ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 20/02/2015 Αρ.πρωτ 172Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου με σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.23 του ΠΔ.116/2004 καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου Πύργου με σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 23 του ΠΔ116/2004, ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο προς περισυλλογή εκποίηση Η δημοπρασία αφορά έναν αόριστο αριθμό οχημάτων (φορτηγά κάθε είδους, ΙΧ αυτοκίνητα, δίκυκλα κάθε είδους) τα οποία είναι εγκαταλειμμένα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του ΠΔ 116/2004. Εγκαταλειμμένο χαρακτηρίζεται το όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων της παρ.1 του άρθρου 9 του ΠΔ 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποτελεί στερεό απόβλητο. Περισυλλέγεται δε προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ, με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμιση. ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κτίριο υπηρεσιών (Πολύκεντρο, Πατρών και Τάκη Πετροπούλου) ημέρα Δευτέρα 16/3/2015 και ώρα 10:30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται: Φυσικά πρόσωπα εκπροσωπούμενα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Νομικά πρόσωπα εκπροσωπούμενα από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, όπως ορίζεται παρακάτω:

2 - Για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του έως και την ημέρα του διαγωνισμού. - Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) από τον διαχειριστή της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του με τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκτός από την περίπτωση των ανώνυμων εταιρειών όπου εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 3 Δημοσίευση διακήρυξης Επανάληψη δημοπρασίας Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί με επιμέλεια του Δημάρχου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση περίληψης αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύργου, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι η δημοπρασία θα επαναληφθεί, οίκοθεν υπό του Δημάρχου Πύργου, χωρίς άλλη γνωστοποίηση ή δημοσίευση, την Δευτέρα 30/3/2015 ώρα 10:30 στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους διακήρυξης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου και η επανάληψη αυτής γνωστοποιείται με την δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του Δημάρχου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της, σε μία τοπική εφημερίδα. Η επανάληψη διενεργείται βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία. ΑΡΘΡΟ 4 Τιμή εκκίνησης Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 210,00 ως το άθροισμα των ελάχιστων πρώτων προσφορών για τις κάτωθι κατηγορίες: 1. Φορτηγά, ημιφορτηγά, γεωργικά μηχανήματα όριο πρώτης προσφοράς 90,00 ανά τεμάχιο. 2. ΙΧ αυτοκίνητα όριο ελάχιστης προσφοράς 70,00 ανά τεμάχιο. 3. Δίκυκλα κάθε είδους όριο ελάχιστης προσφοράς 50,00 ανά τεμάχιο. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης τουλάχιστον κατά 10,00 για κάθε είδους όχημα ξεχωριστά και κάθε αντιπροσφορά μεγαλύτερη τουλάχιστον 10,00 από την αμέσως προηγούμενη. ΑΡΘΡΟ 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό

3 Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση συμμετοχής. 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 4. Εγγυητική επιστολή. 5. Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία καθώς και το ΑΦΜ του. 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, και ότι δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος. 7. Υπεύθυνη δήλωση για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει να ασφαλιστεί. 8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 9. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου: - Του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό - Των διαχειριστών σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ - Του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ΑΕ Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου για συμμετοχή σε δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγκαίρως σχετική αίτηση στο Δήμο Πύργου (αρμόδια υπάλληλος κα Θάλεια Κωστοπούλου). Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι: - Δεν βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. - Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. - Δεν βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα θα παραδοθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης. 12. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου ότι ο συμμετέχων (σε περίπτωση που είναι δημότης του Δήμου Πύργου) δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο Πύργου ή ότι έχει ήδη εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ανελλιπώς. 13. Επικυρωμένο αντίγραφο μέλους της ΕΔΟΕ. 14. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού, από την οποία θα προκύπτει ότι θα είναι σε ισχύ και έως Προκειμένου περί εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας υπερβαίνει την 31-

4 και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Προκειμένου περί ανώνυμων εταιρειών επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου. 16. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει (ως κύριος, μισθωτής ή νομέας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο) φορτηγό μετά ανυψωτικού μηχανήματος με συνημμένα αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ο οποίος κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου, το αργότερο έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 6 Εγγυητής Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή. Ο εγγυητής υποχρεούται να καταθέσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 5 της παρούσας καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή και ότι θα είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Τα δικαιολογητικά του εγγυητή κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Πύργου και συνοδεύουν το φάκελο που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του προηγούμενου άρθρου. ΑΡΘΡΟ 7 Εγγυητική επιστολή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού 1.890,00, το ποσό υπολογίστηκε ίσο με το 10% της πρώτης προσφοράς 210,00 Χ 90 οχήματα. (Υπολογίστηκε ότι θα συλλεχθούν περίπου 90 οχήματα για χρονικό διάστημα ενός έτους). Η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% επί του γινομένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 90 για την διασφάλιση τήρησης όλων των όρων της σύμβασης. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης αυτή επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά το πέρας της εργασίας, δηλαδή στο τέλος της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 Υπογραφή πρακτικού Ενστάσεις Μετά την λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά

5 καλείται εγγράφως από τον πρόεδρο της Επιτροπής εντός προθεσμίας 48 ωρών να συμμορφωθεί. Αν παρέλθει άκαρπη η προθεσμία ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Η δε εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Δήμου Πύργου. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού κατατίθενται προς την επιτροπή διαγωνισμού έως και μία μέρα μετά από την τοιχοκόλληση του πρακτικού δημοπρασίας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύργου και μόνο από αυτούς που συμμετείχαν στην διαδικασία. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 9 Υπογραφή σύμβασης Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης. Διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου Πύργου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ο τελευταίος πλειοδότης, σε περίπτωση μη έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας, δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Δήμου Πύργου. ΑΡΘΡΟ 10 Καταβολή αντίτιμου Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία όχληση από τον Δήμο Πύργου το συμφωνημένο και το αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ κάθε τρίμηνο, εξαιρούμενων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που υπογράφεται μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Πύργου συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό καταστροφής που οφείλει η εταιρεία να εκδώσει. Σε περίπτωση: α)άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του 15μέρου της καταβολής των οφειλόμενων, β)αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλόμενων και γ) διαφωνία σχετικά με το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού με αποτέλεσμα τη μη καταβολή του, ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν σχετικού εγγράφου χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωσης ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου Πύργου. ΑΡΘΡΟ 11 Διάρκεια σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της, με δυνατότητα επέκτασης ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι. ΑΡΘΡΟ 12 Όροι και υποχρεώσεις της σύμβασης Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πύργου υποχρεούται σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004:

6 Να εντοπίζει και να καταγράφει τα χαρακτηρισμένα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» ή αλλιώς «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής», τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύργου. Να προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες ώστε τα εγκαταλελειμμένα οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Πύργου ως ΟΤΚΖ μετά από την παρέλευση των απαιτούμενων από τον νόμο προθεσμιών. Να επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης οχημάτων. Να εκδίδει όλα τα έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 116/2004. Να κρατάει σε αρχείο όλα τα παραστατικά ξεχωριστά για κάθε όχημα (πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, πιστοποιητικά καταστροφής κλπ). Τα παραστατικά αφού συμπληρωθούν υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου Πύργου και τον εκπρόσωπο ή οδηγό της εταιρείας. Η ανάδοχος εταιρεία: Δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει όχημα που της έχει υποδείξει ο Δήμος Πύργου ως ΟΤΚΖ, ανεξαρτήτως αποστάσεως εφόσον βρίσκεται στα διοικητικά όριά του. Η συλλογή, μεταφορά και φύλαξη των οχημάτων γίνεται με δικά της έξοδα. Οφείλει να διαχειριστεί το κάθε όχημα σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 και να εκδώσει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό καταστροφής. Η περισυλλογή των οχημάτων θα γίνεται το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου Πύργου προς την εταιρεία. Η ειδοποίηση αυτή θα γίνεται με τρόπο που θα καθορισθεί μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Πύργου είτε εγγράφως (έγγραφη ενημέρωση, fax, ) είτε προφορικά (τηλεφωνική επικοινωνία κλπ). Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Δήμο Πύργου έναντι του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προκληθεί κατά την αποκομιδή και μεταφορά (φορτοεκφόρτωση) των οχημάτων. ΑΡΘΡΟ 13 Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί σε οποιοδήποτε τρίτο. ΑΡΘΡΟ 14 Παράβαση όρων Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνο όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση. ΑΡΘΡΟ 15 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Πύργου κα Καλάκου Στεφανία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, 1 ος όροφος Πολύκεντρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ).

7 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Α: 60 ΠΩΡ2-91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ. - 6369 - Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΛΞ-7ΕΥ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω, 06/03/2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. Πρωτ: 8767 & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τηλ: 210-3427066 Fax: 210-3479087 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555 Βύρωνας,14/7/2014 Αριθ. Πρωτ.:21494 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, 27/2/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18872 Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

κυριότητας του Δήμου Δράμας με φανερή, προφορική, πλειοδοτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

κυριότητας του Δήμου Δράμας με φανερή, προφορική, πλειοδοτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 &1 η ς Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350630 Fax: 2521023343 Ηλ. Δ/νση.: www.dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το υπ αρ. 6069/9-9-13 Πρακτικό Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων υλικών, τα συγκεκριµένα εκποιούµενα -ανακυκλωσιµα είδη είναι :

Σύµφωνα µε το υπ αρ. 6069/9-9-13 Πρακτικό Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων υλικών, τα συγκεκριµένα εκποιούµενα -ανακυκλωσιµα είδη είναι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΜΑΤΩΝ «Εκποίηση Ανακυκλώσιµων Υλικών της ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων» ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέρµη 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25525 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: 2 ο χλµ Θέρµης Τριαδίου. ΤΚ:57 001 Πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002616390 2015-03-05

15PROC002616390 2015-03-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 3/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα