ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρεί ας µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.»)... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»... 3 την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 4 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Αλλοδαπής Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑ ΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» την επωνυµία «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕ ΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» την επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ» µε την επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφο ρική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογί ας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.» την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡ ΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» την επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.» µε την επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία» την επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑ ΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ» µε την επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.» µε την επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥ ΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.»). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας η σύσταση της ανώνυµης εταιρείας της Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») µε δ.τ. «INRATEC CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝ ΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.») καθώς και το καταστατικό της όπως καταρτίσθηκε µε την µε αριθµό 336/ πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΚΗ του Παναγιώτη µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Η παραπάνω Α.Ε. πήρε αριθµό MAE 68761/01/B/09/ 365. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυµία «INRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και δ.τ.:»inratec CONSULTING Α.Ε.» («ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε.») Έδρα: Ο Δήµος Αθηναίων και γραφεία αυτής επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 62. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η οργάνωση, µηχανοργάνωση, φοροτεχνική υποστή ριξη, σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, συµµετοχή, ανάληψη, υλοποίηση, διαχείριση και εν γένει υποστήρι ξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, εγχώρια και Κοινοτικά, αποτίµηση αξίας, έλεγχος και εποπτεία λειτουργίας επιχειρήσεων ιδιω τικών, δηµόσιων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών. 2) Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού επιχειρήσε ων και παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας. 3) Η παροχή συµβουλών διαχείρισης, σχεδιασµού, δι άρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. 4) Η εκπόνηση µελετών οργάνωσης και επιχειρησια κής έρευνας, οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµών και διαχείρισης επιχειρηµατικών διαδικασιών. 5) Η παροχή συµβουλών σε θέµατα προώθησης πωλή σεων, έρευνας αγοράς και συναφών υπηρεσιών. 6) Η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, συµβουλών για έλεγχο ποιότη τας και διαχείριση έργων. 7) Η παροχή τεχνογνωσίας κάθε είδους και περιγρα φής σχετιζόµενης µε τους σκοπούς της Εταιρείας. 8) Η µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, υβριδικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε συναφή µε το σκοπό αυτό δραστηριότητα. Η παροχή υπηρεσιών, ο σχεδιασµός, η αδειοδότηση, η προµήθεια, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η διαχείριση φωτο βολταϊκών σταθµών και συστηµάτων. Η πώληση φωτο βολταϊκών σταθµών και συστηµάτων. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς και όλες οι άλλες συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες κάθε είδους που συνδέονται µε τον πα ραπάνω σκοπό ή τον προωθούν, συµπεριλαµβανοµένου του εµπορίου δικαιωµάτων ρύπων. Η Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ή παρόµοιου κλάδου και να διαχειρίζεται ίδια ή ξένη περιουσία. 9) Ο σχεδιασµός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πλη ροφορίας, εφαρµογών πληροφορικής και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων, η εισαγωγή, εξαγωγή, πώλη ση, εξυπηρέτηση, εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογι στών και εφαρµογή συναφών συστηµάτων διαχείρισης, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, ανάπτυξη, σχεδιασµός, παραγωγή προγραµµάτων λογισµικών συστηµάτων. 10) Η συµµετοχή σε έργα υποστήριξης, υλοποίησης µελετών, σε θέµατα ιατρικής, βιοϊατρικής, βιοχηµείας και συναφών δραστηριοτήτων τεχνολογίας. 11) Η διενέργεια, στο όνοµά της ή για λογαριασµό Ελληνικών ή ξένων οίκων µε την ιδιότητα εµπορικού αντιπροσώπου, οποιασδήποτε πράξεως, σχετικά µε την πώληση, διανοµή και εµπορία ηλεκτρονικών υπολογι στών, λογισµικού και άλλων προϊόντων υψηλής τεχνο λογίας. 12) Η διενέργεια εργασιών τις οποίες η Εταιρεία θεω ρεί αναγκαίες και συµπληρωµατικές για τα παραπάνω θέµατα και, γενικά, η διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, η οποία, άµεσα ή έµµεσα, θεωρείται αναγκαία ή επωφε λής για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία µπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως: α. Να ιδρύει καταστήµατα, υποκαταστήµατα, πρακτο ρεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. β. Να ιδρύει ή/και να συµµετέχει, µε οποιοδήπο τε πρόσφορο τρόπο, σε οποιαδήποτε υφιστάµενη ή ιδρυθησόµενη επιχείρηση ή Εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας, µε όµοιο, παρεµφερή ή επιβοηθητικό σκοπό. γ. Να αγοράζει, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να συνενώ νει, να εκµισθώνει και να µισθώνει ακίνητα στο όνοµα της Εταιρείας. δ. Να συµβάλλεται και να κοινοπρακτεί µε οποιοδή ποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντι προσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχεί ρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. ε. Να συµµετέχει σε διαγωνισµούς στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. στ. Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις, στο όνοµα της Εταιρείας, για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της και την επίτευξη του σκοπού της.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ζ. Να συνάπτει δάνεια µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστω τικά ιδρύµατα για την εκπλήρωση του σκοπού της. η. Να ιδρύει ή/και να συµµετέχει σε ανώνυµες εταιρεί ες ή σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε νοµικής µορφής που θα έχουν ίδιο ή παρόµοιο σκοπό µε το σκοπό της Εταιρείας. θ. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συµβάσεις εγγυήσεως προς και µετά οποιουδήποτε νοµικού ή φυ σικού προσώπου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισµού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται µε την επί τευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωση τους και ι. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγµένη ή συµπληρωµατική προς τους παραπάνω σκοπούς και, γενικά, να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηµατική και οικονοµική δραστηριότητα συναφή προς τους πα ραπάνω σκοπούς ή έστω και µη συναφή, εφόσον προ ωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άµεσα ή έµµεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγµένη για την πραγµάτωση των παραπάνω σκοπών. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 30 χρόνια και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Ποσό και τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετόχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ καταβλητέο σε µετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε µία. Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθµός Μελών Διοικητικού Συµβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 7 µέλη µε 5/ετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας η θη τεία του οποίου λήγει την αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασί ας, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ Σ / , ΑΦΜ , Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύµβουλος. 2. Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασίας, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ ΑΑ /2005, ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ. 3. Νικόλαος Παπαφώτης του Χαρίση και της Χρυσής, Υµηττού 231 Παγκράτι, ΑΔΤ Ζ / , ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ. Δικαίωµα πρώτης υπογραφής, παρέχεται στον Πρό εδρο και Δ/νοντα Σύµβουλο Χαρίση Παπαφώτη του Νικολάου και τούτου κωλυοµένου στον Αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Παπαφώτη του Νικολάου. Οι ανωτέρω ενεργούντες, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, δικαιούνται να προ βαίνουν σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. Ειδικότερα, η εταιρεία δεσµεύεται και αναλαµβάνει έγκυρα κάθε είδους υποχρεώσεις µε την υπογραφή οποι ουδήποτε από τους δύο κατά τα προαναφερόµενα. Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικά, κατά το άρθρο 21 του καταστατικού ο Πρόεδρος της εταιρείας Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου ή, τούτου κωλυοµένου ο Αντι πρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1. Αντώνιος Αµοριανός, Κάλχαντος 13 Καισαριανή, αριθµός αδείας Ο.Ε Θεµελίνα θυγ. Αντωνίου Ζερβού, σύζ. Αντων. Αµοριανού, Κάλχαντος 13 Καισαριανή, αριθµός αδεί ας Ο.Ε Αναπληρωµατικοί: 1. Παναγιώτης Μαύλος, Σαγαλέου 17 Α. Πατήσια, ΑΔΤ Ξ /1989, αριθµός αδείας Ο.Ε Γεράσιµος Φερεντίνος, Λάσκου 4 Αθήνα, ΑΔΤ Α / , αριθµός αδείας Ο.Ε Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η µε αριθµό πρωτ. 2639/ αίτηση και η συνυποβαλλόµενη από απόφαση της Αυτ. Εκτακ. Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» µε δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.» και αριθµός Μητρώου 62311/21/Β/07/16(2009) µε την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόµος ορίζει αλλιώς. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία, γραφεία, εργαστήρια και εργοστάσια οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των µετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόµα και στις ειδικές δωσιδικίες εκτός αν άλλως ο νόµος ορίζει. Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤ. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθµό µητρώου 8057/06/Β/86/11 σύµφωνα µε το οποίο χορηγήθηκε: 1. Η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το παράλ ληλο ειδικό δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, στη Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναµικού της Εταιρείας, Σοφία Θωµαΐδου του Αιµιλίου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 18, κάτοχο του υπ αρ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυ τότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Μελισσίων, µε Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου υπογράφουσας από κοι νού µε έναν εκ των: α) Βασίλειο Καραµούζη του Χαραλάµπους, κάτοικο, Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ανεµώνης αρ. 19, κάτοχο του υπ αριθµ. ΑΕ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το AT Αγίου Στεφάνου, µε ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου ή β) Αλέξανδρο Κιρλίµπα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών οδός Μούσκου αρ. 4, κάτοχο του υπ αριθµ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότη τας, εκδοθέντος από το AT Άνω Πατησίων µε ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, όπως εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή της που αφορά τη µισθοδοσία των εργαζοµένων της µε τις εκά στοτε συνεργαζόµενες Τράπεζες, στις οποίες τηρού νται σήµερα ή θα τηρούνται µελλοντικά λογαριασµοί µισθοδοσίας της Εταιρείας (π.χ πληρωµή µισθοδοσίας, εντολές πληρωµών, διάφορες ενέργειες στα πλαί σια διεκπεραίωσης των αναγκαίων διαδικασιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών µισθοδοσίας των εργαζοµένων της Εταιρείας). 2. Η ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το παράλλη λο ειδικό δικαίωµα υπογραφής, και εκπροσώπησης της Εταιρείας στους: α) Βασίλειο Καραµούζη του Χαραλάµπους, κάτοικο, Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ανεµώνης αρ. 19, κάτοχο του υπ αριθµ. ΑΕ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το AT Αγίου Στεφάνου, µε ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου και β) Αλέξανδρο Κιρλίµπα του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών οδός Μούσκου αρ. 4, κάτοχο του υπ αριθµ. Φ / δελτίου αστυνοµικής ταυτότη τας, εκδοθέντος από το AT Άνω Πατησίων µε ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, προκειµένου να οπισθο γραφούν ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, επιταγές της Εταιρείας προς είσπραξη ανε ξαρτήτως ποσού, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο ως άνω από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡΓ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (4) Εται επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ ΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθµό µητρώου 39327/06/ Β/97/18: α) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της σύµφωνα µε το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. β) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο το Διοικητικό Συµβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώµα και χορηγή θηκαν δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέσµευσης της εταιρείας ως εξής: 1. Χαράλαµπος Καραµανλής του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Χίου αρ. 51, Α.Δ.Τ ΑΑ / , Α.Τ Περιστερίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Κυριάκος Χήνας του Γεωργίου, κάτοικος Παγκρατί ου, οδός Αναχάρσιδος αρ. 8 10, Α.Δ.Τ Χ025573/ , Α.Τ Παγκρατίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Μιχαήλ Τσάγγαρης του Νικολάου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, Α.Δ.Τ Ξ434308/ , Τ.Α Ψυχικού, Μέλος του Δ.Σ. 4. Γεωργαντζόγλου Νικόλαος του Χρήστου, κάτοικος Πειραιά, Ακτή Μιαούλη αρ. 23, Α.Δ.Τ ΑΒ576930/ , Α.Τ. Βούλας, Μέλος του Δ.Σ. 5. Ιωάννης Αργυρόπουλος του Κωνσταντίνου, κά τοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Κοιµήσεως Θεοτόκου, αρ. 5, Α.Δ.Τ ΑΕ152092/ , Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, Μέλος του Δ.Σ. 6. Γεώργιος Σουλτάνογλου του Πρόδροµου, κά τοικος Περιστερίου, οδός Λασκάρεως αρ.16, Α.Δ.Τ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Σ097915/ , Α.Τ Περιστερίου, Μέλος του Δ.Σ. και 7. Νικόλαος Γιαννίρης του Νικολάου, κάτοικος Αµαρου σίου, οδός Κίµωνος, αρ. 3, Α.Δ.Τ ΑΒ500209/ , Α.Τ Κηφισιάς, Μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι µέχρι γ) Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οιουδήποτε περιεχοµένου σχέσεις της µε τις Δηµόσιες Αρχές, Αθλη τικές Αρχές, νοµικά πρόσωπα Δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µε παντός είδους Δηµοσίου Οργανισµούς, µε Δικαστήρια κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, µε Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα, µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα και µε κάθε τρίτο εν γένει, θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής από τον Χαράλαµπο Καραµανλή του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος µε µόνη την υπογραφή του θα δεσµεύει την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυµία αυτής. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Αλλοδαπής Τραπεζι κής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση των Ελεγκτών επί των οικονοµικών κα ταστάσεων χρήσης της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΝΡ PARIBAS Α.Ε» που έχει υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε αριθµό µητρώου 6098/06/Β/86/43. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Τµηµατάρχης ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρεί ας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥ ΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθµό µητρώου 54777/06/Β/03/07, σύµφωνα µε το οποίο το Διοικητικό Συµβούλιο αποδέχθηκε την από παραίτηση του Μαύρου Σταµατίου από µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (7) την επωνυµία «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία«εδρανον ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθµό Μητρώου 51434/02/Β/02/49, που εδρεύει στο Δήµο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Βούλγαρη 20 και Χίου) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου και Βούλ γαρη 20 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Σαλαµίνας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του Δ.Σ. 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου αρ. 7 και ΑΦ.Μ της Δ.Ο.Υ Σαλαµίνας, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΛΛΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε Α.Δ.Τ. ΑΕ , κάτοικος Σαλαµίνας στην οδό Χίου αρ. 7 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Σαλαµίνας, ως Μέλος του Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συµ βούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού οµόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθύνοντα Σύµβουλο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ την ενάσκηση των δικαιωµάτων αυτού στο σύνολο, ο οποίος και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής. Σε περίπτωση κωλύµατος αυτού θα εκπροσωπεί την εταιρεία ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ βάσει ειδικής εντολής και εξουσιοδοτήσεως παρεχοµένης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους: 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΙΝΙΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρο. 3) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΙΛΛΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος του Δι οικητικού Συμβουλίου. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή τους και με την σφραγίδα της εταιρείας «ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» δηλ. με μια από τις άνω τρεις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, με ρισματαποδόσεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, απο δέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμά

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τια και επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση ενέγγυων επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γε νικά διαχειρίζονται και συνομολογούν δάνεια και πιστώ σεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται όπως συμμετέχουν ακόμη και ατομικά για λογαριασμό της εταιρείας σε κάθε είδους δημοπρασία και δεσμεύουν την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: Νομικός Σύμβου λος της εταιρείας ορίζεται ο δικηγόρος Πειραιά ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πειραιάς, Αλκιβιάδου 131) προς τον οποίον δίδεται η εντολή και πληρεξουσι ότητα όπως παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων δικα στηρίων, διοικητικών αρχών ως και κάθε άλλης αρχής για λογαριασμό της εταιρείας. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (8) την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθµό Μητρώου 7671/02/Β/86/1550: 1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας σύµφωνα µε το οποίο εγκρί θηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (9) Εται επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EVENIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» µε δ.τ. «EVENIS ΑΕ» µε αριθµό Μητρώου 41732/02/Β/98/105, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η κατα βολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαί ου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (10) Εται επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφορική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογίας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «VMS Ναυτιλιακή Πληροφορική Παροχής Υπηρεσιών (Υψηλής Τεχνολογίας), Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Virtual Maritime Services Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 68472/02/Β/09/56, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ,00 Ευρώ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (11) την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το µε αριθµό 71/ πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙ ΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε αριθµό Μητρώου 55268/10/Β/03/12, από το οποίο προκύπτει ότι το Δι οικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε και ανέθεσε τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Τσαντόπουλο Θεόδωρο, σ αυτόν αναθέτονται οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρείας. Επί πλέον εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συµβούλιο να υπογράφει για λογαριασµό της εταιρείας συµβάσεις δανείων και κάθε είδους συµβάσεις, καθώς και να ενεργεί για το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών και την χορήγηση µπλοκ επιταγών από τραπεζικά ιδρύµατα και να προβαίνει στην ανάληψη και κατάθεση χρηµάτων, στην έκδοση και οπισθογράφηση συναλλαγµατικών. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώ νει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο αντι πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. Μεσολόγγι, 23 Οκτωβρίου 2009 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΑΜΗΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (12) Εται επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΡΓΟΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» και αριθµό Μητρώου 30008/21/Β/93/006: 1) Οι οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου και η επ αυτών έκθεση τον ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων χωρίς καµία τροποποίησή τους. Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ (13) Εται επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ» µε δ.τ. «ΜΙΡΑΜΑΡΕ MIRAMARE Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 16260/93/Β/87/006: 1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (προσάρτηµα) και έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου για την 21η Εταιρική χρήση ) Το µε αρίθµ 24/ Πρακτικό της 21ης Τακτι κής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, από το οποίο προκύπτει ότι, δεν ορίστηκαν ελεγκτές για την 22 Εται ρική χρήση Αργοστόλι, 23 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ (14) Εται επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY Ανώνυµη Τουριστική, Εµπορική, Βιοµηχανική & Οικοδοµική Εταιρεία» και αριθµό Μητρώ ου 15497/32/Β/87/006, που εδρεύει στο Δήµο Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1) Stefano Battaglia (Στέφανο Μπατάλια) του Gino Battaglia ιταλός υπήκοος, κάτ. του µε αριθµ. ΑΑ / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου, ως Πρόεδρος. 2) Renato Circosta (Ρενάτο Κιρκόστα) του Giuseppe Circosta), ιταλός υπήκοος, κάτοχος του µε αριθµ. Φ / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου, ως Αντιπρόεδρος. 3) Mauro Bussotti (Μάουρο Μπουσότι) του Nello Bussotti), ιταλός υπήκοος, κάτοχος του µε αριθµ. D / ιταλικού διαβατηρίου και ΑΦΜ ΔΟΥ Σκοπέλου,ως Σύµβουλος. Από το ίδιο ως άνω Πρακτικό Δ.Σ., προκύπτει ότι η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Stefano Battaglia Πρό εδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του από τον Renato Circosta Αντιπρόεδρο. Βόλος, 13 Οκτωβρίου 2009 ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (15) Εται επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ» και αριθµό MAE: 18876/26/ B/89/07: 1) Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, Λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσεως, Πίνακα διαθέ σεως αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση ) Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σύµφωνα µε το οποίο εγκρί θηκαν οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (16) Εται επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E.» και αριθµό MAE 62119/26/B/06/14: 1. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, Ισολογισµός, έκ θεση διαχείρισης Διοικητικού Συµβουλίου και Έκθεση ελεγκτών για την χρήση Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων µε το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης , οι εξής ορκωτοί ελεγκτές: Τακτικός: Βασίλειος Καπλάνης, µε αριθ. Μητρώου ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Άθως Στυλιανού, µε αριθµό Μητρώου ΣΟΕΛ , της ελεγκτικής εταιρείας «D.R.M Στυλιανού AE». Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταµένη Τµήµατος ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (17) Εται επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εται ριών της Υπηρεσίας µας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΑΓΡΙΑΝΗ Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 27443/66/Β/92/015, σύµφωνα µε το οποίο παρέχεται παµψηφεί, σύµφωνα µε το κα ταστατικό, δικαίωµα υπογραφής στον Χατζόγλου Τσιχάτ του Χασάν σε αντικατάσταση του Αγκόρτζα Απόστολου του Ιωάννη όπως µε την εταιρική υπογραφή που απο τελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και τη δική του, αναλαµβάνει χρήµατα, χρηµατόγραφα, µερισµαταποδείξεις, είσπραξη χρηµάτων, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαµβάνει φορτωτικές, συµβάλλεται µε τράπεζες για το άνοιγµα εχέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυη τικών επιστολών, δίδει εντολή πληρωµής για λογαριασµό της εταιρείας και συνοµολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασµό της εταιρείας και κάνει χρήση αυ τών. Ξάνθη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1291 21 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 27 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ************** Θέµα 1 ο : Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8599 16 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 614-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3663 21 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7912 16 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα