Τ.Κ. : F.A.X. : /Α/2003).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.sargianou@prv.ypeka.gr 303/Α/2003)."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΑ ( /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : Πληροφορίες : A. Σαργιάνου Τηλέφωνο : F.A.X. : Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π. οικ ΠΡΟΣ: ΥΠΥΜΕ Ι ΓΓΥ/Γ ΥΚΥ ΑΕΕ Τµήµα Μελετών Φαναριωτών 9 Αθήνα (συν. 2 αντίγραφα ΦΤ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θέµα : Τροποποίηση της µε Α.Π. οικ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Μελέτες και ερευνητικές εργασίες για τα έργα περιβαλλοντικής υποδοµής για την προστασία και αναβάθµιση των υδατικών οικοσυστηµάτων Ν..Αιτωλ/νίας» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 3. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003). 4. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 5. Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 6. Το Π..221/98 (ΦΕΚ 174/Α/1998) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων», όπως

2 2 τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/ (ΦΕΚ 192/Α/ ) και το Π.. 35/ (ΦΕΚ 51/Α/ ). 7. Το Π.. 100/2014 «Οργανισµός ΥΠΕΚΑ», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4305/ Το Π.. 24/2015 (Α 20) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων». 9. Την µε αρ.πρωτ / απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Τοποθέτηση προϊσταµένων Γενικών ιευθύνσεων στο ΥΠΕΚΑ» 10. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209/Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)» 12. Την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 /Β), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 13. Την ΚΥΑ οικ /ευπε/2013 (ΦΕΚ 964/Β/ «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων». 14. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α..». 15. Την ΥΑ οικ /2014 (ΦΕΚ 135/B/ ) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α», και ιδιαίτερα τα άρθρα 3 και 5 αυτής. 16. Η µε Α.Π. οικ / ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου του θέµατος. 17. Το µε Α.Π. 87/Φ.75310/2/ έγγραφο της ΑΕΕ/ΓΓΥ/Γ ΥΚΥ/ΥΠΥΜΕ Ι, (Α.Π. ΙΠΑ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ Φάκελος Τροποποίησης (εφεξης ΦΤ) της ΑΕΠΟ του εν θέµατι έργου. 18. Το µε Α.Π. ΑΕΕ/230/Φ.75310/2/ έγγραφο της ΑΕΕ/ΓΓΥ/Γ ΥΚΥ/ΥΠΥΜΕ Ι, (Α.Π. ΙΠΑ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ διορθωµένα αντίγραφα ΦΤ της ΑΕΠΟ του εν θέµατι έργου, σε δύο επιπλέον αντίγραφα. 19. Το µε Α.Π. οικ / έγγραφο της ΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ µε το οποίο διαβιβάστηκε ο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ (εφεξής Φ.Τ.) στο οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο, προς δηµοσιοποίηση, στο πλαίσιο ενηµέρωσης του κοινού, σύµφωνα µε την παρ.2α. του άρθρου 6 του Ν.4014/2011, χωρίς την απαίτηση διαβούλευσης. 20. Το γεγονός ότι, από την αξιολόγηση του Φ.Τ., προκύπτει ότι :

3 3 α) Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις,που αφορούν στο σχεδιασµό του έργου, είναι µικρής κλίµακας και προέκυψαν ύστερα από προτάσεις του Φορέα ιαχείρισης της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. β)από τις προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής σε σχέση µε το περιβαλλοντικά αδειοδοτηθέν έργο. γ) εν έχουν επέλθει θεσµικές αλλαγές ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, τις χρήσεις γης, την εποπτεία ή την χωροταξία της περιοχής, από εκείνες που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η υπ αριθ. οικ / ΚΥΑ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον υποβληθέντα Φ.Τ. του έργου. δ) εν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Την Τροποποίηση της υπ αριθ.. οικ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Μελέτες και ερευνητικές εργασίες για τα έργα περιβαλλοντικής υποδοµής για την προστασία και αναβάθµιση των υδατικών οικοσυστηµάτων Ν..Αιτωλ/νίας». Ι.Η παράγραφος Α. «Είδος έργου-σκοπός και αναγκαιότητά του» της υπ αριθ. οικ / ΚΥΑ τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: Α. «Είδος έργου-σκοπός και αναγκαιότητά του» Το προτεινόµενο έργο αφορά στην υλοποίηση επιµέρους έργων µε σκοπό την αναβάθµιση της περιοχής του κάτω ρου Αχελώου µέσω της καλύτερης διάχυσης, διασποράς και αραίωσης του ρυπαντικού φορτίου των στραγγιστικών νερών και τη βελτιστοποίηση της κατανοµής των γλυκών νερών της περιοχής. Πρόκειται για τα απαραίτητα τεχνικά έργα διάχυσης των στραγγιστικών νερών των αντλιοστασίων D1, D6 και της τάφρου ΤΙΙΙ σε ικανό µήκος (τουλάχιστον 2km) µέσω τάφρων και υπερχειλιστών, µε παράλληλη βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων. Η διάχυση- διασπορά θα γίνει σε έξι σηµεία εκροής µε απόσταση µεταξύ τους περίπου 300 µέτρα. Επίσης πρόκειται για τα απαραίτητα έργα µερικής εκτροπής των στραγγιστικών νερών του αντλιοστασίου D6 µε σκοπό την αποφόρτιση της λιµνοθάλασσας Αιτωλικού µε την δηµιουργία ενός νέου αντλιοστασίου D6α και τη µεταφορά τους προς την περιοχή της Αγ. Τριάδας µέσω νέων και υφιστάµενων τάφρων καθώς και σωληνωτού αγωγού. Τέλος προβλέπονται τα απαραίτητα τεχνικά έργα για τον επαναπληµµυρισµό έκτασης του ήµου Οινιάδων που συνορεύει µε τα ιχθυοτροφεία «Θολή» και «Γουρνοπούλες» (αντλιοστάσιο D2) µε στόχο τη βελτίωση του υπόγειου υδροφορέα που έχει υποστεί υφαλµύρωση και την δηµιουργία βιότοπου, µε παράλληλη αποφόρτιση των νερών της περιοχής των ιχθυοτροφειών. Τα επιµέρους έργα περιγράφονται αναλυτικότερα: Έργα διάχυσης νερών αποχέτευσης αποστράγγισης αντλιοστασίου D1 και τάφρου ΤΙΙΙ στην λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου. Πρόκειται για την περιοχή εκβολής του αντλιοστασίου D1 και της αποχετευτικής αποστραγγιστικής τάφρου ΤΙΙΙ, στην ΑΓ. Τριάδα, στην περιοχή Βρωµαλυκές της δυτικής πλευράς της λ/θ Μεσολογγίου. Στο υπόψη αντλιοστάσιο καταλήγει η κύρια τάφρος ΤΙV. Θα γίνεται διάθεση των εκροών του Α/Σ D1 χωρίς προηγούµενη φυσική επεξεργασία σε ικανό µήκος (τουλάχιστον 2χλµ.), µέσω τάφρου, από διάφορα σηµεία µπροστά από το περιµετρικό ανάχωµα της, εντός του µετώπου της λ/θ και κυρίως πάνω στους λοβούς και διάθεση των εκροών της τάφρου ΤΙΙΙ στην υφιστάµενη θέση εκβολής του Α/Σ µέσω οχετού. Πιο συγκεκριµένα:

4 4 1. Κατάντη του Α/Σ D1 στη θέση που υπάρχει σήµερα διαµορφωµένη λεκάνη ηρεµίας για τις εκροές των αντλιών αυτού, κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα λεκάνη συγκέντρωσης των παροχών του Α/Σ D1. 2. Στην παραπάνω λεκάνη και στην παρειά αυτής που βρίσκεται η κεφαλή της υφιστάµενης διαµόρφωσης χωµάτινης τάφρου που απάγει σήµερα τις απορροές του Α/Σ D1 και της τάφρου ΤΙΙΙ προς την λ/θ Μεσολογγίου κατασκευάζεται υπερχειλιστής στέψης µήκους 25µ. 3. Παράλληλα µε το υφιστάµενο παραλιακό ανάχωµα και σε απόσταση 10-30µ. από το πόδι αυτού και προς την πλευρά της λ/θ, κατασκευάζεται νέο ανάχωµα ύψους περίπου 1,80µ., κλίσης πρανών β:υ=3:1 πλάτους στέψης 4,00µ. και µήκους περίπου 2χλµ. 4. Από τη λεκάνη συγκέντρωσης των παροχών του Α/Σ D1 εκκινεί ανοικτός ορθογωνικός αγωγός µήκους περίπου 70µ. από οπλισµένο σκυρόδεµα µε εξωτερικό πλάτος Β=22,8 µ. και εσωτερικό ύψος Η- 1,80Μ., µέσω του οποίου οι συγκεντρωµένες παροχές εκτρέπονται προς την χωµάτινη τάφρο. Ο αγωγός αυτός προβλέπεται κλειστός όταν διασταυρώνεται µε τους τοπικούς δρόµους. 5. Κατά µήκος της παραπάνω τραπεζοειδούς τάφρου και ανά αποστάσεις περίπου 300µ. κατασκευάζονται έξι υπερχειλιστές πλάτους 3,15µ, περίπου εγκάρσια την εξωτερική παρειά του νέου αναχώµατος και διαχέουν τις παροχές της τάφρου προς την περιοχή της λ/θ Κυκνόλακκα. 6. Στο κατάντη άκρο του ορθογωνικού οχετού και στην κεφαλή της χωµάτινης τραπεζοειδούς τάφρου διάχυσης κατασκευάζεται ράµπα πρόσβασης ώστε να διασφαλίζεται ο καθαρισµός και η συντήρηση των προτεινόµενων έργων διάχυσης και των παροχών του Α/Σ D1. 7. Στο κατάντη άκρο της χωµάτινης τάφρου προβλέπεται να κατασκευασθεί διάταξη εκκένωσης που αποτελείται από σωληνωτό αγωγό διαµέτρου D= 0,7µ. και ένα φρεάτιο δικλείδας. Έργα επαναπληµµυρισµού σε περιοχές του έλτα Αχελώου Για την βελτίωση του υδάτινου οικοσυστήµατος της περιοχής των εκβολών του αντλιοστασίου αποχέτευσης αποστράγγισης D2, το οποίο αποστραγγίζει τα νερά των τάφρων ΤV και TVI που εκβάλλουν στο ιχθυοτροφείο της Θολής, προτείνεται ο επαναπληµµυρισµός της έκτασης του ήµου Οινιάδων, που συνορεύει µε τα ιχθυοτροφεία Θολή και Γουρουνοπούλες. Στόχος του έργου είναι η εξυγίανση των παθογόνων εδαφών της περιοχής, η υφαλµύρωση του υπόγειου υδροφορέα και η αποµάκρυνση µε φυσικές διεργασίες των ρυπαντών των νερών του Α/Σ D2 που θα υπερχειλίσουν στην λ/θ Μεσολογγίου. Ο επαναπληµµυρισµός των παθογόνων εκτάσεων θα πραγµατοποιηθεί µε την αξιοποίηση των νερών του D2 και της λίµνης Λυσιµαχείας για την κατασκευή δύο λιµνών και των έργων που περιλαµβάνουν τροποποίηση της εκβολής του αντλιοστασίου D2, ώστε µε νέο χωµάτινο ανάχωµα µήκους περίπου 400µ. να απάγονται οι παροχές προς την Λίµνη επαναπληµµυρισµού. Η πρώτη λίµνη συνολικής έκτασης 280,00 εκταρίων και διαθέσιµου όγκου m 3 θα δέχεται τα νερά του αντλιοστασίου D2 (µέχρι παροχής περί τα 9m 3 /s) και τις υπερχειλίσεις της δεύτερης λίµνης, που θα παραµένουν για τουλάχιστον 5 ηµέρες (ονοµαστικός χρόνος παραµονής) και στην µέγιστη στάθµη λειτουργίας της στα +0,90µ και θα υπερχειλίζει στη λιµνοθάλασσα µέσω 4 ορθογωνικών υπερχειλιστών πλάτους 3,00µ ο καθένας (πλέον ενός υπερχειλιστή ασφαλείας που αποτελείται από 3 αγωγούς διαµέτρου 0,80µ.). Στη λίµνη αυτή θα προβλεφθούν 3 χωµάτινες νησίδες κατάλληλα διαµορφωµένες την διαβίωση και αναπαραγωγή της ορνιθοπανίδας. Παροχές εκροής του αντλιοστασίου µεγαλύτερες των 9m 3 /s οδηγούνται σε παραλιακή τάφρο µε υπερχειλιστές, µε τα ίδια χαρακτηριστικά της παραλιακής τάφρου απαγωγής της παροχής του αντλιοστασίου D1.

5 5 Η δεύτερη λίµνη συνολικής έκτασης 157,5 εκταρίων θα δέχεται µέσω της διώρυγας Ε «καθαρά» νερά από την παρακείµενη αρδευτική τάφρο της 1. Η Λ3 θα είναι µόνιµα πληµµυρισµένη και θα καταλαµβάνει την µέγιστη έκτασή της όταν φτάνει στην στάθµη υπερχείλισης (+)1,20µ. όπου θα έχει και µέγιστο όγκο m 3. Για την τροφοδοσία της λίµνης αυτής κατασκευάζεται διώρυγα Ε από οπλισµένο σκυρόδεµα η οποία τροφοδοτείται µε καθαρό νερό από την διώρυγα 1. Είναι τραπεζοειδούς διατοµής µε ύψος επένδυσης 1,20µ. και κλίση πρανών π:υ=3:2, µήκους περίπου 7χλµ. Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή της διώρυγας Ε και της δεύτερης λίµνης θα πραγµατοποιηθούν σε εύτερη Φάση µετά την κατασκευή και λειτουργία των υπόλοιπων έργων της Α Φάσης και εφόσον προκύψει η αναγκαιότητα τους από την παρατήρηση του τρόπου λειτουργίας της πρώτης λίµνης. Έργα µεταφοράς αποχετευτικού αποστραγγιστικού νερού περιοχής αντλιοστασίου D6 προς την περιοχή της Αγ. Τριάδας. Κατασκευή νέου αντλιοστασίου D6- Α για µερική εκτροπή των στραγγιστικών τάφρων ΤΙ και ΤΙΙ. Η παροχή αποστράγγισης της τάφρου ΤΙΙ εκτρέπεται µέσω µετωπικού υπερχειλιστή σε νέα εγκάρσια της ΤΙΙ τάφρο, η οποία καταλήγει σε νέο προτεινόµενο στραγγιστικό αντλιοστάσιο D6Α, στο οποίο καταλήγει και η παροχή αποστράγγισης της τάφρου ΤΙ µέσω κατακόρυφου µετωπικού θυροφράγµατος και στη συνέχεια µέσω καταθλιπτικού αγωγού, οι παροχές απάγονται προς την υφιστάµενη στραγγιστική τάφρο ΤΙΙΙ και από εκεί στη λιµνοθάλασσα. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου πρέπει να γίνουν τα εξής: Κατασκευή νέας ανεπένδυτης τάφρου, πλάτους πυθµένα 3,0µ. και συνολικού µήκους 700µ. Κατασκευή τεχνικού εκτροπής που αποτελείται από ένα χαµηλό µετωπικό υπερχειλιστή επί της τάφρου ΤΙΙ Κατασκευή τεχνικού εκτροπής που αποτελείται από ένα κατακόρυφο θυρόφραγµα επί της τάφρου ΤΙ και οχετό ονοµαστικής διαµέτρου 750µ για διέλευση κάτω από τον παρακείµενο αγροτικό δρόµο. Κατασκευή νέου στραγγιστικού αντλιοστασίου D6Α µέγιστης δυναµικότητας 1,00m/sec Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού µήκους 1.850µ από ελατό χυτοσίδηρο διαµέτρου Φ800µµ. που καταλήγει στην υφιστάµενη τάφρο ΤΙΙΙ-1. Οι πλεονάζουσες παροχές θα καταλήγουν στο D6 και στην συνέχεια της τάφρου ΤΙ, οι οποίες θα σταµατήσουν να επιβαρύνουν για το µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου της λ/θ του Αιτωλικού. Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικότερα στον ΦΤ που συνοδεύει την παρούσα καθώς και στον φάκελο (κείµενα και σχέδια) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και το Συµπληρωµατικό Τεύχος που συνοδεύουν την µε Α.Π. οικ / ΚΥΑ, µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε αυτές. ΙΙ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ αριθ. οικ / ΚΥΑ µε τις προσαρµογές των γενικών της διατάξεων (π.χ. περί τροποποίησης και ανανέωσης, περί διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, διαχείρισης ΑΕΕΚ κ.α.) που επήλθαν από τη νεότερη πάγια σχετική νοµοθεσία.

6 6 ΙΙΙ. Η παρούσα απόφαση δηµοσιοποιείται κατά νόµο µε την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19 α του Ν.4014/11, καθώς και στην υπ αριθ / (Β 1470). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν.ΜΑΝΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ECOS Mελετητική Α.Ε. Μακεδόνων 10 Αθήνα ΕΣΩΤ. ΙΑΝΟΜΗ 1. ΙΠΑ(συν/να 1 Φ.Τ.) 2. Χρον. Αρχείο 3. Τµήµα Γ 4. Α. Σαργιάνου 5. Β.Πάτση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

192Α/27.08.01) και το Π..35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.03.2009).

192Α/27.08.01) και το Π..35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.03.2009). Υπαγωγή στην IPPC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 176143/ ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α.Π.οικ.148187 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (σχ. 201826/12) /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ Α ΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

173250/16.06.2014). Η ως άνω Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ως «Αρχή Σχεδιασµού» εφεξής.

173250/16.06.2014). Η ως άνω Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ως «Αρχή Σχεδιασµού» εφεξής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες: I.Koυφογιαννάκη Τηλέφωνο : 210 6417951 Fax : 210 6430637 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα