ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV: ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ: ,00 ΦΠΑ: 4.140,00 ΤΝΟΛΟ: ,00

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 7/2014 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά: ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο όπσο θαη θάζε άιιε εξγαζία ρσξίο πιηθά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ Αλειθπζηήξσλ ησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ νηθ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΔΚ 2604/Β/ ) "Σπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ" ώζηε λα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην θνξέα ειέγρνπ θαη ησλ πξνηύπσλ ΔΝ 81.x όπνπ πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ κε ζθνπό ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θαζώο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπ. Όια ηα πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα ΔΛΟΤ EN 81.x. Δπίζεο ηα πξντόληα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όια (CE) θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα από βηνκεραλίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά (ISO). Τέινο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηε ζύληαμε κειέηεο, κε κόλε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο ν Αλάδνρνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα πξνβεί ζηε ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ ηεο Μειέηεο, ζηε δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα, ζηε πηζηνπνίεζε ηνπ από αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο Αλειθπζηήξσλ θαη ε ππνβνιή ζην αξκόδην Τκήκα ηνπ Γήκνπ ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ γηα θαηαρώξεζε ηνπ Αλειθπζηήξα. Οη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηεο Πξνκήζεηαο θαη όηη κε ηελ ππνβνιή Πξνζθνξάο από πιεπξάο ηνπ ζεκαίλεη όηη ηα έρεη ιάβεη ππόςε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα αμηώζεη θακία επηπιένλ απνδεκίσζε.

3 Δηδηθόηεξα πξνβιέπνληαη ηα θάησζη: Α. Αναβάθμιζη-επιζκεσή ηλεκηροκίνηηοσ ανελκσζηήρα 1 οσ Γσμναζίοσ, Αιηωλίας 31 Α.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 8/600 kg (-) ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / ΓΩΜΑ(ΑΝΩ) 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,00m / 0,63(m/s)(-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ ΜΗΥΑΝΗ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 1:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,00m x 0,00m 1 ΔΗΟΓΟx-/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,90m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() THMKA HELLAS SA KL1-NT() ZIEHL ABEGG ΓΗΠΛΟ-ΣΑΥΤΣΟ ΕUW / (rpm) 8,9(kW) s/n: (-)/ Φ450mm ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΣΤΠΟΤ ΦΖΝΑ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΝΟΓΟ: ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ: ΠΡΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ - tripping speed:,00m/sec s/n: ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T80x80x9 mm ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ:2xTYPE T50x50x6 mm ΘΑΛΑΜΟΤ: ELASTOGRAN 2xELASTIC, 1002 ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ: ELASTOGRAN 1xELASTIC, 1002 ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΓΗΠΛΟΣΑΥΤΣΟ s/n: ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) Α.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Αληηθαηάζηαζε άλσ κέξνο ζαζί θαη ηνπνζέηεζε δηάηαμεο ππεξηάρπλζεο ζηελ άλνδν. 2. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ ζε ζάιακν θαη κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα. 3. Σνπνζέηεζε επηπιένλ θηιώλ ζηα αληίβαξα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πόξηαο bus. 4. Σνπνζέηεζε ρεξνπιηνύ ζηελ ζύξα ηνπ κεραλνζηαζίνπ 5. Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο θαη πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκαηνο ζηελ ζύξα ηεο ηαξάηζαο πνπ είλαη ζην κεραλνζηάζην 6. Σνπνζέηεζε νδεγηώλ απεγθισβηζκνύ θαη έλδεημε ζηάζεσλ ηνπ ζαιάκνπ ζηνπο νξόθνπο κε ρξσκαηηζκό ζπξκαηόζθνηλσλ.

4 7. Αληηθαηάζηαζε πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο θαη ηνπνζέηεζε λένπ (θαη ηνπ ηαλπζηήξα θαη ηνπ θόληαθη) κε λέν εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ (CE). Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί λέν ζπξκαηόζρνηλν κε δπν ζθηθηήξεο αλά άθξν. 8. Αληηθαηάζηαζε πίλαθα αλειθπζηήξα θαη ηνπνζέηεζε λένπ δηπινηάρπηνπ ν νπνίνο ζα δηαζέηεη επηηεξεηή θάζεσλ, έλδεημε ζηάζεσλ ζε θάζε όξνθν, κπαηαξία θαη γεληθά ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο. 9. Απνθαηάζηαζε θσηηζκνύ θξεαηίνπ. 10. Σνπνζέηεζε καληηάξη ζηνπ, ξεπκαηνδόηε θαη θνπδνπληνύ ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ 11. Σνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθνύ αληηβάξνπ ζαιάκνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ κε θαηάιιειν άλνηγκα. 12. Σνπνζέηεζε ζπξώλ ζαιάκνπ ηύπνπ bus ζην ζάιακν. 13. Καηάξγεζε ζηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 14. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 15. Αληηθαηάζηαζε θνκβηνδόρνπ ζαιάκνπ θαη ηνπνζέηεζε λέαο κε νξνθνέλδεημε θαη ηόμα, θσο αζθαιείαο, θνκβίν θνπδνπληνύ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε αλεμάξηεηε πεγή ξεύκαηνο (κπαηαξία). ηελ θνκβηνδόρν απηή ζα ηνπνζεηεζεί θαη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεκείν Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο ζην ζάιακν. 17. Σνπνζέηεζε ξεβηδηόλ, καληηάξη ζηνπ, ξεπκαηνδόηε θαη θνπδνύλη ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ. 18. Καζαξηζκόο θαη ξύζκηζε αξπάγεο θαη ηνπ θνληάθη ηεο θαη δηαζθάιηζε πξηλ ηνλ επαλέιεγρν όηη κπινθάξνπλ θαη ηα 2 ζεη αξπάγεο θαη όηη θόβεη θαη ην θόληαθη αζθαιείαο. 19. ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ.

5 Β. Αναβάθμιζη-επιζκεσή ηλεκηροκίνηηοσ ανελκσζηήρα 4 οσ Λσκείοσ, Εαταρία Παπανηωνίοσ 13 Β.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 7/525 kg (-) ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / ΓΩΜΑ(ΑΝΩ) 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,00m / 0,63(m/s)(-) ΑΝΑΡΣΗΗ 1:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 4xΦ10mm ΘΤΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,80m x 2,00m 1 ΔΗΟΓΟxBUS/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,80m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ THMKA HELLAS SA T.B 78() ΜΗΥΑΝΗ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ ΑΡΠΑΓΗ ZIEHL ABEGG ΓΗΠΛΟ-ΣΑΥΤΣΟ ΕU / (rpm) 7,5(kW) (A) 1: s/n: (-)/ Φ400mm ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: ZORLU B-PSG Z-07 ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΠΔΓΖΖ ΓΗΠΛΖ ΦΟΡΑ (ΑΝΟΓΟΤ-ΚΑΘΟΓΟΤ) s/n: ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ELMAN EPE PT-02 tripping speed:,80m/sec s/n: ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T70x70x8mm ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ:2xTYPE T50x50x6 mm ΘΑΛΑΜΟΤ: ELASTOGRAN 1xΣype ΑΝΣΗΒΑΡΟΤ: ELASTOGRAN 1xΣype VASSLER(ΑΝΓ.ΒΑΗΛΗΔΒ & ΗΑ Δ.Δ.) - INVERTER s/n:12442 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) Β.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Βειηίσζε ζηήξημεο ηεο βάζεο κεραλήο ζην κεραλνζηάζην. 2. Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ αλνίγκαηνο ζηε ιακαξίλα ηνπ αληηβάξνπ ζηνλ ππζκέλα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζθξνπζηήξα αληηβάξνπ. 3. Σνπνζέηεζε ζηεζαίνπ ύςνπο 0,70cm ζηε ζηέγε ηνπ ζαιάκνπ. 4. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 5. ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία

6 ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Γ. Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 3 οσ Γσμναζίοσ,. Καράγιωργα και Γερβενακίων Γ.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / -1 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,20m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 9/675 kg (-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΔΜΜΔΖ 2:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,90m x 2,00m 1 ΔΗΟΓΟxΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΔ/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,90m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ THMKA HELLAS SA T.B 78() ΔΜΒΟΛΟ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) GMV 1xΦ100x5,0x3500(mm) s/n:358μ / Φ400mm ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ GMV MARTINI SPA VC 3006/ B 1 1/4 ΑΝΣΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΑΡΠΑΓΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ GMV MARTINI SPA ,0(L/min) 9,5(kW) s/n:ν4201/1473 ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T70x70x9mm ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: - 0x- ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ STA.GE. HELLAS s/n:0198τ05039 ΆΚΑΜΠΣΟΙ / ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΩΛΗΝΔ ELASTIC 1ST/SN,1 1/4 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) Γ.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ αλειθπζηήξα (κεραλνζηάζην θαη ζάιακνο). 2. Σνπνζέηεζε ρεηξαληιίαο ζην θαδάλη 3. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνύ δηαδξνκήο ν αλειθπζηήξαο δελ ζα επαλέξρεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία πξηλ από ηελ παξέκβαζε αξκνδίνπ. 4. Ο αλειθπζηήξαο δελ ζα εθηειεί επαληζνζηάζκηζε όηαλ είλαη ζε ζέζε ζπληήξεζεο. 5. Σνπνζέηεζε έλδεημεο ζηάζεσλ ζηνλ πίλαθα.

7 6. Ζ θάιπςε ησλ ζσιελώζεσλ ζην κεραλνζηάζην. 7. Σνπνζέηεζε πξεζνζηάηε ρακειήο πίεζεο 8. Σνπνζέηεζε ππέξβαξνπ ώζηε λα κελ μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο ζε πεξίπησζε ππεξθόξησζεο. 9. Σνπνζέηεζε λέσλ επηθαζήζεσλ κε ζήκαλζε CE ζηνλ ππζκέλα. 10. Σνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ζθηθηήξσλ ζηα άθξα ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ 11. Κάιπςε ησλ θαησθαζηώλ εληόο ηνπ θξεαηίνπ 12. Σνπνζέηεζε θαιύκαηνο ζηελ ηξνραιία θαη πείξσλ έλαληη ηεο εθηξνπήο ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ. 13. Πξνζζήθε νδεγώλ ζην άλσ κέξνο θξεαηίνπ γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ εκβόινπ θαη ηνπνζέηεζε θνριηώλ ζηηο θιάληδεο ησλ νδεγώλ ζηα ζεκεία πνπ ιείπνπλ. 14. Απνθαηάζηαζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ηέξκαηνο δηαδξνκήο από ην έκβνιν. 15. Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ θώλνπ γηα ηελ δνθηκή ηεο αξπάγεο. 16. ηνπνζέηεζε ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ ρεηξηζηεξίνπ επηζεώξεζεο (ξεβηδηνλ) κε θνκβία θίλεζεο ζπλερνύο πίεζεο, καληηάξη ζηνπ, ξεπκαηνδόηε θαη θνπδνύλη. 17. Αθύξσζε ζηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 18. Σνπνζέηεζε ζηε ζηέγε ηνπ ζαιάκνπ ζηεζαίσλ ύςνπο 0,70m 19. Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο ζην ζάιακν. 20. Καζαξηζκόο θαη ξύζκηζε αξπάγεο θαη θόληαθη ηεο. Γηαζθάιηζε πξηλ ηνλ επαλέιεγρν όηη κπινθάξνπλ θαη ηα δπν θπιηλδξάθηα ηεο αξπάγεο θαη όηη θόβεη ην θόληαθη αζθαιείαο. 21. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 22. Αληηθαηάζηαζε θνκβηνδόρνπ ζαιάκνπ θαη ηνπνζέηεζε λέαο κε θσο αζθαιείαο, θαη θνκβίν θνπδνπληνύ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε αλεμάξηεηε πεγή ξεύκαηνο (κπαηαξία). ηελ θνκβηνδόρν απηή ζα ηνπνζεηεζεί θαη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή θηι. πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεκείν ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ.

8 Γ. Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 5 οσ Γσμναζίοσ, Λέλας Καραγιάννη Γ.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / 0 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,90m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 8/600 kg (-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΔΜΜΔΖ 2:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 6xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,80m x 2,00m 1 ΔΗΟΓΟxBUS/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,80m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ THMKA HELLAS SA T.B 78() ΔΜΒΟΛΟ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ ΑΝΣΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) KLEEMANN 1xΦ100x5,0x3850(mm) s/n:42687 / Φ400mm KLEEMANN KL 10, 1 1/4 s/n: KLEEMANN Σ ,0(L/min) 12,0(kW) s/n:41169/2001 s/n κινητήρα: ΑΡΠΑΓΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: KLEEMANN - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) s/n: ΟΓΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T90x75x16 mm ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: ELASTOGRAN 1xELASTIC, 1002 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ NOMIKOS-KOLIVAS OE - - s/n:575 ΆΚΑΜΠΣΟΙ / ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΩΛΗΝΔ ELASTIC 1ST/SN,1 1/4 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) Γ.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ αλειθπζηήξα (κεραλνζηάζην θαη ζάιακνο). 2. Δπηζθεπή πίλαθα αλειθπζηήξα ώζηε λα κελ εθηειεί επαληζνζηάζκηζε κε αλνηρηέο ζύξεο ρσξίο ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα. 3. Δπηζθεπή πίλαθα ώζηε κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξνληθνύ δηαδξνκήο ν αλειθπζηήξαο λα κελ επαλέξρεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία πξηλ από ηελ παξέκβαζε αξκνδίνπ. 4. Απνθαηάζηαζε θσηηζκνύ θξεαηίνπ. 5. Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηώλ ζην ηζόγεην θαη ζηνλ 1 ν όξνθν. 6. Δλεξγνπνίεζε ηέξκαηνο δηαδξνκήο από ην έκβνιν. 7. Σνπνζέηεζε έλδεημε ζηάζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηνλ πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα. 8. Απνθαηάζηαζε θσηηζκνύ αζθαιείαο εληόο ηνπ ζαιάκνπ.

9 9. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 10. ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Δ. Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 2 οσ Γσμναζίοσ, Νεαπόλεως 7 Δ.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / 0 2ΣΑΔΗ (1ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,82m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 9/675 kg (-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΔΜΜΔΖ 2:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 4xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,00m x 0,00m 1 ΔΗΟΓΟx-/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,90m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ ΠΡΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ -() ΔΜΒΟΛΟ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ ΑΝΣΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ 1xΦ100x5,0x0(mm) s/n: / Φ400mm ΠΡΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ START ELEVATORS HYDRAULIK (L/min) 9,5(kW) s/n: ΑΡΠΑΓΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) s/n: ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T80x80x9 mm ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: - 0x- ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ STA.GE. HELLAS ΆΚΑΜΠΣΟΙ / ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΩΛΗΝΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) STEEL STEEL,Φ35

10 Δ.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ αλειθπζηήξα (κεραλνζηάζην θαη ζάιακνο). 2. Σελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθώλ από ην κεραλνζηάζην πνπ είλαη άζρεηα από ηελ εγθαηάζηαζε. 3. Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο ζηνλ πίλαθα «ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΚΗΝΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ». 4. Σνπνζέηεζε ρεηξαληιίαο, βάλαο απνκόλσζεο θαη καλόκεηξνπ ζην θαδάλη. 5. Δπηζθεπή πίλαθα ώζηε λα κελ εθηειεί επαληζνζηάζκηζε ρσξίο ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα (όηαλ είλαη γπξηζκέλνο ζε ζέζε ζπληήξεζεο). 6. Σνπνζέηεζε έλδεημεο ζηάζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηνλ πίλαθα. 7. Σνπνζέηεζε πξεζνζηάηε ρακειήο πίεζεο. 8. Ζ άληιεζε θαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ από ηα λεξά. Θα αιιαρηνύλ νη θώλνη ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ γηαηί δηαπηζηώζεθε όηη είλαη ζθνπξηαζκέλνη. 9. Αληηθαηάζηαζε «ξεβηδηόλ» ππζκέλα θξεαηίνπ. 10. Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηώλ κε άιιεο κε ζήκαλζε CE. 11. Σνπνζέηεζε θσηηζκνύ θξεαηίνπ. 12. Σν άλνηγκα εμαεξηζκνύ ζην θξεάηην. 13. Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ θώλνπ δνθηκήο αξπάγεο. 14. Αληηθαηάζηαζε βαιβίδαο ζξαύζεο εκβόινπ κε ζήκαλζε CE. 15. Σνπνζέηεζε επηθαζήζεσλ κε ζήκαλζε CE ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ. 16. Σνπνζέηεζε ζσιελαθίνπ ππεξρείιηζεο ζηελ θεθαιή ηνπ εκβόινπ. 17. Σνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ζθηθηεξσλ ζηα άθξα ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ. 18. Σνπνζέηεζε θαιύκαηνο ζηελ ηξνραιία θαη πείξσλ έλαληη εθηξνπήο ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ. 19. Δλεξγνπνίεζε ηέξκαηνο δηαδξνκήο από ην έκβνιν. 20. Σνπνζέηεζε «ξεβηδηόλ» ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ κε θνκβία ζπλερνύο πίεζεο, καληηάξη ζηνπ, ξεπκαηνδόηε θαη θνπδνύλη. 21. Αθύξσζε ζηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 22. Σνπνζέηεζε ζηεζαίσλ ύςνπο 0,70κ δεμηά θαη αξηζηεξά ζηε ζηέγε ηνπ ζαιάκνπ. 23. Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο ζην ζάιακν. 24. Καζαξηζκόο θαη ξύζκηζε αξπάγεο θαη θόληαθη ηεο. Γηαζθάιηζε πξηλ ηνλ επαλέιεγρν όηη κπινθάξνπλ θαη ηα δπν θπιηλδξάθηα ηεο αξπάγεο θαη όηη θόβεη ην θόληαθη αζθαιείαο. 25. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε.

11 26. Αληηθαηάζηαζε θνκβηνδόρνπ ζαιάκνπ θαη ηνπνζέηεζε λέαο κε θσο αζθαιείαο, θαη θνκβίν θνπδνπληνύ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε αλεμάξηεηε πεγή ξεύκαηνο (κπαηαξία). ηελ θνκβηνδόρν απηή ζα ηνπνζεηεζεί θαη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή θηι. πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεκείν ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Σ. Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 2 οσ Λσκείοσ, Τακίνθοσ 25 Σ.1 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΟΤ ΣΑΔΙ / ΓΙΑΓΡΟΜΗ / ΣΑΥΤΣ. ΘΑΛΑΜΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΩΝ / 0 3ΣΑΔΗ (2ΟΡΟΦΟ(ΟΗ)) / 6,90m / 0,63(m/s)(-) ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ / ΦΟΡΣΙΟ 8/600 kg (-) ΑΝΑΡΣΗΗ ΘΤΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΜΑΝΓΑΛΩΗ ΔΜΒΟΛΟ / ΣΡΟΥΑΛΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΒΑΛΒΙΓΑ ΘΡΑΤΗ ΑΝΣΛΙΑ (ΓΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ) ΑΡΠΑΓΗ ΔΜΜΔΖ 2:1 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ 6xΦ10mm ΘΑΛΑΜΟΤ: 0,90m x 2,00m 1 ΔΗΟΓΟxΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ/ ΦΡΔΑΣΟ: 0,90m x 2,00m ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΔ() EMHTA ΔΛΟΣ KLEEMANN 1xΦ90x5,0x3850(mm) s/n:34664 / Φ400mm KLEEMANN - s/n: KLEEMANN Σ ,0(L/min) 8,5(kW) s/n:33604 ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΘΟΓΟ: KLEEMANN - ΑΚΑΡΗΑΗΑ ΠΔΓΖΖ ΜΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΑΠΛΖ (ΚΑΘΟΓΟΤ) ΠΔΡΙΟΡΙΣΗΡΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΤ: 2xTYPE T89x62x16mm ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΘΑΛΑΜΟΤ: ELASTOGRAN 1xELASTIC, 1002 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΆΚΑΜΠΣΟΙ / ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΩΛΗΝΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ / ΦΟΡΔΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) STA.GE. HELLAS ELASTIC 1ST/SN,1

12 Σ.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1. Οινθιήξσζε ζεκάλζεσλ αλειθπζηήξα (κεραλνζηάζην θαη ζάιακνο). 2. Σελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθώλ από ην κεραλνζηάζην πνπ είλαη άζρεηα από ηελ εγθαηάζηαζε. 3. Ρύζκηζε by pass ζηα 45 bar. 4. Σνπνζέηεζε έλδεημεο ζηάζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηνλ πίλαθα. 5. Αληηθαηάζηαζε ξειέ γείσζεο. 6. Δπηζθεπή πίλαθα αλειθπζηήξα ώζηε λα κελ εθηειεί ν αλειθπζηήξαο επαληζνζηάζκηζε κε αλνηρηέο ηηο πόξηεο ρσξίο ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα. 7. Δλεξγνπνίεζε ηέξκαηνο δηαδξνκήο από ην έκβνιν. 8. Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε. 9. Αθύξσζε ζηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 10. ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Ε. Αναβάθμιζη-επιζκεσή μητανικού ανελκσζηήρα 6 οσ Γημοηικού, Υειμάρρας 9 Ε.1 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ-ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΑ & ΔΡΓΑΗΑ 1 Αληηθαηάζηαζε ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ 2 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληα πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο κε θαηλνύξγην αλεμάξηεην πεξηνξηζηήξα ηαρύηεηαο αλόδνπ - θαζόδνπ, ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ θαη ηνπ ηαλπζηήξα κε βάξνο, κε έγθξηζε CE ζθξαγηζκέλνο, κε ζεκαηλόκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο, έλδεημε ηαρύηεηαο ελεξγνπνίεζεο θαη θνληάθη πάλσ - θάησ. 3 Να γίλεη ζήκαλζε ησλ ζηάζεσλ από ην κεραλνζηάζην. Είηε λα ρξσκαηηζηνύλ ηα ζπξκαηόζρνηλα ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο ζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα ή λα ηνπνζεηεζεί ιακπάθη έλδεημεο ζηάζεο ζην πίλαθα. 4 Να εγθαηαζηαζεί θσο αζθαιείαο ζην ζάιακν ηνπ αλειθπζηήξα ην νπνίν καδί κε ην θνπδνύλη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο ζα ηξνθνδνηείηαη από επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία. 5 Σνπνζέηεζε ζπζθεπήο ηειεθώλνπ ή ηζνδύλακεο άιιεο δηάηαμεο εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα όπσο θαη ηεο γξακκήο ηειεθσληθνύ ζήκαηνο θαη ε ζύλδεζε ηνπο από πξόζθνξε ππάξρνπζα ηειεθσληθή ιήςε.

13 6 Να αληηθαηαζηαζεί ην θνληάθη ζην ςεπηνδάπεδν ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ 7 Τνπνζέηεζε πξννδεπηηθήο αξπάγεο αλόδνπ θαζόδνπ γηα πξνζηαζία θαηά ηελ ππεξηάρπλζε ηνπ ζαιάκνπ. 8 Τνπνζέηεζε ζπξώλ ζην ζάιακν ηνπ αλειθπζηήξα (πξνηείλεηαη ζύξεο BUS). Δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλν ζσζηά ην ζπαζηό δάπεδν θαη λα ιεηηνπξγεί ην ζπαζηό ρείινο Δαπέδνπ. 9 Να γίλεη αληηζηάζκηζε ηεο άεξγνπ ηζρύνο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 10 ύληαμε κειέηεο κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα ηνπ παξάζρεη όπνην ζρέδην ή άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη εηδάιισο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ζπιινγή ή δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ θαη δεκηνπξγία πιήξε ηερληθνύ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ππνβνιή ηνπ ζε αλαγλσξηζκέλν/θνηλνπνηεκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζην αξκόδην ηκήκα θαηαρώξεζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπλνιηθά απαηηνύκελε πίζησζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ παξαπάλσ ρνιείσλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ είθνζη δύν ρηιηάδσλ εθαηόλ ζαξάληα επξώ (22.140,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23%. Ζ ελ ιόγσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο Θα εθηειεζηεί εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο ή όπσο πεξηέρεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20/02/2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ

14 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ/ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ. Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 1 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Π Ρ Ο Μ Δ Σ Ρ Η Η Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 1ου Γυμνασίου ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 1 ΤΕΜ , , Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 4ου Λυκείου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 3ου Γυμνασίου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 5ου Γυμνασίου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 2ου Γυμνασίου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 2ου Λυκείου Αναβάθμιση-επισκευή ανελκυστήρα 6ου Δημοτικού 2 ΤΕΜ ,00 500,00 3 ΤΕΜ , ,00 4 ΤΕΜ , ,00 5 ΤΕΜ , ,00 6 ΤΕΜ , ,00 7 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ , , ,00 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/02/2014 ΔΘΔΩΡΖΘΖ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ O ΤΝΣΑΞΑ 20/02/2014 Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΔΘΔΩΡΖΘΖ ΣΖ O ΤΝΣΑΞΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 20/02/2014 ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/02/2014 ΠΤΡΗΓΩΝ ΠΤΡΗΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ' Γ' ΦΩΣΔΗΝΖ ΦΩΣΔΗΝΖ ΣΑΚΠΗΝΟΓΛΟΤ ΣΑΚΠΗΝΟΓΛΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΜΔ B' ΒΑΘΜΟ B'

15 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 7/2014 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Α.Σ. 1 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή ειεθηξνθίλεηνπ αλειθπζηήξα 1 οσ παξάγξαθνο Α ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Γσμναζίοσ, Αηησιίαο 31, όπσο Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΠΕΝΣΕ ΥΙΛΙΑΔΕ ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 5.400,00 Α.Σ. 2 Αναβάθμιζη-επιζκεσή ηλεκηροκίνηηοσ ανελκσζηήρα 4 οσ Λσκείοσ, Εαταρία Παπανηωνίοσ 13, όπως παράγραθος Β ηης Σετνικής Περιγραθής. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 500,00 Α.Σ. 3 Αναβάθμιζη-επιζκεσή σδρασλικού ανελκσζηήρα 3 οσ Γσμνασίοσ,. Καράγιωργα και Γερβενακίων, όπως παράγραθος Γ ηης Σετνικής Περιγραθής. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην:

16 ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΣΡΕΙ ΥΙΛΙΑΔΕ ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 3.200,00 Α.Σ. 4 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 5 οσ παξάγξαθνο Γ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Γσμναζίοσ, Λέιαο Καξαγηάλλε, όπσο Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΥΙΛΙΑ ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 1.300,00 Α.Σ. 5 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 2 οσ Γσμναζίοσ, Νεαπόιεσο 7, όπσο παξάγξαθνο Δ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΣΕΕΡΕΙ ΥΙΛΙΑΔΕ ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 4.200,00 Α.Σ. 6 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 2 οσ Λσκείοσ, Ταθίλζνπ 25, όπσο παξάγξαθνο Σ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΥΙΛΙΑ ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 1.400,00

17 Α.Σ. 7 Αλαβάζκηζε-επηζθεπή κεραληθνύ αλειθπζηήξα 6 οσ Γημοηικού, Υεηκάξξαο 9, όπσο παξάγξαθνο Ε ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. (1 ηεκ.) Σηκή αλά ηεκάρην: ΕΤΡΩ (Ολογράυως): ΔΤΟ ΥΙΛΙΑΔΕ ΕΤΡΩ (Αριθμητικώς): 2.000,00 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/02/2014 ΔΘΔΩΡΖΘΖ O ΤΝΣΑΞΑ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20/02/2014 ΠΤΡΗΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ' ΦΩΣΔΗΝΖ ΣΑΚΠΗΝΟΓΛΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ B'

18 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIKΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΖ Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαη θάζε άιιε εξγαζία ρσξίο πιηθά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ Αλειθπζηήξσλ ησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ ηνπ Γήκνπ ώζηε λα πηζηνπνηεζνύλ θαη λα θαηαρσξεζνύλ νη αλειθπζηήξεο ζηα εμήο Σρνιεία: 1 ο Γυμνάσιο, 4 ο Λύκειο, 3 ο Γυμνάσιο, 5 ο Γυμνάσιο, 2 ο Γυμνάσιο, 2 ο Λύκειο και 6 ο Δημοτικό. Αλαιπηηθόηεξα ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα: α) πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνζζήθεο κεηαηξνπέο βειηηώζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιηθώλ αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζηώλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο παξνύζαο Μειέηεο. β) νινθιεξώζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο. γ) πξαγκαηνπνηήζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαρώξεζή ηνπο ζηα Μεηξώα ηνπ Γήκνπ (θαηάξηηζε ηερληθνύ θαθέινπ, ζεώξεζε από ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο, θαηάζεζε ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θιπ). Όπνπ ζηε παξνύζα αλαγξάθεηαη «ΔΡΓΟΓΟΣΖ» λνείηαη ν «ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ», όπνπ δε «ΑΝΑΓΟΥΟ» απηόο πνπ ζα αλαθεξπρζεί πξνκεζεπηήο ησλ πιηθώλ ηεο πξνκήζεηαο. Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο ηζρύνπλ: 1. Ο Ν.2286/95 Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ.

19 2. Ο Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/95), «Πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3263/ Ο Ν.3463/06 Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο. 4. Ο Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α / ), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 5. Ζ Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξηζκό πξση / Δνιαίος Κανονιζμός Προμηθειών Ο.Σ.Α. (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) (ΦΔΚ Σ. Β αξ. 185/ ). 6. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α / ) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ». 7. Σν Π.Γ. 185/2007 «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α βαζκνύ». 8. Ο Ν. 3548/2007 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. Σν Π.Γ.166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο». 10. Ο Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 11. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/ ) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο». 12. Σε Οδεγία 95/16/ΔΚ, όπσο απηή ελζσκαηώζεθε ζην Διιεληθό Γίθαην κε ηελ ΚΤΑ νηθ 32803/1308/97 (ΦΔΚ 815Β/1997) 13. Σα Πξόηππα ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 81.x. 14. Ζ Κ.Τ.Α. Φ.Α. 9.2/ΟΗΚ.28425/08 (ΦΔΚ Β2604/ ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 15. O Καλνληζκόο EHE (ΔΛΟΣ ΖD384, ΦΔΚ 470/Β/ όπσο ΣΡΟΠΟΠΟΗΉΘΖΚΔ ΣΟ 2006). 16. Σν Β.Γ. 37/ / (ΦΔΚ 10 Α') 17. Σελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη ηεο παξνύζεο θαη εγθξίζεθε ε αληίζηνηρε Μειέηε πνπ ηνπο ζπλνδεύεη.

20 Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο, εγθύθιηνη θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο κε ηελ νλνκαζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα. Δηδηθόηεξα έρεη εθαξκνγή ε Κ.Τ.Α. Φ.Α. 9.2/ΟΗΚ.28425/08 (ΦΔΚ Β2604/ ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ε Σ.Π ΔΛΟΣ 81.x αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο, νη δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (ΓΟΚ), ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ, ηνπ Καλνληζκνύ Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ, ηα κέηξα πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ, ν Καλνληζκόο EHE (ΔΛΟΣ ΖD384, ΦΔΚ 470/Β/ ), ηα πξόηππα CEN-CENELEC, ηα πξόηππα IEC, ηα έγγξαθα ελαξκόληζεο CENELEC θαη ηα πξόηππα ISO. Όια ηα πιηθά ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE όπνπ απηό πξνβιέπεηαη. Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη : α) Ζ ύκβαζε β) Ζ Γηαθήξπμε γ) Ζ παξνύζα Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ δ) Ζ Οηθνλνκηθή (πξνϋπνινγηζκόο) Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ ε) Ο Πξνϋπνινγηζκόο-Πξνκέηξεζε ηεο Μειέηεο ζη) Σν Σηκνιόγην Μειέηεο δ) Ζ Σερληθή Έθζεζε Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΠΡΟΦΟΡΔ Οη ελδηαθεξόκελνη θαηαζέηνπλ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, ζηνλ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, Γ/ΝΖ: Λ. ΜΔΟΓΔΗΩΝ , ΣΖΛ.: & , FAX:.. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο Πξνζθνξάο ηνπο όπσο αλαιύεηαη ζηελ Γηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αθνξνύλ ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ για όλα ηα τολεία. Απνθιείνληαη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ κεκνλσκέλα είδε ή κεκνλσκέλε εγθαηάζηαζε.

21 Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗΜΩΝ ηελ ζπλνιηθή ηηκή θάζε πξνζθνξάο ελλνείηαη όηη ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο γεληθά νη θξαηήζεηο θαη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, παξάδνζε θαη ελαπόζεζε ή ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ζην ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ηνπ πιηθνύ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, ε εξγαζία γηα ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη θάζε άιιε εξγαζία, ππεξεζία θαη πιηθό πνπ ζα απαηηεζεί έζησ θαη εάλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαβάζκηζε θάζε αλειθπζηήξα θαη ηελ θαηαρώξηζή ηνπ. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΗΜΩΝ Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ αλαζεσξνύληαη γηα θαλέλα ιόγν. Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο: ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΔΩ Ο εμνπιηζκόο ζα παξαδνζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε πξνζεζκία καδί κε ηηο πξνβιεπόκελεο Μειέηεο, Σερληθνύο Φαθέινπο, Πηζηνπνηήζεηο θαη Καηαρσξήζεηο πνπ απαηηνύληαη. ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο παξαπάλσ παξαδόζεσο, είηε ζπλνιηθήο είηε ηκεκαηηθήο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο: ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΔΩ Ζ πξνζεζκία εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ηρεις (3) μήνες ην αξγόηεξν από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ην νπνίν επέρεη θαη ζέζε πξσηνθόιινπ εγθαηαζηάζεσο. ε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΑΚ - ΟΑΑ ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΛΩΗ Β. ΠΙΝΑΚΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 2 Οη ππνγξάθνληεο ελεξγνύληεο σο λόκηκνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΕΠΕΚΣΑΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΛΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ», ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 09/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Π Α Ρ Ο Υ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Ω Ν σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: 50413200-5 35111300-8 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 14643 / 735513 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 26-11-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΚ - ΟΑΑ Α.Σ. 29393 ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΛΩΗ Β. ΠΙΝΑΚΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 2 Οη ππνγξάθνληεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα