Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ"

Transcript

1 Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο Αλησλία ηέιηθνπ

2 πιινγηζηηθή θαη πιαίζην ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ O ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ «Δθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ» είλαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ειηθίαο εηώλ, αλαθνξηθά κε ηελ ρισξίδα θαη ηα ελδεκηθά ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ηνπ λεζηνύ, θαζώο επίζεο ε γλσξηκία κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ βνηάλσλ θαη ε απόθηεζε βησκαηηθώλ εκπεηξηώλ ζην ρώξν ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε ζπγγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ έγηλαλ κε βάζε ηνλ «Οδεγό Δθαξκνγήο πνπδώλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), γηα Δθπαηδεπηηθνύο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο», πνπ εθδόζεθε ην 2011 από ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ζηε βάζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΠΔ/ΔΑΑ κε ζηόρν ηελ δηαζύλδεζε ηεο ηππηθήο κε ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθώλ θπζηθώλ πεξηβαιιόλησλ σο ζεκαληηθώλ παηδαγσγηθώλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε δηακόξθσζε πνιηηώλ κε θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αμηνπνηήζεθε ν «Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick». Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πέξα από ηελ απόθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλώζεσλ γηα ηελ ρισξίδα θαη θπξίσο γηα ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ηεο Κύπξνπ, επηδηώθεη λα πξνζθέξεη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηελ επθαηξία ελεξγνύ δξάζεο ζην βνηαληθό θήπν, παξέρνληαο ηνπο βησκαηηθέο εκπεηξίεο. Δπίζεο, ηνπο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Δπίζεο ηνπο παξέρεη ηηα απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ηηο ηδηόηεηεο ησλ δηάθνξσλ βνηάλσλ.

3 Οη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαιύνληαη ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνζεγγίδνπλ δεηήκαηα ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο παηδαγσγηθά θαη ζην πιαίζην κηαο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαο όπνπ επηδηώθεηαη: Ζ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο. Ζ ελεξγόο δξάζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο. Ζ ελεξγόο δξάζε ζηε δεκηνπξγία βνηαληθνύ θήπνπ θαη ε απόθηεζε βησκαηηθώλ εκπεηξηώλ ζην ρώξν. Σν δηθαίσκα ηεο επηινγήο ζηε βάζε ηεο αλαζεώξεζεο θαη επαλεμέηαζεο ηνπ δηθνύ καο πιαηζίνπ αμηώλ, αξρώλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη ζπλεζεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο. Σν παηδαγσγηθό πιηθό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ απνηειείηαη από έμη (8) εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο ηάμεηο Δ Σ Γεκνηηθνύ (3 ν επίπεδν) πνπ πξαγκαηεύνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο, ηηο απεηιέο, ηηο ρξήζεηο, ηηο ηδηόηεηεο ησλ βνηάλσλ θαη ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ. Σξίην καζεζηαθό επίπεδν (Δ Σ ηάμε) 1. Ζ βηνπνηθηιόηεηα γύξσ καο 2. Μηθξνί θνκπνζηνπνηεηέο 3. Μηθξνί γεσξγνί ελ δξάζε 4. Δμεξεπλώ ην βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ κνπ 5. Μαληεύσ πνην 6. Μειεηώ θαη παξαηεξώ ην θπζηθό ζεζαπξό ηεο Κύπξνπ ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε 7. Μηθξνί καζεκαηηθνί ζην βνηαληθό θήπν Παξάιιεια. ην εθπαηδεπηηθό παθέην πεξηιακβάλεη κηα γεληθή δξαζηεξηόηεηα αμηνιόγεζεο γηα όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο θαη έλα εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο.

4 Οη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) / Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηδηώμεηο ηνπ, όπσο επίζεο θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ελνηήησλ πνπ ην απνηεινύλ (Βηνπνηθηιόηεηα, Γάζνο, Αζηηθή Αλάπηπμε, Πνιηηηζκόο Πεξηβάιινλ, Παξαγσγή Καηαλάισζε). Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό δνκείηαη ζηε βάζε ηνπ πιαηζίνπ παηδαγσγηθώλ αξρώλ ηεο ΔΑΑ πξνβάιινληαο ηε/λ: - αμηνπνίεζε ησλ εμσηεξηθώλ πεξηβάιινλησλ, - αλάπηπμε δεμηνηήησλ, - βησκαηηθή θαη εκπεηξηθή κάζεζε, - δηαζεκαηηθόηεηα δηεπηζηεκνληθόηεηα, - νκαδηθόηεηα, ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία, - ζπκκεηνρή θαη δξάζε. Οη παηδαγσγηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο αλαπηύζζνληαη θαη εθαξκόδνληαη κε ηελ ρξήζε πνηθίισλ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ ηεο ΠΔ/ΔΑΑ. Αλάινγα κε ην καζεζηαθό επίπεδν ζην νπνίν απεπζύλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο, εθαξκόδνληαη αλάινγα νη δηδαθηηθέο ηερληθέο κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ πιηθώλ θαη κέζσλ. Οπζηαζηηθό ηκήκα πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνηάζεσλ απνηεινύλ νη δηδαθηηθέο ηερληθέο όπσο: κειέηε πεδίνπ, πξνζνκνίσζε ζε Ζ/Τ, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, ε ηερληθή ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε, θιπ. Όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηγξάθεηαη θαη ζπλνδεύεηαη από θύιια εξγαζίαο γηα ηνπ/ηηο καζεηέο/ηξηεο. Έηζη δηεπθνιύλεηαη εθπαηδεπηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Κάζε εθπαηδεπηηθή πξόηαζε αλαπηύζζεηαη σο εμήο: θνπόο Δπηκέξνπο ζηόρνη

5 Σάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζζεί Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα Μέζα/Τιηθά Υξνληθή δηάξθεηα Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο Φύιια εξγαζίαο Δλδεηθηηθά θύιια εξγαζίαο Θεσξείηαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη νη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο δελ εμαληινύλ ην ζέκα. Απνηεινύλ θάπνηεο ηδέεο αμηνπνίεζεο ηνπο από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό, νη νπνίεο κπνξνύλ λα εκπινπηηζηνύλ αλαιόγσο (Σζηάξηα, Εαραξίνπ, Μαδαξάθε, & Καδήο, 2014).

6 Η Βιξοξικιλόσησα γύπω μαρ κξοόρ: Ζ γλσξηκία ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε ηελ έλλνηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο δηαηήξεζεο ησλ θπηώλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο, επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηε βηνπνηθηιόηεηαο, αλαπηύμνπλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (επηθνηλσλίαο, αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο), θξηηηθή ζθέςε, εθηηκήζνπλ ηνλ ξόιν θαη ηελ επζύλε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο, αλαιάβνπλ ελεξγό δξάζε γηα ηε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, αιιά θαη επξύηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ βηνπνηθηιόηεηα. Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςθεί: Δ Σ

7 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΚΙΛΟΣΗΣΑ Μειέηε θαη θαηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε Γε. πζρέηηζε ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (πρ. απόξξηςε ζθνππηδηώλ, ππεξζπιινγή εηδώλ γηα ζθνπνύο εκπνξίαο, παγίδεπζε δώσλ, δειεηεξηαζκνί δώσλ, ππξθαγηέο). πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ζεβαζκνύ γηα δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζην πιαλήηε. Αλάιεςε δξάζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ νηθείνπ ηνπο πεξηβάιινληνο. πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πνπ νξγαλώλνληαη γηα ελεκέξσζε, δηαθώηηζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ Γλσξηκία κε ηα ζεκαληηθόηεξα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ησλ θππξηαθώλ δαζώλ, εληνπηζκόο ησλ αηηηώλ κείσζεο ην πιεζπζκνύ ηνπ θαη αλαγλώξηζεο ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπο

8 Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιιν εξγαζίαο Ζ/Τ κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Παξνπζίαζε «Ζ βηνπνηθηιόηεηα είλαη εγώ, εζύ θαη ν θόζκνο καο» Βηληενπξνβνιέαο Μνιύβη Φάθεινο κε θαξηέιεο Φπξμική διάπκεια: 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηάδην 1 Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Καιό ζα είλαη ν αξηζκόο ηεο θάζε νκάδαο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 4-5 άηνκα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο νκάδεο δελ ζπκπιεξώλνληαη, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα νξγαλώζεη ηηο νκάδεο. Κάζε νκάδα απνθαζίδεη πνηνο ζα είλαη ν αξρεγόο ηεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζηνλ/ελ αξρεγόο θάζε νκάδαο από έλα θάθειν πνπ πεξηέρεη κέζα ηηο θαξηέιεο. Ο/Ζ αξρεγόο είλαη ππεύζπλνο λα αλνίμεη ην θάθειν, λα ηνπνζεηήζεη ηηο θαξηέιεο ζην θέληξν ηεο νκάδαο θαη καδί κε ηα ππόινηπα κέιε λα ζρεκαηίζνπλ ηελ ιέμε. ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηα κέιε θάζε νκάδαο λα ζρεκαηίζνπλ ηελ θξπκκέλε ιέμε βάδνληαο ηηο θαξηέιεο ζηελ ζσζηή ζεηξά. Δπηζεκάλεη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ. Δπίζεο δίλεη νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο όπσο: ύλζεηε ιέμε (απνηειείηαη από δύν ζπλζεηηθά). ρεκαηίδεηαη κε ην ζπλζεηηθό βίν θαη ην ξήκα πνηθίιισ.

9 ρεηίδεηαη κε ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηε πνηθηινκνξθία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζην πιαλήηε. ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη πεξίπνπ 8-10 ιεπηά ζηηο νκάδεο λα επεμεξγαζηνύλ ηα γξάκκαηα ησλ θαξηειώλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ ιέμε. Δάλ νη καζεηέο/ηξηεο δπζθνιεύνληαη ηόηε ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν λα βνεζήζεη δίλνληαο ην πξώην γξάκκα ηεο ιέμεο. Παξόιε, ηε βνήζεηα, εάλ νη καζεηέο/ηξηεο εμαθνινπζνύλ λα δπζθνιεύνληαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ ιέμε ν/ε εθπαηδεπηηθόο απνθαιύπηεη πεξηζζόηεξα γξάκκαηα ηεο ιέμεο. ηάδην 4 Όηαλ ζρεκαηηζηεί ε ιέμε ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο πξνβάιεη ζρεηηθή παξνπζίαζε γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη εηθόλεο κε ηα είδε ηεο ρισξίδαο, παλίδαο, νηθνζπζηεκάησλ θιπ. (Παξνπζίαζε κε ζέκα: «Ζ βηνπνηθηιόηεηα είλαη εγώ, εζύ θαη ν θόζκνο καο»). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζρνιηάδνληαο ηελ παξνπζίαζε πνπ πξνβιήζεθε εμεγώληαο όηη ην κάζεκα ζα εζηηάζεη ζηελ ρισξίδα ηεο Κύπξνπ. ηάδην 5 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ηνλ «Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ Βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick» ή ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηζηνζειίδα πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο: Μνηξάδεη επίζεο, ην θύιιν εξγαζίαο 2 ζε θάζε νκάδα. Γηαβάδνληαο ηνλ νδεγό ηνπο θαιεί λα απαληήζνπλ ηηο εξσηήζεηο. Ο/Ζ αξρεγόο είλαη ππεύζπλνο/ε λα γξάθεη ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ όια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Μπνξνύλ επίζεο νη καζεηέο/ηξηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηηο εμήο δηαδηθηπαθέο πεγέο: FBC225794B003520D0?OpenDocument Κάζε νκάδα δηαβάδεη ζε ηηο απαληήζεηο ηεο ζε όιε ηελ ηάμε θαη δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο.

10 ηάδην 7 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 3 ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο. Καινύληαη λα γξάςνπλ ην δηθό ηνπο πνίεκα κε ζέκα ηε βηνπνηθηιόηεηα. Καιό ζα ήηαλ ην πνίεκα λα αλαθέξεηαη: ζηελ ζεκαζία, ηηο απεηιέο θαη ηελ αμία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ζην ρισξηδηθόο πινύηνο ηεο Κύπξνπ, ζηα ζεκαληηθά είδε ηεο Κύπξνπ θιπ. ηελ ζπλέρεηα ηα πνηήκαηα δεκνζηεύνληαη ζηελ κεληαία εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ.

11 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Οι καπσέλερ οξτ οεπιέφει ξ υάκελξρ Ι Λ Σ Ο Ι Σ Β Κ Ο Ι Ο Π

12 Η Α

13 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Αοαμσώ σιρ επωσήςειρ Ση νξίδεηαη βηνπνηθηιόηεηα θαη πνηα ζηνηρεία ηελ απνηεινύλ; Πνηα ε ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ; ε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο δξα ζεηηθά ε βηνπνηθηιόηεηα; Γώζηε από έλα παξάδεηγκα Ζ Κύπξνο ζεσξείηαη έλα λεζί κε πινύζηα ρισξίδα; Αλ λαη πνηνη ιόγνη ζπκβάινπλ ζε απηό; Πνηνη είλαη νη ιόγνη ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη εμαθάληζεο αξθεηώλ εηδώλ ηεο ρισξίδαο ηεο Κύπξνπ;......

14 .... θεθηείηε θαη θαηαγξάςηε νξηζκέλεο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο ηνπ λεζηνύ καο Βξεο θαη θαηέγξαςε ζεκαληηθά είδε ρισξίδαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην λεζί (Παξάδεηγκα: Δζληθό δέληξν ηεο Κύπξνπ, Δζληθό θπηό, πην γλσζηό ελδεκηθό είδνο ηνπ λεζηνύ θιπ).....

15 Υύλλξ επγαςίαρ 3 Γξάθσ έλα πνίεκα ζρεηηθά κε ηε βηνπνηθηιόηεηα ηνπ λεζηνύ γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ. Βνεζεηηθέο ιέμεηο: Υισξίδα, ελδεκηθά είδε, άλζξσπνο, απεηιέο, θαηαζηξνθή, αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ππξθαγηέο, νκνξθηά, αλάπηπμε, πνηόηεηα θιπ.

16 Μικπξί κξμοξςσξοξιησέρ κξοόρ: Ζ γλσξηκία ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Παξάιιεια, εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο κε βησκαηηθό ηξόπν. Σέινο, επηδηώθεηαη ε ζηξνθή πξνο ηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο βηνινγηθήο νξγαληθήο νπζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Ζ νξγαληθή νπζία πνπ ζα παξαρζεί ζα αμηνπνηεζεί ζην βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηε κέζνδν ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, γλσξίζνπλ ηα είδε απνξξηκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θνκπνζηνπνίεζε, γλσξίζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο δεκηνπξγίαο νξγαληθήο νπζίαο ζην δηθό ηνπο ρώξν, απνζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, εμνηθεησζνύλ κε βησκαηηθό ηξόπν κε ηελ κέζνδν θνκπνζηνπνίεζεο, αληηιεθζνύλ ηελ ζεκαζία κείσζεο θαη αλαθύθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε απνξξηκκάησλ, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, αλαπηύμνπλ δξάζεηο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Τάνειρ ςσιρ ξοξίερ αοετθύμεσαι: Δ -Σ Γεκνηηθνύ

17 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 1. Μειέηε ηεο ηερληθήο ησλ «πξάζηλσλ ηαξαηζώλ» σο κέζνπ βειηίσζεο ηεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ κηαο πόιεο ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Καηαλόεζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ε κε αεηθόξνο παξαγσγή θαη θαηαλάισζε πξντόλησλ έρεη επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο παγθόζκηα πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη παξαγσγήο ηνπηθώλ πξντόλησλ σο παξάγνληα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Απνξξίκκαηα από ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν Κάδνο θνκπνζηνπνίεζεο Υώκα Μαθξύ μύιν Φπξμική διάπκεια 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη

18 Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηάδην 1 Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Καιό ζα είλαη ν αξηζκόο ηεο θάζε νκάδαο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 4-5 άηνκα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο νκάδεο δελ ζπκπιεξώλνληαη, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα νξγαλώζεη ηηο νκάδεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο θάλεη εηζαγσγή ζην κάζεκά ηνπο αλαθέξνληαο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπο σο εμήο: Δλδεηθηηθά: Κάζε θήπος τρεηάδεηαη ηδηαίηερε θροληίδα γηα λα αληαποθρίλεηαη ζηοσς ζθοπούς δεκηοσργίας ηοσ θαη λα δίλεη ηελ κέγηζηε δσλαηή ποηόηεηα θαη ποζόηεηα θαρπώλ. Το έδαθος εποκέλως τρεηάδεηαη λα εκπιοσηίδεηαη ζσλετώς κε ζρεπηηθά ζσζηαηηθά γηα ηε βειηίωζε ηες ποηόηεηας ηοσ. Η θσζηθή δηαδηθαζία κε ηελ οποία κπορούκε ζηο ζπίηη κας ή γεληθά ζηο δηθό κας τώρο λα δεκηοσργήζοσκε έλα οργαληθό κείγκα από ηα δηάθορα οργαληθά απόβιεηα ολοκάδεηαη «Κοκποζηοποίεζε» ή ζηα ειιεληθά ως «Ληπαζκαηοποίεζε» ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε ή ιηπαζκαηνπνίεζε. Δλδεηθηηθά εξσηήκαηα: * Πνηνη καζεηέο/ηξηεο γλσξίδνπλ ηη είλαη θνκπνζηνπνίεζε ή ιηπαζκαηνπνίεζε; * Πνηνη εθαξκόδνπλ ζην ζπίηη ηνπο θνκπνζηνπνίεζε; * Πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην νξγαληθή νπζία πνπ παξάγνπλ * Πνηα πιηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ θνκπνζηνπνίεζε; Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη ζρεηηθέο πεγέο κέζα από ηηο νπνίεο νη καζεηέο/ηξηεο ζα γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, ηα θαηάιιεια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θνκπνζηνπνίεζε, ηελ ρξήζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θιπ. Δλδεηθηηθέο πεγέο:

19 https://docs.google.com/document/d/15lxewhkjqvmlge1zpxvvwzbtqjuuuavlaafprop_kq/edit?pli=1 Ο/Η εθπαηδεπηηθόο πξνβάιεη ζρεηηθή ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ζρεηηθά κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε ρεηηθέο πεγέο: vxpx0ia 60Ieg1 Mdi0jPp8 ηάδην 3 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ζπλνδεία ηνπ/εο εθπαηδεπηηθνύ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην Φύιιν εξγαζίαο 1 ζην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο ζα θαηαγξάθνπλ ηα είδε πνπ είλαη απαξαίηεηα θαη κε γηα θνκπνζηνπνίεζε. Με ηε ρξήζε γαληηώλ καδεύνπλ ζε έλα ζαθνύιη νηηδήπνηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνζκπνζηνπνίεζε (θύιια, ηεκαρηζκέλα θιαδηά, θινύδεο θιπ) θαη βξίζθεηαη ζηελ ζρνιηθή απιή. Σα ηνπνζεηνύλ ζην θάδν θνκπνζηνπνίεζεο καδί κε ηα δηάθνξα απνξξίκκαηα πνπ ζα θέξνπλ από ην ζπίηη ηα νπνία ζα δηαρσξίζνπλ ζε απαξαίηεηα θαη κε γηα θνκπνζηνπνίεζε. Δθαξκόδνπλ ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηα νπνία αλαθέξνληαη κέζα από ηηο πεγέο πνπ δόζεθαλ ζηα παηδηά (ηάδην 2).

20 ΗΜΔΙΩΗ: Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο νξγαληθήο νπζίαο (θνκπόζη) απαηηείηαη ρξνληθό δηάζηεκα 4-8 κελώλ. Διέγρεηαη ην ρξώκα ηεο ρώκαηνο κέρξη λα γίλεη ζθνύξν θαθέ/καύξν. ηάδην 4 Οη καζεηέο/ηξηεο παξαηεξνύλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην κείγκα θαη θαηαγξάθεη ζην Φύιιν εξγαζίαο 2 θάζε νκάδα ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, Υξεζηκνπνηνύλ ηελ νξγαληθή νπζία πνπ παξήγαγαλ, έλα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ιίπαζκα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο εδάθνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη κεηέπεηηα ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ εδάθνπο ηνπ θήπνπ.

21 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Διαφωπίζω σα κασάλληλα και ακασάλληλα τλικά για κξμοξςσξοξίηςη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

22 Εμδεικσικό υύλλξ επγαςίαρ 1 ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ Υύλλα Πέσπερ Σςόυλια αοό ατγά Πλαςσικά Φώμα αοό γλάςσπερ Γταλί Διάυξπα αγπιόφξπσα Κόκκαλα Τοξλείμμασα λαφαμικώμ αοό σξ καθάπιςμα σξτρ ςσημ κξτζίμα Λξτλξύδια Ρξκαμίδια και οπιξμίδια ςε μικπέρ οξςόσησερ Κξμμέμξ γπαςίδι Κπέαρ Τοξλείμμασα υαγησώμ οξτ οεπιέφξτμ λίοη Τλικά καθαπιςμξύ Στοωμέμξ φαπσί Κλαδιά και βλαςσξύρ αοό καλλωοιςσικά Σπίφερ

23 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Παπασηπώ σξ κξμοόςσ και ςτμοληπώμω σξμ οίμακα Υξνληθή πεξίνδνο Υξώκα κείγκαηνο

24 Μικπξί γεωπγξί εμ δπάςη (Δλδεηθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν δελ δηαζέηεη βνηαληθό θήπν) κξοόρ: Ζ απόθηεζε δεμηνηήησλ νξγάλσζεο, θαιιηέξγεηαο θαη ζπληήξεζεο ελόο θήπνπ. Παξάιιεια, επηδηώθεηαη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε απόθηεζε εκπεηξηώλ ζην εμσηεξηθό θπζηθό πεξηβάιινλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηα βαζηθά βήκαηα ζρεδηαζκνύ ελόο βνηαληθνύ θήπνπ, γλσξίζνπλ ηα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην βνηαληθό θήπν, αληηιεθζνύλ ηελ ζεκαζία ύπαξμεο βνηαληθνύ θήπνπ ζην ζρνιηθό ρώξν, εμνηθεησζνύλ κε ηα βαζηθά ζηάδηα θαιιηέξγεηαο, ζπλεξγαζηνύλ κε θνξείο, νξγαληζκνύο θαη άιινπο εηδηθνύο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη θπηώλ, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία βνηαληθνύ θήπνπ Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςσεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

25 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ - Δμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο: Δπί ηόπνπ θαη εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζε. - Δμνηθείσζε κε πξνζπάζεηεο επί ηόπνπ θαη εθηόο ηόπνπ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ Κύπξν. - πλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε νξγαληζκνύο, επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο γηα γλσξηκία κε ηα κηθξναπνζέκαηα θπηώλ σο παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηαο δηαηήξεζεο ζεκαληηθώλ εηδώλ κε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε. - πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε. - Αλάπηπμε πλεύκαηνο εζεινληηζκνύ θαη ζπλεηζθνξάο ζε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΒΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ 1. Αλαγλώξηζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ βαζηθώλ εηδώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο θύξηνπο δαζηθνύο νηθνηόπνπο ηεο Κύπξνπ (πρ. ιαηδηά, ηξαρεία πεύθε, καύξε πεύθε, θππξηαθόο θέδξνο).

26 ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα δεκηνπξγία ελόο λένπ πξνηύπνπ αζηηθήο δηαβίσζεο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ηζόξξνπε ζρέζε αλζξώπνπ θύζεο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη παξαγσγήο ηνπηθώλ πξντόλησλ σο παξάγνληα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ καο θαη ηεο αλάγθεο ζεβαζκνύ ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ άιισλ ιαώλ. Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιιν εξγαζίαο Ζ/Τ κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ θππξηαθνύ θήπνπ Δξγαιεία θεπνπξηθήο Λίπαζκα Φπηόρσκα Φπηά Αξδεπηηθό δίθηπν

27 Φπξμική διάπκεια: 6 δηδαθηηθέο πεξίνδνη Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηάδην 1 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ην επράξηζην γεγνλόο αλαβάζκηζεο ηεο ζρνιηθήο ηνπο απιήο κε ηε δεκηνπξγία ελόο θήπνπ: ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ, πνπ ζα δεκηνπξγνύζαλ νη ίδηνη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Γηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ δεκηνπξγνύλ έλα ηέηνην θήπν: Θέκαηα ζπδήηεζεο: ηα βόηαλα ρξεηάδνληαη ιηγόηεξν λεξό (μεξαλζεθηηθά) από ηα ππόινηπα είδε θπηώλ (εμνηθνλόκεζε λεξνύ), ηα βόηαλα κε ηηο αξσκαηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο θαη ηα ρξώκαηα ησλ αλζέσλ ηνπο ζα πξνζθέξνπλ θαιισπηζκό ζην ρώξν, ηα βόηαλα έρνπλ κεγαιύηεξν ρξόλν δηάξθεηαο δσήο, ζην βνηαληθό θήπν κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ δηαζεκαηηθά αξθεηέο ελόηεηεο άιισλ καζεκάησλ, ηα ηζαγελή είδε βνηάλσλ αλαδεηθλύνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ηόπνπ καο, ηελ θαηαγσγή, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό καο, ρξήζε βνηάλσλ ζηελ παξαγσγή θαιιπληηθώλ, θαγεηώλ, αηζέξησλ ειαίσλ, ζαπνπληώλ θιπ ρεηηθέο πεγέο πξνο κειέηε: Βηβιίν: Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά (Θεόδσξνο Β. Κνπηζόο, 2006)

28 ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ νξγάλσζε δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Γίλεη ζηνπο καζεηέο ελδεηθηηθηέο πεγέο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ βεκάησλ. ηελ ζπλέρεηα ηα θαηαγξάθεη ζε ραξηόλη (θύιιν εξγαζηαο 1)κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηώλ/ηξησλ θαη θάζε ελέξγεηα ηνπο ζα ζεκεηώλεηαη κε. Δλδεηθηηθέο πεγέο: ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη ζπλάληεζε ζην ζρνιείν κε εηδηθό γεσπόλν ή δαζνιόγν (ηκήκα δαζώλ/ηκήκα γεσξγίαο), ν νπνίνο καδί κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κειεηνύλ ην εμσηεξηθό ρώξν θαη επηιέγνπλ ην ρώξν δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Δπηιέγνπλ ηα είδε θπηώλ πνπ ζα θπηέςνπλ θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. Σα θπηά θαη ηα εξγαιεία κπνξνύλ λα ηα πξνκεζεπηνύλ είηε από ην θνληηλόηεξν θπηώξην ηεο πεξηνρήο είηε από ην ηκήκα δαζώλ. Δλδεηθηηθά θπηά: Γεληξνιίβαλν Λεβάληα Θπκάξη Γπόζκν Μέληα Θξνπκπί Γάθλε Ρίγαλε Βαζηιηθό ηάδην 4 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζηελ ηάμε. Μειεηνύλ κέζα από πεγέο πνπ ηνπο δόζεθαλ ηα ζηάδηα θύηεπζεο, επηιέγνπλ ηα θπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζρεδηάδνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπνζέηεζε ηνπο ζην βνηαληθό θήπν.

29 ΗΜΔΙΩΗ: Ο γεσπόλνο ή άιινο εηδηθόο πνπ ζα ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο θύηεπζε ζα παξνπζηάζεη κηα θνξά ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηελ επη ηόπνπ δηαδηθαζία θύηεπζεο ώζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα δνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηελ δηαδηθαζία ζην ρώξν. ηάδην 5 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζηελ ζρνιηθή απιή κε ηελ ζπλνδεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ηνπο. Υσξίδνληαη ζε νκάδεο 4 5 αηόκσλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θύηεπζεο. Κάζε νκάδα κπνξεί λα νξγαλσζεί λα θπηέςεη: - Μηα θαηεγνξία θπηώλ - Μηα ζεηξά θπηώλ ηνπ θήπνπ αλάινγα κε ην ζρέδην Δπηβάιιεηαη όινη νη καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε όια ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ θήπνπ. Μπνξνύλ επίζεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θύηεπζεο θαη νη γνλείο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ή ν ζύλδεζκνο γνλέσλ. ηάδην 6 Έλαο καζεηήο/ηξηα ή ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θσηνγξαθίζεη ηελ δηαδηθαζία θύηεπζεο θαη ηελ ζπκκεηνρή όισλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ. Οη θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία αθίζαο θαη ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ εθδήισζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρνιηθνύ βνηαληθνύ θήπνπ ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο/ηξηεο, ζηνπο γνλείο, ην ζύλδεζκν γνλέσλ, ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θιπ. Οη θσηνγξαθίεο (Φύιιν εξγαζίαο 2) κπνξνύλ λα δεκνζηεπηνύλ επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ζηελ κελαία εθεκεξίδα πνπ εηνηκάδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο.

30 Υύλλξ επγαςίαρ 1: ημείωςε σα βήμασα οξτ θα ακξλξτθήςειρ για σημ ξπγάμωςη σξτ βξσαμικξύ κήοξτ

31 Εμδεικσικό υύλλξτ επγαςίαρ 1 πλάληεζε ζην ζρνιείν κε εηδηθό γεσπόλν ή αηόκσλ από ην ηκήκα δαζώλ ν νπνίνο ζα βνεζήζεη ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ βεκάησλ δεκηνπξγίαο βνηαληθνύ θήπνπ Δπηινγή ηνπ ρώξνπ δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ Δπηινγή ησλ εηδώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ Πξνκήζεηα πιηθώλ: Λίπαζκα, ζβάξλεο, πνηηζηήξηα, αξδεπηηθά ιάζηηρα, ηζάπεο, γάληηα, θηπαξάθηα Πεξίθξαμε βνηαληθνύ θήπνπ Γεκηνπξγία θαξηειώλ κε ηα ζηνηρεία θάζε είδνπο Γεκηνπξγία θεληξηθήο πηλαθίδαο Καιισπηζκόο βνηαληθνύ θήπνπ: ηνπνζέηεζε θηόζθη (παγθάθηα, ηξαπεδάθηα, θαιάζσλ αλαθύθισζεο, βξάρσλ, ραιηθηώλ

32 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Δημιξτπγώ αυίςα με εικόμερ αοό σημ επγαςία μαρ ςσξ κήοξ

33 Εμδεικσικό Υύλλξ επγαςίαρ 2 ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ FREDERICK

34 κξοόρ: Ενεπετμώ σξ βξσαμικό κήοξ σξτ ςφξλείξ μξτ Ζ γλσξηκία κε ηα βαζηθά είδε θπηώλ ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο δηαηήξεζεο ησλ θπηώλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηα βαζηθά είδε πνπ πεξηιακβάλεη έλα βνηαληθόο θήπνο, κειεηήζνπλ ηηο ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο θάζε είδνπο, επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, λα εθηηκήζνπλ ην ξόιν ησλ θπηώλ ζηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, εθηηκήζνπλ ηνλ ξόιν θαη ηελ επζύλε πνπ έρνπκε όινη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ θππξηαθή ρισξίδα, αλαιάβνπλ ελεξγό δξάζε γηα ηε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο αιιά θαη επξύηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ θξνληίδα θαη ηε δηαηήξεζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ. Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςθεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

35 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ - Μειέηε θαη θαηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. - Άζθεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηερληθώλ κέηξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (Μειέηε Πεδίνπ). - πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ - Δθηίκεζε ησλ δαζώλ ηεο Κύπξνπ Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιιν εξγαζίαο Μνιύβη Ζ/Τ κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Φπξμική διάπκεια: 4 δηδαθηηθέο πεξίνδνη

36 Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηάδην 1 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζην βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ ζπλνδεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο. ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ όια ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ην βνηαληθό θήπν (Μειέηε πεδίνπ). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 1 ζε θάζε νκάδα, πνπ αθνξά ηε δηεξεύλεζε ηνπ γλσζηνινγηθνύ ηνπο ππόβαζξνπ ζρεηηθά κε ην βνηαληθό θήπν. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα αλαθέξνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην βνηαληθό θήπν. Σνπο παξνηξύλεη λα δηεπξύλνπλ ηελ ζθέςε ηνπο θαη λα εθθξαζηνύλ πέξα από όηη βιέπνπλ (όιε ηελ ζρνιηθή απιή). Οη καζεηέο/ηξηεο εθθξάδνπλ ηελ γλώκε ηνπο ειεύζεξα αιιά αθνύλε πξνζεθηηθά θαη κε ζεβαζκό ηηο ηδέεο ησλ ππόινηπσλ ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ ηνπο ρσξίο λα ζρνιηάζνπλ ιαλζαζκέλε απάληεζε. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δελ παίξλεη ζέζε θαη νύηε εθθξάδεη ηελ δηθή ηνπ/ηεο άπνςε. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη επίζεο από έλα θύιιν εξγαζίαο 2 ζην νπνίν νη καζεηέο νκαδνπνηνύλ ηηο ηδέεο πνπ θαηέγξαςαλ. Πξνηεηλόκελεο νκάδεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηδεώλ: Δίδε θπηώλ πνπ θηινμελεί ν θήπσλ ηνπο Υξήζεηο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ Καηεγνξίεο θπηώλ Σξόπνη ζπληήξεζεο ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζία 3 θαη θαιεί ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ζπκπιεξώζνπλ ην ελλνηνινγηθό ράξηε. Ο ελλνηνινγηθόο ράξηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βνηαληθό θήπν κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί από ηηο ιέμεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην θύιιν εξγαζία 1 ζην θαηαηγηζκό ηδεώλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο θαη εθθξάδνληαη όιεο νη απαληήζνπλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηα θύιια εξγαζίαο.

37 ηάδην 4 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα ηα είδε θπηώλ πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο ηνπ ζρνιείνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 4 ζε θάζε νκάδα θαη θαιεί ηνπο καζεηέο κέζσ ηεο Μειέηεο Πεδίνπ λα θαηαγξάςνπλ ηα είδε θαη ηνλ αξηζκό θπηώλ ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Δπίζεο θαιεί θάζε νκάδα λα ζπιιέμεη έλα κέξνο (άλζνο ή θύιιν ή βιαζηό) από ην θάζε είδνο. Έλαο ζρνιηθόο βνηαληθόο θήπνο κπνξεί λα θηινμελεί ηα πην θνηλά βόηαλα ηα νπνία είλαη: Γεληξνιίβαλν Λεβάληα Φαζθόκειν Μαληδνπξάλα Βαζηιηθό Κηνύιη Γάθλε Μέληα Γπόζκν Θπκάξη ηάδην 5 Οη καζεηέο/καζήηξηεο θαηαγξάθνπλ ηα είδε θπηώλ ζην θύιιν εξγαζίαο 4 θαη ζεκεηώλνπλ ηνλ αξηζκό θύιινπ ζην αληίζηνηρν είδνο θπηνύ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην θύιιν εξγαζίαο 5, καξθαδόξνπο, θαη θνιιεηηθή ηαηλία Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα θηηάμνπλ ην δηθόο ηνπο βνηαλνιόγην. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία βνηαλνιόγηνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ «Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick». ηάδην 6 Μεηέπεηηα, νη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη κε ηελ ζπλνδεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο ζηελ ηάμε. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 6. Μέζα από πεγέο πνπ ζα ππνδείμεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο, νη καζεηέο/ηξηεο είλαη ζε ζέζε λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο ηδηόηεηεο θαη ρξήζεηο ησλ

38 βνηάλσλ πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο ηνπ ζρνιείνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο (ηαηξηθή, καγεηξηθή, εληνκναπσζεηηθά, αθέςεκα θιπ). Δλδεηθηηθέο πεγέο:

39 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Κασαιγιςμόρ ιδεώμ για σξ βξσαμικό κήοξ

40 Εμδεικσικό Υύλλξ επγαςίαρ 1 δηαηήξεζε δεληξνιίβαλν ιεβάληα δάθλε Λνπίδα ρισξίδα κέληα ξίγαλε ζηδεξίηεο θαζθόκειν ελδεκηθά είδε ζπάληααπεηινύκελα είδε ζπκάξη καληδνπξάλα δηαθόζκεζε βξάρνη έληνκα ζθνπιήθηα αζζέλεηεο βηνινγηθή πξνζηαζία ηνπηθά κεγεζπληηθόο θαθόο αηζέξηα έιαηα έδαθνο ραιίθηα ηζαγελή ζπληαγέο θαγεηά θξέκεο πξνζώπνπ ζαπνύληα μεληθά θαιισπηζκόο ζεξαπεία ηαηξηθή θπηνθάξκαθα βόηαλα ζάκλνο ηκήκα δαζώλ πόα δέληξα βαζηιηθόο εκίζακλνο πεξίθξαμε ερζξνί κύθεηεο δπόζκνο ζρεκαηηζκόο θιάδεκα ιίπαζκα ζίδεξν δηεμαγσγή καζεκάησλ ραιάξσζε παηρλίδη εξεκία θηόζθη παγθάθηα ακθηζέαηξν κηθξνζθόπην έξεπλα κπξσδηά βνηαληθή γεσπόλνη βνηαλνιόγνη βνηαλνιόγην ρξώκαηα θάιαζνη θαζαξηόηεηα πεξηπνίεζε εξγαζία ζρεδηαζκόο πόηηζκα εθπαίδεπζε ζρέζε κε ηε θύζε απνμεξακέλα θύιια δηάδξνκνο

41 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Ομαδξοξιώ σιρ λένειρ υπάςειρ

42

43 Εμδεικσικό υύλλξτ επγαςίαρ 2 Στοιχεία που αποτελοφν το βοτανικό κήπο Είδη / κατηγορίεσ φυτών Δεντρολίβανο Φαςκόμθλο Ενδθμικά είδθ Δζντρα Λεβάντα Δάφνθ Λουίηα Χλωρίδα Μζντα Ρίγανθ ιδερίτθσ Δυόςμοσ Θυμάρι Μαντηουράνα Χαλίκια Βράχοι Βότανα Ζδαφοσ Βαςιλικόσ πάνια απειλοφμενα είδθ Ημίκαμνοσ Σοπικά Ικαγενι Ξενικά Θάμνοσ Πόα Χρήςεισ του βοτανικοφ κήπου Απειλζσ για το βοτανικό κήπο υνταγζσ Κρζμεσ προςώπου αποφνια Καλλωπιςμόσ Φαγθτά Αικζρια Ζλαια Θεραπεία Ιατρικι Χαλάρωςθ Παιχνίδι Διεξαγωγι μακθμάτων Χαλάρωςθ Παιχνίδι Ηρεμία Εκπαίδευςθ Χρώματα Ζντομα κουλικια Αςκζνειεσ Εχκροί Μφκθτεσ χζςθ με τθν φφςθ Αποξθραμζνα φφλλα Μυρωδιά Ζρευνα

44 Ειδικοί για τουσ βοτανικοφ κήπουσ Γεωπόνοι Σμιμα Δαςών Βοτανολόγοι Βοτανικι Υποδομζσ / εργαλεία που περιλαμβάνονται ςε ζνα βοτανικό κήπο Διάδρομοσ Κάλακοι Βοτανολόγιο Μικροςκόπιο Παγκάκια Κιόςκι Αμφικζατρο Μεγεκυντικόσ φακόσ Περίφραξθ Ενζργειεσ ςτο βοτανικό κήπο Πότιςμα Κακαριότθτα χεδιαςμόσ Διατιρθςθ Βιολογικι προςταςία Φυτοφάρμακα Περιποίθςθ χθματιςμόσ Κλάδεμα Λίπαςμα ίδθρο

45 Υύλλξ επγαςίαρ 3: τμοληπώμω σξμ εμμξιξλξγικό φάπση Ο Βνηαληθόο Κήπνο ηνπ ρνιείνπ Δμππεξεηεί Φηινμελεί Πξνθύπηνπλ από: Μειεηνύληαη από ηνπο: Απεηινύληαη από:

46 Υύλλξ επγαςία 4: Μελεσώ σξ βξσαμικό κήοξ σξτ ςφξλείξτ μξτ ΟΝΟΜΑ ΦΤΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΣΏΝ

47 Υύλλξ επγαςίαρ 5: Δημιξτπγώ βξσαμξλόγιξ

48 Υύλλξ επγαςίαρ 6: τμοληπώμω σα κεμά Βόηαλα Υξήζεηο

49 Εμδεικσικό υύλλξ επγαςίαρ 6 Βόηαλα 1.Γπόζκνο 2.Θπκάξη 3.Λεβάληα 4.Μαληδνπξάλα 5.Γελδξνιίβαλν 6.Μέληα Υξήζεηο Κύξηα ρξήζε ζηε καγεηξηθή. Σα θύιια ρξεζηκνπνηνύληαη, λσπά ή απνμεξακέλα, ζε ζάιηζεο θαη δηάθνξα θαγεηά. Σν αηζέξην έιαην βξίζθεη ρξήζεηο ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, δαραξνπιαζηηθήο, αξσκαηνπνηίαο θαη ζηελ αξσκαηνζεξαπείαο. Ζ δξόγε ζπκαξηνύ πνπ απνηειείηαη από θύιια θαη ηαμηαλζίεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ καγεηξηθή. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηξηθή σο ήπην αληηζεπηηθό. Υξεζηκνπνηείηαη σο θαιισπηζηηθό θαη κειηζζνηξνθηθό θπηό. Καιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ην αηζέξην έιαην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εληνκναπσζεηηθό, ζηε βηνκεραλία αξσκάησλ, ζαπνπληώλ, θαιιπληηθώλ θαη ζηελ αξσκαηνζεξαπέηα. Σα απνμεξακέλα άλζε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αξσκαηηζκό θιεηζηώλ ρώξσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ξνύρσλ από ηνλ ζθώξν. Δίλαη δηαθνζκεηηθό θπηό θήπσλ θαη πάξθσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή ζαλ θαξύθεπκα ζε θαγεηά, ζαιάηεο, αξσκαηηθά μύδηα θιπ. Σν αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξώκαηα θαη θαιιπληηθά. Αθεςήκαηα καληδνπξάλαο ρξεζηκνπνηνύληαη σο ηνλσηηθά θαηά ηεο δπζπεςίαο θαη ησλ πνλνθεθάισλ. Δίλαη δηαθνζκεηηθό θαη κειηζζνθνκηθό θπηό. Δίλαη αξσκαηηθό θαη θαξκαθεπηηθό θπηό. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή σο άξηπκα θαη ζηελ παξαζθεπή αθεςεκάησλ. Σν αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαιιπληηθώλ θαη ζηελ αξσκαηνζεξαπεία. Δίλαη θαιισπηζηηθό θαη κειηζζνηξνθηθό θπηό. Καιιηεξγείηαη θπξίσο γηα παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξσκαηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, πνηνπνητα, θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία θαη ζηα θαιιπληηθά. Σα αθεςήκαηα κέληαο έρνπλ θιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο, ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνηλνύ θξπνινγήκαηνο θαη ησλ γαζηξνεληεξηθώλ αλσκαιηώλ.

50 7.Βαζηιηθόο Σν αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξσκαηνπνηία, αξσκαηνζεξαπεία, σο απσζεηηθό εληόκσλ, σο θαξκαθεπηηθό θπηό γηα πνλνθεθάινπο, βήρα, δπζιεηηνπξγία λεθξώλ θιπ. Έρεη επίζεο θαξδηνηνλσηηθή δξάζε. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ καγεηξηθή θαη σο θαιισπηζηηθό θπηό.

51 Μαμσεύω οξιξ κξοόρ: Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο αλαγλώξηζεο ησλ βνηάλσλ κε ηελ ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ (νζκήο - αξώκαηνο) θαη ηεο ηθαλόηεηαο ζύλζεζεο ζπληαγώλ γηα ηα βόηαλα ηνπ ζρνιείνπ. Γεκηνπξγία βηβιίνπ: «πληαγέο από ηα βόηαλα ηνπ ζρνιείνπ καο». Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηα βόηαλα ηεο Κύπξνπ, θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο ζηελ δσή καο, αληηιεθζνύλ ηελ ζεκαζία ησλ θπηώλ ζηελ ύπαξμε θάζε κνξθήο δσήο, αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο αλαγλώξηζεο ησλ εηδώλ θπηώλ κέζα από ηελ ρξήζε ηεο όζθξεζεο, αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπγγξαθήο ζπληαγώλ, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη θξνληίδα θάζε είδνπο θπηνύ, πξνηείλνπλ δξάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ βνηάλσλ. Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςθεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

52 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε, πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πνπ νξγαλώλνληαη γηα ελεκέξσζε, δηαθώηηζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη παξαγσγήο ηνπηθώλ πξντόλησλ σο παξάγνληα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. Μέςα/Τλικά οξτ φπειάζξμσαι: Φύιιν εξγαζίαο Ζ/Τ Δηδηθά πθαζκάηηλα ζαθνπιάθηα γηα αξσκαηηθά θπηά Μνιύβη Φπξμική διάπκεια: 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη

53 Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο: ηάδην 1 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κεηαβαίλεη ζηνλ βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ θαη καδεύεη κεξηθά θπιιαξάθηα αξσκαηηθώλ βνηάλσλ. Σνπνζεηεί θάζε είδνο ζε δηαθνξεηηθό πθαζκάηηλν ζαθνπιάθη, ην νπνίν θιείλεη. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αξηζκίδεη ηα ζαθνπιάθηα θαη γηα δηθή ηνπ/ηεο επθνιία αλαγλώξηζεο ησλ θπηώλ ζην ηέινο ζεκεηώλεη ζε έλα ραξηόλη ηνλ αξηζκό ηνπ ζαθνπιηνύ θαη ην είδνο θπηνύ πνπ ππάξρεη κέζα. ηάδην 2 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζην βνηαληθό θήπν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο κε ηελ ζπλνδεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ηνπο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο όηη ηα ζαθνπιάθηα πνπ θξαηά πεξηέρνπλ θύιια αξσκαηηθώλ θπηώλ ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ αίζζεζε ηεο όζθξεζεο ζα πξέπεη λα καληέςνπλ πην είδνο θπηνύ ππάξρεη ζε θάζε ζαθνπιάθη θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία ζην θύιιν εξγαζίαο 1 πνπ ζα ηνπο κνηξάδεη. ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο 4-5 αηόκσλ. Μνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 1 ζε θάζε νκάδα θαη δίλεη 30 ιεπηά ζηηο νκάδεο γηα λα βξνπλ ην είδνο ηνπ θπηνύ (ν ρξόλνο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζαθνπιηώλ). ηάδην 4 Οη καζεηέο/ηξηεο εθόζνλ ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1 δηεμάγεηαη ζπδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νκάδσλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα/εο νκάδεο δηαθσλνύλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηόηε, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλνίγεη ην ζαθνπιάθη κπξνζηά ζε όινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη παξνπζηάδεη ην θύιιν/α ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο θαη αλαθαιύπηνπλ ην είδνο θαη κέζα από ηελ νπηηθή εηθόλα. Δλδεηθηηθά αξσκαηηθά είδε θπηώλ: 1. Βαζηιηθόο 2. Γπόζκνο 3. Λεβάληα 4. Μέληα

54 5. Θπάξη 6. Γάθλε 7. Γεληξνιίβαλν ηάδην 5 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην θύιιν εξγαζίαο 2. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα ζθεθηνύλ θαη λα θαηαγξάςνπλ δηθέο ηνπο ζπληαγέο κε ηα βόηαλα πνπ κάληεςαλ (θύιιν εξγαζίαο 1) από ην βνηαληθό θήπν ηνπο ζρνιείνπ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ην βηβιίν: «πληαγέο από ηα βόηαλα ηνπ ζρνιείνπ καο». ΖΜΔΗΩΖ: Οη καζεηέο κπνξνύλ επίζεο λα ςάμνπλ κέζα ζηελ ηάμε κε ηελ ρξήζε δηαδηθηπαθώλ πεγώλ γηα ζπληαγέο πνπ κεηέπεηηα κπνξνύλ λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ.

55 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Μαμσεύω οξιξ. ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΉ ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ

56 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Δημιξτπγώ με σα βόσαμα. Γπάυω μαγειπικέρ ςτμσαγέρ

57 Εμδεικσικό υύλλξ επγαςίαρ 2 ΑΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΛΑΣΑ Τιηθά γηα 2 άηνκα: 2 ληνκάηεο 2 αγγνπξάθηα 1 κέηξην θξεκκύδη 2 θνπηαιηέο ειαηόιαδν Λίγν μύδη Φέηα απνμεξακέλν δπόζκν Αιάηη Δθηέιεζε: Γηα λα θηηάμεηο ηε δηθή ζνπ θαινθαηξηλή ζαιάηα: Πιέλεη θαιά ηα ιαραληθά (ληνκάηεο αγγνπξάθηα) θαη ηα θόβεηο ζε κηθξά θνκκάηηα. Σα ηνπνζεηείο ζε έλα κηθξό κπνι. Κόβεηο ζηελ ζπλέρεηα ην θξεκκύδη ζε ισξίδεο θαη ην πξνζζέηεηο ζην κπνι. Πξνζζέηεηο επίζεο ειαηόιαδν, μύδη, θνκκάηηα θέηαο θαη αιάηη. Σέινο δίλνληαο άξσκα ζηελ ζαιάηα πξνζζέηεηο ηξηκκέλν απνμεξακέλν δπόζκν θαη ηα αλαθαηεύεηο θαιά. Γηα λα δηαθνζκήζεηο ηελ ζαιάηα ζνπ κπνξείο λα πξνζζέζεηο θξέζθα θπιιαξάθηα δπόζκνπ από ην βνηαληθό θήπν ηεο απιή ζνπ.

58 Μελεσώ και οαπασηπώ σξ υτςικό θηςατπό σηρ Κύοπξτ σα εμδημικά, ςοάμια και αοειλξύμεμα κξοόρ: είδη Ζ γλσξηκία θαη ε κειέηε ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ηεο Κύπξνπ θαη ε θαηαλόεζε κε βησκαηηθό ηξόπν ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ θπηώλ. Παξάιιεια επηδηώθεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ εηδώλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ ηελ ρισξίδα ηεο Κύπξνπ, γλσξίζνπλ ην ξόιν ησλ βνηαληθώλ θήπσλ, θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο, ελεκεξσζνύλ γηα ηα ελδεκηθά είδε ηνπ λεζηνύ, επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, αλαπηύμνπλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (επηθνηλσλίαο, αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο), θξηηηθήο ζθέςεο, εθηηκήζνπλ ηνλ ξόιν ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ, εθηηκήζνπλ ηνλ ξόιν θαη ηελ επζύλε πνπ έρνπκε όινη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο, αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ θππξηαθή ρισξίδα, αλαιάβνπλ ελεξγό δξάζε γηα ηε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, αιιά θαη επξύηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο γηα ηα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ηνπ λεζηνύ. Σάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςθεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

59 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ - πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε κνξθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε. - Αλάπηπμε πλεύκαηνο εζεινληηζκνύ θαη ζπλεηζθνξάο ζε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. - Αλάιεςε δξάζεο γηα δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ νηθείνπ ηνπο πεξηβάιινληνο. - πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πνπ νξγαλώλνληαη γηα ελεκέξσζε, δηαθώηηζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο. ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ - Γλσξηκία κε ηα ζεκαληηθόηεξα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ησλ θππξηαθώλ δαζώλ, εληνπηζκόο ησλ αηηηώλ κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο θαη αλαγλώξηζε ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ - Γλσξηκία κε ηνλ ξόιν θαη ην έξγν δηάθνξσλ νξγαλώζεσλ κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ελόο ηόπνπ.

60 Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιια εξγαζίαο Μνιύβηα Φσηνγξαθηθή κεραλή Υαξηόλη Ζ/Τ Γόκα «Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick» Φπξμική διάπκεια: 7 δηδαθηηθέο πεξίνδνη Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα γλσξίδεη ηα είδε πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο θαη ην ζθνπό δεκηνπξγίαο ηνπο, λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηα ζρεηηθά θύιια εξγαζίαο πνπ ζα δνζνύλ ζην ρώξν θαη λα κπνξεί λα αλαθέξεη ζηα παηδηά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο όπσο: * Σν ξόιν ηεο Μνλάδαο Γηαηήξεζεο ηεο Φύζεο (ΜΓΦ) * Σηο ππνδνκέο ηεο Μνλάδαο Γηαηήξεζεο ηεο Φύζεο (ΜΓΦ) * Σελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηάδην 1 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο όηη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζην βνηαληθό θήπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick πνπ αλήθεη ζηελ Μνλάδα Γηαηήξεζεο ηεο Φύζεο (ΜΓΦ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ ηα είδε ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο πνπ θηινμελεί ν θήπνο θαη θπξίσο ηα ελδεκηθά είδε ηεο Κύπξνπ θαη λα παξαηεξήζνπλ ην εξγαζηήξην ηεο κνλάδαο.

61 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπο γηα ην ηη είλαη βνηαληθόο θήπνο θαη πνηνο ν ξόινο δεκηνπξγίαο ηνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη θάπνηεο πεγέο ζηνπο/ζηηο καζεηέο κέζα από ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζαλ κόλνη ηνπο λα ελεκεξσζνύλ γηα ην/λ, ηε/λ, ηηο: Οξηζκό ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ Ρόιν ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ Ρόιν ηεο Μνλάδα Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο (ΜΓΦ) Γηαθνξεηηθόηεηα ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηεο κνλάδαο Τπνδνκέο ηεο κνλάδαο ρεηηθέο πεγέο: March.pdf ηάδην 3 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο καδί κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο εηνηκάδνπλ εξσηεκαηνιόγην γηα ηνλ ππεύζπλν ηεο ΜΓΦ θαη πεξηιακβάλεη όζα ζέινπλ λα κάζνπλ γηα ηε θππξηαθή ρισξίδα, ηα ελδεκηθά είδε θαη ην ξόιν ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ (Φύιιν εξγαζίαο 1). ηάδην 4 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κεηαβαίλεη καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζην βνηαληθό θήπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο. Καιό ζα είλαη θάζε νκάδα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 4-5 άηνκα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα νκάδα δελ ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό αηόκσλ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαιακβάλεη λα νξγαλώζεη ηηο νκάδεο.

62 ηάδην 5 Μέινο/νη ηεο ΜΓΦ παξνπζηάδνπλ ην βνηαληθό θήπν ζηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαζώο επίζεο θαη ην κηθξό εξγαζηήξη πνπ δηαζέηεη. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην θύιιν εξγαζίαο 1 θαη εθθξάδνπλ ηα εξσηήκαηα ηνπο. ηάδην 6 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ζηελ ζπλέρεηα κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 2 ζε θάζε καζεηή/ηξηα θαη επεμεγεί ηελ δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Λόγν ηεο κηθξήο έθηαζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζπληνλίδεη ηελ δηαδηθαζία θαη επηηξέπεη ζε κηα κηα νκάδα λα κεηαβαίλεη ζην βνηαληθό θήπν. Γίδνληαη πεξίπνπ 20 ιεπηά ζε θάζε νκάδα λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 2. Σα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θελώλ παξνπζηάδνληαη ζηε πηλαθίδα θάζε είδνπο. Δπίζεο, δίλεηαη ν νδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη επίζεο ηα ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θύιινπ εξγαζίαο 2. ηάδην 7 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη ζε θάζε νκάδα από κηα θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ην θύιιν εξγαζίαο 3. Οη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα θσηνγξαθίζνπλ ηα θπηά ή κέξε ησλ θπηώλ (θύιια, άλζε θιπ), λα θαηαγξάςνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο 3 ζηελ πξώηε ζηήιε ηνλ θσδηθό ηεο θσηνγξαθίαο θαη ζηε δεύηεξε ηξίηε ζηήιε ηελ νλνκαζία (επηζηεκνληθή / θνηλή). Μεηέπεηηα νη καζεηέο/ηξηεο παξνπζηάδνπλ ζε ραξηόλη ηηο θσηνγξαθίεο θαη θαηαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία θάζε θπηνύ δεκηνπξγώληαο ην θπηνιόγην ηνπο ησλ ελδεκηθώλ θπηώλ. εκείσζε: Σν θπηνιόγην δεκηνπξγείηαη κε θσηνγξαθίεο θαη όρη κε θύιια ή άιια κέξε θπηώλ γηα ηνλ ιόγν όηη ηα είδε βξίζθνληαη ζε κηθξνύο αξηζκνύο θαη εθόζνλ είλαη ελδεκηθά είδε θαη δηαηεξνύληαη απαγνξεύεηαη ε θνπή ηνπο. ηάδην 8 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε ζην ρώξν ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ γηα ηελ ζεκαζία δηαηήξεζεο ηεο ρισξίδαο θαη ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ θαη πξνζπαζεί λα

63 εηζαθνπζηνύλ όιεο νη απόςεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Δπίζεο κνηξάδεη ην θύιιν εξγαζίαο 5 ζε θάζε νκάδα. Οη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.

64 Υύλλξ επγαςίαρ 1: Επωσημασξλόγιξ Πόζα taxa (είδε, ππνείδε, πνηθηιίεο) πεξηιακβάλεη ε ρισξίδα ηεο Κύπξνπ; Πόζα από απηά είλαη ελδεκηθά; Πνηεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ είλαη πινύζηεο ζε ρισξίδα; Πόζα είδε ελδεκηθώλ εληνπίζηεθαλ ζε θάζε πεξηνρή; Πνηα είλαη ηα πην γλσζηά δηαδεδνκέλα είδε ελδεκηθώλ γηα ηελ Κύπξν; Πόηε δεκηνπξγήζεθε ν βνηαληθόο θήπνο; Πνηνο είλαη ν ξόινο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ;

65 Πνηεο είλαη νη κειινληηθέο ζαο ζθέςεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ βνηαληθνύ ζαο θήπνπ;

66 Υύλλξ επγαςίαρ 2: Εμσξοίζω σα υτσά και ςτμοληπώμω σα ςσξιφεία Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο:

67 Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο:

68 Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο:

69 Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο: Δπηζηεκνληθή νλνκαζία: Κνηλή νλνκαζία: Οηθνγέλεηα: Πεξίνδνο άλζηζεο: Τςόκεηξν: Δλδεκηζκόο:

70 Υύλλξ επγαςίαρ 3: τμοληπώμω σα κεμά ΚΩΓΙΚΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΙΑ

71 Υύλλξ επγαςίαρ 4: Υσιάφμω σξ υτσξλόγιξ εμδημικώμ ειδώμ σξτ Παμεοιςσημίξτ Frederick

72 Υύλλξ επγαςίαρ 5: Σα υτσά.. ξι μέξι οξλύσιμξι μαρ υίλξι θεθηείηε θαη γξάςηε κέζα ζηα θνπηηά κεξηθέο σθέιεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θππξηαθή ρισξίδα (ελδεκηθά είδε) ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν

73 κξοόρ: Μικπξί μαθημασικξί ςσξμ ςφξλικό κήοξ Ζ απόθηεζε δεμηνηήησλ κέηξεζεο θαη δεκηνπξγίαο γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαη πηλαθίδσλ. Δπίζεο επηδηώθεηαη ε κειέηε ησλ ζπλζεθώλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ (εδάθνπο, λεξνύ θιπ) πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Εοιμέπξτρ ςσόφξι: Οη καζεηέο/ηξηεο λα: γλσξίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, γλσξίζνπλ δηάθνξα όξγαλα κέηξεζεο, γλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο θάζε είδνπο θπηνύ, εμνηθεησζνύλ κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο. Τάνειρ ςσιρ ξοξίερ μοξπεί μα ευαπμξςσεί: Δ Σ Γεκνηηθνύ

74 ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Υξήζε ηερληθώλ κέηξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζε δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζεβαζκό θαη δηαηήξεζε θάζε ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΓΑΟ Γλσξηκία κε ηα ζεκαληηθόηεξα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινύκελα είδε ησλ θππξηαθώλ δαζώλ Τλικά/Μέςα οξτ φπειάζξμσαι: Φύιια εξγαζίαο Ζ/Τ Θεξκόκεηξα εδάθνπο Τγξόκεηξα εδάθνπο Όξγαλν κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο Όξγαλν κέηξεζεο ηεο νμύηεηαο Μνιύβη Φπξμική διάπκεια: 2 δηδαθηηθέο πεξίνδνη

75 Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθή πξόηαζεο ηάδην 1 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δηεμάγεη ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο γηα ηα είδε ελδεκηθώλ θπηώλ πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick. Βνεζεηηθέο πεγέο: Δλδεκηθά θπηά ηεο Κύπξνπ (Σξάπεδαο Κύπξνπ) Οδεγόο δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick. ηάδην 2 Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο επηζεκάλεη ηνλ εξεπλεηηθό ραξαθηήξα δεκηνπξγίαο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ πνπ είλαη: ε δηεξεύλεζε αλάπηπμεο ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο Λεπθσζίαο. Σα ελδεκηθά είδε πνπ θηινμελεί ν θήπνο πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο (ειηνθάλεηα, ζεξκνθξαζία, νμύηεηα εδάθνπο, ζεξκνθξαζία εδάθνπο θιπ) από ηηο πεξηνρέο Σξνόδνπο, Πεληαδαθηύινπ, Αθάκα θιπ. ηάδην 3 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζην βνηαληθό θήπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ. Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 4 5 αηόκσλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα από έλα θύιιν εξγαζίαο 1 θαη από έλα ζεξκόκεηξν εδάθνπο, πγξόκεηξν εδάθνπο, όξγαλν κέηξεζεο ηεο νμύηεηαο ηνπ εδάθνπο, όξγαλν κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο. ηάδην 4 Οη καζεηέο/ηξηεο κεηαθέξνληαη ζηελ ηάμε. Μέζα από ζρεηηθέο πεγέο ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαλνληθώλ ζπλζεθώλ αλάπηπμεο θάζε είδνπο. Γηεμάγεηε ζπδήηεζε όζν αθνξά ηελ απόθιηζε ησλ ηηκώλ. ΗΜΔΙΩΗ Ζ εθπαηδεπηηθή πξόηαζε κπνξεί λα δηεμαρζεί δύν ρξνληθά δηαζηήκαηα (έλα αξρέο ζηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έλα πξνο ην ρεηκώλα) γηα λα παξαηεξεζνύλ ηπρόλ

76 κεγάιεο απνθιίζεηο ηηκώλ ιόγν θαηξνύ θαη λα παξαηεξεζεί θάζε θνξά ε αλάπηπμε θάζε είδνπο (καξακέλν, αλζηζκέλν θιπ.)

77 Φύλλξ επγαςίαρ 1: Στμοληπώμω σξμ οίμακα με σιρ μεσπήςειρ μξτ ΟΝΟΜΑΙΑ ΦΤΣΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΟΞΤΣΗΣΑ ΔΓΑΦΟΤ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΔΓΑΦΟΤ ΤΓΡΑΙΑ ΔΓΑΦΟΤ ΔΝΣΑΗ ΦΩΣΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΤΣΟΤ

78 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σν ζπγθεθξηκέλν θύιιν εξγαζίαο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ζην ηέινο εθαξκνγήο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνηάζεσλ κε ζθνπό λα δηεξεπλεζνύλ νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξησλ πνπ απνθόκηζαλ από ην παξόλ εθπαηδεπηηθό παθέην. Ση γλσξίδσ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ θππξηαθή ρισξίδα; Ση είλαη ηειηθά ε θνκπνζηνπνίεζε; πκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα: ΜΔΡΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ ΔΗΝΑΗ: Σν ηειηθό πξντόλ ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα:

79 Τπνζέζηε όηη είζηε εθπαηδεπηηθόο θαη ζέιεηε καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζαο λα δεκηνπξγήζεηε έλα βνηαληθό θήπν ζην ζρνιείν ζαο. Καηαγξάςηε ηα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζνύζαηε όζνλ αθνξά ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ ζα αλαπηύζζαηε θαη ηα ζηάδηα ηεο θύηεπζεο.

80 Ο βνηαληθόο θήπνο ηνπ ζρνιείνπ καο θηινμελεί ηα πην θάησ είδε βνηάλσλ: πκπιεξώλσ ηα θελά ΦΤΣΟ ΥΡΖΔΗ (ΗΓΗΟΣΖΣΔ) Γπόζκνο Βαζηιηθόο Θπκάξη Γεληξνιίβαλν Λεβάληα Μέληα

81 Γάθλε Ο βνηαληθόο θήπνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Frederick αλήθεη ζηελ. ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνηαληθνύ θήπνπ ζε ζύγθξηζε κε άιινπο είλαη όηη θηινμελεί. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελδεκηθά είδε πνπ θηινμελεί ν βνηαληθόο θήπνο είλαη:

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ: Εσληαλνί νξγαληζκνί Γελ κεηαθηλνύληαη Απηνηξόθνη νξγαληζκνί (δει. κπνξνύλ από αλόξγαλεο νπζίεο λα ζρεκαηίδνπλ ηηο

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ: Εσληαλνί νξγαληζκνί Γελ κεηαθηλνύληαη Απηνηξόθνη νξγαληζκνί (δει. κπνξνύλ από αλόξγαλεο νπζίεο λα ζρεκαηίδνπλ ηηο Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ: Εσληαλνί νξγαληζκνί Γελ κεηαθηλνύληαη Απηνηξόθνη νξγαληζκνί (δει. κπνξνύλ από αλόξγαλεο νπζίεο λα ζρεκαηίδνπλ ηηο νξγαληθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ηξαθνύλ) Τν ζύλνιν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΘΑΛΑΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΘΑΛΑΑ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΘΑΛΑΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΠΔ ΑΘΑΛΑΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Μέζη Γενική και Μέζη Σεσνική και Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη Μονοήμεπα 9: 00πμ-13:00μμ 9:00πμ-16:30μμ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα