ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV: ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ: ,00 ΦΠΑ: 4.140,00 ΤΝΟΛΟ: ,00

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 7/2014 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά: ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο όπσο θαη θάζε άιιε εξγαζία ρσξίο πιηθά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ Αλειθπζηήξσλ ησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ νηθ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΔΚ 2604/Β/ ) "Σπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ" ώζηε λα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην θνξέα ειέγρνπ θαη ησλ πξνηύπσλ ΔΝ 81.x όπνπ πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ κε ζθνπό ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θαζώο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπ. Όια ηα πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα ΔΛΟΤ EN 81.x. Δπίζεο ηα πξντόληα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όια (CE) θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα από βηνκεραλίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά (ISO). Τέινο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηε ζύληαμε κειέηεο, κε κόλε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο ν Αλάδνρνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα πξνβεί ζηε ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ ηεο Μειέηεο, ζηε δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα, ζηε πηζηνπνίεζε ηνπ από αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο Αλειθπζηήξσλ θαη ε ππνβνιή ζην αξκόδην Τκήκα ηνπ Γήκνπ ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ γηα θαηαρώξεζε ηνπ Αλειθπζηήξα. Οη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηεο Πξνκήζεηαο θαη όηη κε ηελ ππνβνιή Πξνζθνξάο από πιεπξάο ηνπ ζεκαίλεη όηη ηα έρεη ιάβεη ππόςε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα αμηώζεη θακία επηπιένλ απνδεκίσζε.

3 Δηδηθόηεξα πξνβιέπνληαη ηα θάησζη: Α. Αναβάθμιζη-επιζκεσή ηλεκηροκίνηηοσ ανελκσζηήρα 1 οσ Γσμναζίοσ, Αιηωλίας 31 Α.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 8/600 kg (-) ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / ΓΩΜΑ(ΑΝΩ) 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,00m / 0,63(m/s)(-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ ΜΗΥΑΝΗ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 1:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,00m x 0,00m 1 ΔΗΟΓΟx-/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,90m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() THMKA HELLAS SA KL1-NT() ZIEHL ABEGG ΓΗΠΛΟ-ΣΑΥΤΣΟ ΕUW / (rpm) 8,9(kW) s/n: (-)/ Φ450mm ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΣΤΠΟΤ ΦΖΝΑ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΝΟΓΟ: ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ: ΠΡΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ - tripping speed:,00m/sec s/n: ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T80x80x9 mm ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ:2xTYPE T50x50x6 mm ΘΑΛΑΜΟΤ: ELASTOGRAN 2xELASTIC, 1002 ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ: ELASTOGRAN 1xELASTIC, 1002 ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΓΗΠΛΟΣΑΥΤΣΟ s/n: ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) Α.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Αληηθαηάζηαζε άλσ κέξνο ζαζί θαη ηνπνζέηεζε δηάηαμεο ππεξηάρπλζεο ζηελ άλνδν. 2. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ ζε ζάιακν θαη κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα. 3. Σνπνζέηεζε επηπιένλ θηιώλ ζηα αληίβαξα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πόξηαο bus. 4. Σνπνζέηεζε ρεξνπιηνύ ζηελ ζύξα ηνπ κεραλνζηαζίνπ 5. Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκαηνο ζηελ ζύξα ηεο ηαξάηζαο πνπ είλαη ζην κεραλνζηάζην 6. Σνπνζέηεζε νδεγηώλ απεγθισβηζκνύ θαη έλδεημε ζηάζεσλ ηνπ ζαιάκνπ ζηνπο νξόθνπο κε ρξσκαηηζκό ζπξκαηόζθνηλσλ.

4 7. Αληηθαηάζηαζε πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο θαη ηνπνζέηεζε λένπ (θαη ηνπ ηαλπζηήξα θαη ηνπ θόληαθη) κε λέν εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ (CE). Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί λέν ζπξκαηόζρνηλν κε δπν ζθηθηήξεο αλά άθξν. 8. Αληηθαηάζηαζε πίλαθα αλειθπζηήξα θαη ηνπνζέηεζε λένπ δηπινηάρπηνπ ν νπνίνο ζα δηαζέηεη επηηεξεηή θάζεσλ, έλδεημε ζηάζεσλ ζε θάζε όξνθν, κπαηαξία θαη γεληθά ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο. 9. Απνθαηάζηαζε θσηηζκνύ θξεαηίνπ. 10. Σνπνζέηεζε καληηάξη ζηνπ, ξεπκαηνδόηε θαη θνπδνπληνύ ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ 11. Σνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθνύ αληηβάξνπ ζαιάκνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ κε θαηάιιειν άλνηγκα. 12. Σνπνζέηεζε ζπξώλ ζαιάκνπ ηύπνπ bus ζην ζάιακν. 13. Καηάξγεζε ζηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 14. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 15. Αληηθαηάζηαζε θνκβηνδόρνπ ζαιάκνπ θαη ηνπνζέηεζε λέαο κε νξνθνέλδεημε θαη ηόμα, θσο αζθαιείαο, θνκβίν θνπδνπληνύ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε αλεμάξηεηε πεγή ξεύκαηνο (κπαηαξία). ηελ θνκβηνδόρν απηή ζα ηνπνζεηεζεί θαη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεκείν Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο ζην ζάιακν. 17. Σνπνζέηεζε ξεβηδηόλ, καληηάξη ζηνπ, ξεπκαηνδόηε θαη θνπδνύλη ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ. 18. Καζαξηζκόο θαη ξύζκηζε αξπάγεο θαη ηνπ θνληάθη ηεο θαη δηαζθάιηζε πξηλ ηνλ επαλέιεγρν όηη κπινθάξνπλ θαη ηα 2 ζεη αξπάγεο θαη όηη θόβεη θαη ην θόληαθη αζθαιείαο. 19. ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ.

5 Β. Αναβάθμιζη-επιζκεσή ηλεκηροκίνηηοσ ανελκσζηήρα 4 οσ Λσκείοσ, Εαταρία Παπανηωνίοσ 13 Β.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 7/525 kg (-) ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / ΓΩΜΑ(ΑΝΩ) 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,00m / 0,63(m/s)(-) ΑΝΑΡΣΗΗ 1:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 4xΦ10mm ΘΤΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,80m x 2,00m 1 ΔΗΟΓΟxBUS/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,80m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ THMKA HELLAS SA T.B 78() ΜΗΥΑΝΗ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ZIEHL ABEGG ΓΗΠΛΟ-ΣΑΥΤΣΟ ΕU / (rpm) 7,5(kW) (A) 1: s/n: (-)/ Φ400mm ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: ZORLU B-PSG Z-07 ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΓΖΖ ΓΗΠΛΖ ΦΟΡΑ (ΑΝΟΓΟΤ-ΚΑΘΟΓΟΤ) s/n: ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ELMAN EPE PT-02 tripping speed:,80m/sec s/n: ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T70x70x8mm ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ:2xTYPE T50x50x6 mm ΘΑΛΑΜΟΤ: ELASTOGRAN 1xΣype ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ: ELASTOGRAN 1xΣype VASSLER(ΑΝΓ.ΒΑΗΛΗΔΒ & ΗΑ Δ.Δ.) - INVERTER s/n:12442 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) Β.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Βειηίσζε ζηήξημεο ηεο βάζεο κεραλήο ζην κεραλνζηάζην. 2. Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ αλνίγκαηνο ζηε ιακαξίλα ηνπ αληηβάξνπ ζηνλ ππζκέλα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζθξνπζηήξα αληηβάξνπ. 3. Σνπνζέηεζε ζηεζαίνπ ύςνπο 0,70cm ζηε ζηέγε ηνπ ζαιάκνπ. 4. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 5. ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία

6 ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Γ. Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 3 οσ Γσμναζίοσ,. Καράγιωργα και Γερβενακίων Γ.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / -1 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,20m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 9/675 kg (-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΔΜΜΔΖ 2:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,90m x 2,00m 1 ΔΗΟΓΟxΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΔ/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,90m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ THMKA HELLAS SA T.B 78() ΔΜΒΟΛΟ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) GMV 1xΦ100x5,0x3500(mm) s/n:358μ / Φ400mm ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ GMV MARTINI SPA VC 3006/ B 1 1/4 ΑΝΣΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΑΡΠΑΓΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ GMV MARTINI SPA ,0(L/min) 9,5(kW) s/n:ν4201/1473 ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T70x70x9mm ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: - 0x- ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ STA.GE. HELLAS s/n:0198τ05039 ΆΚΑΜΠΣΟΙ / ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΩΛΗΝΔ ELASTIC 1ST/SN,1 1/4 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) Γ.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ αλειθπζηήξα (κεραλνζηάζην θαη ζάιακνο). 2. Σνπνζέηεζε ρεηξαληιίαο ζην θαδάλη 3. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνύ δηαδξνκήο ν αλειθπζηήξαο δελ ζα επαλέξρεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία πξηλ από ηελ παξέκβαζε αξκνδίνπ. 4. Ο αλειθπζηήξαο δελ ζα εθηειεί επαληζνζηάζκηζε όηαλ είλαη ζε ζέζε ζπληήξεζεο. 5. Σνπνζέηεζε έλδεημεο ζηάζεσλ ζηνλ πίλαθα.

7 6. Ζ θάιπςε ησλ ζσιελώζεσλ ζην κεραλνζηάζην. 7. Σνπνζέηεζε πξεζνζηάηε ρακειήο πίεζεο 8. Σνπνζέηεζε ππέξβαξνπ ώζηε λα κελ μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο ζε πεξίπησζε ππεξθόξησζεο. 9. Σνπνζέηεζε λέσλ επηθαζήζεσλ κε ζήκαλζε CE ζηνλ ππζκέλα. 10. Σνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ζθηθηήξσλ ζηα άθξα ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ 11. Κάιπςε ησλ θαησθαζηώλ εληόο ηνπ θξεαηίνπ 12. Σνπνζέηεζε θαιύκαηνο ζηελ ηξνραιία θαη πείξσλ έλαληη ηεο εθηξνπήο ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ. 13. Πξνζζήθε νδεγώλ ζην άλσ κέξνο θξεαηίνπ γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ εκβόινπ θαη ηνπνζέηεζε θνριηώλ ζηηο θιάληδεο ησλ νδεγώλ ζηα ζεκεία πνπ ιείπνπλ. 14. Απνθαηάζηαζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ηέξκαηνο δηαδξνκήο από ην έκβνιν. 15. Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ θώλνπ γηα ηελ δνθηκή ηεο αξπάγεο. 16. ηνπνζέηεζε ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ ρεηξηζηεξίνπ επηζεώξεζεο (ξεβηδηνλ) κε θνκβία θίλεζεο ζπλερνύο πίεζεο, καληηάξη ζηνπ, ξεπκαηνδόηε θαη θνπδνύλη. 17. Αθύξσζε ζηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 18. Σνπνζέηεζε ζηε ζηέγε ηνπ ζαιάκνπ ζηεζαίσλ ύςνπο 0,70m 19. Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο ζην ζάιακν. 20. Καζαξηζκόο θαη ξύζκηζε αξπάγεο θαη θόληαθη ηεο. Γηαζθάιηζε πξηλ ηνλ επαλέιεγρν όηη κπινθάξνπλ θαη ηα δπν θπιηλδξάθηα ηεο αξπάγεο θαη όηη θόβεη ην θόληαθη αζθαιείαο. 21. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 22. Αληηθαηάζηαζε θνκβηνδόρνπ ζαιάκνπ θαη ηνπνζέηεζε λέαο κε θσο αζθαιείαο, θαη θνκβίν θνπδνπληνύ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε αλεμάξηεηε πεγή ξεύκαηνο (κπαηαξία). ηελ θνκβηνδόρν απηή ζα ηνπνζεηεζεί θαη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή θηι. πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεκείν ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ.

8 Γ. Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 5 οσ Γσμναζίοσ, Λέλας Καραγιάννη Γ.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / 0 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,90m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 8/600 kg (-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΔΜΜΔΖ 2:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 6xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,80m x 2,00m 1 ΔΗΟΓΟxBUS/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,80m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ THMKA HELLAS SA T.B 78() ΔΜΒΟΛΟ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ ΑΝΣΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) KLEEMANN 1xΦ100x5,0x3850(mm) s/n:42687 / Φ400mm KLEEMANN KL 10, 1 1/4 s/n: KLEEMANN Σ ,0(L/min) 12,0(kW) s/n:41169/2001 s/n κινητήρα: ΑΡΠΑΓΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: KLEEMANN - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) s/n: ΟΓΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T90x75x16 mm ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: ELASTOGRAN 1xELASTIC, 1002 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ NOMIKOS-KOLIVAS OE - - s/n:575 ΆΚΑΜΠΣΟΙ / ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΩΛΗΝΔ ELASTIC 1ST/SN,1 1/4 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) Γ.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ αλειθπζηήξα (κεραλνζηάζην θαη ζάιακνο). 2. Δπηζθεπή πίλαθα αλειθπζηήξα ώζηε λα κελ εθηειεί επαληζνζηάζκηζε κε αλνηρηέο ζύξεο ρσξίο ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα. 3. Δπηζθεπή πίλαθα ώζηε κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνύ δηαδξνκήο ν αλειθπζηήξαο λα κελ επαλέξρεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία πξηλ από ηελ παξέκβαζε αξκνδίνπ. 4. Απνθαηάζηαζε θσηηζκνύ θξεαηίνπ. 5. Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηώλ ζην ηζόγεην θαη ζηνλ 1 ν όξνθν. 6. Δλεξγνπνίεζε ηέξκαηνο δηαδξνκήο από ην έκβνιν. 7. Σνπνζέηεζε έλδεημε ζηάζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηνλ πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα. 8. Απνθαηάζηαζε θσηηζκνύ αζθαιείαο εληόο ηνπ ζαιάκνπ.

9 9. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 10. ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Δ. Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 2 οσ Γσμναζίοσ, Νεαπόλεως 7 Δ.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / 0 2ΣΑΔΗ (1ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,82m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 9/675 kg (-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΔΜΜΔΖ 2:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,00m x 0,00m 1 ΔΗΟΓΟx-/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,90m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ ΠΡΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ -() ΔΜΒΟΛΟ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ ΑΝΣΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ 1xΦ100x5,0x0(mm) s/n: / Φ400mm ΠΡΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ START ELEVATORS HYDRAULIK (L/min) 9,5(kW) s/n: ΑΡΠΑΓΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) s/n: ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T80x80x9 mm ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: - 0x- ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ STA.GE. HELLAS ΆΚΑΜΠΣΟΙ / ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΩΛΗΝΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) STEEL STEEL,Φ35

10 Δ.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ αλειθπζηήξα (κεραλνζηάζην θαη ζάιακνο). 2. Σελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθώλ από ην κεραλνζηάζην πνπ είλαη άζρεηα από ηελ εγθαηάζηαζε. 3. Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο ζηνλ πίλαθα «ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΚΗΝΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ». 4. Σνπνζέηεζε ρεηξαληιίαο, βάλαο απνκόλσζεο θαη καλόκεηξνπ ζην θαδάλη. 5. Δπηζθεπή πίλαθα ώζηε λα κελ εθηειεί επαληζνζηάζκηζε ρσξίο ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα (όηαλ είλαη γπξηζκέλνο ζε ζέζε ζπληήξεζεο). 6. Σνπνζέηεζε έλδεημεο ζηάζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηνλ πίλαθα. 7. Σνπνζέηεζε πξεζνζηάηε ρακειήο πίεζεο. 8. Ζ άληιεζε θαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ από ηα λεξά. Θα αιιαρηνύλ νη θώλνη ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ γηαηί δηαπηζηώζεθε όηη είλαη ζθνπξηαζκέλνη. 9. Αληηθαηάζηαζε «ξεβηδηόλ» ππζκέλα θξεαηίνπ. 10. Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηώλ κε άιιεο κε ζήκαλζε CE. 11. Σνπνζέηεζε θσηηζκνύ θξεαηίνπ. 12. Σν άλνηγκα εμαεξηζκνύ ζην θξεάηην. 13. Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ θώλνπ δνθηκήο αξπάγεο. 14. Αληηθαηάζηαζε βαιβίδαο ζξαύζεο εκβόινπ κε ζήκαλζε CE. 15. Σνπνζέηεζε επηθαζήζεσλ κε ζήκαλζε CE ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ. 16. Σνπνζέηεζε ζσιελαθίνπ ππεξρείιηζεο ζηελ θεθαιή ηνπ εκβόινπ. 17. Σνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ζθηθηεξσλ ζηα άθξα ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ. 18. Σνπνζέηεζε θαιύκαηνο ζηελ ηξνραιία θαη πείξσλ έλαληη εθηξνπήο ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ. 19. Δλεξγνπνίεζε ηέξκαηνο δηαδξνκήο από ην έκβνιν. 20. Σνπνζέηεζε «ξεβηδηόλ» ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ κε θνκβία ζπλερνύο πίεζεο, καληηάξη ζηνπ, ξεπκαηνδόηε θαη θνπδνύλη. 21. Αθύξσζε ζηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 22. Σνπνζέηεζε ζηεζαίσλ ύςνπο 0,70κ δεμηά θαη αξηζηεξά ζηε ζηέγε ηνπ ζαιάκνπ. 23. Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο ζην ζάιακν. 24. Καζαξηζκόο θαη ξύζκηζε αξπάγεο θαη θόληαθη ηεο. Γηαζθάιηζε πξηλ ηνλ επαλέιεγρν όηη κπινθάξνπλ θαη ηα δπν θπιηλδξάθηα ηεο αξπάγεο θαη όηη θόβεη ην θόληαθη αζθαιείαο. 25. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε.

11 26. Αληηθαηάζηαζε θνκβηνδόρνπ ζαιάκνπ θαη ηνπνζέηεζε λέαο κε θσο αζθαιείαο, θαη θνκβίν θνπδνπληνύ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε αλεμάξηεηε πεγή ξεύκαηνο (κπαηαξία). ηελ θνκβηνδόρν απηή ζα ηνπνζεηεζεί θαη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή θηι. πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεκείν ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Σ. Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 2 οσ Λσκείοσ, Τακίνθοσ 25 Σ.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / 0 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,90m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 8/600 kg (-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ ΔΜΒΟΛΟ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ ΑΝΣΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΑΡΠΑΓΗ ΔΜΜΔΖ 2:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 6xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,90m x 2,00m 1 ΔΗΟΓΟxΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,90m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() EMHTA ΔΛΟΣ KLEEMANN 1xΦ90x5,0x3850(mm) s/n:34664 / Φ400mm KLEEMANN - s/n: KLEEMANN Σ ,0(L/min) 8,5(kW) s/n:33604 ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: KLEEMANN - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T89x62x16mm ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: ELASTOGRAN 1xELASTIC, 1002 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΆΚΑΜΠΣΟΙ / ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΩΛΗΝΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) STA.GE. HELLAS ELASTIC 1ST/SN,1

12 Σ.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ αλειθπζηήξα (κεραλνζηάζην θαη ζάιακνο). 2. Σελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθώλ από ην κεραλνζηάζην πνπ είλαη άζρεηα από ηελ εγθαηάζηαζε. 3. Ρύζκηζε by pass ζηα 45 bar. 4. Σνπνζέηεζε έλδεημεο ζηάζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηνλ πίλαθα. 5. Αληηθαηάζηαζε ξειέ γείσζεο. 6. Δπηζθεπή πίλαθα αλειθπζηήξα ώζηε λα κελ εθηειεί ν αλειθπζηήξαο επαληζνζηάζκηζε κε αλνηρηέο ηηο πόξηεο ρσξίο ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα. 7. Δλεξγνπνίεζε ηέξκαηνο δηαδξνκήο από ην έκβνιν. 8. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 9. Αθύξσζε ζηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 10. ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Ε. Αναβάθμιζη-επιζκεσή μητανικού ανελκσζηήρα 6 οσ Γημοηικού, Υειμάρρας 9 Ε.1 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1 Αληηθαηάζηαζε ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ 2 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληα πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο κε θαηλνύξγην αλεμάξηεην πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο αλόδνπ - θαζόδνπ, ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ θαη ηνπ ηαλπζηήξα κε βάξνο, κε έγθξηζε CE ζθξαγηζκέλνο, κε ζεκαηλόκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο, έλδεημε ηαρύηεηαο ελεξγνπνίεζεο θαη θνληάθη πάλσ - θάησ. 3 Να γίλεη ζήκαλζε ησλ ζηάζεσλ από ην κεραλνζηάζην. Είηε λα ρξσκαηηζηνύλ ηα ζπξκαηόζρνηλα ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο ζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα ή λα ηνπνζεηεζεί ιακπάθη έλδεημεο ζηάζεο ζην πίλαθα. 4 Να εγθαηαζηαζεί θσο αζθαιείαο ζην ζάιακν ηνπ αλειθπζηήξα ην νπνίν καδί κε ην θνπδνύλη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο ζα ηξνθνδνηείηαη από επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία. 5 Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε.

13 6 Να αληηθαηαζηαζεί ην θνληάθη ζην ςεπηνδάπεδν ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ 7 Τνπνζέηεζε πξννδεπηηθήο αξπάγεο αλόδνπ θαζόδνπ γηα πξνζηαζία θαηά ηελ ππεξηάρπλζε ηνπ ζαιάκνπ. 8 Τνπνζέηεζε ζπξώλ ζην ζάιακν ηνπ αλειθπζηήξα (πξνηείλεηαη ζύξεο BUS). Δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλν ζσζηά ην ζπαζηό δάπεδν θαη λα ιεηηνπξγεί ην ζπαζηό ρείινο Δαπέδνπ. 9 Να γίλεη αληηζηάζκηζε ηεο άεξγνπ ηζρύνο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 10 ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπλνιηθά απαηηνύκελε πίζησζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ παξαπάλσ ρνιείσλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ είθνζη δύν ρηιηάδσλ εθαηόλ ζαξάληα επξώ (22.140,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23%. Ζ ελ ιόγσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο Θα εθηειεζηεί εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο ή όπσο πεξηέρεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20/02/2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ

14 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ/ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ. Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 1 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Π Ρ Ο Μ Δ Σ Ρ Η Η Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 1ου Γυμνασίου ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 1 ΤΕΜ , , Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 4ου Λυκείου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 3ου Γυμνασίου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 5ου Γυμνασίου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 2ου Γυμνασίου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 2ου Λυκείου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 6ου Δημοτικού 2 ΤΕΜ ,00 500,00 3 ΤΕΜ , ,00 4 ΤΕΜ , ,00 5 ΤΕΜ , ,00 6 ΤΕΜ , ,00 7 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ , , ,00 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/02/2014 ΔΘΔΩΡΖΘΖ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ O ΤΝΣΑΞΑ 20/02/2014 Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΔΘΔΩΡΖΘΖ ΣΖ O ΤΝΣΑΞΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 20/02/2014 ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/02/2014 ΠΤΡΗΓΩΝ ΠΤΡΗΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ' Γ' ΦΩΣΔΗΝΖ ΦΩΣΔΗΝΖ ΣΑΚΠΗΝΟΓΛΟΤ ΣΑΚΠΗΝΟΓΛΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΜΔ B' ΒΑΘΜΟ B'

15 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 7/2014 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Α.Σ. 1 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή ειεθηξνθίλεηνπ αλειθπζηήξα 1 οσ παξάγξαθνο Α ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Γσμναζίοσ, Αηησιίαο 31, όπσο Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΠΕΝΣΕ ΥΙΛΙΑΔΕ ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 5.400,00 Α.Σ. 2 Αναβάθμιζη-επιζκεσή ηλεκηροκίνηηοσ ανελκσζηήρα 4 οσ Λσκείοσ, Εαταρία Παπανηωνίοσ 13, όπως παράγραθος Β ηης Σετνικής Περιγραθής. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 500,00 Α.Σ. 3 Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 3 οσ Γσμνασίοσ,. Καράγιωργα και Γερβενακίων, όπως παράγραθος Γ ηης Σετνικής Περιγραθής. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην:

16 ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΣΡΕΙ ΥΙΛΙΑΔΕ ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 3.200,00 Α.Σ. 4 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 5 οσ παξάγξαθνο Γ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Γσμναζίοσ, Λέιαο Καξαγηάλλε, όπσο Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΥΙΛΙΑ ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 1.300,00 Α.Σ. 5 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 2 οσ Γσμναζίοσ, Νεαπόιεσο 7, όπσο παξάγξαθνο Δ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΣΕΕΡΕΙ ΥΙΛΙΑΔΕ ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 4.200,00 Α.Σ. 6 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 2 οσ Λσκείοσ, Ταθίλζνπ 25, όπσο παξάγξαθνο Σ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΥΙΛΙΑ ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 1.400,00

17 Α.Σ. 7 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή κεραληθνύ αλειθπζηήξα 6 οσ Γημοηικού, Υεηκάξξαο 9, όπσο παξάγξαθνο Ε ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΔΤΟ ΥΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 2.000,00 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/02/2014 ΔΘΔΩΡΖΘΖ O ΤΝΣΑΞΑ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/02/2014 ΠΤΡΗΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ' ΦΩΣΔΗΝΖ ΣΑΚΠΗΝΟΓΛΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ B'

18 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIKΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΖ Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαη θάζε άιιε εξγαζία ρσξίο πιηθά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ Αλειθπζηήξσλ ησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ ηνπ Γήκνπ ώζηε λα πηζηνπνηεζνύλ θαη λα θαηαρσξεζνύλ νη αλειθπζηήξεο ζηα εμήο Σρνιεία: 1 ο Γυμνάσιο, 4 ο Λύκειο, 3 ο Γυμνάσιο, 5 ο Γυμνάσιο, 2 ο Γυμνάσιο, 2 ο Λύκειο και 6 ο Δημοτικό. Αλαιπηηθόηεξα ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα: α) πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνζζήθεο κεηαηξνπέο βειηηώζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιηθώλ αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζηώλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο παξνύζαο Μειέηεο. β) νινθιεξώζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο. γ) πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαρώξεζή ηνπο ζηα Μεηξώα ηνπ Γήκνπ (θαηάξηηζε ηερληθνύ θαθέινπ, ζεώξεζε από ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο, θαηάζεζε ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θιπ). Όπνπ ζηε παξνύζα αλαγξάθεηαη «ΔΡΓΟΓΟΣΖ» λνείηαη ν «ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ», όπνπ δε «ΑΝΑΓΟΥΟ» απηόο πνπ ζα αλαθεξπρζεί πξνκεζεπηήο ησλ πιηθώλ ηεο πξνκήζεηαο. Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο ηζρύνπλ: 1. Ο Ν.2286/95 Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ.

19 2. Ο Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/95), «Πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3263/ Ο Ν.3463/06 Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο. 4. Ο Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α / ), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 5. Ζ Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξηζκό πξση / Δνιαίος Κανονιζμός Προμηθειών Ο.Σ.Α. (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) (ΦΔΚ Σ. Β αξ. 185/ ). 6. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α / ) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ». 7. Σν Π.Γ. 185/2007 «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α βαζκνύ». 8. Ο Ν. 3548/2007 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. Σν Π.Γ.166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο». 10. Ο Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 11. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/ ) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο». 12. Σε Οδεγία 95/16/ΔΚ, όπσο απηή ελζσκαηώζεθε ζην Διιεληθό Γίθαην κε ηελ ΚΤΑ νηθ 32803/1308/97 (ΦΔΚ 815Β/1997) 13. Σα Πξόηππα ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 81.x. 14. Ζ Κ.Τ.Α. Φ.Α. 9.2/ΟΗΚ.28425/08 (ΦΔΚ Β2604/ ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 15. O Καλνληζκόο EHE (ΔΛΟΣ ΖD384, ΦΔΚ 470/Β/ όπσο ΣΡΟΠΟΠΟΗΉΘΖΚΔ ΣΟ 2006). 16. Σν Β.Γ. 37/ / (ΦΔΚ 10 Α') 17. Σελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη ηεο παξνύζεο θαη εγθξίζεθε ε αληίζηνηρε Μειέηε πνπ ηνπο ζπλνδεύεη.

20 Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο, εγθύθιηνη θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο κε ηελ νλνκαζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα. Δηδηθόηεξα έρεη εθαξκνγή ε Κ.Τ.Α. Φ.Α. 9.2/ΟΗΚ.28425/08 (ΦΔΚ Β2604/ ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ε Σ.Π ΔΛΟΣ 81.x αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο, νη δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (ΓΟΚ), ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ, ηνπ Καλνληζκνύ Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ, ηα κέηξα πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ, ν Καλνληζκόο EHE (ΔΛΟΣ ΖD384, ΦΔΚ 470/Β/ ), ηα πξόηππα CEN-CENELEC, ηα πξόηππα IEC, ηα έγγξαθα ελαξκόληζεο CENELEC θαη ηα πξόηππα ISO. Όια ηα πιηθά ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE όπνπ απηό πξνβιέπεηαη. Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη : α) Ζ ύκβαζε β) Ζ Γηαθήξπμε γ) Ζ παξνύζα Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ δ) Ζ Οηθνλνκηθή (πξνϋπνινγηζκόο) Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ ε) Ο Πξνϋπνινγηζκόο-Πξνκέηξεζε ηεο Μειέηεο ζη) Σν Σηκνιόγην Μειέηεο δ) Ζ Σερληθή Έθζεζε Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΠΡΟΦΟΡΔ Οη ελδηαθεξόκελνη θαηαζέηνπλ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, ζηνλ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, Γ/ΝΖ: Λ. ΜΔΟΓΔΗΩΝ , ΣΖΛ.: & , FAX:.. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο Πξνζθνξάο ηνπο όπσο αλαιύεηαη ζηελ Γηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αθνξνύλ ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ για όλα ηα τολεία. Απνθιείνληαη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ κεκνλσκέλα είδε ή κεκνλσκέλε εγθαηάζηαζε.

21 Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗΜΩΝ ηελ ζπλνιηθή ηηκή θάζε πξνζθνξάο ελλνείηαη όηη ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο γεληθά νη θξαηήζεηο θαη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, παξάδνζε θαη ελαπόζεζε ή ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ζην ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ηνπ πιηθνύ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, ε εξγαζία γηα ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη θάζε άιιε εξγαζία, ππεξεζία θαη πιηθό πνπ ζα απαηηεζεί έζησ θαη εάλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαβάζκηζε θάζε αλειθπζηήξα θαη ηελ θαηαρώξηζή ηνπ. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΗΜΩΝ Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ αλαζεσξνύληαη γηα θαλέλα ιόγν. Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο: ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΔΩ Ο εμνπιηζκόο ζα παξαδνζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία καδί κε ηηο πξνβιεπόκελεο Μειέηεο, Σερληθνύο Φαθέινπο, Πηζηνπνηήζεηο θαη Καηαρσξήζεηο πνπ απαηηνύληαη. ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο παξαπάλσ παξαδόζεσο, είηε ζπλνιηθήο είηε ηκεκαηηθήο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο: ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΔΩ Ζ πξνζεζκία εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ηρεις (3) μήνες ην αξγόηεξν από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ην νπνίν επέρεη θαη ζέζε πξσηνθόιινπ εγθαηαζηάζεσο. ε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα