ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. εισαγωγή"

Transcript

1 Ο ΟΣ Γ ΚΥΖΗ

2 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγή Υπάρχει στις µέρες µας η ανάγκη για διαφύλαξη των πολεοδοµικών αξιών, εκείνων που συνιστούν την ταυτότητα του τόπου. Προκειµένου να γίνει κάτι τέτοιο, οι αξίες αυτές οφείλουν να διερευνηθούν ως προς τα πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής που προκαλούν στους χρήστες, καθώς και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι τελευταίοι εκφράζουν τη σχέση τους µε την πόλη. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο της αναγνώρισης της φυσιογνωµίας της πόλης εντάσσεται και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας που εστιάζει στην ανάγνωση της ενότητας που αποτελούν η οδός και η πλατεία Γκύζη της οµώνυµης συνοικίας της Αθήνας. Πιο συγκεκριµένα, αντικείµενο της εργασίας είναι η αναγνώριση του δρόµου, της πλατείας Γκύζη και της γύρω περιοχής µέσω αναλυτικών εννοιών εργαλείων κατανόησης του χώρου. Φυσικά η «ανάγνωση» του δρόµου δεν µπορεί να περιορίζεται µόνο στην ανάλυση του συγκεκριµένου δρόµου, αλλά είναι ανάγκη κάθε φορά να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο δρόµος είναι τµήµα µιας ευρύτερης χωρικής ενότητας. Στην περίπτωση µιας πόλης ο δρόµος αποτελεί τµήµα του αστικού ιστού και αναπόφευκτα επηρεάζεται και επηρεάζει τη µορφή και τη λειτουργία του. Επίσης, πέρα από τη χωρική διάσταση του θέµατος ο χρόνος, καθώς επίσης και διάφοροι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες, επιδρούν στη φυσιογνωµία του και τον νοηµατοδοτούν. Εποµένως προκύπτει η ανάγκη της καταγραφής διαφόρων χαρακτηριστικών του, τα οποία αν και δεν φαίνονται έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Στο πλαίσιο της εργασίας, την ερµηνεία και εκτίµηση ακολουθεί η επιλογή των κατευθυντήριων γραµµών που µπορούν να οδηγήσουν, όχι µόνο στην ανάδειξη και προστασία µιας υπάρχουσας ή έστω λανθάνουσας φυσιογνωµίας, αλλά και στην αναβίωση στοιχείων από καιρό εξαφανισµένων ή νεκρών. 96

3 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ µεθοδολογία Η ανάλυση της φυσιογνωµίας της περιοχής µελέτης αφορά στη µοναδικότητα, στην ταυτότητα προσωπικότητά της, όπως αυτή διατυπώνεται και εµφανίζεται µέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου της. Παράλληλα, η φυσιογνωµία µορφοποιείται µέσα από εκφράσεις ατοµικές ή συλλογικές, που µπορούν να αναλυθούν σε δράση, κίνηση και στάση. Με βάση τα παραπάνω, η µεθοδολογία της «ανάγνωσης» της περιοχής µελέτης στηρίχθηκε σε διαδοχικές προσεγγίσεις του (approximations) 1. Έτσι, η αναγνώριση κατανόηση της συγκρότησης της περιοχής µεθοδολογικά πραγµατοποιείται κατά ορισµένους άξονες που κατ αρχήν επιλέγονται µέσα από τις ως τώρα διατυπωµένες θεωρίες. Κατά τη διαδικασία της έρευνας χρησιµοποιούνται ορισµένα εργαλεία (συστηµατική παρατήρηση, συζητήσεις µε γνώστες της περιοχής, κωδικοποίηση προσωπικής εµπειρίας και βιωµάτων, βιβλιογραφική διερεύνηση κλπ) και οι αρχικοί θεωρητικοί άξονες τροποποιούνται από τη νέα γνώση. Τα στάδια σύλληψης της µεθοδολογίας διερεύνησης για την αναγνώριση της οδού και πλατείας Γκύζη είναι τα εξής: α) ανάγνωση των φυσικών (τεχνητών) στοιχείων της περιοχής (θέση στην πόλη και στο οδικό δίκτυο, γεωµετρικά χαρακτηριστικά). β) προσδιορισµός της λειτουργικής ικανότητας, της οικονοµικής υπόστασης ή ακόµα και στοιχείων όπως η υγιεινή της κατάστασης. Έτσι, η ανάγνωση αφορά την ιστορία, τις άτυπες δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις, τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ κατασκευασµένων στοιχείων, λειτουργιών, ατόµων και οµάδων που συναποτελούν τον αστικό ιστό. γ) προσπάθεια κατανόησης και βίωσης του «τόπου», της συνάρθρωσης δηλαδή του χώρου µε το χρόνο, διερευνώνται στόχοι και διαδικασίες παρέµβασης σε σχέση µε τις έννοιες «υποβάθµιση αναβάθµιση». Η τελική διατύπωση των αποτελεσµάτων της έρευνας έχει τη µορφή µιας αφήγησης που προσπαθεί να συνθέσει τα παραπάνω και να αποδείξει σχέσεις µεταξύ τους. Για τη διευκόλυνση της έρευνας, σε πολλές περιπτώσεις εξετάζεται χωριστά η κάθε υποενότητα της περιοχής µελέτης και τελικά γίνεται µια προσπάθεια συνολικής θεώρησης της περιοχής δεδοµένης της 1 βλ. και Lefebvre, 1967, «Το ικαίωµα στην Πόλη» αλληλεξάρτησης που υπάρχει προκειµένου να δοθούν κατευθύνσεις παρέµβασης στην περιοχή. Σηµειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισµό των κατάλληλων παρεµβάσεων είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη κατανόηση της περιοχής (ανάγνωση) και για το λόγο αυτό η εργασία δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην κατεύθυνση αυτή, ενώ οι προτεινόµενες παρεµβάσεις έχουν τη µορφή γενικών κατευθύνσεων. Η αναγνώριση της φυσιογνωµίας της περιοχής µελέτης στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην επιτόπια παρατήρηση της εικόνας της και των όσων διαδραµατίζονται σε αυτή, καθώς επίσης και σε συνεντεύξεις ή καλύτερα συζητήσεις µε κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι στην ουσία βιώνουν το χώρο µέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερη χρήσιµη ήταν η συµβολή των ντόπιων ηλικιωµένων κατοίκων της περιοχής που παρείχαν πληροφορίες για την ιστορία και την εξέλιξη της συνοικίας και της περιοχής µελέτης. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η πολεοδοµική µελέτη αναβάθµισης που εκπονείται από το ήµο Αθηναίων. Η µελέτη αυτή, αν και δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, δίνει µια αρκετά αναλυτική εικόνα της συνοικίας (και την οδού και πλατείας Γκύζη). Σίγουρα όµως τα στοιχεία που παραθέτει δεν είναι αρκετά για την «ανάγνωση» που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της εργασίας. Εξάλλου, στην πόλη ο δρόµος, η πλατεία, οι κοινόχρηστοι χώροι γενικότερα, είναι ένα βασικό στοιχείο µε πολλαπλά περιβάλλοντα, που δύσκολα αναλύονται πλήρως 2. Η αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας δεν προσέφερε σηµαντική γνώση σχετικά µε την περιοχή µελέτης, αφού διαπιστώθηκε ότι λίγα πράγµατα έχουν γραφτεί ειδικά για τη συνοικία Γκύζη. Παρόλα αυτά, αναφορές στην Αθήνα γενικότερα ή ακόµα και σε γειτονικές του Γκύζη συνοικίες, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις συντέλεσαν στην καλύτερα κατανόηση της περιοχής. 2 On Streets, Anderson,

4 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ α κεφάλαιο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ 1. Θέση στην πόλη και στο οδικό δίκτυο Η οδός Γκύζη ξεκινάει από την πλατεία Γκύζη και καταλήγει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η ενότητα οδός Γκύζη - πλατεία Γκύζη, αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται το κέντρο της οµώνυµης συνοικίας. Ταυτόχρονα, ο οδός Γκύζη και ο δρόµος που περνάει γύρω από την πλατεία αποτελούν τµήµα του βασικού οδικού δικτύου της συνοικίας. Σε σχέση µε το οδικό δίκτυο της Αθήνας η οδός Γκύζη αποτελεί συλλεκτήρια οδό. Επιπλέον, τόσο η οδός Γκύζη όσο και ο δρόµος που περνάει γύρω από την πλατεία αποτελούν µέρος της διαδροµής που ακολουθεί το λεωφορείο που συνδέει την συνοικία µε το κέντρο της Αθήνας. Ο ρόλος του εν λόγω δρόµου και της πλατείας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός εξαιτίας κυρίως των λειτουργιών που συγκεντρώνουν, έστω και αν η επιρροή τους περιορίζεται στο επίπεδο της συνοικίας 3. Παράλληλα, σηµαντική είναι η επίδραση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και η αλληλεξάρτηση µε τις οδούς Ιπποκράτους και Χαριλάου Τρικούπη. Η πρώτη αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους κατοίκους της συνοικίας (λόγω του υπερτοπικού της χαρακτήρα, αλλά και για ιστορικούς λόγους, αφού ανέκαθεν συγκέντρωνε κατοίκους της συνοικίας για περίπατο, αναψυχή ή µετακίνηση προς άλλα σηµεία του λεκανοπεδίου), αλλά και ισχυρό όριο (λόγω των µεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων και την νησίδας). Οι οδοί Ιπποκράτους και Χ. Τρικούπη 3 Στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της Αθήνας η ευρύτερη περιοχή της οδού και πλατείας Γκύζη χαρακτηρίζεται ως πολεοδοµικό κέντρο συνοικίας που επιτρέπει την εγκατάσταση των εξής χρήσεων: κατοικία, ξενοδοχεία, ξενώνες, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης-αναψυχής, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, κτίρια και γήπεδα στάθµευσης, πρατήρια βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών (βλ. π.δ. 166/ /87). αποτελούν τους άξονες σύνδεσης της συνοικίας µε το κέντρο της Αθήνας (λόγω της ύπαρξης νησίδας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που δεν επιτρέπει στα οχήµατα να περάσουν απέναντι από οποιοδήποτε σηµείο). Αξίζει επίσης στο σηµείο αυτό να αναφερθεί το γεγονός ότι παρά την εγγύτητα των οδών Γκύζη, Ιπποκράτους, Χ. Τρικούπη και της Λ. Αλεξάνδρας τα χαρακτηριστικά τους ως προς τη λειτουργία του χώρου και τις δραστηριότητες και χρήσεις που συγκεντρώνουν διαφέρουν αισθητά. Σηµαντικός παράγοντας αυτής της διαφοροποίησης είναι αδιαµφισβήτητα η Λ. Αλεξάνδρας, η οποία εξαιτίας των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της και των κυκλοφοριακών φόρτων που συγκεντρώνει λειτουργεί ως φράγµα. 2. Η ιστορία η µνήµη 2.1. Η ευρύτερη περιοχή Η συνοικία Γκύζη αποτελεί µια από τις κεντρικές συνοικίες του ήµου Αθήνας. Οριοθετείται νότια από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (µια από τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αθήνας, η οποία αποτελεί το όριο του δακτυλίου), δυτικά από το Πεδίο του Άρεως (εκτεταµένος χώρος πρασίνου που φιλοξενεί κατά καιρούς ποικίλες δραστηριότητες), ανατολικά από τη συνοικία των Αµπελοκήπων και βόρεια από την περιοχή του Πολυγώνου και τα Τουρκοβούνια. Ανατρέχοντας κανείς σε παλιούς χάρτες της Αθήνας διαπιστώνει ότι η συνοικία του Γκύζη αποτελεί ένα σχετικά νέο τµήµα του ήµου Αθήνας, το οποίο άρχισε να διαµορφώνεται στο τέλος του 19 ου ή στις αρχές του 20 ου αιώνα. Αναφέρεται µάλιστα ότι η πλατεία Γκύζη διαµορφώθηκε σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα από τη διάνοιξη της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και των οικοδοµικών τετραγώνων που βρίσκονται κοντά σε αυτή. Μέσα στο χρόνο η ρυµοτοµία της περιοχής παρέµεινε σε γενικές γραµµές αµετάβλητη. Φυσικά οι δρόµοι ασφαλτοστρώθηκαν και φτιάχτηκαν τα πεζοδρόµια. Εκείνο όµως που άλλαξε ριζικά είναι η µορφή των κτιρίων. Τα περισσότερα µονώροφα ή διώροφα κτίρια σταδιακά αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες, ως απάντηση στο µεγάλο ρεύµα αστυφιλίας που εκδηλώθηκε κατά τη δεκαετία του Την περίοδο εκείνη σύµφωνα και µε αφηγήσεις κατοίκων της περιοχής η συνοικία Γκύζη άρχισε να αναπτύσσεται πληθυσµιακά, µε όλα τα επακόλουθα όσον αφορά τη δόµηση, τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων αλλά και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της. Οι πρώτοι νέο-εγκατασταθέντες - τότε - στη συνοικία προέρχονταν κυρίως 98

5 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ από την Άνδρο και την Τήνο. Η εξήγηση που δίνεται για την ύπαρξη αυτού του συγκεκριµένου ρεύµατος εσωτερικών µεταναστών προς το Γκύζη είναι ότι η εν λόγω συνοικία ήταν από τις κοντινότερες στη Ραφήνα, όπου έφτανε το καράβι από τα νησιά αυτά. Επίσης, παράγοντας προσέλκυσης πληθυσµού από την Άνδρο ήταν και το γεγονός ότι ένας από τους πρώτους µεγάλους εργολάβους στην περιοχή ήταν από την Άνδρο, οπότε οι νέοι κάτοικοι που προέρχονταν από την Άνδρο ήταν επόµενο να αναζητήσουν τον συµπατριώτη τους που θα τους βοηθούσε 4. Οι νέοι κάτοικοι της συνοικίας άρχισαν να εγκαθίστανται κυρίως περιφερειακά (προς την περιοχή του Πολυγώνου). Εκεί άρχισαν να χτίζουν τα σπίτια τους άλλοτε νόµιµα και άλλοτε καταπατώντας εκτάσεις και να προσπαθούν να φτιάξουν µια καλύτερη τύχη. Η µεγάλη οικοδοµική δραστηριότητα άρχισε λίγο µετά την περίοδο της δικτατορίας. Το «φαινόµενο» της αντιπαροχής ήταν σε έξαρση την εποχή εκείνη 5. Έτσι, οι περισσότερες µονοκατοικίες του Γκύζη κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες. Ο συντελεστής δόµησης που ίσχυσε από το 1960 και µετά επέτρεπε την ανέγερση µέχρι και επταόροφου κτιρίου. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι παρά το ρεύµα µεταναστών από τα νησιά, η αρχιτεκτονική των κτιρίων δεν επηρεάστηκε από το παραδοσιακό νησιώτικο ύφος. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι το ρεύµα µετανάστευσης ήταν µαζικό και οι νέοι κάτοικοι στεγάζονταν σε διαµερίσµατα. Σήµερα οι λίγες µονοκατοικίες και τα λίγα χαµηλά κτίρια που απέµειναν υποχωρούν µπροστά στο κέρδος που αποφέρει η ανέγερση µιας πολυκατοικίας στη θέση τους. Παρόλα αυτά, στον αστικό ιστό της περιοχής συνεχίζουν να διατηρούνται αρκετά παλιά µονώροφα ή διώροφα κτίρια. Κάποια από αυτά στεγάζουν εµπορικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες αναψυχής. Κάποια άλλα ερηµώνουν αφού οι ηλικιωµένοι κάτοικοί τους δεν είναι σε θέση να τα συντηρήσουν. υο είναι καθώς φαίνεται οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στη διατήρηση αυτών των «µνηµείων» µιας προηγούµενης εποχής: α) συναισθηµατικοί λόγοι που συνεπάγονται την άρνηση των ιδιοκτητών (ηλικιωµένων κυρίως) να δώσουν το οικόπεδό τους αντιπαροχή και 4 Λέγεται από πολλούς ότι ο εν λόγω εργολάβος καταπάτησε µεγάλη έκταση των Τουρκοβουνίων και καταχράστηκε τη γη δυο ανύπαντρων αδελφών που είχαν στην ιδιοκτησία τους µια πολύ µεγάλη έκταση. Στη συνέχεια χώρισε τη γη σε µικρότερα οικόπεδα και τα πούλησε. 5 Βαϊου-Μαντουβάλου-Μαυρίδου, 1999, Η µεταπολεµική ελληνική πολεοδοµία, µεταξύ θεωρίας και συγκυρίας Εικόνα 1: Παλιά κατοικία της οδού που διατηρείται µέχρι σήµερα β) πολεοδοµικοί λόγοι: Το γεγονός ότι η καθυστέρηση της παραχώρησης του οικοπέδου για αντιπαροχή (π.χ. εξαιτίας ασυµφωνία κληρονόµων κλπ), σε συνδυασµό µε το µικρό σχετικά µέγεθος των ιδιοκτησιών, είχε σαν αποτέλεσµα να χτιστούν στα γύρω οικόπεδα πολυκατοικίες και τελικά να µην πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εναποµείναν οικόπεδο ώστε να κτιστεί κτίριο µε περισσότερους ορόφους. Η σύγχρονη συνοικία Γκύζη αποτελεί µια εξαιρετικά πυκνοδοµηµένη περιοχή µεταξύ των λόφων του Αττικού Άλσους και του Λυκαβηττού. Στο νότιο τµήµα της, προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι σχεδόν επίπεδη, ενώ από το ύψος της πλατείας Γκύζη και προς βορρά εµφανίζει έντονο ανάγλυφο εδάφους και µεγάλες κλίσεις, σε ποικίλες κατευθύνσεις. Αξίζει στο σηµείο αυτό να παρατηρήσει κανείς ότι η κάτοψη του πολεοδοµικού ιστού της συνοικίας ακολουθεί σε γενικές γραµµές ένα σχήµα κανάβου, το οποίο όµως ανάλογα µε το ανάγλυφο του εδάφους σε πολλά σηµεία παρεκκλίνει της κανονικότητάς του. Έτσι, στο βορειότερο τµήµα που οι κλίσεις είναι µεγαλύτερες τα οικοδοµικά τετράγωνα διαφοροποιούνται ως προς το µέγεθος και το σχήµα τους και ο κάναβος έχει µια στροφή σε σχέση µε τον κάναβο που σχηµατίζει ο πολεοδοµικός ιστός στο νότιο τµήµα της συνοικίας. Η περιοχή δεν περιλαµβάνει εκτεταµένους χώρους πρασίνου, αλλά περιβάλλεται από σηµαντικούς πνεύµονες πρασίνου (της Ευελπίδων, του Αττικού Άλσους και του Λόφου Φινοπούλου). Στο βόρειο τµήµα η ανοικοδόµηση είναι έντονη, σε αντίθεση µε το νότιο τµήµα (στο οποίο ανήκει και η οδός και πλατεία Γκύζη) όπου η ανοικοδόµηση έχει πλέον συντελεσθεί. Κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας συγκεντρώνονται κεντρικές λειτουργίες (εµπόριο, γραφεία, διοίκηση) που έχουν εκτοπίσει σε µεγάλο βαθµό την κατοικία. Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή επικρατεί η κατοικία. 99

6 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ένα από τα πιο έντονα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή είναι η στάθµευση. Ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτηµα θα γίνει στη συνέχεια. Η συνοικία συγκεντρώνει ως επί τω πλείστον πληθυσµό µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων, πιθανά λόγω των σχετικά υποβαθµισµένων συνθηκών διαβίωσης (πυκνή δόµηση, περιορισµένη παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος, έλλειψη χώρων στάθµευσης κλπ). Στους κατοίκους της τα τελευταία χρόνια ήρθε να προστεθεί και ένας αριθµός οικονοµικών µεταναστών (Αλβανοί, Ρώσοι, «µαύροι» κλπ), οι οποίοι αναζητούν µια καλύτερη τύχη µακριά από την πατρίδα του και σιγά σιγά προσπαθούν να ενσωµατωθούν στην πόλη Η περιοχή µελέτης Η µορφή που παίρνει ο χώρος µέσα στο χρόνο επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Όπως υποστηρίζει και η Dolores Hayden στο The power of place τόσο η αντίληψη του κράτους που κάθε φορά κυβερνάει όσο και η καθηµερινή ζωή των κατοίκων καταγράφονται στην πόλη. Έτσι για παράδειγµα το σκέπασµα των ρεµάτων, οι στοές στα ισόγεια των πολυκατοικιών, η µορφή κατοικιών, οι χρήσεις γης που εγκαθίστανται αποτελούν στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε την πολιτική βούληση και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων. Στην πόλη όµως δεν καταγράφεται µόνο αυτή η ιστορία. Η πόλη αποτελεί παράλληλα και τόπο συλλογικής µνήµης 6. Καθένας θυµάται και αναγνωρίζει στην πόλη διαφορετικά πράγµατα και για το λόγο αυτό η πόλη δεν µπορεί εύκολα να αναπαρασταθεί ως ένα ενιαίο σύνολο, ενώ θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι µορφοποιείται ως εικόνα µε πολλές διαφορετικές πινελιές. Όσον αφορά την περιοχή µελέτης, ήδη αναφέρθηκε, ότι η δηµιουργία της συνοικίας Γκύζη εντοπίζεται στα τέλη του 19 ου ή στις αρχές του 20 ου αιώνα. Μέχρι και τη δεκαετία του 1950 η περιοχή ήταν αρκετά αραιοδοµηµένη. Τα περισσότερα κτίρια ήταν µονοκατοικίες, χωρίς ανέσεις 7. Είχαν χοντρούς πέτρινους τοίχους και οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ξύλινα µε γρίλιες. Στα τζάµια των παραθύρων οι νοικοκυρές κρεµούσαν ωραία χειροποίητα κουρτινάκια. Στις περισσότερες αυλές που υπήρχαν πολλά σπιτάκια και πηγάδι ήταν φυτεµένες καλαµιές, συκιές και πολλές γλάστρες µε λουλούδια που µοσχοµύριζαν. Οι πολυκατοικίες ήταν σπάνιες. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζονταν όλοι µεταξύ τους: χαιρετούσαν ο ένας τον άλλον στο δρόµο και οι διαπροσωπικές σχέσεις ήταν γενικά έντονες. Επί της οδού Γκύζη υπήρχαν δυο φούρνοι, το φαρµακείο που ακόµη διατηρείται ως χρήση στη διασταύρωση µε την οδό Ροϊδη, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, µανάβικα. Στην οδό Μοµφεράτου (κάθετη της οδού Γκύζη) βρισκόταν το κατάστηµα του παγοπώλη 8 και του καρβουνιάρη της περιοχής. Οι τράπεζες που σήµερα υπάρχουν στην οδό Γκύζη εγκαταστάθηκαν τα Εικόνα 2: Η σηµερινή εικόνα της περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα δόµησης (οδός Ρόϊδη) 6 Boyer M., 1994, The city of collective memory 7 Σύµφωνα µε αφηγήσεις ντόπιων κατοίκων, το νερό έφτασε στα σπίτια γύρω στο Πιο πριν το κουβαλούσαν σε τενεκέδες από τα Τουρκοβούνια. Επίσης, η τουαλέτα του σπιτιού όπως συνέβαινε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας βρισκόταν σε ξεχωριστό κτίσµα έξω από το σπίτι, ενώ φυσικά δεν υπήρχε αποχέτευση (αποχετεύσεις κατασκευάστηκαν µετά το 1965). 8 Τα πρώτα ψυγεία που κυκλοφόρησαν κρατούσαν τη θερµοκρασία τους µε τη βοήθεια του πάγου. 100

7 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ τελευταία χρόνια. Παλιότερα οι τραπεζικές συναλλαγές γινόταν στο κατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδας που βρίσκεται µέχρι σήµερα στην οδό Πανεπιστηµίου. Όπως θυµούνται οι παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής, η οδός Γκύζη αντιπροσωπεύει εδώ και δεκαετίες τον κεντρικό δρόµο της συνοικίας που συγκεντρώνει τις περισσότερες εµπορικές δραστηριότητες και ένα πλήθος υπηρεσιών (ιατρεία, κουρεία, κλπ). Επίσης, µέχρι πρόσφατα στο κτίριο που βρίσκεται στον αριθµό 30 της οδού Γκύζη λειτουργούσε το 40ο ηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το οποίο σήµερα έχει µεταφερθεί σε µεγάλο σχολικό συγκρότηµα που κτίστηκε σε άλλη τοποθεσία της συνοικίας. Την πλατεία Γκύζη µέχρι περίπου τη δεκαετία του 1960 διέσχιζε ρέµα, το οποίο αργότερα σκεπάστηκε προκειµένου να αυξηθεί ο διαθέσιµος χώρος για την ανοικοδόµηση πολυκατοικιών και για τη διαµόρφωση του κοινόχρηστου χώρου. Στην κάτω µεριά της πλατείας (εκεί όπου σήµερα υπάρχει το πνευµατικό κέντρο του ήµου Αθήνας και ο βρεφονηπιακός σταθµός) υπήρχε κολυµβητήριο - πισίνα («τα µπάνια» όπως τα έλεγαν οι κάτοικοι). Στην άλλη άκρη της πλατείας υπήρχε µέχρι πριν από µερικά χρόνια ένας πλάτανος. Η ασφαλτόστρωση των δρόµων της συνοικίας άρχισε περίπου στα µέσα της δεκαετίας του Αρχικά ασφαλτοστρώθηκε η οδός Γκύζη και ο δρόµος γύρω από την πλατεία και στη συνέχεια οι υπόλοιποι δρόµοι. Οι φυτεύσεις στο δηµόσιο χώρο περιορίζονταν σε αυτές της πλατείας Γκύζη και σε ορισµένους δρόµους κάθετους της οδού Γκύζη. Παρόλα αυτά, η παρουσία της φύσης στη συνοικία ήταν έντονη, αφού οι γλάστρες στις αυλές των σπιτιών έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο. Τα κυκλοφοριακά προβλήµατα και το πρόβληµα της στάθµευσης ήταν ανύπαρκτα µέχρι την εποχή µετά το 1970 που τα αυτοκίνητα άρχισαν να πληθαίνουν στους δρόµους. Η µεγάλη ανοικοδόµηση αν και έλαβε υπόψη της την αύξηση του πληθυσµού των ανθρώπων δεν υπολόγισε την αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων. Όπως συµβαίνει ακόµα και σήµερα, η αναζήτηση του υψηλότερου δυνατού κέρδους οδήγησε στην ανοικοδόµηση πολυκατοικιών, στο ισόγειο των οποίων θα στεγαζόταν καταστήµατα, αγνοώντας την ανάγκη για τη στάθµευση των αυτοκινήτων, από τη στιγµή µάλιστα που ο νόµος δεν επέβαλλε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια της παράστασης στο δηµόσιο χώρο την εποχή εκείνη είχε ιδιαίτερη σηµασία. Όπως υποστηρίζει και ο A. Rossi, ο χώρος της πόλης µοιάζει µε θεατρική σκηνή ιδωµένη, όχι αποκλειστικά και κατά κύριο λόγο από την πλευρά των θεατών, αλλά κύρια από την πλευρά των ηθοποιών και των σκηνικών κατασκευών που συγκροτούν το πλαίσιο για τη θεατρική δράση. Η έµφαση δεν δίνεται στην εικόνα, αλλά στον τρόπο που ο ηθοποιός βιώνει το σκηνικό χώρο. Στον τρόπο δηλαδή που ο σκηνικός χώρος οργανώνει ασυνέχειες, κατευθύνοντας και επιβάλλοντας ρυθµό στις κινήσεις του σώµατος και της µατιάς. Η έννοια της παράστασης ενδυναµωνόταν και από το γεγονός ότι ο πληθυσµός ης συνοικίας ήταν µικρός και γνωρίζονταν όλοι µεταξύ τους, οπότε οι κοινωνικές επαφές ήταν περισσότερο άµεσες, ενώ οι γνώµη των άλλων µετρούσε περισσότερο από όσο σήµερα. Μια από τις βασικές συνήθειες των κατοίκων ήταν ο εκκλησιασµός 9. Θεωρούνταν απαραίτητος. Κάθε Κυριακή και γιορτή οι γονείς πήγαιναν στη λειτουργία µε τα παιδιά τους. Το ίδιο έκαναν και όσοι δεν είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις. Ήταν καθαροί και φορούσαν τα γιορτινά ρούχα τους. Στη µεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων τα πλήθη ξεκινούσαν λίγες ώρες µετά τα µεσάνυχτα, µόλις ακουγόταν οι ήχοι της καµπάνας. Οι ιερείς αποτελούσαν πρόσωπα τα οποία έχαιραν µεγάλου σεβασµού. Όταν τους συναντούσαν τους φιλούσαν το χέρι. Στο τραµ, στο λεωφορείο, στο τρόλεϊ, οι καθήµενοι σηκωνόταν αµέσως για να τους παραχωρήσουν τη θέση. Τις καµπάνες χτυπούσαν µελωδικά οι ιερείς, οι νεωκόροι και οι εκκλησάρισσες. Εκτός από τους ήχους που αφορούσαν τη λειτουργία, οι περίοικοι µπορούσαν να πληροφορηθούν από την καµπάνα για κάποιο θάνατο ή για την ώρα του κατηχητικού. Η διασκέδαση των κατοίκων του Γκύζη λάµβανε χώρα κυρίως στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (γήπεδο, κινηµατογράφοι, θέατρα, ταβέρνες), αλλά και στις ταβέρνες και τα καφενεία της πλατείας Γκύζη (σε µικρότερο βαθµό και περισσότερο για τους άνδρες). ραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου ήταν και οι περίπατοι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κάθε Κυριακή απόγευµα. Η άµεση γειτνίαση µε το γήπεδο του Παναθηναϊκού είχε άµεση επιρροή στην ζωή των κατοίκων (κυρίως των ανδρών). Ήταν στην πλειοψηφία τους θερµοί υποστηρικτές της οµάδας και πολλές Κυριακές συνδέονταν άµεσα µε την παρακολούθηση αγώνα ποδοσφαίρου. Όσο για τα πολιτικά φρονήµατα των κατοίκων ήταν στην πλειοψηφία τους αριστερής ιδεολογίας. 9 Οι Αµπελόκηποι, Παραδείσης Ν.,

8 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 3. Η σηµερινή εικόνα της περιοχής µελέτης: µια πρώτη προσέγγιση του χώρου α) Οδός Γκύζη Η οδός Γκύζη αποτελεί τον βασικότερο οδικό άξονα της συνοικίας που συνδέει την πλατεία Γκύζη µε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το µήκος της είναι 200µ. Το πλάτος της είναι 5µ. και περιλαµβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Ένας παρατηρητής που στέκεται στο σηµείο όπου η οδός Γκύζη συναντά την πλατεία και κοιτάζει κατά µήκος της οδού, αντιλαµβάνεται καταρχάς το γεγονός ότι ο δρόµος ως κάτοψη µπορεί να απεικονιστεί µε δυο παράλληλα ευθύγραµµα τµήµατα που καταλήγουν στην Λ. Αλεξάνδρας (ισχυρό «φράγµα» της περιοχής λόγω των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της και των αυξηµένων κυκλοφοριακών φόρτων). Παράλληλα αντιλαµβάνεται ότι στον τρισδιάστατο χώρο το κάθε ευθύγραµµο τµήµα αποτελεί µια τεθλασµένη γραµµή που ακολουθεί το έντονο σχετικά ανάγλυφο της περιοχής. ΑΤ ΠΛ Ο ΟΣ Ο ΟΣ ΡΟ Η εικόνα του τρισδιάστατου χώρου συµπληρώνεται από τα κτίρια που οριοθετούν τις δυο πλευρές του δρόµου (βλ. χάρτη 1: αριθµός ορόφων κτιρίων). Στην πλειοψηφία τους τα κτίρια αυτά είναι ψηλές πολυκατοικίες πέντε, έξι ή επτά ορόφων, οι οποίες κτίστηκαν κατά τη δεκαετία του Οι ψηλές πολυκατοικίες σε συνάρτηση µε το µικρό σχετικά πλάτος του δρόµου συνθέτουν την εικόνα ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι συνθήκες φωτισµού και αερισµού των κτιρίων δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Το ύψος των κτιρίων φαίνεται ακόµα µεγαλύτερο στις περιπτώσεις που πολυώροφες πολυκατοικίες χτίστηκαν στα διάφορα υψώµατα της περιοχής. Τη µονοτονία των ψηλών κτιρίων διακόπτουν ορισµένα µονώροφα ή διώροφα κτίρια τα οποία για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν συνεχίζουν να υφίστανται για να θυµίζουν µια παλιότερη εποχή (βλ. τα µονώροφα και διώροφα κτίρια του χάρτη 1). Στο τέρµα του δρόµου διακρίνεται η Λ. Αλεξάνδρας, ενώ το φόντο της εικόνας συµπληρώνει ο Λυκαβηττός που φαίνεται ανάµεσα στις πολυκατοικίες και που αποτελεί σηµείο αναφοράς ολόκληρης της Αθήνας. 102 Ο ΟΣ ΒΕ ΝΟΡΝ ΤΑΟ Υ Ο Ο Σ ΓΚ ΥΖΗ Ο Ο Σ ΚΑ ΛΒΟ Υ ΡΓΟΒΙ ΤΣ ΕΙΑ Υ ΓΚ ΖΗ ΗΣ Ϊ ΟΥ 1 ΟΡΟΦΟΣ 2 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΡΑ ΓΚΑ ΒΗ 3 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΜΟ ΜΦΕ ΡΑΤΟ Υ 4 ΟΡΟΦΟΙ 5 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο Σ ΛΟΜ ΒΑΡ ΟΥ 6 ΟΡΟΦΟΙ Ο Ο ΛΕΩ ΦΟΡΟ Σ ΑΛΕ ΞΑΝ ΡΑΣ Σ ΠΑ ΡΑΣΧ ΟΥ 7 ΟΡΟΦΟΙ ΧΑΡΤΗΣ 1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

9 Ο ΟΣ ΓΚΥΖΗ ιασχίζοντας την οδό Γκύζη, αρχίζει κανείς να αντιλαµβάνεται καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της: Ο διαθέσιµος για τους πεζούς χώρος, τα πεζοδρόµια, έχει πλάτος 1,5 2 µέτρα στο µεγαλύτερο µήκος του, ενώ σε ορισµένα σηµεία τα κτίρια υποχωρούν στο ισόγειο σχηµατίζοντας στοές. Εκεί το πλάτος των πεζοδροµίων φτάνει τα 4,5 5 µέτρα 10 και η κίνηση των πεζών διεξάγεται πιο εύκολα. Στην πραγµατικότητα βέβαια, ο χώρος αυτός των πεζών συχνά φαίνεται ότι καταπατείται είτε από αυτοκίνητα και µηχανάκια που µην έχοντας εναλλακτική λύση σταθµεύουν παράνοµα πάνω στο πεζοδρόµιο, είτε ακόµα τα εµπορεύµατα ορισµένων καταστηµάτων που καταλαµβάνουν και µέρος του δηµόσιου χώρου του πεζοδροµίου, προκειµένου να προσελκύσουν πελατεία. Επιπλέον, δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο κάποιο σταθµευµένο αυτοκίνητο ή κάποιος κάδος απορριµµάτων να διακόπτει την κίνηση των πεζών από το ένα πεζοδρόµιο στο επόµενο της ίδιας πλευράς του δρόµου. Ένα ακόµα στοιχείο που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι η απουσία πρασίνου κατά µήκος του δρόµου. Το γεγονός αυτό από τη µια µεριά δεν βοηθάει στο να απαλύνει τη σκληρή αίσθηση που δηµιουργεί το µπετόν. Από την άλλη µεριά όµως, εξετάζοντας το πλάτος των πεζοδροµίων, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη φυτεµένων δένδρων στα πεζοδρόµια θα δηµιουργούσε περισσότερα προβλήµατα παρά οφέλη. Όπως αναφέρθηκε, στο µεγαλύτερο µήκος του δρόµου το πλάτος του 10 Βλ. Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό Εικόνα 3: Η αρχή της οδού Γκύζη όπως φαίνεται από την πλατεία Γκύζη πεζοδροµίου είναι 1,5 2 µέτρα. Έτσι, η ύπαρξη δένδρων σε έναν τόσο περιορισµένο χώρο για τους πεζούς θα δυσκόλευε την κίνησή τους. Εξαίρεση όσον αφορά την παρουσία πρασίνου αποτελούν οι διασταυρώσεις της οδού Γκύζη µε τις οδούς Ραγκαβή, Μοµφεράτου, Ροϊδη και Κάλβου, όπου υπάρχει παρόδια φύτευση. Όσον αφορά τις χρήσεις γης και τις λειτουργίες που εντοπίζονται στην οδό Γκύζη παρουσιάζουν µια οµοιοµορφία ως προς την κατανοµή τους. Στα ισόγεια των πολυκατοικιών κυριαρχεί το λιανικό εµπόριο (είδη ένδυσης και υπόδησης, κοσµήµατα, είδη σπιτιού, ψιλικατζίδικα, ανθοπωλεία, καταστήµατα, οπτικών, κρεοπωλεία, φούρνοι, φωτογραφεία κλπ). Τα καταστήµατα αυτά έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τόσο τις καθηµερινές όσο και τις εποχιακές ή και πιο σπάνιες ανάγκες των κατοίκων. Στην πράξη βέβαια τα πράγµατα µερικές φορές διαφοροποιούνται. Οι κάτοικοι καλύπτουν τις καθηµερινές τους ανάγκες (τρόφιµα, εφηµερίδες κλπ) από τα καταστήµατα της περιοχής 11, όµως για τις υπόλοιπες καταναλωτικές τους ανάγκες φαίνεται να προτιµούν τα καταστήµατα του κέντρου (Ερµού, Πατησίων, Κολωνάκι) όπου βρίσκουν µεγαλύτερη ποικιλία. Βέβαια, όπως προέκυψε από µια µικρή έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, οι τιµές των προϊόντων (εποχιακής και σπάνιας κατανάλωσης) είναι πιο αυξηµένες στις κεντρικές περιοχές γεγονός που έχει άµεση σχέση και µε τις τιµές των ενοικίων των καταστηµάτων. Στους ορόφους η κύρια χρήση είναι η κατοικία. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, λόγω του χαρακτήρα του δρόµου ως κέντρο συνοικίας, η κατοικία εκτοπίζεται από διάφορα γραφεία (π.χ. ιατρεία, συµβολαιογραφεία κλπ). Σηµαντικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει το υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται στη µέση περίπου της διαδροµής της οδού. Η σηµασία του έγκειται στο γεγονός ότι συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό πελατών καθηµερινά. Ιδιαίτερα µάλιστα στην αρχή του µήνα (ηµεροµηνία πληρωµής συντάξεων, ενοικίων, µισθών κλπ) η ουρά των πελατών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν συνεχίζεται µέχρι το πεζοδρόµιο. 11 Από την έρευνα στην περιοχή µελέτης, αλλά και εµπειρικά προκύπτει ότι τα παντοπωλεία και τα µανάβικα της περιοχής αδυνατούν να ανταγωνιστούν τα µεγάλα supermarkets. Έτσι, αν και στο Γκύζη δεν υπάρχει κάποιο υπερκατάστηµα αυτού του είδους, εκείνα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (π.χ. Μαρινόπουλος στη Λ. Αλεξάνδρας, Carrefour στην Κηφισίας κλπ) απειλούν τη βιωσιµότητα των τοπικών καταστηµάτων, τα οποία προσφέρουν φιλικό περιβάλλον, όµως η ποικιλία των εµπορευµάτων είναι περιορισµένη. 103

10 ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει επίσης να γίνει σε ορισµένες δραστηριότητες που διατηρούνται από παλιά στην συνοικία Γκύζη, όπως είναι τα µπαρµπέρικα. Στην οδό Γκύζη υπάρχουν δυο. Ο ρόλος τους είναι διπλός: πέρα από τον λειτουργικό τους σκοπό (ξύρισµα, κούρεµα) έχουν και µια κοινωνική διάσταση. Ο χώρος τους αποτελεί συχνά άτυπη προέκταση του δηµόσιου χώρου, αφού συχνά λειτουργούν και ως χώρος συνάθροισης και συζητήσεων. Οι ιδιοκτήτες τους και οι πελάτες τους είναι κατά κύριο λόγο ηλικιωµένοι και άνδρες. 104

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2008-09 TOMEIΣ I, II, III 9ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 9: AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

112 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ' 1 1 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 113

112 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ' 1 1 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 113 Ρετιρέ ο παράδεισος ΣΕ ΜΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΕΣ- ΜΠΟΥΡΓΚ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΖΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΨΗΛΟΥΣ ΦΡΑΚΤΕΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΖΑΓΟΡΑ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη Eureka seminars Athens, Greece April 23-26 2012 Transport Research Arena Europe 2012 Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS Αναστασία Ρουκούνη Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΚΟ Ι Ν Ο Τ Ι ΚΟ Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Η Π Ι Τ Σ Ι Λ Ι Α Σ Μιχάλης Ιωακείμ Πρόεδρος ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΟΥΡΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων. Μούσες-Μοίρες

Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων. Μούσες-Μοίρες Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων Μούσες-Μοίρες Μοίρες Λάχεσις : τραβούσε το λαχνό Άτροπος : έκοβε το νήµα της ζωής ευτέρα 1 Μαρτίου 2004. Βρισκόµαστε στη ΕΥΑΛ ( ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡ ΑΣ Α.Τ.Ε. Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 151 26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας.

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Ελίζα Παπαδοπούλου, MSc πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π3: Πολεοδομική Οργάνωση). Π.3.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή (στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις

Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΓΚΑΖΙ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΥΡΡΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ)

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός: Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΤΑ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ 2. Τίτλος έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ ΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝTΕΣ: Γιάννης Πολύζος Νίκος Μπελαβίλας Φερενίκη Βαταβάλη. ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : Κοντοπούλου Ειρήνη Σαπλαούρας Μιχάλης Χαλδέζου Σωτηρία

Ι ΑΣΚΩΝTΕΣ: Γιάννης Πολύζος Νίκος Μπελαβίλας Φερενίκη Βαταβάλη. ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : Κοντοπούλου Ειρήνη Σαπλαούρας Μιχάλης Χαλδέζου Σωτηρία Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Γ Ι Ο Σ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ I Σ Ω Σ Τ Η Σ Ι ΑΣΚΩΝTΕΣ: Γιάννης Πολύζος Νίκος Μπελαβίλας Φερενίκη Βαταβάλη ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : Κοντοπούλου Ειρήνη Σαπλαούρας Μιχάλης Χαλδέζου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ. Αμπελόκηποι Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128

Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ. Αμπελόκηποι Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128 Ιδανική πρόταση επαγγελματικών χώρων στο κέντρο της πόλης ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Λ. AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 128 AΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Πωλούνται - Ενοικιάζονται Πολυτελή Γραφεία και Καταστήματα Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 128 απέναντι από

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality Nicosia Municipality Για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ και οδού ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ Δήμος Λευκωσίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δήμος Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του

αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ σύνθεση ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ και τη διώροφη μορφή του Ο προσανατολισμός της κατοικίας συνιστά το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της, αφού το κτίριο έχει στηθεί ακριβώς πάνω στον άξονα της κοιλάδας των Δελφών και επωφελείται από μια συγκλονιστική θέα. Ο χώρος της αυλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητές: κ. Πολύζος κ. Πολυχρονόπουλος Σπουδάστριες: Γκότση Αργυρώ (04102701) Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα