Επισκόπηση Κώδικες του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών άδηλων πράξεων : Οδηγός χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση Κώδικες του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών άδηλων πράξεων : Οδηγός χρήστη"

Transcript

1 Επισκόπηση Κώδικες του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών άδηλων πράξεων : Οδηγός χρήστη Overview OΕCD Codes of Liberalisation of Capital Movements and of Current Invisible Operations: User s Guide Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ και διατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Η Επισκόπηση αυτή δεν είναι επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Επισκόπηση των Κωδικών Απελευθέρωσης του ΟΟΣΑ Εισαγωγή Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, των επενδύσεων και των υπηρεσιών κατά µήκος των εθνικών συνόρων αποτελεί την κινητήρια δύναµη της οικονοµικής µεγέθυνσης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό και την οικονοµική αποδοτικότητα προς όφελος των καταναλωτών και παρέχει τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους και την τεχνολογική καινοτοµία στις επιχειρήσεις. Ωφελεί εξίσου την χώρα υποδοχής όσο και τη χώρα προέλευσης, τις αναπτυγµένες όσο και τις αναπτυσσόµενες χώρες. Ο ΟΟΣΑ ευθύς εξαρχής βασίστηκε στην ιδέα αυτή για να προσεγγίσει τις διεθνείς οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές σχέσεις, αλλά, όπως όλες οι καλές ιδέες, η φιλοσοφία της ελεύθερης και της ανοιχτής αγοράς λειτουργεί µόνο εάν εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατικότητα. Ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης της οικονοµίας της, της υποδοµής της και των χρηµατοπιστωτικών αγορών της, η κάθε χώρα, αλλά και οι πολίτες της, έχουν τις δικές τους ανάγκες, ανησυχίες και δυνατότητες όσον αφορά το άνοιγµα των αγορών τους στην ελεύθερη ροή κεφαλαίων και υπηρεσιών. Η µεγέθυνση και η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιµες. Μόνο µια ισορροπηµένη και καθολική προσέγγιση της απελευθέρωσης µπορεί να εγγυηθεί µακροπρόθεσµα οφέλη στο σύνολο της κοινωνίας. Αντιµέτωπες µε αυτήν την πρόκληση, δηλαδή την προώθηση των ανοιχτών αγορών λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες κάθε χώρας, οι χώρες του ΟΟΣΑ δηµιούργησαν πριν από σαράντα χρόνια ένα ισορροπηµένο πλαίσιο για τη βαθµιαία πρόοδο προς την απελευθέρωση: τον Κώδικα του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, που καλύπτει επίσης τις άµεσες επενδύσεις και την εγκατάσταση, και τον Κώδικα του ΟΟΣΑ για την απελευθέρωση των άδηλων συναλλαγών, που καλύπτει τις υπηρεσίες. Μολονότι τα κείµενα αυτά επικεντρώνονται στην έννοια της ανοιχτής αγοράς, βασίζονται σε µια συµβουλευτική διαδικασία στην οποία η κατανόηση και η πειθώ έχουν µεγαλύτερο βάρος από την πίεση και τη διαπραγµάτευση. OECD,

3 Κατ αυτόν τον τρόπο, οι Κώδικες βοηθούν αποτελεσµατικά και για πολλά χρόνια τις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ στην προσπάθειά τους να άρουν οριστικά τα περιττά εµπόδια που δυσχεραίνουν την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Σήµερα περισσότερο από ποτέ το ενδιαφέρον του κοινού σε όλον τον κόσµο εστιάζεται σε ζητήµατα σχετικά µε την παγκοσµιοποίηση και την απελευθέρωση, και αυτό το ενδιαφέρον είναι συχνά γεµάτο αγωνία και δυσπιστία. Η εµπειρία από τη βαθµιαία απελευθέρωση σύµφωνα µε τους Κώδικες, επικουρούµενη από τις αξιολογήσεις από εµπειρογνώµονες και εµπλουτισµένη µε τα συµπεράσµατα των διαβουλεύσεων, αποτελεί χρήσιµο παράδειγµα έλλογης και αρµονικής διεθνούς συνεργασίας.. Τι είναι και πώς διαρθρώνονται οι Κώδικες; Οι Κώδικες απελευθέρωσης του ΟΟΣΑ είναι νοµικά όργανα που θεσπίζουν κανόνες συµπεριφοράς για τις κυβερνήσεις των κρατών µελών του Οργανισµού. Στην πράξη, αποτελούν αποφάσεις του Συµβουλίου του ΟΟΣΑ. Το Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισµού στο οποίο κάθε χώρα διαθέτει µια ψήφο. Οι αποφάσεις του, που πρέπει να λαµβάνονται οµόφωνα, είναι νοµικά δεσµευτικές για τις κυβερνήσεις των Μελών. Εντούτοις, δεν αποτελούν ούτε συνθήκη ούτε διεθνής συµφωνία υπό την έννοια του διεθνούς δικαίου, όπως συµβαίνει µε τις συµφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Αµφότεροι οι Κώδικες αποτελούνται από µια δέσµη γενικά όµοιων άρθρων. Το άρθρο 1 και των δύο Κωδικών εκθέτει την κεντρική ιδέα: τα Μέλη προσυπογράφουν την κατάργηση των µεταξύ τους περιορισµών όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων και τις άδηλες συναλλαγές. Οι υπόλοιπες διατάξεις περιγράφουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι χώρες µέλη θα πρέπει να εργαστούν προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Παραδείγµατα των διατάξεων περιλαµβάνουν: το δικαίωµα στη βαθµιαία απελευθέρωση µέσω µιας διαδικασίας υποβολής και διατήρησης επιφυλάξεων, την υποχρέωση αποφυγής διακρίσεων, εξαιρέσεις για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, παρεκκλίσεις σε περίπτωση πρόσκαιρων οικονοµικών δυσκολιών, διατάξεις που διασφαλίζουν τη συµβατότητα µε τις περιφερειακές συµφωνίες όπως συµφωνίες και ειδικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σύστηµα κοινοποίησης, εξέτασης και διαβούλευσης υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κίνησης Κεφαλαίων και Άδηλων Συναλλαγών του ΟΟΣΑ. Κάθε Κώδικας περιλαµβάνει δύο κύρια παραρτήµατα: έναν κατάλογο που περιέχει τις πράξεις που καλύπτονται από τον Κώδικα και έναν κατάλογο που περιλαµβάνει τις τρέχουσες επιφυλάξεις των κρατών µελών. 3 OECD 2003

4 Ποιες διεθνείς συναλλαγές καλύπτονται από τους Κώδικες; Οι Κώδικες προσδιορίζουν επακριβώς τις οικονοµικές δραστηριότητες στις οποίες εφαρµόζονται. Οι εν λόγω δραστηριότητες περιέχονται σε έναν κατάλογο που προσαρτείται ως παράρτηµα σε κάθε έναν από τους Κώδικες. Οι διεθνείς συναλλαγές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα αποκαλούνται στοιχεία. Τα Μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα στοιχεία που επιθυµούν να προσυπογράψουν. Η εφαρµογή των στοιχείων είναι γενική εξαιρουµένων των ειδικών επιφυλάξεων που έχουν ενδεχοµένως κατατεθεί. Ο Κώδικας του ΟΟΣΑ για την κίνηση κεφαλαίων είναι η µοναδική πολυµερής πράξη που προωθεί την απελευθέρωση ενός πλήρους φάσµατος διεθνών κινήσεων κεφαλαίων, πέραν των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Κατά τη δηµιουργία του το 1961 ο Κώδικας είχε σχετικά περιορισµένο πεδίο εφαρµογής. Εντούτοις, έκτοτε, οι εθνικές οικονοµίες ενοποιήθηκαν περισσότερο, η ρύθµιση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς εναρµονίστηκε και οι τεχνικές χρηµατοδότησης εξειδικεύτηκαν. Κατά συνέπεια, οι χώρες µέλη διεύρυναν βαθµιαία τον κατάλογο των συναλλαγών µέχρις ότου να µπορεί να θεωρηθεί πλήρης. Σήµερα ο Κώδικας κίνησης κεφαλαίων εφαρµόζεται σε όλες τις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ των κατοίκων των χωρών του ΟΟΣΑ. Αναφέρονται ως παραδείγµατα η έκδοση, η πώληση και η αγορά µετοχών, οµολογιών και αµοιβαίων κεφαλαίων, οι πράξεις χρηµαταγοράς και οι διασυνοριακές πιστώσεις, δανεισµοί και κληρονοµιές. Ο Κώδικας καλύπτει επίσης τις άµεσες ξένες επενδύσεις όπως την απόκτηση µιας υφιστάµενης εταιρείας από µια ξένη επιχείρηση ή την ίδρυση µιας θυγατρικής από µια πολυεθνική εταιρεία. Ο Κώδικας τρεχουσών άδηλων συναλλαγών καλύπτει ευρέως το διασυνοριακό εµπόριο υπηρεσιών, αλλά το πεδίο εφαρµογής του είναι πιο περιορισµένο. Το διασυνοριακό εµπόριο υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών σε κατοίκους µιας χώρας από παροχείς υπηρεσιών που δεν είναι κάτοικοι της χώρας αυτής και αντιστρόφως. Οι παροχείς υπηρεσιών µπορεί να είναι εταιρείες ή ιδιώτες. Στους κύριους καλυπτόµενους τοµείς περιλαµβάνονται οι τραπεζικές και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι ασφάλειες, οι επαγγελµατικές υπηρεσίες, οι θαλάσσιες και οι οδικές µεταφορές, τα ταξίδια και ο τουρισµός. Κατά την τελευταία δεκαετία µεγάλο µέρος των εργασιών αφιερώθηκε στις τραπεζικές και τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και τις ασφάλειες. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα τρεχουσών άδηλων πράξεων ανανεώθηκαν και διευρύνθηκαν για να συµπεριλάβουν την αυξανόµενη τάση διεθνοποίησης στον τοµέα αυτό. Για παράδειγµα, οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ συµφώνησαν ότι οι ξένες τράπεζες, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωµα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ιδρύοντας υποκαταστήµατα και παραρτήµατα. Μια άλλη καινοτοµία αφορά το δικαίωµα πρόσβασης σε συνεταιρισµούς και αυτορρυθµιζόµενους φορείς, δικαίωµα που σε πολλές χώρες είναι θεµελιώδες για οποιονδήποτε επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αλλά και για ορισµένες επαγγελµατικές υπηρεσίες. OECD,

5 Κύριες αρχές των Κωδικών Υπάρχουν πολλοί τρόποι επίτευξης του απώτερου στόχου των Κωδικών, που συνίσταται στην κατάργηση όλων των περιορισµών στις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων και στις διεθνείς συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών, επιτρέποντας, ως εκ τούτου, στους κατοίκους των χωρών του ΟΟΣΑ να διενεργούν µεταξύ τους συναλλαγές σαν να ήταν κάτοικοι µιας και µοναδικής χώρας. Τα άρθρα των Κωδικών προτείνουν το δική τους προδιαγεγραµµένη πορεία προς την εκπλήρωση του στόχου αυτού. Από την ανάγνωση των νοµικών αυτών διατάξεων αναφύονται µερικές κύριες αρχές. Αρχή της ακινητοποίησης Οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ δέχθηκαν δυνάµει των Κωδικών να µη θεσπίζουν νέα εµπόδια. Οι επιφυλάξεις έναντι των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Κώδικες δύνανται να µειωθούν ή να αρθούν, αλλά δεν µπορούν να προστεθούν ή να διευρυνθούν. Ο όρος αυτός εφαρµόζεται γενικά και ισχύει για όλες τις συναλλαγές που καλύπτονται από τους Κώδικες εξαιρουµένων των νέων υποχρεώσεων, των ειδικών στοιχείων του Κώδικα που αφορούν την κίνηση κεφαλαίων και της ειδικής διαδικασίας παρέκκλισης η οποία σχεδιάστηκε για την προσµέτρηση των πρόσκαιρων οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών δυσκολιών. Όταν ένας περιορισµός καταργείται δε δύναται να εισαχθεί εκ νέου. Η υποχρέωση αυτή ονοµάζεται υποχρέωση ακινητοποίησης. Για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη τής εν λόγω υποχρέωσης οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να συντάσσουν τις επιφυλάξεις τους µε ακρίβεια, ούτως ώστε να αντανακλούν µόνο τους περιορισµούς που όντως υφίστανται. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο είναι κατ αυτόν τον τρόπο ερµητικά κλειστό και µπορεί να εξελιχθεί µόνο προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης, φαινόµενο γνωστό ως «αποτέλεσµα αναστολέα». Αρχή της σταδιακής κατάργησης Η απελευθέρωση είναι ο βασικός στόχος των Κωδικών, ακόµα και εάν η επίτευξή της είναι βαθµιαία µέσω της κατάργησης των περιορισµών µε την πάροδο του χρόνου και σύµφωνη µε τις ιδιάζουσες συνθήκες των χωρών µελών. Η αρχή αυτή ονοµάζεται αρχή της σταδιακής κατάργησης. Σε περίπτωση που µια χώρα µέλος αποφασίσει να διατηρήσει τους περιορισµούς στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και υπηρεσιών, θα αποτελεί αντικείµενο περιοδικής εξέτασης. Οι άλλες χώρες µέλη θα ακούσουν τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω χώρα θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση των περιορισµών και πιθανόν να προσπαθήσουν να την πείσουν να αντεπεξέλθει στις ανησυχίες της µε άλλους, λιγότερο περιοριστικούς, τρόπους. Μολονότι στις διαδικασίες των Κωδικών δεν προβλέπεται η άσκηση πίεσης ή επιρροής, η δέσµευση των χωρών µελών για την εκπλήρωση του κοινού στόχου της απελευθέρωσης σε συνδυασµό µε το δυναµισµό της διαδικασίας και το πνεύµα συνεργασίας είναι τέτοια που ο αριθµός των επιφυλάξεων µειώθηκε αισθητά µε την παρέλευση του χρόνου. 5 OECD 2003

6 Αρχή της µονοµερούς απελευθέρωσης Σε αντίθεση µε άλλες διεθνείς συµφωνίες για το εµπόριο και τις επενδύσεις, η µέθοδος των Κωδικών δε βασίζεται στη διαπραγµάτευση αµοιβαίων παραχωρήσεων µέσα στο πλαίσιο µιας διαδικασίας δούναι και λαβείν. Αντίθετα οι Κώδικες εδράζονται σε µια υποκείµενη φιλοσοφία σύµφωνα µε την οποία µακροπρόθεσµα η απελευθέρωση εξυπηρετεί εξίσου τα συµφέροντα της χώρας όσο και των εµπορικών της εταίρων. Κατά συνέπεια, οι χώρες µέλη θα πρέπει να είναι έτοιµες να καταργήσουν τους περιορισµούς χωρίς να περιµένουν άµεσες παραχωρήσεις εκ µέρους των άλλων χωρών µελών. Φυσικά, η µέθοδος αυτή λειτουργεί µόνο εάν τη µοιράζονται όλα τα µέλη και εάν όλοι οι παίχτες συµµετέχουν στο παιχνίδι. Είναι ενδεχοµένως σωστός ο ισχυρισµός ότι η µέθοδος λειτούργησε µε επιτυχία για τους Κώδικες λόγω της σχετικής οµογένειας των χωρών µελών του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, η µονοµερής απελευθέρωση έχει αποκτήσει παγκόσµια διάσταση κατά την τελευταία δεκαετία και σε σχεδόν όλες τις αναπτυγµένες, τις αναπτυσσόµενες ή σε µετάβαση χώρες. Αρχή της µη διάκρισης Οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ οφείλουν να αποδώσουν τα πλεονεκτήµατα από το άνοιγµα των αγορών στους κατοίκους όλων των χωρών µελών χωρίς διακρίσεις. Όπου υπάρχουν περιορισµοί θα πρέπει να εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλους. Ακόµα και τα Μέλη που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και αδυνατούν ακόµα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία απελευθέρωσης, πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων της απελευθέρωσης που τους παρέχουν τα άλλα Μέλη. Οι Κώδικες δεν επιτρέπουν την καταγραφή επιφυλάξεων όσον αφορά την αρχή της µη διάκρισης ή τη ρήτρα του ΜΕΚ. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα µέτρα απελευθέρωσης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο ενός ειδικού συστήµατος περιφερειακής ενοποίησης, όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέτρα τα οποία δεν επεκτείνονται αυτόµατα σε όλα τα µέλη του ΟΟΣΑ. Αρχή της διαφάνειας ιαφάνεια σηµαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τους φραγµούς στην κίνηση κεφαλαίων και στο εµπόριο υπηρεσιών στις χώρες του ΟΟΣΑ θα πρέπει να είναι πλήρεις, ενηµερωµένες, κατανοητές και προσβάσιµες από όλους. Πώς επιτυγχάνουν το στόχο αυτό οι Κώδικες; Πρώτον, απαιτώντας από τις χώρες µέλη να κοινοποιούν όλα τα µέτρα που επηρεάζουν τις συναλλαγές που καλύπτονται από τους Κώδικες. εύτερον, ζητώντας την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των µέτρων αυτών. Τρίτον, αποτυπώνοντας τα εν λόγω µέτρα µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια σε καταλόγους επιφυλάξεων ανά χώρα, ούτως ώστε ο αναγνώστης να είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν άλλοι περιορισµοί εκτός από αυτούς που περιέχονται στους καταλόγους (µέθοδος «από την κορυφή προς τη βάση» για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων). Τέταρτον, συµπεριλαµβάνοντας στον ηλεκτρονικό κόµβο 1 του ΟΟΣΑ και δηµοσιεύοντας τακτικά τις έντυπες και ενηµερωµένες εκδόσεις των Κωδικών καθώς και τις θέσεις των χωρών. 1 OECD,

7 Αναλαµβάνουν όλες οι χώρες τις ίδιες δεσµεύσεις δυνάµει των Κωδικών; Μολονότι όλα τα Μέλη προσυπογράφουν τον κοινό στόχο για την προοδευτική απελευθέρωση, ο βαθµός επίτευξης του στόχου αυτού διαφέρει ανά χώρα. Τα Μέλη που αδυνατούν να προβούν αµέσως στην απελευθέρωση των αγορών τους έχουν το δικαίωµα να διατυπώσουν µια επιφύλαξη έναντι συγκεκριµένων στοιχείων των Κωδικών. Έτσι, µέσω της ανάγνωσης των καταλόγων επιφυλάξεων που προσαρτούνται σε κάθε Κώδικα, καθίσταται δυνατή η κατανόηση της κατάστασης της χώρας σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Οι κατάλογοι αυτοί προσδιορίζουν τις τρέχουσες δεσµεύσεις κάθε χώρας. Εάν µια χώρα δε διατυπώσει επιφυλάξεις για ένα συγκεκριµένο στοιχείο, απαιτείται η πλήρης απελευθέρωση των συναλλαγών που καλύπτονται από το εν λόγω συγκεκριµένο στοιχείο. Υπάρχουν δύο ειδών επιφυλάξεις: η «πλήρης» και η «µερική». Πλήρης επιφύλαξη σηµαίνει ότι η διενέργεια της συναλλαγής στην οποία αναφέρεται η επιφύλαξη είναι εντελώς αδύνατη. Μερική επιφύλαξη σηµαίνει ότι η διενέργεια της συναλλαγής πιθανόν να επιτραπεί υπό ορισµένους περιορισµούς. Οι επιφυλάξεις, σε γενικές γραµµές, πρέπει να αντικατοπτρίζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το είδος των περιορισµών στη διεθνή κίνηση κεφαλαίων και στο διεθνές εµπόριο υπηρεσιών που εξακολουθούν να επιβάλλονται από µια χώρα µέλος. Κατά τη διατύπωση µιας νέας επιφύλαξης, το Μέλος θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους της πράξης αυτής και να υποβληθεί σε περιοδική εξέταση της επιφύλαξης που διατηρεί. Η διαδικασία που εφαρµόζεται από τον ΟΟΣΑ για την περιοδική εξέταση της έκτασης και των κινήτρων των περιορισµών στοχεύει στη µετατροπή της πλήρους επιφύλαξης σε µερική και στον περιορισµό ή ακόµα και στην εξάλειψη των µερικών επιφυλάξεων. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των θέσεων των χωρών; Θα ήταν δύσκολο να γίνουν συνολικές αξιολογήσεις δεδοµένου ότι ο βαθµός απελευθέρωσης ανά τοµέα και ανά χώρα ποικίλλει. Είναι όµως πιθανό να αληθεύει το γεγονός ότι ορισµένες χώρες τείνουν να αναλαµβάνουν το ρόλο της «µηχανής έλξης» κινούµενες πιο γρήγορα από τις άλλες προς τη κατάργηση όλων γενικά των επιφυλάξεων. Από την άλλη πλευρά, τα νέα Μέλη κατά την προσχώρησή τους στον Οργανισµό είχαν µεγαλύτερους καταλόγους επιφυλάξεων από τα περισσότερα «παλαιότερα» Μέλη. Ποιος επιβλέπει την εφαρµογή των Κωδικών; Η Επιτροπή Κίνησης Κεφαλαίων και Άδηλων Συναλλαγών, γνωστή µε το ακρωνύµιο «CMIΤ», είναι ο θεσµός στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες µέλη συναντιούνται για να συζητήσουν την εφαρµογή και την υλοποίηση των Κωδικών. Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν το δικαίωµα να διορίζουν έναν εµπειρογνώµονα ως µέλος της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται. Επίσης, στις συνεδριάσεις προσκαλούνται άλλοι εκπρόσωποι συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων χωρών µη µελών, ενώ το ΝΤ και η ΕΖΕΣ συµµετέχουν ως παρατηρητές. 7 OECD 2003

8 Η Επιτροπή συνήθως συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, για µερικές µέρες. Στο έργο της συνεπικουρείται από το προσωπικό της Γραµµατείας του ΟΟΣΑ, κυρίως τη ιεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Επενδύσεων και Εµπορίου Υπηρεσιών. Η Επιτροπή µπορεί να συστήνει επιτόπιες οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων που απαιτούν έµπειρη γνώση και ανάλυση και αφορούν, για παράδειγµα, τις άµεσες ξένες επενδύσεις ή ορισµένους τοµείς υπηρεσιών όπως οι ασφάλειες και τα ηλεκτρονικά οικονοµικά (e-finance). Η Επιτροπή µπορεί επίσης να οργανώνει άτυπα συνέδρια και συναντήσεις εργασίας στα οποία συχνά συµµετέχουν εκπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα ή/και ακαδηµαϊκοί. Αναφέρεται ως παράδειγµα µια σειρά συναντήσεων εργασίας για την απελευθέρωση των επαγγελµατικών υπηρεσιών που λαµβάνει χώρα από το Γιατί είναι απαραίτητη η µόνιµη επιτροπή για την εποπτεία των Κωδικών; Επειδή η απελευθέρωση σύµφωνα µε τους Κώδικες είναι µια δυναµική και συνεχιζόµενη διαδικασία που βασίζεται στην ανάλυση, τη διαβούλευση και την αµοιβαία πειστικότητα. Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις θέσεις των χωρών δυνάµει του Κώδικα κίνησης κεφαλαίων και διερευνά σε συνεργασία µε την κάθε χώρα τη δυνατότητα και τους τρόπους για την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών της. Ένα άλλο εργαλείο είναι η οριζόντια εξέταση σύµφωνα µε τον Κώδικα τρεχουσών άδηλων συναλλαγών, που µελετά µόνο ένα συγκεκριµένο τοµέα σε όλες όµως τις χώρες. Η Επιτροπή συνήθως εγκρίνει γραπτές αναφορές που συντάσσονται µετά από κάθε εξέταση και υποβάλλονται στο Συµβούλιο του ΟΟΣΑ. Συχνά οι αναφορές αυτές συνοδεύονται από σχέδια συστάσεων προς τη χώρα ή τις χώρες ή από σχέδια αποφάσεων για την τροποποίηση των καταλόγων επιφυλάξεων. Η τελική απόφαση για τα εν λόγω θέµατα λαµβάνεται από το Συµβούλιο του Οργανισµού. Για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών της, η Επιτροπή χρειάζεται αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά µε τα µέτρα που λαµβάνουν οι χώρες µέλη και που µπορούν να επηρεάσουν τους Κώδικες. Οι Κώδικες ορίζουν ότι οι κυβερνήσεις θα κοινοποιούν στον ΟΟΣΑ σε διάστηµα 60 ηµερών όλα τα µέτρα που δύνανται να επενεργήσουν στους Κώδικες. Επιπλέον, η Επιτροπή συνεπικουρούµενη από τη Γραµµατεία του ΟΟΣΑ διεξάγει τις δικές της τακτικές έρευνες. Βασιζόµενη σε µια πληθώρα διαθέσιµων πηγών η Επιτροπή εξετάζει και συζητά συστηµατικά τις εξελίξεις από την εφαρµογή νέων πολιτικών στις χώρες µέλη που επηρεάζουν την κίνηση κεφαλαίων, τις άµεσες επενδύσεις και το εµπόριο υπηρεσιών. Ποιος ωφελείται από την απελευθέρωση επί τη βάσει των Κωδικών; Οι Κώδικες είναι πράξεις του διεθνούς δικαίου που παράγουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις για τις κυβερνήσεις. Νοµικά, οι ιδιώτες ή οι επιχειρήσεις των χωρών µελών δεν µπορούν άµεσα να επικαλεσθούν δικαιώµατα που απορρέουν από τους Κώδικες για να επενδύσουν στο εξωτερικό, για να µεταφέρουν κεφάλαια ή για να παράσχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Πρέπει να απευθυνθούν πρώτα στις εθνικές τους κυβερνήσεις, ούτως ώστε µια υπόθεση που υπάγεται στους Κώδικες να εξετασθεί ενώπιον της CMIT. Ωστόσο, οι Κώδικες απαιτούν από τις χώρες µέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους εγκρίνοντας ή διατηρώντας τα απαραίτητα µέτρα σε εθνικό επίπεδο. OECD,

9 Συνεπώς, οι τελικοί δικαιούχοι της απελευθέρωσης είναι πράγµατι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις όλων των χωρών µελών, οι οποίοι µπορούν να αγοράζουν και να πωλούν µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια στο εξωτερικό, να µεταφέρουν κληρονοµηµένα περιουσιακά στοιχεία, να ιδρύουν επιχείρηση σε µια άλλη χώρα του ΟΟΣΑ, να παρέχουν νοµικές και χρηµατοοικονοµικές συµβουλές σε πελάτες στο εξωτερικό κλπ. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι µπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα οφέλη αυτά είναι σταθερά και µη αναστρέψιµα. Η σταθερότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για αυτούς που επενδύουν στο εξωτερικό σε µακροπρόθεσµη προοπτική εγκαθιστώντας, για παράδειγµα, µονάδες παραγωγής σε µια ξένη χώρα. Μόνο οι κάτοικοι των χωρών του ΟΟΣΑ είναι αποδέκτες των ωφελειών από την απελευθέρωση; Οι νοµικές δεσµεύσεις δυνάµει των Κωδικών εφαρµόζονται µόνο στη ζώνη του ΟΟΣΑ. Αλλά οι κυβερνήσεις των χωρών µελών δέχθηκαν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευρύνουν τα οφέλη αυτά σε όλα τα µέλη του ΝΤ. Συνεπώς, οι κάτοικοι των αναπτυσσόµενων χωρών και των χωρών σε µετάβαση µπορούν να δρέψουν τους καρπούς της ελεύθερης πρόσβασης στις αγορές του ΟΟΣΑ στον ίδιο βαθµό µε τους κατοίκους των Μελών του ΟΟΣΑ. Πράγµατι, έρευνες κατέδειξαν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ εγκρίνουν µέτρα απελευθέρωσης χωρίς διακρίσεις έναντι των χωρών µη µελών. Πώς εναρµονίζονται οι Κώδικες µε την κοινοτική νοµοθεσία; Όπως προαναφέρθηκε, οι Κώδικες έχουν προνοήσει για τη διαδικασία περιφερειακής ενοποίησης στο πλαίσιο ειδικών συστηµάτων όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΕΟΚ). Όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά οι διαδικασίες των δύο αυτών Οργανισµών είναι εντελώς ανεξάρτητες. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να προβούν στην αµοιβαία απελευθέρωση των αγορών τους µε γρηγορότερο ρυθµό ή σε µεγαλύτερη έκταση. Τα κράτη µέλη της ΕΕ, κατ' εξαίρεση από την αρχή της µη διάκρισης, δεν µπορούν να επεκτείνουν τα µέτρα απελευθέρωσης σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ που δεν είναι µέλη της ΕΕ. Απτό παράδειγµα αποτελεί η εύτερη Τραπεζική Οδηγία της ΕΕ που θέσπισε ένα ενιαίο «διαβατήριο» ή άδεια λειτουργίας για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε όλη την κοινότητα, πλεονέκτηµα που δεν επεκτάθηκε πλήρως σε όλα τα Μέλη του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η CMIT µελετά τους κανονισµούς και τις οδηγίες της ΕΕ για να εξακριβώσει ότι δεν αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις των κρατών µελών της ΕΕ που απορρέουν από τους Κώδικες. Συγκεκριµένα, η εναρµόνιση και η απελευθέρωση στο πλαίσιο της ΕΕ δε πρέπει να επιφέρουν την εισαγωγή νέων εµποδίων στις συναλλαγές µε τρίτες χώρες. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί εάν ένα κράτος µέλος της ΕΕ που ασκεί πολύ φιλελεύθερη πολιτική ήταν υποχρεωµένο να εισαγάγει µεγαλύτερους περιορισµούς σε ένα συγκεκριµένο τοµέα στην προσπάθεια εναρµόνισης µε την κοινοτική νοµοθεσία. Η αρµονική συνεργασία µεταξύ του ΟΟΣΑ και της ΕΕ διευκολύνεται από την τακτική συµµετοχή ενός εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη CMIT. 9 OECD 2003

10 Μολονότι τα µέλη της ΕΕ µπορούν να προβούν στην αµοιβαία απελευθέρωση των αγορών τους µε γρηγορότερο ρυθµό, εξακολουθούν να δεσµεύονται ως προς την εκπλήρωση του γενικού στόχου των Κωδικών. Οι περιορισµοί που έχουν ήδη καταργηθεί εντός της ΕΕ θα πρέπει να αρθούν βαθµιαία και για τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισµοί αυτοί καλύπτονται από τους Κώδικες. Η απελευθέρωση δε θα είναι πλήρης, εάν δεν αρθούν οι περιορισµοί απέναντι στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των Κωδικών και των συµφωνιών του ΠΟΕ; Όλα τα Μέλη του ΟΟΣΑ είναι µέλη του ΠΟΕ και µέρη των οργάνων του. Η Γενική Συµφωνία Εµπορίου των Υπηρεσιών (GATS) είναι η συµφωνία του ΠΟΕ η οποία σχετίζεται περισσότερο µε τους τοµείς που καλύπτουν οι Κώδικες του ΟΟΣΑ. Η GATS δεν καλύπτει µόνο το διασυνοριακό εµπόριο υπηρεσιών αλλά και τις άµεσες ξένες επενδύσεις και την εγκατάσταση στον τοµέα των υπηρεσιών. Σε αντίθεση µε τους Κώδικες, όλες σχεδόν οι χώρες µπορούν να προσχωρήσουν στη GATS. Η Γενική Συµφωνία Εµπορίου των Υπηρεσιών και οι Κώδικες επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό: την προώθηση της απελευθέρωσης. Η GATS διαφέρει από τους Κώδικες και σε δύο κύρια σηµεία. Πρώτον, ευνοεί τη µέθοδο «από τη βάση προς την κορυφή» όσον αφορά τον προσδιορισµό των δεσµεύσεων των χωρών, σε αντίθεση µε τη µέθοδο «από την κορυφή προς τη βάση» των Κωδικών. εύτερον, επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της στο πλαίσιο γύρων συνοµιλιών και όχι µέσω της µονοµερούς απελευθέρωσης και της αµοιβαίας πειστικότητας. Η µέθοδος «από τη βάση προς την κορυφή» σηµαίνει ότι οι χώρες µπορούν να επιλέξουν µεταξύ των τοµέων που καλύπτονται από τη GATS τους τοµείς για τους οποίους επιθυµούν να δεσµευθούν. Η διαπραγµάτευση των δεσµεύσεων υποδηλώνει ότι η πρόοδος προς την απελευθέρωση επιτυγχάνεται µέσα από αµοιβαίες παραχωρήσεις που εµπλέκουν µερικές φορές διαφορετικούς τοµείς υπηρεσιών. Ήδη από το 1994 η CMIT εξέτασε το ζήτηµα της συνύπαρξης και της συµβατότητας µεταξύ της Γενικής Συµφωνίας και των Κωδικών και συµπέρανε ότι οι υποχρεώσεις των χωρών µελών του ΟΟΣΑ που απορρέουν από τα δύο όργανα είναι διαφορετικές αλλά συµβατές. Τα Μέλη του ΟΟΣΑ θεωρούν τη GATS και τους Κώδικες ως τρόπους προσέγγισης της απελευθέρωσης που συµπληρώνονται και αλληλοστηρίζονται. Βασιζόµενο σε µια αναφορά που υποβλήθηκε από τη CMIT, το Συµβούλιο του ΟΟΣΑ συµφώνησε ότι οι Κώδικες πρέπει να διατηρηθούν και µάλιστα να ενισχυθούν. Η εν λόγω απόφαση πηγάζει από την επιθυµία να διατηρηθεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε διαµέσου των οργάνων αυτών, αλλά και από τη βούληση να συνεχίσει ο ΟΟΣΑ να πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες για µια ισορροπηµένη απελευθέρωση σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι Κώδικες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα που στηρίζουν την προσέγγιση αυτή. Πρώτον, το πεδίο εφαρµογής τους είναι ευρύτερο σε µερικούς βασικούς τοµείς. Ο Κώδικας κίνησης κεφαλαίων είναι το µοναδικό πολυµερές όργανο που καλύπτει όλο το φάσµα των κινήσεων κεφαλαίων. Είναι επίσης το µόνο όργανο που προωθεί την απελευθέρωση των άµεσων ξένων επενδύσεων και την εγκατάσταση σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, επικουρούµενο από το Όργανο Εθνικής Μεταχείρισης στο πλαίσιο του οποίου τα µέλη του ΟΟΣΑ και τρία µη µέλη (η Αργεντινή, η Κίνα και OECD,

11 η Βραζιλία) ανέλαβαν την προαιρετική δέσµευση να µην προβαίνουν σε διακρίσεις απέναντι σε ξένους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους. εύτερον, η µέθοδος «από την κορυφή προς τη βάση» των Κωδικών διασφαλίζει την ακινητοποίηση και εγγυάται ότι οι κανονισµοί δεν περιέχουν διακρίσεις. Τρίτον, η ατµόσφαιρα συνεργασίας στον ΟΟΣΑ επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων και αξιολογήσεων των οικονοµικών και των πολιτικών θεµάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγω της συνεχιζόµενης τάσης προς την παγκοσµιοποίηση των επενδύσεων και του εµπορίου υπηρεσιών. Τι έχουν καταφέρει οι Κώδικες; Οι Κώδικες επί σαράντα χρόνια παρέχουν στις χώρες του ΟΟΣΑ ένα πολυµερές πλαίσιο στήριξης, αλλά και συνεργασίας, της πορείας προς την απελευθέρωση. Επίσης, οι Κώδικες δηµιούργησαν ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο οι χώρες µέλη µε λιγότερο αναπτυγµένες οικονοµίες ή εκείνες που αντιµετωπίζουν πρόσκαιρες οικονοµικές δυσκολίες ωφελήθηκαν από τις διαβουλεύσεις και την κατανόηση των οµολόγων τους. Παράλληλα, αποτέλεσαν ένα χρήσιµο κριτήριο που επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύγκριση µε την πάροδο του χρόνου των προσπαθειών των χωρών µελών για την απελευθέρωση. Η διαδικασία επεξεργασίας των Κωδικών απέδωσε πληθώρα πληροφοριών. Στο πλαίσιο της µεθόδου που έχει υιοθετήσει ο ΟΟΣΑ η ώθηση προς την απελευθέρωση συνοδεύεται πάντα από τη µελέτη και την ανάλυση των υφιστάµενων οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών. Οι οικονοµικές δραστηριότητες όπως οι άµεσες ξένες επενδύσεις, οι ασφάλειες, οι επαγγελµατικές υπηρεσίες, ο τουρισµός, οι τραπεζικές και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες εξετάσθηκαν σε βάθος, αναφέροντας ως παράδειγµα µόνο την τελευταία δεκαετία. Συχνά, οι µελέτες αυτές εκπονήθηκαν µέσω µιας πολυτοµεακής προσέγγισης και αντλώντας από τη γνώση και τις ικανότητες άλλων οργάνων του ΟΟΣΑ. Σε γενικές γραµµές, οι εν λόγω µελέτες δηµοσιεύονται για την ενηµέρωση του κοινού παγκοσµίως. Ο ρόλος των Κωδικών κατά την προσχώρηση νέων Μελών στον ΟΟΣΑ ήταν εξαρχής πολύ σηµαντικός. Το γεγονός αυτό επαληθεύτηκε για άλλη µια φορά κατά την προσχώρηση των πιο πρόσφατων Μελών, δηλαδή του Μεξικού, της ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Κορέας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας. Οι Κώδικες λειτούργησαν ως εργαλείο υπολογισµού του βαθµού που τα νέα Μέλη ήταν έτοιµα να µοιραστούν τη φιλοσοφία των οµολόγων τους όσον αφορά τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Οι υποψήφιες χώρες δύνανται να διατυπώσουν επιφυλάξεις και κατά την ένταξή τους µπορούν να έχουν ένα µακρύτερο κατάλογο επιφυλάξεων από αυτούς των χωρών που είναι ήδη Μέλη. Εντούτοις, θα πρέπει να είναι σε θέση καταδείξουν ότι πλησιάζουν ένα επαρκές στάδιο απελευθέρωσης. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να βελτιώσουν τις υφιστάµενες πολιτικές τους, ούτως ώστε να προσεγγίσουν ακόµα περισσότερο τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. 11 OECD 2003

12 Ποιες είναι οι προοπτικές για τους Κωδικούς σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο; Θα συνεχίσουν οι Κώδικες να είναι χρήσιµοι στους κατοίκους και στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ κατά τη νέα χιλιετηρίδα; Η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εκπλήρωση του τελικού στόχου, δηλαδή της δηµιουργίας ανοιχτών και αποδοτικών αγορών, ήταν εντυπωσιακή, αλλά δεν ήταν πλήρης. Οι Κώδικες θα διαδραµατίσουν κύριο ρόλο στο µέλλον, όπως έκαναν και στο παρελθόν, εδραιώνοντας την απελευθέρωση στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ, διατηρώντας το δυναµισµό των διεργασιών για την ευρύτερη απελευθέρωση και εποπτεύοντας την πρόοδο. Παράλληλα, θα αποτελέσουν ένα σταθερό πλαίσιο συνοµιλιών και ανταλλαγής απόψεων σε περιόδους αµφισβήτησης των ωφελειών της παγκοσµιοποίησης. Ωστόσο, οι εργασίες δυνάµει των Κωδικών του ΟΟΣΑ θα λάβουν χώρα µέσα σε ένα µεταβαλλόµενο πλαίσιο. Η ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης και η έγκριση των Συµφωνιών του ΠΟΕ το 1994 µετέβαλαν το τοπίο στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Οι διαπραγµατεύσεις του 1998 για την Πολυµερή Συµφωνία Επενδύσεων (ΠΣΕ) εγκαταλείφθηκαν, καθώς οµάδες δηµοσίου συµφέροντος διαδήλωσαν εκφράζοντας την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο της παγκοσµιοποίησης στο περιβάλλον και στα εργασιακά και τα ατοµικά δικαιώµατα, και εγείροντας θέµατα σχετικά µε την κατανάλωση και την ανάπτυξη. Ένα χρόνο µετά η σύνοδος του ΠΟΕ στο Σιάτλ, που αποσκοπούσε να ενσταλάξει νέο δυναµισµό στη διαδικασία απελευθέρωσης, απέτυχε. Οι µελλοντικές εργασίες δυνάµει των Κωδικών θα προσµετρούν τις νέες ανησυχίες όσον αφορά τους κινδύνους της απελευθέρωσης χωρίς να αποκλίνουν από την αρχική ιδέα στην οποία βασίστηκαν οι Κώδικες: η αποµάκρυνση των εµποδίων που δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων και υπηρεσιών αποφέρει µακροπρόθεσµα οφέλη σε όλους εκείνους που συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή. Οι εργασίες δυνάµει των Κωδικών µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες των χωρών µελών. Οι Κώδικες δύνανται να προάγουν την ισορροπηµένη απελευθέρωση όχι µόνο εντός των ορίων του ΟΟΣΑ, αλλά επίσης στηρίζοντας τις εργασίες εντός του ΠΟΕ και παρέχοντας στη διαδικασία της Οµάδας των 7 (G7) ένα διευρυµένο και συµπληρωµατικό φόρουµ συνοµιλιών για τα πρότυπα και τις ορθές πρακτικές που σχετίζονται µε τις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων και την ενοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η ευέλικτη δοµή του ΟΟΣΑ του επιτρέπει να οργανώνει συναντήσεις εργασίας και σεµινάρια στα οποία µπορούν να συµµετέχουν εκπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα, της κοινωνίας των πολιτών και ακαδηµαϊκοί. Ο Οργανισµός µπορεί επίσης να χαράξει νέους τρόπους προσέγγισης των οικονοµιών µη µελών. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των Κωδικών, η CMIT µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποφασίσει να µελετήσει νέους ή ιδιαίτερα σύνθετους τοµείς της οικονοµίας, ενθαρρύνοντας έτσι τον έλλογο διάλογο των επίµαχων θεµάτων. Στο εγχείρηµά της αυτό, µπορεί ανά πάσα στιγµή να ανατρέξει στο δυναµικό του ΟΟΣΑ για την πολυτοµεακή προσέγγιση του θέµατος συγκεντρώνοντας ειδικούς στις επενδύσεις, τα οικονοµικά, τον ανταγωνισµό, την κατανάλωση, το περιβάλλον και σε τοµεακά ζητήµατα. OECD,

13 Πίνακας περιεχοµένων της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης (δεν περιλαµβάνει παραρτήµατα, καταλόγους πλαισίων, πινάκων ή γραφηµάτων) : Πρόλογος Μέρος Ι. Επισκόπηση των Κωδικών Απελευθέρωσης του ΟΟΣΑ Μέρος ΙΙ. Σχολιασµός Τµήµα Ι. Τα άρθρα των Κωδικών Άρθρο 1 Γενικές δεσµεύσεις Άρθρο 2 Μέτρα απελευθέρωσης Άρθρο 3 ηµόσια τάξη και ασφάλεια Άρθρο 4 Υποχρεώσεις από τις υφιστάµενες πολυµερείς διεθνείς συνθήκες Άρθρο 5 Έλεγχοι και διατυπώσεις Άρθρο 6 Εκτέλεση µεταβιβάσεων Άρθρο 7 Ρήτρες παρέκκλισης Άρθρο 8 ικαίωµα στα οφέλη από τα µέτρα απελευθέρωσης Άρθρο 9 Αρχή της µη διάκρισης Άρθρο10 Εξαιρέσεις από την αρχή της µη διάκρισης Ειδικά τελωνιακά ή νοµισµατικά συστήµατα Άρθρο11 Κοινοποίηση και ενηµέρωση από τα Μέλη Άρθρο12 Κοινοποίηση και εξέταση των επιφυλάξεων που υποβλήθηκαν δυνάµει του άρθρου Άρθρο13 Κοινοποίηση και εξέταση των παρεκκλίσεων που έγιναν δυνάµει του άρθρου 7 Άρθρο14 Εξέταση των παρεκκλίσεων που έγιναν δυνάµει του άρθρου 7 Μέλη υπό ανάπτυξη Άρθρο15 Ειδική αναφορά και εξέταση των παρεκκλίσεων που έγιναν δυνάµει του άρθρου 7 Άρθρο16 Προσφυγή στον Οργανισµό Εσωτερικές ρυθµίσεις Άρθρο17 Προσφυγή στον Οργανισµό ιατήρηση, εισαγωγή και επανεισαγωγή περιορισµών Άρθρο18 Επιτροπή Κίνησης Κεφαλαίων και Άδηλων Συναλλαγών Άρθρο19 Επιτροπή Κίνησης Κεφαλαίων και Άδηλων Συναλλαγών Ειδικό έργο Άρθρο20 Ορισµοί Άρθρο22 Αποχώρηση Τµήµα ΙΙ. Παραρτήµατα των Κωδικών: Κατάλογοι πράξεων 2.1 Πράξεις που καλύπτει ο Κώδικας απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων Ι. Άµεσες επενδύσεις ΙΙ. Εκκαθάριση άµεσων επενδύσεων ΙΙΙ. Πράξεις επί τίτλων ακίνητης περιουσίας ΙV. Πράξεις επί αξιογράφων στις κεφαλαιαγορές V. Πράξεις στη χρηµαταγορά VI. Άλλες πράξεις επί διαπραγµατεύσιµων τίτλων και µη τιτλοποιηµένων απαιτήσεων VII. Πράξεις επί τίτλων συλλογικών επενδύσεων VIII.Πιστώσεις που συνδέονται άµεσα µε τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές ή µε την παροχή διεθνών υπηρεσιών 13 OECD 2003

14 IX. Χρηµατοδοτικές πιστώσεις και δάνεια X. Εγγυήσεις, ασφάλειες και χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις XI. Πράξεις λογαριασµών καταθέσεων XII. Πράξεις σε ξένο συνάλλαγµα XIII. Ασφάλειες ζωής XIV. Κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα XV. Υλικές κινήσεις κεφαλαιουχικών αγαθών XVI. ιάθεση δεσµευµένων κεφαλαίων που ανήκουν σε µη κατοίκους 2.2 Πράξεις που καλύπτει ο Κώδικας απελευθέρωσης των τρεχουσών άδηλων πράξεων A. Επιχειρήσεις και βιοµηχανία B. Εξωτερικό εµπόριο Γ. Μεταφορές. Ασφάλειες Ε. Τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ΣΤ. Εισοδήµατα κεφαλαίου Ζ. Ταξίδια και τουρισµός Η. Ταινίες Θ. Προσωπικό εισόδηµα και δαπάνες Ι. ηµόσιο εισόδηµα και δαπάνες Κ. Γενικά OECD,

15 Η Επισκόπηση αυτή είναι η µετάφραση αποσπασµάτων από ένα δηµοσίευµα του ΟΟΣΑ, που εκδόθηκε αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα µε τους ακόλουθους τίτλους: OECD Codes of Liberalisation of Capital Movements and of Current Invisible Operations: User s Guide Codes de l'ocde de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes : Guide de référence OECD, 2003 Τα δηµοσιεύµατα και οι Επισκοπήσεις του ΟΟΣΑ διατίθενται στο δικτυακό κόµβο Πληκτρολογήστε τη λέξη overview στο πλαίσιο Title search της αρχικής σελίδας του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου ή πληκτρολογήστε τον αγγλικό τίτλο του βιβλίου. (Οι Επισκοπήσεις περιέχουν σύνδεσµο που παραπέµπει στο πρωτότυπο αγγλικό βιβλίο). Οι Επισκοπήσεις προετοιµάζονται από το τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. / Fax: OECD, 2003 Η αναπαραγωγή της Επισκόπησης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. 15 OECD 2003

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006.

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006. Economic Policy Reforms Going for Growth - 2006 Edition Summary in Greek Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Περίληψη Κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A8-0041/2. Τροπολογία. Eva Joly εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A8-0041/2. Τροπολογία. Eva Joly εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 22.4.2015 A8-0041/2 2 Eva Joly εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE Άρθρο 3 παράγραφος 1 α (νέα) 1α. Ένα ΑΚΧΑ ή ένας διαχειριστής του ΑΚΧΑ µπορεί να εδρεύει σε τρίτη χώρα ή έννοµη τάξη υπό την προϋπόθεση ότι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/2228(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καλούµενα εφεξής

Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καλούµενα εφεξής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συµφωνία συνεργασίας Προοίµιο Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 240 τελικό 2010/0136 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1 TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/EG/el 1 Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2003 SEC(2003) 627 τελικό 2002/0123 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 2: Καθήκοντα Άρθρο 3:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ και κοινοτική νοµοθεσία. Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΕΝ και κοινοτική νοµοθεσία. Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΝ 206-1 και κοινοτική νοµοθεσία Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ (katsageo@otenet.gr) ΕΝs και κοινοτική νοµοθεσία Για την επίτευξη της Εσωτερικής Αγοράς απαιτείται (µεταξύ άλλων): ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εφόσον είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition Summary in Greek Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Κύριο άρθρο ιαχείριση της µετανάστευσης: µια λεπτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Μάθημα 4: H GATT 1994

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Μάθημα 4: H GATT 1994 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Μάθημα 4: H GATT 1994 Γιάννης Β. Αυγερινός, LL.M., Ph.D, yannis@avglaw.gr Σκοπός & Βασικές αρχές της GATT Προοίμιο «Οι Κυβερνήσεις Αναγνωρίζοντας ότι οι σχέσεις τους στον εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα