Ο μεταςχθματιςμόσ των μθτροπόλεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο μεταςχθματιςμόσ των μθτροπόλεων"

Transcript

1 Ο μεταςχθματιςμόσ των μθτροπόλεων Στοιχεία τθσ ςφγχρονθσ αςτικότθτασ Η αλάθηεζε εγθαηαιεηκκέλωλ πεξηνρώλ (αλελεξγνί βηνκεραληθνί ρώξνη, παιηά ιηκάληα, ζηαζκνί θιπ) Αλαπιάζεηο θαη έληαμε λέσλ ρξήζεσλ- θπξίσο πνιηηηζηηθέο θαη ηξηηνγελείο Τα κεγάια ζπγθνηλσληαθά έξγα, ηα ζύγρξνλα δίθηπα. Οη επηπηώζεηο ηεο λέαο ζρέζεο κε ην ρξόλν ζηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ Η αλάιεςε κεγάιωλ δηνξγαλώζεωλ από ηηο πόιεηο: Οιπκπηαθνί Αγώλεο, ΔΧPO, Πνιηηηζηηθέο Πξσηεύνπζεο

2 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η ανάκτθςθ εγκαταλειμμζνων περιοχών Bilbao - Ο μεταςχθματιςμόσ μιασ αποβιομθχανοποιθμζνθσ περιοχισ, με τθν χωροκζτθςθ του μουςείου Guggenheim, Frank Gerry.

3 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η ανάκτθςθ εγκαταλειμμζνων περιοχών Μόναχο - αναδιάρκρωςθ τθσ περιοχισ του ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ Πριν και μετά - προςομοίωςθ τθσ νζασ επζμβαςθσ

4 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η αναδιάρκρωςθ των λιμανιών Rotterdam - το μεγάλο πρόγραμμα ανάπλαςθσ των λιμενικών εγκαταςτάςεων Η πόλθ -πφλθ τθσ Ευρώπθσ Η μελζτθ του kop-van-zuid

5 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η αναδιάρκρωςθ των λιμανιών Γαιιία -Γνπλθέξηε Τν παλεπηζηεκηαθό εζηηαηόξην - έξγν ηνπ Architecture Studio Αναςφνκεςθ του κζντρου και επζκταςθ των λειτουργιών του προσ τισ αποβάκρεσ. Ενίςχυςθ του διεκνοφσ ρόλου του λιμανιοφ

6 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η πόλθ και ο χρόνοσ - Τα μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα Μια νζα κουλτοφρα του χρόνου Η ςφγχρονθ πόλθ και θ ςφγχρονθ ηωι ςθμαδεφονται ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ, από τθν νζα τεχνολογία, από τθν επιτάχυνςθ των ρυκμών, τον πολλαπλαςιαςμό των γεγονότων των αλλαγών, τθν ποικιλία των των επιλογών Francois Ascher Το νζο «αςτικό ςτρζσ» και θ προώκθςθ μιασ χρονοπολεοδομίας

7 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η πόλθ και ο χρόνοσ - Τα μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα Φρανκφοφρτθ Αεροδρόμιο

8 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η πόλθ και ο χρόνοσ - Τα μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα Euralille - Γαλλία Με αφορμι τθν αναδιάρκρωςθ του ςτακμοφ του TGV ζγινε μια ςυνολικι ανάπλαςθ τθσ πόλθσ και μετατροπι τθσ ςε διεκνζσ επιχειρθματικό κζντρο

9 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η πόλθ και ο χρόνοσ - Τα μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα

10 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η πόλθ και ο χρόνοσ - Τα μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα Οι πζντε πφργοι με τθν χωροκζτθςθ επιχειρθματικών δραςτθριοτιτων Αρχιτζκτων- Rem Koolhaas

11 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η πόλθ και ο χρόνοσ - Τα μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα Η δθμιουργία ενόσ νζου δθμόςιου χώρου, ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικών χώρων, εμπορικών κζντρων, ςτακμών, αεροδρομίων Κεντρικζσ πολλαπλζσ χριςεισ, «Φροφρια ςυνεχοφσ χρόνου», νζεσ κεντρικζσ αςτικότθτεσ, που προςφζρουν πλιρεσ φάςμα υπθρεςιών 24 ώρεσ το 24ωρο.

12 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Η πόλθ και ο χρόνοσ - Τα μεγάλα ςυγκοινωνιακά ζργα

13 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Βαρκελώνθ Το ςυνολικό ςχζδιο των επεμβάςεων ανάπλαςθσ τθσ περιοχισ Nova Icaria

14 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Βαρκελώνθ Ronda del Mar κατά τθν διάρκεια των εργαςιών

15 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Βαρκελώνθ Οι δφο πφργοι και το κυκλικό λιμάνι

16 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Η μεγάλθ νζα λεωφόροσ rambla Besos, ςυνδυάηει ςτάκμευςθ, δθμόςιο χώρο για πεηοφσ, δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ

17 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Βαρκελώνθ Η αξιοποίθςθ τθσ αχρθςτεμζνθσ γθσ Πάρκο ςε πρώθν βιομθχανικι περιοχι

18 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Βαρκελώνθ Πλατεία ςε περιφερειακι περιοχι τθσ πόλθσ. Ο δθμόςιοσ χώροσ ωσ μζςο αναβάκμιςθσ μιασ πυκνοδομθμζνθσ περιοχισ κατοικίασ

19 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Βαρκελώνθ Το Ολυμπιακό Χωριό Η αςτικι (1985) περιοχι με τα παλιά εργοςτάςια και τθν εγκαταλειμμζνθ γθ πριν και μετά τθν καταςκευι του Ολυμπιακοφ Χωριοφ.

20 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Η αναδιάρκρωςθ του παλιοφ λιμανιοφ και θ θ αποβάκρα Moll de la Fusta δίπλα ςτθν παλιά πόλθ

21 Επεμβάςεισ μεγάλθσ κλίμακασ Οι μεγάλεσ διοργανώςεισ Με αφορμι τθν διοργάνωςθ τθσ EXPO 98 θ Λιςαβώνα αναδιαμόρφωςθ ολόκλθρθ τθν περιοχι κατά μικοσ του ποταμοφ Τάγου

22 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Digital επνρήο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απεηθόληζε ηνπ ρώξνπ Η ξαγδαία εμάπισζε ησλ λέωλ ηερλνινγηώλ Η ηαρύηαηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ζε παγθόζκην επίπεδν. Τν ηνπηθό έρεη ηε δπλαηόηεηα λα είλαη ηαπηόρξνλα παγθόζκην Η θπξηαξρία ηεο εηθόλαο. Τν πιήζνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ πξνβαιιόκελσλ εηθόλσλ, ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο». Η παληνδπλακία ηεο εηθόλαο είλαη ηόζε, ώζηε κπνξεί θαη δεκηνπξγεί πνιιαπιέο θαη απνζπαζκαηηθέο πξαγκαηηθόηεηεο Σηελ αξρηηεθηνληθή, νη ηερλνινγίεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρώξνπ θαη ν ειεθηξνληθόο ζρεδηαζκόο πξνζθέξνπλ «εηθνληθέο» αλαπαξαζηάζεηο πνπ κνηάδνπλ πην πξαγκαηηθέο θαη από ην ίδην ην θηίξην. Η αλεμέιεγθηα απμαλόκελε αναπαραγωγικότητα ηεο εηθόλαο νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηελ εναλλακτικότητά ηνπο θαη κεηώλεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα 1. Σηελ «κεηαπξνζνκνησηηθή» επνρή θαζεηί έρεη ήδε αληηγξάςεη ηνλ εαπηό ηνπ πνιιέο θνξέο 1.Walter Benjamin: The work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (New York, Schocken Books, 1968)

23 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Δξσηεκαηηθά γηα ηελ παληνδπλακία ηεο εηθόλαο θαη ην απνθιεηζηηθό ελδηαθέξνλ ζηελ κνξθνινγηθή αλαδήηεζε, έζεζε ην ζέκα ηεο 7εο Biennale ηεο Βελεηίαο.

24 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Αλαδεηώληαο ην γεγνλόο Τν Κηίξην σο «ζπκππθλσηήο» αζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Η θαηάζηαζε ησλ ζύγρξνλσλ κεηξνπόιεσλ (ν πνιιαπιαζηαζκόο ησλ γεγνλόησλ, ε εληαηηθή ρξήζε ηνπ αζηηθνύ εδάθνπο, ε πνηθηιία ησλ επηινγώλ, ε πνιππινθόηεηα, ε εηεξόηεηα, ε ζπλύπαξμε πνιιαπιώλ πνιηηηζκώλ θνηλσληώλ νηθνλνκηώλ κέζα ζηελ ίδηα πόιε) επηδξά ζηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θόξκαο. Γηα πνιινύο αξρηηέθηνλεο ζήκεξα, ην θηίξην «από-πινπνηείηαη», θαη ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη από ηελ κνξθή ζηε ρξήζε θαη ην πξόγξακκα. Γελ έρεη ηόζε ζεκαζία ν ζρεδηαζκόο ηνπ ρώξνπ αιιά ην γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζε απηόλ. Τα πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα κεηαιιάζζνληαη, λα επαλαιακβάλνληαη, λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη. Οη ζπκβαηηθέο ηππνινγίεο θαη νη ζρέζεηο ρώξνπ-ιεηηνπξγίαο αλαηξνύληαη. Γηα ηνλ Tschumi ην θηίξην απνθηά ζεκαζία γηα ην αζηηθό ηνπίν, κέζα από ηνλ ηξόπν πνπ απηό δξα θαη γίλεηαη «κεραλή απνηειεζκάησλ» & «αζηηθόο ζπκππθλσηήο». Η αξρηηεθηνληθή μεθεύγεη από ηα δεζκά ηεο κνξθήο θαη κεηαηξέπεηαη ζε νξγαλσηή ξνώλ / δξαζηεξηνηήησλ / ρσξηθώλ δηθηύσλ

25 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Η αλαδήηεζε ηνπ event θαη ησλ πνιιαπιάζησλ επηπηώζεσλ ζηνλ ρώξν, δηαηξέρεη όιεο ηηο κειέηεο ηνπ Tschumi. Σε επίπεδν επεκβάζεσλ ζε αζηηθό ρώξν αληίζηνηρα, ζεκαζία απνθηά, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηόπνπ σο ππνδνρέα αζηηθώλ ζπκβάλησλ Η λέα Αξρηηεθηνληθή Σρνιή ζην Παξίζη (1994), νξγαλώλεηαη γύξσ από ηνλ «α-ζρεδίαζην», «α-πξνδηόξηζην» θεληξηθό ρώξν ησλ δύν ακθηζεάηξσλ πνπ απνηειεί πεδίν πνιιαπιώλ γεγνλόησλ: δεκόζησλ ζπδεηήζεσλ, δηαιέμεσλ, θαγεηνύ αιιά θαη δηνξζώζεσλ θαη πξνβνιώλ, πνπ κεηαηξέπνπλ ηε ζρνιή ζε πόιν έιμεο.

26 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Rem Koolhaas: Ηιεθηξνληθό Bauhaus Μνπζείν Τερλνινγίαο Media Karlsruhe (1989) Πξόηαζε γηα ηελ Εζληθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παξηζηνύ (1994) To password είλαη συγχώνευση λα βάινπκε καδί έλα κνπζείν media, έλα κνπζείν ζύγρξνλεο ηέρλεο, έλα ζέαηξν,κηα αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ, εξγαζηήξηα παξαγσγήο κνπζηθήο, video, ηερληθώλ πξνζνκνίσζεο Κπξίσο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θηίξην πνπ λα αλαπαξάγεη αζηηθή ππθλόηεηα, λα πξνσζεί ηελ εγγύηεηα, λα πξνθαιεί εληάζεηο, λα κεγηζηνπνηεί ην πεξηζώξην, λα νξγαλώλεη ην ελδηάκεζν, λα πξνζδίδεη ηαπηόηεηα» Με όιεο ηηο ρσξηθέο θαη ηερλνινγηθέο επηιύζεηο ην θηίξην απνηειεί έλα κνληέιν έλα ειεθηξνληθό Bauhaus. Τν θηίξην απνηειεί έλα ζύλζεην νξγαληζκό πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζρέζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηνπ ιεηηνπξγηώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο απηώλ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ.

27 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Οη λέεο ηερληθέο ζρεδηαζκνύ πξνζθέξνπλ κνξθνινγηθή ειεπζεξία θαη δπλαηόηεηα απόιπηεο επθξίλεηαο ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηνπ πην πνιύπινθνπ ρώξνπ Zaha Hadid: Μοσσείο Σύγτρονης Τέτνης, Ρώμη

28 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Παξαιιειηζκόο ηεο εηθόλαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ αλαπαξάζηαζεο κε ηε δσγξαθηθή ησλ θνπηνπξηζηώλ ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα Λέμεηο θιεηδηά ζηνλ ηξόπν αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ digital επνρή: Projection mutation simulation Zaha Hadid: Σηαζκόο Ππξνζβεζηηθήο ζην Vitra Campus, Weil am Rhein Germany ( ) θαη δεμηά έξγν πεξίθεκν ηνπ Marcel Duchamp, Γπκλό πνπ θαηεβαίλεη ηηο ζθάιεο Νν.2 (1912), εκπλεπζκέλν από ηε ρξνλν - θωηνγξαθία ωο δωγξαθηθό ηζνδύλακν ηεο θηλνύκελεο κνξθήο

29 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Frank Owen Gehry: Guggenheim Museum (Bilbao, )

30 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Οργανικές, ξεπζηέο μορυές Coop Himelb(l)au: Swiss National Exhibition Expo 01

31 Μνξθνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή Η νέα οικολογία: Ο υσσικός και ο κατασκεσασμένος «υσσικός» τώρος MVRDV πξόηαζε γηα θαηαζθεπαζκέλε θύζε James Wines and SITE Group, Aquarium, Tennessee 1997

32 Δζκα Αρχιτζκτονεσ Πζντε Ιδζεσ

33 ARATA ISOZAKI, KYOTO CENTRAL HALL

34 KISHO KUROKAWA, REPUBLIC PLAZA SINGAPORE

35 RICHARD ROGERS, EUROPEAN COURT HUMAN RIGHTS

36 NORMAN FOSTER, HONGKONG AND SHANGHAI BANK

37 FRANK O. GEHRY, GUGGENHEIM BILBAO

38 SANTIAGO CALATRAVA, TGV LYON

39 MARIO BOTTA, SAN FRANCISCO MUSEUM

40 MICAHEL GRAVES, DENVER CENTRAL LIBRARY

41 CEASAR PELLI, SEA HAWK HOTEL, PETRONAS TOWERS

42 SITE GROUP, AQUARIUM TENNESSEE

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ: EΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΤΣΟΠΗΑ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝ ΣΔΡΕΟΓΛΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΜΠΑΡΓΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΜ: 04105661 Διάλογοι Φιλοζοθίας και Αρχιηεκηονικής: Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Προαστικοποίηση. Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων

Προαστικοποίηση. Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Προαστικοποίηση Η πόλη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Προαστικοποίηση Ο Frank Lloyd Wright και η Broadacre City Η νηθνλνκηθή καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ από ηνλ Henry Ford θαη νη ζπλέπεηεο ηεο Ύθεζε είραλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Γνκή θαη ζρεδηαζκόο ησλ Φεθηαθώλ Πόιεσλ

Γνκή θαη ζρεδηαζκόο ησλ Φεθηαθώλ Πόιεσλ Γνκή θαη ζρεδηαζκόο ησλ Φεθηαθώλ Πόιεσλ Μεηαπηστιακό εμινάριο Δπθπείο πόιεηο: ζπζηήκαηα θαη πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο Παραζκεσή 11 Απριλίοσ 2008, Π. ΣΑΡΑΝΗ όξνη θαη νξηζκνί Ο όξνο υηθιακές πόλεις (digital

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.

Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Γξ. Ν. Καξαληθόιαο - Υπ. Γξ. Γ. Σαξαθίδεο Πεξίιεςε Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνιακβάλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης

Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης Μεταμοντερισμός Κριτική της μαζικής -λειτουργικής πόλης Μεταμοντερισμός Η μετάβαση Η θιαζηθή πεξίνδνο ηνπ θνλμηνλαιηζκνύ 1945-1970, θηάλεη ζηελ νξηαθόηεηα ησλ ζρεδηαζηηθώλ ηνπ αξρώλ θαη κεζόδσλ, ησλ πξνβιεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα