«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ Τηλ.: , Fax: site :www.chania.gr, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Προϋπολογισμός: ,42 (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Κ.Α ΓΕΝΙΚA. Αντικείμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ» Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο που θα αναδειχτεί, η ανατιθέμενη υπηρεσία της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Χανίων για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής περιλαμβάνει εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και πλατειών, καθαρισμό λαϊκών αγορών, πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων,εκχωμάτωση ρείθρων, αποξήλωση αφισών, κόψιμο κλαδιών (που εμποδίζουν κυκλοφορία ορατότητα οδών) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων (Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών, Σούδας). 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Το συμφωνητικό που υπογράφεται έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και στην προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης και της παρούσας. Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:. Έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού των εξωτερικών χώρων του Δήμου Χανίων με τη λήξη του ημερολογιακού έτους που αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

2 3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Ο μειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (0) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας μετά την ανακοίνωση της έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3. Μέτρα ασφάλειας Αποφυγή ατυχημάτων προστασία Περιβάλλοντος Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή σε οποιαδήποτε τρίτο και την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη ( σήμανση εργασιών κ.λ.π. ). Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών του Δημόσιου τομέα. Να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμετάλλευση και να αποκαθιστά με ευθύνη του κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας. Να εφοδιάζει το προσωπικό του με τα προβλεπόμενα για κάθε εργασία μέσα ατομικής προστασίας. Να τηρεί και να είναι πάντα ενημερωμένος ο φάκελος περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων όπως ορίζεται στο Π.Δ 305/996. Η Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου έχει τη δυνατότητα: Α) να απαγορεύσει τη χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο για την εργασία που προορίζεται ή που δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο και το προσωπικό. Β) να δώσει εντολή στον ανάδοχο να απομακρύνει από το έργο προσωπικό που δεν είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας. 3.2 Εργασίες σάρωσης αποψίλωσης ασβεστόχρωσης Με τις εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης και ασβεστόχρωσης όλων των οδών και πλατειών του Δήμου Χανίων, προβλέπονται: α. εργασίες αποψίλωσης ρείθρων, πεζοδρομίων, δέντρων από παράσιτα και παραφυάδες. Θα προηγηθεί απομάκρυνση φερτών υλικών και χωμάτων όπου υπάρχουν, από τις παρειές των οδών με μικρό μηχανικό φορτωτή και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ασβεστόχρωση των ρείθρων, τα παραγόμενα υλικά της αποψίλωσης και σάρωσης θα τοποθετούνται εντός πλαστικών σάκων, θα μεταφέρονται στους πλησιέστερους κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται για τελική διάθεση από την υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλησίον κάδος απορριμμάτων οι σάκοι θα απομακρύνονται αυθημερόν, από τον ανάδοχο σε νόμιμο χώρο. β. το άδειασμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων, την αλλαγή σακούλας και καθάρισμα εξωτερικά του καλαθιού αν απαιτείται, γ. την συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους απορριμμάτων, δ. τον καθαρισμό, ασβεστόχρωση και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις την προηγούμενη και την επόμενη μέρα της εκδήλωσης, ε. τον καθαρισμό, ασβεστόχρωση και ότι άλλο απαιτείται σε κάθε συνοικία και / ή οικισμό που πανηγυρίζει, την παραμονή της εορτής, στ. την σάρωση, αποψίλωση, καθαρισμό σε πάρκα, μνημεία, παιδικές χαρές κλπ ζ. το κόψιμο κλαδιών που εμποδίζουν την κυκλοφορία (ορατότητα οδών), η. την απομάκρυνση αφισών, πανό, αεροπανό που τοποθετούνται εκτός των προβλεπόμενων για το λόγο αυτό ταμπλό, θ. την απομάκρυνση όλων των νεκρών ζώων από οδόστρωμα ή κοινόχρηστους χώρους, ι. ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση παρέμβαση σε τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που προήλθαν από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και χρήζουν καθαρισμού και σάρωσης. 3.3 Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων Ο ανάδοχος οφείλει από 5/5 έως 5/0 να διαθέτει καθημερινά συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, καδοπλυντήριο με το απαιτούμενο προσωπικό (πλήρωμα)και τα απαιτούμενα υλικά (απορρυπαντικά πλύσης κάδων) για την πλήρη απόδοση και την ασφαλή λειτουργία του. Το κα- 2

3 δοπλυτήριο θα διατίθεται οκτώ (8) ώρες την ημέρα(00 κάδοι ημερησίως) και κατά τις ώρες που θα εκτελείται η Μηχανική αποκομιδή σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα εκπονείται από την Τμήμα Προγραμματισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω ιδιόκτητα μηχανικά μέσα, που απαιτούνται για τη σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας :. Δύο μηχανοκίνητα οχήματα πλυσίματος πλατειών πεζοδρομίων αναρροφητικής λειτουργίας 2. Ένα ηλεκτροκίνητο μηχάνημα πλυσίματος πεζοδρομίων αναρροφητικής λειτουργίας πεζού χειριστή 3. Μία συσκευή αφαίρεσης τσίχλας 4. Ένα μικρό φορτωτή για τον καθαρισμό των παρειών των οδών τουλάχιστον χορτοκοπτικά μηχανήματα 6. Ένα μηχανοκίνητο όχημα με υδραυλικό χορτοκοπτικό βραχίονα 7. Πέντε τουλάχιστον φορτηγά αυτοκίνητα για την μεταφορά κλαδιών και προϊόντων αποψίλωσης τουλάχιστον χειραμαξίδια 9. Τρία μηχανικά σάρωθρα 3,5-6 κυβικών μέτρων 0. Ένα καδοπλυντήριο. Ένα αυτοκινούμενο ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα 2. Ένα εκσκαφέα φορτωτή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες κυκλοφορίας κ.λπ.) την ημέρα του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό ο οποίος πέρα των αναγκαίων εργαλείων (σκούπες φτυάρια, χειραμαξίδια κ.λπ.) θα περιλαμβάνει ένδυση (ομοιόμορφες ολόσωμες φόρμες, με γιλέκο σήμανση παπούτσια εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, γάντια κ.λπ.) 3.4 Μηχανική σάρωση Η μηχανική σάρωση θα εκτελείται με μηχανικό αυτοκινούμενο σάρωθρο σε όλες τις ελεύθερες από παρκαρισμένα αυτοκίνητα οδούς του Δήμου σε κυκλικό επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα. Τα απόβλητα του σαρώθρου θα μεταφέρονται σε νόμιμο χώρο. 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η δαπάνη της υπηρεσίας καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χανίων χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει την με Κ.Α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το έτος 203 και θα επεκταθεί και στον προϋπολογισμό του έτους 204. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός () μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας. Τα εντάλματα θα εκδίδονται εντός δέκα (0) ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών (χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών) και θα εξοφλούνται 30 μέρες μετά την έκδοση αυτών εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Δεν προβλέπεται πληρωμή πρόσθετης καταβολής (πριμ). Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ,68 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζόμενης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ,22 ευρώ. Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3

4 5. Ο ανάδοχος παραδίδει στην επιβλέπουσα υπηρεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας ΔΠΠΚ) τιμολόγιο με το ένα δωδέκατο της ετήσιος δαπάνης κάθε τριάντα ημέρες. Η υπηρεσία διαβιβάζει το τιμολόγιο του ανάδοχου στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, συνημμένο με βεβαίωση του επιβλέποντος και του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος της ΔΠΠΚ, Θεωρημένη από το Διευθυντή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι αναφερόμενες εργασίες στο πρόγραμμα εργασιών εκτελέστηκαν στο ακέραιο. Τα τμήματα Καθαριότητας της ΔΠΠΚ του Δήμου θα ελέγχουν την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης καθαριότητας καθημερινά. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χανίων παράλειψη ή πλημμελής εκτέλεση εργασιών τότε θα μειώνεται η αποζημίωση του αναδόχου στο πενταπλάσιο των εργασιών που παρέλειψε. Η εκτίμηση θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Εάν ο ανάδοχος επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες παραλείπει ή πλημμελώς εκτελεί την εργασία του, τότε ο Δήμος Χανίων μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και να αναθέσει την υπηρεσία σε άλλο συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 5.2 Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη διάρκεια της παράβασης. Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία εξαρτάται από τη βαρύτητα της παράβασης των όρων. 5.3 Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων. 5.4 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 5.5 Όταν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν. 3863/0 κατά τη διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας καθαριότητας, η σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 6. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 6. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καλείται να υπογράψει τη σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. Έκπτωτος επίσης κηρύττεται κατόπιν επανειλημμένης παράβασης των υποχρεώσεων του όπως απορρέουν από τη σύμβαση, τα τεύχη του διαγωνισμού και τη διακήρυξη. Έκπτωτος, επίσης, κηρύσσεται ο ανάδοχος κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/ Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε χωρίς δική του υπαιτιότητα. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 6.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Εκτέλεση της υπηρεσίας καθαριότητας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/980. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη 4

5 ζημία του Δήμου Χανίων ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τη παρ.7 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/ Σε περίπτωση που η εκτέλεση της υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 7. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 7.2 Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/200 (ΦΕΚ 73 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2 ης Ιουνίου 989 (L 395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 7.3 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για την εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:. οι διατάξεις του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 2. άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 4 Α ), 3. οι διατάξεις του π.δ. 28/980 (ΦΕΚ Α), 4. οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2005, 5. οι διατάξεις του Ν.3886/200 (ΦΕΚ 73 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», 6. οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3979/20 (ΦΕΚ 38/ Τεύχος Α ) περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπηρεσία καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χανίων για ένα έτος προβλέπονται εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και πλατειών, καθαρισμός λαϊκών αγορών, πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών, εκχωμάτωση ρείθρων, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων, αποξήλωση αφισών, κόψιμο κλαδιών (που εμποδίζουν κυκλοφορία - ορατότητα οδών). Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες και το αναγκαίο προσωπικό ανά δημοτική ενότητα θα είναι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5

6 Σάρωση, αποψίλωση, καθημερινώς για όλο το διάστημα της σύμβασης, της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Τάλω Πειραιώς Σκαλίδη Μουργουνίου Εφέδρων Πολεμιστών Νεάρχου Ι. Σφακιανάκη - Πλ. Δικαστηρίων - Ηρ. Πολυτεχνείου. Σάρωση και αποψίλωση όλων των υπόλοιπων οδών και πλατειών τρείς (3) ημέρες την εβδομάδα ( Δευτέρα-Τετάρτη- Σάββατο) για όλο το διάστημα της σύμβασης 24 άτομα 20 άτομα τα οποία θα απασχολούνται και το Σάββατο Πλύσιμο πλατειών - πεζοδρομίων που περικλείονται από τις οδούς Κύπρου Κόρακα Βαλαωρίτου Τζανακάκη - Ν. Πλαστήρα Κυδωνίας - Πειραιώς και βόρεια δυο (2) την εβδομάδα από για όλο το διάστημα της σύμβασης 4 άτομα τα οποία θα απασχολούνται και το Σάββατο Πλύσιμο των πλατειών Αγοράς και Χορτατσών Σπλάντζιας πλατεία 866 -Ελευθερίας Κοτζάμπαση Κολοκοτρώνη Μητροπόλεως- Τάλω και Έλενας Βενιζέλου τρεις (3) φορές την εβδομάδα από για όλο το διάστημα της σύμβασης Καθαρισμός και πλύσιμο των τεσσάρων (5) λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Χανίων. Θα απασχολείται το ίδιο προσωπικό που πλένει πεζοδρόμια και πλατείες δεδομένου ότι οι λαϊκές λειτουργούν 4 μέρες την εβδομάδα και ο χρόνος καθαρισμού και πλύσης τους δεν υπερβαίνει τις 3 με 4 ώρες για κάθε λαϊκή. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 48 άτομα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης καθημερινώς σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0 άτομα (για 0 μήνες) 6 άτομα (για 2 μήνες) 0 άτομα(για 0 μήνες) 6 άτομα (για 2 μήνες) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων από για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 άτομα (για 0 μήνες) 9 άτομα (για 2 μήνες) 2 άτομα(για0μήνες) 9 άτομα (για 2 μήνες) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6

7 Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 άτομα 8 άτομα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 άτομα 2 άτομα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 άτομα (για 0 μήνες) 3 άτομα (για 2 μήνες) 5 άτομα(για0μήνες) 3 άτομα (για 2 μήνες) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 άτομα 6 άτομα Επιπλέον απαιτούνται και οι παρακάτω εργασίες οι οποίες αφορούν (κατά περίπτωση) όλες τις Δημοτικές Ενότητες: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Εκχωμάτωση ρείθρων (όπου απαιτείται) Σάρωση όλων των διαδημοτικών οδών με μηχανικό σάρωθρο από η Μαϊου έως 30 η Σεπτεμβρίου Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,42 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει την με Κ.Α σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 203 και

8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Ι.Σάρωση, αποψίλωση, καθημερινώς για όλο το διάστημα της σύμβασης, της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Τάλω Πειραιώς Σκαλίδη Μουργουνίου Εφέδρων Πολεμιστών Νεάρχου Ι. Σφακιανάκη - Πλ. Δικαστηρίων - Ηρ. Πολυτεχνείου. ΙΙ.Σάρωση και αποψίλωση όλων των υπόλοιπων οδών και πλατειών δύο (3) ημέρες την εβδομάδα για όλο το διάστημα της σύμβασης:. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.το πλύσιμο πεζοδρομίων από /3 έως 3/0 θα είναι τουλάχιστον από τις οδούς Κύπρου Κόρακα Βαλαωρίτη - Τζανακάκη Ν. Πλαστήρα - Κυδωνίας Πειραιώς και βόρεια δύο (2) φορές την εβδομάδα. 2. Το πλύσιμο πεζοδρομίων από /3 έως 3/0 θα είναι τουλάχιστον τρείς (3) φορές την εβδομάδα των πλατειών Αγοράς Χορτατσών Σπλάντζιας 866 Ελευθερίας - Κοτζάμπαση Κολοκοτρώνη Μητροπόλεως Τάλω - Έλενας Βενιζέλου. 3. Καθαρισμός και πλύσιμο των λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στην Δημοτική ενότητα. Ο Καθαρισμός και το πλύσιμο θα γίνεται άμεσα μετά την παύση της λαϊκής περί ώρα Ο Ανάδοχος κατά το πλύσιμο Πλατειών και πεζοδρομίων υποχρεούται προηγουμένως να αφαιρεί τυχόν χρώματα, αυτοκόλλητα, τσίχλες και ότι άλλο δεν αφαιρείται με το πλύσιμο. Το πλύσιμο θα γίνεται με αυτοκινούμενο μηχάνημα πλύσης με απορροφητικό μηχανισμό. Στα πεζοδρόμια όπου δεν είναι δυνατή η πλύση λόγω προσβασιμότητας με το παραπάνω μηχάνημα αυτή θα γίνεται με μηχάνημα πεζού χειριστή. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Οδοί: Παλαιά Εθνική οδός από Κλαδισό μέχρι τα όρια με τον Δήμο Πλατανιά, Ν. Καζαντζάκη, Αρκαδίου Δασκαλογιάννη - Ελ. Βενιζέλου, Γ. Παπανδρέου, Ελευθερίας, Ειρήνης, Γερογιάννηδων, Δημ. Θεοτοκοπούλου, Κ. Τσισμενάκη, Ηρώων Πολυτεχνείου. Πλατείες: Πλατεία Πατητήρος Πλατεία Κτιστάκη, Πάνω Σταλός, Πλατεία Πυθίας, Δελφών, Πλατεία πάνω Δαράτσου, Μικρασιατών και Σμύρνης - Πλατεία Ελευθερίας - Πλατεία Αμαδολάκκου Αγ. Μαρίνας. Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω οδούς: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΠΤΕΡΩΝ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΑΓΓΕΛΩΝ ΧΟΡΤΑΤΣΗ Ι.ΜΠΡΕΔΑΚΗ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΡΟΙΑΣ ΠΟΛΥΡΡΗΝΑΣ Κ.ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΝΤΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΕΒΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ 8

9 ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.ΔΑΡΑΤΣΟ - ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΡ.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΝΕΑΡΧΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΟΔΗΣΣΟΥ ΨΑΡΟΜΙΛΗΓΚΩΝ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΔΑΡΑΤΣΟ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΕΛ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΦΑΚΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Π. ΓΑΛΑΤΑΣ Β.ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΑΚΗ ΕΜ.& ΙΩ.ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΤΑΛΟΣ - Π.ΣΤΑΛΟΣ ΣΟΛΟΜΟΥ ΡΙΤΣΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΜΑΝΤΑΚΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΥΝ. ΠΑΥΛΑΚΗ Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΑΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΑΠΤΕΡΩΝ ΤΡΟΙΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ι.ΜΠΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ ΔΕΛΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Μ.ΑΣΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΣΗ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛ.ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΓΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΟΥΚΟΛΕ 9

10 8Ης ΜΑΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ I.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΣΚΟΥ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓ. ΜΑΜΑ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΦΛΟΡΙΝΤΑΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΣΠ.ΛΟΥΗ ΝΗΡΙΗΔΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ - ΑΠΤΕΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΤΕΡΩΝ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΗΡ.ΑΥΓΟΥΛΑ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΟΡΚΙΔΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω περιοχές και οδούς: ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΛΤΕΤΖΩΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡ.ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΔΑΡΑΤΣΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΚΥΔΩΝΟΣ ΕΛ.ΞΕΝΑΚΗ ΣΚΗΝΑΒΡΕ ΠΡΩΤΕΩΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΜΑΛΕΜΕ ΔΡΟΜΟΠΗΓΑΔΟΥ ΔΗΜ.ΑΛΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΥΨΟΥΣ Ε.ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΔΩΝ ΤΑΠΕΙΝΑΚΗ Ν. ΑΝΤΑΡΑ ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΒΟΥΡΚΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΓΑΛΑΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Β.ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΑΚΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΕΛ. ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ Μ.ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΚΛΑΚΗ ΣΤΑΛΟΣ - Π.ΣΤΑΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.ΓΑΛΑΤΑΣ

11 ΑΝΔΡΟΜΆΧΗΣ ΜΕΝΤΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΒΑΣ ΕΚΤΟΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΝΩΣΣΟΥ ΕΚΑΒΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΤΕΤΖΩΝ ΚΩΝΣ.ΦΟΥΜΗ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΛΛΙΓΑ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ Ν. Ξ ΥΛΟΥΡΗ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ.ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΩΝ Μ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΤΡΟΧΑΛΩΝ Δ.ΚΟΡΑΗ ΣΥΚΙΔΑΚΙΑ ΠΛΑΝΙΑΝΩΝ ΤΣΟΥΡΙΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΑΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΟΣΠΥΛΙΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ.ΦΩΚΑ ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΙΩΤΩΝ ΥΑΚΙΝΘΩΝ ΜΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥ Σ ΤΡ.ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ ΜΠΑΙΑΡΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μ.ΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ -ΑΠΤΕΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΛΟ Υ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΔΕΛΦΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Φ.ΑΝΤΑΡΑ ΚΝΩΣΣΟΥ ΠΑΣΙΦΑΗΣ

12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών τρείς (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και Πλατείες: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ Αριστοτέλους Ελ Βενιζέλου Αγ. Ονουφρίου, Πλατεία Κουνουπιδιανών Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενους οδούς και Πλατείες ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΑ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΑΠΟ S/M ΙΝΚΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ (ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΤΣΙΤΩΝΑΚΗ - ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΧΩΡΑΦΑ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΧΑΛΕΠΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορες την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενους οδούς και Πλατείες : Οικισμός Αγ. Ονουφρίου. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΚΛΑΡΑΚΗ - ΚΑΛΛΕΡΓΗ - Κ. ΜΑΝΟΥ -ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΟΡΝΑΡΟΥ - ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ - Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - Α. ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ - Δ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΛΙΝΟΥ - ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΗΦΑΚΑ - ΜΙΝΩΟΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΓΙΑΛΕ - ΓΛΑΥΚΟΥ - ΦΑΙΔΡΑΣ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ 28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΑΡΣΑΝΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ - ΚΑΜΠΑΝΙ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΩΝΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Μ. ΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΓΡΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ - ΜΑΧΗ ΤΟΥ 40 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ - ΤΡΟΥΛΙΤΗ -ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΡΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΡΙ ΠΛΑΤΗ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ ΐ " ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΠΑΣ ΠΡΙΝΟΥ - Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΥΑΙΔΕΣ

13 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΑΝΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ - η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ -2 η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΙΒΑΔΟΥΡΑ -ΕΑΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΖΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΗΦΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΑΡΜΙ - ΘΟΛΑΚΙΑΣ - Ν. ΠΗΣΤΟΛΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΟΛΥΜΠΩΝ - 5,] C ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΓΙΑΔΕ - 0 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ - ΠΛΟΚΑΛΩΝΑ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΗΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ - ΧΑΡΑΚΑ - ΑΛΕΞ. ΚΑΖΑΚΟΥ - ΚΑΤΣΑΦΤΑΙΝΑΣ - ΡΟΥΔΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΟΥ - ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ - ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ - ΣΤΑΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑΣ - ΑΥΤ. Δ. ΛΙΟΝΑΚΗ -ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΓΝ. - NIK. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ - ΠΛΑΤ. ΛΟΥΤΡΑΣ -ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΙΜΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΡΑΣ - ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΡΟΥΜΑ - ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΟΝΑΚΗ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΕΥΘ. ΓΥΠΑΚΗ -ΠΕΣΟΝΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ 974 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΡΔΑΚΙ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΡΜΗ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΛΙΔΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΕΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΠΛ. ΛΑΚΟΣ - ΕΥΣΤ. ΦΛΑΣΚΑΚΙ - ΚΟΥΚΗΣΤΡΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΓΝ. ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ - ΠΥΡΗΝΑ - ΚΕΝΤΑΚΗ - ΡΟΥΜΑ - ΣΑΜΟΛΙ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΡΙΣΚΛΟΚΟ ΧΩΡΔΑΚΙ - ΚΑΜΕΡΑ - ΚΑΛΟΡΜΑ ΦΡΟΥΔΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΚΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ - ΔΑΔΑΚΗ ΝΕΚΡΟΤ. - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Α ' ΠΑΡΟΔΟΣ - ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΠΑΛΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Σάρωση αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων σύμφωνα με τα παρακάτω: Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες : Μουρνιών Πλαστήρα Αγ. Μαρίνας Σοφ. Βενιζέλου Βαρθολομαίου Χρυσοπηγής Αγ. Αποστόλων Ελ. Βενιζέλου Νεροκούρου. Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Ν. Πλαστήρα Γογονή Ελευθερίας Περιβολίων Κων/λεως Ερμού Στρατουδάκη Θερίσσου έως Προφήτη Ηλία περιφερειακή οδός ΟΑΔΥΚ ανατολική οδός νοσοκομείου Νεροκούρου Λεωφ. Ηρακλείου - Λεωφ. Καραμανλή 28 η Οκτωβρίου 25 ης Μαρτίου Χναρά - Νοσοκομείο. Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών μία () φορά την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες που περικλείονται από Βαρθολομαίου Νεροκούρου Αγ. Σαράντα Χατζημιχάλη Νταλιάνη Ικάρου Δαιδάλου Αγ. Γεωργίου -Χατζαλη Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών κάθε 5 μέρες στις παρακάτω οδούς : Περιφερειακή οδός ΟΑΔΥΚ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΣΟΥ

14 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία από τον προηγούμενο μήνα για τον επόμενο καθώς και το ωράριο και την συχνότητα εργασιών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Οικισμός Αγυιάς πλατεία Αγ. Κων/νου οδός Αγιάς έως στρατόπεδο οικισμός Βαμβακόπουλο Καζαντζάκη από Κλαδισό έως τέλος του οικισμού οικισμός Περιβόλια πλατεία Ηρώων πλατεία 5 δρόμων οικισμός Πασακάκι (Αγ. Βασιλείου). Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών τρεις (3) φορά την εβδομάδα στους παρακάτω αναφερόμενους Οικισμούς : Οικισμός Αγυιάς Κυρτομάδο Βαρύπετρο Ποτιστήρια Λιγιδές Θέρισσο - Περιβόλια - Βαμβακόπουλο. Για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο τέσσερις (4) εργαζόμενοι και τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο δύο (2) εργαζόμενοι θα διατίθενται στην Ενότητα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Μαλάξας Κοντόπουλων Κάμπων Παπαδιανών Πλατυβόλας Δρακώνας και στις οδούς που συνδέουν μεταξύ τους οικισμούς. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία από τον προηγούμενο μήνα για τον επόμενο καθώς και το ωράριο και την συχνότητα εργασιών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών καθημερινά Πλατεία Σούδας Λιμενική ζώνη. Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Εθνάρχου Μακαρίου από την συμβολή της με τις οδούς Έλλης μέχρι Ναυτικό Νοσοκομείο - Πλωτάρχου Μαριδάκη Ακρωτηρίου έως 5 η Μεραρχία κόμβος Εθνικής οδού και στην Εθνάρχου Βενιζέλου. Εθνάρχου Βενιζέλου - Αγ. Κων/νου - Αρκαδίου Μακεδονομάχων Εθνάρχη Βενιζέλου περιοχή Βλητέ Οικισμός Τσικαλαριών Οικισμός Άπτερα Οικισμός Καλάμι. Για τους μήνες από Νοέμβριο έως και Μάρτιο (2) εργαζόμενοι θα διατίθενται στην Ενότητα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

15 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 48 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 50 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [24 άτομα x 22 ημέρες/μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] + [24 άτομα x 26 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 7.693, ,24 = ,52 το μήνα Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = ,24 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = 48 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [48 x [837, , ,63]] =48 x.776,03 = ,44 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,24 Επιδόματα Εορτών & Αδείας ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,68 ΦΠΑ 3% 7.303,92 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,59 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 0 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο)

16 Συνολική Μισθοδοσία 0 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [0 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 7.372,20 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 0 εργαζομένων για 0 μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) ,00 Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = [6 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 4.423,32 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων για 2 μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) 8.846,64 Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = ,64 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [0 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [0 x [837, , ,63]] = 0 x.776,03 = 7.760,30 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,64 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 7.760,30 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,94 ΦΠΑ 3% 3.042,76 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.37,70

17 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [2 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 8.846,64 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων για 0 μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = 88466,40 Συνολική Μισθοδοσία 9 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [9 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 6.634,98 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 9 εργαζομένων για 2 μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = 3269,96 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [2 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [2 x [837, , ,63]] = 2 x.776,03 = 2.32,36 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων 0.736,36 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 2.32,36 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,72 ΦΠΑ 3% 5.996,33 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,05

18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [8 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 5.897,76 το μήνα Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = ,2 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [8 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [8 x [837, , ,63]] = 8 x.776,03 = 4.208,24 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,2 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 4.208,24 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 84.98,36 ΦΠΑ 3%.047,58 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,94 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [2 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 8.846,64 το μήνα Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = 06.59,68

19 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [2 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [2 x [837, , ,63]] = 2 x.776,03 = 2.32,36 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων 06.59,68 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 2.32,36 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,04 ΦΠΑ 3% 6.57,37 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 5 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 5 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [5 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 3.686,0 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 5 εργαζομένων για 0 Μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = 36.86,00 Συνολική Μισθοδοσία 3 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [3 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 2.2,66 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 3 εργαζομένων για 2 Μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = 6.634,98 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [5 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]]

20 = [5 x [837, , ,63]] = 5 x.776,03 = 8.880,5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,98 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 8.880,5 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,3 ΦΠΑ 3% 6.808,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 59.85,03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [6 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 4.423,32 το μήνα Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = ,84 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [6 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [6 x [837, , ,63]] = 6 x.776,03 = 0.656,8 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,84 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 0.656,8 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,02 ΦΠΑ 3% 8.285,68 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 72.02,70 2

21 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (με Φ.Π.Α.) Σάρωση όλων των διαδημοτικών οδών με μηχανικό σάρωθρο 2 μήνες Χ σάρωθρο Χ 5.000,00 /μήνα = ,00 Σκούπες καθαρισμού 30 τεμαχ. Χ 4φορές Χ 5 = 2.600,00 Τσουγκράνες.200,00 00 τεμ. Χ 2 = Βούρτσες ασπρίσματος.500,00 00 τμ. Χ 5 = Ασβέστης 2.000, κιλά Χ0,4 /κιλό = Σακούλες απορριμμάτων κιλά Χ /κιλό = 0.000,00 Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων 5.000,00 Καύσιμα μηχανημάτων και εργαλείων ,00 Λοιπά υλικά και εξαρτήματα και απρόβλεπτα 5.956,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Χανίων ,59 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας 3.37,70 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου ,05 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου ,94 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Θερίσου ,4 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Κεραμειών 59.85,03 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Σούδας 72.02,70 Κόστος πρόσθετων εργασιών, χρήσης μηχανικού εξοπλισμού, αναλωσίμων ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΝΙΑ Σταύρος Κοπάσης Επόπτης Καθαριότητας ,42 Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητα Χρήστος Γιακουμάκης 2

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ 1 ΕΠΑΛ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ-ΔΑΡΑΤΣΟ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΑΓΥΙΑ (Φυλακές, διασταύρωση με Γαλατά)-στάση ΣΥΚΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΚΛΑΔΙΣΟΣ-ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΑΡΩΣΗ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΑΡΩΣΗ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΑΡΩΣΗ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (2015-2016) Προϋπολογισμός : 485.556,64 (χωρίς ΦΠΑ) και με Φ.Π.Α. 548.679,00 Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΡΑΝΙ 19/6/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Προϋπ/σμός: 159.256,64(+Φ.Π.Α.13%) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Αποκορώνου 3 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 209 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ 213 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ 30 26 26 2.800,00 Ωράριο: 07:00 - :00 2.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Αρ. Πρωτ.: 11885/30-10-14 Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ.: Ελ. Σαραντίδου Τηλ : 22293-50126 fax : 22293-50156 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΟΤΑ : Δήμος Αποκορώνου Δομές στον ΟΤΑ: 3 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κωδικός Επωνυμία 21509 Παιδικός Σταθμός Αρμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κλιματιστικών μηχανημάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ : 10.6264.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προμήθεια Αθλητικού υλικού για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 26/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310381080 Φ. 460.2/16/11566 Σ. 3039 Θεσσαλονίκη: 31 Αυγ 2010 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ. : Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Στην Κάλυμνο σήμερα την 20 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1 lll ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης 62/2015 ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προϋπολογισμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 Υπηρεσία Τήρησης Πρακτικών των Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 12.970,35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα