εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης"

Transcript

1 εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης Φεβροσάριος - Μάρηιος 2013

2 Διαπιςτώςεισ Το εξωσχολικό διάβασμα -ανέκαθεν φιλόδοξος στόχος της εκπαίδευσης- παραμένει και σήμερα μια ελιτίστικη ενασχόληση ελάχιστων μαθητών Στην εποχή μας προσφέρεται για τα παιδιά πληθώρα εναλλακτικών δραστηριοτήτων που φαίνονται ελκυστικότερες από το διάβασμα και δεν απαιτούν πνευματική εγρήγορση Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας του λογοτεχνικού βιβλίου δεν επιτυγχάνει ούτε το στόχο της φιλαναγνωσίας αλλά ούτε και τον βραχυπρόθεσμο στόχο της μελέτης και αφομοίωσης ενός λογοτεχνικού βιβλίου Φεβροσάριος - Μάρηιος

3 Διαπιςτώςεισ Παράμετροι όπως το κατάλληλο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον και οι ξεχωριστές εμπειρίες επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά του αναγνώστη είναι πολύ πιθανόν άτομα της ίδιας ηλικίας και του ίδιου ψυχοπνευματικού επιπέδου ανάπτυξης να έχουν διαφορετικό προφίλ αναγνώστη Φεβροσάριος - Μάρηιος

4 Διαπιςτώςεισ Η «λογοτεχνική εκπαίδευση» του νέου ανθρώπου εξαρτάται από δύο παράγοντες: α) την οικογένεια, που είναι βασικός φορέας των περισσότερων μορφών «άτυπης» εκπαίδευσης του παιδιού, β) το σχολείο που είναι ο κύριος διεκπεραιωτής της «τυπικής» εκπαίδευσης του νέου ανθρώπου. Άρα, σε μεγάλο βαθμό, οι φιλαναγνωστικές πρακτικές ή συνήθειες είναι ήδη διαμορφωμένες όταν τα παιδιά φτάνουν στη Μέση Εκπαίδευση, αφού εκτός της οικογένειας προηγείται και η Δημοτική Εκπαίδευση, καλούμαστε επομένως να ενισχύσουμε μια σχέση που είναι ήδη ελλιπής ή προβληματική. Φεβροσάριος - Μάρηιος

5 Έρευνα του ΟΟΣΑ εφ. Ελεσθεροτσπία/Ιανοσάριος 2011 κεηαμχ καζεηψλ 15 ρξνλψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ (ησλ πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ), οι Έλληνερ μαθηηέρ καηέσοςν πλέον ηην 1η θέζη ζηο εξωζσολικό διάβαζμα παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ. ην 60,5% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ αλαθέξεη φηη δηαβάδεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία "αξθεηέο θνξέο ην κήλα" ή "αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα" πεξηνδηθά θαη αθνινπζνχλ νη εθεκεξίδεο ζε πνζνζηφ 42,8%, ηα θφκηθο ζε πνζνζηφ 24,7%, ηα ινγνηερληθά βηβιία ζε πνζνζηφ 21,5%. ζε ζρέζε κε ην 2000 νη Έιιελεο εκθαλίδνπλ αχμεζε θαηά 4,5 κνλάδεο ελψ ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πνπ δηαβάδνπλ γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε κεηψζεθε ζε 63,8% ην 2009 απφ 68,8% ην Φεβροσάριος - Μάρηιος

6 Έρευνα του ΟΟΣΑ Ξνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πνπ δηαβάδνπλ γηα δηθή ηνπο επραξίζηεζε: Ελλάδα 82,50% Ρνπξθία 77,10% Κεμηθφ 76,20% Ρζερία 75,00% Νπγγαξία 74,50% Θαλαδάο 68,90% Λέα Εειαλδία 68,70% Ξνισλία 67,80% Φηλιαλδία 67,00% Γαλία 66,40% Ηηαιία 66,10% Ηζξαήι 65,50% Ξνξηνγαιία 64,80% Απζηξαιία 63,30% Πνπεδία 62,70% Ηζιαλδία 62,00% Λφηηα Θνξέα 61,50% Δζζνλία 61,40% Γαιιία 61,20% Ηζπαλία 60,40% Βξεηαλία 60,40% Σηιή 60,30% Πινβελία 60,20% Λνξβεγία 60,00% Πινβαθία 59,10% Γεξκαλία 58,70% Ηξιαλδία 58,10% ΖΞΑ 58,00% Ηαπσλία 55,80% Βέιγην 55,60% Διβεηία 55,40% Ινπμεκβνχξγν 51,80% Νιιαλδία 51,40% Απζηξία 50,00% Παπά ηην ππωηιά, ηα δοκίμια και η λογοηεσνία θαίνεηαι να αποηελούν ηιρ ηελεςηαίερ επιλογέρ ηων μαθηηών μεηαξύ ηων εξωζσολικών βιβλίων Φεβροσάριος - Μάρηιος

7 Γηα ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε Γλσζηηθά, απηφ πνπ νλνκάδνπκε ινγνηερληθή αλάγλσζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ. Ππλδέεηαη θπξίσο κε ηελ απόρηεζε ηεο δεμηόηεηαο από ην παηδί-αλαγλώζηε ώζηε λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη, πέξα θαη πάλσ από ηε ζεκαζία θαη ην λόεκα ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ, ηνλ ηξόπν ζύλζεζεο θαη θαηαζθεπήο ελόο ηέηνηνπ έξγνπ. Ξξφθεηηαη γηα κηα κνξθή αλάγλσζεο ζηελ νπνία ν αλαγλψζηεο είλαη επαπκήρ, έκπεηξνο θαη ηθαλφο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

8 Γηα ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε Δηδηθφηεξα ινγνηερληθή αλάγλσζε ππνρξεψλεη ή θαζνδεγεί ηνλ αλαγλψζηε λα αλαθαιύπηεη: ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, ην ρηίζηκφ ηνπο, ηνπο αξκνχο θαη ηηο ηερληθέο (αθφκε θαη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο) πνπ ηα ζπλδένπλ, ηα ζπλζέηνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ηε γξαθή ηνπο. Τα εξγαιεία ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο έξρνληαη ζην πξνζθήλην καδί κε ηε γλώζε ζηνηρεησδώλ ελλνηώλ: ην είδνο ηνπ αθεγεηή, ηεο νπηηθήο γσλίαο, ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

9 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Tν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δέρεηαη πηα ηελ επηξξνή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο σο κέζν πξναγσγήο ηεο θηιαλαγλσζίαο Ρν θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ εηζάγεη σο κέξνο ηεο ινγνηερληθήο αγσγήο (έκθαζε ζηελ θαηάθηεζε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ) Φεβροσάριος - Μάρηιος

10 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο θηιαλαγλσζία, δχν βαζηθνί ππιψλεο δεκηνπξγηθή γξαθή δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο Ζ θηιαλαγλσζία επηηξέπεη ζην παηδί λα κεηεμειηρζεί ζε έλαλ ζνβαξφ αλαγλψζηε θαη Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ηνπ θαιιηεξγεί ηελ αλάπηπμε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ Φεβροσάριος - Μάρηιος

11 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Οσηώ (8) ππακηικέρ για να αγαπήζοςν οι έθηβοι ηο διάβαζμα 1. Έλα «βαξεηφ» βηβιίν είλαη πνιχ ρεηξφηεξν απφ έλα «ηνικεξφ» βηβιίν. Ρν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ελφο ινγνηερληθνχ βηβιίνπ γηα κεγάια παηδηά θαη εθήβνπο θαίλεηαη λα είλαη ε έληαζε αθνχ παηδηά θαη έθεβνη δνπλ κέζα ζε ζπλερή έληαζε. Έλα βηβιίν επίπεδν, γεκάην «νξζφηεηα» θαη «θαλνληθφηεηα», πηζαλφλ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ ηειεφξαζε, ή ζην Γηαδίθηπν. Φεβροσάριος - Μάρηιος

12 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 2. Νη ελήιηθεο έρνπκε ηελ ηάζε λα θαηαδηθάδνπκε ακέζσο εθείλα ηα βηβιία πνπ ζπλαξπάδνπλ ηα παηδηά: πεξηπέηεηαο, θαληαζίαο, θφκηθο, αηζζεκαηηθά κπζηζηνξήκαηα ζε ζπλέρεηεο θιπ. Κε απηή ηελ αληηκεηψπηζε κάιινλ θφβνπκε θάζε επαθή κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ εθήβνπ. Αληί λα θαηαδηθάδνπκε, αμηνπνηνχκε ηα γνχζηα ηνπ, ψζηε λα ηνπ πξνηείλνπκε έλα βηβιίν θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ην νπνίν ζα ηνπ αλνίμεη λένπο δξφκνπο ζηελ αλάγλσζε θαη θαηλνχξγηα παξάζπξα ζηνλ θφζκν. Θαηά ζπλέπεηα Φεβροσάριος - Μάρηιος

13 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 3. Ππλαληάκε ηα παηδηά εθεί πνπ βξίζθνληαη (θαη φρη εθεί πνπ λνκίδνπκε φηη ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη). Θαλέλα παηδί δελ μεθίλεζε λα αγαπά ην δηάβαζκα κε ηνλ Πεθέξε, ηνλ Ξαπαδηακάληε, ηνλ Κπαιδάθ. Γηα λα αγαπήζεη έλα παηδί ή έλαο έθεβνο ην δηάβαζκα θαη ηνπο θιαζηθνχο ινγνηέρλεο, πξέπεη θαη αξράο λα βξνχκε: ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο αγσλίεο ηνπ, ηα γνχζηα ηνπ, ηνπο θφβνπο ηνπ αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο πνπ έρεη πξαγκαηηθά. Έλα βηβιίν πνπ ραξαθηεξίδεηαη αξηζηνχξγεκα, κπνξεί γηα ηνλ έθεβν λα είλαη έλαο νγθψδεο, βαξεηφο θαηαλαγθαζκφο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

14 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 4. Ξιεζψξα, πνηθηιία θαη άλεζε: Ν λεαξφο αλαγλψζηεο δελ κέλεη θνληά ζην βηβιίν ρσξίο απηά, πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ςάμεη αλάκεζα ζε πνιιά βηβιία, ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα θαη κε άλεζε ρξφλνπ. Νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ ζπρλά δελ είλαη ελεκεξσκέλεο. Ζ λεαληθή ινγνηερλία γλσξίδεη έθξεμε ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιε πνηθηιία ηίηισλ γηα θάζε γνχζην. Ξξφζβαζε ζε ρψξνπο πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο (κεγάια βηβιηνπσιεία, βηβιηνζήθεο θ.ιπ.), Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν λα αλαδεηήζνπλ πιεζψξα ηίηισλ θαη λα ηνπο παξαγγείινπλ, ή γηα λα θαηεβάζνπλ e-books. Φεβροσάριος - Μάρηιος

15 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Νη καζεηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ψζηε: λα αζθήζνπλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ ζα πξνηείλνπλ) αιιά θαη λα επηβεβαηψζνπκε φηη ην βηβιίν, εθηφο απφ εκπνξηθφ πξντφλ, είλαη θαη θνηλσληθφ αγαζφ. Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο βηβιίσλ θαη ε ελεκέξσζε γηα ηε ζύγρξνλε βηβιηνπαξαγσγή νδεγεί ζηελ αλαγλσζηηθή απηνπεπνίζεζε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

16 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 5. Ρα βηβιία δελ έρνπλ πξνθαηαιήςεηο, νη αλαγλψζηεο φκσο έρνπλ. Νη πξνηηκήζεηο δηαθέξνπλ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ζπλερίζνπκε λα ηξνθνδνηνχκε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κεηά ην πξψην βηβιίν πνπ ηνπο άξεζε, ψζηε ε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα θαη λα αλζήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Φεβροσάριος - Μάρηιος

17 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 6. πνζηεξίδνπκε κε θάζε ηξφπν ηε θηιαλαγλσζία ζηνπο ρψξνπο ηεο. Ξψο γίλεηαη απηφ; πάξρνπλ ρψξνη (δεκνηηθέο, ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο) φπνπ πνιιά θαη θαιά βηβιία γηα θάζε είδνπο πξνηίκεζε είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζε φινπο θαη παξ φια απηά κέλνπλ ζηα ξάθηα ηνπο. Ρη ιείπεη; Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εκπιέμνπλ άκεζα ηνπο δπλάκεη αλαγλψζηεο κε ηα βηβιία πνπ βξίζθνληαη αλάκεζά ηνπο Φεβροσάριος - Μάρηιος

18 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 7. Νη έθεβνη εληππσζηάδνληαη απφ ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ, φρη φκσο ζηα βηβιία. Νη πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνη ζηε δχλακε ησλ ιέμεσλ. Πήκεξα, απηνί πνπ γξάθνπλ θξπθά πνηήκαηα ή ζηέιλνπλ επηζηνιέο ζε πεξηνδηθά είλαη ιηγφηεξνη, δελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη ηα λέα παηδηά επηθνηλσλνχλ ζηηο κέξεο καο κε εμίζνπ έληνλνπο ηξφπνπο: ζηηο πξνθνξηθέο ηνπο ζπλνκηιίεο, ζην Γηαδίθηπν (Facebook, Twitter, δεκηνπξγία blogs), κε SMS θ.ά. Αο ηνπο βνεζήζνπκε λα αλαθαιχςνπλ φηη ε δχλακε ηνπ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ παξάγεη αλάινγε επραξίζηεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

19 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 8. Γηα λα πξνηείλεηο θάηη, πξέπεη θη εζχ λα ην ρεηο δνθηκάζεη! Γηα λα κπνξέζεη έλαο ελήιηθνο λα κεηαδψζεη ηε ραξά ηεο αλάγλσζεο, πξέπεη πξψηα θαη ν ίδηνο λα ηελ έρεη αλαθαιχςεη (ή λα ηελ έρεη μαλαβξεί). Γηα λα απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο κηα θαιή γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ηα θαιά βηβιία πξέπεη λα είλαη δξαζηήξηνο θαη ελεκεξσκέλνο. Γη απηφ ινηπφλ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, δξάζεηο θαη εξγαιεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ απηφλ ηνλ ξφιν ηνπο, ψζηε θαη νη ίδηνη λα απνηειέζνπλ έλα παξάδεηγκα ελεκεξσκέλνπ αλαγλψζηε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

20 Με πνηνλ ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ αλάγλσζε δελ ζα κνηάδνπλ κε ζρνιηθέο εξγαζίεο Ξξψηνο ζηφρνο θαη πνιιέο θνξέο ν κνλαδηθφο ηεο ζπλάληεζεο θεηκέλνπ θαη παηδηνχ: η απόλαςζη ηηρ ανάγνωζηρ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ κεηά ηελ αλάγλσζε, είηε πεξηιακβάλεη απιέο δξαζηεξηφηεηεο είηε ζρέδηα εξγαζίαο, ζα ήηαλ θαιφ λα έρεη παηγληψδε κνξθή θαη ηα παηδηά λα ηελ απνιακβάλνπλ. Δπηιέγνπκε κηθξφ αξηζκφ εξσηήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ θνξκαιηζηηθφ ή ξεηνξηθφ ραξαθηήξα (παξαηήξεζε, θαηαλφεζε πεξηερνκέλνπ, πεξηγξαθή θα ζρνιηαζκφο ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, πεξηιήςεηο). Νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαιφ είλαη λα έρνπλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. Φεβροσάριος - Μάρηιος

21 Με πνηνλ ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ αλάγλσζε δελ ζα κνηάδνπλ κε ζρνιηθέο εξγαζίεο Ρα παηδηά βξίζθνληαη θάζε θνξά κπξνζηά ζε έλα πξφβιεκα ζην νπνίν θαινχληαη λα δψζνπλ ιχζε, αηνκηθά ή νκαδηθά, εκπιέθνληαο ην θείκελν. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ-αλαγλψζηε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάκεημε είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ηωλ εξώωλ, ζύλδεζε κε πξνζωπηθέο εκπεηξίεο, κπζνπιαζηηθή ηθαλόηεηα). Ραπηφρξνλα ηα παηδηά εξεπλνχλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε (εξεπλεηηθέο εξγαζίεο-δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο) παξάγνπλ ιφγν πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ (δεκηνπξγηθή γξαθή), ζπλδένπλ ην θείκελν κε άιιεο ηέρλεο (ηα εηθαζηηθά, ηε κνπζηθή, ηελ θίλεζε, ην ζεαηξηθό παηρλίδη), δεκηνπξγνχλ (δωγξαθίδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, θηλνύληαη, παίδνπλ απηνζρέδηα δξώκελα), αλαπηχζζνπλ θξηηηθή θαη απνθιίλνπζα ζθέςε. Δλίνηε δελ νξγαλψλνπκε δξαζηεξηφηεηεο. Δηαβάδνπκε θαη απνιακβάλνπκε. Ρα ινγνηερληθά θείκελα «κηινχλ» κφλα ηνπο ζηα παηδηά-αλαγλψζηεο ή ηα παηδηά πξνηείλνπλ ηα ίδηα δηθέο ηνπο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

22 Δίλαη ρξήζηκεο νη παξνπζηάζεηο βηβιίσλ ζηελ ηάμε από ηα παηδηά; Νη απιέο ιεθηηθέο παξνπζηάζεηο βηβιίσλ απφ ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ή ε ζπκπιήξσζε θαξηέιαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα βαξεηή, ρσξίο ελδηαθέξνλ δηαδηθαζία αλ επαλαιακβάλεηαη δηαξθψο. Αλ ηελ αθνινπζήζνπκε, γηα λα ιεηηνπξγήζεη παξσζεηηθά γηα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ δηαβάζεη ηα βηβιία, πξέπεη λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ Ωο εθ ηνχηνπ ε παξφηξπλζε ζηηο νκάδεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ βηβιία ζηελ ηάμε, κπνξεί λα είλαη ε παξνπζίαζε απηή λα έρεη πξσηφηππν ραξαθηήξα. Ξ.ρ. παξνπζηάζηε ρσξίο λα κηιάηε, κφλν κε εηθφλεο, θηλήζεηο θαη ήρνπο/κνπζηθή ή δεκηνπξγήζηε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή. Ζ παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθδειψζεηο αλνηρηέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηηο νπνίεο ζα νξγαλψζνπλ νη καζεηέο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

23 Άιιεο πξαθηηθέο Ππλεξγαζηείηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεκάησλ αηζζεηηθήο παηδείαο (π.ρ. εηθαζηηθά, κνπζηθή). Πρεδηάζηε (απφ θνηλνχ) θαη πινπνηήζηε (έζησ ζε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ψξεο) θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε αθνξκή ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ. Ρν ινγνηερληθφ θείκελν αμηνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηε κνξθή ηεο δηεπηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο π.ρ. ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα ινγνηερληθά βηβιία γηα πεξηβαιινληηθά ή άιια θνηλσληθά ζέκαηα. Νηηδήπνηε θη αλ ζρεδηάζνπκε πνηέ δελ μερλάκε ηελ αλάγλσζε-απφιαπζε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

24 Άιιεο πξαθηηθέο Θαζηεξψλνπκε π.ρ. ην «δεθάιεπην ηεο ινγνηερλίαο». Δλδεηθηηθά: Θάζε Ξαξαζθεπή, ζην ηειεπηαίν (ή ζην πξψην) δηδαθηηθφ δεθάιεπην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ινγνηερλίαο, καζεηήο/καζήηξηα ηεο ηάμεο δηαβάδεη έλα απφζπαζκα απφ βηβιίν πνπ έρεη επηιέμεη πξνζσπηθά θαη λνκίδεη φηη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο. Έπεηηα απφ ζπδήηεζε θαη ζπκθσλία ηα αλαγλψζκαηα έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, π.ρ. ρηνχκνξ. Πην μεθίλεκα επηιέγεη θαη δηαβάδεη ν θαζεγεηήο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

25 Πώο ζα εκπινπηίζσ ηε βηβιηνζήθε κε βηβιία ρσξίο θόζηνο; Ξξνηείλεηαη κφληκε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πην θνληηλήο βηβιηνζήθεο. Θάζε κήλα έλαο αξηζκφο βηβιίσλ κε θνηλφ ζέκα κεηαθέξεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε ζην ζρνιείν. Ξ.ρ. φηαλ πξαγκαηεχεζηε ζηελ ηάμε ηελ ελφηεηα ηεο Νηθνινγίαο, φια ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνζήθε θαη είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα κεηαθέξνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη δαλείδνληαη ζηα παηδηά. Ρνλ επφκελν ηξίκελν ηα βηβιία επηζηξέθνληαη θαη επηιέγεηαη άιιν ζέκα. Μεθηλά ε «βηβιηνζήθε ηνπ δηαιείκκαηνο». Θακηά δεθαξηά βηβιία απιψλνληαη ζηελ απιή ή ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ πάλσ ζε κεξηθά ζξαλία πνπ έρνπλ ελσζεί θαη έρνπλ θηηάμεη έλα κεγάιν ηξαπέδη. Πην δηάιεηκκα ηα παηδηά ηεο ηάμεο καο μεθπιιίδνπλ ηα βηβιία. Ξιεζηάδνπλ ίζσο θαη ηα παηδηά ησλ άιισλ ηάμεσλ. Θαλείο δελ ηα εκπνδίδεη λα μεθπιιίζνπλ ηα βηβιία, λα δηαβάζνπλ θάπνην απφζπαζκα, λα ελεκεξσζνχλ ή απιά λα ην δηαζθεδάζνπλ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

26 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Ξξφθιεζε ζεαηξηθήο έθθξαζεο -Γξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ/ηεο ηζηνξίαο -Σξήζε ράξηηλεο θνχθιαο/ρερληθή ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ -Γεκηνπξγία ελφο πνηήκαηνο, πνπ λα βαζίδεηαη ζην βηβιίν πνπ δηαβάδνπλ, ζε ειεχζεξν ζηίρν, ζε κνξθή ρατθνχ ή κε νκνηνθαηαιεμία αλ ην κπνξνχλ, δίλνληάο ηνπο θάπνηεο ιέμεηο. Ρα παηδηά - καληεχνπλ απφ ην εμψθπιιν θαη γξάθνπλ ηζηνξίεο. - γξάθνπλ ηζηνξίεο κε εξέζηζκα ηηο εηθφλεο ελφο βηβιίνπ Φεβροσάριος - Μάρηιος

27 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -θαηαγξάθνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ, δσγξαθίδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη δεκηνπξγνχλ πνηήκαηα. -δεκηνπξγνχλ ηε δηαθεκηζηηθή αθίζα ελφο βηβιίνπ ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηθφλα, θείκελν θαη ζιφγθαλ (ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή θξάζε, θαηαλνεηή, επξεκαηηθή, πξσηφηππε θαη εληππσζηαθή, ηελ νπνία εχθνια απνκλεκνλεχνπκε) -μεθπιιίδνπλ ιεπθψκαηα κε έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ. Πηε ζπλέρεηα πξνηείλνπλ εηθαζηηθά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη εμψθπιια ζε βηβιία πνπ έρνπλ δηαβάζεη, ηα εμψθπιια-αξηζηνπξγήκαηα. Γηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

28 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε - γξάθνπλ κηα ηζηνξία μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε εηθφλα ηνπ βηβιίνπ θαη ηειεηψλνληαο κε ηελ ηειεπηαία - «δσληαλεχνπλ» ηηο εηθφλεο ησλ βηβιίσλ αλαπαξηζηψληαο ηηο πηζηά κε ηα ζψκαηά ηνπο. Θάπνηα παηδηά κηκνχληαη ηηο αλζξψπηλεο κνξθέο θαη άιια ηα άςπρα αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο παληά ή θνξδέιεο γηα θφλην. Πηε ζπλέρεηα ε «δσληαλή» εηθφλα θσηνγξαθίδεηαη θαη ηα παηδηά ζπδεηνχλ ζε πνην βαζκφ θαηάθεξαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ην πξσηφηππν θαξέ - γξάθνπλ θαη εηθνλνγξαθνχλ ηζηνξίεο κε αθεηεξία παξακχζηα - γξάθνπλ ηζηνξίεο κε αθεηεξία εηθφλεο βηβιίσλ - εηθνλνγξαθνχλ παξακχζηα ή άιιεο ηζηνξίεο αλαπαξάγνληαο ηερλνηξνπίεο δσγξάθσλ Φεβροσάριος - Μάρηιος

29 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -ελψλνπλ ηηο ηζηνξίεο απφ δηάθνξα βηβιία πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζ απηνχο πξνεγνπκέλσο θαη γξάθνπλ κηα δηθή ηνπο -παξνπζηάδνπλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ήξσα (ινγνηερληθνχ βηβιίνπ) ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (δξάζε, εκθάληζε, ραξαθηήξα). Πηε ζπλέρεηα ζε νκάδεο ηα παηδηά απνθαζίδνπλ γηα ην πξνθίι ελφο ήξσα φπσο ηνλ θαληάδνληαη θαη ηνλ ηνπνζεηνχλ ζε έλα αθεγεκαηηθφ πιαίζην -κειεηνχλ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ ηζηνξηψλ πνπ δηάβαζαλ, ηαπηίδνληαη καδί ηνπο ή ηνπο απνξξίπηνπλ, δεκηνπξγνχλ λένπο ήξσεο θαη κπαίλνπλ θαη νη ίδηνη ζηελ ηζηνξία Φεβροσάριος - Μάρηιος

30 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε - παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ. Πε έλα επφκελν κάζεκα παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξία ηελ νπνία έρνπλ αιιάμεη ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηεο επεκβαίλνληαο ζηελ πινθή ηεο. Ρα ππφινηπα παηδηά θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζεκεία ηεο πινθήο πνπ θξάηεζαλ νη ζπκκαζεηέο-ζπγγξαθείο απφ ηελ παιηά ηζηνξία - έρνληαο δηαβάζεη έλα βηβιίν ηεο αξεζθείαο ηνπο μαλαπιάζνπλ ηελ ηζηνξία, πξνθνξηθά ή γξαπηά, κεηαβάιινληαο ηνλ ζθεληθφ ρψξν ή ρξφλν - πξνηείλνπλ βηβιία πνπ ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δηαζσζνχλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο ή βηβιία πνπ λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα κεηαθέξεη έλα δηαζηεκφπινην κε απνζηνιή ηελ αλαδήηεζε άιισλ πνιηηηζκψλ ή βηβιία πνπ λνκίδνπλ φηη αμίδεη λα δηαζσζνχλ έπεηηα απφ κηα ππξεληθή θαηαζηξνθή ηεο γεο θαη δηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο Φεβροσάριος - Μάρηιος

31 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Σσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δχν νκάδεο θαη ηνπο αλαζέηνπκε ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ ηεο αξεζθείαο ηνπο. Όηαλ ην έρνπλ δηαβάζεη βάδνπκε ηηο νκάδεο αληηθξηζηά θαη ηα παηδηά ηεο κίαο νκάδαο θάλνπλ εξσηήζεηο ζηελ άιιε νκάδα θαη ην αληίζεην. Κε βάζε ηηο απαληήζεηο, πξνζπαζνχλ νκαδηθά λα ζπλζέζνπλ πξνθνξηθά ή γξαπηά ηελ ηζηνξία. Πην ηέινο νη ηζηνξίεο δηαβάδνληαη θαη γίλνληαη ζπγθξίζεηο. -Αλ ην βηβιίν πνπ δηαβάδνπλ ηα παηδηά ππάξρεη ζε ηειενπηηθή ή θηλεκαηνγξαθηθή δηαζθεπή ελζαξξχλνληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ. Ρα παηδηά εληνπίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν κέζσλ (νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ ζθελνζέηε, ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη αληίζηνηρεο νπηηθέο εηθφλεο θ.ά.). Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε βηβιία πνπ έρνπλ γίλεη ζεαηξηθά έξγα, εηθνλνγξαθεκέλα-θφκηθο, θηλνχκελα ζρέδηα θ.ά. Φεβροσάριος - Μάρηιος

32 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Ρα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο θηηάρλνπλ έλα ηζηνιφγην (blog) θξηηηθήο θαη παξνπζίαζεο βηβιίσλ ζην νπνίν ζπδεηνχλ γηα ηα βηβιία πνπ έρνπλ δηαβάζεη. Ζ ζπδήηεζε είλαη αλνηρηή: κηιάκε γηα βηβιία πνπ καο άξεζαλ ή δελ καο άξεζαλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμεγήζνπκε ηνπο ιφγνπο. -Ρα παηδηά θηηάρλνπλ εθεκεξίδα κε «εηδήζεηο» απφ βηβιία πνπ δηάβαζαλ. Δπηιέγνπλ απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία πνπ δηάβαζαλ θαη αθνχ πξψηα ηνπο παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, επηρεηξνχλ λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε θείκελν εηδεζενγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. (π.ρ. ε παξνπζίαζε ηνπ ζαημπεξηθνχ Οσκαίνο θαη Ηνπιηέηα ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ηε κνξθή κηαο είδεζεο κε ηίηιν «Ρξαγηθή απηνθηνλία δεπγαξηνχ ζηε Βεξφλα». Φεβροσάριος - Μάρηιος

33 Βιβλιογραφία Απνζηνιίδνπ, Β. Κξηηήξηα επηινγήο ινγνηερληθώλ βηβιίσλ γηα ζρνιηθή ρξήζε. Αζήλα: ΝΔΓΒ-ΔΘΔΒΗ, 1997 Αξηδαλίδνπ, Δ., Γνπιήο, Γ., Γξφζδνο, Π. & Θαξαθίηζηνο, Α. Παηρλίδηα θηιαλαγλσζίαο θαη αλαγλσζηηθέο εκςπρώζεηο. Αζήλα: Gutenberg - Γηψξγνο & Θψζηαο Γαξδαλφο, Γξφζνο Β., Θπξίδεο Α. & Πνπιηψηεο Κ. (επηκ.). Δξαζηεξηόηεηεο γλσξηκίαο κε ην βηβιίν θαη ηε βηβιηνζήθε. Αζήλα: Ρππσζήησ-Γηψξγνο Γαξδαλφο, Θαηζίθε-Γθίβαινπ Ά., Θαινγήξνπ Ρδ., & Σαιθηαδάθε Ά. (επηκ.). Φηιαλαγλσζία θαη ζρνιείν. Αζήλα: Ξαηάθεο, Manguel, A. Η ηζηνξία ηεο αλάγλσζεο. Κηθξ. Ι. Θαινβπξλάο. Αζήλα: Λέα Πχλνξα-Α.Α.Ιηβάλεο, Κπίξθεηο, Π. Οη ειεγείεο ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ: Η κνίξα ηεο αλάγλσζεο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή. Κηθξ. Ι. Δμαξρνπνχινπ. Αζήλα: Θαζηαληψηεο, Ξαπαδάηνο, Γ.Π. Παηδηθό βηβιίν θαη θηιαλαγλσζία: Θεσξεηηθέο αλαθνξέο θαη πξνζεγγίζεηο-δξαζηεξηόηεηεο. Αζήλα: Ξαηάθεο, Ππηλθ, Ρδ. Τα παηδηά σο αλαγλώζηεο. Κηθξ. Θ. Ληειφπνπινο. Αζήλα: Θαζηαληψηεο, EKEBI: φιλαναγνωσία- καινοηόμες δράζεις ενίζτσζης ηης θιλαναγνωζίας ηων μαθηηών Φεβροσάριος - Μάρηιος

34 Γξάκκα ζ έλα παηδί γηα ηε Φηιαλαγλσζία ΧΑΡΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟ Γιατί να διαβάζει λογοτεχνία ένα παιδί; Γιατύ να θϋλει να ταξιδϋψει με το υποβρύχιο του Κϊπταιν Νϋμο λεύγεσ κϊτω από τη ςκοτεινό, μαύρη θϊλαςςα, ό να διαςχύςει με ποταμόπλοιο τον γεμϊτο αλιγϊτορεσ Μιςςιςςιππό παρϋα με τον αναμαλλιαςμϋνο και αθυρόςτομο Τομ Σόγιερ; Γιατύ να θϋλει να πολεμόςει με τον Ιβανόη, ό τον Ντ Αρτανιϊν εναντύον όλων των κακών, ύπουλων εχθρών του κόςμου; Γιατύ να θϋλει, όπωσ ο Πότερ Παν να πετϊξει ςτον ουρανό ό να πηδόξει με τη Μαύρη Πόππινσ μϋςα ςε μια ζωγραφιϊ και να βρεθεύ ξαφνικϊ ςτη χώρα του Ποτϋ ό ς ϋναν υπϋροχο κόπο με πιγκουύνουσ να του ςερβύρουν παγωτό ςοκολϊτα; Γιατύ να κοιμηθεύ ςτη γλυκιϊ αγκαλιϊ μιασ αρκούδασ, όπωσ ο Μόγλησ ςε εκεύνη του Μπαλού, ό ν ανϊψει φωτιϊ ςτο ςτομϊχι μιασ φϊλαινασ, όπωσ ϋκανε ο ψευτϊκοσ ο Πινόκιο; Γιατύ να επιχειρόςει τον γύρο του κόςμου ςε 80 ημϋρεσ, ταξιδεύοντασ ςαν μικρόσ Φιλϋασ Φογκ, ακόμη και με αερόςτατο, πϊνω από επικύνδυνεσ, χιονιςμϋνεσ βουνοκορφϋσ; Γιατύ να ακούςει τισ ςυμβουλϋσ ενόσ πϊνθηρα, ενόσ γρύλλου ό μιασ μικρόσ νερϊιδασ που ακούει ςτο παρϊξενο όνομα Τύνκερ Μπελ; Γιατύ να θϋλει να κονταροχτυπηθεύ με ανεμόμυλουσ ό να καταδιώκει τον Μόμπυ Ντικ επύ μόνεσ ςτισ τρικυμιςμϋνεσ θϊλαςςεσ; Φεβροσάριος - Μάρηιος

35 Γιατύ να βγει βόλτα ςτο δϊςοσ με επτϊ νϊνουσ ό να κρυφθεύ ςτο καμπαναριό μιασ μεγϊλησ εκκληςύασ μ ϋναν καλοκϊγαθο καμπούρη, που οι φύλοι του, κϊτι παρϊξενα πϋτρινα ανθρωπϊκια, τον φωνϊζουν Κουαςιμόδο; Γιατύ να θϋλει να φανταςτεύ ότι εύναι ο Μικρόσ Πρύγκιπασ, ο Σεβϊχ ο θαλαςςινόσ, ο Αλαντύν, η Σταχτοπούτα, ο Όλιβερ Τουύςτ, ο Δον Κιχώτησ, η Ποκαχόντασ, η γοργόνα Άριελ, ο Χϊρρυ Πότερ; Ότι μπορεύ να ςυνομιλεύ με αετούσ, ιππόκαμπουσ, τύγρεισ; Ακόμη και με φαντϊςματα, ξωτικϊ και τζύνια; Γιατύ να θϋλει ν ανακαλύψει το μυςτικό που κρύβει βαθιϊ μϋςα του καθώσ τα μϊτια του τρϋχουν πϊνω ςτισ λϋξεισ του βιβλύου; Ότι εύναι ϋνα μοναδικό, υπϋροχο παιδύ, που όμοιό του δεν θα υπϊρξει ποτϋ ξανϊ. Που ς αυτόν τον νϋο κόςμο που απλώνεται τώρα μπροςτϊ του, όμορφο, μυςτηριώδη αλλϊ κι επικύνδυνο, όλα όςα ϋχει φανταςτεύ και θελόςει μπορεύ να ςυμβούν, φτϊνει να ϋχει τη δύναμη να ςυνεχύζει, όταν τελειώςει το διϊβαςμα, να εύναι ο εαυτόσ του. Που ςημαύνει να δώςει κι αυτό μια μϊχη, όπωσ όλοι οι όρωϋσ των βιβλύων του, εναντύον ςε οτιδόποτε προςπαθεύ να του αποδεύξει ότι η ζωό εύναι μια πληκτικό, προβλϋψιμη, πεζό ιςτορύα. Πηγό: Φεβροσάριος - Μάρηιος

36 ΟΜΑΓΑ ΝΑΠ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ ( ) Επιστημονική υπεύθυνη: Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επ. Καθηγήτρια ΝΕ Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Σύνδεσμος - Επιθεωρητής: Λοΐζος Αναστασιάδης, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Φιλόλογοι Υποστηρικτές του Π.Σ. Λογοτεχνίας: Βασιλική Σελιώτη, Γραφείο Α.Π. Αλέξανδρος Μπαζούκης, Υ.Α.Π. - Γραφείο Α.Π. Γιώργος Μύαρης Υ.Α.Π. Μαρία Παπαλεοντίου, Π.Ι. Λαμπριανή Ματθαίου, Σύμβουλος Λογοτεχνίας Κάκια Παπακυριακού, Π.Ι.

37 Επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο! Φεβροσάριος - Μάρηιος

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Αναζηαζία Φακίδοσ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ»

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» LLP-LDV/TOI/09/IT/0405 Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ITALY GREECE ROMANIA ΟΓΖΓΟ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟΤ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» Συντονιςτήσ Ζκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα