ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Απόσπασµα από το 5 Ο Πρακτικό Αριθµ. απόφασης: 36η Αριθµ. θέµ. στην ηµερ. διατ.: 2 ο Συνεδρίαση της 28/9/2011 Αριθµ. πρωτ. και ηµεροµηνία που δόθηκε η πρόσκληση: 81457/ Α Α: 4Α8ΤΩΨ8- ΒΓ ΑΠΟΝΤΕΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΙ Η ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝ.(ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΘΕΜΑ: «Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα έτη όπως ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης». 1) Εκατόν δέκα έξι (116) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια 2) Εννέα (9) διαφημιστικών πλαισίων τύπου «πύργος» 3) Πλαισίων με ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης 4) Πλαίσια προστατευτικά με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια». Στις Αχαρνές σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της με αριθμό πρωτ / εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 8 τακτικά μέλη & 1 αναπλ/κο, και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, φέρνει για συζήτηση το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με το εξής θέμα: σελ. 1

2 «Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα έτη όπως ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης». 1) Εκατόν δέκα έξι (116) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια 2) Εννέα (9) διαφημιστικών πλαισίων τύπου «πύργος» 3) Πλαισίων με ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης 4) Πλαίσια προστατευτικά με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια» Ο κ. Αναγνωστόπουλος Παν. πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του αναφέρονται παρακάτω την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001: «Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού καθορίζουν, στα διοικητικά όριά τους, επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αα της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα τρία επόμενα έτη. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Η μη έκδοση της απόφασης αυτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 184 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α )». Α. Ειδικότερα η Δ/νση Τεχνικών Έργων έχοντας υπόψη: I. Το άρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Αρμοδιότητες» II. Το Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση» (ΦΕΚ 224 Α) και ειδικότερα το άρθ. 3 και 5 αυτού. III. Του άρθ. 79 και 82 του Ν. 3463/2006 «Κανονιστικές αποφάσεις - Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» IV. Το Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» V. Την ΚΥΑ Αριθ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001» VI. Το υπ αριθ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Και αφού πραγματοποίησε αυτοψίες στους χώρους που περιγράφονται παρακάτω προτείνει τον καθορισμό των συγκεκριμένων αυτών θέσεων στους οποίους θα επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή διαφημίσεων. Οι χώροι αυτοί είναι: 1. Εκατόν δέκα έξι (116) στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια Αναλυτικότερα: 1.1 Είκοσι επτά (27) στέγαστρα ήδη τοποθετημένα 1 1η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΚΕΝΟ/ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 2 2η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΚΕΝΟ/ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 3 3η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΚΕΝΟ/ΚΟΥΛΑΝΗ ή ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΛ. ΑΝΟΔΟΣ Γ9 4 8η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ/ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 5 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΜΠΟΣΔΑ/ΠΡΟΣΚ.ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 6 ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (PARKING ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΑΝΟΔΟΣ 7 ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ-ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ/ΕΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 8 11η ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΠΛΑΤΕΩΝ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΤΕ ΑΝΟΔΟΣ η ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΝΗΣ ΠΑΛΑΣ ΚΑΘΟΔΟΣ η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ/ΚΕΝΟ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 11 2η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΚΕΝΟ/ΕΡΓ.ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 12 9η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΡΑΥΓΗΣ/ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 σελ. 2

3 13 8η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΣΑΧΤΟΥΡΗ/ΚΕΝΟ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 14 7η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΑΛΦΕΙΟΥ/ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 15 5η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ/ΚΕΝΟ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 16 4η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΑΓ.ΚΩΝΣ/ΝΟΥ&ΕΛΕΝΗΣ/ΑΓΙΑΣΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 17 2η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜ. ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 18 9η ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ/ΔΑΜΒΕΡΓΗ ΑΝΟΔΟΣ Α10-Β10 19 ΚΑΡΑΒΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ-ΠΙΝΔΑΡΟΥ/ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΟΔΟΣ Α10-Β η ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ/ΛΑΘΕΑΣ ΑΝΟΔΟΣ Α10-Β10 21 ΔΕΗ ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ/ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΘΟΔΟΣ Α10-Β10 22 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΠΑΡΝΗΘΟΣ/ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΘΟΔΟΣ Α10-Β10 23 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ-ΚΕΝΟ/ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΘΟΔΟΣ 24 ΦΥΤΑ ΦΥΤΑ-ΜΕΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΑΝΟΔΟΣ 25 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ/ΔΙΛΟΦΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ 26 ΦΥΤΑ ΦΥΤΑ-ΚΕΝΟ/ΜΕΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ 27 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΚΟΥΡΤΙΔΗ/ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ 1.2 Επτά στέγαστρα (7) της ΕΘΕΛ που δύναται να αντικατασταθούν 1 ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ/ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 2 6η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΝΟΔΟΣ η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΘΟΔΟΣ η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΚΕΝΟ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 5 ΚΑΡΑΒΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ-ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ/ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΘΟΔΟΣ Α10-Β η ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΡΩΜΕΣΗ/ΜΠΟΣΔΑ ΚΑΘΟΔΟΣ Α10-Β η ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ/ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ Α10-Β Είκοσι τρία (24) νέα στέγαστρα προς τοποθέτηση 1 4η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-25ης ΜΑΡΤΙΟΥ/ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 2 5η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 3 6η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΩΣ/ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 4 8 η ΚΟΚ. ΜΥΛΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (απέναντι από προαστιακό) ΑΝΟΔΟΣ Γ9 5 ΔΕΔΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) ΑΝΟΔΟΣ Γ9 6 ΣΚΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) ΚΑΘΟΔΟΣ Γ9 7 ΠΛΑΤ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 8 2η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (ΕΡΓ. ΖΑΧΟΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) ΑΝΟΔΟΣ Α10 9 3η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ/ΚΕΝΟ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 10 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΚΕΝΟ/ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΟΔΟΣ Γ9 11 5η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ/ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ ΑΝΟΔΟΣ Α η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ/ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ/ΔΙΛΟΦΟΥ ΑΝΟΔΟΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ/ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΟΔΟΣ ΜΟΛΑΣ ΜΟΛΆΣ-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ/ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΕΡΕΣΣΟΥ ΜΟΛΑΣ-ΕΡΕΣΣΟΥ/ΒΗΛΑΡΑ ΚΑΘΟΔΟΣ η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΚΟΥΝΤΟΡΙΩΤΗ/ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΟΔΟΣ Γ η ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΑΓ.ΑΝΝΗΣ/ΜΗΛΟΥ (ψαράδικο) ΑΝΟΔΟΣ Α10-Β10 19 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΣΥΜΗΣ/ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΟΔΟΣ Α10-Β η ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΠΟΣΔΑ/ΙΩΑΝ.ΡΩΜΕΣΗ ΑΝΟΔΟΣ Α10-Β η ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΑΓ.ΑΝΝΗΣ/ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΘΟΔΟΣ Α10-Β η ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ/ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ Α10-Β10 23 ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προ γέφυρας ΑΝΟΔΟΣ ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ-ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ/ΝΤΑΛΙΑΣ ΚΑΘΟΔΟΣ σελ. 3

4 1.4 Τριάντα δύο (32) στέγαστρα εντός του Ολυμπιακού Χωριού 1 1 η Ο.Χ. ΕΙΣΟΔΟΣ Ο.Χ. 2 1 η Ο.Χ. ΕΞΟΔΟΣ Ο.Χ. 3 4 η Ο.Χ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ ΕΞΟΔΟΣ 4 5 η Ο.Χ. ΚΩΝ. ΚΕΝΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ 5 6 η Ο.Χ. ΚΩΝ. ΚΕΝΤΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6 6 η Ο.Χ. ΚΩΝ. ΚΕΝΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ 7 7 η Ο.Χ. ΚΑΧΙ ΚΑΧΙΑΣΒΙΛΙ (στέγαστρο ΕΘΕΛ προς αντικατάσταση) ΕΞΟΔΟΣ 8 8 η Ο.Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 9 8 η Ο.Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 10 9 η Ο.Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 11 9 η Ο.Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ (στέγαστρο ΕΘΕΛ προς αντικατάσταση) ΕΞΟΔΟΣ η Ο.Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ η Ο.Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ (στέγαστρο ΕΘΕΛ προς αντικατάσταση) ΕΞΟΔΟΣ 14 ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ η Ο.Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 16 ΤΕΡΜΑ Χ40 & Χ41 (Γήπεδο στίβου) ΕΞΟΔΟΣ η Ο.Χ. ΦΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 18 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΥΡΡΟΥ ΔΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 19 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΥΡΡΟΥ ΔΗΜΑ ΕΞΟΔΟΣ η Ο.Χ. ΦΑΝΗ ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 21 3 η Ο.Χ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 22 3 η ΕΞΟΔΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ ΕΞΟΔΟΣ 23 ΑΣΦΟΔΕΛΟΥ 24 2 η Ο.Χ η Ο.Χ. ΕΙΣΟΔΟΣ 26 5 η Ο.Χ. ΕΙΣΟΔΟΣ 27 7 η Ο.Χ. ΕΙΣΟΔΟΣ 28 ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ η Ο.Χ. ΕΙΣΟΔΟΣ η Ο.Χ η Ο.Χ. 32 ΚΑΧΙΑΣΒΙΛΙ 1.5 Είκοσι έξι (26+) στέγαστρα εντός της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων 1 2η ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ κάθοδος 2 2η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ κάθοδος 3 ΟΛΥΜΠΩΝ ΟΛΥΜΠΩΝ άνοδος 4 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ κάθοδος 5 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ κάθοδος 6 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΑ άνοδος 7 ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝΟΣ ΟΡΦΕΩΣ κάθοδος σελ. 4

5 8 ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΟΡΦΕΩΣ κάθοδος 9 2η ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ ΟΡΦΕΩΣ Άνοδος 10 ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝΟΣ ΟΡΦΕΩΣ Άνοδος 11 ΟΡΦΕΩΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κάθοδος 12 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κάθοδος 13 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Άνοδος 14 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Άνοδος 15 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Άνοδος 16 ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Άνοδος 17 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Άνοδος 18 ΕΔΕΣΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛ/ΚΗΣ κάθοδος 19 ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛ/ΚΗΣ κάθοδος 20 ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛ/ΚΗΣ κάθοδος 21 ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛ/ΚΗΣ κάθοδος 22 ΕΔΕΣΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛ/ΚΗΣ Άνοδος 23 ΒΟΡΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛ/ΚΗΣ Άνοδος 24 ΑΡΧΕΛΑΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΥ Άνοδος 25 ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ κάθοδος 26 ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Άνοδος 2. Διαφημιστικά πλαίσια τύπου «Πύργος» Αναλυτικότερα: Eννέα (9) σημεία προς έγκριση διαφημιστικών κατασκευών τύπου «Πύργος» τα οποία επιτρέπεται να τοποθετούνται στις πλατείες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΥΑ 52138/2003) 2.1 Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (κέντρο πόλης) 2.2 Πλατεία Αγ. Νικολάου (κέντρο πόλης) 2.3 Πλατεία Καραβου επί των οδών Σαλαμίνος & Εθν. Αντιστάσεως 2.4 Πλατεία Δημαρχείου Αχαρνών 2.5 Πλατεία Θρακομακεδόνων 2.6 Πλατεία Αγ. Τριάδος επί των οδών Αριστοτέλους & Αγ. Τριάδος 2.7 Πλατεία Αναψυχής επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 2.8 Πλατεία Βαρυμπόμπης 2.9 Πλατεία Αγ. Αποστόλων επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 3. Πλαισίων με ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης Επιπλέον σύμφωνα με το άρθ. 6 της ΚΥΑ 52138/03 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη σύμφωνα με την οποία: «Με απόφαση του Δημοτικού μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές κατασκευής καθώς και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων επί πλέον των όσων καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες του Δήμου». Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω άρθρο προτείνουμε την τοποθέτηση ειδικών τέτοιων διαφημιστικών πλαισίων σε χώρους όπου: 3.1 Υπάρχουν τοποθετημένες ήδη πληθώρα πλαισίων-κατασκευών που προσδιορίζουν την θέση ή την διεύθυνση επιχειρήσεων (κυρίως κατευθυντήριες). Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως σε κεντρικούς οδικούς άξονες και διασταυρώσεις γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες των οδών και την οδική ασφάλεια. Επιπλέον με την τοποθέτησή τους επιβαρύνεται αισθητικά το περιβάλλον και η πόλη μας. Οι πινακίδες αυτές θα αφαιρούνται κατά τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στον Ν. 2946/01 καθώς στους οικείους κανονισμούς καθαριότητας και πεζοδρομίων. σελ. 5

6 Αντί των πλαισίων αυτών και προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων θα κατασκευασθούν ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια (κυρίως) σε σημεία όπου υπάρχει ουσιαστική ανάγκη και μεγάλη ζήτηση για την τοποθέτησή τους. Τα πλαίσια αυτά θα φέρουν από 4 έως 12 ωφέλιμες επιφάνειες που θα καταμερίζονται σε ένα πλαίσιο μέγιστων διαστάσεων 1,70μ. πλάτος επί 4,50μ. ύψος αναλόγως των περιστάσεων. Προτεινόμενα σημεία προς έγκριση για την τοποθέτηση πλαισίων με ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης: Καραμανλή και Σπ. Βρεττού Καραμανλή και Δεκελείας Καραμανλή και Ξενοδοχοϋπαλλήλων Καραμανλή και Πλήθωνος Γεμιστού Καραμανλή και Αγ. Τριάδος Καραμανλή και Ιβίσκου Θρακομακεδόνων και Καραμανλή Καραμανλή και Μπόσκιζας Τατοίου και Χλόης Τατοϊου και Ερυθραίας Τατοϊου και Δεκελείας Τατοϊου και Κύμης Μονοματίου και Κύμης Ιβίσκου και Κύμης Δεκελείας και Ανεμώνας Δεκελείας και Πλήθωνος Γεμιστού Αγ. Διονυσίου και Βενιζέλου Πάρνηθος και Βενιζέλου Θρακομακεδόνων και Πάρνηθος Λιοσίων και Φυτά Κύπρου και Κωνσταντινουπόλεως Λεωφόρος Ιωνίας και Αττικής Οδού σελ. 6

7 Πέραν των ανωτέρω σημείων δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων σε επιπλέον διασταυρώσεις εφόσον αυτό προκύπτει από αυξημένη ζήτηση (τουλάχιστον 4 επιχειρήσεις ανά θέση) από τοπικές επιχειρήσεις και αφού τα νέα σημεία θα έχουν την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακού. Κριτήριο για θετική γνωμοδότηση θα αποτελεί η έλλειψη δημοτικής επαρκούς κατευθυντήριας σήμανσης και η εκτός σχεδίου χωροθέτηση της επιχείρησης. 3.2 Σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να τοποθετήσουν πλαίσιο προκειμένου να διαφημίσουν ή να προσδιορίσουν την θέση ή την διεύθυνση της επιχείρησής τους σε σημεία εκτός των ανωτέρω αναγραφόμενων θα πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια: Να μην υπάρχει επαρκής σηματοδότηση με την ονοματοθεσία της οδού στις διασταυρώσεις και μόνο σε αυτές Να κατασκευάζονται με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και να τοποθετούνται με την ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου πινακίδες ονοματοθεσίας με παράλληλη διαφημιστική καταχώριση της επιχείρησης στο ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο που θα τοποθετείται κάτω από το πλαίσιο των πινακίδων της ονοματοθεσίας. 4. Πλαίσια προστατευτικά με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια Την τοποθέτηση προστατευτικών κατασκευών τα οποία μπορούν στο εσωτερικό τους να φέρουν ενσωματωμένο διαφημιστικό πλαίσιο. Τα πλαίσια αυτά θα χρησιμεύουν για την προστασία των πεζών από αυτοκίνητα, ηλικιωμένων, από τα νερά της υδάτινης βροχής κοκ. Θα απέχουν από το έδαφος το πολύ 0,20μ. ενώ ο σκελετός του διαφημιστικού πλαισίου θα έχει μέγιστο πλάτος 0,10μ.. Η μέγιστη διάσταση τους θα είναι 0,70μ. ύψος επί 2,10μ. πλάτος. Β. Όλα τα ανωτέρω πλαίσια των παραγράφων 1,2,3,4 θα φέρουν σε εμφανές σημείο τα οριζόμενα του άρθρου 4 του Ν. 2946/01 και την ένδειξη «ε.α.» (ειδική άδεια). Γ. Όσοι έχουν τοποθετήσει διαφημιστικές, ενδεικτικές, κατευθυντήριες πινακίδες ή πλαίσια σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών υποχρεούνται τις αφαιρέσουν εντός μηνός από την δημοσίευση της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφαιρούνται και θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του δήμου. Δ. Το ανωτέρω θέμα να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. σελ. 7

8 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α. Την έγκριση των ανωτέρω επαρκών και πρόσφορων χώρων για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα έτη όπως ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης». 1) Εκατόν δέκα έξι (116) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια 2) Εννέα (9) διαφημιστικών πλαισίων τύπου «πύργος» 3) Πλαισίων με ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης 4) Πλαίσια προστατευτικά με ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια Β. Όλα τα ανωτέρω πλαίσια των παραγράφων 1,2,3,4 θα φέρουν σε εμφανές σημείο τα οριζόμενα του άρθρου 4 του Ν. 2946/01 και την ένδειξη «ε.α.» (ειδική άδεια). Γ. Όσοι έχουν τοποθετήσει διαφημιστικές, ενδεικτικές, κατευθυντήριες πινακίδες ή πλαίσια σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών υποχρεούνται τις αφαιρέσουν εντός μηνός από την δημοσίευση της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφαιρούνται και θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του δήμου. Δ. Το ανωτέρω θέμα να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. Ε. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κο Δήμαρχο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝ.(ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ) Ακριβές Απόσπασμα Αχαρνές Αυθημερόν Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ Ακριβές αντίγραφο 30/09/2011 σελ. 8

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 24/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑ : 2 Ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑ : 2 Ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 228 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 Περιεχόμενα Πρόλογος... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο & Σκοπός... 3 Άρθρο 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Απόφαση Δ.Σ υπ αριθμ /2015 (Προσχέδιο) Δεκέμβριος 2014 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Παρά την προσπάθεια που έγινε από την οµάδα µας, για τον εντοπισµό, τη µελέτη και την κατανόηση όλων των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Αργοστόλι 6-8-2012 Αριθ. Πρωτ.: 33476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ 190 07 Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης 14-2011 Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Πετάκος Γεώργιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Πετάκος Γεώργιος ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΘΕΜΑ 1 ο Εισήγηση επί της έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρή στων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 19 / 03 / 2015 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Μελετών Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα Τηλ.: 213 2072 436 Email : akolokouri@acharnes.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΩΨ8-8ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Το ηµοτικό Συµβούλιο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 2. Το άρθρο 79 παρ. 1 (περ. α 3 & ε ), 2, 3 και 4 του Ν. 3463/06 3. Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α) 4. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072398-399 Fax: (+30) 213 2072396 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα