Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 365/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 4 η του µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 09:00, ήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 7. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΜΕΛΗ: ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Μεταβολές: Α) Ο ήµαρχος Πρόεδρος πριν την εισήγηση του 1 ου θέµατος, εισηγήθηκε για την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1) Συζήτηση και λήψη απόφασης για το έργο Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων στο ήµο Χαλανδρίου προϋπολογισµού ,00, 2) Ανάκληση διακήρυξης διαγωνισµού για το έργο Έργα επισκευής και καθαρισµού φρεατίων όµβριων υδάτων Α.Μ. 6/2014 και 3) Έγκριση ανάληψης δαπάνης. Η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη συζήτηση των ανωτέρω θεµάτων τα οποία και θα αποτελέσουν το 24 ο, 25 ο και 26 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. Μειοψήφησε η κα Κ. Καρατζά. Β) Το 9 ο θέµα αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη. Ο ήµαρχος Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υποβλήθηκε η µε αριθ. πρωτ / εισήγηση του τµήµατος Προµηθειών & ιαχείρισης υλικού της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης στην οποία αναφέρονται τα εξής: Λόγω της κατάργησης του Νοµικού Προσώπου Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Χαλανδρίου, σύµφωνα µε την απόφαση 336/ του ηµοτικού Συµβουλίου και το ΦΕΚ 2871 Β / , δεν εκδόθηκε χρηµατικό ένταλµα για την Απόδοση Παγίας Προκαταβολής Ο.Ε Μας υποβάλλονται τα παρακάτω 79 τιµολόγια µε το συνολικό ποσό , Τρεις Χιλιάδες Τρακόσια Εβδοµήντα ευρώ και Ενενήντα λεπτά τα οποία έχουν εξοφληθεί και θα πρέπει να εγκρίνουµε προς συµπλήρωση και απόδοση µέρους ποσού της Παγίας Προκαταβολής.

2 Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει προς συµπλήρωση και απόδοση µέρους ποσού της Παγίας Προκαταβολής του κατηργηµένου Νοµικού Προσώπου Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Χαλανδρίου, ως o κατωτέρω πίνακας: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡ. ΤΙΜ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ Κ.Α. ΑΡ. ΑΠΟ. 1 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. Προµήθεια ειδών catering /3/ ,75 2 BAZAAR A.E. Προµήθεια ειδών catering /4/2013 9,92 3 ΓΚΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Προµήθεια πασχαλινών αυγών ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ για το παραµύθι της Πέµπτης 78 25/4/ ,17 στη Βιλ/κη "Μ. Βασιλόπουλος" 4 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών catering /4/ ,14 5 JUMBO A.E. Προµήθεια ειδών catering /4/ ,42 6 ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ Προµήθεια ειδών catering /4/ ,87 7 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών catering /4/2013 9,50 8 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ. ΦΑΡΑΩ Προµήθεια υφάσµατος για την ΥΛΙΚΑ ΜΟ ΙΣΤΡΩΝ εκδήλωση "Μελωδική σπονδή στη ποιήση" 42 25/4/ ,70 9 ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Εκπαιδευτικό σεµινάριο σε µαθητές 10 "ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ" ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ στη Βιβλιοθήκη 81 23/4/ , Προµήθεια ειδών χαρτοπωλείου για ΑΝ ΡΕΑΣ Χ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριότητες της Παιδ. Βιβλιοθήκης /4/ , ΙΠΛΑΡΗΣ - Σ. ΗΜΟΥΛΑ Ο.Ε. Προµήθεια ειδών χαρτοπωλείου για ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ πασχαλινές κατασκευές στην Βιβλιοθήκη /4/ ,65 12 ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Εκπαιδευτικό σεµινάριο σε µαθητές στη Βιβλιοθήκη 80 23/4/ , ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών catering /5/203 43,02 14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Προµήθεια ειδών catering για την λήξη του 8ου Μαραθώνιου Παιδικής Ανάγνωσης /6/ ,05 15 ΑΦΟΙ ΗΜ. ΑΠΑΛΙ Η Ο.Ε. Προµήθεια ειδών catering 60 24/5/ ,42 16 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών catering /9/ ,65 17 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Προµήθεια αναµνηστικής κονκάρδας τεµ. 60 για το Φεστιβάλ Ρεµατιάς /7/ ,11 18 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών catering 72 19/6/2013 7,92 19 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών catering /6/ ,12 20 ΓΚΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Προµήθεια ειδών catering ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Παιδική /10/ ,44 Βιβλιοθήκη & Λέσχη Ανάγνωσης 21 LIBRO A.E. - Βιβλιοπωλειο Προµήθεια βιβλίων τεµ. 2 για την 22 Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία Α.Ε. Προµήθεια βιβλίων τεµ. 2 για την 820,43 Βιβλιοθήκη /5/ ,01 Βιβλιοθήκη /4/ ,50 23 Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία Α.Ε. Προµήθεια βιβλίων τεµ /6/ ,68 24 LIBRO A.E. - Βιβλιοπωλειο Προµήθεια βιβλίου τεµ /7/2013 7,00 25 LIBRO A.E. - Βιβλιοπωλειο Προµήθεια βιβλίων τεµ /7/ ,00 26 Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία Α.Ε. Προµήθεια βιβλίων τεµ /3/2013 6,12

3 27 Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία Α.Ε. Προµήθεια βιβλίων τεµ /4/ ,15 28 Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία Α.Ε. Προµήθεια βιβλίων τεµ /10/ ,30 29 "Πολιτεία" Βιβλιοπωλείο Προµήθεια βιβλίου τεµ. 1 για την βιβλιοθήκη /3/2013 7,92 30 VODAFONE Προµήθεια κινητού τηλεφ. Για το ,68 Θέατρο Ρεµατιάς /5/ ,90 99,90 Α.Ε. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος /6/ , TECHNOCOPY Α.ΧΑΛΑΜΑΝ ΑΡΗΣ Προµήθεια αυτοκόλληατα, 1 σφραγίδα για το έντυπο πρόγραµµα του Φεστιβάλ Ρεµατιάς /7/ ,30 33 TECHNOCOPY Α.ΧΑΛΑΜΑΝ ΑΡΗΣ Προµήθεια αυτοκόλληατα, 2 σφραγίδα για το έντυπο πρόγραµµα του Φεστιβάλ Ρεµατιάς /7/ ,80 34 ΠΛΑΙΣΙΟ COMUTERS Προµήθεια γραφικής ύλης 86,10 για το σεµινάριο"παίζοντας" /4/2013 8,01 35 TECHNOCOPY Α.ΧΑΛΑΜΑΝ ΑΡΗΣ Φωτοτυπίες τεµ. 5 για τα "Καλλισπέρεια" /6/2013 4,99 36 TECHNOCOPY Α.ΧΑΛΑΜΑΝ ΑΡΗΣ Φωτοτυπίες τεµ. 15 για τα "Καλλισπέρεια" /6/ ,99 37 Α.Ε. Προµήθεια ποντικιών τεµ /10/ ,02 38 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 39 ΣΑΡΑΓΟΥ ΑΣ Ι. & Γ. & Ο.Ε. 40 ΣΙ ΕΡΑΚΗΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Επισκευή κλιµατιστικού για την Παιδική 41 ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ - Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Προµήθεια υδραυλικών για την Παιδική 42 ΣΙ ΕΡΑΚΗΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Επισκευή 2 κλιµατιστικών για την Παιδική 248,11 Προµήθεια ειδών χρωµ/είου για τη Βιβλιοθήκη 39 12/6/ ,06 Προµήθεια ειδών χρωµ/λείου για τη Βιβλιοθήκη /5/ ,51 Βιβλιοθήκη 20 9/9/ , Βιβλιοθήκη /8/ ,35 Βιβλιοθήκη 23 19/9/ , TECHNOCOPY Α.ΧΑΛΑΜΑΝ ΑΡΗΣ Φωτοτυπίες τοπογραφικά σχέδια Θεάτρου /5/2013 4,35 44 Public Προµήθεια headset microsoft 294 7/6/ ,90 Προµήθεια mouse και usb για την 45 Α.Ε. Βιβλιοθήκη /6/ ,00 46 Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία Α.Ε. Προµήθεια γραφικής ύλης /7/ ,32 47 "γραπτό" Βιβλιοπωλείο Προµήθεια γραφικής ύλης /7/2013 6,00 48 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια γραφικής ύλης /9/ ,74 49 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια γραφικής ύλης /8/2013 3,30 50 Α.Ε. Προµήθεια mouse τεµ /9/ ,98 51 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίµων /9/ ,27 52 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών καθαριότητας για την Παιδική Βιβλιοθήκη /7/ ,48 53 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών καθαριότητας για την 54 Libo Care Α.Ε. Προµήθεια καθαριστικών για το Αετοπούλειο 55 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ Απεντόµωση και µυοκτονία στην Παιδική 56 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ 57 Libo Care Α.Ε. Προµήθεια καθαριστικών για το Αετοπούλειο 338,02 182,86 Παιδική Βιβλιοθήκη /7/ ,11 και την Παιδική Βιβλιοθήκη /6/ ,82 Βιβλιοθήκη /7/ , Απεντόµωση και µυοκτονία για το Αετοπούλειο /9/ , και την Παιδική Βιβλιοθήκη /8/ ,66 58 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών catering /9/ ,69 59 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Προµήθεια ειδών catering /10/2013 9,11 425,87

4 Α.Ε. Εγκατάσταση Η/Υ HP Touchsmart /5/ , Επισκευή εκτυπωτή & ρυµθισεις για την Παιδική Βιβλιοθήκη 64 5/9/ , Επισκευή µέσω αποµακρυσµένης διαχείρισης για την βιβλιοθήκη του Αετοπούλειου /9/ , ,40 Α.Ε. Προµήθεια αναλωσίµων µελάνια τεµ /7/ ,51 64 ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ Φωτοτυπίες αφίσες τεµ. 150 ΗΛΙΑΣ ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ για τις εκδηλώσεις "Παίζοντας" "4η Συνάντηση Χορωδιών" /4/ , "Εκδήλωσεις για το πάσχα" 65 ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ Φωτοτυπίες αφίσες & προσκλήσεις ΗΛΙΑΣ ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ τεµ. 40 για την έκθεση ζωγραφικής /2/ , "Φως... στο Μαύρο" 66 ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ Φωτοτυπίες προσκλήσεις για τις ΗΛΙΑΣ ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ εκδηλώσεις του πάσχα τεµ /3/2013 6, ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ Φωτοτυπίες για εκδηλώσεις ΗΛΙΑΣ ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ τεµ /4/2013 7, Προµήθεια µελάνια τεµ /5/ ,51 Προµήθεια µελάνια τεµ /9/ ,02 Προµήθεια toner για εκτυπώτη του Αετοπούλειου 88 3/10/ ,00 71 ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ Φωτοτυπίες τεµ. 40 αφίσα για συναυλία ΗΛΙΑΣ ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ Λουδοβίκου στο Θέατρο Ρεµατιάς /9/ , ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ ΗΛΙΑΣ Φωτοτυπίες τεµ. 50 αφίσα "4 εικαστικές ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ φωνές" /10/ , ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ ΗΛΙΑΣ Φωτοτυπίες τεµ. 50 αφίσα "Ελληνική ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ Παράδοση" /11/ , ,05 COSMOTE - ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Προµήθεια CK PROMO (κάρτα sim) 537 3/7/2013 6,00 75 ACS COURIER Μεταφορικά /7/2013 6, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Προµήθεια καφετιέρας για την Παιδική Βιβλ /9/ ,00 77 Π. ΣΙΑΓΚΡΗΣ & ΣΙΑ Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 263,87 6,00 6,70 19,00 εξοπλισµού /4/ ,98 Εγκατάσταση αντιβιοτικού - καθαρισµός αρχείων 32,98 ελέγχος Η/Υ /5/ , ,00 Ετήσια συνδροµή για την ασφάλεια του Αετοπούλειου /10/ , ,00

5 Η κ. Α. Καζάνη ψήφησε Λευκό. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 365/2014. Ανατίθεται στο ήµαρχο η περαιτέρω ενέργεια. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 12/06/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β436ΩΗΔ-ΩΧΑ Αριθ. Απόφασης 443/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΔ-ΠΧ3 Αριθ. Απόφασης 64/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /214 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 544/214 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισµού του ήµου Ο.Ε.213 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα