«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/ΑΔ.77/2051 ΔΥΠ/ΕΓΚ. Σ.339 Αθήνα 5- Φεβ 2013 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 1/13 για την Ετήσια Συντήρηση Ανελκυστήρων του 251 ΓΝΑ, με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : (1) Το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α 251/1970) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.». (2) Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). (3) Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (4) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) άρθρα «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». (5) Το Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ Α 138/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». (6) Το Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις τις Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». Δημοσίου». (7) Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του (8) Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», καθώς και τις εκδοθείσες επ αυτού κανονιστικές οδηγίες εφαρμογής του. β. Τις κατωτέρω αποφάσεις:

2 (1) Τη Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β 2300/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας κλπ». (2) Την ΑΔ. Φ.800/1131/16972/Σ.3522/10 Νοε 11/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ Τμ.Προμ. διαταγή καθορισμού των διαδικασιών προμηθειών αναφορικά με δαπάνες ποσού από έως ,00 πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, που καταλογίζονται σε βάρος των διατεθεισών από την Προϊστάμενη Αρχή (ΔΑΥ/Γ2) πιστώσεων προϋπολογισμού (Π/Υ) ή οικείων μερίδων αποθέσεων του Νοσοκομείου. γ. Το από 12 Δεκ 2012 πρακτικό συνεδρίας ΜΕΑΙΕΑΠ από το οποίο προκύπτει η έγκριση αναγκαιότητας σκοπιμότητας της απαίτησης ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων από τη ΜΕΑΙΕΑΠ του Νοσοκομείου και ο καταλογισμός της δαπάνης σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Έσοδα Εκσυγχρονισμού 251 ΓΝΑ» δ. Την υπ αριθμ. 51/ 15 Ιαν 2013 εντολή αγοράς της 251 ΓΝΑ/Μ.ΕΦ,.με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση για κάλυψη αναγκών της ΔΥΠ/ΕΓΚ του Νοσοκομείου. 2. Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τον Ετήσιο Έλεγχο- Συντήρηση των ανελκυστήρων του 251 ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (18.450,00 ) συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των κρατήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την 19 Φεβ 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00π.μ. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Κεντρική Γραμματεία του 251 ΓΝΑ (Π. Κανελλόπουλου 3-Αθήνα-Τ.Κ 11525) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courrier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 4. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την 20 Φεβ 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Αγορών του Νοσοκομείου και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά τους το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 6. Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. 7. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται ως ακολούθως: 2

3 α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), στη διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 3 - Αθήνα, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:00. β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr). 8. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας προμήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251ΓΝΑ, τηλέφωνο , Επγός (ΥΟΚ) Μάριος Δεμιρτζήογλου, ενώ για διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, στο Τμήμα Εγκαταστάσεων, τηλέφωνο , Υπσγός (ΜΕ) Γατέλας Κων/νος. Ακριβές αντίγραφο Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Δκτής 251 ΓΝΑ Μ.Υ. με Β Βαθμό Νικόλαος Βούλγαρης Γραμματέας 251 ΓΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» : ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ. 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.800/ΑΔ.77/2051/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα 5 Φεβ 2013 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την πλήρη συντήρηση [εργασίες και αναλώσιμα υλικά σύμφωνα με Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) της Υπηρεσίας] των είκοσι τριών (23) υπαρχόντων ανελκυστήρων του 251 ΓΝΑ και την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους. ΑΡΘΡΟ 2 ο Πληρωμή 1. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (18.450,00 ) συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των κρατήσεων 6,144% (το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ και 0,144% υπέρ Δημοσίου) και η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τέσσερις (4) φορές ετησίως (τριμηνιαία) στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, από τη Διαχείριση Χρηματικού της Οικονομικής Υπηρεσίας του 251 ΓΝΑ, εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της υποβολής του/των τιμολογίων, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά. α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών, στο οποίο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δε θα διαπιστώνεται εκπρόθεσμη παράδοση. β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες του 251 ΓΝΑ. γ. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής των αναλωσίμων υλικών και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία. δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του οικείου Δημοσίου Ταμείου, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του προμηθευτή. ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ. 2. Η πληρωμή διέπεται από τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. ΑΡΘΡΟ 3 ο Τεχνική Υποστήριξη Συντήρηση - Κάλυψη 4

5 1. Οι Προμηθευτές θα υποβάλλουν πλήρες σχέδιο τεχνικής υποστήριξης συντήρησης των ανελκυστήρων, στο οποίο θα προσδιορίζονται τα ακόλουθα: α. Αριθμός επισκέψεων σε ετήσια βάση για την προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων β. Χρόνος ανταπόκρισης για έλεγχο τυχόν βλαβών αδαπάνως για την Υπηρεσία κατόπιν ειδοποίησης του 251 ΓΝΑ. γ. Αναλυτικός τιμοκατάλογος των ανταλλακτικών που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν σε ετήσια βάση και δεν θα καλύπτονται από τη σύμβαση. δ. Η οικονομική προσφορά τους. 2. Πέραν του πλήρους σχεδίου τεχνικής υποστήριξης για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, οι προμηθευτές θα καταθέσουν και πλήρη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με ωροχρέωση (on call), επισυνάπτοντας και αναλυτικό τιμοκατάλογο αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν σε ετήσια βάση. 1. Οι προσφορές πρέπει: ΑΡΘΡΟ 4 ο Κατάρτιση και υποβολή προσφορών α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγισή της. 2. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. 4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. 5. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) β. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 251 ΓΝΑ υπ αριθμ. 1/

6 6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στην αποσφράγιση των προσφορών με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΠΔ 118/07). γ. Την τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (1) Το πλήρες σχέδιο τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης των ανελκυστήρων για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, αλλά και το σχέδιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με ωροχρέωση (on call), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. (2) Την μάρκα των ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο συντήρησης, το εγοστάσιο κατασκευής και τη χώρα προέλευσης τους. (3) Σχετικό πιστοποιητικό (ISO ή αντίστοιχο) για τον υποψήφιο ανάδοχο, αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης και εργασιών συντήρησης στους υπόψη ανελκυστήρες. (4) Την οικονομική προσφορά τους σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,144%. Επίσης, θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται η υπόψη προμήθεια (υλικά-εργασίες) καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 ο Επιλογή Προμηθευτή Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης της υπόψη προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 7 ο Λοιπές Διατάξεις 1. Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/95, του Ν. 2362/95 και των Π.Δ /07, όπως εκάστοτε ισχύουν. 6

7 2. Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης κηρύσσονται ουσιώδεις. Ακριβές αντίγραφο Μ.Υ. με Β Βαθμό Νικόλαος Βούλγαρης Γραμματέας 251 ΓΝΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΗΣ Φ.800/ΑΔ.77/2051/Σ.339 Σμχος (Ο) Γεώργιος Κίκης Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 251 ΓΝΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα 5 Φεβ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ετήσια Συντήρηση Ανελκυστήρων 251ΓΝΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης είκοσι τριών (23) υπαρχόντων ανελκυστήρων του 251 ΓΝΑ για ένα (1) έτος από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν όλες οι αντίστοιχες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδιαίτερα: α. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.Α./9.2/ΟΙΚ (ΦΕΚ-2604/Β/ ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρησης και ασφάλεια ανελκυστήρων» β. Β.Δ. περί εγκαταστάσεως ανελκυστήρων 37/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα γ. Κανόνες Ασφαλείας για την Κατασκευή και Εγκατάστασης Ανελκυστήρων Προσώπων ή μικρών φορτίων Μέρος Ι :Υδραυλικοί Ανελκυστήρες ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1/98 δ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ/ σχετικά με τους ανελκυστήρες ε. «LIFT AND ESCALATOR ENGINEERING» της Βρετανικής Ένωσης Ανελκυστήρων. ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Οι εγκατεστημένοι στο 251 ΓΝΑ ανελκυστήρες που θα συντηρηθούν είναι: 1. Ανελκυστήρας Νο1 δέκα (10) στάσεων 16 ατόμων collective selective dublex 2. Ανελκυστήρας Νο2 δέκα (10) στάσεων 16 ατόμων collective selective dublex 7

8 3. Ανελκυστήρας Νο3 δέκα (10) στάσεων 16 ατόμων collective selective dublex 4. Ανελκυστήρας Νο4 έντεκα (11) στάσεων 1200 kg collective 5. Ανελκυστήρας Νο5 έντεκα (11) στάσεων 1200 kg collective 6. Ανελκυστήρας Νο7 δέκα (10) στάσεων 10 ατόμων collective 7. Ανελκυστήρας Νο8 εννέα (9) στάσεων 8 ατόμων collective selective simplex 8. Ανελκυστήρας Νο 9 έντεκα (11) στάσεων 16 ατόμων 9. Ανελκυστήρας Νο10 έντεκα (11) στάσεων 6 ατόμων collective 10. Ανελκυστήρας Νο11 εννέα (9) στάσεων 6 ατόμων collective 11. Ανελκυστήρας Νο14 δέκα (10) στάσεων 10 ατόμων collective 12. Ανελκυστήρας Νο15 εννέα (9) στάσεων 10 ατόμων collective 13. Ανελκυστήρας Νο16 έντεκα (11) στάσεων 16 ατόμων collective 14. Ανελκυστήρας Νο17 τεσσάρων (4) στάσεων 8 ατόμων collective 15. Ανελκυστήρας Νο18 τεσσάρων (4) στάσεων 10 ατόμων collective 16. Ανελκυστήρας Νο20 επτά (7) στάσεων 10 ατόμων collective 8

9 17. Ανελκυστήρας Νο21 έξι (6) στάσεων 14 ατόμων collective selective simplex 18. Ανελκυστήρας Νο22 οκτώ (8) στάσεων 14 ατόμων collective 19. Ανελκυστήρας Νο24 πέντε (5) στάσεων 5 ατόμων collective 20. Ανελκυστήρας Νο25 πέντε (5) στάσεων 7 ατόμων collective 21. Ανελκυστήρας Νο27 έξι (6) στάσεων 10 ατόμων collective selective simplex 22. Ανελκυστήρας Νο28 τριών (3) στάσεων 1050 kg collective selective simplex 23. Ανελκυστήρας Νο29 τριών (3) στάσεων 7 ατόμων collective Θέσεις Ανελκυστήρων Οι ανελκυστήρες βρίσκονται ως εξής στα κτίρια: Οι Νο 1,2,3,4,5 Οι Νο 7,8, 9 Οι Νο 10,11 Οι Νο 14,15,16 Οι Νο 17 Οι Νο 18 Οι Νο 20,21,22, 24 Οι Νο 25,27,28,29 στον κόμβο το κτιρίου «ΣΤ» στο κτίριο «ΣΤ-Α» στο κτίριο «Ε» στο κτίριο «ΣΤ-β» στο κτίριο «Α» στο κτίριο «Β» στο κτίριο «Γ» στο κτίριο «Ζ» Οι θέσεις των ανελκυστήρων φαίνονται αναλυτικά στο συνημμένο σκαρίφημα κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 9

10 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι εργασίες της πλήρους συντήρησης των ανελκυστήρων διακρίνονται σε δύο ομάδες ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται και επιπλέον στον ανά δεκαπενθήμερο έλεγχο και συντήρηση. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης. v Ενδεικτικές λυχνίες κομβιοδόχων v Λυχνίες φωτισμού θαλάμων, φρεατίων, μηχανοστασίων v Φερμουίτ φρένων v Φυσίγγια ασφαλειών v Λάδια- γράσα κιβωτίων μηχανών, εδράνων και στοιχείων ολισθαινουσών επιφανειών (οδηγοί) v Πέδιλα ολίσθησης θαλάμου και αντιβάρων v Καθαριστικά υλικά- διάφορα σπρέι, πετρέλαιο, λάδια, στυπία v Λοιπά υλικά για οποιονδήποτε λόγο δεν ανήκουν στην Β Ομάδα Άπαντα τα υλικά της ενότητας αυτής κατά την εγκατάσταση του αναδόχου και σε όποια κατάσταση ευρίσκονται είναι στην υποχρέωσή του να τα αντικαθιστά, ώστε να διατηρούνται οι ανελκυστήρες πάντα σε καλή κατάσταση καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Η πληρωμή της αντικατάστασης αυτής, προμήθεια υλικού και εργασία ενσωμάτωσης συμπεριλαμβάνονται στη μηνιαία συνολική αμοιβή της παρούσας. 2 η ΟΜΑΔΑ v Οι κινητήριοι μηχανισμοί ανύψωσης των θαλάμων, ηλ/ρας- βαρούλκο πλην των φερμουίτ της πέδης και της τροχαλίας της μηχανής v Τα ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη των ανελκυστήρων τύπου Ward Leonard v Οι ηλεκτρικοί πίνακες παροχής των μηχανοστασίων v Τα κοντρόλ ελέγχου και χειρισμού της κίνησης των ανελκυστήρων με όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται σ αυτά (πλην των φυσιγγίων ασφαλειών) v Οι μηχανισμοί των συρόμενων θυρών θαλάμου φρεατίου με τα εξαρτήματα αυτών 10

11 v Εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις θαλάμων, δάπεδα, οροφές v Εύκαμπτο καλώδιο προς θαλάμους v Συρματόσχοινα και τροχαλίες τριβής και παρέκκλισης v Οροφοδιαλογέας με την αλυσίδα και το κάτω μέρος v Ηλεκτρομαγνήτης θυρών, μαγνητικοί ή οπτικοί ή μηχανικοί διακόπτες στο φρεάτιο v Διάφορες επαφές (κοντάκτ) κάτω από το δάπεδο ή στην οροφή του θαλάμου v Μηχανισμοί αρπαγής. Άπαντα τα υλικά της ενότητας αυτής καθ όλη τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης, όταν παρουσιάζουν βλάβη, θα επισκευάζονται με ιδιαίτερη αποζημίωση για την προμήθεια των υλικών. Η εργασία επισκευής και ενσωμάτωσης περιλαμβάνεται στην μηνιαία αποζημίωση της παρούσας. Πλην των ανωτέρω περιοριστικά κατονομαζόμενων στην ενότητα αυτή υπάγεται και κάθε άλλο υλικό του ανελκυστήρα εφόσον η βλάβη του προέκυψε από σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα (από βροχή ή βλάβη των λοιπών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, έκρηξη, κλοπή, σκόπιμη ή αμελή κακή χρήση από τον κύριο των εγκαταστάσεων ή διακυμάνσειςδιακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Στα ανωτέρω υλικά εάν παρουσιαστεί βλάβη που οφείλεται σε κακή συντήρηση, η αντικατάσταση, ήτοι εργασίες και υλικά είναι σε βάρος του αναδόχου- παρόχου υπηρεσία της παρούσας. Τα κύρια εξαρτήματα θα είναι όλα εύφημου γνωστού οίκου κατασκευής υλικών ανελκυστήρων. Θα έχουν δε εγγύηση πέντε ετών. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ v Εξέταση τοιχωμάτων φρέατος,οροφής, πυθμένα v Επιθεώρηση ισοζυγισμού ευθυντήριων ράβδων v Επιθεώρηση και καθαρισμός διακοπτών ασφαλείας και μανδαλώσεως εντός του φρέατος v Επιθεώρηση συσκευής αρπαγής και λειτουργίας του διακόπτη αυτής v Εξέταση λειτουργίας των διακοπτών τέρματος διαδρομής και του δαπέδου θαλαμίσκου και ψευτοδαπέδου v Εξέταση σημείων προσδέσεως συρματοσχοίνων v Εξέταση συρματοσχοίνων σε όλο τους το μήκος v Λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων 11

12 v Εξέταση λειτουργίας κώδωνος κινδύνου v Εξέταση φερμουίτ πέδης και πεδίλων ευθυντήριων ράβδων v Πλήρωση με έλαιο κιβωτίου αυτομάτου v Ωμομέτρηση κυκλώματος έλεγχος v Εξέταση ηλεκτρονόμων ορόφων και ισχύος v Εξέταση ηλεκτρονόμου (ρελέ διαφυγής) v Εξέταση ασφαλειών και φωτισμού μηχανοστασίου φρέατος και θαλαμίσκου v Εξέταση λειτουργίας φωτοκύτταρου και αυτομάτων θυρών v Εξέταση ισοσταθμίσεως δαπέδου θαλαμίσκου v Εξέταση ταχύτητας ανόδου- καθόδου v Εξέταση χειροκίνητων μηχανισμών απεγκλωβισμού v Εξέταση μεγαφώνων και στοιχείων επικοινωνίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες της συντηρήσεως θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από προσωπικό εξοπλισμένο κατάλληλα που θα πληρεί τα προβλεπόμενα από το ΕΝ 81.1 και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Το συνεργείο συντήρησης των ανελκυστήρων θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ ειδικότητος και βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ ειδικότητος με δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης βλαβών σε μία ώρα όταν αυτή δημιουργείται εντός ωραρίου εργασίας από 07:00-15:00. Με μέριμνα του αναδόχου θα τηρούνται τα βιβλία συντήρησης τα οποία θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο συντήρησης Δ ειδικότητος. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η παρεχόμενη μηνιαία αποζημίωση για την πλήρη συντήρηση των ανελκυστήρων είναι για τους λειτουργούντες ανελκυστήρες. Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας παραμείνει εκτός ενέργειας, σε συνεχή χρόνο, πλέον του μηνός είτε με εντολή της Υπηρεσίας είτε λόγω επισκευής, για τον χρόνο του πλέον του μηνός η ως άνω ποσοστιαία αποζημίωση για τον σταματημένο ανελκυστήρα περιορίζεται στο 40% αυτής. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Εκπρόσωπος αναδόχο - παρόχου για Τεχνικά θέματα του έργου θα είναι ι διπλωματούχος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός επιπέδου ΑΕΙ. ΒΛΑΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 12

13 Σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα εκτός ωραρίου εργασίας, οιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου και ανεξάρτητα αργίας ή εργασίμου, θα καλείται ο ανάδοχος πάροχος τηλεφωνικά να στείλει προσωπικό για αποκατάσταση της βλάβης. Η ανταπόκριση του αναδόχου παρόχου στην τηλεφωνική κλήση πρέπει να είναι τρεις (3) ώρες για τους ανελκυστήρες 1,2,3,4,5,9,16 και πέντε (5) ώρες για οιονδήποτε των λοιπών ανελκυστήρων. Σε περίπτωση δεν δίδεται απάντηση στην τηλεφωνική πρόσκληση, ο ανάδοχος- πάροχος οφείλει να διαθέτει αυτόματο τηλεφωνητή και FAX για την καταγραφή της κλήσης. ΠΟΙΝΕΣ Για κάθε ώρα καθυστερημένης παρουσίας του συνεργείου θα επιβάλλεται πρόστιμο 60. Για την καθυστέρηση πέραν των πέντε (5) ωρών θα επιβάλλεται πρόστιμο 600 και θα καλείται άλλο συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, η αποζημίωση του οποίου θα παρακρατείται από τον ανάδοχο - πάροχο. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η ίδια αδυναμία από τον ανάδοχο- πάροχο ο κύριος του έργου δύναται να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ- ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι συντηρήσεις, ως και κάθε επέμβαση στους ανελκυστήρες για αποκατάσταση βλάβης ή επισκευή, θα καταγράφεται λεπτομερώς σε ημερολόγιο, το οποίο θα τηρείται καθημερινά, θα υπογράφεται από τον ανάδοχο - πάροχο και τον προϊστάμενο του συνεργείου Ηλεκτρισμού της ΜΣΕ του 251ΓΝΑ. Ευθύνη του αναδόχου - παρόχου θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται και τα σχετικά βιβλία ή έγγραφα που προβλέπονται από τη συντήρηση ή επισκευή ανελκυστήρων. Ευθύνη και με έξοδα του αναδόχου - παρόχου θα συντάσσονται τα σχετικά έγγραφα ή μελέτες για ενημέρωση ή τροποποίηση του φακέλου ανελκυστήρα στο ΥΒΕΤ οσάκις γίνεται επισκευή αυτού ή απαιτείται αλλιώς από το νόμο. ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ανάδοχος - πάροχος, ως αδειοδοτημένος μηχανικός και συντηρητής ανελκυστήρων, οφείλει να διατηρεί τους ανελκυστήρες κατά τη λειτουργία τους σε ασφαλή κατάσταση με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ή απαραίτητες από ειδικές συνθήκες πινακίδες ή άλλες ηχητικέ ή οπτικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση αυτών. Όμοια και κατά την διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων λόγω συντήρησης ή επισκευής πρέπει να τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες για του ς χρήστες. Κατά την εκτέλεση εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς μέτρα ασφαλείας, ως και ότι πρόσθετο απαιτείται από ειδικές συνθήκες. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ανάδοχος πάροχος, ως αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα ή ζημιά που ήθελε συμβεί από την λειτουργία ή εργασιών των ανελκυστήρων υποχρεούται να ασφαλίσει καθένα ανελκυστήρα για αστική ευθύνη σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία για: v Σωματικές βλάβες ενός ατόμου μέχρι ποσού v Υλικές ζημιές μέχρι του ποσού v Ομαδικό ατύχημα μέχρι ποσού v Συνολική ευθύνη Εταιρείας Σε περίπτωση που ήθελε συμβεί ατύχημα από την μη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων ο κύριος του έργου αποκτά το δικαίωμα να αποβάλλει από το έργο τον ανάδοχο καθιστώντας τον έκπτωτο. 13

14 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΠΟΘΗΚΗ Ο ανάδοχος - πάροχος οφείλει να διατηρεί την αποθήκη στον τόπο του έργου για κάθε αναλώσιμο υλικό για την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών (κλείθρα- ωθητέρες- μπουτόν μαγνήτες μανδάλωσης μαγνητικούς ή οπτικούς ή τερματικούς διακόπτες- κοντάκτ για κάθε είδους επαφή λαμπτήρες- ασφάλειες- ηλεκτρονόμους βοηθητικούς ή ισχύος- πυκνωτές ανορθωτές- διόδους- μετασχηματιστές κ.τ.λ). Η χρησιμοποίηση κάθε υλικού της αποθήκης θα συνοδεύεται με άμεση συμπλήρωση αυτού την επόμενη ημέρα. Στην αποθήκη θα υπάρχει κατάσταση των υλικών που περιέχει. Άπαντα τα υλικά που αντικαθίστανται θα παραδίδονται στη διαχείριση του 251ΓΝΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Α/Α ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 5,70 2 5,70 3 5,20 4 7,20 5 7,20 7 4,20 8 4,20 9 6, , , , , , , , , , , , , , ,60 14

15 Όπου στην παρούσα αναφέρεται ανάδοχος ή ανάδοχος-πάροχος εννοείται ο συμβαλλόμενος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης της παρούσας και με τους όρους αυτής. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης προσφορών από ορισμένη από την Υπηρεσία Επιτροπή, θα πρέπει να προσκομίσουν (επί ποινής αποκλεισμού) έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα και άδειες που περιγράφονται στο άρθρο 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.Α./9.2/ΟΙΚ (ΦΕΚ-2604/Β/ ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρησης και ασφάλεια ανελκυστήρων». Ο ανάδοχος-πάροχος οφείλει, πέραν των εργασιών που αναλύθηκαν παραπάνω, να εφαρμόσει πλήρως τα καθοριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 της ανωτέρω ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ (ΦΕΚ-2604/Β/ ). Ο ανάδοχος-πάροχος οφείλει να παρακολουθεί και να αντικαθιστά κάθε υλικό και οφείλει να γράφει έγκαιρα στο ημερολόγιο του ανελκυστήρα την ανάγκη για αντικατάσταση υλικού που απαιτεί έγκριση της Υπηρεσίας για αντικατάσταση. Ο ανάδοχος-πάροχος οφείλει να εκτελέσει κάθε εργασία για την οποία δίδεται εντολή από την Υπηρεσία εγγράφως. Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών με χρήση υλικών που πρέπει να βρίσκονται στην αποθήκη είναι το πολύ πέντε (5) ώρες από την εμφάνισή τους. Για κάθε ώρα καθυστέρηση πέραν των πέντε ωρών επιβάλλεται πρόστιμο 60 ανά ώρα. Ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών με χρήση υλικών που υπάρχουν στο εμπόριο είναι η επόμενη ημέρα της βλάβης. Για αντικαταστάσεις υλικών που απαιτούνται κατασκευές βιοτεχνών (μηχανουργείαπεριελίξεις) ο χρόνος αποκατάστασης είναι η επόμενη της περάτωσης των εργασιών των μηχανουργών. Για κάθε μέρα καθυστέρησης επιβάλλεται πρόστιμο 470. Τα άχρηστα υλικά που αντικαθίστανται θα παραδίδονται στη διαχείριση του 251ΓΝΑ. Ακριβές αντίγραφο Μ.Υ. με Β Βαθμό Νικόλαος Βούλγαρης Γραμματέας 251 ΓΝΑ Σμχος (Ο) Γεώργιος Κίκης Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 251 ΓΝΑ 15

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ΕΟΥ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα