ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρεί ας µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.»)... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»... 3 την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 4 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑ ΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» την επωνυµία «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕ ΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» την επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ» µε την επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφο ρική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογί ας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.» την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡ ΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» την επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.» µε την επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία» την επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑ ΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ» µε την επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.» µε την επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.»). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας η σύσταση της ανώνυµης εταιρείας της Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝ ΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.») καθώς και το καταστατικό της όπως καταρτίσθηκε µε την µε αριθµό 336/ πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΚΗ του Παναγιώτη µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Η παραπάνω Α.Ε. πήρε αριθµό MAE 68761/01/B/09/ 365. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και δ.τ.:»inratec CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.») Έδρα: Ο Δήµος Αθηναίων και γραφεία αυτής επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 62. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η οργάνωση, µηχανοργάνωση, φοροτεχνική υποστή ριξη, σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, συµµετοχή, ανάληψη, υλοποίηση, διαχείριση και εν γένει υποστήρι ξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, εγχώρια και Κοινοτικά, αποτίµηση αξίας, έλεγχος και εποπτεία λειτουργίας επιχειρήσεων ιδιω τικών, δηµόσιων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών. 2) Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού επιχειρήσε ων και παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας. 3) Η παροχή συµβουλών διαχείρισης, σχεδιασµού, δι άρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. 4) Η εκπόνηση µελετών οργάνωσης και επιχειρησια κής έρευνας, οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµών και διαχείρισης επιχειρηµατικών διαδικασιών. 5) Η παροχή συµβουλών σε θέµατα προώθησης πωλή σεων, έρευνας αγοράς και συναφών υπηρεσιών. 6) Η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, συµβουλών για έλεγχο ποιότη τας και διαχείριση έργων. 7) Η παροχή τεχνογνωσίας κάθε είδους και περιγρα φής σχετιζόµενης µε τους σκοπούς της Εταιρείας. 8) Η µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υβριδικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε συναφή µε το σκοπό αυτό δραστηριότητα. Η παροχή υπηρεσιών, ο σχεδιασµός, η αδειοδότηση, η προµήθεια, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η διαχείριση φωτο βολταϊκών σταθµών και συστηµάτων. Η πώληση φωτο βολταϊκών σταθµών και συστηµάτων. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς και όλες οι άλλες συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες κάθε είδους που συνδέονται µε τον πα ραπάνω σκοπό ή τον προωθούν, συµπεριλαµβανοµένου του εµπορίου δικαιωµάτων ρύπων. Η Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ή παρόµοιου κλάδου και να διαχειρίζεται ίδια ή ξένη περιουσία. 9) Ο σχεδιασµός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πλη ροφορίας, εφαρµογών πληροφορικής και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή, πώλη ση, εξυπηρέτηση, εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογι στών και εφαρµογή συναφών συστηµάτων διαχείρισης, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, ανάπτυξη, σχεδιασµός, παραγωγή προγραµµάτων λογισµικών συστηµάτων. 10) Η συµµετοχή σε έργα υποστήριξης, υλοποίησης µελετών, σε θέµατα ιατρικής, βιοϊατρικής, βιοχηµείας και συναφών δραστηριοτήτων τεχνολογίας. 11) Η διενέργεια, στο όνοµά της ή για λογαριασµό Ελληνικών ή ξένων οίκων µε την ιδιότητα εµπορικού αντιπροσώπου, οποιασδήποτε πράξεως, σχετικά µε την πώληση, διανοµή και εµπορία ηλεκτρονικών υπολογι στών, λογισµικού και άλλων προϊόντων υψηλής τεχνο λογίας. 12) Η διενέργεια εργασιών τις οποίες η Εταιρεία θεω ρεί αναγκαίες και συµπληρωµατικές για τα παραπάνω θέµατα και, γενικά, η διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, η οποία, άµεσα ή έµµεσα, θεωρείται αναγκαία ή επωφε λής για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία µπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως: α. Να ιδρύει καταστήµατα, υποκαταστήµατα, πρακτο ρεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. β. Να ιδρύει ή/και να συµµετέχει, µε οποιοδήπο τε πρόσφορο τρόπο, σε οποιαδήποτε υφιστάµενη ή ιδρυθησόµενη επιχείρηση ή Εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας, µε όµοιο, παρεµφερή ή επιβοηθητικό σκοπό. γ. Να αγοράζει, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να συνενώ νει, να εκµισθώνει και να µισθώνει ακίνητα στο όνοµα της Εταιρείας. δ. Να συµβάλλεται και να κοινοπρακτεί µε οποιοδή ποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντι προσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχεί ρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. ε. Να συµµετέχει σε διαγωνισµούς στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. στ. Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις, στο όνοµα της Εταιρείας, για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της και την επίτευξη του σκοπού της.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ζ. Να συνάπτει δάνεια µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστω τικά ιδρύµατα για την εκπλήρωση του σκοπού της. η. Να ιδρύει ή/και να συµµετέχει σε ανώνυµες εταιρεί ες ή σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νοµικής µορφής που θα έχουν ίδιο ή παρόµοιο σκοπό µε το σκοπό της Εταιρείας. θ. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συµβάσεις εγγυήσεως προς και µετά οποιουδήποτε νοµικού ή φυ σικού προσώπου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισµού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται µε την επί τευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωση τους και ι. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγµένη ή συµπληρωµατική προς τους παραπάνω σκοπούς και, γενικά, να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηµατική και οικονοµική δραστηριότητα συναφή προς τους πα ραπάνω σκοπούς ή έστω και µη συναφή, εφόσον προ ωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άµεσα ή έµµεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγµένη για την πραγµάτωση των παραπάνω σκοπών. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 30 χρόνια και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Ποσό και τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετόχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ καταβλητέο σε µετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε µία. Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθµός Μελών Διοικητικού Συµβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 7 µέλη µε 5/ετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας η θη τεία του οποίου λήγει την αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασί ας, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ Σ / , ΑΦΜ , Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύµβουλος. 2. Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασίας, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ ΑΑ /2005, ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ. 3. Νικόλαος Παπαφώτης του Χαρίση και της Χρυσής, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ Ζ / , ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ. Δικαίωµα πρώτης υπογραφής, παρέχεται στον Πρό εδρο και Δ/νοντα Σύµβουλο Χαρίση Παπαφώτη του Νικολάου και τούτου κωλυοµένου στον Αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Παπαφώτη του Νικολάου. Οι ανωτέρω ενεργούντες, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, δικαιούνται να προ βαίνουν σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. Ειδικότερα, η εταιρεία δεσµεύεται και αναλαµβάνει έγκυρα κάθε είδους υποχρεώσεις µε την υπογραφή οποι ουδήποτε από τους δύο κατά τα προαναφερόµενα. Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικά, κατά το άρθρο 21 του καταστατικού ο Πρόεδρος της εταιρείας Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου ή, τούτου κωλυοµένου ο Αντι πρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1. Αντώνιος Αµοριανός, Κάλχαντος 13 Καισαριανή, αριθµός αδείας Ο.Ε Θεµελίνα θυγ. Αντωνίου Ζερβού, σύζ. Αντων. Αµοριανού, Κάλχαντος 13 Καισαριανή, αριθµός αδεί ας Ο.Ε Αναπληρωµατικοί: 1. Παναγιώτης Μαύλος, Σαγαλέου 17 Α. Πατήσια, ΑΔΤ Ξ /1989, αριθµός αδείας Ο.Ε Γεράσιµος Φερεντίνος, Λάσκου 4 Αθήνα, ΑΔΤ Α / , αριθµός αδείας Ο.Ε Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η µε αριθµό πρωτ. 2639/ αίτηση και η συνυποβαλλόµενη από απόφαση της Αυτ. Εκτακ. Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.» και αριθµός Μητρώου 62311/21/Β/07/16(2009) µε την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόµος ορίζει αλλιώς. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία, εργαστήρια και εργοστάσια οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των µετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόµα και στις ειδικές δωσιδικίες εκτός αν άλλως ο νόµος ορίζει. Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤ. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθµό µητρώου 8057/06/Β/86/11 σύµφωνα µε το οποίο χορηγήθηκε: 1. Η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το παράλ ληλο ειδικό δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, στη Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναµικού της Εταιρείας, Σοφία Θωµαΐδου του Αιµιλίου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 18, κάτοχο του υπ αρ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυ τότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Μελισσίων, µε Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου υπογράφουσας από κοι νού µε έναν εκ των: α) Βασίλειο Καραµούζη του Χαραλάµπους, κάτοικο, Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ανεµώνης αρ. 19, κάτοχο του υπ αριθµ. ΑΕ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το AT Αγίου Στεφάνου, µε ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου ή β) Αλέξανδρο Κιρλίµπα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών οδός Μούσκου αρ. 4, κάτοχο του υπ αριθµ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότη τας, εκδοθέντος από το AT Άνω Πατησίων µε ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, όπως εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή της που αφορά τη µισθοδοσία των εργαζοµένων της µε τις εκά στοτε συνεργαζόµενες Τράπεζες, στις οποίες τηρού νται σήµερα ή θα τηρούνται µελλοντικά λογαριασµοί µισθοδοσίας της Εταιρείας (π.χ πληρωµή µισθοδοσίας, εντολές πληρωµών, διάφορες ενέργειες στα πλαί σια διεκπεραίωσης των αναγκαίων διαδικασιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών µισθοδοσίας των εργαζοµένων της Εταιρείας). 2. Η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το παράλλη λο ειδικό δικαίωµα υπογραφής, και εκπροσώπησης της Εταιρείας στους: α) Βασίλειο Καραµούζη του Χαραλάµπους, κάτοικο, Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ανεµώνης αρ. 19, κάτοχο του υπ αριθµ. ΑΕ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το AT Αγίου Στεφάνου, µε ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου και β) Αλέξανδρο Κιρλίµπα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών οδός Μούσκου αρ. 4, κάτοχο του υπ αριθµ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότη τας, εκδοθέντος από το AT Άνω Πατησίων µε ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, προκειµένου να οπισθο γραφούν ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, επιταγές της Εταιρείας προς είσπραξη ανε ξαρτήτως ποσού, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο ως άνω από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡΓ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (4) Εται επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ ΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθµό µητρώου 39327/06/ Β/97/18: α) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της σύµφωνα µε το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. β) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο το Διοικητικό Συµβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώµα και χορηγή θηκαν δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέσµευσης της εταιρείας ως εξής: 1. Χαράλαµπος Καραµανλής του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Χίου αρ. 51, Α.Δ.Τ ΑΑ / , Α.Τ Περιστερίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Κυριάκος Χήνας του Γεωργίου, κάτοικος Παγκρατί ου, οδός Αναχάρσιδος αρ. 8 10, Α.Δ.Τ Χ025573/ , Α.Τ Παγκρατίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Μιχαήλ Τσάγγαρης του Νικολάου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, Α.Δ.Τ Ξ434308/ , Τ.Α Ψυχικού, Μέλος του Δ.Σ. 4. Γεωργαντζόγλου Νικόλαος του Χρήστου, κάτοικος Πειραιά, Ακτή Μιαούλη αρ. 23, Α.Δ.Τ ΑΒ576930/ , Α.Τ. Βούλας, Μέλος του Δ.Σ. 5. Ιωάννης Αργυρόπουλος του Κωνσταντίνου, κά τοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Κοιµήσεως Θεοτόκου, αρ. 5, Α.Δ.Τ ΑΕ152092/ , Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, Μέλος του Δ.Σ. 6. Γεώργιος Σουλτάνογλου του Πρόδροµου, κά τοικος Περιστερίου, οδός Λασκάρεως αρ.16, Α.Δ.Τ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Σ097915/ , Α.Τ Περιστερίου, Μέλος του Δ.Σ. και 7. Νικόλαος Γιαννίρης του Νικολάου, κάτοικος Αµαρου σίου, οδός Κίµωνος, αρ. 3, Α.Δ.Τ ΑΒ500209/ , Α.Τ Κηφισιάς, Μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι µέχρι γ) Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οιουδήποτε περιεχοµένου σχέσεις της µε τις Δηµόσιες Αρχές, Αθλη τικές Αρχές, νοµικά πρόσωπα Δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µε παντός είδους Δηµοσίου Οργανισµούς, µε Δικαστήρια κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, µε Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα, µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα και µε κάθε τρίτο εν γένει, θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από τον Χαράλαµπο Καραµανλή του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος µε µόνη την υπογραφή του θα δεσµεύει την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυµία αυτής. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Αλλοδαπής Τραπεζι κής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση των Ελεγκτών επί των οικονοµικών κα ταστάσεων χρήσης της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε» που έχει υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε αριθµό µητρώου 6098/06/Β/86/43. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Τµηµατάρχης ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρεί ας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥ ΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθµό µητρώου 54777/06/Β/03/07, σύµφωνα µε το οποίο το Διοικητικό Συµβούλιο αποδέχθηκε την από παραίτηση του Μαύρου Σταµατίου από µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (7) την επωνυµία «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία«εδρανον ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθµό Μητρώου 51434/02/Β/02/49, που εδρεύει στο Δήµο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Βούλγαρη 20 και Χίου) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου και Βούλ γαρη 20 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Σαλαµίνας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Δ.Σ. 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου αρ. 7 και ΑΦ.Μ της Δ.Ο.Υ Σαλαµίνας, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΛΛΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου αρ. 7 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Σαλαµίνας, ως Μέλος του Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συµ βούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού οµόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθύνοντα Σύµβουλο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ την ενάσκηση των δικαιωµάτων αυτού στο σύνολο, ο οποίος και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής. Σε περίπτωση κωλύµατος αυτού θα εκπροσωπεί την εταιρεία ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ βάσει ειδικής εντολής και εξουσιοδοτήσεως παρεχοµένης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους: 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρο. 3) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΛΛΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος του Δι οικητικού Συμβουλίου. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή τους και με την σφραγίδα της εταιρείας «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» δηλ. με μια από τις άνω τρεις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, με ρισματαποδόσεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, απο δέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμά

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τια και επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση ενέγγυων επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γε νικά διαχειρίζονται και συνομολογούν δάνεια και πιστώ σεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται όπως συμμετέχουν ακόμη και ατομικά για λογαριασμό της εταιρείας σε κάθε είδους δημοπρασία και δεσμεύουν την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: Νομικός Σύμβου λος της εταιρείας ορίζεται ο δικηγόρος Πειραιά ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πειραιάς, Αλκιβιάδου 131) προς τον οποίον δίδεται η εντολή και πληρεξουσι ότητα όπως παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων δικα στηρίων, διοικητικών αρχών ως και κάθε άλλης αρχής για λογαριασμό της εταιρείας. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (8) την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθµό Μητρώου 7671/02/Β/86/1550: 1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο εγκρί θηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (9) Εται επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ» µε αριθµό Μητρώου 41732/02/Β/98/105, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η κατα βολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαί ου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (10) Εται επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφορική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογίας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφορική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογίας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 68472/02/Β/09/56, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ,00 Ευρώ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (11) την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το µε αριθµό 71/ πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙ ΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε αριθµό Μητρώου 55268/10/Β/03/12, από το οποίο προκύπτει ότι το Δι οικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε και ανέθεσε τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Τσαντόπουλο Θεόδωρο, σ αυτόν αναθέτονται οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρείας. Επί πλέον εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συµβούλιο να υπογράφει για λογαριασµό της εταιρείας συµβάσεις δανείων και κάθε είδους συµβάσεις, καθώς και να ενεργεί για το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών και την χορήγηση µπλοκ επιταγών από τραπεζικά ιδρύµατα και να προβαίνει στην ανάληψη και κατάθεση χρηµάτων, στην έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγµατικών. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώ νει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο αντι πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. Μεσολόγγι, 23 Οκτωβρίου 2009 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΑΜΗΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (12) Εται επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» και αριθµό Μητρώου 30008/21/Β/93/006: 1) Οι οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου και η επ αυτών έκθεση τον ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων χωρίς καµία τροποποίησή τους. Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ (13) Εται επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 16260/93/Β/87/006: 1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (προσάρτηµα) και έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου για την 21η Εταιρική χρήση ) Το µε αρίθµ 24/ Πρακτικό της 21ης Τακτι κής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, από το οποίο προκύπτει ότι, δεν ορίστηκαν ελεγκτές για την 22 Εται ρική χρήση Αργοστόλι, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ (14) Εται επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία» και αριθµό Μητρώ ου 15497/32/Β/87/006, που εδρεύει στο Δήµο Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1) Stefano Battaglia (Στέφανο Μπατάλια) του Gino Battaglia ιταλός υπήκοος, κάτ. του µε αριθµ. ΑΑ / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου, ως Πρόεδρος. 2) Renato Circosta (Ρενάτο Κιρκόστα) του Giuseppe Circosta), ιταλός υπήκοος, κάτοχος του µε αριθµ. Φ / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου, ως Αντιπρόεδρος. 3) Mauro Bussotti (Μάουρο Μπουσότι) του Nello Bussotti), ιταλός υπήκοος, κάτοχος του µε αριθµ. D / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου,ως Σύµβουλος. Από το ίδιο ως άνω Πρακτικό Δ.Σ., προκύπτει ότι η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Stefano Battaglia Πρό εδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του από τον Renato Circosta Αντιπρόεδρο. Βόλος, 13 Οκτωβρίου 2009 ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (15) Εται επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ» και αριθµό MAE: 18876/26/ B/89/07: 1) Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, Λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσεως, Πίνακα διαθέ σεως αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση ) Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σύµφωνα µε το οποίο εγκρί θηκαν οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (16) Εται επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.» και αριθµό MAE 62119/26/B/06/14: 1. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, Ισολογισµός, έκ θεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου και Έκθεση ελεγκτών για την χρήση Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων µε το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης , οι εξής ορκωτοί ελεγκτές: Τακτικός: Βασίλειος Καπλάνης, µε αριθ. Μητρώου ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Άθως Στυλιανού, µε αριθµό Μητρώου ΣΟΕΛ , της ελεγκτικής εταιρείας «D.R.M Στυλιανού AE». Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (17) Εται επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εται ριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 27443/66/Β/92/015, σύµφωνα µε το οποίο παρέχεται παµψηφεί, σύµφωνα µε το κα ταστατικό, δικαίωµα υπογραφής στον Χατζόγλου Τσιχάτ του Χασάν σε αντικατάσταση του Αγκόρτζα Απόστολου του Ιωάννη όπως µε την εταιρική υπογραφή που απο τελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και τη δική του, αναλαµβάνει χρήµατα, χρηµατόγραφα, µερισµαταποδείξεις, είσπραξη χρηµάτων, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαµβάνει φορτωτικές, συµβάλλεται µε τράπεζες για το άνοιγµα εχέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυη τικών επιστολών, δίδει εντολή πληρωµής για λογαριασµό της εταιρείας και συνοµολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασµό της εταιρείας και κάνει χρήση αυ τών. Ξάνθη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9840 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8726 10 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα