τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education"

Transcript

1 κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς, Σόφλ κ Βίδς έ δκδκό ό, δφκό ό κάθ υηθέ ό κάθηης υ θές. Κί έ δκό έλ γύ γέφυς κ άθη ηκώς κά κί, θίς ως χλίς βηθύ ηκώς βά κί ύκλ. Σύγκ έλ υ ληθύς γύς κ δς ς δφές. Πως ηκώς κί χλί. Πως δυλύυ ληθί γί. κί έ γό κκυώ Αυό υκό έλ γύ κκυώ ί έ κόη άδγ χήης ω χλώ. Πίυ κ άθ ως η δύη φέ ό έ ηί άλλ, κ ως κδίζς ηχκό λέκη. χλίς Μάθ ως ύ χηηθύ χλίς γ φέυ δύη λάχη βή, κ ως ύ υξήυ η δύη ή χύη κληκκά ίδ. Κί 7 έλ υλβέυ ός δηλάυ άκηης, γύ κκυώ, γύ γέφυς, ίξ, λκυή, όυλυ κ ς κύης γέφυς. Συλβά έ ββλί δηήω λίδω ά κ ς βάθς ξηγής, κθώς ίης κ έ γχίδ κκυής. Πως φέ η δύη. Π ί ηχκό λέκη ω χλώ γ ς χλίς Η χλί ήκ η κηγί ω λώ ηχώ. Εφυέθηκ ά χό κ έχ λύ λλά βλή. Χηί γ χλάδς χό κ ί ίη κά ύθω έω ηχώ. Η χλί ί άζ λά έ χό υλάκ, λλά η φά ης βίκ η λόηά ης! Μς υκό κό ης χλίς κ ξύη η γί ης Μηχκής Εήης. κί έ όυλ Κά έ έλ όυλυ κ άθ ως χλίς ύ χηηθύ όχ ό γ φέυ δύη λλά κ γ λλάξυ η χύη. Πίυ κ άθ ως η γκή κίηη ί γί φόη κίηη βήθ ά. Τ ί άς κ ως χηί. Πως έψς γκή φόη κίηη κί έ δήλ άκηης Πίξ υό λκό έλ δηλάυ άκηης κ άθ ως λές ηχές δυλύυ ζί γ ύχυ έ κό. Κά ά κ κάλυψ ως η χύη ηάζ ό η δύη. Πως λές ηχές δυλύυ ζί. Π ί η χέη χύης-δύης. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 840, Limassol Cyprus, European Union Tel.: Fax: eb: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved ββλί δηήω

2 χλίς γ η κή ηχ η ή έ ύξ δκά γ, n έχ ήης ά ucatio ino Ed χκής Ε γ γ g n E Η η ύ ά κ Μ ά υ ω κάυ κύ 8 υ ά λ δ υς κ θέ ί ύς, χλ Μχλ γύω ό! Η ά ηχκής: ωύς υ ης Μ, Οδ θέ υς Μχλώ ς, Κκλέ φ ξ ό Ά δ κ, Σ Σύ χύς χλίς, ύς, Τ φής, Τ κό ό χ δ Τ Σ ό κ κ δ δ Εί ίδς έ υηθέ θηές Β θ λί ς ό λ κ κό ό κά ς, όυ θόδυς., κό INO, έ ββ ά β έ ς G λ N E δφ ηης υ θ κκέ Τ η κά λίδω βάθς κάθ θίυ ί ς ω ή ά κ λγκώ ά η χ δ κά όω δά θ ω ς ω δφ. Τ ή, φύ ξηγή υ λέκ η Μηχκ ς έ χώ ά γ κκ χί γ ά υ β θ κής ά λ δφέ λί ββ όης, ς ίης κ ίς ξώ η θ κ, ς ύ. δ ά θέ δ λλά ς κάθ κόη υ γ λ έ η δηυ κύ δηήω 01 Τ θ άθυ; Γώ υς υξδώς υ κ ξκίη έ φκό ξίδ κό ω χλώ, ό ς ώς ηχές υ θώυ! 02 Μ κή δή ς χλίς Δάβ η δφέ ί ης χλίς, ό χί χό έχ η ύγχη χή. 0 Τ ί κβώς η χλί; Κί κ ίυ έ έλ «λκυή», γ άθς ί η χλί κ ί κύ χί ης. 07 Τύ χλώ 1 Μάθ ως ίς υξής η δύή υ κ ηκώς βά κί υήως! Δηύγη έ υκό έλ «ύθυ υής χλίς» γ η ό υ δωίυ υ κ κάλυψ υς ύυς ω χλώ. Εφγές Τχλώ Εδώ θ βς δάφυς όυς γ ως έ ύη χλώ ί χηηθί γ ς δώ δφκά λέ. Κί έ έλ δηλάυ άκηης γ κής υλό υ κ έ όυλ, όως υύς η Ολλδί. 19 Αύξηη κ ίωη ης χύης Ακάλυψ ως ίς υξής ή ώς η χύη υ υής χλώ κίζς έ κληκκό έλ «γύ γέφυς». 24 Ώ γ λκό Τ Γώω Ήθ η ώ δυλέψς κληά! Πάθη λύς κάθ άκηη χηώς ς γώς υ κέδς ό όλ ηγύ ά κ δηόης. 28 Σχόλ κ Λύς Δάβ χόλ γ κάθ ί κ δς βήκς ς ωές ής! 1 Ώ Ββίυ Ήθ η ώ φθίς γ όλη η κληή δυλά υ έχς κά γ λύς λκό Τ Γώω. Μάθ ί κόη Αχάς έ ω χλώ ή έχς γί δκός Μηχκός Εής! ός. ηθ ίζ ί κ ω ό δή κ κό, κό ω η ύ γ ς χη Ο κό Μκά ό έλ υό ββλί δ υλβά υό κέ, λλά άλλ κέ ENGINO. Λές ββλί χό

3 χλίς Αυό ββλί ης Μηχκής Εήης: ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ης Engino Education έχ λής δηγίς, ώ άθς ό ός υ, έ ό ύκλ ά κ δηόης, ά γ ς χλίς κ ως χηύ κθηά. Μ κά Engino ίς κίς 7 δφκά έλ γ κάς ά, ξύ ω ίω ί: έ δήλ άκηης κ ές γός γέφυς. Τ ββλί ίης έχ δφέ γγό γ κό ω χλώ κ άω, όως ίης κ κής κ ωής έλς κάθ άς γ λέγξυ η κόηή υ. Σ γώω θ ίς βθύς γ κάθ ωή άηη γ βθλγής υό υ ό «Αχά» έχ «Ιδφυΐ». Ο λύς βίκ ς λίδς Π χίυ όως θ ήθλ υήω υς φίλυς υ, υ θ ί υξδώς ς ξίδ: Σ Πέ έ ξυά κ βίκ ίγς ίς ό όλ κό. Θ ς άζ ζί ς ή «Γώζς ό»; Ο Μθίς ί κύς Πγώης! Θ ς δδάκ ς ίης θωίς κ ληφίς «Τή Γώω». Ο Αές ί έ κλό κ ίγ ά. Θ ς κά ωής γ δ κλβίυ ί ή «Πηής». 01 Η άγκη ηκώυ βά κί δήγη υς θώυς δηυγήυ ς ώς χλίς. Ο χίς χλίς ή κλδά ή κί δέω, ς ίς ύ έ χί γ ηκώ βά κί. Αυός ωόγς ύς χλίς θό χηί η φύη υ χύ. Γύω ς ή βίκ δάφ ύ ηχώ κ ηχκώ υηάω. Αό ί λή λώ έχ έ λύλκ γό, κάθ ηχή χηί έγ γ κά κά. Πως υή η έγ όως φέ άλλ έη ης ηχής κ ως ύ λέγξυ η κίηη; Αυό κύγ δυλά γ κάυς ηχύς υ ύ φέυ κίηη κ η λλάξυ, ώ άγυ έγ: χλίς! Πώς λέ; Η Τζέφ ί η κλύή ς ής. Θ ς κθδηγί κάθ «Πί». Η Αγγέλ ί η δκδκή! Θ ς άγ κάθ ί δφέ γγό κ δηόης δηήω Μ κή δή ς χλίς Τ θ άθυ; Γ! Μ λέ Αχήδη κ θ ί δηγός υ υή η υκή ζήηη γ γώη θύ ης Μηχκής! ββλί Ο Τζές θ δί βθύς γ κάθ ωή άηη. Ό δς ή «Τ Γώω» βάλ δυά υ κ ίως γίς «Ιδφυΐ» ς Μηχκές Εής. Μ ωόγη χλί Γώζς ό; Ο Αχήδης ( Χ.), Έλλης θηκός, ηχκός κ ός, θωί φυέης ης χλίς. Σύφω η κό Πλύχ, Αχήδης δήλω βλά Ιέω ό ύ ηκώ δή βάς! Ο βλάς κάλ ηκώ έ λί κ φέ η κή. Ο Αχήδης έυξ έ ίλκ ύη θώ κ κύω χλώ κ λέ ό άβηξ λί η κή χηώς η δύή υ ό. Ο βλάς, έκληκς ό κόθω υ Αχήδη, υ έδω γάλη βή, κ Αχήδης έγ δάης! Μά η φύη υ χύ ό υς χίυς Συέυς (γύω 4000.Χ.) κ ξάη ό υς Κέζυς (2800.Χ.), υθήκς ή έλς γ η κάλυψη κόη ς λής ηχής: ης χλίς. Η δφυής θήκη χύ γύω ό ηχό χύ κ άξ δήγη κές κληκκές ηχές υ χηύ κόη κ ή. Ο χλόγ έχυ β κί ό χλί, ί χηύ ό 1500.Χ. η Μί (κά ηό Ιάκ) γ ηκώυ κυβάδς ύ. Έ ό γλύ υλά όλω ω χώ όως, Αχήδης ( Χ.), θωί φυέης ης χλίς. Ο χλίς χηύ υέως γ ηκώυ ά λί, κθώς όφ υκλί ήκω κ δίλω ω ώ. Τέ λί χηίυ γ φέυ κό κ υλκά όλ κό, κ ή έ ό υά υ Κλόβς κάλυψ η Ακή Σήκω ώ ό χλίς Κά 12 ώ.χ. κί κκληώ υ άζ κθδκί έγ λύ δηφλές. Αυά κί ή λύ γάλ, κά ό υά φάυ 150 έ ύψς. Ο γάς χηύ υή χλώ κέ γ ύ ηκώυ ς άς ές. Αό ό, χλίς έχυ βλωθί λύ. Σή, υή χλώ βίκ λλές φγές υ ς βηθύ κάυ ηκά έγ. Εγάξ, γά, γί, υκυές ί, φό ί ό κά ό δίγ ης χήης ης χλίς. Πκκά, κάθ φά υ έ χί, λυίδ ή άς χηί ί ίγυς ό υάχ κ χλί κά! Ο κθδκός Ρόζκλϊ η Δί, κές κά 12-1 ώ. Ο Αχήδης λκό γόη 02

4 χλίς Τ ί κβώς χλί; Εγωγή Θ ς ω ώ γ φίλ υ Γώγ κ η κγέ υ. Πόφ κό έ κύγ δέ δύ όφ ς λυκκίς. Όλ υάχά υς κήθηκ δέά υ, κό κ κές ίς ή λύ γάλς γ λκυή κ η ό! Η όη λύη ή ηκώυ ό λκό χηώς ηχή ύψωης (κό δξά). Ο Γώγς υωάηκ ό λύ ό υή η ηχή, υ φά κί δκή υ κά υ ης Engino. Όως, ί έλ υ Γώγυ ίδ η ληθή ηχή; Ας κλυθήυ βήά υ η Τζέφ κ άθυ! Πηής & άλλς δηόης 1) Σηίω η ήλη ης Δύης ύφω ς ηής υ άλγ υ ί υλγέη η χδή. Είης γάψ θό ω φώ υ φάλυ κάθ ίωη. δύκλη ύκλη Π ύ ηχής χηύ γ ηκώυ ύκλ κ γήγ βά κί. ύκλη Ακάλυψ... Δύη (δυκλί φής) Χδή υλγέη /η φές φάλυ Μ ηχή ύψωης ίωη : Μέ χλί Δδκί: Π χίυ θυήυ ό ίς βς χόλ γ κάθ βή υ άς ς λίδς υ ββλίυ. Μίς γάψς ς ής υ χώ υ υ δί. δηήω. Ση ίωη, δέ η χδή η ί γκίζ χλί κ έλβ η ίδ δδκί όως κ. ίωη 2: Μκή χλί Πί 1: Αλκυής Υλκώ ββλί 5. Ση ίωη 2, λύ η χδή ό ύ άξ κ δέ η η κή χλί, κ έη όως ς φές έχ η λφό ηκωθί, κ υλήω ίκ. ίωη 1: Μάυ Άξ 1. Ακλύθη κκά ς δηγίς ς λίδς 1-2 γχίδ κκυής: χλίς ης Engino, γ κίς έλ λκυή υλκώ. 2. Πίξ γ λίγ έλ υ γ κλάβς ως λυγί. Γύ όφλ κ ς δύ κυθύς κ κλύθη υβί. [1] 2) Δς ς ής άω ίκ. Π ί η χέη ξύ υ θύ φώ υ φάλυ κ έγθς ης χλίς η ί υλίγ η χδή;. Τώ, βάλ λίγ βάς, ή άδ κυί Engino η λφό υ έλυ φί. Εάυ άς κάς ής γ κάθ ίωη κάω, κ υλήω ίκ η όη. 4. Ση ίωη 1, γύ χύλ (όφλ) υ έλυ λκυή υλκώ κ έη ός φές κάς έχ ηκωθί η λφό. Συλήω η κάλληλη ήλη ίκ η όη. Γ κβής ής ίς θές η δγώ κόη άβδ ηί φάς γ κάθ φή υ κάς. Μ κάθη ηχή ύψωης Αύ υλκά: 1. Κά Engino. 2. Εγχίδ κκυής: Τχλίς ης Engino. Άδ κυί Engino. Μέλ λκυή υλκώ 0 Κκυή Πόκληη Τ Γώω 1 Ακλύθη κκά ς δηγίς ς λίδς -4 υ γχίδυ κκυής: χλίς ης Engino γ κίς έλ κύης γέφυς. Πως έ ί η χδή γ ηκώ δύ έη ης γέφυς υόχ; (2 βθί) 04

5 χλίς Τή Γώω άξς χλί Οός χλίς: Η χλί ί ό ς λές ηχές κ ί ές χός υλκωέ χίλς, υ έφ γύω ό κέ υ. Έ κί ή κλώδ ά έ ό χίλς ης γ φέ η δύη ό έ ηί έ άλλ. Α βήξυ κί ύ ηκώυ έ βύ κί χωίς έυ η λάη ς. Αυό ηί ό χλίς χηύ κί γ φέυ η δύη ό χέ ς φί. κί Ό βήξυ κί υ ά έ ό χίλς ης χλίς, η δύη υ κύ φέ άω κί κ κάω φί, κ έ βάς ηκώ ώ ίς βύ ς κάω. Αυό φί κλύ η κό άω, όυ ές κυβάς λυλύδ ηκώ η βήθ χλίς. Πλλές φές, ά βά κί χέ δέυ έ όφλ κ έφυ κί, όως φί δίλ. Μ χλί έ κλδί κέ γ ά άξς υλάκ γ κά κί Μ χλί Engino Άξς χλί Ο χλίς ύ χηηθύ λλύς όυς δάφς φγές. Σ ηγύ άδγ χηύ γ φέυ δύη. Τ κί ά γύω ό η χλί υ έφ λύθ, ώς η βή κ λλάζς η κύθυη ης δύης. Σ λλές ηχές, η χλί ί ωέη άξ υ έφ κ κί υλίγ η χλί κθώς γυίζ άξς. Αυή η υγκκέη φγή χηί ό λύ λά ηγάδ, ζί ηχό υ φάλυ, κ λλές άλλς ηχές. Σ κέ ς Μηχκή Εήη: Έκκ & Σόφλ ό η Engino Education ίς άθς ό γ ηχό υ φάλυ. Έ ηγάδ Μκή δύη-αγή ύψωη Μί δύη-γήγη ύψωη Μγάλη δύη-πλύ γήγη ύψωη 05 Άξς ίυ άχυς δηήω Τχλίς Engino: Αά άλλ κά Engino, υάχυ 4 ύ χλώ: 1 κή κόκκη χλί κ γκίζς χλίς (κή, ί, γάλη). Η κόκκη χλί υλβά η κκή κή γωί υ Engino κ ί φί χδό όλ κά Engino. Αυό κά έχ δφκή γωί κάθ λυά: η ά κυλδκή, η ί έ λύθη φή ό ώ άλλ κά, κ η άλλη ά κάγωη, γ ί κίηη. Τ λέκη ης κόκκης χλίς Engino ί γγός ό ί ωθί ς άβδυς χωίς χάζ λέ άξ. Τχλί όφλ κλά ψές Λός άξς ββλί Χός άξς Η ύη δύη κ η χύη ύψωης ξώ ό έγθς υ άξ. Συγκκέ, ό χός ί άξς, ό γήγ βί φί, λλά ί όη δύη. Αυό φάηκ ό ώ ς ί. Ση κό άω ίς δς ί δίγ ξόω δφκύ γέθυς (λός, ίς κ χός) υ δυλύυ χλίς. Πός λές γ ως δυλύυ άξς βίκ κέ Μηχκή Εήη: ΤΡΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ ης Engino Education. Η κόκκη χλί Engino Ο κκές χλίς Engino έχ γέθη. Τ κό χκηκό ω ώ γκίζω χλώ Engino ί ό χάζ έ άξ ά έ ό κέ υς γ ύ χηηθύ. Μίς ής η δάό υς ίγ - θυήυ όως ό έ ής ό η ωκή φά υ χίλυς υ η χδή γγίζ η χλί, όχ ό ξωκό χίλς. Γάψ ς ής υ mm κάλληλ κυά κ κέδ 2 βθύς ί ωός! Γώζς ό; Μί κύγ άξ, όως λκυής υάχυ δώ κ 2000 χό! Ό άθως ίχ η άγκη βάζ θώυς ή κί, υ ήθ η δέ υ ηχκύ λκυή, κ γά γά ξλίχηκ υς υωκύς λκυής υ ή. Ές Ρωίς χέκς, Βίυς έγψ γ έ ωόγ ίδς λκυή υ λάβ κί δέη κί ί κύ θώ ή ζώ. Τέυ ύυ λκυής έχυ ίης κλυφθί ή Σά η Αίγυ, κ υς χηύ χί γ φάυ ή υ ή ψηλά βυό. Πλφός ύψωης χλίς χηύ ίης Κλί η Ρώη, γ ηκώυ υς άχυς κ ζώ η έ. Τ 185, Ακός Ελί Ός έκ ίδξη ός λκυή ηχό φλίς υ δ φή έ. Ο ώς ηλκκός λκυής κίηκ ό Γό Βέ Β Σίς 1880 κ 188 γκάθηκ δέ η Νέ Υόκη. Ο γκίζς χλίς Engino υ χάζ άξ Τέλς, κά Engino υ έυ δηυγής κ έ έ ύ χλίς ώς λάη λάη δύ ό υς κύς γκίζυς άς όως φί η κό δξά. Αυές χλίς Engino ί κός χλίς ης άς Engino. Πωόγς λκυής Έλγχς Γώω Ο κός ύς χλίω Engino Μές λκυής έλγξ έχς άθ Τ ί η χλί κ ί κύ χί ης; Π λκή φέυ χλίς; Πως η δάς ης χλίς ηάζ η δόηά ης ηκώ έ κί; Πό ύ χλώ Engino υάχυ υ; 0

6 χλίς ββλί δηήω Τύ χλώ Πηής & άλλς δηόης Εγωγή 1) Συλήω ίκ ύφω ς ηής υ. Ίως έχς κφθί έ γυή γ γυίς, ή ί έχς έ ηχή ί! Α έξς η κό δξά, υές ηχές χηύ χλίς γ φέυ βάς. Χηύ όως ς χλίς ίδ ό υ ς χηίη Γώγς έλ υ λκυή; Εί δυό ηκώυ βά φί χωίς κάυ γάλ κό; Κά ό ί κ άθ ως ίς ηκώς κί υάθωη δύη! Μηχή γυκής Βή Πάς Βή 4 Πφές φάλυ Δύη (δυκλί η φή) ύκλ δύκλ Βή 5 Πί 2: Τηές λκυής υλκώ Δδκί: 1. Γ υό ί θ χηήυ έλ λκυή υλκώ ης Engino ό ί 1. Θυήυ φές έλ η χκή υ φή, όως φί βή 7, 2 γχίδ κκυής: χλίς ης Engino, δές η χδή ύ άξ. 2. Αφί η κόκκη χλί ( θός 1 η κό κάω) υ βίκ η λφό κ κέηέ η η άλλη κόκκη χλί ( θός 2 η κό) η ί η χδή ί δέη. Άφη η χδή δέη υή η χλί ώ η λφό ηκώ υθίς ό η χδή. Τθέη έ βάς ή άδ κυί Engino η λφό κ γ δηυγής έ φί. Τ ηίς; [1]. Εάυ ώ άς κές ής κ υλήω ίκ ς ηής. Η δδκί γ ς ής ί η ίδ ί 1. Δέ η χδή κυθί άξ, όως η ίωη Γύ όφλ υ έλυ κ έη ός φές κάς έχ ηκωθί η λφό. Συλήω η κάλληλη ήλη ίκ η όη. Γ κβής ής ίς θές η δγώ κόη άβδ ως ηί φάς ς λήης φής. 5. Άλλξ ς θές ω κόκκω χλώ όως ή ( ώ ί) κ έλβ ς ής υ Ακάλυψ... Πως ύ χηήυ ς χλίς γ υξήυ η δύή ς γάλ ίδ Ές γός Αύ υλκά: 1. Κά Engino 2. Εγχίδ κκυής: χλίς ης Engino.. Άδ κυί Engino 2) Δς ς ής υ κ γάψ χόλ υ. ) Σ ίωη ί ύκλ ηκώς φί κ ως υό χίζ θό ω φώ υ όφλυ; 4) Σύγκ λέ υύ υ άς ηγύ κ γάψ υχό όης. Τ Γώω 2 Συλήω η όη χηώς κάς ό ς λέξς κυί (2 βθί). Ό... ηκώυ έ βάς ό... ί ηκώυ. Μύ χηήυ υδυό... γ ώυ η... υ χάζ λλά έ έχυ... κά χδής κθώς έ ξδέψ... όη. γήγ, γά, όη, γλύ, χλώ, δύκλ, χλώ, κό 08

7 χλίς ββλί δηήω Τή Γώω Τύ χλώ: Ο χλίς δχωίζ δύ ύυς: η θή χλί κ η κηή χλί. δύη Σύθ ύη χλώ: Μ ό ς χής φυές έ ω χλώ ήθ ό Έλλη θηκό κ ηχκό, Αχήδη ( BC), ό φηύ ύθ ύη χλώ. Συγκκέ, ύθ ύη χλώ λί κ ό υς δύ ύυς χλώ υ φέ δίλ, η θή κ η κηή.. Μ.Π.= Φί Δύη Σχέη γ Μηχκό Πλέκη (Μ.Π.) Η θή χλί έφ γύω ό έ θό άξ ίς βίκ έ υγκκέ ηί η κκυή. Αυές χλίς ό- ως δ ί υθίς ωές φί. Σς ός ώς κύ δύη ς κάω γ ηκώυ φί. Μ κηή χλί ί υθίς ωέη φί, έως κί ζί υό. Γ ηκώυ φί, έ βήξυ κί ς άω. Αυί ύ χλίς φέυ ηχκό λέκη. Σθή χλί Κηή χλί Μηχκό Πλέκη (M.Π.): Κθώς χλίς ί η κηγί ω λώ ηχώ, ίς ίζ λί ηχί υ έχυ η κόη λλλάζυ η δύη υ κύ, ί λγκό λήυ γ ηχκό λέκη (M.Π.). Αυό ίζ η λγί υ Φίυ δά ης Δύης υ φόζυ. Α ύ ηκώυ γλύ βάς ό υό υ κύ ό έχυ Μ.Π.. Ση ίωη ης θής χλίς η δύη υ χάζ ί ίη βάς, έ δ έχυ Μ.Π.. Σ υή η ίωη Μ.Π. ύ 1. Τ όφλς υής ης ίωης ί η λλγή κύθυης. Ση ίωη ης κηής χλίς, όως ίδ ά 1 & 2, Μ.Π. ί φές κθώς θέλυ η ή δύη γ ηκώυ έ φί. Μη ίζς όως ό κδίζυ δύη χωίς χάυ ί. Α ηής κκά έλ λκυή υλκώ, θ κλάβς ό υό υ κδίζυ η δύη, χάυ η όη υ ξδύ βάς. Αυό ί η ί λύ φές κθώς η λφό ξδύ η ίδ όη έλς, λλά θέλυ δύ φές χό γ φά κί. Δυάς: Γ κλάβυ κλύ ό υ δυλύυ χλίς έ λήυ ς Δυάς. Ο δυάς υβλίζ βέλη κύθυη κ έγθς. Σ κέ ς Μηχκή Εήη: ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΦΗΝΕΣ ης Engino Education ξάζ κφάλ ης δύης ό βάθς. Ση ίωη ης χλίς, όυ χηί έ κί ή χδή, ύ υθέυ ό η ίδ δύη φόζ κάθ ηί υ κύ, κθώς ί δκώς έη ξίς υ βάυς κ ης δύης υ κύ. Έ ύη λλές δυάς κί ό δύη ί γλύη ό ς άλλς. T δύη T φί φί Σ θή χλί η άη (T) ης χδής ί θή κ ίη βάς (). T= T xt xt F = / 2 2 Τ ύθ ύη χλώ η κό έχ χλίς. Αυές ύ θηθύ δάφυς όυς, όως φί ό ς δύ φγύς. Σ κάθ ίωη η χλί άζ βάς, έ κηές χλίς δύ βάς δά. Ο Αχήδης βά έ λί η κή χηώς ύθ ύη υ φηύ Κθώς ύη υό λί ό δύ ή ός χλίς, ύ ηκώυ έ βάς κώς λγόη δύη, κδίζς ηκό ηχκό λέκη, άλγ ό θό ω χλώ. Όως ί, ό λγόη δύη κύ, ό όη - όη έ ξδέψ κί. Υάχυ λλί δφκί υδυί υ ύ κάυ, όως φί κ ό ς κός. Φυκά η γκόη, η βή υξά κάθ χλί, έ υάχυ ό ός χλίς ύ χηήυ κ έχυ κόη ωφλή. Σύθ υδυί χλώ Τ άω άδγ ί ές ό ός υ ύ υδυάυ χλίς. Μύ ύχυ δφκά λέ λλάξυ θό ω χλώ υ χηύ. Σ υδυό 2, έχυ ς χλίς, δύ θές κ ί κηή. Τ κί ί δέ η κηή χλί. Σ υή η ίωη, η δύη (F) υ κύ ί έ ί υ βάυς (). 09 T T Σ κηή χλί, η άη (T) ί η ίδ κ ς δύ ές ης χλίς, έ βάς () ί ό δύ φές η άη. Η δύη υ κύ ύ η άη, ά κύ η ή δύη γ βάυ βάς. T=/2 Αυό ί φί υωκό, κθώς φί ό κδίζυ δύη ό ί. Όως, γ ηκώυ βάς, κί έ βηχί η δλά όη χέη η θή χλί. 2 Συδυός 1: ύη δύ χλώ Σ υδυό 1, έχυ ό δύ χλίς, θή κ κηή, όως έλ υ έχυ κί η Engino. Τ κί ί δέ άω ή δίλ η θή χλί. Σ υή η ίωη, η δύη (F) υ κύ ί η ή υ βάυς (). Συδυός 2: ύη ώ χλώ 10

8 χλίς Σ υδυό, έχυ δύ θές χλίς κ δύ κηές. Τ κί ί δέ άω ή δίλ ς θές χλίς. Σ υή η ίωη η δύη (F) υ κύ ί έ έ υ βάυς. Ο φωές ί ό ς κλύς ηχές γ κυβάλη κ φόω. Πλά βίζ ύθ ύη χλώ. δηήω Πδίγ φγής χλώ: Σς κός υ κλυθύ ίς δς δίγ φγώ ω χλώ η κθηή ζωή. θός χλώ Σ γκός κός, ό έ ύθ ύη χλώ χηί, ύ υλγίυ η δύη υ χάζ γ ηκώυ βάς δέυ βάς θό ω χλώ. ββλί Συδυός : ύη άω χλώ Κκυή Πόκληη Γ υύς υ έυ λυκκίς, υή ί λύ χήη φύη! Η λώ χηί χλίς γ βήξυ κί κ φέυ ύχ ς κά. Τ βί υ κάφυς ί υκυή ύη χλίς υ χηί γ υλίξ κί κ βά ά. Η χλί χηί κ λκυής, λλί ό υς ίυς δυλύυ υδυλκά υή Πως κίς δκό υ ύη χλώ! Τ Enigno υ έχ έ κκές χλίς, λλά θέλυ κάυ έ ύθ ύη ί ί λλλά η δύη ς φές θ χύ χλίς. Α θέλυ ί κόη υωκό θ χύ ό κά. Οί ως ίς κίς δκό υ ύη χλώ γ η ό υ! Θ έ υδυάς υ κέ Μηχκή Εήη: Σόφλ ης Engino Education κ κλυθής ς δηγίς ς λίδς 5-7 υ γχίδυ κκυής. Αυό έχ κά υλκά γ κάς κύ κά ό υ βής. Αυό ύη λί ό χλίς, γάλη, ί κ κή, κ έ γάζ γ φί. Τ κύ ύη χλώ χωίς κί 11 Τ κύ ύη χλώ κί Γώζς ό; Γ κίς ύη χλώ φόζ η ό υ θ χίς κ δύ. Είης θ χίς λύ κά χδή γ η άς ό ς χλίς ωό ό. Η ί άκη ης χδής έ ί δέη η κκυή η ό υ, κ η άλλη άκη θ ί υή υ θ κάς γ κίς δύη ύ ή φίλ υ! Η ξβλί έγ γ ώη φά Ολυκό άθλη υς Ολυκύς υ Πύ Εξίς όως ης έλλψης δθή κόω γκλίφθηκ έχ 1972, όυ κ έγ ίη Ολυκό άθλη. Τόξ κ βέλη όως χηύ κ λθό κ όχ ό γ θληό! Αό χί χό, θώ χηύ γ κυηγύ κ λύ. Μ δφέ λλγή υ όξυ ί η βλλί η ί άζ ό όλ. Ο ύγχς βλλίς, κόη κ γγλκά όξ, έχυ ξλχί λύ, χηώς κλύ υλκά λλά κ έ ύθ ύη χλώ υ έυ ξόη ώ η χδή ύκλ. Μέ ύθη βλλί Αλή βλλί χωίς χλίς Έλγχς Γώω έλγξ έχς άθ Πό ύ χλώ υάχυ; Τ ί ύθ ύη χλώ; Τ ί ηχκό λέκη ς λής ηχής κ ως ύ υλγίυ; Πυ χηύ χλίς; 12

9 χλίς Εφγές χλώ ββλί δηήω Πηής & άλλς δηόης 1) Ζωγάφ, κ ς δύ ώς, έ βέλς γ κάθ χλί υ έφ, δίχς η κύθυη ης φής. Εγωγή Όως ήδη ξές, κός ό υς δδόυς κ όγ γυκής, έ γυή ίς βς κ δήλ γυκής. Γ υύς υ δ ξέυ ί δήλ γυκής, ί έ δήλ άκηης ί δ κί ό βάης κά άλ. Τ δήλ ί ίης δθέ γ χήη ί, κ κά υ φέυ η κόη ής υθό ης κδίς υ! Μίς φίς ως έ έ δήλ δυλύ; Κά ό ί η φίλη ς η Τζέφ κ άθ! ίωη 1 ίωη 2 Πδήλ Γυκής Πί : Πδήλ Γυκής Δδκί: 1. Ακλύθη ς δηγίς γχίδ κκυής: χλίς ς λίδς 8-9 κ κί έ δφέ έλ δηλάυ γυκής. Ακάλυψ... Πως ύ έψυ η κύθυη ης κίηης έ ύη χλώ. ) Μίς γάψς υβί η ίωη 2 ό γυίς άλ; Σύη χλώ λχάκ χή Χ Αύ υλκά: Πδήλ Γυκής Εngino Κκυή Πόκληη Κά Engino Εγχίδ κκυής: χλίς ης Εngino 1 υωός άς 2) Μίς γάψς υβί η ίωη 1 ό γυίς άλ; 2. Πίξ γ λίγ έλ υ κ γύ άλ χέ. Τ ηίς; Σχδί δύ βέλη η κό η ίωη 1 η όη, γ δίξς η κύθυη φής κάθ χλίς. Κά βέλς ης γήγης χλίς γλύ.. Τώ, άλλξ λχάκ ώ δηυγί έ X όως φί η κό η ίωη 2. Μί χί υλγής η χλί ό κύ ές γ θής λχάκ. Πάθη γυίς άλ ξά. Τ ηίς; Σχδί δύ βέλη η κό η ίωη 2, γ δίξς η κύθυη φής κάθ χλίς. Κά βέλς ης γήγης χλίς γλύ. κκός άς Τ Γώω Α κφθίς η Ολλδί θ κλγίς ό η φά κ η γλήη ω κλάδω κ ω όυλω. Α θς κίς έ, ίς κάς ί υ Engino! Ακλύθη ς δηγίς γχίδ κκυής: χλίς ς λίδς 9-10 κ κί υό όυλ. (2 βθί) Αόυλς 14

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

σύνδεσμοι μοχλών mechanical science κτίσε μια ζυγαριά κτίσε μια πλατφόρμα ανύψωσης

σύνδεσμοι μοχλών mechanical science κτίσε μια ζυγαριά κτίσε μια πλατφόρμα ανύψωσης κί ζυγά education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς, Σόφλ κ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι κί έ δήλ education Η Engino Education έχι ύξι ι έ ιρά Μηχικής Ειήης, ιδικά γι ιδιά υ ρωιύι γι ά γύρω υς κι θέλυ κάυ κάι γι υό! Η ιρά χλίι 8 κύρι θέ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδι Μχλώ, Οδωί Τρχί, Τρχύς κι Άξς,

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ Τ διλί γι δισις σ σ δύ διφικ θή (.χ. ώ ς Γλώσσς κι ι ό ώ ω Μθικώ) βθ ιδι δσκλύι έ κί γι λλή ώ κι ζωγύ ιδι ίι κσέ ή φέ. Μιώ ίσς κθισικό χό κι ισχύ σγκέωσ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 6ς (Κ,, (- ία)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 6ς (Κ,, (-ία))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά, καλά, δημιουργικά και εμπνευσμένα!

Χρόνια πολλά, καλά, δημιουργικά και εμπνευσμένα! Δέβ 2016 Τύχ 25 Editorial Δέβ λ Άλλ χ φ έλ! Κ χ! Τ 2016, Κλδ Πλώ λήω 80 χ ί ζωέ γώ ώ 7-11 ώ έζ βω Δώ χέ, γέ χύ φωέ Φωλέ, Σή Χύ Δ λ χώ, έ λί, έθ δύ χίζ γ θ βθ γύ λί ύ. Έδω ω ί γλύ Πλ, Σφ, Γγ Γλζ, ζή ξί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY WASTE , Fax : , ε ηίλέκυνβί14. κμ, Π.

ENERGY WASTE , Fax : ,    ε ηίλέκυνβί14. κμ, Π. Η γ Πργωγ Απο ε μ Α Μ φ χ π Απ ω έ Απ υ γ υ ENERGY WASTE Τυποπο η η Ε ώ Κυ ω έ πό ο ργο ENERGY WASTE 17 ε ηίλέκυνβί14 Π. κυθϊ κμ Π. ΓληηΫζβμ +30 211 1069500 Fax : +30 211 1069501 E-mail : vounatsos@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ Η SPORTDAY ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΥ Η SPORTDAY ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟΕΛ 4 ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΟΡΘΩΣΗ 5 Η ΠΕΡΣΙΝΗ ΗΤΑΝ ΟΝΤΩΣ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Χ Θ - 23 2013 Ϋθ Η φ Η - 12 - Η - 2 φ 20-25% -Α ΗΕ 2010 2015 Χ 12 φ ΗΕ 2013 Δδεγθέ έ ο θελγ γδ ο θελό Η τn-water UNESCO Β φ Β Β φ φ Ο φ / Α 770 3840 5000 1990: 2000: 2025: - Η - - ( ) ( 20 ) / φ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα