Τα δίδυμα / Κοςμάσ και Δαμιανόσ Βάςα Σολωμοφ Ξανκάκθ ; εικονογράφθςθ Λάμπροσ Κατςαντϊνθσ. - Ακινα : Κζδροσ, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: X Δρόμοι τθσ άνοιξθσ : μυκιςτόρθμα / Δθμιτρθσ Μανκόπουλοσ. - *Ακινα+ : Σφγχρονοι Ορίηοντεσ, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: ; Ζνα αγγελάκι ςτα Εξάρχεια / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. ISBN: Ζνα ςακουλάκι γζλια : αςτείεσ ιςτορίεσ για παιδιά / Αντϊνθσ Λαμπρινίδθσ ; *εικονογράφθςθ Νίκοσ Ηικοσ+ - Ακινα : Σμυρνιωτάκθσ, [19--] ς. : εικ. ; 24 εκ. 6 Ζξι εναντίον ενόσ / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Σόνια Μθτραλιά ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 14. ISBN: ; Λςτορίεσ που ταξιδεφουν : με το Μαρίνο και τθ Μαρίνα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Σπφροσ Ορνεράκθσ ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1993, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 21. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 18

19 Κάκε νεράιδα και δουλειά / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Διμθτρα Ψυχογυιοφ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c *40+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο καιρόσ τθσ ςοκολάτασ : Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Καςςάνδρα, θ μάντιςςα τθσ Τροίασ / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2009, c , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 137. ISBN: Θ Κατερίνα και ο Αόρατοσ / Μιπωσ είδατε τον Αόρατο; Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 86. ISBN: Λάκοσ, κφριε Νόιγκερ! : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Α.Λ.Α. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Μια ευχι ςτον ουρανό / Γαλάτεια Γρθγοριάδου-Σουρζλθ ; εικονογράφθςθ Κανάςθσ Τςίτςικασ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 81. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Το μυςτικό του αςθμζνιου πλανιτθ / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Τηίνα Καλογιρου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2004, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 10. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ πεταλοφδα που δεν μπόρεςε να κρατιςει τθν υπόςχεςι τθσ / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2003, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 9. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 19

20 Το πζτρινο βιβλίο / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1999, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 3. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ πιο όμορφθ πορτοκαλιά του κάμπου / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Τηίνα Καλογιρου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1999, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 4 Βιβλία για παιδιά και για νζουσ Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: X ; Ο Ρον Ροντικοφλθσ / Αργυρϊ Κοκορζλθ ; εικονογράφθςθ Ναταλία Καπατςοφλια. - Ακινα : Ελλθνικά Γράμματα, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρζσ διαδρομζσ ; 2. ISBN: Θ πορεία τθσ ηωισ / Μάρω Λοΐηου ; ηωγραφιζσ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 1998, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 2. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Θ ςπθλιά τθσ γοργόνασ / Λίτςα Ψαραφτθ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *4+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 131. ISBN: Σπίτι για πζντε : μυκιςτόρθμα / Λότθ Ρζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Εφθ Τςακνιά. - Ακινα : Ρατάκθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 8. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. 6 Στθ γειτονιά του ιλιου : μικρζσ ιςτορίεσ για μικρά παιδιά / Λότθ Ρζτροβιτσ- Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Ράνοσ Κουτρουλάρθσ. - 4θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, 1990, c , *6+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 20

21 Ταξίδι ςτθν καρδιά του πυρινα / Μάρω Λοΐηου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου ; ςυμπλθρωματικό υλικό με αςκιςεισ κατανόθςθσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, Σοφία Χατηθδθμθτρίου-Ραράςχου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2001, c1996, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Το καφμα του κόςμου ; 7. Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Ραιδικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Τι κάνεισ; Είςαι καλά; / Αγγελικι Βαρελλά ; εικονογράφθςθ Διατςζντα Ραρίςςθ. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρτιςεισ Junior. ISBN: Το χαμόγελο τθσ Κυριακισ : διθγιματα / Σπφρου Γ. Τςίρου ; εξϊφυλλο - ςκίτςα Τάςοσ Αυγερινόσ. - 3θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 1991, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Κατϊφλι ςτον κόςμο. ISBN: Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Το αςϊματο κεριό / Ηωι Βαλάςθ ; μακζτεσ Κωςτισ Βαλάςθσ ; ςφνκεςθ εξωφφλλου - θλεκτρονικι επεξεργαςία εικόνων Διμθτρα Ρελεκάνου. - Ακινα : Κζδροσ, , *9+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Λςτορίεσ ανκρϊπων, δράκων και άλλων κθρίων. ISBN: Τ' αυγουςτιάτικο φεγγάρι / Βοφλα Μάςτορθ ; εξϊφυλλο Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - αναπλαςμζνθ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1994, c , *3+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 35. ISBN: Γάντι ςε ξφλινο χζρι / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο, εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1994, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 28. Θ Γιόλα με το μπαλόνι / Ναννίνα Σακκά-Νικολακοποφλου ; εικονογράφθςθ Διατςζντα Ραρίςθ. - Ακινα : Λιβάνθ, , *2+ ς. : εικ. ; 24 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Ο δεκάλογοσ του καλοφ ςκουπιδοτενεκζ / Ναννίνα Σακκά-Νικολακοποφλου ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 24 εκ. - Σχολείο... ςτα μζτρα μασ! ; 3. ISBN: ; Δομινικοσ : μυκιςτόρθμα / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο Γιάννθσ Λεκκόσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 1992, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 26. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 21

22 Δφο ιςτορίεσ που ρωτάνε / Μάνοσ Κοντολζων ; εικόνεσ Ζφθ Λαδά. - 18θ ζκδ. - Ακινα : Άγκυρα, 2009, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Ρεταλοφδα : για παιδιά από 8 χρόνων. ISBN: Το δωμάτιο που ταξιδεφει : *μυκιςτόρθμα+ / Μάρω Βαμβουνάκθ ; εικονογράφθςθ Μάρω Βαμβουνάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρι πυξίδα. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Ζξι φίλοι κι ζνα δϊρο / Μάνοσ Κοντολζων ; εικονογράφθςθ Λίλα Καλογερι. - Ακινα : Ρατάκθ, 2007, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 94. ISBN: Οι επτά ςοφοί και το μυςτικό του χρυςοφ τρίποδα / Ελζνθ Γιοφνθ ; τθν ζμμετρθ απόδοςθ των ποιθμάτων ζκανε ο Χριςτοσ Τςοφκασ ; εικόνεσ Εφα Καραντινοφ. - Ακινα : Άγκυρα, 2013, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Κοχφλι : για παιδιά από 10 χρόνων. ISBN: Κεοδϊρα : μια αλθκινι αυτοκράτειρα / κείμενα Δθμιτρθσ Βαρβαριγοσ ; εικόνεσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Λςτορίεσ από το Βυηάντιο. Αγκυροφλα. 8+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Ο Λγνάτιοσ και θ γάτα / Ευγζνιοσ Τριβιηάσ ; εικόνεσ Βαγγζλθσ Ραυλίδθσ. - Ακινα : Καλζντθσ, *44+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραραμφκια από τθ χϊρα των χαμζνων χαρταετϊν ; 1. ISBN: Λουλίτςα και ωμαίοσ / Ελζνθ Τορόςθ ; εικονογράφθςθ Ελίηα Τηάκςον. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 170. ISBN: Λςτορίεσ του παπποφ χωρίσ μουςτάκι / Φιλίςα Χατηθχάννα ; εικονογράφθςθ - εξϊφυλλο Διατςζντα Ραρίςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *2+ ς. : εικ. ; 22 εκ. - Κόκκινο μπαλόνι ; 87. ISBN: ; Και οι κακοί ζχουν ψυχι / Σοφία Ραράςχου ; εικονογράφθςθ Δζςποινα Καραπάνου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 22

23 Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ : ο τελευταίοσ αυτοκράτορασ / κείμενα Δθμιτρθσ Βαρβαριγοσ ; εικόνεσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 20 εκ. - Λςτορίεσ από το Βυηάντιο. Αγκυροφλα. 8+. Διαβάηω μόνοσ μου. ISBN: Ο λφκοσ που ικελε να γίνει διμαρχοσ / Ρζτροσ Κυρίμθσ ; εικόνεσ Λοφλιοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Σαΐτα : για παιδιά από 9 χρόνων. ISBN: Τα μαγικά μολφβια / Ηωι Βαλάςθ ; εικόνεσ Βάςω Ψαράκθ. - 7θ ζκδ. - *χ.τ.+ : Κζδροσ, 1998, c1981, , *2+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Μαγικι μθτζρα : διθγιματα / Μάνοσ Κοντολζων. - Ακινα : Ρατάκθ, 2000, c ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. Συλλογι Ραρουςίεσ ; 37. ISBN: ; Κζμα: Νεοελλθνικι πεηογραφία--διιγθμα. Ο Μθχανοφλθσ / Λιλιάνα Δρίτςα-Τςιουλάκθ ; εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Μίνωασ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βαςικι βιβλιοκικθ ; 38. ISBN: ; Μια μικρι καλοκαιρινι ιςτορία / κείμενο - εικονογράφθςθ Ευγενία Φακίνου. - 16θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Επιτζλουσ_ διαβάηω! ; 1. ISBN: ; Θ νενζ θ Σμυρνιά : μυκιςτόρθμα / Ζλςα Χίου. - 9θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, c ς. ; 21 εκ. - Γζφυρεσ. Λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: Θ νφχτα με τον ιλιο / Ελζνθ Σαραντίτθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Μπαχά. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, , *2+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Το ξεχαςμζνο ςυρτάρι / Κατερίνα Χορτιάτθ ; *εικονογράφθςθ Σόνια Μθτραλιά+ - 2θ ζκδ. - *Ακινα+ : Άγκυρα, 1995, c , *1+ ς. : εικ. ; 23 εκ. - Λογοτεχνικι βιβλιοκικθ για παιδιά και για νζουσ ; 31. ISBN: ; Κζμα: Νεοελλθνικιπεηογραφία--Διιγθμα. DeweyClass. No.: Θ οδοντογλυφίδα που ζγινε ογδοντογλυφίδα / Σοφία Μαντουβάλου ; εικόνεσ Β. Ελευκερίου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2012, c *31+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 23

24 ISBN: Τα όνειρα τθσ Νίνασ / Λζναα Διβάνθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Καραγιάννθ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, *28+ ς. : εικ. ; 29 εκ. + 1 CD. ISBN: ; Ουφ! Οι απίκανεσ ιςτορίεσ του Άρθ / Χριςτοσ Μπουλϊτθσ ; εικονογράφθςθ Φωτεινι Τίκκου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2013, c , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Κολιμπρί. ISBN: Τα παραμφκια του καλοφ μάγου / Γιάννθσ Κοντόσ ; ηωγραφιζσ Φαίδων Ρατρικαλάκισ. - Ακινα : Κζδροσ, , *3+ ς. : εικ. ; 23x24 εκ. ISBN: Ρζντε μζρεσ που ςυγκλόνιςαν το ςπίτι μασ / Γιάννθσ εμοφνδοσ ; εικονογράφθςθ Χριςτοσ Διμοσ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ξινόμθλο ; 36. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Ρεριπζτειεσ με μια πριγκιπζςα / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Φουςζκθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2014, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 188. Ο Ρινόκιο ςτθν Ακινα / Χριςτοσ Μπουλϊτθσ ; εικονογράφθςθ Βαςίλθσ Ραπατςαροφχασ. - νζα ανακεωρθμζνθ ζκδ. - Ακινα : Polaris, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Τα ςιδερζνια παποφτςια / Μάνοσ Κοντολζων ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *2+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Συντροφιζσ ; 15. ISBN: ; Τα ςιδερζνια παποφτςια / Μάνοσ Κοντολζων ; εικονογράφθςθ Αντϊνθσ Καλαμάρασ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2005, c1998, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 108. ISBN: Το ςοφό βιβλίο τθσ Σουμουτοφ / *κείμενα - εικονογράφθςθ+ Βάςω Ψαράκθ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2006, c2002, 2004, *91+ ς. : εικ. ; 30 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: ; Ταοτιτζ και άλλεσ ιςτορίεσ / Ειρινθ Μάρρα ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2004, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 60. Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 24

25 ISBN: ; Θ τελευταία μαφρθ γάτα / Ευγζνιοσ Τριβιηάσ ; εικονογράφθςθ Στίβεν Γουζςτ. - νζα ζκδ. εμπλουτιςμζνθ με ςχόλια, αναλφςεισ και μελζτεσ - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Τρελαμζνα παραμφκια / Ραυλίνα Ραμποφδθ. - Ακινα : οζσ, , *3+ ς. : εικ. ; 20 εκ. - Ραραμυκολογοτεχνία. ISBN: ; Τα φανταςματάκια τθσ γυάλινθσ αυλισ / Ελζνθ Δικαίου ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Δθμιτρθσ Φουςζκθσ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *8+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Χελιδόνια ; 168. ISBN: Το φουςτάνι με τισ πεταλοφδεσ / Σοφία Μαντουβάλου ; εικόνεσ Κατερίνα Χαδουλοφ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2013, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Ο χιονάνκρωποσ πιρε τθ μαμά : μια ιςτορία ςαν παραμφκι / Βοφλα Μάςτορθ ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Ρατάκθ, , *3+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Μικρά Σπουργιτάκια ; 15. ISBN: ; Χρίςτοσ, το αγόρι που ταξίδεψε ςτο μζλλον / Βοφλα Μάςτορθ. - Ακινα : Ρατάκθ, , *7+ ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 122. Μικροί χρονοταξιδιϊτεσ ; *1+. ISBN: ; Αγάπεσ ςαν παραμφκια / Βαγγζλθσ Θλιόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Μαρίνα Μαρκολίν. - Ακινα : Ρατάκθ, 2010, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Σπουργιτάκια ; 112. ISBN: Ο Άλκθσ και ο λαβφρινκοσ / Αλζξθσ Σταμάτθσ ; εικονογράφθςθ Denis Lhomme. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Νεανικι βιβλιοκικθ. Ρεριπζτεια - Αγωνία - Μυςτιριο ; 245. ISBN: Θ Άννα και το δϊρο του φεγγαριοφ / Λωάννα Ντακόλια ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Μοντζρνοι Καιροί, 2009, c *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 25

26 Ο αόρατοσ Ρολ / Γιϊτα Φϊτου ; εικονογράφθςθ Λιδα Βαρβαροφςθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. Ξινόμθλο ; 22. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Απρόοπτεσ πρωινζσ ςυναντιςεισ / Αγγελικι Ραςςιά, Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c , *1+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Το μυςτικό θμερολόγιο τθσ κάλαςςασ ; *2+. ISBN: ; Θ Αριτθ τθσ ροδιάσ / Κικι Δθμθτριάδου ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ. - Ακινα : Λιβάνθ, c , *4+ ς. : εικ. ; 29 εκ. - Ραιδικι βιβλιοκικθ. ISBN: Το αςτερόςπιτο / Αλεξάνδρα Μθτςιάλθ ; εικονογράφθςθ Μαρία Μπαχά. - Ακινα : Ρατάκθ, ς. : εικ. ; 29 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Ο αυτοκράτορασ και ο υπικοοσ / Κϊςτασ Χαραλάσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2005, c , [1] ς. ; 21 εκ. - Σφγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. Συλλογι Ρεριςτζρια ; 124. ISBN: Το βιβλίο που δεν ικελε να διαβαςτεί / Βαςιλικι Κάργα ; εικονογράφθςθ Νίκοσ Κουμαριάσ. - Κεςςαλονίκθ : Επόμενοσ Στακμόσ, *35+ ς. : εικ. ; 27 εκ. ISBN: ; Τα γυαλάκια τθσ Μαλζνασ / Ζλενα Αρτηανίδου ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Χρυςοχόου. - Ακινα : Ψυχογιόσ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 59. Ραιδικι λογοτεχνία. ISBN: Θ γυναίκα του γίγαντα / Μαρία ουςάκθ ; εικόνεσ Αιμιλία Κονταίου. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *27+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικρζσ καλθνφχτεσ. Ραιδικό. ISBN: Το δζντρο με τα ψζματα / Μαρία Αγγελίδου ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Το δζντρο που είχε φτερά / Αγγελικι Δαρλάςθ ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c , *4+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 26

27 Οι διακοπζσ τθσ Γαβριζλασ / Γιϊτα Φϊτου ; εικονογράφθςθ Λιάνα Δενεηάκθ. - Ακινα : Ψυχογιόσ, , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βατόμουρο ; 80. Ραιδικι λογοτεχνία.. ISBN: Ο Διόνυςοσ και θ Ρερπεροφνα / Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Σταφροσ Ραλάντςασ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 23 εκ. - Βιβλία περιπζτειασ και γνϊςεων. ISBN: ; Ο δράκοσ που τρϊει τα παιχνίδια / Κϊςτασ Χαραλάσ ; εικόνεσ Βαςίλθσ Γρίβασ. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2014, c *47+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ. Ραιδικό. ISBN: Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου / Σάκθσ Σερζφασ ; εικονογράφθςθ (βαςιςμζνθ ςε ιδζεσ του ςυγγραφζα) Γιάννθσ Στφλοσ. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Βιβλία γνϊςεων και δραςτθριοτιτων. ISBN: Ζνασ ιππότθσ ςτο πλυντιριο / Κϊςτασ Χαραλάσ ; εικονογράφθςθ Σοφία Τουλιάτου. - Ακινα : Ραπαδόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ρετάει πετάει. ISBN: Ζνασ καλικάντηαροσ ςτθν παρζα μασ! / Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Σταφροσ Ραλάντςασ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 23 εκ. - Βιβλία περιπζτειασ και γνϊςεων. ISBN: ; Τθσ ηωισ τα γυρίςματα / Λϊρθ Κζηα ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά. Ρεταλοφδα : για παιδιά από 8 χρόνων. ISBN: Ο Λςίδωροσ και ο ναυαγόσ / Αμάντα Μιχαλοποφλου ; εικονογράφθςθ Σοφία Τουλιάτου. - Ακινα : Ρατάκθ, 2008, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Βιβλία για παιδιά και για νζουσ. Στα βακιά, επίπεδο λεφγεσ ; 7. ISBN: Θ ιςτορία του καπετάν Κωνςταντι / Αγγελικι Ραςςιά, Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Απόςτολοσ Βαςιλακάκθσ. - *Ακινα+ : Φυτράκθ, c ς. : εικ. ; 19 εκ. - Το μυςτικό θμερολόγιο τθσ κάλαςςασ ; *9+. ISBN: ; Λςτορίεσ που τισ είπε θ αγορά / Μαρία Αγγελίδου ; εικονογράφθςθ Μρισ Σαμαρτηι. - Ακινα : Μεταίχμιο, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Ραιδικό. Λςτορίεσ που τισ είπε_. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 14 27

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009

Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009 Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009 Ζναρξθ Εργαςιϊν: 18.00 Κωνςταντίνοσ Κίςςασ, Προϊςτάμενοσ, ΛΗ Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτιτων Χαιρετιςμοί Θοδωρισ Δραβίλλασ, Γενικόσ Γραμματζασ Υπουργείου Πολιτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί!

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί! Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 Τρίγωνα, κάλαντα ς στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... βιβλία πολλά! ΕΚ ΔΟΣ ΕΙ Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ - 2 0 1 4 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ ΔιαβάZου μαζί! - 2

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.21 Αρ. Τηλ. : 22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy 12 Ιανουαρίου 2015 Εγκρίθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνζς υνζδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Διεθνζς υνζδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Χορθγοί Διεθνζς υνζδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Ιεωρθτικζσ αναηθτιςεισ και εμπειρικζσ ζρευνεσ Διεφκυνςθ Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ζρευνασ Ρζκυμνο, 10-13 Δεκεμβρίου 2008 ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΕΣΑΡΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11 10:00-15:00 Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11 10:00-15:00 Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11 12:00-15:00 Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 13:30-14:30 ΠΟΙΟΣ ΠΗΡΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; Μουσικοκινητικές Δραστηριότιτες 16:15-17:15 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΠΙΓΙΟΝ 17:00-20:00

Διαβάστε περισσότερα

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Σας ενημερώνουμε για τα βιβλία τα οποία θα χρειαστούν τα παιδιά σας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ 2 Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Λεμεςόσ, Κυρίωσ κατά μικοσ τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου και ςε οριςμζνουσ τόπουσ δυτικά τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου (π.χ Οδόσ Λόρδου άςελ,,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ECTs υντελεςτήσ "credits/ώρα" Μακιματα 1ου Εξαμινου I. Τποχρεωτικά Μαθηματική Ανάλυςη Ι 4 1,25 5 Γραμμική Άλγεβρα 3 1,33 4 Παραςτατική Γεωμετρία 5 1,00 5 Σεχνικό χζδιο 4 1,25 5 Γεωλογία Μηχανικοφ 4 1,00 4 Σεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στιγμές του 2008 Αγαπθτά μζλθ, φίλεσ και φίλοι, Επιχειρϊντασ ζναν ςφντομο απολογιςμό τθσ χρονιάσ που πζραςε, κεωρϊ ότι το 2008 ιταν το ζτοσ αφομοίωςθσ των νζων ευνοϊκϊν

Διαβάστε περισσότερα

11.00-12.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε χιονάνθρωπους από κάλτσα! 12.00-13.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε στολίδια από καπάκι!

11.00-12.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε χιονάνθρωπους από κάλτσα! 12.00-13.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε στολίδια από καπάκι! Πρόγραμμα παιδικών εκδηλώσεων Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 11.00-12.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε χιονάνθρωπους από κάλτσα! 12.00-13.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε στολίδια από καπάκι!

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα