ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride."

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride. Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο. Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Ζ ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηα ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 1. Ση είλαη ην Υozal θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ. 2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην Υozal. 3. Πώο λα πάξεηε ην Υozal. 4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. 5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην Υozal. 6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο. 1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ XOZAL ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ Απηό ην θάξκαθν είλαη έλα αληηζηακηληθό γηα ηελ αληηκεηώπηζε αιιεξγηθώλ παζήζεσλ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιεξγηθέο θαηαζηάζεηο, όπσο : Ππξεηόο εθ ρόξηνπ (επνρηαθή αιιεξγηθή ξηλίηηδα) θαη ζπλνδά νθζαικνινγηθά ζπκπηώκαηα. Υξόληα αιιεξγηθή ξηλίηηδα. Υξόληα ηδηνπαζήο θλίδσζε (νπξηηθάξηα). 2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ ΣΟ XOZAL Μην πάπεηε ηο Xozal αλ είζηε αιιεξγηθνί (αλ έρεηε ππεξεπαηζζεζία) ζηε δξαζηηθή νπζία levocetirizine dihydrochloride, ή ζην κεζπιεζηέξα ηνπ παξαπδξνμπβελδντθνύ νμένο, ηνλ πξνππιεζηέξα ηνπ παξαπδξνμπβελδντθνύ νμένο, ή θάπνην άιιν από ηα ζπζηαηηθά ηνπ Xozal. αλ έρεηε ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (βαξηά λεθξηθή αλεπάξθεηα κε θάζαξζε θξεαηίλεο θάησ από 10 ml/min). Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Xozal Γελ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ Xozal ζε βξέθε θαη λήπηα ειηθίαο θάησ ησλ 2 εηώλ, ιόγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο ζ απηέο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Λήτη άλλυν θαπμάκυν 1

2 Παξάθιεζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο αλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξόζθαηα νπνηνδήπνηε άιιν θάξκαθν, αθόκα θαη απηά πνπ ρνξεγνύληαη ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. Λήτη ηος Xozal με ηποθέρ και ποηά πληζηάηαη πξνζνρή όηαλ ην Xozal ιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα κε νηλόπλεπκα. ε επαίζζεηνπο αζζελείο ε ιήςε ζεηηξηδίλεο ή levocetirizine κε νηλόπλεπκα ή άιια θάξκαθα πνπ δξνπλ ζηνλ εγθέθαιν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εγξήγνξζε. Κύηζη και θηλαζμόρ Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ είζηε έγθπνο ή πξνζπαζείηε λα κείλεηε έγθπνο ή ζειάδεηε. Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξηλ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν. Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών Κάπνηνη αζζελείο πνπ αθνινπζνύλ ζεξαπεία κε Xozal κπνξεί λα αηζζαλζνύλ δάιε, θόπσζε θαη θαηαβνιή δπλάκεσλ. Αλ έρεηε ηελ πξόζεζε λα νδεγήζεηε ή λα αλαιάβεηε δπλεηηθά επηθίλδπλεο δξαζηεξηόηεηεο ή λα ρεηξηζηείηε κεραλέο ζαο ζπληζηνύκε λα πεξηκέλεηε πξηλ θαη λα παξαηεξήζεηε ηελ αληαπόθξηζε ζαο ζην θάξκαθν. Ωζηόζν, εηδηθέο δνθηκαζίεο ζε πγηή άηνκα πνπ είραλ ιάβεη levocetirizine ζηε ζπληζηώκελε δνζνινγία δελ έδεημαλ δηαηαξαρή ηεο δηαλνεηηθήο εγξήγνξζεο, ηεο ηαρύηεηαο αληηδξάζεσλ ή ηεο ηθαλόηεηαο νδήγεζεο. ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα ζςζηαηικά ηος Xozal 1. Σν Xozal πόζηκν δηάιπκα πεξηέρεη καιηηηόιε. Αλ ν γηαηξόο ζαο ζαο έρεη ελεκεξώζεη όηη έρεηε δπζαλεμία ζε νξηζκέλα δάραξα, επηθνηλσλήζηε καδί ηνπ πξηλ πάξεηε ην θάξκαθν απηό. 2. ν κεζπιεζηέξαο ηνπ παξαπδξνμπβελδντθνύ νμένο θαη ν πξνππιεζηέξαο ηνπ παξαπδξνμπβελδντθνύ νμένο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (ελδερνκέλσο θαζπζηεξεκέλεο). 3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ XOZAL Πάληνηε παίξλεηε ην Xozal αθξηβώο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Δάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. Ζ ζπλήζεο δόζε είλαη : 3. Δλήιηθεο θαη παηδηά άλσ ησλ 6 εηώλ : πόζηκν δηάιπκα 10 ml κηα θνξά ηελ εκέξα. 4. Παηδηά ειηθίαο 2 κέρξη 6 εηώλ : πόζηκν δηάιπκα 2,5 ml δύν θνξέο ηελ εκέξα. Γελ ζπλίζηαηαη ε ρνξήγεζε απηνύ ηνπ πξντόληνο ζε βξέθε θαη λήπηα ειηθίαο θάησ ησλ 2 εηώλ, ιόγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ ζ απηόλ ηνλ πιεζπζκό. ε αζζελείο κε κεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία ρνξεγείηαη κηθξόηεξε δόζε αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο λεθξνπάζεηαο, ελώ ζηα παηδηά ε δόζε θαζνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ζσκαηηθό βάξνο. ε θάζε πεξίπησζε ε δόζε θαζνξίδεηαη από ην γηαηξό ζαο. Αζζελείο κε ζνβαξή δηαηαξαρή ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα πάξνπλ ην Xozal. Αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ δηαηαξαρή ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο κόλν ιακβάλνπλ ηε ζπλήζε ζπληζηώκελε δόζε. Αζζελείο κε δηαηαξαρή ηόζν ηεο λεθξηθήο όζν θαη ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο ιακβάλνπλ κηθξόηεξε 2

3 δόζε πνπ εμαξηάηαη από ηε βαξύηεηα ηεο λεθξνπάζεηαο, ελώ ζηα παηδηά ε δόζε θαζνξίδεηαη επίζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ζσκαηηθό βάξνο. ε θάζε πεξίπησζε ε δόζε θαζνξίδεηαη από ην γηαηξό ζαο. Γελ απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ηεο δόζεο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, εθόζνλ ε λεθξηθή ηνπο ιεηηνπξγία είλαη θπζηνινγηθή. Σπόπορ και οδόρ σοπήγηζηρ ηος Xozal Υνξεγείηαη κόλν από ην ζηόκα. ηε ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεηαη δνζηκεηξηθή ζύξηγγα (βι. δηάγξακκα γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ηε ρξεζηκνπνηείηε). Σν πόζηκν δηάιπκα ιακβάλεηαη είηε ρσξίο αξαίσζε είηε αξαησκέλν ζε έλα πνηήξη λεξό. Σν Xozal κπνξεί λα ιακβάλεηαη κε ή ρσξίο ηξνθή. Υξήζε ηεο δνζηκεηξηθήο ζύξηγγαο Βπζίζηε ηε δνζηκεηξηθή ζύξηγγα ζην πεξηερόκελν ηεο θηάιεο θαη ηξαβήμηε ην έκβνιν κέρξη ην ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζηε δόζε (εθθξαζκέλε ζε ml) πνπ έρεη θαζνξίζεη ν γηαηξόο ζαο. Γηα ρξήζε ζε παηδηά θάησ ησλ 6 εηώλ, ε εκεξήζηα δόζε ησλ 5 ml ζα γίλεη ζε δύν ιήςεηο από 2,5 ml ε θάζε κία (παξάθιεζε λα πξνζέμεηε ηηο ππνδηαηξέζεηο ηεο δνζηκεηξηθήο ζύξηγγαο). Βγάιηε ηε δνζηκεηξηθή ζύξηγγα από ηε θηάιε θαη αδεηάζηε ην πεξηερόκελν ηεο ζε έλα θνπηάιη ή έλα πνηήξη λεξό πηέδνληαο ην έκβνιν πξνο ηα θάησ. Ζ ιήςε ηνπ θαξκάθνπ από ην ζηόκα πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ αξαίσζε. Ξεπιέλεηε ηε ζύξηγγα θαη ην έκβνιν κε λεξό έπεηηα από θάζε ρξήζε. Διάπκεια ηηρ θεπαπείαρ με Xozal Ζ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ Xozal εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν, ηε δηάξθεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ ελνριεκάησλ ζαο θαη θαζνξίδεηαη από ην γηαηξό ζαο. Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη Xozal από ηην κανονική Αλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε πόζηκνπ δηαιύκαηνο Xozal από ηελ θαλνληθή, ζηνπο ελήιηθεο κπνξεί λα πξνθιεζεί ππλειία. Σα παηδηά ελδέρεηαη αξρηθά λα εθδειώζνπλ δηέγεξζε θαη αλεζπρία θαη ζηε ζπλέρεηα ππλειία. Αλ λνκίδεηε όηη έρεηε πάξεη κεγαιύηεξε δόζε Xozal από ηελ θαλνληθή, ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη ηη πξέπεη λα γίλεη. Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο Xozal Αλ μεράζεηε κηα δόζε Xozal ή αλ πάξεηε δόζε κηθξόηεξε από απηήλ πνπ ζπλέζηεζε ν γηαηξόο ζαο, κελ δηπιαζηάζεηε ηελ επόκελε δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε. πλερίζηε ηε ζεξαπεία παίξλνληαο ηελ επόκελε θαλνληθή δόζε ζηελ ώξα ηεο. Εάν ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε ηο Xozal Αλ ζηακαηήζεηε ην Xozal λσξίηεξα από ην πξνβιεπόκελν, απηό δελ ζπλεπάγεηαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο κε ηελ έλλνηα όηη ηα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ απιώο ζα επαλεκθαληζηνύλ βαζκηαία, αιιά ε 3

4 έληαζε ηνπο δελ ζα είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ πνπ είραηε πξηλ από ηε ζεξαπεία κε Xozal. Αλ έρεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ, απεπζπλζείηε ζηνλ γηαηξό ζαο ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. 4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Xozal κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, αλ θαη απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Έρνπλ αλαθεξζεί ζπρλέο (πάλσ από 1%) αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, θπξίσο ήπηεο κέρξη κέηξηνπ βαζκνύ, όπσο μεξνζηνκία, πνλνθέθαινο, θόπσζε θαη ππλειία / δάιε. Έρνπλ παξαηεξεζεί όρη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (0,1% κέρξη 1%) όπσο εμάληιεζε θαη πόλνο ζηελ θνηιηά. Έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί άιιεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο όπσο αίζζεκα παικώλ, ελνριήκαηα ηεο όξαζεο, νίδεκα, θλεζκόο, εμάλζεκα, θλίδσζε (νίδεκα, εξύζεκα θαη θλεζκόο ηνπ δέξκαηνο), δύζπλνηα, αύμεζε βάξνπο, επαηίηηδα, κε θπζηνινγηθέο δνθηκαζίεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη λαπηία. Ο κεζπιεζηέξαο ηνπ παξαπδξνμπβελδντθνύ νμένο (Δ218) θαη ν πξνππιεζηέξαο ηνπ παξαπδξνμπβελδντθνύ νμένο (Δ216) κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (ελδερνκέλσο θαζπζηεξεκέλεο). Με ηα πξώηα ζπκπηώκαηα κηαο αληίδξαζεο ππεξεπαηζζεζίαο ζηακαηήζηε λα παίξλεηε ην Xozal θαη ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο. ηα ζπκπηώκαηα ησλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο πεξηιακβάλνληαη: νίδεκα ηνπ ζηόκαηνο, ηνπ πξνζώπνπ θαη / ή ηνπ θάξπγγα, δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή (δύζπλνηα, ζπξηγκόο), μαθληθή πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ε νπνία πξνθαιεί θαηαπιεμία ή ζνθ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην. Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή εάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζηε λα ελεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. 5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ XOZAL Να θπιάζζεηαη ζε ζέζε ηελ νπνία δελ βιέπνπλ θαη δελ θηάλνπλ ηα παηδηά. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί ηεο ζπζθεπαζίαο κεηά ηε ιέμε ΛΖΞΖ. Ζ εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. Γηα ηε θύιαμε απηνύ ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο δελ απαηηνύληαη εηδηθέο ζπλζήθεο. Να ρξεζηκνπνηεζεί εληόο 3 κελώλ κεηά ην πξώην άλνηγκα ηεο θηάιεο. 6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ Σι πεπιέσει ηο Xozal 1 ml πόζηκν δηάιπκα πεξηέρεη 0,5 ml levocetirizine dihydrochloride. Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: νμηθό λάηξην, νμηθό νμύ παγόκνξθν, κεζπιεζηέξαο ηνπ παξαπδξνμπβελδντθνύ νμένο (E 218), πξνππιεζηέξαο ηνπ παξαπδξνμπβελδντθνύ νμένο (E216), γιπθεξόιε, καιηηηόιε (E965), λαηξηνύρνο ζαθραξίλε, άξσκα tutti frutti (πξνππιελνγιπθόιε (E1520), βελδπιηθή αιθνόιε, αηζέξην έιαην πνξηνθαιηώλ, βαληιιίλε, βνπηηξηθόο αηζπιεζηέξαο, ζπκππθλσκέλν αηζέξην έιαην πνξηνθαιηώλ, νμηθόο ηζνακπιεζηέξαο, εμαλντθόο αιιπιεζηέξαο, γ- undecalactone, citral, geraniol, citronellol, α-ηνθνθεξόιε (E307)), θεθαζαξκέλν ύδσξ 4

5 Εμθάνιζη ηος Xozal και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ Σν πόζηκν δηάιπκα είλαη έλα δηαπγέο άρξσκν πγξό ζπζθεπαζκέλν ζε θηάιε ησλ 200 ml. Ζ γεύζε «tutti frutti» επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε κηθξήο πνζόηεηαο ελόο βειηησηηθνύ ηεο γεύζεο. Ζ θηάιε ηνπ δηαιύκαηνο δηαηίζεηαη ζε θνπηί από ραξηόλη, πνπ πεξηέρεη επίζεο κηα δνζηκεηξηθή ζύξηγγα θαη έλα θύιιν νδεγηώλ γηα ηνλ ρξήζηε. Κάηοσορ άδειαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ Κάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο UCB A.E. Λεσθόξνο Βνπιηαγκέλεο 580, Αξγπξνύπνιε Σειέθσλν: Παξαγσγόο UCB Pharma S.p.A. Via Praglia 15 I Pianezza (TO), Ηηαιία Απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ έρεη εγθξηζεί γηα θπθινθνξία ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κε ηηο παξαθάησ εκπνξηθέο νλνκαζίεο : ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΟΝΟΜΑΗΔ ΑΤΣΡΗΑ ΒΔΛΓΗΟ ΓΑΛΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΓΑΝΗΑ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΟΝΗΑ ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΗΡΛΑΝΓΗΑ ΗΠΑΝΗΑ ΗΣΑΛΗΑ ΚΤΠΡΟ ΛΔΣΟΝΗΑ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ ΜΑΛΣΑ ΝΟΡΒΖΓΗΑ ΟΛΛΑΝΓΗΑ ΟΤΓΓΑΡΗΑ ΠΟΛΩΝΗΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ ΛΟΒΑΚΗΑ ΛΟΒΔΝΗΑ ΟΤΖΓΗΑ ΣΔΥΗΑ ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ XYZALL 0.5MG/ML ORALE LÖSUNG XYZALL 0.5MG/ML SOLUTION BUVABLE XYZALL 0.5MG/ML ORAL SOLUTION LEVOCETIRIZIN SAFT XOZAL 0,5MG/ML ΠΟΗΜΟ ΓΗΑΛΤΜΑ XAZAL 0.5MG/ML SOLUCIÓN ORAL XYZAL 0.5MG/ML ΠΟΗΜΟ ΓΗΑΛΤΜΑ XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTION XYZAL 0.5 MG/ML ORAL SOLUTION XYZALL 0.5MG/ML SOLUTION BUVABLE XYZAL OLDAT XYZAL 5MG/10ML PERORÁLNY ROZTOK XYZAL 5MG/10ML PERORÁLNY ROZTOK 5

6 Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ηον 5/2007 Σπόπορ διάθεζηρ: Με ηαηξηθή ζπληαγή 6

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Keppra 100 mg/ml πςκνό διάλςμα για παπαζκεςή διαλύμαηορ ππορ έγσςζη Λεβεηηξαζεηάκε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Keppra 250 mg επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία Λεβεηηξαζεηάκε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη)

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη) ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg (κλαπιθπομςκίνη) Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Rapidexon 2 mg/ml, ενέζιμο διάλςμα

Rapidexon 2 mg/ml, ενέζιμο διάλςμα ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ ΓΘΑ: Rapidexon 2 mg/ml, ενέζιμο διάλςμα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΘ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΗ ΑΔΕΘΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΚΑΘ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΣΗ ΑΔΕΘΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΠΟΤ ΕΘΝΑΘ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ ΠΑΡΣΘΔΧΝ ΣΟΝ ΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Τπογλώζζια Διζκία 2 mg 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Nicotine β-cyclodextrine complex πνπ αληηζηνηρεί ζε Nicotine Έθδνρα: Betadex (β-cyclodextrine), Crospovidone,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα