ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρεί ας µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.»)... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»... 3 την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 4 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑ ΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» την επωνυµία «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕ ΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» την επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ» µε την επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφο ρική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογί ας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.» την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡ ΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» την επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.» µε την επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία» την επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑ ΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ» µε την επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.» µε την επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.»). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας η σύσταση της ανώνυµης εταιρείας της Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝ ΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.») καθώς και το καταστατικό της όπως καταρτίσθηκε µε την µε αριθµό 336/ πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΚΗ του Παναγιώτη µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Η παραπάνω Α.Ε. πήρε αριθµό MAE 68761/01/B/09/ 365. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και δ.τ.:»inratec CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.») Έδρα: Ο Δήµος Αθηναίων και γραφεία αυτής επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 62. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η οργάνωση, µηχανοργάνωση, φοροτεχνική υποστή ριξη, σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, συµµετοχή, ανάληψη, υλοποίηση, διαχείριση και εν γένει υποστήρι ξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, εγχώρια και Κοινοτικά, αποτίµηση αξίας, έλεγχος και εποπτεία λειτουργίας επιχειρήσεων ιδιω τικών, δηµόσιων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών. 2) Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού επιχειρήσε ων και παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας. 3) Η παροχή συµβουλών διαχείρισης, σχεδιασµού, δι άρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. 4) Η εκπόνηση µελετών οργάνωσης και επιχειρησια κής έρευνας, οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµών και διαχείρισης επιχειρηµατικών διαδικασιών. 5) Η παροχή συµβουλών σε θέµατα προώθησης πωλή σεων, έρευνας αγοράς και συναφών υπηρεσιών. 6) Η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, συµβουλών για έλεγχο ποιότη τας και διαχείριση έργων. 7) Η παροχή τεχνογνωσίας κάθε είδους και περιγρα φής σχετιζόµενης µε τους σκοπούς της Εταιρείας. 8) Η µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υβριδικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε συναφή µε το σκοπό αυτό δραστηριότητα. Η παροχή υπηρεσιών, ο σχεδιασµός, η αδειοδότηση, η προµήθεια, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η διαχείριση φωτο βολταϊκών σταθµών και συστηµάτων. Η πώληση φωτο βολταϊκών σταθµών και συστηµάτων. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς και όλες οι άλλες συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες κάθε είδους που συνδέονται µε τον πα ραπάνω σκοπό ή τον προωθούν, συµπεριλαµβανοµένου του εµπορίου δικαιωµάτων ρύπων. Η Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ή παρόµοιου κλάδου και να διαχειρίζεται ίδια ή ξένη περιουσία. 9) Ο σχεδιασµός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πλη ροφορίας, εφαρµογών πληροφορικής και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή, πώλη ση, εξυπηρέτηση, εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογι στών και εφαρµογή συναφών συστηµάτων διαχείρισης, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, ανάπτυξη, σχεδιασµός, παραγωγή προγραµµάτων λογισµικών συστηµάτων. 10) Η συµµετοχή σε έργα υποστήριξης, υλοποίησης µελετών, σε θέµατα ιατρικής, βιοϊατρικής, βιοχηµείας και συναφών δραστηριοτήτων τεχνολογίας. 11) Η διενέργεια, στο όνοµά της ή για λογαριασµό Ελληνικών ή ξένων οίκων µε την ιδιότητα εµπορικού αντιπροσώπου, οποιασδήποτε πράξεως, σχετικά µε την πώληση, διανοµή και εµπορία ηλεκτρονικών υπολογι στών, λογισµικού και άλλων προϊόντων υψηλής τεχνο λογίας. 12) Η διενέργεια εργασιών τις οποίες η Εταιρεία θεω ρεί αναγκαίες και συµπληρωµατικές για τα παραπάνω θέµατα και, γενικά, η διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, η οποία, άµεσα ή έµµεσα, θεωρείται αναγκαία ή επωφε λής για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία µπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως: α. Να ιδρύει καταστήµατα, υποκαταστήµατα, πρακτο ρεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. β. Να ιδρύει ή/και να συµµετέχει, µε οποιοδήπο τε πρόσφορο τρόπο, σε οποιαδήποτε υφιστάµενη ή ιδρυθησόµενη επιχείρηση ή Εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας, µε όµοιο, παρεµφερή ή επιβοηθητικό σκοπό. γ. Να αγοράζει, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να συνενώ νει, να εκµισθώνει και να µισθώνει ακίνητα στο όνοµα της Εταιρείας. δ. Να συµβάλλεται και να κοινοπρακτεί µε οποιοδή ποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντι προσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχεί ρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. ε. Να συµµετέχει σε διαγωνισµούς στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. στ. Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις, στο όνοµα της Εταιρείας, για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της και την επίτευξη του σκοπού της.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ζ. Να συνάπτει δάνεια µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστω τικά ιδρύµατα για την εκπλήρωση του σκοπού της. η. Να ιδρύει ή/και να συµµετέχει σε ανώνυµες εταιρεί ες ή σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νοµικής µορφής που θα έχουν ίδιο ή παρόµοιο σκοπό µε το σκοπό της Εταιρείας. θ. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συµβάσεις εγγυήσεως προς και µετά οποιουδήποτε νοµικού ή φυ σικού προσώπου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισµού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται µε την επί τευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωση τους και ι. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγµένη ή συµπληρωµατική προς τους παραπάνω σκοπούς και, γενικά, να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηµατική και οικονοµική δραστηριότητα συναφή προς τους πα ραπάνω σκοπούς ή έστω και µη συναφή, εφόσον προ ωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άµεσα ή έµµεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγµένη για την πραγµάτωση των παραπάνω σκοπών. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 30 χρόνια και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Ποσό και τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετόχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ καταβλητέο σε µετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε µία. Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθµός Μελών Διοικητικού Συµβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 7 µέλη µε 5/ετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας η θη τεία του οποίου λήγει την αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασί ας, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ Σ / , ΑΦΜ , Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύµβουλος. 2. Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασίας, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ ΑΑ /2005, ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ. 3. Νικόλαος Παπαφώτης του Χαρίση και της Χρυσής, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ Ζ / , ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ. Δικαίωµα πρώτης υπογραφής, παρέχεται στον Πρό εδρο και Δ/νοντα Σύµβουλο Χαρίση Παπαφώτη του Νικολάου και τούτου κωλυοµένου στον Αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Παπαφώτη του Νικολάου. Οι ανωτέρω ενεργούντες, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, δικαιούνται να προ βαίνουν σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. Ειδικότερα, η εταιρεία δεσµεύεται και αναλαµβάνει έγκυρα κάθε είδους υποχρεώσεις µε την υπογραφή οποι ουδήποτε από τους δύο κατά τα προαναφερόµενα. Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικά, κατά το άρθρο 21 του καταστατικού ο Πρόεδρος της εταιρείας Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου ή, τούτου κωλυοµένου ο Αντι πρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1. Αντώνιος Αµοριανός, Κάλχαντος 13 Καισαριανή, αριθµός αδείας Ο.Ε Θεµελίνα θυγ. Αντωνίου Ζερβού, σύζ. Αντων. Αµοριανού, Κάλχαντος 13 Καισαριανή, αριθµός αδεί ας Ο.Ε Αναπληρωµατικοί: 1. Παναγιώτης Μαύλος, Σαγαλέου 17 Α. Πατήσια, ΑΔΤ Ξ /1989, αριθµός αδείας Ο.Ε Γεράσιµος Φερεντίνος, Λάσκου 4 Αθήνα, ΑΔΤ Α / , αριθµός αδείας Ο.Ε Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η µε αριθµό πρωτ. 2639/ αίτηση και η συνυποβαλλόµενη από απόφαση της Αυτ. Εκτακ. Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.» και αριθµός Μητρώου 62311/21/Β/07/16(2009) µε την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόµος ορίζει αλλιώς. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία, εργαστήρια και εργοστάσια οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των µετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόµα και στις ειδικές δωσιδικίες εκτός αν άλλως ο νόµος ορίζει. Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤ. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθµό µητρώου 8057/06/Β/86/11 σύµφωνα µε το οποίο χορηγήθηκε: 1. Η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το παράλ ληλο ειδικό δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, στη Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναµικού της Εταιρείας, Σοφία Θωµαΐδου του Αιµιλίου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 18, κάτοχο του υπ αρ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυ τότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Μελισσίων, µε Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου υπογράφουσας από κοι νού µε έναν εκ των: α) Βασίλειο Καραµούζη του Χαραλάµπους, κάτοικο, Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ανεµώνης αρ. 19, κάτοχο του υπ αριθµ. ΑΕ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το AT Αγίου Στεφάνου, µε ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου ή β) Αλέξανδρο Κιρλίµπα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών οδός Μούσκου αρ. 4, κάτοχο του υπ αριθµ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότη τας, εκδοθέντος από το AT Άνω Πατησίων µε ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, όπως εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή της που αφορά τη µισθοδοσία των εργαζοµένων της µε τις εκά στοτε συνεργαζόµενες Τράπεζες, στις οποίες τηρού νται σήµερα ή θα τηρούνται µελλοντικά λογαριασµοί µισθοδοσίας της Εταιρείας (π.χ πληρωµή µισθοδοσίας, εντολές πληρωµών, διάφορες ενέργειες στα πλαί σια διεκπεραίωσης των αναγκαίων διαδικασιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών µισθοδοσίας των εργαζοµένων της Εταιρείας). 2. Η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το παράλλη λο ειδικό δικαίωµα υπογραφής, και εκπροσώπησης της Εταιρείας στους: α) Βασίλειο Καραµούζη του Χαραλάµπους, κάτοικο, Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ανεµώνης αρ. 19, κάτοχο του υπ αριθµ. ΑΕ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το AT Αγίου Στεφάνου, µε ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου και β) Αλέξανδρο Κιρλίµπα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών οδός Μούσκου αρ. 4, κάτοχο του υπ αριθµ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότη τας, εκδοθέντος από το AT Άνω Πατησίων µε ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, προκειµένου να οπισθο γραφούν ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, επιταγές της Εταιρείας προς είσπραξη ανε ξαρτήτως ποσού, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο ως άνω από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡΓ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (4) Εται επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ ΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθµό µητρώου 39327/06/ Β/97/18: α) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της σύµφωνα µε το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. β) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο το Διοικητικό Συµβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώµα και χορηγή θηκαν δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέσµευσης της εταιρείας ως εξής: 1. Χαράλαµπος Καραµανλής του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Χίου αρ. 51, Α.Δ.Τ ΑΑ / , Α.Τ Περιστερίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Κυριάκος Χήνας του Γεωργίου, κάτοικος Παγκρατί ου, οδός Αναχάρσιδος αρ. 8 10, Α.Δ.Τ Χ025573/ , Α.Τ Παγκρατίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Μιχαήλ Τσάγγαρης του Νικολάου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, Α.Δ.Τ Ξ434308/ , Τ.Α Ψυχικού, Μέλος του Δ.Σ. 4. Γεωργαντζόγλου Νικόλαος του Χρήστου, κάτοικος Πειραιά, Ακτή Μιαούλη αρ. 23, Α.Δ.Τ ΑΒ576930/ , Α.Τ. Βούλας, Μέλος του Δ.Σ. 5. Ιωάννης Αργυρόπουλος του Κωνσταντίνου, κά τοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Κοιµήσεως Θεοτόκου, αρ. 5, Α.Δ.Τ ΑΕ152092/ , Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, Μέλος του Δ.Σ. 6. Γεώργιος Σουλτάνογλου του Πρόδροµου, κά τοικος Περιστερίου, οδός Λασκάρεως αρ.16, Α.Δ.Τ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Σ097915/ , Α.Τ Περιστερίου, Μέλος του Δ.Σ. και 7. Νικόλαος Γιαννίρης του Νικολάου, κάτοικος Αµαρου σίου, οδός Κίµωνος, αρ. 3, Α.Δ.Τ ΑΒ500209/ , Α.Τ Κηφισιάς, Μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι µέχρι γ) Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οιουδήποτε περιεχοµένου σχέσεις της µε τις Δηµόσιες Αρχές, Αθλη τικές Αρχές, νοµικά πρόσωπα Δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µε παντός είδους Δηµοσίου Οργανισµούς, µε Δικαστήρια κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, µε Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα, µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα και µε κάθε τρίτο εν γένει, θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από τον Χαράλαµπο Καραµανλή του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος µε µόνη την υπογραφή του θα δεσµεύει την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυµία αυτής. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Αλλοδαπής Τραπεζι κής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση των Ελεγκτών επί των οικονοµικών κα ταστάσεων χρήσης της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε» που έχει υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε αριθµό µητρώου 6098/06/Β/86/43. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Τµηµατάρχης ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρεί ας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥ ΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθµό µητρώου 54777/06/Β/03/07, σύµφωνα µε το οποίο το Διοικητικό Συµβούλιο αποδέχθηκε την από παραίτηση του Μαύρου Σταµατίου από µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (7) την επωνυµία «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία«εδρανον ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθµό Μητρώου 51434/02/Β/02/49, που εδρεύει στο Δήµο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Βούλγαρη 20 και Χίου) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου και Βούλ γαρη 20 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Σαλαµίνας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Δ.Σ. 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου αρ. 7 και ΑΦ.Μ της Δ.Ο.Υ Σαλαµίνας, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΛΛΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου αρ. 7 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Σαλαµίνας, ως Μέλος του Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συµ βούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού οµόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθύνοντα Σύµβουλο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ την ενάσκηση των δικαιωµάτων αυτού στο σύνολο, ο οποίος και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής. Σε περίπτωση κωλύµατος αυτού θα εκπροσωπεί την εταιρεία ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ βάσει ειδικής εντολής και εξουσιοδοτήσεως παρεχοµένης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους: 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρο. 3) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΛΛΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος του Δι οικητικού Συμβουλίου. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή τους και με την σφραγίδα της εταιρείας «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» δηλ. με μια από τις άνω τρεις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, με ρισματαποδόσεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, απο δέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμά

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τια και επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση ενέγγυων επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γε νικά διαχειρίζονται και συνομολογούν δάνεια και πιστώ σεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται όπως συμμετέχουν ακόμη και ατομικά για λογαριασμό της εταιρείας σε κάθε είδους δημοπρασία και δεσμεύουν την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: Νομικός Σύμβου λος της εταιρείας ορίζεται ο δικηγόρος Πειραιά ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πειραιάς, Αλκιβιάδου 131) προς τον οποίον δίδεται η εντολή και πληρεξουσι ότητα όπως παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων δικα στηρίων, διοικητικών αρχών ως και κάθε άλλης αρχής για λογαριασμό της εταιρείας. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (8) την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθµό Μητρώου 7671/02/Β/86/1550: 1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο εγκρί θηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (9) Εται επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ» µε αριθµό Μητρώου 41732/02/Β/98/105, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η κατα βολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαί ου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (10) Εται επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφορική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογίας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφορική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογίας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 68472/02/Β/09/56, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ,00 Ευρώ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (11) την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το µε αριθµό 71/ πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙ ΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε αριθµό Μητρώου 55268/10/Β/03/12, από το οποίο προκύπτει ότι το Δι οικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε και ανέθεσε τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Τσαντόπουλο Θεόδωρο, σ αυτόν αναθέτονται οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρείας. Επί πλέον εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συµβούλιο να υπογράφει για λογαριασµό της εταιρείας συµβάσεις δανείων και κάθε είδους συµβάσεις, καθώς και να ενεργεί για το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών και την χορήγηση µπλοκ επιταγών από τραπεζικά ιδρύµατα και να προβαίνει στην ανάληψη και κατάθεση χρηµάτων, στην έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγµατικών. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώ νει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο αντι πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. Μεσολόγγι, 23 Οκτωβρίου 2009 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΑΜΗΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (12) Εται επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» και αριθµό Μητρώου 30008/21/Β/93/006: 1) Οι οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου και η επ αυτών έκθεση τον ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων χωρίς καµία τροποποίησή τους. Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ (13) Εται επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 16260/93/Β/87/006: 1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (προσάρτηµα) και έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου για την 21η Εταιρική χρήση ) Το µε αρίθµ 24/ Πρακτικό της 21ης Τακτι κής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, από το οποίο προκύπτει ότι, δεν ορίστηκαν ελεγκτές για την 22 Εται ρική χρήση Αργοστόλι, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ (14) Εται επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία» και αριθµό Μητρώ ου 15497/32/Β/87/006, που εδρεύει στο Δήµο Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1) Stefano Battaglia (Στέφανο Μπατάλια) του Gino Battaglia ιταλός υπήκοος, κάτ. του µε αριθµ. ΑΑ / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου, ως Πρόεδρος. 2) Renato Circosta (Ρενάτο Κιρκόστα) του Giuseppe Circosta), ιταλός υπήκοος, κάτοχος του µε αριθµ. Φ / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου, ως Αντιπρόεδρος. 3) Mauro Bussotti (Μάουρο Μπουσότι) του Nello Bussotti), ιταλός υπήκοος, κάτοχος του µε αριθµ. D / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου,ως Σύµβουλος. Από το ίδιο ως άνω Πρακτικό Δ.Σ., προκύπτει ότι η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Stefano Battaglia Πρό εδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του από τον Renato Circosta Αντιπρόεδρο. Βόλος, 13 Οκτωβρίου 2009 ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (15) Εται επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ» και αριθµό MAE: 18876/26/ B/89/07: 1) Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, Λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσεως, Πίνακα διαθέ σεως αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση ) Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σύµφωνα µε το οποίο εγκρί θηκαν οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (16) Εται επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.» και αριθµό MAE 62119/26/B/06/14: 1. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, Ισολογισµός, έκ θεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου και Έκθεση ελεγκτών για την χρήση Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων µε το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης , οι εξής ορκωτοί ελεγκτές: Τακτικός: Βασίλειος Καπλάνης, µε αριθ. Μητρώου ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Άθως Στυλιανού, µε αριθµό Μητρώου ΣΟΕΛ , της ελεγκτικής εταιρείας «D.R.M Στυλιανού AE». Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (17) Εται επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εται ριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 27443/66/Β/92/015, σύµφωνα µε το οποίο παρέχεται παµψηφεί, σύµφωνα µε το κα ταστατικό, δικαίωµα υπογραφής στον Χατζόγλου Τσιχάτ του Χασάν σε αντικατάσταση του Αγκόρτζα Απόστολου του Ιωάννη όπως µε την εταιρική υπογραφή που απο τελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και τη δική του, αναλαµβάνει χρήµατα, χρηµατόγραφα, µερισµαταποδείξεις, είσπραξη χρηµάτων, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαµβάνει φορτωτικές, συµβάλλεται µε τράπεζες για το άνοιγµα εχέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυη τικών επιστολών, δίδει εντολή πληρωµής για λογαριασµό της εταιρείας και συνοµολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασµό της εταιρείας και κάνει χρήση αυ τών. Ξάνθη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο 3 Τόπος καταρτίσεως: Αθήνα, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 102. Χρόνος καταρτίσεως: 20/01/2015 Συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Σχετ. : 21111

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Σχετ. : 21111 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Μ. Κανά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα 2 Την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των ορκωτών ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήση 2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα 2 Την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των ορκωτών ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήση 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία»)

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 16 ης Ιουνίου 2016 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,66%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,66% Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 23η Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2016 ΘΕΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2016 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», της 16 ης Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 8294 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Μ. Κανά Τηλέφωνο : 213 1514 160 TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α Κωδικός Φορέα: 8294 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 / ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενικό πλαίσιο Η Εγγραφή των νέων µελών στο Επιµελητήριο πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του ν.2081/1992 (άρθρο 1 παρ. 3), όπως ισχύει. Tην υπουργική απόφαση µε αριθµό Κ1-5056/1986 και τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα. ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα. ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Email 56 115 25 Δανιήλ 210

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6894 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

DPG NEWS DIGITAL MEDIA

DPG NEWS DIGITAL MEDIA DPG NEWS DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΚΑΙ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9206501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 24.04.2014 Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα