ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»"

Transcript

1 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους αλλά και συνολικών προδιαγραφών ασφαλείας, ακρίβειας, πιστότητας και αξιοπιστίας, στη λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων. Β Εφαρμόζει τα σχέδια και τις γενικές ή ειδικές τεχνικές οδηγίες για τις εργασίες που αναφέρονται στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης με επισήμανση των γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Β Εφαρμόζει και χρησιμοποιεί χωρίς καμία παρέκκλιση όλα τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία. Β Επιλέγει, προμηθεύεται και αποθηκεύει στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας, τα απαραίτητα υλικά εργασίας, όργανα, εργαλεία και συσκευές και φροντίζει να βρίσκονται αυτά σε καλή κατάσταση. Β Καταγράφει τα τεχνικά στοιχεία και δίνει προφορική και γραπτή αναφορά σχετικά με τ αποτελέσματα των επεμβάσεών του. Β Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των ανελκυστήρων (φάκελος άδειας, διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, προέγκριση, οριστική άδεια λειτουργίας κ.λ.π.). Β Υπολογίζει και κοστολογεί εργασίες και υλικά που αφορούν κατασκευές η μετατροπές εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και συντάσσει τις σχετικές προσφορές. Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Ο κάτοχος του διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» μπορεί να εργασθεί: Ως μισθωτός επιχειρήσεως που ασχολείται με τη κατασκευή μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανελκυστήρων παντός τύπου Ως μισθωτός επιχειρήσεως που ασχολείται με τη προμήθεια, εγκατάσταση ή και συντήρηση Ως ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος αναλαμβάνει εργολαβικά τη προμήθεια, εγκατάσταση ή και συντήρηση ανελκυστήρων ή τμημάτων αυτών, μετά από προϋπηρεσία ως βοηθός σε έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Σελίδα 2 από 74

3 Με βάση τις γενικές ή και ειδικές τεχνικές οδηγίες, παίρνοντας υπόψη τους κανονισμούς που ισχύουν στο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο και ιδιαίτερα τις προδιαγραφές υγιεινής, πρόληψης ατυχημάτων και ασφάλειας, καθώς και αυτές για τη προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτελεί μόνος του ή σε συνεργεία με άλλους τις ακόλουθες εργασίες: Β Συμβουλεύεται και μελετά Ελληνική και ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία για να ερμηνεύσει κανονισμούς και προδιαγραφές σχετικά με τη μηχανή, το όργανο ή το σύστημα στο οποίο εργάζεται. Β Κατανοεί, ερμηνεύει και αξιοποιεί κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα φάσεων λειτουργίας και προτείνει βελτιώσεις και διορθώσεις σχετικές με μέρος ή λεπτομέρεια του έργου. Β Κατανοεί και ερμηνεύει, αναλύει και συγκρίνει, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους και τις μεταβλητές της εργασίας του, χρησιμοποιώντας ακόμα και Η/Υ. Β Παρακολουθεί τη πορεία και τα αποτελέσματα της εργασίας και συντάσσει αναφορές με παρατηρήσεις πάνω στη δυσλειτουργία των συστημάτων προμήθειας και διακίνησης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εργαλείων. Β Εργάζεται αρχικά σαν βοηθός σε εμπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλματός του και μετά θα μπορεί να αναλάβει υπεύθυνη θέση Τεχνικού Ανελκυστήρων όπου και θα εκτελεί αυτόνομα συγκεκριμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στα επαγγελματικά καθήκοντα. Β Εφαρμόζει χωρίς καμία παρέκκλιση ή σφάλμα, τις οδηγίες που του έχουν δοθεί ή αναγράφονται σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των ατόμων και εγκαταστάσεων και τη πυρασφάλεια του χώρου και των θέσεων εργασίας. Β Φροντίζει για την εκτέλεση των συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη προστασία του περιβάλλοντος εργασίας, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα ή συσκευές, και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις για πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Β Εφαρμόζει γενικές ή ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας για τον έλεγχο, την ανακύκλωση κάθε υλικού που χρησιμοποιεί, καθώς και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο ευθύνης του και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις βελτίωσής τους. Β Ελέγχει τη πορεία εργασίας και τη ποιότητα κατασκευής και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των προδιαγραφών. Β Ελέγχει τη τελική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα μέτρησης και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ανεπάρκεια των διαθέσιμων μέσων. Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Σελίδα 3 από 74

4 Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων των ΙΕΚ για να φέρει σε πέρας την εργασία του, πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί με επιτυχία και εμπρόθεσμα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 1. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών πινάκων χειρισμού 1.1 Αναγνωρίζει τα κυκλώματα ελέγχου ισχύος, σημάνσεων και φωτισμού, καθώς και τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις συνδεσμολογίες πινάκων. 1.2 Διαβάζει τα αντίστοιχα ηλεκτρολογικά σχέδια που χρησιμοποιούνται στους πίνακες. 1.3 Κατανοεί τη λειτουργία των ηλεκτρονικών / ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και των επιμέρους εξαρτημάτων των πινάκων. 1.4 Συναρμολογεί με βάση τα σχέδια και γραπτές ή προφορικές οδηγίες τους πίνακες χειρισμού. 1.5 Ελέγχει τη λειτουργία τους κάνοντας τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές. 1.6 Ανιχνεύει βλάβες και προβαίνει στην αντικατάσταση εξαρτημάτων. 1.7 Εκτελεί τις εργασίες συντήρησης. 1.8 Πραγματοποιεί τις αναγκαίες συνδέσεις των πινάκων με την υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση. 2. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του μηχανοστασίου. 2.1 Κυκλώματα παροχής ισχύος και φωτισμού Αναγνωρίζει τα ηλεκτρικά κυκλώματα παροχής ισχύος, ελέγχου και φωτισμού του μηχανοστασίου Διαβάζει τα αντίστοιχα ηλεκτρολογικά σχέδια Συναρμολογεί με βάση τα σχέδια και γραπτές ή προφορικές οδηγίες τους πίνακες παροχής ισχύος, που χρησιμοποιούνται για την κίνηση και τον φωτισμό και που βρίσκονται στο χώρο του μηχανοστασίου Πραγματοποιεί τις αναγκαίες καλωδιώσεις, εγκαταστάσεις καναλιών ή σωληνώσεων που απαιτούνται για τα παραπάνω κυκλώματα. 2.2 Κυκλώματα εξυπηρέτησης κινητήριων μηχανισμών Αναγνωρίζει τα κυκλώματα ισχύος, ελέγχου και προστασίας του κινητήριου μηχανισμού Διαβάζει τα αντίστοιχα ηλεκτρολογικά σχέδια Πραγματοποιεί τις αναγκαίες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, κατασκευές καναλιών κ.λπ. και τις συνδέσεις που απαιτούνται για το ηλεκτρικό κύκλωμα παροχής ισχύος στον κινητήριο μηχανισμό, το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου και προστασίας του ηλεκτρικού κινητήρα και το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου της βαλβίδας του κινητήριου υδραυλικού μηχανισμού (στον υδραυλικό ανελκυστήρα). 2.3 Εργασίες ελέγχου, επισκευής και συντήρησης Ελέγχει τη λειτουργία των παραπάνω κυκλωμάτων κάνοντας τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές Ανιχνεύει βλάβες και προβαίνει στην αντικατάσταση εξαρτημάτων Εκτελεί τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης στα παραπάνω κυκλώματα. Σελίδα 4 από 74

5 3. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του φρεατίου του ανελκυστήρα. 3.1 Αναγνωρίζει τα κυκλώματα: ελέγχου και ασφάλειας των επαφών των θυρών ελέγχου και ασφάλειας των κλειδαριών των θυρών φωτισμού του φρεατίου αναγγελίας κινδύνου αισθητήριων οργάνων και διακοπτών (μηχανικών, επαγωγικών, μαγνητικών, φωτοηλεκτρικών κ.λπ.) χειρισμού, ενδείξεων και ασφαλείας του θαλάμου χειρισμού και ενδείξεων του φρεατίου 3.2 Διαβάζει τα σχέδια των παραπάνω κυκλωμάτων. 3.3 Κατανοεί τη λειτουργία των παραπάνω κυκλωμάτων και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτά. 3.4 Με βάση σχέδια και γραπτές ή προφορικές οδηγίες πραγματοποιεί τις αναγκαίες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, κατασκευές καναλιών και συνδεσμολογίες για τα παραπάνω κυκλώματα. 3.5 Ελέγχει τη λειτουργία τους κάνοντας τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές. 3.6 Ανιχνεύει βλάβες και προβαίνει στη μεθοδική αντικατάστασή τους αντικαθιστώντας τα ελαττωματικά εξαρτήματα. 3.7 Εκτελεί τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης. 4. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του κινητήριου μηχανισμού του συμβατικού ηλεκτρικού και του ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα. 4.1 Αναγνωρίζει, εγκαθιστά και συντηρεί τον κινητήριο μηχανισμό συμβατικού ηλεκτρικού ανελκυστήρα (βάση μηχανής, αντιδονητικά στηρίγματα, τροχαλίες παρέκκλισης). 4.2 Αναγνωρίζει, επιλέγει, εγκαθιστά και συντηρεί, επισκευάζει τον ηλεκτρικό κινητήρα του ανελκυστήρα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την αντικατάστασή του (παραγγελία, παραλαβή). 4.3 Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά, επισκευάζει και συντηρεί την τροχαλία τριβής. 4.4 Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά, επισκευάζει και συντηρεί το ηλεκτρομαγνητικό φρένο. 4.5 Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά και συντηρεί τα συρματόσχοινα. 4.6 Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά και συντηρεί τον κινητήριο μηχανισμό του ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα. 4.7 Αναγνωρίζει, συντηρεί και αντικαθιστά τη βαλβίδα του υδραυλικού μηχανισμού. 4.8 Αναγνωρίζει, εγκαθιστά, αντικαθιστά το σωλήνα παροχής λαδιού του υ- δραυλικού μηχανισμού. 4.9 Ελέγχει και ρυθμίζει εκτελώντας τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές στους κινητήριους μηχανισμούς Εντοπίζει βλάβες και δυσλειτουργίες και προβαίνει στη μεθοδική αποκατάστασή τους. 5. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού του φρεατίου. Σελίδα 5 από 74

6 5.1 Εγκαθιστά, αντικαθιστά και συντηρεί τους οδηγούς του ανελκυστήρα και τα εξαρτήματά τους εκτελώντας τις αναγκαίες εργασίες ζυγίσματος και ορθογωνισμού του φρεατίου. 5.2 Εγκαθιστά, ρυθμίζει, επισκευάζει, συντηρεί και αντικαθιστά το φέρον πλαίσιο (σασί) του ανελκυστήρα, καθώς και το ρυθμιστή ταχύτητας και τα άλλα παρελκόμενά τους. 5.3 Εγκαθιστά το αντίβαρο. 5.4 Εγκαθιστά το συγκρότημα του εμβόλου, κυλίνδρου, φέροντος πλαισίου και λοιπών εξαρτημάτων του ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα. 5.5 Εγκαθιστά το θάλαμο και τα παρελκόμενά του. 5.6 Εγκαθιστά, ρυθμίζει, συντηρεί και αντικαθιστά τα αισθητήρια όργανα του φρεατίου. 5.7 Εγκαθιστά, ζυγίζει, συντηρεί, επισκευάζει και αντικαθιστά τις θύρες του φρεατίου και τα παρελκόμενά τους. 5.8 Εγκαθιστά, συντηρεί και αντικαθιστά τους κομβιοδόχους του φρεατίου. 6. Υπολογισμοί στοιχείων ανελκυστήρα 6.1 Γνωρίζει τη σχετική με τους ανελκυστήρες νομοθεσία, που περιέχεται στον ΓΟΚ, στους κτιριοδομικούς κανονισμούς, στο ΕΝ 81.1 και ΕΝ 81.2 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπ. Βιομηχανίας. Με βάση τα παραπάνω: 6.2 Εκπονεί τη μελέτη εγκατάστασης ενός ηλεκτρικού ανελκυστήρα εκτελώντας τους αναγκαίους υπολογισμούς για τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης. 6.3 Εκπονεί τη μελέτη εγκατάστασης ενός ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα εκτελώντας τους αναγκαίους υπολογισμούς για τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης. 6.4 Συντάσσει τον τεχνικό φάκελο για την έκδοση άδειας λειτουργίας του α- νελκυστήρα. 6.5 Υπολογίζει το κόστος υλικών και εργασίας που απαιτείται για όλες τις φάσεις εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω και υποβάλλει σχετικές προσφορές. 7. Αναφορές, εκθέσεις, συμπλήρωση εντύπων. 7.1 Συντάσσει η μελέτη εφαρμογής του ανελκυστήρα και τα απαιτούμενα για την έκδοση άδειας λειτουργίας έντυπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 7.2 Συμπληρώνει το βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρα. 8. Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας και πυροπροστασίας. 8.1 Γνωρίζει και εφαρμόζει κατά την εκτέλεση των εργασιών, τους κανονισμούς προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους. 8.2 Χρησιμοποιεί τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες κ.λπ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 8.3 Χρησιμοποιεί κατά την εργασία του τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Σελίδα 6 από 74

7 Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων των ΙΕΚ πρέπει πάντα να ενημερώνεται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις εφαρμογές της στο συγκεκριμένο τομέα. Ειδικότερα τα αντικείμενα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς και οι εφαρμογές τους στους ανελκυστήρες. Οι σύγχρονες μέθοδοι οδήγησης των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων (μεταβολή τάσης και συχνότητας του ρεύματος). Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων ισχύος με βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος (θυρίστορ, τρανζίστορ ισχύος κ.λ.π.). Αντικατάσταση των συμβατικών συστημάτων αυτοματισμού με PLC. Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. [Αναπτύσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, συμβατικής διδασκαλίας. Σε περίπτωση ανοικτής, εξ αποστάσεως, μάθησης, προβλέπεται παράρτημα ειδικών προδιαγραφών. Τα γνωστικά αντικείμενα κατανέμονται σε μαθήματα Βασικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και μαθήματα Εξειδίκευσης]. Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. Σελίδα 7 από 74

8 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «TΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α/Α Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. Αγγλικά Χρήση Η/Υ Τεχνική επικοινωνίας 3. & επιχειρηματικό- 1 1 τητα 4. Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μετρήσεις Ηλεκτρικές Μηχανές Μηχανολογικό σχέδιο Ηλεκτρολογικό σχέδιο Μηχανική Αντοχή Υλικών Ανελκυστήρες - Ε- φαρμογές Μηχανουργικό εργαστήριο 11. ανελκυ στήρων 12. Ηλεκτρονικά ισχύος Ρύθμιση Μηχανών Λογικά Κυκλώματα Αυτοματισμοί PLC Ηλ. Εγκαταστάσεις 14. Ηλ. Κυκλώματα και Αυτοματισμοί ανελκυστήρων 5 5 Σ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σελίδα 8 από 74

9 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Η θεωρητική κατάρτιση στην ειδικότητα Τεχνικός ανελκυστήρων», αποσκοπεί οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν την ικανότητα να: γνωρίζουν τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού επιλύουν απλά κυκλώματα διατάξεων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος διαβάζουν ηλεκτρολογικά σχέδια που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων χρησιμοποιούν τα ηλεκτρολογικά όργανα μέτρησης γνωρίζουν βασικές συνδεσμολογίες ισχύος γνωρίζουν τα βασικά ηλεκτρολογικά υλικά και διατάξεις χειρίζονται, να κατασκευάζουν και να συντηρούν όλα τα ηλεκτρολογικά κυκλώματα του ανελκυστήρα γνωρίζουν τα φυσικά τεχνητά μεγέθη (δύναμη, ροπή, έργο κ.λ.π.) κατασκευάζουν και να επισκευάζουν όλο το μηχανολογικό μέρος των ανελκυστήρων γνωρίζουν τη νομοθεσία περί ανελκυστήρων μελετούν και να υπολογίζουν μια εγκατάσταση ανελκυστήρων συντάσσουν όλα τα απαραίτητα έντυπα γνωρίζουν τους κανονισμούς ασφαλείας και πυροπροστασίας Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. Η πρακτική κατάρτιση στην ειδικότητα Τεχνικός ανελκυστήρων», αποσκοπεί οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία χρησιμοποιούν τα διάφορα ηλεκτρολογικά όργανα συναρμολογούν με βάση τα σχέδια ηλεκτρολογικούς πίνακες πραγματοποιούν ελέγχους και δοκιμές να πραγματοποιούν τις διάφορες καλωδιώσεις συντηρούν όλα τα ηλεκτρολογικά κυκλώματα εγκαθιστούν, συντηρούν και επισκευάζουν τον κινητήριο μηχανισμό α- νελκυστήρα εγκαθιστούν, συντηρούν και επισκευάζουν τον ηλεκτρικό κινητήρα εγκαθιστούν, συντηρούν και επισκευάζουν τη τροχαλία τριβής και την ηλεκτρομαγνητική πέδη εγκαθιστούν, συντηρούν και επισκευάζουν το ρυθμιστή ταχύτητας εγκαθιστούν τους οδηγούς εγκαθιστούν τις θύρες του φρεατίου εγκαθιστούν το θάλαμο εγκαθιστούν τα αισθητήρια όργανα του φρεατίου Σελίδα 9 από 74

10 εντοπίζουν και αποκαθιστούν βλάβες Σελίδα 10 από 74

11 Β Τα αναλυτικά προγράμματα. Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 11 από 74

12 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Σελίδα 12 από 74

13 2. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 112/εξάμηνο, 8/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος πρέπει να είναι ικανός να: αναγνωρίζει και κατανοεί τους βασικούς νόμους του Ηλεκτρισμού και να τους εφαρμόζει επιλύει απλά κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος αποσαφηνίσει και να ξεκαθαρίσει τις έννοιες της Ηλεκτροτεχνίας, ώστε αυτές να γίνονται άμεσα κατανοητές. είναι σε θέση, στα διάφορα θεματικά μαθήματα του τομέα, να ερμηνεύσει και να διακρίνει, την αρχή λειτουργίας των βασικών εφαρμογών της σύγχρονης Ηλεκτροτεχνίας. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΘΕΩΡΙΑ 1. Βασικές έννοιες (2Ω) 1.1 Ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης Ηλεκτρικό φορτίο 1.2 Νόμος του Coulomb. 1.3 Διηλεκτρικά 2. Ηλεκτρικό ρεύμα (4Ω) 2.1 Κίνηση ηλεκτρικών φορτίων 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα 2.3 Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 2.4 Πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος 2.5 Μονάδες μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος 3. Ηλεκτρεγερτική δύναμη ηλεκτρική τάση (2Ω) 3.1 Ηλεκτρική τάση 3.2 Ηλεκτρικά στοιχεία και πηγές 3.3 ΗΕΔ πηγής 3.4 Μονάδες μέτρησης ηλεκτρικής τάσης Σελίδα 13 από 74

14 4. Νόμος του Ωμ. Ηλεκτρική αντίσταση (4Ω) 4.1 Αγωγοί - μονωτές ημιαγωγοί 4.2 Ηλεκτρική αντίσταση 4.3 Νόμος του Ωμ 4.4 Μονάδες μέτρησης αντιστάσεων 4.5 Ειδική αντίσταση 4.6 Εξάρτηση της αντίστασης από τη θερμοκρασία 4.7 Νόμος του Ωμ σε πλήρες κύκλωμα 5. Ηλεκτρικά κυκλώματα Συνεχούς ρεύματος (8Ω) ος και 2 ος νόμος του Κίρχωφ 5.2 Συνδεσμολογίες με αντιστάσεις σειρά και παράλληλα 5.3 Μικτά κυκλώματα 5.4 Σύνδεση πηγών 5.5 Ρύθμιση της έντασης του ρεύματος Ροοστάτες 5.6 Ρύθμιση της τάσης Ποτενσιόμετρα 5.7 Ηλεκτρικές γέφυρες 5.8 Πτώση τάσης στους αγωγούς 6. Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς (2Ω) 6.1 Αρχή διατήρησης της ενέργειας 6.2 Ηλεκτρική ενέργεια θερμότητα Joule. 6.3 Ηλεκτρική ισχύς Μονάδες 7. Μαγνητισμός Ηλεκτρομαγνητισμός (10Ω) 7.1 Φυσικοί Τεχνητοί μαγνήτες 7.2 Μαγνητικό πεδίο και μαγνητικές γραμμές 7.3 Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού και πηνίου 7.4 Μαγνητική επαγωγή μαγνητική ροή 7.5 Μαγνητοστατικός νόμος του Coulomb συντελεστής μαγνητικής διαπερατότητας. 7.6 Νόμος του διαρρεύματος. Διαμαγνητικά, παραμαγνητικά και σιδηρομαγνητικά υλικά. 7.7 Μαγνήτιση υλικών Βρόγχος υστέρησης 7.8 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Νόμος του Lenz. 7.9 Αυτεπαγωγή Συντελεστής αυτεπαγωγής 7.10 Αμοιβαία επαγωγή συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής 8. Μετρήσεις στο Συνεχές Ρεύμα (8Ω) 8.1 Ταξινόμηση οργάνων Σφάλματα Αιτίες σφαλμάτων 8.2 Συμβολισμοί και κατηγορίες σφαλμάτων 8.3 Όργανα κινητού πηνίου κινητού σιδήρου Ψηφιακά 8.4 Μέτρηση έντασης 8.5 Μέτρηση τάσης 8.6 Μέτρηση αντίστασης Με βολτόμετρο και αμπερόμετρο Με ωμόμετρο Με γέφυρα Wheatstone Σελίδα 14 από 74

15 8.7 Mέτρηση αντίστασης μόνωσης 9. Εναλλασσόμενο ρεύμα (12Ω) 9.1 Μεταβαλλόμενα και εναλλασσόμενα μεγέθη 9.2 Περίοδος και συχνότητα ΕΡ. Ενεργός τιμή ΕΡ 9.3 Διανυσματική παράσταση ΕΡ 9.4 ΕΡ με αρχική φάση 9.5 ΕΡ σε φάση με διαφορά φάσης 9.6 Επαγωγική και χωρητική αντίσταση 9.7 Πηνία και πυκνωτές. Χαρακτηριστικές χωρητικών και επαγωγικών καταναλωτών 9.8 Ισχύς και ενέργεια στο ΕΡ Στιγμιαία ισχύς και ενέργεια στο ΕΡ Πραγματική άεργη φαινομένη ισχύς Βαττικό και άεργο ρεύμα 9.9 Κυκλώματα ΕΡ Ωμικός καταναλωτής Χωρητικός καταναλωτής Επαγωγικός καταναλωτής Ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα Μέθοδοι σύνδεσης καταναλωτών 9.10 Συντελεστής ισχύος καταναλωτών 10. Μετρήσεις στο ΕΡ (4Ω) 10.1 Βαττόμετρα 10.2 Συχνόμετρα 10.3 Συνημιτόμετρα 10.4 Μετασχηματιστές μετρήσεων Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Άσκηση 1 η (2Ω) Συμβολισμοί για τη περιγραφή των οργάνων μέτρησης. Αναγνώριση επί των οργάνων. Άσκηση 2 η (4Ω) Μέτρηση της τάσης Σ.Ρ. με βολτόμετρο και πολύμετρο. Άσκηση 3 η (2Ω) Μέτρηση της έντασης Σ.Ρ. με αμπερόμετρο και πολύμετρο. Άσκηση 4 η (4Ω) Επέκταση της περιοχής μέτρησης βολτομέτρου και αμπερομέτρου. Σελίδα 15 από 74

16 Άσκηση 5 η (4Ω) Μέτρηση της αντίστασης με: Βολτόμετρο - αμπερόμετρο, σύγκριση τάσεων και γέφυρα Wheatstone. Άσκηση 6 η Άσκηση 7 η (2Ω) (2Ω) Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με Megger. Σύνδεση καταναλωτών μεταξύ τους. Άσκηση 8 η (4Ω) Μέτρηση ισχύος στο Σ.Ρ. με: βολτόμετρο - αμπερόμετρο και βαττόμετρο. Άσκηση 9 η (4Ω) Μέτρηση επαγωγικής αντίστασης και συντελεστή αυτεπαγωγής με βολτόμετρο - αμπερόμετρο και γέφυρα. Άσκηση 10 η (4Ω) Μέτρηση χωρητικότητας και χωρητικής αντίστασης με βολτόμετρο - αμπερόμετρο και γέφυρα. Άσκηση 11 η (4Ω) Επέκταση περιοχής μέτρησης βολτομέτρων αμπερομέτρων Ε.Ρ. με Μ/Σ τάσεως και εντάσεως. Άσκηση 12 η (4Ω) Μέτρηση ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης με βαττόμετρο. Άσκηση 13 η (4Ω) Μέτρηση συνφ με βολτόμετρο - αμπερόμετρο και βαττόμετρο. Άσκηση 14 η (4Ω) Μέτρηση ισχύος τριφασικής κατανάλωσης σε σύνδεση αστέρα και τρίγωνο, με βαττόμετρο. Άσκηση 15 η (2Ω) Προσδιορισμός της θέσης σφάλματος καλωδίου με τη μέθοδο Marray. Άσκηση 16 η (2Ω) Μετρήσεις στο Σ.Ρ. και Ε.Ρ. και υπολογισμοί σφαλμάτων μέτρησης. Άσκηση 17 η (4Ω) Χρήση παλμογράφου για μετρήσεις σε κυκλώματα συνεχούς, εναλλασσομένου και ανορθωμένου ρεύματος. Σελίδα 16 από 74

17 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος πρέπει να είναι ικανός να: διαβάζει σχέδια μηχανολογικών εξαρτημάτων διαβάζει οικοδομικά σχέδια σχετικά με την εγκατάσταση ανελκυστήρων κατασκευάζει απλά σχέδια απλών μηχανολογικών εξαρτημάτων κατασκευάζει απλά σχέδια φρεατίων ανελκυστήρων ( κατόψεις τομές) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση 1 η (4Ω) Κανονισμοί μηχανολογικού και οικοδομικού σχεδίου. Άσκηση 2 η (4Ω) Όργανα σχεδίασης χαρτί σχεδίασης κλίμακες. Είδη και πάχη γραμμών χρήση. Γραφή γραμμάτων και αριθμών. Άσκηση 3 η (4Ω) Γεωμετρικές κατασκευές. Άσκηση 4 η (20Ω) Όψεις τομές υπομνήματα. Καταχώρηση διαστάσεων. Άσκηση 5 η (4Ω) Συμβολισμοί ποιότητας επιφάνειας κατεργασίας. Άσκηση 6 η (4Ω) Συμβολισμοί συγκολλήσεων συμβολισμοί τυποποιημένων στοιχείων μηχανών. Άσκηση 7 η (4Ω) Κοχλιοσυνδέσεις, κοχλίες κίνησης, οδοντώσεις. Άσκηση 8 η (4Ω) Ισομετρικό σχέδιο αξονομετρικό σχέδιο. Σελίδα 17 από 74

18 Άσκηση 9 η (4Ω) Κάτοψη τομή στο οικοδομικό σχέδιο. Φρεάτιο ανελκυστήρα, μηχανοστάσιο, τροχαλιοστάσιο. Άσκηση 10 η (4Ω) Ανάγνωση κατασκευαστικών σχεδίων σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων. Σελίδα 18 από 74

19 4. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος πρέπει να είναι ικανός να: αναγνωρίζουν και επεξηγούν τη φυσική και τεχνική σημασία μεγεθών και φαινομένων όπως η δύναμη, η ροπή, ζεύγος δυνάμεων, το έργο, η ενέργεια, η ισχύς, η πίεση, η παροχή ρευστών, το ιξώδες, ο βαθμός απόδοσης, τα μέτρα αντοχής των υλικών κ.λ.π. συνδέουν τις τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν σχέση με τους ανελκυστήρες με τα παραπάνω φυσικά μεγέθη και με βάση τους νόμους που τα διέπουν, να τις ερμηνεύουν. χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης των διαφόρων μεγεθών αναγνωρίζουν και να περιγράφουν την αρχή λειτουργίας κοινών μηχανών και συσκευών όπως είναι οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης, τα υδραυλικά συστήματα, τα βαρούλκα, οι αντλίες, όργανα μέτρησης φυσικών μεγεθών κ.λ.π. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Στατική (8Ω) 1.1 Φορτία, δύναμη, ροπή δύναμης, ζεύγος δυνάμεων. 1.2 Θεώρημα ροπών. 1.3 Σύνθεση και ανάλυση συνεπίπεδων δυνάμεων με αναλυτική και γραφική μέθοδο. 1.4 Ισορροπία δυνάμεων ισορροπία ροπών. 1.5 Εφαρμογές ισοστατικοί φορείς, αμφιέρειστη δοκός, πακτωμένη δοκός, υπολογισμός αντιδράσεων. 2. Κινηματική - Δυναμική (16Ω) 2.1 Γραμμική ταχύτητα γωνιακή ταχύτητα. 2.2 Κεντρομόλος και φυγόκεντρος δύναμη. 2.3 Έργο δύναμης Ενέργεια. 2.4 Μετατροπή κινητικής ενέργειας σε δυναμική και αντίστροφα. 2.5 Κρουστική ενέργεια. 2.6 Μηχανική ισχύς Ισχύς ζεύγους. Σελίδα 19 από 74

20 2.7 Μετάδοση ισχύος σε περιστροφική κίνηση (τριβοκίνηση, ιμαντοκίνηση, οδοντοκίνηση, αλυσοκίνηση). 2.8 Απλές μηχανές και στοιχεία τους (βαρούλκο τροχαλίες). 2.9 Τριβή ολίσθησης, τριβή κίνησης, δύναμη τριβής, ροπή τριβής Βαθμός απόδοσης απλών μηχανών. 3. Υδροστατική (6Ω) 3.1 Πίεση 3.2 Αρχή του Pascal. 3.3 Υδραυλικό πιεστήριο. 3.4 Απλές εφαρμογές σχετικές με τον υδραυλικό ανελκυστήρα. 4. Μηχανική ρευστών (12Ω) 4.1 Πεδίο ροής 4.2 Παροχή μάζας παροχή όγκου. 4.3 Νόμος της συνέχειας. 4.4 Νόμος του Bernoulli. 4.5 Πραγματικά υγρά, ιξώδες (συνεκτικότητα). 4.6 Αντλίες (είδη). 4.7 Χαρακτηριστικές καμπύλες ροής αντλιών, σημείο λειτουργίας αντλίας. 4.8 Απλοί υπολογισμοί ισχύος και παροχής αντλιών. Σελίδα 20 από 74

21 5. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος πρέπει να είναι ικανός να: αναγνωρίζουν και επεξηγούν τη φυσική και τεχνική σημασία μεγεθών και φαινομένων όπως η δύναμη, η ροπή, ζεύγος δυνάμεων, το έργο, η ενέργεια, η ισχύς, η πίεση, η παροχή ρευστών, το ιξώδες, ο βαθμός απόδοσης, τα μέτρα αντοχής των υλικών κ.λ.π. συνδέουν τις τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν σχέση με τους ανελκυστήρες με τα παραπάνω φυσικά μεγέθη και με βάση τους νόμους που τα διέπουν, να τις ερμηνεύουν. χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης των διαφόρων μεγεθών αναγνωρίζουν και να περιγράφουν την αρχή λειτουργίας κοινών μηχανών και συσκευών όπως είναι οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης, τα υδραυλικά συστήματα, τα βαρούλκα, οι αντλίες, όργανα μέτρησης φυσικών μεγεθών κ.λ.π. εκτελούν υπολογισμούς εύρεσης μεγεθών (δύναμης, ροπής, έργου, ισχύος, πίεσης, παροχής κ.λ.π.) σε απλές εφαρμογές ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Στοιχεία μεταλλογνωσίας (6Ω) 1.6 Μέταλλα (Ιδιότητες κρυσταλλική δομή). 1.7 Κράματα. 1.8 Σίδηρος χυτοσίδηρος χάλυβας. 1.9 Είδη χαλύβων Διάβρωση Αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλων. 2. Αντοχή υλικών (22Ω) 2.11 Εισαγωγή (εξωτερικές εσωτερικές δυνάμεις εντατική κατάσταση τάση επιφανειακή πίεση) 2.12 Διατομή, ορθή δύναμη, διατμηματική δύναμη, ορθή τάση, διατμηματική τάση Παραμόρφωση στην ελαστική και στην πλαστική περιοχή. Επιτρεπόμενη τάση Όλκιμα και ψαθυρά υλικά (όριο ελαστικότητας όριο θραύσης). Σελίδα 21 από 74

22 2.15 Κύριες καταπονήσεις: εφελκυσμός, θλίψη, διάτμηση, κάμψη, λυγισμός, στρέψη, σύνθετη καταπόνηση Τύποι υπολογισμών και απλά παραδείγματα εφαρμογών. Σελίδα 22 από 74

23 6. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος πρέπει να είναι ικανός να: έχει την ικανότητα να διαμορφώνει μέταλλα χρησιμοποιεί τα εργαλεία του μηχανολόγου διαμορφώνει τα στηρίγματα των οδηγών χρησιμοποιεί την ηλεκτροσυγκόλληση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση 1 η (3Ω) Γενικές γνώσεις επεξεργασίας και διαμόρφωσης μετάλλων. Κατηγορίες και είδη εργαλείων μηχανουργείου. Κανόνες ασφαλούς χρήσης των οργάνων. Άσκηση 2 η (3Ω) Οδηγίες χρήσης οργάνων μέτρησης: Μετροταινία, κανόνας,, παχύμετρο, μικρόμετρο, γωνία, αεροστάθμη, νήμα της στάθμης. Μετρήσεις διαφόρων αντικειμένων. Άσκηση 3 η (6Ω) Οδηγίες χρήσης εργαλείων κοπής. Τροχοί, σιδηροπρίονο, ηλεκτρικό πριόνι, ψαλίδι χειρός, κόφτης, πένσα, τσιμπίδια, λίμες. Κανόνες ασφαλείας στη χρήση αυτών των εργαλείων. Ασκήσεις κοπής, λιμαρίσματος, γωνιάσματος μορφοσιδήρου. Άσκηση 4 η (6Ω) Οδηγίες χρήσης εργαλείων διαμόρφωσης οπών. Δράπανο χειρός, δράπανο κολώνας, σπειροτόμος. Κανόνες ασφαλείας στη χρήση αυτών των εργαλείων. Ασκήσεις.. Άσκηση 5 η (6Ω) Οδηγίες χρήσης εργαλείων σύσφιξης. Τύποι κλειδιών, κατσαβίδια, σωλήνες. Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση αυτών των εργαλείων. Ασκήσεις. Σελίδα 23 από 74

24 Άσκηση 6 η (6Ω) Οδηγίες χρήσης συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης. Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση της ηλεκτροσυγκόλλησης. Άσκηση 7 η (6Ω) Διαμόρφωση στηριγμάτων οδηγών ανελκυστήρων (κοπή άνοιγμα οπών). Άσκηση 8 η (6Ω) Ηλεκτροσυγκόλληση στηριγμάτων και σύνδεση με τους οδηγούς. Σελίδα 24 από 74

25 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 25 από 74

26 7. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Σελίδα 26 από 74

27 8. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία] ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 112./εξάμηνο, 8./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος πρέπει να είναι ικανός να: Να εφοδιασθεί με γνώσεις για τα είδη Ηλεκτρικών Μηχανών, την κατασκευή τους, τη λειτουργία τους, τη συνδεσμολογία και τη χρήση τους. περιγράφει την αρχή λειτουργίας των μετασχηματιστών και των ηλεκτρικών κινητήρων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος αναγνωρίζει τις συνδεσμολογίες ελέγχου και ισχύος Μ/Σ και κινητήρων ΣΡ και ΕΡ διαβάζει απλά σχέδια προστασίας Μ/Σ και κινητήρων ΣΡ και ΕΡ διαβάζει απλά σχέδια προστασίας Μ/Σ και κινητήρων ΣΡ και ΕΡ ελέγχει τη συνδεσμολογία των κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου Μ/Σ και ηλεκτροκινητήρων (ΣΡ και ΕΡ) χαμηλής τάσης με την εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων και δοκιμών ελέγχει τη συνδεσμολογία των διατάξεων προστασίας Μ/Σ και κινητήρων ΣΡ και ΕΡ με την εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων και δοκιμών Α. ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Μετασχηματιστές (5Ω) 1.1 Χρήση μετασχηματιστών στη παραγωγή 1.2 Αρχή λειτουργίας μονοφασικών και τριφασικών μετασχηματιστών 1.3 Τάση βραχυκυκλώσεως 1.4 Κατασκευαστικά στοιχεία 1.5 Χαρακτηριστικά στοιχεία μετασχηματιστών 1.6 Αυτομετασχηματιστές 1.7 Μετρήσεις έλεγχοι συντήρηση μετασχηματιστών Μέτρηση τάσης στο πρωτεύον και δευτερεύον Μ/Τ Μέτρηση αντίστασης στο πρωτεύον και δευτερεύον Μ/Τ Συμπτώματα βλαβών στο πρωτεύον και δευτερεύον Μ/Τ Ενέργειες αποκατάστασης βλαβών Μ/Τα 2. Ηλεκτρικές μηχανές Συνεχούς Ρεύματος (16Ω) 2.1 Εξέλιξη και εφαρμογές των ηλεκτρικών μηχανών 2.2 Αρχή λειτουργίας μηχανών ΣΡ 2.3 Δομή μηχανών ΣΡ 2.4 Εξαρτήματα στάτη δρομέα Σελίδα 27 από 74

28 2.5 Προστασία ηλεκτρικών μηχανών 2.6 Είδη μηχανών ΣΡ Τύλιγμα τυμπάνου Τύλιγμα διέγερσης Μηχανές με ξένη διέγερση Μηχανές με διέγερση σειράς Μηχανές με παράλληλη διέγερση Μηχανές με σύνθετη διέγερση 2.7 Γεννήτριες ΣΡ Χαρακτηριστικά γεννητριών ΣΡ Βασικά χαρακτηριστικά, ονομαστικά μεγέθη, ισχύς, απώλειες, βαθμός απόδοσης Γεννήτριες ξένης διέγερσης Γεννήτριες παράλληλης διέγερσης 2.8 Κινητήρες ΣΡ Χαρακτηριστικά κινητήρων ΣΡ Εκκίνηση κινητήρων ΣΡ Ροπή κινητήρων εξίσωση ροπής Περιγραφή χαρακτηριστικής ρεύματος στροφών Τρόποι ρύθμισης στροφών κινητήρων ΣΡ Αλλαγή φοράς περιστροφής κινητήρων ΣΡ Πέδηση κινητήρων ΣΡ Κινητήρας με ξένη διέγερση Κινητήρας με παράλληλη διέγερση Κινητήρας με διέγερση σειράς Κινητήρας με σύνθετη διέγερση Σύστημα Ward Leonard Εγκατάσταση και τροφοδότηση κινητήρων ΣΡ Μετρήσεις ελέγχου κινητήρων ΣΡ Συντήρηση κινητήρων ΣΡ 3. Εναλλακτήρες (3Ω) 3.1 Αρχή λειτουργίας συχνότητα στροφές ζεύγη πόλων 3.2 Ακροδέκτες συνδεσμολογία 3.3 Απώλειες βαθμός απόδοσης 3.4 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 4. Σύγχρονοι κινητήρες ΕΡ (2Ω) 4.1 Αρχή λειτουργίας 4.2 Χρήση σύγχρονων κινητήρων 5. Ασύγχρονοι (επαγωγικοί) κινητήρες ΕΡ (10Ω) 5.1 Στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο 5.2 Ροπή ΑΤΚ 5.3 Διολίσθηση ΑΤΚ 5.4 Κατασκευαστικά στοιχεία ΑΤΚ 5.5 Είδη ΑΤΚ 5.6 Ασύγχρονοι τριφ. Κινητήρες με δακτυλίδια Σελίδα 28 από 74

ΘΕΜΑ: Πρόταση προσωρινού ΑΠΣ στο μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλ. Μηχανών»

ΘΕΜΑ: Πρόταση προσωρινού ΑΠΣ στο μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλ. Μηχανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α /ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΙΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΜΑ: Διδακτέα εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 για το σχολικό έτος 2017-2018 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο : Διαφορικός Λογισμός 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (εκτός «Το Κριτήριο της Δεύτερης Παραγώγου», σελίδα 42) ΚΕΦ. 2 Ο : Στατιστική 2.1, 2.2 (εκτός «Κλάσεις Άνισου Πλάτους», σελίδα 74), 2.3 (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1) Μέτρηση ηλεκτρικής τάσης. 2) Μέτρηση ηλεκτρικής έντασης. 3) Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης. 4) Συνδεσμολογία αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών. Ειδικότητα : Τεχνικός Ανελκυστήρων. κωδικός:

Οδηγός Σπουδών. Ειδικότητα : Τεχνικός Ανελκυστήρων. κωδικός: Οδηγός Σπουδών Ειδικότητα : Τεχνικός Ανελκυστήρων κωδικός:21-06-03-1 Έκδοση: Α, Ιούλιος 2017 Περιεχόμενα 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1. Ονομασία Ειδικότητας... 3 1.2. Ομάδα Προσανατολισμού... 3 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου. Σχολική χρονιά:

Εξεταστέα Ύλη. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου. Σχολική χρονιά: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου Σχολική χρονιά: 2014-2015 Εξεταστέα Ύλη Εργονομία Ορισμός εργονομίας Προσαρμοστικότητα (σελ. 3) και συνέπειες μη προσαρμογής Τομείς που λαμβάνει υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4 3. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Σελ. 1 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131 Περιεχόμενα v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΔΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ...1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.2 ΥΛΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ: Ge, Si ΚΑΙ GaAs...2 1.3 ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ...3 1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ...6 1.5 ΕΞΩΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΗΕ2-Μ5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑ : ΤΑΞΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες. Δομή εξεταστικού δοκιμίου και βαθμολογία: ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από έξι θέματα των 5 μονάδων

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες. Δομή εξεταστικού δοκιμίου και βαθμολογία: ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από έξι θέματα των 5 μονάδων Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες. Δομή εξεταστικού δοκιμίου και βαθμολογία: ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από έξι θέματα των 5 μονάδων ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από πέντε θέματα των 6 μονάδων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας Αρχή Λειτουργίας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 5 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος παράγει τάση συνεχούς μορφής όταν χρησιμοποιείται ως γεννήτρια, ενώ ένας κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2975 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 6 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Στις γεννήτριες παράλληλης διέγερσης το τύλιγμα διέγερσης συνδέεται παράλληλα με το κύκλωμα του δρομέα, όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ε.Ρ. 1. Μια σύγχρονη γεννήτρια με ονομαστικά στοιχεία: 2300V, 1000kV, 60Hz, διπολική με συντελεστής ισχύος 0,8 επαγωγικό και σύνδεση σε αστέρα έχει σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας φαρμογή 5 Τριφασικός παγωγικός Κινητήρας : Με Τυλιγμένο Δρομέα ( ο μέρος) 5.. Σκοποί της φαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να μπορείτε να εξετάζετε την κατασκευή ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα με τυλιγμένο

Διαβάστε περισσότερα

493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας

493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας 493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών.

Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΣΝ [ Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών, Επεξεργασίας Σήµατος και ΣΑΕ ] Εργαστήρια Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8749/9-12-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Το Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη του τρόπου εκκίνησης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος 1 Εισαγωγή Οι μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, κυρίως λόγω της επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η Τίτλος Άσκησης: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου» «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 9 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Σε μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος αν τροφοδοτήσουμε το τύλιγμα οπλισμού με συνεχή τάση τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Σκοπός της άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 1. Γενικά Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι II. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ...14 1. ΡΕΥΜΑ...14 1.Ορισμός...14 2.Φορά ηλεκτρικού ρεύματος...14 3.Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος...14 4.Αμπερώριο ΑΗ...15 5.Ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1 1.2 Η φύση των μετρήσεων 1.3 1.3 Γενικά για τα όργανα των μετρήσεων 1.4 1.4 Όργανα απόκλισης και όργανα μηδενισμού 1.6 1.5 Ορολογία των μετρήσεων 1.6 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα 26-1-2012 Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιοδήποτε σύμβολο χρησιμοποιήσετε στις πράξεις σας, να γράψετε ξεκάθαρα τι αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου. 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων

Περιεχόμενα. 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου. 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων Περιεχόμενα 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου 2. Έμβολα μονάδες ισχύος 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων 4. Πλαίσια ανάρτησης Υδραυλικών 5. Πλαίσια ανάρτησης Μηχανικών 6. Θάλαμοι 7. Θύρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΔΟΣ (Μάθημα 4 ο 5 ο 6 ο 7 ο ) 1/12 4 o εργαστήριο Ιδανική δίοδος n Συμβολισμός της διόδου n 2/12 4 o εργαστήριο Στατική χαρακτηριστική διόδου Άνοδος (+) Κάθοδος () Αν στην ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βιβλίο «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα-Θεωρία και Ασκήσεις» αποτελεί μία διευθέτηση ύλης που προέρχεται από τον Α και Β τόμο του συγγράμματος «Γενική Ηλεκτρονική» Α και Β τόμων έκδοσης 2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.ΕΦ. A.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2201407 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 1: Προσδιορισμός των Σταθερών του Ισοδύναμου Κυκλώματος Ασύγχρονης Μηχανής Ηρακλής Βυλλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας του κινητήρα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστική σύνθετη διέγερση

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστική σύνθετη διέγερση ΑΣΚΗΣΗ 7 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης α) αθροιστική σύνθετη διέγερση 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Η γεννήτρια συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης είναι ένας συνδυασμός γεννήτριας παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 31 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 88503/Δ5 212 Έγκριση ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων των πα ρακάτω αναφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Ως γεννήτρια ΣΡ χαρακτηρίζεται η ηλεκτρική μηχανή που κατά τη λειτουργία της λαμβάνει κινητική ενέργεια και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική με τη μορφή συνεχούς ρεύματος Η ΗΕΔ που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 3: Μέθοδοι Eκκίνησης Mονοφασικού Aσύγχρονου Kινητήρα Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός των απωλειών σιδήρου και των μηχανικών απωλειών

Διαβάστε περισσότερα

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb.

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. 1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ δυο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι ανάλογη των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης τους (νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία

Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 10 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 10 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φορτίο 3. Σημείο έγχυσης ισχύος Φορτίο 1. 600 kva cosφ=0.8 επαγωγικό 10+j35 Ω/φάση Φορτίο 2. 1100 kva cosφ=0.9 χωρητικό P = 600 kw cosφ=0.85 επαγωγικό Φορτίο 4 P=750 kw Q=150 kvar Μονογραμμικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα