Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:"

Transcript

1 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας, αριθμ. 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα Γεωργία Κωτίδου του Χαραλάμπους, σύμφωνα με τη με αριθμό Φ10035/31064/2000/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Διορισμός Διοικητή και Προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), που στη συνέχεια θα καλείται ο Ο.Α.Ε.Ε., αφετέρου δε της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Α.» (ΑΦΜ , ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αρ. ΓΕΜΗ ) που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Αγ. Ελευθερίου αρ. 29 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημοσθένη Βαλσαμίδη του Γεωργίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, σύμφωνα με το καταστατικό της 17597/03 ΦΕΚ / ΤΑΕ και ΕΠΕ, όπως έχει αυτό τροποποιηθεί (4912/07 ΦΕΚ / ΤΑΕ και ΕΠΕ) και το με αριθμό πρωτ /2013 πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά που στη συνέχεια θα καλείται ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο Ο.Α.Ε.Ε. με τη με αριθμό 3/2013 Διακήρυξή του, προκήρυξε Πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, που θα αναλάβει τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πλήρους κάλυψης δεκαέξι (16) ανελκυστήρων, που είναι εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Ε. στην Αττική, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της Διακήρυξης, για δύο (2) έτη. Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1.- Του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/ ) Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2.- Του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/ ) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». 3.- Του άρθρου 103 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε. (Υπουργική Απόφαση Αρ.Φ.Οικ.10035/25147/4888/2006 (ΦΕΚ Β 1737/ ). 4.- Του Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/ ) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 5.- Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

2 2 6.- Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α// ) Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (άρθρα 79-85), όπως σήμερα ισχύει. 7.- Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 8.- Της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604/Β/ ) με την οποία συμπληρώθηκε η αριθμ.οικ.φ9/29362/1957 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/Β/ ) και της ΚΥΑ Φ.9.2/ΟΙΚ (ΦΕΚ 815/Β/ ). 9.- Τη με αριθμό 226/36/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. (Α.Δ.Α. ΒΕ Ξ29), με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ. Φ515/228/ και Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ. Φ124/62/ Διενεργηθέντος του διαγωνισμού την , Ανάδοχος για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πλήρους κάλυψης δεκαέξι (16) ανελκυστήρων, που είναι εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Ε. στην Αττική, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της Διακήρυξης, για δύο (2) έτη αναδείχθηκε η ως άνω αντισυμβαλλόμενη. Δυνάμει της με αριθμό 12/53/ απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ ΒΙΨ94691Ω3-82Ο) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού στο όνομα της Αναδόχου και κατακυρώθηκε το έργο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πλήρους κάλυψης δεκαέξι (16) ανελκυστήρων, που είναι εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Ε. στην Αττική, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της Διακήρυξης στο όνομά της στην τελική τιμή του ποσού των ,00 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α ,96 ΕΥΡΩ, για δύο (2) έτη. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Ο.Α.Ε.Ε., όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στην παρούσα, αναθέτει τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πλήρους κάλυψης δεκαέξι (16) ανελκυστήρων, που είναι εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Ε. στην Αττική, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της Διακήρυξης, για δύο (2) έτη στην ΑΝΑΔΟΧΟ, η οποία και αναλαμβάνει να την εκτελέσει με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες και στην τιμή των ,00 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 4.680,96 ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πλήρους κάλυψης δεκαέξι (16) ανελκυστήρων, που είναι εγκατεστημένοι στα παρακάτω αναφερόμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ο.Α.Ε.Ε. στην Αττική και συγκεκριμένα: 1. Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 1 ανελκυστήρας 2. ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ: 2 ανελκυστήρες ατόμων 3. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ: 2 ανελκυστήρες ατόμων 4. ΜΑΜΟΥΡΗ 14 (ΤΕΑΠΥΚ) ΑΘΗΝΑ:1 ανελκυστήρας ατόμων

3 3 5. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ: 3 ανελκυστήρες ατόμων 6. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 153 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 1 ανελκυστήρας ατόμων 7. ΒΟΥΛΗΣ 8-10 ΑΘΗΝΑ: 1 ανελκυστήρας ατόμων 8. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ: 2 ανελκυστήρες ατόμων 9. ΚΩΝ/ΛΕΩΣ & ΑΛΜΥΡΙΔΟΣ ΚΑΜΙΝΙΑ: 1 ανελκ. ατόμων και 1 ανελκ. φορτίου 10. ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 1 ανελκυστήρας ατόμων ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη, αρχίζει δε από την υπογραφή της. ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το τίμημα της παρούσας σύμβασης καθορίζεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α.23% ποσού 4.680,96 ΕΥΡΩ, το οποίο προσέφερε η ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την από προσφορά της προς τον Ο.Α.Ε.Ε. και αυτή έγινε αποδεκτή με τη με αριθμό 12/53/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ ΒΙΨ94691Ω3-82Ο) Το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα είναι εύλογο, δίκαιο, οριστικό και δεν υπόκειται σε καμία αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμία αιτία, ούτε από τυχόν αυξομείωση των τιμών των υλικών ή των ημερομισθίων. Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται οι κάθε είδους δαπάνες (αναλώσιμα, ανταλλακτικά, έξοδα μεταφοράς, ασφάλιση αστικής ευθύνης, αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, νόμιμες κρατήσεις κλπ.). ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε τη με αριθμό 195/ / εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, συνολικής αξίας 2.035,20, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. και θα παραμείνει στην Υπηρεσία καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγύηση, εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο, που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης).

4 4 ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το τίμημα θα καταβάλλεται στην ΑΝΑΔΟΧΟ με μηνιαία εξόφληση τιμολογίων, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας εκτέλεσης του έργου, ύστερα από την προσκόμιση των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών και συγκεκριμένα: α) Πρακτικού προσήκουσας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. β) Τιμολογίου της ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το ποσό πληρωμής, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». γ) Εξοφλητικής απόδειξης της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, εάν τα τιμολόγια δεν φέρουν την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. ε) Κάθε άλλου εγγράφου, που τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και πληρωμή Υπηρεσία. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν την ΑΝΑΔΟΧΟ ήτοι: α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, β) Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου, δ) Φόρος, που προβλέπεται από τον Ν. 2198/94, δ) Φόρος 0,10%, που προβλέπεται από τον Ν. 4013/11. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε.. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0879 του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. έτους 2014 και των αντίστοιχων ετών. ΑΡΘΡΟ 6 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Α. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ, η οποία διαθέτει τη με αριθμό πρωτ. ΜΣ 101/Β6031/ άδεια της Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς για τη συντήρηση ανελκυστήρων, και έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης, επικυρωμένο δε αντίγραφο της οποίας έχει κατατεθεί στον Ο.Α.Ε.Ε. και προΐσταται του συνεργείου συντήρησης, υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης να διαθέτει τα από το νόμο προβλεπόμενα κατάλληλα όργανα, μέσα και το απαραίτητο και προβλεπόμενο από το νόμο προσωπικό, το οποίο και υποχρεούται να ασφαλίζει στους προβλεπόμενους από το νόμο Φ.Κ.Α. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ασφάλισε, με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με το με αριθμό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της INTERAMERICAN, που κατατέθηκε στον Ο.Α.Ε.Ε., τους ανελκυστήρες για την αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.

5 5 Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις προβλεπόμενες από το ν. 3899/2002, τις ΚΥΑ Φ.Α/9.2/28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604/Β/ ) με την οποία συμπληρώθηκε η αριθμ.οικ.φ9/29362/1957 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/Β/ ) και την ΚΥΑ Φ.9.2/ΟΙΚ (ΦΕΚ 815/Β/ ) υποχρεώσεις του, αλλά και το πρότυπο ISO 9001:2008 για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (συντήρηση ανελκυστήρων) και πιστοποιητικό ασφάλειας και υγιεινής ΕΛΟΤ ΕΝ81-1/99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2/99. Επίσης, υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με την εργατική νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, ευθύνεται δε αποκλειστικά για το προσωπικό που χρησιμοποιεί (ήτοι μισθός, ασφαλιστικές εισφορές, δώρα, αποζημιώσεις κλπ.). Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται: α) Να τηρεί Βιβλίο-Μητρώο για κάθε ανελκυστήρα, σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου που αυτός βρίσκεται εγκατεστημένος. β) Να τηρεί Βιβλίο - Ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων, σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία, στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιημένες συντηρήσεις. γ) Να διαθέτει στην έδρα του ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 29 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) αυτόματο τηλεφωνητή (αριθμός τηλεφώνου και ) για την αναγγελία βλάβης των ανελκυστήρων από τον Ο.Α.Ε.Ε. καθ' όλο το 24ωρο. δ) Να διαθέτει κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων των ανελκυστήρων. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται να προσκομίσει βιβλία συντήρησηςεπιθεώρησης των ανελκυστήρων, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία, στα οποία θα τηρείται χωριστική μερίδα παρακολουθήσεως ενός εκάστου των στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Ε.Ε. ευρισκομένων ανελκυστήρων και τα οποία θα πρέπει να ενημερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψή του για τη συντήρησή του και τις επισκευές τους. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται να ενημερώνει τα βιβλία των ανελκυστήρων στις περιπτώσεις αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων των ανελκυστήρων, λόγω σοβαρών βλαβών. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται να προβαίνει, σύμφωνα με τους κανόνες τις τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των στο άρθρο 1 της παρούσας αναφερόμενων ανελκυστήρων του Ο.Α.Ε.Ε., ήτοι: α. Να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο της καλής κατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων. β. Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντήριων ράβδων.

6 γ. Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο, καθώς και το κουμπί σύνδεσης. 6 δ. Να επιθεωρεί και να καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδάλωσης μέσα στο φρεάτιο. ε. Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπαγής και τη λειτουργία του διακόπτη αυτής. στ. Να εξετάζει τη λειτουργία των διακοπτών τέρματος και κινητού δαπέδου θαλαμίσκου και ψευδοδαπέδου, εφόσον υφίσταται αυτό. ζ. Να εξετάζει τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων επί του θαλαμίσκου και του αντίβαρου. η. Να εξετάζει την κατάσταση των συρματόσχοινων καθ' όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπόνησης ή άλλης φθοράς. θ. Να λιπαίνει όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα. ι. Να εξετάζει την κατάσταση των θερμόϊτ της πέδης, καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων. ια. Να συμπληρώνει με έλαιο το κιβώτιο του ατέρμονα και αν χρειάζεται και το κιβώτιο του αυτόματου διακόπτη. ιβ. Να ωμομετρά όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση τυχόν διαρροής. ιγ. Να εξετάζει τις επαφές των ηλεκτρονόμων ορόφων, καθώς και των ηλεκτρονόμων ανόδου-καθόδου. ιδ. Να εξετάζει την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας. ιε. Να εξετάζει τη λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσίας τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελέ διαφυγής). ιστ. Να εξετάζει την κατάσταση των ασφαλειών. ιζ. Να εξετάζει τον φωτισμό του θαλαμίσκου, μηχανοστασίου, φρεατίου και τροχαλιοστασίου (αν υπάρχει). ιη. Γενικά να εξετάζει και ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει την καλή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται, πέραν των ανωτέρω, να προβαίνει στην επισκευή βλαβών ή απορυθμίσεων των ανελκυστήρων, για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται να προβαίνει στην αντικατάσταση ή επισκευή όλων των εξαρτημάτων, που έχουν υποστεί φθορά, η δε αντικατάσταση των αναλωσίμων και όλων ανεξαιρέτως των ανταλλακτικών γίνεται με δικές του δαπάνες και με υλικά της ευρύτερης χρήσης στην αγορά.

7 7 Β. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και να συνδράμει στη διεξαγωγή του, ως και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ύστερα από έγγραφη κλήση του Ο.Α.Ε.Ε., σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ή ατύχημα, κατ' άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/ , χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Ο.Α.Ε.Ε., όπως, επίσης, υποχρεούται να συνδράμει, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Ο.Α.Ε.Ε., με την παρουσία τεχνικού, κατά τη διάρκεια των ελέγχων από φορέα πιστοποίησης, καθώς αυτοί γίνονται στα πλαίσια της συντήρησης. Γ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται να προβαίνει στην προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, η συντήρηση των οποίων θα πραγματοποιείται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ελέγχοντας τις ηλεκτρικές και μηχανικές εγκαταστάσεις ασφαλείας και τα λοιπά εξαρτήματα αυτών για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Η αποκατάσταση των βλαβών θα πραγματοποιείται εντός δύο (2) ωρών από την κλήση συντηρητή από τον εκπρόσωπο του Ο.Α.Ε.Ε. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται, σε περίπτωση ακινησίας του ανελκυστήρα, στην καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. ποσού 150,00 ευρώ ανά ώρα για κάθε ανελκυστήρα, εφόσον ο ανελκυστήρας παραμένει σε ακινησία, λόγω βλάβης, περισσότερο από 8 συνεχείς ώρες. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθμισης, ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου μηχανισμού. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις ο συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον Ο.Α.Ε.Ε. τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στον Ο.Α.Ε.Ε. αναλυτική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης. Ανάλογη έκθεση υποχρεούται να καταθέσει ο συντηρητής τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης. Εάν η συντηρήτρια δεν συμμορφωθεί, εντός 45 ημερών, από την ανάληψη της συντήρησης με τις προαναφερόμενες κάθε είδους υποχρεώσεις του (συνολικά ή επιμέρους), ο Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Τέλος, Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ υποχρεούται να ενημερώνει τον Ο.Α.Ε.Ε. για τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ευθύνεται, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των κείμενων διατάξεων νόμων, ως και αυτών των Αστυνομικών ή άλλων Αρχών για την ορθή συντήρηση των ανελκυστήρων, καθώς και για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας.

8 8 Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη, που προκλήθηκε από αυτόν ή από το συνεργείο του στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων ή σε οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα της οικοδομής του Ο.Α.Ε.Ε., υποχρεούται δε να τις αντικαθιστά αμέσως και με δικές του δαπάνες. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ, σε περίπτωση ατυχήματος, που προξενηθεί είτε στο προσωπικό του Ο.Α.Ε.Ε., είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τη λειτουργία των ανελκυστήρων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου ή των από αυτόν εντεταλμένων για τη συντήρηση, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, υποχρεούται δε να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα προκληθείσα βλάβη ή ζημία (θετική ή αποθετική). Γενικά ο συντηρητής θα φέρει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. ΑΡΘΡΟ 8 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Ε. Ο Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεούται: α) Να αναγγέλλει Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας. β) Να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στο συνεργείο συντήρησης της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. γ) Να μεριμνά για τους ελέγχους τακτικούς, περιοδικούς, έκτακτους, ως και για τον φορέα ελέγχου του ανελκυστήρα. δ) Να εξασφαλίζει την πρόσβαση στα εντεταλμένα πρόσωπα από τον φορέα αξιολόγησης, συμμόρφωσης-πιστοποίησης, που διενεργούν τον έλεγχο για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν επιβαρύνεται από τις παρεχόμενες από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ απαραίτητες εργασίες, που απαιτούνται για την αντικατάσταση και επισκευή εξαρτημάτων ή αποκατάσταση βλαβών, που οφείλονται σε κακή, αντικανονική, βίαιη χρήση, βανδαλισμό ή ανωτέρα βία. ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του, που απορρέει απ αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον δεν φρόντισε για την έγκαιρη και προσήκουσα συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων του Ο.Α.Ε.Ε., που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης.

9 9 Με την απόφαση κήρυξης της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να της παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών συντήρησης, όπως ανωτέρω περιγράφονται, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος της, πέραν της οποίας ουδεμία εργασία γίνεται δεκτή. Στην ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ, που κηρύσσεται έκπτωτη από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε, η οποία υποχρεωτικώς καλεί την ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικώς ή διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολικώς ή μερικώς της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης σε βάρος της εκπτώτου ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ο.Α.Ε.Ε. ή τυχόν διαφορών, που ήθελε προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της εκπτώτου ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα διενέργεια συντήρησης, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ από τις προμήθειες του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικώς καλεί τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Α.Ε.Ε., που διενεργεί το διαγωνισμό. δ. Καταλογισμός στην «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υπηρεσιών, για τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να προβεί στις εργασίες συντήρησης μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως εάν τελικώς έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή αναλογικώς και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση που η συντήρηση σε βάρος της έκπτωτου ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος της, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

10 10 ΑΡΘΡΟ 10 - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε περίπτωση που Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ : α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά της την εκτέλεση του έργου. Ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι αυτόν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, με γραπτή ειδοποίηση και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση κατά την οποία η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από τον Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 και 4 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 12 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται στην ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από την ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ των εκ της παρούσας συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων του σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και η ενεχυρίαση αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά, που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της και υπό την προϋπόθεση ότι απορρέει από αυτήν) μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και της ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των

11 11 μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών κατά το Ελληνικό δίκαιο. Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια αντίτυπα εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο Ο.Α.Ε.Ε. και ένα (1) η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους υπογράφεται όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα