ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γξακκαηεία Αγώλα, Γξαθείν Ρύπνπ, Ξίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Πει. 2 Άξζξν 1 - Νξγάλσζε Πει. 3 Άξζξν 2 Γεληθνί Όξνη Άξζξν 3 Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ αγώλα Άξζξν 4 Πηνηρεία Ραπηόηεηαο Απηνθηλήησλ Πει. 4 Άξζξν 5 Γεθηά (θαηάιιεια) Απηνθίλεηα Άξζξν 6 Ππκκεηνρέο Άξζξν 7 Ξαξάβνια Ππκκεηνρήο Πει. 5,6 Άξζξν 8 Αλαγλσξίζεηο Πει. 6,7 Άξζξν 9 Ξξηλ ηελ Δθθίλεζε Άξζξν 10 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα Πει. 7 Άξζξν 11 Ρειηθόο έιεγρνο Άξζξν 12 Πηαζκνί ειέγρνπ Πει. 8 Άξζξν 13 Πηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ ΠΔΣ Άξζξν 14 Απνθιεηζκόο ιόγσ θαζπζηέξεζεο Άξζξν 15 Πηαζκνί Αλαζπγθξόηεζεο Άξζξν 16 Γεληθά Πει. 9 Άξζξν 17 Δθθίλεζε Δ.Γ. Άξζξν 18 Ρεξκαηηζκόο Δ.Γ. Άξζξν 19 Γηαθνπή Δ.Γ. Πει. 10 Άξζξν 20 Αζθάιεηα αγσληδνκέλσλ Πει. 11 Άξζξν 21 Γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Service Άξζξν 22 Service Park Άξζξν 23 Νρήκαηα πνπ επηηξέπνληαη ζην S.P. Άξζξν 24 Άδεηαζκα ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ & γέκηζκα ζην S.P. Άξζξν 25 Απνηειέζκαηα Πει. 12 Άξζξν 26 Δλζηάζεηο & Δθέζεηο Άξζξν 27 Απνλνκή Πει. 13 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16 ΥΟΑΟΗΝ 1 νπ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ Πει. 17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΞΔΘΛΝΠ ΠΣΔΠΔΥΛ ΚΔ ΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝΠ Πει. 18 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΞΟΝΘΔΠΖ ΔΛΠΡΑΠΖΠ Πει. 19 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΔΛΠΡΑΠΖ Πει. 20 Πύκβνια Γηαδξνκήο ROAD BOOK 1

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Γευτέρα 25 Απριλίου Σετάρτη 11 Καΐου 22:00 Πέμπτη 12 Καΐου Γευτέρα 16 Καΐου Έλαξμε Δγγξαθώλ Ιήμε Δγγξαθώλ Γηαλνκή Road Book Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου Γεκνζίεπζε Ξίλαθα Ππκκεηερόλησλ άββατο 21 Καΐου Ρερληθόο & Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο Απη/ησλ 15:00-18:00 Συνεταιριστικό Ι. ΚΤΕΟ Βόλου άββατο 21 Καΐου 18:00 Παραλία Βόλου Δλεκέξσζε Aγσληδνκέλσλ άββατο 21 Καΐου 17:30 άββατο 21 Καΐου 18:00 1 ε Ππλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ Γεκνζίεπζε Ξίλαθα Δθθηλνύλησλ άββατο 21 Καΐου 21:00 Παραλία Βόλου Θυριακή 22 Καΐου Ρειεηή Δθθίλεζεο Ξιεξσκάησλ Δθθίλεζε Αγώλα 10:00 Παραλία Βόλου Θυριακή 22 Καΐου 15:38 Θυριακή 22 Καΐου Θυριακή 22 Καΐου 17:00 Ρεξκαηηζκόο 1 νπ Απηνθηλήηνπ Ρειηθόο Ρερληθόο Έιεγρνο Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ Θυριακή 22 Καΐου 18:00 Hotel Park Απνλνκή Δπάζισλ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ - ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ - ΔΠΗΖΜΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ Η Γξακκαηεία, θαζψο θαη ην Γξαθείν Σχπνπ, ζα ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά έσο ηελ Παξαζθεπή 20 Μαΐνπ 2011 ζηα Γξαθεία ηεο Λ. Α. Βφινπ. Γηεύζπλζε: Θεζέσο 27 Βφινο Σει & fax: Website Απφ ην άββαην 21 Μαΐνπ 2011 ζην HOTEL Park Γειεγηψξγε 2 απφ ηηο 08:00 έσο 21:00. Σει: Fax: Οη αγωληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. 2

3 APΘPO 1: ΟΡΓΑΝΩΖ O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο Αζιεηηθνχ Κψδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Δζληθνχ Αζιεηηθνχ Καλνληζκνχ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΔΘ.Δ.Α θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. KAΘOPIMO Ολνκαζία αγψλα: 32 ν ΡΑΛΛΤ ΚΔΝΣΑΤΡΟ 2011 Οξγαλσηήο: ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ( Λ.Α.Β ) OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH Πξόεδξνο: Μέιε : ΚΛΔΙΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΡΑΓΗ ΝΙΚΟ ΦΤΓΔΣΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΣΔΛΔΥΖ ΚΑΗ ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ Πξόεδξνο Αγωλνδηθώλ: Αγωλνδίθεο: ΚΛΔΙΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΡΟΤΦΑΛΙΑ ΟΦΟΚΛΗ Παξαηεξεηήο EΘEΠA: Αιπηάξρεο: ΓΑΡΟΤΦΑΛΙΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βνεζόο Αιπηάξρε: ΔΤΦΡΑΙΜΟΓΛΟΤ ΜΙΥΑΛΗ Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα: ΜΠΔΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Δπηθεθαιήο Σ. Δ: ΣΙΚΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ Σερληθνί Έθνξνη: ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΥΡΗΣΟ ΚΟΤΜΠΛΑΚΗ ΣΑΤΡΟ Τπεύζ. κε αγωληδόκελνπο : ΚΟΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ Τπεύζπλνο αζθαιείαο: ΣΡΑΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Τπεύζπλε Σύπνπ: ΓΑΡΟΤΦΑΛΙΑ ΣΑΟΤΛΑ Δπηθεθαιήο γηαηξόο: ΣΑΜΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ

4 APΘPO 2: ΓENIKOI OPOI Σν 32 ν Ράιιπ Κέληαπξνο πξνζκεηξά φπσο νξίδεη ε πξνθήξπμε 2011 ηεο ΔΠΑ/ΔΘ.Δ.Α ΑΡΘΡΟ 3: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ πλνιηθή ρηιηνκεηξηθή δηαδξνκή ηνπ αγψλα 172,82 Αξηζκφο εηδηθψλ δηαδξνκψλ (3 επαλαιακβαλφκελεο) 6 χλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθψλ δηαδξνκψλ 73,80 Αξηζκφο ηκεκάησλ δηαδξνκήο 2 Αξηζκφο ζθειψλ 1 Σχπνο νδνζηξψκαηνο Άζθαιηνο ΑΡΘΡΟ 4: ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΑ Κάζε πιήξσκα ζα πξνκεζεπζεί κε λνχκεξα αλαγλψξηζεο πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα απηνθίλεηά ηνπο, ζηηο νξηδφκελεο ζέζεηο, πξηλ ηνλ ηερληθφ έιεγρν. Οπνηαδήπνηε δηαθήκηζε ζ απηή ηελ αλαγλψξηζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη δηαγσληδφκελνη/ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχλ λα ηελ αξλεζνχλ. ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΠΟΡΣΑ Κάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζζεί απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε δχν πηλαθίδεο γηα ηηο εκπξφο πφξηεο. Κάζε πηλαθίδα ζα ηνπνζεηείηε νξηδφληηα ζηελ κπξνζηηλή άθξε θάζε κπξνζηηλήο πφξηαο. Η πάλσ πιεπξά ηεο πηλαθίδαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 7 κε 10 cm θάησ απφ ηελ γξακκή ηνπ παξαζχξνπ. Γχν αξηζκνχο γηα θάζε πίζσ πιατλφ παξάζπξν. Απηνί νη αξηζκνί ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην επάλσ ηκήκα ησλ πίζσ πιατλψλ παξαζχξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην φλνκα ηνπ νδεγνχ. Οη Αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζηηο πφξηεο θαη ζηα πιατλά παξάζπξα λα ηνπνζεηεζνχλ αθξηβψο φπσο ην ζρεδηάγξακκα θαη φρη νπνπδήπνηε αιινχ. ΠΗΩ ΠΛΑΗΝΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην επάλσ ηκήκα ησλ πίζσ πιατλψλ παξαζχξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην φλνκα ηνπ νδεγνχ. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Δπηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο λα ηνπνζεηνχλ νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε πάλσ ζηα απηνθίλεηα ηνπο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: - λα κελ αληηβαίλεη ηνπο Νφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο FIA θαη ηεο ΔΘΔΑ. - λα κελ είλαη πξνζβιεηηθέο, - λα κελ έρνπλ ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ πεξηερφκελν, - λα αθνινπζεί ην άξζξν , - λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο κέζα απφ ηα παξάζπξα. ΟΝΟΜΑΣΑ ΟΓΖΓΩΝ ΚΑΗ ΤΝΟΓΖΓΩΝ Σν επίζεην ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηα δχν πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελα ζηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο. Σα επίζεηα ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη: Σν πξψην γξάκκα θεθαιαίν θαη ηα ππφινηπα κηθξά θαη ζε ιεπθφ ρξψκα (ίδην χςνο γξακκάησλ γηα νδεγφ θαη ζπλνδεγφ). Δπίζεο δελ απαηηείηαη ε νκάδα αίκαηνο. 4

5 APΘPO 5: ΓΔΚΣΑ (ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ) ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ Aπηνθίλεηα Παξαγσγήο (Oκάδαο N - Ν1, Ν2, Ν3, Ν4) Aπηνθίλεηα Tνπξηζκνχ (Oκάδαο A - Α5, Α6, Α7, Α8), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ WRC Aπηνθίλεηα Oκάδαο E (βιέπε ηερληθφ θαλνληζκφ ηεο ΔΠΑ/EΘ.E.A). Απηνθίλεηα Οκάδαο R. Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο N ππνδηαηξνχληαη ζε 4 θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ ηνπο. N 1 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. N 2 θιάζε : πάλσ απφ 1400 έσο 1600 θ. εθ. N 3 θιάζε : πάλσ απφ 1600 έσο 2000 θ. εθ. N 4 θιάζε : πάλσ απφ 2000 θ. εθ. θαη Super 2000 Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο A, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ World Rally Cars, ππνδηαηξνχληαη ζε 4 θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ ηνπο: A 5 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. A 6 θιάζε : πάλσ απφ 1400 έσο1600 θ. εθ. A 7 θιάζε : πάλσ απφ 1600 έσο 2000 θ. εθ. θαη R3 A 8 θιάζε : πάλσ απφ 2000 θ. εθ. Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο E, ππνδηαηξνχληαη ζε 4 θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ ηνπο: EE 9 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. EE 10 θιάζε : πάλσ απφ 1400 έσο1600 θ. εθ. EE 11 θιάζε : πάλσ απφ 1600 έσο 2000 θ.εθ. EE 12 θιάζε : πάλσ απφ 2000 θ. εθ. Σα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη θαη βαζκνινγνχληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή ηεο Ν. (π.ρ. ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1). ΑΡΘΡΟ 6: ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Όπνηνο θάηνρνο αγσληζηηθήο άδεηαο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγψλα νθείιεη λα ζηείιεη ην παξάβνιν πνπ απαηηείηαη θαη ζπκπιεξσκέλε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα, έσο ηελ Σεηάξηε 11 Μαΐνπ 2011 θαη ψξα 22:00. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπλνδεγφ κπνξνχλ λα δεισζνχλ κέρξη ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν. Η δήισζε απηή κπνξεί λα ζηαιεί κε fax ζηε δηεχζπλζε: Λ. Α. ΒΟΛΟΤ: ΘΖΔΩ 27 ΣΖΛ & FAX: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ο ζπκκεηέρσλ κπνξεί ειεχζεξα λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ δήισζε ζηε δήισζή ηνπ κε άιιν ηεο ίδηαο νκάδαο θαη ίδηαο θιάζεο, σο ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. ΑΛΛΑΓΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ ή/θαη ΜΔΛΟΤ/ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ Η αιιαγή ηνπ ζπκκεηέρνληνο επηηξέπεηαη κέρξη ηε ιήμε ησλ ζπκκεηνρψλ. Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπκκεηνρψλ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε: - ησλ νξγαλσηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ - ησλ αγσλνδηθψλ κεηά ηελ έλαξμε απηνχ ηνπ ειέγρνπ θαη πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πίλαθα ησλ πιεξσκάησλ πνπ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ. Μφλν ε ΔΠΑ/ΔΘΔΑ έρεη ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε είηε θαη ησλ δχν κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο είηε ηνπ ζπκκεηέρνληα (φηαλ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αληηθαηαζηαζέληα νδεγφ). ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ ΚΑΗ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ Η ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ θαη ην πιήξσκα ζέηνπλ ηνλ εαπηψλ ηνπο ζηελ αζιεηηθή δηθαηνδνζία φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ΓΑΚ/ΔΑΚ θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπο, ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαλνληζκφ ηνπ ξάιιπ. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδνκέλνπ/ζπκκεηέρνληα ή νδεγνχ γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο ιφγνπο άξλεζήο ηεο (Άξζξν 74 EAK). H απφξξηςε ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν ην αξγφηεξν 2 κέξεο κέρξη ηελ πξψηε εξγάζηκε κέξα κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθψλ. ΑΡΘΡΟ 7: ΠAPABOΛA YMMETOXH ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Σα παξάβνια πκκεηνρήο θαζψο θαη ε δηαβάζκηζε ηνπο, αλάινγα κε ηελ χπαξμε ε φρη πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο θαζνξίδνληαη κε ηελ ηζρχνπζα εγθχθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Με πξναηξεηηθή δηαθήκηζε Οξγαλσηή: 5

6 Γηα ηδηώηεο: 350 Γηα Ννκηθά πξόζωπα: 600 Υσξίο πξναηξεηηθή δηαθήκηζε Οξγαλσηή: Γηα ηδηώηεο: 700 Γηα Ννκηθά πξόζωπα: 900 ΑΠΟΓΟΥΖ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζα γίλεη δεθηή κφλν αλ ζπλνδεχεηαη απφ νιφθιεξν ην παξάβνιν ή απφ απφδεημε θαηαβνιήο ζε ηξάπεδα. ΔΘΝΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΑΡΟΤΦΑΛΙΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ: - ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή. - ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγψλαο. ΜΔΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζα επηζηξέθεηαη ζε πνζνζηφ 50% ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: Α) Όηαλ δεισζεί ε ζπκκεηνρή θαη θαηαβιεζεί ην παξάβνιν, αιιά δελ εκθαληζηεί ν ζπκκεηέρνληαο. Β) Όηαλ δελ πεξάζεη απφ ηνλ Σ.Δ. ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ Απηνθίλεηα Αλαγλσξίζεσλ Απαγνξεχνληαη ηα Ν4, Α/8 θαη Δ/12 Απηνθίλεηα ζπκβαηηθά ή ηχπνπ Jeep έσο 2500 cc, αηκνζθαηξηθά ή έσο 1600 cc turbo. Σν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη κνλφρξσκν, ρσξίο δηαθεκίζεηο, ρσξίο απηνθφιιεηα θιπ. O θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. Σν θηβψηην ηαρπηήησλ πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. H εμάηκηζε πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο θαη πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα επηηξεπφκελα φξηα ζνξχβνπ ηεο ρψξαο. Οη αλαξηήζεηο είλαη ειεχζεξεο. Οη δψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε παξφκνηα ρξψκαηα κε απηά ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. Αγσληζηηθά εμαξηήκαηα (roll bar, πξφζζεηεο πξνζηαηεπηηθέο πνδηέο, θιπ) ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ. Σα κπάθεη θαζίζκαηα επηηξέπνληαη. Οη δάληεο είλαη ειεχζεξεο θαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ: Διεχζεξα ειαζηηθά, εθηφο απφ slicks. Σν πιήξσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα ειαθξφ ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο (ρσξίο θξάλε). Γηάξθεηα Οη αλαγλσξίζεηο επηηξέπνληαη κφλν κεηά ηε ιήμε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ηε δηαλνκή ηνπ road book, ζα γίλεηαη απφ ηελ Πέκπηε 12 Μαΐνπ κέρξη ηελ έλαξμε (ψξα 15:00 άββαην 21/4) ηνπ Σερληθνχ ειέγρνπ. Ο αξηζκφο ησλ δηειεχζεσλ είλαη ειεχζεξνο. Σνλίδεηαη φηη ε νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσξίζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη λα κελ παξελνρινχληαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Η ΔΠΑ/ΔΘΔΑ θαη νη Οξγαλσηέο ζα επνπηεχνπλ κε εηδηθά ζπλεξγεία, ηε ζπκκφξθσζε ησλ αγσληδνκέλσλ κε ηνλ Κ.Ο.Κ. Σνλίδεηαη φηη νη αλαγλσξίζεηο πνπ δελ ζα γίλνληαη απζηεξά ππφ ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, ζεσξνχληαη παξάλνκεο θαη επηζχξνπλ ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α.5. Πξνζνρή: ε θάζε πεξίπησζε ε αζθάιεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ νδεγψλ πξέπεη λα είλαη ζεβαζηά θαη νη αγσληδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηνλ ΚΟΚ. Τπελζπκίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσξίζεσλ νη δξφκνη είλαη αλνηθηνί ζηελ θπθινθνξία. Καλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηηο αλαγλωξίζεηο Κάζε πιήξσκα, ζε φιε ηε δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί αλαγλσξίζεηο, νθείιεη λα θέξεη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ κπξνζηηλνχ παξκπξίδ ηελ θίηξηλε πηλαθίδα αλαγλσξίζεσλ, πνπ ζα πξνκεζεπηεί απφ ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Η παξαιαβή απηή κπνξεί λα γίλεη κε ηελ έθδνζε ηεο αγσληζηηθήο άδεηαο. Τπελζπκίδεηαη φηη ε θάξηα απηή δελ είλαη εηήζηα θαη ηζρχεη ανξίζησο. O αλαθεξφκελνο ζηελ θάξηα αξηζκφο ζα αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγσληδφκελν. Η κε ζπκκφξθσζε επηθέξεη ρξεκαηηθή πνηλή 100 επξψ θαη ε θαη εμαθνινχζεζε παξάιεηςε 200 επξψ. Η κέγηζηε ηαρχηεηα ζηηο εηδηθέο θαη ζηηο απιέο δηαδξνκέο είλαη 70 ρικ/σξα (60 ρικ ζηνπο ρσκάηηλνπο αγψλεο), εθηφο αλ νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νξίδνπλ κηθξφηεξν φξην ηαρχηεηαο. Η ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ζα επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ κε ηε ρξήζε radar. Οη κεηξήζεηο ηνπ radar δελ ζα επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε. 6

7 Δπηηξέπεηαη ε νδήγεζε κε θνξά αληίζεηε απφ ηε θνξά ηνπ αγψλα. Σνλίδεηαη φηη νη αγσληδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα θιείλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην δξφκν κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε. Πνηλέο ηνπο παξαβάηεο φισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, κεηά απφ θαηαγγειία απφ ηελ Oξγάλσζε ή απφ Kξηηέο γεγνλφησλ, αξκφδηνπο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, ή Αζηπλνκηθφ Όξγαλν, επηβάιινληαη νη εμήο πνηλέο: Πξψηε παξάβαζε: Πνηλή κέρξη 5 Γεχηεξε παξάβαζε: Πνηλή κέρξη απνθιεηζκφ θαη παξαπνκπή ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνηλψλ ζα ιακβάλεηαη ππ φςε φιε ε αγσληζηηθή πεξίνδνο. ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΚΚΗΝΖΖ ΓΔΝΗΚΑ Σα απηνθίλεηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ηερληθφ έιεγρν θαη απφ εθπξφζσπν ηεο νκάδαο. ηνλ ηερληθφ έιεγρν νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ φια ηα αληηθείκελα έλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ HANS πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Θα ειεγρζεί ε ζπκθσλία κε ην Παξάξηεκα L, Κεθάιαην III. Σν πιήξσκα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην πιήξεο επηθπξσκέλν δειηίν αλαγλψξηζεο. Οη ηερληθνί έθνξνη κπνξεί λα δεηήζνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Μπνξεί λα καξθαξηζηεί ην κπινθ ηνπ θηλεηήξα θαη ην ζαζί. Δάλ κεηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν έλα απηνθίλεην βξεζεί λα κελ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο ηερληθνχο ή/θαη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο, νη Αγσλνδίθεο κπνξεί λα νξίζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα κέρξη ηελ νπνία ην απηνθίλεην πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλν ή λα ηνπ απαγνξέςνπλ ηελ εθθίλεζε. ε θάζε πιήξσκα πνπ ζα θαζπζηεξήζεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη/ή ζηνλ ηερληθφ έιεγρν, ζηνλ ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ζα απαγνξεπηεί ε εθθίλεζε ζηνλ αγψλα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ ζα θξηζεί απφ ηνπο Aγσλνδίθεο. Γηα ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο βιέπε θαη εγθχθιην 2, ζέκα ΙΙΙ. - Αγσληζηηθέο άδεηεο θαη δηπιψκαηα νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ. - Αγσληζηηθή άδεηα ζπκκεηέρνληνο (γηα κε πξνζσπηθέο ζπκκεηνρέο) - Δπίζεκα έγγξαθα αγσληζηηθνχ απηνθηλήηνπ - άδεηα θπθινθνξίαο, έιεγρνο θπξηφηεηαο ησλ απηνθηλήησλ, εμνπζηνδφηεζε, δειηίν ηαπηφηεηνο θιπ. Αλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ην βηβιίν ηεο ΔΘΔΑ, ην νπνίν ε γξακκαηεία ζθξαγίδεη ππνρξεσηηθά. - Iαηξηθέο βεβαηψζεηο (γηα αιινδαπνχο αγσληδφκελνπο) - Θα ζπκπιεξσζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο O ηερληθφο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα είλαη γεληθήο κνξθήο: Οξαηή ζπκθσλία ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηελ νκάδα πνπ έρεη δεισζεί, θχξηα φξγαλα αζθαιείαο, ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνλ KOK, εμνπιηζκφο θαη ξνπρηζκφο ηνπ πιεξψκαηνο θιπ. Καηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο ζα γίλεηαη ζε φια ηα απηνθίλεηα κε turbo έιεγρνο θαη ζθξάγηζε ησλ πεξηνξηζηψλ βάζεη ησλ άξζξσλ (νκάδα N) θαη (Οκάδα A) ηνπ παξαξηήκαηνο J. Σν ζαζί θαη ν θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ, είλαη δπλαηφλ λα ζθξαγηζζνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο νκάδαο ηνπ απηνθηλήηνπ (verification) ζα λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην πίζσ δεμί παξάζπξν. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΑΣΩΝ Σν άββαην 21 Μαΐνπ θαη ψξα 21:00 ζα νξγαλσζεί ε Δπίζεκε Παξνπζίαζε ησλ Πιεξσκάησλ ηνπ αγψλα ζηελ νπνία ΠΡΔΠΔΗ λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα πιεξψκαηα. Η Παξνπζίαζε απηή ζα δηεμαρζεί ζηελ Παξαιία ηνπ Βφινπ. Όια ηα απηνθίλεηα, νδεγνχκελα απφ ηα πιεξψκαηα ηνπο, πξέπεη λα παξνπζηαζζνχλ, ζε απηφλ ηνλ ρψξν, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20:00, κε ηνπνζεηεκέλεο ηηο πηλαθίδεο θαη ηνπο αξηζκνχο ζπκκεηνρήο ηνπ αγψλα. ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΔΛΔΓΥΟΗ ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ έιεγρνη ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξνπρηζκνχ, θαζψο θαη ηνπ απηνθηλήηνπ. 7

8 ΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΩΜΑΣΩΝ Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππεχζπλνο ψζηε ην απηνθίλεηφ ηνπ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Δάλ έρνπλ ηεζεί ζήκαηα ηαπηνπνίεζεο (βιέπε άξζξν θαη 56), είλαη επζχλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο λα παξακείλνπλ αλέπαθα κέρξη ην ηέινο ηνπ αγψλα. Δάλ δελ ππάξρνπλ, απηφ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. Δίλαη επίζεο επζχλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο λα βεβαησζεί ψζηε θάζε ηκήκα ηνπ απη/ηνπ πνπ έρεη κεηαθηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ λα επαλαηνπνζεηεζεί ζσζηά. Κάζε παξαβίαζε ή παξαράξαμε ησλ ζεκάησλ ζθξάγηζεο πνπ ζα δηαπηζησζεί, ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. ΑΡΘΡΟ 11: ΣΔΛΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΛΗΚΟ PARΚ FERME Σν parc fermé ιήγεη 10 ιεπηά κεηά ην ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ, εθηφο αλ νη Αγσλνδίθεο απνθαζίζνπλ παξάηαζε. Όζνη αγσληδφκελνη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα ηερληθφ ζέκα πξέπεη λα ηελ θαηαζέζνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ parc fermé. Ο ηειηθφο ηερληθφο έιεγρνο ζα γίλεη ζην ρψξν ηνπ Σεξκαηηζκνχ (Παξαιία Βφινπ) κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο ην ζπλεξγείν φπνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ηπρφλ πεξαηηέξσ ηερληθφο έιεγρνο ζε πεξίπησζε έλζηαζεο είλαη ηνπ Υξ. Δπαγγέινπ. ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο ηειηθφο ηερληθφο έιεγρνο, πνπ πξνβιέπεη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ, πνπ ελεξγνχλ απηεπάγγειηα ή κεηά απφ έλζηαζε ή κε εηζήγεζε ηνπ αιπηάξρε ζηνπο αγσλνδίθεο. ΑΡΘΡΟ 12: ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ, δειαδή νη ζηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο θαη ρξφλνπ, εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ εηδηθψλ δηαδξνκψλ, αλαζπγθξφηεζεο θαη πεξηνρψλ λεθξνχ ρξφλνπ, ζα ζεκαηνδνηνχληαη κε εγθεθξηκέλεο πηλαθίδεο, ζχκθσλα κε ηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ Σνπιάρηζηνλ πέληε κέηξα πξηλ θαη κεηά ηνλ ζηαζκφ, θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ δξφκνπ, ζα ηνπνζεηεζνχλ πξνζηαηεπηηθή ζήηα ψζηε λα γίλνληαη νη εξγαζίεο ησλ ζηαζκψλ ρσξίο πξφβιεκα. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΑΘΜΔΤΖ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Η δηάξθεηα ζηάζκεπζεο κέζα ζηνλ ρψξν νπνηνπδήπνηε ζηαζκνχ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη εξγαζίεο ηνπ ζηαζκνχ. ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Οη ζηαζκνί πξέπεη λα είλαη έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ ηδαληθή ψξα άθημεο ηνπ πξψηνπ δηαγσληδφκελνπ απηνθηλήηνπ. Θα θιείζνπλ 15 ιεπηά απφ ηνλ ηδαληθφ ρξφλν δηέιεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δηαγσληδφκελνπ πιεξψκαηνο, ζπλ ην φξην ζέζεο εθηφο αγψλα, εθηφο αλ ν αιπηάξρεο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. ΔΗΡΑ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ε θάζε ζηαζκφ ηα πιεξψκαηα πξέπεη λα εηζέξρνληαη κε ηε ζσζηή ζεηξά θαη κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αγψλα, κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζηνλ απνθιεηζκφ, πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηνλ αιπηάξρε. Η επαλείζνδνο ζηνλ ρψξν ηνπ ζηαζκνχ απαγνξεχεηαη. ΟΓΖΓΗΔ ΚΡΗΣΩΝ Σα πιεξψκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ θξηηψλ νπνηνπδήπνηε ζηαζκνχ. Με εθαξκνγή απηνχ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. Σα εκβιήκαηα ησλ εθφξσλ & ησλ Τπεπζχλσλ ησλ ηαζκψλ ειέγρνπ είλαη ηα αθφινπζα: Τπεχζπλνη ηαζκψλ Διέγρνπ: ΚΟΚΚΙΝΑ Κξηηέο Υξνλνκέηξεο: ΚΙΣΡΙΝΑ Δλδηάκεζνη Φχιαθεο: ΠΡΑΙΝΑ 8

9 ΑΡΘΡΟ 13: ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΔΥ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ηνπο ζηαζκνχο απηνχο νη θξηηέο ζεκεηψλνπλ ζην θαξλέ ηελ ψξα επίδνζήο ηνπ. Η εγγξαθή ηνπ ρξφλνπ ζα γίλεη ζε νινθιεξσκέλα ιεπηά. ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΛΟΓΩ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΜΔΓΗΣΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ Κάζε θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά ηνπ ηδαληθνχ ρξφλνπ κεηαμχ δχν ΔΥ, ή ζηνλ ηεξκαηηζκφ θάζε ηκήκαηνο ή/θαη Μέξαο ηνπ αγψλα, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απνθιεηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο αγσληδφκελνο απφ ηνλ αιπηάξρε. Παξφια απηά, ην πιήξσκα κπνξεί λα επαλεθθηλήζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν Πξσηάζιεκα, εάλ εθαξκφδεηαη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ απνθιεηζκνχ ιακβάλεηαη ππφςε ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο θαη φρη ν ρξφλνο ησλ πνηλψλ (10 δεπηεξφιεπηα γηα θάζε ιεπηφ). ΠΡΟΑΦΗΞΖ ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηα πιεξψκαηα λα κεηψζνπλ κε ηελ πξνάθημε ηελ θαζπζηέξεζε πνπ επηθέξεη απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ Ο απνθιεηζκφο ιφγσ ππέξβαζεο ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο θαζπζηέξεζεο κπνξεί λα αλαθνηλσζεί κφλν ζην ηέινο ελφο ηκήκαηνο ή ζην ηέινο κηαο Μέξαο. ΑΡΘΡΟ 15: ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ Καηά ηελ άθημή ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο αλαζπγθξφηεζεο ηα πιεξψκαηα ζα ιάβνπλ νδεγίεο γηα ηελ ψξα εθθίλεζήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα νδεγήζνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαηεπζείαλ ζην parc fermé, φπνπ νη θηλεηήξεο πξέπεη λα ζβήζνπλ θαη ηα πιεξψκαηα πξέπεη λα απνρσξήζνπλ. Όηαλ ε αλαζπγθξφηεζε δελ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά ηα πιεξψκαηα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηνλ ρψξν απηήο ηεο αλαζπγθξφηεζεο. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ Μεηά απφ αλαζπγθξφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Μέξαο, ηα απηνθίλεηα ζα επαλεθθηλήζνπλ κε ηε ζεηξά άθημεο ζην πξνεγνχκελν ηκήκα. ΑΡΘΡΟ 16: ΓΔΝΗΚΑ ROAD BOOK (βηβιίν δηαδξνκήο) ε φινπο ηνπο αγσληδφκελνπο ζα παξαδνζεί road book πνπ ζα πεξηέρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ππνρξεσηηθήο δηαδξνκήο. Απηή ε δηαδξνκή θαη ηα δηαγξάκκαηα θαηεχζπλζεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. Η κέζε σξηαία ηαρχηεηα ζηηο απιέο δηαδξνκέο είλαη βάζε ηνπ ΚΟΚ. Tα πιήξσκα ηα πξέπεη λα αθνινπζνχλ αθξηβψο ηε δηαδξνκή πνπ αλαθέξεηαη ζην road book ρσξίο λα παξεθθιίλνπλ νχηε απφ ηνλ θαζνξηζκέλν δξφκν νχηε απφ ηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ζέξβηο. Σν road Book ζα δηαηίζεηαη απφ ηελ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ( Λ.Α.Β ) ηελ Πέκπηε 12 Μαΐνπ ΚΑΡΝΔ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα ζα παξαδνζεί ζε θάζε πιήξσκα έλα θαξλέ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη ρξφλνη θάιπςεο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν ζπλερφκελσλ ζηαζκψλ ειέγρνπ ρξφλνπ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ε επίζεκε ψξα είλαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν ηειεθσληθφο αξηζκφο Απψιεηα ηνπ θαξλέ επηθέξεη απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη ζην ΔΚΑΣΟΣΟ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. ηνλ αγψλα ζα ρξεζηκνπνηείηαη απηφκαην ζχζηεκα έθδνζεο απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη transponders. Με ηε δηέιεπζε ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηα ζεκεία ρξνλνκέηξεζεο ησλ εηδηθψλ δηαδξνκψλ ιακβάλεηαη απηφκαηα ε ηαπηφηεηα θαη ν ρξφλνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη κεηαδίδνληαη αζχξκαηα ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα. Ο αγσληδφκελνο ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ηνλ ρξφλν ηνπ θαζψο θαη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζην Stop (Δ.Γ. Ράιιπ). Σν ζχζηεκα κεηαδίδεη επίζεο αζχξκαηα θαη άκεζα ζηε γξακκαηεία ην ρξφλν δηέιεπζεο ηνπ.δ.υ. θαη ην ρξφλν εθθίλεζεο ηηο Αθεηεξίεο Δ.Γ. Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ ζα δεκνζηεχνληαη άκεζα: 1. ηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο ΟΜΑΔ, 2. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Λ.Α.ΒΟΛΟΤ, Η έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη απφ ηελ εηαηξεία INFOMEGA. 9

10 ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ε είζνδνο ηνπ Παξαηεξεηή ζηηο εηδηθέο δηαδξνκέο ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν 50 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ 1 νπ απη/ηνπ, Δάλ ηνπο πηάζεη ην πινεγφ 0 ηελ ψξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εηδηθή, πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ, λα παξθάξνπλ θαη λα πεξηκέλνπλ λα πεξάζεη θαη ν νπξαγφο πξηλ ζπλερίζνπλ. ΑΡΘΡΟ 17: ΔΚΚΗΝΖΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΩΝ ΑΦΔΣΖΡΗΑ Οη εηδηθέο δηαδξνκέο εθθηλνχλ απφ ζέζε ζηάζεο κε ην απηνθίλεην λα βξίζθεηαη ζηε γξακκή εθθίλεζεο. ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΔΚΚΗΝΖΖ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα ν θξηηήο ζα γξάςεη ζην θαξλέ λέα ψξα θαη ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη έλα ιεπηφ γηα θάζε ιεπηφ ή θιάζκα ιεπηνχ θαζπζηέξεζεο. Κάζε πιήξσκα πνπ αξλείηαη λα εθθηλήζεη ηελ εηδηθή δηαδξνκή, ζηελ ψξα θαη ζηε ζεηξά πνπ ηνπ έρεη θαζνξηζζεί, ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο, αζρέησο αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ή φρη ε εηδηθή δηαδξνκή. Κάζε απηνθίλεην πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθηλήζεη απφ ηε γξακκή εθθίλεζεο κέζα ζην δηάζηεκα ησλ 20 δεπηεξνιέπησλ πνπ αθνινπζνχλ ην ζήκα εθθίλεζεο, ζα απνθιείεηαη θαη ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο ζε αζθαιή ζέζε. ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Όηαλ ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο θαζπζηεξήζεη πάλσ απφ 20 ιεπηά ηφηε ζα πεξάζεη πινεγφ απη/ην πξηλ μεθηλήζεη ην επφκελν αγσληζηηθφ, ψζηε λα εηδνπνηήζεη ην θνηλφ φηη ε εηδηθή πξφθεηηαη λα επαλεθθηλήζεη. Δλαιιαθηηθά ε εηδηθή ζα ζηακαηήζεη. ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΔΚΚΗΝΖΖ Η ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 1ε παξάβαζε 10 δεπηεξφιεπηα ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 2ε παξάβαζε 1 ιεπηφ ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 3ε παξάβαζε 3 ιεπηά ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα Δπηπιένλ παξαβάζεηο: ηε θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξχηεξεο θπξψζεηο απφ ηνπο αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. ΑΡΘΡΟ 18: ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΓΡΑΜΜΖ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ Ο ηεξκαηηζκφο ησλ εηδηθψλ δηαδξνκψλ γίλεηαη κε θφξα (flying). Απαγνξεχεηαη ε ζηάζε κεηαμχ ηεο θίηξηλεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο θαη ηεο πηλαθίδαο ΣΟΠ θαη θάζε παξάβαζε ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. Η ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη ζηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ θσηνθχηηαξνπ ππνζηεξηδφκελνπ απφ εθεδξηθά ρξνλφκεηξα ρεηξφο. Οη ρξνλνκέηξεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ, ε νπνία ζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα πνπ θέξεη θαξφ ζεκαία ζε θφθθηλν θφλην. ΣΑΘΜΟ STOP Σν πιήξσκα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ ζηαζκφ ειέγρνπ ηνπ πνπ ζεκαηνδνηείηαη κε θφθθηλε πηλαθίδα ΣΟΠ, γηα λα γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ρξφλνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ ζην θαξλέ. Αλ νη ρξνλνκέηξεο δελ κπνξέζνπλ λα κεηαδψζνπλ ακέζσο ηελ αθξηβή ψξα ηεξκαηηζκνχ ζηνπο θξηηέο ηνπ ηνπ, νη ηειεπηαίνη κπνξνχλ λα ζθξαγίζνπλ κφλν ηελ θάξηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη ε εγγξαθή ηνπ ρξφλνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε επφκελε νπδέηεξε δψλε ή ζηνλ επφκελν ζηαζκφ αλαζπγθξφηεζεο. ΑΡΘΡΟ 19: ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο, νη αγσλνδίθεο ζα δψζνπλ ζε θάζε πιήξσκα πνπ επεξεάζζεθε ηνλ ρξφλν πνπ ζεσξνχλ σο πην δίθαην. Μνιαηαχηα, θάζε πιήξσκα ππεχζπλν ή ζπλππεχζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο εηδηθήο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα σθειεζεί απφ απηφ ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε. 10

11 ΑΡΘΡΟ 20: ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ Όπνηε έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε εηδηθή δηαδξνκή ην πιήξσκα πξέπεη λα θνξά αλαγλσξηζκέλα θξάλε, θαη φιν ηνλ απαηηνχκελν ξνπρηζκφ θαη εμνπιηζκφ αζθαιείαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Παξάξηεκα L Κεθάιαην ΙΙΙ - Δμνπιηζκφο νδεγψλ θαη λα έρεη δεκέλεο ηηο δψλεο αζθαιείαο. ΖΜΑΣΑ SOS - ΟΚ Κάζε road book πεξηιακβάλεη, ζαλ νπηζζφθπιιν, ζε δηάζηαζε Α4 (δηπισκέλν), έλα θφθθηλν ζήκα SOS θαη απφ ηε κέζα πιεπξά έλα πξάζηλν ΟΚ. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο φπνπ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή επέκβαζε, πξέπεη, λα επηδεηρζεί ακέζσο ην θφθθηλν ζήκα SOS ζηα επφκελα απηνθίλεηα. Κάζε πιήξσκα πνπ ηνπ επηδεηθλχεηαη ην θφθθηλν SOS ή δεη έλα απηνθίλεην λα έρεη ππνζηεί ζνβαξφ αηχρεκα φπνπ ηα δχν κέιε ηνπ πιεξψκαηνο βξίζθνληαη κέζα ζην απηνθίλεην, αιιά δελ επηδεηθλχνπλ ην θφθθηλν SOS, ζα ζηακαηήζεη ακέζσο θαη ρσξίο εμαίξεζε γηα λα δψζεη βνήζεηα. Δπίζεο ζα ζηακαηήζνπλ φια ηα απηνθίλεηα πνπ αθνινπζνχλ. Σν δεχηεξν απηνθίλεην πνπ ζα θηάζεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο ζα πξνρσξήζεη γηα λα ελεκεξψζεη ηνλ ακέζσο επφκελν ελδηάκεζν θξηηή. Σα επφκελα απηνθίλεηα ζα αλνίμνπλ ηνλ δξφκν γηα λα πιεζηάζνπλ ηα απηνθίλεηα άκεζεο βνήζεηαο. Κάθε πλήρωμα ποσ είναι ζε θέζη να ζσμμορθωθεί, αλλά δεν ζσμμορθώνεηαι με ασηόν ηον κανόνα, θα αναθερθεί ζηοσς Αγωνοδίκες. ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ δελ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα, έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα επηδείμεη θαζαξά ην ζήκα ΟΚ ζηα επφκελα απηνθίλεηα. Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ην απηνθίλεην πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην ζήκα ΟΚ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνια νξαηφ απφ ηνπο άιινπο αγσληδφκελνπο. Σν road book πεξηιακβάλεη κηα ζειίδα πνπ αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία αηπρήκαηνο. Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη απφ έλα αγψλα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γηα απηή ηελ εγθαηάιεηςε ηνπο νξγαλσηέο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη ζα επηβάιιεηαη πνηλή, θαηά ηελ θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ Αλ έλα πιήξσκα αλακεηρζεί ζε αηχρεκα φπνπ ηξαπκαηίζηεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο ή ν ζπλνδεγφο πξέπεη λα αλαθέξεη ην γεγνλφο ζηνλ επφκελν ελδηάκεζν πνπ αλαθέξεηαη ζην road book θαη πνπ ζεκαηνδνηείηαη ζηε δηαδξνκή. Οη λφκνη ηεο ρψξαο ζηελ νπνία γίλεηαη ν αγψλαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα. ΚΟΚΚΗΝΟ ΣΡΗΓΩΝΟ Κάζε δηαγσληδφκελν απηνθίλεην πξέπεη λα κεηαθέξεη έλα θφθθηλν αληαλαθιαζηηθφ ηξίγσλν ην νπνίν, ζε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην ζηακαηήζεη ζε κηα εηδηθή δηαδξνκή, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απφ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ζε εκθαλέο ζεκείν, ηνπιάρηζηνλ 50κ. πξηλ ην απηνθίλεην, ψζηε λα πξνεηδνπνηεί ηνπο νδεγνχο πνπ αθνινπζνχλ. ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή, ζηελ θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ. Απηφ ην ηξίγσλν πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αθφκα θαη αλ ην ζηακαηεκέλν απηνθίλεην είλαη εθηφο δξφκνπ. ΥΡΖΖ ΚΗΣΡΗΝΩΝ ΖΜΑΗΩΝ Πεξλψληαο κπξνζηά απφ κηα επηδεηθλπφκελε θίηξηλε ζεκαία ν νδεγφο πξέπεη λα κεηψζεη ακέζσο ηαρχηεηα, λα θξαηήζεη απηή ηε κεησκέλε ηαρχηεηα κέρξη ην ηέινο ηεο εηδηθήο θαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ησλ θξηηψλ ή ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ άκεζεο επέκβαζεο. Οη ζεκαίεο ζα επηδεηθλχνληαη ζε φια ηα ζεκεία πνπ πξνεγνχληαη ηνπ αηπρήκαηνο. Με ζπκκφξθσζε κε απηφλ ηνλ θαλφλα ζα επηθέξεη πνηλή ζηελ θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ. Σν πιήξσκα ζην νπνίν επηδείρζεθε ε θίηξηλε ζεκαία ζα ιάβεη έλα ζεσξεηηθφ ρξφλν γηα ηελ εηδηθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35. Η θίηξηλε ζεκαία ζα επηδεηθλχεηαη ζηα πιεξψκαηα κφλν κεηά απφ εληνιή ηνπ αιπηάξρε. Η θίηξηλε ζεκαία ζα επηδεηθλχεηαη κφλν απφ θξηηή πνπ θνξά ην δηαθξηηηθφ γηιέθν επάλσ ζην νπνίν θαίλεηαη ην ζήκα ηνπ ελδηακέζνπ (θεξαπλφο). Ο ρξφλνο επίδεημεο ηεο ζεκαίαο ζα θαηαγξάθεηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο αγσλνδίθεο απφ ηνλ αιπηάξρε. Δθηφο απφ ηελ θίηξηλε ζεκαία θακία άιιε ζεκαία δελ επηηξέπεηαη λα επηδεηθλχεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. Η θίηξηλε ζεκαία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ζεκείν κε ελδηάκεζν θξηηή (ηνπνζεηεκέλνο πεξίπνπ θάζε 5ρικ). 11

12 ΑΡΘΡΟ 21: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ SERVICE εκεησηέσλ φηη ζην θπιαζζφκελν ρψξν ηνπ service park νπδέλ άιιν απηνθίλεην, νηνπδήπνηε, είλαη επηηξεπηφ λα εηζέξρεηαη πέξαλ ησλ απζηεξψο θαζνξηδνκέλσλ. ην ρψξν ηνπ park ferme νπδείο επηηξέπεηαη λα εηζέξρεηαη, πιελ θάπνηαο έθηαθηεο αλάγθεο ή ιφγνπ, νπφηε ν εηζεξρφκελνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο νξγάλσζεο. ΔΚΣΔΛΔΖ SERVICE Σν πιήξσκα, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηα κέζα πνπ έρεη καδί ηνπ ζην απηνθίλεην, θαη ρσξίο εμσηεξηθή θπζηθή βνήζεηα, κπνξεί λα θάλεη ζέξβηο ζην απηνθίλεηφ ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε ζηηγκή εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζέξβηο απαγνξεχεηαη ξεηά. ΠΡΟΩΠΗΚΟ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΟ SERVICE Η παξνπζία πξνζσπηθνχ ή νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν ηεο νκάδαο, απαγνξεχεηαη ζε απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ην δηαγσληδφκελν απηνθίλεηφ ηνπ, εθηφο: - ηα service parks - ηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ - Όπνπ επηηξέπεηαη κε δειηίν πιεξνθνξηψλ. - ηηο εηδηθέο δηαδξνκέο, (απφ ηελ θίηξηλε πηλαθίδα ζηελ αξρή ηνπ ΔΥ κέρξη ηελ πηλαθίδα ΣΟΠ, ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο). - ην δηάζηεκα πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ζε ρψξν αλακνλήο. - Όηαλ ηα δηαγσληδφκελα απηνθίλεηα αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην road book, είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνχλ ηνλ ίδην δξφκν(νπο) κε ηα άηνκα ηεο νκάδαο ηνπο, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζα ζηακαηήζνπλ ζην ίδην ζεκείν ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. ΑΡΘΡΟ 22: SERVICE PARK ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΜΔΑ ΣΑ SERVICE PARK Η ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζηα service park απαγνξεχεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20 ρικ/ψξα. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ην γεγνλφο δελ ζα επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε. ΑΡΘΡΟ 23: ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΟΝΣΑΗ ΣΑ SERVICE PARK ΑΡΗΘΜΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ SERVICE Κάζε ζπκκεηέρνλ απηνθίλεην πνπ παίξλεη εθθίλεζε ζηνλ αγψλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 1 απηνθίλεην ζέξβηο ην πνιχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Απηά ηα απηνθίλεηα ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο πηλαθίδεο Service νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ απηνθηλήηνπ. ΑΡΘΡΟ 24: ΑΓΔΗΑΜΑ ΣΟΤ ΡΔΕΔΡΒΟΤΑΡ ΚΑΤΗΜΟΤ & ΓΔΜΗΜΑ ΣΟΤ ΣΟ SERVICE PARK Όηαλ, ζαλ κέξνο ηνπ ζέξβηο, θξηζεί απαξαίηεην (π.ρ. ε αιιαγή δεμακελήο θαπζίκνπ ή αληιίαο), ην άδεηαζκα ή/θαη ην γέκηζκα επηηξέπεηαη ζε έλα service park κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: - Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζε γλψζε ησλ νξγαλσηψλ, - ηνλ ρψξν ζα βξίζθεηαη ππξνζβεζηήξαο κε ρεηξηζηή έηνηκν λα παξέκβεη - Καηά ηελ ψξα ηνπ αδεηάζκαηνο / γεκίζκαηνο δελ ζα γίλεηαη άιιε εξγαζία πάλσ ζην απηνθίλεην, - Πεξηκεηξηθά γχξσ απφ ην απηνθίλεην ζα ππάξρεη έλαο επαξθήο ρψξνο αζθαιείαο, - ην απηνθίλεην ζα πξνζηεζεί κφλν ην απαξαίηεην θαχζηκν γηα λα θηάζεη ζηελ ακέζσο επφκελε δψλε αλεθνδηαζκνχ. ΑΡΘΡΟ 25: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Γηα ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξνζηεζνχλ φινη νη ρξφλνη ησλ εηδηθψλ δηαδξνκψλ θαη φιεο νη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο, καδί κε νπνηεζδήπνηε άιιεο πνηλέο πνπ εθθξάδνληαη ζε ρξφλν. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα νη θαηαηάμεηο πνπ ζα αλαθνηλψλνληαη ζα είλαη νη παξαθάησ: Αλεπίζεκεο Καηαηάμεηο Σκεκαηηθέο Αλεπίζεκεο Καηαηάμεηο: δεκνζηεχνληαη ζην ηέινο ηεο Μέξαο. Πξνζσξηλή Σειηθή Καηάηαμε: ζα δεκνζηεπζεί ζην ηέινο ηνπ αγψλα. Δπίζεκε Σειηθή Καηάηαμε: ζα δεκνζηεπζεί ζην ηέινο ηνπ αγψλα. 12

13 ΑΡΘΡΟ 26: ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΦΔΔΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΖ ή ΔΦΔΖ Κάζε έλζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ έλα δηαγσληδφκελν ζα κεηαβηβάδεηαη ζηνπο αγσλνδίθεο πξνο εμέηαζε θαη απφθαζε (άξζξν 171 θαη επφκελα ηνπ ΔAK). ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΝΣΑΖ Σν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζε 350,00 επξψ. ΚΑΣΑΘΔΖ Σν παξάβνιν ηερληθψλ εξγαζηψλ νξίδεηαη απφ εγθχθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ή απφ ηνπο Αγσλνδίθεο, αλ ε απαηηνχκελε εξγαζία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εγθχθιην απηή. ΔΞΟΓΑ Σα έμνδα γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξχλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή ή ηνλ αγσληδφκελν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έλζηαζε αλ απηή γίλεη δεθηή. Αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη αλ ηα έμνδα πνπ έγηλαλ ιφγσ ηεο έλζηαζεο (ηερληθφο έιεγρνο, κεηαθνξά θιπ) είλαη κεγαιχηεξα απφ ην πνζφ πνπ θαηαηέζεθε, ε δηαθνξά επηβαξχλεη ηνλ εληζηάκελν. ε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ηα έμνδα είλαη ιηγφηεξα ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά. ΔΦΔΔΗ Σν παξάβνιν ηεο έθεζεο είλαη 700,00 επξψ. ΑΡΘΡΟ 27: ΑΠΟΝΟΜΖ ΑΠΟΝΟΜΖ Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 22 Μαΐνπ 2011 ζην HOTEL Park θαη ψξα 18:00. ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΖ Καηάινγνο θππέιισλ πνπ απνλέκνληαη εηο δηπινχλ. Γεληθή Καηάηαμε (Ν - Α - R - E) ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο Κχπειια Γεληθή Καηάηαμε F2 (Ν - Α - R - E) ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο Κχπειια Γεληθή Καηάηαμε F3 (Ν - Α - R - E) ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο Κχπειια Καηάηαμε Μειώλ ηεο Λ. Α. Βόινπ ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο κέιε ηεο Λ.Α.Βφινπ Κχπειια Καηάηαμε Κιάζεωλ ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Κχπειια ηνπο 3 πξψηνπο θάζε θιάζεο, εθφζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια ζηνπο 2 πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια κφλν ζηνπο πξψηνπο. Αλ εθθηλήζνπλ ιηγφηεξα απφ 3 ηφηε απηή ε θιάζε ζπκπηχζζεηαη κε ηελ ή ηηο ακέζσο αλψηεξεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, εάλ ηα απηνθίλεηα ηεο αλψηαηεο θιάζεο νκάδαο δελ ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ, δελ ζα αλαθνηλσζεί ληθεηήο απηήο ηεο θιάζεο. ΑΠΟΤΗΑ Κάζε νδεγφο θαη θάζε ζπλνδεγφο πνπ θέξδηζε πξέπεη λα παξεπξεζεί ζηελ ηειεηή απνλνκήο. Δθηφο απφ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, γηα θάζε απνπζία κπνξεί λα επηβιεζεί ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 13

14 ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΑΣΤΥΖΚΑΣΟ 1. Όινη νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ηνπ άξζξνπ Αζθάιεηα αγσληδνκέλσλ ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Οάιιπ θαη ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο. 2. Όηαλ επηδεηρζεί ην θόθθηλν SOS είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΟ λα ζηακαηήζεηε θαη λα βνεζήζεηε ην πιήξσκα πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Δίζηε ππνρξεσκέλνη λα βνεζήζεηε ηνλ/ηνπο ηξαπκαηία/εο θαη λα βεβαησζείηε όηη ηα νρήκαηα αζθαιείαο ζα ελεξγνπνηεζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 3. Ρν πξώην πιήξσκα πνπ ζα θηάζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα ζηακαηήζεη θαη λα ελεκεξώζεη ην πιήξσκα ηνπ επόκελνπ απηνθηλήηνπ γηα όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. 4. Ρν επόκελν απηό απηνθίλεην πξέπεη λα δώζεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζηνλ ακέζσο επόκελν ελδηάκεζν πνπ κπνξεί λα είλαη ν ηεξκαηηζκόο. - Αξηζκό ζπκκεηνρήο ηνπ πιεξώκαηνο πνπ ελεπιάθε ζην αηύρεκα. - Δάλ κέινο ηνπ πιεξώκαηνο ή ζεαηήο έρεη εγθισβηζζεί κέζα ή έμσ από ην απηνθίλεην. - Ρόπν ηνπ αηπρήκαηνο, δει. ηελ θνληηλόηεξε δηαζηαύξσζε ή ηνπιίπα ηνπ road book ή ρηιηόκεηξν. 5. Ρα επόκελα απηνθίλεηα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ, αθήλνληαο δίνδν γηα ηα απηνθίλεηα άκεζεο επέκβαζεο, εάλ έρεη επηδεηρζεί ην θόθθηλν SOS ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΑΦΑΙΔΗΑ 6. Όινη νη αγσληδόκελνη πνπ ζα ζηακαηήζνπλ ζε κία εηδηθή δηαδξνκή πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ην θόθθηλν ηξίγσλν ηνπο ηνπιάρηζηνλ 50κ. πξηλ από ην απηνθίλεην αθόκα θαη αλ απηό είλαη εθηόο δξόκνπ. 7. Ρα ηειέθσλα άκεζεο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο είλαη: & Δάλ εγθαηαιείςεηε πξέπεη πξώηα λα εηδνπνηήζεηε ηελ νξγάλσζε ζηα ηειέθσλα: & Κεηά θαη ην νπξαγό απηνθίλεην ε νξγάλσζε ζα ζηείιεη ην Γεξαλνθόξν ηεο ΔΙΞΑ ζην ζεκείν πνπ βξίζθεζηε. Ρν Γεξαλνθόξν είλαη ππνρξεσκέλν λα ζαο κεηαθέξεη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. Πε πεξίπησζε πνπ βξίζθεζηε εθηόο δξόκνπ, εάλ ην Γεξαλνθόξν ηεο ΔΙΞΑ δελ κπνξεί λα ζαο παξέρεη ηελ δπλαηή βνήζεηα ηόηε κε δηθά ζαο έμνδα θαιείηε εηδηθό όρεκα (γεξαλό) γηα ηνλ απεγθισβηζκό ζαο. 9. Θάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ηνλ αγώλα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ην ζρεηηθό έληππν πνπ ππάξρεη ζην road book θαη καδί κε ην θαξλέ λα ηα παξαδώζεη ζην πιεζηέζηεξν ΠΔΣ ή ζην νπξαγό απηνθίλεην ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 14

15 ΒΟΙΟ: 11 Απριλίου 2011 ΩΡΑ: 18:00 ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΑΛΑΙΤΣΗΘΟ ΓΡΟΚΟΙΟΓΗΟ ΑΓΩΛΑ ΔΥ Ο ΒΟΙΟ ΑΦΔΣΖΡΗΑ: ΚΛΖΚΔΗΝ ΖΟΥΥΛ ΞΑΟΑΙΗΑ αξηζηεξά ζηελ ΝΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝΠ αθνινπζείηε δεμηά ηελ ΝΓΝ Θ. ΘΑΟΡΑΙΖ Δηζέξρεζζε ζηνλ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ αθνινπζείηε αξηζηεξά ηελ ΝΓΝ ΑΙΙΖΠ ΚΔΟΗΑΠ ΑΓ. ΡΟΗΑΓΑ ΞΝΟΡΑΟΗΑ.Δ.Υ. 1 ΠΟΡΣΑΡΗΑ - Δ.Γ. 1 ΑΙΤΘΟΠΔΣΡΑ ΣΑΛΗΑ.Δ.Υ. 2 ΥΑΛΗΑ - Δ.Γ. 2 ΘΑΡΑΒΩΚΑ - ΚΑΘΟΟΑΣΖ ΑΛΖΙΗΝ ΘΗΠΠΝΠ.Δ.Υ. 3 Δ.Γ. 3 ΘΗΟ REGROUPING SERVICE PARK - ΣΑΛΗΑ - αθνινπζείηε δεμηά ην δξόκν πξνο ρσξηό ΓΟΑΘΔΗΑ αθνινπζείηε ηελ νδό Γξαθείαο ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΔΘΛ. ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ αθνινπζείηε ηελ ΝΓΝ ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΗΝ ζπλερίδεηε ζηελ ΝΓΝ ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΒΝΙΝ ΑΓΟΗΑΠ - ΒΝΙΝΠ αθνινπζείηε δεμηά ηελ ΝΓΝ ΠΡΑΓΗΝ ζπλερίδεηε αξηζηεξά ζηελ ΝΓΝ ΞΖΙΔΥΠ Θεζέσο ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΑΞΝΙΙΥΛΝΠ αθνινπζείηε ινμόο αξηζηεξά ηελ ΝΓΝ ΑΙΘΗΞΖΠ ζηξίβεηε αξηζηεξά θαη εηζέξρεζηε ζηνλ Ξεξηθεξεηαθό αθνινπζείηε αξηζηεξά ηελ ΝΓΝ ΑΙΙΖΠ ΚΔΟΗΑΠ ΑΓ. ΡΟΗΑΓΑ ΞΝΟΡΑΟΗΑ -.Δ.Υ. 4 ΠΟΡΣΑΡΗΑ - Δ.Γ. 4 ΑΙΤΘΟΠΔΣΡΑ ΣΑΛΗΑ.Δ.Υ. 5 ΥΑΛΗΑ - Δ.Γ. 5 ΘΑΡΑΒΩΚΑ - ΚΑΘΟΟΑΣΖ ΑΛΖΙΗΝ ΘΗΠΠΝΠ.Δ.Υ. 6 Δ.Γ. 6 ΘΗΟ - ΣΑΛΗΑ - αθνινπζείηε δεμηά ην δξόκν πξνο ρσξηό ΓΟΑΘΔΗΑ αθνινπζείηε ηελ νδό Γξαθείαο ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΔΘΛ. ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ αθνινπζείηε ηελ ΝΓΝ ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΗΝ ζπλερίδεηε ζηελ ΝΓΝ ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΒΝΙΝ ΑΓΟΗΑΠ - ΒΝΙΝΠ αθνινπζείηε ηελ ΝΓΝ ΞΝΙΚΔΟΖ ζηξίβεηε ζηελ ΝΓΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝΠ αξηζηεξά ζηελ ΝΓΝ ΓΑΚΒΔΡΑ αξηζηεξά ζηελ ΝΓΝ ΗΑΠΥΛΝΠ - ΔΥ 6Α ΒΟΙΟ ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ Ρν ζύλνιν ηεο δηαδξνκήο απνηειείηαη από 172,82 ρικ θαη πεξηιακβάλεη 6 εηδηθέο δηαδξνκέο εθ ησλ νπνίσλ νη 3 επαλαιακβάλνληαη. Ρα ρηιηόκεηξα ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ είλαη 73,80. Ζ Ιέζρε Απηνθηλήηνπ Βόινπ ζα ιάβεη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ νκαιή θαη άξηηα δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα. 15

16 ΒΟΙΟ: 11 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2011 ΩΡΑ: 18:30 ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΘΔΔΗ: ΣΑΘΚΩΛ ΔΙΔΓΥΟΤ ΥΡΟΛΟΤ (ΔΥ) ΔΗΓΗΘΩΛ ΓΗΑΓΡΟΚΩΛ (ΔΓ).Δ.Υ. 0 : ΒΟΙΟ (ΑΦΔΣΖΡΗΑ) Κπξνζηά ζην Κλεκείν ησλ Ζξώσλ ζην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζηελ παξαιία ηνπ Βόινπ..Δ.Υ : 1 4 ΠΟΡΣΑΡΗΑ Πηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ Ξνξηαξηά όπνπ δεμηά ηζηκεληέλην δξνκάθη, θαη αξηζηεξά ρσκάηηλν πιάησκα θαη πηλαθίδα Hotel & Spa ΞΝΟΡΑΟΗΑ Bar Restaurant ΒΗΙΙΑ ΞΝΟΡΑΟΗΑ. Δ. Γ. : 1 4 ΑΙΤΘΟΠΔΣΡΑ ΑΦΔΣΖΡΗΑ: 100 κέηξα. κεηά όπνπ δεμηά θαη αξηζηεξά πιάησκα, θαη πηλαθίδα Ξνξηαξηά ηέινο. FLYING : Ξξηλ ηνλ νηθηζκό ΣΑΛΗΑ όπνπ δεμηά Μελνδνρείν Ρν Σάλη ηνπ Εαθείξε θαη αξηζηεξά Μελνδνρείν CHANIA PALACE STOP : 400 κέηξα κεηά, όπνπ δηαζηαύξσζε 2αο ΚΠΔΞ & Hotel ΚΑΛΘΝΠ..Δ.Υ : 2 5 ΥΑΛΗΑ Πηε δηαζηαύξσζε κε ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ΑΓΟΗΝΙΔΘΔΠ, 50 κέηξα κεηά. Δ. Γ. : 2 5 ΘΑΡΑΒΩΚΑ ΑΦΔΣΖΡΗΑ: 100 κέηξα κεηά ην ΠΔΣ, όπνπ δεμηά κηθξό πιάησκα. FLYING : Πηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ Καθξπξάρε όπνπ δεμηά Τπγεία θξνύησλ ΑΓΓΔΙΗΘΑ STOP : 400 κέηξα κεηά, όπνπ αξηζηεξά Ραβέξλα ΚΑΡΘΑΣΑ..Δ.Υ : ΑΓ. ΔΤΣΑΘΗΟ 3-6 Κεηά ηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ Θηζζόο όπνπ αξηζηεξή ζηξνθή θαη δεμηά αξρή κεγάινπ ηζηκεληέληνπ ηνίρνπ ρσκαηόδξνκνο πξνο εθθιεζία Αγ. Δπζηάζηνο Δ. Γ. : 3-6 ΘΗΟ ΑΦΔΣΖΡΗΑ: 100 κέηξα κεηά FLYING : Ξξηλ ην parking ηνπ Σηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Αγξηόιεπθεο όπνπ δεμηά ζηξνθή θαη κεγάιν δέληξν θαη αξηζηεξά ρσκάηηλν πιάησκα. STOP : 400 κέηξα κεηά, όπνπ δεμηά κηθξό πιάησκα..δ.υ : 3Α : ΥΑΛΗΑ ΑΛΑΤΓΘΡΟΣΖΖ IN Πην 2 ν Parking ηνπ Σηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Αγξηόιεπθεο..Δ.Υ: 3B: ΥΑΛΗΑ ΑΛΑΤΓΘΡΟΣΖΖ ΔΥΗΣ - SERVICE PARK IN Πην 1 ν Parking ηνπ Σηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Αγξηόιεπθεο..Δ.Υ: 3Γ : SERVICE PARK ΔΥΗΣ Πηελ έμνδν ηνπ 1 νπ Parking ηνπ Σηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Αγξηόιεπθεο..Δ.Υ : 6A ΒΟΙΟ (ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ) Κπξνζηά ζην Κλεκείν ησλ Ζξώσλ ζην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζηελ παξαιία ηνπ Βόινπ. 16

17 ΒΟΙΟ: 11 Απριλίου 2011 ΩΡΑ: 19:00 ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΤΠΔΤΘΤΛΟ ΥΔΔΩΛ ΚΔ ΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΟΚΟΠΟΤΙΟ Θα είλαη παξώλ ζηελ Γξακκαηεία, ζηνλ Ρερληθό Έιεγρν, ζηελ Ρειεηή Δθθίλεζεο, ζηελ εθθίλεζε θαη ζηνλ Ρεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 17

18 ΒΟΙΟ: ΩΡΑ: : ΠΡΟΘΔΖ ΔΛΣΑΖ Ν Αγσληδόκελνο κε Λν ζπκκεηνρήο πξνηίζεκαη λα ππνβάιισ έλζηαζε θαηά ηνπ/ησλ: Ξαξειήθζε από ηνλ: (Νλνκαηεπώλπκν) Ν Αγσληδόκελνο πνγξαθή - Η πρόζεζε έλζηαζες σποβάιιεηαη ζηο ακέζως επόκελο ΕΥ από εθεί ποσ ζας δεκηοσργήζεθε ηο πρόβιεκα, γηα λα έτεηε ηο δηθαίωκα έλζηαζες ζηο ηέιος ηοσ αγώλα. 18

19 ΒΟΙΟ: ΩΡΑ: : Δ Λ Σ Α Ζ Ν Αγσληδόκελνο κε Λν ζπκκεηνρήο ππνβάιισ έλζηαζε θαηά ηνπ/ησλ: Ξαξειήθζε από ηνλ ΑΙΡΑΟΣΖ Ν Αγσληδόκελνο πνγξαθή Ώξα Ξαξαιαβήο: - Η έλζηαζε σποβάιιεηαη ζηολ Αισηάρτε ζσλοδεσκέλε από παράβοιο 450 ζηα τροληθά όρηα ποσ ορίδεη ο Γεληθός Καλοληζκός θαη παρακέλεηε ζηε δηάζεζε ηες Οργάλωζες κέτρη ηελ εθδίθαζε ηες. Γηα ηετληθές εργαζίες σποτρεούζηε λα θαηαβάιιεηε ηο ποζό ποσ ζα ζας ορίζοσλ οη Αγωλοδίθες πρηλ ηελ εθδίθαζε ηες έλζηαζες. 19

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010 Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ... 2. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΓΔΗΑ ΞΝΓΖΙΑΡΗΠΡΖ... 3. ΠΡΝΙΔΠ / ΘΟΑΛΖ / ΞΝΓΖΙΑΡΑ... 4. ΞΑΡΖΚΑΡΑ / ΑΛΑΞΡΓΚΑΡΑ... 5. ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑ Η ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗ Η ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑ Η ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗ Η ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C, C, D, D, BE, CE, CE, DE, DE Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δνθηκαζίεο θαη ηνλ έιεγρν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα ΑΠΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ... 3 1. ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ... 3 2. ΜΟΝΗΜΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ... 5 3. Ζ ΜΠΑΛΑ... 5 4. Ζ ΡΑΚΔΣΑ... 6 5. ΔΡΒΗΡΧΝ ΚΑΗ ΛΑΜΒΑΝΧΝ... 8 6. ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΑΗ ΔΡΒΗ... 8 7. ΣΟ ΔΡΒΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός

Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1.1. Οη δύν Κηλήζεηο 1.1.1. ην άζιεκα ηεο Άξζεο Βαξψλ ε ΗWF αλαγλσξίδεη δχν θηλήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α)

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Γ Ζ Μ Ο Υ Α Ν Η Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΥΔΓΗΩΝ για ηην ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΖ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΕΩΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ ΠΟΛΖ ΥΑΝΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΩΝ Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα