ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής δημοπρασίας οχη μάτων του Δημοσίου Επαναφορά υπαλλήλων του καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμός Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών» σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/899/23480 (1) Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής δημοπρασίας οχημάτων του Δημοσίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47), «Εκδη μοκρατισμός της διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειο κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις». β) Το N. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α ). γ) Του άρθρου 1 του Ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α ) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημά των του Δημοσίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη σης και εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». δ) Την κοινή απόφαση 129/2534/ (ΦΕΚ 108/ Β / ) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανω τάτου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». ε) Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μεταγενέστερα. στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). ζ) Του Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α 166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης». η) Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α 20) «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». θ) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α 21) «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις για τις ηλεκτρο νικές δημοπρασίες οχημάτων του Δημοσίου, οι οποί ες διενεργούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47) καθώς και οι τεχνικές και λε πτομερειακές ρυθμίσεις χρήσης του συστήματος εφαρ μογής ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό τησης (ΥΠEΣΔA) https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction. Άρθρο 2 Ιστότοπος διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας Η ηλεκτρονική δημοπρασία των οχημάτων διεξάγεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι κητικής Ανασυγκρότησης https://eauction.ydmed.gov.gr/ eauction. Άρθρο 3 Προπαρασκευαστικές ενέργειες 1. Η απόφαση καθορισμού των προς εκποίηση οχημά των της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47) κοινοποιείται αμελλητί στις υπηρεσίες που έχουν στην κατοχή τους τα προς εκποίηση οχήματα από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΣΔΑ. 2. Εντός τριών ημερών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση, οι υπηρεσίες, οι οποίες έχουν στην κατο χή τους τα προς εκποίηση οχήματα, υποχρεούνται να ορίσουν υπάλληλο τους, ως Διαχειριστή, με τον αναπλη ρωτή του. Ο Διαχειριστής είναι αρμόδιος για την ομαλή διεξαγωγή της δημοπρασίας εκ μέρους της υπηρεσίας του, την επικοινωνία με το ΥΠΕΣΔΑ για οποιοδήποτε

2 20818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θέμα, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στη δη μοπρασία, την επίδειξη του οχήματος στους ενδιαφε ρόμενους και την παράδοση του στον αγοραστή. 3. Σε περίπτωση που δεν οριστεί Διαχειριστής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε Διαχειριστής καθίστα ται αυτοδικαίως ο Διευθυντής Διοικητικού του οικείου Υπουργείου ή εφόσον πρόκειται για εποπτευόμενο φο ρέα νομικό πρόσωπο, ο Προϊστάμενος Διοίκησης αυτού. 4. Οι υπηρεσίες στην κατοχή των οποίων βρίσκονται τα προς δημοπράτηση οχήματα υποχρεούνται να τα ακινητοποιήσουν καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την ημέρα ανάρτησης του οχήματος στην εφαρμο γή μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του στον πλειοδότη αγοραστή. Άρθρο 4 Διατυπώσεις Δημοσιότητας Οι ημερομηνίες ανάρτησης των δημοπρατούμενων οχημάτων στην εφαρμογή https://eauction.ydmed.gov.gr/ eauction και έναρξης των δημοπρασιών γνωστοποιούνται διά του Τύπου και μέσω διαδικτυου (www.ydmed.gov.gr) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα των δημοπρατούμενων οχημάτων. Άρθρο 5 Δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρασία 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρα σία οχημάτων του ΥΠΕΣΔΑ, έχουν φυσικά ή νομικά πρό σωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ενήλικοι και ικανοί προς δικαιοπραξία, εξαιρουμένων ανηλίκων και προσώπων ανίκανων ή περιορισμένα ικανών προς δικαιοπραξία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο. 2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία σε υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ ή το Ν.Π.Ι.Δ στην κυριότητα του οποίου ανήκει το δημοπρατούμενο όχημα. 3. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η εγγραφή στην εφαρμογή μέσω του ιστότοπου στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ https://eauction.ydmed.gov.gr/ eauction. Μόνον εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή χρήστες δικαιούνται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία. 4. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις δημο πρασίες εγγράφονται στην εφαρμογή δια του νομίμου εκπροσώπου τους, καταχωρώντας τόσο τα ατομικά στοιχεία αυτού όσο και τα στοιχεία του εκπροσωπού μενου από αυτόν νομικού προσώπου (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ νομικού προσώπου, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.) που καθορί ζονται στην εφαρμογή. Άρθρο 6 Εγγύηση συμμετοχής Η καταβολή της εγγύησης που απαιτείται για τη συμ μετοχή στη δημοπρασία (εγγύηση συμμετοχής) γίνε ται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ /07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) και ΠΟΛ /05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β /2014) όπως ισχύουν. Άρθρο 7 Εγγραφή χρηστών 1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτη σης εγγραφής στο σύστημα εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction από την ημέρα ανάρτησης των δημοπρατούμενων οχημάτων. 2. Για την εγγραφή απαιτείται: (α) Η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής που διατίθε ται στην ιστοσελίδα, με τα στοιχεία του χρήστη (μεταξύ των οποίων ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρί ου, ΑΦΜ και AMΚΑ όπου υπάρχει, κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ατο μικά στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας ). (β) Δήλωση του χρήστη ότι έλαβε γνώση και αποδέ χεται τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία. 3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις εγγραφής, ελέγχονται από τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος αιτή σεων εγγραφής του ΥΠΕΣΔΑ και αφού πιστοποιηθεί ο χρήστης και η αυθεντικότητα των στοιχείων του, ενερ γοποιείται ο λογαριασμός του χρήστη στην εφαρμογή https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction και του αποστέλ λεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) επιβεβαίωση της εγγραφής του, το οποίο εκτυπώνεται και αποτελείτο αποδεικτικό εγγραφής. 4. Για την είσοδο τους στο σύστημα οι χρήστες δια θέτουν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) που είναι γνωστός μόνον στους ίδιους. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικά και, με ευθύνη του χρήστη, δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα. 5. Η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού του χρήστη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός τριών εργα σίμων ημερών από την ημέρα υποβολής στο σύστημα της αίτησης εγγραφής του. 6. Η εγγραφή στο σύστημα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του χρήστη ότι πληρούνται οι προ βλεπόμενοι στο νόμο και στο άρθρο 5 της παρούσας όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής του στη δημοπρασία και ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία κατά την εγγραφή του είναι αληθή. 7. Η δημοπρασία διεξάγεται με πλήρη διαφύλαξη του απορρήτου των υποβαλλόμενων από τους χρήστες στοιχείων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που απαιτούνται για την εγγραφή τους, διατηρούνται αποκλειστικά για την σκοπούς πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και για την επικοινωνία μαζί τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και προστα τεύονται κατά τις διατάξεις των Ν. 2472/1997, 2471/2006 και 3979/2011, όπως ισχύουν. Οι χρήστες ενημερώνονται σχετικώς κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Άρθρο 8 Δικαίωμα εξέτασης των δημοπρατούμενων οχημάτων 1. Οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα χρήστες, έχουν δι καίωμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των οχημάτων προς δημοπράτηση, να επισκεφθούν τις οικείες υπηρε σίες που έχουν στην κατοχή τους τα οχήματα και επι δεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής στην εφαρμογή (εκτυπωμένο e mail ) και την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με τη βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του. 3. Επισκέψεις επιτρέπονται όλες τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες για κάθε υπηρεσία. Ο Διαχειριστής ανα λαμβάνει να επιδεικνύει το προς πώληση όχημα στους εγγεγραμμένους χρήστες. Άρθρο 9 Διενέργεια της δημοπρασίας Όροι Διαδικασία 1. Μετά το πέρας της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών του προηγούμενου άρθρου ξεκινά η ηλεκτρονική δημοπρασία. 2. Η δημοπρασία διενεργείται με την διαδοχική ηλε κτρονική υποβολή προσφορών και αντιπροσφορών από τους εγγεγραμμένους χρήστες. 3. Η δημοπρασία διεξάγεται μόνο στην Ελληνική γλώσ σα. 4. Το νόμισμα με βάση στο οποίο διεξάγεται η δημο πρασία είναι το ΕΥΡΩ ( ). 5. Η τιμή εκκίνησης που αναρτάται συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση της αξίας του κάθε οχήματος καθώς και ΦΠΑ 23%.Οι προσφορές της ηλεκτρονικής δημοπρασίας συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 6. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή ίση της τιμής εκκίνησης ή υψηλότερη αυτής κατά ποσά πολλαπλάσια των εκατό (100) ευρώ. 7. Η ανάδειξη του πλειοδότη αγοραστή γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα. 8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμ μετέχοντες για διάστημα εξήντα (60) ημερών από το πέρας της ηλεκτρονικής πλειοδοσίας. 9. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες συμμετέχουν στη δη μοπρασία του οχήματος επιλογής τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Οι χρήστες καλούνται μετά την εισαγωγή της προσφοράς τους στο σύστη μα, να την επιβεβαιώσουν εισάγοντας τον Κωδικό Πρό σβασης (Password) και δεσμεύονται ότι θα καταβάλουν εμπροθέσμως ολόκληρο το ποσό της προσφοράς που υπέβαλαν για την αγορά του αντικειμένου (οχήματος) εφόσον ανακηρυχθούν πλειοδότες. 10. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστη μα τριών εργασίμων πλήρων ημερών μετά την ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, κάθε ημέρας υπολο γιζόμενης σε εικοσιτέσσερις ώρες και με αφετηρία την ακριβή ώρα (σε ώρες και λεπτά της ώρας) κατάθεσης της προσφοράς σύμφωνα με την χρονοσήμανση του συστήματος. Οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές και αντιπροσφορές καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και μέχρι την λήξη της δημοπρασίας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς εντός των τελευταίων δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας πριν τη λήξη της δημοπρασίας, η διαδικασία παρατεί νεται αυτομάτως για επιπλέον τριάντα (30) λεπτά της ώρας κάθε φορά, τα οποία προσμετρούνται από την αρχική ή κατά παράταση λήξη. 11. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της δημοπρασίας κάθε οχήματος αναρτάται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα. 12. Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται αποκλει στικά με βάση τον χρόνο καταχώρισης της προσφοράς στο σύστημα, με βάση τη σχετική χρονοσήμανση του συστήματος και ανεξαρτήτως του χρόνου αποστολής της προσφοράς από τον χρήστη. 13. Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προ σφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του συστήμα τος και κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηρια σμού. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα για το ίδιο όχημα. 14. ατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε χρήστης που συμμετέχει έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει όλες τις τιμές που υποβλήθηκαν. Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την ταυτότητα ούτε το όνομα χρήστη των άλλων συμμετεχόντων. Άρθρο 10 Ανακήρυξη πλειοδότη Με την εκπνοή του χρόνου υποβολής των προσφορών το σύστημα αυτομάτως αναδεικνύει τον πλειοδότη με τη υψηλότερη προσφορά τιμή, στον οποίον κατακυρώ νεται το όχημα και στον οποίο αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό e mail στη δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυν ση του ( ). Μετά την εκπνοή του χρόνου υποβολής των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές από το σύστημα προσφορές ή αντιπροσφορές. Άρθρο 11 Πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης Εξόφληση 1. Με την ανακήρυξη του πλειοδότη, εκδίδεται από το ΥΠΕΣΔΑ πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά την εγγραφή του. 2. Στο πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης ανα γράφονται: τα στοιχεία του πλειοδότη, τα στοιχεία του οχήματος και η τιμή κατακύρωσης. 3. Εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης, ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατα κύρωσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα, υπέρ του δημοσίου ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμ ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ (ΦΕΚ 1675/ Β /2013) και ΠΟΛ (ΦΕΚ 1357/Β /2014), όπως ισχύουν. Άρθρο 12 Πιστοποιητικό Οριστικής Κατακύρωσης Παραλαβή οχήματος Μεταβίβαση κυριότητας 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι κής Ανασυγκρότησης (Βασιλίσσης Σοφίας 15, ΤΚ 10674, Αθήνα), αφού επιβεβαιώσει την πληρωμή του τιμήματος μέσα από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβό λου, εκδίδει πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήματος βασιζόμενη στα στοιχεία του προσωρινού πιστοποιητικού κατακύρωσης. 2. Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, και υποβάλλοντας τα στοιχεία ταυτοποίησης (δελτίο ταυ

4 20820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τότητας για τα φυσικά πρόσωπα, πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα για τα νομικά πρόσωπα και τους νομίμους εκπροσώπους τους), ο πλειοδότης αγοραστής παρα λαμβάνει το όχημα και τα συνοδευτικά του έγγραφα από την υπηρεσία στην κατοχή της οποίας βρίσκεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταβίβασης του οχή ματος. Για την παραλαβή του οχήματος συντάσσεται σχετικώς πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που υπογράφεται από τον αγοραστή και τον Διαχειριστή. 3. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το αυ τοκίνητο εντός προθεσμίας τριάντα (30)συνεχών ημε ρών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού οριστικής κατακύρωσης, μετά την πάροδο της οποίας καθίσταται υπερήμερος και τον βαρύνουν όλοι οι κίν δυνοι απώλειας, καταστροφής ή χειροτέρευσης του οχήματος. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το ΥΠΕΣΔΑ δικαιούται οποτεδήποτε, μετά από απλή έγγραφη ενημέρωση του υπερήμερου αγοραστή, να εκποιήσει το όχημα, χωρίς να δεσμεύεται ως προς τις τιμές εκκίνησης και κατακύρωσης. Στη νέα δημοπρασία δεν μπορεί να συμμετάσχει ο υπερήμερος αγοραστής. Το καταβληθέν από τον υπερήμερο αγοραστή ποσό αντιτίμου του οχήματος καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και αποτελεί δημόσιο έσοδο (ΚΑΕ 3741). Ο υπερήμερος αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας παραλαβής, εφόσον δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί η νέα δημοπρασία του οχή ματος και εφόσον καταβάλει στο ΥΠΕΣΔΑ ως ποινική ρήτρα το ποσό των δέκα (10) EURO για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος. Άρθρο 13 Κατακύρωση σε επόμενο πλειοδότη Εάν ο πλειοδότης στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης δεν καταβά λει το αντίτιμο του οχήματος εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας, το όχημα κατακυρώνε ται στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης πλειοδότη, ο οποίος ειδοποιείται ηλεκτρονικά και του αποστέλλεται πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης του οχήματος στο όνομα του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου και της παρούσας απόφασης. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα ανωτέρω καταβολής του αντιτί μου από κάθε επόμενο κατά σειρά πλειοδότη. Εάν δεν υπάρχει άλλος πλειοδότης, τότε το όχημα τίθεται εκ νέου στο σύστημα σε δημοπρασία. Στη νέα δημοπρα σία δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι πλειοδότες της προηγηθείσας δημοπρασίας που δεν τήρησαν την προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας. Η εγγύηση συμμετοχής κάθε πλειοδότη που δεν τή ρησε την προθεσμία του της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Άρθρο 14 Γενικοί όροι δημοπρασίας 1. Ο Υπουργός ΕΣΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ως ασύμφορο ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο καθώς και να αναβάλει οποτεδήποτε ή να ακυρώσει τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή και να τροποποιήσει τους όρους ή να επαναλάβει τη διαδικασία, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση των συμμετεχόντων εκ του λόγου αυτού. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης της δημοπρασίας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιστρέφεται στους συμμετέχοντες η καταβληθείσα εγγύηση συμμετοχής. 2. Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία συνε πάγεται ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτής από τον συμμετέχοντα. 3. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από τους όρους της διαδικασίας ή η μη παροχή των απαιτούμενων πλη ροφοριών επιφέρει αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τη διαδικασία με πράξη της Διεύθυνσης Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΣΔΑ. Άρθρο 15 Ρύθμιση Τεχνικών Θεμάτων 1. To ΥΠΕΣΔΑ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προ βλήματος κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής δημο πρασίας αλλά δεν εγγυάται έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το σύστημα εφαρμογή θα είναι συνεχής και απρόσκοπτη. 2. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος του συστή ματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, το ΥΠΕΣΔΑ διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής διακοπής της δημοπρασίας και συνέχισης της, μετά την διόρθωση του προβλήματος. Η διάρ κεια της δημοπρασίας παρατείνεται ισόχρονα, ώστε να συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 9 της παρούσας διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται από το ΥΠΕΣΔΑ για τη διακοπή, την επανεκκίνηση και την παράταση της δη μοπρασίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της δημοπρασίας. 3. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που δεν μπο ρεί να αποκατασταθεί εντός ευλόγου χρόνου, η ηλε κτρονική δημοπρασία του οχήματος ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται μετά την αποκατάσταση του προ βλήματος, τηρουμένων όλων των νομίμων όρων και προϋποθέσεων. Οι συμμετέχοντες στην ματαιωθείσα δημοπρασία ενημερώνονται από το ΥΠΕΣΔΑ για τη μα ταίωση και τους λόγους της και τους επιστρέφεται η εγ γύηση συμμετοχής, εκτός εάν δηλώσουν ότι επιθυμούν τη διατήρηση της για τη συμμετοχή τους στην επανα ληπτική δημοπρασία του οχήματος. Οι συμμετέχοντες στην ματαιωθείσα δημοπρασία ενημερώνονται ατομι κώς έκαστος για την ημερομηνία του επαναληπτικού διαγωνισμού από το ΥΠΕΣΔΑ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 4. Τεχνικά προβλήματα (όπως ενδεικτικά προβλήματα υποδομής, σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.λπ.) των συμμετεχόντων δεν επηρεάζουν το κύρος ή την πρόοδο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η οποία δεν διακόπτεται. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/182084/21315/18971/883 (2) Επαναφορά υπαλλήλων του καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ. Ορ γανισμός Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/2015. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. στ του άρθρου 14 και του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπο λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη σης. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/A / ). β) της παρ. στ του άρθρου 56 του Ν. 4002/2011 «Τρο ποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημο σίου Ρυθμίσεις... και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α / ). γ) της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργα σιακή εφεδρεία δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α / ). δ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α / ). ε) του αριθμ. 104/2014 Προεδρικού διατάγματος «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Α 171), όπως ισχύει. στ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α / ). ζ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 21/Α / ). 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/17036/ κοι νή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία μεταφέρθηκαν από (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4002/2011, με τον οποίο καταργήθηκε το προα ναφερόμενο Ν.Π.Ι.Δ.) έως (ημερομηνία δημοσί ευσης του Ν. 4024/2011, με τον οποίο οι υπάλληλοι του εν λόγω Νομικού Προσώπου εντάχθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ (ΦΕΚ 231/Γ / Διόρθωση σφάλματος 330/Γ / ). 3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/122357/ δι απιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Του ρισμού, σχετικά με θέση υπαλλήλων του καταργηθέ ντος ΝΠΙΔ Οργανισμός Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών» σε εργασιακή εφεδρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 5 του Ν. 4024/ Τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ / (ΑΔΑ: 6ΙΚ Ξ465ΦΘΕ 8ΧΘ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17204/ (ΑΔΑ: ΩΥΣΒ465ΦΘΕ ΒΩΛ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτε ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47). 5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στη Δ/νση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΟ.ΠΑΙ.Θ, οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 14 και 17 του Ν. 4325/ Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των κατωτέρω υπαλλή λων περί επαναφοράς τους στην Υπηρεσία 7. Τις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ / 35357/29313/1663/ και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔ ΠΕΦ/76716/9463/8148/468/ αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση προς τις αριθμ. 1040/2013 και 2749/2013 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές, με τις οποίες έγιναν αποδεκτές από και (ημερομηνία κατά την οποία οι ως άνω αναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στο Δημόσιο) αντίστοιχα οι υπηρεσίες της Χατζή Χριστίνας και Στα ματάκη Ελένης σε κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού του τέως ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ) (ΦΕΚ 232/Γ / , ΦΕΚ 790/Γ/ ). 8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, ύψους 71,970,77 ευρώ για το τρέχον έτος και ,54 ευρώ για κάθε επόμενο έτος, σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΟΥ/ ΔΟΔ/ΤΕΜ/160736/19890/13158/4140/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΟΠΑΙΘ (ΚΑΕ ), διαπιστώνουμε: Α. Την επαναφορά των κατωτέρω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι είχαν τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, της υφιστά μενης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το βαθμό και το Μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά το χρόνο θέσης τους σε εργασιακή εφεδρεία και τίθενται στη διάθεση του Υπουργού, ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 1. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε ΜΚ1 2. ΛΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε ΜΚ1 Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 3. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε ΜΚ1 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΟΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΜΚ1 5. ΠΥΤΙΧΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΜΚ1 6. ΣΙΟΡΕΝΤΑ ΕΛΕΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΜΚ1 /νση Προϊστορικών και Κλασι κών Αρχαιοτήτων /νση Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής /νση Προϊστορικών και Κλασι κών Αρχαιοτήτων

6 20822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7 ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΜΚ1 /νση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης Πολιτι στικής Κληρονοµιάς 8. ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε ΜΚ1 Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας 9. ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ E ΜΚ1 10. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΜΚ1 Γενικής /νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων Β. Την επαναφορά των κατωτέρω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενές οργανικές θέσεις, της υφιστάμενης ειδικό τητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, του Υπουργεί ου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου ήδη υπηρετούν, βάσει των αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ /35357/29313/1663/ (ΦΕΚ 232/Γ / ), και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠ ΕΦ/76716/9463/8148/468/ (ΦΕΚ 790/Γ / ) αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι σμού που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση προς τις αριθμ. 1040/2013 και 2749/2013 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τίθενται στη διάθεση του Υπουργού, ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 1. ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΜΚ2 2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΜΚ2 (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ στο πρώην ΥΠ ΠΟΑ 5003/ ). Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ F

7

8 20824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα