Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE."

Transcript

1 ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Οη θφιιεο πιαθηδίσλ είλαη δνκηθά πιηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οδεγία 89/106/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1988 γηα ηα δνκηθά πξντφληα. Δίλαη πιηθά κε επξεία εθαξκνγή θπξίσο ζηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο. Η απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην είδνο ηνπ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ ηεο θφιιαο, ν ηχπνο ηνπ πιαθηδίνπ, ην είδνο ηνπ ππνζηξψκαηνο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ε κεραληθή θαηαπφλεζε πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εθαξκνγήο. Σν επξσπατθφ πξφηππν γηα ζπγθνιιεηηθά θνληάκαηα πιαθηδίσλ είλαη ην ΔΛΟΣ ΔΝ 12004:2007 ην νπνίν νξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα ηέηνην πιηθφ πξνθείκελνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο εθαξκνγήο θαη γηα λα κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί κε ηε ζήκαλζε CE. θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη λα θαηαηνπίζεη ηνπο κεραληθνχο ζρεηηθά κε ηελ νξνινγία ηνπ πξνηχπνπ, ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη γηα ηα ζπγθνιιεηηθά θνληάκαηα θαη πσο θαζηζηά εθηθηή ηε ζσζηή επηινγή ελφο πιηθνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. ΔΙΑΓΩΓΗ Η ρξήζε θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ππνινγίδεηαη φηη μεθίλεζε πξηλ ρξφληα πεξίπνπ, γηα ιφγνπο αηζζεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο. Σα ηειεπηαία 100 πεξίπνπ ρξφληα ε ζπγθφιιεζε γίλεηαη κε θνληάκαηα πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ην ηζηκέλν. Σα πιαθίδηα δίλνπλ κηα επηθάλεηα ζηεγαλή, αλζεθηηθή, κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη εχθνιε ζηνλ θαζαξηζκφ θαηά ζπλέπεηα θαιχπηνπλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πγηεηλή ελφο ρψξνπ. Η επηθφιιεζε πιαθηδίσλ κέρξη πξηλ 10 πεξίπνπ ρξφληα γηλφηαλε κέζσ θνληάκαηνο πνπ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ήηαλ ηζηκέλην, άκκνο θαη λεξφ. Σν θνλίακα απηφ παξαγφηαλ επί ηφπνπ ζην εξγνηάμην απφ ηνλ εθαξκνζηή κε αλάκημε ησλ ηξηψλ απηψλ ζπζηαηηθψλ. Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή πιαθηδίσλ, νη δηάθνξνη ηχπνη ηνπο (απνξξνθεηηθά ή κε) ηα δηάθνξα ππνζηξψκαηα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ηα πιαθίδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εθαξκνγήο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ζπγθνιιεηηθψλ θνληακάησλ νη ηδηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. ήκεξα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη θνληάκαηα ηξνπνπνηεκέλα κε πνιπκεξή ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε κηθξφ πάρνο (0,2-1cm) ζπγθξηηηθά κε ηελ παιαηφηεξε κέζνδν θαη αληαπνθξίλνληαη ζε πηφ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο. Σα ζπλήζε πξνβιήκαηα απφ ηελ παξαγσγή ελφο ζπγθνιιεηηθνχ θνληάκαηνο ζην εξγνηάμην ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζαξφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηε κε ζηαζεξή αλαινγία ηνπο αλά αλακηθηήξα. Η χπαξμε νπζηψλ φπσο νμείδηα, πδαηνδηαιπηά άιαηα θαη γεληθψο μέλσλ πιψλ ζην θνλίακα επεξεάδνπλ ηηο ζπγθνιιεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ, ή ιεθηάδνπλ ηα απνξξνθεηηθά πιαθίδηα φπσο ηα πιαθίδηα καξκάξνπ. Οη ηδηφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ κεηαβάιινληαη αλαιφγσο ηνπ ρψξνπ πξνέιεπζεο ηεο (π.ρ. άκκνο απφ πνηάκηα, ζάιαζζα, ιαηνκεία) θαη ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ππνζηεί. Καηά ζπλέπεηα ε δεκηνπξγία επί ηφπνπ ζην εξγνηάμην ελφο ζπγθνιιεηηθνχ θνληάκαηνο κε ζηαζεξέο ηδηφηεηεο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Αθφκα φκσο θη αλ ζεσξεζεί φηη έλα ηέηνην θνλίακα έρεη ζηαζεξέο ηδηφηεηεο, ε ρξήζε ηνπ ζε ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο φπσο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο νη νπνίνη πθίζηαληαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε (π.ρ. δψκαηα, δάπεδα κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θηι.) θαη θαηαπφλεζε απφ παξνπζία λεξνχ (π.ρ. πηζίλεο, δψκαηα, ινπηξά θηι.) δελ ζεσξείηαη επαξθήο θαη νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε αζηνρία ηνπ πιηθνχ. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο αζηνρίαο είλαη φηη απηφ ην θνλίακα είλαη πνιχ ζθιεξφ θαη θαηά ζπλέπεηα ςαζπξφ. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη ην ηζηκέλην πξνζθχεηαη ζε πνξψδεηο επηθάλεηεο επθνιφηεξα απφ φηη ζε κε απνξξνθεηηθέο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε κε απνξξνθεηηθψλ πιαθηδίσλ. ε εθαξκνγέο φπνπ απαηηείηαη έλα ειαζηηθφ-παξακνξθψζηκν θνλίακα ή νη επηθάλεηεο ζπγθφιιεζεο είλαη κε απνξξνθεηηθέο, ε πξνζζήθε πνιπκεξψλ ζε ζηεξεά κνξθή ζην μεξφ κίγκα ηζηκέληνπ θαη άκκνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε πξφζθπζε θαη ειαζηηθφηεηα. Οη ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν ζπλδεηηθψλ πιηθψλ (ηζηκέλην θαη πνιπκεξή) δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε κφλν ελφο εθ ησλ δχν. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ παξέρεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα έλα βηνκεραληθφ πξντφλ κε ζηαζεξέο ηδηφηεηεο απφ ηελ αλάγλσζε ησλ νπνίσλ ν ηειηθφο ρξεζηήο κπνξεί λα επηιέμεη ην θαηάιιειν γηα δεδνκέλεο ζπλζήθεο εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα νξίδνληαη ζαθείο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο πξνθείκελνπ έλα ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ λα ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη επηβάιιεηαη ν παξαγσγφο πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη απηνχο ηνπο ειέγρνπο λα ην αλαγξάθεη ζηε ζπζθεπαζία 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 ηνπ πξντφληνο. Απφ απηφ ην παξάδεηγκα γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ελαξκφληζεο ελφο ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ κε ην πξφηππν πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζεσξεζεί θαηάιιειν πξνο ρξήζε. 1. ΣΤΠΟΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Κφιιεο κε βάζε ην ηζηκέλην. Οη ηζηκεληνεηδείο θφιιεο ζπκβνιίδνληαη κε ην ραξαθηήξα C. Δίλαη κίγκα ηζηκέληνπ, αδξαλψλ πιηθψλ θαη νξγαληθψλ ή αλφξγαλσλ πιψλ γηα ηε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα αδξαλή πιηθά είλαη ζπλήζσο ραιαδηαθή άκκνο ή καξκαξφζθνλε, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζθιεξφηεηαο θαη θαζαξφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά κε ηελ θνηλή άκκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Σν θνλίακα αλακηγλχεηαη κε λεξφ ιίγν πξηλ ηελ εθαξκνγή. Η εθαξκνγή γίλεηαη κε νδνλησηή ζπάηνπια κφλν ζην ππφζηξσκα ή ζην ππφζηξσκα θαη ζην πιαθίδην. Σν πάρνο εθαξκνγήο είλαη ζπλήζσο 0,2 έσο 1 cm. Γηα κεγαιχηεξα πάρε εθαξκνγήο, φηαλ απηφ απαηηείηαη, πξέπεη λα ηξνπνπνηνχληαη ηα αδξαλή θαη ηα πνιπκεξή ψζηε ην λσπφ θνλίακα λα αληέμεη ην βάξνο ηεο ππεξθείκελεο ζηξψζεο. Κφιιεο κε ξεηίλε δηαζπνξάο. Οη θφιιεο απηέο ζπκβνιίδνληαη κε ην ραξαθηήξα D. Απνηεινχληαη απφ δηαζπνξά νξγαληθψλ ξεηηλψλ ζε πδαηηθή θάζε θαη έρνπλ παζηψδε κνξθή. Μπνξεί επίζεο λα πεξηέρνπλ νξγαληθά θαη αλφξγαλα πξφζζεηα. Οη θφιιεο απηέο είλαη έηνηκεο πξνο ρξήζε θαη δελ απαηηνχλ ηελ πξνζζήθε λεξνχ. Η ζθιήξπλζε ιακβάλεη ρψξα κε εμάηκηζε ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ. Κφιιεο κε ξεηίλεο αληηδξάζεσο. Οη θφιιεο απηέο ζπκβνιίδνληαη κε ην ραξαθηήξα R. Δίλαη κίγκα ζπλζεηηθήο ξεηίλεο, νξπθηψλ fillers, θαη νξγαληθψλ πξνζζέησλ. Η ζθιήξπλζε ιακβάλεη ρψξα κέζσ ρεκηθήο αληίδξαζεο θαη φρη κέζσ εμάηκηζεο. Δίλαη δηαζέζηκεο ζε ηχπνπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηαηηθψλ. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ξεηίλεο ρσξίδνληαη θπξίσο ζε επνμεηδηθέο, πνιπεζηεξηθέο θαη πνιπνπξεζαληθέο θφιιεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 2. ΙΓΙΟΣΗΣΔ 2.1 Νσπφ ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ Οη ηδηφηεηεο ηνπ λσπνχ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνπο ρξφλνπο θαηά ηνπο νπνίνπο ην πιηθφ δηαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. πγθεθξηκέλα απηέο νη ηδηφηεηεο είλαη νη εμήο. Ο ρξφλνο σξίκαλζεο, είλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αλακηρζεί κηα θφιια έσο φηνπ είλαη έηνηκε γηα ρξήζε. Ο ρξφλνο δσήο ζην δνρείν, είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ε θφιια κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ αλακίρζεθε. Ο αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θφιια εθαξκφδεηαη ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί επηθαλεηαθφ θηικ πνπ εκπνδίδεη ηελ πξφζθπζε ηνπ πιαθηδίνπ. Ιθαλφηεηα ελπδάησζεο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο θφιιαο λα ελπδαηψζεη ην πιαθίδην. Η νιίζζεζε είλαη ε κεηαθίλεζε ελφο πιαθηδίνπ πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε θαηαθφξπθε ή επηθιηλή επηθάλεηα φζν ε θφιια είλαη λσπή ιφγσ ηνπ ηδίνπ βάξνπο ηνπ. Ο ρξφλνο ξπζκίζεσλ είλαη ν κέγηζηνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ην πιαθίδην κπνξεί λα ξπζκηζηεί ρσξίο ζεκαληηθή απψιεηα ηεο δχλακεο πξφζθπζεο. 2.2 θιεξπκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ Οη ηειηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζθιεξπκέλνπ πιηθνχ νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη νη εμήο. Η δχλακε πξφζθπζεο, είλαη ε κέγηζηε δχλακε πξφζθπζεο αλά κνλάδα επηθάλεηαο πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κε έιεγρν ζε δηάηκεζε ή ζε εθειθπζκφ. Η κέηξεζε γίλεηαη αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηεο θφιιαο κε ηα πξφηππα ΔΝ 1348, ΔΝ 1324, ΔΝ Η παξακνξθσζηκφηεηα, είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο ζθιεξπκέλεο θφιιαο λα παξακνξθψλεηαη ππφ ηελ επίδξαζε ηάζεσλ κεηαμχ ηνπ πιαθηδίνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ζπγθφιιεζεο ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ην ππφζηξσκα. Η εγθάξζηα παξακφξθσζε, είλαη ε παξακφξθσζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζην θέληξν ελφο δνθηκίνπ ζθιεξπκέλεο θφιιαο φηαλ πθίζηαηαη θφξηηζε ηξηψλ ζεκείσλ. Η κέηξεζε γίλεηαη κε ην πξφηππν ΔΝ Σέινο ν ρξφλνο απνζήθεπζεο ηνπ πιηθνχ, είλαη ν ρξφλνο ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαηά ηνλ νπνίν ε θφιια δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηέο ηεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 3 ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Η νλνκαζία ηεο θφιιαο γίλεηαη κε ην ζχκβνιν ηνπ ηχπνπ ηεο (C,D,R,) θαη αθνινπζεί ε ζπληφκεπζε ηεο θιάζεο ή ησλ θιάζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθεη. Γηα θάζε ηχπν ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ππάξρνπλ δηάθνξεο θιάζεηο αλαιφγσο ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζηθψλ ή πξναηξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηέο νη θιάζεηο νξίδνληαη κε ηηο αθφινπζεο ζπληνκεχζεηο: 1: Καλνληθή θφιια 2: Βειηησκέλε θφιια (πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ πξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ) F: Σαρχπεθηε θφιια T: Κφιια κεησκέλεο νιίζζεζεο E: Κφιια κε εθηεηακέλν αλνηρηφ ρξφλν επηθφιιεζεο S1: Παξακνξθψζηκε θφιια S2: Κφιια πςειήο παξακνξθσζηκφηεηαο Οη θιάζεηο 1 θαη 2 δηαθνξνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ηελ αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ. Η θιάζε 1 αληηζηνηρεί ζε αληνρή πξφζθπζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 0,5 N/mm 2, ελψ ε 2 ζε αληνρή πξφζθπζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 1 N/mm 2. Η αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν pull-off φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1348 γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εγθιηκαηηζκνχ ησλ δνθηκίσλ πξηλ ηε δνθηκή. Οη ζπλζήθεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαλνληθέο ζπλζήθεο, εκβάπηηζε ησλ δνθηκίσλ ζε λεξφ, ζεξκηθή γήξαλζε θαη θχθινπο ςχμεο-απφςπμεο. Σαρχπεθηε θφιια ζεσξείηαη απηή πνπ κεηά απφ 6 ψξεο παξνπζηάδεη αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ 0,5 N/mm 2. Κφιια κεησκέλεο νιίζζεζεο ζεσξείηαη ε θφιια ζηελ νπνία ην πιαθίδην δελ νιηζζαίλεη πάλσ απφ 0,5 mm φπσο νξίδεη ην πξφηππν ΔΝ Ωο θφιια κε εθηεηακέλν αλνηρηφ ρξφλν επηθφιιεζεο ζεσξείηαη απηή φπνπ ε εθειθπζηηθή αληνρή πξφζθπζεο είλαη 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά. Παξακνξθψζηκε θφιια ζεσξείηαη απηή πνπ ε εγθάξζηα παξακφξθσζή ηεο είλαη απφ 2,5 έσο 5 mm θαη πςειήο παξακνξθσζηκφηεηαο φηαλ ππεξβαίλεη ηα 5 mm. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη έλα ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ γηα πιαθίδηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζεκειηψδε θαη ζε πξναηξεηηθά. Σα πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχληαη απφ ηα επηπξφζζεηα θαη ηα εηδηθά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 ραξαθηεξηζηηθά. ηνπο πίλαθεο 1 έσο 5 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκειηψδε θαη ηα πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο θφιιεο, νη απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη γηα θάζε έλα απφ απηά, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πξφηππα κε ηα νπνία γίλνληαη νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. Πίλαθαο 1- Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο ηζηκεληνεηδνχο βάζεο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 1α ΚΟΛΛΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΗΞΗ Αξρηθή αληνρή πξφζθπζεο ζε 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 εθειθπζκφ Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 απφ εκβάπηηζε ζε λεξφ Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 απφ ζεξκηθή γήξαλζε Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 απφ θχθινπο ςχμεο-απφςπμεο Αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ΔΝ 1346 πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ ηνπιάρηζηνλ 20 min 1β ΚΟΛΛΕ ΣΑΧΕΙΑ ΠΗΞΗ Πξψηκε αληνρή πξφζθπζεο ζ 0,5 N/mm 2 ηηο 8.2 ηνπ ΔΝ 1348 εθειθπζκφ πξψηεο 6 ψξεο Αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 10 min ΔΝ 1346 Όιεο νη ππφινηπεο απαηηήζεηο ηνπ πίλαθα 1α ΔΝ 1348 Πίλαθαο 2 Πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο ηζηκεληνεηδνχο βάζεο ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 2α ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Οιίζζεζε 0,5 mm ΔΝ 1308 Δθηεηακέλνο αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ Παξακνξθψζηκε θφιια: Δγθάξζηα παξακφξθσζε Κφιια πςειήο παξακνξθσζηκφηεηαο: Δγθάξζηα παξακφξθσζε 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 30 min ΔΝ ,5 θαη <0,5 mm ΔΝ mm ΔΝ β ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Τςειή αξρηθή αληνρή πξφζθπζεο ζε 1 N/mm ηνπ ΔΝ ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 εθειθπζκφ Τςειή αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά απφ εκβάπηηζε ζε λεξφ Τςειή αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά απφ ζεξκηθή γήξαλζε Τςειή αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά απφ θχθινπο ςχμεοαπφςπμεο 1 N/mm ηνπ ΔΝ N/mm ηνπ ΔΝ N/mm ηνπ ΔΝ 1348 Πίλαθαο 3- Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο κε ξεηίλε δηαζπνξάο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Αξρηθή αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε 1 N/mm ηνπ ΔΝ 1324 Αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε κεηά 1 N/mm ηνπ ΔΝ 1324 απφ ζεξκηθή γήξαλζε Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1348 απφ θχθινπο ςχμεο-απφςπμεο Αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 20 min ΔΝ 1346 Πίλαθαο 4. Πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο κε ξεηίλε δηαζπνξάο 4α ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Οιίζζεζε 0,5 mm ΔΝ 1308 Δθηεηακέλνο αλνηρηφο ρξφλνο 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ΔΝ 1346 επηθφιιεζεο: αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ ηνπιάρηζηνλ 30 min 4β ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Αληνρή πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ κεηά 0,5 N/mm ηνπ ΔΝ 1324 απφ εκβάπηηζε ζε λεξφ Πξφζθπζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία 1 N/mm ηνπ ΔΝ ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Πίλαθαο 5. Θεκειηψδε & πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θφιιαο κε ξεηίλεο αληίδξαζεο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Αξρηθή αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε 2 N/mm ηνπ ΔΝ Αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε κεηά 2 N/mm ηνπ ΔΝ απφ εκβάπηηζε ζε λεξφ Αλνηρηφο ρξφλνο επηθφιιεζεο: αληνρή 0,5 N/mm 2 κεηά απφ ΔΝ 1346 πξφζθπζεο ζε εθειθπζκφ ηνπιάρηζηνλ 20 min 5α ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Οιίζζεζε 0,5 mm ΔΝ β ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Αληνρή πξφζθπζεο ζε δηάηκεζε κεηά απφ ζεξκηθφ ζνθ 2 N/mm ηνπ ΔΝ ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΗ ΦΩΣΙΑ Η αληίδξαζε ζηε θσηηά πξέπεη λα αλαθέξεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ φηαλ ην πξντφλ ππφθεηηαη ζε αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη πξναηξεηηθά φηαλ δελ ππφθεηηαη ζε ηέηνηνπο θαλνληζκνχο. Οη θφιιεο πιαθηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ ιηγφηεξν απφ 1% νξγαληθψλ πιηθψλ θαηεγνξηνπνηνχληαη απηφκαηα ζηελ θιάζε Α1 (πξντφλ πνπ δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ εμάπισζε ηεο θσηηάο) ρσξίο ηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ. Οη θφιιεο κε πνζνζηφ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ κεγαιχηεξνπ ηνπ 1% πξέπεη λα ειέγρνληαη εξγαζηεξηαθά γηα ηελ αληίδξαζε ζηε θσηηά θαη λα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ζηηο θιάζεηο A2, B, C, D, E, F. 3. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ- ΗΜΑΝΗ CE Σν ζχζηεκα επηβεβαίσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ελφο ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ κε ην πξφηππν, είλαη ην 3, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/106/ΔΟΚ νξίδεη ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ αξρηθνχ ηχπνπ απφ θνηλνπνηεκέλν εξγαζηήξην γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ θαη έιεγρν ηεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο απφ ηνλ παξαγσγφ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Όηαλ ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ έρεη επηηεπρζεί ν παξαγσγφο ζπληάζεη ηελ δηαθήξπμε ζπκκφξθσζεο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηε ζήκαλζε CE ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ. Η δηαθήξπμε ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο φπνπ ζα δηαηεζεί ην πξντφλ: Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ θαη ηφπν παξαγσγήο Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη αληίγξαθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζήκαλζε CE Γηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο ζπκκνξθψλεηαη ην πξντφλ θαη αλαθνξά ζηηο δνθηκέο αξρηθνχ ηχπνπ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο Δηδηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα πνπ δηεμήγαγε ηηο δνθηκέο αξρηθνχ ηχπνπ Δπσλπκία θαη ζέζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ πξνο ππνγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ζπκκφξθσζεο Η ζήκαλζε CE ζηε ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο. Λνγφηππν CE (αλαπαξαγσγή ηνπ ινγφηππνπ ηεο Οδεγίαο 89/106/ΔΟΚ γηα ηα δνκηθά πξντφληα) Δπσλπκία ή ζήκα ηαπηνπνίεζεο ηνπ παξαγσγνχ Σα ηειεπηαία δχν ςεθία ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ε ζήκαλζε Αλαθνξά ζην πξφηππν ΔΝ Σν φλνκα ηνπ πξντφληνο θαη πεξηγξαθή Σειηθή ρξήζε Σηο ελδείμεηο γηα ηαπηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ βάζεη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη θφιιεο πιαθηδίσλ είλαη ζπγθνιιεηηθά πιηθά πνπ αλαιφγσο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηνπο πιηθνχ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε θφιιεο ηζηκεληνεηδνχο βάζεο, ζε θφιιεο βάζεο ξεηίλεο δηαζπνξάο θαη ζε θφιιεο βάζεο ξεηηλψλ αληίδξαζεο. Σα πξντφληα απηά έρνπλ ζρεδφλ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπγθνιιεηηθά θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ απφ ηνλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 εθαξκνζηή θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξακέηξνπο απιψλ ή ζχλζεησλ εθαξκνγψλ. Η ρξήζε πνιπκεξψλ ζηα ηζηκεληνεηδή θνληάκαηα ζπγθφιιεζεο βειηηψλεη ηελ αληνρή ζε πξφζθπζε θαη πξνζδίδεη ειαζηηθφηεηα ζην θνλίακα ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ζε εθαξκνγέο φπνπ νη ζπγθνιινχκελεο επηθάλεηεο είλαη κε απνξξνθεηηθέο ή ππάξρεη θαηαπφλεζε απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ νξίδεη ηα ζεκειηψδε θαη ηα πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ γηα πιαθίδηα, θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζήο ηνπ κέζσ ηεο ζήκαλζεο CE. Καζνξίδνληαη νη απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη επηβεβαίσζεο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ην ζχζηεκα επηβεβαίσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ελφο πξντφληνο κε ην πξφηππν. Απφ ηε ζήκαλζε απηή ν ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα αληιήζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ελφο πξντφληνο γηα ηελ ζσζηή επηινγή ελφο πιηθνχ. ΑΝΑΦΟΡΔ Οδηγίερ Οδεγία 89/106/ΔΟΚ γηα ηα δνκηθά πξντφληα Ππόηςπα (standards) ΔΝ 1308:2008 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο-πξνζδηνξηζκφο ηεο νιίζζεζεο ΔΝ 1323:2008 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο-πιάθεο ζθπξνδέκαηνο σο ππφζηξσκα ΔΝ 1324:2008 : πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε δηάηκεζε ζπγθνιιεηηθψλ δηαζπνξάο ΔΝ 1347:2008 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηθαλφηεηαο ελπδάησζεο ΔΝ 1348:2008: πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ηεο ζπγθφιιεζεο ζε εθειθπζκφ γηα θφιιεο κε ηζηκέλην ΔΝ 12002:2003 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηεο εγθάξζηαο παξακφξθσζεο ηζηκεληνεηδψλ ζπγθνιιεηηθψλ θαη ξεπζηνθνληακάησλ ΔΝ 12003:1997 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο- Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε δηάηκεζε ζπγθνιιήζεσλ δηά αληηδξάζεσο ξεηηλψλ ΔΝ 12004:2007 πγθνιιεηηθά γηα πιαθίδηα θαη πιάθεο-οξηζκνί θαη πξνδηαγξαθέο ΔΝ :1999 πγθνιιεηηθά θαη ξεπζηνθνληάκαηα γηα πιαθίδηα - Μέξνο 1: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ρεκηθήο αληνρήο θνληακάησλ κε βάζε ξεηίλεο αληηδξάζεσο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΗΜΑΝΗ CΕ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΗΜΑΝΗ CΕ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΗΜΑΝΗ CΕ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ Βαηκαλίδεο Αιέμαλδξνο, Διευθυντής Διασυάλισης Ποιότητας, PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ ζήκαλζε CE κε ηελ νπνία έλα δνκηθφ πξντφλ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΤ-ΡΟΔΕΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ 1504

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΤ-ΡΟΔΕΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ 1504 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΤ-ΡΟΔΕΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ 1504 Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα