ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 01 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. : Ταχ. Δ/νση : Στρωμνίτσης Θεσσαλονίκη Τ.Θ Πληροφορίες: O. Κοσμίδου Τηλέφωνο : Τηλ. - Fax : Ηλ/κή Δ/νση: ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λατομείου μαρμάρου σε δημόσια έκταση ,03 τ.μ. στη θέση «Αδράχτι» της Τ.Κ. Βαμβακοφύτου, Δ.Ε. Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, Π.Ε. Σερρών (ΑΒΛ 133). Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. Τις διατάξεις του Ν. 669/77 (Φ.Ε.Κ. 241/Α/ ) «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 285/79 (Φ.Ε.Κ. 83/Α/ ) «Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 1428/84 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) «Εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2115/93 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/ ) «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.1428/84 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 (Φ.Ε.Κ. 237/Α/ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Ν. 2702/99 (Φ.Ε.Κ. 70/Α/ ) «Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3010/02 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11Ε.Ε.και 96/61Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Ν. 4001/11 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/ ) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

2 10. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 11. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 12. Του Π.Δ.142/ «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α / ). 13. Την με Α.Π. οικ.99386/ (ΦΕΚ 3105/Β / ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». 14. Τη με αριθ. Δ10/6.2.3/8146/ εγκύκλιο του Υ.Β.Ε.Τ. «Οδηγίες εφαρμογής της νομοθεσίας περί λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών μετά την ισχύ του Ν. 2115/93». 15. Τη με αριθ. Δ7/Β/οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/ (Φ.Ε.Κ. 1228/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειες ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία», όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 1431/Β/ Τη με αριθ. Δ7/οικ.21909/4001/ Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 669/ Την με Α.Π. οικ / Απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. «Αναπροσαρμογή και καθορισμός των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων μίσθωσης των δημόσιων λατομείων μαρμάρου που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 18. Την με Α.Π / Απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. «Tροποποίηση της με Α.Π / Απόφασης του Γενικού Γραμματέα με τη οποία αναπροσαρμόστηκαν και καθορίστηκαν τα ετήσια πάγια μισθώματα των συμβάσεων μίσθωσης των δημόσιων λατομείων μαρμάρου που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, λόγω μείωσης του ετήσιου πάγιου μισθώματος». 19. Την με αριθ / (ΦΕΚ 1077/Β /9-4-12) Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 20. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 285/79, δημόσια λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων εκμισθώνονται με πλειοδοτική δημοπρασία εφόσον έγινε σε αυτά εκμετάλλευση οποιασδήποτε μορφής. 21. Τη με Α.Π / (ΔΤΕ-ΑΔΜΘ) αίτηση του κ. Παπαευαγγέλου Δημητρίου για την εκμίσθωση δια πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα. 22. Το με Α.Π / έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων για την δραστηριότητα που αναφέρεται στο θέμα. Και τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την παραπάνω δραστηριότητα, οι οποίες έχουν ως εξής: Το με Α.Π. Φ200.4/51331/ έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται θέμα ασφαλείας του δικτύου της. Το με Α.Π. 795/ έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Περιφερειακού Τομέα Β. Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο η έκταση του θέματος βρίσκεται επί του παρόντος εκτός Ζώνης Δουλείας Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης 150kV και 400kV και σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων. 2

3 Το με Α.Π. 2560/ έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών σύμφωνα με το οποίο στην έκταση του θέματος δεν έχουν πραγματοποιηθεί από το Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ερευνητικά έργα. Το με Α.Π. 1272/ έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος σύμφωνα με το οποίο δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για τη εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία της έκτασης του θέματος, υπό την προϋπόθεση, εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα, οι υπεύθυνοι να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την εν λόγω Εφορεία, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 24 του Ν. 3028/2002. Το με Α.Π. 1500/ έγγραφο της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για τη εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία της έκτασης του θέματος, υπό την προϋπόθεση εάν κατά τη διάρκεια μελλοντικών εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 37 του Νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ ), να διακοπούν οι εργασίες και να ακολουθήσει σωστική ανασκαφή. Το με Α.Π / έγγραφο του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου σύμφωνα με το οποίο, επειδή η εν θέματι έκταση τελεί υπό καθεστώς περιβαλλοντικής αποκατάστασης, εκφράζει την αντίθεσή του προς την εκ νέου εκμίσθωση δια πλειοδοτικής δημοπρασίας, επειδή θεωρεί μη ρεαλιστική την αναίρεση των μέχρι τα τώρα έργων και εργασιών περιβαλλοντικής αποκατάστασης, Το με Α.Π /2390/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων, της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ. σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία, της έκτασης του θέματος. Το με Α.Π / έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς, σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπονται μελλοντικά έργα Μεταφοράς 150 & 400 kv που να εμπλέκονται με την εν θέματι έκταση. Το με Α.Π. 3736/ έγγραφο της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για τη εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία της έκτασης του θέματος, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση εντοπισμού ή ανευρέσεως αρχαιοτήτων, οι εργασίες λατομίας θα διακοπούν αμέσως και ο αιτών θα ειδοποιήσει την εν λόγω Εφορεία, όπως προβλέπει από τον Ν. 3028/ (ΦΕΚ 153/Α/ ) στο άρθρο 8 για να ακολουθήσει σωστική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37. Το με Α.Π. Φ.114.3/370/209899/Σ.1416/ έγγραφο του Γ.Ε.Σ με το οποίο μας γνωστοποίησε ότι συμφωνεί με τη χορήγηση άδειας εκμισθώσεως δια πλειοδοτικής δημοπρασίας δημόσιας έκτασης για εκμετάλλευση μαρμάρου, με την προϋπόθεση ότι κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζομένων ορίων, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής. Το με Α.Π / έγγραφο του Δήμου Σιντικής με συνημμένη την 201/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. To με Α.Π. 880/ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Σερρών με το οποίο η εν θέματι έκταση ανήκει στις εκτάσεις που παραδόθηκαν στη διαχείριση της Δ/νσης Γεωργίας Ν. Σερρών (τμήμα Εποικισμού-Αναδασμού), με την υπ αριθ. 903/ Απόφαση Νομάρχη Σερρών «Περί Παράδοσης και Παραλαβής χορτολιβαδικών εδαφών περιοχής Κοινότητας Βαμβακοφύτου» και το από Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής των προαναφερομένων εδαφών. Το με Α.Π / έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού, της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο έκταση του θέματος εμπίπτει σε ανάριθμη δημόσια χορτολιβαδική έκταση στρ. Το με Α.Π. 4198/ έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Κεντρ. Μακεδονίας σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για τη εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία της έκτασης του θέματος, υπό την προϋπόθεση να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων μεταξύ λατομείων και τυχόν εκτός σχεδίου τουριστικών καταλυμάτων. Το με Α.Π / έγγραφο του Τμήματος Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής, της Δ/νσης Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ. με συνημμένο το 3

4 Πρακτικό Νο 21/2014 της ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με το οποίο η ΠΕΧΩΠ δεν έχει αντίρρηση εφόσον η έκταση είναι ελεύθερη και έχει λυθεί η μίσθωση. Το με Α.Π / έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ. με το οποίο γνωστοποίησε ότι συμφωνεί κατ αρχήν για την εκμίσθωση δια πλειοδοτικής δημοπρασίας του λατομικού χώρου του θέματος. Το με Α.Π. 1570/ έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για τη μίσθωση του υπόψη χώρου κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, εφόσον οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και θα τηρούνται οι διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. και οι εντολές της εν λόγω Υπηρεσίας. 23. Το γεγονός ότι, όπως προέκυψε και από την πρόσφατη αυτοψία της Υπηρεσίας μας στην έκταση που πρόκειται να μισθωθεί, στο κομμάτι της έκτασης που έχει γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση, είναι αβέβαιο το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων που πραγματοποιήθηκαν (απουσία επικουρικών μέτρων συντήρησης, καθήλωση φυτών από την ελεύθερη βόσκηση κλπ), σύμφωνα και με τα με Α.Π. 6019/ , 7446/ και 12307/ έγγραφα του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. ΓΕΝΙΚΑ Διακηρύσσουμε ότι στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, 1 ος όροφος, γραφείο 101γ, θα διενεργηθεί ενώπιον Επιτροπής φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου στη θέση «Αδράχτι» της Τ.Κ. Βαμβακοφύτου, Δ.Ε. Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, Π.Ε. Σερρών. Το προς εκμίσθωση λατομείο μαρμάρου έχει έκταση ,03 τ.μ. και ορίζεται από τις παρακάτω ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες που αναφέρονται στο Κ.Φ.Χ. ΣΕΡΡΕΣ κλ.1: με φ= και λ= και σε ΕΓΣΑ 87: Σημείο HATT ΕΓΣΑ Χ Ψ Χ Ψ Α -3654, , , ,7062 Β -3589, , , ,3192 Γ -3578, , , Δ -3656, , , ,9975 Ε -3711, , , ,0000 Η παραπάνω δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη, από ώρα μέχρι 12.00, μετά τη λήξη της οποίας καμία προσφορά ή αντιπροσφορά γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, αυτή θα επαναληφθεί στις 03 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 μέχρι 12:00, στον ίδιο χώρο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στην δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν να παρουσιασθούν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό τους και να παραδώσουν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας εντός του παραπάνω καθορισμένου 4

5 χρόνου και επί ποινή αποκλεισμού τους από τη δημοπρασία τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: α. Πλήρη στοιχεία του πλειοδότη: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Δ.Ο.Υ καθώς και τα παρακάτω: Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για τυχόν αδικήματα σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα), για τους διαχειριστές σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε., τα φυσικά πρόσωπα σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. Τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων είναι: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26'κ Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.). ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α'-δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε'-κ', μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. Φορολογική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα. Σε περίπτωση που υπάρχει προσωπικό που ασφαλίζεται και σε άλλα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, θα πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (π.χ. από ΤΣΜΕΔΕ όταν η επιχείρηση απασχολεί μηχανικούς). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, να εκπροσωπηθούν από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο (με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας), και να καταθέσει στην επιτροπή όλα τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα, δηλαδή: Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: - Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις (αντίγραφα ΦΕΚ) - ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης - Απόφαση συμμετοχής στο διαγωνισμό - Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. Για Ο.Ε. και Ε.Ε.: - Kαταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού. β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού 5.000,00, ισχύος αορίστου χρόνου Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της ορισμένης ημερομηνίας για τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης, θεωρείται ότι αρνείται την υπογραφή του συμβολαίου και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με απόφασή του τον κηρύσσει έκπτωτο από κάθε δικαίωμα που απορρέει από τη δημοπρασία και η παραπάνω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 2. Ο συναγωνισμός μεταξύ των πλειοδοτών γίνεται επί του αναλογικού μισθώματος. Σε περίπτωση προσφοράς του ίδιου μισθώματος από περισσότερους του ενός, τελευταίος πλειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφερόμενος να επενδύσει το μεγαλύτερο ποσό για μηχανολογικό εξοπλισμό 5

6 εξόρυξης περιλαμβανομένων των άνευ αριθμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται εντός του χώρου του λατομείου και απαραίτητα των συστημάτων συρματοκοπής ή άλλων μηχανικών μέσων κοπής των μαρμάρων. 3. Το αναλογικό μίσθωμα επί των παραγόμενων από το λατομείο προϊόντων υπολογιζόμενο στο δάπεδο του λατομείου και το οποίο θα αποτελεί το σημείο εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται σε 7,5% για τα προϊόντα και σε 9,5% για τα ακατέργαστα υποπροϊόντα και τα πάσης φύσεως απορρίμματα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 20, εδαφ. β', του Ν.669/77. Το 8% επί της τιμής πώλησης των παραγομένων από το εν λόγω λατομείο ογκομαρμάρων και το 10% επί της τιμής πώλησης των παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου και τα πάσης φύσεως απορρίμματα, αποτελούν το ανώτατο όριο της δημοπρασίας. 4. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για μηχανολογικό εξοπλισμό εξόρυξης εντός της πρώτης πενταετίας, περιλαμβανομένης και της αξίας των φορτηγών αυτοκινήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα είναι Στην προσφορά που θα υποβληθεί στην αρμόδια επιτροπή πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση του λατομείου. 5. Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας εξετάζεται από την επιτροπή αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 6 του Π.Δ. 285/79 (Φ.Ε.Κ.83/Α/ ) και στη διακήρυξη προθεσμίες και δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν η δημοπρασία ματαιώνεται. 6. Για τη δημοπρασία συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται οι διατυπώσεις που τηρήθηκαν, όσοι συμμετείχαν σ αυτή, η προσφορά του καθένα και ο αναδειχθείς πλειοδότης. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας και υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με πρόταση για το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 7. Όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του Πρακτικού της Επιτροπής και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή του πρακτικού δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση για τυχόν τυπικές παραλείψεις προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ο οποίος και αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την άσκησή της. 8. Ο Γενικός Γραμματέας, αφού αποφανθεί αιτιολογημένα για τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν, εκδίδει απόφαση για την έγκριση ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η οποία επιδίδεται με απόδειξη στον τελευταίο πλειοδότη και σε όσους τυχόν υπέβαλαν ένσταση. Εφόσον δεν υποβληθεί προσφυγή, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 669/77, κατά πράξης του Γενικού Γραμματέα επί υποβληθείσας ένστασης ή υποβληθείσα αυτή απορριφθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο πλειοδότης οφείλει εντός δώδεκα (12) μηνών από της επίδοσης της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να υποβάλει στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: Α. Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση του λατομείου σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3010/02 και τον Ν. 4014/11, από την αρμόδια Υπηρεσία. Β. Εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Μ.Λ.Ε. από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη από το Ν. 998/79 Απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση από το αρμόδιο δασαρχείο (εφόσον αυτή είναι απαραίτητη)με την με αριθ /12 (ΦΕΚ 1077/Β /9-4-12) απόφαση του ΥΠΕΚΑ, ενσωματώνεται πλέον στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Αν ο πλειοδότης δεν υποβάλει στην οριζόμενη προθεσμία τα παραπάνω στοιχεία, ο Γενικός Γραμματέας με αιτιολογημένη απόφασή του τον κηρύσσει έκπτωτο από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από τη δημοπρασία και διατάσσει την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου της εγγύησης που έχει κατατεθεί. 9. Σε περίπτωση καταθέσεως από τον πλειοδότη των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ.8, εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα απόφαση έγκρισης της μίσθωσης, με την οποία καλείται ο πλειοδότης να καταθέσει τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης και να προσέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης για την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης. 6

7 10. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, οι δαπάνες του συμβολαίου καθώς και οι λοιπές δαπάνες βαρύνουν αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης. 11. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile", σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Β. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Στο μισθωτήριο συμβόλαιο περιλαμβάνονται όλοι οι όροι της διακήρυξης που συμπληρώνονται με το αναλογικό μίσθωμα και το ύψος της επένδυσης σε μηχανικό εξοπλισμό εντός της πρώτης πενταετίας, υπολογιζόμενων και των αυτοκινήτων που αναφέρονται στην ΠΑΡ. 1 εδαφ. στ του άρθρου 5 του Π.Δ.285/79, όπως προέκυψαν από τη δημοπρασία. Επίσης περιλαμβάνονται και όροι οι οποίοι κρίνονται για κάθε μία συγκεκριμένη περίπτωση σκόπιμοι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ορθολογική εκμετάλλευση του λατομείου. Οι όροι που θα τεθούν στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συμβολαίου μίσθωσης που θα υπογραφεί. 1. Διάρκεια μίσθωσης: Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, δυνάμενη να παρατείνεται μονομερώς από τον μισθωτή, για μία η περισσότερες τριετίες, μέχρι να συμπληρωθούν δέκα πέντε (15) χρόνια απ αρχής. Η μονομερής παράταση θα γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη, που θα καταρτίζεται μονομερώς από το μισθωτή τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της τρέχουσας τριετίας και θα κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μέσα στην ίδια προθεσμία, για να λαμβάνει γνώση των παρατάσεων αυτών. Η παράλειψη του μισθωτή για οποιοδήποτε λόγο να προβεί στην εμπρόθεσμη σύνταξη και κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης της συμβολαιογραφικής πράξης μονομερούς παράτασης της σύμβασης μίσθωσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης. Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης δεν επιτρέπεται και ο μισθωτής μετά τη λήξη της μίσθωσης, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μίσθιο στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς ιδιαίτερη όχληση επί τούτου, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δημόσιο ποινική ρήτρα 14,67 Ευρώ, για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης, πλέον των αναλογούντων μισθωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων. Η ισχύς της άδειας μίσθωσης δύναται να παραταθεί και πέραν της 15ετίας με την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία εμπρόθεσμα, δηλαδή δύο (2) χρόνια πριν από την λήξη της. 2. Μίσθωμα: α. Πάγιο μίσθωμα Ο μισθωτής από της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι και τον τρίτο χρόνο της μίσθωσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει σαν πάγιο μίσθωμα το ποσό των εξήντα έξι ευρώ (66,00 ) κατά στρέμμα ετήσια. Από τον τέταρτο χρόνο και μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει ετησίως ως πάγιο μίσθωμα το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 ) κατά στρέμμα. β. Αναλογικό μίσθωμα Το αναλογικό μίσθωμα, επί του οποίου προκαλείται ο συναγωνισμός μεταξύ των πλειοδοτών, και αποτελεί το σημείο εκκίνησης της δημοπρασίας, καθορίζεται ως το γινόμενο της τιμής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων και παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου και του ορισθέντος ποσοστού επί τοις εκατό. Το ποσοστό αυτό θα προκύψει από τη δημοπρασία. Το 8% επί της τιμής πώλησης των παραγομένων από το εν λόγω λατομείο ογκομαρμάρων και το 10% επί της τιμής πώλησης των παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου και τα πάσης φύσεως απορρίμματα, αποτελούν το ανώτατο όριο της δημοπρασίας. Το 7,5% αποτελεί το κατώτερο σημείο εκκίνησης της δημοπρασίας για τα λατομικά προϊόντα και το 9,5% για τα ακατέργαστα υποπροϊόντα και τα πάσης φύσεως απορρίμματα. Σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης το αναλογικό μίσθωμα καταβάλλεται μόνον εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το πάγιο και συμψηφίζεται με αυτό. 7

8 Τα μισθώματα θα αποδίδονται ισόποσα στο Δημόσιο και τον Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 9394/ (ΦΕΚ 211 Β/ ). Για τον υπολογισμό των αναλογικών μισθωμάτων ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα στον πρώτο μήνα του επομένου ημερολογιακού χρόνου να υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, αναλυτική κατάσταση στην οποία να φαίνονται: (α) οι ποσότητες μαρμάρων (σε κυβικά μέτρα), που πουλήθηκαν ή εξάχθηκαν από τον χώρο του λατομείου κατά τον χρόνο που έληξε και (β) η αξία των πωλήσεων αυτών, που αποδεικνύεται με αντίγραφα των τιμολογίων πώλησης ή με τα επίσημα δελτία αποστολής θεωρημένα από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις του μισθωτή για την τρέχουσα τιμή πώλησης του μαρμάρου επί των μεταφορικών μέσων στο λατομείο, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Αν δεν εκδίδονται τιμολόγια, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται βάσει της τιμής πώλησης προϊόντων της ίδιας ποιότητας από άλλο λατομείο. Σε περίπτωση ελλείψεως αυτών των στοιχείων για τον προσδιορισμό της τιμής πώλησης θα λαμβάνονται υπόψη το κόστος εξόρυξης, το επιχειρηματικό κέρδος, και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 285/79. Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ως αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί κατά κρίση της, σε έλεγχο της ακριβείας των στοιχείων αυτών ή των ζυγολογίων διασαφήσεως κ.λ.π. καθώς και σε έλεγχο κάθε συναφούς αποδεικτικού εγγράφου απαραίτητου για την απόδειξη των τιμών πώλησης. Παράλειψη του μισθωτή θεωρείται: (α) η μη υποβολή στοιχείων και λοιπών αποδεικτικών πώλησης, (β) η υποβολή αναληθών στοιχείων και Το μίσθωμα θα βεβαιώνεται σαν δημόσιο έσοδο από την ίδια υπηρεσία, σε βάρος του μισθωτή. Η βεβαίωση του μεν πάγιου μισθώματος πρέπει να υπολογίζεται τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, του δε αναλογικού τον δεύτερο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους και σύμφωνα με τα ποσοστά επί των τιμών πώλησης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα στον πρώτο μήνα έκαστου ημερολογιακού έτους να υποβάλει στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου αποδεικτικά πληρωμής των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων που έχουν βεβαιωθεί κατά το παρελθόν έτος λειτουργίαs του υπόψη λατομείου. Η πληρωμή των οφειλόμενων αναλογικών και πάγιων μισθωμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Η μη ανταπόκριση του μισθωτή εντός έξι μηνών από τη βεβαίωση των αναλογούντων μισθωμάτων στην πληρωμή των οφειλομένων μισθωμάτων δύναται να επιφέρει τη λύση της συνομολογούμενης, με την παρούσα σύμβαση μίσθωσης, την έκπτωση του μισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας και την κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της εγγύησης, με την επιφύλαξη των λοιπών υποχρεώσεων σε βάρος του μισθωτή. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τις διατάξεις, που ισχύουν. 3. Εγγύηση: Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της απόφασης εγκρίσεως της μίσθωσης να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την τήρηση των όρων της σύμβασης αναγνωρισμένης Τράπεζας, ισχύος αορίστου χρόνου, ποσού ίσου με το 10% της στο μισθωτήριο συμβόλαιο προβλεπόμενης επένδυσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό εξορύξεως, περιλαμβανομένης και της αξίας των φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία θα χρησιμοποιούνται εντός του χώρου του λατομείου και των συστημάτων συρματοκοπής ή άλλων μηχανικών μέσων κοπής των μαρμάρων. Μετά τη διαπίστωση της πραγματοποίησης της παραπάνω επένδυσης η εγγυητική αυτή επιστολή θα αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου προς το εκάστοτε ισχύον ετήσιο πάγιο μίσθωμα. Επίσης, ο μισθωτής πριν από την υπογραφή της απόφασης εγκρίσεως της μίσθωσης, θα πρέπει να καταθέσει και δεύτερη εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος το οποίο θα αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η Εγγυητική Επιστολή αυτή πρέπει να είναι ισχύος αορίστου χρόνου και να αντικαθίσταται με την συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή της από άλλη επίσης αορίστου χρόνου, με ποσό προσαυξημένο κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή μη εμπρόθεσμης κατά τα προαναφερθέντα ανανέωσης της Εγγυητικής Επιστολής, η ήδη κατατεθείσα θα καταπίπτει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται μετά τη λύση της μίσθωσης και αφού ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 4. Προστασία του περιβάλλοντος: 8

9 Ο μισθωτής οφείλει εντός δώδεκα (12) μηνών από της επιδόσεως της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να υποβάλει στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση του λατομείου σύμφωνα με τον Ν.998/79. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τη μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην οποία ενσωματώνεται πλέον η Απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση από το αρμόδιο δασαρχείο εφόσον αυτή απαιτείται. 5. Άδεια εκμετάλλευσης και ερευνών: Πριν από την έναρξη των εργασιών εξόρυξης μαρμάρου από το μίσθιο, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του Νόμου 669/77 «περί εκμεταλλεύσεως λατομείων», όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά που τροποποιούνται και την Υ. Α. Δ7/Α /Φ1/οικ / (ΦΕΚ 1755 Β/ ) να προβεί στις ενέργειες, που προβλέπονται από αυτόν τον Νόμο, για την απόκτηση άδειας εκμετάλλευσης του λατομείου από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας, τους όρους της οποίας πρέπει να τηρεί απαρεγκλίτως, όπως και τους όρους της εγκεκριμένης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης, τους περιβαλλοντικούς όρους της σχετικής απόφασης έγκρισής τους, καθώς και τους όρους της απόφασης έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση. Η ανάκληση της άδειας αυτής, για οποιοδήποτε λόγο, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης. 6. Εγκατάσταση μισθωτή: Ο μισθωτής μπορεί να εγκατασταθεί στο μίσθιο μετά την έκδοση της άδειας εκμετάλλευσης, χωρίς κάποιες διατυπώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις σ αυτό. Η παράδοση του μισθίου διενεργείται από το αρμόδιο Δασαρχείο, το οποίο θα καθορίσει τα όρια του μίσθιου παρουσία του μισθωτή και θα οροσημάνει το μίσθιο με βάθρα, με δαπάνες του μισθωτή. 7. Εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης: Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια, να προμηθευτεί τον αναγκαίο μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εκμετάλλευση του λατομείου, με δαπάνη τουλάχιστον ίση με την προσφερόμενη κατά τη δημοπρασία, στην οποία δαπάνη περιλαμβάνεται και η αξία των άνευ αριθμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται εντός του χώρου του λατομείου και των συστημάτων συρματοκοπής ή άλλων μηχανικών μέσων κοπής των μαρμάρων.. Επίσης ο μισθωτής δύναται να αναγείρει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, πάσης φύσεως, για την εκμετάλλευση του μισθίου, καθώς επίσης να ανεγείρει τις αναγκαίες οικοδομές για την ένδυση, εστίαση και παραμονή του εργατοτεχνικού προσωπικού, με τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης, οι κατασκευασθείσες ακίνητες εγκαταστάσεις, εντός του μισθίου, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου χωρίς αποζημίωση στον μισθωτή. Οι μηχανικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις μπορούν ν αποκομισθούν από τον μισθωτή. Η αποκόμιση των εγκαταστάσεων αυτών θα γίνει με τη σύμπραξη της Επιθεώρησης Μεταλλείων Β. Ελλάδος μέσα σε έξι μήνες από τη λύση της μίσθωσης. Το Δημόσιο μπορεί να διενεργήσει οποτεδήποτε έρευνες στο λατομείο, χωρίς να παρακωλύει την εργασία του μισθωτή από την εκμετάλλευση του λατομείου. 8. Εκμετάλλευση : Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει συστηματική έρευνα και ορθολογική εκμετάλλευση του μισθίου κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης και τις αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισής τους. Οι παραπάνω αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, εκτός από τα παραπάνω, να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδος και τις κανονιστικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν. Η παράβασή τους συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και την παρούσα σύμβαση. Ο μισθωτής πρέπει να εναποθέτει τα στείρα υλικά από την εκμετάλλευση σε χώρο όπως αυτός καθορίζεται στην εγκεκριμένη Περιβαλλοντική Μελέτη. Για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του λατομικού χώρου και την πιστοποίηση της υλοποίησης των όρων της εγκεκριμένης Περιβαλλοντικής Μελέτης, ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέτει το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, χρονοδιάγραμμα εργασιών συνοδευόμενο με τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000, όπου θα απεικονίζεται λεπτομερής αποτύπωση της εκάστοτε υφιστάμενης κατάστασης και σχετικής φωτογραφικής αποτύπωσης 9

10 (πορείας εκμετάλλευσης και αποκατάστασης), στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στο αρμόδιο Δασαρχείο της περιοχής που ανήκει ο χώρος εκμετάλλευσης, με την παράλληλη κοινοποίηση αυτών στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων Β. Ελλάδος, που έχουν σχέση με την προστασία της έκτασης του μισθίου και να προβαίνει στα απαραίτητα μέτρα, για την προστασία της έκτασης μίσθωσης. Πριν από την δεκαπενταετή (15 έτη) παράταση, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει συστηματική αποκατάσταση περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. H προθεσμία έναρξης της εξόρυξης δε δύναται να είναι μεγαλύτερη του έτους από την χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης. Η αδικαιολόγητη αργία του λατομείου για δύο συνεχή χρόνια συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτή και τη λύση της σύμβασης μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών σε όλα τα στάδιά τους, είτε αυτές αφορούν την αποψίλωση, τον προσπορισμό υλικού, είτε την διάνοιξη βοηθητικών οδών, προκειμένου αυτές να παρακολουθούνται από αρμόδιους υπαλλήλους των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Εάν κατά τις εργασίες εκμετάλλευσης του λατομείου ανακαλυφθούν αρχαία, ο μισθωτής και οι εργαζόμενοι στο λατομείο είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με το Νόμο, να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να τα δηλώσουν στην οικεία Εφορία Αρχαιοτήτων και στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 9. Στοιχεία Εκμετάλλευσης και Ερευνών Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος για κάθε ημερολογιακό έτος να υποβάλλει στον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων δελτίο κίνησης του λατομείου, εις τριπλούν, με στοιχεία τα οποία καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 669/77 ή σε περίπτωση αργίας του λατομείου δήλωση απραξίας κατάλληλα τεκμηριωμένη, για τους λόγους αργίας (παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 669/77). Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τα πιο πάνω στοιχεία και σε περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης του λατομείου. 10. Προστασία Νομής και Κυριότητας: Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προφυλάσσει με δικές του δαπάνες τον χώρο του μίσθιου λατομείου με τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν σ αυτό, για όλη την διάρκεια της μίσθωσης, ν ασκεί κάθε νόμιμο ένδικο μέσον, ειδοποιώντας αμέσως την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος για κάθε προσβολή των δικαιωμάτων του Δημοσίου στο μίσθιο λατομείο, εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου. Διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας, επιφυλασσόμενων των αστικών και ποινικών ευθυνών του μισθωτή έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημία του τελευταίου. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται για την εν γένει κατάσταση του μισθίου, όπως και λόγω επιγενομένης μερικής ή ολικής εκνικήσεως αυτού, όπως και αν κάποιος τρίτος διαταράσσει ή αποβάλλει τον μισθωτή από την κατοχή του μισθίου και των εγκαταστάσεων που υπάρχουν μέσα σ αυτό. Επίσης το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή εάν για λόγους δημόσιας ωφέλειας (όπως αναδάσωση, τουρισμός, αρχαιολογικές έρευνες κ.λ.π.) παρακωλυθεί η εκμετάλλευση του μίσθιου λατομείου από τον μισθωτή. 11. Εισφορά μισθωτικών δικαιωμάτων: Ο μισθωτής δεν μπορεί να εισφέρει σε υπάρχουσα ή σε υπό σύσταση Εταιρία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ αυτή τη σύμβαση μίσθωσης, χωρίς προηγουμένη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση αυτή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης συνομολογείται η σύμβαση ενώπιον Συμβολαιογράφου, αντίγραφο δε του οικείου συμβολαίου ή του καταστατικού σε περίπτωση εισφοράς σε Εταιρεία, πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την υπογραφή ή την έγκριση του Καταστατικού της Εταιρείας. 12. Παραίτηση μισθωτή: Ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί από την παρούσα σύμβαση μίσθωσης, όταν περάσει ο πρώτος χρόνος της μίσθωσης, ειδοποιώντας έξι (6) μήνες νωρίτερα με έγγραφη αίτησή του τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί από τμήμα της έκτασης του εκμισθωμένου λατομείου, εφόσον, κατά την κρίση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η έκταση που απομένει προς εκμετάλλευση είναι ενιαία και επαρκής δια την ορθολογική εκμετάλλευση των 10

11 κοιτασμάτων μαρμάρου, που υπάρχουν σε αυτήν. Και στις δύο περιπτώσεις η παραίτηση γίνεται δεκτή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 13. Κυρώσεις: Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης συνεπάγεται για τον μισθωτή την λύση της μίσθωσης του προαναφερόμενου λατομικού χώρου μαρμάρου και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από την παρούσα σύμβαση, μετά από Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: Στον μισθωτή αποστέλλεται πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σχετικά με την παράβαση που έγινε απ αυτόν και παρέχει σ αυτόν προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) μέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, για να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την άρση των λόγων, οι οποίοι συνιστούν την παράβαση. Εάν ο μισθωτής μέσα στην παραπάνω προθεσμία συμμορφωθεί και προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, για άρση της παράβασης, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί και δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για άρση της παράβασης, η παράβαση φέρεται ενώπιον της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία γνωμοδοτεί για την έκπτωση του μισθωτή και τη λύση της παρούσας σύμβασης. Η απαγγελία της έκπτωσης με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης συνεπάγεται επί πλέον και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δημοσίου. 14. Διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση: Η εφαρμογή της σύμβασης αυτής διέπεται καθ όλα από τις διατάξεις του Νόμου 669/77 «περί εκμεταλλεύσεως λατομείων», του Π.Δ. 285/79 «περί του τρόπου εκμισθώσεως των δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων», όπως επίσης και από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου και καθορισμού του μισθώματός τους. Η διακήρυξη αυτή να δημοσιευθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας με τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, της Π.Ε. Σερρών και του Δήμου Σιντικής Ν. Σερρών Επίσης περίληψη της διακήρυξης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Αθηνών «Ηχώ των Δημοπρασιών» και στην Τοπική Ημερήσια Εφημερίδα «Καθημερινός Παρατηρητής». Εσωτ. Διανομή Ο Γενικός Γραμματέας 1) Χρον. Αρχείο Τμ. Β Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 2) Αρχείο Φ.47/ΑΒΛ 133/Σέρρες 3) Αρχείο Τ.Φ.Π.Κ.Μ. 4) Ο. Κοσμίδου Aθανάσιος Καρούντζος 11

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Καβάλα, 21-11-2016 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 26007 /Φ 27.107 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σχετ.: 32816,34655 /2015 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Ορυκτού Πλούτου Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Ορυκτού Πλούτου Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 14.01.2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Ορυκτού Πλούτου Αρ. Πρωτ. 3797/188 Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφ. Τηλέφ. Fax Ακτή Δυμαίων - Δημ. Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ημερίδα: Βιώσιμη Διαχείριση και Βέλτιστες πρακτικές Εκμετάλλευσης Αδρανών Υλικών, Πάτρα, Τρίτη 18 Μαίου 2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κολέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 27/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 13710 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή

ΑΔΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ορθή Επανάληψη ως προς την επωνυμία του Υπουργείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΜΝΕ/Φ37.5/1332 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Κτηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15357 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 26-09-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19755 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν.

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03112014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων μαρμάρου ξοφάρια), τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλειμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2371352252-251 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λιβαδειά 20-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6752 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΜΑΤΟΣ Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. Αριθμός Απόφασης 139/2016 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι : Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Κ ο ζ ά ν η 2 7 / 1 0 / 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 50459 Δ/νση Γραφείο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα