Χρήζηος Λούκος, «Εθελονηικές ζσζζωμαηώζεις ζηη Σύρο ποσ αθορούν ζε βρέθη, παιδιά και νέοσς»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήζηος Λούκος, «Εθελονηικές ζσζζωμαηώζεις ζηη Σύρο ποσ αθορούν ζε βρέθη, παιδιά και νέοσς»"

Transcript

1 «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Β θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Μπηηιήλε, 13/4/2013 Χρήζηος Λούκος, «Εθελονηικές ζσζζωμαηώζεις ζηη Σύρο ποσ αθορούν ζε βρέθη, παιδιά και νέοσς» (θείκελν ππφ δηακφξθσζε) Θα δηαηππψζσ θάπνηεο πξψηεο ζθέςεηο γηα εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ζηε Σχξν πνπ αθνξνχλ ζε βξέθε, παηδηά θαη λένπο/λέεο. Βαζίδνληαη θπξίσο ζην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλν ζηα ΓΑΚ, Αξρεία Ννκνχ Κπθιάδσλ. Δπηδηψθεηαη λα αληρλεπηνχλ ε αηηηνινγία πνπ δηαηππψλεηαη γηα ηε ζχζηαζή ηνπο, ν θαλνληζηηθφο ιφγνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ηα εκπιεθφκελα άηνκα, ελψ παξάιιεια αλαδεηνχληαη νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ θαζφξηζαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηηο ελδερφκελεο κεηαιιάμεηο ηνπο ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ. 1 * Θα μεθηλήζσ απφ ηα βξέθε. Τν «Άζπινλ Δθζέησλ Βξεθψλ» ηδξχεηαη ην απφ θπξίεο ηεο άξρνπζαο ηάμεο γηα λα πεξηζπιιέμεη ηα εγθαηαιεηπφκελα βξέθε θαη λα θξνληίζεη ζην Δθζεηνηξνθείν ηνπ ηδξχκαηνο γηα ην ζειαζκφ ηνπο απφ ακεηβφκελεο ηξνθνχο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζε ησλ εθζέησλ ζηελ αξρή, ε νκαιή ζηε ζπλέρεηα αλάπηπμή ηνπο κε ηειηθφ επηζπκεηφ ζηφρν ηελ πηνζεζία ηνπο. Τν Άζπιν απηφ επηδίσμε λα ζεξαπεχζεη έλα νμχηαην θνηλσληθφ πξφβιεκα: ηελ εθαηφκβε ησλ εθζέησλ, δεδνκέλνπ φηη κφιηο έλα 40% ησλ εθηεζεηκέλσλ βξεθψλ επηδνχζε. Σηελ Δξκνχπνιε ηα έθζεηα θαηέιεγαλ ζην Γεκνηηθφ Ννζνθνκείν θαη απηφ αλέζεηε ην ζειαζκφ θαη ηελ ελ γέλεη δηαηξνθή ηνπο ζε ηξνθνχο έλαληη κηθξήο ακνηβήο. Απφ έλαλ ππνινγηζκφ πνπ έθαλα κε βάζε δχν δηαζσζέληα θαηάζηηρα ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ θαηαγξάθνληαλ ηα εηζεξρφκελα έθζεηα θαη ε ηχρε ηνπο πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ηνπο γηα ηελ πεξίνδν αλέξρεηαη ζε 1426, αληηζηνηρνχλ δειαδή πεξίπνπ ζην 6% ησλ δεισκέλσλ ζην Λεμηαξρείν γελλήζεσλ σο ην 1900, ε ηχρε ηνπο ήηαλ ηξαγηθή απφ ηελ ειιηπή 1 Γελ ζα ζηαζψ εδψ ζηηο θνηλσληθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά θαη θπξίσο ζηνπο λένπο/λέεο ησλ νπνίσλ ν ειεχζεξνο ρξφλνο γλσξίδνπκε φηη αξρίδεη θαη ζε ειιεληθά πεξηβάιινληα λα γίλεηαη θξίζηκν κέγεζνο πξνο έιεγρν θαη ρεηξαγψγεζε απφ πνιινχο ζπιινγηθνχο δξψληεο απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα θαη εμήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ φρη κφλν απφ ην πιηθφ ησλ ζπζζσκαηψζεσλ (θαηαζηαηηθά, ινγνδνζίεο θιπ.), αιιά θαη κέζα απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ. 2 Βι. ην θαηαζηαηηθφ ζην ζψκα ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Σχξνπ πνπ απφθεηηαη ζηα ΓΑΚ, Αξρεία Ννκνχ Κπθιάδσλ (ΑΝΚ). 1

2 δηαηξνθή θαη ηε θξνληίδα πνπ ηνπο παξείραλ νη ηξνθνί, νη νπνίεο αξηζκνχλ ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν πνιιέο εθαηνληάδεο, πξνέξρνληαη φιεο απφ ηηο θησρφηεξεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο θαη αλαιακβάλνπλ ηα έθζεηα γηα λα ζπκπιεξψζνπλ κε ην κηθξφ κεληαίν επίδνκα ηνλ πεληρξφ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. 3 Απηή ε εθαηφκβε, πνπ δελ ζπλαληάηαη θπζηθά κφλν ζηελ Δξκνχπνιε αιιά ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο, ηδηαίηεξα ζ απηέο πνχ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο (ιηκάληα) ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ πην αλνηρηέο θνηλσλίεο, θηλεηνπνηεί ζην γχξηζκα ηνπ αηψλα θπξίσο ηαηξνχο κε ηδηαίηεξε θνηλσληθή επαηζζεζία πνπ δελ ζηέθνληαη κφλν ζηελ εζηθή θαη ρξηζηηαληθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά επηζεκαίλνπλ ηελ απψιεηα γηα ην εζληθφ ζψκα απφ ηε βξεθηθή απηή ζλεζηκφηεηα, θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ έθζεζε. Ξερσξίδεη εδψ ν δεκνηηθφο ηαηξφο Δπάγγεινο Αξθάλεο ηνπ νπνίνπ ην θπιιάδην κε ηίηιν «Πεξί ησλ εθζέησλ βξεθψλ. Υπφκλεκα. Πξνο ηνλ δήκαξρνλ Δξκνππφιεσο» (1900), 4 απνηειεί κηα δπλαηή θαη ηεθκεξησκέλε θαηαγγειία γηα ηελ αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ εγεηηθψλ νκάδσλ θαη ζπγρξφλσο απνηειεί κηα επηζηεκνληθή πξφηαζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηή ηε ζεξαπεία ζα επηδηψμεη κε θαζπζηέξεζε 20εηίαο ην Άζπιν Δθζέησλ Βξεθψλ, φπνπ κε ην ζειαζκφ ησλ βξεθψλ απφ ηξνθνχο αιιά εληφο ηνπ ηδξχκαηνο θαη κε πγηεηλέο πξνδηαγξαθέο ζα επηηχρεη ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ην 60 ζην 20%. Τν Άζπιν είρε θάπνηνπο ίδηνπο πφξνπο αιιά κε ηνλ απμαλφκελν πιεζσξηζκφ ηνπ Μεζνπνιέκνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν εμαξηηφηαλ απφ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ ηεο Δξκνχπνιεο, ν νπνίνο απφ ην 1926 έζεζε σο φξν γηα ηελ αχμεζε ηεο ρνξεγίαο ηνπ ηελ ππνρξέσζε ηνπ ηδξχκαηνο λα δηαηξέθεη φρη κφλν ηα έθζεηα αιιά θαη άπνξα βξέθε θαη γαινπρνχζεο κεηέξεο. Σπλνςίδνληαο ηα ησλ εθζέησλ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί, φηη ε έιιεηςε (ηνπιάρηζηνλ σο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα) νπζηαζηηθψλ αληηδξάζεσλ δείρλεη φηη ηα έθζεηα θαη ε ηξαγηθή ηχρε ηνπο δελ είραλ επαηζζεηνπνηήζεη ηδηαίηεξα ηηο ζπλεηδήζεηο. Γελ απνηεινχζαλ κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ θνηλσλία. Η ζπρλά αδηάθνξε ζηάζε, παξάιιεια, ησλ ηξνθψλ απέλαληη ζηα έθζεηα, παξά ηελ ηδηάδνπζα κνξθή ηεο, εγγξάθεηαη ζ έλα γεληθφηεξν πξφβιεκα: πψο ε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία αληηκεησπίδεη ην παηδί. Αλ ήδε ζηηο εγεηηθέο νκάδεο ην παηδί έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ην επίθεληξν ηεο νηθνγέλεηαο (ην παηδί-βαζηιηάο), κπαίλεη ην εξψηεκα λα εξεπλεζεί ζπζηεκαηηθφηεξα 3 Γηα ηα έθζεηα ηεο Δξκνχπνιεο βι. Φξήζηνο Λνχθνο, «Τα έθζεηα βξέθε ηεο Δξκνχπνιεο. Τα πξψηα ζχκαηα ηεο παζνινγίαο κηαο θνηλσλίαο;», Αθιέρφμα ζηον καθηγηηή Βαζίλειο Βλ. Σθσρόερα, Αζήλα, Λχρλνο 1994, Περί ηφν εκθέηφν βρεθών. Υπόμνημα Δσαγ. Α. Δσζηραηίοσ Αρθάνη ιαηρού ηοσ Γήμοσ Δρμοσπόλεφς προς ηον δήμαρτον ασηής, Δλ Δξκνππφιεη Σχξνπ, Δθ ηνπ Τππνιηζνγξαθείνπ Ν. Φξέξε,

3 ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ γηαηί, θαη ζε πνην βαζκφ, νη ιηγφηεξν επλνεκέλεο ηάμεηο δελ παξνπζηάδνπλ, ή παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξεκέλα, αλάινγεο λννηξνπίεο. * Η θαζπζηέξεζε απφ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο λα πξνβεί ζε λνκνζεηηθά κέηξα ζηελ θαηεχζπλζε κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζα σζήζεη ηνπο αζηνχο ηεο Δξκνχπνιεο, κε φξγαλν πνιιέο θνξέο ηε δεκνηηθή αξρή, λα αλαλεψζνπλ ηηο θηιαλζξσπηθέο ηνπο παξεκβάζεηο γηα λα εθηνλψζνπλ λέα θνηλσληθά αδηέμνδα. Σηε ινγηθή απηή εγγξάθεηαη ε ζχζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ «Πεξίζαιςηο ηνπ Παηδφο». 5 Ιδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1913 γηα λα παξάζρεη θαζεκεξηλά ζηέγε, ηξνθή θαη εθπαίδεπζε ζε παηδηά ησλ νπνίσλ νη άπνξνη γνλείο εξγάδνληαλ θαη αδπλαηνχζαλ λα ηα θξνληίζνπλ. Σε έλαλ απνινγηζκφ ηνπ 1921, αλαθέξεηαη φηη ζην Παηδνθνκείν ηνπ ζσκαηείνπ ζηεγάζηεθαλ απφ ην 1914 θαη έηνο «πεξί ηνπο εθαηφλ πεληήθνληα παίδεο ακθνηέξσλ ησλ θχισλ, θαη πεληήθνληα πεξίπνπ βξέθε, ηπγράλνληα ελ απηψ πεξηζάιςεσο απηφρξεκα νηθνγελεηαθήο, θαη δηδαζθαιίαο θαηά ηαο ψξαο, θαζ αο νη γνλείο απηψλ αγσλίδνληαη ελ ηνηο εξγνζηαζίνηο ηεο πφιεσο ηνλ ζθιεξφλ ηνπ βίνπ αγψλα». 6 Δίκαζηε ζηνπο ρξφλνπο πνπ ε Δξκνχπνιε, θάλνληαο έλα πνηνηηθφ άικα ζηε βηνκεραλία ηεο γηα λα απνθχγεη ηελ θάζεηε πηψζε ηεο, έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα πξαγκαηηθή βακβαθνχπνιε, θαη ζηα θισζηνυθαληνπξγεία ηεο δνπιεχνπλ πνιιέο εθαηνληάδεο αλδξψλ θαη θπξίσο γπλαηθψλ. Οη νηθνλνκηθέο αλάγθεο σζνχλ ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο, αθφκα θαη ηεο θαζνιηθήο θαη κέρξη ηφηε απνκνλσκέλεο Άλσ Σχξνπ, λα ζπκπιεξψζνπλ κε ην ρακειφ κεξνθάκαην ηνλ ειιηπή νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Δμ νπ θαη ε απμαλφκελε αδπλακία άπνξσλ νηθνγελεηψλ πνπ φια ηα κέιε ηνπο εξγάδνληαλ λα θαιχςνπλ ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα βξεθψλ θαη αλήιηθσλ παηδηψλ. Τελ πξσηνβνπιία απηή αλαιακβάλνπλ θη εδψ θπξίεο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζχδπγνη βηνκεράλσλ, κεγαιεκπφξσλ, ηαηξψλ θιπ. κε δηαθεξπγκέλν ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνλ εξγαηηθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο. Σε ιίγν, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηξνθίκσλ δεκηνχξγεζε θαη ζην ζσκαηείν απηφ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη ε εμάξηεζε απφ ηνλ Γήκν Δξκνχπνιεο γηα ηελ θάιπςή ηνπο έγηλε εληνλφηεξε. Ο Γήκνο απφ ηε κεξηά ηνπ παξελέβαηλε ζηελ επηινγή ησλ πεξηζαιπνκέλσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ δχν επηζηνιέο ηνπ Γεκάξρνπ πξνο ηε δηεχζπλζε 5 Καηαζηαηικόν ηης εν Δρμοσπόλει εηαιρείας «Η Περίθαλυις ηοσ Παιδός». Τμήμα Βρεθοκομείοσ & Νηπιαγφγείοσ, Δλ Δξκνππφιεη Σχξνπ, Δθ ηνπ Τππνιηζνγξαθείνπ Νηθνιάνπ Φξέξε, [1914] θαη Καηαζηαηικόν ηοσ εν Δρμοσπόλει ανεγνφριζμένοσ ζφμαηείοσ «η Περίθαλυις ηοσ Παιδός», Δλ Δξκνππφιεη Σχξνπ, Δθ ηνπ Τππνιηζνγξαθείνπ Νηθνιάνπ Φξέξε, Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ ζσκαηείνπ ε «Πεξίζαιςηο ηνπ Παηδφο» πξνο ηνλ Γήκαξρν Δξκνχπνιεο, 17 Σεπη. 1921: ΓΑΚ/ ΑΝΚ, Γεκνηηθφ Αξρείν Δξκνχπνιεο, Γ/Α/Σχιινγνη θαη ζσκαηεία/11(2). 3

4 ηεο «Πεξηζάιςεσο ηνπ Παηδφο» α) ηεο 8 Σεπηεκβξίνπ 1926: Παξάθιεζε λα γίλνπλ δεθηά «πξνο θαζεκεξηλήλ πεξίζαιςηλ ελ ησ θαζ πκάο Ιδξχκαηη ηα ηέθλα ηεο απφξνπ εξγαηξίαο Αξγέληαο Τξηαληαθχιινπ Δπάγγεινλ εηψλ 3 θαη Γεσξγίαλ κελψλ 4» β) ηεο 4 Ινπιίνπ 1927: λα δερζεί ην ίδξπκα σο ηξνθίκνπο ηα ηέθλα ηνπ Αλησλίνπ Σηγάια Νηθφιαν εηψλ 6 θαη Γεξάζηκν εηψλ 8 «ηα έμνδα δηαηξνθήο θιπ. ησλ νπνίσλ, σο εδήισζελ εκίλ ν παηήξ ησλ ζέιεη θαηαβάιιεη ν ίδηνο». 7 Σε έλα άιιν επίπεδν αιιά ζηελ ίδηα ινγηθή ηεο παηεξλαιηζηηθήο θξνληίδαο ησλ ερφλησλ γηα ηνπο κε έρνληεο, εληάζζεηαη θαη ε πξνζπάζεηα ηελ ίδηα πεξίνδν θάπνησλ βηνκεράλσλ ηεο Δξκνχπνιεο λα πξηκνδνηήζνπλ εξγαηηθέο θαηνηθίεο θαη λα επηβξαβεχζνπλ κε ρξεκαηηθά πνζά ηνπο πεηζαξρεκέλνπο εξγάηεο θαη εξγάηξηεο, γηα λα απνθχγνπλ ή κεηψζνπλ ηελ απήρεζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ πνπ θαινχζαλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αλαδεηήζνπλ κε άιινπο ηξφπνπο ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο. 8 * Τν πψο ζα εκπνδηζηνχλ νη λέεο ηδέεο λα επεξεάζνπλ ηε λέα γεληά απνηειεί ην θχξην κέιεκα φρη κφλνλ ηεο Πνιηηείαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο κεραληζκνχο πνπ δηαζέηεη, ή ηεο Δθθιεζίαο, αιιά θαη αηφκσλ θαη νκάδσλ πνπ νηθεηνζειψο ή ρεηξαγσγνχκελνη αλαιακβάλνπλ λα ζπλδξάκνπλ ζην έξγν απηφ. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξσ θάπνηεο ζπζζσκαηψζεηο ζηελ Δξκνχπνιε ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Τν 1928 ηδξχεηαη ε «Πξννδεπηηθή Οκάο Νέσλ Δξκνππφιεσο». 9 Σηνπο ζθνπνχο ηνπ ζσκαηείνπ αλαγξάθνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε «πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πλεπκαηηθήο θηλήζεσο ελ Δξκνππφιεη, εμπςψζεσο ηνπ δηαλνεηηθνχ θαη εζηθνχ επηπέδνπ ηεο θνηλσλίαο» ηεο πφιεο απηήο θαη γεληθψο «ε πξνζπάζεηα ζθνπηκσηέξαο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο αλπςψζεσο ησλ κειψλ ηνπ θαη ηεο θνηλσλίαο». Η έλλνηα ηεο ιέμεο «ζθνπηκσηέξαο» θαίλεηαη θαιχηεξα ζην άξζξν 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ φπνπ σο πξναπαηηνχκελα γηα λα θαηαζηεί έλαο κέινο πξνβιέπνληαη: 1. «Η θνηλσληθή απηνχ δηαγσγή θαη εκθάληζηο δένλ λα ψζηλ άςνγνη. 2. Ιδηαηηέξα ηηο πξνζήισζηο εηο ηαο πλεπκαηηθάο γεληθψο κειέηαο. 3. Απνμέλσζηο απφ επαλαζηαηηθψλ, αλαηξεπηηθψλ ξνπψλ, θαη απφ πάζεο αλακίμεσο εηο θνκκνπληζηηθάο θηλήζεηο ή ελεξγείαο». Γελ γλσξίδσ αθφκε αλ κεηαμχ απηψλ πνπ απνηέιεζαλ ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ήηαλ θαη 7 Σην ίδην. 8 Γηα ηελ «παηεξλαιηζηηθή» πνιηηηθή ησλ βηνκεράλσλ Σχξνπ βι. Λήδα Παπαζηεθαλάθε, «Τν παηξηθφ ελδηαθέξνλ ησλ βηνκεράλσλ θαη ε δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο ζηελ θισζηνυθαληνπξγία Καξέιια (Δξκνχπνιε, πξψην κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα)», Φξηζηίλα Αγξηαληψλε Γεκήηξεο Γεκεηξφπνπινο (επηκ.), Σύρος και Δρμούπολη. Σσμβολές ζηην ιζηορία ηοσ νηζιού, 15ος-20ός αι., Αζήλα, Ιλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ/ΔΙΔ, 2008, ζ Καηαζηαηικόν ζφμαηείοσ Προοδεσηικής Ομάδος Νέφν Δρμοσπόλεφς. Σφμαηείον ανεγνφριζμένον, Δλ Δξκνππφιεη Σχξνπ, Δθ ηνπ Τππνγξαθείνπ Αζαλαζίνπ Σθνξδίιε,

5 πξάγκαηη λένη θαη φρη κφλνλ φζνη είραλ αλαιάβεη ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο θαζνδήγεζε. Ωο πξνζσξηλφο πξφεδξνο πάλησο αλαθέξεηαη ν θαζεγεηήο Β. Αθχιαο, 50 πεξίπνπ εηψλ ην 1928 φηαλ ηδξχεηαη ε «Πξννδεπηηθή Οκάο Νέσλ Δξκνππφιεσο». Απνκέλεη θπζηθά λα εξεπλεζεί ε έληαμε θαη ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ ζηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο εξκνππνιίηηθεο θνηλσλίαο. Απηφ πνπ κπνξεί απφ ηψξα λα εηπσζεί είλαη φηη φζν κπαίλνπκε θαη πξνρσξνχκε ζηνλ Μεζνπφιεκν παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε ζηξνθή ηεο θνηλσλίαο απηήο ζε ζπληεξεηηθέο ζέζεηο. Αθφκε θαη ην εξγαηηθφ θίλεκα πνπ ζηα θαηαζηαηηθά ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 θαίλεηαη έηνηκν λα δηεθδηθήζεη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγειίδεηαη κηα άιιε, πην δίθαηε, θνηλσλία, αλαδηπιψλεηαη ζηαδηαθά κε απνηέιεζκα ηνλ έιεγρν ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Κπθιάδσλ λα αλαιάβνπλ ηα κεηξηνπαζέζηεξα ζηειέρε. Απηή ε αλαδίπισζε δελ κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ηηο επηηπρεκέλεο, φπσο απνδείρζεθαλ, απεηιέο θάπνησλ βηνκεράλσλ ηεο πφιεο φηη ζα αλαγθαζηνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα εξγνζηάζηά ηνπο ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά αλ νη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη ινγηθέο θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επαξρηαθήο βηνκεραλίαο, ηδηαίηεξα απηήο ηεο Σχξνπ πνπ επεηδή ήηαλ ζε λεζί είρε κεγαιχηεξν θφζηνο ε κεηαθνξά πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ. Ο θφβνο κηαο επαπεηινχκελεο αλεξγίαο θαη ε παηεξλαιηζηηθή πνιηηηθή ησλ εξγνδνηψλ πνπ ππαηλίρζεθα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ζπλέβαιαλ ζηελ επηθξάηεζε ζπλδηθαιηζηψλ κε δηάζεζε γηα ινγηθφηεξεο δηεθδηθήζεηο. * Η ήηηα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ε επηθξάηεζε ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, ε επάλνδνο ηνπ Γεσξγίνπ Β, ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά ηέινο ελέηεηλαλ ή επέβαιαλ αθφκε πην ζπληεξεηηθή ζηξνθή κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ Σπξηαλψλ. Φαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ζηξνθήο είλαη φηη ν δήκαξρνο ηεο Δξκνχπνιεο, Δπάγγεινο Ξνράθεο, εθιεγκέλνο αιιά δηαηεξεζείο θαη κεηά ην πξαμηθφπεκα, έγηλε ν δηνηθεηήο ηνπ Κέληξνπ Σχξνπ ηεο «Οξγαλψζεσο Δζληθήο Αλαγελλήζεσο», πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ ζηφρεπε ζηελ εκπέδσζε ησλ ηδεσδψλ ηεο ηξηινγίαο Θξεζθεία-Παηξίο-Οηθνγέλεηα. Γελ κπνξψ αθφκε λα εθηηκήζσ ηελ απήρεζε ησλ νξγαλψζεσλ ηεο ηεηάξηεο Απγνχζηνπ ζηε Σχξν, πφζν εθεί ήηαλ ηξαπκαηηθή ε δηάιπζε ηνπ ηνπηθνχ Σψκαηνο Διιήλσλ Πξνζθφπσλ, πνηα ήηαλ παξάιιεια ε δξάζε, απφ ην 1930, ηεο «Φξηζηηαληθήο Αδειθφηεηνο Νέσλ Σχξνπ», ηεο ηνπηθήο ΦΑΝ δειαδή, πνπ επηδηψθεη λα απνηξέςεη ηελ «αμηνζξήλεηνλ παξαθκήλ ησλ Διιελνπαίδσλ φζνλ αθνξά ηελ ζσκαηηθήλ, πλεπκαηηθήλ, εζηθήλ θαη 5

6 ζξεζθεπηηθήλ αγσγήλ απηψλ». 10 Δπίζεο πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ε ζηαζεξή πξνζπάζεηα ηεο Δθθιεζίαο λα θξαηήζεη θη απηή ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο λέαο γεληάο κε ηα θαηερεηηθά ζρνιεία θαη άιια δίθηπα. Απηφ πνπ κπνξεί εδψ λα ηνληζηεί είλαη φηη ζεκαληηθνί εθπξφζσπνη ηεο Σπξηαλήο θνηλσλίαο ππεξέηεζαλ κε δήιν ην κεηαμηθφ θαζεζηψο, κεξηθνί απφ απηνχο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο θαηαθηεηέο θαη θαηάθεξαλ ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε κεηά ηελ ήηηα ηεο Αξηζηεξάο ζηα Γεθεκβξηαλά λα απνηειέζνπλ ζηαζεξή θαη ζίγνπξε παξαθαηαζήθε γηα ηελ επάλδξσζε ηνπ κεηαθαηνρηθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηε Σχξν θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λένπ θαζεζηψηνο. * Απφ ηα ιίγα παξαδείγκαηα πνπ παξέζεζα, ζθηαγξαθνχληαη θάπνηεο ζπζζσκαηψζεηο κε ηηο νπνίεο νη δεκηνπξγνί ηνπο επηδίσμαλ, ζην Μεζνπφιεκν θπξίσο, λα θξνληίζνπλ εγθαηαιειεηκκέλα βξέθε θαη άπνξα κηθξά παηδηά, θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηε λέα γεληά ζε θαηεπζχλζεηο πνπ απηνί, σο κεγαιχηεξνη, έθξηλαλ φηη ήηαλ σθέιηκεο γηα ην έζλνο θαη ηελ θαηεζηεκέλε θνηλσλία. Απφ ηα θαηαζηαηηθά ησλ ζσκαηείσλ ή ζπιιφγσλ πνπ ίδξπζαλ θαη άιια ηεθκήξηα πξνθχπηνπλ νη ζηφρνη ηνπο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ έθαλαλ γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ απηψλ. Πνιχ ιηγφηεξεο είλαη νη καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ λέσλ γηα ην πψο βηψλνπλ ηελ θαζνδήγεζε πνπ ηνπο επηβάιιεηαη θαη αλ, αληηδξψληαο πνιιέο θνξέο, επηρεηξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο ζπζζσκαηψζεηο. Γλσξίδνπκε, απφ δηθή ηνπ καξηπξία, πφζν δχζθνια ήηαλ ηα παηδηθά θαη λεαληθά ρξφληα ηνπ Μάξθνπ Βακβαθάξε ζηε Σχξν, 11 αιιά ήηαλ δχζθνιν ζην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ θηλήζεθε λα πξνθχςνπλ θάπνηεο απφπεηξεο ζπιινγηθήο δξάζεο. Μηα κνξθή πάλησο λεαληθήο ζπιινγηθφηεηαο απνηειεί ε έθδνζε απφ ηνλ 17ρξνλν γπκλαζηφπαηδα Κσζηή Μπαζηηά θαη άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπ Σπξηαλνχο ηνπ ινγνηερληθνχ θαη ζνζηαιηζηηθνχ δεθαπελζήκεξνπ πεξηνδηθνχ ηεο Σχξνπ Αναγέννηζις. Δθδφζεθαλ κεηαμχ ηεχρε. Ο Μπαζηηάο θαη ε ππφινηπε νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ ζπκκεηέρνπλ ην 1919 ζηελ ίδξπζε ηνπ «Μνξθσηηθνχ Δξγαηηθνχ Οκίινπ Σχξαο», ηκήκαηνο ηεο «Φεληεξαζηφλ» Θεζζαινλίθεο. 12 Δίλαη γλσζηή ε ζηαδηαθή ηδενινγηθή κεηάιιαμε ηνπ Μπαζηηά, ζηελ Αζήλα πηα απφ ην 1920, κέρξη λα θαηαζηεί βαζηθφο ζπλεξγάηεο ζε ζέκαηα θαιιηηερληθά ηνπ Μεηαμά. 10 Γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν απηή νξγαλψζεηο βι. ζρεηηθνχο θαθέινπο ζηα ΓΑΚ/ ΑΝΚ, Γεκνηηθφ Αξρείν Δξκνχπνιεο, Γ/Α/Σχιινγνη θαη ζσκαηεία. 11 Μάρκος Βαμβακάρης Ασηοβιογραθία, εηζαγσγή-παξνπζίαζε Αγγέιαο Βέιινπ Κάτι, Αζήλα, Παπαδήζεο, 1978, passim. Βι. θαη Μάξθνο Διεπζεξίνπ, Ο Μάρκος Βαμβακάρης και η ζσριανή κοινφνία ζηα τρόνια , Αθήνα, Μεηαίρκην, Γηάλλεο Κ. Μπαζηηάο, Ο Κφζηής Μπαζηιάς ζηα τρόνια ηοσ Μεζοπολέμοσ. Μεζοπόλεμος-Καηοτήαπελεσθέρφζη, η. Α : Φρονογραθία-Δργογραθία, Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελψλ, 1977,

7 Γελ έρνπκε εληνπίζεη αθφκε παξά ειάρηζηα ζηνηρεία γηα ηνπο Κπθιαδίηεο θνηηεηέο πνπ ίδξπζαλ ην 1934 ην «Φνηηεηηθφ Όκηιν Κπθιάδσλ». Γηαζέηνπκε κφλν ηελ πιεξνθνξία φηη ζηφρνο ηνπ Οκίινπ ήηαλ «ε εζηθή εμχςσζηο ησλ κειψλ», γεληθή δηαηχπσζε πνπ ζπλαληάηαη ζ φια ηα θαηαζηαηηθά ηεο πεξηφδνπ. Η απνθσδηθνπνίεζε κηαο ζσδφκελεο ρεηξφγξαθεο νκηιίαο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Όκηιν απηφ, ίζσο επηηξέςεη θάπνηεο πην ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο γηα ην ηδενινγηθφ ηνπ ζηίγκα. 13 * Σηηο παξαπάλσ εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ζπκκεηέρνπλ θπξίσο Δξκνππνιίηεο. Οη θαζνιηθνί θάηνηθνη ηεο Άλσ Σχξνπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαζψζνπλ ηε μερσξηζηή ηνπο νληφηεηα, δεκηνπξγνχλ δηθνχο ηνπο ζπιιφγνπο. Αο κλεκνλεπζεί απιψο ζε ζπλάθεηα κε ηα παξαπάλσ ν ηδξπζείο ην 1935 «Φηιαλζξσπηθφο Σχλδεζκνο Καζνιηθήο Νενιαίαο Σχξνπ». 14 * Μεηά ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηεο Καηνρήο θαη ζηα δχζθνια πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα νη παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα πξφλνηαο είλαη ηζρπξφηεξεο θαη δίλνπλ ηνλ θπξίαξρν ηφλν. Οη αλάγθεο σζηφζν ζε πξνζσπηθφ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θησρψλ θαη ηε δηαλνκή ηξνθψλ θαη ινηπψλ βνεζεκάησλ θαη γεληθφηεξα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξφλνηαο, είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή θπξίσο γπλαηθψλ είλαη απνθαζηζηηθή. Οπφηε είλαη ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί θαηά πφζνλ απηφλνκεο ή εκηαπηφλνκεο εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, π.ρ. ην Π.Ι.Κ.Π.Α., κεηαιιάζζνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζην πιαίζην θξαηηθψλ πιένλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζε πνηφ βαζκφ απηή ε εκπινθή ηηο επεξεάδεη. 13 Βι. ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ζηα ΓΑΚ/ ΑΝΚ, Γεκνηηθφ Αξρείν Δξκνχπνιεο, Γ/Α/Σχιινγνη θαη ζσκαηεία. 14 Σην ίδην. 7

8 Η παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν ΔΚΤ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) Δξεπλεηηθφ Φξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΗΣ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ. 8

Χπήστορ Λούκορ, «Σύλλογοι και σωματεία στην Επμούπολη-Σύπο: πποβλήματα εντοπισμού, καταγπαυήρ και ιστοπικήρ αξιοποίησηρ»

Χπήστορ Λούκορ, «Σύλλογοι και σωματεία στην Επμούπολη-Σύπο: πποβλήματα εντοπισμού, καταγπαυήρ και ιστοπικήρ αξιοποίησηρ» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Χπήστορ

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηςσιακή Δπγαζία με θέμα: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ.

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚ ΥΟΛ ΓΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ ΔΗΡΑ ΣΜΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΓΗΟΗΚ / ΓΗΟΗΚ ΤΠΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πξνλνηαθέο δνκέο ζηελ Διιάδα. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.» Δπηβιέπσλ: ηαξαληδήο Κσλζηαληίλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα