Πρακτικό 18/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 21 ης Νοεμβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 18/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 21 ης Νοεμβρίου 2012"

Transcript

1 Πρακτικό 18/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 21 ης Νοεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 21 η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθ. πρωτ / γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Κανένας 2. Δημήτριος Μπουλώτης 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης 5. Τριαντάφυλλος Τριβόλας 6. Αθανάσιος Σκαμάγκης 7. Σωτήρης Κωνσταντάρας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 197/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση του κατεπείγοντος των προτεινόμενων Ο Πρόεδρος ύστερα από εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος ανάφερε ότι θα πρέπει να συζητηθούν τρία θέματα σ αυτήν τη συνεδρίαση, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, είναι όμως κατεπείγοντα, λόγω της εξαιρετικής σημασίας τους για το Δήμο και η αναβολή της συζήτησής τους θα θίξει τα συμφέροντά του. Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του οικοπέδου και του κτιρίου του 4 ου Νηπιαγωγείου, προκειμένου να στεγάσει μέρος της Συλλογής Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου. Εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμου Λήμνου», της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού 1

2 για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμου Λήμνου». Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά του Δήμου Λήμνου και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06 3. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 4. Την παρ.4 του άρθρου 24 του Ν.3613/ Την εισήγηση του Προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Εγκρίνει το κατεπείγον των προτεινόμενων εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 197/2012 Αριθμός Απόφασης 198/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του οικοπέδου και του κτιρίου του 4 ου Νηπιαγωγείου, προκειμένου να στεγάσει μέρος της Συλλογής Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου. O πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα εξής: Θέτω υπόψη της Επιτροπής την, από 20 Νοεμβρίου 2012, εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Λήμνου κ. Αθανασίου Χρυσάφη, με θέμα «ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 4 ΟΥ Κ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ», η οποία έχει, ως ακολούθως: «Ο Δήμος Λήμνου με τα υπ αριθμ. 99/ και 21123/ έγγραφά του ζήτησε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και του οικοπέδου του 4 ου Νηπιαγωγείου Μύρινας επί των οδών Ποσειδώνος & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Το κτίριο χρησιμοποιείται ήδη από το 1987 και παλαιότερα από το Δήμο Λήμνου, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια απόφαση παραχώρησης από την Περιφέρεια ή παλαιότερα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου. Με δεδομένο ότι το εν λόγω κτίριο προορίζεται με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Μύρινας» να αξιοποιηθεί για τη στέγαση της «Μόνιμης Συλλογής Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου» το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «ΕΣΠΑ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου » απαιτείται η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και 2

3 του Δήμου Λήμνου, ώστε να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και οι αδειοδοτήσεις στο όνομα του Δήμου Λήμνου. Με την υπ αριθμ. 66/ απόφασή του, όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. 664/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου ενέκρινε το αίτημα του Δήμου Λήμνου και παραχώρησε για 20 έτη τόσο το οικόπεδο όσο και το κτίριο του 4 ου νηπιαγωγείου Μύρινας, προκειμένου να στεγάσει τμήμα της μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου του Δήμου Λήμνου. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο πρακτικό: «α. παραχωρείται τόσο το οικόπεδο όσο και το κτίριο του 4 ου Νηπιαγωγείου Μύρινας στο Δήμο Λήμνου για χρονικό διάστημα 20 ετών β. επιτρέπονται όλες οι οικοδομικές εργασίες που θα καταστήσουν λειτουργικό για τη χρήση του ως χώρο στέγασης της μόνιμης έκθεσης της συλλογής ιστορίας παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου και της κήρυξης του ως διατηρητέου και γ. την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (άδεια ανέγερσης, κατεδάφισης κλπ) στο όνομα του Δήμου Λήμνου, προκειμένου να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς» Καλείται η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή ή μη της δωρεάν παραχώρησης προκειμένου να συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό και να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου.» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της δωρεάς και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1η του Ν. 3852/ Την από 05 Οκτωβρίου 2012 επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας. 3. Την εισήγηση του Προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση, τόσο το οικοπέδου, όσο και το κτιρίου του 4ου Νηπιαγωγείου Μύρινας, στο Δήμο Λήμνου, από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για χρονικό διάστημα 20 ετών, προκειμένου να συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό και να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου και στέγασης μέρους της Συλλογής Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου. 2. Να αποσταλεί σχετική ευχαριστήρια επιστολή στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 3. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 198/2012 Αριθμός Απόφασης 199/2012 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμου Λήμνου», της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμου Λήμνου» O πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα εξής: Με την αριθ. 8/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου» της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου». Εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ.1/ Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, η οποία καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 24/1/2012 με ΑΔΑ ΒΟΧ4ΩΛΘ- ΠΤΦ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες : 1.Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ενωσης ημερομηνία δημοσίευσης 14/1/ Φ.Ε.Κ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Α.Φ. 17/ Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών Α.Φ.25451/ Γενική Δημοπρασιών Α.Φ.10465/ Δημοκράτης Α.Φ / Νέο Εμπρός Α.Φ.945/ Εμπρός Α.Φ.3490/ Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 12 η Μαρτίου Με την αριθ. 52/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού (1 ο Στάδιο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και εκδικάστηκαν οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί. Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκαν τέσσερεις (4) προδικαστικές προσφυγές, οι οποίες εκδικάστηκαν με την αριθ. 87/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έγιναν δεκτές. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στο 2 ο Στάδιο του Διαγωνισμού, ήτοι στην «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ/ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκαν δύο (2) ενστάσεις. Με την αριθ. 182/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού (2 ο Στάδιο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και εκδικάστηκαν οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί. Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκαν τέσσερεις (4) προδικαστικές προσφυγές, το δε Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων, της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων έχει, ως ακολούθως: «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ 4

5 Στην Μύρινα Λήμνου σήμερα την 19η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Λήμνου Παπουτσίδειο κτίριο 1 ος Οροφος η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, για να εξετάσει τις Προδικαστικές Προσφυγές που κατατέθηκαν κατά της αριθ. 182/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου περί έγκρισης Πρακτικού Διαγωνισμού (2ο Στάδιο) και εκδίκασης ενστάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου». Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1.Δαλαβίτσος Θεοδόσης υπάλληλος του Δήμου Λήμνου, Πρόεδρος 2.Περτσάς Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου Λήμνου Μέλος και 3.Μερκούρης Κατσουλλάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Λήμνου Αναπλ.Μέλος Κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τέσσερις (4) Προδικαστικές Προσφυγές, σύμφωνα με αρθ. 4 Ν. 3886/10, από τους : 1. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Αριθ. Πρωτ / ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ - Αριθ.πρωτ. 1407/ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ- Αριθ. πρωτ. 1379/ Δ.Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ Αριθ.πρωτ. 1384/ Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης στον διαγωνισμό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων αλλά η άσκηση προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με άρθ. 4 Ν. 3886/10. Η αριθ. 182/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εκτελεστή πράξη και επί εκτελεστής πράξης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με αρθ. 4 Ν. 3886/10. Κατά συνέπεια οι προσφυγές ασκήθηκαν νόμιμα. Οι προσφυγές είναι : Α. Προσφυγή της Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Με την προσφυγή της ζητά να αποκλειστεί η εταιρεία Π. Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ από το Τμήμα Α Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων και από το Τμήμα ΣΤ Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT. H Eταιρεία αναφέρει ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις της κατασκευάστριας των πλαισίων IVECO SPA για το χρόνο παράδοσης των ανταλλακτικών που έχει καταθέσει η Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ δεν αναφέρουν το χρόνο παράδοσής τους (αρθ. 14 παρ. 2 διακήρυξης). Eπίσης για τον ίδιο λόγο ζητά και τον αποκλεισμό της Π. Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ λόγω μη προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης από τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής SKIP LIFT ΒΟΒ IDRAYLICI SPA περί της δέσμευσης για παροχή ανταλλακτικών εντός δέκα (10) ημερών. Τέλος ζητά τον αποκλεισμό για το Τμήμα Α Προμήθεια 3 Απορριμματοφόρων της Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, διότι η εταιρεία προσφέρει για το απορριμματοφόρο 8 κυβ. ίδια υπερκατασκευή με του απορριμματοφόρου 12 κυβ. και η προσφορά πρέπει να απορριφθεί διότι είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών. Επί των ανωτέρω αιτιάσεων της Δ. ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε η Επιτροπή είδε ότι στην προσφορά της Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση της προμηθεύτριας για το πλαίσιο που αναφέρει ότι θα αναλάβει την υποχρέωση κάλυψης του Δήμου με ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη. Επιπλέον, αναφέρεται ρητά ότι η προτεινόμενη διάρκεια του χρόνου παράδοσης θα είναι μικρότερη των 10 ημερών. Επίσης, έχει προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή IVECO SPA στην οποία ρητά αναφέρεται ότι «στην περίπτωση που η Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ παύσει την λειτουργία της, θα αναλάβουμε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή όλα όσα απαιτούνται από τη Διακήρυξη και θα αναγράφονται στη σχετική Σύμβαση (όπως τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, 5

6 διάθεση ανταλλακτικών κλπ)». Συνεπώς, κατά την κρίση της Επιτροπής οι απαιτούμενες από τη διακήρυξη (Άρθρα 6 και 14) δεσμεύσεις όσον αφορά για το χρόνο παράδοσης των ανταλλακτικών καλύπτονται από τις προσκομιζόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις. Όσον αφορά τις αιτιάσεις της ένστασης για τις διαστάσεις των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων, κατά την κρίση της Επιτροπής οι προσφερόμενες υπερκατασκευές καλύπτουν τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη, καθώς είναι μεν ιδίων διαστάσεων, αλλά με κατάλληλη εργοστασιακή ρύθμιση δύναται να μεταβάλλεται το ωφέλιμο φορτίο. Άλλωστε, η τοποθέτηση της υπερκατασκευής 8m 3 σε πλαίσιο που δύναται να υποστηρίξει και υπερκατασκευή 12m 3 δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη αλλά λόγω διαφοροποίησης της βαθμολογίας, γεγονός που έχει ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή κατά τη φάση της βαθμολόγησης των προσφορών. Β. Προσφυγή της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ Με την προσφυγή της ζητά : 1)Να γίνει αναβαθμολόγηση των προσφορών στα τμήματα που συμμετέχει ως προς την ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΚΑΛΥΨΗ διότι είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει Τεχνική Υποστήριξη μέσω συνεργάτη στη Μύρινα Λήμνου. Η Επιτροπή ύστερα από επανέλεγχο των προσφορών της Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ έκανε αναβαθμολόγηση των προσφορών της ανωτέρω εταιρείας ως προς την ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΚΑΛΥΨΗ, για το Τμήμα Α2 Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 8 Μ3 από 98,50 Βαθμούς σε 101,50 Βαθμούς (i = 4 Ποιότητα της Εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση κλπ). 2) Να γίνει αναβαθμολόγηση των προσφορών στο Τμήμα Γ Προμήθεια 2 αναρροφητικών σαρώθρων ως προς την ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΚΑΛΥΨΗ Κριτήριο 4 (i= 4 Ποιότητα της Εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση κλπ). Όσον αφορά την ανωτέρω αιτίαση η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πρέπει να γίνει αναβαθμολόγηση αφού η προσφορά της εταιρείας Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ υπερτερεί. 3) Να γίνει αναβαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας για το Τμήμα ΣΤ- Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT Oμάδα κριτηρίων Α 1 Όχημα Η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνει αναβαθμολόγηση για την ανωτέρω ομάδα και η βαθμολογία της Π. Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ από 103 βαθμοί να γίνει 106 Βαθμοί. 4) Να γίνει αναβαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας για το Τμήμα ΣΤ- Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT Oμάδα κριτηρίων Β 4 Τεχνική Υποστήριξη Η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να γίνει αναβαθμολόγηση για την ανωτέρω ομάδα και η βαθμολογία της Π. Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ από 97 βαθμοί να γίνει 100 Βαθμοί. 5) Να απορριφθεί η προσφορά της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ για το σάρωθρο 4 Μ3 (Τμήμα Γ1) λόγω ασυμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης : α) Σχετικά με τη διάμετρο στροφής Η Επιτροπή κάνει δεκτή εν μέρει την ένσταση, όπως προκύπτει από το διάγραμμα κύκλου στροφής και αναβαθμολογεί το υποκριτήριο 1.3 Ομάδα Κριτηρίων Α Διαστάσεις Βάρος κλπ ως εξής Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 105 Βαθμοί και Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 100 βαθμοί β) Όσον αφορά τη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων η Επιτροπή απορρίπτει την ένσταση διότι σύμφωνα με τη σελ. 4 της Τεχνικής προσφοράς της Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ που αναφέρονται αναλυτικά οι προδιαγραφές του κάδου δεν προκύπτει απόκλιση των τεχνικών προδιαγραφών γ) Όσον αφορά τη χωρητικότητα της δεξαμενής, η Επιτροπή απορρίπτει την ένσταση διότι στο προσπέκτους (σελ. 21) δεν αποδεικνύεται ο ισχυρισμός της εταιρείας Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 6

7 δ) Τέλος όσον αφορά το τρόπο εκκένωσης σαρωμάτων η Επιτροπή απορρίπτει την ένσταση διότι τα στοιχεία που αναφέρονται από το συμμετέχοντα έχουν ληφθεί υπόψη και αξιολογηθεί ανάλογα. 6) Να απορριφθεί η προσφορά της εταιρείας Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ για το σάρωθρο 2 Μ3 (Τμήμα Γ2) λόγω ασυμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης : α) Όσον αφορά τα φρένα του προσφερόμενου οχήματος, η Επιτροπή απορρίπτει την ένσταση διότι τα ανωτέρω στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη στη βαθμολόγηση β) Το ίδιο ισχύει και για τη χωρητικότητα της δεξαμενής ανακύκλωσης Γ. Προσφυγή της ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η εταιρεία ζητά την αναβαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της που κατέθεσε για το Τμήμα Η Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή. Η Επιτροπή αφού εξέτασε εκ νέου όλα τα τεχνικά στοιχεία της υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας, κάνει δεκτή την ένσταση και εγκρίνει την τροποποίηση της αρχικής βαθμολογίας ως εξής : α) Ομάδα Κριτηρίων Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ (i=2 Σύστημα Θρυμματισμού) από 86,50 βαθμοί να γίνει 102,25 Βαθμοί διότι υπερπληρεί τις προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ομάδα Κριτηρίων Β- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (i=3 Xρόνος παράδοσης) από 80 βαθμοί να γίνει 102 βαθμοί διότι ο χρόνος παράδοσης της προσφοράς είναι ημέρες ενώ η διακήρυξη προβλέπει 90 ημέρες. Τέλος η εταιρεία ζητά «να συσταθεί νέα Επιτροπή κρίσεως της ένστασής της (δια κληρώσεως) χωρίς να συμμετέχει μέλος της προηγούμενης επιτροπής όπως άλλωστε προβλέπεται από το Ν. 3886/10 & 3852/10» Η Επιτροπή απορρίπτει την αιτίαση αυτή διότι η Επιτροπή ενστάσεων έχει συσταθεί σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ κάτι που αναφέρει και η Διακήρυξη (αρθ.4 σελ 15) ενώ ούτε στους Ν. 3886/10 περί προδικαστικών προσφυγών και Ν. 3852/10 αναφέρεται η σύσταση επιτροπών ενστάσεων. Δ. Προσφυγή της Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ Η εταιρεία ζητά : α) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ για το σάρωθρο 4 Μ3 και για το Υποκριτήριο 1.1 Κινητήρας διότι προσφέρει κινητήρα με ισχύ 105 kw ενώ η διακήρυξη αναφέρει «τουλάχιστον 110 KW». Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή και τροποποιείται η βαθμολογία της Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ για το ανωτέρω υποκριτήριο και από 100 βαθμοί γίνεται 93 βαθμοί. Η αιτίαση για αποκλεισμό της εταιρείας Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ δεν γίνεται δεκτή αφού δεν αναφέρεται στη διακήρυξη. β) Την απόρριψη της προσφοράς της Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ διότι η ταχύτητα σάρωσης 12 χλμ την ώρα για το σάρωθρο 4 Μ3 είναι εκτός προδιαγραφών αφού η διακήρυξη αναφέρει «τουλάχιστον 20 χλμ/ώρα». Η Επιτροπή απορρίπτει την ανωτέρω αιτίαση διότι η ταχύτητα σάρωσης και των 2 συμμετεχόντων υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη : Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 0 15 χλμ/ώρα και Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 0-12 χλμ/ώρα. Υπερτερούν και οι δύο στο υποκριτήριο του πλάτους στομίου αναρρόφησης : Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 120 Χ 640 mm και Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 124 Χ 670 mm. Eνώ οι διάμετροι των ψηκτρών είναι ίδιες. γ) Την απόρριψη της προσφοράς της Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ για το σάρωθρο 4 M3, διότι προσφέρει οχετό αναρρόφησης από είδος πλαστικού ενώ η διακήρυξη αναφέρει ότι πρέπει «απαραίτητα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα». Η Επιτροπή απορρίπτει την ένσταση στο σημείο αυτό διότι σύμφωνα με τη Τεχνική Προσφορά της εταιρείας Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ σελ. 22 αναφέρεται ρητά ότι το υλικό 7

8 κατασκευής της χοάνης αναρρόφησης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISΙ 304 με διαστάσεις 670 Χ 24 mm. δ) Την απόρριψη της προσφοράς της Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ για το σάρωθρο 2 Μ3 διότι το ωφέλιμο φορτίο που προσφέρει είναι 1380 κιλά ενώ η διακήρυξη δεν δέχεται ωφέλιμο φορτίο σαρώθρου 2 Μ3 μικρότερο από 1500 κιλά. Μάλιστα προσκομίζει και το σχετικό 2 φυλλάδιο της εταιρείας. Η Επιτροπή απορρίπτει την αιτίαση διότι αφενός το σχετικό 2 φυλλάδιο δεν αποτελεί τεκμήριο αφού η εταιρεία Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ έχει επισυνάψει διαφορετικό φυλλάδιο αφετέρου δε αν ληφθεί υπόψη η χωρητικότητα των δεξαμενών νερού και απορριμμάτων, προκύπτουν τα κάτωθι : Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 1953 κιλά (δεξαμενή νερού 360 λίτρα, 2 κυβ. απορρίμματα). Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 1813 κιλά (δεξαμενή νερού 380 λίτρα και 1,8 κυβ. απορρίμματα. ε) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας SPIDER N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε διότι στην προσφορά της για το Τμήμα Δ Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος υπέβαλλε τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του καλαθοφόρου COLOMBO φωτοτυπημένο και όχι πρωτότυπο όπως ανέφερε η διακήρυξη. Η Επιτροπή απορρίπτει την ανωτέρω αιτίαση διότι η εταιρεία SPIDER N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε επισυνάπτει έγχρωμο φυλλάδιο της εταιρείας COLOMBO τύπου TLC 16 με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, κάθε φύλλο των οποίων φέρει σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας SPIDER N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε Η Επιτροπή Ύστερα από διαλογική συζήτηση, είδε τη διακήρυξη, τις προσφυγές και αρθ. 4 Ν. 3886/10 Ε ι σ η γ ε ί τ α ι Ομόφωνα 1) Να απορριφθεί η προδικαστική προσφυγή της Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 2) Να γίνει δεκτή εν μέρει η προδικαστική προσφυγή της Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ και να γίνει αναβαθμολόγηση των προσφορών για τα κάτωθι τμήματα : α) Τμήμα Α2 Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 8 Μ3 από 98,50 Βαθμούς σε 101,50 Βαθμούς (i = 4 Ποιότητα της Εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση κλπ). β) Τμήμα Γ1 Προμήθεια σαρώθρου 4 Μ3 - Υποκριτήριο Ομάδα Κριτηρίων Α Διαστάσεις Βάρος κλπ - Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 105 Βαθμοί και Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 100 βαθμοί γ) 1. Τμήμα ΣΤ- Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT Oμάδα κριτηρίων Α 1 Όχημα - από 103 βαθμοί να γίνει 106 Βαθμοί. 2. Τμήμα ΣΤ- Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT Oμάδα κριτηρίων Β 4 Τεχνική Υποστήριξη - από 97 βαθμοί να γίνει 100 Βαθμοί. 3) Να γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή της ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και να αναβαθμολογηθεί η προσφορά της για το Τμήμα Η - Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή ως εξής : α) Ομάδα Κριτηρίων Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ (i=2 Σύστημα Θρυμματισμού) από 86,50 βαθμοί να γίνει 102,25 Βαθμοί β) Ομάδα Κριτηρίων Β- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (i=3 Xρόνος παράδοσης) από 80 βαθμοί να γίνει 102 βαθμοί 4) Να γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή της Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ και να τροποποιηθούν οι βαθμολογίες των προσφορών στο Τμήμα Γ1 Προμήθεια σαρώθρου 4 Μ3 - Υποκριτήριο 1.1 Κινητήρας Η βαθμολογία της Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ από 100 βαθμοί γίνεται 93 βαθμοί. Έτσι ο Πίνακας της Συνολικής Βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών διαμορφώνεται ως εξής : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8

9 Τ Μ Η Μ Α Τ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡ.ΟΧΗΜ. Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 103,90 1. Δύο (2) 12 Μ3 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 105,30 2. Ένα (1) 8 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 103,90 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 105,30 ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1.Ένα (1) 4 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,20 2.Ένα (1) 2 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,60 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1. Ένα(1) 4 Μ3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 100,05 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 102,03 2. Ένα (1) 2 Μ3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 102,07 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,30 ΤΜΗΜΑ Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TMHMA E ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΑΔΩΝ CONTAINER SPIDER 102,65 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 102,00 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 102,80 SPIDER 103,90 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 104,70 ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ SKIP LIFT Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 103,70 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 104,80 TMHMA Z ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. TMHMA H ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΡΥΜΟΥΛΚ. ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ SPIDER 103,20 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 99,60 Α.ΣΙΒΡΗΣ Ο.Ε 102,93 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ ΠΑΝ.Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 101,45 SPIDER 102,05 ΤΜΗΜΑ Θ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η παρούσα εισήγηση μαζί με τις προσφυγές υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου για την έγκρισή της. Για διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3886/10, «Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο 9

10 της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων». υπόψη: Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/ Τις αριθ. 8/2012, 52/2012, 87/2012 και 182/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 3. το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 4. την ανωτέρω εισήγηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα 1. Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της «Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο από 19 Νοεμβρίου 2012 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ», της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 2. Γίνεται δεκτή εν μέρει η προδικαστική προσφυγή της «Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο από 19 Νοεμβρίου 2012 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ», της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και γίνεται δεκτή η αναβαθμολόγηση των προσφορών για τα κάτωθι τμήματα : α) Τμήμα Α2 Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 8 Μ3 από 98,50 Βαθμούς σε 101,50 Βαθμούς (i = 4 Ποιότητα της Εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση κλπ). β) Τμήμα Γ1 Προμήθεια σαρώθρου 4 Μ3 - Υποκριτήριο Ομάδα Κριτηρίων Α Διαστάσεις Βάρος κλπ - Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 105 Βαθμοί και Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 100 βαθμοί γ) 1. Τμήμα ΣΤ- Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT Oμάδα κριτηρίων Α 1 Όχημα - από 103 βαθμοί να γίνει 106 Βαθμοί. 2. Τμήμα ΣΤ- Προμήθεια ενός(1) οχήματος SKIP LIFT Oμάδα κριτηρίων Β 4 Τεχνική Υποστήριξη - από 97 βαθμοί να γίνει 100 Βαθμοί. 3. Γίνεται δεκτή εν μέρει η προδικαστική προσφυγή της «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται στο από 19 Νοεμβρίου 2012 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ», της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και γίνεται δεκτή η αναβαθμολόγηση της προσφορά της, για το Τμήμα Η - Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή, ως εξής : α) Ομάδα Κριτηρίων Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ (i=2 Σύστημα Θρυμματισμού) από 86,50 βαθμοί να γίνει 102,25 Βαθμοί β) Ομάδα Κριτηρίων Β- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (i=3 Xρόνος παράδοσης) από 80 βαθμοί να γίνει 102 βαθμοί 4. Γίνεται δεκτή εν μέρει η προδικαστική προσφυγή της «Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο από 19 Νοεμβρίου 2012 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ», της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και τροποποιούνται οι βαθμολογίες των προσφορών στο Τμήμα Γ1 Προμήθεια σαρώθρου 4 Μ3 - Υποκριτήριο 1.1 Κινητήρας Η βαθμολογία της Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ από 100 βαθμοί γίνεται 93 βαθμοί. 10

11 Έτσι ο Πίνακας της Συνολικής Βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών διαμορφώνεται, ως εξής : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τ Μ Η Μ Α Τ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡ.ΟΧΗΜ. Π. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 103,90 1. Δύο (2) 12 Μ3 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 105,30 2. Ένα (1) 8 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 103,90 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 105,30 ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1.Ένα (1) 4 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,20 2.Ένα (1) 2 Μ3 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,60 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1. Ένα(1) 4 Μ3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 100,05 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 102,03 3. Ένα (1) 2 Μ3 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 102,07 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 100,30 ΤΜΗΜΑ Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TMHMA E ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΑΔΩΝ CONTAINER SPIDER 102,65 Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 102,00 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 102,80 SPIDER 103,90 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 104,70 ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ SKIP LIFT Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 103,70 Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 104,80 TMHMA Z ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. TMHMA H ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΡΥΜΟΥΛΚ. ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑ Θ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2012 Αριθμός Απόφασης 200/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ SPIDER 103,20 Π.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 99,60 Α.ΣΙΒΡΗΣ Ο.Ε 102,93 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ ΠΑΝ.Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 101,45 SPIDER 102,05 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά του Δήμου Λήμνου και διάθεση της σχετικής πίστωσης. O πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτισή του, πίστωση ,00, για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», η οποία διατέθηκε με την αριθ. 104/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 11

12 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Στο Δήμο μας έχει προκύψει θέμα με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (με αριθ. κατάθεσης 82/ ), της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά : 1) του Δήμου Λήμνου 2) Της σιωπηρής απόρριψη της με αριθμό πρωτοκ / προδικαστικής προσφυγής 3) Της με αριθμό 182/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λήμνου 4) Του από πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων της επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων κατά του πρακτικού 2 (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) του διαγωνισμού και 5) κάθε άλλης προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η συζήτηση της εν λόγω αίτησης με αριθμό κατάθεσης 88/ εκκρεμεί ενώπιον του Α3 Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, και προσδιορίζεται με Πράξη της Προέδρου του, ως άνω δικαστηρίου. Για το σοβαρό αυτό θέμα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 27906), Γεώργα Ανθής. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 5. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 και του άρθρου 283 του Ν.3852/ Την παρ. 1 του άρθρου 281 του Ν.3463/ Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο. 8. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 10. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελ. Συν της 21/3/ Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τμ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 13.Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα 1. Αναθέτει στη Δικηγόρο Αθηνών Ανθή Νικολάου Γεώργα, με Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 27906, κατοικοεδρεύουσα στη Γλυφάδα Αττικής επί της οδού Γραμβούσης αριθμ. 30 και με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, την οποία προσλαμβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο, προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λήμνου, κατά τη συζήτηση της από 16/11/2012 και υπ 12

13 αριθμ. κατάθ. 82/ ως άνω αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», (αρχικά προσδιορισθησόμενη ή οποιαδήποτε μετ αναβολή δικάσιμο), ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Α3 Τμήμα), προς αντίκρουση της από 16 Νοεμβρίου 2012 και υπ αριθμ. κατάθεσης 82/ Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3886/2010) που έχει ασκήσει η εδρεύουσα στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Συντριβάνι, τ.κ ) ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του ΟΤΑ Δήμου Λήμνου Νομού Λέσβου, ως και κατά α) της σιωπηρής απορρίψεως της με αριθμ. πρωτ / προδικαστικής της προσφυγής, β) της με αριθμό 182/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου και γ) του από πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά του πρακτικού 2 (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) του διαγωνισμού που αφορούν την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου» της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Συλλογής και Μεταφοράς στο Δήμο Λήμνου». με ενδεικτικό προϋπολογισμό ,93, χωρίς ΦΠΑ. 2. Ο καθορισμός της αμοιβής της δικηγόρου θα γίνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2012 Αριθμός Απόφασης 201/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής O πρόεδρος εισηγούμενος για την αντιμετώπιση δαπανών. το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: «Με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων». Στον Κ.Α με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάσπακας Λήμνου (τοποθέτηση απλού Φ/Σ επί νέου στύλου)» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, έχει εγγραφεί κατόπιν της αριθ. 297/2012 απόφαση αναμόρφωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, πίστωση 1.038,30. Επειδή για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάσπακας Λήμνου (τοποθέτηση απλού Φ/Σ επί νέου στύλου)», πρέπει να προκαταβληθεί στην «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», που βάση του Ν. 4001/2011, παραχωρήθηκε η διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., το ποσό των 1.038,30 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% και 0,80 εξόδων κατάθεσης στην τράπεζα (αριθμ. πρωτ / έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ) και η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα, προτείνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.038,30 στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λήμνου, Καβαλέρη Παντελή. Στη συνέχεια κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/

14 2. Τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 2 και 172 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 32 του Β.Δ. 17/ Τις διατάξεις του Ν. 2685/ Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ. 5. Την ειδική πίστωση ποσού 1.038,30 που είναι γραμμένη στον Κ.Α με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάσπακας Λήμνου (τοποθέτηση απλού Φ/Σ επί νέου στύλου)» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους την αριθ. Α-854/ Π.Α.Υ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου και 7. Την εισήγηση του προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα 1. Διαθέτει πίστωση 1.038,30 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για τη δαπάνη πληρωμής της «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», για την υλοποίηση της «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάσπακας Λήμνου (τοποθέτηση απλού Φ/Σ επί νέου στύλου)». 2. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου Καβαλέρη Παντελή, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Ε, ποσού 1.038,30, για τη δαπάνη πληρωμής της «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», για την «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάσπακας Λήμνου (τοποθέτηση απλού Φ/Σ επί νέου στύλου)», διότι η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα, δεδομένου ότι η ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να προπληρωθεί για να προχωρήσει τη διαδικασία ηλεκτροδότησης. Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό, έως την Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17/ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 201/2012 Αριθμός Απόφασης 202/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ O πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού. Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1. Εντάλματα προπληρωμής, είς ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν. Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.» 14

15 Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.» Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» Με την 162/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000,00, στο όνομα του υπαλλήλου κ. Παναγιώτη Καραφιλίππου, προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη αγοράς γραμματοσήμων για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου και για ταχυδρομικά τέλη διανομής των φακέλων ύδρευσης της Μύρινας του Β τριμήνου Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ αριθμό 286/ Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 25 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ( ) ο υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 6.000,00 Ευρώ. Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 103, 172 του Ν 3463/2006 και των άρθρων 32, 33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/ Την αριθ. 162/2012 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 6.000,00 Ευρώ, στο όνομα του υπαλλήλου κ. Παναγιώτη Καραφιλίππου. 4. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος. Την αριθ / απόδειξη των ΕΛΤΑ, Την αριθ / απόδειξη των ΕΛΤΑ, Την αριθ / απόδειξη των ΕΛΤΑ, Την αριθ / απόδειξη των ΕΛΤΑ, Την αριθ / απόδειξη των ΕΛΤΑ, Την αριθ / απόδειξη των ΕΛΤΑ, 15

16 Την αριθ. ΝΗ GR/ απόδειξη των ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ, Την αριθ / απόδειξη των ΕΛΤΑ, Την αριθ / απόδειξη των ΕΛΤΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ αριθμό 286/ Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής, ύψους 6.000,00 Ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου κ. Παναγιώτη Καραφιλίππου, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 202/2012 Αριθμός Απόφασης 203/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ O πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού. Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1. Εντάλματα προπληρωμής, είς ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν. Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.» Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.» Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή 16

17 του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» Με την αριθ. 158/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.395,00, στο όνομα του υπαλλήλου, Παντελή Καβαλέρη, προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη πληρωμής της «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», για την υλοποίηση της «Επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στην περιοχή πίσω από το νοσοκομείο, πλησίον οικίας Ν. Αλμπάνη στη Δ.Κ. Μύρινας», διότι η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ αριθμό 1047/ Χρηματικό Ένταλμα, ποσού 4.394,59, το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 5 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ( ) ο υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 4.394,59 Ευρώ. Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 103, 172 του Ν 3463/2006 και των άρθρων 32, 33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/ Την αριθ. 158/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 4.395,00 Ευρώ, στο όνομα του υπαλλήλου Παντελή Καβαλέρη. 4. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος: Το αριθ. 106/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας (Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής: ), ποσού 4.394,59. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ αριθμό 1047/ Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ύψους 4.394,59 Ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου κ. Παντελή Καβαλέρη, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Ε και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/2012 Αριθμός Απόφασης 204/2012 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασία ασφάλισης όλων των οχημάτων του Δήμου Λήμνου, για το έτος 2013». Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 έγινε η εγγραφή πιστώσεων στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς : Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», πίστωση 2.000,00 (αδιάθετη πίστωση 1.970,00 ) 17

18 Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρ. Αθλητι-πολιτ-κοινωνικής πολιτικής», πίστωση 5.000,00 (αδιάθετη πίστωση 5.000,00 ) Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρ.καθαριότ-ηλεκτροφωτισμού», πίστωση ,00 (αδιάθετη πίστωση ,00 ) Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσία ύδρευσης- αποχέτευσης», πίστωση 6.500,00 (αδιάθετη πίστωση 6.500,00 ) Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων & οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων», πίστωση 6.700,00 (αδιάθετη πίστωση 6.700,00 ) Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρ. πρασίνου», πίστωση 600,00 (αδιάθετη πίστωση 600,00 ) Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», πίστωση 3.500,00 (αδιάθετη πίστωση 3.500,00 ) Ο Οικονομολόγος Π.Ε., του Δήμου Λήμνου, Καβαλέρης Παντελής, συνέταξε την αριθ. 9/2012 Μελέτη, προϋπολογισμού ,00, για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασία ασφάλισης όλων των οχημάτων του Δήμου Λήμνου, για το έτος 2013». Η ανωτέρω μελέτη θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου, την 18/10/2012. Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: «1. Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών. Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια ( ) δρχ. απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων ( ) δρχ. απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 18

19 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται. Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων». Τα πιο πάνω χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την /602/0026/1998 (ΦΕΚ431 Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β ) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών ως εξής: α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». Με την αριθ. 188/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα τεύχη της υπ αριθμόν 9/2012 μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασία ασφάλισης όλων των οχημάτων του Δήμου Λήμνου, για το έτος 2013», προϋπολογισμού ,00, ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση και καθορίστηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού. Περίληψη της αριθ. πρωτ / διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Μυτιλήνης, αριθ. φύλλου 3682/ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ: Β43ΘΩΛΘ-Ε25. Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Εργασία ασφάλισης όλων των οχημάτων του Δήμου Λήμνου, για το έτος 2013», διενεργήθηκε, στις 12 Νοεμβρίου 2012 και όπως προκύπτει, από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, έλαβαν μέρος τρεις (3) διαγωνιζόμενοι (εκ των οποίων και οι τρεις έγιναν δεκτοί) και μειοδότης αναδείχθηκε η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς ,00. Κατά του ανωτέρω Πρακτικού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 19

Πρακτικό 7/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 25 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 7/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 25 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 7/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 25 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 25 η Απριλίου 2012 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013 Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 18 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015

Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015 Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 14 η Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011

Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 24 η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002747868 2015-05-04

15REQ002747868 2015-05-04 15REQ002747868 2015-05-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 278/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού, πρ/σμού μελέτης 29.520

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του Υποέργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗ- ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Ε Ρ Γ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 002/2013 Κ.Α. : 20.6263.0006 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Κατηγορίας 1 «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα