Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5"

Transcript

1 διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου Τηλ.: Τεῦχος 13 ο - Ἀπρίλιος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis Δρόμος δέν ὑπάρχει... τόν δρόμο τόν ἀνοίγουμε... προχωρώντας καί συγχωρώντας... Οἱ γεωργοί καί ἡ ἄμπελος. Μικρογραφία εἰκονογραφημένου χειρογράφου, 11ος αἰ. μ.χ., Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων. Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α «Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καὶ οὕτω βοήσωμεν Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος». Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Ἡ σημερινὴ λαμρποφόρος Πασχάλιος πανήγυρις δὲν περιορίζεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον στὰ κοινωνικὰ καὶ ἱστορικὰ πλαίσια, ἀλλά ἀποτελεῖ ἕνα γεγονός ὑπαρξιακό, ἐφόσον γιὰ κάθε ἀνθρώπινη ὀντότητα ἡ μετοχὴ στὸ μυστήριο αὐτό τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ζωτικῆς σημασίας. Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἐννοιολογικὸ περιεχόμενο τῆς λέξεως «Πάσχα». Τὸ Πάσχα δηλώνει τὴν διάβαση: εἶναι πέρασμα ἀπό τὸ σκοτάδι πρὸς τὸ φῶς, ἀνάβαση ἀπό τὴν γῆ στὸν οὐρανό, μετάβαση ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή, ἀνάσταση τῶν πεπτωκότων βροτῶν, ἀνάρρυση τῶν αἰχμαλώτων ἀπὸ τὴν φθορά. Εἶναι ἀκόμη πέρασμα τῶν πιστῶν πρὸς τὴν ὄντως ζωή, εἶναι ἀναψυχὴ τῶν ψυχῶν καὶ ἀνακούφιση τῶν σωμάτων, φωτισμός τῶν ὀφθαλμῶν, εἰρήνη καὶ χαρά. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα σ' αὐτό τὸ ὑπαρξιακό πέρασμα, στὴν ὑπέρβαση ἀπό τὴν ἀτομικότητα πρὸς τὴν θεωρία καὶ τὴν προσωπικὴ κοινωνία μὲ τὸν Θεάνθρωπο Νικητή τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος ἀμέσως μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του, σπεύδει μὲ λαχτάρα νᾶ φανερωθεῖ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς μεταβάλλει σὲ κοινωνούς τῆς αὐτῆς λυτρωτικῆς διαβάσεως -τοῦ Πάσχα- πρὸς τὸ ἀνέσπερο καὶ ἄκτιστο Φῶς. Ὅμως αὐτὴ ἡ κοινωνία μὲ τὸν Ἀναστάντα Ἰησοῦ, λαμβάνει χώρα στὸν κάθε πιστό, καθόσον ὑφίσταται καὶ ἡ ἀγαπητική κοινωνία τοῦ πιστοῦ μὲ τὸν συνάνθρωπό του. Ἡ προσωπικὴ συνάντηση μὲ τὸν Ἀναστημένο Κύριο, πραγματοποιεῖται «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ», στὴν συνάντηση μὲ τὸν ἄλλο, τὸν συνάνθρωπο, ποὺ εἶναι κι ἐκεῖνος εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄλλος δὲν εἶναι ἡ κόλασή μας, ἀλλά ὁ Ἀναστημένος Λυτρωτής. Ἡ συμπόρευση μὲ τὸν πόνο του, τὴ δοκιμασία, τὴν πεῖνα, τὴ δίψα, τὴν ξενιτεία, τὴ γυμνότητα, τὴν ἀσθένεια καὶ τὴ φυλακή του εἶναι μιὰ συμπόρευση καὶ συναπάντηση μὲ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἕνα πέρασμα πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Αὐτός εἶναι καὶ ὁ οὐσιαστικώτερος λόγος πού ἡ ἐκκλησία ἀναφωνεῖ: «Ἀλλήλους περιπτυξώμεθα»: νὰ ἀνοίξουμς τὴν ἀγκαλιά μας πρὸς κάθε κατεύθυνση. «Εἴπωμεν ἀδελφοί καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς»: νὰ ἀναγνωρίσουμε, χωρὶς κρατούμενα, τὸν ἀδελφό ἀκόμη καὶ στὸ πρόσωπο ἐκείνου ὁ ὁποῖος μᾶς μισεῖ, «Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει»: νά κάνουμε τόπο γιὰ τὸν ἄλλο. Ὄχι τόπο ὑλικό, ἀλλά τόπο ψυχικό. Εἶναι δυνατὸν νὰ προσφέρουμε κάτι πολὺ μικρὸ γιὰ νὰ ἀνέβη αὐτὸς ὁ ἄλλος ἄνθρωπος καὶ νὰ προχωρήση σὲ κατάσταση ψυχικῆς προόδου. Εἶναι σπουδαῖος ὁ ἄλλος καὶ εἶναι σπουδαῖο νὰ τὸν συναντήσουμε, διότι βοηθᾶμε καὶ τὴν δικὴ μας ἀνθρωπιά. Θὰ τὸν συναντήσουμε, ὅσο συν+χωροῦμε, ὅσο ἔχουμε ἀφήσει χῶρο γι' αὐτόν στὸν ἐσωτερικό μας κόσμο. Μόνον μὲ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση τῆς συναντήσεως τοῦ ἄλλου, χωρὶς προϋποθέσεις, μποροῦμε νὰ διακηρύξουμε καὶ νὰ διαβεβαιώσουμε στὴν Οἰκουμένη ὁλόκληρη, «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν». Ἀδελφοί μου! Ὡς ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας σᾶς προτρέπω νὰ μὴν προσπεράσουμε μὲ ἀδιαφορία τὸ δράμα τοῦ κάθε ἀδελφοῦ ποὺ πάσχει κοινωνικά, οἰκονομικά, πνευματικά, οἰκογενειακά, προσωπικά, ψυχολογικά. Νὰ ἁπλώσουμε ἀπόψε τὸ χέρι καὶ μὲ ἀναστάσιμη χαρά νὰ τοῦ προσφέρουμε ἀπὸ τὴν ἄσβεστη ἀναμμένη λαμπάδα τῆς ψυχῆς μας. Νὰ ἐνσκήψουμε στὸν πόνο του. Νὰ τοῦ κρατήσουμε τὸ χέρι καὶ νὰ βαδίσουμε ἀντάμα, ὥστε νὰ κατορθώσουμε αὐτὸ τὸ ἀναστάσιμο λυτρωτικό πέρασμα πρὸς τὴν θέωση καὶ τὴν κοινωνία μὲ τὸν Ἀναστάντα Θεάνθρωπο καὶ νὰ ἀναφωνήσουμε: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! Εὔχομαι, νά ζήσετε μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές σας αὐτὸ τὸ Πάσχα μὲ ὑγεία, χαρὰ καὶ δύναμη παρὰ Θεοῦ. Συντακτική ὁμάδα > Ὁμάδα Νεότητας Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως > π. Σπυρίδων Ἀργύρης

2 ἐνοριακά Ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ Ἱεροσόλυμα, 12 περίπου χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ. Ἕνα τρίχρονο κορίτσι ἀνεβαίνει τρέχοντας τὰ σκαλιὰ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα. Ὁ Ζαχαρίας, ὁ ἀρχιερέας, καταλαβαίνει ποιὰ εἶναι. Τὴν παίρνει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τὴν ὁδηγεῖ στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἐκεῖ, στὸ ἄδυτο. Ἐκεῖ ποὺ φυλασσόταν ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης. Ἐκεῖ ποὺ δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ μπεῖ κανεὶς καὶ ἀκόμη κι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ ἱερέας εἰσερχόταν, μὲ τρόμο, μιὰ φορὰ τὸν χρόνο, ὕστερα ἀπὸ αὐστηρὴ νηστεία καὶ προσευχή. Τὴν διήγηση γιὰ τὴν εἴσοδο τοῦ μικροῦ αὐτοῦ κοριτσιοῦ στὸν Ναὸ τὴν ἀντλοῦμε ἀπὸ ἕνα ἀπόκρυφο 1 κείμενο, τὸ λεγόμενο Πρωτοευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου 2, τὸ ὁποῖο δὲν ἀποτελεῖ μέρος τῶν κανονικῶν εὐαγγελίων. Ἡ παράδοση ὅμως γιὰ τὸ γεγονὸς ἀποτελεῖ πίστη διαχρονική της ἐκκλησίας ἡ ὁποία ἀποτυπώνεται τόσο στὴν ὑμνογραφία ὅσο καὶ τὴν εἰκονογραφία μὲ πολὺ χαρακτηριστικὸ τρόπο καὶ ἑορτάζεται στὴν μεγάλη Θεομητορικὴ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων στὶς 21 Νοεμβρίου. Ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ κορίτσι; Ἀπὸ ποιὰ ρίζα κρατᾶ; Γιατί ἡ παράδοση θέλει νὰ τῆς ἐπιφυλάσσει τέτοια τιμὴ ὁ Ἀρχιερέας τῶν Ἑβραίων, ὁ Ζαχαρίας, σύζυγος τῆς ἐξαδέλφης τῆς Ἐλισσάβετ καὶ πατέρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου; Ἡ Μαριὰμ ἢ Μαρία, τὸ μικρὸ αὐτὸ κορίτσι, εἶναι ἡ σεμνὴ κόρη τῶν εὐσεβῶν ἁγίων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννας. Ἦρθε, χαρὰ ζωῆς, στὰ γηρατειὰ τῶν γονέων τῆς οἱ ὁποῖοι γιὰ νὰ γλυτώσουν τὴν φοβερὴ ντροπὴ τῆς ἀτεκνίας 3 παρακαλοῦσαν γιὰ χρόνια τὸν Θεὸ νὰ τοὺς χαρίσει ἀπόγονο, ὅπως καὶ ἔγινε ὅταν καὶ οἱ δύο ἦταν σὲ προχωρημένη ἡλικία. Γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Κύριο γιὰ τοῦτο τὸ θαῦμα, ἀφιέρωσαν τὴν θυγατέρα τους στὸν Ναὸ ὅπου καὶ εἰσῆλθε στὰ 3 τῆς χρόνια. Πληροφορίες γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Θεοτόκου δὲν βρίσκουμε ἀρκετὲς στὴν Καινὴ Διαθήκη. Τὶς ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τὴν ὁποία πιστεύει καὶ ἀποδέχεται ὁλόκληρη ἡ ἐκκλησία στὰ δυὸ χιλιάδες χρόνια ὕπαρξής της. Ἀπὸ τὴν Ὑμνογραφία καὶ τὴν ἱερὴ ἀλλὰ καὶ τὴν λαϊκὴ παράδοση ἀντλοῦμε ἐπίσης καὶ τὰ ὑπέροχα προσωνύμια τῆς Θεοτόκου τὰ ὁποῖα καλύπτουν ὁλόκληρό το ἀλφάβητο 4. Προσωνύμια ξεχωριστῆς ποίησης ἀλλὰ καὶ δογματικῶν ἀληθειῶν. Ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ φανερώνουν τὰ αἰτήματά μας πρὸς Ἐκείνην, ἄλλα τὶς προστασίες ποὺ μᾶς παρέχει καὶ ἄλλα τὴν θέση ποὺ κατέχει ἡ Παναγία στὴν πίστη μας καὶ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Πολλὰ ἐπίσης, φανερώνουν τὶς προτυπώσεις τῆς Θεοτόκου στὴν Παλαιὰ Διαθήκη τῆς ὁποίας ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τὸ ἐπισφράγισμα, δηλαδὴ τὴν ἐπιβεβαίωση 5. Μέρος τοὺς ἀκοῦμε κατὰ τὴν διάρκεια τῶν χαιρετισμῶν στοὺς ἐξαιρετικοὺς στίχους τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου ποὺ καθ ὅλη τὴν Σαρακοστὴ μᾶς προσάγει στὸ μυστήριο, τὸ μεγάλο καὶ παράδοξο, τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως, στὸ σωτηριῶδες σχέδιο τῆς Θείας Πρόνοιας τῆς ὁποίας «Ταμεῖον» ἀναδεικνύεται στοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων ἡ Παρθένος Μαρία, ὡς ἡ Γυναίκα πού, λέγοντας τὸ «γένοιτο», συνέβαλλε μὲ τὴν συγκατάθεσή της στὴν Γέννησή του Χριστοῦ καὶ στὴν ἐν Χριστῷ ἀνακεφαλαίωση τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους καὶ ἀποτελεῖ «τῶν δογμάτων Αὐτοῦ το κεφάλαιον», δηλαδὴ τὸ κυριότερο μέρος τῆς πίστης μας, ὅτι δηλαδὴ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, «δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν» κατῆλθε «ἐκ τῶν οὐρανῶν» καὶ σαρκώθηκε «ἐκ Πνεύματος ἅγιου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου» καὶ ἐνηνθρώπησε, ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο, Σταυρώθηκε καὶ Ἀναστήθηκε τὴν τρίτη ἡμέρα «κατὰ τὰς γραφάς» 6 γιὰ νὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ ρήσεις καὶ οἱ προφητεῖες τῶν Γραφῶν γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία καὶ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου 7. Ἑλένη Λιντζαροπούλου Θεολόγος 1 Ἀπόκρυφα ὀνομάζονται κείμενα γραμμένα κατ' ἀπομίμηση τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς τὰ ὁποῖα ἀποδίδονται ψευδῶς σὲ γνωστοὺς βιβλικοὺς συγγραφεῖς. 2 Ἰωάννη Δ. Καραβιδόπουλου, Ἀπόκρυφα Χριστιανικὰ Κείμενα. Τόμος α Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια, Θεσσαλονίκη 1999, ἐκδόσεις Πουρναρά. 3 Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ ἀτεκνία γιὰ τοὺς Ἑβραίους ἦταν καὶ εἶναι φοβερὴ ντροπὴ καὶ κατάρα, διότι ἡ γέννηση ἀπογόνων πιστεύουν ὅτι εἶναι ὑποχρέωσή τους πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν λαό τους, ἐλπίζοντας ὅτι κάποια μέρα μέσα ἀπὸ τὶς γέννες τους θὰ γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας. Γι' αὐτὸ καὶ βλέπουμε τέτοια λαχτάρα στὰ ἄτεκνα ζευγάρια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης νὰ ἀποκτήσουν ἀπόγονο. Λαχτάρα ἡ ὁποία ἀποτυπώθηκε καὶ σὲ ἕνα σύνολο θαυμαστῶν γεννήσεων στὰ λαϊκὰ παραμύθια ὅλων των λαῶν. 4 Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τα προσωνύμια ἀπὸ Ἄλφα: Ἄβυσσος εὐσπλαχνίας, Ἄγαμος, Ἀγάπη, Ἁγία Σιῶν, Ἁγία ἁγίων μεγαλύτερη, Ἁγία Ζώνη, Ἁγία Σκέπη, Ἁγιοτέραν, Ἁγνή, Ἁγνείας ἠῶς, Ἀγλάισμα μητέρων, Ἀδαμιαία, Ἀδιάβατος θάλασσα, Ἀδιόδωτος Πύλη, Ἀειμακάριστος, Ἀειπάρθενος, Ἀέναος Κρήνη, Αἰνετή, Αἰτία ἀγαθῶν, Ἀληθινή, Ἀκάθιστος ὕμνος, Ἀκαταίσχυντος, Ἀκήρατος, Ἀκήρατη φυτοφόρος, Ἀκοίμητος, Ἀκοή, Ἀκρωτήρι καλῆς ἐλπίδας, Ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου, Ἄμεμπτος, Ἀμετάθετος Ἐλπίς, Ἄμπελος, Ἅλας ἀρετῶν, Ἀλόχευτη λοχεία, Ἀμπέλι θεογεώργητο, Ἀμνάς, Ἀμόλυντος, Ἄμωμος, Ἀνακεφαλαίωση Χαρίτων, Ἄνασσα, ἀναιρέτις ἀρᾶς, Ἀνήροτος χώρα, Ἄνθος ἀμάραντον, Ἄνθος ἀφθαρσίας, Ἄνθος Χριστὸν βλαστήσασα, Ἀνοικτήριον Παραδείσου, Ἄξιόν Ἐστι, Ἀξιομακάριστος, Ἀπείρανδρος, Ἀπειρόγαμος, Ἀπειρόκακη, Ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα, Ἀπόρθητο τεῖχος Βασιλείας, Ἀρετῆς εἰκόνα, Ἄρνηση κάθε κακίας, Ἄρρητος σοφία, Ἄρουρα εὐφορίας οἰκτιρμῶν, Ἄρτος ζωῆς, Ἀρχαία, Ἀρχιστράτηγος, Ἀρχηγὸς σωτηρίας, Ἀσίγαστο στόμα, Ἆσμα ἀσμάτων, Ἆσμα ἀγγέλων, Ἆσμα τρισεράσμιο, Ἀσπασμὸς ἄνωθεν, Ἄσπιλος, Ἄσπορος Βλάστησις, Ἀστέρα, Ἄστρον ἄδυτον, Ἀσύγκριτος, Αὐγή, Αὐλήν, Ἄφλεκτος Βάτος, Ἄφθορος, Ἀχείμαστος ὅρμος, Ἄχραντος. 5 Διαρκεῖς ἀναφορὲς στὴν Θεοτόκο ἡ ὁποία εἶναι: Ἀλατόμητο ὅρος, Πόκος τοῦ Γεδεῶν, Κλίμακα τοῦ Ἰακώβ, Φλεγομένη καὶ μὴ καιομένη Βάτος, Ἑπτάφωτος Λυχνία, Χρυσὴ Στάμνα μὲ τὸ μάννα, Κεκλεισμένη Πύλη κατ ἀνατολᾶς, Κιβωτὸς τοῦ Νῶε, Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης, Ράβδος τοῦ Ἀαρῶν κ.ἄ. 6 Δηλαδὴ σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῶν Εὐαγγελίων ἀλλὰ καὶ τὶς προτυπώσεις τῆς Ἀναστάσεως στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὴν τριήμερη παραμονὴ τοῦ Ἰωνὰ στὴν κοιλιὰ τοῦ κήτους, τὸ περιστατικὸ μὲ τοὺς τρεῖς παῖδες ἐν καμίνω κ.ἄ. 7 Πρώτη ἀπὸ αὐτὲς τὶς προφητεῖες, τὸ λεγόμενο: «Πρωτοευαγγέλιο», δηλαδὴ ὁ 15ος στίχος τοῦ 3ου κεφαλαίου τῆς Γενέσεως, ὅπου ὁ Θεὸς λέει στὸ φίδι προαναγγέλλοντας τὴν ἥττα του ἀπὸ τὸ «σπέρμα τῆς γυναικὸς» καὶ τὸν σταυρικὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ (πληγῆ στὴν πτέρνα): «καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον της γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον του σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον του σπέρματος αὐτῆς αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν». (Ἔχθρα θὰ βάλω ἀνάμεσα σ' ἐσένα καὶ στὴ γυναίκα, κι ἀνάμεσα στὸ σπέρμα σου καὶ στὸ σπέρμα της. Αὐτὸς θὰ σοῦ συντρίψει τὸ κεφάλι κι ἐσὺ θὰ τοῦ πληγώσεις τὴ φτέρνα). 2 3

3 Ὁ τύπος τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφεὶμ Μεγάλη Ἑβδομάδα! Μιὰ ξεχωριστὴ περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους. Τὸ Ἱερὸ Βῆμα τῆς λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Μεγάλη, ὄχι γιατί οἱ ὧρες καὶ οἱ ἡμέρες αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας εἶναι μεγαλύτερες οἱ περισσότερες, ἀλλὰ γιατί αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα «μεγάλα εἰργάσατο ἡ δεξιά του Ὑψίστου» γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος καταδικάζει τὸν Θεὸ στὸν θάνατο καὶ Ἐκεῖνος, ἐν συνεχεία, καταδικάζει τὸν ἄνθρωπο ἐπάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ μὲ τὸ αἷμα Του νὰ παραμένει ἀθάνατος στὴν ἐπουράνια Βασιλεία Του. Στὴν ἔναρξη αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας καὶ συγκεκριμένα στὸν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Δευτέρας, ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει τὴ μορφὴ τοῦ Παγκάλου Ἰωσήφ. «Τὴ ἁγία καὶ Μεγάλη Δευτέρα, μνεία ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου», μᾶς θυμίζει τὸ ἱερὸ βιβλίο τοῦ Τριωδίου. Καὶ τοῦτο γιατί οἱ θειότατοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑρμήνευσαν τὴν Ἁγία Γραφή, χαρακτηρίζουν τὸν Ἰωσήφ, τὸν υἱὸ τοῦ Ἰακώβ, ὡς τὸν τύπο τοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Ἐπίσκοπος Κρήτης στὸν Κανόνα ποὺ ψάλλεται στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων γράφει: «Τὴν εἰκόνα τοῦ Δεσπότου ὑπογρτάφων Ἰωσὴφ λάκκω κατατίθεται, ἀπεμπολεῖται ὑπὸ τῶν συγγόνων, πάντα ὑπομένει ὁ ἀοίδιμος εἰς τύπον ὄντως Χριστοῦ» Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ παγκάλου Ἰωσὴφ ἦταν ὁ ἐνάρετος βίος του, «καθάπερ ἀδάμας καθαρός», γράφει γι' αὐτὸν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσοστομος 2. Αὐτὴν τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας τοῦ τὴν κράτησε σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ μάλιστα σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολες στιγμὲς ἐξαιτίας τῆς γυναικὸς τοῦ Πετεφρῆ. Προτίμησε τὴ φυγὴ παρὰ τὴν ἁμαρτία. - Ἂν ὁ Ἰωσὴφ ὀνομάστηκε Πάγκαλος, ὁ Χριστὸς εἶναι «ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος» 3, «ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» Ἕνα δεύτερο χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο τῆς ζωῆς τοῦ τοῦ δικαίου Ἰωσὴφ ἦταν ἡ ἀγάπη ποὺ ἔτρεφε ὁ πατέρας τοῦ Ἰακώβ, στὸ πρόσωπό του. «Ἰακὼβ δὲ ἠγάπα τὸν Ἰωσὴφ παρὰ πάντας τους υἱοὺς αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς γήρως ἣν αὐτῷ» 5. - Υἱὸς ἀγαπητὸς κι ὁ Χριστός. Γι' αὐτὸ καὶ κατὰ τὸν Βαπτισμό Του στὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνου, ὁ Πατὴρ ἐκλαλεῖ αὐτὴν τὴν υἱότητα καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν μονογενῆ Υἱό Του. «Οὗτος ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὢ εὐδόκησα» Ὁ φθόνος, ὁ ὁποῖος ἅπτεται καὶ τῶν ἀρίστων, κατὰ τὴν ἔκφραση τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἔπληξε τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἰωσήφ. Δὲν τὸν φθόνησαν οἱ ξένοι, ἀλλὰ οἱ οἰκεῖοι του, καὶ συγκεκριμμένα οἱ ἀδελφοί του. Τὸ κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀποκαλυπτικό: «Ἐμίσησαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἠδύναντο λαλεῖν αὐτῷ οὐδὲν εἰρηνικὸν» 7. - Ἂν ἐφθόνησαν τὸν Ἰωσὴφ οἱ ἀδελφοί του, τὸν Χριστὸ τὸν ἐφθόνησε ὁ μαθητής Του, ὁ ὁποῖος ἔγινε καὶ προδότης Του. Τὸν ἀρνήθηκε ὁ πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολός Του. Τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ πάντες. Τὸν ἐφθόνησαν οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Γι αὐτὸ καὶ ὁ Ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν: «ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτὸν» Ἐπωλήθη ὁ Ἰωσὴφ ἀντὶ 20 χρυσῶν νομισμάτων 9. - Μὰ καὶ ὁ Χριστὸς ἀντὶ τριάκοντα ἀργυρίων. Πόσο συγκλονιστικὰ εἶναι τὰ λόγια τῶν ἱερῶν ὑμνογράφων ποὺ θὰ ἀκουστοῦν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς αὐτὲς τὶς ἡμέρες! «Εἰς τριάκοντα ἀργύρια, Κύριε, καὶ εἰς φίλημα δόλιον ἐζήτουν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι σοί, ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι» 10. Καὶ πάλι: «Ἔστησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραὴλ» Ἡ φυλακὴ ἦταν ὁ τόπος τῆς διαμονῆς τοῦ Ἰωσὴφ στὴν Αἴγυπτο, ἐξαιτίας τῆς πονηρίας καὶ τῆς κακότητας τῆς γυναικὸς τοῦ Πετεφρῆ. - Μήπως καὶ ὁ Χριστὸς δὲν φυλακίστηκε καὶ δὲν δέχτηκε τοὺς ἐμπτυσμοὺς καὶ τοὺς κολαφισμούς, προκειμένου νὰ θεραπεύσει τὸ τραῦμα τοῦ Ἀδὰμ καὶ νὰ καταργήσει «τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέστιν τὸν διάβολον» 12 ; 6. Κι ὅταν ὁ Ἰωσὴφ φτάνει στὴν δόξα ἐπίκαιρα του καὶ γίνεται ἀντιβασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου, ὅταν ἀναγνωρίζει τοὺς ἀδελφούς του ποὺ φτάνουν ὡς ἀπεσταλμένοι τοῦ πατρός του γιὰ νὰ ἀγοράσουν, ὄχι μόνο τους συγχωρεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς καταφιλεῖ συγχρόνως. «Καὶ καταφιλήσας πάντας τους ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτοὺς» Λόγους ἀφέσεως καὶ ἱκεσίας πρὸς τὸν Ἄναρχο Πατέρα Τοῦ προσφέρει ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ τὴν ὥρα τῆς Σταυρώσεως, ὑπὲρ τῶν σταυρωτῶν Του: «Πάτερ ἅφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιούσι» Ὁ Ἰωσὴφ τρέφει τοὺς ἀδελφούς του στὴν Αἴγυπτο, τὸν καιρὸ τοῦ λιμοῦ. - Ὁ Ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Χριστός, τρέφει μὲ τὸ σῶμα Του καὶ τὸ αἷμα Τοῦ τὸ λαό Του καὶ τὴν κληρονομία Του. «Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ» 15. Νὰ γιατί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦν τὸν Ἰωσὴφ ὡς προτύπωση τοῦ Κυρίου καὶ γιατί τὸν θυμόμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ὡς παρρησίαν ἔχων πολλὴν εἰς τὴν ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίαν, ἄς πρεσβεύει στὸ μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε κι ἐμεῖς τὴν καθαρότητα καὶ τὸ μεγαλεῖο της ἀρετῆς του. «Δι ὑπομονῆς νὰ τρέχομεν», ὅπως ἐκεῖνος, «τὸν προκείμενον ἠμὶν ἀγώνα» 16, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸ τῆς παρούσης ζωῆς. Κι ὅπως αὐτὸς παρέμεινε ἀδούλωτος στὴν ψυχή, ἔτσι κι ἐμεῖς νὰ παραμείνουμε ἀδούλωτοι στὶς κοσμικὲς ἐπιθυμίες γιὰ νὰ ἀποκομίσουμε τὸν στέφανον τῆς ἀφθαρσίας. «Ὁ Θεὸς γὰρ παρέχει τοῖς δούλοις αὐτοῦ στέφος ἄφθαρτον» 17. Ταῖς τοῦ Παγκάλου Ἰωσὴφ πρεσβεῖες, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 1 Τροπάριον Α ὠδῆς Τριωδίου τοῦ Ἀποδείπνου τῆς Βαϊφόρου Κυριακῆς. 2 ΕΠΕ 4, Δοξαστικὸ Αἴνων Θεοφανείων. 4 Α Πετρ. 2,22. 5 Γέν. 37,3. 6 Ματθ. 17,5. 7 Γέν. 37,4. 8 Ματθ. 27,28. 9 Γέν. 37, Γ Ἀντίφωνον, Μέγ. Πέμπτη ἑσπέρας. 11 Θ Ἀντίφωνον, Μέγ. Πέμπτη ἑσπέρας. 12 Ἑβρ. 2, Γέν. 45, Λουκ. 23, Ἰω. 6, Ἑβρ. 12,1. 17 Οἴκος Ὄρθρου Μέγ. Δευτέρας. 3

4 ἐνοριακά Ἡ δωρεὰ τῆς Ἀναστάσεως προσφέρεται ἀπὸ τὸν Θεὸ σὲ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος τοῦ μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοὺ Δανιήλ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἡ Ἰησοῦ Χριστοῦ γεμίζει τὴν ψυχὴ τῶν πιστῶν ἀπὸ εὐφροσύνη μὲ τὸ ὑψηλὸ περιεχόμενό της καὶ τὴ μεγάλη σημασία της. Οἱ πιστοὶ χαιρόμαστε τὸ Πάσχα, ἐπειδὴ πιστεύουμε ὅτι τὸ Πάσχα εἶναι: α. Ἑορτὴ τῆς ἀγάπης. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς θυσιάστηκε ἀπὸ ἀγάπη γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους, ὅπως διδάσκουν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι (Ἰωάννου γ' 16, Πρὸς Ρωμαίους ε' 8). β. Ἑορτὴ νίκης τῆς ζωῆς κατὰ τοῦ θανάτου. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὴν Ἀνάστασή Του κατήργησε τὶς συνέπειες τῆς παραβάσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ το «ἡ δ ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπ αὐτοῦ θανάτω ἀποθανεῖσθε» (Γενέσεως β' 17). Τὸ «θανάτω ἀποθανεῖσθε» σήμαινε πρῶτα τὸν σωματικὸ θάνατο, ποὺ εἶναι χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, καὶ δεύτερο τὸν πνευματικὸ θάνατο, ποὺ εἶναι αἰώνιος χωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. Σ αὐτὸ τὸν νόμο ὑπήχθησαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, εὐσεβεῖς καὶ ἀσεβεῖς, ὅπως διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Πρὸς Ρωμαίους ε' 14) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, συνεχίζοντας τοὺς θεολογικοὺς στοχασμούς του, ἐξηγεῖ ὅτι ὅπως οἱ συνέπειες τῆς ἁμαρτίας τῶν Δὸς μοὶ τοῦτον τὸν Ξένον τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου Μόλις πῆρε νὰ βραδιάζει. Εἶχαν καταλαγιάσει οἱ θόρυβοι. Εἶχε σιγήσει ἡ λύσσα τῶν ἀνόμων. Εἶχε ἤδη συντελεστεῖ στὸ Γολγοθὰ τὸ πιὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλημα. Ἦταν οἱ ὧρες, ποὺ μιὰ βαρειὰ σκιὰ τρόμου καὶ δέους, ἐνοχῶν καὶ συντριβῆς, τύλιγε μαζὶ μὲ τὸ σκοτάδι τὴν Ἰουδαία. Κεῖνες τὶς στιγμές, ποὺ ἔμοιαζε νὰ χεῖ σταματήσει ὁ χρόνος, ἕνας πλούσιος ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαία, ὁ Ἰωσήφ, βρῆκε τὸ θάρρος νὰ ἐμφανιστεῖ μπροστὰ στὸν Πιλάτο, καὶ νὰ ζητήσει τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. «Δὸς μοὶ τοῦτον τὸν ξένον», τοῦ λέγει. Μᾶς μεταφέρει τὰ λόγια του ἡ Ἐκκλησία μας μὲ ἕνα συγκλονιστικὸ μελοποίημα, ποὺ ἀκούγεται μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, τὴ Μεγάλη Παρασκευή, στὴ λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου. Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς σὲ ἔμμετρη παράφραση: Τὸν ἥλιο ποὺ σκοτίστηκε, τὶς πέτρες ποὺ ραγίσαν, ὅταν ἐπάνω στὸ Σταυρὸ τὰ θεία μάτια κλείσαν ὁ Ἰωσὴφ κοιτάζοντας μὲ θαυμασμὸ καὶ δέος μπρὸς στὸν Πιλάτο ἔρχεται γιὰ τὸ ὕστατό το χρέος. «Σὲ ἱκετεύω -τοῦ μιλάειδός μου τοῦτον τὸν ξένο δός μου ἐτοῦτον τὸν νεκρὸ ποὺ βλέπω σταυρωμένο σὰν ξένο βρέφος οἱ ἄνθρωποι στὸν κόσμο τὸν δεχτῆκαν σὰν ξένο τὸν θανάτωσαν, γιατί τὸν ἐμισῆσαν. Τὸν θάνατο ὅταν ἐννοῶ, τρέμω κι ἄναυδος μένω σὲ ἱκετεύω, Ἄρχοντα, δός μου τοῦτον τὸν ξένο. Ἐκεῖνον ποὺ εὐεργέτησε τὸν κάθε πονεμένο, προπατόρων Ἀδὰμ καὶ Εὕας ἐπῆλθαν σὲ ὁλόκληρό το ἀνθρώπινο γένος ἔτσι καὶ ἡ δωρεὰ τῆς Ἀναστάσεως προσφέρεται ἀπὸ τὸν Θεὸ σὲ ὁλόκληρό το ἀνθρώπινο γένος (Πρὸς Ρωμαίους ε' 15-21) Ὁ Κύριος ἐπανῆλθε στὴ ζωὴ τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὸν θάνατό Του, ἀφοῦ δὲν ἦταν δυνατὸν ὁ θάνατος νὰ ἐξουσιάζει τὸν ἀρχηγὸ καὶ χορηγό της ζωῆς καὶ ἕνωσε τὰ τὸ πρὶν διεστῶτα τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. γ. Ἑορτὴ τῆς αὐτοθυσίας. Ὁ Κύριος στὴν ἀρχιερατικὴ προσευχὴ Τοῦ ἐξήγησε τὸν σκοπὸ τῆς θυσίας Τοῦ (Ἰωάννου Ιζ' 19). Διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ὁ Χριστός, παρόλο ποὺ ἤμασταν ἀκόμη ἀνίκανοι νὰ κάνουμε τὸ καλό, πέθανε γιὰ μᾶς, τοὺς ἀσεβεῖς ἀνθρώπους, στὸν προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θὰ ἔδινε κανεὶς τὴ ζωὴ τοῦ ἀκόμη καὶ γιὰ ἕναν δίκαιο ἄνθρωπο. Ἴσως ἀποφάσιζε κανεὶς νὰ πεθάνει γιὰ κάποιον καλὸ ἄνθρωπο» (Πρὸς Ρωμαίους ε' 6-7. Βλ. καὶ Πρὸς Ἑβραίους β' 9-10). δ. Ἑορτὴ τῆς συγγνώμης, τῆς συγχώρεσης ἢ ἄφεσης, τῆς καταλλαγῆς. Οἱ τρεῖς αὐτὲς ἔννοιες συνδέονται μεταξύ τους ὡς ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος ζητεῖ συγγνώμη γιὰ τὶς ἁμαρτίες του ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὴν παράβαση τῶν ἐντολῶν Τοῦ κατὰ τὸ «συγγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε». Ὁ Θεὸς δέχεται τὴ συγγνώμη καὶ συγχωρεῖ τὸν ἄνθρωπο, τοῦ δίδει δηλαδὴ ἄφεση ἁμαρτιῶν, ἔτσι ἐπέρχονται ἡ καταλλαγὴ καὶ ἡ συμφιλίωση, καὶ ἀποκαθίσταται ἡ κοινωνία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου (Πρὸς Ρωμαίους ε' καὶ Πρὸς Κορινθίους Β ε' 19). ε. Ἑορτὴ τῆς ἀλληλεγγύης. Ὁ Κύριός μας ζήτησε νὰ μὴ λησμονοῦμε τοὺς ἀδυνάτους, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς ἐγκαταλειμμένους, τοὺς πονεμένους, τοὺς εὑρισκομένους στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς καὶ τῆς κοινωνίας. στ. Ἑορτὴ τῆς ἀδελφοσύνης. Ὁ Κύριος μας δίδαξε νὰ θεωροῦμε τοὺς συνανθρώπους μᾶς ἀδελφούς μας λέγοντας: «Πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοὶ ἔστε» (Ματθαίου κγ' 8). Ὁ κορυφαῖος των ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρος προτρέπει τοὺς πιστούς: «Τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε» (Α Πέτρου β' 17, βλ. καὶ Α Πέτρου ε' 9). Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀξίες καὶ τὰ βάθρα τῆς εὐαγγελικῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ἄθλημα τοῦ χριστιανοῦ. Γι αὐτὸ εἴμαστε περήφανοι ποὺ πιστεύουμε στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ εἴμαστε χριστιανοί. Ἐκεῖνον ποὺ ἀγκάλιασε κάθε φτωχὸ καὶ ξένο. Δὲν εἶχε τόπο ἐδῶ στὴ γῆ τὴν κεφαλὴ νὰ γείρει κι οἱ Ἑβραῖοι τοῦ ἔδωσαν νὰ πιεῖ τοῦ Πάθους τὸ ποτήρι. Γὶ αὐτὸ ζητῶ τὸ σῶμα Του, τὸ ταλαιπωρημένο γιὰ νὰ τὸ θάψω, Ἄρχοντα, δός μου τοῦτον τὸν Ξένο.» Μᾶς ἐκπλήσσει ἡ τόλμη τοῦ κρυφοῦ μαθητῆ, ἀποδεικτικὴ μιᾶς ἀσύλληπτης ἀγάπης, ποὺ ἀψηφᾶ τὸ φόβο. Περισσότερο, ὅμως, μᾶς ξαφνιάζει τὸ μυστήριο τῆς θείας συγκατάβασης. Γράφει ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου: «ὁ πηλὸς μπροστὰ στὸν πηλὸ ζητᾶ νὰ λάβει τὸν Πλάστη τῶν ὅλων. Τὸ χορτάρι ζητᾶ ἀπὸ τὸ χορτάρι τὴν οὐράνια φωτιά. Ἡ σταγόνα ζητᾶ ἀπὸ τὴν ἄλλη σταγόνα τὸν ἀπύθμενο ὠκεανό. Ποιὸς εἶδε, ποιὸς ποτὲ ἄκουσε αὐτὸ τὸ ἀπίστευτο! Ὁ ἄνθρωπος, νὰ χαρίζει σὲ ἄλλον ἄνθρωπο τὸν Δημιουργό των πάντων. Ἕνας ἄνομος ἄρχοντας νὰ χαρίζει σὲ ἕναν ἄνθρωπο τοῦ νόμου τὸν Νομοθέτη». Ἡ λογικὴ στέκεται 4 5

5 ἀνίκανη νὰ συλλαβίσει τὰ ὑπὲρ λόγον ἡ καρδιά, ὅμως, ἀφουγκράζεται μὲ βαθειὰ περίσκεψη τὸ λόγο τοῦ Ἰωσήφ. «Δὸς μοὶ τοῦτον τὸν ξένον». Ὄντως, ὁ Ἰησοῦς ἔζησε καὶ πέθανε σὰν ξένος. Ποιὸς εἶναι ξένος; Εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ἔχει δικό του σπίτι, ποὺ εἶναι μόνος μέσα στὸ πλῆθος, ποὺ βρίσκει ὁλόγυρα κλειστὲς τὶς πόρτες. Ξένος εἶναι ὁ ἀλλοδαπός, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ ξένη χώρα καὶ μιλάει μιὰ ξένη γλώσσα ἐκεῖνος, ποὺ ἕνα χάσμα μᾶς κρατάει μακρυά του, μιὰ καχυποψία ἢ ἀκόμα καὶ μιὰ ἔχθρα. Ὁ Ἰησοῦς ἦταν ὁ μόνος πραγματικὰ ξένος. «Ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί», εἶπε ὁ Ἴδιος πρὶν ἀπὸ τὸ Πάθος Του. Ἦλθε ξένος στὴ γῆ, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἀποξενωμένο ἀπὸ τὸ Θεὸ ἄνθρωπο. Γεννήθηκε σὲ μιὰ φάτνη στὴ Βηθλεὲμ ξένος καὶ ἄστεγος. Δὲν ὑπῆρχε γιὰ Κεῖνον κατάλυμα στὴ γῆ. Ἀπ τὰ σπάργανά Του ἀκόμη καταδιώχθηκε καὶ ξενιτεύθηκε στὴν Αἴγυπτο. Καὶ δὲν εἶχε πόλη, οὔτε χωριό, οὔτε σπίτι νὰ μείνει. Ἀδικήθηκε, πουλήθηκε ἀπὸ φίλο, προδόθηκε ἀπὸ μαθητή, διώχθηκε ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς Του, θανατώθηκε ἀπ τοὺς συμπατριῶτες Του σὰν ξένος. Θαρροῦσαν οἱ ἄνθρωποι ὅτι μιλοῦσε μιὰ ξένη γλώσσα, ὅταν τοὺς δίδασκε τὴν ἀγάπη γιὰ ὅλους, αὐτὴ ποὺ δὲν ξεχωρίζει πατριώτη καὶ ξένο, φίλο καὶ ἐχθρό. Γι αὐτὸ καὶ οἱ πολλοὶ δὲν Τὸν δέχθηκαν. Ἔκλεισαν ἑρμητικὰ τὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν καὶ τῆς ψυχῆς τους. Καὶ ἔμεινε ὁ Ἰησοῦς Ξένος γιὰ κείνους, Ἄγνωστος, Ἀκατάληπτος. «Δὸς μοὶ τοῦτον τὸν ξένον». Κάθε Μεγάλη Παρασκευὴ ἠχεῖ στὰ αὐτιὰ μᾶς δραματικὰ ἐπίκαιρό το ἀπήχημα αὐτοῦ του λόγου. Ἴσως γιατί συνταράσσει τὰ λιμνάζοντα ὕδατα τῆς πνευματικῆς μας στασιμότητας. Ἴσως γιατί θέτει σὲ δοκιμασία τὴ στάση τὴ δική μας ἀπέναντι στὸν Ἰησοῦ. Μετράει τὸ βάθος τῆς σχέσης μας μὲ Ἐκεῖνον. Βαθμολογεῖ τὴν εἰλικρίνειά μας. Ἐλέγχει τὴν ὑποκρισία μας. Μήπως, τελικά, ὁ Ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς παραμένει, εἴκοσι αἰῶνες τώρα, καὶ πάλι Ξένος; Μήπως ἄραγε παραμένει ὁ Μεγάλος Ἄγνωστος, ἀκόμη καὶ γιὰ μᾶς, ποὺ συνωστιζόμαστε σήμερα στοὺς ναούς, μὲ δάκρυα κατάνυξης στὰ μάτια καὶ μὲ τὰ μύρα τῆς λατρείας μας στὴν καρδιά; Μήπως περιοριζόμαστε σὲ ἕναν στεῖρο συναισθηματισμό, σὲ μιὰ ἐπιφανειακὴ προσέγγιση τοῦ Θείου Προσώπου Του, ἐνῶ στὴν οὐσία εἶναι γιὰ μᾶς Ξένος; Μιὰ γνωστὴ εἰκόνα τῆς Ἀποκάλυψης ἀποτυπώνει τόσο παραστατικὰ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια. «Ἰδού, ἔστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω», λέγει ὁ Ἰησοῦς. Κρούει τὴ θύρα τῆς καρδιᾶς μας, ποὺ εἶναι κλειστὴ γιὰ Ἐκεῖνον, ὅπως εἶναι κλειστὴ γιὰ κάθε ξένο. Οἱ οἰκεῖοι ἔχουν κλειδί, μποροῦν νὰ μπαινοβγαίνουν ἐλεύθερα. Ἐκεῖνον Τὸν κρατᾶμε σὲ ἀπόσταση, ἴσως γιατί δὲν θέλουμε νὰ ἐλέγξει τὴν ἀκαταστασία τῆς ψυχῆς μας. Τηροῦμε τοὺς τύπους ἀπέναντί Του, δὲν ἀποζητοῦμε τὴ ζεστασιὰ τῆς οἰκειότητας. Ἀκόμα κι ὅταν προσευχόμαστε, θέλουμε κάτι ἀπὸ Ἐκεῖνον, ὄχι ὅμως Ἐκεῖνον. Τὸν ἀσπαζόμαστε μὲ λατρεία, ἀλλὰ δὲν Τὸν νιώθουμε οὐσιαστικὰ δικό μας. Ἐπιθυμοῦμε νὰ εἴμαστε συγκληρονόμοι Του, ἀλλὰ δὲν φροντίζουμε νὰ κυλάει διαρκῶς στὶς φλέβες μᾶς τὸ δικό Του βασιλικὸ αἷμα. Ἐκεῖνος μᾶς καλεῖ ἐμεῖς διστάζουμε. Ἐκεῖνος μᾶς προσφέρεται σὲ κάθε Θεία Λειτουργία ἐμεῖς Τὸν ἀποφεύγουμε. Κάποιες φορές, προσπαθοῦμε μὲ λαχτάρα νὰ Τὸν ἀνακαλύψουμε στὴ ζωή μας. Τὸν περιμένουμε, ὅπως τὰ ξερόχορτα περιμένουν τὴ βροχή, ὅπως τὰ ἄνθη τὸν ἥλιο, ὅπως τὰ μάτια τὸ φῶς, ὅπως ἡ καρδιὰ τὴν παρηγοριά. Δὲν ἔχει, ὅμως, οὔτε τὸ μυαλὸ μᾶς τὴ δύναμη, οὔτε ἡ καρδιὰ μᾶς τὴ διαίσθηση, οὔτε ἡ ψυχὴ μᾶς τὸ φωτισμὸ νὰ Τὸν ἀνακαλύψει ἐκεῖ ποὺ ἀντικατοπτρίζεται, στὸ πρόσωπο τοῦ κάθε κατατρεγμένου. Μὲ εἴδατε -λέγει ὁ Ἰησοῦς- ξένο, μὲ εἴδατε γυμνό, μὲ εἴδατε πεινασμένο, μὲ εἴδατε φυλακισμένο στὸ πρόσωπο τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων. Κι ἀνάλογα μὲ τὴ συμπεριφορά σας σὲ κείνους, ἀνάλογα μὲ τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης σας, θὰ κριθεῖ ἡ εἴσοδός σας στὴ Βασιλεία μου. Μὲ εἴδατε, μᾶς λέγει. Κι ὅμως ἐμεῖς δὲν Τὸν ἀναγνωρίσαμε στὰ πρόσωπα τῶν ἐμπερίστατων, οὔτε καν ὑποψιαστήκαμε τὴν παρουσία Του. Γι αὐτό, καὶ προβάλαμε σ αὐτοὺς ἀντὶ τῆς ἀγάπης τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴ μιζέρια μας, τὰ πάθη καὶ τὸν πανικό μας. Ὑψώσαμε τείχη ἀπέναντι στὸ διπλανό μας, τὸν θεωρήσαμε κάποιες φορὲς ἀντίπαλο, ἴσως καὶ ἐχθρό. Τραγικὴ στὴ ζωὴ μᾶς αὐτὴ ἡ ἀποξένωση ἀπ τὸν συνάνθρωπό μας. Περπατᾶμε στοὺς δρόμους τῶν μεγαλουπόλεων, μπλεκόμαστε στὴν κίνηση, πλῆθος ἀνθρώπων μᾶς περιτριγυρίζουν, κι ὅμως νιώθουμε μοναξιά. Παγιδευμένοι στὴν ἐγωπάθειά μας, ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε τὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου, καὶ νὰ ἀποκαλύψουμε σ αὐτὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ἀδυνατοῦμε νὰ ἀγαπήσουμε. Καὶ αὐτὸ συνιστᾶ τὴν τιμωρία μας. Εἶναι ξένη καὶ ἀπόμακρη γιὰ μᾶς ἡ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ, γι αὐτὸ καὶ ἀνέφικτη ἡ ἐφαρμογή της. Ξένος ὁ Ἰησοῦς, ξένη ἡ διδασκαλία Του, ξένη ὅμως καὶ ἡ ἀχειροποίητη εἰκόνα Τοῦ μέσα μας. Μᾶς εἶναι ξένος τὶς περισσότερες φορὲς ὁ ἴδιος ὁ ἐαυτός μας. Ἄβυσσος ἡ ψυχή μας, γεμάτη μυστήριο. Ἡ ἐξωστρέφειά μας μᾶς ἀπαγορεύει νὰ ὑποψιαστοῦμε τὰ ἀνεξερεύνητα προσωπικά μας βάθη, τὴν ἐσωτερική μας πενία, τὶς ἄτακτες κινήσεις τῆς ψυχῆς μας, τὶς ἐφάμαρτες ἐπιθυμίες της, τὶς ἔνοχες διαθέσεις της. Ὀδυνηρὴ ἡ αὐτογνωσία μας, καθὼς μπορεῖ νὰ ἀναδείξει εἰκόνες, ποὺ δὲν ἀντέχουμε νὰ ἀντικρύσουμε. Γι αὐτὸ καὶ δὲν τὴν ἐπιδιώκουμε. Καὶ παραμένει ἄγνωστος καὶ ξένος καὶ ὁ ἐαυτός μας. «Δὸς μοὶ τοῦτον τὸν ξένον». Ἕνας βαθὺς συγκλονισμὸς διατρέχει τὴν ὕπαρξή μας στὸ ἄκουσμα τούτου τοῦ λόγου, καθὼς ἀνακαλύπτουμε τὴν τραγικότητα τῆς προσωπικῆς μας ἀποξένωσης ἀπὸ τὸν Κύριό μας. Ἂν ὅμως ἡ μέθη τῆς ἀλαζονείας μᾶς σφυρηλάτησε τὴν ἀδιαφορία μας γιὰ Ἐκεῖνον ἢ τὴν ἀποστασία μας, ὁ Ἐσταυρώμενος Ἰησοῦς μακρόθυμά μας περιμένει. Δὲν μᾶς καταλογίζει τὴν βραδύτητα, δὲν βδελύσσεται τὴ σκληροκαρδία μας. Τὸν πληγώνει ὅμως ἡ ψυχρότητά μας. Θέλει νὰ Τοῦ δώσουμε τὴν καρδιά μας. «Υἱέ μου, δὸς μοὶ σὴν καρδίαν» μᾶς προτρέπει. Περιμένει ἐπάνω ἐνοριακά στὸ Σταυρό, ἔχοντας τὰ τρυπημένα Τοῦ χέρια ἀνοιχτά, γιὰ νὰ μᾶς ἀγκαλιάσει μὲ τὴ στοργὴ τοῦ πατέρα, μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ φίλου, μὲ τὴν ἐγκαρδιότητα τοῦ οἰκείου. Κι ὅταν ὑψώνουμε δεητικὰ τὸ βλέμμα μας στὴν πονεμένη μορφή Του, νιώθουμε μυστικὰ νὰ ἀπευθύνεται προσωπικὰ στὸν καθένα μας μὲ ἀπροσμέτρητη γλυκύτητα καὶ ἀγάπη, καὶ νὰ μᾶς παροτρύνει, ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Δός μου παιδί μου τὴν καρδιά σου. Ἐγὼ γιὰ σένα πατέρας, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ φίλος ὅ,τι χρειάζεσαι, ἐγώ. Τίποτε δὲν θὰ σοῦ λείψει. Μόνο νὰ μὲ νιώθεις δικό σου. Κι ἐσὺ εἶσαι τὰ πάντα γιὰ μένα, καὶ ἀδελφὸς καὶ φίλος καὶ συγκληρονόμος. Τί ἄλλο θέλεις; Γιατί στρέφεσαι στὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου καὶ ἀποστρέφεσαι ἐμένα, ποῦ τόσο σὲ ἔχω ἀγαπήσει;» Τί νὰ ψελλίσει ἡ φτωχή μας καρδιὰ ἢ τί νὰ ἀντιδωρίσει στὸ ἀσύλληπτο μεγαλεῖο της θεϊκῆς Του ἀγάπης! Αὐτὲς τὶς ὧρες τῆς κατανυκτικῆς ἡσυχίας καὶ τῆς λυτρωτικῆς περισυλλογῆς, μᾶς συνέχει ἀπρόσμενα μιὰ ἀκατανίκητη ἐπιθυμία, νὰ ἀποδειχθοῦμε οἰκεῖοι Του νὰ γίνουμε μέτοχοί της μεγάλης τιμῆς, ποὺ μᾶς ἀξιώνει. «Ξένον τόκον ἰδόντες ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου» μᾶς παρακινεῖ ὁ λογισμός μας. Δὲν ὑπάρχει, ἄλλωστε, πιὸ μεγαλειώδης προοπτικὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, πιὸ ζηλευτὸς προορισμός, ἀλλὰ καὶ πιὸ ἐκπληκτικὴ ἐμπειρία ἀπὸ ἐτούτη: Ἐπίγειος ὧν νὰ μαγνητίζεται ἀπὸ τὸν οὐρανό πρόσκαιρος, νὰ πορεύεται πρὸς τὰ αἰώνια μικρὸς καὶ ἀτελής, νὰ ἀναζητᾶ τὴν τελειότητα. «Δὸς μοὶ τοῦτον τὸν ξένον». Τὸ αἴτημα τοῦ Ἰωσὴφ στὸν Πιλάτο ἃς γίνει σήμερα αἴτημα καὶ τῆς δικῆς μας προσευχῆς στὸ Θεό: Οὐράνιε Πατέρα μας, δὸς μᾶς τοῦτον τὸν Ξένον, ποὺ σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου. Δὸς μᾶς τοῦτον τὸν Ξένον νὰ Τὸν κάνουμε δικό μας, οἰκεῖο μας, θεμέλιο καὶ φῶς τῆς ζωῆς μας. Δὸς μᾶς τοῦτον τὸν Ξένον νὰ ζεῖ μέσα στὰ βάθη τῆς ὕπαρξής μας, νὰ μᾶς χειραγωγεῖ στὰ μονοπάτια τῆς θεογνωσίας, καὶ νὰ μᾶς ἀνακαινίζει μὲ τὸ πανάγιο Αἷμα Του. Δὸς μᾶς τοῦτον τὸν Ξένον, γιὰ νὰ συνοδοιποροῦμε στὸ δρόμο τῆς θυσιαστικῆς Τοῦ ἀγάπης, νὰ συμμετέχουμε στὸ λυτρωτικό Του Πάθος, καὶ νὰ βιώνουμε διαρκῶς τὴν ἀναφαίρετη χαρὰ τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ τῆς αἰωνίας δόξης Του. Ἀμήν. 5

6 ἐνοριακά Ἀλβανίας Ἀναστάσιος: Τὸ Πάσχα, μᾶς καλεῖ νὰ διαβοῦμε ἀπὸ τὸν ἐγωκεντρισμὸ στὴ συναδέλφωση Πάσχα ἱερὸν ἠμὶν σήμερον ἀναδέδεικται Πανηγυρίζουμε κάθε χρόνο μὲ ἱερὸ ἐνθουσιασμὸ τὸ Πάσχα, τὴν ἑορτὴν τῶν ἐορτών, Πάσχα ἱερὸν ἠμὶν σήμερον ἀναδέδεικται Πάσχα καινόν, ἅγιον Πάσχα μυστικόν, ψάλλουμε εὐφρόσυνα. Ἡ ἀρχικὴ σημασία τῆς λέξεως πάσχα δὲν εἶναι βεβαία μὲ τὴν πάροδο, πάντως, τοῦ χρόνου, κατέληξε νὰ σημαίνει τὴ διέλευση, τὸ πέρασμα, τὴ διάβαση, τὴν ἔξοδο. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἔχει τὴν ἀφετηρία της σὲ μιὰ ἱστορικὴ ἔξοδο τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπὸ τὴ μακροχρόνια δουλεία στὴν Αἴγυπτο πρὸς τὴν ἐλευθερία. Ἔδωσε ἔμπνευση, ἀντοχὴ κι ἐλπίδα καὶ σὲ ἄλλους λαοὺς σὲ δύσκολες φάσεις αἰχμαλωσίας, γιὰ τὴν ἀποτίναξη ξένου ζυγοῦ καὶ τὴ διάβαση πρὸς μιὰ νέα κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ πραγματικότητα. Αὐτὴ ἡ γιορτὴ μεταμορφώθηκε καὶ πῆρε νέο νόημα στὴν παγκόσμια ἱστορία μὲ τὴ ζωή, τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς δήλωσε ὅτι πραγμάτωσε ἕνα νέο Πάσχα, πανανθρώπινης σημασίας, μὲ τὴν ἐξιλαστήριο προσφορά Του. Ὡς ἄμωμος Ἀμνός θυσιάσθηκε χάριν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ἐγκαινίασε τὸ καινόν Πάσχα, τὸ ἅγιον καὶ μυστικόν, μὲ τὸ διηνεκὲς μήνυμα τῆς θυσίας Του, μὲ τὴ νικηφόρο ἀνάστασή Του, τὴν κατανίκηση τοῦ θανάτου, τὴν πρόγευση τῆς μελλοντικῆς ἐν δυνάμει Παρουσίας Του. Ἔτσι, οἱ Χριστιανοί, στὴ διάρκεια τῶν 20 αἰώνων ποὺ πέρασαν, κάθε Πάσχα γιορτάζουμε τὴν καθοριστικὴ διάβαση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή, τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴ φθορά. Τονώνουμε τὴ σχέση μας, κοινωνοῦμε μὲ τὸν σταυρωθέντα καὶ ἀναστάντα Χριστό, ποὺ μᾶς χαρίζει τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ ἐντείνουμε τὴν προσδοκία μας γιὰ τὴν ἔνδοξη μελλοντικὴ παρουσία Του. Αναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοὶ Πάσχα, Κυρίου Πάσχα ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας. Μὲ τὴν ἀνάστασή Του, ὁ Χριστὸς συνήγειρε ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση, γιὰ νὰ γίνει ὁ αἰώνιος Λυτρωτής, ἡ δύναμη καὶ ἡ παρηγορία τῶν πιστῶν. Την ἁγίαν του Πάσχα ἡμέραν, γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, τῶν ἐκεῖθεν ἀγαθῶν οἶδα μυσταγωγίαν, ἑορτὴν οὖσαν διαβατήριον ( τὴν θεωρῶ μυσταγωγία στὰ οὐράνια ἀγαθά, διότι εἶναι ἑορτὴ διαβάσεως ). Διακηρύσσει τὴ διάβαση ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή, ἀπὸ τὸ παροδικὸ στὴν αἰωνιότητα. Μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ἡ Ἐκκλησία μας δὲν μᾶς καλεῖ ἁπλῶς σὲ μιὰ ἐπιφανειακὴ συγκίνηση, ποὺ θωπεύει τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα, ἀλλὰ σὲ μιὰ βιωματικὴ ἔξοδο: ἀπὸ τὴν ψυχικὴ ραθυμία στὴν πνευματικὴ ἐγρήγορση. Γιορτάζοντας τὸ Πάσχα, καλούμεθα σὲ μιὰ προσωπικὴ κίνηση ἐξόδου ἀπὸ τὴν πολύμορφη καὶ συχνὰ δυσδιάκριτη ἁμαρτία. Προσδιορίζοντας τὴν μὲ σύγχρονη ὁρολογία, θὰ λέγαμε: Ἔξοδο ἀπὸ τὴ διαφθορά, τὸ ψέμμα, τὴν ἀνομία, τὴν ἀπάτη, ποὺ μολύνουν μὲ ποικίλες μορφὲς κάθε κοινωνικὴ τάξη ὑπονομεύοντας τὴ συνοχὴ τοῦ λαοῦ ἀποφασιστικὴ ἐπιλογὴ τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς τιμιότητος. Ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὴ δικαιοσύνη συστράτευση γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου στὸ περιβάλλον μας καὶ εὐρύτερα στὴν κοινωνία μας. Τὸ Πάσχα, μᾶς καλεῖ ἐπίσης νὰ διαβοῦμε ἀπὸ τὸν ἐγωκεντρισμὸ στὴ συναδέλφωση. Ἡ κόπωση, ἡ δυσπιστία, ἡ πικρὴ γεύση τῆς καθημερινότητος μᾶς σπρώχνουν συχνὰ σὲ ἀπομονωτισμό. Στριφογυρίζουμε γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, τὰ προβλήματα καὶ τὰ ἐνδιαφέροντά μας. Ἐπείγει ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸ φρούριο τοῦ ἐγώ γιὰ νὰ συναντήσουμε τοὺς ἄλλους μὲ κατανόηση καὶ σεβασμό. Πάσχα, ἐν χαρὰ ἀλλήλους περιπτυξόμεθα. Νὰ προσφέρουμε συγγνώμη, συμπόνια ἀλληλεγγύη καὶ ἀνεπιτήδευτη ἀγάπη. Συγχωρήσωμεν πάντα τὴ ἀναστάσει. Συγχρόνως, τὸ Πάσχα μᾶς καλεῖ σὲ ἔξοδο ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ἄγχους, τῆς ἀποκαρδιώσεως, στὴν περιοχὴ τῆς ἐλπίδος. Ἔξοδο ἀπὸ τὸν φόβο, ποὺ γεμίζει τὴν ψυχή μας μὲ κατάθλιψη. Ω, Πάσχα, λύτρον λύπης!. Τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως πλημμυρίζει μὲ ἐλπίδα τὸν νοῦ καὶ ἡ διαβεβαίωση τοῦ παθόντος καὶ ἀναστάντος Χριστοῦ στηρίζει τὴν ψυχή: Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον (Ἰω. 16:33). Γιὰ νὰ μὴ μείνουν ὅμως αὐτὰ ἁπλὲς εὐχές, χρειάζεται μιὰ ἄλλη κρίσιμη διάβαση: Ἀπὸ τὴν ἀπιστία ἢ τὴν ὀλιγοπιστία, στὴ ζωντανὴ πίστη στὸν Θεό, τὴ βεβαιότητα γιὰ τὶς συνέπειες τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ νόημα τῆς Ἀναστάσεώς Του. Παρόλο ὅτι πολλοὶ εἶναι βαπτισμένοι καὶ δηλώνουν χριστιανοί, ἡ πίστη τοὺς συχνὰ φυτοζωεῖ ἢ βρίσκεται σὲ μαρασμὸ ἀπὸ πολλὲς αἰτίες: ἀπὸ τὴ μολυσμένη ἀτμόσφαιρα στὴν ὁποία κινούμεθα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ ψυχικὴ ραθυμία. Βεβαίως, μόνο μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις οἱ διαβάσεις γιὰ τὶς ὁποῖες μιλοῦμε εἶναι ἀνέφικτες. Μέσα ὅμως στὴν Ἐκκλησία, τὸ μυστικὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴ δύναμη τῆς προσευχῆς καὶ τῆς χάριτος τῶν μυστηρίων οἰκειοποιούμεθα τὴ μεταμορφωτικὴ δύναμη τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Καὶ ἀποκτοῦμε νέες δυνάμεις γιὰ τὶς λυτρωτικὲς αὐτὲς ἐξόδους, Ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, ἀδελφοί μου, μᾶς καλεῖ καὶ συγχρόνως μᾶς προσφέρει τὴν ἔμπνευση, γιὰ νὰ προχωρήσουμε κι ἐμεῖς σὲ μιὰ προσωπική, διάβαση, μιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὶς ποικίλες μορφὲς καταπιέσεων ποὺ ἀπαξιώνουν τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καὶ νὰ ἐργασθοῦμε δυναμικὰ γιὰ τὴν ἀνύψωση τῆς ζωῆς ὅλης της κοινωνίας. Στὸν χαιρετισμὸ Καλὸ Πάσχα!, ποὺ δεσπόζει στὶς σχέσεις μᾶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες, συμπυκνώνεται ἡ πρόσκληση λυτρωτικῆς ἐξόδου: Ἀπὸ τὴν ὑποκρισία καὶ τὴν ἀνομία, στὴν ἀλήθεια καὶ τὴ δικαιοσύνη. Ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, στὴν ἐνεργὸ ἀλληλεγγύη. Ἀπὸ τὴν ἀποκαρδίωση καὶ τὸν φόβο, στὴν ἐλπίδα καὶ τὴν εἰρηνικὴ χαρά. Ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία, στὴ συνειδητὴ πίστη. Τὸ λαμπροφόρο Πάσχα μᾶς καλεῖ σὲ μιὰ ἀποφασιστικὴ ἔξοδο ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἴμαστε σ' αὐτὸ ποὺ ὁ ἀναστᾶς Κύριος θέλει νὰ γίνουμε: ἄνθρωποι ποὺ θὰ χαιρόμαστε τὴν ἀγάπη Του καὶ θὰ τὴν ἀκτινοβολοῦμε. Καλὸ Πάσχα! λοιπόν, ἀδελφοί μου. Χριστὸς ἀνέστη! 6 7

7 Πασχάλιο Μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου Ὁ πόνος μέσα στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως Πρὸς τὸν εὐλαβῆ ὀρθόδοξο κλῆρο καὶ λαό, Τέκνα ἐν Κυρίω προσφιλέστατα, Πιστεύω εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα Γιορτάζουμε μὲ ἀγαλλίαση τὸ ζωηφόρο Ἅγιον Πάσχα! Ἀλλὰ δὲν ἀγνοοῦμε τὴν ὀδυνηρὴ πραγματικότητα τῆς καθημερινότητός μας, τὸν πόνο, τὴν ἀδικία, τὴν ἀρρώστια, τὸν θάνατο. Τὸ Πάσχα εἶναι μιὰ ἐμπειρία ἔντονη, συμβολική, ὅπου το πένθος καὶ ὁ θρῆνος δίνουν τὴ θέση τους στὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Προσλαμβάνοντας τὴν ἀνθρώπινη φύση, ὁ Χριστὸς ἀντιμετώπισε κατάματα τὸν πόνο. Παρηγόρησε, στήριξε, ταυτίστηκε μὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποφέρουν: Ἒφ ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε (Ματθ. 25:40). Καὶ τελικά, ἔζησε ὁ ἴδιος τὸν ψυχικὸ καὶ σωματικὸ πόνο σ' ὅλη του τὴν ἔνταση: ἐγκατάλειψη, προδοσία, ἀποδοκιμασία ἀπὸ τὸν λαὸ ποὺ εὐεργέτησε, ἀπόρριψη ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες, ἐξευτελισμὸ ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου προσέλαβε τὸν πόνο στὸν ἀπόλυτο βαθμό. Πιστεύω στὸν σταυρωθέντα ὑπὲρ ἠμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα τὴ τρίτη ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο ὀργανικὰ συνδέεται μὲ τὴν Ἀνάσταση, ἔχει εὐρύτερο λυτρωτικὸ νόημα. Ὅπως εἶχε προφητεύσει ὁ Ἠσαίας, ἀθῶος Αὐτός, ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη (Ἡσ. 53:12). Ὅλο το ἄλγος καὶ ὅλη ἡ ἁμαρτία τῆς ἀνθρωπότητος συγκεντρώθηκαν ἐπάνω Του. Τὰ ἀνέλαβε ἑκουσίως ἐν ἀγάπη. Καὶ ἐπέτυχε γιὰ ὅλους τὴ σωτηρία (Ἡσ. 53:5). Μετὰ τὸ πάθος καὶ τὴν ταφή Του, ὁ Χριστὸς τριήμερος ἀνέστη συνεγείροντας ὁλόκληρό το ἀνθρώπινο γένος. Ο τοῦ Κυρίου θάνατος ἀφθαρσίας ἀρχὴ τῆς ὅλης φύσεως γέγονε, ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Μάξιμος. Καὶ ὁ ἐκκλησιαστικὸς ὑμνωδὸς φωτίζει τὸ μυστήριο: Δία θανάτου τὸ θνητόν,/ διὰ ταφῆς τὸ φθαρτὸν μεταβάλλεις,/ ἀφθαρτίζεις γὰρ θεοπρεπέστατα/ ἀπαθανατίσας τὸ προσλημα (Κανὼν Μ. Σαββάτου, ὠδὴ ἐ ). Ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος σαρκωθεῖς προσέλαβε ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση, νίκησε τὸν θάνατο γιὰ λογαριασμὸ ὅλης της ἀνθρωπότητος. Αὐτὸ τὸ λυτρωτικὸ μήνυμα ἐααγγελίζεται ἡ σημερινὴ γιορτὴ τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ καλεῖ ὅλους μας νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ νέφη τῆς καταθλίψεως καὶ νὰ δοῦμε τὴν προοπτική της ζωῆς μᾶς μέσα σὲ φῶς αἰώνιας ἐλπίδος. Ὁ Χριστὸς δὲν παρότρυνε τοὺς δικούς Του σὲ κάποια στωικὴ ἀπάθεια, δὲν ὑποσχέθηκε ἄνετο καὶ ἀνθόσπαρτο βίο, δὲν μᾶς παραμύθησε μὲ αἰσιόδοξες ἀοριστολογίες. Ἀπεναντίας, ἀποκάλυψε ὅτι οἱ δοκιμασίες δὲν εἶναι χωρὶς νόημα δὲν εἶναι εἴσοδος στὴν ἄβυσσο τῆς ἀπελπισίας. Προειδοποίησε τὸν καθένα μας, ἐν τῷ κόσμω θλίψιν ἔξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον (Ἰω. 16:33). Ὁ πόνος, μέσα στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἁπαλύνεται, μεταμορφώνεται. Φέρνει στὴν ἐπιφάνεια κρυμμένες δυνάμεις ἀντοχῆς καὶ ζωτικότητος. Σὰν φωτιά, καθαίρει τὰ ψήγματα χρυσοῦ ποὺ κρύβονται στὴν ψυχή μας. Τὴ νικηφόρο ἐμπειρία κοινωνίας μὲ τὸν παθόντα, ταφέντα καὶ ἀναστάντα Χριστὸ βίωσαν ἑκατομμύρια χριστιανοὶ μάρτυρες, ποὺ ἔζησαν ἑνωμένοι μαζί Του. Μὲ τὴν ἀναστάσιμη βεβαιότητα νὰ πάλλει στὴν καρδιά του, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐκτελοῦσε τὴν ἀποστολὴ τοῦ δηλώνοντας πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμούντι μὲ Χριστ (Φιλιπ. 4:13). Οἱ δοκιμασίες μεταβλήθηκαν σὲ μυστικὸ χάρισμα γιὰ τοὺς ἀφοσιωμένους μαθητές. Τὸ σθένος καὶ ἡ ἀντοχὴ τοὺς στηρίχθηκαν στὴν ἐμπειρία τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἐπιγραμματικὰ ἡ Ἀποκάλυψη συνόψισε αὐτὴ τὴν ἀναστάσιμη βεβαιότητα. Μη φοβοὺ ἐγὼ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἄδου (Ἀποκ. 1:17-18). Οἱ χριστιανοὶ δὲν ἀγνοοῦμε τὴ σκληρὴ πραγματικότητα τῆς ζωῆς. Γνωρίζουμε ὅμως ἐπὶ πλέον, ὅτι τὸ ἀνθρώπινο μυστήριο δὲν ἐξαντλεῖται στὶς προοπτικές του παρόντος βίου. Ἀκολουθώντας τὸν Χριστό, πορευόμαστε μέσα στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, σὲ μιὰ συνεχῆ ἀνανέωση. Ἡ πίστη στὸν παθόντα καὶ ταφέντα ἐνοριακά καὶ ἀναστάντα Κύριο καὶ ἡ ὑπαρξιακὴ σχέση μαζί Του διοχετεύουν στὴν ψυχὴ καρτερία καὶ ὑπομονή, δύναμη ἀντιστάσεως στὴν κατάθλιψη, γενναία ἀντοχὴ καὶ ἐσωτερικὴ εἰρήνη. Ἀπὸ τὸν σταυρωθέντα καὶ ἀναστάντα Κύριο ἀντλοῦμε δύναμη γιὰ νὰ ὑπερνικοῦμε, μὲ συνειδητὴ μετάνοια, τὴν ἐνδόμυχη θλίψη ποὺ προξενοῦν τὰ λάθη καὶ οἱ ἁμαρτίες μας. Νὰ ὑπομένουμε μὲ ἀνεξικακία τὸν πόνο ποὺ προκαλοῦν οἱ σδικίες, οἱ κατατρεγμοί, καθὼς καὶ ἡ ἐγκατάλειψη καὶ ἡ προδοσία ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπήσαμε καὶ εὐεργετήσαμε. Συγχρόνως, αὐτὴ ἡ πίστη μᾶς ἐμπνέει νὰ στεκόμαστε μὲ στοργὴ κοντὰ σὲ ὅσους ὑποφέρουν. Δείχνοντας σεβασμὸ καὶ φροντίδα στοὺς καταπονουμένους, ἐκφράζουμε μὲ τὸν πιὸ οὐσιαστικὸ τρόπο τὴ λατρεία μας πρὸς τὸν παθόντα καὶ ἀναστάντα Χριστό. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, ἀδελφοί μου, μᾶς βοηθεῖ νὰ δοῦμε τὸν πόνο ποὺ μᾶς πιέζει, τὸν καθημερινό, τὸν μικρὸ ἢ τὸν μεγάλο, μέχρι καὶ τὴν ὀδύνη τοῦ θανάτου, σὲ μιὰ διαφορετικὴ προοπτική. Ἀτενίζοντας τὸν σταυρωθέντα καὶ ἀναστάντα Χριστό, βιώνοντας τὸν πόνο μᾶς μαζί Του, προγευόμαστε ἐν εἰρήνη μιὰ πολυσήμαντη Ἀνάσταση. Ἃς μᾶς δίνει ὁ ἀναστᾶς Κύριος τὴ δύναμη νὰ ζοῦμε τὸν πόνο, τὸν σωματικό, τὸν ψυχικό, τὸν προσωπικό, ἀλλὰ καὶ τὸν κοινωνικό, μέσα στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Καὶ ἀκόμη, νὰ συμμεριζόμαστε μὲ καλωσύνη τὶς θλίψεις τῶν γύρω μας, φροντίζοντας νὰ τὶς ἁπαλύνουμε μὲ τὴν ἀναστάσιμη πίστη καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη μας. Χ ρ ι σ τ Ό ς Α ν έ σ τ η 7

8 ἐνοριακά Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν ὑπάγεται στὴ νομοτέλεια αὐτοῦ του μὲ τὴν Ἀνάστασή του βιώνονται μέσα καὶ «ἀπαρχὴ» τοῦ καινούργιου κόσμου Ἡ κόσμου καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα γεγονὸς τεράστιας ἱστορικῆς σημασίας, ἀλλὰ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὴν ἱστορία τὴν νοηματοδοτεῖ καὶ τὴν προσανατολίζει πρὸς νέους ὁρίζοντες, πρὸς ἕνα καινούργιο κόσμο ποὺ εἶναι τελείως στὴν Ἐκκλησία σὰν ἑνιαῖο γεγονὸς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔρχεται νὰ φανερώσει τὴν ἀλήθεια στὸν ὑποδουλωμένο στὰ ψεύτικα εἴδωλα κόσμο, νὰ φέρει τὸ φῶς στὸν σκοτισμένο ἄνθρωπο καὶ νὰ δώσει χάρη στὴν καταδικασμένη σὲ διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν γνωστό μας κόσμο θάνατο ἐξαιτίας τῶν ἰδίων της τῶν ἔργων Ὅ τῆς φθορᾶς, τοῦ πόνου καὶ τοῦ θανάτου. Γι αὐτὸ καὶ δὲν περιγράφεται ἀπὸ Ἢ ὑμνογραφία τῆς Κυριακῆς του Πά- πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Αὐτὸ ἀνθρωπότητα. ταν κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ τοὺς εὐαγγελιστὲς μᾶς αὐτὸ τὸ ἴδιο το σχα στρέφεται ἐπίσης γύρω ἀπὸ τὰ συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Μεγάλη Σαρακοστή. γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως, οὔτε ἀπεικονίζεται ἀπὸ τὴν Ὄρθοδοξη εἰκονογραφία. καὶ εὐφροσύνη ποὺ χαρακτηρίζουν τοὺς Ῥδια θέματα, γύρω ἀπὸ τὴν ἀγαλλίαση Πάνω ἂπ ὅλα ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποῦ προορισμὸς τοῦ εἶναι τὸ Πάσχα, ἡ Ἑορτὴ Ἑορτῶν». Εἶναι ἡ Τὰ εὐαγγέλια διασώζουν τὶς μαρτυρίες πιστοὺς καὶ γύρω ἀπὸ τὸ μήνυμα τῆς προετοιμασία γιὰ τὴν «πλήρωση τοῦ Πάσχα, ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καὶ γυναικών, ποὺ ἀγάπης. Τόσο λοιπὸν τὰ εὐαγγελικά μας ποῦ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἀποκάλυψη». Γιὰ ἐπισκέφθηκαν τὸν ἄδειο τάφο, ἢ ποὺ κείμενα, ὅσο καὶ ἡ λειτουργικὴ καὶ εἰκονογραφικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τὸ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε μὲ εἶδαν τὸν ἀναστημένο Χριστό, ποὺ μίλησαν καὶ ἔφαγαν μαζί του καὶ ἔλα- ἀνθρωπολογικὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τὴν προσπάθεια νὰ καταλάβουμε αὐτὴ τὴ σχέση ποῦ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ Σαρακοστὴ βαν τὴν ἐντολὴ νὰ γίνουν κήρυκες τῆς μᾶς μεταφέρουν καὶ τὴ σημασία της γιὰ καὶ τὸ Πάσχα, γιατί αὐτὴ ἀποκαλύπτει κάτι Ἀναστάσεώς του σ ὅλη τὴν οἰκουμένη. τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου ὑπογραμμίζουν. Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή μας. πολὺ οὐσιαστικὸ καὶ πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴ Ἔτσι π.χ. τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς βραδιᾶς της Ἀναστάσεως (Μάρκ. 16, 1-8) Πραγματικά, ἡ σημασία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐξαντλεῖται στὴν ὅτι τὸ Πάσχα εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο Ἄραγε εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐξηγήσουμε ἀφηγεῖται τὴν ἐπίσκεψη τῶν μυροφόρων στὸν τάφο, ὅπου ἀντὶ τοῦ ἐσταυρωμένου ἀπολογητικὴ προσπάθεια ἀποδείξεως ἀπὸ μία γιορτή, πολὺ πέρα ἀπὸ μία ἐτήσια Ἰησοῦ συναντοῦν ἄγγελο, ὁ ὁποῖος διακηρύσσει ὅτι «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε». Ἐπίσης καὶ ἡ εἰκονογραφία τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν παρασταίνει τὸ γεγονὸς τῆς τῆς ἱστορικῆς της πραγματικότητας. Τί ἀνάμνηση ἑνὸς γεγονότος ποῦ πέρασε; Ὁ νόημα θὰ εἶχε ἕνα γεγονὸς τῆς ἱστορίας καθένας ποῦ, ἔστω καὶ μία μόνο φορά, ἔζησε αὐτὴ τὴ νύχτα «τὴ σωτήριο, τὴ φωταυγὴ μαρτυρημένο ἀπὸ πολλὲς γραπτὲς πηγές, ἂν αὐτὸ δὲν σχετιζόταν ἄμεσα μὲ τὴν καὶ λαμπροφόρο», ποῦ γεύτηκε ἐκείνη τὴ Ἀναστάσεως, ἀλλὰ τὶς ἀνθρωπολογικές του συνέπειες: παρουσιάζει τὸν Χριστὸ ὕπαρξη τοῦ κάθε ἀνθρώπου; Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἀκριβῶς αὐτὴ μοναδικὴ χαρά, τὸ ξέρει αὐτό. Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὴ ἡ χαρά; Γιατί ψέλνουμε νὰ συντρίβει τὶς πύλες τοῦ Ἅδη, νὰ σπάζει τὰ δεσμὰ καὶ νὰ ἀνασταίνει τοὺς ἀρχὴ τῆς νέας δημιουργίας, τοῦ καινούρπλήρωται φωτός, οὐρανὸς τὲ καὶ γῆ καὶ τὰ τὴν ὑπαρξιακὴ διάσταση: Δηλώνει τὴν στὴν ἀναστάσιμη λειτουργία: νῦν πάντα πε- νεκροὺς κρατώντας ἀπὸ τὸ χέρι ἕναν γιου κόσμου ποὺ προσφέρει ὁ Θεὸς στὴν καταχθόνια»; Μὲ ποιὰ ἔννοια ἐορτάζομεν» ἄνδρα (τὸν Ἀδὰμ) καὶ μιὰ γυναίκα τὴν ἀνθρωπότητα. Κι ὁ καινούργιος αὐτὸς - καθὼς ἰσχυριζόμαστε ὅτι τὸ κάνουμε - θανάτου τὴν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν Εὕα) ὡς ἐκπροσώπους τοῦ ἀνθρώπινου κόσμος δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν ὀσμὴ γένους. τῆς φθορᾶς, τὸν τρόμο τοῦ θανάτου καὶ ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν...; Στὴν πρώτη ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ὅρισε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ διαβάζονται τὶς ἐχθρικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπου Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις ἡ ἀπάντηση εἶναι: ἡ νέα ζωὴ ἡ ὁποία πρὶν ἀπὸ δυὸ πρὸς τὸν συνάνθρωπο, ἀλλ εἶναι ζωὴ χιλιάδες περίπου χρόνια ἀνέτειλεν ἐκ τοῦ οἱ πρῶτοι στίχοι ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην ἀγάπης, ζεστασιᾶς καὶ ἐλπίδας. τάφου», προσφέρθηκε σὲ μᾶς, σὲ ὅλους εὐαγγέλιο (1, 1-17), περικοπὲς τοῦ ὁποίου Ἢ Ἀνάσταση, λοιπόν, ἔχει νόημα ὄχι ἐκείνους ποῦ πιστεύουν στὸ Χριστό. Μᾶς διαβάζονται σ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ὃ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης νικότητά του, ἀλλὰ σὰν θεῖο προσκλη- ἁπλῶς σὰν ἱστορικὸ γεγονὸς στὴν γε- δόθηκε τὴ μέρα ποῦ βαφτιστήκαμε, τὴ μέρα δηλαδὴ ποῦ ὅπως λέει ὁ Ἄπ. Παῦλος:... μιλάει στὴν ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου του γιὰ τήριο ποὺ ἀφορᾶ τὸν κάθε ἄνθρωπο συνετάφημεν οὒν αὐτῶ διὰ τοῦ βαπτίσματος τὴ σάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ποὺ ἰδιαίτερα. Κι ὅταν ὁ Θεὸς προσφέρει τὸ εἰς τὸν θάνατον, ἴνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἔφερε στὸν κόσμο τὴ χάρη, τὴν ἀλήθεια δῶρο τῆς ζωῆς, δὲν ἀποτελεῖ ἀσύνετη ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ τὸ φῶς, ὄχι μόνο μὲ τὴ διδασκαλία ἐκδήλωση τοῦ ἀνθρώπου νὰ προτιμάει καὶ ἠμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν τοῦ ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴ σταύρωση καὶ τὸν θάνατο; Ὅταν ὁ Θεὸς μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ξαναδημιουργεῖ τὸν Ἔτσι τὸ Πάσχα πανηγυρίζουμε τὴν Ἀνά- (Ρωμ. 6,4). τὴν ἀνάστασή του. Σάρκωση καὶ θάνατος, ἀρχὴ καὶ τέλος τοῦ Χριστοῦ μέσα χαλασμένο κόσμο καὶ δίνει τὴ δυνατότητα σταση τοῦ Χριστοῦ σὰν γεγονὸς ποῦ ἔγινε στὴν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων, καθὼς ἀναστάσεως τοῦ κάθε ἀνθρώπου, καὶ ἀκόμη γίνεται σὲ μᾶς. Γιατί ὁ καθένας ποιὰ δικαίωση μπορεῖ νὰ ἔχει ὅποιος ἀπὸ μᾶς ἔλαβε τὸ δῶρο αὐτῆς τῆς νέας ζωῆς ἐπιμένει στὴν ἀπόγνωση καὶ στὸ μηδέν; Ἡ Ἀνάστασή του Χριστοῦ εἶναι μήνυμα καὶ τὴ δύναμη νὰ τὴν ἀποδεχτεῖ καὶ νὰ ζήσει διὰ μέσου της. Εἶναι ἕνα δῶρο ποῦ ριζικὰ ἐλπίδας καὶ ζωῆς. Τὸ μήνυμα αὐτὸ μὲ ἀλλάζει τὴ διάθεσή μας ἀπέναντί σε κάθε τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπευθύνεται κατάσταση αὐτοῦ του κόσμου, ἀκόμη καὶ στὸν ἄνθρωπο κάθε ἔποχης καὶ μαρτυρεῖ τὴν ἀνεξάντλητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ νὰ ἐπιβεβαιώνουμε θριαμβευτικά το: νική- ἀπέναντι στὸ θάνατο. Μᾶς δίνει τὴ δύναμη ὁποῖος, παρὰ τὶς θανατηφόρες ἐνέργειες θηκε ὁ θάνατος». Φυσικὰ ὑπάρχει ἀκόμα τῶν ἀνθρώπων, τοὺς καλεῖ συνεχῶς στὴ ὁ θάνατος, εἶναι σίγουρος, τὸν ἀντιμετωπίζουμε, καὶ κάποια μέρα θὰ ἔρθει καὶ γιὰ ζωὴ καὶ στὸν κόσμο τῆς Ἀναστάσεως. μᾶς. Ἀλλὰ ὅλη ἡ πίστη μᾶς εἶναι ὅτι μὲ τὸ 8 9

9 δικό Του θάνατο ὁ Χριστὸς ἄλλαξε τὴ φύση ἀκριβῶς τοῦ θανάτου. Τὸν ἔκανε πέρασμα - διάβαση», Πάσχα» - στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μεταμορφώνοντας τὴ δραματικότερη τραγωδία σὲ αἰώνιο θρίαμβο, σὲ νίκη. Μὲ τὸ θανάτω θάνατον πατήσας», μᾶς ἔκανε μέτοχούς της Ἀνάστασής Του. Ἀκριβῶς γὶ αὐτὸ στὸ τέλος τοῦ ὄρθρου τῆς Ἀνάστασης - στὸν Κατηχητικὸ Λόγο τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου - λέμε θριαμβευτικά: Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐν τῷ μνήματι». Τέτοια εἶναι ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας ποῦ ἐπιβεβαιώνεται καὶ φανερώνεται μὲ τὴ ζωὴ τῶν ἀναρίθμητων ἁγίων της. Ἀλλὰ μήπως δὲ ζοῦμε καθημερινά το γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ πίστη σπάνια γίνεται καὶ δική μας ἐμπειρία; Μήπως δὲ χάνουμε πολὺ συχνὰ καὶ δὲν προδίνουμε αὐτὴ τὴ νέα ζωὴ ποῦ λάβαμε σὰν δῶρο, καὶ στὴν πραγματικότητα ζοῦμε σὰν νὰ μὴν ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ σὰν νὰ μὴν ἔχει νόημα γιὰ μᾶς αὐτὸ τὸ μοναδικὸ γεγονός; Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας μας, τῆς ἀνικανότητάς μας νὰ ζοῦμε σταθερὰ μὲ πίστη ἐλπίδα καὶ ἀγάπη», στὸ ἐπίπεδο ἐκεῖνο ποῦ μᾶς ἀνέβασε ὁ Χριστὸς ὅταν εἶπε: Ζητεῖτε πρώτον τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ. Ἁπλούστατα ἐμεῖς ξεχνᾶμε ὅλα αὐτὰ γιατί εἴμαστε τόσο ἀπασχολημένοι, τόσο βυθισμένοι στὶς καθημερινὲς ἔγνοιες μας καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ξεχνᾶμε, ἀποτυχαίνουμε. Μέσα σ αὐτὴ τὴ λησμοσύνη, τὴν ἀποτυχία καὶ τὴν ἁμαρτία ἡ ζωὴ μᾶς γίνεται ξανὰ παλαιά», εὐτελής, σκοτεινὴ καὶ τελικὰ χωρὶς σημασία, γίνεται ἕνα χωρὶς νόημα ταξίδι γιὰ ἕνα χωρὶς νόημα τέρμα. Καταφέρνουμε νὰ ξεχνᾶμε ἀκόμα καὶ τὸ θάνατο καὶ τελικά, ἐντελῶς αἰφνιδιαστικά, μέσα στὶς «ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς» μᾶς ἔρχεται τρομακτικός, ἀναπόφευκτος, παράλογος. Μπορεῖ κατὰ καιροὺς νὰ παραδεχόμαστε τὶς ποικίλες ἁμαρτίες μας καὶ νὰ τὶς ἐξομολογούμαστε, ὅμως ἐξακολουθοῦμε νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴ ζωὴ μᾶς σ ἐκείνη τὴ νέα ζωὴ ποῦ ὁ Χριστὸς ἀποκάλυψε καὶ μᾶς ἔδωσε. Πραγματικὰ ζοῦμε σὰν νὰ μὴν ἦρθε ποτὲ Ἐκεῖνος. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη πραγματικὴ ἁμαρτία, ἡ ἁμαρτία ὅλων των ἁμαρτιῶν, ἡ ἀπύθμενη θλίψη καὶ τραγωδία ὅλων των κὰτ ὄνομα χριστιανῶν. Ἂν τὸ ἀναγνωρίζουμε αὐτό, τότε μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τί εἶναι τὸ Πάσχα καὶ γιατί χρειάζεται καὶ προϋποθέτει τὴ Μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί τότε μποροῦμε ἐνοριακά νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ λειτουργικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅλος ὁ κύκλος τῶν ἀκολουθιῶν τῆς ὑπάρχουν, πρῶτα ἂπ ὅλα, γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ξαναβροῦμε τὸ ὅραμα καὶ τὴν γεύση αὐτῆς τῆς νέας ζωῆς, ποῦ τόσο εὔκολα χάνουμε καὶ προδίνουμε, καὶ ὕστερα νὰ μπορέσουμε νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ξαναγυρίσουμε στὴν Ἐκκλησία. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ ἐπιθυμοῦμε κάτι ποῦ δὲν τὸ ξέρουμε; Πῶς μποροῦμε ἂν βάλουμε πάνω ἀπὸ καθετὶ ἄλλο στὴ ζωὴ μᾶς κάτι ποῦ ποτὲ δὲν ἔχουμε δεῖ καὶ δὲν ἔχουμε χαρεῖ; Μὲ ἄλλα λόγια: πῶς μποροῦμε, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναζητήσουμε μιὰ Βασιλεία γιὰ τὴν ὁποία δὲν ἔχουμε ἰδέα; Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ τώρα ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἐπικοινωνία μας μὲ τὴ νέα ζωὴ τῆς Βασιλείας. Μέσα ἀπὸ τὴ λειτουργική της ζωὴ ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀποκαλύπτει ἐκεῖνα ποῦ ὀφθαλμὸς οὐκ οἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἠτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν» (Κορ. 2,9). Καὶ στὸ κέντρο αὐτῆς τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, σὰν καρδιά της καὶ μεσουράνημά της - σὰν ἥλιος ποῦ οἱ ἀκτίνες τοῦ διαπερνοῦν καθετῖ - εἶναι τὸ Πάσχα. Τὸ Πάσχα εἶναι ἡ πόρτα, ἀνοιχτῆ κάθε χρόνο, ποῦ ὁδηγεῖ στὴν ὑπέρλαμπρη Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ πρόγευση τῆς αἰώνιας χαρᾶς ποῦ μᾶς περιμένει, εἶναι ἡ δόξα τῆς νίκης ἡ ὁποία ἀπὸ τώρα, ἂν καὶ ἀόρατη, πλημμυρίζει ὅλη τὴν κτίση: νικήθηκε ὁ θάνατος». Ὁλόκληρη ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὀργανωμένη γύρω ἀπὸ τὸ Πάσχα, γὶ αὐτὸ καὶ ὁ λειτουργικὸς χρόνος, δηλαδὴ ἡ διαδοχὴ τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν ἑορτῶν, γίνεται ἕνα ταξίδι, ἕνα προσκύνημα στὸ Πάσχα, ποῦ εἶναι τὸ Τέλος καὶ ποῦ ταυτόχρονα εἶναι ἡ Ἀρχή. Εἶναι τὸ τέλος ὅλων αὐτῶν ποῦ ἀποτελοῦν τὰ παλαιὰ» καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς «νέας ζωῆς», μιὰ συνεχὴς «διάβαση ἀπὸ τὸν «κόσμο τοῦτο» στὴν Βασιλεία ποῦ ἔχει ἀποκαλυφτεῖ ἐν Χριστῷ. Πὰρ ὅλα αὐτὰ ἡ παλαιὰ» ζωή, ἡ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς μικρότητας, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ξεπεραστεῖ καὶ ν ἀλλάξει. Τὸ Εὐαγγέλιο περιμένει καὶ ζητάει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνει μιὰ προσπάθεια ἡ ὁποία, στὴν κατάσταση ποῦ βρίσκεται τώρα ὁ ἄνθρωπος, εἶναι οὐσιαστικὰ ἀπραγματοποίητη. Ἀντιμετωπίζουμε μία πρόκληση. Τὸ ὅραμα, ὁ στόχος, ὁ τρόπος τῆς νέας ζωῆς εἶναι γιὰ μᾶς μία πρόκληση ποῦ βρίσκεται τόσο πολὺ πάνω ἀπὸ τὶς δυνατότητές μας! Γὶ αὐτό, ἀκόμα καὶ οἱ Ἀπόστολοι, ὅταν ἄκουσαν τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου Τὸν ρώτησαν ἀπελπισμένα: τὶς ἄρα δύναται σωθῆναι; (Ματθ. 19,26). Στ ἀλήθεια δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο ν ἀπαρνηθεῖς ἕνα ἀσήμαντο ἰδανικὸ ζωῆς καμωμένο μὲ τὶς καθημερινὲς φροντίδες, μὲ τὴν ἀναζήτηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀπόλαυση καὶ νὰ δεχτεῖς ἕνα ἄλλο ἰδανικὸ ζωῆς τὸ ὁποῖο βέβαια δὲν στερεῖται καθόλου τελειότητας στὸ σκοπό του: Γίνεσθε τέλειοι ὡς ὁ Πατὴρ ἠμῶν ἐν οὐρανοῖς τέλειος ἐστίν. Αὐτὸ ὁ κόσμος μὲ ὅλα του τὰ μέσα» μας λέει: νὰ εἶσαι χαρούμενος, μὴν ἀνησυχεῖς, ἀκολοῦθα τὸν «εὐρὺ» δρόμο. Ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο λέει: διάλεξε τὸ στενὸ δρόμο, ἀγωνίσου καὶ ὑπόφερε, γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος γιὰ τὴ μόνη ἀληθινὴ εὐτυχία. Καὶ ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν βοηθάει πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴ φοβερὴ ἐκλογή; Πῶς μποροῦμε νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ξαναγυρίσουμε στὴν ὑπέροχη ὑπόσχεση ποῦ μᾶς δίνεται κάθε χρόνο τὸ Πάσχα; Ἀκριβῶς αὐτὴ εἶναι ἡ στιγμὴ ποῦ ἐμφανίζεται ἡ Μεγάλη Σαρακοστή. Αὐτὴ εἶναι ἡ χείρα βοηθείας» ποῦ ἁπλώνει σὲ μᾶς ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι τὸ σχολεῖο τῆς μετάνοιας ποῦ θὰ μᾶς δώσει δύναμη νὰ δεχτοῦμε τὸ Πάσχα ὄχι σὰν μιὰ ἁπλὴ εὐκαιρία νὰ φᾶμε, νὰ πιοῦμε, ν ἀναπαυτοῦμε, ἀλλά, βασικά, σὰν τὸ τέλος τῶν «παλαιῶν» ποῦ εἶναι μέσα μας καὶ σὰν εἴσοδό μας στὸ νέο. Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ὁ βασικὸς σκοπὸς τῆς Σαρακοστῆς ἦταν νὰ προετοιμαστοῦν οἱ Κατηχούμενοι, δηλαδὴ οἱ νέοι ὑποψήφιοι χριστιανοί, γιὰ τὸ βάπτισμα ποῦ, ἐκεῖνο τὸν καιρό, γίνονταν στὴ διάρκεια τῆς ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τώρα ποῦ ἡ Ἐκκλησία δὲν βαφτίζει πιὰ τοὺς χριστιανοὺς σὲ μεγάλη ἡλικία καὶ ὁ θεσμὸς τῆς κατήχησης δὲν ὑπάρχει πιά, τὸ βασικὸ νόημα τῆς Σαρακοστῆς παραμένει τὸ ἴδιο. Γιατί, ἂν καὶ εἴμαστε βαφτισμένοι, ἐκεῖνο ποῦ συνεχῶς χάνουμε καὶ προδίνουμε εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποῦ λάβαμε στὸ Βάπτισμα. Ἔτσι τὸ Πάσχα γιὰ μᾶς εἶναι ἡ ἐπιστροφή, ποῦ κάθε χρόνο κάνουμε, στὸ βάπτισμά μας καὶ ἑπομένως ἡ Σαρακοστὴ εἶναι ἡ προετοιμασία μᾶς γὶ αὐτὴ τὴν ἐπιστροφὴ - ἡ ἀργὴ ἀλλὰ ἐπίμονη προσπάθεια νὰ πραγματοποιήσουμε τελικὰ τὴ δική μας διάβαση», τὸ Πάσχα» μας στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Τὸ ὅτι, καθὼς θὰ δοῦμε, οἱ ἀκολουθίες στὴ σαρακοστιανὴ λατρεία διατηροῦν ἀκόμα καὶ σήμερα τὸν κατηχητικὸ καὶ βαπτιστικὸ χαρακτήρα, δὲν εἶναι γιατί διατηροῦνται «ἀρχαιολογικὰ» ἀπομεινάρια, ἀλλὰ εἶναι κάτι τὸ ζωντανὸ καὶ οὐσιαστικὸ γιὰ μᾶς. Γὶ αὐτὸ κάθε χρόνο ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα εἶναι, μιὰ ἀκόμα φορᾶ, ἡ ἀνακάλυψη καὶ ἡ συνειδητοποίηση τοῦ τί γίναμε μὲ τὸν «διὰ βαπτίσματός» μας θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση. Ἕνα ταξίδι, ἕνα προσκύνημα! Καθὼς τὸ ἀρχίζουμε, καθὼς κάνουμε τὸ πρῶτο βῆμα στὴ χαρμολύπη» τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς βλέπουμε - μακριά, πολὺ μακριὰ - τὸν προορισμό. Εἶναι ἡ χαρὰ τῆς Λαμπρῆς, εἶναι ἡ εἴσοδος στὴ δόξα τῆς Βασιλείας. Εἶναι αὐτὸ τὸ ὅραμα, ἡ πρόγευση τοῦ Πάσχα, ποῦ κάνει τὴ λύπη τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς χαρά, φῶς, καὶ τὴ δική μας προσπάθεια μιὰ πνευματικὴ ἄνοιξη». Ἡ νύχτα μπορεῖ νὰ εἶναι σκοτεινὴ καὶ μεγάλη, ἀλλὰ σὲ ὅλο το μῆκος τοῦ δρόμου μιὰ μυστικὴ καὶ ἀκτινοβόλα αὐγὴ φαίνεται νὰ λάμπει στὸν ὁρίζοντα. Μὴ καταισχύνης ἠμᾶς ἀπὸ τῆς προσδοκίας ἠμῶν, Φιλάνθρωπε!» 9

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα