Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ν.. 703/70 (ΦΕΚ Α' 219) : Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ικαίωµα βοσκής. Άρθρον Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του από 24.9/ Β.. <περί κωδικοποιήσεως εις ενιαιον κειµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων> αντικαθίσταται ως εξής : <Οι καταστάντες δηµόται συνεπεία αιτήσεως ή άλλως, έχουν δικαίωµα καρπώσεως των βοσκησίµων τόπων του δήµου ή της κοινότητος µετά τριετή, από της εγγραφής των, πραγµατικήν και συνεχή εις τον δήµο ή κοινότητα εγκατάστασιν. Κατά την τριετίαν ταύτην έχουν το δικαίωµα χρήσεως των βοσκησίµων τόπων επί τη καταβολή του δια τους δηµότας καθοριζόµενου εκάστοτε δικαιώµατος βοσκής προσηυξηµενου κατά είκοσι τοις εκατόν (20%)>. 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του αυτού Β.. αντικαθίσταται ως εξής : <1. Το Συµβουλιον δι αποφάσεως του λαµβανοµένης δυο τουλάχιστον µήνας προ της ενάρξεως του οικονοµικού έτους. Α. Ορίζει: α. Λεπτοµερώς κατά θέσεις και έκτασιν τους βοσκησίµους τόπους τον τρόπον της χρήσεως αυτών και τον αριθµόν των ζώων µεγάλων ή µικρών, ών επιτρέπεται η βοσκή. Εν ανεπαρκεία των βοσκησίµων τόπων το συµβουλιον ορίζει κατά δηµοτην τον ανώτατον αριθµόν των µικρών και µεγάλων ζώων αυτού, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή εν αυτοίς. β. Το τυχόν υπάρχον περίσσευµα βοσκησίµων τόπων κατ έκτασιν, όρια και το είδος των δεκτών προς βοσκήν εις αυτό ζώων. γ. Το ετήσιον δικαίωµα βοσκής των ζώων όπερ υποχρεούται να καταβάλη πάς όστις νοµίµως βόσκει τα ζώα του εις τας βοσκάς. Β. Βεβαιοί δια λεπτοµερούς καταλόγου καταχωριζόµενου εις την απόφασιν αυτού, τον ολικον αριθµόν των µικρών και µεγάλων ζώων τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγη εις τας βοσκάς>. Εµπορία ποσίµων ιαµατικών ή µη υδάτων Άρθρον 2.- Το άρθρον 12 του από 24.9/ Β.. 9άρθρον 12) του Ν /54 αντικαθίσταται ως εξής : <1. Η εµπορία ποσίµων ιαµατικών ή µη υδάτων ανηκόντων εις δήµους και κοινότητας και διατιθεµένων είτε αυτουσίως, είτε κατόπιν µετατροπής, δι αναµίξεως µετά χηµικών ουσιών, ή οιωνδήποτε χυµών, υπό οιανδήποτε ονοµασίαν, κατάστασιν και συσκευασίαν, επιτρέπεται µόνον κατόπιν άδειας, χορηγούµενης δι αποφάσεως του συµβουλίου προσδιορίζοντος και την χρονικην διάρκειαν επί τη αιτήσει του ενδιαφερόµενου. 2. Το συµβούλιον αποφασίζει την αποδοχήν ή µη της κατά την προηγουµενην παράγραφον αιτήσεως µετά προηγουµένην παράγραφον αιτήσεως µετά

2 προηγουµενην γνώµην του προϊστάµενου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Νοµού. 3. Ο τυγχάνων αδείας υποχρεούται να τηρή πλήρως τους κατά τας κειµενας διατάξεις όρους τους εξασφαλίζοντας την γνησιότητα και υγιεινήν κατάστασιν των υδάτων και, να καταβάλη υπέρ του δήµου ή της κοινότητος, δικαίωµα όπερ ορίζεται εις δέκα τοις εκατόν επί της αξίας χονδρικής πωλήσεως των υδάτων εις τον τόπος παραγωγής. 4. Η παράβασις των υπό των οικείων διατάξεων καθοριζοµένων όρων, βεβαιούµενη υπό εντεταλµένων οργάνων του δήµου ή της κοινότητος, παρέχει το δικαίωµα ανακλήσεως της αδείας δι αποφάσεως του συµβουλίου, ειδικώς, ητιολογηµένης, και εγκρινοµένης υπό του Νοµάρχου. 5. Όστις άνευ αδείας προβαίνει εις εµπειρίαν των εν λόγω υδάτων τιµωρείται µε τας ποινάς του άρθρου 102 του Ν. 1165/17-21 Μαρτίου 1918 <περί Τελωνειακού Κώδικος>. 6. Επί υδάτων προοριζοµένων προς κατανάλωσιν εκτός της Ελληνικής Επικρατείας δεν εισπράττεται δικαίωµα. Η εξαγωγή βεβαιουται υπό της αρµοδίας Τελωνειακής Αρχής. 7. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις εκτιµωµένας υπό του νοµάρχου, δύναται το συµβουλιον, να χορηγή εις ιδιώτας επί τη αιτήσει των και επί καταβολή του ανωτέρω δικαιώµατος εµπορίας, άδειαν µεταφοράς ύδατος ποσίµου, αποκλειστικώς όµως διατιθεµένου δια την ύδρευσιν υπό τον όρον, ότι η διάθεσις τούτου εις τους κατοίκους, θα γίνεται επί καταβολή τιµήµατος, οριζόµενου υπό της οικείας αγορανοµικής επιτροπής και απ ευθείας εκ του βυτίου, εφ όσον, τηρούνται οι απαραίτητοι όροι υγιεινής, κατά βεβαιώσιν του αρµοδίου Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, ανανεουµένην ανά τριάκοντα ηµέρας µερίµνη του αδειούχου>. ιαρρύθµισις τέλους χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων. Άρθρον 3.- Το άρθρον 13 του Β.. της 24-9/ αντικαθίσταται ως ακολούθως : <1. Επιβάλλεται υπέρ δήµου ή κοινότητος, πληθυσµού άνω των κατοίκων, τέλος εις βάρος των χρησιµοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόµια, οδούς, πλατείας, εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστοι χώροι, κατά την έννοια του παρόντος, νοείται και το δαπεδον χώρων µεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών (στοαί και αποτιµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων) αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδροµίων, και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν. 2.α. Οι χώροι επί των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις, της χρήσεως, καθορίζονται υπό του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητος δια πράξεως αυτού εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην επιτροπής συγκροτούµενης, κατ έτος δι αποφάσεως του Νοµάρχου κατ αίτησιν του ενδιαφερόµενου δήµου ή κοινότητος, απαρτιζόµενης εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Νοµαρχίας, ενός αστυνοµικού οργάνου υποδεικνυόµενου υπό του ιοικητού της περιφερείας, ενός τεχνικού υπαλλήλου αρµοδιότητος Υπουργείου ηµοσίων Έργων ή ΤΥ Κ και ενός δηµοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, άνευ ψήφου, υποδεικνυόµενου υπό του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητος όστις εισηγείται λεπτοµερώς και εγγράφως εις την επιτροπήν κατ επιτόπιον συνεδρίασιν αυτής. Κατά προτασιν του δηµάρχου δύνανται να ορίζονται επιτροπαί κατά περιοχάς.

3 β. Η πράξις αύτη του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητος εγκρίνεται δι αποφάσεως του συµβολαίου. Εις δήµους πληθυσµού άνω των κατοίκων η απόφασις του συµβουλίου δηµοσιεύεται άπαξ εις µίνα ή δυο εφηµερίδας της πόλεως ή του Νοµού. 3.α. Το τέλος χρήσεως των κατά τας προηγουµενας παραγράφους πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων ορίζεται κατά την διαδικασίαν της προηγουµένης παραγράφου ετησίως, κατά τετραγωνικόν µέτρον µέσου όρου του εκάστοτε ετήσιου µισθώµατος του καταστήµατος του επιχειρηµατίου και των µισθωµάτων των καταστηµάτων των κειµένων εν όλω ή εν µέρει ακτίνα 10 µέτρων µε κέντρον το µέσον της βάσεως της προσόψεως τούτου. β. Ως µίσθωµα καταστήµατος δια την εφαρµογήν του παρόντος άρθρου λαµβάνεται το συµβατικον εκτός αν η Οικονοµική Εφορία καθώρισε µεγαλύτερον τεκµαρτόν οπότε λαµβάνεται τούτο και επί ιδιοχρήσεως το υπό της Οικονοµικής Εφορίας καθορισθέν. γ. Επί χρησιµοποιήσεως των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης του καταστήµατος, το τέλος ορίζεται ετησίως κατά τετραγωνικόν µέτρον εις 100% του κατά τα προηγούµενα εδάφια καθοριζόµενου κατά τετραγωνικον µετρον ετήσιου µισθώµατος. δ. Επί καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδού υπό ανοικοδοµούντος το τέλος, ορίζεται κατά ζώνας δι αποφάσεως του συµβουλίου από δραχµάς 0,20 έως 2 κατά τετραγωνικόν µέτρον ηµερησίως. ε. Επί πάσης άλλης περιπτώσεως το τέλος προσδιορίζεται δι αποφάσεως του οικείου συµβουλίου, υποκείµενης εις την έγκρισιν του νοµάρχου, δυναµένου και να µεταρρυθµίζη ταύτην, µετ εκτίµησιν του καταλαµβανόµενου χώρου και της εκ τούτου ωφελείας του καταλαµβάνοντας τον χώρον. 4. Εις περίπτωσιν αυθαιρέτου χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, περί ών αι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων 2 και 3, επιβάλλεται πλην των αναλογούντων τελών και χρηµατικον πρόστιµον ίσιον προς τα αναλογούντα τέλη δια το διάστηµα της αυθαιρέτου χρήσεως. 5. εν υπόκεινται εις τέλος οι χρησιµοποιούντες τους κοινοχρήστους χώρους των δήµων και κοινοτήτων ή το υπέδαφος αυτών δυνάµει ειδικής διατάξεως νόµου ή συµβάσεως µετά του ηµοσίου κυρωθείσης νοµοθετικώς, εις εκτέλεσιν των οποίων γίνεται χρήσις των ως άνω δηµοτικών ή κοινοτικών χώρων, εφ όσον υπό των διατάξεων τούτων προβλέπεται ρητώς απαλλαγή από του τέλους τούτου. 6. Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβαλλόµενα τέλη βεβαιούνται εφ άπαξ ετησίως κατά ηµερολογιακόν έτος και καταβάλλονται εις ίσας µηνιαίας δόσεις. 7. Ο προτιθέµενος να χρησιµοποιηση τους ως άνω χώρου ή το υπέδαφος αυτών οφείλει να υποβάλη προ της χρήσεως σχετικην αίτησιν, επέχουσαν θέσιν δηλώσεως, εις την αρµοδίαν αστυνοµικήν αρχήν. Εις την αίτησιν αναγράφονται : α. Η επωνυµία, το είδος και η τοποθεσία της ασκούµενης επιχειρήσεως, β. το εµβαδόν του καταστήµατος και το καταβαλλόµενον ή τεκµαρτόν µίσθωµα κατά τα εν παραγράφω 3 οριζόµενα και γ. η έκτασις του αιτούµενου χώρου και η χρονική διάρκεια δι ήν αιτείται η παραχώρησις της χρήσεως αυτού. Η αστυνοµική αρχή διαβιβάζει την αίτησιν εις δηµοτικήν ή κοινοτικήν αρχήν, µετά γνώµης ούσης υποχρεωτικής περί χορηγήσεως ή µη της αιτούµενης αδείας. 8. Η χρήσις των πλατειών διατίθεται εις τους εκµεταλλευόµενους τα περί αυτάς καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεµφερείς επιχειρήσεις και καταστήµατα κατά τα δι αποφάσεως της δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής ειδικώτερον οριζόµενα. Επιτρέπεται η παραχώρησις συνεχόµενου χώρου, εφ όσον δεν θίγονται δικαιώµατα ετέρου δικαιουµένου, εάν όµως οι δικαιούµενοι αυτού είναι πλείονες του ενός, ο συνεχόµενος ούτος χώρος παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων

4 των καταστηµάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λπ.). Εν ουδεµία περιπτώσει ο παραχωρούµενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και εις πεζοδρόµιον παρακειµένου καταστήµατος ή κατοικίας, ει µη µόνον τη εγγράφω συγκαταθέσει του χρησιµοποιούντος ή κατέχοντος ταύτα. Προκειµένου περί πλατειών, ένθα προβάλλονται δηµοτικά ή κοινοτικά καταστήµατα χρησιµοποιούµενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεµφερείς επιχειρήσεις, ο συνεχόµενος χώρος του προβαλλοµένου εις τοιούτου παραχωρείται εις ταύτα, έστω και αν ο χώρος ούτος (συνεχόµενος) αποτελή προβολην ετέρου µη δηµοτικού καταστήµατος, εκτός αν άλλως διέλαβεν η σχετική µεταξύ του δήµου ή της κοινότητος και του εκµεταλλευτού µισθωτού σύµβασις. 9. Ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητος εκδίδει την άδειαν ορίζων εν αυτή την τοποθεσίαν, την έκτασιν του παραχωρούµενου χώρου, το είδος και την διάρκειαν της χρήσεως και το καταβλητέον τέλος. Η άδεια παραδίδεται εις τον ενδιαφεροµενον επί τη καταβολή της πρώτης δόσεως του καθορισθέντος τέλους. 10. Ο άνευ αδεία ποιούµενος χρήσιν των περί ών το παρόν άρθρον κοινοχρήστων κ.λπ. χώρων, τιµωρείται µε τας ποινας του άρθρου 58 του Ποινικού Κώδικος. Με τα ς αυτάς ποινάς τιµωρείται και ο καθ υπέρβασιν της χορηγηθείσης αυτώ αδείας ποιούµενος χρήσιν των αυτών χώρων, ως και ο χορηγών άδειαν χρήσεως των χώρων τούτων κατά παράβασιν των δια του παρόντος Ν.. τιθεµένων περιορισµών. Η αστυνοµική αρχή είτε αυτεπαγγέλτως επιλαµβανόµενη, είτε τη αιτήσει του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητος, δύναται να παρεµποδίζη την άνευ αδείας χρησιν των περί ών πρόκειται χώρων, ως και να αποµακρύνη εξ αυτών αντικείµενα αυθαιρέτως τοποθετηθέντα. 11. Εάν ο τυχών αδείας χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερηθή της χρήσεως ταύτης εν όλω ή εν µέρει ένεκα µέτρων ληφθέντων παρά δηµοσίων ή δηµοτικών αρχών, ο δήµος ή η κοινοτης υποχρεούνται εις επιστροφήν του αναλογούντος τέλους οριζόµενου δι αποφάσεως του συµβουλίου. 12. Υπό τας προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου άδεια του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητος απαιτείται και δια την χρήσιν πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων παρά στασίµων υπαιθρίων πωλητών. Εν τη αδεία, ήτις υποχρεωτικώς κοινοποιείται υπό του οικείου δήµου ή κοινότητος και εις την αστυνοµικήν αρχήν, ορίζεται η θέσις, το είδος χρήσεως, ο χρόνος διαρκείας µη δυνάµενος και εξηκνήται πέραν του τέλους του έτους καθ ό εκδίδεται η άδεια, το καταβλητέον τέλος, ως και πάσα υπόδειξις εξυπηρετούσα αισθητικώς και τουριστικώς την πόλιν. Η αστυνοµική αρχή εποπτεύει και ελέγχει την άνευ αδείας ή καθ υπέρβασιν της χορηγηθείσης τοιαύτης εγκατάστασιν των πάσης φύσεως µικροπωλητών. 13. Ουδεµία άλλη αρχή ή νοµικον πρόσωπον ή ίδρυµα, έχει αρµοδιότητα να εκδίδη αδείας χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών, αλσών ανηκόντων εις δήµους ή κοινότητας ή παραχωρηθέντων αυτοίς προς εκµετάλλευσιν, στοών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, πλην του δήµου ή της κοινότητας. 14. Επί κοινοχρήστων χώρων µη ευρισκοµένων προ καταστηµάτων ή εις την προβολήν αυτών, απαιτείται πάντοτε, δια την διάθεσιν της χρήσεως αυτών προς εκµετάλλευσιν, η διενέργεια δηµοπρασίας, τηρουµένων, των εκάστοτε διατάξεων περί των όρων διενεργείας δηµοπρασίας δι εκµίσθωσιν δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων.

5 15. Το ως άνω τέλος επιτρέπεται να επιβληθή και παρά δήµων ή κοινοτήτων κάτω των κατοίκων δι αποφάσεως του συµβουλίου, υποκείµενης εις την έγκρισιν του νοµάρχου. 16. Του τέλους του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται οι ανάπηροι και τα θύµατα πολέµου, εις τους οποίους εχορηγήθη άδεια ιδρύσεως περιπτέρου, κατ εφαρµογήν του νόµου 4042/1929 και του Α.Ν. 1324/ ι αποφάσεως του επί των Εσωτερικών Υπουργού, ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Τέλος διαφηµίσεων Άρθρον Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του από 24-9/ Β. /τος αντικαθίσταται ως ακολούθως : <2. Το κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του αυτού Β. /τος τέλος ορίζεται α. εις ποσοστον 6% της δαπάνης διαφηµίσεως, προκειµένου περί φωτεινών διαφηµίσεων, ως και των διαφηµίσεων επί στεγών οικείων και επί καταστηµάτων ξένης ιδιοκτησίας και β. εις ποσοστον 3% της δαπάνης διαφηµίσεως εις τας λοιπάς περιπτώσεις εις άς περιπτώσεις εις άς περιλαµβάνονται και αι δια κινηµατογραφικών προβολών ενεργουµεναι διαφηµίσεις. 2. Μετά την παράγραφον 2 του άρθρου 15 του από 24-9/ Β./δτος προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 έχουσαι ούτω : 3. Ως δαπάνη διαφηµίσεως λογίζεται το υπό του διαφηµιζόµενου καταβαλλοµενον ποσόν δια την διενέργειαν της διαφηµίσεως υπό µορφήν, είτε αποζηµιώσεως της διαφηµιστικής επιχειρήσεως (είτε δικαιώµατος διαφηµίσεως) είτε µισθώµατος, είτε δαπάνης οιασδήποτε άλλης φύσεως γενοµένης ένεκεν της διαφηµίσεως. 4. Εξαιρούνται του τέλους διαφηµίσεων αι δια των εφηµερίδων, του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως ενεργούµεναι διαφηµίσεις>. 'Αρθρο 5 : Το άρθρον 16 του από 24-9/ Β. /τος αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. ικαιούχος του τέλους διαφηµίσεως είναι ο δήµος ή η κοινότης εις την περιφέρειαν του οποίου γίνεται η διαφήµισις. Προκειµένου περί διαφηµίσεων ενεργουµένων εντός ή εκτός των οχηµάτων, των σιδηροδρόµων, ηλεκτροκινήτων µετά κεραίας οχηµάτων, ως και αυτοκινήτων δικαιούχος του τέλους είναι ο δήµος ή η κοινότης ένθα η έδρα της επιχειρήσεως του οχήµατος. 2. Η διαφήµισις ενεργείται µετά προηγουµένην έγγραφον άδειαν του κατά την προηγουµένην παράγραφον δηµάρχου ή προέδρου κοινότητος και καταβολήν του αναλογούντος τέλους κατόπιν αιτήσεως του διαφηµιζοµένου, επεχούσης θέσιν δηλώσεως και περιεχούσης τα κύρια στοιχεία, εν οις και το ποσόν της δαπάνης. 3. Επί συνεχιζοµένων διαφηµίσεων, το τέλος καταβάλλεται α)αφ άπαξ, δι ολόκληρον την περίοδον διαφηµίσεως, εφ όσον η σχετική δαπάνη προκαταβάλλεται εξ ολοκλήρου υπό του διαφηµιζοµένου, β)τµηµατικώς, εφ όσον η σχετική δαπάνη καταβάλλεται υπό του διαφηµιζοµένου κατά χρονικάς περιόδους, εν πάση, δε περιπτώσει προ της ενάρξεως των περιόδων τούτων διαφηµίσεως.

6 4. Το τέλος βαρύνει τον διαφηµιζόµενον, ως και τον κατ εντολήν αυτού ενεργούντα την διαφήµισιν, καθιστάµενον συνυπόχρεων µετά του διαφηµιζοµένου. 5. Η δαπάνη διαφηµίσεως δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη της διαφηµιζοµένης επιχειρήσεως, προκειµένου προσδιορισµού των κερδών αυτής, των υπαγοµένων εις φορολογίαν εισοδήµατος, εάν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους δια τριπλοτύπου εισπράξεως του οικείου δήµου ή κοινότητος. 6. Απαγορεύεται η ενέργεια διαφηµίσεως άνευ προηγουµένης καταβολής του αναλογούντος τέλους. Εν περιπτώσει παραβάσεως της διατάξεως ταύτης επιβάλλεται εις βάρος τουδ ιαφηµίζοντος και διαφηµιζοµένου χρηµατικόν πρόστιµον ίσον προς το αναλογούν εις την διαφήµισιν τέλος. Το πρόστιµον επιβάλλεται δι αποφάσεως του δηµάρχου ή προέδρου κοινότητος υποκειµένης εις τα υπό των διατάξεων του άρθρου 72 του Β.. της 24-9/ , ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρου 40 του Ν..4260/62 προβλεπόµενα ένδικα µέσα. 7. Εν τη επιβολή του τέλους δεν εφαρµόζεται η διάταξις του άρθρου 5 του Ν..2176/52 «περί µέτρων προστασίας της επαρχιακής βιοµηχανίας». 'Αρθρο 6 : Το άρθρον 17 του από 24-9/ Β. /τος αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. ιαφήµισις φωτεινή δια πινακίδων ή δι οιωνδήποτε άλλων µέσων εις πλατείας, οδούς, πεζοδρόµια, άλση, σιδηροδροµικούς, αεροπορικούς και λιµενικούς σταθµούς, ηλεκτρικούς στύλους και στύλους εν γένει εταιρειών κοινής ωφεείας, τοποθετηµένους δυνάµει συµβάσεως µετά του δηµοσίου, του δήµου ή της κοινότητος εις δηµοσίους χώρους της πόλεως, εις την εξωτερικήν πλευράν των οχηµάτων δηµοσίας χρήσεως και εις κοινοχρήστους χώρους εν γένει επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας του αρµοδίου δηµάρχου ή προέδρου κοινότητος. Ο δήµαρχος ή ο προέδρου της κοινότητος οφείλει να αρνηθή την χορήγησιν αδείας διαφηµίσεως του ανωτέρω είδους εις τους χώρους του προηγουµένου εδαφίου, εάν η διαφήµισις είναι επικίνδυνος από απόψεως κατασκευής της δια την σωµατικήν ακεραιότητα των πολιτών, ή παρεµποδίζη καθ οιονδήποτε τρόπον την ελευθέραν χρήσιν του κοινοχρήστου χώρου ή την κυκλοφορίαν ή ζηµιοί από καλαισθητικής απόψεως την εν γένει εµφάνισιν της πόλεως, µετά σύµφωνον δε γνώµην της αρµοδίας αστυνοµικής αρχής, όταν η διαφήµισις προσβάλη τα χρηστά ήθη. 2. Ο δήµος ή η κοινότης δικαιούνται δι αποφάσεως του συµβουλίου να προβαίνη εις την παραχώρησιν επ ανταλλάγµατι προς διαφηµιστικήν εκµετάλλευσιν προνοµιακώς ωρισµένων κοινοχρήστων χώρων ή άλλων τόπων ή µέσων, διαφηµίσεως, περί ων αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δια πλειστηριασµού και χρονικόν διάστηµα καθοριζόµενον υπό της σχετικής διακηρύξεως. Εις τοιαύτην περίπτωσιν ο ανάδοχος υποχρεούται και εις καταβολήν του κατά το άρθρον 4 του παρόντος επιβαλλοµένου τέλους διαφηµίσεως». 'Αρθρο 7 : Τέλη καθαριότητος και σταθµεύσεως δηµοσίας και ιδιωτικής χρήσεως αυτ/των και οχηµάτων εν γένει 1. Το κατά τας διατάξεις του άρθ. 19 του από 24-9/ Β../τος επιβαλλόµενον υπό των δήµων και κοινοτήτων τέλος χρήσεως δηµοτικών και

7 κοινοτικών οδών, πλατειών, δια την κυκλοφοριάν των πάσης κατηγορίας αυτοκινήτων και οχηµάτων (λεωφορείων επιβατικών, φορτηγών τρικύκλων και δικύκλων κλπ.) εν γένει ιδιωτικής χρήσεως, ως και το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του αυτού ως άνω Β../τος τέλος καθαριότητος επί των αυτών αυτοκινήτων και οχηµάτων, ανερχόµενα εν συνόλω εις το κατά τα κατωτέρω οριζόµενον ποσοστόν, συµβεβαιούνται και συνεισπράττονται µετά των δια του Νοµ. 2367/1953 "περί κυριότητος, ταξινοµήσεως αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων", ως ούτος ισχύει τροποποιηθείς, επιβαλλοµένων υπέρ του ηµοσίου τελών κυκλοφορίας και αποδίδονται εις τον δήµον ή την κοινότητα, και αποδίδονται εις τον δήµον ή την κοινότητα της κατοικίας του κατόχου του αυτοκινήτου. Τα αυτοκίνητα ταύτα, δεν επιτρέπεται να επιβαρύνωνται δι'ουδενός ετέρου δηµοτικού ή κοινοτικού τέλους. 2. Κατά την αυτήν διαδικασίαν συµβεβαιούται και συνεισπράττεται το, κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του ως άνω Β../τος, τέλος καθαριότητος επί των αυτοκινήτων και εν γένει οχηµάτων δηµοσίας χρήσεως. Τα κατά τ'ανωτέρω επιβαλλόµενα τέλη καθαριότητας και χρήσεως δηµοτικών οδών, πλατειών, ορίζονται εις ποσοστόν 10% των υπέρ του δηµοσίου επιβαλλοµένων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. (Τα τέλη καθαριότητας και σταθµεύσεως αυτοκινήτων αναπροσαρµόστηκαν βλ. άρθρ.16 παρ.2 Ν.1080/80, ΦΕΚ 246 Α). 3. ια τα αστικά λεωφορεία, άτινα απαλλάσσονται της καταβολής τελών κυκλοφορίας προς το ήµοσιον, το καταβλητέον εις τον δήµον ή κοινότητα τέλος, ορίζεται εις 5% επί του κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1498/1938 καταβαλλοµένου εις το δηµόσιον ειδικού φόρου. 4. Αι διατάξεις του Α.Ν. 170/1967 δεν θίγονται εκ των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 'Αρθρο 8 : Είσπραξις τελών καθαριότητος και φωτισµού υπό.ε.η. 1. Η παρ.1 του άρθρου 1 της υπ αριθµ.54/62 πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου, κυρωθείσης δια του άρθρου 101 του Ν..4260/62 «περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την Γενικήν ιεύθυνσιν ιοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα κατά τα άρθρα 21 και 22 του από 24-9/ Β.. ως το τελευταίον τούτο συνεπληρώθη υπό του άρθρου 34 του Ν..4260/62, τέλη: α)καθαριότητος και β)φωτισµού, τα υπολογιζόµενα επί των χρησιµοποιουµένων δια κατοικίας ακινήτων και ως καταστηµάτων ή επιχειρήσεων πάσης φύσεως και επαγγελµατικών εγκαταστάσεων εν γένει, εισπράττονται υπό της ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (.Ε.Η.) µετά των λογαριασµών αντιτίµου καταναλωθείσης ηλεκτρικής ενεργείας, κατά τας ειδικωτέρας διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 12 του άρθρου 1 της παρούσης». 2. Επιτρέπεται ν εξαιρεθούν του µέτρου της υποχρεωτικής συνεισπράξεως, δήµοι ή κοινότητες, εις ους συντρέχουν ειδικοί λόγοι, δι ητιολογηµένης αποφάσεως του συµβουλίου αυτών, υποκειµένης εις την έγκρισιν του οικείου νοµάρχου. 3. Το κατά την παράγραφον 8 της εν τω παρόντι άρθρω Πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου, καταβαλλόµενον εις την.ε.η. ποσοστόν 7% επί των εισπραττοµένων τελών προς κάλυψιν των εκ της συνεισπράξεως δαπανών της, µειούται εις δύο τοις εκατόν (2%).

8 4. Αι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της ως άνω Π.Υ.Σ., καταργούνται. 5. Αι διατάξεις του Α.Ν.507/68 «περί των τελών καθαριότητος και φωτισµού εις τους ήµους Αθηναίων και Πειραιώς» δεν θίγονται εκ των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Φόρος ζύθου Άρθρον 9.- Το άρθρον 39 του από 24-9/ Β.., ως αντικατεστάθη δια τους άρθρου 38 του Ν /1962, αντικαθίσταται ως εξής : <1. Επιβάλλεται υπέρ των δήµων και κοινοτήτων φόρος τρία τοις εκατόν (3%) επί της αξίας του εις το εσωτερικόν πωλουµένου ζύθου, καταβαλλόµενος παρά των επιχειρήσεων παραγωγής ζύθου. Ως φορολογητέα αξία θεωρείται η αξία πωλήσεως του ζύθου υπό του εργοστασίου ζυθοποιίας. Τα της επιπτώσεως του φόρου τούτου ρυθµίζονται δι αγορανοµικών διατάξεων εκδιδοµένων παρά του Υπουργού Εµπορίου. 2. Ο κατά την προηγουµένην παράγραφον φόρος, αναγραφοµένος επί του κατά τας κειµένας διατάξεις εκδιδοµένου τιµολογίου, κατατίθεται υπό των υποχρέων εργοστασίων ζυθοποιίας, εις το δηµόσιον ταµείον της περιφερείας των. Ο διευθυντής του αρµοδίου δηµοσίου ταµείου, υποχρεούται όπως εις το τέλος εκάστου µηνός, φέρη τα κατατεθέντα ποσά εις ειδικον λογαριασµόν παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και ανείων <Φόρος ζύθου υπέρ δήµων και κοινοτήτων>. Η κατανοµή του φόρου τούτου εις πάντας τους δήµους και κοινότητας, του Κράτους, ενεργείται υπό του Υπουργού των Εσωτερικών, ανά τρίµηνον, αναλόγως του πραγµατικού πληθυσµού αυτών του εµφαινόµενου εις τους δηµοσιευόµενους επισήµους πίνακας των αποτελεσµάτων της τελευταίας εκάστοτε γενικής απογραφής. 3. ια κοινής αποφάσεως των επί των Εσωτερικών και Οικονοµικών Υπουργών, ρυθµίζονται αι λεπτοµέρειαι εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου>. (Με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09, ορίζεται ότι : «1. α. Το Ειδικό Συνδυασµένο Πρόγραµµα Απασχόλησης, το οποίο προβλέπεται στο από 1ης Ιουνίου 2009 Μνηµόνιο πλαισίου αρχών συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.. και της ΚΕ ΚΕ, χρηµατοδοτείται, κατά το µέρος που αφορά στη συµµετοχή των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, από το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970) και το µέρος των εσόδων των τελών διαφήµισης και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων (άρθρα 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001 και 24 παράγραφος 19 του ν. 2130/1993 αντίστοιχα). Κατά το µέρος που αφορά τον Ο.Α.Ε.. το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ανωτέρω Μνηµόνιο, τα οποία εξειδικεύονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. β. Προς τούτο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράµµατος, τα έσοδα των οικείων λογαριασµών που τηρούνται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, µεταφέρονται σε νέο λογαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος και κατανέµονται κάθε τρίµηνο, µε απόφαση και χρηµατική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών

9 στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., ύστερα από πρόταση της ΚΕ ΚΕ και µε βάση την κάλυψη των αιτούµενων θέσεων εργασίας. γ. Στους προσλαµβανοµένους, σύµφωνα µε τους όρους του ανωτέρω Μνηµονίου, δεν καταβάλλονται τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αριθµ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β) κ.υ.α., όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε οποιαδήποτε άλλη αµοιβή πέραν της προβλεπόµενης στο ίδιο Μνηµόνιο»). (Με την παρ. 1 του άρθρου 284 του Ν. 3852/10, ΦΕΚ-87 Α/7-6-10, ορίζεται ότι : «1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63, του ν. 3801/2009, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 163 Α ), καταργούνται από την έναρξη της ισχύος τους. Τα έσοδα από το φόρο ζύθου, τα τέλη διαφήµισης και ακίνητης περιουσίας που προβλέπονται στην καταργούµενη διάταξη, αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις»). Φόρος ακαλύπτων χώρων Άρθρον 10.- Το άρθρον 38 του από 24-9/ Β.., αντικαθίσταται ως ακολούθως : <1. Επιβάλλεται υπέρ των δήµων πληθυσµού άνω των ως και των δήµων και κοινοτήτων περιφερειών της τέως /νσεως Πρωτευούσης και του πρώην ήµου Θεσσαλονίκης, ετήσιος φόρος επί των εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ακαλύπτων χώρων, εφ όσον έκαστος τούτων αποτελεί άρτιον και οικοδοµήσιµον οικόπεδον κατά τας ισχύουσας διατάξεις. Ο φόρος ούτος, βαρύνων τον κατά την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους κύριον του ακινήτου, εν περιπτώσει µη επικαρπίας ή νοµής, τον επικαρπωτήν ή νοµέα, ορίζεται εις ποσοστον 0,30% επί της κατά την χρονολογίαν ταύτην αγοραίας αξίας του ακαλύπτου χώρου, εφ όσον αύτη υπερβαίνει τας δραχµών. 2. Ακάλυπτοι χώροι εφ ών υπάρχουν οικοδοµαί αξίας µείζονος του ενός πέµπτου της αξίας αυτών δεν υπόκεινται εις φόρον. Εις τον υπολογισµόν της αξίας των επί των ακαλύπτων χώρων οικοδοµών προβαίνει η Επιτροπή της παραγράφου Προς υπολογισµόν του κατά την παράγραφον 1 φόρου, λαµβάνεται το σύνολον των εις τον αυτόν φορολογουµενον ανηκόντων και εντός του αυτού δήµου ή κοινότητος κειµένων ακαλύπτων χώρων, συνεχόµενων ή µη. Εν περιπτώσει συνιδιοκτησίας το ποσόν του φόρου υπολογίζεται κατά τον λόγον της µερίδος εκάστου. 4. Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νοµεύς των κατά την ένννοιαν της παραγράφου 1 χώρων, οφείλει να υποβάλη κατά Ιανουάριον εκάστου έτους εις την δηµοτικήν ή κοινοτικήν αρχήν, δήλωσιν των υποκειµένων εις την φορολογίαν χώρων, αναγράφων εν αυτή την θέσιν εις ήν ευρίσκεται το οικόπεδον την έκτασιν, την αγοραίαν αξίαν αυτού και την ακριβή διεύθυνσιν της κατοικίας του. Εις περίπτωσιν παραλείψεως υποβολής δηλώσεως η επιτροπή προσδιορίζει την αξίαν, κατόπιν αιτήσεως του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητος. 5. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον δήλωσις διαβιβάζεται υπό της δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής εις επιτροπήν απαρτιζοµένην α. εξ ενός υπαλλήλου αρµοδιότητος της Γενικής ιευθύνσεως ιοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, έχοντος βαθµον τουλάχιστον εισηγητού, β. εξ ενός εφοριακού υπαλλήλου, έχοντος βαθµον τουλάχιστον εισηγητού και γ. εξ ενός δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου, οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του, δι αποφάσεως του οικείου συµβουλίου. Χρέη γραµµατέως εκτελεί δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος.

10 Η Επιτροπή συγκροτείται δι αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών ή κατ εξουσιοδοτησιν αυτού, του Νοµάρχου, δι ής ορίζεται και ο Πρόεδρος και Γραµµατεύς, οι αναπληρωταί των µελών και του Γραµµατέως και η τοπική δικαιοδοσία αυτής. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων απάντων των µελών αυτής και τους γραµµατέως ή των νοµίµων αναπληρωτών των. Εις τα µέλη της επιτροπής δεν παρέχεται αποζηµίωσις. 6. Η Επιτροπή, βάσει της δηλώσεως του υποχρέου, των ιδίων της πληροφοριών ή και ετέρων τοιούτων εκ δηµοσίων αρχών και µετ επιτόπιον εξέτασιν, προβαίνει δι ητιολογηµενης εκθέσεώς της, ήν διαβιβάζει εις τον δήµαρχον ή πρόεδρον της κοινότητος, εις τον προσδιορισµον της κατά την παράγραφον 1 αξίας εκάστου χώρου. Εντός δέκα ηµερών από της λήψεως της ω άνω εκθέσεως ο δήµαρχος ή πρόεδρος της κοινότητος προβαίνει εις την σύνταξιν του βεβαιωτικού καταλόγου, ούτινος απόσπασµα κοινοποιείται επί αποδείξει εις ένα έκαστον των εν αυτώ περιληφθέντων εφαρµοζοµένων των διατάξεων, του άρθρου 22 του Ν.. 318/1969 <περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των δήµων και κοινοτήτων>. 7. Πάς φορολογούµενος, εγγραφείς εις τον βεβαιωτικον κατάλογον, δικαιούται να ασκήση τα υπό του Β.. 166/1967 <περί τρόπου επιλύσεως διαφορών και αµφισβητήσεων επί εν γένει φορολογιών των δήµων και κοινοτήτων> προβλεπόµενα ένδικα µέσα ενώπιον των επιτροπών επιλύσεων φορολογικών διαφορών. Αι Επιτροπαί επιλύσεως φορολογικών διαφορών εισίν αρµόδιαι και δια την επίλυσιν διαφοράς µεταξύ δήµου ή κοινότητος και φορολογούµενου ή ενοικιαστού και φορολογούµενου, αφορώσης τον προσδιορισµόν της αγοραίας αξίας του ακαλύπτου χώρου. 8. εν υπόκεινται εις τον παρόντα φόρον οι κατά την παράγραφον 1 του παρόντος χώροι: α. Οι χρησιµοποιούµενοι ως εργοστάσια, σιδηροδροµικαί ή τροχιοδροµικαί εγκαταστάσεις, σταθµοί αυτοκινήτων, κινηµατοθέατρα και γήπεδα ανεγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων και εκπαιδευτήριων. β. Ο αποτελούντες συστηµατικάς γεωργικας, πτηνοτροφικας ή µελισσοκοµικάς εκµεταλλεύσεις, εφ όσον ασκούνται υπό των ιδιοκτητών, όντων κατά κύριον επάγγελµα γεωργών ή πτηνοτρόφων ή µελισσοκόµων και εφ όσον χρόνον παραµένουν ως τοιαύται. Το συστηµατικον τοιούτων εκµεταλλεύσεων βεβαιουται υπό της αρµοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας. γ. Οι καταλαµβανόµενοι υπό διατηρητέων ιστορικών ή αρχαιολογικών µνηµείων. δ.οι υποκείµενοι εις νοµίµους περιορισµούς, πλην του ενοικιοστασίου συνεπεία των οποίων δε επιτρέπεται ή παρακωλύεται η ανοικοδόµησίς των. ε. Οι ανήκοντες εις τον Α.Ο.Ε. Κατοικίας. 9. Πλην των εν τη προηγουµένη παραγράφω 8 ως και των εν άρθρω 82 του από 24-9/ Β.. περιοριστικως αναφεροµένων, ουδείς απαλλάσσεται του φόρου του παρόντος άρθρου, µη εφαρµοζόµενης οιασδήποτε γενικής ή ειδικής διατάξεως θεσπιζουσης φορολογικας απαλλαγάς, συµπεριλαµβανοµένης και της τοιαύτης του άρθρου 17 του Ν. /τος 3432/1955 και των συναφών µεταγενεστέρων διατάξεων περί Ο..Ε.Π. νοµοθεσίας. 10. Το προϊόν του φόρου του παρόντος άρθρου διατίθεται αποκλειστικώς δι έργα και απαλλοτριώσεις προς εφαρµογήν εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων.

11 11. Πωληταί οικοπέδων κειµένων εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως υποχρεούνται να προσκοµίζουν εις τον συµβολαιογράφον βεβαιώσιν φορολογικής ενηµερότητος του δήµου ή της κοινότητος εις ού την περιφέρειαν κείται το οικόπεδον, εξ ής να προκύπτη η πλήρης εξόφλησις των τυχών οφειλών του πωλητού προς τον δήµον ή την κοινότητα, δια φόρον ακαλύπτων χώρων ή η νόµιµος απαλλαγή του. Εισφορά λόγω επεκτάσεως σχεδίου πόλεως Άρθρον 11.- Το άρθρον 53 του από 24.9/ Β.., ως ετροποποιηθη και συνεπληρώθη δια του άρθρου 39 του Ν /1962, αντικαθίσταται ως ακολούθως : <1. Εν περιπτώσει επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως δήµου ή κοινότητος ή αυτοτελούς οικισµού αυτών, ασχέτως της µεταξύ τούτων (σχεδίων) παρεµβολής χώρου εκτός σχεδίου, οι ιδιοκτήται ή νοµείς οικοπέδων, άτινα περιλαµβάνονται εις το νέός σχέδιον, υποχρεούνται εις καταβολην εισφοράς επί της αξίας αυτών κατά τον χρονον της δηµοσιεύσεως του περί υπαγωγής των εις το σχέδιον πόλεως Β.., ως κάτωθι: α. Επί αξίας οικοπέδων µέχρι δραχµών, δεν υποχρεούνται εις εισφοράν. β. Επί αξίας οικόπεδων πλέον των και µέχρι δραχµών, υποχρεούνται εις εισφοράν δέκα πέντε τοις εκατόν (15%) δια το πλέον των δραχµών ποσόν. γ. Επί αξίας οικοπέδων πλέον των δραχµών, είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) συν τω ποσώ του προηγούµενου κλιµακίου. ι ιδιοκτήτας έχοντας πλείονα οικόπεδα η απαλλαγή ισχύει εφ άπαξ και δι έν οικόπεδον. Προς υπολογισµόν της εισφοράς λαµβάνεται το σύνολον των εις τον αυτόν φορολογουµενον ανηκόντων και εντός του αυτού δήµου ή κοινότητος κειµένων οικοπέδων συνεχόµενων ει µή. Εν περιπτώσει συνδιδιοκτησίας, το ποσόν του φόρου υπολογίζεται κατά λογον της µερίδος εκάστου. 2. Προκειµένου περί χώρων ανηκόντων εις βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας και χρησιµοποιούµενων δια την λειτουργίαν επ αυτών εργοστασίων, εκτάσεως µείζονος των 1.000µ2, άρθρου εισφορά ορίζεται ως κάτωθι: α. Επί αξίας οικοπέδων από µέχρι δραχµών ποσοστον δέκα πέντε τοις εκατόν (15%). β. Επί αξίας οικοπέδων από µέχρι δραχµών, ποσοστον δέκα τοις εκατόν (10%) συν τω ποσώ του προηγούµενου κλιµακίου. γ. Επί αξίας οικοπέδων µέχρι δραχµών, ποσοστον οκτώ τοις εκατόν (8%) συν τοις ποσοίς των προηγουµένων κλιµακίων. δ. Επί αξίας οικοπέδων πλέον των δραχµών, πέντε τοις εκατόν (5%) συν τοις ποσοις των προηγουµένων κλιµακίων. 3. Η αξία του οικοπέδου καθορίζεται κατά τας διατάξεις των παραγράφων 4-7 του άρθρου 10 του παρόντος. Εις την αξίαν του οικοπέδου δεν συνυπολογίζεται η αξία των επ αυτού κτισµάτων. 4. Η εισφορά καταβάλλεται εις δέκα ίσας ετησίας δόσεις, της πρώτης καταβαλλοµένης την 1ην του µεθεποµένου από της βεβαιώσεως µηνός. Εφ όσον όµως έχει ήδη ανεγερθή οικοδοµή η εισφορά καταβάλλεται εις έξ ίσας ετησίας δόσεις.

12 Προκειµένου περί οικοπέδου εµβαδού µεγαλυτέρου των πεντακοσίων (500) τετραγωνικών µέτρων επί του οποίου υπάρχουν οικοδοµαί αξίας άνω δραχµών, δυναµένου να κατατµηθή εις πλείονα άρτια και οικοδοµήσιµα οικόπεδα, η εισφορά καταβάλλεται, δια µεν το άρτιον οικοδοµήσιµον οικόπεδον, εφ ου έχει ανεγερθή η οικοδοµή εις (6) έξ ίσας ετησίας δόσεις, δια δε την υπόλοιπον οικοπεδικήν έκτασιν εις δέκα (10) ίσας ετησίας δόσεις. Εν περιπτώσει µεταβιβάσεως καθίσταται απαιτητή ολόκληρος η εισφορά βαρύνουσα τον κατά τον χρόνο της δηµοσιεύσεως του περί υπαγωγής εις το σχέδιον Β.. ιδιοκτήτην ή νοµέα του οικοπέδου και καταβάλλεται προ της συντάξεως του οικείου συµβολαίου, άλλως τούτο θεωρείται άκυρον, ελεγχοµένου του συντάξαντος τούτο συµβολαιογράφου. 5. Εις περίπτωσιν υπαγωγής εις το σχέδιον πόλεως εκτάσεως ανηκούσης εις οικοδοµικον συνεταιρισµόν η εισφορά δεν βαρύνει τον συνεταιρισµον, αλλά έκαστον µέλος αυτού, εις βάρος του οποίου βεβαιουται, επί τη βάσει της αξίας της ανηκούσης εις αυτό οικοπεδικης εκτάσεως. 6. Ι ακίνητα µη οικοδοµήσιµα, δυνάµενα όµως να καταστώσι τοιαύτα δια τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως, η υποχρέωσις καταβολής της εισφοράς άρχεται µετά την συντέλεσιν της τοιαύτης τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως, δια καταβολής της νοµίµου αποζηµιώσεως και µεταγραφής εις τα οικεία βιβλία µεταγραφών της σχετικής πράξεως, της εισφοράς πάντως υπολογιζόµενης βάσει της προ της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως του ακινήτου αξίας αυτού. 7. Τα εκ του παρόντος άρθρου έσοδα διατίθενται δι έργα και απαλλοτριώσεις υπέρ του εισερχόµενου εις το σχέδιον χώρου. 8. Της εισφοράς εξαιρούνται παλαιοί συγκεκροτηµενοι συνοικισµοί εις πόλεις ή κωµοπόλεις, ών το σχέδιον δεν ωλοκληρώθη εισέτι, εφ όσον τούτο ήθελε διαπιστωθή υπό επιτροπής αποτελούµενης εκ του δηµάρχου ή προέδρου κοινότητος του οικείου διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών και του οικονοµικού εφόρου. Η διάταξις της παρούσης παραγράφου δεν ισχύει δια τους δήµου και κοινότητας της τέως διοικήσεως πρωτευούσης και του τέως ήµου Θεσσαλονίκης. 9. Της εισφοράς του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται το Ελληνικον ηµόσιον. 10. Αι διατάξεις του άρθρου 73 του από 24-9/ Β.., έχουν εφαρµογήν και επί της υπό του παρόντος άρθρου προβλεπόµενης εισφοράς. Άρθρον Αι διατάξεις του άρθρ. 54 παραγρ. 1, περιπτ. γ του από 24-9/ Β.., δεν έχουν εφαρµογήν, προκειµένου περί κτηθεισης υπεραξίας ακινήτων συνεπεία της δια του Α.Ν. 395/1968 περί του ύψους των οικοδοµών και του συστήµατος της ελευθέρας δοµήσεως>, αυξήσεως της επιτρεπόµενης εκµεταλλεύσεως αυτών. 2. Η παραγρ. 4 του αυτού άρθρου και Β.. αντικαθίσταται ως ακολούθως : <2. Ο προσδιορισµός της αξίας ήν κτάται το ακίνητον ορίζεται κατά τας διατάξεις των παραγράφων 4-7 του άρθρ. 10 του παρόντος> (Αρθρ. 38 Β.. της 24-9/ ). 'Αρθρο 13 : 1. Η βεβαίωσις φόρου ακαλύπτων χώρων ως και εισφορών λόγω επεκτάσεως ή τροποποιήσεως του σχεδίου πολεως, δια τα προηγούµενα του 1971 έτη, ενεργείται

13 συµφώνως προς τας προισχυούσας διατάξεις. ια τον προσδιορισµόν όµως της αγοραίας αξίας των υποκειµένων, εις τον ως άνω φόρον και εισφοράν ακινήτων από της ενάρξεως του έτους 1971,έχουν εφαρµογην αι διατάξεις των παρ. 4-7 του άρθρου 10 του παρόντος Ν../τος, ανεξαρτήτως του έτους εις ο ανάγεται ο προς βεβαίωσιν φόρος ή εισφορά. 2. Η παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν /1962, καταργείται. 'Αρθρο 14 : Φορολογικαί απαλλαγαί δήµων, κοινοτήτων Οι δήµοι και αι κοινότητες του Κράτους, οι σύνδεσµοι τούτων ως και η Ενωσις ήµων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, απαλλάσσονται παντός δηµοσίου, δηµοτικού, κοινοτικού ή λιµενικού φόρου, άµεσου ή εµµέσου δασµού, τέλους, χαρτοσήµου, δικαστικού ενσήµου και εισφοράς των υπέρ των µετοχικών ταµείων πολιτικών υπαλλήλων, Στρατού, Β. Ναυτικού και Β.Αεροπορίας και του Ταµείου Νοµικών, κρατήσεων, παντός τέλους ταχυδροµικού ως και δικαστικού εις πάσαν δίκην των και απολαύουν ανεξαιρέτως απασών των παρεχοµένων εις το ηµόσιον ατελειών και προνοµίων δικαστικών, διοικητικών και δικονοµικών, των ισχυουσών ατελειών ή απαλλαγών δια προγενεστέρων διατάξεων µη θιγοµένων. εν απαλλάσσονται του υπερ του δηµοσίου εισαγωγικού δασµού τα υπό των ως άνω οργανισµών εισαγόµενα επιβατικά αυτοκίνητα, καύσιµα και λιπαντικά. Άρθρον 15.- Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Α.Ν. 236/1967 <περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών περί φόρων καταναλώσεως, τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων κλπ.> είναι ότι η υποχρέωσις καταβολής των υπέρ δήµων και κοινοτήτων τελών καθαριότητος και σταθµεύσεως των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, των δηµοσιογράφων µελών της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, των συνεισπραττοµένων µετά των τελών κυκλοφορίας του ηµοσίου γεννάται από 1ης Ιανουαρίου 1968, αφ ής θεωρείται καταργηθείσα και η δια του άρθρου 17 του Ν /1964 καθιερωθείσα απαλλαγή εκ των τελών κυκλοφορίας του ηµοσίου των ανωτέρω αυτοκινήτων. Τυχόν βεβαιωθέντα τέλη, περί ών η παρούσα παράγραφος, των ετών 1965 έως και 1967, διαγράφονται. 'Αρθρο 16 : Παραχώρησις εσόδων εκ του κρατικού προυπολογισµού 1. Εκ του προϋπολογισµού του Κράτους διατίθεται ετησίως προς τακτικήν οικονοµικην ενίσχυσιν των δήµων και κοινοτήτων του Κράτους ποσόν τουλάχιστον δραχµών διακοσίων πεντήκοντα εκατοµµυρίων ( ) πέραν του υπό των διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 1 τουν /1962 προβλεπόµενου. Το ποσόν τούτο αποδίδεται κατά δωδεκατηµόρια την 1ην εκάστου µηνός, κατατιθέµενον εις ειδικον παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και ανείων λογαριασµόν υπό τον τίτλον <Τακτική οικονοµική ενίσχυσις των δήµων και κοινοτήτων του Κράτους εκ του Κρατικού προϋπολογισµού>. 2. Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1967, περιοριζόµενου ειδικώς δια το έτος 1967, του ποσού της εν λόγω συµπληρωµατικής οικονοµική ενισχύσεως εις δραχµάς διακόσια εκατοµµύρια εκατόν χιλιάδας ( ), εις ό συµψηφίζονται αι κατά το έτος τούτο χορηγηθείσαι εις δήµους και κοινότητας ισόποσοι εν συνόλω προκαταβολαί.

14 3. ια Βασ. ιατάγµατος, εκδιδοµένου τη προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών και δυναµένου να µεταρρυθµισθή εφ άπαξ εντός του από της λήξεως του πρώτου έτους της εφαρµογής τούτου, καθορισθησεται ο τρόπος κατανοµής των εσόδων του παρόντος άρθρου, ως και των εσόδων του άρθρου 37 του Ν /1962, εις τους δήµους και τας κοινότητας ως και πάσα αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια. Μέχρις εκδόσεως του ως άνω Β.. αι κατανοµαί των εν λόγω εσόδων εξακολουθούν ενεργουµεναι κατά την µέχρι τούδε ισχύουσαν διαδικασίαν - (Η Τακτική Κρατική Οικονοµική Επιχορήγηση του άρθρου αυτού, καταργήθηκε από το εδαφ. η' της παρ. 6 άρθ. 28 Νοµ. 1828/1989, ΦΕΚ Α 2). 'Αρθρο 17 : Το υπό του Κράτους εκχωρούµενον εις τους δήµους και τας κοινότητας ποσοστόν εκ της εκµεταλλεύσεως δηµοσίων δασών, περί ού η διάταξις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν. /τος 4260/62 αυξάνεται από τρις εις πέντε τοις εκατόν (5%). 'Αρθρο 18 : 1. Η υπό του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρ. 83, του από 24.9/ Β.. (εδάφιον α της παραγράφου 2 του άρθρ. 67 του Ν /1954) οριζόµενη κράτησις επί των ετησίων εσόδων των δήµων και κοινοτήτων εκ φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, παραταθείσα δυνάµει του άρθρ. 12 του Ν. 4450/1964 <περί εθελουσίας εξόδου Νοµαρχών και άλλων τινών διατάξεων> µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους 1970, παρατείνεται µέχρι τέλους του έτους Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρ. 26 του Α.Ν. 344/1968 <περί διατάξεων τινών αφορωσών, εις τους οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως> αντικαθίσταται, αφ ής ίσχυσεν ως ακολούθως : <Η διάταξις του άρθρ. 67, παραγρ. 2 εδαφ. γ του Ν /1954 καταργείται>. Άρθρον 19.- Εις το άρθρ. 19 του από 24.9/ Β.. ως τούτο συνεπληρώθη δια του άρθρ. 33 του Ν /1962, προστίθεται παράγραφος 7 έχουσα ούτω : <7. Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου τέλη ή δικαιώµατα επί των ποιουµένων χρήσιν δηµοτικών ή κοινοτικών κτηµάτων ή έργων, επιβάλλονται και βεβαιούνται και οσάκις εκ της αυθαιρέτου καταλήψεως των εν λόγω κτηµάτων ή έργων, παρακωλύεται ή αποκλείεται η κοινή χρήσις αυτών>. Άρθρον 20.- Η παρ. 1 του άρθρ 1 του Α.Ν. 344/1968, αντικαθίσταται ως ακολούθως : <1. Η εξόφλησις των χορηγηθεισών εις τους δήµους και τας κοινότητας προκαταβολών υπό του ηµοσίου, έναντι των αποδιδόµενων αυτοίς εσόδων εκ του Κρατικού προϋπολογισµού (άρθρ. 37 Ν /1962), ενεργηθήσεται τµηµατικώς, εντός δεκαετίας, αρχοµένης την 1ην Ιανουαρίου 1970>. 'Αρθρο 21 :

15 1. Η υπό των διατάξεων των άρθ. 72 του από 24-9/ Β.. και 7 του Ν /66 "περί ενιαίου µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων κλπ."προβλεποµενη αποζηµίωσις περιορίζεται εις το ποσόν των παραβόλων των προβλεποµένων δια των διατάξεων των άρθ. 2 παρ. 4 εκ δραχ. 20 και 5 περιπτ. β' εκ. δρχ. 30 του υπ'αριθ. 166/1967 Β../τος. 2. Η εν τη προηγουµένη παραγράφω αποζηµίωσις, εις τον Πρόεδρον, µέλη και γραµµατέα της επιτροπής κατανέµεται δια πράξεως του ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος. 3. Το ύψος των, εν τη προηγουµένη παραγράφω, παραβόλων, προσδιορίζεται εκάστοτε δι'αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών. "4. Αι Πρωτοβάθµιοι και ευτεροβάθµιοι Επιτροπαί του Β.. 166/1967 προκειµένου περί δήµων και κοινοτήτων της περιφερείας τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης, συγκροτούνται δι'αποφάσεως του Υπουργού εσωτερικών" (προσθ. της παρ. 4 από το άρθρο 6 Νοµ. 127/1975). 'Αρθρο 22 : Επιτρέπεται ίνα δια Β. /τος, εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών, κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείµενον νόµου αι διατάξεις του από 24-9/ Β. /τος. ως ετροποποιήθησαν ήδη και συνεπληρώθησαν και ως τροποποιούνται και συµπληρούνται δια του παρόντος, µεταβαλλοµένης εν ανάγκη της σειράς των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και απαλειφοµένων των ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεισών διατάξεων, επιτρεποµένων άµα και τυπικών διορθώσεων και προσαρµογών εις την φραστικήν διατύπωσιν άνευ αλλοιώσεως της εννοίας του κειµένου. 'Αρθρο 23 : Πάσα διάταξις, γενική ή ειδική, αντικειµενική ή άλλως ρυθµίζουσα τα δια του παρόντος διεπόµενα θέµατα, καταργείται από της ισχύος του παρόντος. 'Αρθρο 24 : Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 1ης Ιαν πλην των περιπτώσεων, δι'ας άλλως ορίζεται εν αυτώ.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 241 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 241 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 20/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 241 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 215/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Οικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισµών υφιστάµενων προ του έτους

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισµών υφιστάµενων προ του έτους Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 'Αρθρον 24, ν. 2130/1993(ΦΕΚ 62 Α ) 1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήµων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο λογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου;

Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; Σε κάθε µεταβίβαση ακινήτου, µε αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1024962-282 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Α.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-Τµήµα Α 2. /ΝΣΗ Φ.Π.Α.- Τµήµα Α 3. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τµήµατα Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - πωλητών εµφιαλωµένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών» (Πράξη Κατάθεσης Επιθεώρηση Εργασίας Κεντρ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 165/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.co

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη 1-3-2016 Αριθ.πρωτ.219 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Αθηνών για το ΕΝΦΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν µάθηµα θα αναφερθούµε συνοπτικά σε έναν ακόµη σηµαντικό νόµο κατοχής ακινήτων, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.).

Στο παρόν µάθηµα θα αναφερθούµε συνοπτικά σε έναν ακόµη σηµαντικό νόµο κατοχής ακινήτων, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Ε.Τ.Α.) ΝΟΜΟΣ 4152/2013 Στο παρόν µάθηµα θα αναφερθούµε συνοπτικά σε έναν ακόµη σηµαντικό νόµο κατοχής ακινήτων, το Έκτακτο Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1041804/4022/819/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α Γρ. Ι, Ι Ι ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης 567 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ Τµήµα: Εσόδων Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Αρµόδιος: Καπνισάκης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 1017407/383/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 1017407/383/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. -- 579 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 1017407/383/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ:1114 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 2014 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θέμα: «Δυνατότητες και τρόποι είσπραξης απαιτήσεων από συνδεδεμένους στην αποχέτευση»

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θέμα: «Δυνατότητες και τρόποι είσπραξης απαιτήσεων από συνδεδεμένους στην αποχέτευση» ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 60 του 1980 68 του 1980

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 4/4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµατα: 1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα