εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης"

Transcript

1 εκηλάξηα Δπηζεσξεηώλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Λέσχη ανάγνωσης Φεβροσάριος - Μάρηιος 2013

2 Διαπιςτώςεισ Το εξωσχολικό διάβασμα -ανέκαθεν φιλόδοξος στόχος της εκπαίδευσης- παραμένει και σήμερα μια ελιτίστικη ενασχόληση ελάχιστων μαθητών Στην εποχή μας προσφέρεται για τα παιδιά πληθώρα εναλλακτικών δραστηριοτήτων που φαίνονται ελκυστικότερες από το διάβασμα και δεν απαιτούν πνευματική εγρήγορση Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας του λογοτεχνικού βιβλίου δεν επιτυγχάνει ούτε το στόχο της φιλαναγνωσίας αλλά ούτε και τον βραχυπρόθεσμο στόχο της μελέτης και αφομοίωσης ενός λογοτεχνικού βιβλίου Φεβροσάριος - Μάρηιος

3 Διαπιςτώςεισ Παράμετροι όπως το κατάλληλο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον και οι ξεχωριστές εμπειρίες επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά του αναγνώστη είναι πολύ πιθανόν άτομα της ίδιας ηλικίας και του ίδιου ψυχοπνευματικού επιπέδου ανάπτυξης να έχουν διαφορετικό προφίλ αναγνώστη Φεβροσάριος - Μάρηιος

4 Διαπιςτώςεισ Η «λογοτεχνική εκπαίδευση» του νέου ανθρώπου εξαρτάται από δύο παράγοντες: α) την οικογένεια, που είναι βασικός φορέας των περισσότερων μορφών «άτυπης» εκπαίδευσης του παιδιού, β) το σχολείο που είναι ο κύριος διεκπεραιωτής της «τυπικής» εκπαίδευσης του νέου ανθρώπου. Άρα, σε μεγάλο βαθμό, οι φιλαναγνωστικές πρακτικές ή συνήθειες είναι ήδη διαμορφωμένες όταν τα παιδιά φτάνουν στη Μέση Εκπαίδευση, αφού εκτός της οικογένειας προηγείται και η Δημοτική Εκπαίδευση, καλούμαστε επομένως να ενισχύσουμε μια σχέση που είναι ήδη ελλιπής ή προβληματική. Φεβροσάριος - Μάρηιος

5 Έρευνα του ΟΟΣΑ εφ. Ελεσθεροτσπία/Ιανοσάριος 2011 κεηαμχ καζεηψλ 15 ρξνλψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΝΝΠΑ (ησλ πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ), οι Έλληνερ μαθηηέρ καηέσοςν πλέον ηην 1η θέζη ζηο εξωζσολικό διάβαζμα παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ. ην 60,5% ησλ Διιήλσλ καζεηψλ αλαθέξεη φηη δηαβάδεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία "αξθεηέο θνξέο ην κήλα" ή "αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα" πεξηνδηθά θαη αθνινπζνχλ νη εθεκεξίδεο ζε πνζνζηφ 42,8%, ηα θφκηθο ζε πνζνζηφ 24,7%, ηα ινγνηερληθά βηβιία ζε πνζνζηφ 21,5%. ζε ζρέζε κε ην 2000 νη Έιιελεο εκθαλίδνπλ αχμεζε θαηά 4,5 κνλάδεο ελψ ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πνπ δηαβάδνπλ γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε κεηψζεθε ζε 63,8% ην 2009 απφ 68,8% ην Φεβροσάριος - Μάρηιος

6 Έρευνα του ΟΟΣΑ Ξνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΝΝΠΑ πνπ δηαβάδνπλ γηα δηθή ηνπο επραξίζηεζε: Ελλάδα 82,50% Ρνπξθία 77,10% Κεμηθφ 76,20% Ρζερία 75,00% Νπγγαξία 74,50% Θαλαδάο 68,90% Λέα Εειαλδία 68,70% Ξνισλία 67,80% Φηλιαλδία 67,00% Γαλία 66,40% Ηηαιία 66,10% Ηζξαήι 65,50% Ξνξηνγαιία 64,80% Απζηξαιία 63,30% Πνπεδία 62,70% Ηζιαλδία 62,00% Λφηηα Θνξέα 61,50% Δζζνλία 61,40% Γαιιία 61,20% Ηζπαλία 60,40% Βξεηαλία 60,40% Σηιή 60,30% Πινβελία 60,20% Λνξβεγία 60,00% Πινβαθία 59,10% Γεξκαλία 58,70% Ηξιαλδία 58,10% ΖΞΑ 58,00% Ηαπσλία 55,80% Βέιγην 55,60% Διβεηία 55,40% Ινπμεκβνχξγν 51,80% Νιιαλδία 51,40% Απζηξία 50,00% Παπά ηην ππωηιά, ηα δοκίμια και η λογοηεσνία θαίνεηαι να αποηελούν ηιρ ηελεςηαίερ επιλογέρ ηων μαθηηών μεηαξύ ηων εξωζσολικών βιβλίων Φεβροσάριος - Μάρηιος

7 Γηα ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε Γλσζηηθά, απηφ πνπ νλνκάδνπκε ινγνηερληθή αλάγλσζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ. Ππλδέεηαη θπξίσο κε ηελ απόρηεζε ηεο δεμηόηεηαο από ην παηδί-αλαγλώζηε ώζηε λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη, πέξα θαη πάλσ από ηε ζεκαζία θαη ην λόεκα ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ, ηνλ ηξόπν ζύλζεζεο θαη θαηαζθεπήο ελόο ηέηνηνπ έξγνπ. Ξξφθεηηαη γηα κηα κνξθή αλάγλσζεο ζηελ νπνία ν αλαγλψζηεο είλαη επαπκήρ, έκπεηξνο θαη ηθαλφο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

8 Γηα ηε ινγνηερληθή αλάγλσζε Δηδηθφηεξα ινγνηερληθή αλάγλσζε ππνρξεψλεη ή θαζνδεγεί ηνλ αλαγλψζηε λα αλαθαιύπηεη: ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, ην ρηίζηκφ ηνπο, ηνπο αξκνχο θαη ηηο ηερληθέο (αθφκε θαη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο) πνπ ηα ζπλδένπλ, ηα ζπλζέηνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ηε γξαθή ηνπο. Τα εξγαιεία ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο έξρνληαη ζην πξνζθήλην καδί κε ηε γλώζε ζηνηρεησδώλ ελλνηώλ: ην είδνο ηνπ αθεγεηή, ηεο νπηηθήο γσλίαο, ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

9 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Tν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δέρεηαη πηα ηελ επηξξνή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο σο κέζν πξναγσγήο ηεο θηιαλαγλσζίαο Ρν θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ εηζάγεη σο κέξνο ηεο ινγνηερληθήο αγσγήο (έκθαζε ζηελ θαηάθηεζε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ) Φεβροσάριος - Μάρηιος

10 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο θηιαλαγλσζία, δχν βαζηθνί ππιψλεο δεκηνπξγηθή γξαθή δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο Ζ θηιαλαγλσζία επηηξέπεη ζην παηδί λα κεηεμειηρζεί ζε έλαλ ζνβαξφ αλαγλψζηε θαη Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ηνπ θαιιηεξγεί ηελ αλάπηπμε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ Φεβροσάριος - Μάρηιος

11 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Οσηώ (8) ππακηικέρ για να αγαπήζοςν οι έθηβοι ηο διάβαζμα 1. Έλα «βαξεηφ» βηβιίν είλαη πνιχ ρεηξφηεξν απφ έλα «ηνικεξφ» βηβιίν. Ρν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο ελφο ινγνηερληθνχ βηβιίνπ γηα κεγάια παηδηά θαη εθήβνπο θαίλεηαη λα είλαη ε έληαζε αθνχ παηδηά θαη έθεβνη δνπλ κέζα ζε ζπλερή έληαζε. Έλα βηβιίν επίπεδν, γεκάην «νξζφηεηα» θαη «θαλνληθφηεηα», πηζαλφλ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ ηειεφξαζε, ή ζην Γηαδίθηπν. Φεβροσάριος - Μάρηιος

12 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 2. Νη ελήιηθεο έρνπκε ηελ ηάζε λα θαηαδηθάδνπκε ακέζσο εθείλα ηα βηβιία πνπ ζπλαξπάδνπλ ηα παηδηά: πεξηπέηεηαο, θαληαζίαο, θφκηθο, αηζζεκαηηθά κπζηζηνξήκαηα ζε ζπλέρεηεο θιπ. Κε απηή ηελ αληηκεηψπηζε κάιινλ θφβνπκε θάζε επαθή κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ εθήβνπ. Αληί λα θαηαδηθάδνπκε, αμηνπνηνχκε ηα γνχζηα ηνπ, ψζηε λα ηνπ πξνηείλνπκε έλα βηβιίν θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ην νπνίν ζα ηνπ αλνίμεη λένπο δξφκνπο ζηελ αλάγλσζε θαη θαηλνχξγηα παξάζπξα ζηνλ θφζκν. Θαηά ζπλέπεηα Φεβροσάριος - Μάρηιος

13 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 3. Ππλαληάκε ηα παηδηά εθεί πνπ βξίζθνληαη (θαη φρη εθεί πνπ λνκίδνπκε φηη ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη). Θαλέλα παηδί δελ μεθίλεζε λα αγαπά ην δηάβαζκα κε ηνλ Πεθέξε, ηνλ Ξαπαδηακάληε, ηνλ Κπαιδάθ. Γηα λα αγαπήζεη έλα παηδί ή έλαο έθεβνο ην δηάβαζκα θαη ηνπο θιαζηθνχο ινγνηέρλεο, πξέπεη θαη αξράο λα βξνχκε: ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο αγσλίεο ηνπ, ηα γνχζηα ηνπ, ηνπο θφβνπο ηνπ αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο πνπ έρεη πξαγκαηηθά. Έλα βηβιίν πνπ ραξαθηεξίδεηαη αξηζηνχξγεκα, κπνξεί γηα ηνλ έθεβν λα είλαη έλαο νγθψδεο, βαξεηφο θαηαλαγθαζκφο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

14 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 4. Ξιεζψξα, πνηθηιία θαη άλεζε: Ν λεαξφο αλαγλψζηεο δελ κέλεη θνληά ζην βηβιίν ρσξίο απηά, πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ςάμεη αλάκεζα ζε πνιιά βηβιία, ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα θαη κε άλεζε ρξφλνπ. Νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ ζπρλά δελ είλαη ελεκεξσκέλεο. Ζ λεαληθή ινγνηερλία γλσξίδεη έθξεμε ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιε πνηθηιία ηίηισλ γηα θάζε γνχζην. Ξξφζβαζε ζε ρψξνπο πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο (κεγάια βηβιηνπσιεία, βηβιηνζήθεο θ.ιπ.), Αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν λα αλαδεηήζνπλ πιεζψξα ηίηισλ θαη λα ηνπο παξαγγείινπλ, ή γηα λα θαηεβάζνπλ e-books. Φεβροσάριος - Μάρηιος

15 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο Νη καζεηέο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ψζηε: λα αζθήζνπλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ ζα πξνηείλνπλ) αιιά θαη λα επηβεβαηψζνπκε φηη ην βηβιίν, εθηφο απφ εκπνξηθφ πξντφλ, είλαη θαη θνηλσληθφ αγαζφ. Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο βηβιίσλ θαη ε ελεκέξσζε γηα ηε ζύγρξνλε βηβιηνπαξαγσγή νδεγεί ζηελ αλαγλσζηηθή απηνπεπνίζεζε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

16 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 5. Ρα βηβιία δελ έρνπλ πξνθαηαιήςεηο, νη αλαγλψζηεο φκσο έρνπλ. Νη πξνηηκήζεηο δηαθέξνπλ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ζπλερίζνπκε λα ηξνθνδνηνχκε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κεηά ην πξψην βηβιίν πνπ ηνπο άξεζε, ψζηε ε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα θαη λα αλζήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Φεβροσάριος - Μάρηιος

17 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 6. πνζηεξίδνπκε κε θάζε ηξφπν ηε θηιαλαγλσζία ζηνπο ρψξνπο ηεο. Ξψο γίλεηαη απηφ; πάξρνπλ ρψξνη (δεκνηηθέο, ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο) φπνπ πνιιά θαη θαιά βηβιία γηα θάζε είδνπο πξνηίκεζε είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζε φινπο θαη παξ φια απηά κέλνπλ ζηα ξάθηα ηνπο. Ρη ιείπεη; Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εκπιέμνπλ άκεζα ηνπο δπλάκεη αλαγλψζηεο κε ηα βηβιία πνπ βξίζθνληαη αλάκεζά ηνπο Φεβροσάριος - Μάρηιος

18 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 7. Νη έθεβνη εληππσζηάδνληαη απφ ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ, φρη φκσο ζηα βηβιία. Νη πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνη ζηε δχλακε ησλ ιέμεσλ. Πήκεξα, απηνί πνπ γξάθνπλ θξπθά πνηήκαηα ή ζηέιλνπλ επηζηνιέο ζε πεξηνδηθά είλαη ιηγφηεξνη, δελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη ηα λέα παηδηά επηθνηλσλνχλ ζηηο κέξεο καο κε εμίζνπ έληνλνπο ηξφπνπο: ζηηο πξνθνξηθέο ηνπο ζπλνκηιίεο, ζην Γηαδίθηπν (Facebook, Twitter, δεκηνπξγία blogs), κε SMS θ.ά. Αο ηνπο βνεζήζνπκε λα αλαθαιχςνπλ φηη ε δχλακε ηνπ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ παξάγεη αλάινγε επραξίζηεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

19 Σερληθέο εκςύρσζεο θαη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο 8. Γηα λα πξνηείλεηο θάηη, πξέπεη θη εζχ λα ην ρεηο δνθηκάζεη! Γηα λα κπνξέζεη έλαο ελήιηθνο λα κεηαδψζεη ηε ραξά ηεο αλάγλσζεο, πξέπεη πξψηα θαη ν ίδηνο λα ηελ έρεη αλαθαιχςεη (ή λα ηελ έρεη μαλαβξεί). Γηα λα απνηειεί ν εθπαηδεπηηθφο κηα θαιή γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ηα θαιά βηβιία πξέπεη λα είλαη δξαζηήξηνο θαη ελεκεξσκέλνο. Γη απηφ ινηπφλ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, δξάζεηο θαη εξγαιεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ απηφλ ηνλ ξφιν ηνπο, ψζηε θαη νη ίδηνη λα απνηειέζνπλ έλα παξάδεηγκα ελεκεξσκέλνπ αλαγλψζηε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

20 Με πνηνλ ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ αλάγλσζε δελ ζα κνηάδνπλ κε ζρνιηθέο εξγαζίεο Ξξψηνο ζηφρνο θαη πνιιέο θνξέο ν κνλαδηθφο ηεο ζπλάληεζεο θεηκέλνπ θαη παηδηνχ: η απόλαςζη ηηρ ανάγνωζηρ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ κεηά ηελ αλάγλσζε, είηε πεξηιακβάλεη απιέο δξαζηεξηφηεηεο είηε ζρέδηα εξγαζίαο, ζα ήηαλ θαιφ λα έρεη παηγληψδε κνξθή θαη ηα παηδηά λα ηελ απνιακβάλνπλ. Δπηιέγνπκε κηθξφ αξηζκφ εξσηήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο έρνπλ θνξκαιηζηηθφ ή ξεηνξηθφ ραξαθηήξα (παξαηήξεζε, θαηαλφεζε πεξηερνκέλνπ, πεξηγξαθή θα ζρνιηαζκφο ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, πεξηιήςεηο). Νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαιφ είλαη λα έρνπλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. Φεβροσάριος - Μάρηιος

21 Με πνηνλ ηξόπν νη δξαζηεξηόηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ αλάγλσζε δελ ζα κνηάδνπλ κε ζρνιηθέο εξγαζίεο Ρα παηδηά βξίζθνληαη θάζε θνξά κπξνζηά ζε έλα πξφβιεκα ζην νπνίν θαινχληαη λα δψζνπλ ιχζε, αηνκηθά ή νκαδηθά, εκπιέθνληαο ην θείκελν. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ-αλαγλψζηε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάκεημε είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ηωλ εξώωλ, ζύλδεζε κε πξνζωπηθέο εκπεηξίεο, κπζνπιαζηηθή ηθαλόηεηα). Ραπηφρξνλα ηα παηδηά εξεπλνχλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε (εξεπλεηηθέο εξγαζίεο-δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο) παξάγνπλ ιφγν πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ (δεκηνπξγηθή γξαθή), ζπλδένπλ ην θείκελν κε άιιεο ηέρλεο (ηα εηθαζηηθά, ηε κνπζηθή, ηελ θίλεζε, ην ζεαηξηθό παηρλίδη), δεκηνπξγνχλ (δωγξαθίδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, θηλνύληαη, παίδνπλ απηνζρέδηα δξώκελα), αλαπηχζζνπλ θξηηηθή θαη απνθιίλνπζα ζθέςε. Δλίνηε δελ νξγαλψλνπκε δξαζηεξηφηεηεο. Δηαβάδνπκε θαη απνιακβάλνπκε. Ρα ινγνηερληθά θείκελα «κηινχλ» κφλα ηνπο ζηα παηδηά-αλαγλψζηεο ή ηα παηδηά πξνηείλνπλ ηα ίδηα δηθέο ηνπο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

22 Δίλαη ρξήζηκεο νη παξνπζηάζεηο βηβιίσλ ζηελ ηάμε από ηα παηδηά; Νη απιέο ιεθηηθέο παξνπζηάζεηο βηβιίσλ απφ ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ ζηελ ηάμε ή ε ζπκπιήξσζε θαξηέιαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα βαξεηή, ρσξίο ελδηαθέξνλ δηαδηθαζία αλ επαλαιακβάλεηαη δηαξθψο. Αλ ηελ αθνινπζήζνπκε, γηα λα ιεηηνπξγήζεη παξσζεηηθά γηα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ δηαβάζεη ηα βηβιία, πξέπεη λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ Ωο εθ ηνχηνπ ε παξφηξπλζε ζηηο νκάδεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ βηβιία ζηελ ηάμε, κπνξεί λα είλαη ε παξνπζίαζε απηή λα έρεη πξσηφηππν ραξαθηήξα. Ξ.ρ. παξνπζηάζηε ρσξίο λα κηιάηε, κφλν κε εηθφλεο, θηλήζεηο θαη ήρνπο/κνπζηθή ή δεκηνπξγήζηε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή. Ζ παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθδειψζεηο αλνηρηέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηηο νπνίεο ζα νξγαλψζνπλ νη καζεηέο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

23 Άιιεο πξαθηηθέο Ππλεξγαζηείηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεκάησλ αηζζεηηθήο παηδείαο (π.ρ. εηθαζηηθά, κνπζηθή). Πρεδηάζηε (απφ θνηλνχ) θαη πινπνηήζηε (έζησ ζε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ψξεο) θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε αθνξκή ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ. Ρν ινγνηερληθφ θείκελν αμηνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηε κνξθή ηεο δηεπηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο π.ρ. ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα ινγνηερληθά βηβιία γηα πεξηβαιινληηθά ή άιια θνηλσληθά ζέκαηα. Νηηδήπνηε θη αλ ζρεδηάζνπκε πνηέ δελ μερλάκε ηελ αλάγλσζε-απφιαπζε. Φεβροσάριος - Μάρηιος

24 Άιιεο πξαθηηθέο Θαζηεξψλνπκε π.ρ. ην «δεθάιεπην ηεο ινγνηερλίαο». Δλδεηθηηθά: Θάζε Ξαξαζθεπή, ζην ηειεπηαίν (ή ζην πξψην) δηδαθηηθφ δεθάιεπην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ινγνηερλίαο, καζεηήο/καζήηξηα ηεο ηάμεο δηαβάδεη έλα απφζπαζκα απφ βηβιίν πνπ έρεη επηιέμεη πξνζσπηθά θαη λνκίδεη φηη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο. Έπεηηα απφ ζπδήηεζε θαη ζπκθσλία ηα αλαγλψζκαηα έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, π.ρ. ρηνχκνξ. Πην μεθίλεκα επηιέγεη θαη δηαβάδεη ν θαζεγεηήο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

25 Πώο ζα εκπινπηίζσ ηε βηβιηνζήθε κε βηβιία ρσξίο θόζηνο; Ξξνηείλεηαη κφληκε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πην θνληηλήο βηβιηνζήθεο. Θάζε κήλα έλαο αξηζκφο βηβιίσλ κε θνηλφ ζέκα κεηαθέξεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε ζην ζρνιείν. Ξ.ρ. φηαλ πξαγκαηεχεζηε ζηελ ηάμε ηελ ελφηεηα ηεο Νηθνινγίαο, φια ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνζήθε θαη είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα κεηαθέξνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη δαλείδνληαη ζηα παηδηά. Ρνλ επφκελν ηξίκελν ηα βηβιία επηζηξέθνληαη θαη επηιέγεηαη άιιν ζέκα. Μεθηλά ε «βηβιηνζήθε ηνπ δηαιείκκαηνο». Θακηά δεθαξηά βηβιία απιψλνληαη ζηελ απιή ή ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ πάλσ ζε κεξηθά ζξαλία πνπ έρνπλ ελσζεί θαη έρνπλ θηηάμεη έλα κεγάιν ηξαπέδη. Πην δηάιεηκκα ηα παηδηά ηεο ηάμεο καο μεθπιιίδνπλ ηα βηβιία. Ξιεζηάδνπλ ίζσο θαη ηα παηδηά ησλ άιισλ ηάμεσλ. Θαλείο δελ ηα εκπνδίδεη λα μεθπιιίζνπλ ηα βηβιία, λα δηαβάζνπλ θάπνην απφζπαζκα, λα ελεκεξσζνχλ ή απιά λα ην δηαζθεδάζνπλ. Φεβροσάριος - Μάρηιος

26 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Ξξφθιεζε ζεαηξηθήο έθθξαζεο -Γξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ/ηεο ηζηνξίαο -Σξήζε ράξηηλεο θνχθιαο/ρερληθή ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ -Γεκηνπξγία ελφο πνηήκαηνο, πνπ λα βαζίδεηαη ζην βηβιίν πνπ δηαβάδνπλ, ζε ειεχζεξν ζηίρν, ζε κνξθή ρατθνχ ή κε νκνηνθαηαιεμία αλ ην κπνξνχλ, δίλνληάο ηνπο θάπνηεο ιέμεηο. Ρα παηδηά - καληεχνπλ απφ ην εμψθπιιν θαη γξάθνπλ ηζηνξίεο. - γξάθνπλ ηζηνξίεο κε εξέζηζκα ηηο εηθφλεο ελφο βηβιίνπ Φεβροσάριος - Μάρηιος

27 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -θαηαγξάθνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ, δσγξαθίδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη δεκηνπξγνχλ πνηήκαηα. -δεκηνπξγνχλ ηε δηαθεκηζηηθή αθίζα ελφο βηβιίνπ ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηθφλα, θείκελν θαη ζιφγθαλ (ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή θξάζε, θαηαλνεηή, επξεκαηηθή, πξσηφηππε θαη εληππσζηαθή, ηελ νπνία εχθνια απνκλεκνλεχνπκε) -μεθπιιίδνπλ ιεπθψκαηα κε έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ. Πηε ζπλέρεηα πξνηείλνπλ εηθαζηηθά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη εμψθπιια ζε βηβιία πνπ έρνπλ δηαβάζεη, ηα εμψθπιια-αξηζηνπξγήκαηα. Γηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο. Φεβροσάριος - Μάρηιος

28 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε - γξάθνπλ κηα ηζηνξία μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε εηθφλα ηνπ βηβιίνπ θαη ηειεηψλνληαο κε ηελ ηειεπηαία - «δσληαλεχνπλ» ηηο εηθφλεο ησλ βηβιίσλ αλαπαξηζηψληαο ηηο πηζηά κε ηα ζψκαηά ηνπο. Θάπνηα παηδηά κηκνχληαη ηηο αλζξψπηλεο κνξθέο θαη άιια ηα άςπρα αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο παληά ή θνξδέιεο γηα θφλην. Πηε ζπλέρεηα ε «δσληαλή» εηθφλα θσηνγξαθίδεηαη θαη ηα παηδηά ζπδεηνχλ ζε πνην βαζκφ θαηάθεξαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ην πξσηφηππν θαξέ - γξάθνπλ θαη εηθνλνγξαθνχλ ηζηνξίεο κε αθεηεξία παξακχζηα - γξάθνπλ ηζηνξίεο κε αθεηεξία εηθφλεο βηβιίσλ - εηθνλνγξαθνχλ παξακχζηα ή άιιεο ηζηνξίεο αλαπαξάγνληαο ηερλνηξνπίεο δσγξάθσλ Φεβροσάριος - Μάρηιος

29 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -ελψλνπλ ηηο ηζηνξίεο απφ δηάθνξα βηβιία πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζ απηνχο πξνεγνπκέλσο θαη γξάθνπλ κηα δηθή ηνπο -παξνπζηάδνπλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ήξσα (ινγνηερληθνχ βηβιίνπ) ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (δξάζε, εκθάληζε, ραξαθηήξα). Πηε ζπλέρεηα ζε νκάδεο ηα παηδηά απνθαζίδνπλ γηα ην πξνθίι ελφο ήξσα φπσο ηνλ θαληάδνληαη θαη ηνλ ηνπνζεηνχλ ζε έλα αθεγεκαηηθφ πιαίζην -κειεηνχλ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ ηζηνξηψλ πνπ δηάβαζαλ, ηαπηίδνληαη καδί ηνπο ή ηνπο απνξξίπηνπλ, δεκηνπξγνχλ λένπο ήξσεο θαη κπαίλνπλ θαη νη ίδηνη ζηελ ηζηνξία Φεβροσάριος - Μάρηιος

30 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε - παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ. Πε έλα επφκελν κάζεκα παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξία ηελ νπνία έρνπλ αιιάμεη ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηεο επεκβαίλνληαο ζηελ πινθή ηεο. Ρα ππφινηπα παηδηά θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζεκεία ηεο πινθήο πνπ θξάηεζαλ νη ζπκκαζεηέο-ζπγγξαθείο απφ ηελ παιηά ηζηνξία - έρνληαο δηαβάζεη έλα βηβιίν ηεο αξεζθείαο ηνπο μαλαπιάζνπλ ηελ ηζηνξία, πξνθνξηθά ή γξαπηά, κεηαβάιινληαο ηνλ ζθεληθφ ρψξν ή ρξφλν - πξνηείλνπλ βηβιία πνπ ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δηαζσζνχλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο ή βηβιία πνπ λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα κεηαθέξεη έλα δηαζηεκφπινην κε απνζηνιή ηελ αλαδήηεζε άιισλ πνιηηηζκψλ ή βηβιία πνπ λνκίδνπλ φηη αμίδεη λα δηαζσζνχλ έπεηηα απφ κηα ππξεληθή θαηαζηξνθή ηεο γεο θαη δηθαηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο Φεβροσάριος - Μάρηιος

31 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Σσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δχν νκάδεο θαη ηνπο αλαζέηνπκε ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ ηεο αξεζθείαο ηνπο. Όηαλ ην έρνπλ δηαβάζεη βάδνπκε ηηο νκάδεο αληηθξηζηά θαη ηα παηδηά ηεο κίαο νκάδαο θάλνπλ εξσηήζεηο ζηελ άιιε νκάδα θαη ην αληίζεην. Κε βάζε ηηο απαληήζεηο, πξνζπαζνχλ νκαδηθά λα ζπλζέζνπλ πξνθνξηθά ή γξαπηά ηελ ηζηνξία. Πην ηέινο νη ηζηνξίεο δηαβάδνληαη θαη γίλνληαη ζπγθξίζεηο. -Αλ ην βηβιίν πνπ δηαβάδνπλ ηα παηδηά ππάξρεη ζε ηειενπηηθή ή θηλεκαηνγξαθηθή δηαζθεπή ελζαξξχλνληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ. Ρα παηδηά εληνπίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν κέζσλ (νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ ζθελνζέηε, ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη αληίζηνηρεο νπηηθέο εηθφλεο θ.ά.). Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε βηβιία πνπ έρνπλ γίλεη ζεαηξηθά έξγα, εηθνλνγξαθεκέλα-θφκηθο, θηλνχκελα ζρέδηα θ.ά. Φεβροσάριος - Μάρηιος

32 Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαγλώζηε -Ρα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληνο θηηάρλνπλ έλα ηζηνιφγην (blog) θξηηηθήο θαη παξνπζίαζεο βηβιίσλ ζην νπνίν ζπδεηνχλ γηα ηα βηβιία πνπ έρνπλ δηαβάζεη. Ζ ζπδήηεζε είλαη αλνηρηή: κηιάκε γηα βηβιία πνπ καο άξεζαλ ή δελ καο άξεζαλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμεγήζνπκε ηνπο ιφγνπο. -Ρα παηδηά θηηάρλνπλ εθεκεξίδα κε «εηδήζεηο» απφ βηβιία πνπ δηάβαζαλ. Δπηιέγνπλ απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία πνπ δηάβαζαλ θαη αθνχ πξψηα ηνπο παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, επηρεηξνχλ λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε θείκελν εηδεζενγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. (π.ρ. ε παξνπζίαζε ηνπ ζαημπεξηθνχ Οσκαίνο θαη Ηνπιηέηα ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ηε κνξθή κηαο είδεζεο κε ηίηιν «Ρξαγηθή απηνθηνλία δεπγαξηνχ ζηε Βεξφλα». Φεβροσάριος - Μάρηιος

33 Βιβλιογραφία Απνζηνιίδνπ, Β. Κξηηήξηα επηινγήο ινγνηερληθώλ βηβιίσλ γηα ζρνιηθή ρξήζε. Αζήλα: ΝΔΓΒ-ΔΘΔΒΗ, 1997 Αξηδαλίδνπ, Δ., Γνπιήο, Γ., Γξφζδνο, Π. & Θαξαθίηζηνο, Α. Παηρλίδηα θηιαλαγλσζίαο θαη αλαγλσζηηθέο εκςπρώζεηο. Αζήλα: Gutenberg - Γηψξγνο & Θψζηαο Γαξδαλφο, Γξφζνο Β., Θπξίδεο Α. & Πνπιηψηεο Κ. (επηκ.). Δξαζηεξηόηεηεο γλσξηκίαο κε ην βηβιίν θαη ηε βηβιηνζήθε. Αζήλα: Ρππσζήησ-Γηψξγνο Γαξδαλφο, Θαηζίθε-Γθίβαινπ Ά., Θαινγήξνπ Ρδ., & Σαιθηαδάθε Ά. (επηκ.). Φηιαλαγλσζία θαη ζρνιείν. Αζήλα: Ξαηάθεο, Manguel, A. Η ηζηνξία ηεο αλάγλσζεο. Κηθξ. Ι. Θαινβπξλάο. Αζήλα: Λέα Πχλνξα-Α.Α.Ιηβάλεο, Κπίξθεηο, Π. Οη ειεγείεο ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ: Η κνίξα ηεο αλάγλσζεο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή. Κηθξ. Ι. Δμαξρνπνχινπ. Αζήλα: Θαζηαληψηεο, Ξαπαδάηνο, Γ.Π. Παηδηθό βηβιίν θαη θηιαλαγλσζία: Θεσξεηηθέο αλαθνξέο θαη πξνζεγγίζεηο-δξαζηεξηόηεηεο. Αζήλα: Ξαηάθεο, Ππηλθ, Ρδ. Τα παηδηά σο αλαγλώζηεο. Κηθξ. Θ. Ληειφπνπινο. Αζήλα: Θαζηαληψηεο, EKEBI: φιλαναγνωσία- καινοηόμες δράζεις ενίζτσζης ηης θιλαναγνωζίας ηων μαθηηών Φεβροσάριος - Μάρηιος

34 Γξάκκα ζ έλα παηδί γηα ηε Φηιαλαγλσζία ΧΑΡΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟ Γιατί να διαβάζει λογοτεχνία ένα παιδί; Γιατύ να θϋλει να ταξιδϋψει με το υποβρύχιο του Κϊπταιν Νϋμο λεύγεσ κϊτω από τη ςκοτεινό, μαύρη θϊλαςςα, ό να διαςχύςει με ποταμόπλοιο τον γεμϊτο αλιγϊτορεσ Μιςςιςςιππό παρϋα με τον αναμαλλιαςμϋνο και αθυρόςτομο Τομ Σόγιερ; Γιατύ να θϋλει να πολεμόςει με τον Ιβανόη, ό τον Ντ Αρτανιϊν εναντύον όλων των κακών, ύπουλων εχθρών του κόςμου; Γιατύ να θϋλει, όπωσ ο Πότερ Παν να πετϊξει ςτον ουρανό ό να πηδόξει με τη Μαύρη Πόππινσ μϋςα ςε μια ζωγραφιϊ και να βρεθεύ ξαφνικϊ ςτη χώρα του Ποτϋ ό ς ϋναν υπϋροχο κόπο με πιγκουύνουσ να του ςερβύρουν παγωτό ςοκολϊτα; Γιατύ να κοιμηθεύ ςτη γλυκιϊ αγκαλιϊ μιασ αρκούδασ, όπωσ ο Μόγλησ ςε εκεύνη του Μπαλού, ό ν ανϊψει φωτιϊ ςτο ςτομϊχι μιασ φϊλαινασ, όπωσ ϋκανε ο ψευτϊκοσ ο Πινόκιο; Γιατύ να επιχειρόςει τον γύρο του κόςμου ςε 80 ημϋρεσ, ταξιδεύοντασ ςαν μικρόσ Φιλϋασ Φογκ, ακόμη και με αερόςτατο, πϊνω από επικύνδυνεσ, χιονιςμϋνεσ βουνοκορφϋσ; Γιατύ να ακούςει τισ ςυμβουλϋσ ενόσ πϊνθηρα, ενόσ γρύλλου ό μιασ μικρόσ νερϊιδασ που ακούει ςτο παρϊξενο όνομα Τύνκερ Μπελ; Γιατύ να θϋλει να κονταροχτυπηθεύ με ανεμόμυλουσ ό να καταδιώκει τον Μόμπυ Ντικ επύ μόνεσ ςτισ τρικυμιςμϋνεσ θϊλαςςεσ; Φεβροσάριος - Μάρηιος

35 Γιατύ να βγει βόλτα ςτο δϊςοσ με επτϊ νϊνουσ ό να κρυφθεύ ςτο καμπαναριό μιασ μεγϊλησ εκκληςύασ μ ϋναν καλοκϊγαθο καμπούρη, που οι φύλοι του, κϊτι παρϊξενα πϋτρινα ανθρωπϊκια, τον φωνϊζουν Κουαςιμόδο; Γιατύ να θϋλει να φανταςτεύ ότι εύναι ο Μικρόσ Πρύγκιπασ, ο Σεβϊχ ο θαλαςςινόσ, ο Αλαντύν, η Σταχτοπούτα, ο Όλιβερ Τουύςτ, ο Δον Κιχώτησ, η Ποκαχόντασ, η γοργόνα Άριελ, ο Χϊρρυ Πότερ; Ότι μπορεύ να ςυνομιλεύ με αετούσ, ιππόκαμπουσ, τύγρεισ; Ακόμη και με φαντϊςματα, ξωτικϊ και τζύνια; Γιατύ να θϋλει ν ανακαλύψει το μυςτικό που κρύβει βαθιϊ μϋςα του καθώσ τα μϊτια του τρϋχουν πϊνω ςτισ λϋξεισ του βιβλύου; Ότι εύναι ϋνα μοναδικό, υπϋροχο παιδύ, που όμοιό του δεν θα υπϊρξει ποτϋ ξανϊ. Που ς αυτόν τον νϋο κόςμο που απλώνεται τώρα μπροςτϊ του, όμορφο, μυςτηριώδη αλλϊ κι επικύνδυνο, όλα όςα ϋχει φανταςτεύ και θελόςει μπορεύ να ςυμβούν, φτϊνει να ϋχει τη δύναμη να ςυνεχύζει, όταν τελειώςει το διϊβαςμα, να εύναι ο εαυτόσ του. Που ςημαύνει να δώςει κι αυτό μια μϊχη, όπωσ όλοι οι όρωϋσ των βιβλύων του, εναντύον ςε οτιδόποτε προςπαθεύ να του αποδεύξει ότι η ζωό εύναι μια πληκτικό, προβλϋψιμη, πεζό ιςτορύα. Πηγό: Φεβροσάριος - Μάρηιος

36 ΟΜΑΓΑ ΝΑΠ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ ( ) Επιστημονική υπεύθυνη: Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επ. Καθηγήτρια ΝΕ Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Σύνδεσμος - Επιθεωρητής: Λοΐζος Αναστασιάδης, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Φιλόλογοι Υποστηρικτές του Π.Σ. Λογοτεχνίας: Βασιλική Σελιώτη, Γραφείο Α.Π. Αλέξανδρος Μπαζούκης, Υ.Α.Π. - Γραφείο Α.Π. Γιώργος Μύαρης Υ.Α.Π. Μαρία Παπαλεοντίου, Π.Ι. Λαμπριανή Ματθαίου, Σύμβουλος Λογοτεχνίας Κάκια Παπακυριακού, Π.Ι.

37 Επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο! Φεβροσάριος - Μάρηιος

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Π.3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Αναζηαζία Φακίδοσ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα