-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ"

Transcript

1 -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: Φ.916.1/05/ Αζήλα, 17 επ 14 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΗ 17 ΝΕΧΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΧΝ ΓΕ/ΓΕΕΘΑ» ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΔΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΑΡΥΖ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θάζε είδνπο επηβαξύλζεσλ θαη θξαηήζεσλ (πιελ ΦΠΑ) ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΗ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94) ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ - ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔ ΑΡΖ ΒΛΑΒΩΝ, 17 ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΓΔ/ΓΔΔΘΑ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο ύκθσλα κε Άξζξν 29 Ν. 3669/2008 Ζ ρακειόηεξε ηηκή Ζκεξνκελία: Σξίηε 23 επηεκβξίνπ 2014 Ώξα:10:00 ΤΔΘΑ / ΓΔ ΑΓΤ ΑΓΤ / ΓΜΥ Γξαθεία 731 ΓΔ ηξαηόπεδν Βαξύηε - Γνπδή Δπηζθεπέο ζύκθσλα κε παξαηεξήζεηο ηνπ θνξέα TUV HELLAS Σαθηηθή εηήζηα ζπληήξεζε κε άξζε βιαβώλ Πηζηνπνίεζε ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζύκβαζεο : 17 Αλειθπζηήξσλ ΓΔ/ΓΔΔΘΑ Δμήληα ρηιηάδεο, επξώ (60.000,00 ) Έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο Σ/ΓΔ ηξδν Παπάγνπ Οη πιεξσκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ ηξαηνύ, ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λόκηκεο θξαηήζεηο, (ελδεηθηηθά 9,756% εάλ πξόθεηηαη γηα αλάδνρν εγγεγξακκέλν ζην ΣΜΔΓΔ, θαη δηαθνξνπνηείηαη γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο). Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 θαη ζπλαθή λνκνζεζία, όπσο ηζρύεη

2 ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. Σξηάληα (30) εκέξεο ΓΔΝ ζα δνζνύλ ε 12 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε, ηελ Σερλ. Πεξηγξαθή θαη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ Από ην Γληε ηεο 731 ΓΔ Τπνβνιή ζηελ 731 ΓΔ, ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν πξνζεζκίεο, ζπλνδεπόκελεο από ην πξνβιεπόκελν παξάβνιν. Βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν, ΟΛΔ νη δεκνζηεύζεηο Έχοντας υπόψη: 1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: α. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». β. Σνπ Ν. 3669/08 πνπ θσδηθνπνίεζε ηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ. Ζ 731 ΓΔ δηαθεξύζζεη Πξόρεηξν Γηαγσληζκό (άξζξν 29 ηνπ Ν. 3669/2008) γηα επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξθνύ Δξγνπ κε αξηζκό 2540 θαη κε αθξηβή ηίηιν «ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ 17 ΝΔΩΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΓΔ/ΓΔΔΘΑ», κε ζηνηρεία όπσο ηνπ παξαπάλσ ζπλνπηηθνύ πίλαθα. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ γηα έξγα ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ, ή ζην ΜΔΔΠ επηρεηξήζεσλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηώλ γηα έξγα ή εξγαζίεο ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη και ζηα κεηξώα ΤΒΔΣ ζαλ ζπληεξεηέο εγθαηαζηάηεο αλειθπζηήξσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηηο βεβαηώζεηο δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο ηνπ Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό θαηαηίζεληαη από ηνπο δηαγσληδόκελνπο, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηό (2%) επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ, δει. ζην πνζό ησλ 1.200,00. Ο δηαγσληζκόο θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 3669/2008, ΠΓ.378/87, θαη ησλ Ν.1418/84, Ν.2229/94, Ν.2576/98, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, ΠΓ.609/85, ΠΓ.472/85, όπσο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύνπλ ζήκεξα. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πάξνπλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο από ηα γξαθεία ηεο 731 ΓΔ (ηξδν Βαξύηε Γνπδή - Σει ), ζην ρξνληθό δηάζηεκα επ 14 από , κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ πέληε (5). (ε πεξίπησζε κε απηνπξόζσπεο παξαιαβήο απαηηείηαη απιή εμνπζηνδόηεζε).

3 Ο κεηνδόηεο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε κε fax ζε απηόλ, ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ ΑΔΤ/ΔΜΥ, παξαθαιείηαη γηα ηελ, κε κέξηκλά ηεο, άκεζε αλάξηεζε ηεο παξνύζαο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ, θαη επηπιένλ ζην πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ην δηαζπλδεδεκέλν κε απηό «Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». Ζ εθεκεξίδα «Γεληθή Γεκνπξαζηώλ» ελεκεξώλεηαη γηα ηελ άκεζε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο, θαη ηελ απνζηνιή ζηελ 731 ΓΔ, ηξηώλ (3) ηεπρώλ ηεο εθεκεξίδαο. Σα έμνδα ΟΛΩΝ ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο παξνύζαο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Γηα ηελ 731 ΓΔ Αθξηβέο Αληίγξαθν Αλρεο (ΜΥ) Νηθόιανο Υξηζηνδνπιόπνπινο Γληεο Γηνλύζηνο Ενιώηαο Μερ/γνο - Ζιεθ/γνο Μερ.

4 731 ΓΝΖ ΣΡΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ Αζήλα, επηέκβξηνο 2014 ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ : «υντήρηση Επισκευή 17 Νέων ανελκυστήρων ΓΕ/ΓΕΕΘΑ» 1. Ο δηαγσληζκφο ππφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γληε ηεο 731ΓΔ. 2. Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ην ζπκκεηέρνληα ζηε δεκνπξαζία, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) γηα δηάζηεκα ελφο (1) κήλα, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 3. Γελ γίλνληαη δεθηέο αξλεηηθέο πξνζθνξέο, αληηπξνζθνξέο/ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, εάλ δε ππνβιεζνχλ απνξξίπηνληαη απηφκαηα σο απαξάδεθηεο. 4. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε δεκνπξαζία, ηζνδπλακεί κε δήισζε φηη ν αλάδνρνο, απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ 17 αλειθπζηήξσλ. Δπηπιένλ έηζη δειψλεη φηη έρεη γλψζε ή εμεηδίθεπζε ηνπ ηχπνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλειθπζηήξσλ, θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ, πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. 5. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 6. Οη θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην αλ απηφο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ΣΜΔΓΔ, ζην ΣΠΔΓΔ θ.ι.π. Δλδεηθηηθά γηα ηελ πεξίπησζε εξγνιάβνπ εγγεγξακκέλνπ ζην ΣΜΔΓΔ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 9,756%, ζηηο δε ινηπέο πεξηπηψζεηο δηακνξθψλεηαη αλάινγα. 7. Υξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. 8. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα, ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε λνκνζεζία, ε ηερληθή πεξηγξαθή θαη νη παξφληεο φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηηκνιφγην εμνθιεκέλν, πξνζθνκίδνληαο απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην ΗΚΑ θ.ι.π., πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 9. Ο αλάδνρνο ζα θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα φια ηα ζέκαηα αζθάιεηαο, ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φζν θαη ησλ δηεξρνκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Δπίζεο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην θηίξην, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηελ επίπισζε θ.ι.π., θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη εμ' αηηίαο απηψλ. 10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Πηπρίν ΜΔΔΠ, ην νπνίν αθνχ ειεγρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα ηνπο επηζηξαθεί. Δπηπιένλ πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε (ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςήθηνπ ή εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο) φηη ν ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ ελεκεξφηεηα απηή, εθφζνλ 1

5 αλαδεηρζεί κεηνδφηεο. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ (Δ.Π.) δελ αλαγξάθεηαη ξεηά, φηη ηα ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξα ζην ΣΜΔΓΔ (εάλ απηφ απαηηείηαη), ν δηαγσληδφκελνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δ.Π. αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ γηα ηα ζηειέρε απηά. 11. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ΤΒΔΣ ζαλ ζπληεξεηήο εγθαηαζηάηεο αλειθπζηήξσλ. Ζ αλάζεζε - αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ζα γίλεη κε έγγξαθεο βεβαηψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη κεραληθφ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ θαη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε απνδνρήο ηνπ ίδηνπ ηνπ κεραληθνχ. 12. Οη ζπκκεηέρνληεο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο: - βεβαίσζε πεληαεηνχο εκπεηξίαο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα αληίζηνηρα κεηξψα. - ηξεηο (3) πξφζθαηεο (ηειεπηαίαο ηξηεηίαο) βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ απφ κεγάια δεκφζηα ή ηδησηηθά θηίξηα, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ε θάζε κία. Ωο κεγάιν ζεσξείηαη ην θηίξην πνπ έρεη ηαπηφρξνλα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) νξφθνπο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) αλειθπζηήξεο πξνζψπσλ ή πξνζψπσλ - θνξηίσλ. - δχν (2) βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ηερλνινγίαο Gearless, αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ kg, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ε θάζε κία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηηο βεβαηψζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, θαη κφλν απφ απηέο, ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα ην κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ, ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ ζπληεξνχκελσλ αλειθπζηήξσλ, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζήο ηνπο. 13. Ζ φιε εξγαζία ησλ επηζθεπψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ ζα αθνινπζεί ηα αλαγξαθφκελα ζηε ζπλνπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή, ηα αληίζηνηρα πξφηππα, πξνδηαγξαθέο θαη εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηψλ κεραληζκψλ θαη εμαξηεκάησλ. 14. Σα πιηθά, εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θ.ι.π., πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο επηζθεπέο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο ηππνπνηεκέλα πξντφληα (δελ γίλνληαη δεθηέο νη ηδηνθαηαζθεπέο) πξνεξρφκελα απφ εχθεκνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ηεο Δ.Δ., λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζήκαλζε CE, θαη ζα πξνεγθξίλνληαη απφ ηελ 731 ΓΔ. Σα πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζα εμαζθαιίζεη ν αλάδνρνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαη ηα νπνία ζα αληηζηνηρνχλ ζηα δειηία απνζηνιήο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο πνπ αγνξάζηεθαλ γηα ην έξγν. Σα αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (εθηφο κηθξνυιηθψλ) ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα έλα (1) ρξφλν. Διαηησκαηηθά ή αθαηάιιεια πιηθά, εμαξηήκαηα ή αληαιιαθηηθά ζα αληηθαζίζηαληαη άκεζα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα. 15. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εγγπεηηθή επηζηνιή 2

6 ζπκκεηνρήο, ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200,00) θαη ηζρχνο εμήληα (60) εκεξψλ, ελψ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, έμη ρηιηάδσλ (6.000,00). 16. Σα κεραλφζεκα πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηε δεκνπξαζία ζα είλαη ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ εληνπηζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηεπρψλ πνπ αθνξνχλ ην έξγν, ε ζεηξά ηζρχνο είλαη: α. χκβαζε, β. Όξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ γ. Σερληθή Πεξηγξαθή, δ. Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ε. Πξνυπνινγηζκφο. 18. Ο αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη, εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο, γηα ην νινθιεξσκέλν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή ηερληθή πεξηγξαθή. 19. Λνηπά φπσο νξίδνληαη ζην Ν. 3669/2008 (ΚΓΔ), ζηε ζπλεκκέλε ηερληθή πεξηγξαθή, ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ Π/Τ ηεο Τπεξεζίαο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Αλρεο (ΜΥ) Νηθφιανο Υξηζηνδνπιφπνπινο Γληεο Γηνλχζηνο Ενιψηαο Μερ/γνο Ζιεθ/γνο Μερ. ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΖ Ο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΖ 3

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα