τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education"

Transcript

1 κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς, Σόφλ κ Βίδς έ δκδκό ό, δφκό ό κάθ υηθέ ό κάθηης υ θές. Κί έ δκό έλ γύ γέφυς κ άθη ηκώς κά κί, θίς ως χλίς βηθύ ηκώς βά κί ύκλ. Σύγκ έλ υ ληθύς γύς κ δς ς δφές. Πως ηκώς κί χλί. Πως δυλύυ ληθί γί. κί έ γό κκυώ Αυό υκό έλ γύ κκυώ ί έ κόη άδγ χήης ω χλώ. Πίυ κ άθ ως η δύη φέ ό έ ηί άλλ, κ ως κδίζς ηχκό λέκη. χλίς Μάθ ως ύ χηηθύ χλίς γ φέυ δύη λάχη βή, κ ως ύ υξήυ η δύη ή χύη κληκκά ίδ. Κί 7 έλ υλβέυ ός δηλάυ άκηης, γύ κκυώ, γύ γέφυς, ίξ, λκυή, όυλυ κ ς κύης γέφυς. Συλβά έ ββλί δηήω λίδω ά κ ς βάθς ξηγής, κθώς ίης κ έ γχίδ κκυής. Πως φέ η δύη. Π ί ηχκό λέκη ω χλώ γ ς χλίς Η χλί ήκ η κηγί ω λώ ηχώ. Εφυέθηκ ά χό κ έχ λύ λλά βλή. Χηί γ χλάδς χό κ ί ίη κά ύθω έω ηχώ. Η χλί ί άζ λά έ χό υλάκ, λλά η φά ης βίκ η λόηά ης! Μς υκό κό ης χλίς κ ξύη η γί ης Μηχκής Εήης. κί έ όυλ Κά έ έλ όυλυ κ άθ ως χλίς ύ χηηθύ όχ ό γ φέυ δύη λλά κ γ λλάξυ η χύη. Πίυ κ άθ ως η γκή κίηη ί γί φόη κίηη βήθ ά. Τ ί άς κ ως χηί. Πως έψς γκή φόη κίηη κί έ δήλ άκηης Πίξ υό λκό έλ δηλάυ άκηης κ άθ ως λές ηχές δυλύυ ζί γ ύχυ έ κό. Κά ά κ κάλυψ ως η χύη ηάζ ό η δύη. Πως λές ηχές δυλύυ ζί. Π ί η χέη χύης-δύης. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 840, Limassol Cyprus, European Union Tel.: Fax: eb: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved ββλί δηήω

2 χλίς γ η κή ηχ η ή έ ύξ δκά γ, n έχ ήης ά ucatio ino Ed χκής Ε γ γ g n E Η η ύ ά κ Μ ά υ ω κάυ κύ 8 υ ά λ δ υς κ θέ ί ύς, χλ Μχλ γύω ό! Η ά ηχκής: ωύς υ ης Μ, Οδ θέ υς Μχλώ ς, Κκλέ φ ξ ό Ά δ κ, Σ Σύ χύς χλίς, ύς, Τ φής, Τ κό ό χ δ Τ Σ ό κ κ δ δ Εί ίδς έ υηθέ θηές Β θ λί ς ό λ κ κό ό κά ς, όυ θόδυς., κό INO, έ ββ ά β έ ς G λ N E δφ ηης υ θ κκέ Τ η κά λίδω βάθς κάθ θίυ ί ς ω ή ά κ λγκώ ά η χ δ κά όω δά θ ω ς ω δφ. Τ ή, φύ ξηγή υ λέκ η Μηχκ ς έ χώ ά γ κκ χί γ ά υ β θ κής ά λ δφέ λί ββ όης, ς ίης κ ίς ξώ η θ κ, ς ύ. δ ά θέ δ λλά ς κάθ κόη υ γ λ έ η δηυ κύ δηήω 01 Τ θ άθυ; Γώ υς υξδώς υ κ ξκίη έ φκό ξίδ κό ω χλώ, ό ς ώς ηχές υ θώυ! 02 Μ κή δή ς χλίς Δάβ η δφέ ί ης χλίς, ό χί χό έχ η ύγχη χή. 0 Τ ί κβώς η χλί; Κί κ ίυ έ έλ «λκυή», γ άθς ί η χλί κ ί κύ χί ης. 07 Τύ χλώ 1 Μάθ ως ίς υξής η δύή υ κ ηκώς βά κί υήως! Δηύγη έ υκό έλ «ύθυ υής χλίς» γ η ό υ δωίυ υ κ κάλυψ υς ύυς ω χλώ. Εφγές Τχλώ Εδώ θ βς δάφυς όυς γ ως έ ύη χλώ ί χηηθί γ ς δώ δφκά λέ. Κί έ έλ δηλάυ άκηης γ κής υλό υ κ έ όυλ, όως υύς η Ολλδί. 19 Αύξηη κ ίωη ης χύης Ακάλυψ ως ίς υξής ή ώς η χύη υ υής χλώ κίζς έ κληκκό έλ «γύ γέφυς». 24 Ώ γ λκό Τ Γώω Ήθ η ώ δυλέψς κληά! Πάθη λύς κάθ άκηη χηώς ς γώς υ κέδς ό όλ ηγύ ά κ δηόης. 28 Σχόλ κ Λύς Δάβ χόλ γ κάθ ί κ δς βήκς ς ωές ής! 1 Ώ Ββίυ Ήθ η ώ φθίς γ όλη η κληή δυλά υ έχς κά γ λύς λκό Τ Γώω. Μάθ ί κόη Αχάς έ ω χλώ ή έχς γί δκός Μηχκός Εής! ός. ηθ ίζ ί κ ω ό δή κ κό, κό ω η ύ γ ς χη Ο κό Μκά ό έλ υό ββλί δ υλβά υό κέ, λλά άλλ κέ ENGINO. Λές ββλί χό

3 χλίς Αυό ββλί ης Μηχκής Εήης: ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ης Engino Education έχ λής δηγίς, ώ άθς ό ός υ, έ ό ύκλ ά κ δηόης, ά γ ς χλίς κ ως χηύ κθηά. Μ κά Engino ίς κίς 7 δφκά έλ γ κάς ά, ξύ ω ίω ί: έ δήλ άκηης κ ές γός γέφυς. Τ ββλί ίης έχ δφέ γγό γ κό ω χλώ κ άω, όως ίης κ κής κ ωής έλς κάθ άς γ λέγξυ η κόηή υ. Σ γώω θ ίς βθύς γ κάθ ωή άηη γ βθλγής υό υ ό «Αχά» έχ «Ιδφυΐ». Ο λύς βίκ ς λίδς Π χίυ όως θ ήθλ υήω υς φίλυς υ, υ θ ί υξδώς ς ξίδ: Σ Πέ έ ξυά κ βίκ ίγς ίς ό όλ κό. Θ ς άζ ζί ς ή «Γώζς ό»; Ο Μθίς ί κύς Πγώης! Θ ς δδάκ ς ίης θωίς κ ληφίς «Τή Γώω». Ο Αές ί έ κλό κ ίγ ά. Θ ς κά ωής γ δ κλβίυ ί ή «Πηής». 01 Η άγκη ηκώυ βά κί δήγη υς θώυς δηυγήυ ς ώς χλίς. Ο χίς χλίς ή κλδά ή κί δέω, ς ίς ύ έ χί γ ηκώ βά κί. Αυός ωόγς ύς χλίς θό χηί η φύη υ χύ. Γύω ς ή βίκ δάφ ύ ηχώ κ ηχκώ υηάω. Αό ί λή λώ έχ έ λύλκ γό, κάθ ηχή χηί έγ γ κά κά. Πως υή η έγ όως φέ άλλ έη ης ηχής κ ως ύ λέγξυ η κίηη; Αυό κύγ δυλά γ κάυς ηχύς υ ύ φέυ κίηη κ η λλάξυ, ώ άγυ έγ: χλίς! Πώς λέ; Η Τζέφ ί η κλύή ς ής. Θ ς κθδηγί κάθ «Πί». Η Αγγέλ ί η δκδκή! Θ ς άγ κάθ ί δφέ γγό κ δηόης δηήω Μ κή δή ς χλίς Τ θ άθυ; Γ! Μ λέ Αχήδη κ θ ί δηγός υ υή η υκή ζήηη γ γώη θύ ης Μηχκής! ββλί Ο Τζές θ δί βθύς γ κάθ ωή άηη. Ό δς ή «Τ Γώω» βάλ δυά υ κ ίως γίς «Ιδφυΐ» ς Μηχκές Εής. Μ ωόγη χλί Γώζς ό; Ο Αχήδης ( Χ.), Έλλης θηκός, ηχκός κ ός, θωί φυέης ης χλίς. Σύφω η κό Πλύχ, Αχήδης δήλω βλά Ιέω ό ύ ηκώ δή βάς! Ο βλάς κάλ ηκώ έ λί κ φέ η κή. Ο Αχήδης έυξ έ ίλκ ύη θώ κ κύω χλώ κ λέ ό άβηξ λί η κή χηώς η δύή υ ό. Ο βλάς, έκληκς ό κόθω υ Αχήδη, υ έδω γάλη βή, κ Αχήδης έγ δάης! Μά η φύη υ χύ ό υς χίυς Συέυς (γύω 4000.Χ.) κ ξάη ό υς Κέζυς (2800.Χ.), υθήκς ή έλς γ η κάλυψη κόη ς λής ηχής: ης χλίς. Η δφυής θήκη χύ γύω ό ηχό χύ κ άξ δήγη κές κληκκές ηχές υ χηύ κόη κ ή. Ο χλόγ έχυ β κί ό χλί, ί χηύ ό 1500.Χ. η Μί (κά ηό Ιάκ) γ ηκώυ κυβάδς ύ. Έ ό γλύ υλά όλω ω χώ όως, Αχήδης ( Χ.), θωί φυέης ης χλίς. Ο χλίς χηύ υέως γ ηκώυ ά λί, κθώς όφ υκλί ήκω κ δίλω ω ώ. Τέ λί χηίυ γ φέυ κό κ υλκά όλ κό, κ ή έ ό υά υ Κλόβς κάλυψ η Ακή Σήκω ώ ό χλίς Κά 12 ώ.χ. κί κκληώ υ άζ κθδκί έγ λύ δηφλές. Αυά κί ή λύ γάλ, κά ό υά φάυ 150 έ ύψς. Ο γάς χηύ υή χλώ κέ γ ύ ηκώυ ς άς ές. Αό ό, χλίς έχυ βλωθί λύ. Σή, υή χλώ βίκ λλές φγές υ ς βηθύ κάυ ηκά έγ. Εγάξ, γά, γί, υκυές ί, φό ί ό κά ό δίγ ης χήης ης χλίς. Πκκά, κάθ φά υ έ χί, λυίδ ή άς χηί ί ίγυς ό υάχ κ χλί κά! Ο κθδκός Ρόζκλϊ η Δί, κές κά 12-1 ώ. Ο Αχήδης λκό γόη 02

4 χλίς Τ ί κβώς χλί; Εγωγή Θ ς ω ώ γ φίλ υ Γώγ κ η κγέ υ. Πόφ κό έ κύγ δέ δύ όφ ς λυκκίς. Όλ υάχά υς κήθηκ δέά υ, κό κ κές ίς ή λύ γάλς γ λκυή κ η ό! Η όη λύη ή ηκώυ ό λκό χηώς ηχή ύψωης (κό δξά). Ο Γώγς υωάηκ ό λύ ό υή η ηχή, υ φά κί δκή υ κά υ ης Engino. Όως, ί έλ υ Γώγυ ίδ η ληθή ηχή; Ας κλυθήυ βήά υ η Τζέφ κ άθυ! Πηής & άλλς δηόης 1) Σηίω η ήλη ης Δύης ύφω ς ηής υ άλγ υ ί υλγέη η χδή. Είης γάψ θό ω φώ υ φάλυ κάθ ίωη. δύκλη ύκλη Π ύ ηχής χηύ γ ηκώυ ύκλ κ γήγ βά κί. ύκλη Ακάλυψ... Δύη (δυκλί φής) Χδή υλγέη /η φές φάλυ Μ ηχή ύψωης ίωη : Μέ χλί Δδκί: Π χίυ θυήυ ό ίς βς χόλ γ κάθ βή υ άς ς λίδς υ ββλίυ. Μίς γάψς ς ής υ χώ υ υ δί. δηήω. Ση ίωη, δέ η χδή η ί γκίζ χλί κ έλβ η ίδ δδκί όως κ. ίωη 2: Μκή χλί Πί 1: Αλκυής Υλκώ ββλί 5. Ση ίωη 2, λύ η χδή ό ύ άξ κ δέ η η κή χλί, κ έη όως ς φές έχ η λφό ηκωθί, κ υλήω ίκ. ίωη 1: Μάυ Άξ 1. Ακλύθη κκά ς δηγίς ς λίδς 1-2 γχίδ κκυής: χλίς ης Engino, γ κίς έλ λκυή υλκώ. 2. Πίξ γ λίγ έλ υ γ κλάβς ως λυγί. Γύ όφλ κ ς δύ κυθύς κ κλύθη υβί. [1] 2) Δς ς ής άω ίκ. Π ί η χέη ξύ υ θύ φώ υ φάλυ κ έγθς ης χλίς η ί υλίγ η χδή;. Τώ, βάλ λίγ βάς, ή άδ κυί Engino η λφό υ έλυ φί. Εάυ άς κάς ής γ κάθ ίωη κάω, κ υλήω ίκ η όη. 4. Ση ίωη 1, γύ χύλ (όφλ) υ έλυ λκυή υλκώ κ έη ός φές κάς έχ ηκωθί η λφό. Συλήω η κάλληλη ήλη ίκ η όη. Γ κβής ής ίς θές η δγώ κόη άβδ ηί φάς γ κάθ φή υ κάς. Μ κάθη ηχή ύψωης Αύ υλκά: 1. Κά Engino. 2. Εγχίδ κκυής: Τχλίς ης Engino. Άδ κυί Engino. Μέλ λκυή υλκώ 0 Κκυή Πόκληη Τ Γώω 1 Ακλύθη κκά ς δηγίς ς λίδς -4 υ γχίδυ κκυής: χλίς ης Engino γ κίς έλ κύης γέφυς. Πως έ ί η χδή γ ηκώ δύ έη ης γέφυς υόχ; (2 βθί) 04

5 χλίς Τή Γώω άξς χλί Οός χλίς: Η χλί ί ό ς λές ηχές κ ί ές χός υλκωέ χίλς, υ έφ γύω ό κέ υ. Έ κί ή κλώδ ά έ ό χίλς ης γ φέ η δύη ό έ ηί έ άλλ. Α βήξυ κί ύ ηκώυ έ βύ κί χωίς έυ η λάη ς. Αυό ηί ό χλίς χηύ κί γ φέυ η δύη ό χέ ς φί. κί Ό βήξυ κί υ ά έ ό χίλς ης χλίς, η δύη υ κύ φέ άω κί κ κάω φί, κ έ βάς ηκώ ώ ίς βύ ς κάω. Αυό φί κλύ η κό άω, όυ ές κυβάς λυλύδ ηκώ η βήθ χλίς. Πλλές φές, ά βά κί χέ δέυ έ όφλ κ έφυ κί, όως φί δίλ. Μ χλί έ κλδί κέ γ ά άξς υλάκ γ κά κί Μ χλί Engino Άξς χλί Ο χλίς ύ χηηθύ λλύς όυς δάφς φγές. Σ ηγύ άδγ χηύ γ φέυ δύη. Τ κί ά γύω ό η χλί υ έφ λύθ, ώς η βή κ λλάζς η κύθυη ης δύης. Σ λλές ηχές, η χλί ί ωέη άξ υ έφ κ κί υλίγ η χλί κθώς γυίζ άξς. Αυή η υγκκέη φγή χηί ό λύ λά ηγάδ, ζί ηχό υ φάλυ, κ λλές άλλς ηχές. Σ κέ ς Μηχκή Εήη: Έκκ & Σόφλ ό η Engino Education ίς άθς ό γ ηχό υ φάλυ. Έ ηγάδ Μκή δύη-αγή ύψωη Μί δύη-γήγη ύψωη Μγάλη δύη-πλύ γήγη ύψωη 05 Άξς ίυ άχυς δηήω Τχλίς Engino: Αά άλλ κά Engino, υάχυ 4 ύ χλώ: 1 κή κόκκη χλί κ γκίζς χλίς (κή, ί, γάλη). Η κόκκη χλί υλβά η κκή κή γωί υ Engino κ ί φί χδό όλ κά Engino. Αυό κά έχ δφκή γωί κάθ λυά: η ά κυλδκή, η ί έ λύθη φή ό ώ άλλ κά, κ η άλλη ά κάγωη, γ ί κίηη. Τ λέκη ης κόκκης χλίς Engino ί γγός ό ί ωθί ς άβδυς χωίς χάζ λέ άξ. Τχλί όφλ κλά ψές Λός άξς ββλί Χός άξς Η ύη δύη κ η χύη ύψωης ξώ ό έγθς υ άξ. Συγκκέ, ό χός ί άξς, ό γήγ βί φί, λλά ί όη δύη. Αυό φάηκ ό ώ ς ί. Ση κό άω ίς δς ί δίγ ξόω δφκύ γέθυς (λός, ίς κ χός) υ δυλύυ χλίς. Πός λές γ ως δυλύυ άξς βίκ κέ Μηχκή Εήη: ΤΡΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ ης Engino Education. Η κόκκη χλί Engino Ο κκές χλίς Engino έχ γέθη. Τ κό χκηκό ω ώ γκίζω χλώ Engino ί ό χάζ έ άξ ά έ ό κέ υς γ ύ χηηθύ. Μίς ής η δάό υς ίγ - θυήυ όως ό έ ής ό η ωκή φά υ χίλυς υ η χδή γγίζ η χλί, όχ ό ξωκό χίλς. Γάψ ς ής υ mm κάλληλ κυά κ κέδ 2 βθύς ί ωός! Γώζς ό; Μί κύγ άξ, όως λκυής υάχυ δώ κ 2000 χό! Ό άθως ίχ η άγκη βάζ θώυς ή κί, υ ήθ η δέ υ ηχκύ λκυή, κ γά γά ξλίχηκ υς υωκύς λκυής υ ή. Ές Ρωίς χέκς, Βίυς έγψ γ έ ωόγ ίδς λκυή υ λάβ κί δέη κί ί κύ θώ ή ζώ. Τέυ ύυ λκυής έχυ ίης κλυφθί ή Σά η Αίγυ, κ υς χηύ χί γ φάυ ή υ ή ψηλά βυό. Πλφός ύψωης χλίς χηύ ίης Κλί η Ρώη, γ ηκώυ υς άχυς κ ζώ η έ. Τ 185, Ακός Ελί Ός έκ ίδξη ός λκυή ηχό φλίς υ δ φή έ. Ο ώς ηλκκός λκυής κίηκ ό Γό Βέ Β Σίς 1880 κ 188 γκάθηκ δέ η Νέ Υόκη. Ο γκίζς χλίς Engino υ χάζ άξ Τέλς, κά Engino υ έυ δηυγής κ έ έ ύ χλίς ώς λάη λάη δύ ό υς κύς γκίζυς άς όως φί η κό δξά. Αυές χλίς Engino ί κός χλίς ης άς Engino. Πωόγς λκυής Έλγχς Γώω Ο κός ύς χλίω Engino Μές λκυής έλγξ έχς άθ Τ ί η χλί κ ί κύ χί ης; Π λκή φέυ χλίς; Πως η δάς ης χλίς ηάζ η δόηά ης ηκώ έ κί; Πό ύ χλώ Engino υάχυ υ; 0

6 χλίς ββλί δηήω Τύ χλώ Πηής & άλλς δηόης Εγωγή 1) Συλήω ίκ ύφω ς ηής υ. Ίως έχς κφθί έ γυή γ γυίς, ή ί έχς έ ηχή ί! Α έξς η κό δξά, υές ηχές χηύ χλίς γ φέυ βάς. Χηύ όως ς χλίς ίδ ό υ ς χηίη Γώγς έλ υ λκυή; Εί δυό ηκώυ βά φί χωίς κάυ γάλ κό; Κά ό ί κ άθ ως ίς ηκώς κί υάθωη δύη! Μηχή γυκής Βή Πάς Βή 4 Πφές φάλυ Δύη (δυκλί η φή) ύκλ δύκλ Βή 5 Πί 2: Τηές λκυής υλκώ Δδκί: 1. Γ υό ί θ χηήυ έλ λκυή υλκώ ης Engino ό ί 1. Θυήυ φές έλ η χκή υ φή, όως φί βή 7, 2 γχίδ κκυής: χλίς ης Engino, δές η χδή ύ άξ. 2. Αφί η κόκκη χλί ( θός 1 η κό κάω) υ βίκ η λφό κ κέηέ η η άλλη κόκκη χλί ( θός 2 η κό) η ί η χδή ί δέη. Άφη η χδή δέη υή η χλί ώ η λφό ηκώ υθίς ό η χδή. Τθέη έ βάς ή άδ κυί Engino η λφό κ γ δηυγής έ φί. Τ ηίς; [1]. Εάυ ώ άς κές ής κ υλήω ίκ ς ηής. Η δδκί γ ς ής ί η ίδ ί 1. Δέ η χδή κυθί άξ, όως η ίωη Γύ όφλ υ έλυ κ έη ός φές κάς έχ ηκωθί η λφό. Συλήω η κάλληλη ήλη ίκ η όη. Γ κβής ής ίς θές η δγώ κόη άβδ ως ηί φάς ς λήης φής. 5. Άλλξ ς θές ω κόκκω χλώ όως ή ( ώ ί) κ έλβ ς ής υ Ακάλυψ... Πως ύ χηήυ ς χλίς γ υξήυ η δύή ς γάλ ίδ Ές γός Αύ υλκά: 1. Κά Engino 2. Εγχίδ κκυής: χλίς ης Engino.. Άδ κυί Engino 2) Δς ς ής υ κ γάψ χόλ υ. ) Σ ίωη ί ύκλ ηκώς φί κ ως υό χίζ θό ω φώ υ όφλυ; 4) Σύγκ λέ υύ υ άς ηγύ κ γάψ υχό όης. Τ Γώω 2 Συλήω η όη χηώς κάς ό ς λέξς κυί (2 βθί). Ό... ηκώυ έ βάς ό... ί ηκώυ. Μύ χηήυ υδυό... γ ώυ η... υ χάζ λλά έ έχυ... κά χδής κθώς έ ξδέψ... όη. γήγ, γά, όη, γλύ, χλώ, δύκλ, χλώ, κό 08

7 χλίς ββλί δηήω Τή Γώω Τύ χλώ: Ο χλίς δχωίζ δύ ύυς: η θή χλί κ η κηή χλί. δύη Σύθ ύη χλώ: Μ ό ς χής φυές έ ω χλώ ήθ ό Έλλη θηκό κ ηχκό, Αχήδη ( BC), ό φηύ ύθ ύη χλώ. Συγκκέ, ύθ ύη χλώ λί κ ό υς δύ ύυς χλώ υ φέ δίλ, η θή κ η κηή.. Μ.Π.= Φί Δύη Σχέη γ Μηχκό Πλέκη (Μ.Π.) Η θή χλί έφ γύω ό έ θό άξ ίς βίκ έ υγκκέ ηί η κκυή. Αυές χλίς ό- ως δ ί υθίς ωές φί. Σς ός ώς κύ δύη ς κάω γ ηκώυ φί. Μ κηή χλί ί υθίς ωέη φί, έως κί ζί υό. Γ ηκώυ φί, έ βήξυ κί ς άω. Αυί ύ χλίς φέυ ηχκό λέκη. Σθή χλί Κηή χλί Μηχκό Πλέκη (M.Π.): Κθώς χλίς ί η κηγί ω λώ ηχώ, ίς ίζ λί ηχί υ έχυ η κόη λλλάζυ η δύη υ κύ, ί λγκό λήυ γ ηχκό λέκη (M.Π.). Αυό ίζ η λγί υ Φίυ δά ης Δύης υ φόζυ. Α ύ ηκώυ γλύ βάς ό υό υ κύ ό έχυ Μ.Π.. Ση ίωη ης θής χλίς η δύη υ χάζ ί ίη βάς, έ δ έχυ Μ.Π.. Σ υή η ίωη Μ.Π. ύ 1. Τ όφλς υής ης ίωης ί η λλγή κύθυης. Ση ίωη ης κηής χλίς, όως ίδ ά 1 & 2, Μ.Π. ί φές κθώς θέλυ η ή δύη γ ηκώυ έ φί. Μη ίζς όως ό κδίζυ δύη χωίς χάυ ί. Α ηής κκά έλ λκυή υλκώ, θ κλάβς ό υό υ κδίζυ η δύη, χάυ η όη υ ξδύ βάς. Αυό ί η ί λύ φές κθώς η λφό ξδύ η ίδ όη έλς, λλά θέλυ δύ φές χό γ φά κί. Δυάς: Γ κλάβυ κλύ ό υ δυλύυ χλίς έ λήυ ς Δυάς. Ο δυάς υβλίζ βέλη κύθυη κ έγθς. Σ κέ ς Μηχκή Εήη: ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΦΗΝΕΣ ης Engino Education ξάζ κφάλ ης δύης ό βάθς. Ση ίωη ης χλίς, όυ χηί έ κί ή χδή, ύ υθέυ ό η ίδ δύη φόζ κάθ ηί υ κύ, κθώς ί δκώς έη ξίς υ βάυς κ ης δύης υ κύ. Έ ύη λλές δυάς κί ό δύη ί γλύη ό ς άλλς. T δύη T φί φί Σ θή χλί η άη (T) ης χδής ί θή κ ίη βάς (). T= T xt xt F = / 2 2 Τ ύθ ύη χλώ η κό έχ χλίς. Αυές ύ θηθύ δάφυς όυς, όως φί ό ς δύ φγύς. Σ κάθ ίωη η χλί άζ βάς, έ κηές χλίς δύ βάς δά. Ο Αχήδης βά έ λί η κή χηώς ύθ ύη υ φηύ Κθώς ύη υό λί ό δύ ή ός χλίς, ύ ηκώυ έ βάς κώς λγόη δύη, κδίζς ηκό ηχκό λέκη, άλγ ό θό ω χλώ. Όως ί, ό λγόη δύη κύ, ό όη - όη έ ξδέψ κί. Υάχυ λλί δφκί υδυί υ ύ κάυ, όως φί κ ό ς κός. Φυκά η γκόη, η βή υξά κάθ χλί, έ υάχυ ό ός χλίς ύ χηήυ κ έχυ κόη ωφλή. Σύθ υδυί χλώ Τ άω άδγ ί ές ό ός υ ύ υδυάυ χλίς. Μύ ύχυ δφκά λέ λλάξυ θό ω χλώ υ χηύ. Σ υδυό 2, έχυ ς χλίς, δύ θές κ ί κηή. Τ κί ί δέ η κηή χλί. Σ υή η ίωη, η δύη (F) υ κύ ί έ ί υ βάυς (). 09 T T Σ κηή χλί, η άη (T) ί η ίδ κ ς δύ ές ης χλίς, έ βάς () ί ό δύ φές η άη. Η δύη υ κύ ύ η άη, ά κύ η ή δύη γ βάυ βάς. T=/2 Αυό ί φί υωκό, κθώς φί ό κδίζυ δύη ό ί. Όως, γ ηκώυ βάς, κί έ βηχί η δλά όη χέη η θή χλί. 2 Συδυός 1: ύη δύ χλώ Σ υδυό 1, έχυ ό δύ χλίς, θή κ κηή, όως έλ υ έχυ κί η Engino. Τ κί ί δέ άω ή δίλ η θή χλί. Σ υή η ίωη, η δύη (F) υ κύ ί η ή υ βάυς (). Συδυός 2: ύη ώ χλώ 10

8 χλίς Σ υδυό, έχυ δύ θές χλίς κ δύ κηές. Τ κί ί δέ άω ή δίλ ς θές χλίς. Σ υή η ίωη η δύη (F) υ κύ ί έ έ υ βάυς. Ο φωές ί ό ς κλύς ηχές γ κυβάλη κ φόω. Πλά βίζ ύθ ύη χλώ. δηήω Πδίγ φγής χλώ: Σς κός υ κλυθύ ίς δς δίγ φγώ ω χλώ η κθηή ζωή. θός χλώ Σ γκός κός, ό έ ύθ ύη χλώ χηί, ύ υλγίυ η δύη υ χάζ γ ηκώυ βάς δέυ βάς θό ω χλώ. ββλί Συδυός : ύη άω χλώ Κκυή Πόκληη Γ υύς υ έυ λυκκίς, υή ί λύ χήη φύη! Η λώ χηί χλίς γ βήξυ κί κ φέυ ύχ ς κά. Τ βί υ κάφυς ί υκυή ύη χλίς υ χηί γ υλίξ κί κ βά ά. Η χλί χηί κ λκυής, λλί ό υς ίυς δυλύυ υδυλκά υή Πως κίς δκό υ ύη χλώ! Τ Enigno υ έχ έ κκές χλίς, λλά θέλυ κάυ έ ύθ ύη ί ί λλλά η δύη ς φές θ χύ χλίς. Α θέλυ ί κόη υωκό θ χύ ό κά. Οί ως ίς κίς δκό υ ύη χλώ γ η ό υ! Θ έ υδυάς υ κέ Μηχκή Εήη: Σόφλ ης Engino Education κ κλυθής ς δηγίς ς λίδς 5-7 υ γχίδυ κκυής. Αυό έχ κά υλκά γ κάς κύ κά ό υ βής. Αυό ύη λί ό χλίς, γάλη, ί κ κή, κ έ γάζ γ φί. Τ κύ ύη χλώ χωίς κί 11 Τ κύ ύη χλώ κί Γώζς ό; Γ κίς ύη χλώ φόζ η ό υ θ χίς κ δύ. Είης θ χίς λύ κά χδή γ η άς ό ς χλίς ωό ό. Η ί άκη ης χδής έ ί δέη η κκυή η ό υ, κ η άλλη άκη θ ί υή υ θ κάς γ κίς δύη ύ ή φίλ υ! Η ξβλί έγ γ ώη φά Ολυκό άθλη υς Ολυκύς υ Πύ Εξίς όως ης έλλψης δθή κόω γκλίφθηκ έχ 1972, όυ κ έγ ίη Ολυκό άθλη. Τόξ κ βέλη όως χηύ κ λθό κ όχ ό γ θληό! Αό χί χό, θώ χηύ γ κυηγύ κ λύ. Μ δφέ λλγή υ όξυ ί η βλλί η ί άζ ό όλ. Ο ύγχς βλλίς, κόη κ γγλκά όξ, έχυ ξλχί λύ, χηώς κλύ υλκά λλά κ έ ύθ ύη χλώ υ έυ ξόη ώ η χδή ύκλ. Μέ ύθη βλλί Αλή βλλί χωίς χλίς Έλγχς Γώω έλγξ έχς άθ Πό ύ χλώ υάχυ; Τ ί ύθ ύη χλώ; Τ ί ηχκό λέκη ς λής ηχής κ ως ύ υλγίυ; Πυ χηύ χλίς; 12

9 χλίς Εφγές χλώ ββλί δηήω Πηής & άλλς δηόης 1) Ζωγάφ, κ ς δύ ώς, έ βέλς γ κάθ χλί υ έφ, δίχς η κύθυη ης φής. Εγωγή Όως ήδη ξές, κός ό υς δδόυς κ όγ γυκής, έ γυή ίς βς κ δήλ γυκής. Γ υύς υ δ ξέυ ί δήλ γυκής, ί έ δήλ άκηης ί δ κί ό βάης κά άλ. Τ δήλ ί ίης δθέ γ χήη ί, κ κά υ φέυ η κόη ής υθό ης κδίς υ! Μίς φίς ως έ έ δήλ δυλύ; Κά ό ί η φίλη ς η Τζέφ κ άθ! ίωη 1 ίωη 2 Πδήλ Γυκής Πί : Πδήλ Γυκής Δδκί: 1. Ακλύθη ς δηγίς γχίδ κκυής: χλίς ς λίδς 8-9 κ κί έ δφέ έλ δηλάυ γυκής. Ακάλυψ... Πως ύ έψυ η κύθυη ης κίηης έ ύη χλώ. ) Μίς γάψς υβί η ίωη 2 ό γυίς άλ; Σύη χλώ λχάκ χή Χ Αύ υλκά: Πδήλ Γυκής Εngino Κκυή Πόκληη Κά Engino Εγχίδ κκυής: χλίς ης Εngino 1 υωός άς 2) Μίς γάψς υβί η ίωη 1 ό γυίς άλ; 2. Πίξ γ λίγ έλ υ κ γύ άλ χέ. Τ ηίς; Σχδί δύ βέλη η κό η ίωη 1 η όη, γ δίξς η κύθυη φής κάθ χλίς. Κά βέλς ης γήγης χλίς γλύ.. Τώ, άλλξ λχάκ ώ δηυγί έ X όως φί η κό η ίωη 2. Μί χί υλγής η χλί ό κύ ές γ θής λχάκ. Πάθη γυίς άλ ξά. Τ ηίς; Σχδί δύ βέλη η κό η ίωη 2, γ δίξς η κύθυη φής κάθ χλίς. Κά βέλς ης γήγης χλίς γλύ. κκός άς Τ Γώω Α κφθίς η Ολλδί θ κλγίς ό η φά κ η γλήη ω κλάδω κ ω όυλω. Α θς κίς έ, ίς κάς ί υ Engino! Ακλύθη ς δηγίς γχίδ κκυής: χλίς ς λίδς 9-10 κ κί υό όυλ. (2 βθί) Αόυλς 14

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές

Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές Σκέψυ λήη υ... κύκλωε η ΦΩΝΗ υ Εβδμδιί λιική εφημερίδ Πάρυ - Αιάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέ η εηµέρωη Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Φύλλ 106 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Περίδς Ές Ίδρυης 1945 ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα