ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Σελίδα 1 από 15

2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΟ Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΕΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΠ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΑΣΛΕΑΔΗ ΚΑ ΠΑΡΑΚΕΜΕΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΕΝΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΠΡΟΛΗΠΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πυρόσβεση Πυρανίχνευση Ηλεκτρικά Συστήματα CCTV- Access Control BMS Σύστημα Γείωσης- Αντικεραυνική Προστασία Υποσταθμός Μέσης Τάσης Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Η/Ζ Ύδρευση - Αποχέτευση ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΟ ΚΕΦΑΛΑΟ Β - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΕΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΠ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΑΣΛΕΑΔΗ ΚΑ ΠΑΡΑΚΕΜΕΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΕΝΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΠΣΤΟΠΟΗΤΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΚΑ ΤΕΧΝΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗ ΠΡΟΛΗΠΤΚΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΟ Γ - ΥΠΗΡΕΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΚΟΥ ΚΛΜΑΤΣΜΟΥ ΚΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΕΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΠ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΑΣΛΕΑΔΗ ΓΕΝΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗ ΠΡΟΛΗΠΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΟ...14 Σελίδα 2 από 15

3 1. Εισαγωγή Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κεντρικού Κλιματισμού κτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη καθώς και του παρακείμενου Πύργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των υπηρεσιών είτε και μεμονωμένα για κάθε Κεφάλαιο ξεχωριστά. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Ειδικοί όροι: Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής επισήμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: i. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται αποδεδειγμένα στην κακή συντήρηση και στη μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του ΥΝΑ- Λιμενικού Σώματος που εργάζεται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου, τη μη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού. ii. iii. iv. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. Είναι υποχρεωμένος να συμβουλευθεί και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των εγχειριδίων συντήρησης των Κατασκευαστών, για τυχόν πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, και να διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση έκτασης βλαβών και εξεύρεσης των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, στηριζόμενος στη γνώση και την εμπειρία του. H εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα και εργαλεία με βάση τους κανονισμούς για τη συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών. v. Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με: - Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ/17 Δεκ. 1953), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις. - Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές, τεχνικές οδηγίες κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές [(Ε.ΤΕ.Π.) ΦΕΚ B 2221/ (αριθμ. Σελίδα 3 από 15

4 ΔΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση)] κ.λ.π. - Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεχνολογικά προηγμένων χωρών, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. - Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. - Τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής. - Τέλος, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις υλικά που δεν είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), εφόσον υπάρχουν, ή αντίστοιχα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 2. Κεφάλαιο Α: Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου 2.1 Γενική Περιγραφή Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Κεντρικού Κτιρίου Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ακτή Βασιλειάδη καθώς και του παρακείμενου Πύργου, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται καθ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24/7), 365 ημέρες το χρόνο. Τα ανταλλακτικά τα οποία τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση αποκατάστασης βλάβης για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πίνακα της Παρ. 2.2 θα βαρύνουν την Υπηρεσία, ενώ η εργασία της αποκατάστασης τον Ανάδοχο. Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατέχει τα κάτωθι πιστοποιητικά εν ισχύ, τα οποία και θα υποβάλλει σε επικυρωμένα αντίγραφα με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς: i. EN SO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ή ισοδύναμο. ii. EN SO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμο. iii. OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ή ισοδύναμο. 2.2 Προληπτική Συντήρηση Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά, πρόγραμμα συντήρησης ( περιγραφή εργασίας, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κτλ ) που θα περιλαμβάνει κατά αντιστοιχία και α/α τουλάχιστον τα κάτωθι: 1. Πυρόσβεση Α. Πυροσβεστικό Συγκρότημα 1 Έλεγχος συνδέσμων (κόμπλερ) αντλιών 2 Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων 1 Δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος 2 Ρύθμιση πρεσσοστατών & έλεγχος μανομέτρων 3 Εξαέρωση (εάν απαιτείται) 4 Έλεγχος λειτουργίας ανεπίστροφων βαλβίδων 5 Γενικός έλεγχος αυτοματισμού Σελίδα 4 από 15

5 6 Έλεγχος στάθμης δεξαμενής 7 Έλεγχος διαρροών αντλιών και υδραυλικών συνδέσεων 8 Χειροκίνητη λειτουργία για το "σπάσιμο" των αλάτων Έλεγχος πιεστικού κώδωνα (πίεση αέρος, κατάσταση μεμβράνης, βαλβίδας, κελύφους κτλ,) 9 ρύθμιση της πίεσης αέρος 10 Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων B. Τοπικοί Πυροσβεστήρες 1 Οπτικός έλεγχος ένδειξης μανομέτρων φιαλών Γ. Πυροσβεστικές Φωλιές-Σταθμοί 1 Αντικατάσταση μπαταριών φανών 2 Αντικατάσταση ενεργού άνθρακα στις αντιασφυξιογόνες μάσκες Τριμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος ύπαρξης λάστιχου ακροφυσίου και έλεγχος διαρροών σε ΠΦ 1 Έλεγχος μανομέτρων φιαλών οξυγόνου 2 Έλεγχος ικανοποιητικής λειτουργίας φανών και έλεγχος διαβρώσεως του εσωτερικού τους Δ. Συστήματα Τοπικών Κατασβέσεων CO 2 Εργασίες με συχνότητα πάνω από ένα χρόνο 1 Αντικατάσταση πυροκροτητών 1 Ζύγιση φιαλών Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος φιαλών V Ημερήσιες Εργασίες 1 Οπτικός έλεγχος ένδειξης LED σφαλμάτων των τοπικών πινάκων 2. Πυρανίχνευση Έλεγχος του συστήματος με διαγνωστικό πρόγραμμα μέσω υπολογιστή για να διαπιστωθεί το 1 ποσοστό ρύπανσης των ανιχνευτών και η σωστή λειτουργία όλων των συσκευών του συστήματος (π.χ. Transponders, buttons, σειρήνες) και καθαρισμός αυτών. Έλεγχος σωστής Διευθυνσιοδότησης πυρανιχνευτών με δοκιμαστική ενεργοποίηση τους / 2 καθαρισμός πυρανιχνευτών. 3 Έλεγχος σωστής Διευθυνσιοδότησης κομβίων συναγερμού με δοκιμαστική λειτουργία 4 Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών. Δοκιμή τυχαίων ανιχνευτών και κομβίων συναγερμού για να διαπιστωθεί αν το σύστημα 5 λειτουργεί κανονικά. 6 Έλεγχος λειτουργιών του πίνακα, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο. Δοκιμαστική λειτουργία γενικού συναγερμού με το κομβίο SOUND ALARM και διαπίστωση 7 ότι λειτουργούν όλες οι σειρήνες της εγκατάστασης 8 Έλεγχος συνδέσεων των καλωδίων μέσα στον πίνακα Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Καθαρισμός πίνακα με ηλεκτρικό σκουπάκι και φυσητήρα 2 Καθαρισμός και έλεγχος της μπαταρίας του πίνακα 3 Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη όπου κρίνεται απαραίτητο 4 Λίπανση μεντεσέδων πόρτας πίνακα Ημερήσιες Εργασίες 1 Έλεγχος λειτουργίας πίνακα πυρανίχνευσης και κατάστασης LED σφαλμάτων Σελίδα 5 από 15

6 3. Ηλεκτρικά Συστήματα Α. Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης / Φωτισμού Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Κατάσταση ασφαλειών / ενδεικτικών λυχνιών 2 Χειροκίνητο test στα ρελέ διαφυγής 3 Έλεγχος για ύπαρξη υγρασίας, σκόνης 4 Έλεγχος διαθεσιμότητας ηλεκτρολογικών σχεδίων (όπου εφαρμόζεται) Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος θέσης μικροαυτομάτων 1 Επανασύσφιξη όλου του ραγουλικού - κλεμμών Β. Φωτισμός Διμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας (με τεχνητή διακοπή στους τοπικούς πίνακες φωτισμού) Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Αντικατάσταση λαμπτήρων ανάλογα με την κατάστασή τους (όποτε προκύψει το πρόβλημα) Εργασίες με Συχνότητα κάθε δυο έτη 1 Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών ασφαλείας Γ. UPS Τριμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος συσσωρευτών Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος PANEL για σφάλματα 1 Συντήρηση, καθαρισμός συσσωρευτών 4. CCTV- Access Control Τετραμηνιαίες Εργασίες 1 Τοπικός έλεγχος στις κάμερες-καθαρισμός 2 Σύσφιξη συνδέσεων καθαρισμός καταγραφικών Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος λειτουργίας-κάμερες 1 Συντήρηση Access Control 5. BMS 1 Σύσφιξη ακροδεκτών σε Τοπικούς Πίνακες Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος συσσωρευτών τοπικών πινάκων εάν υπάρχουν 1 Έλεγχος Τοπικών Πινάκων BMS (σφάλματα PLC's) V Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Εκτύπωση συναγερμών Εκτύπωση Στοιχείων - Διαγραμμάτων καταναλισκόμενης ενέργειας, cosφ, αιχμών τάσης / 2 ισχύος / ρεύματος, μεταγωγής ΗΖ - ΔΕΗ κτλ. V Ημερήσιες Εργασίες Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων από κεντρικό υπολογιστή σε συνεργασία 1 με μόνιμους ηλεκτρολόγους βάρδιας Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Σελίδα 6 από 15

7 6. Σύστημα Γείωσης- Αντικεραυνική Προστασία Α. Σύστημα Γείωσης Μπάρες Γείωσης 1 Οπτικός έλεγχος συνδέσεων 2 Μετρήσεις αντίστασης γείωσης (< 2Ω) 3 Έλεγχος συνέχειας συνδέσεων Β. Αντικεραυνική Προστασία 1 Μέτρηση αντιστάσεως συνδέσεων στη θεμελιακή γείωση Εξαμηνιαίες Εργασίες 1 Οπτικός έλεγχος, Αγωγοί τοποθετημένοι σωστά. Όλες οι συνδέσεις σωστά συνδεδεμένες. 2 Συσκευές δώματος σωστά γειωμένες Εργασίες με Συχνότητα κάθε δυο έτη 1 Έλεγχος των αγωγών γειώσεως 7. Υποσταθμός Μέσης Τάσης 1 Συντήρηση 8. Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Η/Ζ 1 Μηνιαία παρακολούθηση έλεγχος διαρροών - αποκατάσταση και πλήρωση αυτών 1 Εξαμηνιαία συντήρηση 9. Ύδρευση - Αποχέτευση Α. Υδροδοτικό Συγκρότημα Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος σωστής λειτουργίας (χειροκίνητη) 2 Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων Β. Αντλητικά Συγκροτήματα Λυμάτων, Ακαθάρτων ή Υπογείων Υδάτων 1 Έλεγχος συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και αντλιών Γ. Αποχέτευση Όμβριων 1 Έλεγχος διαρροών στα Shafts Δ. Αποχέτευση Λυμάτων Έλεγχος εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων και καθαρισμός Σωληνώσεων 1 υπογείων - κεντρικών φρεατίων Αποχέτευσης. 2 Έλεγχος διαρροών στα Shafts Μετά από κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται υπογεγραμμένο δελτίο συντήρησης στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΠ 3 ο ΕΠΣΤΑΣΑ). Όσον αφορά στους πυροσβεστήρες του κτιρίου ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ επί της Ακτής Βασιλειάδη υπάρχουν τα ακόλουθα τεμάχια: Τεμάχια τύπου Ξηράς Κόνεως των 6 kg Τεμάχια τύπου Ξηράς Κόνεως των 12 kg Τεμάχια τύπου CO 2 των 5 kg. - 1 Σύστημα τύπου Ξηράς Κόνεως των 12 kg. Σελίδα 7 από 15

8 - 1 Τεμάχιο τύπου Ξηράς Κόνεως του 1 kg. Επίσης, στο κτίριο ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ επί της Ακτής Βασιλειάδη, υπάρχουν 32 πυροσβεστικές φωλιές, 07 πυροσβεστικοί σταθμοί και 05 κρουνοί, ενώ στον παρακείμενο πύργο 12 πυροσβεστικές φωλιές και 05 πυροσβεστικοί σταθμοί. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής επισήμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία να δηλώνεται ότι πρόκειται να τηρηθεί η κατωτέρω σχετική νομοθεσία της παραγράφου 2.2, ενώ σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και όπου αυτή δεν μνημονεύεται, ότι τηρεί πιστά τον Ειδικό Όρο (v) της παραγράφου 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών. (α) Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ. Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/ του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/ [http://www.dei.gr/default.aspx?id=31034&nt=18] και όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις από τις ΥΑ Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β 844/ ) και ΥΑ Φ.50 (ΦΕΚ Β' 1809/ ). Η Σχετική Υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έντυπα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΔΕΗ (β) Ο καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα να είναι σύμφωνος με το ΠΔ 108/2013 ΦΕΚ 141/Α / (γ) Οσον αφορά στις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης, αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ΚΥΑ ΦΕΚ 52/Β / και Κ.Υ.Α 17230/671/2005 ΦΕΚ 1218/Β / Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ 20/Β / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 3α/1981 (ΦΕ Κ 538/Β / ), 3β/1983 (ΦΕΚ 457/Β / ), 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β / ) και 3δ/1995 (ΦΕΚ 959/Β / ) όμοιες. Όσον αφορά στη συντήρηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 12/2012 (Φ.Ε.Κ. Β 1794) και την Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ Β' 1586). (δ) Όσον αφορά στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και στην έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες, αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 48/95 (ΦΕΚ 36/Α / ), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α / ) και ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197/Α / Οι ειδικότητες και οι βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα καθορίζονται από το ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197/Α / Τέλος, ο καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ο καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα από το ΠΔ 115/2012 ΦΕΚ 200/Α / Σελίδα 8 από 15

9 2.3 Επανορθωτική Συντήρηση Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη μετάβαση ειδικευμένου τεχνικού προς επιτόπιο έλεγχο της βλάβης με χρόνο απόκρισης που δε θα υπερβαίνει τις δύο (02) ώρες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις τέσσερις (04) ώρες, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την έγγραφη ειδοποίησή του από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση βλάβης απαιτηθούν ανταλλακτικά, θα βαρύνουν την Υπηρεσία, ενώ η εργασία θα γίνεται δωρεάν από τον Ανάδοχο. Εάν κατά τη διάρκεια της συντήρησης υποπέσει στην αντίληψη του συντηρητή βλάβη, ο ανάδοχος θα το αναφέρει στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και στη συνέχεια θα συντάσσει αναλυτική έγγραφη προσφορά προς την Υπηρεσία για το κόστος αποκατάστασης (υλικών και εργασία). Θα προχωρεί στην αποκατάσταση της βλάβης κατόπιν σχετικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥNA. Μετά από κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται υπογεγραμμένο δελτίο ελέγχου ή επισκευής στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΠ 3 ο ΕΠΣΤΑΣΑ). 2.4 Τεχνικό Συνεργείο Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος θα είναι ειδικευμένο και ασφαλισμένο, ανάλογα με τον αντικείμενο της απασχόλησης του. Προς απόδειξη αυτού με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση, (ήτοι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασία ς κατάστασης προσωπικού), οι επαγγελματικές άδειες και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που κατέχει έκαστος τεχνικός καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, στην οποία να εμφαίνεται που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Την κατάσταση προσωπικού θα συνοδεύει θεωρημένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου δέκα (10) τουλάχιστον εργαζομένων που αναφέρονται στην κατάσταση προσωπικού του Υποψηφίου Αναδόχου. 3. Κεφάλαιο Β - Συντήρηση Ανελκυστήρων Κτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου 3.1 Γενική Περιγραφή Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων του Κεντρικού Κτιρίου Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ακτή Βασιλειάδη καθώς και του παρακείμενου Πύργου, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται καθ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24/7), 365 ημέρες το χρόνο. Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο κτίριο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του παρακείμενου πύργου υπάρχουν οι εξής ανελκυστήρες: i. Έξι (06) ανελκυστήρες προσωπικού 10 ατόμων ωφέλιμου βάρους 800 κιλών τύπου SCHNDLER. ii. Ένας (01) ανελκυστήρας προσωπικού 8 ατόμων ωφέλιμου βάρους 800 κιλών τύπου SCHNDLER. iii. Ένας (01) ανελκυστήρας προσωπικού 6 ατόμων ωφέλιμου βάρους 900 κιλών τύπου SCHNDLER. iv. Δύο (02) ανελκυστήρες φορτίου ωφέλιμου βάρους 2000 κιλών τύπου SCHNDLER. Σελίδα 9 από 15

10 3.2 Πιστοποιητικά Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατέχει τα κάτωθι πιστοποιητικά εν ισχύ, τα οποία και θα υποβάλλει σε επικυρωμένα αντίγραφα με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς: i. EN SO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων ή ισοδύναμο. ii. EN SO 14001:2004 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμο. iii. OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ή ισοδύναμο. Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση των δέκα (10) ανελκυστήρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 28425/1245/Φ.Α./9.2 (ΦΕΚ 2604/Β/ ), ΦΕΚ 424/Β / και ΦΕΚ 815/Β/ από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και την ασφάλιση των ανελκυστήρων. (Πιστοποιητικό Λειτουργίας Ασφάλισης Ανελκυστήρων). Στο κόστος της συντήρησης περιλαμβάνεται και η έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού, μετά τον σχετικό ετήσιο έλεγχο, από εξουσιοδοτημένο φορέα πιστοποίησης ( TUV, ΕΒΕΤΑΜ κλπ) σύμφωνα με την Υ.Α. 5387/132/2000 (Φ.Ε.Κ.: 346/Β / ). Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής επισήμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία να δηλώνεται ότι πρόκειται να τηρηθεί η ανωτέρω σχετική νομοθεσία, ενώ σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και όπου αυτή δεν μνημονεύεται, ότι τηρεί πιστά τον Ειδικό Όρο (v) της παραγράφου 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών. 3.3 Οργανωτική Δομή Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά: i. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δύναται να επισκευάσει πλήρως κάθε είδος βλάβης των αναφερόμενων ανελκυστήρων καθώς και όλα τα υποσυστήματα, παρελκόμενα, εξαρτήματα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία αυτών εντός των οριζομένων χρονικών διαστημάτων επισκευής. ii. Ανάλυση της οργανωτικής δομής της εταιρείας καθώς και τη θέση των στελεχών που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της Σύμβασης. iii. Τη σύνθεση του προσωπικού ανά ειδικότητα. iv. Τη μέθοδο υλοποίησης των εργασιών της προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων. v. Τα χρονοδιαγράμματα προληπτικής συντήρησης που θα καλύπτουν το σύνολο του εξοπλισμού και των εργασιών. vi. Το μηχανολογικό εξοπλισμό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της Σύμβασης. Με την υπογραφή της Σύμβαση, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση (ήτοι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης προσωπικού) καθώς και οι επαγγελματικές άδειες και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που κατέχει κάθε τεχνικός. Την κατάσταση προσωπικού θα συνοδεύει θεωρημένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου δέκα (10) τουλάχιστον εργαζομένων που αναφέρονται στην κατάσταση προσωπικού του Υποψηφίου Αναδόχου. 3.4 Ανταλλακτικά Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει με την κατάθεση της προσφοράς να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν για τις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής θα είναι γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων του εξοπλισμού ή ισοδύναμα. Στην περίπτωση που τα προς προμήθεια ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, θα πρέπει να συνοδεύονται από Σελίδα 10 από 15

11 πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας κατά την παραλαβή των ειδών. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα ανταλλακτικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων για τη συμβατότητά τους με τον εξοπλισμό των ανελκυστήρων και την καλή τους λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι «Τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται καμία μετατροπή στην υπάρχουσα υποδομή για την οποία προορίζονται, ούτε θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της αποδόσεώς της». Επιπλέον, όλα τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και να φέρουν τη σήμανση CE. Κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών, ο Υπ. Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει βεβαίωση ότι δεσμεύεται για τα ανωτέρω. 3.5 Τεχνική Υποστήριξη Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη μετάβαση ειδικευμένου τεχνικού προς επιτόπιο έλεγχο της βλάβης με χρόνο απόκρισης που δε θα υπερβαίνει τις δύο (02) ώρες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις τέσσερις (04) ώρες, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την έγγραφη ειδοποίησή του από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και να επισκευάσει και αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία του ανελκυστήρα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αναγγελίας της βλάβης. Μετά από κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται υπογεγραμμένο δελτίο ελέγχου ή επισκευής στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΠ 3 ο ΕΠΣΤΑΣΑ). 3.6 Προληπτική Επανορθωτική Συντήρηση Η συντήρηση των ανελκυστήρων αφορά την τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο προληπτική και διορθωτική συντήρηση καθώς και την επισκευή μετά από έκτακτη βλάβη των ανελκυστήρων, φροντίζοντας την διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας των ανελκυστήρων, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών (εξαιρουμένων των ανταλλακτικών του κατωτέρω πίνακα, το κόστος των οποίων δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου αλλά θα γίνεται με μέριμνα αυτού). Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας, με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας. Η εργασία για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών του κατωτέρω πίνακα θα πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο αδαπάνως για την Υπηρεσία. Α/Α ΠΕΡΓΡΑΦΗ 1 ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΟΜΒΟΔΟΧΟΥ LONCOP ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SCHNDLER EUROLFT Η ΣΟΔΥΝΑΜΗ 2 KOΜΠΛΕ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SCHNDLER EUROLFT ΤΥΠΟΥ PMS 420 Η ΣΟΔΥΝΑΜΗ 3 ΤΑΧΟΓΕΝΝΗΤΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SCHNDLER EUROLFT ΤΥΠΟΥ AGS Η ΣΟΔΥΝΑΜΗ 4 ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΕΝΤΡΚΗ ΤΥΠΟΥ SCHNDLER ASXA Η ΣΟΔΥΝΑΜΗ 5 ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ SCHNDLER GCOB Η ΣΟΔΥΝΑΜΗ 6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΣΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΑΣ ΚΟΝΤΡΟΛ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ SCHNDLER MX-GC Η ΣΟΔΥΝΑΜΟΣ 7 ΠΛΑΚΕΤΑ ΛΕΤΟΥΡΓΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ SCHNDLER VARDOR LONBV Η ΣΟΔΥΝΑΜΗ Σελίδα 11 από 15

12 8 NVERTER ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHNDLER VARDOR Ή ΣΟΔΥΝΑΜΟ 9 ΠΛΑΚΕΤΑ NVERTER SCHNDLER VAROCON Ή ΣΟΔΥΝΑΜΗ 10 NVERTER SCHNDLER VF33 Η ΣΟΔΥΝΑΜΟ 11 ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ SCHNDLER LONC Ή ΣΟΔΥΝΑΜΗ Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει στην οικονομική του προσφορά, δεσμευτικό τιμοκατάλογο με διάρκεια ισχύος ίση με την διάρκεια της Σύμβασης, για τα αναφερόμενα στον ανωτέρω πίνακα ανταλλακτικά, τα οποία εάν απαιτηθεί και έπειτα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερών. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά, πρόγραμμα συντήρησης ( περιγραφή εργασίας, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κτλ ). Μετά από κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται υπογεγραμμένο δελτίο συντήρησης στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΠ 3 ο ΕΠΣΤΑΣΑ). 4. Κεφάλαιο Γ - Υπηρεσίες Συντήρησης Κεντρικού Κλιματισμού Κτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Επί Της Ακτής Βασιλειάδη 4.1 Γενική Περιγραφή Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των εσωτερικών μονάδων και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων VRV Κεντρικού Κτιρίου Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Ακτή Βασιλειάδη καθώς και του παρακείμενου Πύργου, παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης για χρονικό διάστημα δύο (02) ετών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται καθ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24/7), 365 ημέρες το χρόνο. Τα υλικά τα οποία θα απαιτηθούν για τη συντήρηση όπως χημικά υγρά, φρέον καθώς και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση καθώς και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν (πλακέτες, συμπιεστές, πυκνωτές κ.α.) καθώς και οποιαδήποτε βλάβη στο control room του κεντρικού κλιματισμού θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο κτίριο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του παρακείμενου πύργου υπάρχουν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις κλιματισμού: Κτίριο Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: - 47 VRV κεντρικές εξωτερικές μονάδες και 32 ημικεντρικές μονάδες οι οποίες υποστηρίζουν αντίστοιχα 746 εσωτερικά μηχανήματα και 32 εσωτερικά ημικεντρικά - 3 close control και - 15 split Παρακείμενος Πύργος: - 7 VRV εξωτερικές μονάδες - 35 εσωτερικά μηχανήματα - 2 close control - 1 ημικεντρικό Το σύνολο των αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, με σήμανση CE, γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων του εξοπλισμού ή ισοδύναμα. Στην Σελίδα 12 από 15

13 περίπτωση που τα προς προμήθεια ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας κατά την παραλαβή των ειδών. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα ανταλλακτικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων για τη συμβατότητά τους με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και την καλή τους λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι «Τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται καμία μετατροπή στην υπάρχουσα υποδομή για την οποία προορίζονται, ούτε θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της αποδόσεώς της». Κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών, ο Υπ. Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει βεβαίωση ότι δεσμεύεται για τα ανωτέρω. Ο ανάδοχος μπορεί θα επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι κλιματιστικές συσκευές έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του. 4.2 Τεχνική Υποστήριξη Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη μετάβαση ειδικευμένου τεχνικού προς επιτόπιο έλεγχο της βλάβης με χρόνο απόκρισης που δε θα υπερβαίνει τις δύο (02) ώρες, κατά τις εργ άσιμες ημέρες και ώρες και τις τέσσερις (04) ώρες, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την ειδοποίησή του από την αρμόδια Υπηρεσία. Μετά από κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται υπογεγραμμένο δελτίο ελέγχου ή επισκευής στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΠ 3 ο ΕΠΣΤΑΣΑ). 4.3 Προληπτική Συντήρηση Όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 3 της Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/ ) η προληπτική συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωμα και πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα στοιχεία της εγκατάστασης που βρίσκονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων, όπως ενδεικτικά ο καθαρισμός του συμπυκνωτή, εξατμιστή, ανεμιστήρων ή φίλτρων και ο έλεγχος διαρροών του ψυκτικού κυκλώματος και η αποκατάσταση τυχόν βλάβης. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών των κλιματιστικών μονάδων. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει για κάθε υπηρεσία το "Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού" Παράρτημα της υπ αριθμ. Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/ ). Μετά το πέρας της προληπτικής συντήρησης θα συντάξει συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις Υπηρεσίες και τον αριθμό των συντηρήσεων προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή. Στα πλαίσια αυτά ο ανάδοχος θα καταγράψει σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε υπηρεσία τον τύπο κάθε μηχανήματος, την μάρκα του, την απόδοσή του, το είδος του ψυκτικού μέσου, την ηλικία του, την κατάστασή του. Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης, παρέχει (με δήλωση Ν.1599/1986) εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Η προληπτική συντήρηση θα διενεργείται δύο (2) φορές τον χρόνο, μία πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και μία πριν την έναρξη της θερινής περιόδου. Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιεί κατ ελάχιστο τις εργασίες προληπτικής συντήρησης που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα με την αναφερόμενη συχνότητα: Σελίδα 13 από 15

14 1. Κλιματισμός - VRV - Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Α. Ανεμιστήρες (απόρριψης GARAGE, Εξαερισμού WC & Υποσταθμού) Έλεγχος των ιμάντων, καθαρισμός των πτερυγίων, λίπανση των εδράνων και καθαρισμός 1 στομίων αναρρόφησης / κατάθλιψης (σίτες προστασίας, φίλτρα κλπ.) Εβδομαδιαίες Εργασίες 1 Έλεγχος σωστής λειτουργίας εξοπλισμού. Β. Εσωτερικές μονάδες VRV Δίκτυα Χημικός καθαρισμός στοιχείων πριν από τη θερινή περίοδο και χημικός καθαρισμός φίλτρων 1 εσωτερικών μονάδων. 2 Επιμελής καθαρισμός εσωτερικών πλύσιμο εξωτερικών μονάδων VRV. Έλεγχος επαφών ρελέ ισχύος συμπιεστών, καθώς και των υπολοίπων ρελέ, αυτοματισμού, 3 λειτουργίας διακοπτών, ασφαλειών, ενδεικτικών οργάνων, καλωδιώσεων και σύσφιξη των επαφών τους τόσο στη μονάδα όσο και στον πίνακα. Ρύθμιση θερμικών γενικώς. Εξαμηνιαίες Εργασίες Έλεγχος και αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. 1 Έλεγχος αντλιών συμπυκνωμάτων. Καθαρισμός περσίδων και στομίων προσαγωγής / επιστροφής, καθώς και ρύθμιση αυτών 2 (προκειμένου για κασέτες οροφής). 3 Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή. 4 Έλεγχος λειτουργίας τετράοδης βάνας. 5 Έλεγχος ψυκτικών κυκλωμάτων. Παρακολούθηση λειτουργίας συμπιεστών, αμπερομέτρηση, έλεγχος λειτουργίας αντίστασης 6 κάρτερ, αντλίας ελαίου, στάθμης και κατάστασης ψυκτελαίου. Δοκιμή καλής λειτουργίας των οργάνων και αυτοματισμών προστασίας και λειτουργίας. 7 Έλεγχος αντικραδασμικών εδράσεων γενικώς και βαφή τυχόν οξειδωμένων μερών. 8 Έλεγχος της θερμομόνωσης των δικτύων γενικώς. 9 Επιμελής καθαρισμός εσωτερικών μονάδων. 10 Έλεγχος τυχόν διαρροών ψυκτικού υγρού, αποκατάσταση διαρροών και πλήρωση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά, πρόγραμμα συντήρησης ( περιγραφή εργασίας, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κτλ ) που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ανωτέρω κατά αντιστοιχία και α/α. Μετά από κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται υπογεγραμμένο δελτίο συντήρησης στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΠ 3 ο ΕΠΣΤΑΣΑ). 4.4 Τεχνικό Συνεργείο Ο Ανάδοχος θα απασχολεί ειδικευμένο προσωπικό και προς απόδειξη αυτού με την υπογραφή της Σύμβασης θα καταθέσει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση (ήτοι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης προσωπικού) καθώς και οι επαγγελματικές άδειες και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που κατέχει κάθε τεχνικός. Την κατάσταση προσωπικού θα συνοδεύει θεωρημένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου δέκα (10) τουλάχιστον εργαζομένων που αναφέρονται στην κατάσταση προσωπικού του Υποψηφίου Αναδόχου. Οι βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα καθορίζονται από το ΠΔ 1/2013 ΦΕΚ 3/Α/ Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με Σελίδα 14 από 15

15 την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής επισήμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία να δηλώνεται ότι πρόκειται να τηρηθεί η ανωτέρω σχετική νομοθεσία των παραγράφων 4.3 και 4.4 των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και όπου αυτή δεν μνημονεύεται, ότι τηρεί πιστά τον Ειδικό Όρο (v) της παραγράφου 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Για την Επισπεύδουσα Υπηρεσία ΔΠ Για τη Δ.ΠΡΟΜ. Υπχος ΛΣ Ελευθεράκης Γεώργιος Ανθχος ΛΣ Φράγκος Παναγιώτης Ανθχος ΛΣ (Τ) Μαραγκού Βασιλική Σελίδα 15 από 15

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37/2014 Ε..Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 17-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 310/966600 FAX: 310/1439 Ι Α Κ Η Ρ Ξ Η Νο 37/014 Παροχής πηρεσίας για Α) Την Επίβλεψη µέσω του Κέντρου Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ημ/νία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 4704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα