εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης"

Transcript

1 εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης Φεβροσάριος - Μάρηιος 2013

2 Διαπιςτώςεισ Το εξωσχολικό διάβασμα -ανέκαθεν φιλόδοξος στόχος της εκπαίδευσης- παραμένει και σήμερα μια ελιτίστικη ενασχόληση ελάχιστων μαθητών Στην εποχή μας προσφέρεται για τα παιδιά πληθώρα εναλλακτικών δραστηριοτήτων που φαίνονται ελκυστικότερες από το διάβασμα και δεν απαιτούν πνευματική εγρήγορση Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας του λογοτεχνικού βιβλίου δεν επιτυγχάνει ούτε το στόχο της φιλαναγνωσίας αλλά ούτε και τον βραχυπρόθεσμο στόχο της μελέτης και αφομοίωσης ενός λογοτεχνικού βιβλίου Φεβροσάριος - Μάρηιος

3 Διαπιςτώςεισ Παράμετροι όπως το κατάλληλο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον και οι ξεχωριστές εμπειρίες επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά του αναγνώστη είναι πολύ πιθανόν άτομα της ίδιας ηλικίας και του ίδιου ψυχοπνευματικού επιπέδου ανάπτυξης να έχουν διαφορετικό προφίλ αναγνώστη Φεβροσάριος - Μάρηιος

4 Διαπιςτώςεισ Η «λογοτεχνική εκπαίδευση» του νέου ανθρώπου εξαρτάται από δύο παράγοντες: α) την οικογένεια, που είναι βασικός φορέας των περισσότερων μορφών «άτυπης» εκπαίδευσης του παιδιού, β) το σχολείο που είναι ο κύριος διεκπεραιωτής της «τυπικής» εκπαίδευσης του νέου ανθρώπου. Άρα, σε μεγάλο βαθμό, οι φιλαναγνωστικές πρακτικές ή συνήθειες είναι ήδη διαμορφωμένες όταν τα παιδιά φτάνουν στη Μέση Εκπαίδευση, αφού εκτός της οικογένειας προηγείται και η Δημοτική Εκπαίδευση, καλούμαστε επομένως να ενισχύσουμε μια σχέση που είναι ήδη ελλιπής ή προβληματική. Φεβροσάριος - Μάρηιος

5 Έρευνα του ΟΟΣΑ εφ. Ελεσθεροτσπία/Ιανοσάριος 2011 κεηαμχ καζεηψλ 15 ρξνλψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ (ησλ πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ), οι Έλληνερ μαθηηέρ καηέσοςν πλέον ηην 1η θέζη ζηο εξωζσολικό διάβαζμα παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ. ην 60,5% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ αλαθέξεη φηη δηαβάδεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία "αξθεηέο θνξέο ην κήλα" ή "αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα" πεξηνδηθά θαη αθνινπζνχλ νη εθεκεξίδεο ζε πνζνζηφ 42,8%, ηα θφκηθο ζε πνζνζηφ 24,7%, ηα ινγνηερληθά βηβιία ζε πνζνζηφ 21,5%. ζε ζρέζε κε ην 2000 νη Έιιελεο εκθαλίδνπλ αχμεζε θαηά 4,5 κνλάδεο ελψ ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πνπ δηαβάδνπλ γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε κεηψζεθε ζε 63,8% ην 2009 απφ 68,8% ην Φεβροσάριος - Μάρηιος

6 Έρευνα του ΟΟΣΑ Ξνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πνπ δηαβάδνπλ γηα δηθή ηνπο επραξίζηεζε: Ελλάδα 82,50% Ρνπξθία 77,10% Κεμηθφ 76,20% Ρζερία 75,00% Νπγγαξία 74,50% Θαλαδάο 68,90% Λέα Εειαλδία 68,70% Ξνισλία 67,80% Φηλιαλδία 67,00% Γαλία 66,40% Ηηαιία 66,10% Ηζξαήι 65,50% Ξνξηνγαιία 64,80% Απζηξαιία 63,30% Πνπεδία 62,70% Ηζιαλδία 62,00% Λφηηα Θνξέα 61,50% Δζζνλία 61,40% Γαιιία 61,20% Ηζπαλία 60,40% Βξεηαλία 60,40% Σηιή 60,30% Πινβελία 60,20% Λνξβεγία 60,00% Πινβαθία 59,10% Γεξκαλία 58,70% Ηξιαλδία 58,10% ΖΞΑ 58,00% Ηαπσλία 55,80% Βέιγην 55,60% Διβεηία 55,40% Ινπμεκβνχξγν 51,80% Νιιαλδία 51,40% Απζηξία 50,00% Παπά ηην ππωηιά, ηα δοκίμια και η λογοηεσνία θαίνεηαι να αποηελούν ηιρ ηελεςηαίερ επιλογέρ ηων μαθηηών μεηαξύ ηων εξωζσολικών βιβλίων Φεβροσάριος - Μάρηιος

7 Γηα ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε Γλσζηηθά, απηφ πνπ νλνκάδνπκε ινγνηερληθή αλάγλσζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ. Ππλδέεηαη θπξίσο κε ηελ απόρηεζε ηεο δεμηόηεηαο από ην παηδί-αλαγλώζηε ώζηε λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη, πέξα θαη πάλσ από ηε ζεκαζία θαη ην λόεκα ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ, ηνλ ηξόπν ζύλζεζεο θαη θαηαζθεπήο ελόο ηέηνηνπ έξγνπ. Ξξφθεηηαη γηα κηα κνξθή αλάγλσζεο ζηελ νπνία ν αλαγλψζηεο είλαη επαπκήρ, έκπεηξνο θαη ηθαλφο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

8 Γηα ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε Δηδηθφηεξα ινγνηερληθή αλάγλσζε ππνρξεψλεη ή θαζνδεγεί ηνλ αλαγλψζηε λα αλαθαιύπηεη: ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, ην ρηίζηκφ ηνπο, ηνπο αξκνχο θαη ηηο ηερληθέο (αθφκε θαη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο) πνπ ηα ζπλδένπλ, ηα ζπλζέηνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ηε γξαθή ηνπο. Τα εξγαιεία ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο έξρνληαη ζην πξνζθήλην καδί κε ηε γλώζε ζηνηρεησδώλ ελλνηώλ: ην είδνο ηνπ αθεγεηή, ηεο νπηηθήο γσλίαο, ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

9 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Tν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δέρεηαη πηα ηελ επηξξνή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο σο κέζν πξναγσγήο ηεο θηιαλαγλσζίαο Ρν θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ εηζάγεη σο κέξνο ηεο ινγνηερληθήο αγσγήο (έκθαζε ζηελ θαηάθηεζε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ) Φεβροσάριος - Μάρηιος

10 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο θηιαλαγλσζία, δχν βαζηθνί ππιψλεο δεκηνπξγηθή γξαθή δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο Ζ θηιαλαγλσζία επηηξέπεη ζην παηδί λα κεηεμειηρζεί ζε έλαλ ζνβαξφ αλαγλψζηε θαη Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ηνπ θαιιηεξγεί ηελ αλάπηπμε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ Φεβροσάριος - Μάρηιος

11 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Οσηώ (8) ππακηικέρ για να αγαπήζοςν οι έθηβοι ηο διάβαζμα 1. Έλα «βαξεηφ» βηβιίν είλαη πνιχ ρεηξφηεξν απφ έλα «ηνικεξφ» βηβιίν. Ρν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ελφο ινγνηερληθνχ βηβιίνπ γηα κεγάια παηδηά θαη εθήβνπο θαίλεηαη λα είλαη ε έληαζε αθνχ παηδηά θαη έθεβνη δνπλ κέζα ζε ζπλερή έληαζε. Έλα βηβιίν επίπεδν, γεκάην «νξζφηεηα» θαη «θαλνληθφηεηα», πηζαλφλ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ ηειεφξαζε, ή ζην Γηαδίθηπν. Φεβροσάριος - Μάρηιος

12 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 2. Νη ελήιηθεο έρνπκε ηελ ηάζε λα θαηαδηθάδνπκε ακέζσο εθείλα ηα βηβιία πνπ ζπλαξπάδνπλ ηα παηδηά: πεξηπέηεηαο, θαληαζίαο, θφκηθο, αηζζεκαηηθά κπζηζηνξήκαηα ζε ζπλέρεηεο θιπ. Κε απηή ηελ αληηκεηψπηζε κάιινλ θφβνπκε θάζε επαθή κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ εθήβνπ. Αληί λα θαηαδηθάδνπκε, αμηνπνηνχκε ηα γνχζηα ηνπ, ψζηε λα ηνπ πξνηείλνπκε έλα βηβιίν θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ην νπνίν ζα ηνπ αλνίμεη λένπο δξφκνπο ζηελ αλάγλσζε θαη θαηλνχξγηα παξάζπξα ζηνλ θφζκν. Θαηά ζπλέπεηα Φεβροσάριος - Μάρηιος

13 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 3. Ππλαληάκε ηα παηδηά εθεί πνπ βξίζθνληαη (θαη φρη εθεί πνπ λνκίδνπκε φηη ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη). Θαλέλα παηδί δελ μεθίλεζε λα αγαπά ην δηάβαζκα κε ηνλ Πεθέξε, ηνλ Ξαπαδηακάληε, ηνλ Κπαιδάθ. Γηα λα αγαπήζεη έλα παηδί ή έλαο έθεβνο ην δηάβαζκα θαη ηνπο θιαζηθνχο ινγνηέρλεο, πξέπεη θαη αξράο λα βξνχκε: ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο αγσλίεο ηνπ, ηα γνχζηα ηνπ, ηνπο θφβνπο ηνπ αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο πνπ έρεη πξαγκαηηθά. Έλα βηβιίν πνπ ραξαθηεξίδεηαη αξηζηνχξγεκα, κπνξεί γηα ηνλ έθεβν λα είλαη έλαο νγθψδεο, βαξεηφο θαηαλαγθαζκφο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

14 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 4. Ξιεζψξα, πνηθηιία θαη άλεζε: Ν λεαξφο αλαγλψζηεο δελ κέλεη θνληά ζην βηβιίν ρσξίο απηά, πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ςάμεη αλάκεζα ζε πνιιά βηβιία, ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα θαη κε άλεζε ρξφλνπ. Νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ ζπρλά δελ είλαη ελεκεξσκέλεο. Ζ λεαληθή ινγνηερλία γλσξίδεη έθξεμε ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιε πνηθηιία ηίηισλ γηα θάζε γνχζην. Ξξφζβαζε ζε ρψξνπο πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο (κεγάια βηβιηνπσιεία, βηβιηνζήθεο θ.ιπ.), Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν λα αλαδεηήζνπλ πιεζψξα ηίηισλ θαη λα ηνπο παξαγγείινπλ, ή γηα λα θαηεβάζνπλ e-books. Φεβροσάριος - Μάρηιος

15 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Νη καζεηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ψζηε: λα αζθήζνπλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ ζα πξνηείλνπλ) αιιά θαη λα επηβεβαηψζνπκε φηη ην βηβιίν, εθηφο απφ εκπνξηθφ πξντφλ, είλαη θαη θνηλσληθφ αγαζφ. Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο βηβιίσλ θαη ε ελεκέξσζε γηα ηε ζύγρξνλε βηβιηνπαξαγσγή νδεγεί ζηελ αλαγλσζηηθή απηνπεπνίζεζε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

16 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 5. Ρα βηβιία δελ έρνπλ πξνθαηαιήςεηο, νη αλαγλψζηεο φκσο έρνπλ. Νη πξνηηκήζεηο δηαθέξνπλ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ζπλερίζνπκε λα ηξνθνδνηνχκε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κεηά ην πξψην βηβιίν πνπ ηνπο άξεζε, ψζηε ε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα θαη λα αλζήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Φεβροσάριος - Μάρηιος

17 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 6. πνζηεξίδνπκε κε θάζε ηξφπν ηε θηιαλαγλσζία ζηνπο ρψξνπο ηεο. Ξψο γίλεηαη απηφ; πάξρνπλ ρψξνη (δεκνηηθέο, ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο) φπνπ πνιιά θαη θαιά βηβιία γηα θάζε είδνπο πξνηίκεζε είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζε φινπο θαη παξ φια απηά κέλνπλ ζηα ξάθηα ηνπο. Ρη ιείπεη; Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εκπιέμνπλ άκεζα ηνπο δπλάκεη αλαγλψζηεο κε ηα βηβιία πνπ βξίζθνληαη αλάκεζά ηνπο Φεβροσάριος - Μάρηιος

18 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 7. Νη έθεβνη εληππσζηάδνληαη απφ ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ, φρη φκσο ζηα βηβιία. Νη πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνη ζηε δχλακε ησλ ιέμεσλ. Πήκεξα, απηνί πνπ γξάθνπλ θξπθά πνηήκαηα ή ζηέιλνπλ επηζηνιέο ζε πεξηνδηθά είλαη ιηγφηεξνη, δελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη ηα λέα παηδηά επηθνηλσλνχλ ζηηο κέξεο καο κε εμίζνπ έληνλνπο ηξφπνπο: ζηηο πξνθνξηθέο ηνπο ζπλνκηιίεο, ζην Γηαδίθηπν (Facebook, Twitter, δεκηνπξγία blogs), κε SMS θ.ά. Αο ηνπο βνεζήζνπκε λα αλαθαιχςνπλ φηη ε δχλακε ηνπ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ παξάγεη αλάινγε επραξίζηεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

19 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 8. Γηα λα πξνηείλεηο θάηη, πξέπεη θη εζχ λα ην ρεηο δνθηκάζεη! Γηα λα κπνξέζεη έλαο ελήιηθνο λα κεηαδψζεη ηε ραξά ηεο αλάγλσζεο, πξέπεη πξψηα θαη ν ίδηνο λα ηελ έρεη αλαθαιχςεη (ή λα ηελ έρεη μαλαβξεί). Γηα λα απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο κηα θαιή γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ηα θαιά βηβιία πξέπεη λα είλαη δξαζηήξηνο θαη ελεκεξσκέλνο. Γη απηφ ινηπφλ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, δξάζεηο θαη εξγαιεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ απηφλ ηνλ ξφιν ηνπο, ψζηε θαη νη ίδηνη λα απνηειέζνπλ έλα παξάδεηγκα ελεκεξσκέλνπ αλαγλψζηε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

20 Με πνηνλ ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ αλάγλσζε δελ ζα κνηάδνπλ κε ζρνιηθέο εξγαζίεο Ξξψηνο ζηφρνο θαη πνιιέο θνξέο ν κνλαδηθφο ηεο ζπλάληεζεο θεηκέλνπ θαη παηδηνχ: η απόλαςζη ηηρ ανάγνωζηρ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ κεηά ηελ αλάγλσζε, είηε πεξηιακβάλεη απιέο δξαζηεξηφηεηεο είηε ζρέδηα εξγαζίαο, ζα ήηαλ θαιφ λα έρεη παηγληψδε κνξθή θαη ηα παηδηά λα ηελ απνιακβάλνπλ. Δπηιέγνπκε κηθξφ αξηζκφ εξσηήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ θνξκαιηζηηθφ ή ξεηνξηθφ ραξαθηήξα (παξαηήξεζε, θαηαλφεζε πεξηερνκέλνπ, πεξηγξαθή θα ζρνιηαζκφο ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, πεξηιήςεηο). Νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαιφ είλαη λα έρνπλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. Φεβροσάριος - Μάρηιος

21 Με πνηνλ ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ αλάγλσζε δελ ζα κνηάδνπλ κε ζρνιηθέο εξγαζίεο Ρα παηδηά βξίζθνληαη θάζε θνξά κπξνζηά ζε έλα πξφβιεκα ζην νπνίν θαινχληαη λα δψζνπλ ιχζε, αηνκηθά ή νκαδηθά, εκπιέθνληαο ην θείκελν. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ-αλαγλψζηε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάκεημε είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ηωλ εξώωλ, ζύλδεζε κε πξνζωπηθέο εκπεηξίεο, κπζνπιαζηηθή ηθαλόηεηα). Ραπηφρξνλα ηα παηδηά εξεπλνχλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε (εξεπλεηηθέο εξγαζίεο-δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο) παξάγνπλ ιφγν πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ (δεκηνπξγηθή γξαθή), ζπλδένπλ ην θείκελν κε άιιεο ηέρλεο (ηα εηθαζηηθά, ηε κνπζηθή, ηελ θίλεζε, ην ζεαηξηθό παηρλίδη), δεκηνπξγνχλ (δωγξαθίδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, θηλνύληαη, παίδνπλ απηνζρέδηα δξώκελα), αλαπηχζζνπλ θξηηηθή θαη απνθιίλνπζα ζθέςε. Δλίνηε δελ νξγαλψλνπκε δξαζηεξηφηεηεο. Δηαβάδνπκε θαη απνιακβάλνπκε. Ρα ινγνηερληθά θείκελα «κηινχλ» κφλα ηνπο ζηα παηδηά-αλαγλψζηεο ή ηα παηδηά πξνηείλνπλ ηα ίδηα δηθέο ηνπο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

22 Δίλαη ρξήζηκεο νη παξνπζηάζεηο βηβιίσλ ζηελ ηάμε από ηα παηδηά; Νη απιέο ιεθηηθέο παξνπζηάζεηο βηβιίσλ απφ ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ή ε ζπκπιήξσζε θαξηέιαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα βαξεηή, ρσξίο ελδηαθέξνλ δηαδηθαζία αλ επαλαιακβάλεηαη δηαξθψο. Αλ ηελ αθνινπζήζνπκε, γηα λα ιεηηνπξγήζεη παξσζεηηθά γηα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ δηαβάζεη ηα βηβιία, πξέπεη λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ Ωο εθ ηνχηνπ ε παξφηξπλζε ζηηο νκάδεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ βηβιία ζηελ ηάμε, κπνξεί λα είλαη ε παξνπζίαζε απηή λα έρεη πξσηφηππν ραξαθηήξα. Ξ.ρ. παξνπζηάζηε ρσξίο λα κηιάηε, κφλν κε εηθφλεο, θηλήζεηο θαη ήρνπο/κνπζηθή ή δεκηνπξγήζηε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή. Ζ παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθδειψζεηο αλνηρηέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηηο νπνίεο ζα νξγαλψζνπλ νη καζεηέο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

23 Άιιεο πξαθηηθέο Ππλεξγαζηείηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεκάησλ αηζζεηηθήο παηδείαο (π.ρ. εηθαζηηθά, κνπζηθή). Πρεδηάζηε (απφ θνηλνχ) θαη πινπνηήζηε (έζησ ζε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ψξεο) θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε αθνξκή ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ. Ρν ινγνηερληθφ θείκελν αμηνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηε κνξθή ηεο δηεπηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο π.ρ. ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα ινγνηερληθά βηβιία γηα πεξηβαιινληηθά ή άιια θνηλσληθά ζέκαηα. Νηηδήπνηε θη αλ ζρεδηάζνπκε πνηέ δελ μερλάκε ηελ αλάγλσζε-απφιαπζε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

24 Άιιεο πξαθηηθέο Θαζηεξψλνπκε π.ρ. ην «δεθάιεπην ηεο ινγνηερλίαο». Δλδεηθηηθά: Θάζε Ξαξαζθεπή, ζην ηειεπηαίν (ή ζην πξψην) δηδαθηηθφ δεθάιεπην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ινγνηερλίαο, καζεηήο/καζήηξηα ηεο ηάμεο δηαβάδεη έλα απφζπαζκα απφ βηβιίν πνπ έρεη επηιέμεη πξνζσπηθά θαη λνκίδεη φηη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο. Έπεηηα απφ ζπδήηεζε θαη ζπκθσλία ηα αλαγλψζκαηα έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, π.ρ. ρηνχκνξ. Πην μεθίλεκα επηιέγεη θαη δηαβάδεη ν θαζεγεηήο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

25 Πώο ζα εκπινπηίζσ ηε βηβιηνζήθε κε βηβιία ρσξίο θόζηνο; Ξξνηείλεηαη κφληκε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πην θνληηλήο βηβιηνζήθεο. Θάζε κήλα έλαο αξηζκφο βηβιίσλ κε θνηλφ ζέκα κεηαθέξεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε ζην ζρνιείν. Ξ.ρ. φηαλ πξαγκαηεχεζηε ζηελ ηάμε ηελ ελφηεηα ηεο Νηθνινγίαο, φια ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνζήθε θαη είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα κεηαθέξνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη δαλείδνληαη ζηα παηδηά. Ρνλ επφκελν ηξίκελν ηα βηβιία επηζηξέθνληαη θαη επηιέγεηαη άιιν ζέκα. Μεθηλά ε «βηβιηνζήθε ηνπ δηαιείκκαηνο». Θακηά δεθαξηά βηβιία απιψλνληαη ζηελ απιή ή ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ πάλσ ζε κεξηθά ζξαλία πνπ έρνπλ ελσζεί θαη έρνπλ θηηάμεη έλα κεγάιν ηξαπέδη. Πην δηάιεηκκα ηα παηδηά ηεο ηάμεο καο μεθπιιίδνπλ ηα βηβιία. Ξιεζηάδνπλ ίζσο θαη ηα παηδηά ησλ άιισλ ηάμεσλ. Θαλείο δελ ηα εκπνδίδεη λα μεθπιιίζνπλ ηα βηβιία, λα δηαβάζνπλ θάπνην απφζπαζκα, λα ελεκεξσζνχλ ή απιά λα ην δηαζθεδάζνπλ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

26 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Ξξφθιεζε ζεαηξηθήο έθθξαζεο -Γξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ/ηεο ηζηνξίαο -Σξήζε ράξηηλεο θνχθιαο/ρερληθή ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ -Γεκηνπξγία ελφο πνηήκαηνο, πνπ λα βαζίδεηαη ζην βηβιίν πνπ δηαβάδνπλ, ζε ειεχζεξν ζηίρν, ζε κνξθή ρατθνχ ή κε νκνηνθαηαιεμία αλ ην κπνξνχλ, δίλνληάο ηνπο θάπνηεο ιέμεηο. Ρα παηδηά - καληεχνπλ απφ ην εμψθπιιν θαη γξάθνπλ ηζηνξίεο. - γξάθνπλ ηζηνξίεο κε εξέζηζκα ηηο εηθφλεο ελφο βηβιίνπ Φεβροσάριος - Μάρηιος

27 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -θαηαγξάθνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ, δσγξαθίδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη δεκηνπξγνχλ πνηήκαηα. -δεκηνπξγνχλ ηε δηαθεκηζηηθή αθίζα ελφο βηβιίνπ ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηθφλα, θείκελν θαη ζιφγθαλ (ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή θξάζε, θαηαλνεηή, επξεκαηηθή, πξσηφηππε θαη εληππσζηαθή, ηελ νπνία εχθνια απνκλεκνλεχνπκε) -μεθπιιίδνπλ ιεπθψκαηα κε έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ. Πηε ζπλέρεηα πξνηείλνπλ εηθαζηηθά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη εμψθπιια ζε βηβιία πνπ έρνπλ δηαβάζεη, ηα εμψθπιια-αξηζηνπξγήκαηα. Γηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

28 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε - γξάθνπλ κηα ηζηνξία μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε εηθφλα ηνπ βηβιίνπ θαη ηειεηψλνληαο κε ηελ ηειεπηαία - «δσληαλεχνπλ» ηηο εηθφλεο ησλ βηβιίσλ αλαπαξηζηψληαο ηηο πηζηά κε ηα ζψκαηά ηνπο. Θάπνηα παηδηά κηκνχληαη ηηο αλζξψπηλεο κνξθέο θαη άιια ηα άςπρα αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο παληά ή θνξδέιεο γηα θφλην. Πηε ζπλέρεηα ε «δσληαλή» εηθφλα θσηνγξαθίδεηαη θαη ηα παηδηά ζπδεηνχλ ζε πνην βαζκφ θαηάθεξαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ην πξσηφηππν θαξέ - γξάθνπλ θαη εηθνλνγξαθνχλ ηζηνξίεο κε αθεηεξία παξακχζηα - γξάθνπλ ηζηνξίεο κε αθεηεξία εηθφλεο βηβιίσλ - εηθνλνγξαθνχλ παξακχζηα ή άιιεο ηζηνξίεο αλαπαξάγνληαο ηερλνηξνπίεο δσγξάθσλ Φεβροσάριος - Μάρηιος

29 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -ελψλνπλ ηηο ηζηνξίεο απφ δηάθνξα βηβιία πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζ απηνχο πξνεγνπκέλσο θαη γξάθνπλ κηα δηθή ηνπο -παξνπζηάδνπλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ήξσα (ινγνηερληθνχ βηβιίνπ) ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (δξάζε, εκθάληζε, ραξαθηήξα). Πηε ζπλέρεηα ζε νκάδεο ηα παηδηά απνθαζίδνπλ γηα ην πξνθίι ελφο ήξσα φπσο ηνλ θαληάδνληαη θαη ηνλ ηνπνζεηνχλ ζε έλα αθεγεκαηηθφ πιαίζην -κειεηνχλ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ ηζηνξηψλ πνπ δηάβαζαλ, ηαπηίδνληαη καδί ηνπο ή ηνπο απνξξίπηνπλ, δεκηνπξγνχλ λένπο ήξσεο θαη κπαίλνπλ θαη νη ίδηνη ζηελ ηζηνξία Φεβροσάριος - Μάρηιος

30 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε - παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ. Πε έλα επφκελν κάζεκα παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξία ηελ νπνία έρνπλ αιιάμεη ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηεο επεκβαίλνληαο ζηελ πινθή ηεο. Ρα ππφινηπα παηδηά θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζεκεία ηεο πινθήο πνπ θξάηεζαλ νη ζπκκαζεηέο-ζπγγξαθείο απφ ηελ παιηά ηζηνξία - έρνληαο δηαβάζεη έλα βηβιίν ηεο αξεζθείαο ηνπο μαλαπιάζνπλ ηελ ηζηνξία, πξνθνξηθά ή γξαπηά, κεηαβάιινληαο ηνλ ζθεληθφ ρψξν ή ρξφλν - πξνηείλνπλ βηβιία πνπ ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δηαζσζνχλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο ή βηβιία πνπ λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα κεηαθέξεη έλα δηαζηεκφπινην κε απνζηνιή ηελ αλαδήηεζε άιισλ πνιηηηζκψλ ή βηβιία πνπ λνκίδνπλ φηη αμίδεη λα δηαζσζνχλ έπεηηα απφ κηα ππξεληθή θαηαζηξνθή ηεο γεο θαη δηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο Φεβροσάριος - Μάρηιος

31 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Σσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δχν νκάδεο θαη ηνπο αλαζέηνπκε ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ ηεο αξεζθείαο ηνπο. Όηαλ ην έρνπλ δηαβάζεη βάδνπκε ηηο νκάδεο αληηθξηζηά θαη ηα παηδηά ηεο κίαο νκάδαο θάλνπλ εξσηήζεηο ζηελ άιιε νκάδα θαη ην αληίζεην. Κε βάζε ηηο απαληήζεηο, πξνζπαζνχλ νκαδηθά λα ζπλζέζνπλ πξνθνξηθά ή γξαπηά ηελ ηζηνξία. Πην ηέινο νη ηζηνξίεο δηαβάδνληαη θαη γίλνληαη ζπγθξίζεηο. -Αλ ην βηβιίν πνπ δηαβάδνπλ ηα παηδηά ππάξρεη ζε ηειενπηηθή ή θηλεκαηνγξαθηθή δηαζθεπή ελζαξξχλνληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ. Ρα παηδηά εληνπίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν κέζσλ (νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ ζθελνζέηε, ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη αληίζηνηρεο νπηηθέο εηθφλεο θ.ά.). Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε βηβιία πνπ έρνπλ γίλεη ζεαηξηθά έξγα, εηθνλνγξαθεκέλα-θφκηθο, θηλνχκελα ζρέδηα θ.ά. Φεβροσάριος - Μάρηιος

32 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Ρα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο θηηάρλνπλ έλα ηζηνιφγην (blog) θξηηηθήο θαη παξνπζίαζεο βηβιίσλ ζην νπνίν ζπδεηνχλ γηα ηα βηβιία πνπ έρνπλ δηαβάζεη. Ζ ζπδήηεζε είλαη αλνηρηή: κηιάκε γηα βηβιία πνπ καο άξεζαλ ή δελ καο άξεζαλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμεγήζνπκε ηνπο ιφγνπο. -Ρα παηδηά θηηάρλνπλ εθεκεξίδα κε «εηδήζεηο» απφ βηβιία πνπ δηάβαζαλ. Δπηιέγνπλ απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία πνπ δηάβαζαλ θαη αθνχ πξψηα ηνπο παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, επηρεηξνχλ λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε θείκελν εηδεζενγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. (π.ρ. ε παξνπζίαζε ηνπ ζαημπεξηθνχ Οσκαίνο θαη Ηνπιηέηα ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ηε κνξθή κηαο είδεζεο κε ηίηιν «Ρξαγηθή απηνθηνλία δεπγαξηνχ ζηε Βεξφλα». Φεβροσάριος - Μάρηιος

33 Βιβλιογραφία Απνζηνιίδνπ, Β. Κξηηήξηα επηινγήο ινγνηερληθώλ βηβιίσλ γηα ζρνιηθή ρξήζε. Αζήλα: ΝΔΓΒ-ΔΘΔΒΗ, 1997 Αξηδαλίδνπ, Δ., Γνπιήο, Γ., Γξφζδνο, Π. & Θαξαθίηζηνο, Α. Παηρλίδηα θηιαλαγλσζίαο θαη αλαγλσζηηθέο εκςπρώζεηο. Αζήλα: Gutenberg - Γηψξγνο & Θψζηαο Γαξδαλφο, Γξφζνο Β., Θπξίδεο Α. & Πνπιηψηεο Κ. (επηκ.). Δξαζηεξηόηεηεο γλσξηκίαο κε ην βηβιίν θαη ηε βηβιηνζήθε. Αζήλα: Ρππσζήησ-Γηψξγνο Γαξδαλφο, Θαηζίθε-Γθίβαινπ Ά., Θαινγήξνπ Ρδ., & Σαιθηαδάθε Ά. (επηκ.). Φηιαλαγλσζία θαη ζρνιείν. Αζήλα: Ξαηάθεο, Manguel, A. Η ηζηνξία ηεο αλάγλσζεο. Κηθξ. Ι. Θαινβπξλάο. Αζήλα: Λέα Πχλνξα-Α.Α.Ιηβάλεο, Κπίξθεηο, Π. Οη ειεγείεο ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ: Η κνίξα ηεο αλάγλσζεο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή. Κηθξ. Ι. Δμαξρνπνχινπ. Αζήλα: Θαζηαληψηεο, Ξαπαδάηνο, Γ.Π. Παηδηθό βηβιίν θαη θηιαλαγλσζία: Θεσξεηηθέο αλαθνξέο θαη πξνζεγγίζεηο-δξαζηεξηόηεηεο. Αζήλα: Ξαηάθεο, Ππηλθ, Ρδ. Τα παηδηά σο αλαγλώζηεο. Κηθξ. Θ. Ληειφπνπινο. Αζήλα: Θαζηαληψηεο, EKEBI: φιλαναγνωσία- καινοηόμες δράζεις ενίζτσζης ηης θιλαναγνωζίας ηων μαθηηών Φεβροσάριος - Μάρηιος

34 Γξάκκα ζ έλα παηδί γηα ηε Φηιαλαγλσζία ΧΑΡΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟ Γιατί να διαβάζει λογοτεχνία ένα παιδί; Γιατύ να θϋλει να ταξιδϋψει με το υποβρύχιο του Κϊπταιν Νϋμο λεύγεσ κϊτω από τη ςκοτεινό, μαύρη θϊλαςςα, ό να διαςχύςει με ποταμόπλοιο τον γεμϊτο αλιγϊτορεσ Μιςςιςςιππό παρϋα με τον αναμαλλιαςμϋνο και αθυρόςτομο Τομ Σόγιερ; Γιατύ να θϋλει να πολεμόςει με τον Ιβανόη, ό τον Ντ Αρτανιϊν εναντύον όλων των κακών, ύπουλων εχθρών του κόςμου; Γιατύ να θϋλει, όπωσ ο Πότερ Παν να πετϊξει ςτον ουρανό ό να πηδόξει με τη Μαύρη Πόππινσ μϋςα ςε μια ζωγραφιϊ και να βρεθεύ ξαφνικϊ ςτη χώρα του Ποτϋ ό ς ϋναν υπϋροχο κόπο με πιγκουύνουσ να του ςερβύρουν παγωτό ςοκολϊτα; Γιατύ να κοιμηθεύ ςτη γλυκιϊ αγκαλιϊ μιασ αρκούδασ, όπωσ ο Μόγλησ ςε εκεύνη του Μπαλού, ό ν ανϊψει φωτιϊ ςτο ςτομϊχι μιασ φϊλαινασ, όπωσ ϋκανε ο ψευτϊκοσ ο Πινόκιο; Γιατύ να επιχειρόςει τον γύρο του κόςμου ςε 80 ημϋρεσ, ταξιδεύοντασ ςαν μικρόσ Φιλϋασ Φογκ, ακόμη και με αερόςτατο, πϊνω από επικύνδυνεσ, χιονιςμϋνεσ βουνοκορφϋσ; Γιατύ να ακούςει τισ ςυμβουλϋσ ενόσ πϊνθηρα, ενόσ γρύλλου ό μιασ μικρόσ νερϊιδασ που ακούει ςτο παρϊξενο όνομα Τύνκερ Μπελ; Γιατύ να θϋλει να κονταροχτυπηθεύ με ανεμόμυλουσ ό να καταδιώκει τον Μόμπυ Ντικ επύ μόνεσ ςτισ τρικυμιςμϋνεσ θϊλαςςεσ; Φεβροσάριος - Μάρηιος

35 Γιατύ να βγει βόλτα ςτο δϊςοσ με επτϊ νϊνουσ ό να κρυφθεύ ςτο καμπαναριό μιασ μεγϊλησ εκκληςύασ μ ϋναν καλοκϊγαθο καμπούρη, που οι φύλοι του, κϊτι παρϊξενα πϋτρινα ανθρωπϊκια, τον φωνϊζουν Κουαςιμόδο; Γιατύ να θϋλει να φανταςτεύ ότι εύναι ο Μικρόσ Πρύγκιπασ, ο Σεβϊχ ο θαλαςςινόσ, ο Αλαντύν, η Σταχτοπούτα, ο Όλιβερ Τουύςτ, ο Δον Κιχώτησ, η Ποκαχόντασ, η γοργόνα Άριελ, ο Χϊρρυ Πότερ; Ότι μπορεύ να ςυνομιλεύ με αετούσ, ιππόκαμπουσ, τύγρεισ; Ακόμη και με φαντϊςματα, ξωτικϊ και τζύνια; Γιατύ να θϋλει ν ανακαλύψει το μυςτικό που κρύβει βαθιϊ μϋςα του καθώσ τα μϊτια του τρϋχουν πϊνω ςτισ λϋξεισ του βιβλύου; Ότι εύναι ϋνα μοναδικό, υπϋροχο παιδύ, που όμοιό του δεν θα υπϊρξει ποτϋ ξανϊ. Που ς αυτόν τον νϋο κόςμο που απλώνεται τώρα μπροςτϊ του, όμορφο, μυςτηριώδη αλλϊ κι επικύνδυνο, όλα όςα ϋχει φανταςτεύ και θελόςει μπορεύ να ςυμβούν, φτϊνει να ϋχει τη δύναμη να ςυνεχύζει, όταν τελειώςει το διϊβαςμα, να εύναι ο εαυτόσ του. Που ςημαύνει να δώςει κι αυτό μια μϊχη, όπωσ όλοι οι όρωϋσ των βιβλύων του, εναντύον ςε οτιδόποτε προςπαθεύ να του αποδεύξει ότι η ζωό εύναι μια πληκτικό, προβλϋψιμη, πεζό ιςτορύα. Πηγό: Φεβροσάριος - Μάρηιος

36 ΟΜΑΓΑ ΝΑΠ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ ( ) Επιστημονική υπεύθυνη: Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επ. Καθηγήτρια ΝΕ Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Σύνδεσμος - Επιθεωρητής: Λοΐζος Αναστασιάδης, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Φιλόλογοι Υποστηρικτές του Π.Σ. Λογοτεχνίας: Βασιλική Σελιώτη, Γραφείο Α.Π. Αλέξανδρος Μπαζούκης, Υ.Α.Π. - Γραφείο Α.Π. Γιώργος Μύαρης Υ.Α.Π. Μαρία Παπαλεοντίου, Π.Ι. Λαμπριανή Ματθαίου, Σύμβουλος Λογοτεχνίας Κάκια Παπακυριακού, Π.Ι.

37 Επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο! Φεβροσάριος - Μάρηιος

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος

Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος Με ζύλζεκά καο «Γηαβάδσ βηβιία δίλσ θηεξά ζηε ζθέςε κνπ» επηρεηξνύκε θαη επηδηώθνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα