ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνοδευτικό έγγραφο στην

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνοδευτικό έγγραφο στην"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες,, SEC(2010) 1151 C7-0317/10 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έγκριση και την επιτήρηση της αγοράς των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων και των τετράκυκλων Εκτενής περίληψη της εκτίµησης επιπτώσεων Η παρούσα εκτενής περίληψη της έκθεσης εκτίµησης επιπτώσεων δεσµεύει µόνον τις υπηρεσίες της Επιτροπής που συµµετείχαν στην εκπόνησή της και δεν προδικάζει την τελική µορφή της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή. Υπεύθυνη Γ : Γ Επιχειρήσεις και βιοµηχανία Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής 2010 Προγραµµατισµός στην ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής: 2010/ENTR/02 {COM(2010)542 τελικό} {SEC(2010) 1152} EL EL

2 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πλαίσιο Ο όρος «οχήµατα της κατηγορίας L» καλύπτει ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών τύπων οχηµάτων µε δύο, τρεις ή τέσσερις τροχούς, π.χ. ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, δίτροχα και τρίτροχα µοτοποδήλατα, δίτροχες και τρίτροχες µοτοσικλέτες και µοτοσικλέτες µε καλάθι (side-car). Παραδείγµατα τετράτροχων οχηµάτων κατηγορίας L, τα οποία ονοµάζονται επίσης τετράκυκλα, είναι οι τετράτροχες µοτοσικλέτες ασφάλτου που κυκλοφορούν στο δηµόσιο οδικό δίκτυο και τα µίνι αυτοκίνητα. Εικόνα 1: Παραδείγµατα οχηµάτων που καλύπτονται από την ισχύουσα οδηγία-πλαίσιο 2002/24/EΚ Η αγορά οχηµάτων κατηγορίας L υποδιαιρείται σε τρεις κύριους υποτοµείς. Ο µεγαλύτερος υποτοµέας περιλαµβάνει τα «µηχανοκίνητα δίκυκλα»: ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, µοτοποδήλατα, σκούτερ και µοτοσικλέτες. Συνολικά, ο αριθµός των οχηµάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία σήµερα είναι περίπου 30 εκατοµµύρια, σύµφωνα µε τη Eurostat. Το 2007 η αγορά µηχανοκίνητων δίκυκλων (PTW) στην Ευρώπη ανερχόταν σε 2,7 εκατοµµύρια οχήµατα, λαµβανοµένων υπόψη των εισαγωγών. Το 2006 ο τοµέας PTW είχε κύκλο εργασιών 34,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ και απασχολούσε άτοµα. Το 2008 ο τοµέας των οχηµάτων παντός εδάφους (ATV) απασχολούσε άτοµα και είχε κύκλο εργασιών 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε την ένωση βιοµηχανιών του κλάδου, την ATVEA. Το ίδιο έτος ήταν ταξινοµηµένα περίπου ATV στην ΕΕ. Ο τοµέας των µίνι αυτοκινήτων στην ΕΕ, στον οποίο οι κατασκευαστές είναι αποκλειστικά µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αντιπροσώπευε ένα σύνολο οχηµάτων το 2008, δηλαδή το 1,1% του στόλου οχηµάτων της κατηγορίας L. Η αγορά είναι πιο ώριµη στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Το 2007 πουλήθηκαν οχήµατα σε όλο τον κόσµο. Η ηγετική εταιρεία στην παγκόσµια αγορά απασχολούσε περίπου 200 άτοµα το 2008 και παρήγε οχήµατα ετησίως, συµπεριλαµβανοµένων ηλεκτρικών οχηµάτων ( επαγγελµατικά οχήµατα). Οι κατασκευαστές µίνι αυτοκινήτων πολλές φορές είναι εγκατεστηµένοι σε περιφέρειες που δεν διαθέτουν ανεπτυγµένο βιοµηχανικό δίκτυο. Αντιστρόφως, η βιοµηχανία µίνι αυτοκινήτων υποστηρίζει ένα σύνθετο δίκτυο εταίρων, από το οποίο εξαρτώνται θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα νέα οχήµατα κατηγορίας L ορίζονται σήµερα στην οδηγία 2002/24/EΚ («οδηγία-πλαίσιο»). Επιπλέον, µια σειρά οδηγίες που µνηµονεύονται στην οδηγία-πλαίσιο περιέχουν λεπτοµερείς τεχνικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της ισχύουσας νοµοθεσίας πραγµατοποιήθηκε δηµόσια διαβούλευση από τις 22 εκεµβρίου 2008 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2009 για να κατατεθούν οι απόψεις των ενώσεων, των εταιρειών και των δηµόσιων αρχών σχετικά µε τις βασικές πτυχές των προτεινόµενων µέτρων που συνδέονται µε την έγκριση τύπου οχηµάτων της κατηγορίας L. Οι απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών ζητήθηκαν ιδίως για θέµατα που θεωρούνταν αµφιλεγόµενα, µεταξύ άλλων για την υποχρεωτική τοποθέτηση συστηµάτων αντιεµπλοκής των τροχών στα µηχανοκίνητα δίκυκλα, για τα αναθεωρηµένα όρια εκποµπών όλων των οχηµάτων κατηγορίας L και για τη νέα κατηγοριοποίηση των οχηµάτων σε καταλληλότερες υποκατηγορίες. Οι απόψεις που κατατέθηκαν παρουσιάστηκαν συνοπτικά σε µια έκθεση 1 και δηµοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. 1 EL 2 EL

3 Στη διάρκεια του 2008 και του 2009 εκπονήθηκαν δύο µελέτες για την αξιολόγηση του οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου των προτάσεων που συνδέονται µε την έγκριση τύπου οχηµάτων κατηγορίας L. Η µία ήταν της TRL Ltd (έκθεση TRL) και αφορούσε δυνητικά µέτρα ασφάλειας 2 και τον αντίκτυπο της απλούστευσης στην ισχύουσα νοµοθεσία για τα οχήµατα κατηγορίας L. Η δεύτερη µελέτη, του εργαστηρίου εφαρµοσµένης θερµοδυναµικής του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης (έκθεση LAT) εξέταζε 3 τα περιβαλλοντικά µέτρα για τα οχήµατα κατηγορίας L. Και οι δύο εκθέσεις χάραξης πολιτικής χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των επιπτώσεων. Οι ποσοτικές εκτιµήσεις κόστους/οφέλους στην εκτίµηση επιπτώσεων βασίστηκαν και στις δύο εκθέσεις και, µε εξαίρεση το κόστος των προηγµένων συστηµάτων πέδησης, κρίθηκαν εύλογες και ακριβείς από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η ACEM, η ευρωπαϊκή ένωση του κλάδου παραγωγής µοτοσικλετών, πρότεινε επίσης διάφορα µέτρα που καλύπτουν την περιβαλλοντική πτυχή και την πτυχή της ασφάλειας των οχηµάτων κατηγορίας L, ώστε να αντιµετωπιστούν προληπτικά διάφορες ανησυχίες για το περιβάλλον και την ασφάλεια, οι οποίες επισηµάνθηκαν από τις δύο εκθέσεις. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η Επιτροπή έχει εντοπίσει ορισµένες βασικές ανησυχίες που συνδέονται µε τις ισχύουσας διατάξεις για την έγκριση τύπου οχηµάτων της κατηγορίας L. πολυπλοκότητα του νοµικού πλαισίου, το επίπεδο εκποµπών και το αυξανόµενο µερίδιό του στις συνολικές εκποµπές των οδικών µεταφορών, οι οποίες στο σύνολό τους µειώνονται, πτυχές της ασφάλειας και απουσία νοµικού πλαισίου για τις νέες τεχνολογίες 1.1. Πολυπλοκότητα του ισχύοντος νοµικού πλαισίου Επισηµάνθηκε στην Επιτροπή ότι το ισχύον σύστηµα για τα οχήµατα κατηγορίας L είναι υπερβολικά πολύπλοκο και ότι υπάρχουν, συνεπώς, περιθώρια για απλούστευση και διεθνή εναρµόνιση. Οι εθνικές αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή της οδηγίας-πλαισίου επιβαρύνονται µε περιττό επιπλέον κόστος στην προσπάθειά τους να λειτουργήσουν µέσα σε αυτό το πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο. Τα οχήµατα της κατηγορίας L πρέπει να συµµορφώνονται µε µια σειρά απαιτήσεις που προβλέπονται από πολλές χωριστές οδηγίες. Η οδηγία-πλαίσιο συνδέεται µε 13 ακόµη λεπτοµερείς τεχνικές οδηγίες, οι οποίες έχουν και αυτές τροποποιηθεί από 21 τροποποιητικές οδηγίες για να προσαρµοστούν στην τεχνική πρόοδο. Επιπλέον, πολλές οδηγίες περιέχουν παραποµπές σε κανονισµούς και πρότυπα που εφαρµόζονται διεθνώς, όπως εκείνα που εκδίδονται από την Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) 4, τα οποία υπόκεινται επίσης σε τροποποιήσεις. Τελικά, η ύπαρξη διαφορετικών κανονισµών σχετικά µε την έγκριση τύπου οχηµάτων κατηγορίας L οδηγεί σε έλλειψη νοµικής και κανονιστικής σαφήνειας. Η διαρκής επικαιροποίησή τους µπορεί να αποτελεί οχληρή διαδικασία και να έχει ως αποτέλεσµα επιπλέον κόστος για τις διοικητικές υπηρεσίες και τη βιοµηχανία. Το διοικητικό κόστος για τις δηµόσιες αρχές σύµφωνα µε το σενάριο «καµία αλλαγής» είναι σηµαντικό. Με βάση τις εκτιµήσεις κόστους έξι κρατών µελών, το σωρευτικό κόστος των 27 κρατών µελών της ΕΕ µεταξύ 2009 και 2020 εκτιµάται σε 3,1 εκατοµµύρια ευρώ. Το κόστος θα παραµείνει υψηλό, και πιθανώς θα αυξηθεί, εάν δεν εφαρµοστεί διαδικασία απλούστευσης µε σκοπό την κατάργηση παρωχηµένων µέτρων και τη µείωση της πολυπλοκότητας Υψηλό επίπεδο εκποµπών Οι µηχανές των οχηµάτων της κατηγορίας L εκπέµπουν ανεπιθύµητα υποπροϊόντα όπως τοξικούς ατµοσφαιρικούς ρύπους και αέρια θερµοκηπίου. Οι εκποµπές λόγω εξάτµισης καυσίµου από την αποθήκευση και παράδοση καυσίµων θεωρούνται επίσης τοξικές. Οι τοξικοί ατµοσφαιρικοί ρύποι, όπως ορισµένοι υδρογονάνθρακες, είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι προκαλούν καρκίνο ή άλλα σοβαρά προβλήµατα EL 3 EL

4 στην υγεία, όπως προβλήµατα αναπαραγωγής ή συγγενείς ανωµαλίες. Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι µπορεί επίσης να προκαλέσουν άλλες περιβαλλοντικές ανεπιθύµητες καταστάσεις, όπως η όξινη βροχή ή η αιθαλοµίχλη. Η εισαγωγή των προτύπων εκποµπών Ευρώ 5 & 6 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και των προτύπων εκποµπών ευρώ VI για τα βαρέα οχήµατα σηµαίνει ότι το ποσοστό συµµετοχής των οχηµάτων κατηγορίας L στις εκποµπές θα γίνεται ολοένα σηµαντικότερη τα επόµενα χρόνια. Για παράδειγµα, εκτιµάται ότι οι συνολικές εκποµπές υδρογονανθράκων από την εξάτµιση του οχήµατος ή λόγω εξάτµισης καυσίµου (THC) στα οχήµατα κατηγορίας L θα αυξήσουν το µερίδιό τους από 38% σε 62% επί του συνόλου των εκποµπών υδρογονανθράκων ολόκληρου του τοµέα των οδικών µεταφορών έως το 2021, εάν δεν ληφθούν πρόσθετα µέτρα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σηµαντική µείωση των εκποµπών υδρογονανθράκων από άλλες κατηγορίες οδικών µεταφορών. Τα µοτοποδήλατα έχουν ήδη σήµερα το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στις εκποµπές υδρογονανθράκων και αναµένεται να διαµορφώσουν το ποσοστό τους στο 38% επί του συνόλου των εκποµπών υδρογονανθράκων από τις οδικές µεταφορές έως το Evaporation TriQuad Gasoline TriQuad Diesel Motorcycles Mopeds All other vehicles L-category vehicle Hydrocarbon (HC) emission share [% of all road transport Hydrocarbon emissions] Εικόνα 2: Για οχήµατα της κατηγορίας L, η διαχρονική τάση σε απόλυτα και σχετικά µερίδια (ποσοστά συµµετοχής) στις εκποµπές υδρογονανθράκων, σύµφωνα µε την υπόθεση της ουδεµίας αλλαγής πολιτικής 5. Το µερίδιο των εκποµπών CO από οχήµατα κατηγορίας L είναι ήδη πολύ υψηλό και αναµένεται να αυξηθεί από περίπου 20% σε περίπου 36% επί των συνολικών εκποµπών των οδικών µεταφορών το Σε ορισµένες πόλεις της Νότιας Ευρώπης απαγορεύεται η κυκλοφορία των µηχανοκίνητων δίκυκλων (PTW) στην πόλη σε περίπτωση συναγερµού λόγω λεπτόκοκκης σκόνης τις ζεστές µέρες του καλοκαιριού, ώστε να προλαµβάνονται οι υπερβολικές σωµατιδιακές εκποµπές. Επειδή τα οχήµατα της κατηγορίας L αντιπροσωπεύουν µόνο το 3% των συνολικών χιλιοµέτρων των οδικών µεταφορών, οι ρυπαντικές εκποµπές τους θεωρούνται δυσανάλογα υψηλές. Το ισχύον νοµικό πλαίσιο που διέπει τις εκποµπές οχηµάτων κατηγορίας L θεσπίστηκε το Έκτοτε, η τεχνολογία γνώρισε ταχεία εξέλιξη. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας στην κατασκευή, στο σχεδιασµό και στις τεχνολογίες πρόωσης των οχηµάτων που κυκλοφορούν σήµερα στην αγορά, το ισχύον νοµικό πλαίσιο έχει πλέον χάσει την επικαιρότητά του. Τα µη τοξικά αέρια θερµοκηπίου (GHG) που εκπέµπουν τα PTW, π.χ. το CO 2, αντιπροσωπεύουν συνολικά ένα πολύ µικρό µερίδιο στις συνολικές εκποµπές των οδικών µεταφορών. Ωστόσο, δεν είναι προφανές για τον µέσο καταναλωτή κατά πόσον ένα όχηµα εξασφαλίζει οικονοµία καυσίµου ούτε σε ποιο βαθµό εκπέµπει CO 2, επειδή δεν υπάρχουν σήµερα απαιτήσεις επισήµανσης (σε αντίθεση µε τα επιβατικά αυτοκίνητα). Για την ενηµέρωση του καταναλωτή µε σαφή, συνοπτικό και εναρµονισµένο τρόπο, χρειάζονται αντικειµενικά δεδοµένα µέτρησης, π.χ. µετρήσεις των εκποµπών CO 2 και της κατανάλωσης καυσίµου στις δοκιµές επίδειξης έγκρισης τύπου, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση αργότερα για ένα σύστηµα επισήµανσης. Στις απαιτήσεις έγκρισης τύπου ο προσδιορισµός αυτών των αντικειµενικών δεδοµένων από τον κατασκευαστή δεν είναι υποχρεωτικός σήµερα για τα οχήµατα της κατηγορίας L, γεγονός που αποτελεί πρόβληµα. Οι εκποµπές παλαιότερων οχηµάτων µπορεί να υπερβαίνουν σηµαντικά τα όρια µετά από µόλις km οδήγησης, επειδή δεν προβλέπονται απαιτήσεις ανθεκτικότητας στη χρήση από την οδηγία-πλαίσιο. Η 5 Προσοχή. Η κατηγορία «Όλα τα υπόλοιπα οχήµατα (All other vehicles)» περιλαµβάνει επιβατικά αυτοκίνητα, ηµιφορτηγά επαγγελµατικής χρήσης, φορτηγά και λεωφορεία. Πηγή: Έκθεση LAT. Πρώτος άξονας ψ (αριστερά): HC = εκποµπές υδρογονανθράκων 2,0E+05 = , 1,0E+06 = , 1 t = 1000 kg. εύτερος άξονας ψ (δεξιά): ποσοστό συµµετοχής των οχηµάτων κατηγορίας L επί τοις εκατό στο σύνολο των εκποµπών υδρογονανθράκων από τις µεταφορές. EL 4 EL

5 ανθεκτικότητα µετριέται µε δοκιµές εκποµπών παλαιότερων οχηµάτων και των µηχανικών µερών τους για τη µετεπεξεργασία καυσαερίων, οχηµάτων που έχουν διανύσει, π.χ. για τις µοτοσικλέτες, km πριν από τη διοχέτευσή τους στην αγορά, όπως καταδεικνύει ο κατασκευαστής στις αρχές έγκρισης τύπου. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν ήδη σε άλλα µέρη του κόσµου (ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν και Σινγκαπούρη) και επίσης ισχύουν για άλλες κατηγορίες οδικών οχηµάτων στην ΕΕ (αυτοκίνητα, φορτηγά). Τέλος, ένα καθαρό όχηµα µπορεί να µετατραπεί σε εξαιρετικά ρυπαντικό όχηµα, εάν κάποιο µηχανικό µέρος ή σύστηµά του που συνδέεται µε τις εκποµπές χαλάσει ή φθαρεί. Συνεπώς είναι απαραίτητη: - η ειδοποίηση του οδηγού π.χ. µέσω φωτεινής ένδειξης δυσλειτουργίας ότι ένα βασικό σύστηµα ή µηχανικό µέρος του οχήµατος δεν λειτουργεί σύµφωνα µε τις τεχνικές του προδιαγραφές ή έχει χαλάσει - η διαθεσιµότητα και εύκολη πρόσβαση σε τυποποιηµένες διαγνωστικές πληροφορίες. Το διαγνωστικό σύστηµα του οχήµατος µπορεί να καταστήσει τις πληροφορίες αυτές διαθέσιµες, ώστε το όχηµα να επισκευαστεί αποτελεσµατικά και αποδοτικά - η πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης που αναπτύσσει ο κατασκευαστής του οχήµατος. υστυχώς, αυτή η δυνατότητα παρέχεται σήµερα µόνο στα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, όχι στους ανεξάρτητους διανοµείς ούτε στους ιδιοκτήτες των οχηµάτων, γεγονός προβληµατικό όχι µόνο από την άποψη του ανταγωνισµού αλλά επίσης λόγω των αρνητικών επιπτώσεων όπως οι εξαιρετικά ρυπαντικές εκποµπές και πιθανώς τα προβλήµατα ασφάλειας Υψηλός αριθµός θανατηφόρων τροχαίων και κινδύνων για την ασφάλεια Οι οδηγοί οχηµάτων κατηγορίας L αντιµετωπίζουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο θανατηφόρων ή σοβαρών ατυχηµάτων σε σχέση µε άλλους οδηγούς. Το ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων ανά εκατοµµύριο χιλιοµέτρων που έχουν διανυθεί είναι, κατά µέσο όρο, 18 φορές υψηλότερο απ ό,τι για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Το 2006 τα οχήµατα κατηγορίας L αντιπροσώπευαν το 2% σε όρους διανυθείσας απόστασης αλλά το 16% σε θανατηφόρα τροχαία στην Ευρώπη των 25 (ETSC, 2007). Επιπλέον, ενώ για άλλους τύπους οχηµάτων µειώθηκαν σηµαντικά τα θανατηφόρα τροχαία και οι σοβαροί τραυµατισµοί µε την πάροδο του χρόνου, για τα οχήµατα κατηγορίας L οι αριθµοί παρέµειναν στάσιµοι ή αυξήθηκαν ελαφρά. Το 2008 σκοτώθηκαν οδηγοί PTW σε τροχαία ατυχήµατα. Επιπλέον, ο αριθµός των σοβαρών τραυµατισµών εκτιµάται ότι είναι 5,5 έως 13 φορές υψηλότερος από τον αριθµό των θανάτων σε τροχαία ατυχήµατα ( οδηγοί). Ο αριθµός των ελαφρών τραυµατισµών, που είναι ακόµη πιο δύσκολο να εκτιµηθεί µπορεί να είναι από 12 έως 28 φορές υψηλότερος ( οδηγοί) στην Ευρώπη των 27. Other categories Other categories road accident road accident fatalities fatalities 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 69,147 Evolution of of fatalities in in EU road accidents 64,908 6,225 60,125 58,777 58,308 5,708 5,778 54,72055,268 54,111 5,197 52,650 5,304 5,309 5,315 5,394 5,593 5,406 5,520 5,069 4,957 49,010 4,799 4,834 47,801 4,637 44,536 41,861 39,45837,545 36,924 33,111 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Motorcycle Motorcycle fatalities fatalities 0 0 Source: CARE (EU (EU road road accidents accidents database) database) Other categories road Ot her cat egories road accident f at alit ies accident fatalities Motorcycles M only only Εικόνα 2: Εξέλιξη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων µεταξύ των οδηγών µοτοσικλετών στην ΕΕ µε την πάροδο του χρόνου Οι αθέµιτες επεµβάσεις µπορεί να βελτιώσουν την οδική συµπεριφορά και τις επιδόσεις του κινητήρα εις βάρος των εκποµπών ρύπων και της κατανάλωσης καυσίµου. Επιπλέον, οι υψηλότερες επιδόσεις του κινητήρα EL 5 EL

6 αυξάνουν τη µέγιστη ταχύτητα του οχήµατος (παράνοµα) ξεπερνώντας το βαθµό στον οποίο µπορούν να αντεπεξέλθουν άλλα µηχανικά µέρη του οχήµατος, π.χ. υπολειτουργία φρένων. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ένα µη ασφαλές όχηµα και για τον οδηγό και για το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, περιλαµβάνονται µέτρα κατά των αθέµιτων επεµβάσεων (µέτρα παρεµπόδισης των µετατροπών) στην ισχύουσα οδηγία-πλαίσιο για τα µοτοποδήλατα και τις µοτοσικλέτες µε µικρότερη ισχύ κινητήρα. Ωστόσο, λόγω της µετάβασης από το µηχανικό στο ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου του κινητήρα και της αυξανόµενης χρήσης άλλων ειδών πρόωσης (π.χ. ηλεκτρικοί ή υβριδικοί κινητήρες), τα ισχύοντα µέτρα δεν είναι πλέον αποτελεσµατικά, ίσως µάλιστα είναι και παρωχηµένα. Τα µίνι αυτοκίνητα ορίζονται ως τετράτροχα οχήµατα περιορισµένων επιδόσεων και µάζας. Το πρόβληµα µε τα οχήµατα αυτά είναι ότι οι οδηγοί µπορεί να υποθέσουν ότι έχουν το ίδιο επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας όπως στα επιβατικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, η σχεδίασή τους, οι χαµηλότερες µέγιστες ταχύτητές τους και οι λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σηµαίνουν ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι απαραιτήτως ορθή. Η µικρότερη ασφάλεια των µίνι αυτοκινήτων επισηµαίνεται, δηλαδή, ως πρόβληµα. Άλλο ένα προβληµατικό σηµείο για την ασφάλεια είναι ότι οι τετράτροχες µοτοσικλέτες, που είναι σχεδιασµένες για χρήση εκτός ασφάλτου (οχήµατα παντός εδάφους), οδηγούνται στο δηµόσιο οδικό δίκτυο. Όπως υποδηλώνει και το όνοµά τους, τα οχήµατα αυτά προορίζονται κυρίως για χρήση εκτός ασφάλτου. Ωστόσο, η χρήση τους σε δηµόσιες οδούς που συνδέουν αγροτικούς χωµατόδροµους είναι σχεδόν αναπόφευκτη στην Ευρώπη. Η χρησιµοποίηση των ATV στο οδικό δίκτυο θέτει θέµατα ασφάλειας λόγω της ικανότητάς τους για πολύ υψηλές επιταχύνσεις και του υψηλού κέντρου βάρους τους, που µπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή του οχήµατος σε στροφές. Για να έχουν καλές επιδόσεις στο χώµα, τα οχήµατα αυτά δεν είναι εφοδιασµένα µε διαφορικό στον κινητήριο άξονα, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ασφάλειας για την οδήγηση σε δρόµους σκληρής επιφάνειας. Σε ορισµένα αστικά κέντρα της ΕΕ, η χρήση τους απαγορεύεται για λόγους ασφάλειας. Τα αέρια καύσιµα, παραδείγµατος χάριν το CNG, το LPG και το υδρογόνο, θεωρούνται εν δυνάµει επικίνδυνα από τους καταναλωτές όσον αφορά την ασφάλεια, παρόλο που µπορεί να προσφέρουν σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η τεχνολογία υδρογόνου µπορεί να µην είναι αρκετά ώριµη για να τοποθετηθεί σε οχήµατα κατηγορίας L Απουσία νοµικού πλαισίου για νέες τεχνολογίες Η τεχνολογία των οχηµάτων κατηγορίας L εξελίχθηκε πολύ γρήγορα την τελευταία δεκαετία. Η συναφής νοµοθεσία αναπτύχθηκε µε πολύ βραδύτερους ρυθµούς, µε αποτέλεσµα ορισµένα οχήµατα να µην µπορούν πλέον να αποδοθούν στην ορθή κατηγορία οχήµατος L και ορισµένα ισχύοντα µέτρα να µην είναι πια κατάλληλα. Οι τετράτροχες µοτοσικλέτες ασφάλτου, οι τετράτροχες µοτοσικλέτες εκτός ασφάλτου (παντός εδάφους) και τα µίνι αυτοκίνητα εµπίπτουν όλα στην ίδια κατηγορία, την L7e, και υπόκεινται όλα στις ίδιες απαιτήσεις. Ωστόσο, οι τετράτροχες µοτοσικλέτες και τα µίνι αυτοκίνητα διαφέρουν εγγενώς ως προς το σχεδιασµό σε τέτοιο βαθµό ώστε απαιτούνται για το καθένα ειδικές νοµικές απαιτήσεις για να είναι ασφαλές και να συµµορφώνεται µε τα ενδεδειγµένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα χαµηλής ισχύος (κάτω των 250 W, έως 25 km/h) δεν εµπίπτουν σήµερα στο νοµικό πλαίσιο. Επιπλέον, τα ποδήλατα µεγαλύτερης ισχύος, έως W, γίνονται επίσης πολύ δηµοφιλή σε όλη την ΕΕ. Προς το παρόν, τα ποδήλατα αυτά µεγαλύτερης ισχύος (άνω των 250 W, άνω των 25 km/h) ταξινοµούνται ως µοτοποδήλατα. Τα ποδήλατα αυτά πρέπει εποµένως να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για οχήµατα µε κινητήρες εσωτερικής καύσης, που είναι ακατάλληλες για ένα καθαρά ηλεκτρικό όχηµα. 2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Πριν από τη θέσπιση έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήµατα της κατηγορίας L, οι κανονισµοί θεσπίζονταν σε επίπεδο κρατών µελών. Η νοµοθεσία που εκδιδόταν από τα κράτη µέλη πολλές φορές διέφερε και οι κατασκευαστές που πραγµατοποιούσαν πωλήσεις σε πολλές αγορές ήταν υποχρεωµένοι να διαφοροποιούν την παραγωγή τους για κάθε αγορά και να υποβάλλουν σε δοκιµή τα οχήµατά τους σε καθένα από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, γεγονός χρονοβόρο και δαπανηρό. Οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες παρεµπόδιζαν, κατά συνέπεια, το εµπόριο και είχαν αρνητική συνέπεια στην εσωτερική αγορά. Ήταν συνεπώς αναγκαίο να θεσπιστούν πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ, κυρίως για να αντιµετωπιστούν πανευρωπαϊκά προβλήµατα που αφορούν την ασφάλεια και τις επιβλαβείς συνέπειες της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και στο περιβάλλον. Οι υψηλές εκποµπές σε τοπικό αστικό περιβάλλον ελέγχονται µε µέτρα που έχουν λάβει τα επιµέρους κράτη µέλη αλλά οι παγκόσµιες εκποµπές δεν σταµατούν σε σύνορα. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε εναρµονισµένα πανευρωπαϊκά µέτρα. Το σκεπτικό αυτό εξακολουθεί να ισχύει σήµερα, καθώς απαιτείται η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφευχθεί ο κερµατισµός της εσωτερικής αγοράς και για να εξασφαλιστεί υψηλό και ίσο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. EL 6 EL

7 Μια ακόµη προστιθέµενη αξία που προσφέρει η νοµοθεσία της ΕΕ είναι ότι ο κλάδος θα µπορέσει να επωφεληθεί από οικονοµίες κλίµακας χάρη στις εναρµονισµένες νοµικές απαιτήσεις, για παράδειγµα, τα προϊόντα θα µπορούν να διατίθενται σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά, αντί να προσαρµόζονται ειδικά για να λάβουν εθνική έγκριση τύπου για κάθε κράτος µέλος χωριστά. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τις χαµηλότερες τιµές των προϊόντων, οι οποίες βρίσκονται υπό διαρκή πίεση λόγω πανευρωπαϊκού ανταγωνισµού. 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ Οι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η απλούστευση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, η συµβολή στην επίτευξη χαµηλότερου και αναλογικότερου µεριδίου στις συνολικές εκποµπές των οδικών µεταφορών και η αύξηση της ασφάλειας των οχηµάτων για τα καινούργια οχήµατα που εισέρχονται στην αγορά. Ο ειδικότερος στόχος της απλούστευσης είναι η ανάπτυξη µιας λιγότερο περίπλοκης ρυθµιστικής προσέγγισης που να εξασφαλίζει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, λιγότερη απώλεια χρόνου και λιγότερο επαχθή προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο και να εξαλείφει την αλληλεπικάλυψη των διεθνών προτύπων, ούτως ώστε τα ενδιαφερόµενα µέρη να µην βρίσκονται µπροστά σε πολλές δέσµες διαφορετικών απαιτήσεων για την αντιµετώπιση του ίδιου ζητήµατος. Ο ειδικότερος στόχος για τις εκποµπές είναι να διατηρηθεί το µερίδιο των εκποµπών ρύπων των οχηµάτων της κατηγορίας L επί του συνόλου των εκποµπών των οδικών µεταφορών τουλάχιστον σταθερό σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα ή, κατά προτίµηση, να ελαττωθεί ανάλογα µε την πραγµατική χρήση/το σύνολο των διανυθέντων χιλιοµέτρων, συγκρινόµενο µε άλλες κατηγορίες οδικών οχηµάτων. Οι εκποµπές λόγω εξάτµισης καυσίµου θα πρέπει επίσης, ενδεχοµένως, να αντιµετωπιστούν. Οι ειδικότεροι στόχοι για την ασφάλεια είναι να επιτευχθεί η ίδια σηµαντική µείωση των νεκρών και των τραυµατιών από τροχαία ατυχήµατα όπως συνέβη µε άλλα µέσα οδικών µεταφορών, µε σηµείο αναφοράς την πτωτική τάση των θανατηφόρων ατυχηµάτων στα επιβατικά οχήµατα που σηµειώθηκε από το 2000 και µετά, να µειωθεί στο µέγιστο βαθµό η σοβαρότητα των ατυχηµάτων µε την αποτροπή σοβαρών και ελαφρών τραυµατισµών στο µέτρο του δυνατού και να µειωθεί το χάσµα ανάµεσα στον πραγµατικό αριθµό νεκρών και τραυµατιών σε τροχαία, αφενός, και στους µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους οδικής ασφάλειας, αφετέρου. Τέλος, πολλές τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να αντανακλώνται στις νοµικές απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να έχει τη δυνατότητα η βιοµηχανία να προβαίνει σε έγκριση τύπου ενός προϊόντος µόνον µία φορά και, στη συνέχεια, να διαθέτει τα πιστοποιηµένα προϊόντα όχι µόνον στην εσωτερική αγορά της ΕΕ αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν επιλέξει να εφαρµόζουν τους κανονισµούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ. EL 7 EL

8 4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΘΗΚΑΝ Αναλύθηκαν διάφορες επιλογές για καθέναν από τους στόχους (οι προτιµώµενες επιλογές είναι µε µπλε χρώµα): Απλούστευση της ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ Περιβαλλοντικά µέτρα: νέα ή αναθεωρηµένα µέτρα για την έγκριση τύπου καινούργιων οχηµάτων Περιβαλλοντικά µέτρα: νέα ή αναθεωρηµένα µέτρα για την έγκριση τύπου καινούργιων οχηµάτων, συνέχεια Περιβαλλοντικά µέτρα: νέα µέτρα για τον έλεγχο των εκποµπών από οχήµατα σε χρήση (1) Καµία αλλαγή πολιτικής. (2) Κατάργηση των ισχυουσών οδηγιών και αντικατάστασή τους µε ελάχιστο αριθµό κανονισµών. (3) Αναδιατύπωση της ισχύουσας οδηγίας-πλαισίου 2002/24/EΚ και των µέτρων εφαρµογής της. Επιλογές πολιτικής για τα νέα όρια εκποµπών: (1) Καµία ενέργεια. (2) Νέα όρια εκποµπών για µοτοποδήλατα της κατηγορίας L1e: κύκλος δοκιµών R47 µε εκκίνηση ψυχρού κινητήρα και συντελεστή στάθµισης εν ψυχρώ 30%. (3) Η πρόταση της βιοµηχανίας παραγωγής µοτοσικλετών (βραχυ- µεσοπρόθεσµα). (4) Νέα µέτρα µε βάση την καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία. (5) Νέα όρια για όλα τα οχήµατα κατηγορίας L που ισοδυναµούν σε απόλυτους όρους µε το ευρώ 5 για τα επιβατικά αυτοκίνητα (µακροπρόθεσµα). Χρήση ενός αναθεωρηµένου παγκόσµιου κύκλου δοκιµών για µοτοσικλέτες (WMTC) για όλα τα οχήµατα της κατηγορίας L: (2) Χρήση του αναθεωρηµένου παγκόσµιου κύκλου δοκιµών για µοτοσικλέτες (WMTC) για όλα τα οχήµατα της κατηγορίας L. Απαίτηση έγκρισης τύπου για τη µέτρηση CO2 και για τον προσδιορισµό και την αναφορά της κατανάλωσης καυσίµου: (2): Πραγµατική θέσπιση απαιτήσεων έγκρισης τύπου για τη µέτρηση CO2 και για τον προσδιορισµό και την αναφορά της κατανάλωσης καυσίµου. οκιµή και όριο των εκποµπών λόγω εξάτµισης καυσίµου: (2) Αντικατάσταση όλων των σηµερινών µοντέλων µε αναµείκτη (καρµπιρατέρ) µε µοντέλα έγχυσης καυσίµου. (3) οκιµή εκποµπών λόγω εξάτµισης καυσίµου και όριο που εξασφαλίζει έλεγχο των εκποµπών λόγω εξάτµισης καυσίµου για όλα τα οχήµατα κατηγορίας L. Απαιτήσεις ανθεκτικότητας: (2) Μείωση φθοράς στο 10 % κατά την ωφέλιµη διάρκειας ζωής και γραµµική παρεκβολή για τα περισσότερα χιλιόµετρα. (3) Αύξηση της ωφέλιµης διάρκειας ζωής κατά 60 %, δηλ. αντίστοιχη µε την αύξηση για τα επιβατικά αυτοκίνητα κατά τη µετάβαση από το ευρώ 3 ( km) στο ευρώ 5 ( km). οκιµές και όρια για τη συµµόρφωση οχηµάτων εν χρήσει: (2) Υποχρεωτική διαδικασία συµµόρφωσης οχηµάτων εν χρήσει για όλες τις µοτοσικλέτες ευρώ 3. ιαγνωστικά συστήµατα των οχηµάτων (OBD) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής: (1) Καµία αλλαγή (καµία εισαγωγή συστηµάτων OBD και/ή πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής). (2) Χρήση συστηµάτων OBD παρόµοιων µε εκείνα των επιβατικών αυτοκινήτων (ευρωπαϊκά OBD), συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης της αποτελεσµατικότητας του καταλύτη και των διαλείψεων. Πρόβλεψη για πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, όπως για τα επιβατικά αυτοκίνητα. (3) Χρήση της καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας (BAT): παρακολούθηση των δυσλειτουργιών ήσσονος σηµασίας (π.χ. έλεγχος ακεραιότητας κυκλώµατος) (OBD στάδιο 1) για όλα τα οχήµατα κατηγορίας L, χωρίς παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του καταλύτη. Πρόβλεψη για πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, όπως για τα επιβατικά αυτοκίνητα. EL 8 EL

9 Μέτρα ασφάλειας: µέτρα έγκρισης τύπου για καινούργια αυτοκίνητα Βελτιωµένη κατηγοριοποίηση των οχηµάτων κατηγορίας L Υποχρεωτική τοποθέτηση προηγµένων συστηµάτων πέδησης: (2) Συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση σε όλα τα PTW. (3) Συστήµατα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση σε PTW µε κυβισµό 6 άνω των 125cm 3 και προηγµένα συστήµατα πέδησης (συστήµατα συνδυασµένης πέδησης και/ή συστήµατα αντιεµπλοκής των τροχών) σε µοτοσικλέτες µε κυβισµό µεταξύ 50 cm 3 < και 125 cm 3 Ή (4) Υποχρεωτική τοποθέτηση προηγµένων συστηµάτων πέδησης σε µοτοσικλέτες που συµµορφώνονται µε τα κριτήρια επιδόσεων για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2 7. Υποχρεωτική τοποθέτηση συστηµάτων αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση σε όλες τις άλλες µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e. (5) Αυτορρύθµιση του κλάδου. Μέτρα κατά των αθέµιτων επεµβάσεων: (2) Κατάργηση του κεφαλαίου 7 της οδηγίας 97/24/EE, σήµερα είναι παρωχηµένα τα µέτρα κατά των αθέµιτων επεµβάσεων. (3) Νέα µέτρα κατά των αθέµιτων επεµβάσεων Περιορισµός της ισχύος στα 74kW για µοτοσικλέτες (2) Κατάργηση της επιλογής που δίνεται στα κράτη µέλη για περιορισµό της ισχύος στα 74kW. (3) Καθορισµός εναρµονισµένου ορίου 74kW. (4) Χρήση εναλλακτικού ορίου, π.χ. αναλογία ισχύος προς µάζα. Νέα κατηγοριοποίηση τύπων οχηµάτων όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα τρίκυκλα (L5e) και τα τετράκυκλα (κατηγορίες L6e και L7e): (1): Καµία αλλαγή πολιτικής. (2): Εξαίρεση των τετρακύκλων και των ηλεκτρικών ποδηλάτων από τον κανονισµό-πλαίσιο. (3): Επιστροφή στο αρχικό πνεύµα του νόµου για τα µίνι αυτοκίνητα (4): Βελτίωση της νοµοθεσίας µε την προσθήκη νέων απαιτήσεων για τα µίνι αυτοκίνητα µε βάση τις απαιτήσεις για τα αυτοκίνητα. (5): Ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των οχηµάτων µε την εισαγωγή ειδικών υποκατηγοριών στην L1e, L5e, L6e και L7e. Προσθήκη νέων/αναθεωρηµένων απαιτήσεων γι αυτές τις υποκατηγορίες. Ειδικές απαιτήσεις για οχήµατα της κατηγορίας L7e (1): Καµία αλλαγή πολιτικής. (2): Εξαίρεση των τετράτροχων µοτοσικλετών παντός εδάφους από τον κανονισµό-πλαίσιο και προσθήκη νέων απαιτήσεων ασφάλειας και εκποµπών για τα τετράκυκλα για το δηµόσιο οδικό δίκτυο (τετράτροχες µοτοσικλέτες ασφάλτου και µίνι αυτοκίνητα). (3): ιατήρηση της υφιστάµενης κατηγορίας L7e και προσθήκη νέων απαιτήσεων ασφάλειας για όλα τα τετράκυκλα. (4): ηµιουργία νέων κατηγοριών στην L7e µε ειδικές απαιτήσεις για τα τετράκυκλα παντός εδάφους και ασφάλτου. Ειδικές απαιτήσεις για εναλλακτικά καύσιµα και πρόωση (1) Καµία αλλαγή (νοµοθεσία σε εθνικό επίπεδο). (2) Νοµοθεσία σε επίπεδο ΕΕ µέσω ακριβέστερης κατηγοριοποίησης των οχηµάτων µε ειδικά µέτρα για διαφορετικά οχήµατα και τεχνολογίες πρόωσης. Πίνακας 1: Επισκόπηση των επιλογών πολιτικής που αξιολογήθηκαν και των επιλογών που προτιµήθηκαν 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι επιλογές αναλύθηκαν µε µέτρο τη συµβολή τους στην επίτευξη των στόχων. Στις περιπτώσεις που υπήρχαν διαθέσιµα δεδοµένα έγινε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση όλων των επιλογών πολιτικής. Στις άλλες περιπτώσεις διενεργήθηκε µόνο ποιοτική ανάλυση της κάθε επιλογής για την εξέταση των επιπτώσεων στην οικονοµία, στο περιβάλλον, στην ασφάλεια και στην κοινωνία. Σε τελικό στάδιο συγκρίθηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των διάφορων επιλογών από την άποψη της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της συνέπειας. Οι κυριότερες επιπτώσεις των προτιµώµενων επιλογών παρουσιάζονται στη συνέχεια. 6 7 Ο αριθµός 125 cm 3 αναφέρεται στα όρια της οδηγίας 2006/126/EΚ (αναδιατύπωση της οδηγίας για την άδεια οδήγησης) για την κατηγορία A1: µοτοσικλέτες µέγιστου κυλινδρισµού 125 κυβικών εκατοστών, µέγιστης ισχύος 11 kw και µε λόγο ισχύος προς βάρος µικρότερο από 0,1 kw/kg. Όρια που προβλέπονται στην οδηγία 2006/126/EΚ (αναδιατύπωση της οδηγίας για την άδεια οδήγησης) για την κατηγορία Α2: 1) µέγιστης ισχύος 35 kw, 2) µε µέγιστο λόγο ισχύος/βάρους 0,2 kw/kg και 3) που δεν προέρχονται από όχηµα µε ισχύ µεγαλύτερη του διπλασίου της ισχύος του. EL 9 EL

10 5.1. Απλούστευση της ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ Προτιµώµενη επιλογή 2: Κατάργηση των ισχυουσών οδηγιών και αντικατάστασή τους µε ελάχιστο αριθµό κανονισµών. Αναµενόµενος αντίκτυπος: οφέλη για τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου, όπως: (1) µετά την αρχική επένδυση, µειωµένο ετήσιο κόστος του κανονιστικού συστήµατος, (2) δεν χρειάζεται µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία και µειώνεται το κόστος της µετάφρασης. Για την περίοδο 2009 έως 2020, το όφελος για τις εθνικές αρχές σε σύγκριση µε τη βασική γραµµή εκτιµάται σε 1,12 εκατοµµύρια ευρώ. Οφέλη για τη βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και των καταναλωτών: (3) τυποποίηση του σχεδιασµού των µηχανικών µερών και του οχήµατος, που οδηγεί σε οικονοµίες κλίµακας για τη βιοµηχανία και σε χαµηλότερες τιµές για τον καταναλωτή. Τα χρηµατικά οφέλη για τη βιοµηχανία και τους καταναλωτές δεν στάθηκε δυνατό να εκφραστούν ποσοτικά Περιβαλλοντικά µέτρα: νέα ή αναθεωρηµένα µέτρα για την έγκριση τύπου καινούργιων οχηµάτων Επιλογές πολιτικής για τα νέα όρια εκποµπών Προτιµώµενη επιλογή 3: η πρόταση του κλάδου παραγωγής µοτοσικλετών για τη βραχυπρόθεσµη έως µεσοπρόθεσµη περίοδο ( ) και η επιλογή 5 (όρια εκποµπών σύµφωνα µε το ευρώ 5 για τα επιβατικά αυτοκίνητα) για τη µακροπρόθεσµη περίοδο. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) µειωµένες εκποµπές από τα νέα αυτοκίνητα από το 2009 έως το 2020: CO (-16 %), HC (-15 %), PM (-37 %), και NOx (-27 %) (2) καλύτερη εκτίµηση του συνολικού κόστους (καθαρή παρούσα αξία) για τον κλάδο παραγωγής την περίοδο : 7,6 εκατοµµύρια ευρώ Κύκλος εργαστηριακών δοκιµών για τις εκποµπές Προτιµώµενη επιλογή 2: χρήση ενός αναθεωρηµένου παγκόσµιου κύκλου δοκιµών για µοτοσικλέτες (WMTC) για όλα τα οχήµατα της κατηγορίας L. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) οικονοµίες κλίµακας για τους κατασκευαστές που πουλούν στην παγκόσµια αγορά οχήµατα της κατηγορίας L, πιθανή µεταβίβαση του χαµηλότερου κόστους στους καταναλωτές µε αποτέλεσµα χαµηλότερες τιµές οχηµάτων (2) καλύτερη προσοµοίωση των πραγµατικών συνθηκών οδήγησης (3) αυξηµένη διαφάνεια για τους καταναλωτές, που τους επιτρέπει να συγκρίνουν διαφορετικούς τύπους οχηµάτων από την άποψη της κατανάλωσης καυσίµου, των εκποµπών CO 2 και των εκποµπών ρύπων (HC, CO και NOx) Έγκριση τύπου για το CO 2 και την κατανάλωση καυσίµου, επισήµανση οχήµατος Προτιµώµενη επιλογή 2: Απαίτηση για την έγκριση τύπου να προσδιορίζεται απλώς και να αναφέρεται η εκποµπή CO 2 και η κατανάλωση καυσίµου. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) αντικειµενικές πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά µε τις πραγµατικές εκποµπές CO 2 και µε την κατανάλωση καυσίµου για την υποστήριξη αποφάσεων αγοράς οχηµάτων µε µεγαλύτερη οικονοµία καυσίµου (2) διαφάνεια για τις επιδόσεις του οχήµατος ως προς την οικονοµία καυσίµου στο πλαίσιο της κατηγορίας L (L1e έως L7e) και παροχή, ταυτοχρόνως, µιας βάσης σύγκρισης µε άλλα µέσα µεταφοράς (3) αναµένεται οριακή αύξηση του κόστους ανάλογα µε τον ανταγωνισµό στην αγορά, ο κλάδος παραγωγής µπορεί να επιλέξει να µεταβιβάσει το κόστος αυτό στους καταναλωτές ή να το απορροφήσει οκιµή και όριο των εκποµπών λόγω εξάτµισης καυσίµου Προτιµώµενη επιλογή 3: οκιµή και όριο εκποµπών λόγω εξάτµισης καυσίµου για όλα τα οχήµατα κατηγορίας L Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) σηµαντική περαιτέρω µείωση των εκποµπών HC λόγω εξάτµισης καυσίµου µόνο από τα PTW (βλέπε επίσης 5.2.1) κατά περίπου 2800 t έως το 2020 (2) η καλύτερη εκτίµηση του κόστους για τους κατασκευαστές είναι 513 εκατοµµύρια ευρώ για τα PTW Απαιτήσεις ανθεκτικότητας Προτιµώµενη επιλογή 2: µείωση φθοράς στο 10 % κατά την ωφέλιµη διάρκειας ζωής (π.χ km για µοτοποδήλατα της κατηγορίας L1e, km για µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e, κλπ.) και γραµµική παρεκβολή για τα περισσότερα χιλιόµετρα. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) µείωση εκποµπών κατ εκτίµηση στην Ευρώπη των 15 έως το 2020: HC: t. CO: t. και ΝOx: t. (2) καλύτερη ποιότητα οχήµατος λόγω αυξηµένης ανθεκτικότητας των µηχανικών µερών που συνδέονται µε τις εκποµπές, π.χ. καταλυτικοί µετατροπείς (3) αυξηµένο κόστος συµµόρφωσης για τους κατασκευαστές µπορεί να σηµαίνει υψηλότερες τιµές καταναλωτή, αλλά αυτό δεν στάθηκε δυνατό να µετρηθεί. EL 10 EL

11 5.3. Περιβαλλοντικά µέτρα: νέα µέτρα για τον έλεγχο των εκποµπών από οχήµατα σε χρήση οκιµές και όρια για τη συµµόρφωση οχηµάτων εν χρήσει Προτιµώµενη επιλογή 1: καµία αλλαγή. Ο αναµενόµενος αντίκτυπος (1) θεωρείται αδύνατος για πρακτικούς λόγους ιαγνωστικά συστήµατα των οχηµάτων (OBD) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής Προτιµώµενη επιλογή 3: χρήση της καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας: παρακολούθηση των δυσλειτουργιών ήσσονος σηµασίας (π.χ. έλεγχος ακεραιότητας κυκλώµατος) (OBD στάδιο 1) για όλα τα οχήµατα κατηγορίας L (L1e L7e), χωρίς παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του καταλύτη και των διαλείψεων πρόβλεψη για πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, όπως για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) σηµαντικά µειωµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από δυσλειτουργίες (2) οι τυποποιηµένες πληροφορίες δυσλειτουργιών καθίστανται διαθέσιµες στα ανεξάρτητα συνεργεία, ενώ µειώνεται το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για τη διάγνωση των δυσλειτουργιών (3) χρήση του συστήµατος OBD ως εναλλακτικής λύσης αντί της δοκιµής µε τα αέρια της εξάτµισης κατά την περιοδική τεχνική επιθεώρηση, εάν εφαρµόζεται, όπως για τα επιβατικά αυτοκίνητα (4) µικρές επιπλέον επενδύσεις σε τεχνολογία (εξοπλισµό και λογισµικό) για τους κατασκευαστές, αφού τα χαρακτηριστικά του συστήµατος OBD σταδίου-i είναι διαθέσιµα από όλο τον κλάδο παραγωγής (αλλά όχι ακόµη τυποποιηµένα) Μέτρα ασφάλειας για την έγκριση τύπου καινούργιων οχηµάτων Υποχρεωτική τοποθέτηση προηγµένων συστηµάτων πέδησης Προτιµώµενη επιλογή 3: συστήµατα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση σε PTW µε κυβισµό 6 άνω των 125cm 3 και προηγµένα συστήµατα πέδησης (συστήµατα συνδυασµένης πέδησης και/ή συστήµατα αντιεµπλοκής των τροχών) σε µοτοσικλέτες κυλινδρισµού µεταξύ 50 cm 3 < και 125 cm 3 Ή Προτιµώµενη επιλογή 4: υποχρεωτική τοποθέτηση προηγµένων συστηµάτων πέδησης σε µοτοσικλέτες που συµµορφώνονται µε τα κριτήρια επιδόσεων για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2 7. Υποχρεωτική τοποθέτηση συστηµάτων αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση σε όλες τις άλλες µοτοσικλέτες της κατηγορίας L3e. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) σηµαντική µείωση των νεκρών και των τραυµατιών από τροχαία ατυχήµατα καλύτερη εκτίµηση για τη µείωση των θανατηφόρων τροχαίων µακροπρόθεσµα ( ): 5332 (2) καλύτερη εκτίµηση του κόστους για τον κλάδο παραγωγής ( ): 3,46 δισεκατοµµύρια ευρώ (3) καλύτερη εκτίµηση του οφέλους για την κοινωνία λόγω της µείωσης των θανατηφόρων ατυχηµάτων: 4,54 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότεροι σοβαροί τραυµατισµοί: 1,4 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, λιγότεροι ελαφροί τραυµατισµοί: εκατοµµύρια ευρώ (5) καλύτερη εκτίµηση οφέλους/κόστους για την πρόληψη ατυχηµάτων ( ): 2,4 3,2 καλύτερη εκτίµηση οφέλους/κόστους για τους λιγότερους τραυµατισµούς από τροχαία ( ): 2,0 2, Μέτρα κατά των αθέµιτων επεµβάσεων Προτιµώµενη επιλογή 3: νέα µέτρα κατά των αθέµιτων επεµβάσεων. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) πρόληψη των δυσµενών συνεπειών από τις αθέµιτες επεµβάσεις, όπως αυξηµένη κατανάλωση καυσίµου και θόρυβος, εκποµπές ρύπων και CO 2 (2) πιθανές αρνητικές οικονοµικές συνέπειες βραχυπρόθεσµα σε ορισµένους προµηθευτές της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, που προµηθεύουν εξοπλισµό και υπηρεσίες για ειδικές τροποποιήσεις της τρέχουσας τεχνολογίας των οχηµάτων µε αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια και το περιβάλλον Περιορισµός της ισχύος στα 74kW για µοτοσικλέτες Προτιµώµενη επιλογή 2: κατάργηση της επιλογής που δίνεται στα κράτη µέλη για περιορισµό της ισχύος στα 74kW. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) δεν προβλέπεται σοβαρή µείωση της ασφάλειας συνολικά (2) µείωση του φόρτου των κατασκευαστών οχηµάτων Βελτιωµένη κατηγοριοποίηση των οχηµάτων κατηγορίας L Νέα κατηγοριοποίηση τύπων οχηµάτων όπως ορισµένα ηλεκτρικά ποδήλατα και τετράκυκλα Προτιµώµενη επιλογή 5: εισαγωγή ειδικών υποκατηγοριών. Προσθήκη νέων/αναθεωρηµένων απαιτήσεων γι αυτές τις υποκατηγορίες. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) πιθανό έκτακτο επιπλέον κόστος για τους EL 11 EL

12 κατασκευαστές (2) βελτιωµένη συνοχή του κανονιστικού συστήµατος (3) βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια, τον θόρυβο, τις εκποµπές CO 2 και ρύπων και την κατανάλωση καυσίµου Ειδικές απαιτήσεις για οχήµατα της κατηγορίας L7e (τετράκυκλα) Προτιµώµενη επιλογή 2: δηµιουργία µίας νέας υποκατηγορίας για τις τετράτροχες µοτοσικλέτες ασφάλτου και µίας για τα µίνι αυτοκίνητα. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) πιθανώς πρόσθετο κόστος συµµόρφωσης για τους κατασκευαστές π.χ. για τις τετράτροχες µοτοσικλέτες ασφάλτου, επειδή θα πρέπει να συµµορφωθούν τα οχήµατα µε αναθεωρηµένα κριτήρια (2) βελτιωµένη συνοχή και συνέπεια του κανονιστικού συστήµατος (3) βελτιωµένη ασφάλεια, επίπεδα θορύβου, εκποµπές CO 2 και ρύπων και κατανάλωση καυσίµου για τις τετράτροχες µοτοσικλέτες ασφάλτου και τα µίνι αυτοκίνητα (4) τα οχήµατα παντός εδάφους (ATV) θα υπαχθούν στην οδηγία για τα µηχανήµατα όσον αφορά τα µέτρα ασφάλειας και στην οδηγία για τα µη οδικά κινητά µηχανήµατα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά µέτρα. Η επιλογή 4, που προτιµήθηκε αρχικά, µε την υποδιαίρεση της κατηγορίας L7e σε τρεις υποκατηγορίες (L7A: τετράτροχες µοτοσικλέτες ασφάλτου L7B: τετράτροχες µοτοσικλέτες εκτός ασφάλτου, δηλαδή οχήµατα παντός εδάφους (ATV) και L7C: µίνι αυτοκίνητα), δυστυχώς χρειάστηκε να εγκαταλειφθεί, επειδή ο νέος κανονισµός καλύπτει µόνο τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στο δηµόσιο οδικό δίκτυο ή εκείνα που έχουν ταξινοµηθεί για χρήση στο δηµόσιο οδικό δίκτυο αλλά και επειδή τα ATV και οι τετράτροχες µοτοσικλέτες ασφάλτου δεν µπορούν να διακριθούν ικανοποιητικά µε βάση κριτήρια σχεδιασµού τα οποία είναι δύσκολο ή δαπανηρό να τροποποιηθούν Ειδικές απαιτήσεις για εναλλακτικά καύσιµα αντί των αέριων καυσίµων και για εναλλακτικούς τρόπους πρόωσης (ηλεκτρική, υβριδική) Προτιµώµενη επιλογή 2: νοµοθεσία σε επίπεδο ΕΕ µέσω ακριβέστερης κατηγοριοποίησης των οχηµάτων µε ειδικά µέτρα για διαφορετικά οχήµατα και τεχνολογίες πρόωσης. Αναµενόµενος αντίκτυπος: (1) αέρια καύσιµα γενικότερα: περιβαλλοντικά οφέλη, π.χ. λιγότερες εκποµπές σωµατιδιακής ύλης, CO και υδρογονανθράκων εκτός µεθανίου και παρόµοιο επίπεδο εκποµπών NΟx (2) απλουστευµένη νοµοθεσία, χάρη σε σαφέστερα, καταλληλότερα µέτρα, και στην κατάργηση των παρωχηµένων ή πλεοναστικών απαιτήσεων (3) δυνατότητα συµπερίληψης διεθνών προτύπων (CEN / UNECE). Η τεχνολογία υδρογόνου για µηχανοκίνητα δίκυκλα δεν κρίθηκε αρκετά ώριµη κατά το χρόνο διεξαγωγής της ανάλυσης (2009). 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6.1. Απλούστευση της ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ Θα πρέπει να αντιµετωπιστούν τα ακόλουθα θέµατα από τα κράτη µέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ έχει όντως απλουστευθεί: βασικές παράµετροι κόστους που χρησιµοποιήθηκαν ως βάση της ανάλυσης αριθµός απαιτούµενων τροποποιήσεων των οικείων οδηγιών ετησίως διαρκές κόστος για τα κράτη µέλη από την εφαρµογή του σηµερινού συστήµατος αριθµός εγκρίσεων τύπου ετησίως χρόνος που αφιερώνεται για την ενσωµάτωση των κανονιστικών αλλαγών, σχέδια οχηµάτων και τυποποίηση αριθµός συνεδριάσεων οµάδας τεχνικών προτύπων έξοδα ταξιδιού και αριθµός συµµετασχόντων. Οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν από τον κλάδο παραγωγής και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να συµπεριληφθούν στην εκτίµηση αυτή Περιβαλλοντικά µέτρα για την έγκριση τύπου οχήµατος Μετά από τρία χρόνια εφαρµογής του το νέο νοµικό πλαίσιο θα πρέπει να επανεξεταστεί από την Επιτροπή, ώστε να προσδιοριστεί κατά πόσον συµβαδίζουν µε την πραγµατικότητα οι υποθέσεις και τα µοντέλα για τις εκποµπές. Σε αυτή την επανεξέταση θα πρέπει να διερευνηθεί επίσης το κατά πόσον η προώθηση, επιπλέον, των ηλεκτρικών οχηµάτων θα αντιµετωπίσει τις δυσανάλογα υψηλές εκποµπές των οχηµάτων της κατηγορίας L που είναι εξοπλισµένα µε µηχανές εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτιµηθεί η ανάγκη συµπερίληψης διατάξεων για εκποµπές εκτός κύκλου και µετά το 2020 για οχήµατα εφοδιασµένα µε τέτοιες µηχανές. Η µακροπρόθεσµη προτιµώµενη επιλογή 5 θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα απαιτηθεί περαιτέρω παρακολούθηση και αξιολόγηση από τα κράτη µέλη µετά την περίοδο κατά την οποία θα ισχύει η επιλογή 3 ή στη διάρκεια της περιόδου αυτής Μέτρα ασφάλειας για την έγκριση τύπου καινούργιων οχηµάτων Για την παρακολούθηση των επιπτώσεων οποιασδήποτε αλλαγής στη νοµοθεσία, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τον αριθµό των τραυµατισµών σε τροχαία µε µοτοσικλέτες, κατά προτίµηση σε σχέση µε τον EL 12 EL

13 κυλινδρισµό του κινητήρα της µοτοσικλέτας, µε τον εξοπλισµό που φέρει και µε την κατηγορία άδειας του οδηγού της. Η ποιότητα της παρούσας εκτίµησης επιπτώσεων επηρεάστηκε από την έλλειψη αξιόπιστων δεδοµένων για τα µη θανατηφόρα ατυχήµατα, διότι έτσι χρειάστηκε να γίνουν κάποιες γενικές υποθέσεις. Η διαθεσιµότητα αξιόπιστων δεδοµένων σε αυτόν τον τοµέα θα βοηθήσει να επαληθευτούν οι υποθέσεις αυτές και θα επιτρέψει την ακριβέστερη αξιολόγηση της επίπτωσης των προτεινόµενων αλλαγών. Οι διαθέσιµες πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα και το κόστος των συνδυασµένων συστηµάτων πέδησης ήταν ελάχιστες. εδοµένα από ερευνητικές µελέτες παρόµοιες µε εκείνες για τα συστήµατα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση αναµένεται ότι θα τονώσουν την εµπιστοσύνη στον εκτιµώµενο κοινωνικό αντίκτυπο της πρόληψης τραυµατισµών Βελτιωµένη κατηγοριοποίηση των οχηµάτων κατηγορίας L Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αβεβαιότητες σχετικά µε βασικά στοιχεία του κόστους στη διαδικασία έγκρισης και στις επιπτώσεις για την ασφάλεια και το περιβάλλον που θα έχουν οι προτεινόµενες επιλογές. Αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο παρακολούθησης και θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω στοιχεία από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την ακριβέστερη εκτίµηση των επιπτώσεων. Απαιτούνται αναλυτικότερα δεδοµένα ατυχηµάτων για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια των τετρακύκλων και για να καταστεί δυνατή η ανάλυση των επιπτώσεων οποιωνδήποτε µέτρων ληφθούν. Η ειδικότερη κατηγοριοποίηση των οχηµάτων των κατηγοριών L1e, L6e και L7e θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των επιπτώσεων στην ασφάλεια από µέτρα που θα ληφθούν στο µέλλον. EL 13 EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 SWD(2014) 281 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Στρατηγική

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Στρατηγική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.5.2014 SWD(2014) 159 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 15.10.2010 2010/0195(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2010 COM(2010) 542 τελικό 2010/0271 (COD) C7-0317/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. /2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2010 Για σκοπούς μεταφοράς της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Τι σημαίνει όμως αυτό για το συνεργείο; Ποιες νέες τεχνολογίες καλείται να αντιμετωπίσει ο επισκευαστής; Tι έρχεται μετά το EURO 6; Tι του επιφυλάσσει το μέλλον; Τα Πρότυπα Εκπομπών (Emission standards)

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα

TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο. Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες. Θέμα TUNAP ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Εσωτερικό Έγγραφο Θέμα Τεχνική Πιστοποίηση TÜV Δελτίο Τύπου και Πληροφορίες Περιεχόμενα: Σελ. Δελτίο Τύπου 2 Τί είναι η TÜV; 3 Τί είναι Πιστοποιημένο 3 Προϊόν; Πιστοποιημένα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 SWD(2014) 119 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 12.5.2015 2014/0012(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-75 Σχέδιο γνωμοδότησης Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5446/12 ENT 11 ENV 24 MI 23 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιανουαρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Αυγούστου 2001 PE 304.678/35-46 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 35-46 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 304.678)

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων

Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων Διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες ηλεκτροκινητήρων της Ευρώπης μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος της ενέργειας Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 26.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 725/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την καθιέρωση διαδικασίας για την έγκριση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Συνέπειες στην αγορά αυτοκινήτου, στα έσοδα του κράτους, στο περιβάλλον και στους καταναλωτές από τις αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων προηγούμενων αντιρρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 12 εκεµβρίου 2001 2000/0136(COD) PE2 ***IΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 εκεµβρίου 2001 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2003 COM(2003) 522 τελικό 2003/0205 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καμία μεταβολή στα ποσά των τελών κυκλοφορίας για το 2017

Καμία μεταβολή στα ποσά των τελών κυκλοφορίας για το 2017 Καμία μεταβολή στα ποσά των τελών ς για το 2017 Ποια θα είναι τα ς σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή Διατάξεις πολυνομοσχεδίου σε σύγκριση με τις υφιστάμενες διατάξεις (Με πράσινο χρώμα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα