ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γξακκαηεία Αγώλα, Γξαθείν Ρύπνπ, Ξίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Πει. 2 Άξζξν 1 - Νξγάλσζε Πει. 3 Άξζξν 2 Γεληθνί Όξνη Άξζξν 3 Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ αγώλα Άξζξν 4 Πηνηρεία Ραπηόηεηαο Απηνθηλήησλ Πει. 4 Άξζξν 5 Γεθηά (θαηάιιεια) Απηνθίλεηα Άξζξν 6 Ππκκεηνρέο Άξζξν 7 Ξαξάβνια Ππκκεηνρήο Πει. 5,6 Άξζξν 8 Αλαγλσξίζεηο Πει. 6,7 Άξζξν 9 Ξξηλ ηελ Δθθίλεζε Άξζξν 10 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα Πει. 7 Άξζξν 11 Ρειηθόο έιεγρνο Άξζξν 12 Πηαζκνί ειέγρνπ Πει. 8 Άξζξν 13 Πηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ ΠΔΣ Άξζξν 14 Απνθιεηζκόο ιόγσ θαζπζηέξεζεο Άξζξν 15 Πηαζκνί Αλαζπγθξόηεζεο Άξζξν 16 Γεληθά Πει. 9 Άξζξν 17 Δθθίλεζε Δ.Γ. Άξζξν 18 Ρεξκαηηζκόο Δ.Γ. Άξζξν 19 Γηαθνπή Δ.Γ. Πει. 10 Άξζξν 20 Αζθάιεηα αγσληδνκέλσλ Πει. 11 Άξζξν 21 Γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Service Άξζξν 22 Service Park Άξζξν 23 Νρήκαηα πνπ επηηξέπνληαη ζην S.P. Άξζξν 24 Άδεηαζκα ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ & γέκηζκα ζην S.P. Άξζξν 25 Απνηειέζκαηα Πει. 12 Άξζξν 26 Δλζηάζεηο & Δθέζεηο Άξζξν 27 Απνλνκή Πει. 13 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16 ΥΟΑΟΗΝ 1 νπ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ Πει. 17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΞΔΘΛΝΠ ΠΣΔΠΔΥΛ ΚΔ ΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝΠ Πει. 18 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΞΟΝΘΔΠΖ ΔΛΠΡΑΠΖΠ Πει. 19 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΔΛΠΡΑΠΖ Πει. 20 Πύκβνια Γηαδξνκήο ROAD BOOK 1

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Γευτέρα 25 Απριλίου Σετάρτη 11 Καΐου 22:00 Πέμπτη 12 Καΐου Γευτέρα 16 Καΐου Έλαξμε Δγγξαθώλ Ιήμε Δγγξαθώλ Γηαλνκή Road Book Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου Γεκνζίεπζε Ξίλαθα Ππκκεηερόλησλ άββατο 21 Καΐου Ρερληθόο & Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο Απη/ησλ 15:00-18:00 Συνεταιριστικό Ι. ΚΤΕΟ Βόλου άββατο 21 Καΐου 18:00 Παραλία Βόλου Δλεκέξσζε Aγσληδνκέλσλ άββατο 21 Καΐου 17:30 άββατο 21 Καΐου 18:00 1 ε Ππλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ Γεκνζίεπζε Ξίλαθα Δθθηλνύλησλ άββατο 21 Καΐου 21:00 Παραλία Βόλου Θυριακή 22 Καΐου Ρειεηή Δθθίλεζεο Ξιεξσκάησλ Δθθίλεζε Αγώλα 10:00 Παραλία Βόλου Θυριακή 22 Καΐου 15:38 Θυριακή 22 Καΐου Θυριακή 22 Καΐου 17:00 Ρεξκαηηζκόο 1 νπ Απηνθηλήηνπ Ρειηθόο Ρερληθόο Έιεγρνο Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ Θυριακή 22 Καΐου 18:00 Hotel Park Απνλνκή Δπάζισλ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ - ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ - ΔΠΗΖΜΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ Η Γξακκαηεία, θαζψο θαη ην Γξαθείν Σχπνπ, ζα ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά έσο ηελ Παξαζθεπή 20 Μαΐνπ 2011 ζηα Γξαθεία ηεο Λ. Α. Βφινπ. Γηεύζπλζε: Θεζέσο 27 Βφινο Σει & fax: Website Απφ ην άββαην 21 Μαΐνπ 2011 ζην HOTEL Park Γειεγηψξγε 2 απφ ηηο 08:00 έσο 21:00. Σει: Fax: Οη αγωληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. 2

3 APΘPO 1: ΟΡΓΑΝΩΖ O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο Αζιεηηθνχ Κψδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Δζληθνχ Αζιεηηθνχ Καλνληζκνχ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΔΘ.Δ.Α θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. KAΘOPIMO Ολνκαζία αγψλα: 32 ν ΡΑΛΛΤ ΚΔΝΣΑΤΡΟ 2011 Οξγαλσηήο: ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ( Λ.Α.Β ) OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH Πξόεδξνο: Μέιε : ΚΛΔΙΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΡΑΓΗ ΝΙΚΟ ΦΤΓΔΣΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΣΔΛΔΥΖ ΚΑΗ ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ Πξόεδξνο Αγωλνδηθώλ: Αγωλνδίθεο: ΚΛΔΙΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΡΟΤΦΑΛΙΑ ΟΦΟΚΛΗ Παξαηεξεηήο EΘEΠA: Αιπηάξρεο: ΓΑΡΟΤΦΑΛΙΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βνεζόο Αιπηάξρε: ΔΤΦΡΑΙΜΟΓΛΟΤ ΜΙΥΑΛΗ Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα: ΜΠΔΣΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Δπηθεθαιήο Σ. Δ: ΣΙΚΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ Σερληθνί Έθνξνη: ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΥΡΗΣΟ ΚΟΤΜΠΛΑΚΗ ΣΑΤΡΟ Τπεύζ. κε αγωληδόκελνπο : ΚΟΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ Τπεύζπλνο αζθαιείαο: ΣΡΑΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Τπεύζπλε Σύπνπ: ΓΑΡΟΤΦΑΛΙΑ ΣΑΟΤΛΑ Δπηθεθαιήο γηαηξόο: ΣΑΜΝΑ ΚΩΝ/ΝΟ

4 APΘPO 2: ΓENIKOI OPOI Σν 32 ν Ράιιπ Κέληαπξνο πξνζκεηξά φπσο νξίδεη ε πξνθήξπμε 2011 ηεο ΔΠΑ/ΔΘ.Δ.Α ΑΡΘΡΟ 3: ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ πλνιηθή ρηιηνκεηξηθή δηαδξνκή ηνπ αγψλα 172,82 Αξηζκφο εηδηθψλ δηαδξνκψλ (3 επαλαιακβαλφκελεο) 6 χλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθψλ δηαδξνκψλ 73,80 Αξηζκφο ηκεκάησλ δηαδξνκήο 2 Αξηζκφο ζθειψλ 1 Σχπνο νδνζηξψκαηνο Άζθαιηνο ΑΡΘΡΟ 4: ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΑ Κάζε πιήξσκα ζα πξνκεζεπζεί κε λνχκεξα αλαγλψξηζεο πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα απηνθίλεηά ηνπο, ζηηο νξηδφκελεο ζέζεηο, πξηλ ηνλ ηερληθφ έιεγρν. Οπνηαδήπνηε δηαθήκηζε ζ απηή ηελ αλαγλψξηζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη δηαγσληδφκελνη/ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχλ λα ηελ αξλεζνχλ. ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΠΟΡΣΑ Κάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζζεί απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε δχν πηλαθίδεο γηα ηηο εκπξφο πφξηεο. Κάζε πηλαθίδα ζα ηνπνζεηείηε νξηδφληηα ζηελ κπξνζηηλή άθξε θάζε κπξνζηηλήο πφξηαο. Η πάλσ πιεπξά ηεο πηλαθίδαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 7 κε 10 cm θάησ απφ ηελ γξακκή ηνπ παξαζχξνπ. Γχν αξηζκνχο γηα θάζε πίζσ πιατλφ παξάζπξν. Απηνί νη αξηζκνί ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην επάλσ ηκήκα ησλ πίζσ πιατλψλ παξαζχξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην φλνκα ηνπ νδεγνχ. Οη Αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζηηο πφξηεο θαη ζηα πιατλά παξάζπξα λα ηνπνζεηεζνχλ αθξηβψο φπσο ην ζρεδηάγξακκα θαη φρη νπνπδήπνηε αιινχ. ΠΗΩ ΠΛΑΗΝΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην επάλσ ηκήκα ησλ πίζσ πιατλψλ παξαζχξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην φλνκα ηνπ νδεγνχ. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Δπηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο λα ηνπνζεηνχλ νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε πάλσ ζηα απηνθίλεηα ηνπο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: - λα κελ αληηβαίλεη ηνπο Νφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο FIA θαη ηεο ΔΘΔΑ. - λα κελ είλαη πξνζβιεηηθέο, - λα κελ έρνπλ ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ πεξηερφκελν, - λα αθνινπζεί ην άξζξν , - λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο κέζα απφ ηα παξάζπξα. ΟΝΟΜΑΣΑ ΟΓΖΓΩΝ ΚΑΗ ΤΝΟΓΖΓΩΝ Σν επίζεην ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηα δχν πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελα ζηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο. Σα επίζεηα ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη: Σν πξψην γξάκκα θεθαιαίν θαη ηα ππφινηπα κηθξά θαη ζε ιεπθφ ρξψκα (ίδην χςνο γξακκάησλ γηα νδεγφ θαη ζπλνδεγφ). Δπίζεο δελ απαηηείηαη ε νκάδα αίκαηνο. 4

5 APΘPO 5: ΓΔΚΣΑ (ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ) ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ Aπηνθίλεηα Παξαγσγήο (Oκάδαο N - Ν1, Ν2, Ν3, Ν4) Aπηνθίλεηα Tνπξηζκνχ (Oκάδαο A - Α5, Α6, Α7, Α8), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ WRC Aπηνθίλεηα Oκάδαο E (βιέπε ηερληθφ θαλνληζκφ ηεο ΔΠΑ/EΘ.E.A). Απηνθίλεηα Οκάδαο R. Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο N ππνδηαηξνχληαη ζε 4 θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ ηνπο. N 1 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. N 2 θιάζε : πάλσ απφ 1400 έσο 1600 θ. εθ. N 3 θιάζε : πάλσ απφ 1600 έσο 2000 θ. εθ. N 4 θιάζε : πάλσ απφ 2000 θ. εθ. θαη Super 2000 Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο A, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ World Rally Cars, ππνδηαηξνχληαη ζε 4 θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ ηνπο: A 5 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. A 6 θιάζε : πάλσ απφ 1400 έσο1600 θ. εθ. A 7 θιάζε : πάλσ απφ 1600 έσο 2000 θ. εθ. θαη R3 A 8 θιάζε : πάλσ απφ 2000 θ. εθ. Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο E, ππνδηαηξνχληαη ζε 4 θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ ηνπο: EE 9 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. EE 10 θιάζε : πάλσ απφ 1400 έσο1600 θ. εθ. EE 11 θιάζε : πάλσ απφ 1600 έσο 2000 θ.εθ. EE 12 θιάζε : πάλσ απφ 2000 θ. εθ. Σα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη θαη βαζκνινγνχληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή ηεο Ν. (π.ρ. ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1). ΑΡΘΡΟ 6: ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Όπνηνο θάηνρνο αγσληζηηθήο άδεηαο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγψλα νθείιεη λα ζηείιεη ην παξάβνιν πνπ απαηηείηαη θαη ζπκπιεξσκέλε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα, έσο ηελ Σεηάξηε 11 Μαΐνπ 2011 θαη ψξα 22:00. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπλνδεγφ κπνξνχλ λα δεισζνχλ κέρξη ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν. Η δήισζε απηή κπνξεί λα ζηαιεί κε fax ζηε δηεχζπλζε: Λ. Α. ΒΟΛΟΤ: ΘΖΔΩ 27 ΣΖΛ & FAX: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ο ζπκκεηέρσλ κπνξεί ειεχζεξα λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ δήισζε ζηε δήισζή ηνπ κε άιιν ηεο ίδηαο νκάδαο θαη ίδηαο θιάζεο, σο ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. ΑΛΛΑΓΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ ή/θαη ΜΔΛΟΤ/ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ Η αιιαγή ηνπ ζπκκεηέρνληνο επηηξέπεηαη κέρξη ηε ιήμε ησλ ζπκκεηνρψλ. Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπκκεηνρψλ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε: - ησλ νξγαλσηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ - ησλ αγσλνδηθψλ κεηά ηελ έλαξμε απηνχ ηνπ ειέγρνπ θαη πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πίλαθα ησλ πιεξσκάησλ πνπ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ. Μφλν ε ΔΠΑ/ΔΘΔΑ έρεη ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε είηε θαη ησλ δχν κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο είηε ηνπ ζπκκεηέρνληα (φηαλ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αληηθαηαζηαζέληα νδεγφ). ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ ΚΑΗ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ Η ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ θαη ην πιήξσκα ζέηνπλ ηνλ εαπηψλ ηνπο ζηελ αζιεηηθή δηθαηνδνζία φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ΓΑΚ/ΔΑΚ θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπο, ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαλνληζκφ ηνπ ξάιιπ. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδνκέλνπ/ζπκκεηέρνληα ή νδεγνχ γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο ιφγνπο άξλεζήο ηεο (Άξζξν 74 EAK). H απφξξηςε ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν ην αξγφηεξν 2 κέξεο κέρξη ηελ πξψηε εξγάζηκε κέξα κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθψλ. ΑΡΘΡΟ 7: ΠAPABOΛA YMMETOXH ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Σα παξάβνια πκκεηνρήο θαζψο θαη ε δηαβάζκηζε ηνπο, αλάινγα κε ηελ χπαξμε ε φρη πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο θαζνξίδνληαη κε ηελ ηζρχνπζα εγθχθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Με πξναηξεηηθή δηαθήκηζε Οξγαλσηή: 5

6 Γηα ηδηώηεο: 350 Γηα Ννκηθά πξόζωπα: 600 Υσξίο πξναηξεηηθή δηαθήκηζε Οξγαλσηή: Γηα ηδηώηεο: 700 Γηα Ννκηθά πξόζωπα: 900 ΑΠΟΓΟΥΖ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζα γίλεη δεθηή κφλν αλ ζπλνδεχεηαη απφ νιφθιεξν ην παξάβνιν ή απφ απφδεημε θαηαβνιήο ζε ηξάπεδα. ΔΘΝΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΑΡΟΤΦΑΛΙΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ: - ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή. - ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγψλαο. ΜΔΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζα επηζηξέθεηαη ζε πνζνζηφ 50% ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: Α) Όηαλ δεισζεί ε ζπκκεηνρή θαη θαηαβιεζεί ην παξάβνιν, αιιά δελ εκθαληζηεί ν ζπκκεηέρνληαο. Β) Όηαλ δελ πεξάζεη απφ ηνλ Σ.Δ. ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ Απηνθίλεηα Αλαγλσξίζεσλ Απαγνξεχνληαη ηα Ν4, Α/8 θαη Δ/12 Απηνθίλεηα ζπκβαηηθά ή ηχπνπ Jeep έσο 2500 cc, αηκνζθαηξηθά ή έσο 1600 cc turbo. Σν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη κνλφρξσκν, ρσξίο δηαθεκίζεηο, ρσξίο απηνθφιιεηα θιπ. O θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. Σν θηβψηην ηαρπηήησλ πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. H εμάηκηζε πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο θαη πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα επηηξεπφκελα φξηα ζνξχβνπ ηεο ρψξαο. Οη αλαξηήζεηο είλαη ειεχζεξεο. Οη δψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε παξφκνηα ρξψκαηα κε απηά ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. Αγσληζηηθά εμαξηήκαηα (roll bar, πξφζζεηεο πξνζηαηεπηηθέο πνδηέο, θιπ) ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ. Σα κπάθεη θαζίζκαηα επηηξέπνληαη. Οη δάληεο είλαη ειεχζεξεο θαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ: Διεχζεξα ειαζηηθά, εθηφο απφ slicks. Σν πιήξσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα ειαθξφ ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο (ρσξίο θξάλε). Γηάξθεηα Οη αλαγλσξίζεηο επηηξέπνληαη κφλν κεηά ηε ιήμε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ηε δηαλνκή ηνπ road book, ζα γίλεηαη απφ ηελ Πέκπηε 12 Μαΐνπ κέρξη ηελ έλαξμε (ψξα 15:00 άββαην 21/4) ηνπ Σερληθνχ ειέγρνπ. Ο αξηζκφο ησλ δηειεχζεσλ είλαη ειεχζεξνο. Σνλίδεηαη φηη ε νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσξίζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη λα κελ παξελνρινχληαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Η ΔΠΑ/ΔΘΔΑ θαη νη Οξγαλσηέο ζα επνπηεχνπλ κε εηδηθά ζπλεξγεία, ηε ζπκκφξθσζε ησλ αγσληδνκέλσλ κε ηνλ Κ.Ο.Κ. Σνλίδεηαη φηη νη αλαγλσξίζεηο πνπ δελ ζα γίλνληαη απζηεξά ππφ ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, ζεσξνχληαη παξάλνκεο θαη επηζχξνπλ ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α.5. Πξνζνρή: ε θάζε πεξίπησζε ε αζθάιεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ νδεγψλ πξέπεη λα είλαη ζεβαζηά θαη νη αγσληδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηνλ ΚΟΚ. Τπελζπκίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσξίζεσλ νη δξφκνη είλαη αλνηθηνί ζηελ θπθινθνξία. Καλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηηο αλαγλωξίζεηο Κάζε πιήξσκα, ζε φιε ηε δηάξθεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί αλαγλσξίζεηο, νθείιεη λα θέξεη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ κπξνζηηλνχ παξκπξίδ ηελ θίηξηλε πηλαθίδα αλαγλσξίζεσλ, πνπ ζα πξνκεζεπηεί απφ ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Η παξαιαβή απηή κπνξεί λα γίλεη κε ηελ έθδνζε ηεο αγσληζηηθήο άδεηαο. Τπελζπκίδεηαη φηη ε θάξηα απηή δελ είλαη εηήζηα θαη ηζρχεη ανξίζησο. O αλαθεξφκελνο ζηελ θάξηα αξηζκφο ζα αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγσληδφκελν. Η κε ζπκκφξθσζε επηθέξεη ρξεκαηηθή πνηλή 100 επξψ θαη ε θαη εμαθνινχζεζε παξάιεηςε 200 επξψ. Η κέγηζηε ηαρχηεηα ζηηο εηδηθέο θαη ζηηο απιέο δηαδξνκέο είλαη 70 ρικ/σξα (60 ρικ ζηνπο ρσκάηηλνπο αγψλεο), εθηφο αλ νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νξίδνπλ κηθξφηεξν φξην ηαρχηεηαο. Η ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ζα επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ κε ηε ρξήζε radar. Οη κεηξήζεηο ηνπ radar δελ ζα επηδέρνληαη ακθηζβήηεζε. 6

7 Δπηηξέπεηαη ε νδήγεζε κε θνξά αληίζεηε απφ ηε θνξά ηνπ αγψλα. Σνλίδεηαη φηη νη αγσληδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα θιείλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην δξφκν κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε. Πνηλέο ηνπο παξαβάηεο φισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, κεηά απφ θαηαγγειία απφ ηελ Oξγάλσζε ή απφ Kξηηέο γεγνλφησλ, αξκφδηνπο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, ή Αζηπλνκηθφ Όξγαλν, επηβάιινληαη νη εμήο πνηλέο: Πξψηε παξάβαζε: Πνηλή κέρξη 5 Γεχηεξε παξάβαζε: Πνηλή κέρξη απνθιεηζκφ θαη παξαπνκπή ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνηλψλ ζα ιακβάλεηαη ππ φςε φιε ε αγσληζηηθή πεξίνδνο. ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΚΚΗΝΖΖ ΓΔΝΗΚΑ Σα απηνθίλεηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ηερληθφ έιεγρν θαη απφ εθπξφζσπν ηεο νκάδαο. ηνλ ηερληθφ έιεγρν νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ φια ηα αληηθείκελα έλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ HANS πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Θα ειεγρζεί ε ζπκθσλία κε ην Παξάξηεκα L, Κεθάιαην III. Σν πιήξσκα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην πιήξεο επηθπξσκέλν δειηίν αλαγλψξηζεο. Οη ηερληθνί έθνξνη κπνξεί λα δεηήζνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Μπνξεί λα καξθαξηζηεί ην κπινθ ηνπ θηλεηήξα θαη ην ζαζί. Δάλ κεηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν έλα απηνθίλεην βξεζεί λα κελ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο ηερληθνχο ή/θαη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο, νη Αγσλνδίθεο κπνξεί λα νξίζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα κέρξη ηελ νπνία ην απηνθίλεην πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλν ή λα ηνπ απαγνξέςνπλ ηελ εθθίλεζε. ε θάζε πιήξσκα πνπ ζα θαζπζηεξήζεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη/ή ζηνλ ηερληθφ έιεγρν, ζηνλ ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ζα απαγνξεπηεί ε εθθίλεζε ζηνλ αγψλα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ ζα θξηζεί απφ ηνπο Aγσλνδίθεο. Γηα ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο βιέπε θαη εγθχθιην 2, ζέκα ΙΙΙ. - Αγσληζηηθέο άδεηεο θαη δηπιψκαηα νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ. - Αγσληζηηθή άδεηα ζπκκεηέρνληνο (γηα κε πξνζσπηθέο ζπκκεηνρέο) - Δπίζεκα έγγξαθα αγσληζηηθνχ απηνθηλήηνπ - άδεηα θπθινθνξίαο, έιεγρνο θπξηφηεηαο ησλ απηνθηλήησλ, εμνπζηνδφηεζε, δειηίν ηαπηφηεηνο θιπ. Αλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ην βηβιίν ηεο ΔΘΔΑ, ην νπνίν ε γξακκαηεία ζθξαγίδεη ππνρξεσηηθά. - Iαηξηθέο βεβαηψζεηο (γηα αιινδαπνχο αγσληδφκελνπο) - Θα ζπκπιεξσζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο O ηερληθφο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα είλαη γεληθήο κνξθήο: Οξαηή ζπκθσλία ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηελ νκάδα πνπ έρεη δεισζεί, θχξηα φξγαλα αζθαιείαο, ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνλ KOK, εμνπιηζκφο θαη ξνπρηζκφο ηνπ πιεξψκαηνο θιπ. Καηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο ζα γίλεηαη ζε φια ηα απηνθίλεηα κε turbo έιεγρνο θαη ζθξάγηζε ησλ πεξηνξηζηψλ βάζεη ησλ άξζξσλ (νκάδα N) θαη (Οκάδα A) ηνπ παξαξηήκαηνο J. Σν ζαζί θαη ν θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ, είλαη δπλαηφλ λα ζθξαγηζζνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο νκάδαο ηνπ απηνθηλήηνπ (verification) ζα λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην πίζσ δεμί παξάζπξν. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΑΣΩΝ Σν άββαην 21 Μαΐνπ θαη ψξα 21:00 ζα νξγαλσζεί ε Δπίζεκε Παξνπζίαζε ησλ Πιεξσκάησλ ηνπ αγψλα ζηελ νπνία ΠΡΔΠΔΗ λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα πιεξψκαηα. Η Παξνπζίαζε απηή ζα δηεμαρζεί ζηελ Παξαιία ηνπ Βφινπ. Όια ηα απηνθίλεηα, νδεγνχκελα απφ ηα πιεξψκαηα ηνπο, πξέπεη λα παξνπζηαζζνχλ, ζε απηφλ ηνλ ρψξν, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20:00, κε ηνπνζεηεκέλεο ηηο πηλαθίδεο θαη ηνπο αξηζκνχο ζπκκεηνρήο ηνπ αγψλα. ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΔΛΔΓΥΟΗ ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ έιεγρνη ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξνπρηζκνχ, θαζψο θαη ηνπ απηνθηλήηνπ. 7

8 ΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΩΜΑΣΩΝ Ο ζπκκεηέρσλ είλαη ππεχζπλνο ψζηε ην απηνθίλεηφ ηνπ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Δάλ έρνπλ ηεζεί ζήκαηα ηαπηνπνίεζεο (βιέπε άξζξν θαη 56), είλαη επζχλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο λα παξακείλνπλ αλέπαθα κέρξη ην ηέινο ηνπ αγψλα. Δάλ δελ ππάξρνπλ, απηφ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. Δίλαη επίζεο επζχλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο λα βεβαησζεί ψζηε θάζε ηκήκα ηνπ απη/ηνπ πνπ έρεη κεηαθηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ λα επαλαηνπνζεηεζεί ζσζηά. Κάζε παξαβίαζε ή παξαράξαμε ησλ ζεκάησλ ζθξάγηζεο πνπ ζα δηαπηζησζεί, ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. ΑΡΘΡΟ 11: ΣΔΛΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΛΗΚΟ PARΚ FERME Σν parc fermé ιήγεη 10 ιεπηά κεηά ην ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ, εθηφο αλ νη Αγσλνδίθεο απνθαζίζνπλ παξάηαζε. Όζνη αγσληδφκελνη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα ηερληθφ ζέκα πξέπεη λα ηελ θαηαζέζνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ parc fermé. Ο ηειηθφο ηερληθφο έιεγρνο ζα γίλεη ζην ρψξν ηνπ Σεξκαηηζκνχ (Παξαιία Βφινπ) κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο ην ζπλεξγείν φπνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ηπρφλ πεξαηηέξσ ηερληθφο έιεγρνο ζε πεξίπησζε έλζηαζεο είλαη ηνπ Υξ. Δπαγγέινπ. ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο ηειηθφο ηερληθφο έιεγρνο, πνπ πξνβιέπεη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ, πνπ ελεξγνχλ απηεπάγγειηα ή κεηά απφ έλζηαζε ή κε εηζήγεζε ηνπ αιπηάξρε ζηνπο αγσλνδίθεο. ΑΡΘΡΟ 12: ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ, δειαδή νη ζηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο θαη ρξφλνπ, εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ εηδηθψλ δηαδξνκψλ, αλαζπγθξφηεζεο θαη πεξηνρψλ λεθξνχ ρξφλνπ, ζα ζεκαηνδνηνχληαη κε εγθεθξηκέλεο πηλαθίδεο, ζχκθσλα κε ηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ Σνπιάρηζηνλ πέληε κέηξα πξηλ θαη κεηά ηνλ ζηαζκφ, θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ δξφκνπ, ζα ηνπνζεηεζνχλ πξνζηαηεπηηθή ζήηα ψζηε λα γίλνληαη νη εξγαζίεο ησλ ζηαζκψλ ρσξίο πξφβιεκα. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΑΘΜΔΤΖ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Η δηάξθεηα ζηάζκεπζεο κέζα ζηνλ ρψξν νπνηνπδήπνηε ζηαζκνχ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη εξγαζίεο ηνπ ζηαζκνχ. ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Οη ζηαζκνί πξέπεη λα είλαη έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ ηδαληθή ψξα άθημεο ηνπ πξψηνπ δηαγσληδφκελνπ απηνθηλήηνπ. Θα θιείζνπλ 15 ιεπηά απφ ηνλ ηδαληθφ ρξφλν δηέιεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δηαγσληδφκελνπ πιεξψκαηνο, ζπλ ην φξην ζέζεο εθηφο αγψλα, εθηφο αλ ν αιπηάξρεο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. ΔΗΡΑ ΣΑΘΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ε θάζε ζηαζκφ ηα πιεξψκαηα πξέπεη λα εηζέξρνληαη κε ηε ζσζηή ζεηξά θαη κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αγψλα, κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζηνλ απνθιεηζκφ, πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηνλ αιπηάξρε. Η επαλείζνδνο ζηνλ ρψξν ηνπ ζηαζκνχ απαγνξεχεηαη. ΟΓΖΓΗΔ ΚΡΗΣΩΝ Σα πιεξψκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ θξηηψλ νπνηνπδήπνηε ζηαζκνχ. Με εθαξκνγή απηνχ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. Σα εκβιήκαηα ησλ εθφξσλ & ησλ Τπεπζχλσλ ησλ ηαζκψλ ειέγρνπ είλαη ηα αθφινπζα: Τπεχζπλνη ηαζκψλ Διέγρνπ: ΚΟΚΚΙΝΑ Κξηηέο Υξνλνκέηξεο: ΚΙΣΡΙΝΑ Δλδηάκεζνη Φχιαθεο: ΠΡΑΙΝΑ 8

9 ΑΡΘΡΟ 13: ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΔΥ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ηνπο ζηαζκνχο απηνχο νη θξηηέο ζεκεηψλνπλ ζην θαξλέ ηελ ψξα επίδνζήο ηνπ. Η εγγξαθή ηνπ ρξφλνπ ζα γίλεη ζε νινθιεξσκέλα ιεπηά. ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΛΟΓΩ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΜΔΓΗΣΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ Κάζε θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά ηνπ ηδαληθνχ ρξφλνπ κεηαμχ δχν ΔΥ, ή ζηνλ ηεξκαηηζκφ θάζε ηκήκαηνο ή/θαη Μέξαο ηνπ αγψλα, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απνθιεηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο αγσληδφκελνο απφ ηνλ αιπηάξρε. Παξφια απηά, ην πιήξσκα κπνξεί λα επαλεθθηλήζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν Πξσηάζιεκα, εάλ εθαξκφδεηαη. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ απνθιεηζκνχ ιακβάλεηαη ππφςε ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο θαη φρη ν ρξφλνο ησλ πνηλψλ (10 δεπηεξφιεπηα γηα θάζε ιεπηφ). ΠΡΟΑΦΗΞΖ ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηα πιεξψκαηα λα κεηψζνπλ κε ηελ πξνάθημε ηελ θαζπζηέξεζε πνπ επηθέξεη απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ Ο απνθιεηζκφο ιφγσ ππέξβαζεο ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο θαζπζηέξεζεο κπνξεί λα αλαθνηλσζεί κφλν ζην ηέινο ελφο ηκήκαηνο ή ζην ηέινο κηαο Μέξαο. ΑΡΘΡΟ 15: ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ Καηά ηελ άθημή ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο αλαζπγθξφηεζεο ηα πιεξψκαηα ζα ιάβνπλ νδεγίεο γηα ηελ ψξα εθθίλεζήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα νδεγήζνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαηεπζείαλ ζην parc fermé, φπνπ νη θηλεηήξεο πξέπεη λα ζβήζνπλ θαη ηα πιεξψκαηα πξέπεη λα απνρσξήζνπλ. Όηαλ ε αλαζπγθξφηεζε δελ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά ηα πιεξψκαηα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηνλ ρψξν απηήο ηεο αλαζπγθξφηεζεο. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ Μεηά απφ αλαζπγθξφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο Μέξαο, ηα απηνθίλεηα ζα επαλεθθηλήζνπλ κε ηε ζεηξά άθημεο ζην πξνεγνχκελν ηκήκα. ΑΡΘΡΟ 16: ΓΔΝΗΚΑ ROAD BOOK (βηβιίν δηαδξνκήο) ε φινπο ηνπο αγσληδφκελνπο ζα παξαδνζεί road book πνπ ζα πεξηέρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ππνρξεσηηθήο δηαδξνκήο. Απηή ε δηαδξνκή θαη ηα δηαγξάκκαηα θαηεχζπλζεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. Η κέζε σξηαία ηαρχηεηα ζηηο απιέο δηαδξνκέο είλαη βάζε ηνπ ΚΟΚ. Tα πιήξσκα ηα πξέπεη λα αθνινπζνχλ αθξηβψο ηε δηαδξνκή πνπ αλαθέξεηαη ζην road book ρσξίο λα παξεθθιίλνπλ νχηε απφ ηνλ θαζνξηζκέλν δξφκν νχηε απφ ηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ζέξβηο. Σν road Book ζα δηαηίζεηαη απφ ηελ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ( Λ.Α.Β ) ηελ Πέκπηε 12 Μαΐνπ ΚΑΡΝΔ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα ζα παξαδνζεί ζε θάζε πιήξσκα έλα θαξλέ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη ρξφλνη θάιπςεο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν ζπλερφκελσλ ζηαζκψλ ειέγρνπ ρξφλνπ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ε επίζεκε ψξα είλαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν ηειεθσληθφο αξηζκφο Απψιεηα ηνπ θαξλέ επηθέξεη απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη ζην ΔΚΑΣΟΣΟ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. ηνλ αγψλα ζα ρξεζηκνπνηείηαη απηφκαην ζχζηεκα έθδνζεο απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη transponders. Με ηε δηέιεπζε ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηα ζεκεία ρξνλνκέηξεζεο ησλ εηδηθψλ δηαδξνκψλ ιακβάλεηαη απηφκαηα ε ηαπηφηεηα θαη ν ρξφλνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη κεηαδίδνληαη αζχξκαηα ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα. Ο αγσληδφκελνο ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ηνλ ρξφλν ηνπ θαζψο θαη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζην Stop (Δ.Γ. Ράιιπ). Σν ζχζηεκα κεηαδίδεη επίζεο αζχξκαηα θαη άκεζα ζηε γξακκαηεία ην ρξφλν δηέιεπζεο ηνπ.δ.υ. θαη ην ρξφλν εθθίλεζεο ηηο Αθεηεξίεο Δ.Γ. Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ ζα δεκνζηεχνληαη άκεζα: 1. ηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο ΟΜΑΔ, 2. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Λ.Α.ΒΟΛΟΤ, Η έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη απφ ηελ εηαηξεία INFOMEGA. 9

10 ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ε είζνδνο ηνπ Παξαηεξεηή ζηηο εηδηθέο δηαδξνκέο ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν 50 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ 1 νπ απη/ηνπ, Δάλ ηνπο πηάζεη ην πινεγφ 0 ηελ ψξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εηδηθή, πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ, λα παξθάξνπλ θαη λα πεξηκέλνπλ λα πεξάζεη θαη ν νπξαγφο πξηλ ζπλερίζνπλ. ΑΡΘΡΟ 17: ΔΚΚΗΝΖΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΩΝ ΑΦΔΣΖΡΗΑ Οη εηδηθέο δηαδξνκέο εθθηλνχλ απφ ζέζε ζηάζεο κε ην απηνθίλεην λα βξίζθεηαη ζηε γξακκή εθθίλεζεο. ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΔΚΚΗΝΖΖ ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα ν θξηηήο ζα γξάςεη ζην θαξλέ λέα ψξα θαη ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη έλα ιεπηφ γηα θάζε ιεπηφ ή θιάζκα ιεπηνχ θαζπζηέξεζεο. Κάζε πιήξσκα πνπ αξλείηαη λα εθθηλήζεη ηελ εηδηθή δηαδξνκή, ζηελ ψξα θαη ζηε ζεηξά πνπ ηνπ έρεη θαζνξηζζεί, ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο, αζρέησο αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ή φρη ε εηδηθή δηαδξνκή. Κάζε απηνθίλεην πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθηλήζεη απφ ηε γξακκή εθθίλεζεο κέζα ζην δηάζηεκα ησλ 20 δεπηεξνιέπησλ πνπ αθνινπζνχλ ην ζήκα εθθίλεζεο, ζα απνθιείεηαη θαη ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο ζε αζθαιή ζέζε. ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Όηαλ ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο θαζπζηεξήζεη πάλσ απφ 20 ιεπηά ηφηε ζα πεξάζεη πινεγφ απη/ην πξηλ μεθηλήζεη ην επφκελν αγσληζηηθφ, ψζηε λα εηδνπνηήζεη ην θνηλφ φηη ε εηδηθή πξφθεηηαη λα επαλεθθηλήζεη. Δλαιιαθηηθά ε εηδηθή ζα ζηακαηήζεη. ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΔΚΚΗΝΖΖ Η ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 1ε παξάβαζε 10 δεπηεξφιεπηα ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 2ε παξάβαζε 1 ιεπηφ ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 3ε παξάβαζε 3 ιεπηά ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα Δπηπιένλ παξαβάζεηο: ηε θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξχηεξεο θπξψζεηο απφ ηνπο αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. ΑΡΘΡΟ 18: ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΓΡΑΜΜΖ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟΤ Ο ηεξκαηηζκφο ησλ εηδηθψλ δηαδξνκψλ γίλεηαη κε θφξα (flying). Απαγνξεχεηαη ε ζηάζε κεηαμχ ηεο θίηξηλεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο θαη ηεο πηλαθίδαο ΣΟΠ θαη θάζε παξάβαζε ζα αλαθεξζεί ζηνπο αγσλνδίθεο. Η ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη ζηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ θσηνθχηηαξνπ ππνζηεξηδφκελνπ απφ εθεδξηθά ρξνλφκεηξα ρεηξφο. Οη ρξνλνκέηξεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ, ε νπνία ζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα πνπ θέξεη θαξφ ζεκαία ζε θφθθηλν θφλην. ΣΑΘΜΟ STOP Σν πιήξσκα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ ζηαζκφ ειέγρνπ ηνπ πνπ ζεκαηνδνηείηαη κε θφθθηλε πηλαθίδα ΣΟΠ, γηα λα γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ρξφλνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ ζην θαξλέ. Αλ νη ρξνλνκέηξεο δελ κπνξέζνπλ λα κεηαδψζνπλ ακέζσο ηελ αθξηβή ψξα ηεξκαηηζκνχ ζηνπο θξηηέο ηνπ ηνπ, νη ηειεπηαίνη κπνξνχλ λα ζθξαγίζνπλ κφλν ηελ θάξηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη ε εγγξαθή ηνπ ρξφλνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε επφκελε νπδέηεξε δψλε ή ζηνλ επφκελν ζηαζκφ αλαζπγθξφηεζεο. ΑΡΘΡΟ 19: ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο, νη αγσλνδίθεο ζα δψζνπλ ζε θάζε πιήξσκα πνπ επεξεάζζεθε ηνλ ρξφλν πνπ ζεσξνχλ σο πην δίθαην. Μνιαηαχηα, θάζε πιήξσκα ππεχζπλν ή ζπλππεχζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο εηδηθήο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα σθειεζεί απφ απηφ ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε. 10

11 ΑΡΘΡΟ 20: ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ Όπνηε έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε εηδηθή δηαδξνκή ην πιήξσκα πξέπεη λα θνξά αλαγλσξηζκέλα θξάλε, θαη φιν ηνλ απαηηνχκελν ξνπρηζκφ θαη εμνπιηζκφ αζθαιείαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Παξάξηεκα L Κεθάιαην ΙΙΙ - Δμνπιηζκφο νδεγψλ θαη λα έρεη δεκέλεο ηηο δψλεο αζθαιείαο. ΖΜΑΣΑ SOS - ΟΚ Κάζε road book πεξηιακβάλεη, ζαλ νπηζζφθπιιν, ζε δηάζηαζε Α4 (δηπισκέλν), έλα θφθθηλν ζήκα SOS θαη απφ ηε κέζα πιεπξά έλα πξάζηλν ΟΚ. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο φπνπ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή επέκβαζε, πξέπεη, λα επηδεηρζεί ακέζσο ην θφθθηλν ζήκα SOS ζηα επφκελα απηνθίλεηα. Κάζε πιήξσκα πνπ ηνπ επηδεηθλχεηαη ην θφθθηλν SOS ή δεη έλα απηνθίλεην λα έρεη ππνζηεί ζνβαξφ αηχρεκα φπνπ ηα δχν κέιε ηνπ πιεξψκαηνο βξίζθνληαη κέζα ζην απηνθίλεην, αιιά δελ επηδεηθλχνπλ ην θφθθηλν SOS, ζα ζηακαηήζεη ακέζσο θαη ρσξίο εμαίξεζε γηα λα δψζεη βνήζεηα. Δπίζεο ζα ζηακαηήζνπλ φια ηα απηνθίλεηα πνπ αθνινπζνχλ. Σν δεχηεξν απηνθίλεην πνπ ζα θηάζεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο ζα πξνρσξήζεη γηα λα ελεκεξψζεη ηνλ ακέζσο επφκελν ελδηάκεζν θξηηή. Σα επφκελα απηνθίλεηα ζα αλνίμνπλ ηνλ δξφκν γηα λα πιεζηάζνπλ ηα απηνθίλεηα άκεζεο βνήζεηαο. Κάθε πλήρωμα ποσ είναι ζε θέζη να ζσμμορθωθεί, αλλά δεν ζσμμορθώνεηαι με ασηόν ηον κανόνα, θα αναθερθεί ζηοσς Αγωνοδίκες. ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ δελ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα, έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα επηδείμεη θαζαξά ην ζήκα ΟΚ ζηα επφκελα απηνθίλεηα. Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ην απηνθίλεην πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην ζήκα ΟΚ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνια νξαηφ απφ ηνπο άιινπο αγσληδφκελνπο. Σν road book πεξηιακβάλεη κηα ζειίδα πνπ αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία αηπρήκαηνο. Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη απφ έλα αγψλα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γηα απηή ηελ εγθαηάιεηςε ηνπο νξγαλσηέο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη ζα επηβάιιεηαη πνηλή, θαηά ηελ θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ Αλ έλα πιήξσκα αλακεηρζεί ζε αηχρεκα φπνπ ηξαπκαηίζηεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο ή ν ζπλνδεγφο πξέπεη λα αλαθέξεη ην γεγνλφο ζηνλ επφκελν ελδηάκεζν πνπ αλαθέξεηαη ζην road book θαη πνπ ζεκαηνδνηείηαη ζηε δηαδξνκή. Οη λφκνη ηεο ρψξαο ζηελ νπνία γίλεηαη ν αγψλαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα. ΚΟΚΚΗΝΟ ΣΡΗΓΩΝΟ Κάζε δηαγσληδφκελν απηνθίλεην πξέπεη λα κεηαθέξεη έλα θφθθηλν αληαλαθιαζηηθφ ηξίγσλν ην νπνίν, ζε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην ζηακαηήζεη ζε κηα εηδηθή δηαδξνκή, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απφ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ζε εκθαλέο ζεκείν, ηνπιάρηζηνλ 50κ. πξηλ ην απηνθίλεην, ψζηε λα πξνεηδνπνηεί ηνπο νδεγνχο πνπ αθνινπζνχλ. ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή, ζηελ θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ. Απηφ ην ηξίγσλν πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αθφκα θαη αλ ην ζηακαηεκέλν απηνθίλεην είλαη εθηφο δξφκνπ. ΥΡΖΖ ΚΗΣΡΗΝΩΝ ΖΜΑΗΩΝ Πεξλψληαο κπξνζηά απφ κηα επηδεηθλπφκελε θίηξηλε ζεκαία ν νδεγφο πξέπεη λα κεηψζεη ακέζσο ηαρχηεηα, λα θξαηήζεη απηή ηε κεησκέλε ηαρχηεηα κέρξη ην ηέινο ηεο εηδηθήο θαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ησλ θξηηψλ ή ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ άκεζεο επέκβαζεο. Οη ζεκαίεο ζα επηδεηθλχνληαη ζε φια ηα ζεκεία πνπ πξνεγνχληαη ηνπ αηπρήκαηνο. Με ζπκκφξθσζε κε απηφλ ηνλ θαλφλα ζα επηθέξεη πνηλή ζηελ θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ. Σν πιήξσκα ζην νπνίν επηδείρζεθε ε θίηξηλε ζεκαία ζα ιάβεη έλα ζεσξεηηθφ ρξφλν γηα ηελ εηδηθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35. Η θίηξηλε ζεκαία ζα επηδεηθλχεηαη ζηα πιεξψκαηα κφλν κεηά απφ εληνιή ηνπ αιπηάξρε. Η θίηξηλε ζεκαία ζα επηδεηθλχεηαη κφλν απφ θξηηή πνπ θνξά ην δηαθξηηηθφ γηιέθν επάλσ ζην νπνίν θαίλεηαη ην ζήκα ηνπ ελδηακέζνπ (θεξαπλφο). Ο ρξφλνο επίδεημεο ηεο ζεκαίαο ζα θαηαγξάθεηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο αγσλνδίθεο απφ ηνλ αιπηάξρε. Δθηφο απφ ηελ θίηξηλε ζεκαία θακία άιιε ζεκαία δελ επηηξέπεηαη λα επηδεηθλχεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. Η θίηξηλε ζεκαία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ζεκείν κε ελδηάκεζν θξηηή (ηνπνζεηεκέλνο πεξίπνπ θάζε 5ρικ). 11

12 ΑΡΘΡΟ 21: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ SERVICE εκεησηέσλ φηη ζην θπιαζζφκελν ρψξν ηνπ service park νπδέλ άιιν απηνθίλεην, νηνπδήπνηε, είλαη επηηξεπηφ λα εηζέξρεηαη πέξαλ ησλ απζηεξψο θαζνξηδνκέλσλ. ην ρψξν ηνπ park ferme νπδείο επηηξέπεηαη λα εηζέξρεηαη, πιελ θάπνηαο έθηαθηεο αλάγθεο ή ιφγνπ, νπφηε ν εηζεξρφκελνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο νξγάλσζεο. ΔΚΣΔΛΔΖ SERVICE Σν πιήξσκα, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηα κέζα πνπ έρεη καδί ηνπ ζην απηνθίλεην, θαη ρσξίο εμσηεξηθή θπζηθή βνήζεηα, κπνξεί λα θάλεη ζέξβηο ζην απηνθίλεηφ ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε ζηηγκή εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζέξβηο απαγνξεχεηαη ξεηά. ΠΡΟΩΠΗΚΟ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΟ SERVICE Η παξνπζία πξνζσπηθνχ ή νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν ηεο νκάδαο, απαγνξεχεηαη ζε απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ην δηαγσληδφκελν απηνθίλεηφ ηνπ, εθηφο: - ηα service parks - ηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ - Όπνπ επηηξέπεηαη κε δειηίν πιεξνθνξηψλ. - ηηο εηδηθέο δηαδξνκέο, (απφ ηελ θίηξηλε πηλαθίδα ζηελ αξρή ηνπ ΔΥ κέρξη ηελ πηλαθίδα ΣΟΠ, ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο). - ην δηάζηεκα πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ζε ρψξν αλακνλήο. - Όηαλ ηα δηαγσληδφκελα απηνθίλεηα αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην road book, είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνχλ ηνλ ίδην δξφκν(νπο) κε ηα άηνκα ηεο νκάδαο ηνπο, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζα ζηακαηήζνπλ ζην ίδην ζεκείν ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. ΑΡΘΡΟ 22: SERVICE PARK ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΜΔΑ ΣΑ SERVICE PARK Η ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζηα service park απαγνξεχεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20 ρικ/ψξα. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ην γεγνλφο δελ ζα επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε. ΑΡΘΡΟ 23: ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΟΝΣΑΗ ΣΑ SERVICE PARK ΑΡΗΘΜΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ SERVICE Κάζε ζπκκεηέρνλ απηνθίλεην πνπ παίξλεη εθθίλεζε ζηνλ αγψλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 1 απηνθίλεην ζέξβηο ην πνιχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Απηά ηα απηνθίλεηα ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο πηλαθίδεο Service νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ απηνθηλήηνπ. ΑΡΘΡΟ 24: ΑΓΔΗΑΜΑ ΣΟΤ ΡΔΕΔΡΒΟΤΑΡ ΚΑΤΗΜΟΤ & ΓΔΜΗΜΑ ΣΟΤ ΣΟ SERVICE PARK Όηαλ, ζαλ κέξνο ηνπ ζέξβηο, θξηζεί απαξαίηεην (π.ρ. ε αιιαγή δεμακελήο θαπζίκνπ ή αληιίαο), ην άδεηαζκα ή/θαη ην γέκηζκα επηηξέπεηαη ζε έλα service park κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: - Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζε γλψζε ησλ νξγαλσηψλ, - ηνλ ρψξν ζα βξίζθεηαη ππξνζβεζηήξαο κε ρεηξηζηή έηνηκν λα παξέκβεη - Καηά ηελ ψξα ηνπ αδεηάζκαηνο / γεκίζκαηνο δελ ζα γίλεηαη άιιε εξγαζία πάλσ ζην απηνθίλεην, - Πεξηκεηξηθά γχξσ απφ ην απηνθίλεην ζα ππάξρεη έλαο επαξθήο ρψξνο αζθαιείαο, - ην απηνθίλεην ζα πξνζηεζεί κφλν ην απαξαίηεην θαχζηκν γηα λα θηάζεη ζηελ ακέζσο επφκελε δψλε αλεθνδηαζκνχ. ΑΡΘΡΟ 25: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Γηα ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξνζηεζνχλ φινη νη ρξφλνη ησλ εηδηθψλ δηαδξνκψλ θαη φιεο νη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο, καδί κε νπνηεζδήπνηε άιιεο πνηλέο πνπ εθθξάδνληαη ζε ρξφλν. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα νη θαηαηάμεηο πνπ ζα αλαθνηλψλνληαη ζα είλαη νη παξαθάησ: Αλεπίζεκεο Καηαηάμεηο Σκεκαηηθέο Αλεπίζεκεο Καηαηάμεηο: δεκνζηεχνληαη ζην ηέινο ηεο Μέξαο. Πξνζσξηλή Σειηθή Καηάηαμε: ζα δεκνζηεπζεί ζην ηέινο ηνπ αγψλα. Δπίζεκε Σειηθή Καηάηαμε: ζα δεκνζηεπζεί ζην ηέινο ηνπ αγψλα. 12

13 ΑΡΘΡΟ 26: ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΦΔΔΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΖ ή ΔΦΔΖ Κάζε έλζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ έλα δηαγσληδφκελν ζα κεηαβηβάδεηαη ζηνπο αγσλνδίθεο πξνο εμέηαζε θαη απφθαζε (άξζξν 171 θαη επφκελα ηνπ ΔAK). ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΝΣΑΖ Σν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζε 350,00 επξψ. ΚΑΣΑΘΔΖ Σν παξάβνιν ηερληθψλ εξγαζηψλ νξίδεηαη απφ εγθχθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ή απφ ηνπο Αγσλνδίθεο, αλ ε απαηηνχκελε εξγαζία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εγθχθιην απηή. ΔΞΟΓΑ Σα έμνδα γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξχλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή ή ηνλ αγσληδφκελν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έλζηαζε αλ απηή γίλεη δεθηή. Αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη αλ ηα έμνδα πνπ έγηλαλ ιφγσ ηεο έλζηαζεο (ηερληθφο έιεγρνο, κεηαθνξά θιπ) είλαη κεγαιχηεξα απφ ην πνζφ πνπ θαηαηέζεθε, ε δηαθνξά επηβαξχλεη ηνλ εληζηάκελν. ε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ηα έμνδα είλαη ιηγφηεξα ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά. ΔΦΔΔΗ Σν παξάβνιν ηεο έθεζεο είλαη 700,00 επξψ. ΑΡΘΡΟ 27: ΑΠΟΝΟΜΖ ΑΠΟΝΟΜΖ Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 22 Μαΐνπ 2011 ζην HOTEL Park θαη ψξα 18:00. ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΖ Καηάινγνο θππέιισλ πνπ απνλέκνληαη εηο δηπινχλ. Γεληθή Καηάηαμε (Ν - Α - R - E) ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο Κχπειια Γεληθή Καηάηαμε F2 (Ν - Α - R - E) ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο Κχπειια Γεληθή Καηάηαμε F3 (Ν - Α - R - E) ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο Κχπειια Καηάηαμε Μειώλ ηεο Λ. Α. Βόινπ ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο κέιε ηεο Λ.Α.Βφινπ Κχπειια Καηάηαμε Κιάζεωλ ηνπο 1 νπο 2 νπο 3 νπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Κχπειια ηνπο 3 πξψηνπο θάζε θιάζεο, εθφζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια ζηνπο 2 πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια κφλν ζηνπο πξψηνπο. Αλ εθθηλήζνπλ ιηγφηεξα απφ 3 ηφηε απηή ε θιάζε ζπκπηχζζεηαη κε ηελ ή ηηο ακέζσο αλψηεξεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, εάλ ηα απηνθίλεηα ηεο αλψηαηεο θιάζεο νκάδαο δελ ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ, δελ ζα αλαθνηλσζεί ληθεηήο απηήο ηεο θιάζεο. ΑΠΟΤΗΑ Κάζε νδεγφο θαη θάζε ζπλνδεγφο πνπ θέξδηζε πξέπεη λα παξεπξεζεί ζηελ ηειεηή απνλνκήο. Δθηφο απφ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, γηα θάζε απνπζία κπνξεί λα επηβιεζεί ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 13

14 ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΑΣΤΥΖΚΑΣΟ 1. Όινη νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ηνπ άξζξνπ Αζθάιεηα αγσληδνκέλσλ ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Οάιιπ θαη ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο. 2. Όηαλ επηδεηρζεί ην θόθθηλν SOS είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΟ λα ζηακαηήζεηε θαη λα βνεζήζεηε ην πιήξσκα πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Δίζηε ππνρξεσκέλνη λα βνεζήζεηε ηνλ/ηνπο ηξαπκαηία/εο θαη λα βεβαησζείηε όηη ηα νρήκαηα αζθαιείαο ζα ελεξγνπνηεζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 3. Ρν πξώην πιήξσκα πνπ ζα θηάζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα ζηακαηήζεη θαη λα ελεκεξώζεη ην πιήξσκα ηνπ επόκελνπ απηνθηλήηνπ γηα όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. 4. Ρν επόκελν απηό απηνθίλεην πξέπεη λα δώζεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζηνλ ακέζσο επόκελν ελδηάκεζν πνπ κπνξεί λα είλαη ν ηεξκαηηζκόο. - Αξηζκό ζπκκεηνρήο ηνπ πιεξώκαηνο πνπ ελεπιάθε ζην αηύρεκα. - Δάλ κέινο ηνπ πιεξώκαηνο ή ζεαηήο έρεη εγθισβηζζεί κέζα ή έμσ από ην απηνθίλεην. - Ρόπν ηνπ αηπρήκαηνο, δει. ηελ θνληηλόηεξε δηαζηαύξσζε ή ηνπιίπα ηνπ road book ή ρηιηόκεηξν. 5. Ρα επόκελα απηνθίλεηα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ, αθήλνληαο δίνδν γηα ηα απηνθίλεηα άκεζεο επέκβαζεο, εάλ έρεη επηδεηρζεί ην θόθθηλν SOS ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΑΦΑΙΔΗΑ 6. Όινη νη αγσληδόκελνη πνπ ζα ζηακαηήζνπλ ζε κία εηδηθή δηαδξνκή πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ην θόθθηλν ηξίγσλν ηνπο ηνπιάρηζηνλ 50κ. πξηλ από ην απηνθίλεην αθόκα θαη αλ απηό είλαη εθηόο δξόκνπ. 7. Ρα ηειέθσλα άκεζεο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο είλαη: & Δάλ εγθαηαιείςεηε πξέπεη πξώηα λα εηδνπνηήζεηε ηελ νξγάλσζε ζηα ηειέθσλα: & Κεηά θαη ην νπξαγό απηνθίλεην ε νξγάλσζε ζα ζηείιεη ην Γεξαλνθόξν ηεο ΔΙΞΑ ζην ζεκείν πνπ βξίζθεζηε. Ρν Γεξαλνθόξν είλαη ππνρξεσκέλν λα ζαο κεηαθέξεη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. Πε πεξίπησζε πνπ βξίζθεζηε εθηόο δξόκνπ, εάλ ην Γεξαλνθόξν ηεο ΔΙΞΑ δελ κπνξεί λα ζαο παξέρεη ηελ δπλαηή βνήζεηα ηόηε κε δηθά ζαο έμνδα θαιείηε εηδηθό όρεκα (γεξαλό) γηα ηνλ απεγθισβηζκό ζαο. 9. Θάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ηνλ αγώλα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ην ζρεηηθό έληππν πνπ ππάξρεη ζην road book θαη καδί κε ην θαξλέ λα ηα παξαδώζεη ζην πιεζηέζηεξν ΠΔΣ ή ζην νπξαγό απηνθίλεην ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 14

15 ΒΟΙΟ: 11 Απριλίου 2011 ΩΡΑ: 18:00 ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΑΛΑΙΤΣΗΘΟ ΓΡΟΚΟΙΟΓΗΟ ΑΓΩΛΑ ΔΥ Ο ΒΟΙΟ ΑΦΔΣΖΡΗΑ: ΚΛΖΚΔΗΝ ΖΟΥΥΛ ΞΑΟΑΙΗΑ αξηζηεξά ζηελ ΝΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝΠ αθνινπζείηε δεμηά ηελ ΝΓΝ Θ. ΘΑΟΡΑΙΖ Δηζέξρεζζε ζηνλ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ αθνινπζείηε αξηζηεξά ηελ ΝΓΝ ΑΙΙΖΠ ΚΔΟΗΑΠ ΑΓ. ΡΟΗΑΓΑ ΞΝΟΡΑΟΗΑ.Δ.Υ. 1 ΠΟΡΣΑΡΗΑ - Δ.Γ. 1 ΑΙΤΘΟΠΔΣΡΑ ΣΑΛΗΑ.Δ.Υ. 2 ΥΑΛΗΑ - Δ.Γ. 2 ΘΑΡΑΒΩΚΑ - ΚΑΘΟΟΑΣΖ ΑΛΖΙΗΝ ΘΗΠΠΝΠ.Δ.Υ. 3 Δ.Γ. 3 ΘΗΟ REGROUPING SERVICE PARK - ΣΑΛΗΑ - αθνινπζείηε δεμηά ην δξόκν πξνο ρσξηό ΓΟΑΘΔΗΑ αθνινπζείηε ηελ νδό Γξαθείαο ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΔΘΛ. ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ αθνινπζείηε ηελ ΝΓΝ ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΗΝ ζπλερίδεηε ζηελ ΝΓΝ ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΒΝΙΝ ΑΓΟΗΑΠ - ΒΝΙΝΠ αθνινπζείηε δεμηά ηελ ΝΓΝ ΠΡΑΓΗΝ ζπλερίδεηε αξηζηεξά ζηελ ΝΓΝ ΞΖΙΔΥΠ Θεζέσο ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΑΞΝΙΙΥΛΝΠ αθνινπζείηε ινμόο αξηζηεξά ηελ ΝΓΝ ΑΙΘΗΞΖΠ ζηξίβεηε αξηζηεξά θαη εηζέξρεζηε ζηνλ Ξεξηθεξεηαθό αθνινπζείηε αξηζηεξά ηελ ΝΓΝ ΑΙΙΖΠ ΚΔΟΗΑΠ ΑΓ. ΡΟΗΑΓΑ ΞΝΟΡΑΟΗΑ -.Δ.Υ. 4 ΠΟΡΣΑΡΗΑ - Δ.Γ. 4 ΑΙΤΘΟΠΔΣΡΑ ΣΑΛΗΑ.Δ.Υ. 5 ΥΑΛΗΑ - Δ.Γ. 5 ΘΑΡΑΒΩΚΑ - ΚΑΘΟΟΑΣΖ ΑΛΖΙΗΝ ΘΗΠΠΝΠ.Δ.Υ. 6 Δ.Γ. 6 ΘΗΟ - ΣΑΛΗΑ - αθνινπζείηε δεμηά ην δξόκν πξνο ρσξηό ΓΟΑΘΔΗΑ αθνινπζείηε ηελ νδό Γξαθείαο ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΔΘΛ. ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ αθνινπζείηε ηελ ΝΓΝ ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΗΝ ζπλερίδεηε ζηελ ΝΓΝ ΑΛΑΞΑΠΔΥΠ ζηξίβεηε δεμηά ζηελ ΝΓΝ ΒΝΙΝ ΑΓΟΗΑΠ - ΒΝΙΝΠ αθνινπζείηε ηελ ΝΓΝ ΞΝΙΚΔΟΖ ζηξίβεηε ζηελ ΝΓΝ ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝΠ αξηζηεξά ζηελ ΝΓΝ ΓΑΚΒΔΡΑ αξηζηεξά ζηελ ΝΓΝ ΗΑΠΥΛΝΠ - ΔΥ 6Α ΒΟΙΟ ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ Ρν ζύλνιν ηεο δηαδξνκήο απνηειείηαη από 172,82 ρικ θαη πεξηιακβάλεη 6 εηδηθέο δηαδξνκέο εθ ησλ νπνίσλ νη 3 επαλαιακβάλνληαη. Ρα ρηιηόκεηξα ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ είλαη 73,80. Ζ Ιέζρε Απηνθηλήηνπ Βόινπ ζα ιάβεη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ νκαιή θαη άξηηα δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα. 15

16 ΒΟΙΟ: 11 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2011 ΩΡΑ: 18:30 ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΘΔΔΗ: ΣΑΘΚΩΛ ΔΙΔΓΥΟΤ ΥΡΟΛΟΤ (ΔΥ) ΔΗΓΗΘΩΛ ΓΗΑΓΡΟΚΩΛ (ΔΓ).Δ.Υ. 0 : ΒΟΙΟ (ΑΦΔΣΖΡΗΑ) Κπξνζηά ζην Κλεκείν ησλ Ζξώσλ ζην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζηελ παξαιία ηνπ Βόινπ..Δ.Υ : 1 4 ΠΟΡΣΑΡΗΑ Πηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ Ξνξηαξηά όπνπ δεμηά ηζηκεληέλην δξνκάθη, θαη αξηζηεξά ρσκάηηλν πιάησκα θαη πηλαθίδα Hotel & Spa ΞΝΟΡΑΟΗΑ Bar Restaurant ΒΗΙΙΑ ΞΝΟΡΑΟΗΑ. Δ. Γ. : 1 4 ΑΙΤΘΟΠΔΣΡΑ ΑΦΔΣΖΡΗΑ: 100 κέηξα. κεηά όπνπ δεμηά θαη αξηζηεξά πιάησκα, θαη πηλαθίδα Ξνξηαξηά ηέινο. FLYING : Ξξηλ ηνλ νηθηζκό ΣΑΛΗΑ όπνπ δεμηά Μελνδνρείν Ρν Σάλη ηνπ Εαθείξε θαη αξηζηεξά Μελνδνρείν CHANIA PALACE STOP : 400 κέηξα κεηά, όπνπ δηαζηαύξσζε 2αο ΚΠΔΞ & Hotel ΚΑΛΘΝΠ..Δ.Υ : 2 5 ΥΑΛΗΑ Πηε δηαζηαύξσζε κε ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ΑΓΟΗΝΙΔΘΔΠ, 50 κέηξα κεηά. Δ. Γ. : 2 5 ΘΑΡΑΒΩΚΑ ΑΦΔΣΖΡΗΑ: 100 κέηξα κεηά ην ΠΔΣ, όπνπ δεμηά κηθξό πιάησκα. FLYING : Πηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ Καθξπξάρε όπνπ δεμηά Τπγεία θξνύησλ ΑΓΓΔΙΗΘΑ STOP : 400 κέηξα κεηά, όπνπ αξηζηεξά Ραβέξλα ΚΑΡΘΑΣΑ..Δ.Υ : ΑΓ. ΔΤΣΑΘΗΟ 3-6 Κεηά ηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ Θηζζόο όπνπ αξηζηεξή ζηξνθή θαη δεμηά αξρή κεγάινπ ηζηκεληέληνπ ηνίρνπ ρσκαηόδξνκνο πξνο εθθιεζία Αγ. Δπζηάζηνο Δ. Γ. : 3-6 ΘΗΟ ΑΦΔΣΖΡΗΑ: 100 κέηξα κεηά FLYING : Ξξηλ ην parking ηνπ Σηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Αγξηόιεπθεο όπνπ δεμηά ζηξνθή θαη κεγάιν δέληξν θαη αξηζηεξά ρσκάηηλν πιάησκα. STOP : 400 κέηξα κεηά, όπνπ δεμηά κηθξό πιάησκα..δ.υ : 3Α : ΥΑΛΗΑ ΑΛΑΤΓΘΡΟΣΖΖ IN Πην 2 ν Parking ηνπ Σηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Αγξηόιεπθεο..Δ.Υ: 3B: ΥΑΛΗΑ ΑΛΑΤΓΘΡΟΣΖΖ ΔΥΗΣ - SERVICE PARK IN Πην 1 ν Parking ηνπ Σηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Αγξηόιεπθεο..Δ.Υ: 3Γ : SERVICE PARK ΔΥΗΣ Πηελ έμνδν ηνπ 1 νπ Parking ηνπ Σηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ Αγξηόιεπθεο..Δ.Υ : 6A ΒΟΙΟ (ΣΔΡΚΑΣΗΚΟ) Κπξνζηά ζην Κλεκείν ησλ Ζξώσλ ζην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζηελ παξαιία ηνπ Βόινπ. 16

17 ΒΟΙΟ: 11 Απριλίου 2011 ΩΡΑ: 19:00 ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΑΛΟΛΗΚΟΤ ΤΠΔΤΘΤΛΟ ΥΔΔΩΛ ΚΔ ΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΟΚΟΠΟΤΙΟ Θα είλαη παξώλ ζηελ Γξακκαηεία, ζηνλ Ρερληθό Έιεγρν, ζηελ Ρειεηή Δθθίλεζεο, ζηελ εθθίλεζε θαη ζηνλ Ρεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 17

18 ΒΟΙΟ: ΩΡΑ: : ΠΡΟΘΔΖ ΔΛΣΑΖ Ν Αγσληδόκελνο κε Λν ζπκκεηνρήο πξνηίζεκαη λα ππνβάιισ έλζηαζε θαηά ηνπ/ησλ: Ξαξειήθζε από ηνλ: (Νλνκαηεπώλπκν) Ν Αγσληδόκελνο πνγξαθή - Η πρόζεζε έλζηαζες σποβάιιεηαη ζηο ακέζως επόκελο ΕΥ από εθεί ποσ ζας δεκηοσργήζεθε ηο πρόβιεκα, γηα λα έτεηε ηο δηθαίωκα έλζηαζες ζηο ηέιος ηοσ αγώλα. 18

19 ΒΟΙΟ: ΩΡΑ: : Δ Λ Σ Α Ζ Ν Αγσληδόκελνο κε Λν ζπκκεηνρήο ππνβάιισ έλζηαζε θαηά ηνπ/ησλ: Ξαξειήθζε από ηνλ ΑΙΡΑΟΣΖ Ν Αγσληδόκελνο πνγξαθή Ώξα Ξαξαιαβήο: - Η έλζηαζε σποβάιιεηαη ζηολ Αισηάρτε ζσλοδεσκέλε από παράβοιο 450 ζηα τροληθά όρηα ποσ ορίδεη ο Γεληθός Καλοληζκός θαη παρακέλεηε ζηε δηάζεζε ηες Οργάλωζες κέτρη ηελ εθδίθαζε ηες. Γηα ηετληθές εργαζίες σποτρεούζηε λα θαηαβάιιεηε ηο ποζό ποσ ζα ζας ορίζοσλ οη Αγωλοδίθες πρηλ ηελ εθδίθαζε ηες έλζηαζες. 19

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑ Η ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗ Η ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑ Η ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗ Η ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗ Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΓΔΙΑ ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β, C, C, D, D, BE, CE, CE, DE, DE Ζ πξαθηηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δνθηκαζίεο θαη ηνλ έιεγρν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα