ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. εισαγωγή"

Transcript

1 Ο ΟΣ Γ ΚΥΖΗ

2 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγή Υπάρχει στις µέρες µας η ανάγκη για διαφύλαξη των πολεοδοµικών αξιών, εκείνων που συνιστούν την ταυτότητα του τόπου. Προκειµένου να γίνει κάτι τέτοιο, οι αξίες αυτές οφείλουν να διερευνηθούν ως προς τα πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής που προκαλούν στους χρήστες, καθώς και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι τελευταίοι εκφράζουν τη σχέση τους µε την πόλη. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο της αναγνώρισης της φυσιογνωµίας της πόλης εντάσσεται και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας που εστιάζει στην ανάγνωση της ενότητας που αποτελούν η οδός και η πλατεία Γκύζη της οµώνυµης συνοικίας της Αθήνας. Πιο συγκεκριµένα, αντικείµενο της εργασίας είναι η αναγνώριση του δρόµου, της πλατείας Γκύζη και της γύρω περιοχής µέσω αναλυτικών εννοιών εργαλείων κατανόησης του χώρου. Φυσικά η «ανάγνωση» του δρόµου δεν µπορεί να περιορίζεται µόνο στην ανάλυση του συγκεκριµένου δρόµου, αλλά είναι ανάγκη κάθε φορά να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο δρόµος είναι τµήµα µιας ευρύτερης χωρικής ενότητας. Στην περίπτωση µιας πόλης ο δρόµος αποτελεί τµήµα του αστικού ιστού και αναπόφευκτα επηρεάζεται και επηρεάζει τη µορφή και τη λειτουργία του. Επίσης, πέρα από τη χωρική διάσταση του θέµατος ο χρόνος, καθώς επίσης και διάφοροι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες, επιδρούν στη φυσιογνωµία του και τον νοηµατοδοτούν. Εποµένως προκύπτει η ανάγκη της καταγραφής διαφόρων χαρακτηριστικών του, τα οποία αν και δεν φαίνονται έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Στο πλαίσιο της εργασίας, την ερµηνεία και εκτίµηση ακολουθεί η επιλογή των κατευθυντήριων γραµµών που µπορούν να οδηγήσουν, όχι µόνο στην ανάδειξη και προστασία µιας υπάρχουσας ή έστω λανθάνουσας φυσιογνωµίας, αλλά και στην αναβίωση στοιχείων από καιρό εξαφανισµένων ή νεκρών. 96

3 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ µεθοδολογία Η ανάλυση της φυσιογνωµίας της περιοχής µελέτης αφορά στη µοναδικότητα, στην ταυτότητα προσωπικότητά της, όπως αυτή διατυπώνεται και εµφανίζεται µέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου της. Παράλληλα, η φυσιογνωµία µορφοποιείται µέσα από εκφράσεις ατοµικές ή συλλογικές, που µπορούν να αναλυθούν σε δράση, κίνηση και στάση. Με βάση τα παραπάνω, η µεθοδολογία της «ανάγνωσης» της περιοχής µελέτης στηρίχθηκε σε διαδοχικές προσεγγίσεις του (approximations) 1. Έτσι, η αναγνώριση κατανόηση της συγκρότησης της περιοχής µεθοδολογικά πραγµατοποιείται κατά ορισµένους άξονες που κατ αρχήν επιλέγονται µέσα από τις ως τώρα διατυπωµένες θεωρίες. Κατά τη διαδικασία της έρευνας χρησιµοποιούνται ορισµένα εργαλεία (συστηµατική παρατήρηση, συζητήσεις µε γνώστες της περιοχής, κωδικοποίηση προσωπικής εµπειρίας και βιωµάτων, βιβλιογραφική διερεύνηση κλπ) και οι αρχικοί θεωρητικοί άξονες τροποποιούνται από τη νέα γνώση. Τα στάδια σύλληψης της µεθοδολογίας διερεύνησης για την αναγνώριση της οδού και πλατείας Γκύζη είναι τα εξής: α) ανάγνωση των φυσικών (τεχνητών) στοιχείων της περιοχής (θέση στην πόλη και στο οδικό δίκτυο, γεωµετρικά χαρακτηριστικά). β) προσδιορισµός της λειτουργικής ικανότητας, της οικονοµικής υπόστασης ή ακόµα και στοιχείων όπως η υγιεινή της κατάστασης. Έτσι, η ανάγνωση αφορά την ιστορία, τις άτυπες δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις, τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ κατασκευασµένων στοιχείων, λειτουργιών, ατόµων και οµάδων που συναποτελούν τον αστικό ιστό. γ) προσπάθεια κατανόησης και βίωσης του «τόπου», της συνάρθρωσης δηλαδή του χώρου µε το χρόνο, διερευνώνται στόχοι και διαδικασίες παρέµβασης σε σχέση µε τις έννοιες «υποβάθµιση αναβάθµιση». Η τελική διατύπωση των αποτελεσµάτων της έρευνας έχει τη µορφή µιας αφήγησης που προσπαθεί να συνθέσει τα παραπάνω και να αποδείξει σχέσεις µεταξύ τους. Για τη διευκόλυνση της έρευνας, σε πολλές περιπτώσεις εξετάζεται χωριστά η κάθε υποενότητα της περιοχής µελέτης και τελικά γίνεται µια προσπάθεια συνολικής θεώρησης της περιοχής δεδοµένης της 1 βλ. και Lefebvre, 1967, «Το ικαίωµα στην Πόλη» αλληλεξάρτησης που υπάρχει προκειµένου να δοθούν κατευθύνσεις παρέµβασης στην περιοχή. Σηµειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισµό των κατάλληλων παρεµβάσεων είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη κατανόηση της περιοχής (ανάγνωση) και για το λόγο αυτό η εργασία δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην κατεύθυνση αυτή, ενώ οι προτεινόµενες παρεµβάσεις έχουν τη µορφή γενικών κατευθύνσεων. Η αναγνώριση της φυσιογνωµίας της περιοχής µελέτης στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην επιτόπια παρατήρηση της εικόνας της και των όσων διαδραµατίζονται σε αυτή, καθώς επίσης και σε συνεντεύξεις ή καλύτερα συζητήσεις µε κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι στην ουσία βιώνουν το χώρο µέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερη χρήσιµη ήταν η συµβολή των ντόπιων ηλικιωµένων κατοίκων της περιοχής που παρείχαν πληροφορίες για την ιστορία και την εξέλιξη της συνοικίας και της περιοχής µελέτης. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η πολεοδοµική µελέτη αναβάθµισης που εκπονείται από το ήµο Αθηναίων. Η µελέτη αυτή, αν και δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, δίνει µια αρκετά αναλυτική εικόνα της συνοικίας (και την οδού και πλατείας Γκύζη). Σίγουρα όµως τα στοιχεία που παραθέτει δεν είναι αρκετά για την «ανάγνωση» που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της εργασίας. Εξάλλου, στην πόλη ο δρόµος, η πλατεία, οι κοινόχρηστοι χώροι γενικότερα, είναι ένα βασικό στοιχείο µε πολλαπλά περιβάλλοντα, που δύσκολα αναλύονται πλήρως 2. Η αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας δεν προσέφερε σηµαντική γνώση σχετικά µε την περιοχή µελέτης, αφού διαπιστώθηκε ότι λίγα πράγµατα έχουν γραφτεί ειδικά για τη συνοικία Γκύζη. Παρόλα αυτά, αναφορές στην Αθήνα γενικότερα ή ακόµα και σε γειτονικές του Γκύζη συνοικίες, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις συντέλεσαν στην καλύτερα κατανόηση της περιοχής. 2 On Streets, Anderson,

4 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ α κεφάλαιο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ 1. Θέση στην πόλη και στο οδικό δίκτυο Η οδός Γκύζη ξεκινάει από την πλατεία Γκύζη και καταλήγει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η ενότητα οδός Γκύζη - πλατεία Γκύζη, αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται το κέντρο της οµώνυµης συνοικίας. Ταυτόχρονα, ο οδός Γκύζη και ο δρόµος που περνάει γύρω από την πλατεία αποτελούν τµήµα του βασικού οδικού δικτύου της συνοικίας. Σε σχέση µε το οδικό δίκτυο της Αθήνας η οδός Γκύζη αποτελεί συλλεκτήρια οδό. Επιπλέον, τόσο η οδός Γκύζη όσο και ο δρόµος που περνάει γύρω από την πλατεία αποτελούν µέρος της διαδροµής που ακολουθεί το λεωφορείο που συνδέει την συνοικία µε το κέντρο της Αθήνας. Ο ρόλος του εν λόγω δρόµου και της πλατείας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός εξαιτίας κυρίως των λειτουργιών που συγκεντρώνουν, έστω και αν η επιρροή τους περιορίζεται στο επίπεδο της συνοικίας 3. Παράλληλα, σηµαντική είναι η επίδραση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και η αλληλεξάρτηση µε τις οδούς Ιπποκράτους και Χαριλάου Τρικούπη. Η πρώτη αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους κατοίκους της συνοικίας (λόγω του υπερτοπικού της χαρακτήρα, αλλά και για ιστορικούς λόγους, αφού ανέκαθεν συγκέντρωνε κατοίκους της συνοικίας για περίπατο, αναψυχή ή µετακίνηση προς άλλα σηµεία του λεκανοπεδίου), αλλά και ισχυρό όριο (λόγω των µεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων και την νησίδας). Οι οδοί Ιπποκράτους και Χ. Τρικούπη 3 Στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της Αθήνας η ευρύτερη περιοχή της οδού και πλατείας Γκύζη χαρακτηρίζεται ως πολεοδοµικό κέντρο συνοικίας που επιτρέπει την εγκατάσταση των εξής χρήσεων: κατοικία, ξενοδοχεία, ξενώνες, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης-αναψυχής, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, κτίρια και γήπεδα στάθµευσης, πρατήρια βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών (βλ. π.δ. 166/ /87). αποτελούν τους άξονες σύνδεσης της συνοικίας µε το κέντρο της Αθήνας (λόγω της ύπαρξης νησίδας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που δεν επιτρέπει στα οχήµατα να περάσουν απέναντι από οποιοδήποτε σηµείο). Αξίζει επίσης στο σηµείο αυτό να αναφερθεί το γεγονός ότι παρά την εγγύτητα των οδών Γκύζη, Ιπποκράτους, Χ. Τρικούπη και της Λ. Αλεξάνδρας τα χαρακτηριστικά τους ως προς τη λειτουργία του χώρου και τις δραστηριότητες και χρήσεις που συγκεντρώνουν διαφέρουν αισθητά. Σηµαντικός παράγοντας αυτής της διαφοροποίησης είναι αδιαµφισβήτητα η Λ. Αλεξάνδρας, η οποία εξαιτίας των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της και των κυκλοφοριακών φόρτων που συγκεντρώνει λειτουργεί ως φράγµα. 2. Η ιστορία η µνήµη 2.1. Η ευρύτερη περιοχή Η συνοικία Γκύζη αποτελεί µια από τις κεντρικές συνοικίες του ήµου Αθήνας. Οριοθετείται νότια από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (µια από τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αθήνας, η οποία αποτελεί το όριο του δακτυλίου), δυτικά από το Πεδίο του Άρεως (εκτεταµένος χώρος πρασίνου που φιλοξενεί κατά καιρούς ποικίλες δραστηριότητες), ανατολικά από τη συνοικία των Αµπελοκήπων και βόρεια από την περιοχή του Πολυγώνου και τα Τουρκοβούνια. Ανατρέχοντας κανείς σε παλιούς χάρτες της Αθήνας διαπιστώνει ότι η συνοικία του Γκύζη αποτελεί ένα σχετικά νέο τµήµα του ήµου Αθήνας, το οποίο άρχισε να διαµορφώνεται στο τέλος του 19 ου ή στις αρχές του 20 ου αιώνα. Αναφέρεται µάλιστα ότι η πλατεία Γκύζη διαµορφώθηκε σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα από τη διάνοιξη της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και των οικοδοµικών τετραγώνων που βρίσκονται κοντά σε αυτή. Μέσα στο χρόνο η ρυµοτοµία της περιοχής παρέµεινε σε γενικές γραµµές αµετάβλητη. Φυσικά οι δρόµοι ασφαλτοστρώθηκαν και φτιάχτηκαν τα πεζοδρόµια. Εκείνο όµως που άλλαξε ριζικά είναι η µορφή των κτιρίων. Τα περισσότερα µονώροφα ή διώροφα κτίρια σταδιακά αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες, ως απάντηση στο µεγάλο ρεύµα αστυφιλίας που εκδηλώθηκε κατά τη δεκαετία του Την περίοδο εκείνη σύµφωνα και µε αφηγήσεις κατοίκων της περιοχής η συνοικία Γκύζη άρχισε να αναπτύσσεται πληθυσµιακά, µε όλα τα επακόλουθα όσον αφορά τη δόµηση, τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων αλλά και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της. Οι πρώτοι νέο-εγκατασταθέντες - τότε - στη συνοικία προέρχονταν κυρίως 98

5 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ από την Άνδρο και την Τήνο. Η εξήγηση που δίνεται για την ύπαρξη αυτού του συγκεκριµένου ρεύµατος εσωτερικών µεταναστών προς το Γκύζη είναι ότι η εν λόγω συνοικία ήταν από τις κοντινότερες στη Ραφήνα, όπου έφτανε το καράβι από τα νησιά αυτά. Επίσης, παράγοντας προσέλκυσης πληθυσµού από την Άνδρο ήταν και το γεγονός ότι ένας από τους πρώτους µεγάλους εργολάβους στην περιοχή ήταν από την Άνδρο, οπότε οι νέοι κάτοικοι που προέρχονταν από την Άνδρο ήταν επόµενο να αναζητήσουν τον συµπατριώτη τους που θα τους βοηθούσε 4. Οι νέοι κάτοικοι της συνοικίας άρχισαν να εγκαθίστανται κυρίως περιφερειακά (προς την περιοχή του Πολυγώνου). Εκεί άρχισαν να χτίζουν τα σπίτια τους άλλοτε νόµιµα και άλλοτε καταπατώντας εκτάσεις και να προσπαθούν να φτιάξουν µια καλύτερη τύχη. Η µεγάλη οικοδοµική δραστηριότητα άρχισε λίγο µετά την περίοδο της δικτατορίας. Το «φαινόµενο» της αντιπαροχής ήταν σε έξαρση την εποχή εκείνη 5. Έτσι, οι περισσότερες µονοκατοικίες του Γκύζη κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες. Ο συντελεστής δόµησης που ίσχυσε από το 1960 και µετά επέτρεπε την ανέγερση µέχρι και επταόροφου κτιρίου. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι παρά το ρεύµα µεταναστών από τα νησιά, η αρχιτεκτονική των κτιρίων δεν επηρεάστηκε από το παραδοσιακό νησιώτικο ύφος. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι το ρεύµα µετανάστευσης ήταν µαζικό και οι νέοι κάτοικοι στεγάζονταν σε διαµερίσµατα. Σήµερα οι λίγες µονοκατοικίες και τα λίγα χαµηλά κτίρια που απέµειναν υποχωρούν µπροστά στο κέρδος που αποφέρει η ανέγερση µιας πολυκατοικίας στη θέση τους. Παρόλα αυτά, στον αστικό ιστό της περιοχής συνεχίζουν να διατηρούνται αρκετά παλιά µονώροφα ή διώροφα κτίρια. Κάποια από αυτά στεγάζουν εµπορικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες αναψυχής. Κάποια άλλα ερηµώνουν αφού οι ηλικιωµένοι κάτοικοί τους δεν είναι σε θέση να τα συντηρήσουν. υο είναι καθώς φαίνεται οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στη διατήρηση αυτών των «µνηµείων» µιας προηγούµενης εποχής: α) συναισθηµατικοί λόγοι που συνεπάγονται την άρνηση των ιδιοκτητών (ηλικιωµένων κυρίως) να δώσουν το οικόπεδό τους αντιπαροχή και 4 Λέγεται από πολλούς ότι ο εν λόγω εργολάβος καταπάτησε µεγάλη έκταση των Τουρκοβουνίων και καταχράστηκε τη γη δυο ανύπαντρων αδελφών που είχαν στην ιδιοκτησία τους µια πολύ µεγάλη έκταση. Στη συνέχεια χώρισε τη γη σε µικρότερα οικόπεδα και τα πούλησε. 5 Βαϊου-Μαντουβάλου-Μαυρίδου, 1999, Η µεταπολεµική ελληνική πολεοδοµία, µεταξύ θεωρίας και συγκυρίας Εικόνα 1: Παλιά κατοικία της οδού που διατηρείται µέχρι σήµερα β) πολεοδοµικοί λόγοι: Το γεγονός ότι η καθυστέρηση της παραχώρησης του οικοπέδου για αντιπαροχή (π.χ. εξαιτίας ασυµφωνία κληρονόµων κλπ), σε συνδυασµό µε το µικρό σχετικά µέγεθος των ιδιοκτησιών, είχε σαν αποτέλεσµα να χτιστούν στα γύρω οικόπεδα πολυκατοικίες και τελικά να µην πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εναποµείναν οικόπεδο ώστε να κτιστεί κτίριο µε περισσότερους ορόφους. Η σύγχρονη συνοικία Γκύζη αποτελεί µια εξαιρετικά πυκνοδοµηµένη περιοχή µεταξύ των λόφων του Αττικού Άλσους και του Λυκαβηττού. Στο νότιο τµήµα της, προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι σχεδόν επίπεδη, ενώ από το ύψος της πλατείας Γκύζη και προς βορρά εµφανίζει έντονο ανάγλυφο εδάφους και µεγάλες κλίσεις, σε ποικίλες κατευθύνσεις. Αξίζει στο σηµείο αυτό να παρατηρήσει κανείς ότι η κάτοψη του πολεοδοµικού ιστού της συνοικίας ακολουθεί σε γενικές γραµµές ένα σχήµα κανάβου, το οποίο όµως ανάλογα µε το ανάγλυφο του εδάφους σε πολλά σηµεία παρεκκλίνει της κανονικότητάς του. Έτσι, στο βορειότερο τµήµα που οι κλίσεις είναι µεγαλύτερες τα οικοδοµικά τετράγωνα διαφοροποιούνται ως προς το µέγεθος και το σχήµα τους και ο κάναβος έχει µια στροφή σε σχέση µε τον κάναβο που σχηµατίζει ο πολεοδοµικός ιστός στο νότιο τµήµα της συνοικίας. Η περιοχή δεν περιλαµβάνει εκτεταµένους χώρους πρασίνου, αλλά περιβάλλεται από σηµαντικούς πνεύµονες πρασίνου (της Ευελπίδων, του Αττικού Άλσους και του Λόφου Φινοπούλου). Στο βόρειο τµήµα η ανοικοδόµηση είναι έντονη, σε αντίθεση µε το νότιο τµήµα (στο οποίο ανήκει και η οδός και πλατεία Γκύζη) όπου η ανοικοδόµηση έχει πλέον συντελεσθεί. Κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας συγκεντρώνονται κεντρικές λειτουργίες (εµπόριο, γραφεία, διοίκηση) που έχουν εκτοπίσει σε µεγάλο βαθµό την κατοικία. Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή επικρατεί η κατοικία. 99

6 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ένα από τα πιο έντονα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή είναι η στάθµευση. Ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτηµα θα γίνει στη συνέχεια. Η συνοικία συγκεντρώνει ως επί τω πλείστον πληθυσµό µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων, πιθανά λόγω των σχετικά υποβαθµισµένων συνθηκών διαβίωσης (πυκνή δόµηση, περιορισµένη παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος, έλλειψη χώρων στάθµευσης κλπ). Στους κατοίκους της τα τελευταία χρόνια ήρθε να προστεθεί και ένας αριθµός οικονοµικών µεταναστών (Αλβανοί, Ρώσοι, «µαύροι» κλπ), οι οποίοι αναζητούν µια καλύτερη τύχη µακριά από την πατρίδα του και σιγά σιγά προσπαθούν να ενσωµατωθούν στην πόλη Η περιοχή µελέτης Η µορφή που παίρνει ο χώρος µέσα στο χρόνο επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Όπως υποστηρίζει και η Dolores Hayden στο The power of place τόσο η αντίληψη του κράτους που κάθε φορά κυβερνάει όσο και η καθηµερινή ζωή των κατοίκων καταγράφονται στην πόλη. Έτσι για παράδειγµα το σκέπασµα των ρεµάτων, οι στοές στα ισόγεια των πολυκατοικιών, η µορφή κατοικιών, οι χρήσεις γης που εγκαθίστανται αποτελούν στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε την πολιτική βούληση και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων. Στην πόλη όµως δεν καταγράφεται µόνο αυτή η ιστορία. Η πόλη αποτελεί παράλληλα και τόπο συλλογικής µνήµης 6. Καθένας θυµάται και αναγνωρίζει στην πόλη διαφορετικά πράγµατα και για το λόγο αυτό η πόλη δεν µπορεί εύκολα να αναπαρασταθεί ως ένα ενιαίο σύνολο, ενώ θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι µορφοποιείται ως εικόνα µε πολλές διαφορετικές πινελιές. Όσον αφορά την περιοχή µελέτης, ήδη αναφέρθηκε, ότι η δηµιουργία της συνοικίας Γκύζη εντοπίζεται στα τέλη του 19 ου ή στις αρχές του 20 ου αιώνα. Μέχρι και τη δεκαετία του 1950 η περιοχή ήταν αρκετά αραιοδοµηµένη. Τα περισσότερα κτίρια ήταν µονοκατοικίες, χωρίς ανέσεις 7. Είχαν χοντρούς πέτρινους τοίχους και οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ξύλινα µε γρίλιες. Στα τζάµια των παραθύρων οι νοικοκυρές κρεµούσαν ωραία χειροποίητα κουρτινάκια. Στις περισσότερες αυλές που υπήρχαν πολλά σπιτάκια και πηγάδι ήταν φυτεµένες καλαµιές, συκιές και πολλές γλάστρες µε λουλούδια που µοσχοµύριζαν. Οι πολυκατοικίες ήταν σπάνιες. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζονταν όλοι µεταξύ τους: χαιρετούσαν ο ένας τον άλλον στο δρόµο και οι διαπροσωπικές σχέσεις ήταν γενικά έντονες. Επί της οδού Γκύζη υπήρχαν δυο φούρνοι, το φαρµακείο που ακόµη διατηρείται ως χρήση στη διασταύρωση µε την οδό Ροϊδη, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, µανάβικα. Στην οδό Μοµφεράτου (κάθετη της οδού Γκύζη) βρισκόταν το κατάστηµα του παγοπώλη 8 και του καρβουνιάρη της περιοχής. Οι τράπεζες που σήµερα υπάρχουν στην οδό Γκύζη εγκαταστάθηκαν τα Εικόνα 2: Η σηµερινή εικόνα της περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα δόµησης (οδός Ρόϊδη) 6 Boyer M., 1994, The city of collective memory 7 Σύµφωνα µε αφηγήσεις ντόπιων κατοίκων, το νερό έφτασε στα σπίτια γύρω στο Πιο πριν το κουβαλούσαν σε τενεκέδες από τα Τουρκοβούνια. Επίσης, η τουαλέτα του σπιτιού όπως συνέβαινε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας βρισκόταν σε ξεχωριστό κτίσµα έξω από το σπίτι, ενώ φυσικά δεν υπήρχε αποχέτευση (αποχετεύσεις κατασκευάστηκαν µετά το 1965). 8 Τα πρώτα ψυγεία που κυκλοφόρησαν κρατούσαν τη θερµοκρασία τους µε τη βοήθεια του πάγου. 100

7 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ τελευταία χρόνια. Παλιότερα οι τραπεζικές συναλλαγές γινόταν στο κατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδας που βρίσκεται µέχρι σήµερα στην οδό Πανεπιστηµίου. Όπως θυµούνται οι παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής, η οδός Γκύζη αντιπροσωπεύει εδώ και δεκαετίες τον κεντρικό δρόµο της συνοικίας που συγκεντρώνει τις περισσότερες εµπορικές δραστηριότητες και ένα πλήθος υπηρεσιών (ιατρεία, κουρεία, κλπ). Επίσης, µέχρι πρόσφατα στο κτίριο που βρίσκεται στον αριθµό 30 της οδού Γκύζη λειτουργούσε το 40ο ηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το οποίο σήµερα έχει µεταφερθεί σε µεγάλο σχολικό συγκρότηµα που κτίστηκε σε άλλη τοποθεσία της συνοικίας. Την πλατεία Γκύζη µέχρι περίπου τη δεκαετία του 1960 διέσχιζε ρέµα, το οποίο αργότερα σκεπάστηκε προκειµένου να αυξηθεί ο διαθέσιµος χώρος για την ανοικοδόµηση πολυκατοικιών και για τη διαµόρφωση του κοινόχρηστου χώρου. Στην κάτω µεριά της πλατείας (εκεί όπου σήµερα υπάρχει το πνευµατικό κέντρο του ήµου Αθήνας και ο βρεφονηπιακός σταθµός) υπήρχε κολυµβητήριο - πισίνα («τα µπάνια» όπως τα έλεγαν οι κάτοικοι). Στην άλλη άκρη της πλατείας υπήρχε µέχρι πριν από µερικά χρόνια ένας πλάτανος. Η ασφαλτόστρωση των δρόµων της συνοικίας άρχισε περίπου στα µέσα της δεκαετίας του Αρχικά ασφαλτοστρώθηκε η οδός Γκύζη και ο δρόµος γύρω από την πλατεία και στη συνέχεια οι υπόλοιποι δρόµοι. Οι φυτεύσεις στο δηµόσιο χώρο περιορίζονταν σε αυτές της πλατείας Γκύζη και σε ορισµένους δρόµους κάθετους της οδού Γκύζη. Παρόλα αυτά, η παρουσία της φύσης στη συνοικία ήταν έντονη, αφού οι γλάστρες στις αυλές των σπιτιών έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο. Τα κυκλοφοριακά προβλήµατα και το πρόβληµα της στάθµευσης ήταν ανύπαρκτα µέχρι την εποχή µετά το 1970 που τα αυτοκίνητα άρχισαν να πληθαίνουν στους δρόµους. Η µεγάλη ανοικοδόµηση αν και έλαβε υπόψη της την αύξηση του πληθυσµού των ανθρώπων δεν υπολόγισε την αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων. Όπως συµβαίνει ακόµα και σήµερα, η αναζήτηση του υψηλότερου δυνατού κέρδους οδήγησε στην ανοικοδόµηση πολυκατοικιών, στο ισόγειο των οποίων θα στεγαζόταν καταστήµατα, αγνοώντας την ανάγκη για τη στάθµευση των αυτοκινήτων, από τη στιγµή µάλιστα που ο νόµος δεν επέβαλλε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια της παράστασης στο δηµόσιο χώρο την εποχή εκείνη είχε ιδιαίτερη σηµασία. Όπως υποστηρίζει και ο A. Rossi, ο χώρος της πόλης µοιάζει µε θεατρική σκηνή ιδωµένη, όχι αποκλειστικά και κατά κύριο λόγο από την πλευρά των θεατών, αλλά κύρια από την πλευρά των ηθοποιών και των σκηνικών κατασκευών που συγκροτούν το πλαίσιο για τη θεατρική δράση. Η έµφαση δεν δίνεται στην εικόνα, αλλά στον τρόπο που ο ηθοποιός βιώνει το σκηνικό χώρο. Στον τρόπο δηλαδή που ο σκηνικός χώρος οργανώνει ασυνέχειες, κατευθύνοντας και επιβάλλοντας ρυθµό στις κινήσεις του σώµατος και της µατιάς. Η έννοια της παράστασης ενδυναµωνόταν και από το γεγονός ότι ο πληθυσµός ης συνοικίας ήταν µικρός και γνωρίζονταν όλοι µεταξύ τους, οπότε οι κοινωνικές επαφές ήταν περισσότερο άµεσες, ενώ οι γνώµη των άλλων µετρούσε περισσότερο από όσο σήµερα. Μια από τις βασικές συνήθειες των κατοίκων ήταν ο εκκλησιασµός 9. Θεωρούνταν απαραίτητος. Κάθε Κυριακή και γιορτή οι γονείς πήγαιναν στη λειτουργία µε τα παιδιά τους. Το ίδιο έκαναν και όσοι δεν είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις. Ήταν καθαροί και φορούσαν τα γιορτινά ρούχα τους. Στη µεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων τα πλήθη ξεκινούσαν λίγες ώρες µετά τα µεσάνυχτα, µόλις ακουγόταν οι ήχοι της καµπάνας. Οι ιερείς αποτελούσαν πρόσωπα τα οποία έχαιραν µεγάλου σεβασµού. Όταν τους συναντούσαν τους φιλούσαν το χέρι. Στο τραµ, στο λεωφορείο, στο τρόλεϊ, οι καθήµενοι σηκωνόταν αµέσως για να τους παραχωρήσουν τη θέση. Τις καµπάνες χτυπούσαν µελωδικά οι ιερείς, οι νεωκόροι και οι εκκλησάρισσες. Εκτός από τους ήχους που αφορούσαν τη λειτουργία, οι περίοικοι µπορούσαν να πληροφορηθούν από την καµπάνα για κάποιο θάνατο ή για την ώρα του κατηχητικού. Η διασκέδαση των κατοίκων του Γκύζη λάµβανε χώρα κυρίως στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (γήπεδο, κινηµατογράφοι, θέατρα, ταβέρνες), αλλά και στις ταβέρνες και τα καφενεία της πλατείας Γκύζη (σε µικρότερο βαθµό και περισσότερο για τους άνδρες). ραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου ήταν και οι περίπατοι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κάθε Κυριακή απόγευµα. Η άµεση γειτνίαση µε το γήπεδο του Παναθηναϊκού είχε άµεση επιρροή στην ζωή των κατοίκων (κυρίως των ανδρών). Ήταν στην πλειοψηφία τους θερµοί υποστηρικτές της οµάδας και πολλές Κυριακές συνδέονταν άµεσα µε την παρακολούθηση αγώνα ποδοσφαίρου. Όσο για τα πολιτικά φρονήµατα των κατοίκων ήταν στην πλειοψηφία τους αριστερής ιδεολογίας. 9 Οι Αµπελόκηποι, Παραδείσης Ν.,

8 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 3. Η σηµερινή εικόνα της περιοχής µελέτης: µια πρώτη προσέγγιση του χώρου α) Οδός Γκύζη Η οδός Γκύζη αποτελεί τον βασικότερο οδικό άξονα της συνοικίας που συνδέει την πλατεία Γκύζη µε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το µήκος της είναι 200µ. Το πλάτος της είναι 5µ. και περιλαµβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Ένας παρατηρητής που στέκεται στο σηµείο όπου η οδός Γκύζη συναντά την πλατεία και κοιτάζει κατά µήκος της οδού, αντιλαµβάνεται καταρχάς το γεγονός ότι ο δρόµος ως κάτοψη µπορεί να απεικονιστεί µε δυο παράλληλα ευθύγραµµα τµήµατα που καταλήγουν στην Λ. Αλεξάνδρας (ισχυρό «φράγµα» της περιοχής λόγω των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της και των αυξηµένων κυκλοφοριακών φόρτων). Παράλληλα αντιλαµβάνεται ότι στον τρισδιάστατο χώρο το κάθε ευθύγραµµο τµήµα αποτελεί µια τεθλασµένη γραµµή που ακολουθεί το έντονο σχετικά ανάγλυφο της περιοχής. ΑΤ ΠΛ Ο ΟΣ Ο ΟΣ ΡΟ Η εικόνα του τρισδιάστατου χώρου συµπληρώνεται από τα κτίρια που οριοθετούν τις δυο πλευρές του δρόµου (βλ. χάρτη 1: αριθµός ορόφων κτιρίων). Στην πλειοψηφία τους τα κτίρια αυτά είναι ψηλές πολυκατοικίες πέντε, έξι ή επτά ορόφων, οι οποίες κτίστηκαν κατά τη δεκαετία του Οι ψηλές πολυκατοικίες σε συνάρτηση µε το µικρό σχετικά πλάτος του δρόµου συνθέτουν την εικόνα ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι συνθήκες φωτισµού και αερισµού των κτιρίων δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Το ύψος των κτιρίων φαίνεται ακόµα µεγαλύτερο στις περιπτώσεις που πολυώροφες πολυκατοικίες χτίστηκαν στα διάφορα υψώµατα της περιοχής. Τη µονοτονία των ψηλών κτιρίων διακόπτουν ορισµένα µονώροφα ή διώροφα κτίρια τα οποία για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν συνεχίζουν να υφίστανται για να θυµίζουν µια παλιότερη εποχή (βλ. τα µονώροφα και διώροφα κτίρια του χάρτη 1). Στο τέρµα του δρόµου διακρίνεται η Λ. Αλεξάνδρας, ενώ το φόντο της εικόνας συµπληρώνει ο Λυκαβηττός που φαίνεται ανάµεσα στις πολυκατοικίες και που αποτελεί σηµείο αναφοράς ολόκληρης της Αθήνας. 102 Ο ΟΣ ΒΕ ΝΟΡΝ ΤΑΟ Υ Ο Ο Σ ΓΚ ΥΖΗ Ο Ο Σ ΚΑ ΛΒΟ Υ ΡΓΟΒΙ ΤΣ ΕΙΑ Υ ΓΚ ΖΗ ΗΣ Ϊ ΟΥ 1 ΟΡΟΦΟΣ 2 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΡΑ ΓΚΑ ΒΗ 3 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΜΟ ΜΦΕ ΡΑΤΟ Υ 4 ΟΡΟΦΟΙ 5 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΛΟΜ ΒΑΡ ΟΥ 6 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο ΛΕΩ ΦΟΡΟ Σ ΑΛΕ ΞΑΝ ΡΑΣ Σ ΠΑ ΡΑΣΧ ΟΥ 7 ΟΡΟΦΟΙ ΧΑΡΤΗΣ 1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

9 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ ιασχίζοντας την οδό Γκύζη, αρχίζει κανείς να αντιλαµβάνεται καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της: Ο διαθέσιµος για τους πεζούς χώρος, τα πεζοδρόµια, έχει πλάτος 1,5 2 µέτρα στο µεγαλύτερο µήκος του, ενώ σε ορισµένα σηµεία τα κτίρια υποχωρούν στο ισόγειο σχηµατίζοντας στοές. Εκεί το πλάτος των πεζοδροµίων φτάνει τα 4,5 5 µέτρα 10 και η κίνηση των πεζών διεξάγεται πιο εύκολα. Στην πραγµατικότητα βέβαια, ο χώρος αυτός των πεζών συχνά φαίνεται ότι καταπατείται είτε από αυτοκίνητα και µηχανάκια που µην έχοντας εναλλακτική λύση σταθµεύουν παράνοµα πάνω στο πεζοδρόµιο, είτε ακόµα τα εµπορεύµατα ορισµένων καταστηµάτων που καταλαµβάνουν και µέρος του δηµόσιου χώρου του πεζοδροµίου, προκειµένου να προσελκύσουν πελατεία. Επιπλέον, δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο κάποιο σταθµευµένο αυτοκίνητο ή κάποιος κάδος απορριµµάτων να διακόπτει την κίνηση των πεζών από το ένα πεζοδρόµιο στο επόµενο της ίδιας πλευράς του δρόµου. Ένα ακόµα στοιχείο που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι η απουσία πρασίνου κατά µήκος του δρόµου. Το γεγονός αυτό από τη µια µεριά δεν βοηθάει στο να απαλύνει τη σκληρή αίσθηση που δηµιουργεί το µπετόν. Από την άλλη µεριά όµως, εξετάζοντας το πλάτος των πεζοδροµίων, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη φυτεµένων δένδρων στα πεζοδρόµια θα δηµιουργούσε περισσότερα προβλήµατα παρά οφέλη. Όπως αναφέρθηκε, στο µεγαλύτερο µήκος του δρόµου το πλάτος του 10 Βλ. Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό Εικόνα 3: Η αρχή της οδού Γκύζη όπως φαίνεται από την πλατεία Γκύζη πεζοδροµίου είναι 1,5 2 µέτρα. Έτσι, η ύπαρξη δένδρων σε έναν τόσο περιορισµένο χώρο για τους πεζούς θα δυσκόλευε την κίνησή τους. Εξαίρεση όσον αφορά την παρουσία πρασίνου αποτελούν οι διασταυρώσεις της οδού Γκύζη µε τις οδούς Ραγκαβή, Μοµφεράτου, Ροϊδη και Κάλβου, όπου υπάρχει παρόδια φύτευση. Όσον αφορά τις χρήσεις γης και τις λειτουργίες που εντοπίζονται στην οδό Γκύζη παρουσιάζουν µια οµοιοµορφία ως προς την κατανοµή τους. Στα ισόγεια των πολυκατοικιών κυριαρχεί το λιανικό εµπόριο (είδη ένδυσης και υπόδησης, κοσµήµατα, είδη σπιτιού, ψιλικατζίδικα, ανθοπωλεία, καταστήµατα, οπτικών, κρεοπωλεία, φούρνοι, φωτογραφεία κλπ). Τα καταστήµατα αυτά έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τόσο τις καθηµερινές όσο και τις εποχιακές ή και πιο σπάνιες ανάγκες των κατοίκων. Στην πράξη βέβαια τα πράγµατα µερικές φορές διαφοροποιούνται. Οι κάτοικοι καλύπτουν τις καθηµερινές τους ανάγκες (τρόφιµα, εφηµερίδες κλπ) από τα καταστήµατα της περιοχής 11, όµως για τις υπόλοιπες καταναλωτικές τους ανάγκες φαίνεται να προτιµούν τα καταστήµατα του κέντρου (Ερµού, Πατησίων, Κολωνάκι) όπου βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία. Βέβαια, όπως προέκυψε από µια µικρή έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι τιµές των προϊόντων (εποχιακής και σπάνιας κατανάλωσης) είναι πιο αυξηµένες στις κεντρικές περιοχές γεγονός που έχει άµεση σχέση και µε τις τιµές των ενοικίων των καταστηµάτων. Στους ορόφους η κύρια χρήση είναι η κατοικία. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, λόγω του χαρακτήρα του δρόµου ως κέντρο συνοικίας, η κατοικία εκτοπίζεται από διάφορα γραφεία (π.χ. ιατρεία, συµβολαιογραφεία κλπ). Σηµαντικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει το υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται στη µέση περίπου της διαδροµής της οδού. Η σηµασία του έγκειται στο γεγονός ότι συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό πελατών καθηµερινά. Ιδιαίτερα µάλιστα στην αρχή του µήνα (ηµεροµηνία πληρωµής συντάξεων, ενοικίων, µισθών κλπ) η ουρά των πελατών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν συνεχίζεται µέχρι το πεζοδρόµιο. 11 Από την έρευνα στην περιοχή µελέτης, αλλά και εµπειρικά προκύπτει ότι τα παντοπωλεία και τα µανάβικα της περιοχής αδυνατούν να ανταγωνιστούν τα µεγάλα supermarkets. Έτσι, αν και στο Γκύζη δεν υπάρχει κάποιο υπερκατάστηµα αυτού του είδους, εκείνα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (π.χ. Μαρινόπουλος στη Λ. Αλεξάνδρας, Carrefour στην Κηφισίας κλπ) απειλούν τη βιωσιµότητα των τοπικών καταστηµάτων, τα οποία προσφέρουν φιλικό περιβάλλον, όµως η ποικιλία των εµπορευµάτων είναι περιορισµένη. 103

10 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει επίσης να γίνει σε ορισµένες δραστηριότητες που διατηρούνται από παλιά στην συνοικία Γκύζη, όπως είναι τα µπαρµπέρικα. Στην οδό Γκύζη υπάρχουν δυο. Ο ρόλος τους είναι διπλός: πέρα από τον λειτουργικό τους σκοπό (ξύρισµα, κούρεµα) έχουν και µια κοινωνική διάσταση. Ο χώρος τους αποτελεί συχνά άτυπη προέκταση του δηµόσιου χώρου, αφού συχνά λειτουργούν και ως χώρος συνάθροισης και συζητήσεων. Οι ιδιοκτήτες τους και οι πελάτες τους είναι κατά κύριο λόγο ηλικιωµένοι και άνδρες. 104

Η οδός Κεραµεικού στο Μεταξουργείο

Η οδός Κεραµεικού στο Μεταξουργείο ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΝΤ. ΒΑΪΟΥ, Μ.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ, Μ. ΜΑΥΡΙ ΟΥ Η οδός Κεραµεικού στο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

... µια βόλτα στους... ΡΟΜΟΥΣ της ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

... µια βόλτα στους... ΡΟΜΟΥΣ της ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ... µια βόλτα στους... ΡΟΜΟΥΣ της ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(5): 97-132 Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 41 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ν. ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, Μ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΟΔΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π. Σ. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π. Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοδρομήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

Πεζοδρομήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Πεζοδρομήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Κωνσταντίνος ΚΟΥΡΚΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ konel7@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία με θέμα «Πεζοδρομήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Αδαµογιάννης Βαγγέλης, ΑΜ ράγκος Γιάννης, ΑΜ Καραδήµου Αλέκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙ Σ ΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & Ε ΥΡΙΠΙ ΟΥ

Ο ΟΙ Σ ΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & Ε ΥΡΙΠΙ ΟΥ Ο ΟΙ Σ ΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & Ε ΥΡΙΠΙ ΟΥ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ιασταύρωση Αιόλου Σοφοκλέους. εισαγωγή Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή, ανάγνωση των οδών Σοφοκλέους και Ευριπίδου. Στόχος είναι να αναδειχτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69 Ευχαριστούμε τον κ. Ευάγγελο Ευαγγελινό για την πολύτιμη καθοδήγησή του σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς μας, και την κα. Φλώρα Μπουγιατιώτη για τις πληροφορίες που μας παρείχε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: DR ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ταξίδι στην Αθήνα του χθες και του σήµερα

Ένα ταξίδι στην Αθήνα του χθες και του σήµερα 2ο ΓΕΛ. Αλίµου Σχολικό έτος 2012-2013 Τάξη Α Λυκείου Ένα ταξίδι στην Αθήνα του χθες και του σήµερα Αντωνέλος Γαβριήλ Αποστολόπουλος Θεόδωρος Αποστόλου Παναγιώτης Γιάνγκ Φέι Γιαννιός Στέργιος εκουλάκος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του χαρακτήρα της περιοχής σήμερα. Σχέση με το κέντρο της Αθήνας και με τις περιοχές του παραθαλάσσιου μετώπου που συνορεύει.

Περιγραφή του χαρακτήρα της περιοχής σήμερα. Σχέση με το κέντρο της Αθήνας και με τις περιοχές του παραθαλάσσιου μετώπου που συνορεύει. 1. Ιστορικά στοιχεία και πορεία οικιστικής εξέλιξης της περιοχής του Πόρτο Ράφτη από το 1920 και έπειτα, με έμφαση σε καίριες για την αλλαγή του χαρακτήρα της περιοχής δεκαετίες. Αλλαγή του χαρακτήρα της

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή Βιοτεχνικά κελύφη μια εν δυνάμει κληρονομιά Τσατίρη Ζωή Πηγή Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2012 επιβλέπων καθηγητής: Στ. Λεφάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ανδρουλακάκη Ελευθερία, Χαρμαλιά Κωνσταντίνα Ακαδ. Έτος: 2007 2008 Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Εισηγητής:Γ.Κ.Βαρελίδης ρ. Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου ΕΜΠ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα.

H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα. H μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών του κέντρου σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού στην Αθήνα. ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΚΟΝΗ Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την περιοχή των Σεπολίων. Τα Σεπόλια σήμερα. Επέμβαση στον αστικό χώρο: περιοχή Σεπόλια

Σχετικά με την περιοχή των Σεπολίων. Τα Σεπόλια σήμερα. Επέμβαση στον αστικό χώρο: περιοχή Σεπόλια Σχετικά με την περιοχή των Σεπολίων Τα Σεπόλια, όπως και το μεγαλύτερο τμήμα των δυτικών συνοικιών, εντάσσεται στο σχέδιο πόλης από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, η δόμηση όμως στην περιοχή παραμένει

Διαβάστε περισσότερα