Επισκόπηση Κώδικες του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών άδηλων πράξεων : Οδηγός χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση Κώδικες του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών άδηλων πράξεων : Οδηγός χρήστη"

Transcript

1 Επισκόπηση Κώδικες του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών άδηλων πράξεων : Οδηγός χρήστη Overview OΕCD Codes of Liberalisation of Capital Movements and of Current Invisible Operations: User s Guide Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ και διατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Η Επισκόπηση αυτή δεν είναι επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Επισκόπηση των Κωδικών Απελευθέρωσης του ΟΟΣΑ Εισαγωγή Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, των επενδύσεων και των υπηρεσιών κατά µήκος των εθνικών συνόρων αποτελεί την κινητήρια δύναµη της οικονοµικής µεγέθυνσης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό και την οικονοµική αποδοτικότητα προς όφελος των καταναλωτών και παρέχει τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους και την τεχνολογική καινοτοµία στις επιχειρήσεις. Ωφελεί εξίσου την χώρα υποδοχής όσο και τη χώρα προέλευσης, τις αναπτυγµένες όσο και τις αναπτυσσόµενες χώρες. Ο ΟΟΣΑ ευθύς εξαρχής βασίστηκε στην ιδέα αυτή για να προσεγγίσει τις διεθνείς οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές σχέσεις, αλλά, όπως όλες οι καλές ιδέες, η φιλοσοφία της ελεύθερης και της ανοιχτής αγοράς λειτουργεί µόνο εάν εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατικότητα. Ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης της οικονοµίας της, της υποδοµής της και των χρηµατοπιστωτικών αγορών της, η κάθε χώρα, αλλά και οι πολίτες της, έχουν τις δικές τους ανάγκες, ανησυχίες και δυνατότητες όσον αφορά το άνοιγµα των αγορών τους στην ελεύθερη ροή κεφαλαίων και υπηρεσιών. Η µεγέθυνση και η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιµες. Μόνο µια ισορροπηµένη και καθολική προσέγγιση της απελευθέρωσης µπορεί να εγγυηθεί µακροπρόθεσµα οφέλη στο σύνολο της κοινωνίας. Αντιµέτωπες µε αυτήν την πρόκληση, δηλαδή την προώθηση των ανοιχτών αγορών λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες κάθε χώρας, οι χώρες του ΟΟΣΑ δηµιούργησαν πριν από σαράντα χρόνια ένα ισορροπηµένο πλαίσιο για τη βαθµιαία πρόοδο προς την απελευθέρωση: τον Κώδικα του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, που καλύπτει επίσης τις άµεσες επενδύσεις και την εγκατάσταση, και τον Κώδικα του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση των άδηλων συναλλαγών, που καλύπτει τις υπηρεσίες. Μολονότι τα κείµενα αυτά επικεντρώνονται στην έννοια της ανοιχτής αγοράς, βασίζονται σε µια συµβουλευτική διαδικασία στην οποία η κατανόηση και η πειθώ έχουν µεγαλύτερο βάρος από την πίεση και τη διαπραγµάτευση. OECD,

3 Κατ αυτόν τον τρόπο, οι Κώδικες βοηθούν αποτελεσµατικά και για πολλά χρόνια τις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ στην προσπάθειά τους να άρουν οριστικά τα περιττά εµπόδια που δυσχεραίνουν την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Σήµερα περισσότερο από ποτέ το ενδιαφέρον του κοινού σε όλον τον κόσµο εστιάζεται σε ζητήµατα σχετικά µε την παγκοσµιοποίηση και την απελευθέρωση, και αυτό το ενδιαφέρον είναι συχνά γεµάτο αγωνία και δυσπιστία. Η εµπειρία από τη βαθµιαία απελευθέρωση σύµφωνα µε τους Κώδικες, επικουρούµενη από τις αξιολογήσεις από εµπειρογνώµονες και εµπλουτισµένη µε τα συµπεράσµατα των διαβουλεύσεων, αποτελεί χρήσιµο παράδειγµα έλλογης και αρµονικής διεθνούς συνεργασίας.. Τι είναι και πώς διαρθρώνονται οι Κώδικες; Οι Κώδικες απελευθέρωσης του ΟΟΣΑ είναι νοµικά όργανα που θεσπίζουν κανόνες συµπεριφοράς για τις κυβερνήσεις των κρατών µελών του Οργανισµού. Στην πράξη, αποτελούν αποφάσεις του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ. Το Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισµού στο οποίο κάθε χώρα διαθέτει µια ψήφο. Οι αποφάσεις του, που πρέπει να λαµβάνονται οµόφωνα, είναι νοµικά δεσµευτικές για τις κυβερνήσεις των Μελών. Εντούτοις, δεν αποτελούν ούτε συνθήκη ούτε διεθνής συµφωνία υπό την έννοια του διεθνούς δικαίου, όπως συµβαίνει µε τις συµφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Αµφότεροι οι Κώδικες αποτελούνται από µια δέσµη γενικά όµοιων άρθρων. Το άρθρο 1 και των δύο Κωδικών εκθέτει την κεντρική ιδέα: τα Μέλη προσυπογράφουν την κατάργηση των µεταξύ τους περιορισµών όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων και τις άδηλες συναλλαγές. Οι υπόλοιπες διατάξεις περιγράφουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι χώρες µέλη θα πρέπει να εργαστούν προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Παραδείγµατα των διατάξεων περιλαµβάνουν: το δικαίωµα στη βαθµιαία απελευθέρωση µέσω µιας διαδικασίας υποβολής και διατήρησης επιφυλάξεων, την υποχρέωση αποφυγής διακρίσεων, εξαιρέσεις για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, παρεκκλίσεις σε περίπτωση πρόσκαιρων οικονοµικών δυσκολιών, διατάξεις που διασφαλίζουν τη συµβατότητα µε τις περιφερειακές συµφωνίες όπως συµφωνίες και ειδικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σύστηµα κοινοποίησης, εξέτασης και διαβούλευσης υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κίνησης Κεφαλαίων και Άδηλων Συναλλαγών του ΟΟΣΑ. Κάθε Κώδικας περιλαµβάνει δύο κύρια παραρτήµατα: έναν κατάλογο που περιέχει τις πράξεις που καλύπτονται από τον Κώδικα και έναν κατάλογο που περιλαµβάνει τις τρέχουσες επιφυλάξεις των κρατών µελών. 3 OECD 2003

4 Ποιες διεθνείς συναλλαγές καλύπτονται από τους Κώδικες; Οι Κώδικες προσδιορίζουν επακριβώς τις οικονοµικές δραστηριότητες στις οποίες εφαρµόζονται. Οι εν λόγω δραστηριότητες περιέχονται σε έναν κατάλογο που προσαρτείται ως παράρτηµα σε κάθε έναν από τους Κώδικες. Οι διεθνείς συναλλαγές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα αποκαλούνται στοιχεία. Τα Μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα στοιχεία που επιθυµούν να προσυπογράψουν. Η εφαρµογή των στοιχείων είναι γενική εξαιρουµένων των ειδικών επιφυλάξεων που έχουν ενδεχοµένως κατατεθεί. Ο Κώδικας του ΟΟΣΑ για την κίνηση κεφαλαίων είναι η µοναδική πολυµερής πράξη που προωθεί την απελευθέρωση ενός πλήρους φάσµατος διεθνών κινήσεων κεφαλαίων, πέραν των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Κατά τη δηµιουργία του το 1961 ο Κώδικας είχε σχετικά περιορισµένο πεδίο εφαρµογής. Εντούτοις, έκτοτε, οι εθνικές οικονοµίες ενοποιήθηκαν περισσότερο, η ρύθµιση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς εναρµονίστηκε και οι τεχνικές χρηµατοδότησης εξειδικεύτηκαν. Κατά συνέπεια, οι χώρες µέλη διεύρυναν βαθµιαία τον κατάλογο των συναλλαγών µέχρις ότου να µπορεί να θεωρηθεί πλήρης. Σήµερα ο Κώδικας κίνησης κεφαλαίων εφαρµόζεται σε όλες τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ των κατοίκων των χωρών του ΟΟΣΑ. Αναφέρονται ως παραδείγµατα η έκδοση, η πώληση και η αγορά µετοχών, οµολογιών και αµοιβαίων κεφαλαίων, οι πράξεις χρηµαταγοράς και οι διασυνοριακές πιστώσεις, δανεισµοί και κληρονοµιές. Ο Κώδικας καλύπτει επίσης τις άµεσες ξένες επενδύσεις όπως την απόκτηση µιας υφιστάµενης εταιρείας από µια ξένη επιχείρηση ή την ίδρυση µιας θυγατρικής από µια πολυεθνική εταιρεία. Ο Κώδικας τρεχουσών άδηλων συναλλαγών καλύπτει ευρέως το διασυνοριακό εµπόριο υπηρεσιών, αλλά το πεδίο εφαρµογής του είναι πιο περιορισµένο. Το διασυνοριακό εµπόριο υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών σε κατοίκους µιας χώρας από παροχείς υπηρεσιών που δεν είναι κάτοικοι της χώρας αυτής και αντιστρόφως. Οι παροχείς υπηρεσιών µπορεί να είναι εταιρείες ή ιδιώτες. Στους κύριους καλυπτόµενους τοµείς περιλαµβάνονται οι τραπεζικές και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι ασφάλειες, οι επαγγελµατικές υπηρεσίες, οι θαλάσσιες και οι οδικές µεταφορές, τα ταξίδια και ο τουρισµός. Κατά την τελευταία δεκαετία µεγάλο µέρος των εργασιών αφιερώθηκε στις τραπεζικές και τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και τις ασφάλειες. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα τρεχουσών άδηλων πράξεων ανανεώθηκαν και διευρύνθηκαν για να συµπεριλάβουν την αυξανόµενη τάση διεθνοποίησης στον τοµέα αυτό. Για παράδειγµα, οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ συµφώνησαν ότι οι ξένες τράπεζες, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωµα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ιδρύοντας υποκαταστήµατα και παραρτήµατα. Μια άλλη καινοτοµία αφορά το δικαίωµα πρόσβασης σε συνεταιρισµούς και αυτορρυθµιζόµενους φορείς, δικαίωµα που σε πολλές χώρες είναι θεµελιώδες για οποιονδήποτε επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αλλά και για ορισµένες επαγγελµατικές υπηρεσίες. OECD,

5 Κύριες αρχές των Κωδικών Υπάρχουν πολλοί τρόποι επίτευξης του απώτερου στόχου των Κωδικών, που συνίσταται στην κατάργηση όλων των περιορισµών στις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων και στις διεθνείς συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών, επιτρέποντας, ως εκ τούτου, στους κατοίκους των χωρών του ΟΟΣΑ να διενεργούν µεταξύ τους συναλλαγές σαν να ήταν κάτοικοι µιας και µοναδικής χώρας. Τα άρθρα των Κωδικών προτείνουν το δική τους προδιαγεγραµµένη πορεία προς την εκπλήρωση του στόχου αυτού. Από την ανάγνωση των νοµικών αυτών διατάξεων αναφύονται µερικές κύριες αρχές. Αρχή της ακινητοποίησης Οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ δέχθηκαν δυνάµει των Κωδικών να µη θεσπίζουν νέα εµπόδια. Οι επιφυλάξεις έναντι των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Κώδικες δύνανται να µειωθούν ή να αρθούν, αλλά δεν µπορούν να προστεθούν ή να διευρυνθούν. Ο όρος αυτός εφαρµόζεται γενικά και ισχύει για όλες τις συναλλαγές που καλύπτονται από τους Κώδικες εξαιρουµένων των νέων υποχρεώσεων, των ειδικών στοιχείων του Κώδικα που αφορούν την κίνηση κεφαλαίων και της ειδικής διαδικασίας παρέκκλισης η οποία σχεδιάστηκε για την προσµέτρηση των πρόσκαιρων οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών δυσκολιών. Όταν ένας περιορισµός καταργείται δε δύναται να εισαχθεί εκ νέου. Η υποχρέωση αυτή ονοµάζεται υποχρέωση ακινητοποίησης. Για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη τής εν λόγω υποχρέωσης οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να συντάσσουν τις επιφυλάξεις τους µε ακρίβεια, ούτως ώστε να αντανακλούν µόνο τους περιορισµούς που όντως υφίστανται. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο είναι κατ αυτόν τον τρόπο ερµητικά κλειστό και µπορεί να εξελιχθεί µόνο προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης, φαινόµενο γνωστό ως «αποτέλεσµα αναστολέα». Αρχή της σταδιακής κατάργησης Η απελευθέρωση είναι ο βασικός στόχος των Κωδικών, ακόµα και εάν η επίτευξή της είναι βαθµιαία µέσω της κατάργησης των περιορισµών µε την πάροδο του χρόνου και σύµφωνη µε τις ιδιάζουσες συνθήκες των χωρών µελών. Η αρχή αυτή ονοµάζεται αρχή της σταδιακής κατάργησης. Σε περίπτωση που µια χώρα µέλος αποφασίσει να διατηρήσει τους περιορισµούς στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και υπηρεσιών, θα αποτελεί αντικείµενο περιοδικής εξέτασης. Οι άλλες χώρες µέλη θα ακούσουν τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω χώρα θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση των περιορισµών και πιθανόν να προσπαθήσουν να την πείσουν να αντεπεξέλθει στις ανησυχίες της µε άλλους, λιγότερο περιοριστικούς, τρόπους. Μολονότι στις διαδικασίες των Κωδικών δεν προβλέπεται η άσκηση πίεσης ή επιρροής, η δέσµευση των χωρών µελών για την εκπλήρωση του κοινού στόχου της απελευθέρωσης σε συνδυασµό µε το δυναµισµό της διαδικασίας και το πνεύµα συνεργασίας είναι τέτοια που ο αριθµός των επιφυλάξεων µειώθηκε αισθητά µε την παρέλευση του χρόνου. 5 OECD 2003

6 Αρχή της µονοµερούς απελευθέρωσης Σε αντίθεση µε άλλες διεθνείς συµφωνίες για το εµπόριο και τις επενδύσεις, η µέθοδος των Κωδικών δε βασίζεται στη διαπραγµάτευση αµοιβαίων παραχωρήσεων µέσα στο πλαίσιο µιας διαδικασίας δούναι και λαβείν. Αντίθετα οι Κώδικες εδράζονται σε µια υποκείµενη φιλοσοφία σύµφωνα µε την οποία µακροπρόθεσµα η απελευθέρωση εξυπηρετεί εξίσου τα συµφέροντα της χώρας όσο και των εµπορικών της εταίρων. Κατά συνέπεια, οι χώρες µέλη θα πρέπει να είναι έτοιµες να καταργήσουν τους περιορισµούς χωρίς να περιµένουν άµεσες παραχωρήσεις εκ µέρους των άλλων χωρών µελών. Φυσικά, η µέθοδος αυτή λειτουργεί µόνο εάν τη µοιράζονται όλα τα µέλη και εάν όλοι οι παίχτες συµµετέχουν στο παιχνίδι. Είναι ενδεχοµένως σωστός ο ισχυρισµός ότι η µέθοδος λειτούργησε µε επιτυχία για τους Κώδικες λόγω της σχετικής οµογένειας των χωρών µελών του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, η µονοµερής απελευθέρωση έχει αποκτήσει παγκόσµια διάσταση κατά την τελευταία δεκαετία και σε σχεδόν όλες τις αναπτυγµένες, τις αναπτυσσόµενες ή σε µετάβαση χώρες. Αρχή της µη διάκρισης Οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ οφείλουν να αποδώσουν τα πλεονεκτήµατα από το άνοιγµα των αγορών στους κατοίκους όλων των χωρών µελών χωρίς διακρίσεις. Όπου υπάρχουν περιορισµοί θα πρέπει να εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλους. Ακόµα και τα Μέλη που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και αδυνατούν ακόµα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία απελευθέρωσης, πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων της απελευθέρωσης που τους παρέχουν τα άλλα Μέλη. Οι Κώδικες δεν επιτρέπουν την καταγραφή επιφυλάξεων όσον αφορά την αρχή της µη διάκρισης ή τη ρήτρα του ΜΕΚ. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα µέτρα απελευθέρωσης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο ενός ειδικού συστήµατος περιφερειακής ενοποίησης, όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέτρα τα οποία δεν επεκτείνονται αυτόµατα σε όλα τα µέλη του ΟΟΣΑ. Αρχή της διαφάνειας ιαφάνεια σηµαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τους φραγµούς στην κίνηση κεφαλαίων και στο εµπόριο υπηρεσιών στις χώρες του ΟΟΣΑ θα πρέπει να είναι πλήρεις, ενηµερωµένες, κατανοητές και προσβάσιµες από όλους. Πώς επιτυγχάνουν το στόχο αυτό οι Κώδικες; Πρώτον, απαιτώντας από τις χώρες µέλη να κοινοποιούν όλα τα µέτρα που επηρεάζουν τις συναλλαγές που καλύπτονται από τους Κώδικες. εύτερον, ζητώντας την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των µέτρων αυτών. Τρίτον, αποτυπώνοντας τα εν λόγω µέτρα µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια σε καταλόγους επιφυλάξεων ανά χώρα, ούτως ώστε ο αναγνώστης να είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν άλλοι περιορισµοί εκτός από αυτούς που περιέχονται στους καταλόγους (µέθοδος «από την κορυφή προς τη βάση» για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων). Τέταρτον, συµπεριλαµβάνοντας στον ηλεκτρονικό κόµβο 1 του ΟΟΣΑ και δηµοσιεύοντας τακτικά τις έντυπες και ενηµερωµένες εκδόσεις των Κωδικών καθώς και τις θέσεις των χωρών. 1 OECD,

7 Αναλαµβάνουν όλες οι χώρες τις ίδιες δεσµεύσεις δυνάµει των Κωδικών; Μολονότι όλα τα Μέλη προσυπογράφουν τον κοινό στόχο για την προοδευτική απελευθέρωση, ο βαθµός επίτευξης του στόχου αυτού διαφέρει ανά χώρα. Τα Μέλη που αδυνατούν να προβούν αµέσως στην απελευθέρωση των αγορών τους έχουν το δικαίωµα να διατυπώσουν µια επιφύλαξη έναντι συγκεκριµένων στοιχείων των Κωδικών. Έτσι, µέσω της ανάγνωσης των καταλόγων επιφυλάξεων που προσαρτούνται σε κάθε Κώδικα, καθίσταται δυνατή η κατανόηση της κατάστασης της χώρας σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Οι κατάλογοι αυτοί προσδιορίζουν τις τρέχουσες δεσµεύσεις κάθε χώρας. Εάν µια χώρα δε διατυπώσει επιφυλάξεις για ένα συγκεκριµένο στοιχείο, απαιτείται η πλήρης απελευθέρωση των συναλλαγών που καλύπτονται από το εν λόγω συγκεκριµένο στοιχείο. Υπάρχουν δύο ειδών επιφυλάξεις: η «πλήρης» και η «µερική». Πλήρης επιφύλαξη σηµαίνει ότι η διενέργεια της συναλλαγής στην οποία αναφέρεται η επιφύλαξη είναι εντελώς αδύνατη. Μερική επιφύλαξη σηµαίνει ότι η διενέργεια της συναλλαγής πιθανόν να επιτραπεί υπό ορισµένους περιορισµούς. Οι επιφυλάξεις, σε γενικές γραµµές, πρέπει να αντικατοπτρίζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το είδος των περιορισµών στη διεθνή κίνηση κεφαλαίων και στο διεθνές εµπόριο υπηρεσιών που εξακολουθούν να επιβάλλονται από µια χώρα µέλος. Κατά τη διατύπωση µιας νέας επιφύλαξης, το Μέλος θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους της πράξης αυτής και να υποβληθεί σε περιοδική εξέταση της επιφύλαξης που διατηρεί. Η διαδικασία που εφαρµόζεται από τον ΟΟΣΑ για την περιοδική εξέταση της έκτασης και των κινήτρων των περιορισµών στοχεύει στη µετατροπή της πλήρους επιφύλαξης σε µερική και στον περιορισµό ή ακόµα και στην εξάλειψη των µερικών επιφυλάξεων. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των θέσεων των χωρών; Θα ήταν δύσκολο να γίνουν συνολικές αξιολογήσεις δεδοµένου ότι ο βαθµός απελευθέρωσης ανά τοµέα και ανά χώρα ποικίλλει. Είναι όµως πιθανό να αληθεύει το γεγονός ότι ορισµένες χώρες τείνουν να αναλαµβάνουν το ρόλο της «µηχανής έλξης» κινούµενες πιο γρήγορα από τις άλλες προς τη κατάργηση όλων γενικά των επιφυλάξεων. Από την άλλη πλευρά, τα νέα Μέλη κατά την προσχώρησή τους στον Οργανισµό είχαν µεγαλύτερους καταλόγους επιφυλάξεων από τα περισσότερα «παλαιότερα» Μέλη. Ποιος επιβλέπει την εφαρµογή των Κωδικών; Η Επιτροπή Κίνησης Κεφαλαίων και Άδηλων Συναλλαγών, γνωστή µε το ακρωνύµιο «CMIΤ», είναι ο θεσµός στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες µέλη συναντιούνται για να συζητήσουν την εφαρµογή και την υλοποίηση των Κωδικών. Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν το δικαίωµα να διορίζουν έναν εµπειρογνώµονα ως µέλος της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται. Επίσης, στις συνεδριάσεις προσκαλούνται άλλοι εκπρόσωποι συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων χωρών µη µελών, ενώ το ΝΤ και η ΕΖΕΣ συµµετέχουν ως παρατηρητές. 7 OECD 2003

8 Η Επιτροπή συνήθως συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, για µερικές µέρες. Στο έργο της συνεπικουρείται από το προσωπικό της Γραµµατείας του ΟΟΣΑ, κυρίως τη ιεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Επενδύσεων και Εµπορίου Υπηρεσιών. Η Επιτροπή µπορεί να συστήνει επιτόπιες οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων που απαιτούν έµπειρη γνώση και ανάλυση και αφορούν, για παράδειγµα, τις άµεσες ξένες επενδύσεις ή ορισµένους τοµείς υπηρεσιών όπως οι ασφάλειες και τα ηλεκτρονικά οικονοµικά (e-finance). Η Επιτροπή µπορεί επίσης να οργανώνει άτυπα συνέδρια και συναντήσεις εργασίας στα οποία συχνά συµµετέχουν εκπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα ή/και ακαδηµαϊκοί. Αναφέρεται ως παράδειγµα µια σειρά συναντήσεων εργασίας για την απελευθέρωση των επαγγελµατικών υπηρεσιών που λαµβάνει χώρα από το Γιατί είναι απαραίτητη η µόνιµη επιτροπή για την εποπτεία των Κωδικών; Επειδή η απελευθέρωση σύµφωνα µε τους Κώδικες είναι µια δυναµική και συνεχιζόµενη διαδικασία που βασίζεται στην ανάλυση, τη διαβούλευση και την αµοιβαία πειστικότητα. Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις θέσεις των χωρών δυνάµει του Κώδικα κίνησης κεφαλαίων και διερευνά σε συνεργασία µε την κάθε χώρα τη δυνατότητα και τους τρόπους για την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών της. Ένα άλλο εργαλείο είναι η οριζόντια εξέταση σύµφωνα µε τον Κώδικα τρεχουσών άδηλων συναλλαγών, που µελετά µόνο ένα συγκεκριµένο τοµέα σε όλες όµως τις χώρες. Η Επιτροπή συνήθως εγκρίνει γραπτές αναφορές που συντάσσονται µετά από κάθε εξέταση και υποβάλλονται στο Συµβούλιο του ΟΟΣΑ. Συχνά οι αναφορές αυτές συνοδεύονται από σχέδια συστάσεων προς τη χώρα ή τις χώρες ή από σχέδια αποφάσεων για την τροποποίηση των καταλόγων επιφυλάξεων. Η τελική απόφαση για τα εν λόγω θέµατα λαµβάνεται από το Συµβούλιο του Οργανισµού. Για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών της, η Επιτροπή χρειάζεται αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά µε τα µέτρα που λαµβάνουν οι χώρες µέλη και που µπορούν να επηρεάσουν τους Κώδικες. Οι Κώδικες ορίζουν ότι οι κυβερνήσεις θα κοινοποιούν στον ΟΟΣΑ σε διάστηµα 60 ηµερών όλα τα µέτρα που δύνανται να επενεργήσουν στους Κώδικες. Επιπλέον, η Επιτροπή συνεπικουρούµενη από τη Γραµµατεία του ΟΟΣΑ διεξάγει τις δικές της τακτικές έρευνες. Βασιζόµενη σε µια πληθώρα διαθέσιµων πηγών η Επιτροπή εξετάζει και συζητά συστηµατικά τις εξελίξεις από την εφαρµογή νέων πολιτικών στις χώρες µέλη που επηρεάζουν την κίνηση κεφαλαίων, τις άµεσες επενδύσεις και το εµπόριο υπηρεσιών. Ποιος ωφελείται από την απελευθέρωση επί τη βάσει των Κωδικών; Οι Κώδικες είναι πράξεις του διεθνούς δικαίου που παράγουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις για τις κυβερνήσεις. Νοµικά, οι ιδιώτες ή οι επιχειρήσεις των χωρών µελών δεν µπορούν άµεσα να επικαλεσθούν δικαιώµατα που απορρέουν από τους Κώδικες για να επενδύσουν στο εξωτερικό, για να µεταφέρουν κεφάλαια ή για να παράσχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Πρέπει να απευθυνθούν πρώτα στις εθνικές τους κυβερνήσεις, ούτως ώστε µια υπόθεση που υπάγεται στους Κώδικες να εξετασθεί ενώπιον της CMIT. Ωστόσο, οι Κώδικες απαιτούν από τις χώρες µέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους εγκρίνοντας ή διατηρώντας τα απαραίτητα µέτρα σε εθνικό επίπεδο. OECD,

9 Συνεπώς, οι τελικοί δικαιούχοι της απελευθέρωσης είναι πράγµατι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις όλων των χωρών µελών, οι οποίοι µπορούν να αγοράζουν και να πωλούν µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια στο εξωτερικό, να µεταφέρουν κληρονοµηµένα περιουσιακά στοιχεία, να ιδρύουν επιχείρηση σε µια άλλη χώρα του ΟΟΣΑ, να παρέχουν νοµικές και χρηµατοοικονοµικές συµβουλές σε πελάτες στο εξωτερικό κλπ. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι µπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα οφέλη αυτά είναι σταθερά και µη αναστρέψιµα. Η σταθερότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για αυτούς που επενδύουν στο εξωτερικό σε µακροπρόθεσµη προοπτική εγκαθιστώντας, για παράδειγµα, µονάδες παραγωγής σε µια ξένη χώρα. Μόνο οι κάτοικοι των χωρών του ΟΟΣΑ είναι αποδέκτες των ωφελειών από την απελευθέρωση; Οι νοµικές δεσµεύσεις δυνάµει των Κωδικών εφαρµόζονται µόνο στη ζώνη του ΟΟΣΑ. Αλλά οι κυβερνήσεις των χωρών µελών δέχθηκαν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευρύνουν τα οφέλη αυτά σε όλα τα µέλη του ΝΤ. Συνεπώς, οι κάτοικοι των αναπτυσσόµενων χωρών και των χωρών σε µετάβαση µπορούν να δρέψουν τους καρπούς της ελεύθερης πρόσβασης στις αγορές του ΟΟΣΑ στον ίδιο βαθµό µε τους κατοίκους των Μελών του ΟΟΣΑ. Πράγµατι, έρευνες κατέδειξαν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ εγκρίνουν µέτρα απελευθέρωσης χωρίς διακρίσεις έναντι των χωρών µη µελών. Πώς εναρµονίζονται οι Κώδικες µε την κοινοτική νοµοθεσία; Όπως προαναφέρθηκε, οι Κώδικες έχουν προνοήσει για τη διαδικασία περιφερειακής ενοποίησης στο πλαίσιο ειδικών συστηµάτων όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΕΟΚ). Όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά οι διαδικασίες των δύο αυτών Οργανισµών είναι εντελώς ανεξάρτητες. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να προβούν στην αµοιβαία απελευθέρωση των αγορών τους µε γρηγορότερο ρυθµό ή σε µεγαλύτερη έκταση. Τα κράτη µέλη της ΕΕ, κατ' εξαίρεση από την αρχή της µη διάκρισης, δεν µπορούν να επεκτείνουν τα µέτρα απελευθέρωσης σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ που δεν είναι µέλη της ΕΕ. Απτό παράδειγµα αποτελεί η εύτερη Τραπεζική Οδηγία της ΕΕ που θέσπισε ένα ενιαίο «διαβατήριο» ή άδεια λειτουργίας για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε όλη την κοινότητα, πλεονέκτηµα που δεν επεκτάθηκε πλήρως σε όλα τα Μέλη του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η CMIT µελετά τους κανονισµούς και τις οδηγίες της ΕΕ για να εξακριβώσει ότι δεν αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις των κρατών µελών της ΕΕ που απορρέουν από τους Κώδικες. Συγκεκριµένα, η εναρµόνιση και η απελευθέρωση στο πλαίσιο της ΕΕ δε πρέπει να επιφέρουν την εισαγωγή νέων εµποδίων στις συναλλαγές µε τρίτες χώρες. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί εάν ένα κράτος µέλος της ΕΕ που ασκεί πολύ φιλελεύθερη πολιτική ήταν υποχρεωµένο να εισαγάγει µεγαλύτερους περιορισµούς σε ένα συγκεκριµένο τοµέα στην προσπάθεια εναρµόνισης µε την κοινοτική νοµοθεσία. Η αρµονική συνεργασία µεταξύ του ΟΟΣΑ και της ΕΕ διευκολύνεται από την τακτική συµµετοχή ενός εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη CMIT. 9 OECD 2003

10 Μολονότι τα µέλη της ΕΕ µπορούν να προβούν στην αµοιβαία απελευθέρωση των αγορών τους µε γρηγορότερο ρυθµό, εξακολουθούν να δεσµεύονται ως προς την εκπλήρωση του γενικού στόχου των Κωδικών. Οι περιορισµοί που έχουν ήδη καταργηθεί εντός της ΕΕ θα πρέπει να αρθούν βαθµιαία και για τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισµοί αυτοί καλύπτονται από τους Κώδικες. Η απελευθέρωση δε θα είναι πλήρης, εάν δεν αρθούν οι περιορισµοί απέναντι στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των Κωδικών και των συµφωνιών του ΠΟΕ; Όλα τα Μέλη του ΟΟΣΑ είναι µέλη του ΠΟΕ και µέρη των οργάνων του. Η Γενική Συµφωνία Εµπορίου των Υπηρεσιών (GATS) είναι η συµφωνία του ΠΟΕ η οποία σχετίζεται περισσότερο µε τους τοµείς που καλύπτουν οι Κώδικες του ΟΟΣΑ. Η GATS δεν καλύπτει µόνο το διασυνοριακό εµπόριο υπηρεσιών αλλά και τις άµεσες ξένες επενδύσεις και την εγκατάσταση στον τοµέα των υπηρεσιών. Σε αντίθεση µε τους Κώδικες, όλες σχεδόν οι χώρες µπορούν να προσχωρήσουν στη GATS. Η Γενική Συµφωνία Εµπορίου των Υπηρεσιών και οι Κώδικες επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό: την προώθηση της απελευθέρωσης. Η GATS διαφέρει από τους Κώδικες και σε δύο κύρια σηµεία. Πρώτον, ευνοεί τη µέθοδο «από τη βάση προς την κορυφή» όσον αφορά τον προσδιορισµό των δεσµεύσεων των χωρών, σε αντίθεση µε τη µέθοδο «από την κορυφή προς τη βάση» των Κωδικών. εύτερον, επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της στο πλαίσιο γύρων συνοµιλιών και όχι µέσω της µονοµερούς απελευθέρωσης και της αµοιβαίας πειστικότητας. Η µέθοδος «από τη βάση προς την κορυφή» σηµαίνει ότι οι χώρες µπορούν να επιλέξουν µεταξύ των τοµέων που καλύπτονται από τη GATS τους τοµείς για τους οποίους επιθυµούν να δεσµευθούν. Η διαπραγµάτευση των δεσµεύσεων υποδηλώνει ότι η πρόοδος προς την απελευθέρωση επιτυγχάνεται µέσα από αµοιβαίες παραχωρήσεις που εµπλέκουν µερικές φορές διαφορετικούς τοµείς υπηρεσιών. Ήδη από το 1994 η CMIT εξέτασε το ζήτηµα της συνύπαρξης και της συµβατότητας µεταξύ της Γενικής Συµφωνίας και των Κωδικών και συµπέρανε ότι οι υποχρεώσεις των χωρών µελών του ΟΟΣΑ που απορρέουν από τα δύο όργανα είναι διαφορετικές αλλά συµβατές. Τα Μέλη του ΟΟΣΑ θεωρούν τη GATS και τους Κώδικες ως τρόπους προσέγγισης της απελευθέρωσης που συµπληρώνονται και αλληλοστηρίζονται. Βασιζόµενο σε µια αναφορά που υποβλήθηκε από τη CMIT, το Συµβούλιο του ΟΟΣΑ συµφώνησε ότι οι Κώδικες πρέπει να διατηρηθούν και µάλιστα να ενισχυθούν. Η εν λόγω απόφαση πηγάζει από την επιθυµία να διατηρηθεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε διαµέσου των οργάνων αυτών, αλλά και από τη βούληση να συνεχίσει ο ΟΟΣΑ να πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες για µια ισορροπηµένη απελευθέρωση σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι Κώδικες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα που στηρίζουν την προσέγγιση αυτή. Πρώτον, το πεδίο εφαρµογής τους είναι ευρύτερο σε µερικούς βασικούς τοµείς. Ο Κώδικας κίνησης κεφαλαίων είναι το µοναδικό πολυµερές όργανο που καλύπτει όλο το φάσµα των κινήσεων κεφαλαίων. Είναι επίσης το µόνο όργανο που προωθεί την απελευθέρωση των άµεσων ξένων επενδύσεων και την εγκατάσταση σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, επικουρούµενο από το Όργανο Εθνικής Μεταχείρισης στο πλαίσιο του οποίου τα µέλη του ΟΟΣΑ και τρία µη µέλη (η Αργεντινή, η Κίνα και OECD,

11 η Βραζιλία) ανέλαβαν την προαιρετική δέσµευση να µην προβαίνουν σε διακρίσεις απέναντι σε ξένους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους. εύτερον, η µέθοδος «από την κορυφή προς τη βάση» των Κωδικών διασφαλίζει την ακινητοποίηση και εγγυάται ότι οι κανονισµοί δεν περιέχουν διακρίσεις. Τρίτον, η ατµόσφαιρα συνεργασίας στον ΟΟΣΑ επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων και αξιολογήσεων των οικονοµικών και των πολιτικών θεµάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγω της συνεχιζόµενης τάσης προς την παγκοσµιοποίηση των επενδύσεων και του εµπορίου υπηρεσιών. Τι έχουν καταφέρει οι Κώδικες; Οι Κώδικες επί σαράντα χρόνια παρέχουν στις χώρες του ΟΟΣΑ ένα πολυµερές πλαίσιο στήριξης, αλλά και συνεργασίας, της πορείας προς την απελευθέρωση. Επίσης, οι Κώδικες δηµιούργησαν ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο οι χώρες µέλη µε λιγότερο αναπτυγµένες οικονοµίες ή εκείνες που αντιµετωπίζουν πρόσκαιρες οικονοµικές δυσκολίες ωφελήθηκαν από τις διαβουλεύσεις και την κατανόηση των οµολόγων τους. Παράλληλα, αποτέλεσαν ένα χρήσιµο κριτήριο που επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύγκριση µε την πάροδο του χρόνου των προσπαθειών των χωρών µελών για την απελευθέρωση. Η διαδικασία επεξεργασίας των Κωδικών απέδωσε πληθώρα πληροφοριών. Στο πλαίσιο της µεθόδου που έχει υιοθετήσει ο ΟΟΣΑ η ώθηση προς την απελευθέρωση συνοδεύεται πάντα από τη µελέτη και την ανάλυση των υφιστάµενων οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών. Οι οικονοµικές δραστηριότητες όπως οι άµεσες ξένες επενδύσεις, οι ασφάλειες, οι επαγγελµατικές υπηρεσίες, ο τουρισµός, οι τραπεζικές και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εξετάσθηκαν σε βάθος, αναφέροντας ως παράδειγµα µόνο την τελευταία δεκαετία. Συχνά, οι µελέτες αυτές εκπονήθηκαν µέσω µιας πολυτοµεακής προσέγγισης και αντλώντας από τη γνώση και τις ικανότητες άλλων οργάνων του ΟΟΣΑ. Σε γενικές γραµµές, οι εν λόγω µελέτες δηµοσιεύονται για την ενηµέρωση του κοινού παγκοσµίως. Ο ρόλος των Κωδικών κατά την προσχώρηση νέων Μελών στον ΟΟΣΑ ήταν εξαρχής πολύ σηµαντικός. Το γεγονός αυτό επαληθεύτηκε για άλλη µια φορά κατά την προσχώρηση των πιο πρόσφατων Μελών, δηλαδή του Μεξικού, της ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Κορέας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας. Οι Κώδικες λειτούργησαν ως εργαλείο υπολογισµού του βαθµού που τα νέα Μέλη ήταν έτοιµα να µοιραστούν τη φιλοσοφία των οµολόγων τους όσον αφορά τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Οι υποψήφιες χώρες δύνανται να διατυπώσουν επιφυλάξεις και κατά την ένταξή τους µπορούν να έχουν ένα µακρύτερο κατάλογο επιφυλάξεων από αυτούς των χωρών που είναι ήδη Μέλη. Εντούτοις, θα πρέπει να είναι σε θέση καταδείξουν ότι πλησιάζουν ένα επαρκές στάδιο απελευθέρωσης. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να βελτιώσουν τις υφιστάµενες πολιτικές τους, ούτως ώστε να προσεγγίσουν ακόµα περισσότερο τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. 11 OECD 2003

12 Ποιες είναι οι προοπτικές για τους Κωδικούς σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο; Θα συνεχίσουν οι Κώδικες να είναι χρήσιµοι στους κατοίκους και στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ κατά τη νέα χιλιετηρίδα; Η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εκπλήρωση του τελικού στόχου, δηλαδή της δηµιουργίας ανοιχτών και αποδοτικών αγορών, ήταν εντυπωσιακή, αλλά δεν ήταν πλήρης. Οι Κώδικες θα διαδραµατίσουν κύριο ρόλο στο µέλλον, όπως έκαναν και στο παρελθόν, εδραιώνοντας την απελευθέρωση στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ, διατηρώντας το δυναµισµό των διεργασιών για την ευρύτερη απελευθέρωση και εποπτεύοντας την πρόοδο. Παράλληλα, θα αποτελέσουν ένα σταθερό πλαίσιο συνοµιλιών και ανταλλαγής απόψεων σε περιόδους αµφισβήτησης των ωφελειών της παγκοσµιοποίησης. Ωστόσο, οι εργασίες δυνάµει των Κωδικών του ΟΟΣΑ θα λάβουν χώρα µέσα σε ένα µεταβαλλόµενο πλαίσιο. Η ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης και η έγκριση των Συµφωνιών του ΠΟΕ το 1994 µετέβαλαν το τοπίο στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Οι διαπραγµατεύσεις του 1998 για την Πολυµερή Συµφωνία Επενδύσεων (ΠΣΕ) εγκαταλείφθηκαν, καθώς οµάδες δηµοσίου συµφέροντος διαδήλωσαν εκφράζοντας την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο της παγκοσµιοποίησης στο περιβάλλον και στα εργασιακά και τα ατοµικά δικαιώµατα, και εγείροντας θέµατα σχετικά µε την κατανάλωση και την ανάπτυξη. Ένα χρόνο µετά η σύνοδος του ΠΟΕ στο Σιάτλ, που αποσκοπούσε να ενσταλάξει νέο δυναµισµό στη διαδικασία απελευθέρωσης, απέτυχε. Οι µελλοντικές εργασίες δυνάµει των Κωδικών θα προσµετρούν τις νέες ανησυχίες όσον αφορά τους κινδύνους της απελευθέρωσης χωρίς να αποκλίνουν από την αρχική ιδέα στην οποία βασίστηκαν οι Κώδικες: η αποµάκρυνση των εµποδίων που δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων και υπηρεσιών αποφέρει µακροπρόθεσµα οφέλη σε όλους εκείνους που συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή. Οι εργασίες δυνάµει των Κωδικών µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες των χωρών µελών. Οι Κώδικες δύνανται να προάγουν την ισορροπηµένη απελευθέρωση όχι µόνο εντός των ορίων του ΟΟΣΑ, αλλά επίσης στηρίζοντας τις εργασίες εντός του ΠΟΕ και παρέχοντας στη διαδικασία της Οµάδας των 7 (G7) ένα διευρυµένο και συµπληρωµατικό φόρουµ συνοµιλιών για τα πρότυπα και τις ορθές πρακτικές που σχετίζονται µε τις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων και την ενοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η ευέλικτη δοµή του ΟΟΣΑ του επιτρέπει να οργανώνει συναντήσεις εργασίας και σεµινάρια στα οποία µπορούν να συµµετέχουν εκπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα, της κοινωνίας των πολιτών και ακαδηµαϊκοί. Ο Οργανισµός µπορεί επίσης να χαράξει νέους τρόπους προσέγγισης των οικονοµιών µη µελών. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των Κωδικών, η CMIT µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποφασίσει να µελετήσει νέους ή ιδιαίτερα σύνθετους τοµείς της οικονοµίας, ενθαρρύνοντας έτσι τον έλλογο διάλογο των επίµαχων θεµάτων. Στο εγχείρηµά της αυτό, µπορεί ανά πάσα στιγµή να ανατρέξει στο δυναµικό του ΟΟΣΑ για την πολυτοµεακή προσέγγιση του θέµατος συγκεντρώνοντας ειδικούς στις επενδύσεις, τα οικονοµικά, τον ανταγωνισµό, την κατανάλωση, το περιβάλλον και σε τοµεακά ζητήµατα. OECD,

13 Πίνακας περιεχοµένων της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης (δεν περιλαµβάνει παραρτήµατα, καταλόγους πλαισίων, πινάκων ή γραφηµάτων) : Πρόλογος Μέρος Ι. Επισκόπηση των Κωδικών Απελευθέρωσης του ΟΟΣΑ Μέρος ΙΙ. Σχολιασµός Τµήµα Ι. Τα άρθρα των Κωδικών Άρθρο 1 Γενικές δεσµεύσεις Άρθρο 2 Μέτρα απελευθέρωσης Άρθρο 3 ηµόσια τάξη και ασφάλεια Άρθρο 4 Υποχρεώσεις από τις υφιστάµενες πολυµερείς διεθνείς συνθήκες Άρθρο 5 Έλεγχοι και διατυπώσεις Άρθρο 6 Εκτέλεση µεταβιβάσεων Άρθρο 7 Ρήτρες παρέκκλισης Άρθρο 8 ικαίωµα στα οφέλη από τα µέτρα απελευθέρωσης Άρθρο 9 Αρχή της µη διάκρισης Άρθρο10 Εξαιρέσεις από την αρχή της µη διάκρισης Ειδικά τελωνιακά ή νοµισµατικά συστήµατα Άρθρο11 Κοινοποίηση και ενηµέρωση από τα Μέλη Άρθρο12 Κοινοποίηση και εξέταση των επιφυλάξεων που υποβλήθηκαν δυνάµει του άρθρου Άρθρο13 Κοινοποίηση και εξέταση των παρεκκλίσεων που έγιναν δυνάµει του άρθρου 7 Άρθρο14 Εξέταση των παρεκκλίσεων που έγιναν δυνάµει του άρθρου 7 Μέλη υπό ανάπτυξη Άρθρο15 Ειδική αναφορά και εξέταση των παρεκκλίσεων που έγιναν δυνάµει του άρθρου 7 Άρθρο16 Προσφυγή στον Οργανισµό Εσωτερικές ρυθµίσεις Άρθρο17 Προσφυγή στον Οργανισµό ιατήρηση, εισαγωγή και επανεισαγωγή περιορισµών Άρθρο18 Επιτροπή Κίνησης Κεφαλαίων και Άδηλων Συναλλαγών Άρθρο19 Επιτροπή Κίνησης Κεφαλαίων και Άδηλων Συναλλαγών Ειδικό έργο Άρθρο20 Ορισµοί Άρθρο22 Αποχώρηση Τµήµα ΙΙ. Παραρτήµατα των Κωδικών: Κατάλογοι πράξεων 2.1 Πράξεις που καλύπτει ο Κώδικας απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων Ι. Άµεσες επενδύσεις ΙΙ. Εκκαθάριση άµεσων επενδύσεων ΙΙΙ. Πράξεις επί τίτλων ακίνητης περιουσίας ΙV. Πράξεις επί αξιογράφων στις κεφαλαιαγορές V. Πράξεις στη χρηµαταγορά VI. Άλλες πράξεις επί διαπραγµατεύσιµων τίτλων και µη τιτλοποιηµένων απαιτήσεων VII. Πράξεις επί τίτλων συλλογικών επενδύσεων VIII.Πιστώσεις που συνδέονται άµεσα µε τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές ή µε την παροχή διεθνών υπηρεσιών 13 OECD 2003

14 IX. Χρηµατοδοτικές πιστώσεις και δάνεια X. Εγγυήσεις, ασφάλειες και χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις XI. Πράξεις λογαριασµών καταθέσεων XII. Πράξεις σε ξένο συνάλλαγµα XIII. Ασφάλειες ζωής XIV. Κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα XV. Υλικές κινήσεις κεφαλαιουχικών αγαθών XVI. ιάθεση δεσµευµένων κεφαλαίων που ανήκουν σε µη κατοίκους 2.2 Πράξεις που καλύπτει ο Κώδικας απελευθέρωσης των τρεχουσών άδηλων πράξεων A. Επιχειρήσεις και βιοµηχανία B. Εξωτερικό εµπόριο Γ. Μεταφορές. Ασφάλειες Ε. Τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ΣΤ. Εισοδήµατα κεφαλαίου Ζ. Ταξίδια και τουρισµός Η. Ταινίες Θ. Προσωπικό εισόδηµα και δαπάνες Ι. ηµόσιο εισόδηµα και δαπάνες Κ. Γενικά OECD,

15 Η Επισκόπηση αυτή είναι η µετάφραση αποσπασµάτων από ένα δηµοσίευµα του ΟΟΣΑ, που εκδόθηκε αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα µε τους ακόλουθους τίτλους: OECD Codes of Liberalisation of Capital Movements and of Current Invisible Operations: User s Guide Codes de l'ocde de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes : Guide de référence OECD, 2003 Τα δηµοσιεύµατα και οι Επισκοπήσεις του ΟΟΣΑ διατίθενται στο δικτυακό κόµβο Πληκτρολογήστε τη λέξη overview στο πλαίσιο Title search της αρχικής σελίδας του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου ή πληκτρολογήστε τον αγγλικό τίτλο του βιβλίου. (Οι Επισκοπήσεις περιέχουν σύνδεσµο που παραπέµπει στο πρωτότυπο αγγλικό βιβλίο). Οι Επισκοπήσεις προετοιµάζονται από το τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. / Fax: OECD, 2003 Η αναπαραγωγή της Επισκόπησης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. 15 OECD 2003

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος Περίληψη στα ελληνικά ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης)

Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Εσωτερική Αγορά ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Ασφαλίσεις MARKT/2517/02 EL Orig. EN Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 96/1993 Περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα