ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την διενέργεια της προμήθειας: «Προμήθεια Info Kiosk». ΑΠΟΦΑΣΗ (92/2011) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την διενέργεια της προμήθειας: «Προμήθεια Info Kiosk». ΑΠΟΦΑΣΗ (92/2011) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 Νικήτη, 02/06/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗ Αριθ. πρωτ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την διενέργεια της προμήθειας: «Προμήθεια Info Kiosk». ΑΠΟΦΑΣΗ (92/2011) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.2286/95. 2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ. 3) Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ./1789/Β / ). 4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας, στον Κ.Α , στον οποίο προβλέπεται πίστωση ,00 για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Info Kiosk». 5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του αναφερόμενου στο θέμα είδους. 6) Την υπ αριθ. 84/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ,12 και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. 7) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της προμήθειας των παρακάτω αγαθών: Α/Α Είδος Υλικού Ε/Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη =4*5 1 Προμήθεια Info Kiosk τεμ 1, , ,48 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,48 ΦΠΑ 23% 5.913,64 ΣΥΝΟΛΟ ,12 β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00π.μ π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

2 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α». 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 5) Η προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση «Δημαρχείο Δήμου Σιθωνίας, Τ.Κ Νικήτη Χαλκιδικής - Αρμόδιος Υπάλληλος: Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος», μέχρι την Παρασκευή 10/06/2011 και ώρα 11:00π.μ.. 8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εξήντα ημερολογιακών ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 10) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει μέσα σε χρόνο τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 11) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Τζίτζιος

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INFO KIOSK» (Συνοδεύουν την υπ αριθμ. 92/2011 Απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας)

4 1. Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα αφορά την τεχνική περιγραφή ενός Info Kiosk, το οποίο ο Δήμος Σιθωνίας σχεδιάζει να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στην Δ.Κ. του Νέου Μαρμαρά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός συναρμολογούμενου τουριστικού περιπτέρου, η λειτουργία του οποίου έχει ως στόχο την τουριστική προβολή του Δήμου Σιθωνίας και την πληροφόρηση/εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Ν. Μαρμαρά. Μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ιδανική για την λειτουργία του περιπτέρου θέση είναι ο χώρος απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, στην περιοχή που βρισκόταν παλιά πρατήριο υγρών καυσίμων. Ωστόσο η φύση της προμήθειας είναι τέτοια που επιτρέπει την εύκολη αλλαγή θέσης, αν προκύψουν προβλήματα πριν κατά την διάρκεια και μετά την τοποθέτηση του περιπτέρου. 2. Γεωμετρικά στοιχεία Info Kiosk Το περίπτερο θα έχει συνολικό εμβαδό δέκα έξι τετραγωνικά μέτρα (16τ.μ.) και θα αποτελείται από δύο χώρους: α. Το χώρο εξυπηρέτησης του κοινού, εμβαδού 9,30τ.μ., στον οποίο θα υπάρχουν ένα γραφείο δύο θέσεων εργασίας και ένας πάγκος stand με 4 σκαμπό, που θα λειτουργεί και ως χώρος γευσιγνωσίας καθώς σε αυτόν θα βρίσκονται τοπικά προϊόντα (κρασί, μέλι, τυρί, γλύκα). β. Ένας βοηθητικός χώρος για το προσωπικό, εμβαδού 6,03τ.μ., στον οποίο θα υπάρχει χημική τουαλέτα και ένας μικρός πάγκος κουζίνας με ψυγείο, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού του Info Kiosk. Η γεωμετρία των χώρων και τα καθαρά εμβαδά τους φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Νο Χώρος Διαστάσεις Καθαρά Εμβαδά Χώρων (τ.μ.) Προσθήκη κατ επέκταση στο κτίριο Α 1 Χώρος εξυπηρέτησης 3.87 * Βοηθητικός χώρος 3.87 * Σύνολο 15.33

5 Η ιδιαιτερότητα του χώρου θα δημιουργείται μέσω της κυβικής γεωμετρίας του κελύφους, μετατρέποντας το κτίριο σε απλή αλλά και ταυτόχρονα δυναμική κατασκευή. Τα κυψελοειδή ανοίγματα στις όψεις Α, Β, Δ δίνουν την αίσθηση του διάτρητου και διαφανούς κελύφους και την άμεση οπτική επαφή του εξωτερικού με το εσωτερικού. 3. Φέρων Οργανισμός Ο φέρον οργανισμός της κατασκευής θα αποτελείται είτε από ξύλινα υποστυλώματα Σουηδικού τύπου ποιότητας Α και δοκούς του ίδιου υλικού, είτε από μεταλλικό σκελετό επενδεδυμένο με ξύλο Σουηδικό κατηγορίας Α. Οι δοκοί θα είναι διαστάσεων 15 x 15cm, εκτός των δοκών στο δάπεδο της εισόδου που θα είναι 10 x 15 cm και 8 x 15 cm, και της οροφής που θα είναι μεταβλητής διατομής, ώστε να προσαρμοστεί στην κλίση 1% της στέγης, όπως παρουσιάζεται στα τεχνικά σχέδια της υπ αριθμ. 7/2011 μελέτης. 4. Τοιχοποιίες 4.1 Εξωτερικοί τοίχοι Οι εξωτερικοί τοίχοι του Info Kiosk θα είναι από διπλά φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 3 cm το καθένα και ύψους 300 cm. Εξαίρεση αποτελεί η επιφάνεια της όψης Γ, η οποία θα κατασκευαστεί από μονά φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 cm, ύψους 300cm και μήκους 150 cm στηριζόμενα σε κατακόρυφα καδρόνια διαστάσεων 5x5x254cm, από Σουηδικό ξύλο ποιότητας Α. Τα κόντρα πλακέ θαλάσσης των όψεων Α, Β, και Δ του περιπτέρου, θα είναι διαμορφωμένα με κυψελοειδείς επιφάνειες, όπως παρουσιάζονται στα τεχνικά σχέδια της μελέτης. 4.2 Εσωτερικοί τοίχοι Τα εσωτερικά χωρίσματα θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2cm και ύψους 3.00m και θα στηρίζονται σε κατακόρυφα καδρόνια διαστάσεων 5x5x254cm, από Σουηδικό ξύλο ποιότητας Α.

6 5. Επιστεγάσεις Επιστέγαση με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1mm Η κατασκευή θα είναι επιστεγασμένη με αυλακωτή λαμαρίνα προβαμμένη σε χρώμα RAL 9010 (Pure White) πάχους 1mm και ύψους 18mm. Τα μεταλλικά φύλλα θα στηρίζονται απευθείας σε τεγίδες επικαλύπτοντας το ένα το άλλο κατά την έννοια των πτυχώσεων. Οι τεγίδες θα είναι στερεωμένες πάνω στις δοκούς της οροφής του φέροντα οργανισμού. Περιμετρικά της κατασκευής θα υπάρχουν ειδικά τεμάχια που θα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη υγρομόνωση του περιπτέρου. 6. Επιστρώσεις Πατωμάτων (Δάπεδα) Το δάπεδο του χώρου εξυπηρέτησης θα είναι κατασκευασμένο από σανίδες πάχους 2.2cm και πλάτους 12cm και θα στηρίζεται σε καδρόνια 8x8cm τοποθετημένα ανά 40cm, όλα από ξύλο Σουιδικού τύπου ποιότητας Α. Το δάπεδο του βοηθητικού χώρου θα είναι κατασκευασμένο με τον ίδιο τρόπο και θα στηρίζεται σε καδρόνια 12x6.5 cm, καθώς είναι 5cm ψηλότερα από το χώρο εξυπηρέτησης. 7. Ψευδοροφές Η οροφή του Info Kiosk θα κατασκευαστεί από φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2.0cm και θα στηρίζεται σε καδρόνια διατομής 5x5cm και στις δοκούς του φέροντα οργανισμού. 8. Κουφώματα 8.1 Γρίλιες Στην όψη Γ του περιπτέρου, θα υπάρχουν γρίλιες αερισμού τύπου ΜVM, διαστάσεων 30x15cm, οι οποίες θα εξασφαλίζουν στο εσωτερικό του περιπτέρου καλό φυσικό αερισμό. 8.2 Πτυσσόμενα κρύσταλλα Στην είσοδο του χώρου εξυπηρέτησης θα υπάρχουν πτυσσόμενα κρύσταλλα, τύπου LQ-004 της Coverplan, τα οποία θα στηρίζονται στην οροφή. Το σύστημα θα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να επιτρέπει το παρκάρισμα των φύλλων σε επιθυμητό σημείο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χωρίς την χρήση κάτω οδηγού. Θα αποτελείται από έναν άνω οδηγό αλουμινίου, με προφίλ σχήματος Π πάνω στο οποίο θα ολισθαίνουν οι υαλοπίνακες, με ειδικά ράουλα από ανοξείδωτο ατσάλι.

7 Η ολίσθηση των πλαισίων θα γίνεται με οριζόντια ώθηση, μέχρι τη θέση παρκαρίσματος. Τα κρύσταλλα ασφαλείας θα έχουν πάχος 10mm και θα περιβάλλονται από προφίλ αλουμινίου (ταμπλάδες) άνω και κάτω, με ειδικό βουρτσάκι στεγάνωσης. Θα ασφαλίζουν μεταξύ τους κάθετα και οριζόντια με ειδικό σύρτη, που θα κρύβεται μέσα στους ταμπλάδες αλουμινίου, προσφέροντας πλήρη ασφάλεια στατικότητας και στεγανότητας. Το μήκος που θα έχουν τα πτυσσόμενα κρύσταλλα είναι 70cm περίπου και το ύψος τους περίπου 260cm. 8.3 Πόρτες Το φύλλο της πόρτας θα είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακάζ θαλάσσης και η στήριξη του θα γίνεται με μεντεσέδες εσωτερικά, χωρίς τη χρήση κουφώματος. 8.4 Υαλοπίνακες Στις όψεις Α,Β,Δ, εσωτερικά των διπλών φύλλων από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 3cm, θα υπάρχουν υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10mm (5mm + μεμβράνη + 5mm), οι οποίοι θα είναι κολλημένοι επάνω τους με σιλικόνη. Θα αποτελούνται από κρύσταλλα ευρωπαϊκά, A διαλογής, θα είναι απολύτως διαφανείς και δε θα αλλοιώνουν το χρώμα και το σχήμα των αντικειμένων. Όλοι οι υαλοπίνακες θα εδράζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από PVC. Όλα τα τεμάχια θα είναι μονοκόμματα, χωρίς ελαττώματα και η τοποθέτηση τους θα έχει γίνει με τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απόλυτα ασφαλή. Η υαλοπινάκες θα είναι τοποθετημένοι με τρόπο που θα εξασφαλίζει την αντοχή τους στις πιέσεις και τις ταχύτητες ανέμου που επικρατούν στην περιοχή, σύμφωνα με το DIN 1055, τμήμα Χρωματισμοί Οι επιφάνειες των φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης και όλες οι υπόλοιπες ξύλινες επιφάνειες θα είναι χρωματισμένες σε χρώμα RAL 9010 (Pure White). Πάνω από τη βαφή θα έχει διαστρωθεί διαφανές συντηρητικό βερνίκι νερού εμποτισμού ξύλου, εξωτερικής χρήσης, που προστατεύει το ξύλο από υγρασία, μύκητες, σαράκι, μπλε κηλίδες και σήψη. Η χρησιμοποιούμενη βαφή, πρέπει να έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα (χωρίς να σηκώνει την τρίχα του ξύλου) και να ακολουθεί τις διαστολέςσυστολές του ώστε το φιλμ να μην σπάει, να μην φουσκώνει και να μην ξεφλουδίζει.

8 10. Μονώσεις Για τη θερμομόνωση της στέγης, πάνω από τα καδρόνια της οροφής του Info Kiosk θα υπάρχουν φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης τύπου Roofmate SL πάχους 5cm. Λόγω της εποχιακής λειτουργίας του χώρου και λόγω του ότι ο χώρος διαμπερής δεν απαιτείται μόνωση των υπόλοιπων στοιχείων του Info Kiosk. 11. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 11.1 Γείωση Η γείωση του Info Kiosk περιλαμβάνει ένα ηλεκτρόδιο σταυρού µήκους 1500mm. Το ηλεκτρόδιο αυτό θα συνδεθεί µε το πίνακα παροχής µέσω πολύκλωνου καλωδίου τύπου NYA διατοµής 16mm2. Επίσης, το καλώδιο θα είναι χρώµατος πράσινου- κίτρινου µε βάση το πρότυπο HD 308 S Ηλεκτρολογικός Πίνακας Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα είναι εξωτερικός πίνακας µε διαστάσεις 305x370x96.5mm. Ο πίνακας θα περιλαµβάνει αντικεραυνική προστασία για της ηλεκτρικές συσκευές στα 15kA, ρελέ διαφυγής 40Α µε προστασία από άµεση ηλεκτροπληξία (ευαισθησία 30mA), διακόπτη φορτίου 40Α, µονοπολική ασφαλειοθήκη 32Α, ενδεικτική λυχνία φάσης LED λευκού χρώµατος, 24h αναλογικό χρονοδιακόπτη µε 200h εφεδρεία που θα χρησιµοποιηθεί για την εξωτερική ταµπέλα, τέσσερις (4) µικρο αυτόµατους διακόπτες 16Α για τις παροχές των ρευµατοδοτών και τρείς (3) µικρο αυτόµατους διακόπτες 10Α για τις παροχές των φωτιστικών. Επιπλέον για κάθε 3 ρευµατοδότες θα υπάρχει µια παροχή ρεύµατος από τον πίνακα και θα προστατεύεται από µικρο αυτόµατο 16Α. Αναλυτικά έχουµε: 1. 3 ρευµατοδότες στο γραφείο ---> 1 µικρο αυτόµατο διακόπτη 16Α 2. 3 ρευµατοδότες στο τραπέζι ---> 1 µικρο αυτόµατο διακόπτη 16Α 3. 3 ρευµατοδότες στην κουζίνα ---> 1 µικρο αυτόµατο διακόπτη 16Α 4. 1 ρευµατοδότη στην τουαλέτα ---> 1 µικρο αυτόµατο διακόπτη 16Α Παράλληλα οι παροχές για των φωτισµό θα είναι οι εξής: µια (1) παροχή για την εξωτερική ταµπέλα που θα προστατεύεται από µικρο αυτόµατο 10Α. Σ αυτή την παροχή θα χρησιµοποιηθεί και ο αναλογικός χρονοδιακόπτης. Επιπλέον θα έχουµε µια (1) παροχή για τα

9 γραµµικά φωτιστικά στον κύριο χώρο καθώς και µια (1) παροχή για το φωτιστικό στην κουζίνα. Και οι δύο (2) αυτές παροχές θα προστατεύονται από ένα (1) µικρο αυτόµατο διακόπτη 10Α έκαστη Καλώδια Για τις παροχές των ρευµατοδοτών θα χρησιµοποιηθεί τριπολικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ µε διατοµή 3x2.5mm2 και µήκος 50m. Για τις παροχές των διακοπτών και φωτιστικών θα χρησιµοποιηθεί τριπολικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ µε διατοµή 3x1.5mm2 και µήκος 60m. Επιπλέον για την παροχή ρεύµατος από την ΔΕΗ προς το Info Kiosk θα χρησιµοποιηθεί τριπολικό καλώδιο τύπου ΝΥΜ µε διατοµή 3x10mm2 και µε µήκος 20m. Τέλος για την παροχή τηλεφώνου θα χρησιµοποιηθεί καλώδιο 4 ζευγών τύπου UTP CAT5E µε µήκος 10m. Ο χρωματισμός και η αρίθμιση των καώδίων πρέπει να γίνει με βάση το πρότυπο HD 308 S Κανάλια καλωδίων Το κανάλι για τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για τις παροχές για τους ρευµατοδότες, τους διακόπτες και την τηλεφωνική υποδοχή θα είναι DLP monoblock 105x35, εξαιρουµένου της παροχής για την εξωτερικής ταµπέλας. Για την παροχή της εξωτερικής ταµπέλας θα χρησιµοποιηθεί το κανάλι DLP mini 20x12.5 λόγο του µικρού προφίλ του. 12. Λοιπός Εξοπλισμός 12. 1Χημική τουαλέτα Στο βοηθητικό χώρο του Info Kiosk θα υπάρχει χημική τουαλέτα τύπου Polyjohn της εταιρίας ALBA. Ο εξοπλισμός της τουαλέτας αυτής είναι ο εξής: Λεκάνη κλειστού τύπου με κλαπέ με 2 ποδοαντλίες (νιπτήρα και λεκάνης), Αντλία για υγρό σαπούνι, Ειδικός ηλεκτροφωτισμός για τη νύχτα (για δεξιώσεις), Δοχείο για χαρτομάντηλα, Νιπτήρας χεριών,

10 Κρεμάστρες, Καθρεφτάκι, και Κλειδαριά Κουζινάκι Στο βοηθητικό χώρο του Info Kiosk θα υπάρχει μία κουζίνα μικρού μεγέθους με νεροχύτη και μικρό ψυγείο για την σωστή διαφύλαξη των τοπικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο κιόσκι Πάγκος τύπου Μπαρ Ο πάγκος θα είναι από πράσινη λάκα (βλ. σχέδια) και πάνω σε αυτόν θα τοποθετούνται τα τρόφιμα για τη γευσιγνωσία και διάφορα διαφημιστικά Σκαμπό Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πάγκου τύπου μπαρ, προτείνεται η τοποθέτηση 4 σκαμπό στο χώρο εξυπηρέτησης τύπου S305 της εταιρίας ΜΕΧΙL χρώματος λαχανί Γραφείο υποδοχής To γραφείο υποδοχής είναι από λευκή και πράσινη λάκα (βλ. σχέδια) Καρέκλες γραφείου υποδοχής Προτείνεται η τοποθέτηση 2 καρεκλών γραφείου στο χώρο εξυπηρέτησης τύπου Κ1196 της εταιρίας ΜΕΧΙL χρώματος λευκού Πινακίδα σήμανσης Η πινακίδα σήμανσης Info θα είναι κατασκευασμένη από εταιρία ειδική στη σήμανση. Κάθε γράμμα της λέξης θα είναι φωτιζόμενο με πράσινο φως Φωτιστικά Στο χώρο εξυπηρέτησης θα υπάρχουν 2 λαμπτήρες γραμμικού φωτισμού μήκους 148.8cm. Τα προτεινόμενα φωτιστικά θα είναι τύπου RAINBOW της εταιρίας ORBIT χρώματος πράσινου (FO10502). Στο βοηθητικό χώρο προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικού σφαίρα.

11 13. Ύδρευση - Αποχέτευση Οι ανάγκες του χώρου για πόσιμο νερό και νερό χρήσης θα ικανοποιούνται μετά από σύνδεση του Info Kiosk με το τοπικό σύστημα ύδρευσης. Σχετικά με το σύστημα αποχέτευσης, δεν απαιτείται η δημιουργία σηπτικού βόθρου καθώς θα χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα. 14. Συνδεσιμότητα Το Info Kiosk θα διαθέτει εγκαταστημένη υποδομή ασύρματης διαδικτυακής σύνδεσης (Wi-Fi Internet). Ενδεικτικά, αναφέρεται ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός (WiFi Hotspot) για την σύνδεση: Modem: Netgear DM111P Router/Firewall: PfSense (OPNsense) applianceshop.eu WiFi AP: Netgear ProSafe AP WG302 Antenna: Netgear ANT2409 Antenna Cable: Netgear ACC Πυρασφάλεια Για την πυρασφάλεια του Info Kiosk, ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεος, 6kgr έκαστος (ένα σε κάθε χώρο).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ:9485/2015 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ: 10/11/2011 ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 41287 ΔΗΜΟΣ: Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 1132 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ/ρίες : Βασιλική Παυλίδου Τηλ. : 23733-50258, 50250

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003163347 2015-10-14

15PROC003163347 2015-10-14 Θεσσαλονίκη 14/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μητάκος Αθανάσιος Κωσταδήµας

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά ΕΙΣΗΓΗΣΗ για απόφαση οικονομικής επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης. Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελ.: 16/2012 Προϋπολογισµός: 25.500,36

Αρ.Μελ.: 16/2012 Προϋπολογισµός: 25.500,36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Περαία, 21 Ιουνίου 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 17.998 Αρ. Αποφ.: 205 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων Τμήμα Προδιαγραφών, Τυποποίησης & Έρευνας Αγοράς Εξοπλιστικών Μέσων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 / 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 24-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 21005 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 Νοεμβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14767/719437

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά 18/10/2013 Αρ.Πρωτ:34265 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31338/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 23733 50256 ΦΑΞ: 23730 65791 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: 2o όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026 Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 05 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βόλος 12 / 4 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ/ρίες: Γραφείο Προμηθειών Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου καστρί του δήμου Γρεβενών, κατασκευή στεγάστρων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 25 Φεβρουαρίου 2015 Πληροφορίες: Β.Καρακώστα Τηλέφωνο: 2392330046 Fax: 23920

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002914112 2015-07-15

15PROC002914112 2015-07-15 15PROC002914112 2015-07-15 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ποσό 14.981,40 ευρώ

1. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ποσό 14.981,40 ευρώ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 17/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 8002 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα