ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αριθ Ο Δήμος Ιλίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι κτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ. αποφ /1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομι κότερη προσφορά για το σύνολο καθεμιάς ξεχωριστά από τις ομάδες των προς προμήθεια ειδών, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια Στολών Ειδι κής Υπηρεσίας του Δήμου» προϋπολογισμού ,00 επί πλέον Φ.Π.Α. 23% ,30 για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κω δικό Π50/2011 μελέτη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 1. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101, 2ος όροφος, την 02/12/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επι μελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευ τών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 3. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της συνο λικής ή επιμέρους ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπά νης της προμήθειας δηλ. στο σύνολό της ή της ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 4. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι εν διαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 50, 2ος όροφος, τηλ , , fax 210 (1) , Τ.Κ , Πέτρη, Ε. Πρίντεζη, Γ. Ζουμπουλίδης και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δια κήρυξη στην Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Δημήτρη Οικονομίδη). Επίσης, βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ιλιον, 7 Νοεμβρίου 2011 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθ / Ο Δήμος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλή ρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας: «Ειδικές επισκευές ηλεκτρο λογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων». Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 και Ν. 3731/08. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών του προϋπολογισμού η και για ένα από τα επί μέρους 9 τμήματα αυτού. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρω πίας στις 24 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 8:00 π.μ. και ώρα λήξης την 8:30 π.μ. ενώ πιον της αρμόδιας επιτροπής. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρό σωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Εγγύηση συμμετοχής ποσού για το τμήμα 1 του εν δεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 1.504,00, για το τμήμα 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 406,25, για το τμήμα 3 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 365,63, για το τμήμα 4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 292,50, για το τμήμα 5 του ενδεικτικού προϋπολο γισμού ποσό εγγυητικής 508,50, για το τμήμα 6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 243,00, για το τμήμα 7 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 609,00, για το τμήμα 8 του ενδεικτικού (2)

2 3874 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 243,75, για το τμήμα 9 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 1.422,00, για το τμήμα 10 του ενδεικτικού προϋπολογι σμού ποσό εγγυητικής 1.117,13 ή 6.711,76 και για τα δέκα (10) τμήματα σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληρο φορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Αριθ Ο Δήμος Επιδαύρου διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Επιδαύρου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Αργολίδας, προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12η Νοεμβρίου 2011 και ώρα. 11,00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Επιδαύρου στην οδό Καραϊσκάκη 9 Λυγου ριό, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 3.050,00 ευρώ, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Επιδαύρου, οδός Κα ραϊσκάκη 9 Λυγουριό στο τηλέφωνο Λυγουριό, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. 30/002/8981 Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει ανοι κτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με αριθ. διακήρυξης 30/002/8979/ την προμήθεια φασματοφωτομέτρων και συγκεκριμένα: Είδος 1: Ένα φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης, για τις ανάγκες της Δ Χημικής Υπη ρεσίας Αθηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον Φ.Π.Α. Είδος 2: Ένα φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης, για τις ανάγκες της Δ Χημικής Υπηρε σίας Πειραιά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00 πλέον Φ.Π.Α. (3) (4) Είδος 3: Δύο φασματοφωτόμετρα MID FTIR για εξέτα ση βενζινών, για τις ανάγκες της Δ Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και της Δ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία κατάθεσης και αποσφράγισης προσφο ρών είναι η Δευτέρα 12η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση ή αποστολή των προσφορών γίνεται στην έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, ΤΚ Αμπελόκη ποι). Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσωπικού & Τεχνι κής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. στην παραπάνω διεύθυνση (1ος όροφος, γραφείο 27, τηλέφωνα: ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα www. gcsl.gr. Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩ Αριθ Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΩ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη συνερ γείου καθαρισμού του κτιρίου Υποκ/ματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Πλατάνι Κως) το οποίο στεγάζει: α) τις Διοικ/κές Υπηρεσίες σε 1.837,33 τ.μ. και β) τις Υγειονομικές Υπη ρεσίες σε 1.249,44 τ.μ., για το χρονικό διάστημα ενός έτους (01/01 31/12/2012), με κριτήριο αξιολόγησης τη χα μηλότερη τιμή πιθανής δαπάνης ποσού ,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%). Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 16/12/2011 ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00 π.μ. Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Τοπικού Υποκ/ματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΩ στην περιοχή Πλα τάνι της Κω στον 1ο όροφο, γραφείο Διοικητικού Διευ θυντή Υποκαταστήματος, τηλέφωνο όπου και δίνονται πληροφορίες. Κως, 8 Νοεμβρίου 2011 Ο Διευθυντής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ (6) ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αριθ / O Δήμος ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι κτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ. αποφ /1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονο μικότερη προσφορά για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδια γραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012» προϋπολογισμού ,40 επί πλέον Φ.Π.Α. 13% ,25 για τις αντίστοιχες ανά γκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π105/2011 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (5)

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3875 του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 1. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 50, 3ος όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσι ών, την 2/12/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επι μελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευ τών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 3. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας συμπε ριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 11% (δηλαδή τουλάχιστον 7.940,53 ) σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 4. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι εν διαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 50, 2ος όροφος, τηλ , , fax , Τ.Κ , Πέτρη, Ε. Πρίντεζη, Γ. Ζουμπουλίδης και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δι ακήρυξη στην Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών, Παύλο Αντωνόπουλο). Επίσης, βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορ φή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ιλιον, 7 Νοεμβρίου 2011 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. οικ H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού, προκηρύσσει δι εθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Δυτικού, Νότιου, Δυτικής Αττικής και Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με κριτή ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά Περιφερειακή Ενότητα για το σύνολο των ειδών γραφικής ύλης αυτής, με την προϋπόθεση η προ σφορά να μην υπερβαίνει τη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών γραφικής ύλης ανά Περιφε ρειακή Ενότητα, Διακήρυξη 04/2011, Προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Κτίρια των Διευθύν σεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Δυτικού, Νότιου, Δυτικής Αττικής και Πειραιώς και Νή σων της Περιφέρειας Αττικής. ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ημέρα Τρίτη, Ώρα π.μ. (7) Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι προ σφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών δια πραγμάτευσης για τις προμήθειες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Συγγρού 80 88, 3ος όρο φος, Αίθουσα Δημοπρασιών Γραφείο 305). Η προσφορά θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Β άρθρο 3, της Δι ακήρυξης 04/2011. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγω νιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 5% επί του/των προϋπολογισμού/ων της/των ομάδας/ων ειδών για την/ τις οποία/ες γίνεται η προσφορά και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη νικό Οικονομικό Τύπο την , ημέρα Παρασκευή. Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικού, της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγ γρού 80 88, Τ.Κ , Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλ , , fax , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους Δ. ΝΑΣΜΗ και Γ. ΠΑΠΠΙΔΑ. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 H Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Λ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ (8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ Ο Δήμος Ρεθύμνης, διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια γνήσιων και συμβατών μελανιών εκτυπωτών, φαξ, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισθείσας αξίας ,46 συν Φ.Π.Α. 23% 5.840,96, δηλαδή συνολικά ,42. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αρ /1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του Ν.2286/95. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 και ώρα από 10:00 μ.μ. έως 10:15 μ.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο κτίριο Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου (πρώην Δημαρχείο Αρκαδίου) στην αίθουσα συνεδριάσεων, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δι αγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι Έλλη νες και αλλοδαποί προμηθευτές, τα ημεδαπά και αλλο δαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι προσφορές μαζί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αναλυτικά καθορίζονται στην διακήρυξη του δια

4 3876 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ γωνισμού, θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμό διας επιτροπής διαγωνισμού στις 18/11/11 και ώρα 10:15 π.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέρ γειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των μελανιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε ενδιαφε ρόμενος υποβάλλει μαζί με την προσφορά του εγγύηση συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί στο 5% της συνολι κής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προμηθευόμενων μελανιών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, δηλαδή 1.562,00. Αντίγραφα των τευχών της παρούσας καθώς και οποι αδήποτε πληροφορία για το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης, αρμόδιο Αποστολάκη Θεόφιλο, τηλ Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήμα τος Αρκαδίου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Ρέθυμνο, 7 Νοεμβρίου 2011 ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αριθ / Ο Δήμος Σαλαμίνος προκηρύσσει ανοιχτό διαγω νισμό για την ανάθεση του έργου, «Διαπλάτυνση και Κατασκευή οδού Δεξαμενής (Ευριπίδειο)» με προϋπο λογισμό ,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργα σιών: τάξη Α1 για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με «ανοικτή δημοπρασία» σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου του άρθρου 7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Λ.Κ. Καραμανλή 1, μέχρι τις Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημητράκης Γε ώργιος. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: με το σύ στημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου του άρθρου 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δι αγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του (9) ΥΠΕΧΩΔΕ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, τάξη Α1 για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ύψους 1.925,72 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου (ΣΑΤΑ). 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Σαλαμίνα, 4 Νοεμβρίου 2011 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ (10) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αριθ. Διακ. 11/2011 Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί, Διεθνή Δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων ανυψωτικών μηχανημάτων (ΟΣΜΕ), για την στοιβασία (σε τρία ύψη) και μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επι πλέον μεταχειρισμένο όχημα ιδίου τύπου. Αριθ. Διακήρυξης: 11/2011. Προϋπολογισμός: για τρία μεταχειρισμένα ΟΣΜΕ χωρίς ΦΠΑ 23% ήτοι με ΦΠΑ, με τη δυνατότητα άσκη σης του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον μεταχειρισμένο όχημα, οπότε στην περίπτωση αυτή ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός όλης της προ μήθειας δύναται να ανέλθει έως το ποσό των: για τέσσερα μεταχειρισμένα ΟΣΜΕ χωρίς ΦΠΑ 23% ήτοι με ΦΠΑ. Τόπος παράδοσης: Νέο Ικόνιο Κερατσίνι Πειραιάς (Σ.ΕΜΠΟ). Γλώσσα: Ελληνική. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: ημέρα Τρίτη, προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τις π.μ. στο Γεν. πρωτόκολλο του τμ. Γραμματείας του ΟΛΠ Α.Ε., οδός Ακτή Μιαούλη 10 Γραφείο 212, ή να την καταθέ σουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του ΟΛΠ ΑΕ, την ημερομηνία και μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: η ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στο γραφείο 231, πρώτος όροφος, οδός Ακτή Μιαούλη 10. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της διακήρυξης καθώς και από εγγυητική επιστολή

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3877 συμμετοχής, ποσού το οποίο θα είναι ίσο με το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ,00 ευρώ, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.5 της διακήρυξης ανεξάρτητα της προσφερόμενης τιμής. Χρόνος ισχύος των προσφορών: δύο (2) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και τρείς (3) μήνες για την εγγυητική επιστολή προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Η διακήρυξη διανέμεται δωρεάν, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οδός Ακτή Μιαούλη 10, Δ/νση Προ μηθειών, πρώτος όροφος, Γραφείο 208, Καζατζής, τηλ και είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνι κές προδιαγραφές του διαγωνισμού παρέχονται από τον Καζατζή Π., τηλ Ο Διευθυντής Προμηθειών ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. 640/ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκη ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΠΝΟΦΥ ΤΟΥ ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό ,00. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό (Δαπάνη Εργασιών,: ,00. Αναλυτικά: Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Δαπάνη Εργασιών: ,00. Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): ,50. Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι ών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε ,53 Αναθεώρηση 4.700,93. Δαπάνη Εργασιών, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.), Απρόβλεπτα) ,03. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23%: , Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, μέχρι τις Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Στεφανίδης. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/11/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ και το σύστημα υποβολής προ σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: (11) 4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η τάξη ανεξαρτή τως νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.808,42 ευρώ αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 6. Το έργο χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. 1% του Φ.Π.Α. του έτους 2011 του Περιφερειακού Προγράμματος Επεν δύσεων της Π.Ε. Σερρών σύμφωνα με την αριθ. 126/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πίστωση για το έτος 2011 είναι ,00, με την με αριθμό Α/Α 1675 απόφαση και αριθμό πρωτ /2297/ έγινε δέσμευση πίστωσης ,38. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σέρρες, 25 Οκτωβρίου 2011 Ο Διευθυντής Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ (12) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθ Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙ ΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατα κύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων», αρ. μελ. 44/2011, σύμ φωνα με την υπ αριθμ. 272/2011 απόφαση της Οικονο μικής Επιτροπής και τις διατάξεις του Ν3463/2006, του ΠΔ28/80 και της παρ.9 του αρ.9 του Ν2623/1998. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρ χεται στο ποσό των ,68 ευρώ με Φ.Π.Α.

6 3878 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης στον Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 5η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφο ρών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπο λογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 5.154,83 και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, καθώς και να λάβουν τα απαιτούμενα έντυπα συμμετοχής, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ: , (1ος όροφος) και ώρες 9:00 14:00 μ.μ. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδο χο. Γέρακας, 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. 682/2011 (13) 1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δια της Οι κονομικης Επιτροπης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΒΑΛΤΕΡΟΥ (Β ΦΑΣΗ) ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό ,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: ,90. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: ,60. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ: , Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, μέχρι τις Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο FAX επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Άνθιμος Διαμαντίδης 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η τάξη ανεξαρτήτου νομού έδρας,3η τάξη εντός νομού ή σε ένα δεύτερο επιλεγμένο νομό για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένων στην τάξη (Α2+Α2) του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.824,54 ευρώ που να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 6. Το έργο χρηματοδοτείται από το 10% των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σέρρες, 25 Οκτωβρίου 2011 Ο Διευθυντής Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ (14) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νή σων, μετά από την υπ αριθμ. 36/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμ φέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και εποπτικών οργάνων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων και γραφείων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 ), μη συμπεριλαμ βανομένου Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα, 4ος όροφος τηλ.: , Fax:

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3879 Είδος Σύμβασης Έργου: Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Οργάνων Περιγραφή Αντικειμένου σύμβασης: Προμήθεια Τε χνολογικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Οργάνων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Γραφείων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Συνολικός Προϋπολογισμός: ,00 (μη συμπε ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Τόπος προμήθειας εξοπλισμού και οργάνων: Αθήνα, Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθος και Λευκάδα σε όλες τις εγκαταστάσεις των τμημάτων και τις γραμματείες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 2. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης: κατατίθεται από τον ανάδοχο μετά την κατακύρωση του έργου και καλύπτει το 10% της συνολικής σύμβασης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Πληρωμές ή και αναφορά στις εφαρμοζόμενες δι ατάξεις: Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα. Ο διαγωνισμός θα γίνει: την 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στην Αθήνα (Λεωφόρος Συγγρού 56, Αθήνα). Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Πέ μπτη 15/12/2011, ώρα 10:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Λεωφόρος Συγγρού 56, Αθήνα, 4ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες από 9.00 π.μ. μέχρι μ.μ. Προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών Διακή ρυξης: Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Συγγρού 56, T.K Αθήνα, 4ος όροφος, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 16:00. Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την κα ταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των δεκαπέντε (15,00 ) ευρώ. Καταχωρίστηκε επίσης και στο διαδίκτυο η περίληψη της παρούσας διακήρυξης στη διεύθυνση teiion.gr Προθεσμία για την Υποβολή Εγγράφως Αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις: Δέκα ημέρες (10) πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά: Ελληνική. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της προ θεσμίας παραλαβής των προσφορών. Πρόσωπα που επιτρέπονται να παραβρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ1/Β/3700 (15) Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι, την 4η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 12:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ (Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό) διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση από 01/04/2012 έως 31/03/2016 των κάτωθι τακτικών αερο πορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρε ώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας: Αθήνα Αστυπάλαια, Αθήνα Ικαρία, Αθήνα Λέρος, Αθήνα Μήλος, Θεσσαλονίκη Σάμος, Θεσσαλονίκη Χίος, Λήμνος Μυτιλήνη Χίος Σάμος Ρόδος, Ρόδος Κάρπαθος Κάσος Σητεία, Αλεξανδρούπολη Σητεία, Άκτιο Σητεία, Αθήνα Κύθηρα, Αθήνα Νάξος, Αθήνα Πάρος, Αθήνα Κάρπαθος, Αθήνα Σητεία, Αθήνα Σκι άθος, Θεσσαλονίκη Κέρκυρα, Ρόδος Κως Κάλυμνος Λέρος Αστυπάλαια, Κέρκυρα Άκτιο Κεφαλονιά Ζάκυνθος Κύθηρα, Αθήνα Κάλυμνος, Θεσσαλονίκη Καλαμάτα, Αθήνα Σκύρος, Θεσσαλονίκη Σκύρος, Ρόδος Καστελόριζο. Γλώσσα: Ελληνική. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε γραμμή. Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύ ηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του αντι σταθμίσματος. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευ σης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92, ή του (ΕΚ) αρ. 1008/2008, κεφ.ιι. Πληροφορίες θα δίνονται από την Διεύθυνση Αερο πορικής Εκμετάλλευσης, Τμήμα Διμερών Αεροπορικών Συμφωνιών (κτίριο II) καθημερινά και ώρα 09:00 14:00 τηλέφωνο , και στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ Σχετική ανακοίνωση έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C 321 της Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αεροπορικής Εκμετάλλευσης Ε. ΔΕΛΟΥΚΑ 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθ. 917/115ΠΜ 11 01/8598 (16) Η 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ανοιχτό διαγω νισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗ

8 3880 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Α/Φ» (115ΠΜ 11 01), με προϋπολογισμό ,00 ευρώ (με αναθεώρηση). Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών: α. «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό ,78 και β. «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» με προϋπολογισμό ,93. (ποσά χωρίς αναθεώρηση) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την 115 ΠΜ που βρίσκεται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Σούδας, πληροφορίες Μα ρινάκης Νικόλαος τηλ , μέχρι τις της 28/11/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λέσχη Αξιωματικών της 115 ΠΜ στις 29/11/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα και η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκ πτωσης πάνω σε αριθμημένο έντυπο της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προβλεπόμε νες επιχειρήσεις βάσει τις ισχύουσας Νομοθεσίας και αναλυτικά οι: 4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: (α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν: Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομι κών με τον περιορισμό των κατωτέρων επιτρεπόμενων ορίων. Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομη χανολογικών με τον περιορισμό των κατωτέρων επι τρεπόμενων ορίων. (β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. (γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.878,69 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΝΑΤΟ και δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΑΤΑ). Ο Διοικητής ΛΕΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 812 13 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 245 19 Απριλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 501 25 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 773 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 695 14 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 744 19 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 732 8 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αριθμ. διακ. 01.02γ.16/2013 H ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 135 17 Απριλίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση : ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Τ. Κ. : 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ 13/3/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 7356 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.doc Ν1000b/5151 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜ ΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 14/2012 Αρ.Πρωτ.: 6.123 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΑΛΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΝΑΙ ΟΧΙ 30-05-2012 01-06-2012 08-06-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΝΑΙ ΟΧΙ 30-05-2012 01-06-2012 08-06-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : «2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης Θέρμανσης, Λιπαντικών 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ και Λοιπών υλικών έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01).

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο FOB Ακτίου» (131ΣΜ-11-01). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑ: 456Μ6-ΧΥΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. : 2682045075 (Εσωτ. 5075) Φ. 900/ΑΔ.3240

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: "Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας».

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 30 04-2015 Αριθ. Πρωτ.: 11188 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 125 Περίληψη Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα