τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education"

Transcript

1 κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς, Σόφλ κ Βίδς έ δκδκό ό, δφκό ό κάθ υηθέ ό κάθηης υ θές. Κί έ δκό έλ γύ γέφυς κ άθη ηκώς κά κί, θίς ως χλίς βηθύ ηκώς βά κί ύκλ. Σύγκ έλ υ ληθύς γύς κ δς ς δφές. Πως ηκώς κί χλί. Πως δυλύυ ληθί γί. κί έ γό κκυώ Αυό υκό έλ γύ κκυώ ί έ κόη άδγ χήης ω χλώ. Πίυ κ άθ ως η δύη φέ ό έ ηί άλλ, κ ως κδίζς ηχκό λέκη. χλίς Μάθ ως ύ χηηθύ χλίς γ φέυ δύη λάχη βή, κ ως ύ υξήυ η δύη ή χύη κληκκά ίδ. Κί 7 έλ υλβέυ ός δηλάυ άκηης, γύ κκυώ, γύ γέφυς, ίξ, λκυή, όυλυ κ ς κύης γέφυς. Συλβά έ ββλί δηήω λίδω ά κ ς βάθς ξηγής, κθώς ίης κ έ γχίδ κκυής. Πως φέ η δύη. Π ί ηχκό λέκη ω χλώ γ ς χλίς Η χλί ήκ η κηγί ω λώ ηχώ. Εφυέθηκ ά χό κ έχ λύ λλά βλή. Χηί γ χλάδς χό κ ί ίη κά ύθω έω ηχώ. Η χλί ί άζ λά έ χό υλάκ, λλά η φά ης βίκ η λόηά ης! Μς υκό κό ης χλίς κ ξύη η γί ης Μηχκής Εήης. κί έ όυλ Κά έ έλ όυλυ κ άθ ως χλίς ύ χηηθύ όχ ό γ φέυ δύη λλά κ γ λλάξυ η χύη. Πίυ κ άθ ως η γκή κίηη ί γί φόη κίηη βήθ ά. Τ ί άς κ ως χηί. Πως έψς γκή φόη κίηη κί έ δήλ άκηης Πίξ υό λκό έλ δηλάυ άκηης κ άθ ως λές ηχές δυλύυ ζί γ ύχυ έ κό. Κά ά κ κάλυψ ως η χύη ηάζ ό η δύη. Πως λές ηχές δυλύυ ζί. Π ί η χέη χύης-δύης. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 840, Limassol Cyprus, European Union Tel.: Fax: eb: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved ββλί δηήω

2 χλίς γ η κή ηχ η ή έ ύξ δκά γ, n έχ ήης ά ucatio ino Ed χκής Ε γ γ g n E Η η ύ ά κ Μ ά υ ω κάυ κύ 8 υ ά λ δ υς κ θέ ί ύς, χλ Μχλ γύω ό! Η ά ηχκής: ωύς υ ης Μ, Οδ θέ υς Μχλώ ς, Κκλέ φ ξ ό Ά δ κ, Σ Σύ χύς χλίς, ύς, Τ φής, Τ κό ό χ δ Τ Σ ό κ κ δ δ Εί ίδς έ υηθέ θηές Β θ λί ς ό λ κ κό ό κά ς, όυ θόδυς., κό INO, έ ββ ά β έ ς G λ N E δφ ηης υ θ κκέ Τ η κά λίδω βάθς κάθ θίυ ί ς ω ή ά κ λγκώ ά η χ δ κά όω δά θ ω ς ω δφ. Τ ή, φύ ξηγή υ λέκ η Μηχκ ς έ χώ ά γ κκ χί γ ά υ β θ κής ά λ δφέ λί ββ όης, ς ίης κ ίς ξώ η θ κ, ς ύ. δ ά θέ δ λλά ς κάθ κόη υ γ λ έ η δηυ κύ δηήω 01 Τ θ άθυ; Γώ υς υξδώς υ κ ξκίη έ φκό ξίδ κό ω χλώ, ό ς ώς ηχές υ θώυ! 02 Μ κή δή ς χλίς Δάβ η δφέ ί ης χλίς, ό χί χό έχ η ύγχη χή. 0 Τ ί κβώς η χλί; Κί κ ίυ έ έλ «λκυή», γ άθς ί η χλί κ ί κύ χί ης. 07 Τύ χλώ 1 Μάθ ως ίς υξής η δύή υ κ ηκώς βά κί υήως! Δηύγη έ υκό έλ «ύθυ υής χλίς» γ η ό υ δωίυ υ κ κάλυψ υς ύυς ω χλώ. Εφγές Τχλώ Εδώ θ βς δάφυς όυς γ ως έ ύη χλώ ί χηηθί γ ς δώ δφκά λέ. Κί έ έλ δηλάυ άκηης γ κής υλό υ κ έ όυλ, όως υύς η Ολλδί. 19 Αύξηη κ ίωη ης χύης Ακάλυψ ως ίς υξής ή ώς η χύη υ υής χλώ κίζς έ κληκκό έλ «γύ γέφυς». 24 Ώ γ λκό Τ Γώω Ήθ η ώ δυλέψς κληά! Πάθη λύς κάθ άκηη χηώς ς γώς υ κέδς ό όλ ηγύ ά κ δηόης. 28 Σχόλ κ Λύς Δάβ χόλ γ κάθ ί κ δς βήκς ς ωές ής! 1 Ώ Ββίυ Ήθ η ώ φθίς γ όλη η κληή δυλά υ έχς κά γ λύς λκό Τ Γώω. Μάθ ί κόη Αχάς έ ω χλώ ή έχς γί δκός Μηχκός Εής! ός. ηθ ίζ ί κ ω ό δή κ κό, κό ω η ύ γ ς χη Ο κό Μκά ό έλ υό ββλί δ υλβά υό κέ, λλά άλλ κέ ENGINO. Λές ββλί χό

3 χλίς Αυό ββλί ης Μηχκής Εήης: ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ης Engino Education έχ λής δηγίς, ώ άθς ό ός υ, έ ό ύκλ ά κ δηόης, ά γ ς χλίς κ ως χηύ κθηά. Μ κά Engino ίς κίς 7 δφκά έλ γ κάς ά, ξύ ω ίω ί: έ δήλ άκηης κ ές γός γέφυς. Τ ββλί ίης έχ δφέ γγό γ κό ω χλώ κ άω, όως ίης κ κής κ ωής έλς κάθ άς γ λέγξυ η κόηή υ. Σ γώω θ ίς βθύς γ κάθ ωή άηη γ βθλγής υό υ ό «Αχά» έχ «Ιδφυΐ». Ο λύς βίκ ς λίδς Π χίυ όως θ ήθλ υήω υς φίλυς υ, υ θ ί υξδώς ς ξίδ: Σ Πέ έ ξυά κ βίκ ίγς ίς ό όλ κό. Θ ς άζ ζί ς ή «Γώζς ό»; Ο Μθίς ί κύς Πγώης! Θ ς δδάκ ς ίης θωίς κ ληφίς «Τή Γώω». Ο Αές ί έ κλό κ ίγ ά. Θ ς κά ωής γ δ κλβίυ ί ή «Πηής». 01 Η άγκη ηκώυ βά κί δήγη υς θώυς δηυγήυ ς ώς χλίς. Ο χίς χλίς ή κλδά ή κί δέω, ς ίς ύ έ χί γ ηκώ βά κί. Αυός ωόγς ύς χλίς θό χηί η φύη υ χύ. Γύω ς ή βίκ δάφ ύ ηχώ κ ηχκώ υηάω. Αό ί λή λώ έχ έ λύλκ γό, κάθ ηχή χηί έγ γ κά κά. Πως υή η έγ όως φέ άλλ έη ης ηχής κ ως ύ λέγξυ η κίηη; Αυό κύγ δυλά γ κάυς ηχύς υ ύ φέυ κίηη κ η λλάξυ, ώ άγυ έγ: χλίς! Πώς λέ; Η Τζέφ ί η κλύή ς ής. Θ ς κθδηγί κάθ «Πί». Η Αγγέλ ί η δκδκή! Θ ς άγ κάθ ί δφέ γγό κ δηόης δηήω Μ κή δή ς χλίς Τ θ άθυ; Γ! Μ λέ Αχήδη κ θ ί δηγός υ υή η υκή ζήηη γ γώη θύ ης Μηχκής! ββλί Ο Τζές θ δί βθύς γ κάθ ωή άηη. Ό δς ή «Τ Γώω» βάλ δυά υ κ ίως γίς «Ιδφυΐ» ς Μηχκές Εής. Μ ωόγη χλί Γώζς ό; Ο Αχήδης ( Χ.), Έλλης θηκός, ηχκός κ ός, θωί φυέης ης χλίς. Σύφω η κό Πλύχ, Αχήδης δήλω βλά Ιέω ό ύ ηκώ δή βάς! Ο βλάς κάλ ηκώ έ λί κ φέ η κή. Ο Αχήδης έυξ έ ίλκ ύη θώ κ κύω χλώ κ λέ ό άβηξ λί η κή χηώς η δύή υ ό. Ο βλάς, έκληκς ό κόθω υ Αχήδη, υ έδω γάλη βή, κ Αχήδης έγ δάης! Μά η φύη υ χύ ό υς χίυς Συέυς (γύω 4000.Χ.) κ ξάη ό υς Κέζυς (2800.Χ.), υθήκς ή έλς γ η κάλυψη κόη ς λής ηχής: ης χλίς. Η δφυής θήκη χύ γύω ό ηχό χύ κ άξ δήγη κές κληκκές ηχές υ χηύ κόη κ ή. Ο χλόγ έχυ β κί ό χλί, ί χηύ ό 1500.Χ. η Μί (κά ηό Ιάκ) γ ηκώυ κυβάδς ύ. Έ ό γλύ υλά όλω ω χώ όως, Αχήδης ( Χ.), θωί φυέης ης χλίς. Ο χλίς χηύ υέως γ ηκώυ ά λί, κθώς όφ υκλί ήκω κ δίλω ω ώ. Τέ λί χηίυ γ φέυ κό κ υλκά όλ κό, κ ή έ ό υά υ Κλόβς κάλυψ η Ακή Σήκω ώ ό χλίς Κά 12 ώ.χ. κί κκληώ υ άζ κθδκί έγ λύ δηφλές. Αυά κί ή λύ γάλ, κά ό υά φάυ 150 έ ύψς. Ο γάς χηύ υή χλώ κέ γ ύ ηκώυ ς άς ές. Αό ό, χλίς έχυ βλωθί λύ. Σή, υή χλώ βίκ λλές φγές υ ς βηθύ κάυ ηκά έγ. Εγάξ, γά, γί, υκυές ί, φό ί ό κά ό δίγ ης χήης ης χλίς. Πκκά, κάθ φά υ έ χί, λυίδ ή άς χηί ί ίγυς ό υάχ κ χλί κά! Ο κθδκός Ρόζκλϊ η Δί, κές κά 12-1 ώ. Ο Αχήδης λκό γόη 02

4 χλίς Τ ί κβώς χλί; Εγωγή Θ ς ω ώ γ φίλ υ Γώγ κ η κγέ υ. Πόφ κό έ κύγ δέ δύ όφ ς λυκκίς. Όλ υάχά υς κήθηκ δέά υ, κό κ κές ίς ή λύ γάλς γ λκυή κ η ό! Η όη λύη ή ηκώυ ό λκό χηώς ηχή ύψωης (κό δξά). Ο Γώγς υωάηκ ό λύ ό υή η ηχή, υ φά κί δκή υ κά υ ης Engino. Όως, ί έλ υ Γώγυ ίδ η ληθή ηχή; Ας κλυθήυ βήά υ η Τζέφ κ άθυ! Πηής & άλλς δηόης 1) Σηίω η ήλη ης Δύης ύφω ς ηής υ άλγ υ ί υλγέη η χδή. Είης γάψ θό ω φώ υ φάλυ κάθ ίωη. δύκλη ύκλη Π ύ ηχής χηύ γ ηκώυ ύκλ κ γήγ βά κί. ύκλη Ακάλυψ... Δύη (δυκλί φής) Χδή υλγέη /η φές φάλυ Μ ηχή ύψωης ίωη : Μέ χλί Δδκί: Π χίυ θυήυ ό ίς βς χόλ γ κάθ βή υ άς ς λίδς υ ββλίυ. Μίς γάψς ς ής υ χώ υ υ δί. δηήω. Ση ίωη, δέ η χδή η ί γκίζ χλί κ έλβ η ίδ δδκί όως κ. ίωη 2: Μκή χλί Πί 1: Αλκυής Υλκώ ββλί 5. Ση ίωη 2, λύ η χδή ό ύ άξ κ δέ η η κή χλί, κ έη όως ς φές έχ η λφό ηκωθί, κ υλήω ίκ. ίωη 1: Μάυ Άξ 1. Ακλύθη κκά ς δηγίς ς λίδς 1-2 γχίδ κκυής: χλίς ης Engino, γ κίς έλ λκυή υλκώ. 2. Πίξ γ λίγ έλ υ γ κλάβς ως λυγί. Γύ όφλ κ ς δύ κυθύς κ κλύθη υβί. [1] 2) Δς ς ής άω ίκ. Π ί η χέη ξύ υ θύ φώ υ φάλυ κ έγθς ης χλίς η ί υλίγ η χδή;. Τώ, βάλ λίγ βάς, ή άδ κυί Engino η λφό υ έλυ φί. Εάυ άς κάς ής γ κάθ ίωη κάω, κ υλήω ίκ η όη. 4. Ση ίωη 1, γύ χύλ (όφλ) υ έλυ λκυή υλκώ κ έη ός φές κάς έχ ηκωθί η λφό. Συλήω η κάλληλη ήλη ίκ η όη. Γ κβής ής ίς θές η δγώ κόη άβδ ηί φάς γ κάθ φή υ κάς. Μ κάθη ηχή ύψωης Αύ υλκά: 1. Κά Engino. 2. Εγχίδ κκυής: Τχλίς ης Engino. Άδ κυί Engino. Μέλ λκυή υλκώ 0 Κκυή Πόκληη Τ Γώω 1 Ακλύθη κκά ς δηγίς ς λίδς -4 υ γχίδυ κκυής: χλίς ης Engino γ κίς έλ κύης γέφυς. Πως έ ί η χδή γ ηκώ δύ έη ης γέφυς υόχ; (2 βθί) 04

5 χλίς Τή Γώω άξς χλί Οός χλίς: Η χλί ί ό ς λές ηχές κ ί ές χός υλκωέ χίλς, υ έφ γύω ό κέ υ. Έ κί ή κλώδ ά έ ό χίλς ης γ φέ η δύη ό έ ηί έ άλλ. Α βήξυ κί ύ ηκώυ έ βύ κί χωίς έυ η λάη ς. Αυό ηί ό χλίς χηύ κί γ φέυ η δύη ό χέ ς φί. κί Ό βήξυ κί υ ά έ ό χίλς ης χλίς, η δύη υ κύ φέ άω κί κ κάω φί, κ έ βάς ηκώ ώ ίς βύ ς κάω. Αυό φί κλύ η κό άω, όυ ές κυβάς λυλύδ ηκώ η βήθ χλίς. Πλλές φές, ά βά κί χέ δέυ έ όφλ κ έφυ κί, όως φί δίλ. Μ χλί έ κλδί κέ γ ά άξς υλάκ γ κά κί Μ χλί Engino Άξς χλί Ο χλίς ύ χηηθύ λλύς όυς δάφς φγές. Σ ηγύ άδγ χηύ γ φέυ δύη. Τ κί ά γύω ό η χλί υ έφ λύθ, ώς η βή κ λλάζς η κύθυη ης δύης. Σ λλές ηχές, η χλί ί ωέη άξ υ έφ κ κί υλίγ η χλί κθώς γυίζ άξς. Αυή η υγκκέη φγή χηί ό λύ λά ηγάδ, ζί ηχό υ φάλυ, κ λλές άλλς ηχές. Σ κέ ς Μηχκή Εήη: Έκκ & Σόφλ ό η Engino Education ίς άθς ό γ ηχό υ φάλυ. Έ ηγάδ Μκή δύη-αγή ύψωη Μί δύη-γήγη ύψωη Μγάλη δύη-πλύ γήγη ύψωη 05 Άξς ίυ άχυς δηήω Τχλίς Engino: Αά άλλ κά Engino, υάχυ 4 ύ χλώ: 1 κή κόκκη χλί κ γκίζς χλίς (κή, ί, γάλη). Η κόκκη χλί υλβά η κκή κή γωί υ Engino κ ί φί χδό όλ κά Engino. Αυό κά έχ δφκή γωί κάθ λυά: η ά κυλδκή, η ί έ λύθη φή ό ώ άλλ κά, κ η άλλη ά κάγωη, γ ί κίηη. Τ λέκη ης κόκκης χλίς Engino ί γγός ό ί ωθί ς άβδυς χωίς χάζ λέ άξ. Τχλί όφλ κλά ψές Λός άξς ββλί Χός άξς Η ύη δύη κ η χύη ύψωης ξώ ό έγθς υ άξ. Συγκκέ, ό χός ί άξς, ό γήγ βί φί, λλά ί όη δύη. Αυό φάηκ ό ώ ς ί. Ση κό άω ίς δς ί δίγ ξόω δφκύ γέθυς (λός, ίς κ χός) υ δυλύυ χλίς. Πός λές γ ως δυλύυ άξς βίκ κέ Μηχκή Εήη: ΤΡΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ ης Engino Education. Η κόκκη χλί Engino Ο κκές χλίς Engino έχ γέθη. Τ κό χκηκό ω ώ γκίζω χλώ Engino ί ό χάζ έ άξ ά έ ό κέ υς γ ύ χηηθύ. Μίς ής η δάό υς ίγ - θυήυ όως ό έ ής ό η ωκή φά υ χίλυς υ η χδή γγίζ η χλί, όχ ό ξωκό χίλς. Γάψ ς ής υ mm κάλληλ κυά κ κέδ 2 βθύς ί ωός! Γώζς ό; Μί κύγ άξ, όως λκυής υάχυ δώ κ 2000 χό! Ό άθως ίχ η άγκη βάζ θώυς ή κί, υ ήθ η δέ υ ηχκύ λκυή, κ γά γά ξλίχηκ υς υωκύς λκυής υ ή. Ές Ρωίς χέκς, Βίυς έγψ γ έ ωόγ ίδς λκυή υ λάβ κί δέη κί ί κύ θώ ή ζώ. Τέυ ύυ λκυής έχυ ίης κλυφθί ή Σά η Αίγυ, κ υς χηύ χί γ φάυ ή υ ή ψηλά βυό. Πλφός ύψωης χλίς χηύ ίης Κλί η Ρώη, γ ηκώυ υς άχυς κ ζώ η έ. Τ 185, Ακός Ελί Ός έκ ίδξη ός λκυή ηχό φλίς υ δ φή έ. Ο ώς ηλκκός λκυής κίηκ ό Γό Βέ Β Σίς 1880 κ 188 γκάθηκ δέ η Νέ Υόκη. Ο γκίζς χλίς Engino υ χάζ άξ Τέλς, κά Engino υ έυ δηυγής κ έ έ ύ χλίς ώς λάη λάη δύ ό υς κύς γκίζυς άς όως φί η κό δξά. Αυές χλίς Engino ί κός χλίς ης άς Engino. Πωόγς λκυής Έλγχς Γώω Ο κός ύς χλίω Engino Μές λκυής έλγξ έχς άθ Τ ί η χλί κ ί κύ χί ης; Π λκή φέυ χλίς; Πως η δάς ης χλίς ηάζ η δόηά ης ηκώ έ κί; Πό ύ χλώ Engino υάχυ υ; 0

6 χλίς ββλί δηήω Τύ χλώ Πηής & άλλς δηόης Εγωγή 1) Συλήω ίκ ύφω ς ηής υ. Ίως έχς κφθί έ γυή γ γυίς, ή ί έχς έ ηχή ί! Α έξς η κό δξά, υές ηχές χηύ χλίς γ φέυ βάς. Χηύ όως ς χλίς ίδ ό υ ς χηίη Γώγς έλ υ λκυή; Εί δυό ηκώυ βά φί χωίς κάυ γάλ κό; Κά ό ί κ άθ ως ίς ηκώς κί υάθωη δύη! Μηχή γυκής Βή Πάς Βή 4 Πφές φάλυ Δύη (δυκλί η φή) ύκλ δύκλ Βή 5 Πί 2: Τηές λκυής υλκώ Δδκί: 1. Γ υό ί θ χηήυ έλ λκυή υλκώ ης Engino ό ί 1. Θυήυ φές έλ η χκή υ φή, όως φί βή 7, 2 γχίδ κκυής: χλίς ης Engino, δές η χδή ύ άξ. 2. Αφί η κόκκη χλί ( θός 1 η κό κάω) υ βίκ η λφό κ κέηέ η η άλλη κόκκη χλί ( θός 2 η κό) η ί η χδή ί δέη. Άφη η χδή δέη υή η χλί ώ η λφό ηκώ υθίς ό η χδή. Τθέη έ βάς ή άδ κυί Engino η λφό κ γ δηυγής έ φί. Τ ηίς; [1]. Εάυ ώ άς κές ής κ υλήω ίκ ς ηής. Η δδκί γ ς ής ί η ίδ ί 1. Δέ η χδή κυθί άξ, όως η ίωη Γύ όφλ υ έλυ κ έη ός φές κάς έχ ηκωθί η λφό. Συλήω η κάλληλη ήλη ίκ η όη. Γ κβής ής ίς θές η δγώ κόη άβδ ως ηί φάς ς λήης φής. 5. Άλλξ ς θές ω κόκκω χλώ όως ή ( ώ ί) κ έλβ ς ής υ Ακάλυψ... Πως ύ χηήυ ς χλίς γ υξήυ η δύή ς γάλ ίδ Ές γός Αύ υλκά: 1. Κά Engino 2. Εγχίδ κκυής: χλίς ης Engino.. Άδ κυί Engino 2) Δς ς ής υ κ γάψ χόλ υ. ) Σ ίωη ί ύκλ ηκώς φί κ ως υό χίζ θό ω φώ υ όφλυ; 4) Σύγκ λέ υύ υ άς ηγύ κ γάψ υχό όης. Τ Γώω 2 Συλήω η όη χηώς κάς ό ς λέξς κυί (2 βθί). Ό... ηκώυ έ βάς ό... ί ηκώυ. Μύ χηήυ υδυό... γ ώυ η... υ χάζ λλά έ έχυ... κά χδής κθώς έ ξδέψ... όη. γήγ, γά, όη, γλύ, χλώ, δύκλ, χλώ, κό 08

7 χλίς ββλί δηήω Τή Γώω Τύ χλώ: Ο χλίς δχωίζ δύ ύυς: η θή χλί κ η κηή χλί. δύη Σύθ ύη χλώ: Μ ό ς χής φυές έ ω χλώ ήθ ό Έλλη θηκό κ ηχκό, Αχήδη ( BC), ό φηύ ύθ ύη χλώ. Συγκκέ, ύθ ύη χλώ λί κ ό υς δύ ύυς χλώ υ φέ δίλ, η θή κ η κηή.. Μ.Π.= Φί Δύη Σχέη γ Μηχκό Πλέκη (Μ.Π.) Η θή χλί έφ γύω ό έ θό άξ ίς βίκ έ υγκκέ ηί η κκυή. Αυές χλίς ό- ως δ ί υθίς ωές φί. Σς ός ώς κύ δύη ς κάω γ ηκώυ φί. Μ κηή χλί ί υθίς ωέη φί, έως κί ζί υό. Γ ηκώυ φί, έ βήξυ κί ς άω. Αυί ύ χλίς φέυ ηχκό λέκη. Σθή χλί Κηή χλί Μηχκό Πλέκη (M.Π.): Κθώς χλίς ί η κηγί ω λώ ηχώ, ίς ίζ λί ηχί υ έχυ η κόη λλλάζυ η δύη υ κύ, ί λγκό λήυ γ ηχκό λέκη (M.Π.). Αυό ίζ η λγί υ Φίυ δά ης Δύης υ φόζυ. Α ύ ηκώυ γλύ βάς ό υό υ κύ ό έχυ Μ.Π.. Ση ίωη ης θής χλίς η δύη υ χάζ ί ίη βάς, έ δ έχυ Μ.Π.. Σ υή η ίωη Μ.Π. ύ 1. Τ όφλς υής ης ίωης ί η λλγή κύθυης. Ση ίωη ης κηής χλίς, όως ίδ ά 1 & 2, Μ.Π. ί φές κθώς θέλυ η ή δύη γ ηκώυ έ φί. Μη ίζς όως ό κδίζυ δύη χωίς χάυ ί. Α ηής κκά έλ λκυή υλκώ, θ κλάβς ό υό υ κδίζυ η δύη, χάυ η όη υ ξδύ βάς. Αυό ί η ί λύ φές κθώς η λφό ξδύ η ίδ όη έλς, λλά θέλυ δύ φές χό γ φά κί. Δυάς: Γ κλάβυ κλύ ό υ δυλύυ χλίς έ λήυ ς Δυάς. Ο δυάς υβλίζ βέλη κύθυη κ έγθς. Σ κέ ς Μηχκή Εήη: ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΦΗΝΕΣ ης Engino Education ξάζ κφάλ ης δύης ό βάθς. Ση ίωη ης χλίς, όυ χηί έ κί ή χδή, ύ υθέυ ό η ίδ δύη φόζ κάθ ηί υ κύ, κθώς ί δκώς έη ξίς υ βάυς κ ης δύης υ κύ. Έ ύη λλές δυάς κί ό δύη ί γλύη ό ς άλλς. T δύη T φί φί Σ θή χλί η άη (T) ης χδής ί θή κ ίη βάς (). T= T xt xt F = / 2 2 Τ ύθ ύη χλώ η κό έχ χλίς. Αυές ύ θηθύ δάφυς όυς, όως φί ό ς δύ φγύς. Σ κάθ ίωη η χλί άζ βάς, έ κηές χλίς δύ βάς δά. Ο Αχήδης βά έ λί η κή χηώς ύθ ύη υ φηύ Κθώς ύη υό λί ό δύ ή ός χλίς, ύ ηκώυ έ βάς κώς λγόη δύη, κδίζς ηκό ηχκό λέκη, άλγ ό θό ω χλώ. Όως ί, ό λγόη δύη κύ, ό όη - όη έ ξδέψ κί. Υάχυ λλί δφκί υδυί υ ύ κάυ, όως φί κ ό ς κός. Φυκά η γκόη, η βή υξά κάθ χλί, έ υάχυ ό ός χλίς ύ χηήυ κ έχυ κόη ωφλή. Σύθ υδυί χλώ Τ άω άδγ ί ές ό ός υ ύ υδυάυ χλίς. Μύ ύχυ δφκά λέ λλάξυ θό ω χλώ υ χηύ. Σ υδυό 2, έχυ ς χλίς, δύ θές κ ί κηή. Τ κί ί δέ η κηή χλί. Σ υή η ίωη, η δύη (F) υ κύ ί έ ί υ βάυς (). 09 T T Σ κηή χλί, η άη (T) ί η ίδ κ ς δύ ές ης χλίς, έ βάς () ί ό δύ φές η άη. Η δύη υ κύ ύ η άη, ά κύ η ή δύη γ βάυ βάς. T=/2 Αυό ί φί υωκό, κθώς φί ό κδίζυ δύη ό ί. Όως, γ ηκώυ βάς, κί έ βηχί η δλά όη χέη η θή χλί. 2 Συδυός 1: ύη δύ χλώ Σ υδυό 1, έχυ ό δύ χλίς, θή κ κηή, όως έλ υ έχυ κί η Engino. Τ κί ί δέ άω ή δίλ η θή χλί. Σ υή η ίωη, η δύη (F) υ κύ ί η ή υ βάυς (). Συδυός 2: ύη ώ χλώ 10

8 χλίς Σ υδυό, έχυ δύ θές χλίς κ δύ κηές. Τ κί ί δέ άω ή δίλ ς θές χλίς. Σ υή η ίωη η δύη (F) υ κύ ί έ έ υ βάυς. Ο φωές ί ό ς κλύς ηχές γ κυβάλη κ φόω. Πλά βίζ ύθ ύη χλώ. δηήω Πδίγ φγής χλώ: Σς κός υ κλυθύ ίς δς δίγ φγώ ω χλώ η κθηή ζωή. θός χλώ Σ γκός κός, ό έ ύθ ύη χλώ χηί, ύ υλγίυ η δύη υ χάζ γ ηκώυ βάς δέυ βάς θό ω χλώ. ββλί Συδυός : ύη άω χλώ Κκυή Πόκληη Γ υύς υ έυ λυκκίς, υή ί λύ χήη φύη! Η λώ χηί χλίς γ βήξυ κί κ φέυ ύχ ς κά. Τ βί υ κάφυς ί υκυή ύη χλίς υ χηί γ υλίξ κί κ βά ά. Η χλί χηί κ λκυής, λλί ό υς ίυς δυλύυ υδυλκά υή Πως κίς δκό υ ύη χλώ! Τ Enigno υ έχ έ κκές χλίς, λλά θέλυ κάυ έ ύθ ύη ί ί λλλά η δύη ς φές θ χύ χλίς. Α θέλυ ί κόη υωκό θ χύ ό κά. Οί ως ίς κίς δκό υ ύη χλώ γ η ό υ! Θ έ υδυάς υ κέ Μηχκή Εήη: Σόφλ ης Engino Education κ κλυθής ς δηγίς ς λίδς 5-7 υ γχίδυ κκυής. Αυό έχ κά υλκά γ κάς κύ κά ό υ βής. Αυό ύη λί ό χλίς, γάλη, ί κ κή, κ έ γάζ γ φί. Τ κύ ύη χλώ χωίς κί 11 Τ κύ ύη χλώ κί Γώζς ό; Γ κίς ύη χλώ φόζ η ό υ θ χίς κ δύ. Είης θ χίς λύ κά χδή γ η άς ό ς χλίς ωό ό. Η ί άκη ης χδής έ ί δέη η κκυή η ό υ, κ η άλλη άκη θ ί υή υ θ κάς γ κίς δύη ύ ή φίλ υ! Η ξβλί έγ γ ώη φά Ολυκό άθλη υς Ολυκύς υ Πύ Εξίς όως ης έλλψης δθή κόω γκλίφθηκ έχ 1972, όυ κ έγ ίη Ολυκό άθλη. Τόξ κ βέλη όως χηύ κ λθό κ όχ ό γ θληό! Αό χί χό, θώ χηύ γ κυηγύ κ λύ. Μ δφέ λλγή υ όξυ ί η βλλί η ί άζ ό όλ. Ο ύγχς βλλίς, κόη κ γγλκά όξ, έχυ ξλχί λύ, χηώς κλύ υλκά λλά κ έ ύθ ύη χλώ υ έυ ξόη ώ η χδή ύκλ. Μέ ύθη βλλί Αλή βλλί χωίς χλίς Έλγχς Γώω έλγξ έχς άθ Πό ύ χλώ υάχυ; Τ ί ύθ ύη χλώ; Τ ί ηχκό λέκη ς λής ηχής κ ως ύ υλγίυ; Πυ χηύ χλίς; 12

9 χλίς Εφγές χλώ ββλί δηήω Πηής & άλλς δηόης 1) Ζωγάφ, κ ς δύ ώς, έ βέλς γ κάθ χλί υ έφ, δίχς η κύθυη ης φής. Εγωγή Όως ήδη ξές, κός ό υς δδόυς κ όγ γυκής, έ γυή ίς βς κ δήλ γυκής. Γ υύς υ δ ξέυ ί δήλ γυκής, ί έ δήλ άκηης ί δ κί ό βάης κά άλ. Τ δήλ ί ίης δθέ γ χήη ί, κ κά υ φέυ η κόη ής υθό ης κδίς υ! Μίς φίς ως έ έ δήλ δυλύ; Κά ό ί η φίλη ς η Τζέφ κ άθ! ίωη 1 ίωη 2 Πδήλ Γυκής Πί : Πδήλ Γυκής Δδκί: 1. Ακλύθη ς δηγίς γχίδ κκυής: χλίς ς λίδς 8-9 κ κί έ δφέ έλ δηλάυ γυκής. Ακάλυψ... Πως ύ έψυ η κύθυη ης κίηης έ ύη χλώ. ) Μίς γάψς υβί η ίωη 2 ό γυίς άλ; Σύη χλώ λχάκ χή Χ Αύ υλκά: Πδήλ Γυκής Εngino Κκυή Πόκληη Κά Engino Εγχίδ κκυής: χλίς ης Εngino 1 υωός άς 2) Μίς γάψς υβί η ίωη 1 ό γυίς άλ; 2. Πίξ γ λίγ έλ υ κ γύ άλ χέ. Τ ηίς; Σχδί δύ βέλη η κό η ίωη 1 η όη, γ δίξς η κύθυη φής κάθ χλίς. Κά βέλς ης γήγης χλίς γλύ.. Τώ, άλλξ λχάκ ώ δηυγί έ X όως φί η κό η ίωη 2. Μί χί υλγής η χλί ό κύ ές γ θής λχάκ. Πάθη γυίς άλ ξά. Τ ηίς; Σχδί δύ βέλη η κό η ίωη 2, γ δίξς η κύθυη φής κάθ χλίς. Κά βέλς ης γήγης χλίς γλύ. κκός άς Τ Γώω Α κφθίς η Ολλδί θ κλγίς ό η φά κ η γλήη ω κλάδω κ ω όυλω. Α θς κίς έ, ίς κάς ί υ Engino! Ακλύθη ς δηγίς γχίδ κκυής: χλίς ς λίδς 9-10 κ κί υό όυλ. (2 βθί) Αόυλς 14

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

σύνδεσμοι μοχλών mechanical science κτίσε μια ζυγαριά κτίσε μια πλατφόρμα ανύψωσης

σύνδεσμοι μοχλών mechanical science κτίσε μια ζυγαριά κτίσε μια πλατφόρμα ανύψωσης κί ζυγά education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς, Σόφλ κ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι κί έ δήλ education Η Engino Education έχι ύξι ι έ ιρά Μηχικής Ειήης, ιδικά γι ιδιά υ ρωιύι γι ά γύρω υς κι θέλυ κάυ κάι γι υό! Η ιρά χλίι 8 κύρι θέ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδι Μχλώ, Οδωί Τρχί, Τρχύς κι Άξς,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ Η SPORTDAY ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΥ Η SPORTDAY ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟΕΛ 4 ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΟΡΘΩΣΗ 5 Η ΠΕΡΣΙΝΗ ΗΤΑΝ ΟΝΤΩΣ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό

βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό κίσε εισεφόμε γεό education Η Engino Education χει ύξει μι σειά Μηχικής Εισήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωιύι γι ά γύω υς κι θλυ κάυ κάι γι υό! Η σειά σχλείι με 8 κύι θμ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι Μχλώ, Οδωί

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα