ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. εισαγωγή"

Transcript

1 Ο ΟΣ Γ ΚΥΖΗ

2 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγή Υπάρχει στις µέρες µας η ανάγκη για διαφύλαξη των πολεοδοµικών αξιών, εκείνων που συνιστούν την ταυτότητα του τόπου. Προκειµένου να γίνει κάτι τέτοιο, οι αξίες αυτές οφείλουν να διερευνηθούν ως προς τα πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής που προκαλούν στους χρήστες, καθώς και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι τελευταίοι εκφράζουν τη σχέση τους µε την πόλη. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο της αναγνώρισης της φυσιογνωµίας της πόλης εντάσσεται και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας που εστιάζει στην ανάγνωση της ενότητας που αποτελούν η οδός και η πλατεία Γκύζη της οµώνυµης συνοικίας της Αθήνας. Πιο συγκεκριµένα, αντικείµενο της εργασίας είναι η αναγνώριση του δρόµου, της πλατείας Γκύζη και της γύρω περιοχής µέσω αναλυτικών εννοιών εργαλείων κατανόησης του χώρου. Φυσικά η «ανάγνωση» του δρόµου δεν µπορεί να περιορίζεται µόνο στην ανάλυση του συγκεκριµένου δρόµου, αλλά είναι ανάγκη κάθε φορά να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο δρόµος είναι τµήµα µιας ευρύτερης χωρικής ενότητας. Στην περίπτωση µιας πόλης ο δρόµος αποτελεί τµήµα του αστικού ιστού και αναπόφευκτα επηρεάζεται και επηρεάζει τη µορφή και τη λειτουργία του. Επίσης, πέρα από τη χωρική διάσταση του θέµατος ο χρόνος, καθώς επίσης και διάφοροι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες, επιδρούν στη φυσιογνωµία του και τον νοηµατοδοτούν. Εποµένως προκύπτει η ανάγκη της καταγραφής διαφόρων χαρακτηριστικών του, τα οποία αν και δεν φαίνονται έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Στο πλαίσιο της εργασίας, την ερµηνεία και εκτίµηση ακολουθεί η επιλογή των κατευθυντήριων γραµµών που µπορούν να οδηγήσουν, όχι µόνο στην ανάδειξη και προστασία µιας υπάρχουσας ή έστω λανθάνουσας φυσιογνωµίας, αλλά και στην αναβίωση στοιχείων από καιρό εξαφανισµένων ή νεκρών. 96

3 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ µεθοδολογία Η ανάλυση της φυσιογνωµίας της περιοχής µελέτης αφορά στη µοναδικότητα, στην ταυτότητα προσωπικότητά της, όπως αυτή διατυπώνεται και εµφανίζεται µέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου της. Παράλληλα, η φυσιογνωµία µορφοποιείται µέσα από εκφράσεις ατοµικές ή συλλογικές, που µπορούν να αναλυθούν σε δράση, κίνηση και στάση. Με βάση τα παραπάνω, η µεθοδολογία της «ανάγνωσης» της περιοχής µελέτης στηρίχθηκε σε διαδοχικές προσεγγίσεις του (approximations) 1. Έτσι, η αναγνώριση κατανόηση της συγκρότησης της περιοχής µεθοδολογικά πραγµατοποιείται κατά ορισµένους άξονες που κατ αρχήν επιλέγονται µέσα από τις ως τώρα διατυπωµένες θεωρίες. Κατά τη διαδικασία της έρευνας χρησιµοποιούνται ορισµένα εργαλεία (συστηµατική παρατήρηση, συζητήσεις µε γνώστες της περιοχής, κωδικοποίηση προσωπικής εµπειρίας και βιωµάτων, βιβλιογραφική διερεύνηση κλπ) και οι αρχικοί θεωρητικοί άξονες τροποποιούνται από τη νέα γνώση. Τα στάδια σύλληψης της µεθοδολογίας διερεύνησης για την αναγνώριση της οδού και πλατείας Γκύζη είναι τα εξής: α) ανάγνωση των φυσικών (τεχνητών) στοιχείων της περιοχής (θέση στην πόλη και στο οδικό δίκτυο, γεωµετρικά χαρακτηριστικά). β) προσδιορισµός της λειτουργικής ικανότητας, της οικονοµικής υπόστασης ή ακόµα και στοιχείων όπως η υγιεινή της κατάστασης. Έτσι, η ανάγνωση αφορά την ιστορία, τις άτυπες δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις, τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ κατασκευασµένων στοιχείων, λειτουργιών, ατόµων και οµάδων που συναποτελούν τον αστικό ιστό. γ) προσπάθεια κατανόησης και βίωσης του «τόπου», της συνάρθρωσης δηλαδή του χώρου µε το χρόνο, διερευνώνται στόχοι και διαδικασίες παρέµβασης σε σχέση µε τις έννοιες «υποβάθµιση αναβάθµιση». Η τελική διατύπωση των αποτελεσµάτων της έρευνας έχει τη µορφή µιας αφήγησης που προσπαθεί να συνθέσει τα παραπάνω και να αποδείξει σχέσεις µεταξύ τους. Για τη διευκόλυνση της έρευνας, σε πολλές περιπτώσεις εξετάζεται χωριστά η κάθε υποενότητα της περιοχής µελέτης και τελικά γίνεται µια προσπάθεια συνολικής θεώρησης της περιοχής δεδοµένης της 1 βλ. και Lefebvre, 1967, «Το ικαίωµα στην Πόλη» αλληλεξάρτησης που υπάρχει προκειµένου να δοθούν κατευθύνσεις παρέµβασης στην περιοχή. Σηµειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισµό των κατάλληλων παρεµβάσεων είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη κατανόηση της περιοχής (ανάγνωση) και για το λόγο αυτό η εργασία δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην κατεύθυνση αυτή, ενώ οι προτεινόµενες παρεµβάσεις έχουν τη µορφή γενικών κατευθύνσεων. Η αναγνώριση της φυσιογνωµίας της περιοχής µελέτης στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην επιτόπια παρατήρηση της εικόνας της και των όσων διαδραµατίζονται σε αυτή, καθώς επίσης και σε συνεντεύξεις ή καλύτερα συζητήσεις µε κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι στην ουσία βιώνουν το χώρο µέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερη χρήσιµη ήταν η συµβολή των ντόπιων ηλικιωµένων κατοίκων της περιοχής που παρείχαν πληροφορίες για την ιστορία και την εξέλιξη της συνοικίας και της περιοχής µελέτης. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η πολεοδοµική µελέτη αναβάθµισης που εκπονείται από το ήµο Αθηναίων. Η µελέτη αυτή, αν και δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, δίνει µια αρκετά αναλυτική εικόνα της συνοικίας (και την οδού και πλατείας Γκύζη). Σίγουρα όµως τα στοιχεία που παραθέτει δεν είναι αρκετά για την «ανάγνωση» που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της εργασίας. Εξάλλου, στην πόλη ο δρόµος, η πλατεία, οι κοινόχρηστοι χώροι γενικότερα, είναι ένα βασικό στοιχείο µε πολλαπλά περιβάλλοντα, που δύσκολα αναλύονται πλήρως 2. Η αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας δεν προσέφερε σηµαντική γνώση σχετικά µε την περιοχή µελέτης, αφού διαπιστώθηκε ότι λίγα πράγµατα έχουν γραφτεί ειδικά για τη συνοικία Γκύζη. Παρόλα αυτά, αναφορές στην Αθήνα γενικότερα ή ακόµα και σε γειτονικές του Γκύζη συνοικίες, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις συντέλεσαν στην καλύτερα κατανόηση της περιοχής. 2 On Streets, Anderson,

4 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ α κεφάλαιο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ 1. Θέση στην πόλη και στο οδικό δίκτυο Η οδός Γκύζη ξεκινάει από την πλατεία Γκύζη και καταλήγει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η ενότητα οδός Γκύζη - πλατεία Γκύζη, αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται το κέντρο της οµώνυµης συνοικίας. Ταυτόχρονα, ο οδός Γκύζη και ο δρόµος που περνάει γύρω από την πλατεία αποτελούν τµήµα του βασικού οδικού δικτύου της συνοικίας. Σε σχέση µε το οδικό δίκτυο της Αθήνας η οδός Γκύζη αποτελεί συλλεκτήρια οδό. Επιπλέον, τόσο η οδός Γκύζη όσο και ο δρόµος που περνάει γύρω από την πλατεία αποτελούν µέρος της διαδροµής που ακολουθεί το λεωφορείο που συνδέει την συνοικία µε το κέντρο της Αθήνας. Ο ρόλος του εν λόγω δρόµου και της πλατείας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός εξαιτίας κυρίως των λειτουργιών που συγκεντρώνουν, έστω και αν η επιρροή τους περιορίζεται στο επίπεδο της συνοικίας 3. Παράλληλα, σηµαντική είναι η επίδραση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και η αλληλεξάρτηση µε τις οδούς Ιπποκράτους και Χαριλάου Τρικούπη. Η πρώτη αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους κατοίκους της συνοικίας (λόγω του υπερτοπικού της χαρακτήρα, αλλά και για ιστορικούς λόγους, αφού ανέκαθεν συγκέντρωνε κατοίκους της συνοικίας για περίπατο, αναψυχή ή µετακίνηση προς άλλα σηµεία του λεκανοπεδίου), αλλά και ισχυρό όριο (λόγω των µεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων και την νησίδας). Οι οδοί Ιπποκράτους και Χ. Τρικούπη 3 Στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της Αθήνας η ευρύτερη περιοχή της οδού και πλατείας Γκύζη χαρακτηρίζεται ως πολεοδοµικό κέντρο συνοικίας που επιτρέπει την εγκατάσταση των εξής χρήσεων: κατοικία, ξενοδοχεία, ξενώνες, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης-αναψυχής, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, κτίρια και γήπεδα στάθµευσης, πρατήρια βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών (βλ. π.δ. 166/ /87). αποτελούν τους άξονες σύνδεσης της συνοικίας µε το κέντρο της Αθήνας (λόγω της ύπαρξης νησίδας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που δεν επιτρέπει στα οχήµατα να περάσουν απέναντι από οποιοδήποτε σηµείο). Αξίζει επίσης στο σηµείο αυτό να αναφερθεί το γεγονός ότι παρά την εγγύτητα των οδών Γκύζη, Ιπποκράτους, Χ. Τρικούπη και της Λ. Αλεξάνδρας τα χαρακτηριστικά τους ως προς τη λειτουργία του χώρου και τις δραστηριότητες και χρήσεις που συγκεντρώνουν διαφέρουν αισθητά. Σηµαντικός παράγοντας αυτής της διαφοροποίησης είναι αδιαµφισβήτητα η Λ. Αλεξάνδρας, η οποία εξαιτίας των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της και των κυκλοφοριακών φόρτων που συγκεντρώνει λειτουργεί ως φράγµα. 2. Η ιστορία η µνήµη 2.1. Η ευρύτερη περιοχή Η συνοικία Γκύζη αποτελεί µια από τις κεντρικές συνοικίες του ήµου Αθήνας. Οριοθετείται νότια από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (µια από τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αθήνας, η οποία αποτελεί το όριο του δακτυλίου), δυτικά από το Πεδίο του Άρεως (εκτεταµένος χώρος πρασίνου που φιλοξενεί κατά καιρούς ποικίλες δραστηριότητες), ανατολικά από τη συνοικία των Αµπελοκήπων και βόρεια από την περιοχή του Πολυγώνου και τα Τουρκοβούνια. Ανατρέχοντας κανείς σε παλιούς χάρτες της Αθήνας διαπιστώνει ότι η συνοικία του Γκύζη αποτελεί ένα σχετικά νέο τµήµα του ήµου Αθήνας, το οποίο άρχισε να διαµορφώνεται στο τέλος του 19 ου ή στις αρχές του 20 ου αιώνα. Αναφέρεται µάλιστα ότι η πλατεία Γκύζη διαµορφώθηκε σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα από τη διάνοιξη της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και των οικοδοµικών τετραγώνων που βρίσκονται κοντά σε αυτή. Μέσα στο χρόνο η ρυµοτοµία της περιοχής παρέµεινε σε γενικές γραµµές αµετάβλητη. Φυσικά οι δρόµοι ασφαλτοστρώθηκαν και φτιάχτηκαν τα πεζοδρόµια. Εκείνο όµως που άλλαξε ριζικά είναι η µορφή των κτιρίων. Τα περισσότερα µονώροφα ή διώροφα κτίρια σταδιακά αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες, ως απάντηση στο µεγάλο ρεύµα αστυφιλίας που εκδηλώθηκε κατά τη δεκαετία του Την περίοδο εκείνη σύµφωνα και µε αφηγήσεις κατοίκων της περιοχής η συνοικία Γκύζη άρχισε να αναπτύσσεται πληθυσµιακά, µε όλα τα επακόλουθα όσον αφορά τη δόµηση, τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων αλλά και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της. Οι πρώτοι νέο-εγκατασταθέντες - τότε - στη συνοικία προέρχονταν κυρίως 98

5 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ από την Άνδρο και την Τήνο. Η εξήγηση που δίνεται για την ύπαρξη αυτού του συγκεκριµένου ρεύµατος εσωτερικών µεταναστών προς το Γκύζη είναι ότι η εν λόγω συνοικία ήταν από τις κοντινότερες στη Ραφήνα, όπου έφτανε το καράβι από τα νησιά αυτά. Επίσης, παράγοντας προσέλκυσης πληθυσµού από την Άνδρο ήταν και το γεγονός ότι ένας από τους πρώτους µεγάλους εργολάβους στην περιοχή ήταν από την Άνδρο, οπότε οι νέοι κάτοικοι που προέρχονταν από την Άνδρο ήταν επόµενο να αναζητήσουν τον συµπατριώτη τους που θα τους βοηθούσε 4. Οι νέοι κάτοικοι της συνοικίας άρχισαν να εγκαθίστανται κυρίως περιφερειακά (προς την περιοχή του Πολυγώνου). Εκεί άρχισαν να χτίζουν τα σπίτια τους άλλοτε νόµιµα και άλλοτε καταπατώντας εκτάσεις και να προσπαθούν να φτιάξουν µια καλύτερη τύχη. Η µεγάλη οικοδοµική δραστηριότητα άρχισε λίγο µετά την περίοδο της δικτατορίας. Το «φαινόµενο» της αντιπαροχής ήταν σε έξαρση την εποχή εκείνη 5. Έτσι, οι περισσότερες µονοκατοικίες του Γκύζη κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες. Ο συντελεστής δόµησης που ίσχυσε από το 1960 και µετά επέτρεπε την ανέγερση µέχρι και επταόροφου κτιρίου. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι παρά το ρεύµα µεταναστών από τα νησιά, η αρχιτεκτονική των κτιρίων δεν επηρεάστηκε από το παραδοσιακό νησιώτικο ύφος. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι το ρεύµα µετανάστευσης ήταν µαζικό και οι νέοι κάτοικοι στεγάζονταν σε διαµερίσµατα. Σήµερα οι λίγες µονοκατοικίες και τα λίγα χαµηλά κτίρια που απέµειναν υποχωρούν µπροστά στο κέρδος που αποφέρει η ανέγερση µιας πολυκατοικίας στη θέση τους. Παρόλα αυτά, στον αστικό ιστό της περιοχής συνεχίζουν να διατηρούνται αρκετά παλιά µονώροφα ή διώροφα κτίρια. Κάποια από αυτά στεγάζουν εµπορικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες αναψυχής. Κάποια άλλα ερηµώνουν αφού οι ηλικιωµένοι κάτοικοί τους δεν είναι σε θέση να τα συντηρήσουν. υο είναι καθώς φαίνεται οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στη διατήρηση αυτών των «µνηµείων» µιας προηγούµενης εποχής: α) συναισθηµατικοί λόγοι που συνεπάγονται την άρνηση των ιδιοκτητών (ηλικιωµένων κυρίως) να δώσουν το οικόπεδό τους αντιπαροχή και 4 Λέγεται από πολλούς ότι ο εν λόγω εργολάβος καταπάτησε µεγάλη έκταση των Τουρκοβουνίων και καταχράστηκε τη γη δυο ανύπαντρων αδελφών που είχαν στην ιδιοκτησία τους µια πολύ µεγάλη έκταση. Στη συνέχεια χώρισε τη γη σε µικρότερα οικόπεδα και τα πούλησε. 5 Βαϊου-Μαντουβάλου-Μαυρίδου, 1999, Η µεταπολεµική ελληνική πολεοδοµία, µεταξύ θεωρίας και συγκυρίας Εικόνα 1: Παλιά κατοικία της οδού που διατηρείται µέχρι σήµερα β) πολεοδοµικοί λόγοι: Το γεγονός ότι η καθυστέρηση της παραχώρησης του οικοπέδου για αντιπαροχή (π.χ. εξαιτίας ασυµφωνία κληρονόµων κλπ), σε συνδυασµό µε το µικρό σχετικά µέγεθος των ιδιοκτησιών, είχε σαν αποτέλεσµα να χτιστούν στα γύρω οικόπεδα πολυκατοικίες και τελικά να µην πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εναποµείναν οικόπεδο ώστε να κτιστεί κτίριο µε περισσότερους ορόφους. Η σύγχρονη συνοικία Γκύζη αποτελεί µια εξαιρετικά πυκνοδοµηµένη περιοχή µεταξύ των λόφων του Αττικού Άλσους και του Λυκαβηττού. Στο νότιο τµήµα της, προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι σχεδόν επίπεδη, ενώ από το ύψος της πλατείας Γκύζη και προς βορρά εµφανίζει έντονο ανάγλυφο εδάφους και µεγάλες κλίσεις, σε ποικίλες κατευθύνσεις. Αξίζει στο σηµείο αυτό να παρατηρήσει κανείς ότι η κάτοψη του πολεοδοµικού ιστού της συνοικίας ακολουθεί σε γενικές γραµµές ένα σχήµα κανάβου, το οποίο όµως ανάλογα µε το ανάγλυφο του εδάφους σε πολλά σηµεία παρεκκλίνει της κανονικότητάς του. Έτσι, στο βορειότερο τµήµα που οι κλίσεις είναι µεγαλύτερες τα οικοδοµικά τετράγωνα διαφοροποιούνται ως προς το µέγεθος και το σχήµα τους και ο κάναβος έχει µια στροφή σε σχέση µε τον κάναβο που σχηµατίζει ο πολεοδοµικός ιστός στο νότιο τµήµα της συνοικίας. Η περιοχή δεν περιλαµβάνει εκτεταµένους χώρους πρασίνου, αλλά περιβάλλεται από σηµαντικούς πνεύµονες πρασίνου (της Ευελπίδων, του Αττικού Άλσους και του Λόφου Φινοπούλου). Στο βόρειο τµήµα η ανοικοδόµηση είναι έντονη, σε αντίθεση µε το νότιο τµήµα (στο οποίο ανήκει και η οδός και πλατεία Γκύζη) όπου η ανοικοδόµηση έχει πλέον συντελεσθεί. Κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας συγκεντρώνονται κεντρικές λειτουργίες (εµπόριο, γραφεία, διοίκηση) που έχουν εκτοπίσει σε µεγάλο βαθµό την κατοικία. Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή επικρατεί η κατοικία. 99

6 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ένα από τα πιο έντονα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή είναι η στάθµευση. Ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτηµα θα γίνει στη συνέχεια. Η συνοικία συγκεντρώνει ως επί τω πλείστον πληθυσµό µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων, πιθανά λόγω των σχετικά υποβαθµισµένων συνθηκών διαβίωσης (πυκνή δόµηση, περιορισµένη παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος, έλλειψη χώρων στάθµευσης κλπ). Στους κατοίκους της τα τελευταία χρόνια ήρθε να προστεθεί και ένας αριθµός οικονοµικών µεταναστών (Αλβανοί, Ρώσοι, «µαύροι» κλπ), οι οποίοι αναζητούν µια καλύτερη τύχη µακριά από την πατρίδα του και σιγά σιγά προσπαθούν να ενσωµατωθούν στην πόλη Η περιοχή µελέτης Η µορφή που παίρνει ο χώρος µέσα στο χρόνο επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Όπως υποστηρίζει και η Dolores Hayden στο The power of place τόσο η αντίληψη του κράτους που κάθε φορά κυβερνάει όσο και η καθηµερινή ζωή των κατοίκων καταγράφονται στην πόλη. Έτσι για παράδειγµα το σκέπασµα των ρεµάτων, οι στοές στα ισόγεια των πολυκατοικιών, η µορφή κατοικιών, οι χρήσεις γης που εγκαθίστανται αποτελούν στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε την πολιτική βούληση και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων. Στην πόλη όµως δεν καταγράφεται µόνο αυτή η ιστορία. Η πόλη αποτελεί παράλληλα και τόπο συλλογικής µνήµης 6. Καθένας θυµάται και αναγνωρίζει στην πόλη διαφορετικά πράγµατα και για το λόγο αυτό η πόλη δεν µπορεί εύκολα να αναπαρασταθεί ως ένα ενιαίο σύνολο, ενώ θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι µορφοποιείται ως εικόνα µε πολλές διαφορετικές πινελιές. Όσον αφορά την περιοχή µελέτης, ήδη αναφέρθηκε, ότι η δηµιουργία της συνοικίας Γκύζη εντοπίζεται στα τέλη του 19 ου ή στις αρχές του 20 ου αιώνα. Μέχρι και τη δεκαετία του 1950 η περιοχή ήταν αρκετά αραιοδοµηµένη. Τα περισσότερα κτίρια ήταν µονοκατοικίες, χωρίς ανέσεις 7. Είχαν χοντρούς πέτρινους τοίχους και οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ξύλινα µε γρίλιες. Στα τζάµια των παραθύρων οι νοικοκυρές κρεµούσαν ωραία χειροποίητα κουρτινάκια. Στις περισσότερες αυλές που υπήρχαν πολλά σπιτάκια και πηγάδι ήταν φυτεµένες καλαµιές, συκιές και πολλές γλάστρες µε λουλούδια που µοσχοµύριζαν. Οι πολυκατοικίες ήταν σπάνιες. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζονταν όλοι µεταξύ τους: χαιρετούσαν ο ένας τον άλλον στο δρόµο και οι διαπροσωπικές σχέσεις ήταν γενικά έντονες. Επί της οδού Γκύζη υπήρχαν δυο φούρνοι, το φαρµακείο που ακόµη διατηρείται ως χρήση στη διασταύρωση µε την οδό Ροϊδη, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, µανάβικα. Στην οδό Μοµφεράτου (κάθετη της οδού Γκύζη) βρισκόταν το κατάστηµα του παγοπώλη 8 και του καρβουνιάρη της περιοχής. Οι τράπεζες που σήµερα υπάρχουν στην οδό Γκύζη εγκαταστάθηκαν τα Εικόνα 2: Η σηµερινή εικόνα της περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα δόµησης (οδός Ρόϊδη) 6 Boyer M., 1994, The city of collective memory 7 Σύµφωνα µε αφηγήσεις ντόπιων κατοίκων, το νερό έφτασε στα σπίτια γύρω στο Πιο πριν το κουβαλούσαν σε τενεκέδες από τα Τουρκοβούνια. Επίσης, η τουαλέτα του σπιτιού όπως συνέβαινε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας βρισκόταν σε ξεχωριστό κτίσµα έξω από το σπίτι, ενώ φυσικά δεν υπήρχε αποχέτευση (αποχετεύσεις κατασκευάστηκαν µετά το 1965). 8 Τα πρώτα ψυγεία που κυκλοφόρησαν κρατούσαν τη θερµοκρασία τους µε τη βοήθεια του πάγου. 100

7 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ τελευταία χρόνια. Παλιότερα οι τραπεζικές συναλλαγές γινόταν στο κατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδας που βρίσκεται µέχρι σήµερα στην οδό Πανεπιστηµίου. Όπως θυµούνται οι παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής, η οδός Γκύζη αντιπροσωπεύει εδώ και δεκαετίες τον κεντρικό δρόµο της συνοικίας που συγκεντρώνει τις περισσότερες εµπορικές δραστηριότητες και ένα πλήθος υπηρεσιών (ιατρεία, κουρεία, κλπ). Επίσης, µέχρι πρόσφατα στο κτίριο που βρίσκεται στον αριθµό 30 της οδού Γκύζη λειτουργούσε το 40ο ηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το οποίο σήµερα έχει µεταφερθεί σε µεγάλο σχολικό συγκρότηµα που κτίστηκε σε άλλη τοποθεσία της συνοικίας. Την πλατεία Γκύζη µέχρι περίπου τη δεκαετία του 1960 διέσχιζε ρέµα, το οποίο αργότερα σκεπάστηκε προκειµένου να αυξηθεί ο διαθέσιµος χώρος για την ανοικοδόµηση πολυκατοικιών και για τη διαµόρφωση του κοινόχρηστου χώρου. Στην κάτω µεριά της πλατείας (εκεί όπου σήµερα υπάρχει το πνευµατικό κέντρο του ήµου Αθήνας και ο βρεφονηπιακός σταθµός) υπήρχε κολυµβητήριο - πισίνα («τα µπάνια» όπως τα έλεγαν οι κάτοικοι). Στην άλλη άκρη της πλατείας υπήρχε µέχρι πριν από µερικά χρόνια ένας πλάτανος. Η ασφαλτόστρωση των δρόµων της συνοικίας άρχισε περίπου στα µέσα της δεκαετίας του Αρχικά ασφαλτοστρώθηκε η οδός Γκύζη και ο δρόµος γύρω από την πλατεία και στη συνέχεια οι υπόλοιποι δρόµοι. Οι φυτεύσεις στο δηµόσιο χώρο περιορίζονταν σε αυτές της πλατείας Γκύζη και σε ορισµένους δρόµους κάθετους της οδού Γκύζη. Παρόλα αυτά, η παρουσία της φύσης στη συνοικία ήταν έντονη, αφού οι γλάστρες στις αυλές των σπιτιών έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο. Τα κυκλοφοριακά προβλήµατα και το πρόβληµα της στάθµευσης ήταν ανύπαρκτα µέχρι την εποχή µετά το 1970 που τα αυτοκίνητα άρχισαν να πληθαίνουν στους δρόµους. Η µεγάλη ανοικοδόµηση αν και έλαβε υπόψη της την αύξηση του πληθυσµού των ανθρώπων δεν υπολόγισε την αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων. Όπως συµβαίνει ακόµα και σήµερα, η αναζήτηση του υψηλότερου δυνατού κέρδους οδήγησε στην ανοικοδόµηση πολυκατοικιών, στο ισόγειο των οποίων θα στεγαζόταν καταστήµατα, αγνοώντας την ανάγκη για τη στάθµευση των αυτοκινήτων, από τη στιγµή µάλιστα που ο νόµος δεν επέβαλλε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια της παράστασης στο δηµόσιο χώρο την εποχή εκείνη είχε ιδιαίτερη σηµασία. Όπως υποστηρίζει και ο A. Rossi, ο χώρος της πόλης µοιάζει µε θεατρική σκηνή ιδωµένη, όχι αποκλειστικά και κατά κύριο λόγο από την πλευρά των θεατών, αλλά κύρια από την πλευρά των ηθοποιών και των σκηνικών κατασκευών που συγκροτούν το πλαίσιο για τη θεατρική δράση. Η έµφαση δεν δίνεται στην εικόνα, αλλά στον τρόπο που ο ηθοποιός βιώνει το σκηνικό χώρο. Στον τρόπο δηλαδή που ο σκηνικός χώρος οργανώνει ασυνέχειες, κατευθύνοντας και επιβάλλοντας ρυθµό στις κινήσεις του σώµατος και της µατιάς. Η έννοια της παράστασης ενδυναµωνόταν και από το γεγονός ότι ο πληθυσµός ης συνοικίας ήταν µικρός και γνωρίζονταν όλοι µεταξύ τους, οπότε οι κοινωνικές επαφές ήταν περισσότερο άµεσες, ενώ οι γνώµη των άλλων µετρούσε περισσότερο από όσο σήµερα. Μια από τις βασικές συνήθειες των κατοίκων ήταν ο εκκλησιασµός 9. Θεωρούνταν απαραίτητος. Κάθε Κυριακή και γιορτή οι γονείς πήγαιναν στη λειτουργία µε τα παιδιά τους. Το ίδιο έκαναν και όσοι δεν είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις. Ήταν καθαροί και φορούσαν τα γιορτινά ρούχα τους. Στη µεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων τα πλήθη ξεκινούσαν λίγες ώρες µετά τα µεσάνυχτα, µόλις ακουγόταν οι ήχοι της καµπάνας. Οι ιερείς αποτελούσαν πρόσωπα τα οποία έχαιραν µεγάλου σεβασµού. Όταν τους συναντούσαν τους φιλούσαν το χέρι. Στο τραµ, στο λεωφορείο, στο τρόλεϊ, οι καθήµενοι σηκωνόταν αµέσως για να τους παραχωρήσουν τη θέση. Τις καµπάνες χτυπούσαν µελωδικά οι ιερείς, οι νεωκόροι και οι εκκλησάρισσες. Εκτός από τους ήχους που αφορούσαν τη λειτουργία, οι περίοικοι µπορούσαν να πληροφορηθούν από την καµπάνα για κάποιο θάνατο ή για την ώρα του κατηχητικού. Η διασκέδαση των κατοίκων του Γκύζη λάµβανε χώρα κυρίως στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (γήπεδο, κινηµατογράφοι, θέατρα, ταβέρνες), αλλά και στις ταβέρνες και τα καφενεία της πλατείας Γκύζη (σε µικρότερο βαθµό και περισσότερο για τους άνδρες). ραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου ήταν και οι περίπατοι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κάθε Κυριακή απόγευµα. Η άµεση γειτνίαση µε το γήπεδο του Παναθηναϊκού είχε άµεση επιρροή στην ζωή των κατοίκων (κυρίως των ανδρών). Ήταν στην πλειοψηφία τους θερµοί υποστηρικτές της οµάδας και πολλές Κυριακές συνδέονταν άµεσα µε την παρακολούθηση αγώνα ποδοσφαίρου. Όσο για τα πολιτικά φρονήµατα των κατοίκων ήταν στην πλειοψηφία τους αριστερής ιδεολογίας. 9 Οι Αµπελόκηποι, Παραδείσης Ν.,

8 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 3. Η σηµερινή εικόνα της περιοχής µελέτης: µια πρώτη προσέγγιση του χώρου α) Οδός Γκύζη Η οδός Γκύζη αποτελεί τον βασικότερο οδικό άξονα της συνοικίας που συνδέει την πλατεία Γκύζη µε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το µήκος της είναι 200µ. Το πλάτος της είναι 5µ. και περιλαµβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Ένας παρατηρητής που στέκεται στο σηµείο όπου η οδός Γκύζη συναντά την πλατεία και κοιτάζει κατά µήκος της οδού, αντιλαµβάνεται καταρχάς το γεγονός ότι ο δρόµος ως κάτοψη µπορεί να απεικονιστεί µε δυο παράλληλα ευθύγραµµα τµήµατα που καταλήγουν στην Λ. Αλεξάνδρας (ισχυρό «φράγµα» της περιοχής λόγω των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της και των αυξηµένων κυκλοφοριακών φόρτων). Παράλληλα αντιλαµβάνεται ότι στον τρισδιάστατο χώρο το κάθε ευθύγραµµο τµήµα αποτελεί µια τεθλασµένη γραµµή που ακολουθεί το έντονο σχετικά ανάγλυφο της περιοχής. ΑΤ ΠΛ Ο ΟΣ Ο ΟΣ ΡΟ Η εικόνα του τρισδιάστατου χώρου συµπληρώνεται από τα κτίρια που οριοθετούν τις δυο πλευρές του δρόµου (βλ. χάρτη 1: αριθµός ορόφων κτιρίων). Στην πλειοψηφία τους τα κτίρια αυτά είναι ψηλές πολυκατοικίες πέντε, έξι ή επτά ορόφων, οι οποίες κτίστηκαν κατά τη δεκαετία του Οι ψηλές πολυκατοικίες σε συνάρτηση µε το µικρό σχετικά πλάτος του δρόµου συνθέτουν την εικόνα ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι συνθήκες φωτισµού και αερισµού των κτιρίων δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Το ύψος των κτιρίων φαίνεται ακόµα µεγαλύτερο στις περιπτώσεις που πολυώροφες πολυκατοικίες χτίστηκαν στα διάφορα υψώµατα της περιοχής. Τη µονοτονία των ψηλών κτιρίων διακόπτουν ορισµένα µονώροφα ή διώροφα κτίρια τα οποία για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν συνεχίζουν να υφίστανται για να θυµίζουν µια παλιότερη εποχή (βλ. τα µονώροφα και διώροφα κτίρια του χάρτη 1). Στο τέρµα του δρόµου διακρίνεται η Λ. Αλεξάνδρας, ενώ το φόντο της εικόνας συµπληρώνει ο Λυκαβηττός που φαίνεται ανάµεσα στις πολυκατοικίες και που αποτελεί σηµείο αναφοράς ολόκληρης της Αθήνας. 102 Ο ΟΣ ΒΕ ΝΟΡΝ ΤΑΟ Υ Ο Ο Σ ΓΚ ΥΖΗ Ο Ο Σ ΚΑ ΛΒΟ Υ ΡΓΟΒΙ ΤΣ ΕΙΑ Υ ΓΚ ΖΗ ΗΣ Ϊ ΟΥ 1 ΟΡΟΦΟΣ 2 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΡΑ ΓΚΑ ΒΗ 3 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΜΟ ΜΦΕ ΡΑΤΟ Υ 4 ΟΡΟΦΟΙ 5 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΛΟΜ ΒΑΡ ΟΥ 6 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο ΛΕΩ ΦΟΡΟ Σ ΑΛΕ ΞΑΝ ΡΑΣ Σ ΠΑ ΡΑΣΧ ΟΥ 7 ΟΡΟΦΟΙ ΧΑΡΤΗΣ 1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

9 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ ιασχίζοντας την οδό Γκύζη, αρχίζει κανείς να αντιλαµβάνεται καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της: Ο διαθέσιµος για τους πεζούς χώρος, τα πεζοδρόµια, έχει πλάτος 1,5 2 µέτρα στο µεγαλύτερο µήκος του, ενώ σε ορισµένα σηµεία τα κτίρια υποχωρούν στο ισόγειο σχηµατίζοντας στοές. Εκεί το πλάτος των πεζοδροµίων φτάνει τα 4,5 5 µέτρα 10 και η κίνηση των πεζών διεξάγεται πιο εύκολα. Στην πραγµατικότητα βέβαια, ο χώρος αυτός των πεζών συχνά φαίνεται ότι καταπατείται είτε από αυτοκίνητα και µηχανάκια που µην έχοντας εναλλακτική λύση σταθµεύουν παράνοµα πάνω στο πεζοδρόµιο, είτε ακόµα τα εµπορεύµατα ορισµένων καταστηµάτων που καταλαµβάνουν και µέρος του δηµόσιου χώρου του πεζοδροµίου, προκειµένου να προσελκύσουν πελατεία. Επιπλέον, δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο κάποιο σταθµευµένο αυτοκίνητο ή κάποιος κάδος απορριµµάτων να διακόπτει την κίνηση των πεζών από το ένα πεζοδρόµιο στο επόµενο της ίδιας πλευράς του δρόµου. Ένα ακόµα στοιχείο που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι η απουσία πρασίνου κατά µήκος του δρόµου. Το γεγονός αυτό από τη µια µεριά δεν βοηθάει στο να απαλύνει τη σκληρή αίσθηση που δηµιουργεί το µπετόν. Από την άλλη µεριά όµως, εξετάζοντας το πλάτος των πεζοδροµίων, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη φυτεµένων δένδρων στα πεζοδρόµια θα δηµιουργούσε περισσότερα προβλήµατα παρά οφέλη. Όπως αναφέρθηκε, στο µεγαλύτερο µήκος του δρόµου το πλάτος του 10 Βλ. Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό Εικόνα 3: Η αρχή της οδού Γκύζη όπως φαίνεται από την πλατεία Γκύζη πεζοδροµίου είναι 1,5 2 µέτρα. Έτσι, η ύπαρξη δένδρων σε έναν τόσο περιορισµένο χώρο για τους πεζούς θα δυσκόλευε την κίνησή τους. Εξαίρεση όσον αφορά την παρουσία πρασίνου αποτελούν οι διασταυρώσεις της οδού Γκύζη µε τις οδούς Ραγκαβή, Μοµφεράτου, Ροϊδη και Κάλβου, όπου υπάρχει παρόδια φύτευση. Όσον αφορά τις χρήσεις γης και τις λειτουργίες που εντοπίζονται στην οδό Γκύζη παρουσιάζουν µια οµοιοµορφία ως προς την κατανοµή τους. Στα ισόγεια των πολυκατοικιών κυριαρχεί το λιανικό εµπόριο (είδη ένδυσης και υπόδησης, κοσµήµατα, είδη σπιτιού, ψιλικατζίδικα, ανθοπωλεία, καταστήµατα, οπτικών, κρεοπωλεία, φούρνοι, φωτογραφεία κλπ). Τα καταστήµατα αυτά έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τόσο τις καθηµερινές όσο και τις εποχιακές ή και πιο σπάνιες ανάγκες των κατοίκων. Στην πράξη βέβαια τα πράγµατα µερικές φορές διαφοροποιούνται. Οι κάτοικοι καλύπτουν τις καθηµερινές τους ανάγκες (τρόφιµα, εφηµερίδες κλπ) από τα καταστήµατα της περιοχής 11, όµως για τις υπόλοιπες καταναλωτικές τους ανάγκες φαίνεται να προτιµούν τα καταστήµατα του κέντρου (Ερµού, Πατησίων, Κολωνάκι) όπου βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία. Βέβαια, όπως προέκυψε από µια µικρή έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι τιµές των προϊόντων (εποχιακής και σπάνιας κατανάλωσης) είναι πιο αυξηµένες στις κεντρικές περιοχές γεγονός που έχει άµεση σχέση και µε τις τιµές των ενοικίων των καταστηµάτων. Στους ορόφους η κύρια χρήση είναι η κατοικία. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, λόγω του χαρακτήρα του δρόµου ως κέντρο συνοικίας, η κατοικία εκτοπίζεται από διάφορα γραφεία (π.χ. ιατρεία, συµβολαιογραφεία κλπ). Σηµαντικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει το υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται στη µέση περίπου της διαδροµής της οδού. Η σηµασία του έγκειται στο γεγονός ότι συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό πελατών καθηµερινά. Ιδιαίτερα µάλιστα στην αρχή του µήνα (ηµεροµηνία πληρωµής συντάξεων, ενοικίων, µισθών κλπ) η ουρά των πελατών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν συνεχίζεται µέχρι το πεζοδρόµιο. 11 Από την έρευνα στην περιοχή µελέτης, αλλά και εµπειρικά προκύπτει ότι τα παντοπωλεία και τα µανάβικα της περιοχής αδυνατούν να ανταγωνιστούν τα µεγάλα supermarkets. Έτσι, αν και στο Γκύζη δεν υπάρχει κάποιο υπερκατάστηµα αυτού του είδους, εκείνα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (π.χ. Μαρινόπουλος στη Λ. Αλεξάνδρας, Carrefour στην Κηφισίας κλπ) απειλούν τη βιωσιµότητα των τοπικών καταστηµάτων, τα οποία προσφέρουν φιλικό περιβάλλον, όµως η ποικιλία των εµπορευµάτων είναι περιορισµένη. 103

10 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει επίσης να γίνει σε ορισµένες δραστηριότητες που διατηρούνται από παλιά στην συνοικία Γκύζη, όπως είναι τα µπαρµπέρικα. Στην οδό Γκύζη υπάρχουν δυο. Ο ρόλος τους είναι διπλός: πέρα από τον λειτουργικό τους σκοπό (ξύρισµα, κούρεµα) έχουν και µια κοινωνική διάσταση. Ο χώρος τους αποτελεί συχνά άτυπη προέκταση του δηµόσιου χώρου, αφού συχνά λειτουργούν και ως χώρος συνάθροισης και συζητήσεων. Οι ιδιοκτήτες τους και οι πελάτες τους είναι κατά κύριο λόγο ηλικιωµένοι και άνδρες. 104

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking

Αστική πλατφόρμα Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking ΠΤ-ΑΜ 2007 ΒΑΛ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2008-09 TOMEIΣ I, II, III 9ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 9: AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι).

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Αστική Γεωγραφία 6ο εξάµηνο Σ.Α.Τ.Μ. Μάιος 2014 Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Εαρινό εξάµηνο Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ-ΣΥΓΓΡΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ-ΣΥΓΓΡΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ-ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΜΥΓ ΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ν.ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, Ι.ΠΟΛΥΖΟΣ, Φ.ΒΑΤΑΒΑΛΗ Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ Γνωριµία µε

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004 ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ι : Γ.ΠΟΛΥΖΟΣ,.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Θ.ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΟΥ : ΤΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ, 2003-2004 H περιοχή µελέτης ορίζεται από την πλατεία Οµόνοιας και Καραϊσκάκη και από τις οδούς:

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο 1. Περιγραφή έργου Πρόκειται για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 57.92 τ.µ. σε οικόπεδο έκτασης 75 τ.µ. στην περιοχή Μαυροβούνι στο Γιαλό της Σύµης. Η νέα αυτη κατοικία διαθέτει εξώστη και ηµιυπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιφέρεια : υτικής Ελλάδος Νοµός : Ηλείας ΟΤΑ : ήµος Αρχαίας Ολυµπίας Τίτλος έργου : Μελέτη και κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

112 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ' 1 1 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 113

112 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ' 1 1 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 113 Ρετιρέ ο παράδεισος ΣΕ ΜΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΕΣ- ΜΠΟΥΡΓΚ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΖΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΨΗΛΟΥΣ ΦΡΑΚΤΕΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε/Τ.Α.Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Για την σύνταξη της μελέτης Aνάπλασης τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας συνεργάστηκαν: ΑΠΕΡΓΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αμέσως μετά από ένα σεισμό Εκκένωση στεγασμένων χώρων Μετακίνηση πληθυσμού Χώρος καταφυγής Ατομική ενέργεια Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc East London University Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 86882 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 2 διαγραμμα 1 1. Εισαγωγή Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και η σπηλιές που έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟ ETOΣ 2012-13 TOMEAΣ I APXITEKTONIKOY ΣXEΔIAΣMOY 5ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 5 Διδακτική ομάδα: Β. Γκανιάτσας, Καθηγητής Στ. Γυφτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα