ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 11/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 8 Απριλίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατόπιν της υπ' αριθμόν 3497/ προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6) και ήταν οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΥΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Ο κ. Αγγ. Καμπύλης είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος Παρουσία της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασίας Δαφνιά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδριάσεως. ΘΕΜΑ: Αριθ. Αποφάσεως: 120/2014 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας. αυτού Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το συγκεκριμένο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, η συζήτηση του οποίου συμφωνήθηκε στην αρχή της συνεδρίασης, ανέφερε τα εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμό 91/2014 απόφαση του η οποία λήθφηκε σύμφωνα με την υπ αριθμό Δ10Β ΕΞ2014/1033/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αποφάσισε τη διενέργεια δημοπρασίας για τη μεταβίβαση σε τρίτους, του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με την εκμίσθωση εφτά (7) τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία κινητών τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη- αναψυκτηρίων (καντινών) ή την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής (ομπρελών, 1

2 ανακλίντρων) και παρέπεμψε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας. Οι προς εκμίσθωση χώροι είναι οι εξής: 1) Θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ. Μελιγούς i. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ Μελιγούς, για άσκηση ii. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ. Μελιγούς, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 2) Θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ B» Δ.Κ Άστρους. i. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Β» Δ.Κ. Άστρους, για άσκηση ii. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Β» Δ.Κ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 3) Θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ Άστρους. i. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ. Άστρους, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, ii. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 4) Θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ Π. Άστρους. i. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους, για άσκηση ii. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 5) Θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ Βερβένων. i. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων, για άσκηση ii. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 6) Θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ Ξηροπηγάδου. i. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ.Κ. Ξηροπηγάδου, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού. 2

3 ii. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ.Κ. Ξηροπηγάδου, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 7) Θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ. Κ Αγ. Ανδρέα. iii. Τμήμα έκτασης (270) τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα, για άσκηση iv. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Τελειώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση του κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της την υπ αριθ. Δ10Β ΕΞ2014/1033 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, τις διατάξεις του Ν. 2971/01 και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 μετά από διαλογική συζήτηση. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολο. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας κ. Σκαντζό Εμμανουήλ για τη σύνταξη και δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης καθώς και για την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων. Αποφασίζει τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μεταβίβαση σε τρίτους, του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε επτά (7) συγκεκριμένα τμήματα (που περιγράφονται παρακάτω), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία κινητών τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη- αναψυκτηρίων (καντινών) ή την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής (ομπρελών, ανακλίντρων), με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις: Α.) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ) 1. Περιγραφή τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας: 1.1. Θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ Μελιγούς I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ. Μελιγούς, για άσκηση 3

4 II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ. Μελιγούς, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ B» Δ.Κ Άστρους. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Β» Δ.Κ. Άστρους, για άσκηση II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Β» Δ.Κ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ Άστρους. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ Άστρους, για άσκηση II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ Π. Άστρους. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους, για άσκηση II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ Βερβένων. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων, για άσκηση II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ. Ξηροπηγάδου. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ.Κ. Ξηροπηγάδου, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού. II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ.Κ. Ξηροπηγάδου, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 4

5 1.7. Θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα. I. Τμήμα έκτασης (270) τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Όλα τα ανωτέρω τμήματα απεικονίζονται σε ορθοφωτογραφίες που έχουν συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 2. Μισθωτική περίοδος Η μισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τ αρμόδια όργανα, και θα λήξει οπωσδήποτε την 31 η Δεκεμβρίου του έτους 2014, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που διαλαμβάνονται στο άρθρο 10 της ισχύουσας ΚΥΑ. 3. Τιμή εκκίνησης Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας), για κάθε ενοικιαζόμενο τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας και για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, η οποία λήγει την , ορίζεται ως εξής: 3.1. Θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ. Μελιγούς I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ. Μελιγούς, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00. II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΠΌΡΤΕΣ» Τ.Κ. Μελιγούς, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 240, Θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ B» Δ.Κ. Άστρους. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Β» Δ.Κ. Άστρους, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00. II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Β» Δ.Κ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 240, Θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ Άστρους. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ. Άστρους, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00. II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΚΑΜΊΝΙΑ ΘΕΣΗ Γ» Δ.Κ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας,τιμή εκκίνησης 240,00. 5

6 3.4. Θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00. II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΑΤΣΊΓΓΑΝΟΣ» Τ.Κ. Παρ. Άστρους, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 240, Θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 4.000,00. II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΠΑΛΙΌΧΑΝΟ» Τ.Κ. Βερβένων, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 240, Θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ. Ξηροπηγάδου. I. Τμήμα έκτασης (500) τ.μ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ. Ξηροπηγάδου, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, τιμή εκκίνησης 1.500,00. II. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ή ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» Τ. Κ. Ξηροπηγάδου, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, τιμή εκκίνησης 240, Θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ. Κ. Αγ. Ανδρέα. Ι.Τμήμα έκτασης (270) τ.μ., στη θέση «ΧΕΡΟΝΗΣΙ» Τ. Κ. Αγ. Ανδρέα, για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού,, τιμή εκκίνησης 1.620,00. ΙΙ. Τμήμα έκτασης (30) τ.μ., στη θέση «Χερρονήσι» Τ. Κ Αγ. Ανδρέα, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας τιμή εκκίνησης 240, Τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με τη δημοπρασία, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου (3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ αυτού), το οποίο βαρύνει υποχρεωτικά τους μισθωτές και εισπράττεται από τον Δήμο κατά την καταβολή των μισθωμάτων. 5. Διαδικασία πληρωμής μισθώματος Το οφειλόμενο στον Δήμο Βόρ. Κυνουρίας συνολικό μίσθωμα θα καταβληθεί σε δυο (2) δόσεις ως εξής: Η πρώτη δόση, που ισούται με το 30% επί του συνολικού μισθώματος, πρέπει απαραιτήτως να καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού και η δεύτερη (εξοφλητική δόση) θα καταβληθεί απαραιτήτως την Το οφειλόμενο προς το Ελληνικό Δημόσιο 6

7 αντάλλαγμα της παραχώρησης, που ορίζεται σε ποσοστό 20% επί του συμφωνηθέντος μισθώματος, καταβάλλεται από τον μισθωτή με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 της ισχύουσας ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που διέπει το συγκεκριμένο θέμα. 6. Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας Η δημοπρασία για όλα τα ανωτέρω τμήματα θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Οικονομική Υπηρεσία), μετά την πάροδο (10) δέκα ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί αφού προηγουμένως εγκριθεί η διακήρυξη από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αρκαδίας, σύμφωνα με την παρ. 10 της σχετικής Κ.Υ.Α. Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας θα υπογράψει και δημοσιεύει αναλυτική διακήρυξη διενέργειας της δημοπρασίας, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής και ή ώρα έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής προσφορών. 7. Επιτροπή Δημοπρασίας Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που έχει συγκροτηθεί με την υπ αριθ. 357/2013 απόφαση Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 1) Σκαντζό Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής, 2) Καμπύλη Άγγελο του Αναστασίου, Δ.Σ. και 3) Καράγιωργα Γρηγόριο του Αντωνίου Δ.Σ. ως μέλη της επιτροπής. Αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών είναι οι εξής: 1) Χαρμπαλής Συμεών του Στυλιανού Γραμματέας του Δ.Σ. και 2) Σούρσος Παναγιώτης του Νικολάου Δ.Σ. 8. Ωρα και διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την 10:00 π.μ. έως και την 11:00 π.μ. ώρα της ημέρας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Δύναται όμως να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη ώρα λήξης, (δηλαδή την 11:00 π.μ. ώρα), εφ όσον υπάρχει προσέλευση ενδιαφερομένων και εξακολουθούν να κατατίθενται οι προσφορές των συμμετεχόντων χωρίς διακοπή και μόνον μεταξύ αυτών που έχουν ήδη προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν καταθέσει έστω και μία οικονομική προσφορά μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή (μέχρι την 11:00 π.μ). Σε εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, δεν θα γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι προσέλθουν μετά την οριζόμενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης (δηλαδή την 11:00 π.μ.). 9. Δικαίωμα συμμετοχής Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτοντας ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική οικονομική προσφορά. 7

8 10. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο δημοπρασία και μπορεί να πλειοδοτήσει για μία μόνο «θέση», που αποτελείται από το τμήμα για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού, δηλαδή ομπρελών, ανακλίντρων ή θαλασσίων μέσων αναψυχής (αποκλειόμενης της μεικτής χρήσης ομπρελών) και το τμήμα για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, των ΝΠΙΔ αυτού, ή του Δημοσίου, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία. Επίσης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής όποιος έχει καταδικαστεί τελεσίδικη απόφαση «δι' αντίστασιν, σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το Κεφ. Θ' τουποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το Κεφ. ΙΓ' του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309, 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.), αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα (Αρθρον 384α' του Ποινικού Κώδικος), εκβίασιν, απάτην, αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα Κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της Χώρας του Ποινικού Κώδικος (Π.Κ.) ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι' οιονδήποτε εγκλήματα κατά των ηθών». Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία όσοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι σε προηγούμενες διαδικασίες δημοπρασιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Αν στη δημοπρασία συμμετέχουν αλλοδαποί πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν τη νόμιμη άδεια διαμονής που τους παρέχει το δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητη οικονομικής δραστηριότητας. 11. Δικαιολογητικά συμμετοχής Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Β.Κ. για την εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών, τόσο του ιδίου (του συμμετέχοντος στη δημοπρασία), όσο και των συγγενών του με Α βαθμό συγγένειας εξ αίματος και εξ αγχιστείας, καθώς επίσης του εγγυητή του και όλων των εταίρων, σε περίπτωση που στο διαγωνισμό μετέχει εταιρεία. 8

9 β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την εξόφληση των τυχόν μη βεβαιωμένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων παρελθόντων οικονομικών ετών, (παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976), του ιδίου, του εγγυητή του και των εταίρων, σε περίπτωση που μετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία. γ) Φορολογική ενημερότητα τους συμμετέχοντος ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, για χρέη προς το Δημόσιο. δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης και των όρων της ΚΥΑ Δ10Β ΕΞ2014/1033/ ανεπιφύλακτα και ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Δ10Β ΕΞ2014/1033/ ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η χρήση του μισθίου για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού ή /και την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας ή θαλασσίων μέσων. στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που είναι δημότης άλλου Δήμου. Στην περίπτωση συμμετοχής δημοτών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπαγγέλτως. ζ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη κατώτατου ορίου προσφοράς (τιμή εκκίνησης) υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο. Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο κατατίθεται στην Επιτροπή της Δημοπρασίας αυτούσια. η) Φωταντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας συμμετέχοντος, εγγυητή και τυχόν εκπροσώπου. θ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του συμμετέχοντος. Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου. 12. Διαδικασία κατάθεσης προσφορών. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 100,00 τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου ορίου (τιμή εκκίνησης), ενώ κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι κατά 100,00 τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην επιτροπή διαγωνισμού κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο, 9

10 διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ενδιαφερόμενος και στην περίπτωση πλειοδοσίας θεωρείται ενοικιαστής. 13. Εγγυήσεις Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό θα αντικατασταθεί πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με άλλη, καλής χρήσης του μισθίου και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από πλευράς μισθωτή, ποσού ίσου με το 10% επί του συνολικού μισθώματος, όπως αυτό θα έχει προσδιορισθεί από τη δημοπρασία και θα επιστραφεί στον μισθωτή στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, αφού έχει αποδώσει και την τελευταία δόση του μισθώματος και έχει εκπληρώσει όλες τις λοιπές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης απομάκρυνσης από το χώρο όλων των υλικών και κατασκευών. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς άλλη δικαστική παρέμβαση ή άλλη διαδικασία. 14. Υπογραφή συμφωνητικού Αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, μέσα σε δέκα ημέρες, αφότου του κοινοποιηθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που θα αθετήσει την υποχρέωση του αυτή ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση καλής χρήσης του μισθίου, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για τη διαφορά που τυχόν προκύψει από τη μικτότερη προσφορά κατά την επαναληπτική δημοπρασία. Κάθε επί έλασσον διαφορά του μισθώματος που προκύψει κατά τα ανωτέρω, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Η επί πλέον διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου. Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής Κ.Υ.Α. Η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα από της λήξεως της δεκαήμερης προθεσμίας, που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση της παρούσης παραγράφου (14. Υπογραφή συμφωνητικού), ακόμα και στην περίπτωση αρνήσεως της υπογραφής του συμφωνητικού. 15. Κατάπτωση εγγυητικής Άρνηση, αθέτηση, ή καθυστέρηση απόδοσης του μισθώματος, συνεπάγεται την αποβολή του μισθωτή κατά τη ειδική διαδικασία αποδόσεως του μισθώματος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου. 10

11 16. Γενικοί όροι - κανόνες Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση απαγορεύονται απολύτως. Σε τέτοια περίπτωση ο μισθωτής και υπεκμισθωτής αποβάλλονται αμέσως του μισθίου και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ανέκκλητα. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, εννοείται ότι έλαβε, προηγουμένως, γνώση του προς μίσθωση χώρου, τη νομικής και πραγματική κατάσταση αυτού και την έκτασή του, οπότε ούτε λύση της μίσθωσης γίνεται ούτε μείωση του μισθώματος, για κανένα προβαλλόμενο λόγο. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του ενοικίου αν δεν κάνει χρήση του μισθίου με υπαιτιότητά του και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και στην περίπτωση που ο αποκλεισμός της χρήσης έγινε με απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας, του Λιμεναρχείου, ή οποιουδήποτε άλλου φορέα. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει επιστροφή ή μείωση του μισθώματος για οποιαδήποτε λόγο, ακόμα και αν αποβληθεί από το χώρο μετά την εγκατάστασή του ή ανακληθεί ή ακυρωθεί η σύμβαση μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων της κακής χρήσης, των αυθαίρετων, παράνομων ή μόνιμων ή σταθερών κατασκευών. Ο μισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ακόμα και αν αποβληθεί από το χώρο ή αν απαγορευτεί η χρήση του χώρου για το συγκεκριμένο σκοπό, κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου οργάνου, ακόμα και αν αυτή εξεδόθη σε χρόνο μεταγενέστερο του μισθωτηρίου. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται αποζημίωσης, ούτε μπορεί να αξιώσει την επιστροφή του μισθώματος, σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Ο.Ε. ή το τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ή την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ή δεν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ή αποβληθεί από τον χώρο με απόφαση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιοδήποτε συναρμόδιου φορέα και για οποιονδήποτε λόγο. 17. Οροί και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση τμήματος χώρου αιγιαλού και παραλίας Τα αντικείμενα που μπορούν να τοποθετηθούν στο μίσθιο, (τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας), καθώς και οι επιτρεπόμενες προσωρινές (μη μόνιμες) κατασκευές, περιγράφονται στη υπ αριθ. Δ10Β ΕΞ2014/1033/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και στο παράρτημα αυτής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με 11

12 σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 του Ν. 2971/2001 και τις διατάξεις του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Δ10Β ΕΞ2014/1033/ (ΦΕΚ 328/ τεύχος Β ) επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» της ανωτέρω Κ.Υ.Α. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι Ο.Τ.Α., μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών και κάθε αντικειμένου που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, της υπ αριθμό Δ10Β ΕΞ2014/1033/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και του παραρτήματος αυτής με τίτλο: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών- Διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού και παραλίας - περιορισμοί συστάσεις». Οι μισθωτές έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου. Στο συμφωνητικό για τη χρήση του μισθωμένου τμήματος θα ορίζεται ευκρινώς η ειδική χρήση του χώρου, (δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή αναψυχής του κοινού ή την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας ή θαλασσίων μέσων αναψυχής), η οποία πρέπει να είναι αυτή που δηλώθηκε από τον μισθωτή κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας. Οι μισθωτές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με κάθε απόφαση ή οδηγία αρμοδίου οργάνου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σχετικά με της αισθητική του χώρου. Οι μισθωτές έχουν την υποχρέωση να φροντίσουν για την ομαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο χώρο που έχουν μισθώσει, με την κατασκευή ξύλινων διαδρόμων με ειδική σήμανση. 12

13 Απαγορεύεται να δημιουργούνται εντός των χώρων εγκαταστάσεις ή να ασκούνται δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Οι μισθωτές πρέπει να δραστηριοποιούνται υποχρεωτικά εντός των ορίων του χώρου που έχουν μισθώσει και όχι πέραν αυτού. Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα με την παρούσα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη επιτρεπόμενη χρήση των χώρων, πέραν αυτής που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, υπόκειται αυτομάτως στον έλεγχο ποινικών και διοικητικών κυρώσεων του Ν. 2971/2001 και μπορεί να επιφέρει την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας. Ισχύουν και έχουν πιστή εφαρμογή όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθ. Δ10Β ΕΞ2014/1033/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, καθώς οι διατάξεις του Ν. 2971/01, οι οποίες υπερισχύουν κάθε κανονιστικού ή διοικητικού όρου. Για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται μέσα στη θάλασσα αρμόδιο είναι το Τοπικό Λιμεναρχείο. Η παραχώρηση των χώρων και η σύμβαση που θα υπογραφεί δεν διέπονται από τις διατάξεις των Νόμων και Διαταγμάτων περί εμπορικών μισθώσεων. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των Νόμων περί ενοικιοστασίου, ή από οποιοδήποτε δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον, κατά τη διάρκειά της. Με τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. Μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας της επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία έγινε η παραχώρηση, (καντίνας ή θαλασσίων μέσων αναψυχής), ο μισθωτής οφείλει να απομακρύνει από τον αιγιαλό όλα τα μέσα και αντικείμενα που είχε αναπτύξει. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγεία των πολιτών που κινούνται ή παραμένουν εντός του χώρου (μισθίου) ή χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες. 18. Δημοσιεύσεις έξοδα γραμματειακή υποστήριξη επιτροπής Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με αποδεικτικό, καθώς και στις Τ.Κ. Παρ. Άστρους, Μελιγούς, Βερβένων, Ξηροπηγάδου και Αγ. Ανδρέα. Επίσης θα 13

14 αναρτηθεί στη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Αντίγραφο της παρούσας θα κοινοποιηθεί στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αρκαδίας, στον Λιμενικό Σταθμό Παρ. Άστρους και στον Αστυνομικό Σταθμό Παρ. Άστρους. Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, δημοσιεύσεις βαρύνουν μονομερώς τους πλειοδότες. Γραμματείς της Επιτροπής του διαγωνισμού ορίζονται οι Δημοτικοί Υπάλληλοι: Σούρσος Παναγιώτης και Πολυμενάκος Ιωάννης. 19. Επανάληψη δημοπρασίας Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον (ο διαγωνισμός αποβεί άγονος), η δημοπρασία θα επαναληφθεί μόνο για τα τμήματα που δεν εκμισθώθηκαν, κατόπιν επαναληπτικής διακήρυξης κατά το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 270/81. Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ: 1. Η τοποθέτηση κινητής καντίνας στον προς μίσθωση χώρο, προϋποθέτει απαρέγκλιτα, αυτή να είναι αυτοκινούμενη (τροχήλατη), εφοδιασμένη με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α της υπ αριθ. ης υπ' αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/ εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. 2. Ο μισθωτής του χώρου που προορίζεται για τοποθέτηση κινητής καντίνας υποχρεούται να εφοδιαστεί με τη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, την οποία πρέπει να εξασφαλίσει με δική του ευθύνη, μετά την ενοικίαση του χώρου. 3. Και για την εκμίσθωση των χώρων που προορίζονται για τοποθέτηση καντίνας ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρ. Α της παρούσης διακήρυξης με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ)». Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 120/2014 Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής Ο Πρόεδρος Τα μέλη Υπογραφές ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σκαντζός Εμμανουήλ 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος, 26-5-20 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. πρωτ.:6439 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 6101/20-5-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ) για τη ν π αραχώρηση τ ου δικ αιώματος απλή ς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ. Έχοντας Υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ. Έχοντας Υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 12 Mαιου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 8018 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων /νου 47 Ταχ.Κώδικας:19400 Κορωπί Πληροφορίες: Ι. Γκίκας Τηλέφωνο:210 662 2324 FAX: 210 662 4963.

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ε Οδός Οινόης 6 Μαραθώνας, 8-5-2014 Τ.Κ. 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 16 ΤΗΛ.: 22940 67773-67774 FΑΧ : 22940 67778

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα: 12/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9794 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληρ :Θ. Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύλαλο 19-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ.Πρωτ. 4981 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Διεύθυνση 67200 ΕΥΛΑΛΟ Τηλέφωνο: 2541352601 Fax:2541352650 Πληροφορίες: Σιαμίδης Ιωάννης Τηλέφωνο: 2541068472

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων εντός των διοικητικών ορίων

Διαβάστε περισσότερα

του ήµου Κοµοτηνής και

του ήµου Κοµοτηνής και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15984 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 102/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΑΠΟ ΤΟ υπ αριθµ. 02/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Αριθµ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΑΠΟ ΤΟ υπ αριθµ. 02/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Αριθµ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ υπ αριθµ. 02/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων Αριθµ. Απόφασης: 12/2015 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες:29/7/2013 Αριθ. πρωτ.20908 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Αριθµ.πρωτ. 373 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ο ήµαρχος Πύργου λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ) «ΑΙΓΙΑΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 08/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 61 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταχ. ιεύθυνση:αγίου Όρους 2 Ιερισσός Πληροφορίες:Καραβασίλη Ελένη Τηλέφωνο:2377350010 Fax:2377022414 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ιερισσός 23/06/2014 Αρ. Πρωτ. 18905

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ελαφόνησος 6-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ 700 Ταχ.Δ/νση: Ελαφόνησος Λακ. Τ.Κ 23053 Πληροφορίες Τηλ. 27340-61238 Fax. 61338 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0ΡΩΗ5-ΧΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά,19/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 27470 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα