Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE."

Transcript

1 ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Οη θφιιεο πιαθηδίσλ είλαη δνκηθά πιηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οδεγία 89/106/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1988 γηα ηα δνκηθά πξντφληα. Δίλαη πιηθά κε επξεία εθαξκνγή θπξίσο ζηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο. Η απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην είδνο ηνπ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ ηεο θφιιαο, ν ηχπνο ηνπ πιαθηδίνπ, ην είδνο ηνπ ππνζηξψκαηνο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ε κεραληθή θαηαπφλεζε πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εθαξκνγήο. Σν επξσπατθφ πξφηππν γηα ζπγθνιιεηηθά θνληάκαηα πιαθηδίσλ είλαη ην ΔΛΟΣ ΔΝ 12004:2007 ην νπνίν νξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα ηέηνην πιηθφ πξνθείκελνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο εθαξκνγήο θαη γηα λα κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί κε ηε ζήκαλζε CE. θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα θαηαηνπίζεη ηνπο κεραληθνχο ζρεηηθά κε ηελ νξνινγία ηνπ πξνηχπνπ, ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη γηα ηα ζπγθνιιεηηθά θνληάκαηα θαη πσο θαζηζηά εθηθηή ηε ζσζηή επηινγή ελφο πιηθνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. ΔΙΑΓΩΓΗ Η ρξήζε θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ππνινγίδεηαη φηη μεθίλεζε πξηλ ρξφληα πεξίπνπ, γηα ιφγνπο αηζζεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο. Σα ηειεπηαία 100 πεξίπνπ ρξφληα ε ζπγθφιιεζε γίλεηαη κε θνληάκαηα πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ην ηζηκέλν. Σα πιαθίδηα δίλνπλ κηα επηθάλεηα ζηεγαλή, αλζεθηηθή, κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη εχθνιε ζηνλ θαζαξηζκφ θαηά ζπλέπεηα θαιχπηνπλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πγηεηλή ελφο ρψξνπ. Η επηθφιιεζε πιαθηδίσλ κέρξη πξηλ 10 πεξίπνπ ρξφληα γηλφηαλε κέζσ θνληάκαηνο πνπ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ήηαλ ηζηκέλην, άκκνο θαη λεξφ. Σν θνλίακα απηφ παξαγφηαλ επί ηφπνπ ζην εξγνηάμην απφ ηνλ εθαξκνζηή κε αλάκημε ησλ ηξηψλ απηψλ ζπζηαηηθψλ. Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή πιαθηδίσλ, νη δηάθνξνη ηχπνη ηνπο (απνξξνθεηηθά ή κε) ηα δηάθνξα ππνζηξψκαηα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ηα πιαθίδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εθαξκνγήο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ζπγθνιιεηηθψλ θνληακάησλ νη ηδηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. ήκεξα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη θνληάκαηα ηξνπνπνηεκέλα κε πνιπκεξή ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε κηθξφ πάρνο (0,2-1cm) ζπγθξηηηθά κε ηελ παιαηφηεξε κέζνδν θαη αληαπνθξίλνληαη ζε πηφ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο. Σα ζπλήζε πξνβιήκαηα απφ ηελ παξαγσγή ελφο ζπγθνιιεηηθνχ θνληάκαηνο ζην εξγνηάμην ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζαξφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηε κε ζηαζεξή αλαινγία ηνπο αλά αλακηθηήξα. Η χπαξμε νπζηψλ φπσο νμείδηα, πδαηνδηαιπηά άιαηα θαη γεληθψο μέλσλ πιψλ ζην θνλίακα επεξεάδνπλ ηηο ζπγθνιιεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ, ή ιεθηάδνπλ ηα απνξξνθεηηθά πιαθίδηα φπσο ηα πιαθίδηα καξκάξνπ. Οη ηδηφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ κεηαβάιινληαη αλαιφγσο ηνπ ρψξνπ πξνέιεπζεο ηεο (π.ρ. άκκνο απφ πνηάκηα, ζάιαζζα, ιαηνκεία) θαη ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ππνζηεί. Καηά ζπλέπεηα ε δεκηνπξγία επί ηφπνπ ζην εξγνηάμην ελφο ζπγθνιιεηηθνχ θνληάκαηνο κε ζηαζεξέο ηδηφηεηεο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Αθφκα φκσο θη αλ ζεσξεζεί φηη έλα ηέηνην θνλίακα έρεη ζηαζεξέο ηδηφηεηεο, ε ρξήζε ηνπ ζε ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο φπσο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο νη νπνίνη πθίζηαληαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε (π.ρ. δψκαηα, δάπεδα κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θηι.) θαη θαηαπφλεζε απφ παξνπζία λεξνχ (π.ρ. πηζίλεο, δψκαηα, ινπηξά θηι.) δελ ζεσξείηαη επαξθήο θαη νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε αζηνρία ηνπ πιηθνχ. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο αζηνρίαο είλαη φηη απηφ ην θνλίακα είλαη πνιχ ζθιεξφ θαη θαηά ζπλέπεηα ςαζπξφ. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη ην ηζηκέλην πξνζθχεηαη ζε πνξψδεηο επηθάλεηεο επθνιφηεξα απφ φηη ζε κε απνξξνθεηηθέο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε κε απνξξνθεηηθψλ πιαθηδίσλ. ε εθαξκνγέο φπνπ απαηηείηαη έλα ειαζηηθφ-παξακνξθψζηκν θνλίακα ή νη επηθάλεηεο ζπγθφιιεζεο είλαη κε απνξξνθεηηθέο, ε πξνζζήθε πνιπκεξψλ ζε ζηεξεά κνξθή ζην μεξφ κίγκα ηζηκέληνπ θαη άκκνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε πξφζθπζε θαη ειαζηηθφηεηα. Οη ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν ζπλδεηηθψλ πιηθψλ (ηζηκέλην θαη πνιπκεξή) δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε κφλν ελφο εθ ησλ δχν. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ παξέρεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα έλα βηνκεραληθφ πξντφλ κε ζηαζεξέο ηδηφηεηεο απφ ηελ αλάγλσζε ησλ νπνίσλ ν ηειηθφο ρξεζηήο κπνξεί λα επηιέμεη ην θαηάιιειν γηα δεδνκέλεο ζπλζήθεο εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα νξίδνληαη ζαθείο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο πξνθείκελνπ έλα ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ λα ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη επηβάιιεηαη ν παξαγσγφο πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη απηνχο ηνπο ειέγρνπο λα ην αλαγξάθεη ζηε ζπζθεπαζία 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 ηνπ πξντφληνο. Απφ απηφ ην παξάδεηγκα γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ελαξκφληζεο ελφο ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ κε ην πξφηππν πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζεσξεζεί θαηάιιειν πξνο ρξήζε. 1. ΣΤΠΟΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Κφιιεο κε βάζε ην ηζηκέλην. Οη ηζηκεληνεηδείο θφιιεο ζπκβνιίδνληαη κε ην ραξαθηήξα C. Δίλαη κίγκα ηζηκέληνπ, αδξαλψλ πιηθψλ θαη νξγαληθψλ ή αλφξγαλσλ πιψλ γηα ηε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα αδξαλή πιηθά είλαη ζπλήζσο ραιαδηαθή άκκνο ή καξκαξφζθνλε, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζθιεξφηεηαο θαη θαζαξφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηελ θνηλή άκκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Σν θνλίακα αλακηγλχεηαη κε λεξφ ιίγν πξηλ ηελ εθαξκνγή. Η εθαξκνγή γίλεηαη κε νδνλησηή ζπάηνπια κφλν ζην ππφζηξσκα ή ζην ππφζηξσκα θαη ζην πιαθίδην. Σν πάρνο εθαξκνγήο είλαη ζπλήζσο 0,2 έσο 1 cm. Γηα κεγαιχηεξα πάρε εθαξκνγήο, φηαλ απηφ απαηηείηαη, πξέπεη λα ηξνπνπνηνχληαη ηα αδξαλή θαη ηα πνιπκεξή ψζηε ην λσπφ θνλίακα λα αληέμεη ην βάξνο ηεο ππεξθείκελεο ζηξψζεο. Κφιιεο κε ξεηίλε δηαζπνξάο. Οη θφιιεο απηέο ζπκβνιίδνληαη κε ην ραξαθηήξα D. Απνηεινχληαη απφ δηαζπνξά νξγαληθψλ ξεηηλψλ ζε πδαηηθή θάζε θαη έρνπλ παζηψδε κνξθή. Μπνξεί επίζεο λα πεξηέρνπλ νξγαληθά θαη αλφξγαλα πξφζζεηα. Οη θφιιεο απηέο είλαη έηνηκεο πξνο ρξήζε θαη δελ απαηηνχλ ηελ πξνζζήθε λεξνχ. Η ζθιήξπλζε ιακβάλεη ρψξα κε εμάηκηζε ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ. Κφιιεο κε ξεηίλεο αληηδξάζεσο. Οη θφιιεο απηέο ζπκβνιίδνληαη κε ην ραξαθηήξα R. Δίλαη κίγκα ζπλζεηηθήο ξεηίλεο, νξπθηψλ fillers, θαη νξγαληθψλ πξνζζέησλ. Η ζθιήξπλζε ιακβάλεη ρψξα κέζσ ρεκηθήο αληίδξαζεο θαη φρη κέζσ εμάηκηζεο. Δίλαη δηαζέζηκεο ζε ηχπνπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηαηηθψλ. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ξεηίλεο ρσξίδνληαη θπξίσο ζε επνμεηδηθέο, πνιπεζηεξηθέο θαη πνιπνπξεζαληθέο θφιιεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 2. ΙΓΙΟΣΗΣΔ 2.1 Νσπφ ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ Οη ηδηφηεηεο ηνπ λσπνχ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνπο ρξφλνπο θαηά ηνπο νπνίνπο ην πιηθφ δηαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. πγθεθξηκέλα απηέο νη ηδηφηεηεο είλαη νη εμήο. Ο ρξφλνο σξίκαλζεο, είλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αλακηρζεί κηα θφιια έσο φηνπ είλαη έηνηκε γηα ρξήζε. Ο ρξφλνο δσήο ζην δνρείν, είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ε θφιια κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ αλακίρζεθε. Ο αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θφιια εθαξκφδεηαη ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί επηθαλεηαθφ θηικ πνπ εκπνδίδεη ηελ πξφζθπζε ηνπ πιαθηδίνπ. Ιθαλφηεηα ελπδάησζεο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο θφιιαο λα ελπδαηψζεη ην πιαθίδην. Η νιίζζεζε είλαη ε κεηαθίλεζε ελφο πιαθηδίνπ πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε θαηαθφξπθε ή επηθιηλή επηθάλεηα φζν ε θφιια είλαη λσπή ιφγσ ηνπ ηδίνπ βάξνπο ηνπ. Ο ρξφλνο ξπζκίζεσλ είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ην πιαθίδην κπνξεί λα ξπζκηζηεί ρσξίο ζεκαληηθή απψιεηα ηεο δχλακεο πξφζθπζεο. 2.2 θιεξπκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ Οη ηειηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζθιεξπκέλνπ πιηθνχ νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη νη εμήο. Η δχλακε πξφζθπζεο, είλαη ε κέγηζηε δχλακε πξφζθπζεο αλά κνλάδα επηθάλεηαο πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κε έιεγρν ζε δηάηκεζε ή ζε εθειθπζκφ. Η κέηξεζε γίλεηαη αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηεο θφιιαο κε ηα πξφηππα ΔΝ 1348, ΔΝ 1324, ΔΝ Η παξακνξθσζηκφηεηα, είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο ζθιεξπκέλεο θφιιαο λα παξακνξθψλεηαη ππφ ηελ επίδξαζε ηάζεσλ κεηαμχ ηνπ πιαθηδίνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ζπγθφιιεζεο ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ην ππφζηξσκα. Η εγθάξζηα παξακφξθσζε, είλαη ε παξακφξθσζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζην θέληξν ελφο δνθηκίνπ ζθιεξπκέλεο θφιιαο φηαλ πθίζηαηαη θφξηηζε ηξηψλ ζεκείσλ. Η κέηξεζε γίλεηαη κε ην πξφηππν ΔΝ Σέινο ν ρξφλνο απνζήθεπζεο ηνπ πιηθνχ, είλαη ν ρξφλνο ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαηά ηνλ νπνίν ε θφιια δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηέο ηεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 3 ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Η νλνκαζία ηεο θφιιαο γίλεηαη κε ην ζχκβνιν ηνπ ηχπνπ ηεο (C,D,R,) θαη αθνινπζεί ε ζπληφκεπζε ηεο θιάζεο ή ησλ θιάζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθεη. Γηα θάζε ηχπν ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ππάξρνπλ δηάθνξεο θιάζεηο αλαιφγσο ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζηθψλ ή πξναηξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηέο νη θιάζεηο νξίδνληαη κε ηηο αθφινπζεο ζπληνκεχζεηο: 1: Καλνληθή θφιια 2: Βειηησκέλε θφιια (πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ πξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ) F: Σαρχπεθηε θφιια T: Κφιια κεησκέλεο νιίζζεζεο E: Κφιια κε εθηεηακέλν αλνηρηφ ρξφλν επηθφιιεζεο S1: Παξακνξθψζηκε θφιια S2: Κφιια πςειήο παξακνξθσζηκφηεηαο Οη θιάζεηο 1 θαη 2 δηαθνξνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ηελ αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ. Η θιάζε 1 αληηζηνηρεί ζε αληνρή πξφζθπζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 0,5 N/mm 2, ελψ ε 2 ζε αληνρή πξφζθπζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 1 N/mm 2. Η αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν pull-off φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1348 γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εγθιηκαηηζκνχ ησλ δνθηκίσλ πξηλ ηε δνθηκή. Οη ζπλζήθεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαλνληθέο ζπλζήθεο, εκβάπηηζε ησλ δνθηκίσλ ζε λεξφ, ζεξκηθή γήξαλζε θαη θχθινπο ςχμεο-απφςπμεο. Σαρχπεθηε θφιια ζεσξείηαη απηή πνπ κεηά απφ 6 ψξεο παξνπζηάδεη αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ 0,5 N/mm 2. Κφιια κεησκέλεο νιίζζεζεο ζεσξείηαη ε θφιια ζηελ νπνία ην πιαθίδην δελ νιηζζαίλεη πάλσ απφ 0,5 mm φπσο νξίδεη ην πξφηππν ΔΝ Ωο θφιια κε εθηεηακέλν αλνηρηφ ρξφλν επηθφιιεζεο ζεσξείηαη απηή φπνπ ε εθειθπζηηθή αληνρή πξφζθπζεο είλαη 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά. Παξακνξθψζηκε θφιια ζεσξείηαη απηή πνπ ε εγθάξζηα παξακφξθσζή ηεο είλαη απφ 2,5 έσο 5 mm θαη πςειήο παξακνξθσζηκφηεηαο φηαλ ππεξβαίλεη ηα 5 mm. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη έλα ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ γηα πιαθίδηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζεκειηψδε θαη ζε πξναηξεηηθά. Σα πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχληαη απφ ηα επηπξφζζεηα θαη ηα εηδηθά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 ραξαθηεξηζηηθά. ηνπο πίλαθεο 1 έσο 5 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκειηψδε θαη ηα πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο θφιιεο, νη απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη γηα θάζε έλα απφ απηά, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πξφηππα κε ηα νπνία γίλνληαη νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. Πίλαθαο 1- Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο ηζηκεληνεηδνχο βάζεο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 1α ΚΟΛΛΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΗΞΗ Αξρηθή αληνρή πξφζθπζεο ζε 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 εθειθπζκφ Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 απφ εκβάπηηζε ζε λεξφ Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 απφ ζεξκηθή γήξαλζε Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 απφ θχθινπο ςχμεο-απφςπμεο Αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ΔΝ 1346 πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ ηνπιάρηζηνλ 20 min 1β ΚΟΛΛΕ ΣΑΧΕΙΑ ΠΗΞΗ Πξψηκε αληνρή πξφζθπζεο ζ 0,5 N/mm 2 ηηο 8.2 ηνπ ΔΝ 1348 εθειθπζκφ πξψηεο 6 ψξεο Αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 10 min ΔΝ 1346 Όιεο νη ππφινηπεο απαηηήζεηο ηνπ πίλαθα 1α ΔΝ 1348 Πίλαθαο 2 Πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο ηζηκεληνεηδνχο βάζεο ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 2α ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Οιίζζεζε 0,5 mm ΔΝ 1308 Δθηεηακέλνο αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ Παξακνξθψζηκε θφιια: Δγθάξζηα παξακφξθσζε Κφιια πςειήο παξακνξθσζηκφηεηαο: Δγθάξζηα παξακφξθσζε 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 30 min ΔΝ ,5 θαη <0,5 mm ΔΝ mm ΔΝ β ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Τςειή αξρηθή αληνρή πξφζθπζεο ζε 1 N/mm ηνπ ΔΝ ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 εθειθπζκφ Τςειή αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά απφ εκβάπηηζε ζε λεξφ Τςειή αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά απφ ζεξκηθή γήξαλζε Τςειή αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά απφ θχθινπο ςχμεοαπφςπμεο 1 N/mm ηνπ ΔΝ N/mm ηνπ ΔΝ N/mm ηνπ ΔΝ 1348 Πίλαθαο 3- Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο κε ξεηίλε δηαζπνξάο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Αξρηθή αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε 1 N/mm ηνπ ΔΝ 1324 Αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε κεηά 1 N/mm ηνπ ΔΝ 1324 απφ ζεξκηθή γήξαλζε Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 απφ θχθινπο ςχμεο-απφςπμεο Αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 20 min ΔΝ 1346 Πίλαθαο 4. Πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο κε ξεηίλε δηαζπνξάο 4α ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Οιίζζεζε 0,5 mm ΔΝ 1308 Δθηεηακέλνο αλνηρηφο ρξφλνο 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ΔΝ 1346 επηθφιιεζεο: αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ ηνπιάρηζηνλ 30 min 4β ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1324 απφ εκβάπηηζε ζε λεξφ Πξφζθπζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία 1 N/mm ηνπ ΔΝ ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Πίλαθαο 5. Θεκειηψδε & πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο κε ξεηίλεο αληίδξαζεο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Αξρηθή αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε 2 N/mm ηνπ ΔΝ Αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε κεηά 2 N/mm ηνπ ΔΝ απφ εκβάπηηζε ζε λεξφ Αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ΔΝ 1346 πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ ηνπιάρηζηνλ 20 min 5α ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Οιίζζεζε 0,5 mm ΔΝ β ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε κεηά απφ ζεξκηθφ ζνθ 2 N/mm ηνπ ΔΝ ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΗ ΦΩΣΙΑ Η αληίδξαζε ζηε θσηηά πξέπεη λα αλαθέξεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ φηαλ ην πξντφλ ππφθεηηαη ζε αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη πξναηξεηηθά φηαλ δελ ππφθεηηαη ζε ηέηνηνπο θαλνληζκνχο. Οη θφιιεο πιαθηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ ιηγφηεξν απφ 1% νξγαληθψλ πιηθψλ θαηεγνξηνπνηνχληαη απηφκαηα ζηελ θιάζε Α1 (πξντφλ πνπ δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ εμάπισζε ηεο θσηηάο) ρσξίο ηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ. Οη θφιιεο κε πνζνζηφ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ κεγαιχηεξνπ ηνπ 1% πξέπεη λα ειέγρνληαη εξγαζηεξηαθά γηα ηελ αληίδξαζε ζηε θσηηά θαη λα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ζηηο θιάζεηο A2, B, C, D, E, F. 3. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ- ΗΜΑΝΗ CE Σν ζχζηεκα επηβεβαίσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ελφο ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ κε ην πξφηππν, είλαη ην 3, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/106/ΔΟΚ νξίδεη ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ αξρηθνχ ηχπνπ απφ θνηλνπνηεκέλν εξγαζηήξην γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ θαη έιεγρν ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο απφ ηνλ παξαγσγφ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Όηαλ ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ έρεη επηηεπρζεί ν παξαγσγφο ζπληάζεη ηελ δηαθήξπμε ζπκκφξθσζεο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηε ζήκαλζε CE ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ. Η δηαθήξπμε ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο φπνπ ζα δηαηεζεί ην πξντφλ: Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ θαη ηφπν παξαγσγήο Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη αληίγξαθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζήκαλζε CE Γηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο ζπκκνξθψλεηαη ην πξντφλ θαη αλαθνξά ζηηο δνθηκέο αξρηθνχ ηχπνπ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο Δηδηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα πνπ δηεμήγαγε ηηο δνθηκέο αξρηθνχ ηχπνπ Δπσλπκία θαη ζέζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ πξνο ππνγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ζπκκφξθσζεο Η ζήκαλζε CE ζηε ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο. Λνγφηππν CE (αλαπαξαγσγή ηνπ ινγφηππνπ ηεο Οδεγίαο 89/106/ΔΟΚ γηα ηα δνκηθά πξντφληα) Δπσλπκία ή ζήκα ηαπηνπνίεζεο ηνπ παξαγσγνχ Σα ηειεπηαία δχν ςεθία ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ε ζήκαλζε Αλαθνξά ζην πξφηππν ΔΝ Σν φλνκα ηνπ πξντφληνο θαη πεξηγξαθή Σειηθή ρξήζε Σηο ελδείμεηο γηα ηαπηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ βάζεη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη θφιιεο πιαθηδίσλ είλαη ζπγθνιιεηηθά πιηθά πνπ αλαιφγσο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηνπο πιηθνχ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε θφιιεο ηζηκεληνεηδνχο βάζεο, ζε θφιιεο βάζεο ξεηίλεο δηαζπνξάο θαη ζε θφιιεο βάζεο ξεηηλψλ αληίδξαζεο. Σα πξντφληα απηά έρνπλ ζρεδφλ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπγθνιιεηηθά θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ απφ ηνλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 εθαξκνζηή θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξακέηξνπο απιψλ ή ζχλζεησλ εθαξκνγψλ. Η ρξήζε πνιπκεξψλ ζηα ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα ζπγθφιιεζεο βειηηψλεη ηελ αληνρή ζε πξφζθπζε θαη πξνζδίδεη ειαζηηθφηεηα ζην θνλίακα ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ζε εθαξκνγέο φπνπ νη ζπγθνιινχκελεο επηθάλεηεο είλαη κε απνξξνθεηηθέο ή ππάξρεη θαηαπφλεζε απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ νξίδεη ηα ζεκειηψδε θαη ηα πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ γηα πιαθίδηα, θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζήο ηνπ κέζσ ηεο ζήκαλζεο CE. Καζνξίδνληαη νη απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη επηβεβαίσζεο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ην ζχζηεκα επηβεβαίσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ελφο πξντφληνο κε ην πξφηππν. Απφ ηε ζήκαλζε απηή ν ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα αληιήζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ελφο πξντφληνο γηα ηελ ζσζηή επηινγή ελφο πιηθνχ. ΑΝΑΦΟΡΔ Οδηγίερ Οδεγία 89/106/ΔΟΚ γηα ηα δνκηθά πξντφληα Ππόηςπα (standards) ΔΝ 1308:2008 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο-πξνζδηνξηζκφο ηεο νιίζζεζεο ΔΝ 1323:2008 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο-πιάθεο ζθπξνδέκαηνο σο ππφζηξσκα ΔΝ 1324:2008 : πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε δηάηκεζε ζπγθνιιεηηθψλ δηαζπνξάο ΔΝ 1347:2008 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηθαλφηεηαο ελπδάησζεο ΔΝ 1348:2008: πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ηεο ζπγθφιιεζεο ζε εθειθπζκφ γηα θφιιεο κε ηζηκέλην ΔΝ 12002:2003 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηεο εγθάξζηαο παξακφξθσζεο ηζηκεληνεηδψλ ζπγθνιιεηηθψλ θαη ξεπζηνθνληακάησλ ΔΝ 12003:1997 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε δηάηκεζε ζπγθνιιήζεσλ δηά αληηδξάζεσο ξεηηλψλ ΔΝ 12004:2007 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο-οξηζκνί θαη πξνδηαγξαθέο ΔΝ :1999 πγθνιιεηηθά θαη ξεπζηνθνληάκαηα γηα πιαθίδηα - Μέξνο 1: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ρεκηθήο αληνρήο θνληακάησλ κε βάζε ξεηίλεο αληηδξάζεσο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ζ άκεζε επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ησλ ππνγείσλ εθζθαθψλ. Σν ζθπξφδεκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΣΔΓΑΝΩΗ. ΠΡΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ- ΥΡΗΔΙ Υξήζηνο Δπαγγειίνπ Αλαπιεξωηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Alfa Alfa Energy ABEE Ζιίαο Αινχπεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καηαζθεπαζηηθέο Πξαθηηθέο ζηελ Δλίζρπζε Κηηξίσλ κε Φέξνληα Οξγαληζκφ Συντακτική Ομάδα Παπούδοσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ»

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ» πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ : ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΡΟΘΔΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΗΚΖ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΖ ΘΡΑΤΖ ΓΤΟ ΑΤΣΟΠΟΛΤΜΔΡΗΕΟΜΔΝΩΝ ΑΚΡΤΛΗΚΩΝ ΡΖΣΗΝΩΝ ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία

Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία Γεσξγία Π. Εαραξνπνχινπ Δξ Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μ.Α. Αλαζηειώζεσλ, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Γεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΕΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ Παζράιεο Γθνγθνχδεο Γ/νηήρ Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ, Polykem Λέξειρ κλειδιά: Kelyfos, Δξωηεπική Θεπμομόνωζη, Δξηλαζμένη Πολςζηεπίνη, Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΠΑΡΟΨΓΑΜΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα