παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ."

Transcript

1 ΦΕΚ 328Β/ ΦΕΚ 1376Β/ (Τροποποίθςθ) Συμπλιρωςθ τθσ υπ αρικμ.δ10β εξ2014/1033 (ΦΕΚ Βϋ 328/ ) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ περί απευκείασ παραχϊρθςθσ, με αντάλλαγμα, του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ βακμοφ. ΦΕΚ 578Β/ Αρικμ. ΔΔΡ /586ΒϋΕΞ2015 Απευκείασ παραχϊρθςθ, με αντάλλαγμα, του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ. ΦΕΚ 828Β/ Αρικμ. ΔΔΡ /728ΒΕΞ2015 Τροποποίθςθ τθσ υπ αρικμ. ΔΔΡ /586Βϋ ΕΞ2015/ απόφαςθσ παραχϊρθςθσ, με αντάλλαγμα, του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ, (ΦΕΚ 578/Βϋ). ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ Αρικ. Δ10Β ΕΞ2014/1033 Απευκείασ παραχϊρθςθ, με αντάλλαγμα, του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) Αϋ βακμοφ. ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του ν. 2971/2001 (285 Αϋ) «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 13, 15 και 31 αυτοφ, ωσ ιςχφουν. 2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 30 και επομζνων του Δ/τοσ τθσ 11/ (399 Αϋ) «Ρερί Διοικιςεωσ Δθμοςίων Κτθμάτων». 3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του π.δ. 23/2000 (18 Αϋ). 4. Τισ διατάξεισ του π.δ. 551/1988 (259 Αϋ) «Οργάνωςθ Νομαρχιϊν Οργάνωςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν». 5. Τισ διατάξεισ του π.δ. 86/2012 (141 Αϋ) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 6. Το π.δ. 90/2012 (14 Αϋ) περί «Διοριςμοφ του Ιωάννθ Στουρνάρα του Ακαναςίου ςτθ κζςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν».

2 7. Τθν υπ αρικ. Δ6Α ΕΞ/2011 (1670 Βϋ) απόφαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν περί «Ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ». 8. Τθν υπ αρικ /1451/Β0010/ κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν (Βϋ 1411). 9. Τθν αναγκαιότθτα ενιαίασ, πεικαρχθμζνθσ και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ, αλλά και προςταςίασ των κοινόχρθςτων χϊρων του αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν και καλφτερθσ αξιοποίθςισ τουσ. 10. Το γεγονόσ ότι με τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε: Άρκρο 1 Παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ Ραραχωρείται απευκείασ και με το αντάλλαγμα που ορίηεται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ τθσ χϊρασ, το δικαίωμα τθσ απλισ χριςθσ των κοινοχριςτων χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, που βρίςκονται ςτα όρια τθσ διοικθτικισ τουσ περιφζρειασ. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαςτεί ολικά ι μερικά από κάκε Ο.Τ.Α. ςε υφιςτάμενθ δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρία του άρκρου 266 του ν.3463/2006εφόςον περιλαμβάνεται ςτουσ ςκοποφσ τθσ, ι μετά από ςχετικι τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ, εφόςον δενπροκειμζνου ναπεριλαμβάνεται ςτουσ ςκοποφσ τθσ και θ άςκθςθ τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ.των δραςτθριοτιτων του άρκρου 2. Ειδικά για τισ παραλίεσ και τισ παρόχκιεσ ηϊνεσ, το δικαίωμα απλισ χριςθσ παραχωρείται εφόςον ζχει ςυντελεςκεί θ προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ των παρ. 2 και 3 του άρκρου 7 του ν.2971/2001 απαλλοτρίωςθ ι ζχουν αυτζσ αποκτιςει τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα τουσ με άλλο τρόπο. Εγκρίνεται θ περαιτζρω μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ από τουσ ΟΤΑ Αϋ βακμοφ προσ τρίτουσ, με ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ, για τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςτα επόμενα άρκρα. Άρκρο 2 κοπόσ παραχϊρθςθσ «Η παραχϊρθςθ του προθγοφμενου άρκρου γίνεται αποκλειςτικά για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εξυπθρετοφν τουσ λουόμενουσ ι τθν αναψυχι του κοινοφ (όπωσ εκμίςκωςθ καλάςςιων μζςων αναψυχισ, ςετ ομπρελϊν με ξαπλϊςτρεσ ι κακίςματα με ι χωρίσ τραπεηάκι, λειτουργία τροχιλατου αυτοκινοφμενου ι μθ αναψυκτθρίου). Η άςκθςθ άλλθσ δραςτθριότθτασ επιφζρει τισ κυρϊςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ και τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τον αιγιαλό και τθν παραλία, τθν όχκθ και τθν παρόχκια ηϊνθ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν.»

3 Η παραχϊρθςθ του προθγοφμενου άρκρου γίνεται αποκλειςτικά για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εξυπθρετοφν τουσ λουόμενουσ ι τθν αναψυχι του κοινοφ (όπωσ εκμίςκωςθ καλαςςίων μζςων αναψυχισ, ξαπλωςτρϊν, ομπρελϊν, τραπεηιϊν και κακιςμάτων, λειτουργία τροχιλατου αυτοκινοφμενου ι μθ αναψυκτθρίου κ.λπ.). Η άςκθςθ άλλθσ δραςτθριότθτασ επιφζρει τισ κυρϊςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ και τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τον αιγιαλό και τθν παραλία, τθν όχκθ και τθν παρόχκια ηϊνθ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν. Άρκρο 3 Χρόνοσ παραχϊρθςθσ Ζναρξθ ιςχφοσ «Η παραχϊρθςθ του άρκρου 1 αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και ιςχφει μζχρι ». Η παραχϊρθςθ του άρκρου 1 αρχίηει από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και ιςχφει μζχρι Άρκρο 4 Εξαιροφμενοι από τθν παραχϊρθςθ χϊροι Εξαιροφνται από τθν παραχϊρθςθ του άρκρου 1 οι κοινόχρθςτοι χϊροι: α. Πταν θ διαχείριςι τουσ ανικει ςε άλλουσ φορείσ πλθν του Υπουργείου Οικονομικϊν (Λιμενικά Ταμεία, Οργανιςμοφσ Λιμζνων, Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λ.). β. Πταν υφίςτανται νόμιμεσ παραχωριςεισ βάςει των διατάξεων του άρκρου 14 του ν.2971/2001 ςε εμπορικζσ επιχειριςεισ που εκμεταλλεφονται χφδθν φορτία, ςε βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ, ξενοδοχειακζσ, μεταλλευτικζσ, λατομικζσ, αλιευτικζσ επιχειριςεισ και υδατοκαλλιζργειεσ, είτε βάςει ενοχικισ ςχζςθσ αυτϊν με το Δθμόςιο είτε βάςει μονομεροφσ πράξεωσ του Δθμοςίου. γ. Πταν επ αυτϊν υπάρχουν εγκαταςτάςεισ που εξυπθρετοφν ςκοποφσ Εκνικισ Άμυνασ και Αςφάλειασ ι ζχει αναςταλεί ο κοινόχρθςτοσ χαρακτιρασ τουσ. δ. Πταν ζχουν εκτελεςκεί ςε αυτοφσςτουσ ανωτζρωκοινόχρθςτουσ χϊρουσζργα άνευ αδείασ του Ν.2971/2001 ι κακ υπζρβαςθ αυτισ. Στθ περίπτωςθ που ζχει υποβλθκεί αίτθμα νομιμοποίθςθσ των ανωτζρω ζργων κατά τθν διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 27, του ν.2971/01 όπωσ ιςχφει, είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ κατά τθν διαδικαςία τθσ παροφςθσ, εφόςον πριν τθν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ προςκομίηεται από τον Διμο ςτθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία βεβαίωςθ τεχνικισ υπθρεςίασ, είτε του ιδίου, είτε τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, περί τθσ αςφάλειασ τθσ χριςθσ των ζργων αυτϊν, ωσ ζχουν. ε. Πταν οι γεωμορφολογικζσ ςυνκικεσ δεν το επιτρζπουν (π.χ. βραχϊδεισ απόκρθμνεσ ακτζσ) ι τίκεται κζμα αςφάλειασ και υγείασ των λουομζνων. ςτ. Πταν το εφροσ του αιγιαλοφ ι τθσ όχκθσ είναι μικρότερο των ζξι (6) μζτρων, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ παρ. (α), του άρκρου 9, τθσ παροφςασ απόφαςθσ.

4 «κακϊσ και τθν περίπτωςθ παραχϊρθςθσ αιγιαλοφ, με δθμοπραςία, για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ εκμίςκωςθσ καλαςςίων μζςων αναψυχισ. Στθν τελευταία περίπτωςθ, το εμβαδόν του παραχωροφμενου αιγιαλοφ ανζρχεται, κατ ανϊτατο όριο, ςε δζκα (10) τετραγωνικά μζτρα, χωροκετοφμενα με τθ μεγάλθ διάςταςθ παράλλθλθ προσ τθ κάλαςςα». Άρκρο 5 Παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ,παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ,που τελοφν υπό κακεςτϊσ ειδικισ προςταςίασ Για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ, που τελοφν υπό κακεςτϊσ ειδικισ προςταςίασ (κθρυγμζνοι αρχαιολογικοί χϊροι, μνθμεία και ιςτορικοί τόποι, προςτατευόμενεσ περιοχζσ και ευπακι οικοςυςτιματα) εφαρμόηονται οι ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν το κακεςτϊσ αυτϊν και παραχωροφνται κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ των αρμοδίων κατά περίπτωςθ Υπουργϊν. Άρκρο 6 Αντάλλαγμα «Η παραχϊρθςθ του άρκρου 1 γίνεται ζναντι ανταλλάγματοσ.» Η παραχϊρθςθ του άρκρου 1 γίνεται ζναντι ανταλλάγματοσ το οποίο ορίηεται ςε ποςοςτό 20%30% επί των ακακαρίςτων εςόδων που πραγματοποιεί ο οικείοσ φορζασ του ίδιου άρκρου από τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του άρκρου 2 τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. «Για το ςκοπό είςπραξθσ του ανταλλάγματοσ ςτθν περίπτωςθ που οι ίδιοι οι OTA Αϋ βακμοφ χρθςιμοποιοφν τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κοινοποιοφν τουσ απολογιςμοφσ τουσ εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ τουσ ςτο Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το υπζρ του δθμοςίου αντάλλαγμα ορίηεται ςε ποςοςτό 30% επί των ακακάριςτων εςόδων που πραγματοποιεί o OTA Aϋ βακμοφ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ από τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του άρκρου 2 τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.» Για το ςκοπό είςπραξθσ του ανταλλάγματοσ οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθ περίπτωςθ που οι ίδιοι οι ΟΤΑ Α χρθςιμοποιοφν τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κοινοποιοφν τουσ απολογιςμοφσ τουσ εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζγκριςι τουσ ςτο Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ςτθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που το εν λόγω δικαίωμα ζχει μεταβιβαςτεί ςε υφιςτάμενθ δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρία του άρκρου 266 του ν.3463/2006,ςτο οικείο Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ςτθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία κοινοποιείται ο ιςολογιςμόσ τθσ εταιρίασ αυτισ. Η Κτθματικι Υπθρεςία, Η Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ, υπάλλθλοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασςτθ ςυνζχεια, φροντίηει άμεςα για τθν ςφνταξθ ςχετικοφ Χρθματικοφ καταλόγου με τα ποςά του ανταλλάγματοσ και τον αποςτζλλει για βεβαίωςθ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.O.Y.). «Σε περίπτωςθ που το εν λόγω δικαίωμα ζχει μεταβιβαςτεί, από τον OTA Αϋ βακμοφ, ςε υφιςτάμενθ δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρεία του άρκρου 266 του Ν. 3463/2006, ςτο οικείο Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ κοινοποιείται ο ιςολογιςμόσ τθσ εταιρείασ αυτισ.

5 Σε αυτιν τθν περίπτωςθ το υπζρ του δθμοςίου αντάλλαγμα ορίηεται ςε ποςοςτό 10% επί των ακακάριςτων εςόδων που πραγματοποιεί θ ίδια θ δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρεία του άρκρου 266 του Ν. 3463/2006 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ από τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του άρκρου 2 τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.» Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν παραπάνω υποχρζωςθ, θ Κτθματικι Υπθρεςία H Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ με ειςιγθςθ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ φροντίηει για τθν εξαςφάλιςθ των απολογιςμϊν των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο και των ιςολογιςμϊν των δθμοτικϊν ανωνφμων εταιρειϊν και ςυντάςςει άμεςα ςχετικοφσ χρθματικοφσ καταλόγουσ με τα ποςά που προκφπτουν εισ βάροσ των υπόχρεων, τουσ οποίουσ επίςθσ, αποςτζλλει προσ βεβαίωςθ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.). Επιπλζον κζτει ςε εφαρμογι τισ διατάξεισ του εδαφίου βϋ, του άρκρου 13 τθσ παροφςασ. Εφόςον το δικαίωμα ζχει μεταβιβαςτεί από τουσ Ο.Τ.Α. Αϋ βακμοφ ςε τρίτουσ, το αντάλλαγμα ορίηεται ςε ποςοςτό 2030% επί του ςυμφωνθκζντοσ μιςκϊματοσ, το οποίο καταβάλλεται από τουσ τρίτουσ με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 10 τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Για τθν μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ παραχϊρθςθσ τθσ απλισ χριςθσ των κοινοχριςτων χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν από Ο.Τ.Α. Α Βακμοφ ςε ανϊνυμθ Εταιρεία του άρκρου 266 του Ν.3463/2006 (άρκρο 1 τθσ παροφςασ)ςε επιχείρθςθ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ, απαγορεφεται θ καταβολι οποιουδιποτε ανταλλάγματοσπροσ τον ΟΤΑ Α βακμοφ. Άρκρο 7 Τποχρεϊςεισ Ο.Σ.Α. Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ που αλλοιϊνει τθ φυςικι μορφολογία και τα βιοτικά ςτοιχεία των χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ, κακϊσ και τον κοινόχρθςτο χαρακτιρα αυτϊν. Λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων των άρκρων 2 και 13 του ν.2971/2001, επιτρζπονται, αποκλειςτικά προσ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και κυκλοφορίασ των λουομζνων και για τθν αςφάλεια αυτϊν κατά τθν παραμονι τουσ εντόσ των προαναφερκζντων κοινοχριςτων χϊρων, καταςκευζσ μθ μόνιμου χαρακτιρα που περιοριςτικά προβλζπονται ςτο ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΛΗ ΧΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΡΑΑΛΙΑΣ ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Οι Ο.Τ.Α. ΑϋΒακμοφζχουν τθν υποχρζωςθ να μεριμνοφν για τον κακθμερινό κακαριςμό των κοινοχριςτων χϊρων, τθν τοποκζτθςθ καλαίςκθτων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ και τθσ αιςκθτικισ του χϊρου τθσ ακτισ και του περιβάλλοντοσ χϊρου. Σε περίπτωςθ λουτρικισ εγκατάςταςθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 περίπτωςθ βϋ του π.δ. 23/2000(18 Αϋ) οι Ο.Τ.Α. Α βακμοφ υποχρεοφνται να τθροφν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 7 του ωσ άνω Ρ.Δ. για πρόςλθψθ ναυαγοςωςτϊν, τοποκζτθςθ κατάλλθλων παρατθρθτθρίων ναυαγοςωςτϊν και γενικϊσ για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των λουομζνων, των εργαηομζνων και όςων γενικά κινοφνται ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Οι Ο.Τ.Α.Α βακμοφ, μζςω των εντεταλμζνων οργάνων τουσ ζχουν υποχρζωςθ, ςε κάκε περίπτωςθ που διαπιςτϊνουν καταπατιςεισ ι αυκαίρετεσ επεμβάςεισ επί των κοινοχριςτων χϊρων, να ενθμερϊνουν άμεςα τισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ Κτθματικζσ

6 Υπθρεςίεσ, προκειμζνου αυτζσ να προβαίνουν ςτθ λιψθ μζτρων προςταςίασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ παραχϊρθςθσ τθσ απλισ χριςθσ των κοινοχριςτων χϊρων από Ο.Τ.Α. Αϋ βακμοφ ςε επιχείρθςθ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ, αυτι κακίςταται ςυνυπεφκυνθ ςτισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ. Η ςυμβατικά οριηόμενθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ιςχφοσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Άρκρο 8 Ζγκριςθ τθσ περαιτζρω μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ παραχϊρθςθσ από τουσ Ο.Σ.Α. προσ τρίτουσ Εγκρίνεται θ περαιτζρω μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ από τουσ Ο.Τ.Α. Αϋ Βακμοφ προσ τρίτουσ, με ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, ζναντι ανταλλάγματοσ, για τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςτο επόμενο άρκρο. Η ςυμβατικά οριηόμενθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ιςχφοσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Οι τρίτοι ςτουσ οποίουσ μεταβιβάηεται το δικαίωμα απλισ χριςθσ δυνάμει ςφμβαςθσ μίςκωςθσ με τουσ Ο.Τ.Α. Αϋ βακμοφ υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ αυτϊν. Με τθν επιφφλαξθ των ειδικότερων διατάξεων τθσ παροφςασ, για τθ μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ από τουσ εκμετάλλευςθσ από τουσ Ο.Τ.Α. Αϋ βακμοφ ςε τρίτουσ κατόπιν δθμοπραςίασ, εφαρμόηεται θ κείμενθ νομοκεςία περί εκμίςκωςθσ δθμόςιωνακινιτων (άρκρο 13 του Ν.2971/2001)των διμων. Απαγορεφεται θ κακ οιονδιποτε τρόπο περαιτζρω υπεκμίςκωςθ των κοινοχριςτων χϊρων από τουσ μιςκωτζσ. Ο μιςκωτισ οφείλει να παραδϊςει τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ μετά τθ λιξθ, με οποιοδιποτε τρόπο, τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ, εφόςον δεν ζχει ςυναφκεί νζα. Άρκρο 9 Προχποκζςεισ μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ από τουσ Ο.Σ.Α. προσ τρίτουσ Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρκρου 13 του ν.2971/2001, θ μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ από τουσ Ο.Τ.Α. Αϋ Βακμοφ προσ τρίτουσ, διενεργείται υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ και προχποκζςεισ: α) Στουσ ζχοντεσ δικαίωμα να αιτθκοφν τθν παραχϊρθςθ άνευ δθμοπραςίασ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 13 του ν.2971/2001 (όμοροι) θ δυνατότθτα απευκείασ παραχϊρθςθσ παρζχεται κατά προτεραιότθτα ζναντι οποιουδιποτε άλλου ςε αυτοφσ που αςκοφν δραςτθριότθτα ςε όμορεσ ξενοδοχειακζσ εν γζνει επιχειριςεισ, κάμπινγκ ι κζντρα αναψυχισ, ακόμα και των φορζων του άρκρου 1, για τον ζμπροςκεν τθσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ κοινόχρθςτο χϊρο. Ζμπροςκεν χϊροσ νοείται ο χϊροσ που προκφπτει από τθν προβολι του μικουσ τθσ πρόςοψθσ τθσ επιχείρθςθσ επί τθσ ακτογραμμισ.το

7 δικαίωμα αυτό παραχωρείται κατά προτεραιότθτα ζναντι οποιουδιποτε άλλου, ακόμα και των φορζων του άρκρου 1, για τον ζμπροςκεν τθσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ κοινόχρθςτο χϊρο. Ζμπροςκεν χϊροσ νοείται ο χϊροσ που ορίηεται από τισ δυο νοθτζσ γραμμζσ που εκκινοφν από τα όρια του προςϊπου τθσ επιχείρθςθσ και καταλιγουν κάκετα ςτθν ακτι. β) Η μζγιςτθ κάλυψθ χριςθσ δεν υπερβαίνει το 50% του παραχωροφμενου χϊρου, προκειμζνου να υπάρχουν οριηόντιοι και κάκετοι διάδρομοι τουλάχιςτον ενόσ (1) μζτρου και ελεφκερθ λωρίδα κατά μικοσ τθσ ακτισ, πλάτουσ τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, από τθν ακτογραμμι για τθν ελεφκερθ κίνθςθ των λουομζνων και τθν αποφυγι ατυχθμάτων.δεν υποβακμίηεται το περιβάλλον από τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ. γ) Οι περιοριςμοί τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του Ν. 2971/2001 ιςχφουν μόνο για τισ κατόπιν δθμοπραςίασ μιςκϊςεισ. Ο περιοριςμόσ των 100 μζτρων ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ που θ απλι χριςθ αςκείται από τουσ ίδιουσ τουσ Ο.Τ.Α. Αϋ βακμοφ ι τισ δθμοτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ του άρκρου 266 του Ν. 3463/2006. Ο περιοριςμόσ των 500 τ.μ. ιςχφει και για όςα κζντρα αναψυχισ και κάμπινγκ ζχουν το δικαίωμα να αιτθκοφν τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ άνευ δθμοπραςίασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 13 του Ν. 2971/2001. Η μζγιςτθ κάλυψθ χριςθσ δεν υπερβαίνει το 50% του παραχωροφμενου χϊρου, προκειμζνου να υπάρχουν οριηόντιοι και κάκετοι διάδρομοι τουλάχιςτον ενόσ (1) μζτρου και ελεφκερθ λωρίδα κατά μικοσ τθσ ακτισ, πλάτουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μζτρων από τθν ακτογραμμι, για τθν ελεφκερθ κίνθςθ των λουομζνων και τθν αποφυγι ατυχθμάτων. Στουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που παραχωροφνται ςφμφωνα με τθν ανωτζρω (α) παράγραφο και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ρθτισ ςχετικισ αναφοράσ ςτο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, δφναται να τοποκετθκεί αρκρωτό ξφλινο δάπεδο ςε ποςοςτό επιφάνειασ 50% τθσ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ κάλυψθσ, για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων, όταν θ άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ το επιτρζπει. Στθ περίπτωςθ αυτι το ςυνολικό αντάλλαγμα χριςθσ προςαυξάνεται κατά 20%. δ) Για τθν εκμίςκωςθ κοινόχρθςτων χϊρων για τα καλάςςια ςπορ ιςχφουν οι όροι και οι περιοριςμοί του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα και των οριηομζνων ςτο ςυνθμμζνο παράρτθμα τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.ο περιοριςμόσ του βϋ εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του ν.2971/2001 των πεντακοςίων (500) τετραγωνικϊν μζτρων για κάκε παραχϊρθςθ δεν ιςχφει για τισ όμορεσ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ. ε)να μθν υποβακμίηεται το περιβάλλον από τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ.ο περιοριςμόσ του γϋ εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του ν.2971/2001 των εκατό (100) μζτρων ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ που θ απλι χριςθ αςκείται από τουσ ίδιουσ τουσ φορείσ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ. ςτ) Στουσ μθ δικαιοφχουσ απευκείασ παραχϊρθςθσ εκ των διατάξεων του νόμου θ μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ τθσ απλισ χριςθσ γίνεται αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν δθμοπραςίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο επόμενο άρκρο. η) Απαγορεφεται θ κακοιονδιποτε τρόπο περαιτζρω υπεκμίςκωςθ των κοινοχριςτων χϊρων από τουσ μιςκωτζσ. θ) Απαγορεφεται θ παραμονι του μιςκωτι ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ μετά τθ λιξθ, με οποιοδιποτε τρόπο, τθσ μιςκωτικισ ςχζςθσ.

8 Άρκρο 10 Διαδικαςία και όροι μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ προσ τρίτουσ Η μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ από τουσ Ο.Τ.Α. Αϋ βακμοφ προσ τρίτουσ διενεργείται αποκλειςτικά και μόνομε τθ ςφναψθ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο ςυντάςςεται ςε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, αφοφ καταβλθκεί από το μιςκωτι ποςοςτό 3020% επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ποςοςτό τουλάχιςτον 30%, επίςθσ, επί του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ ςτον Ο.Τ.Α.. Στο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο προςδιορίηονται ςαφϊσ τα ςτοιχεία του μιςκωτι, θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, θ κζςθ και το εμβαδόν του κοινοχριςτου χϊρου που παραχωρείται, θ ιδιότθτά του (αιγιαλόσ, παραλία κ.λ.), το είδοσ τθσ χριςθσ και το καταβλθτζο αντάλλαγμα. Ο χϊροσ αυτόσ αποτυπϊνεται με επιμζλεια του Διμου και χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του αντιςυμβαλλομζνου ςε επιςυναπτόμενο ςτο μιςκωτιριο: i) ςε υπόβακρο ορκοφωτοχάρτθ από τθν εφαρμογι «OPEN» τθσ Κτθματολόγιο Α.Ε. («ελεφκερθ κζαςθ ορκοφωτοχαρτϊν») όπου δεν υφίςταται κακοριςμζνοσ αιγιαλόσ, ii) ςε απόςπαςμα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κακοριςμοφ, όπου αυτόσ υφίςταται.. Το μιςκωτικό αντάλλαγμα προςδιορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 13 του Ν. 2971/2001. Απαγορεφεται ο κακοριςμόσ ανταλλάγματοσ με βάςθ τα τεμάχια των ομπρελϊν και των κακιςμάτων, όπωσ και ο ςυμψθφιςμόσ του ανταλλάγματοσ με τθν οποιαδιποτε παροχι υπθρεςιϊν από τον μιςκωτι προσ τον Ο.Τ.Α. Αϋ βακμοφ. Στισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ χωρίσ δθμοπραςία, ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: το αργότερο εντόσ 7 εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου, ο οικείοσ Διμοσ αποςτζλλει εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mailκτλ) ςτθν αρμόδια Ρεριφερειακι Δ/νςθ ι ςτο αρμόδιο Αυτ/λεσ Γραφείο Δθμ. Ρεριουςίασ, αντίγραφο ςχεδίου του προσ υπογραφι μιςκωτθρίου ςυνοδευόμενου από το υπόβακρο ι το απόςπαςμα του εδαφίου 2, τθσ παραγράφου βϋ, του παρόντοσ άρκρου. Ο προϊςτάμενοσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ από αυτόν υπάλλθλοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εντόσ 12 εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ του ςχεδίου, τον οικείο Διμο εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mailκτλ), εάν ςυμφωνεί με το περιεχόμενο του μιςκωτθρίου. Ραρερχομζνθσ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν υπαλλιλου του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. Αν ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, διαπιςτϊςει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ, υποδεικνφει ςτον οικείο Διμο είτε να απόςχει από τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ μίςκωςθ του ςυγκεκριμζνου κοινόχρθςτου χϊρου, είτε να προβεί ςτθν αναπροςαρμογι οποιουδιποτε όρου τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, που κρίνει ότι αντίκειται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ,

9 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναπροςαρμογισ του οριςκζντοσ μιςκϊματοσ, εφόςον αυτό είναι χαμθλότερο ι υψθλότερο από εκείνο που ανταποκρίνεται ςτισ μιςκωτικζσ αξίεσ τθσ περιοχισ. Το ζγγραφο με το οποίο εκφράηεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι του εξουςιοδοτθμζνου υπαλλιλου του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, ι τυχόν υποδείξεισ αυτοφ κατά τα ανωτζρω, ςυνοδευόμενο από οίκοκεν ςθμείωμα του ςχετικά με το φψοσ του προσ καταβολι από τον μιςκωτι υπζρ του Δθμοςίου ποςοςτοφ 30 % επί του τελικοφ μιςκϊματοσ, προςαρτάται ςτο οριςτικό μιςκωτιριο ςυμβόλαιο. Σε περίπτωςθ που θ ςφμφωνθ γνϊμθ τεκμαίρεται λόγω παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ των 12 εργάςιμων θμερϊν, το ανωτζρω οίκοκεν ςθμείωμα αποςτζλλεται ςτον Διμο από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι από τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ εντόσ των επόμενων δφο θμερολογιακϊν θμερϊν που ζπονται τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ αυτισ. Ο οικείοσ Διμοσ επί ποινι ακυρότθτασ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, οφείλει να ενςωματϊςει ςτο οριςτικό ςχζδιο αυτισ, τισ υποδεικνυόμενεσ τροποποιιςεισ του Ρροϊςταμζνου τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι του εξουςιοδοτθμζνου υπαλλιλου του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, κακϊσ και τον αρικμό διπλοτφπου είςπραξθσ του ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. Το οριςτικό ςχζδιο του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου υπογεγραμμζνο από τον οικείο Διμο και τον μιςκωτι, αποςτζλλεται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ςτον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ςε τρία (3) αντίγραφα, προσ προςυπογραφι από αυτόν, ςυνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είςπραξθσ για τθν απόδειξθ καταβολισ του οφειλόμενου ποςοφ υπζρ του Δθμοςίου, ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ με δθμοπραςία, ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: Το αργότερο εντόσ 7 εργάςιμων θμερϊν πριν τθν κατά νόμο δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ, ο οικείοσ Διμοσ αποςτζλλει εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mailκτλ) ςτθν αρμόδια Ρεριφερειακι Δ/νςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ςτο αρμόδιο Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ αντίγραφο ςχεδίου τθσ προκιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ, με τθ κζςθ με τισ ςυντεταγμζνεσ και το εμβαδόν του κοινοχριςτου χϊρου που παραχωρείται, τθν ιδιότθτα του, το είδοσ τθσ χριςθσ και το όριο πρϊτθσ προςφοράσ ςυνοδευόμενο από το υπόβακρο ι το απόςπαςμα του εδαφίου βϋ τθσ παραγράφου βϋ του παρόντοσ άρκρου. «Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εντόσ 7 εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ τθσ προκιρυξθσ τον οικείο Διμο εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ ςυμφωνεί με τθν κείμενθ νομοκεςία περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Ραρερχομζνθσ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι του εξουςιοδοτθμζνου υπάλλθλου του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ».

10 Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εντόσ 12 εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθτθσ προκιρυξθσ τον οικείο Διμο εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ ςυμφωνεί με τθν κείμενθ νομοκεςία περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Ραρερχομζνθσ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι του εξουςιοδοτθμζνου υπάλλθλου του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ. Αν ο Ρροϊςτάμενοσ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ διαπιςτϊςει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ υποδεικνφει ςτον οικείο Ο.Τ.Α. είτε να απόςχει από τθ διενζργεια δθμοπραςίασ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ μίςκωςθ του ςυγκεκριμζνου κοινόχρθςτου χϊρου, είτε να προβεί ςτθν αναπροςαρμογι οποιουδιποτε όρου τθσ προκιρυξθσ, που κρίνει ότι αντίκειται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ, εφόςον αυτι είναι χαμθλότερθ ι υψθλότερθ από εκείνθ που ανταποκρίνεται ςτισ μιςκωτικζσ αξίεσ τθσ περιοχισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ, ο Διμοσ ενθμερϊνει με κάκε πρόςφορο μζςο τθν αρμόδια Ρεριφερειακι Δ/νςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι το αρμόδιο Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, για το φψοσ του τελικϊσ επιτευχκζντοσ μιςκϊματοσ και τα ςτοιχεία του πλειοδότθ, προκειμζνου αυτόσ να εκδϊςει και να του αποςτείλει με κάκε πρόςφορο μζςο, οίκοκεν ςθμείωμα του ςχετικά με το φψοσ του προσ καταβολι από τον μιςκωτι υπζρ του Δθμοςίου ποςοςτοφ 30% επί του μιςκϊματοσ. Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ αποςτζλλει ςτθν οικεία Ρεριφερειακι Δ/νςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ / Αυτ/λζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ αντίγραφο του Ρρακτικοφ Κατακφρωςθσ τθσ Δθμοπραςίασ και το ςυναφκζν, ςε εκτζλεςθ του Ρρακτικοφ, μιςκωτιριο ςυμβόλαιο και τον πλειοδότθ, ςε τρία (3) αντίγραφα προσ προςυπογραφι αυτϊν από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, ςυνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είςπραξθσ για τθν απόδειξθ καταβολισ του οφειλόμενου ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. Στο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να ζχουν ενςωματωκεί, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, οι τυχόν υποδείξεισ του Ρροϊςταμζνου ι του εξουςιοδοτθμζνου υπαλλιλου του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα κακϊσ και να αναγράφεται, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ ςφμβαςθσ, ο αρικμόσ του διπλότυπου είςπραξθσ του ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. Τόςο ςτθν περίπτωςθ τθσ απευκείασ παραχϊρθςθσ, όςο και ςτθν περίπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, μόνο μετά τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου μεταξφ του Διμου και του μιςκωτι και τθν προςυπογραφι του από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, ο μιςκωτισ ζχει δικαίωμα να εγκαταςτακεί ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο. Σε περίπτωςθ μθ τελικισ ςυνυπογραφισ του μιςκωτθρίου από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του

11 Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, λόγω μθ τιρθςθσ των υποδειχκειςϊν από αυτόν τροποποιιςεων ι μθ ςυναποςτολισ μαηί με τα τρία (3) αντίγραφα τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ του πρωτότυπου διπλότυπου είςπραξθσ, το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο είναι άκυρο και ο μιςκωτισ υποχρεοφται να αποχωριςει από τον κοινόχρθςτο χϊρο, χωρίσ καμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι του Δθμοςίου. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ επί των ανωτζρω, οι αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι τα Αυτοτελι Γραφεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ υποχρεοφνται να προβοφν ςε αυτοψία και οι Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ να λαμβάνουν άμεςα τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία μζτρα προςταςίασ τθσ κοινόχρθςτθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. Οι Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ τθροφν αρχείο ςτο οποίο κα καταγράφεται το ςφνολο των εκμιςκοφμενων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τουσ κοινόχρθςτων χϊρων, βάςει των προςκομιηόμενων μιςκωτθρίων ςυμβολαίων από το Αυτοτελζσ Γραφείο Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και των ςυνοδευόντων αυτά ορκοφωτοχαρτϊν και λοιπϊν ςτοιχείων, ενϊ το φυςικό Αρχείο παραμζνει ςτα Αυτοτελι Γραφεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. Με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 του ν.2971/2001 που αφορά ςτα Τουριςτικά Δθμόςια Κτιματα, το μιςκωτικό αντάλλαγμα προςδιορίηεται με βάςθ τισ μιςκωτικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ ι βάςει του άρκρου 22 του ν.2238/1994 (151 Αϋ). Απαγορεφεται ο κακοριςμόσ ανταλλάγματοσ με βάςθ τα τεμάχια των ομπρελϊν και των κακιςμάτων, όπωσ και ο ςυμψθφιςμόσ του ανταλλάγματοσ με τθν οποιαδιποτε παροχι υπθρεςιϊν από τον μιςκωτι προσ τον Ο.Τ.Α. Στισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ χωρίσ δθμοπραςία, ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: Τρεισ τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, ο οικείοσ Διμοσ αποςτζλλει εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mail κ.λπ.) ςτθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία αντίγραφο ςχεδίου του προσ υπογραφι μιςκωτθρίου ςυνοδευόμενου από το υπόβακρο ι το απόςπαςμα του εδαφίου βϋ, τθσ παραγράφου βϋ, του παρόντοσ άρκρου. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εντόσ 7 εργαςίμων θμερϊν από τθ λιψθ του ςχεδίου, τον οικείο Ο.Τ.Α. εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mailκλπ), εάν ςυμφωνεί με το περιεχόμενο του μιςκωτθρίου. Ραρερχομζνθσ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ. Αν ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ διαπιςτϊνει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ, υποδεικνφει ςτον οικείο Ο.Τ.Α. είτε να απόςχει από τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ μίςκωςθ του ςυγκεκριμζνου κοινόχρθςτου χϊρου, είτε να προβεί ςτθν αναπροςαρμογι οποιουδιποτε όρου τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, που κρίνει ότι αντίκειται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναπροςαρμογισ του οριςκζντοσ μιςκϊματοσ, εφόςον αυτό είναι χαμθλότερο ι υψθλότερο από εκείνο που ανταποκρίνεται ςτισ μιςκωτικζσ αξίεσ τθσ περιοχισ. Το ζγγραφο με το οποίο εκφράηεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ ι οι τυχόν υποδείξεισ αυτοφ κατά τα ανωτζρω, ςυνοδευόμενο από οίκοκεν

12 ςθμείωμά του ςχετικά με το φψοσ του προσ καταβολι από τον μιςκωτι υπζρ του Δθμοςίου ποςοςτοφ 20% επί του τελικοφ μιςκϊματοσ, προςαρτάται ςτο οριςτικό μιςκωτιριο ςυμβόλαιο. Σε περίπτωςθ που θ ςφμφωνθ γνϊμθ τεκμαίρεται λόγω παρζλευςθσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ των 7 εργάςιμων θμερϊν, το ανωτζρω οίκοκεν ςθμείωμα αποςτζλλεται από τον Ρροϊςτάμενο εντόσ των επόμενων δφο θμερολογιακϊν θμερϊν που ζπονται τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ αυτισ. Ο οικείοσ Ο.Τ.Α., επί ποινι ακυρότθτασ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, οφείλει να ενςωματϊςει ςτο οριςτικό ςχζδιο αυτισ, τισ υποδεικνυόμενεσ τροποποιιςεισ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ, κακϊσ και τον αρικμό διπλοτφπου είςπραξθσ του ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. Το οριςτικό ςχζδιο του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, υπογεγραμμζνο από τον οικείο Διμο και τον μιςκωτι, αποςτζλλεται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ ςε τρία (3) αντίγραφα, προσ προςυπογραφι από αυτόν, ςυνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είςπραξθσ για τθν απόδειξθ καταβολισ του οφειλόμενου ποςοφ υπζρ του Δθμοςίου, ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ με δθμοπραςία, ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: Τρείσ τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν κατά νόμο δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ, ο οικείοσ Διμοσ αποςτζλλει εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mailκ.λ.π.) ςτθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία αντίγραφο ςχεδίου τθσ προκιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ, ςυνοδευόμενο από το υπόβακρο ι το απόςπαςμα του εδαφίου βϋ, τθσ παραγράφου βϋ, του παρόντοσ άρκρου. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εντόσ 7 εργαςίμων θμερϊν από τθ λιψθ τθσ προκιρυξθσ τον οικείο Ο.Τ.Α. εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο μζςο (π.χ. τθλεομοιοτυπία, e mail κ.λπ.) εάν το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ ςυμφωνεί με τθν κείμενθ νομοκεςία περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Ραρερχομζνθσ άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ προκιρυξθσ. Αν ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ διαπιςτϊνει ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί αιγιαλοφ και τθσ παροφςασ απόφαςθσ, υποδεικνφει ςτον οικείο Ο.Τ.Α. είτε να απόςχει από τθ διενζργεια δθμοπραςίασ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ μίςκωςθ του ςυγκεκριμζνου κοινόχρθςτου χϊρου, είτε να προβεί ςτθν αναπροςαρμογι οποιουδιποτε όρου τθσ προκιρυξθσ, που κρίνει ότι αντίκειται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ, εφόςον αυτι είναι χαμθλότερθ ι υψθλότερθ από εκείνθ που ανταποκρίνεται ςτισ μιςκωτικζσ αξίεσ τθσ περιοχισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ, ο Διμοσ ενθμερϊνει με κάκε πρόςφορο μζςο τον Ρροϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ για το φψοσ του τελικϊσ επιτευχκζντοσ μιςκϊματοσ και τα ςτοιχεία του πλειοδότθ, προκειμζνου αυτόσ να εκδϊςει και να του αποςτείλει, με κάκε πρόςφορο μζςο, οίκοκεν ςθμείωμά του ςχετικά με το φψοσ

13 του προσ καταβολι από τον μιςκωτι υπζρ του Δθμοςίου ποςοςτοφ 20% επί του μιςκϊματοσ. Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ αποςτζλλει ςτθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία αντίγραφο του Ρρακτικοφ Κατακφρωςθσ τθσ Δθμοπραςίασ και το ςυναφκζν, ςε εκτζλεςθ του Ρρακτικοφ, μιςκωτιριο ςυμβόλαιο με τον πλειοδότθ, ςε τρία (3) αντίγραφα προσ προςυπογραφι αυτϊν από τον Ρροϊςτάμενο, ςυνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είςπραξθσ για τθν απόδειξθ καταβολισ του οφειλόμενου ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. Στο μιςκωτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να ζχουν ενςωματωκεί, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, οι τυχόν υποδείξεισ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα κακϊσ και να αναγράφεται, επί ποινι ακυρότθτασ τθσ ςφμβαςθσ, ο αρικμόσ του διπλοτφπου είςπραξθσ του ποςοςτοφ υπζρ του Δθμοςίου. Τόςο ςτθν περίπτωςθ τθσ απευκείασ παραχϊρθςθσ, όςο και ςτθν περίπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου μεταξφ του Διμου και του μιςκωτι, ο τελευταίοσ ζχει δικαίωμα να εγκαταςτακεί ςτον παραχωροφμενο κοινόχρθςτο χϊρο. Σε περίπτωςθ μθ τελικισ ςυνυπογραφισ του μιςκωτθρίου από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ, λόγω μθ τιρθςθσ των υποδειχκειςϊν από αυτόν τροποποιιςεων ι μθ ςυναποςτολισ μαηί με τα τρία (3) αντίγραφα τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ του πρωτοτφπου διπλοτφπου είςπραξθσ, το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο είναι άκυρο και ο μιςκωτισ υποχρεοφται να αποχωριςει από τον κοινόχρθςτο χϊρο, χωρίσ καμία αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι του Δθμοςίου. Μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ δεν επιτρζπεται θ παραμονι του μιςκωτι ςτον παραχωρθκζντα χϊρο. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ επί των ανωτζρω, οι αρμόδιεσ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ υποχρεοφνται να λαμβάνουν άμεςα τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία μζτρα προςταςίασ τθσ κοινόχρθςτθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. Οι Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ τθροφν αρχείο ςτο οποίο κα καταγράφεται το ςφνολο των εκμιςκοφμενων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ κοινόχρθςτων χϊρων, βάςει των προςκομιηόμενων μιςκωτθρίων ςυμβολαίων και των ςυνοδευόντων αυτά ορκοφωτοχαρτϊν και λοιπϊν ςτοιχείων. Άρκρο 11 Πρόςκετοι όροι και προχποκζςεισ για τουσ εκμεταλλευτζσ καντινϊν. Στουσ χϊρουσ για τουσ οποίουσ παραχωρείται το δικαίωμα τθσ απλισ χριςθσ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τροχιλατων καντινϊν αυτοκινοφμενων ι μθ εφοδιαςμζνων με κατάλλθλθ άδεια λειτουργίασ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου Α, τθσ υπ αρικ. Υ1γ/Γ.Ρ/οικ.71459/ εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείασ. Ο μζγιςτοσ χϊροσ που δφναται να μιςκωκεί γι αυτι τθ χριςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1530 τ.μ.. Στον χϊρο αυτό μπορεί να τοποκετθκεί αρκρωτό ξφλινο δάπεδο και ςκιάδα για τθν αναμονι του κοινοφ, ςε ποςοςτό 70% του μιςκωμζνου χϊρου.

14 Οι καντίνεσ πρζπει να απζχουν τουλάχιςτον εκατό (100) μζτρα από εγκατεςτθμζνεσ επιχειριςεισ (ξενοδοχεία, κζντρα αναψυχισ κ.λπ.). Για τισ παραχωριςεισ αυτζσ δεν ιςχφουν οι διατάξεισ περί υπαίκριου εμπορίου. Άρκρο 12 Λιψθ μζτρων προςταςίασ Το Δθμόςιο, ωσ κφριοσ και διαχειριςτισ των κοινοχριςτων χϊρων αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, διατθρεί το δικαίωμα για τθν προςταςία τουσ, κακϊσ και όλεσ τισ ερευνθτικζσ και ελεγκτικζσ αρμοδιότθτζσ του, που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία (Δ/γμα 11/ , ν.263/1968, ν.2971/2001 κ.λ.) και αςκοφνται από τισ κατά τόπουσαρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ / Αυτοτελι Γραφεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ.αρμόδιεσ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ. Άρκρο 13 Ανάκλθςθ παραχϊρθςθσ Α) Η παραχϊρθςθ υπόκειται πάντοτε ςε μονομερι ανάκλθςθ από το Δθμόςιο για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, εκνικισ άμυνασ, δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ, προςταςίασ αρχαίων, του περιβάλλοντοσ ι τθσ δθμόςιασ υγείασ, αλλά και για λόγουσ καταςκευισ λιμενικϊν ζργων. Β) Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων και των προχποκζςεων που τίκενται με τθν παροφςα απόφαςθ και το άρκρο 13 του Ν. 2971/2001, ςυνεπάγεται θ λιψθ όλων των προβλεπομζνων από τθν κείμενθ νομοκεςία μζτρων για τθν προςταςία των κοινοχριςτων χϊρων κατά παντόσ υπευκφνου. Γ) Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παραβάςεωσ των όρων του άρκρου 13 του Ν. 2971/2001, τθσ παροφςασ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ κακϊσ και εν γζνει τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςτουσ παραχωροφμενουσ χϊρουσ ανακαλείται θ παραχϊρθςθ με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και αποδίδονται τα ειςπραχκζντα μιςκϊματα αλλά και τα τυχόν προσ είςπραξθ μιςκϊματα υπζρ του Δθμοςίου. Η παραχϊρθςθ υπόκειται πάντοτε ςε μονομερι ανάκλθςθ από το Δθμόςιο για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, εκνικισ άμυνασ, δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ, προςταςίασ αρχαίων, του περιβάλλοντοσ ι τθσ δθμόςιασ υγείασ, αλλά και για λόγουσ καταςκευισ λιμενικϊν ζργων. Με τθν επιφφλαξθ λοιπϊν κυρϊςεων που προβλζπονται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, θ μθ τιρθςθ των όρων και των προχποκζςεων που τίκενται με τθν παροφςα απόφαςθ, ςυνεπάγεται τθν υποχρζωςθ του Ο.Τ.Α. να αποδϊςει ςτο Δθμόςιο το 30% του αναλογοφντοσ ςτον Ο.Τ.Α. μιςκϊματοσ, επιφυλαςςομζνων των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των Δθμοςίων Κτθμάτων. Άρκρο 14 Σελικζσ διατάξεισ

15 Η απόφαςθ αυτι δεν υποκακιςτά τυχόν άδειεσ άλλων αρχϊν ι υπθρεςιϊν ι φορζων όπου απαιτοφνται κάκε φορά για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ για τουσ οποίουσ παραχωρικθκε το δικαίωμα τθσ απλισ χριςθσ. Διατθρείται ςε ιςχφ, ωσ αναπόςπαςτο ςυμπλιρωμα τθσ παροφςασ θ κοινι υπουργικι απόφαςθ /1451/Β0010/ (1411 Βϋ). Πλεσ οι μεταβιβάςεισ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ κοινοχριςτων χϊρων, απευκείασ ι κατόπιν δθμοπραςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί από τουσ Διμουσ ζωσ και τθν 31θ Μαΐου εκάςτου ζτουσ παραχϊρθςθσ, εξαιρουμζνων των νζων επιχειριςεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 του Ν. 2971/2001. Από τθν 1θ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ οι ςυμβάςεισ απευκείασ παραχϊρθςθσ, κα ςυνάπτονται μόνο από τον Ρροϊςτάμενο των Ρεριφερειακϊν Δ/νςεων Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι από τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και τουσ ενδιαφερόμενουσ, με το αντάλλαγμα 50% υπζρ του Δθμοςίου και 50% υπζρ του οικείου Διμου. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι αιτοφντεσ απευκείασ παραχϊρθςθ, υποβάλλουν αίτθςθ ςτθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ςτα Αυτοτελι Γραφεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ κατ αρμοδιότθτα ςυνοδευόμενθ από το υπόβακρο ι το απόςπαςμα του εδαφίου βϋ, τθσ παραγράφου βϋ, του άρκρου 10 τθσ παροφςθσ. Οι Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ / Αυτοτελι Γραφεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ κατ αρμοδιότθτα ελζγχουν τθν ςυνδρομι των προχποκζςεων για τθν απευκείασ παραχϊρθςθ. Σε περίπτωςθ που αυτζσ ςυντρζχουν, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ εκδίδει οίκοκεν ςθμείωμα για τθν καταβολι από τον αιτοφντα ποςοςτοφ 50% επί του μιςκϊματοσ, που ζχει κρίνει εφαρμοςτζο ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. Μετά τθν προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ πλθρωμισ από τον αιτοφντα, ςυνάπτεται μεταξφ αυτοφ και του Ρροϊςταμζνου τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι του εξουςιοδοτθμζνου υπαλλιλου του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, μετά τθν υπογραφι του οποίου ο μιςκωτισ δικαιοφται να εγκαταςτακεί ςτον παραχωρθκζντα κοινόχρθςτο χϊρο. Ομοίωσ, από τθν 1θ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ, θ διαδικαςία δθμοπραςίασ κα διενεργείται από τον Ρροϊςτάμενο των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι από τον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ, εξαιρουμζνων των δθμοπραςιϊν που ζχουν ιδθ προκθρυχτεί μζχρι τθν 31θ Μαΐου εκάςτου ζτουσ παραχϊρθςθσ τθσ παροφςασ, οι οποίεσ ολοκλθρϊνονται από το Διμο. Το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κοινοποιείται εντόσ 10 θμερϊν, από τθ ςφναψι του, με μζριμνα τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι του Αυτοτελοφσ Γραφείου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ςτον δικαιοφχο διμο, προκειμζνου να λάβει γνϊςθ και να προχωριςει ςτισ διαδικαςίεσ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ του αναλογοφντοσ ςε αυτόν ποςοςτοφ επί του μιςκϊματοσ.

16 Με μζριμνα του Διμου γίνεται θ ανάρτθςθ των προ κθρφξεων και μιςκωτθρίων ςτθ Διαφγεια. Μετά τισ 31 Μαΐου εκάςτου ζτουσ για όςεσ μιςκϊςεισ γίνονται από τισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ι τα Αυτοτελι Γραφεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ θ ανάρτθςθ ςτθ Διαφγεια γίνεται με μζριμνα των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Δθμόςιασ Ρεριουςίασ / Αυτοτελϊν Γραφείων Δθμόςιασ Ρεριουςίασ κατ αρμοδιότθτα. Πλεσ οι απευκείασ μεταβιβάςεισ του δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ κοινοχριςτων χϊρων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί από τουσ ΟΤΑ ζωσ και τθν 31θ Μαΐου Από τθν 1θ Ιουνίου 2014 οι ςυμβάςεισ απευκείασ παραχϊρθςθσ, κα ςυνάπτονται μόνο από τθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία και τουσ ενδιαφερόμενουσ, με ποςοςτό ανταλλάγματοσ 50% υπζρ του Δθμοςίου και 50% υπζρ του οικείου Ο.Τ.Α.. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι αιτοφντεσ απευκείασ παραχϊρθςθ, υποβάλλουν αίτθςθ ςτθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία ςυνοδευόμενθ από το υπόβακρο ι το απόςπαςμα του εδαφίου βϋ, τθσ παραγράφου βϋ, του άρκρου 10 τθσ παροφςθσ. Η Κτθματικι Υπθρεςία ελζγχει τθν ςυνδρομι των προχποκζςεων για τθν απευκείασ παραχϊρθςθ. Σε περίπτωςθ που αυτζσ ςυντρζχουν, εκδίδει οίκοκεν ςθμείωμα για τθν καταβολι από τον αιτοφντα ποςοςτοφ 50% επί του μιςκϊματοσ, που ζχει κρίνει εφαρμοςτζο ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ. Μετά τθν προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ πλθρωμισ από τον αιτοφντα, ςυνάπτεται μεταξφ αυτοφ και τθσ οικείασ Κτθματικισ Υπθρεςίασ το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, μετά τθν υπογραφι του οποίου ο μιςκωτισ δικαιοφται να εγκαταςτακεί ςτον παραχωρθκζντα κοινόχρθςτο χϊρο. Το μιςκωτιριο κοινοποιείται από τθν Κτθματικι Υπθρεςία ςτον οικείο Διμο, για ενθμζρωςθ και τθν είςπραξθ, του αναλογοφντοσ ςε αυτόν, ποςοςτοφ 50% επί του οριςκζντοσ μιςκϊματοσ.

17 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΘ ΧΡΘΘ ΕΝΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΤΣΑΕΙ» (Άρκρο 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001) 1. ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΧΡΘΕΙ Η παραχϊρθςθ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν (Άρκρο 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α' Βακμοφ γίνεται για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εξυπθρετοφν τουσ λουόμενουσ ι τθν αναψυχι του κοινοφ (όπωσ εκμίςκωςθ καλάςςιων μζςων αναψυχισ, ανακλίντρων (ξαπλωςτρϊν), ομπρελϊν, τραπεηιϊν, κακιςμάτων, λειτουργία τροχιλατου αυτοκινοφμενου ι μθ αναψυκτθρίου κ.λπ.) Στθν περίπτωςθ εκμίςκωςθσ καλαςςίων μζςων αναψυχισ, επιτρζπεται θ χριςθ ειδικισ ςκθνισ τφπου κιόςκι (μθ ςτακερισ καταςκευισ) για τοποκζτθςθ ςωςτικϊν μζςων (ατομικϊν ςωςιβίων, κ.λπ.) επιφάνειασ ζωσ 5 τ.μ., εντόσ του παραχωροφμενου χϊρου. Απαγορεφεται οποιαδιποτε καταςκευι, που ςυνδζεται μόνιμα με το ζδαφοσ (π.χ. πάκτωςθ με ςκυρόδεμα, τςιμεντοςτρϊςεισ, επιχωματϊςεισ, κ.λπ.). Απαγορεφεται θ χριςθ για ελεφκερθ καταςκινωςθ ι για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ςκθνϊν και θ ςτάκμευςθ τροχόςπιτων, αυτοκινοφμενων, αυτοκινιτων κ.λπ. Σε κάκε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου αιγιαλοφ παραλίασ εφαρμόηονται οι ελάχιςτεσ δυνατζσ διαμορφϊςεισ ϊςτε να διατθρείται θ μορφολογία των ακτϊν και θ ακεραιότθτα τθσ ακτογραμμισ. Δεν επιτρζπονται επιχωματϊςεισ ι άλλεσ διαμορφϊςεισ με τθ χριςθ μθχανθμάτων πζραν του κοςκινίςματοσ με ςτόχο τον κακαριςμό τθσ άμμου. 2. ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΘΣΑ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΣΘΣΑ ΘΜΑΝΘ Με τθν επιφφλαξθ τθσ υποχρεωτικισ τοποκζτθςθσ διαδρόμου πρόςβαςθσ προσ τθν ακτογραμμι, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ /1451/Β0010/ για τθν εξυπθρζτθςθ των ΑμεΑ, ςτουσ παραχωροφμενουσ χϊρουσ ςε ακτζσ, επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ διαδρόμων πρόςβαςθσ τοποκετθμζνων τόςο παράλλθλα όςο και κάκετα ςτθν ακτι, πλάτουσ μζχρι 0,80μ., ςτο επίπεδο τθσ άμμου ι ελάχιςτα εκατοςτά πάνω από αυτι (για λόγουσ οριηοντίωςθσ τθσ επιφάνειασ βάδιςθσ). Για μικοσ παραχωροφμενθσ επιφάνειασ μζχρι 30 μ. επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ δφο (2) διαδρόμων πρόςβαςθσ ςτο καλάςςιο μζτωπο (εγκάρςιεσ διαβάςεισ) ανά παραχωροφμενθ επιφάνεια αιγιαλοφ παραλίασ, ενϊ για μικοσ παραχωροφμενθσ επιφάνειασ που υπερβαίνει τα 30μ. επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ περιςςότερων διαδρόμων με αναλογία ενόσ διαδρόμου ανά 20 επί πλζον μζτρα μικουσ παραχωροφμενθσ ζκταςθσ. Για τθν κυκλοφορία παράλλθλα με τθν ακτι επιτρζπεται επίςθσ θ τοποκζτθςθ ενόσ (1) διαδρόμου παράλλθλα με τθν ακτι ανά δφο ςειρζσ ομπρελϊν, που κα ςυνδζεται εγκάρςια με τουσ κάκετουσ προσ τθν ακτι διαδρόμουσ.

18 3. ΦΤΣΕΤΘ Η προςταςία, φροντίδα και ςυντιρθςθ του υφιςταμζνου πραςίνου αποτελεί από κοινοφ υποχρζωςθ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. και του επιχειρθματία που ζχει τθν εκμετάλλευςθ του χϊρου. 4. ΑΡΧΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΧΡΘΘ ΤΛΙΚΩΝ Στισ καταςκευζσ διαμορφϊςεισ εντόσ του παραχωρθκζντοσ χϊρου για τοποκζτθςθ ομπρελϊν, ανακλίντρων (ξαπλωςτρϊν) και τραπεηιϊν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατά το δυνατόν φυςικά υλικά φιλικά και εναρμονιςμζνα με το περιβάλλον χωρίσ εξεηθτθμζνουσ χρωματιςμοφσ. Τζτοια υλικά είναι αυτά που ςυνικωσ εμπεριζχουν κακόλου ι ελάχιςτθ επεξεργαςία και θ χριςθ τουσ δεν ςυνειςφζρει ςτθν καταςπατάλθςθ ορυκτϊν πόρων. Ραραδείγματα υλικϊν ανάλογα με το αντικείμενο δίνονται ςτθ ςυνζχεια: Ομπρζλεσ: Ξφλινοσ ιςτόσ από εμποτιςμζνο ξφλο, ςκελετόσ από εμποτιςμζνο ξφλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ι γαλβανιςμζνο χάλυβα ι αλουμίνιο. Επικάλυψθ από φφαςμα, ξφλο, Rattan, πλεκτά φφκια, ξερά φφλλα, χόρτα, ψάκα, πλεγμζνο καλάμι. Αφαιροφμενεσ ςκιάδεσ: Ενιαίεσ καταςκευζσ από τα προαναφερόμενα υλικά, με δυνατότθτα χειροκίνθτου μθχανιςμοφ, μζγιςτθσ επιφάνειασ 20 τ.μ. και μζχρι το 30% τθσ επιφάνειασ κάλυψθσ, π.χ. για παραχωροφμενθ επιφάνεια 500 τ.μ.: (500τ.μ. x 50%) x 30% = 75 τ.μ. (τρεισ ςκιάδεσ των 20 τ.μ. και μία των 15 τ.μ.) Ξαπλϊςτρεσ: Οι ξαπλϊςτρεσ μπορεί να είναι ςτακερζσ ι ανακλινόμενεσ, ξφλινεσ, μεταλλικζσ (αλουμινίου) ι πλαςτικζσ, ςτακερζσ ι τροχιλατεσ. Επενδφονται με φφαςμα και μπορεί να διακζτουν υφαςμάτινα μαξιλάρια. Τραπεηάκια: Τα τραπεηάκια ορκογϊνια ι κυκλικά ςυμπλθρϊνουν τθ ςυνθκιςμζνθ διάταξθ ςετ (ξαπλϊςτρα+τραπεηάκι ομπρζλα+ξαπλϊςτρα). Μπορεί να είναι ξφλινα, μεταλλικά (γαλβανιςμζνου χάλυβα ι αλουμινίου) ι πλαςτικά. Διάδρομοι πρόςβαςθσ: Για τθν καταςκευι τουσ προτιμάται θ χριςθ υδατοπερατϊν και κερμοαπωκθτικϊν ψυχρϊν υλικϊν με αντιολιςκθρι επιφάνεια. Κατάλλθλα υλικά είναι το εμποτιςμζνο ξφλο ςτερεωμζνο πάνω ςε ξφλινα δοκάρια. Τα ξφλινα ςτοιχεία τοποκετοφνται ελεφκερα ι ενϊνονται μεταξφ τουσ με ειδικοφσ μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ από ανοξείδωτο ι γαλβανιςμζνο χάλυβα. Αποκλείεται θ χριςθ ςκυροδζματοσ, αςφάλτου, κοινϊν πλακιδίων δαπζδου, ενϊ επιτρζπεται (υπό προχποκζςεισ) θ τοποκζτθςθ τοπικισ πζτρασ πάνω ςε άμμο χωρίσ τθ χριςθ ςυνδετικοφ υλικοφ. Αρκρωτό (κουμπωτό) ξφλινο δάπεδο: (όπου προβλζπεται). Συνίςταται από επί μζρουσ τεμάχια μζγιςτθσ επιφάνειασ ενόσ (1) τ.μ., από ξφλα εμποτιςμζνθσ ξυλείασ κατεργαςμζνα ι ακατζργαςτα, πάνω ςε ξφλινα δοκάρια χωρίσ μόνιμθ ςτιριξθ, που ενδείκνυνται για χριςθ κοντά ςτθ κάλαςςα και με μζγιςτο φψοσ δζκα (10) εκατοςτϊν. Τα τεμάχια αυτά κουμπϊνουν μεταξφ τουσ, ι μποροφν να ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω ειδικϊν μεταλλικϊν ςυνδζςμων από ανοξείδωτο ι γαλβανιςμζνο χάλυβα. Χειρολιςκιρεσ κουπαςτζσ: (όπου απαιτείται, για εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ).

19 Από ξφλο εμποτιςμζνθσ ξυλείασ κατεργαςμζνο ι ακατζργαςτο ι ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που ενδείκνυται για χριςθ κοντά ςτθ κάλαςςα. Από το ίδιο υλικό καταςκευάηονται και οι μεταλλικοί ςκελετοί των λυόμενων καταςκευϊν για τθν είςοδο και ζξοδο από το νερό των ΑμεΑ. Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί γαλβανιςμζνοσ χάλυβασ με δφο ςτρϊςεισ και τελικι ςτρϊςθ από πολυεςτερικι βαφι που απαιτεί όμωσ και τακτικι ςυντιρθςθ. 5. ΦΩΣΙΜΟ ΘΧΘΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Επιτρζπεται μόνον χαμθλόσ και περιοριςμζνοσ φωτιςμόσ ςτο απολφτωσ αναγκαίο για λόγουσ αςφαλείασ και κακοδιγθςθσ, ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται θ ςχζςθ με τθ φφςθ. Τοποκετοφνται φωτιςτικά ςϊματα που παρζχουν διάχυτο φωτιςμό και ζχουν τζτοια διαμόρφωςθ ϊςτε να εμποδίηεται ο ςχθματιςμόσ φωτεινισ δζςμθσ που κα μποροφςε να αποπροςανατολίςει ηϊα, να ενοχλιςει επιςκζπτεσ και περίοικουσ κακϊσ και πλωτά μζςα. Σε περίπτωςθ που ο φωτιςμόσ εξαςφαλίηεται από φωτιςτικά ςϊματα ςε ιςτοφσ αυτοί τοποκετοφνται εκτόσ των ορίων των διαμορφωμζνων διαδρόμων κυκλοφορίασ. Οι καλωδιϊςεισ φκάνουν ςτα φωτιςτικά ςθμεία ςυνικωσ υποδαπζδια (προςτατευμζνα εντόσ μεταλλικϊν ςτεγανϊν ςωλθνϊςεων καναλιϊν) είτε κατ εξαίρεςθ εναζρια πάντα με αςφαλι, καλαίςκθτο και ςυντεταγμζνο τρόπο. Συνιςτάται θ θλεκτροδότθςθ με χαμθλι τάςθ για λόγουσ αςφαλείασ. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ θχθτικϊν ςυςτθμάτων ςτο δθμόςιο χϊρο. Η παραγόμενθ ςτάκμθ κορφβου από μουςικι ι ςχετικζσ χριςεισ οφείλει να μθν ξεπερνάει τα 50 ντεςιμπζλ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ παραχωροφμενθσ επιφάνειασ. 6. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΣΑΛΘΨΘ ΠΑΡΑΧΩΡΘΘΕΙΑ ΗΩΝΘ ΑΙΓΙΑΛΟΤ ΠΑΡΑΛΙΑ Στουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αιγιαλοφ και παραλίασ, που παραχωροφνται για να τοποκετθκοφν ομπρζλεσ και ανάκλιντρα (ξαπλϊςτρεσ), ωσ «ςετ» νοείται o ςυνδυαςμόσ 1 ομπρζλα με τραπεηάκι και 2 ξαπλϊςτρεσ τοποκετθμζνεσ εκατζρωκεν. Για τισ ανάγκεσ των υπολογιςμϊν προβλζπεται ότι ζνα τζτοιο τυπικό ςετ καταλαμβάνει κατ ελάχιςτον επιφάνεια 5,0 τ.μ. (ξαπλϊςτρα+ομπρζλα τραπεηάκι+ξαπλϊςτρα).το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα ςυνολικά τοποκετοφμενα «ςετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από το 50% τθσ επιφάνειασ που ζχει ςυνολικά παραχωρθκεί.μεταξφ τθσ πρϊτθσ ςειράσ ςετ ανακλίντρων ομπρελϊν και ακτογραμμισ κα πρζπει να παραμζνει ακάλυπτοσ διάδρομοσ υποχρεωτικοφ πλάτουσ 3,0μ, ο οποίοσ κα διευκολφνει τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των λουομζνων παράλλθλα με τθ κάλαςςα. (ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ κάλαςςασ και κοντινότερθσ ξαπλϊςτρασ 3,0 μ).κατά τθ διάρκεια παραχϊρθςθσ τόςο οι ομπρζλεσ, όςο και τα ανάκλιντρα (ξαπλϊςτρεσ) δφνανται να παραμζνουν ανοικτά για όλο το εικοςιτετράωρο. Μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου χριςθσ τόςο τα ανάκλιντρα (ξαπλϊςτρεσ), όςο και ομπρζλεσ και τα λοιπά είδθ αναψυχισ (καλάςςια ποδιλατα, κανό κ.λπ.) απομακρφνονται από το χϊρο του αιγιαλοφ, παραλίασ κ.λπ.επίςθσ ςτισ περιπτϊςεισ παραχϊρθςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ κ.λπ. ςε όμορεσ επιχειριςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τραπεηιϊν και κακιςμάτων. Οι δικαιοφχοι τθσ παραχϊρθςθσ δφνανται να διατθροφν τα τραπζηια και κακίςματα ςτον παραχωροφμενο χϊρο κακ όλο το εικοςιτετράωρο, πλθν όμωσ διατεταγμζνα κατά τζτοιο τρόπο που να μθν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία των διερχομζνων.

20 7. ΕΔΡΑΘ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ, ΣΕΡΕΩΘ, ΠΑΚΣΩΘ Επιτρεπόμενοι τρόποι ςφνδεςθσ των κινθτϊν καταςκευϊν επί του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ (ομπρελϊν, αφαιροφμενων ςκιαδιϊν, κ.λπ.) είναι εκείνοι που δεν αλλοιϊνουν τθ φυςικι μορφολογία τουσ και δεν ενζχουν χαρακτθριςτικά μόνιμθσ ςφνδεςθσ με το ζδαφοσ. Στο πλαίςιο αυτό, οι ανωτζρω κινθτζσ καταςκευζσ ςυνδζονται με το ζδαφοσ με διατάξεισ προςωρινισ ςτιριξθσ ι ζδραςθσ (απλισ ζμπθξθσ πάκτωςθσ π.χ. τφπου ανεςτραμμζνου Τ, χωρίσ ςκυρόδεμα) με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των λουομζνων λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν (ανζμων) και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι δυνατι θ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια άμεςθ αποξιλωςθ, μετακίνθςθ ι μεταφορά τουσ. Μετά το πζρασ τθσ περιόδου χριςθσ οι διατάξεισ ζδραςθσ (βάςεισ, εμπιξεισ πακτϊςεισ, κ.λπ.) κα πρζπει να αποκαλφπτονται και να αφαιροφνται χωρίσ να παραμζνουν εγκιβωτιςμζνεσ ςτθν άμμο ςε αναμονι τθσ επόμενθσ περιόδου.

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ταυρόσ, 23 Μαΐου 2016 Αρ. πρωτ.: 9176 Ταχ. Δ/ςθ: Σταυρόσ Θες/νίκθσ Τ.Κ. 570 14 : 2397330231 fax. 2397065600 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ Ζχοντασ υπόψθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα

Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα 2014 Διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων δολωμάτων με γεωργικά φάρμακα Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ Δ/νςθ Υγείασ των Ζϊων Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 13/3/2014 Διαχείριςθ δθλθτθριαςμζνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ενςωμάτωςη ςτο ελληνικό δίκαιο τησ Οδηγίασ 2014/62/EE του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 15ησ Μαΐου 2014 ςχετικά με την προςταςία του ευρώ και άλλων νομιςμάτων από την παραχάραξη

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β (Αιγιαλού - Παραλίας) Ταχ. Δ/νση : Κολωνού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι,

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, Α.Φ.Μ ΠΟΟΣΟ πεδία ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά μαθήματα εμβάθυνςησ ςτο ςυνταγματικό και διοικητικό δίκαιο

Ειδικά μαθήματα εμβάθυνςησ ςτο ςυνταγματικό και διοικητικό δίκαιο ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειδικά μαθήματα εμβάθυνςησ ςτο ςυνταγματικό και διοικητικό δίκαιο Πράξεισ παραχϊρθςθσ ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχριςτων Αν. Κακθγιτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014»

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» Άρθρο 1 Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/15.7.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. Θ γνϊμθ επί του τεκζντοσ ηθτιματοσ είναι θ εξισ: Στο άρκρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα