Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ"

Transcript

1 Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο Αλησλία ηέιηθνπ

2 πιινγηζηηθή θαη πιαίζην ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ O ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ «Δθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ» είλαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ειηθίαο εηώλ, αλαθνξηθά κε ηελ ρισξίδα θαη ηα ελδεκηθά ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ηνπ λεζηνύ, θαζώο επίζεο ε γλσξηκία κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ βνηάλσλ θαη ε απόθηεζε βησκαηηθώλ εκπεηξηώλ ζην ρώξν ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε ζπγγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ έγηλαλ κε βάζε ηνλ «Οδεγό Δθαξκνγήο πνπδώλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), γηα Δθπαηδεπηηθνύο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο», πνπ εθδόζεθε ην 2011 από ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ζηε βάζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΠΔ/ΔΑΑ κε ζηόρν ηελ δηαζύλδεζε ηεο ηππηθήο κε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθώλ θπζηθώλ πεξηβαιιόλησλ σο ζεκαληηθώλ παηδαγσγηθώλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε δηακόξθσζε πνιηηώλ κε θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αμηνπνηήζεθε ν «Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick». Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πέξα από ηελ απόθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλώζεσλ γηα ηελ ρισξίδα θαη θπξίσο γηα ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ηεο Κύπξνπ, επηδηώθεη λα πξνζθέξεη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηελ επθαηξία ελεξγνύ δξάζεο ζην βνηαληθό θήπν, παξέρνληαο ηνπο βησκαηηθέο εκπεηξίεο. Δπίζεο, ηνπο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Δπίζεο ηνπο παξέρεη ηηα απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηάθνξσλ βνηάλσλ.

3 Οη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαιύνληαη ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνζεγγίδνπλ δεηήκαηα ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο παηδαγσγηθά θαη ζην πιαίζην κηαο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαο όπνπ επηδηώθεηαη: Ζ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο. Ζ ελεξγόο δξάζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο. Ζ ελεξγόο δξάζε ζηε δεκηνπξγία βνηαληθνύ θήπνπ θαη ε απόθηεζε βησκαηηθώλ εκπεηξηώλ ζην ρώξν. Σν δηθαίσκα ηεο επηινγήο ζηε βάζε ηεο αλαζεώξεζεο θαη επαλεμέηαζεο ηνπ δηθνύ καο πιαηζίνπ αμηώλ, αξρώλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη ζπλεζεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο. Σν παηδαγσγηθό πιηθό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ απνηειείηαη από έμη (8) εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο ηάμεηο Δ Σ Γεκνηηθνύ (3 ν επίπεδν) πνπ πξαγκαηεύνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο, ηηο απεηιέο, ηηο ρξήζεηο, ηηο ηδηόηεηεο ησλ βνηάλσλ θαη ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ. Σξίην καζεζηαθό επίπεδν (Δ Σ ηάμε) 1. Ζ βηνπνηθηιόηεηα γύξσ καο 2. Μηθξνί θνκπνζηνπνηεηέο 3. Μηθξνί γεσξγνί ελ δξάζε 4. Δμεξεπλώ ην βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ κνπ 5. Μαληεύσ πνην 6. Μειεηώ θαη παξαηεξώ ην θπζηθό ζεζαπξό ηεο Κύπξνπ ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε 7. Μηθξνί καζεκαηηθνί ζην βνηαληθό θήπν Παξάιιεια. ην εθπαηδεπηηθό παθέην πεξηιακβάλεη κηα γεληθή δξαζηεξηόηεηα αμηνιόγεζεο γηα όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο θαη έλα εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο.

4 Οη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) / Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηδηώμεηο ηνπ, όπσο επίζεο θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ελνηήησλ πνπ ην απνηεινύλ (Βηνπνηθηιόηεηα, Γάζνο, Αζηηθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκόο Πεξηβάιινλ, Παξαγσγή Καηαλάισζε). Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό δνκείηαη ζηε βάζε ηνπ πιαηζίνπ παηδαγσγηθώλ αξρώλ ηεο ΔΑΑ πξνβάιινληαο ηε/λ: - αμηνπνίεζε ησλ εμσηεξηθώλ πεξηβάιινλησλ, - αλάπηπμε δεμηνηήησλ, - βησκαηηθή θαη εκπεηξηθή κάζεζε, - δηαζεκαηηθόηεηα δηεπηζηεκνληθόηεηα, - νκαδηθόηεηα, ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία, - ζπκκεηνρή θαη δξάζε. Οη παηδαγσγηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο αλαπηύζζνληαη θαη εθαξκόδνληαη κε ηελ ρξήζε πνηθίισλ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ ηεο ΠΔ/ΔΑΑ. Αλάινγα κε ην καζεζηαθό επίπεδν ζην νπνίν απεπζύλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο, εθαξκόδνληαη αλάινγα νη δηδαθηηθέο ηερληθέο κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ πιηθώλ θαη κέζσλ. Οπζηαζηηθό ηκήκα πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνηάζεσλ απνηεινύλ νη δηδαθηηθέο ηερληθέο όπσο: κειέηε πεδίνπ, πξνζνκνίσζε ζε Ζ/Τ, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, ε ηερληθή ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε, θιπ. Όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηγξάθεηαη θαη ζπλνδεύεηαη από θύιια εξγαζίαο γηα ηνπ/ηηο καζεηέο/ηξηεο. Έηζη δηεπθνιύλεηαη εθπαηδεπηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Κάζε εθπαηδεπηηθή πξόηαζε αλαπηύζζεηαη σο εμήο: θνπόο Δπηκέξνπο ζηόρνη

5 Σάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζζεί Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα Μέζα/Τιηθά Υξνληθή δηάξθεηα Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο Φύιια εξγαζίαο Δλδεηθηηθά θύιια εξγαζίαο Θεσξείηαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη νη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο δελ εμαληινύλ ην ζέκα. Απνηεινύλ θάπνηεο ηδέεο αμηνπνίεζεο ηνπο από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό, νη νπνίεο κπνξνύλ λα εκπινπηηζηνύλ αλαιόγσο (Σζηάξηα, Εαραξίνπ, Μαδαξάθε, & Καδήο, 2014).

6 Η Βιξοξικιλόσησα γύπω μαρ κξοόρ: Ζ γλσξηκία ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε ηελ έλλνηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο δηαηήξεζεο ησλ θπηώλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο, επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηε βηνπνηθηιόηεηαο, αλαπηύμνπλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (επηθνηλσλίαο, αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο), θξηηηθή ζθέςε, εθηηκήζνπλ ηνλ ξόιν θαη ηελ επζύλε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο, αλαιάβνπλ ελεξγό δξάζε γηα ηε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, αιιά θαη επξύηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ βηνπνηθηιόηεηα. Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςθεί: Δ Σ

7 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΚΙΛΟΣΗΣΑ Μειέηε θαη θαηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε Γε. πζρέηηζε ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (πρ. απόξξηςε ζθνππηδηώλ, ππεξζπιινγή εηδώλ γηα ζθνπνύο εκπνξίαο, παγίδεπζε δώσλ, δειεηεξηαζκνί δώσλ, ππξθαγηέο). πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ζεβαζκνύ γηα δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζην πιαλήηε. Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ νηθείνπ ηνπο πεξηβάιινληνο. πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πνπ νξγαλώλνληαη γηα ελεκέξσζε, δηαθώηηζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ Γλσξηκία κε ηα ζεκαληηθόηεξα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ησλ θππξηαθώλ δαζώλ, εληνπηζκόο ησλ αηηηώλ κείσζεο ην πιεζπζκνύ ηνπ θαη αλαγλώξηζεο ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπο

8 Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιιν εξγαζίαο Ζ/Τ κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Παξνπζίαζε «Ζ βηνπνηθηιόηεηα είλαη εγώ, εζύ θαη ν θόζκνο καο» Βηληενπξνβνιέαο Μνιύβη Φάθεινο κε θαξηέιεο Φπξμική διάπκεια: 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηάδην 1 Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Καιό ζα είλαη ν αξηζκόο ηεο θάζε νκάδαο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 4-5 άηνκα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο νκάδεο δελ ζπκπιεξώλνληαη, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα νξγαλώζεη ηηο νκάδεο. Κάζε νκάδα απνθαζίδεη πνηνο ζα είλαη ν αξρεγόο ηεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζηνλ/ελ αξρεγόο θάζε νκάδαο από έλα θάθειν πνπ πεξηέρεη κέζα ηηο θαξηέιεο. Ο/Ζ αξρεγόο είλαη ππεύζπλνο λα αλνίμεη ην θάθειν, λα ηνπνζεηήζεη ηηο θαξηέιεο ζην θέληξν ηεο νκάδαο θαη καδί κε ηα ππόινηπα κέιε λα ζρεκαηίζνπλ ηελ ιέμε. ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηα κέιε θάζε νκάδαο λα ζρεκαηίζνπλ ηελ θξπκκέλε ιέμε βάδνληαο ηηο θαξηέιεο ζηελ ζσζηή ζεηξά. Δπηζεκάλεη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ. Δπίζεο δίλεη νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο όπσο: ύλζεηε ιέμε (απνηειείηαη από δύν ζπλζεηηθά). ρεκαηίδεηαη κε ην ζπλζεηηθό βίν θαη ην ξήκα πνηθίιισ.

9 ρεηίδεηαη κε ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηε πνηθηινκνξθία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζην πιαλήηε. ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη πεξίπνπ 8-10 ιεπηά ζηηο νκάδεο λα επεμεξγαζηνύλ ηα γξάκκαηα ησλ θαξηειώλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ ιέμε. Δάλ νη καζεηέο/ηξηεο δπζθνιεύνληαη ηόηε ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν λα βνεζήζεη δίλνληαο ην πξώην γξάκκα ηεο ιέμεο. Παξόιε, ηε βνήζεηα, εάλ νη καζεηέο/ηξηεο εμαθνινπζνύλ λα δπζθνιεύνληαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ ιέμε ν/ε εθπαηδεπηηθόο απνθαιύπηεη πεξηζζόηεξα γξάκκαηα ηεο ιέμεο. ηάδην 4 Όηαλ ζρεκαηηζηεί ε ιέμε ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο πξνβάιεη ζρεηηθή παξνπζίαζε γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη εηθόλεο κε ηα είδε ηεο ρισξίδαο, παλίδαο, νηθνζπζηεκάησλ θιπ. (Παξνπζίαζε κε ζέκα: «Ζ βηνπνηθηιόηεηα είλαη εγώ, εζύ θαη ν θόζκνο καο»). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζρνιηάδνληαο ηελ παξνπζίαζε πνπ πξνβιήζεθε εμεγώληαο όηη ην κάζεκα ζα εζηηάζεη ζηελ ρισξίδα ηεο Κύπξνπ. ηάδην 5 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ηνλ «Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ Βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick» ή ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηζηνζειίδα πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο: Μνηξάδεη επίζεο, ην θύιιν εξγαζίαο 2 ζε θάζε νκάδα. Γηαβάδνληαο ηνλ νδεγό ηνπο θαιεί λα απαληήζνπλ ηηο εξσηήζεηο. Ο/Ζ αξρεγόο είλαη ππεύζπλνο/ε λα γξάθεη ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ όια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Μπνξνύλ επίζεο νη καζεηέο/ηξηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηηο εμήο δηαδηθηπαθέο πεγέο: FBC225794B003520D0?OpenDocument Κάζε νκάδα δηαβάδεη ζε ηηο απαληήζεηο ηεο ζε όιε ηελ ηάμε θαη δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο.

10 ηάδην 7 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 3 ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο. Καινύληαη λα γξάςνπλ ην δηθό ηνπο πνίεκα κε ζέκα ηε βηνπνηθηιόηεηα. Καιό ζα ήηαλ ην πνίεκα λα αλαθέξεηαη: ζηελ ζεκαζία, ηηο απεηιέο θαη ηελ αμία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ζην ρισξηδηθόο πινύηνο ηεο Κύπξνπ, ζηα ζεκαληηθά είδε ηεο Κύπξνπ θιπ. ηελ ζπλέρεηα ηα πνηήκαηα δεκνζηεύνληαη ζηελ κεληαία εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ.

11 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Οι καπσέλερ οξτ οεπιέφει ξ υάκελξρ Ι Λ Σ Ο Ι Σ Β Κ Ο Ι Ο Π

12 Η Α

13 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Αοαμσώ σιρ επωσήςειρ Ση νξίδεηαη βηνπνηθηιόηεηα θαη πνηα ζηνηρεία ηελ απνηεινύλ; Πνηα ε ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ; ε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο δξα ζεηηθά ε βηνπνηθηιόηεηα; Γώζηε από έλα παξάδεηγκα Ζ Κύπξνο ζεσξείηαη έλα λεζί κε πινύζηα ρισξίδα; Αλ λαη πνηνη ιόγνη ζπκβάινπλ ζε απηό; Πνηνη είλαη νη ιόγνη ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη εμαθάληζεο αξθεηώλ εηδώλ ηεο ρισξίδαο ηεο Κύπξνπ;......

14 .... θεθηείηε θαη θαηαγξάςηε νξηζκέλεο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο ηνπ λεζηνύ καο Βξεο θαη θαηέγξαςε ζεκαληηθά είδε ρισξίδαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην λεζί (Παξάδεηγκα: Δζληθό δέληξν ηεο Κύπξνπ, Δζληθό θπηό, πην γλσζηό ελδεκηθό είδνο ηνπ λεζηνύ θιπ).....

15 Υύλλξ επγαςίαρ 3 Γξάθσ έλα πνίεκα ζρεηηθά κε ηε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ λεζηνύ γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ. Βνεζεηηθέο ιέμεηο: Υισξίδα, ελδεκηθά είδε, άλζξσπνο, απεηιέο, θαηαζηξνθή, αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ππξθαγηέο, νκνξθηά, αλάπηπμε, πνηόηεηα θιπ.

16 Μικπξί κξμοξςσξοξιησέρ κξοόρ: Ζ γλσξηκία ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Παξάιιεια, εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο κε βησκαηηθό ηξόπν. Σέινο, επηδηώθεηαη ε ζηξνθή πξνο ηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο βηνινγηθήο νξγαληθήο νπζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Ζ νξγαληθή νπζία πνπ ζα παξαρζεί ζα αμηνπνηεζεί ζην βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηε κέζνδν ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, γλσξίζνπλ ηα είδε απνξξηκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θνκπνζηνπνίεζε, γλσξίζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο δεκηνπξγίαο νξγαληθήο νπζίαο ζην δηθό ηνπο ρώξν, απνζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, εμνηθεησζνύλ κε βησκαηηθό ηξόπν κε ηελ κέζνδν θνκπνζηνπνίεζεο, αληηιεθζνύλ ηελ ζεκαζία κείσζεο θαη αλαθύθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε απνξξηκκάησλ, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, αλαπηύμνπλ δξάζεηο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Τάνειρ ςσιρ ξοξίερ αοετθύμεσαι: Δ -Σ Γεκνηηθνύ

17 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 1. Μειέηε ηεο ηερληθήο ησλ «πξάζηλσλ ηαξαηζώλ» σο κέζνπ βειηίσζεο ηεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ κηαο πόιεο ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Καηαλόεζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ε κε αεηθόξνο παξαγσγή θαη θαηαλάισζε πξντόλησλ έρεη επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο παγθόζκηα πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη παξαγσγήο ηνπηθώλ πξντόλησλ σο παξάγνληα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Απνξξίκκαηα από ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν Κάδνο θνκπνζηνπνίεζεο Υώκα Μαθξύ μύιν Φπξμική διάπκεια 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη

18 Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηάδην 1 Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Καιό ζα είλαη ν αξηζκόο ηεο θάζε νκάδαο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 4-5 άηνκα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο νκάδεο δελ ζπκπιεξώλνληαη, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα νξγαλώζεη ηηο νκάδεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο θάλεη εηζαγσγή ζην κάζεκά ηνπο αλαθέξνληαο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπο σο εμήο: Δλδεηθηηθά: Κάζε θήπος τρεηάδεηαη ηδηαίηερε θροληίδα γηα λα αληαποθρίλεηαη ζηοσς ζθοπούς δεκηοσργίας ηοσ θαη λα δίλεη ηελ κέγηζηε δσλαηή ποηόηεηα θαη ποζόηεηα θαρπώλ. Το έδαθος εποκέλως τρεηάδεηαη λα εκπιοσηίδεηαη ζσλετώς κε ζρεπηηθά ζσζηαηηθά γηα ηε βειηίωζε ηες ποηόηεηας ηοσ. Η θσζηθή δηαδηθαζία κε ηελ οποία κπορούκε ζηο ζπίηη κας ή γεληθά ζηο δηθό κας τώρο λα δεκηοσργήζοσκε έλα οργαληθό κείγκα από ηα δηάθορα οργαληθά απόβιεηα ολοκάδεηαη «Κοκποζηοποίεζε» ή ζηα ειιεληθά ως «Ληπαζκαηοποίεζε» ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε ή ιηπαζκαηνπνίεζε. Δλδεηθηηθά εξσηήκαηα: * Πνηνη καζεηέο/ηξηεο γλσξίδνπλ ηη είλαη θνκπνζηνπνίεζε ή ιηπαζκαηνπνίεζε; * Πνηνη εθαξκόδνπλ ζην ζπίηη ηνπο θνκπνζηνπνίεζε; * Πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην νξγαληθή νπζία πνπ παξάγνπλ * Πνηα πιηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ θνκπνζηνπνίεζε; Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη ζρεηηθέο πεγέο κέζα από ηηο νπνίεο νη καζεηέο/ηξηεο ζα γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, ηα θαηάιιεια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θνκπνζηνπνίεζε, ηελ ρξήζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θιπ. Δλδεηθηηθέο πεγέο:

19 https://docs.google.com/document/d/15lxewhkjqvmlge1zpxvvwzbtqjuuuavlaafprop_kq/edit?pli=1 Ο/Η εθπαηδεπηηθόο πξνβάιεη ζρεηηθή ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ζρεηηθά κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε ρεηηθέο πεγέο: vxpx0ia 60Ieg1 Mdi0jPp8 ηάδην 3 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ζπλνδεία ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνύ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην Φύιιν εξγαζίαο 1 ζην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο ζα θαηαγξάθνπλ ηα είδε πνπ είλαη απαξαίηεηα θαη κε γηα θνκπνζηνπνίεζε. Με ηε ρξήζε γαληηώλ καδεύνπλ ζε έλα ζαθνύιη νηηδήπνηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνζκπνζηνπνίεζε (θύιια, ηεκαρηζκέλα θιαδηά, θινύδεο θιπ) θαη βξίζθεηαη ζηελ ζρνιηθή απιή. Σα ηνπνζεηνύλ ζην θάδν θνκπνζηνπνίεζεο καδί κε ηα δηάθνξα απνξξίκκαηα πνπ ζα θέξνπλ από ην ζπίηη ηα νπνία ζα δηαρσξίζνπλ ζε απαξαίηεηα θαη κε γηα θνκπνζηνπνίεζε. Δθαξκόδνπλ ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηα νπνία αλαθέξνληαη κέζα από ηηο πεγέο πνπ δόζεθαλ ζηα παηδηά (ηάδην 2).

20 ΗΜΔΙΩΗ: Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο νξγαληθήο νπζίαο (θνκπόζη) απαηηείηαη ρξνληθό δηάζηεκα 4-8 κελώλ. Διέγρεηαη ην ρξώκα ηεο ρώκαηνο κέρξη λα γίλεη ζθνύξν θαθέ/καύξν. ηάδην 4 Οη καζεηέο/ηξηεο παξαηεξνύλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην κείγκα θαη θαηαγξάθεη ζην Φύιιν εξγαζίαο 2 θάζε νκάδα ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, Υξεζηκνπνηνύλ ηελ νξγαληθή νπζία πνπ παξήγαγαλ, έλα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ιίπαζκα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο εδάθνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη κεηέπεηηα ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ εδάθνπο ηνπ θήπνπ.

21 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Διαφωπίζω σα κασάλληλα και ακασάλληλα τλικά για κξμοξςσξοξίηςη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

22 Εμδεικσικό υύλλξ επγαςίαρ 1 ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ Υύλλα Πέσπερ Σςόυλια αοό ατγά Πλαςσικά Φώμα αοό γλάςσπερ Γταλί Διάυξπα αγπιόφξπσα Κόκκαλα Τοξλείμμασα λαφαμικώμ αοό σξ καθάπιςμα σξτρ ςσημ κξτζίμα Λξτλξύδια Ρξκαμίδια και οπιξμίδια ςε μικπέρ οξςόσησερ Κξμμέμξ γπαςίδι Κπέαρ Τοξλείμμασα υαγησώμ οξτ οεπιέφξτμ λίοη Τλικά καθαπιςμξύ Στοωμέμξ φαπσί Κλαδιά και βλαςσξύρ αοό καλλωοιςσικά Σπίφερ

23 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Παπασηπώ σξ κξμοόςσ και ςτμοληπώμω σξμ οίμακα Υξνληθή πεξίνδνο Υξώκα κείγκαηνο

24 Μικπξί γεωπγξί εμ δπάςη (Δλδεηθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν δελ δηαζέηεη βνηαληθό θήπν) κξοόρ: Ζ απόθηεζε δεμηνηήησλ νξγάλσζεο, θαιιηέξγεηαο θαη ζπληήξεζεο ελόο θήπνπ. Παξάιιεια, επηδηώθεηαη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε απόθηεζε εκπεηξηώλ ζην εμσηεξηθό θπζηθό πεξηβάιινλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηα βαζηθά βήκαηα ζρεδηαζκνύ ελόο βνηαληθνύ θήπνπ, γλσξίζνπλ ηα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην βνηαληθό θήπν, αληηιεθζνύλ ηελ ζεκαζία ύπαξμεο βνηαληθνύ θήπνπ ζην ζρνιηθό ρώξν, εμνηθεησζνύλ κε ηα βαζηθά ζηάδηα θαιιηέξγεηαο, ζπλεξγαζηνύλ κε θνξείο, νξγαληζκνύο θαη άιινπο εηδηθνύο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη θπηώλ, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία βνηαληθνύ θήπνπ Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςσεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

25 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ - Δμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο: Δπί ηόπνπ θαη εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζε. - Δμνηθείσζε κε πξνζπάζεηεο επί ηόπνπ θαη εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ Κύπξν. - πλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε νξγαληζκνύο, επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο γηα γλσξηκία κε ηα κηθξναπνζέκαηα θπηώλ σο παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηαο δηαηήξεζεο ζεκαληηθώλ εηδώλ κε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε. - πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε. - Αλάπηπμε πλεύκαηνο εζεινληηζκνύ θαη ζπλεηζθνξάο ζε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΒΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ 1. Αλαγλώξηζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ βαζηθώλ εηδώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο θύξηνπο δαζηθνύο νηθνηόπνπο ηεο Κύπξνπ (πρ. ιαηδηά, ηξαρεία πεύθε, καύξε πεύθε, θππξηαθόο θέδξνο).

26 ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγία ελόο λένπ πξνηύπνπ αζηηθήο δηαβίσζεο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ηζόξξνπε ζρέζε αλζξώπνπ θύζεο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη παξαγσγήο ηνπηθώλ πξντόλησλ σο παξάγνληα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ καο θαη ηεο αλάγθεο ζεβαζκνύ ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ άιισλ ιαώλ. Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιιν εξγαζίαο Ζ/Τ κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ θππξηαθνύ θήπνπ Δξγαιεία θεπνπξηθήο Λίπαζκα Φπηόρσκα Φπηά Αξδεπηηθό δίθηπν

27 Φπξμική διάπκεια: 6 δηδαθηηθέο πεξίνδνη Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηάδην 1 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ην επράξηζην γεγνλόο αλαβάζκηζεο ηεο ζρνιηθήο ηνπο απιήο κε ηε δεκηνπξγία ελόο θήπνπ: ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ, πνπ ζα δεκηνπξγνύζαλ νη ίδηνη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Γηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ δεκηνπξγνύλ έλα ηέηνην θήπν: Θέκαηα ζπδήηεζεο: ηα βόηαλα ρξεηάδνληαη ιηγόηεξν λεξό (μεξαλζεθηηθά) από ηα ππόινηπα είδε θπηώλ (εμνηθνλόκεζε λεξνύ), ηα βόηαλα κε ηηο αξσκαηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο θαη ηα ρξώκαηα ησλ αλζέσλ ηνπο ζα πξνζθέξνπλ θαιισπηζκό ζην ρώξν, ηα βόηαλα έρνπλ κεγαιύηεξν ρξόλν δηάξθεηαο δσήο, ζην βνηαληθό θήπν κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ δηαζεκαηηθά αξθεηέο ελόηεηεο άιισλ καζεκάησλ, ηα ηζαγελή είδε βνηάλσλ αλαδεηθλύνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ηόπνπ καο, ηελ θαηαγσγή, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό καο, ρξήζε βνηάλσλ ζηελ παξαγσγή θαιιπληηθώλ, θαγεηώλ, αηζέξησλ ειαίσλ, ζαπνπληώλ θιπ ρεηηθέο πεγέο πξνο κειέηε: Βηβιίν: Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά (Θεόδσξνο Β. Κνπηζόο, 2006)

28 ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ νξγάλσζε δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Γίλεη ζηνπο καζεηέο ελδεηθηηθηέο πεγέο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ βεκάησλ. ηελ ζπλέρεηα ηα θαηαγξάθεη ζε ραξηόλη (θύιιν εξγαζηαο 1)κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηώλ/ηξησλ θαη θάζε ελέξγεηα ηνπο ζα ζεκεηώλεηαη κε. Δλδεηθηηθέο πεγέο: ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη ζπλάληεζε ζην ζρνιείν κε εηδηθό γεσπόλν ή δαζνιόγν (ηκήκα δαζώλ/ηκήκα γεσξγίαο), ν νπνίνο καδί κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κειεηνύλ ην εμσηεξηθό ρώξν θαη επηιέγνπλ ην ρώξν δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Δπηιέγνπλ ηα είδε θπηώλ πνπ ζα θπηέςνπλ θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. Σα θπηά θαη ηα εξγαιεία κπνξνύλ λα ηα πξνκεζεπηνύλ είηε από ην θνληηλόηεξν θπηώξην ηεο πεξηνρήο είηε από ην ηκήκα δαζώλ. Δλδεηθηηθά θπηά: Γεληξνιίβαλν Λεβάληα Θπκάξη Γπόζκν Μέληα Θξνπκπί Γάθλε Ρίγαλε Βαζηιηθό ηάδην 4 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζηελ ηάμε. Μειεηνύλ κέζα από πεγέο πνπ ηνπο δόζεθαλ ηα ζηάδηα θύηεπζεο, επηιέγνπλ ηα θπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζρεδηάδνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπνζέηεζε ηνπο ζην βνηαληθό θήπν.

29 ΗΜΔΙΩΗ: Ο γεσπόλνο ή άιινο εηδηθόο πνπ ζα ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο θύηεπζε ζα παξνπζηάζεη κηα θνξά ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηελ επη ηόπνπ δηαδηθαζία θύηεπζεο ώζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα δνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηελ δηαδηθαζία ζην ρώξν. ηάδην 5 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζηελ ζρνιηθή απιή κε ηελ ζπλνδεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ηνπο. Υσξίδνληαη ζε νκάδεο 4 5 αηόκσλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θύηεπζεο. Κάζε νκάδα κπνξεί λα νξγαλσζεί λα θπηέςεη: - Μηα θαηεγνξία θπηώλ - Μηα ζεηξά θπηώλ ηνπ θήπνπ αλάινγα κε ην ζρέδην Δπηβάιιεηαη όινη νη καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε όια ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ θήπνπ. Μπνξνύλ επίζεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θύηεπζεο θαη νη γνλείο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ή ν ζύλδεζκνο γνλέσλ. ηάδην 6 Έλαο καζεηήο/ηξηα ή ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θσηνγξαθίζεη ηελ δηαδηθαζία θύηεπζεο θαη ηελ ζπκκεηνρή όισλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ. Οη θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία αθίζαο θαη ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ εθδήισζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρνιηθνύ βνηαληθνύ θήπνπ ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο/ηξηεο, ζηνπο γνλείο, ην ζύλδεζκν γνλέσλ, ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θιπ. Οη θσηνγξαθίεο (Φύιιν εξγαζίαο 2) κπνξνύλ λα δεκνζηεπηνύλ επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ζηελ κελαία εθεκεξίδα πνπ εηνηκάδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο.

30 Υύλλξ επγαςίαρ 1: ημείωςε σα βήμασα οξτ θα ακξλξτθήςειρ για σημ ξπγάμωςη σξτ βξσαμικξύ κήοξτ

31 Εμδεικσικό υύλλξτ επγαςίαρ 1 πλάληεζε ζην ζρνιείν κε εηδηθό γεσπόλν ή αηόκσλ από ην ηκήκα δαζώλ ν νπνίνο ζα βνεζήζεη ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ βεκάησλ δεκηνπξγίαο βνηαληθνύ θήπνπ Δπηινγή ηνπ ρώξνπ δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ Δπηινγή ησλ εηδώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ Πξνκήζεηα πιηθώλ: Λίπαζκα, ζβάξλεο, πνηηζηήξηα, αξδεπηηθά ιάζηηρα, ηζάπεο, γάληηα, θηπαξάθηα Πεξίθξαμε βνηαληθνύ θήπνπ Γεκηνπξγία θαξηειώλ κε ηα ζηνηρεία θάζε είδνπο Γεκηνπξγία θεληξηθήο πηλαθίδαο Καιισπηζκόο βνηαληθνύ θήπνπ: ηνπνζέηεζε θηόζθη (παγθάθηα, ηξαπεδάθηα, θαιάζσλ αλαθύθισζεο, βξάρσλ, ραιηθηώλ

32 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Δημιξτπγώ αυίςα με εικόμερ αοό σημ επγαςία μαρ ςσξ κήοξ

33 Εμδεικσικό Υύλλξ επγαςίαρ 2 ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ FREDERICK

34 κξοόρ: Ενεπετμώ σξ βξσαμικό κήοξ σξτ ςφξλείξ μξτ Ζ γλσξηκία κε ηα βαζηθά είδε θπηώλ ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο δηαηήξεζεο ησλ θπηώλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηα βαζηθά είδε πνπ πεξηιακβάλεη έλα βνηαληθόο θήπνο, κειεηήζνπλ ηηο ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο θάζε είδνπο, επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, λα εθηηκήζνπλ ην ξόιν ησλ θπηώλ ζηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, εθηηκήζνπλ ηνλ ξόιν θαη ηελ επζύλε πνπ έρνπκε όινη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ θππξηαθή ρισξίδα, αλαιάβνπλ ελεξγό δξάζε γηα ηε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο αιιά θαη επξύηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ θξνληίδα θαη ηε δηαηήξεζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ. Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςθεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

35 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ - Μειέηε θαη θαηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. - Άζθεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηερληθώλ κέηξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (Μειέηε Πεδίνπ). - πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ - Δθηίκεζε ησλ δαζώλ ηεο Κύπξνπ Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιιν εξγαζίαο Μνιύβη Ζ/Τ κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Φπξμική διάπκεια: 4 δηδαθηηθέο πεξίνδνη

36 Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηάδην 1 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζην βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ ζπλνδεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο. ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ όια ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ην βνηαληθό θήπν (Μειέηε πεδίνπ). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 1 ζε θάζε νκάδα, πνπ αθνξά ηε δηεξεύλεζε ηνπ γλσζηνινγηθνύ ηνπο ππόβαζξνπ ζρεηηθά κε ην βνηαληθό θήπν. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα αλαθέξνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην βνηαληθό θήπν. Σνπο παξνηξύλεη λα δηεπξύλνπλ ηελ ζθέςε ηνπο θαη λα εθθξαζηνύλ πέξα από όηη βιέπνπλ (όιε ηελ ζρνιηθή απιή). Οη καζεηέο/ηξηεο εθθξάδνπλ ηελ γλώκε ηνπο ειεύζεξα αιιά αθνύλε πξνζεθηηθά θαη κε ζεβαζκό ηηο ηδέεο ησλ ππόινηπσλ ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ ηνπο ρσξίο λα ζρνιηάζνπλ ιαλζαζκέλε απάληεζε. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δελ παίξλεη ζέζε θαη νύηε εθθξάδεη ηελ δηθή ηνπ/ηεο άπνςε. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη επίζεο από έλα θύιιν εξγαζίαο 2 ζην νπνίν νη καζεηέο νκαδνπνηνύλ ηηο ηδέεο πνπ θαηέγξαςαλ. Πξνηεηλόκελεο νκάδεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηδεώλ: Δίδε θπηώλ πνπ θηινμελεί ν θήπσλ ηνπο Υξήζεηο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ Καηεγνξίεο θπηώλ Σξόπνη ζπληήξεζεο ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζία 3 θαη θαιεί ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ζπκπιεξώζνπλ ην ελλνηνινγηθό ράξηε. Ο ελλνηνινγηθόο ράξηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βνηαληθό θήπν κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί από ηηο ιέμεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην θύιιν εξγαζία 1 ζην θαηαηγηζκό ηδεώλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη εθθξάδνληαη όιεο νη απαληήζνπλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηα θύιια εξγαζίαο.

37 ηάδην 4 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα ηα είδε θπηώλ πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο ηνπ ζρνιείνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 4 ζε θάζε νκάδα θαη θαιεί ηνπο καζεηέο κέζσ ηεο Μειέηεο Πεδίνπ λα θαηαγξάςνπλ ηα είδε θαη ηνλ αξηζκό θπηώλ ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Δπίζεο θαιεί θάζε νκάδα λα ζπιιέμεη έλα κέξνο (άλζνο ή θύιιν ή βιαζηό) από ην θάζε είδνο. Έλαο ζρνιηθόο βνηαληθόο θήπνο κπνξεί λα θηινμελεί ηα πην θνηλά βόηαλα ηα νπνία είλαη: Γεληξνιίβαλν Λεβάληα Φαζθόκειν Μαληδνπξάλα Βαζηιηθό Κηνύιη Γάθλε Μέληα Γπόζκν Θπκάξη ηάδην 5 Οη καζεηέο/καζήηξηεο θαηαγξάθνπλ ηα είδε θπηώλ ζην θύιιν εξγαζίαο 4 θαη ζεκεηώλνπλ ηνλ αξηζκό θύιινπ ζην αληίζηνηρν είδνο θπηνύ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην θύιιν εξγαζίαο 5, καξθαδόξνπο, θαη θνιιεηηθή ηαηλία Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα θηηάμνπλ ην δηθόο ηνπο βνηαλνιόγην. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία βνηαλνιόγηνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ «Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick». ηάδην 6 Μεηέπεηηα, νη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη κε ηελ ζπλνδεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο ζηελ ηάμε. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 6. Μέζα από πεγέο πνπ ζα ππνδείμεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο, νη καζεηέο/ηξηεο είλαη ζε ζέζε λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο ησλ

38 βνηάλσλ πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο ηνπ ζρνιείνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο (ηαηξηθή, καγεηξηθή, εληνκναπσζεηηθά, αθέςεκα θιπ). Δλδεηθηηθέο πεγέο:

39 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Κασαιγιςμόρ ιδεώμ για σξ βξσαμικό κήοξ

40 Εμδεικσικό Υύλλξ επγαςίαρ 1 δηαηήξεζε δεληξνιίβαλν ιεβάληα δάθλε Λνπίδα ρισξίδα κέληα ξίγαλε ζηδεξίηεο θαζθόκειν ελδεκηθά είδε ζπάληααπεηινύκελα είδε ζπκάξη καληδνπξάλα δηαθόζκεζε βξάρνη έληνκα ζθνπιήθηα αζζέλεηεο βηνινγηθή πξνζηαζία ηνπηθά κεγεζπληηθόο θαθόο αηζέξηα έιαηα έδαθνο ραιίθηα ηζαγελή ζπληαγέο θαγεηά θξέκεο πξνζώπνπ ζαπνύληα μεληθά θαιισπηζκόο ζεξαπεία ηαηξηθή θπηνθάξκαθα βόηαλα ζάκλνο ηκήκα δαζώλ πόα δέληξα βαζηιηθόο εκίζακλνο πεξίθξαμε ερζξνί κύθεηεο δπόζκνο ζρεκαηηζκόο θιάδεκα ιίπαζκα ζίδεξν δηεμαγσγή καζεκάησλ ραιάξσζε παηρλίδη εξεκία θηόζθη παγθάθηα ακθηζέαηξν κηθξνζθόπην έξεπλα κπξσδηά βνηαληθή γεσπόλνη βνηαλνιόγνη βνηαλνιόγην ρξώκαηα θάιαζνη θαζαξηόηεηα πεξηπνίεζε εξγαζία ζρεδηαζκόο πόηηζκα εθπαίδεπζε ζρέζε κε ηε θύζε απνμεξακέλα θύιια δηάδξνκνο

41 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Ομαδξοξιώ σιρ λένειρ υπάςειρ

42

43 Εμδεικσικό υύλλξτ επγαςίαρ 2 Στοιχεία που αποτελοφν το βοτανικό κήπο Είδη / κατηγορίεσ φυτών Δεντρολίβανο Φαςκόμθλο Ενδθμικά είδθ Δζντρα Λεβάντα Δάφνθ Λουίηα Χλωρίδα Μζντα Ρίγανθ ιδερίτθσ Δυόςμοσ Θυμάρι Μαντηουράνα Χαλίκια Βράχοι Βότανα Ζδαφοσ Βαςιλικόσ πάνια απειλοφμενα είδθ Ημίκαμνοσ Σοπικά Ικαγενι Ξενικά Θάμνοσ Πόα Χρήςεισ του βοτανικοφ κήπου Απειλζσ για το βοτανικό κήπο υνταγζσ Κρζμεσ προςώπου αποφνια Καλλωπιςμόσ Φαγθτά Αικζρια Ζλαια Θεραπεία Ιατρικι Χαλάρωςθ Παιχνίδι Διεξαγωγι μακθμάτων Χαλάρωςθ Παιχνίδι Ηρεμία Εκπαίδευςθ Χρώματα Ζντομα κουλικια Αςκζνειεσ Εχκροί Μφκθτεσ χζςθ με τθν φφςθ Αποξθραμζνα φφλλα Μυρωδιά Ζρευνα

44 Ειδικοί για τουσ βοτανικοφ κήπουσ Γεωπόνοι Σμιμα Δαςών Βοτανολόγοι Βοτανικι Υποδομζσ / εργαλεία που περιλαμβάνονται ςε ζνα βοτανικό κήπο Διάδρομοσ Κάλακοι Βοτανολόγιο Μικροςκόπιο Παγκάκια Κιόςκι Αμφικζατρο Μεγεκυντικόσ φακόσ Περίφραξθ Ενζργειεσ ςτο βοτανικό κήπο Πότιςμα Κακαριότθτα χεδιαςμόσ Διατιρθςθ Βιολογικι προςταςία Φυτοφάρμακα Περιποίθςθ χθματιςμόσ Κλάδεμα Λίπαςμα ίδθρο

45 Υύλλξ επγαςίαρ 3: τμοληπώμω σξμ εμμξιξλξγικό φάπση Ο Βνηαληθόο Κήπνο ηνπ ρνιείνπ Δμππεξεηεί Φηινμελεί Πξνθύπηνπλ από: Μειεηνύληαη από ηνπο: Απεηινύληαη από:

46 Υύλλξ επγαςία 4: Μελεσώ σξ βξσαμικό κήοξ σξτ ςφξλείξτ μξτ ΟΝΟΜΑ ΦΤΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΣΏΝ

47 Υύλλξ επγαςίαρ 5: Δημιξτπγώ βξσαμξλόγιξ

48 Υύλλξ επγαςίαρ 6: τμοληπώμω σα κεμά Βόηαλα Υξήζεηο

49 Εμδεικσικό υύλλξ επγαςίαρ 6 Βόηαλα 1.Γπόζκνο 2.Θπκάξη 3.Λεβάληα 4.Μαληδνπξάλα 5.Γελδξνιίβαλν 6.Μέληα Υξήζεηο Κύξηα ρξήζε ζηε καγεηξηθή. Σα θύιια ρξεζηκνπνηνύληαη, λσπά ή απνμεξακέλα, ζε ζάιηζεο θαη δηάθνξα θαγεηά. Σν αηζέξην έιαην βξίζθεη ρξήζεηο ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, δαραξνπιαζηηθήο, αξσκαηνπνηίαο θαη ζηελ αξσκαηνζεξαπείαο. Ζ δξόγε ζπκαξηνύ πνπ απνηειείηαη από θύιια θαη ηαμηαλζίεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ καγεηξηθή. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηξηθή σο ήπην αληηζεπηηθό. Υξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό θαη κειηζζνηξνθηθό θπηό. Καιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ην αηζέξην έιαην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εληνκναπσζεηηθό, ζηε βηνκεραλία αξσκάησλ, ζαπνπληώλ, θαιιπληηθώλ θαη ζηελ αξσκαηνζεξαπέηα. Σα απνμεξακέλα άλζε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αξσκαηηζκό θιεηζηώλ ρώξσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ξνύρσλ από ηνλ ζθώξν. Δίλαη δηαθνζκεηηθό θπηό θήπσλ θαη πάξθσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή ζαλ θαξύθεπκα ζε θαγεηά, ζαιάηεο, αξσκαηηθά μύδηα θιπ. Σν αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξώκαηα θαη θαιιπληηθά. Αθεςήκαηα καληδνπξάλαο ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηνλσηηθά θαηά ηεο δπζπεςίαο θαη ησλ πνλνθεθάισλ. Δίλαη δηαθνζκεηηθό θαη κειηζζνθνκηθό θπηό. Δίλαη αξσκαηηθό θαη θαξκαθεπηηθό θπηό. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή σο άξηπκα θαη ζηελ παξαζθεπή αθεςεκάησλ. Σν αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαιιπληηθώλ θαη ζηελ αξσκαηνζεξαπεία. Δίλαη θαιισπηζηηθό θαη κειηζζνηξνθηθό θπηό. Καιιηεξγείηαη θπξίσο γηα παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξσκαηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, πνηνπνητα, θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία θαη ζηα θαιιπληηθά. Σα αθεςήκαηα κέληαο έρνπλ θιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο, ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνηλνύ θξπνινγήκαηνο θαη ησλ γαζηξνεληεξηθώλ αλσκαιηώλ.

50 7.Βαζηιηθόο Σν αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξσκαηνπνηία, αξσκαηνζεξαπεία, σο απσζεηηθό εληόκσλ, σο θαξκαθεπηηθό θπηό γηα πνλνθεθάινπο, βήρα, δπζιεηηνπξγία λεθξώλ θιπ. Έρεη επίζεο θαξδηνηνλσηηθή δξάζε. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ καγεηξηθή θαη σο θαιισπηζηηθό θπηό.

51 Μαμσεύω οξιξ κξοόρ: Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο αλαγλώξηζεο ησλ βνηάλσλ κε ηελ ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ (νζκήο - αξώκαηνο) θαη ηεο ηθαλόηεηαο ζύλζεζεο ζπληαγώλ γηα ηα βόηαλα ηνπ ζρνιείνπ. Γεκηνπξγία βηβιίνπ: «πληαγέο από ηα βόηαλα ηνπ ζρνιείνπ καο». Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηα βόηαλα ηεο Κύπξνπ, θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο ζηελ δσή καο, αληηιεθζνύλ ηελ ζεκαζία ησλ θπηώλ ζηελ ύπαξμε θάζε κνξθήο δσήο, αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο αλαγλώξηζεο ησλ εηδώλ θπηώλ κέζα από ηελ ρξήζε ηεο όζθξεζεο, αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπγγξαθήο ζπληαγώλ, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη θξνληίδα θάζε είδνπο θπηνύ, πξνηείλνπλ δξάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ βνηάλσλ. Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςθεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

52 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε, πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πνπ νξγαλώλνληαη γηα ελεκέξσζε, δηαθώηηζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη παξαγσγήο ηνπηθώλ πξντόλησλ σο παξάγνληα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. Μέςα/Τλικά οξτ φπειάζξμσαι: Φύιιν εξγαζίαο Ζ/Τ Δηδηθά πθαζκάηηλα ζαθνπιάθηα γηα αξσκαηηθά θπηά Μνιύβη Φπξμική διάπκεια: 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη

53 Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο: ηάδην 1 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κεηαβαίλεη ζηνλ βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ θαη καδεύεη κεξηθά θπιιαξάθηα αξσκαηηθώλ βνηάλσλ. Σνπνζεηεί θάζε είδνο ζε δηαθνξεηηθό πθαζκάηηλν ζαθνπιάθη, ην νπνίν θιείλεη. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αξηζκίδεη ηα ζαθνπιάθηα θαη γηα δηθή ηνπ/ηεο επθνιία αλαγλώξηζεο ησλ θπηώλ ζην ηέινο ζεκεηώλεη ζε έλα ραξηόλη ηνλ αξηζκό ηνπ ζαθνπιηνύ θαη ην είδνο θπηνύ πνπ ππάξρεη κέζα. ηάδην 2 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζην βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο κε ηελ ζπλνδεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ηνπο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο όηη ηα ζαθνπιάθηα πνπ θξαηά πεξηέρνπλ θύιια αξσκαηηθώλ θπηώλ ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ αίζζεζε ηεο όζθξεζεο ζα πξέπεη λα καληέςνπλ πην είδνο θπηνύ ππάξρεη ζε θάζε ζαθνπιάθη θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία ζην θύιιν εξγαζίαο 1 πνπ ζα ηνπο κνηξάδεη. ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο 4-5 αηόκσλ. Μνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 1 ζε θάζε νκάδα θαη δίλεη 30 ιεπηά ζηηο νκάδεο γηα λα βξνπλ ην είδνο ηνπ θπηνύ (ν ρξόλνο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζαθνπιηώλ). ηάδην 4 Οη καζεηέο/ηξηεο εθόζνλ ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1 δηεμάγεηαη ζπδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νκάδσλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα/εο νκάδεο δηαθσλνύλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηόηε, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλνίγεη ην ζαθνπιάθη κπξνζηά ζε όινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη παξνπζηάδεη ην θύιιν/α ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θαη αλαθαιύπηνπλ ην είδνο θαη κέζα από ηελ νπηηθή εηθόλα. Δλδεηθηηθά αξσκαηηθά είδε θπηώλ: 1. Βαζηιηθόο 2. Γπόζκνο 3. Λεβάληα 4. Μέληα

54 5. Θπάξη 6. Γάθλε 7. Γεληξνιίβαλν ηάδην 5 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην θύιιν εξγαζίαο 2. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα ζθεθηνύλ θαη λα θαηαγξάςνπλ δηθέο ηνπο ζπληαγέο κε ηα βόηαλα πνπ κάληεςαλ (θύιιν εξγαζίαο 1) από ην βνηαληθό θήπν ηνπο ζρνιείνπ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ην βηβιίν: «πληαγέο από ηα βόηαλα ηνπ ζρνιείνπ καο». ΖΜΔΗΩΖ: Οη καζεηέο κπνξνύλ επίζεο λα ςάμνπλ κέζα ζηελ ηάμε κε ηελ ρξήζε δηαδηθηπαθώλ πεγώλ γηα ζπληαγέο πνπ κεηέπεηηα κπνξνύλ λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ.

55 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Μαμσεύω οξιξ. ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΉ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ

56 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Δημιξτπγώ με σα βόσαμα. Γπάυω μαγειπικέρ ςτμσαγέρ

57 Εμδεικσικό υύλλξ επγαςίαρ 2 ΑΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΛΑΣΑ Τιηθά γηα 2 άηνκα: 2 ληνκάηεο 2 αγγνπξάθηα 1 κέηξην θξεκκύδη 2 θνπηαιηέο ειαηόιαδν Λίγν μύδη Φέηα απνμεξακέλν δπόζκν Αιάηη Δθηέιεζε: Γηα λα θηηάμεηο ηε δηθή ζνπ θαινθαηξηλή ζαιάηα: Πιέλεη θαιά ηα ιαραληθά (ληνκάηεο αγγνπξάθηα) θαη ηα θόβεηο ζε κηθξά θνκκάηηα. Σα ηνπνζεηείο ζε έλα κηθξό κπνι. Κόβεηο ζηελ ζπλέρεηα ην θξεκκύδη ζε ισξίδεο θαη ην πξνζζέηεηο ζην κπνι. Πξνζζέηεηο επίζεο ειαηόιαδν, μύδη, θνκκάηηα θέηαο θαη αιάηη. Σέινο δίλνληαο άξσκα ζηελ ζαιάηα πξνζζέηεηο ηξηκκέλν απνμεξακέλν δπόζκν θαη ηα αλαθαηεύεηο θαιά. Γηα λα δηαθνζκήζεηο ηελ ζαιάηα ζνπ κπνξείο λα πξνζζέζεηο θξέζθα θπιιαξάθηα δπόζκνπ από ην βνηαληθό θήπν ηεο απιή ζνπ.

58 Μελεσώ και οαπασηπώ σξ υτςικό θηςατπό σηρ Κύοπξτ σα εμδημικά, ςοάμια και αοειλξύμεμα κξοόρ: είδη Ζ γλσξηκία θαη ε κειέηε ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ηεο Κύπξνπ θαη ε θαηαλόεζε κε βησκαηηθό ηξόπν ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ θπηώλ. Παξάιιεια επηδηώθεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ εηδώλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηελ ρισξίδα ηεο Κύπξνπ, γλσξίζνπλ ην ξόιν ησλ βνηαληθώλ θήπσλ, θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο, ελεκεξσζνύλ γηα ηα ελδεκηθά είδε ηνπ λεζηνύ, επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, αλαπηύμνπλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (επηθνηλσλίαο, αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο), θξηηηθήο ζθέςεο, εθηηκήζνπλ ηνλ ξόιν ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ, εθηηκήζνπλ ηνλ ξόιν θαη ηελ επζύλε πνπ έρνπκε όινη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ θππξηαθή ρισξίδα, αλαιάβνπλ ελεξγό δξάζε γηα ηε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, αιιά θαη επξύηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο γηα ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ηνπ λεζηνύ. Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςθεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

59 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ - πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε. - Αλάπηπμε πλεύκαηνο εζεινληηζκνύ θαη ζπλεηζθνξάο ζε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. - Αλάιεςε δξάζεο γηα δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ νηθείνπ ηνπο πεξηβάιινληνο. - πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πνπ νξγαλώλνληαη γηα ελεκέξσζε, δηαθώηηζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ - Γλσξηκία κε ηα ζεκαληηθόηεξα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ησλ θππξηαθώλ δαζώλ, εληνπηζκόο ησλ αηηηώλ κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο θαη αλαγλώξηζε ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ - Γλσξηκία κε ηνλ ξόιν θαη ην έξγν δηάθνξσλ νξγαλώζεσλ κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ελόο ηόπνπ.

60 Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιια εξγαζίαο Μνιύβηα Φσηνγξαθηθή κεραλή Υαξηόλη Ζ/Τ Γόκα «Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick» Φπξμική διάπκεια: 7 δηδαθηηθέο πεξίνδνη Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα γλσξίδεη ηα είδε πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο θαη ην ζθνπό δεκηνπξγίαο ηνπο, λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηα ζρεηηθά θύιια εξγαζίαο πνπ ζα δνζνύλ ζην ρώξν θαη λα κπνξεί λα αλαθέξεη ζηα παηδηά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο όπσο: * Σν ξόιν ηεο Μνλάδαο Γηαηήξεζεο ηεο Φύζεο (ΜΓΦ) * Σηο ππνδνκέο ηεο Μνλάδαο Γηαηήξεζεο ηεο Φύζεο (ΜΓΦ) * Σελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηάδην 1 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο όηη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζην βνηαληθό θήπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick πνπ αλήθεη ζηελ Μνλάδα Γηαηήξεζεο ηεο Φύζεο (ΜΓΦ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ ηα είδε ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο πνπ θηινμελεί ν θήπνο θαη θπξίσο ηα ελδεκηθά είδε ηεο Κύπξνπ θαη λα παξαηεξήζνπλ ην εξγαζηήξην ηεο κνλάδαο.

61 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπο γηα ην ηη είλαη βνηαληθόο θήπνο θαη πνηνο ν ξόινο δεκηνπξγίαο ηνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη θάπνηεο πεγέο ζηνπο/ζηηο καζεηέο κέζα από ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζαλ κόλνη ηνπο λα ελεκεξσζνύλ γηα ην/λ, ηε/λ, ηηο: Οξηζκό ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ Ρόιν ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ Ρόιν ηεο Μνλάδα Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο (ΜΓΦ) Γηαθνξεηηθόηεηα ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηεο κνλάδαο Τπνδνκέο ηεο κνλάδαο ρεηηθέο πεγέο: March.pdf ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο καδί κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο εηνηκάδνπλ εξσηεκαηνιόγην γηα ηνλ ππεύζπλν ηεο ΜΓΦ θαη πεξηιακβάλεη όζα ζέινπλ λα κάζνπλ γηα ηε θππξηαθή ρισξίδα, ηα ελδεκηθά είδε θαη ην ξόιν ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ (Φύιιν εξγαζίαο 1). ηάδην 4 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κεηαβαίλεη καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζην βνηαληθό θήπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο. Καιό ζα είλαη θάζε νκάδα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 4-5 άηνκα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα νκάδα δελ ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό αηόκσλ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη λα νξγαλώζεη ηηο νκάδεο.

62 ηάδην 5 Μέινο/νη ηεο ΜΓΦ παξνπζηάδνπλ ην βνηαληθό θήπν ζηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαζώο επίζεο θαη ην κηθξό εξγαζηήξη πνπ δηαζέηεη. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην θύιιν εξγαζίαο 1 θαη εθθξάδνπλ ηα εξσηήκαηα ηνπο. ηάδην 6 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ζηελ ζπλέρεηα κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 2 ζε θάζε καζεηή/ηξηα θαη επεμεγεί ηελ δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Λόγν ηεο κηθξήο έθηαζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζπληνλίδεη ηελ δηαδηθαζία θαη επηηξέπεη ζε κηα κηα νκάδα λα κεηαβαίλεη ζην βνηαληθό θήπν. Γίδνληαη πεξίπνπ 20 ιεπηά ζε θάζε νκάδα λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 2. Σα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θελώλ παξνπζηάδνληαη ζηε πηλαθίδα θάζε είδνπο. Δπίζεο, δίλεηαη ν νδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη επίζεο ηα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θύιινπ εξγαζίαο 2. ηάδην 7 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη ζε θάζε νκάδα από κηα θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ην θύιιν εξγαζίαο 3. Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα θσηνγξαθίζνπλ ηα θπηά ή κέξε ησλ θπηώλ (θύιια, άλζε θιπ), λα θαηαγξάςνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο 3 ζηελ πξώηε ζηήιε ηνλ θσδηθό ηεο θσηνγξαθίαο θαη ζηε δεύηεξε ηξίηε ζηήιε ηελ νλνκαζία (επηζηεκνληθή / θνηλή). Μεηέπεηηα νη καζεηέο/ηξηεο παξνπζηάδνπλ ζε ραξηόλη ηηο θσηνγξαθίεο θαη θαηαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία θάζε θπηνύ δεκηνπξγώληαο ην θπηνιόγην ηνπο ησλ ελδεκηθώλ θπηώλ. εκείσζε: Σν θπηνιόγην δεκηνπξγείηαη κε θσηνγξαθίεο θαη όρη κε θύιια ή άιια κέξε θπηώλ γηα ηνλ ιόγν όηη ηα είδε βξίζθνληαη ζε κηθξνύο αξηζκνύο θαη εθόζνλ είλαη ελδεκηθά είδε θαη δηαηεξνύληαη απαγνξεύεηαη ε θνπή ηνπο. ηάδην 8 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε ζην ρώξν ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ γηα ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο θαη ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ θαη πξνζπαζεί λα

63 εηζαθνπζηνύλ όιεο νη απόςεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Δπίζεο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 5 ζε θάζε νκάδα. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.

64 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Επωσημασξλόγιξ Πόζα taxa (είδε, ππνείδε, πνηθηιίεο) πεξηιακβάλεη ε ρισξίδα ηεο Κύπξνπ; Πόζα από απηά είλαη ελδεκηθά; Πνηεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ είλαη πινύζηεο ζε ρισξίδα; Πόζα είδε ελδεκηθώλ εληνπίζηεθαλ ζε θάζε πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα πην γλσζηά δηαδεδνκέλα είδε ελδεκηθώλ γηα ηελ Κύπξν; Πόηε δεκηνπξγήζεθε ν βνηαληθόο θήπνο; Πνηνο είλαη ν ξόινο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ;

65 Πνηεο είλαη νη κειινληηθέο ζαο ζθέςεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ βνηαληθνύ ζαο θήπνπ;

66 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Εμσξοίζω σα υτσά και ςτμοληπώμω σα ςσξιφεία Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο:

67 Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο:

68 Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο:

69 Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο:

70 Υύλλξ επγαςίαρ 3: τμοληπώμω σα κεμά ΚΩΓΙΚΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΙΑ

71 Υύλλξ επγαςίαρ 4: Υσιάφμω σξ υτσξλόγιξ εμδημικώμ ειδώμ σξτ Παμεοιςσημίξτ Frederick

72 Υύλλξ επγαςίαρ 5: Σα υτσά.. ξι μέξι οξλύσιμξι μαρ υίλξι θεθηείηε θαη γξάςηε κέζα ζηα θνπηηά κεξηθέο σθέιεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θππξηαθή ρισξίδα (ελδεκηθά είδε) ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν

73 κξοόρ: Μικπξί μαθημασικξί ςσξμ ςφξλικό κήοξ Ζ απόθηεζε δεμηνηήησλ κέηξεζεο θαη δεκηνπξγίαο γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαη πηλαθίδσλ. Δπίζεο επηδηώθεηαη ε κειέηε ησλ ζπλζεθώλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ (εδάθνπο, λεξνύ θιπ) πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, γλσξίζνπλ δηάθνξα όξγαλα κέηξεζεο, γλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο θάζε είδνπο θπηνύ, εμνηθεησζνύλ κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο. Τάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςσεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

74 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Υξήζε ηερληθώλ κέηξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζε δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ Γλσξηκία κε ηα ζεκαληηθόηεξα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ησλ θππξηαθώλ δαζώλ Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιια εξγαζίαο Ζ/Τ Θεξκόκεηξα εδάθνπο Τγξόκεηξα εδάθνπο Όξγαλν κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο Όξγαλν κέηξεζεο ηεο νμύηεηαο Μνιύβη Φπξμική διάπκεια: 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη

75 Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθή πξόηαζεο ηάδην 1 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο γηα ηα είδε ελδεκηθώλ θπηώλ πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick. Βνεζεηηθέο πεγέο: Δλδεκηθά θπηά ηεο Κύπξνπ (Σξάπεδαο Κύπξνπ) Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick. ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο επηζεκάλεη ηνλ εξεπλεηηθό ραξαθηήξα δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ πνπ είλαη: ε δηεξεύλεζε αλάπηπμεο ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο Λεπθσζίαο. Σα ελδεκηθά είδε πνπ θηινμελεί ν θήπνο πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο (ειηνθάλεηα, ζεξκνθξαζία, νμύηεηα εδάθνπο, ζεξκνθξαζία εδάθνπο θιπ) από ηηο πεξηνρέο Σξνόδνπο, Πεληαδαθηύινπ, Αθάκα θιπ. ηάδην 3 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζην βνηαληθό θήπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ. Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 4 5 αηόκσλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα από έλα θύιιν εξγαζίαο 1 θαη από έλα ζεξκόκεηξν εδάθνπο, πγξόκεηξν εδάθνπο, όξγαλν κέηξεζεο ηεο νμύηεηαο ηνπ εδάθνπο, όξγαλν κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο. ηάδην 4 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζηελ ηάμε. Μέζα από ζρεηηθέο πεγέο ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαλνληθώλ ζπλζεθώλ αλάπηπμεο θάζε είδνπο. Γηεμάγεηε ζπδήηεζε όζν αθνξά ηελ απόθιηζε ησλ ηηκώλ. ΗΜΔΙΩΗ Ζ εθπαηδεπηηθή πξόηαζε κπνξεί λα δηεμαρζεί δύν ρξνληθά δηαζηήκαηα (έλα αξρέο ζηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έλα πξνο ην ρεηκώλα) γηα λα παξαηεξεζνύλ ηπρόλ

76 κεγάιεο απνθιίζεηο ηηκώλ ιόγν θαηξνύ θαη λα παξαηεξεζεί θάζε θνξά ε αλάπηπμε θάζε είδνπο (καξακέλν, αλζηζκέλν θιπ.)

77 Φύλλξ επγαςίαρ 1: Στμοληπώμω σξμ οίμακα με σιρ μεσπήςειρ μξτ ΟΝΟΜΑΙΑ ΦΤΣΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΟΞΤΣΗΣΑ ΔΓΑΦΟΤ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΔΓΑΦΟΤ ΤΓΡΑΙΑ ΔΓΑΦΟΤ ΔΝΣΑΗ ΦΩΣΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΤΣΟΤ

78 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σν ζπγθεθξηκέλν θύιιν εξγαζίαο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ζην ηέινο εθαξκνγήο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνηάζεσλ κε ζθνπό λα δηεξεπλεζνύλ νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξησλ πνπ απνθόκηζαλ από ην παξόλ εθπαηδεπηηθό παθέην. Ση γλσξίδσ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ θππξηαθή ρισξίδα; Ση είλαη ηειηθά ε θνκπνζηνπνίεζε; πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα: ΜΔΡΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ ΔΗΝΑΗ: Σν ηειηθό πξντόλ ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα:

79 Τπνζέζηε όηη είζηε εθπαηδεπηηθόο θαη ζέιεηε καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζαο λα δεκηνπξγήζεηε έλα βνηαληθό θήπν ζην ζρνιείν ζαο. Καηαγξάςηε ηα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζνύζαηε όζνλ αθνξά ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ ζα αλαπηύζζαηε θαη ηα ζηάδηα ηεο θύηεπζεο.

80 Ο βνηαληθόο θήπνο ηνπ ζρνιείνπ καο θηινμελεί ηα πην θάησ είδε βνηάλσλ: πκπιεξώλσ ηα θελά ΦΤΣΟ ΥΡΖΔΗ (ΗΓΗΟΣΖΣΔ) Γπόζκνο Βαζηιηθόο Θπκάξη Γεληξνιίβαλν Λεβάληα Μέληα

81 Γάθλε Ο βνηαληθόο θήπνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Frederick αλήθεη ζηελ. ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνηαληθνύ θήπνπ ζε ζύγθξηζε κε άιινπο είλαη όηη θηινμελεί. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελδεκηθά είδε πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο είλαη:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα