Τεχνολογίες πρόληψης και περιορισµός της ρύπανσης στη χηµική βιοµηχανίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες πρόληψης και περιορισµός της ρύπανσης στη χηµική βιοµηχανίας"

Transcript

1 Τεχνολογίες πρόληψης και περιορισµός της ρύπανσης στη χηµική βιοµηχανίας. Οικονοµίδης Η µελέτη Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης των Ελληνικών Χηµικών βιοµηχανιών της παραγράφου 4 του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 96/61/ΕC/ για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης και υποβολή προτάσεων για εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών εκπονήθηκε το από τα Συµπράττοντα Γραφεία Μελετών Ν. Βασιλάκου -. Οικονοµίδη. Η Οδηγία 96/61/EC στοχεύει στην ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης σε όλες τις βιοµηχανικές δραστηριότητες, εντάσσοντας στο πεδίο εφαρµογής της τις πιο σηµαντικές µονάδες. Όσον αφορά τη χηµική βιοµηχανία εντάσσονται οι µονάδες εκείνες που παράγουν σε βιοµηχανική κλίµακα και µε χηµική µετατροπή υλών ή οµάδων υλών που περιλαµβάνονται στην Οδηγία. Η Οδηγία έρχεται να προσεγγίσει ενιαία το πρόβληµα του ελέγχου της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθόσον π.χ. ο χωριστός έλεγχος των εκποµπών στην ατµόσφαιρα µάλλον δεν αντιµετώπισε αλλά, αντίθετα, ενίσχυσε τη διασπορά της ρύπανσης στο περιβάλλον. Ο σκοπός της µελέτης είναι εκτός των άλλων να βοηθήσει στη διατύπωση θέσεων της Ελληνικής Πολιτείας για τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές τις οποίες θα συζητήσει και θα παρουσιάσει στις, για αυτό το σκοπό, Τεχνικές Επιτροπές που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κλάδος της χηµικής βιοµηχανίας στη χώρα µας έχει ακολουθήσει τα τελευταία 15 χρόνια µια ανοδική πορεία, η οποία έχει ανακοπεί και µάλλον τείνει να εξαντληθεί. Οι προσπάθειες για εκσυγχρονισµό και άνοδο της παραγωγικότητας σ' αυτό το διάστηµα υλοποιήθηκαν αποσπασµατικά και µε µερική επιτυχία. Ο κλάδος έχει δραστηριοποιηθεί στο πνεύµα και την κατεύθυνση της Οδηγίας 94/61/ΕC και έχει διατυπώσει και στα πλαίσια της παρούσας µελέτης την πρόθεσή του για περιβαλλοντική φροντίδα των επιχειρήσεων που διαθέτει. Ως εκ τούτου η ανάγκη εξασφάλισης της συνέχειας της ανοδικής πορείας, επιβάλλει µέτρα που θα βελτιώσουν ή και θα ανατρέψουν την εικόνα κατακερµατισµού που παρουσιάζει ο κλάδος (κυριαρχούν οι επιχειρήσεις µε κάτω από 10 εργαζόµενους) και θα επιτρέψουν την εξειδίκευση, αλλά και τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Τούτο είναι αναγκαίο διότι: 1. Εντείνεται ο ανταγωνισµός στον κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας και στο µέλλον θα ενταθεί ακόµα περισσότερο. Με δεδοµένη την υποδεέστερη θέση πολλών ελληνικών επιχειρήσεων έναντι επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να χειροτερέψει το ισοζύγιο εξωτερικού εµπορίου όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1

2 2. Το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς επιβάλλει τη στροφή του κλάδου σε νέες αγορές του εξωτερικού. Αγορές που προσφέρονται ιδιαίτερα σε µια τέτοια περίπτωση είναι αυτές των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της Βαλκανικής. Η µικρή καθετοποίηση του κλάδου έχει εκτός των άλλων και σαν αποτέλεσµα την αύξηση των εισαγωγών. Σε κάθε περίπτωση, η αποφασιστική βελτίωση της καθετοποίησης του κλάδου της χηµικής βιοµηχανίας για τα µεγάλα συγκροτήµατα (λιπάσµατα, Ελληνικά Πετρέλαια, Χ.Β.Β.Ε.), η αντιµετώπιση του κατακερµατισµού και ο εκσυγχρονισµός της είναι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται κατά πολύ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του και η δυναµική του πορεία. ιαµορφώθηκε ο Πίνακας Α' που περιλαµβάνει 45 µονάδες της Χηµικής Βιοµηχανίας που εντάσσονται στην Οδηγία 96/61/EC. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A A/A ΚΛΑ ΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ ΒΙΑΣΦΑΛΤ Α.Β.Ε ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε BITULINE Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑΝΝΙ Η ΑΦΟΙ Α.Ε ΕΣΧΑ ΑΒΕΕ ,1 ΑΕΡΙΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4 Α.Τ.Β.Ε.Ε ,1 ΑΙR VITAL Α.Ε ,1 ΑIR LIQUIDE HELLAS 2 Α.Ε ,1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 33 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΦΟΙ Π. ΚΟΡΛΟΥ Ο.Ε ,1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΦΟΙ Π. ΚΟΡΛΟΥ Ο.Ε ,1 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,1 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ,1 ΤΖΕΡΑΝΙ ΗΣ ΧΑΡ. ΕΠΕ ,1 ΖΕΥΣ Α.Ε ,2 ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 3 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Α.Β.Ε.Ε ,3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 54 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ,3 TOSOH HELLAS A.B.E ,4 ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Ε ,5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 55 ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε ,5 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ) ,5 ΧΗΜΙΚΕΣ 54 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Β.Ε.Ε ,6 ΒΕΠΟ Α.Ε ,6 ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε. 2 2

3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A A/A ΚΛΑ ΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ ,6 ΕΥΡΩΧΗΜΙΚΗ Α.Ε ,6 ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε ,6 ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ 4 Α.Β.Ε.Ε ,6 CHIMAR HELLAS A.E ,6 CLARIANT ΕΛΛΑΣ 4 Α.Β.Ε.Ε ,6 ΚΟΠΑΛΙΝ Α.Ε ,6 ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟ 14 ΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε ,6 POLY RIMA A.E.B.E ,6 PROZIN Α.Β.Ε.Ε ,6 ΦΑΝΗΣ, Α., Α.Ε ,6 ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Α.Ε ΒΙΟΧΡΩΜ Α.Ε ,1 ΑΛΕΠΟΥ ΕΛΗΣ Ε.Π.Ε ,1 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, Π. Σ., 2 Α.Β.Ε.Ε ,1 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε ,1 HENKEL ΕΛΛΑΣ 6 Α.Β.Ε.Ε ,1 ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε ,1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 ΠΥΡΙΤΙ ΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ Α.Ε. (ΠΥΡΚΑΛ) ,9 ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ 3 Α.Β.Ε.Ε ,9 DETERCHEM ΥΙΟΙ. 4 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ΕΤΜΑ Α.Ε ΠΟΛΥΕΤΜΑ Α.Ε. 2 Για τις µονάδες αυτές γίνεται αναλυτική παρουσίαση της παραγωγικής διαδικασίας, των εκποµπών στο περιβάλλον και των χρησιµοποιούµενων τεχνικών πρόληψης κατά την παραγωγική διαδικασία. Στη συνέχεια έγινε µια αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης στην πηγή που εφαρµόζονται διεθνώς σε βιοµηχανική κλίµακα. Αυτή η παρουσίαση συνοδεύεται από παραδείγµατα διαφόρων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που έχουν εφαρµοστεί επιτυχώς και παράλληλα έχουν σηµαντικά περιβαλλοντικά ή / και οικονοµικά οφέλη. Επιπλέον, έχει γίνει αναφορά ορισµένων τεχνικών που έχουν δοκιµαστεί και εφαρµοστεί επιτυχώς σε βιοµηχανική κλίµακα και αφορούν µόνο νέες εγκαταστάσεις. Η ύπαρξη µεγάλης διασποράς των δραστηριοτήτων και των συνθέσεων που απαντώνται στον κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας προσδιορίζει την υιοθέτηση γενικών Τεχνικών Πρόληψης και κυρίως µέτρων ελέγχου ρύπανσης στα ρεύµατα εξόδου, αν και οι µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες παρακολουθούν - προσανατολίζονται και υλοποιούν δράσεις και στις δύο προαναφερθείσες κατευθύνσεις. 3

4 Όπως προκύπτει και από την αξιολόγηση αυτής της εµπειρίας εµφανίζεται µια έντονη κινητικότητα µε παρεµβάσεις επί των διεργασιών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και µια στασιµότητα στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων. Οι παρεµβάσεις αυτές στην παραγωγική διαδικασία σε σχέση και µε τις αντίστοιχες εκποµπές στο περιβάλλον συνθέτουν µια πραγµατικότητα ιαθέσιµων Τεχνικών, η οποία σε γενικές γραµµές βρίσκεται σε µια καλή αντιστοιχία µε τις αντίστοιχες του κλάδου (αντίστοιχης τεχνολογίας) στον ευρωπαϊκό χώρο. Η αξιολόγηση των προτεινόµενων διαθέσιµων τεχνικών (χρησιµοποιούµενων και διαθέσιµων διεθνώς) για κάθε κλάδο έγινε µε βάση τα κριτήρια της σχετικής οδηγίας και στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. Παραθέτουµε ενδεικτικά υποψήφιες βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές για τον κλάδο των λιπασµάτων για υπάρχουσες και νέες µονάδες. Υφιστάµενες µονάδες Συνδυασµός ρευµάτων διαφορετικών µονάδων παραγωγής σε εγκαταστάσεις παραγωγής, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της εξοικονόµησης υλικών και της ταυτόχρονης ελαχιστοποίησης των εκλυόµενων εκποµπών και των απορριπτόµενων απόβλητων (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Βελτίωση πρακτικών καλής λειτουργίας οργάνωσης (νοικοκύρεµα) Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών και προϊόντων (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Αξιοποίηση θερµικού περιεχοµένου θερµών ρευµάτων της διεργασίας ή θερµών εκποµπών /αποβλήτων (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Αριστοποίηση λειτουργικών παραµέτρων της παραγωγικής διαδικασίας (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Επανεπεξεργασία άστοχων προϊόντων (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Νέες µονάδες Συνδυασµός ρευµάτων διαφορετικών µονάδων παραγωγής σε εγκαταστάσεις παραγωγής, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της εξοικονόµησης υλικών και της ταυτόχρονης ελαχιστοποίησης των εκλυόµενων εκποµπών και των απορριπτόµενων αποβλήτων (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας ουρίας, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή ανάκτηση µη αντιδρώντων πρώτων υλών και επανατροφοδότησή τους στην παραγωγική διαδικασία Επιλογή βέλτιστης µεθόδου τυποποίησης Ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών και προϊόντων (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Αξιοποίηση θερµικού περιεχοµένου θερµών ρευµάτων της διεργασίας ή θερµών εκποµπών / αποβλήτων (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Αριστοποίηση λειτουργικών παραµέτρων της παραγωγικής διαδικασίας (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Επανεπεξεργασία άστοχων προϊόντων (εφαρµόζεται στην Ελλάδα) Βελτίωση πρακτικών καλής λειτουργίας οργάνωσης (νοικοκύρεµα) Όσον αφορά τις µονάδες του Πίνακα Α αναπτύχθηκαν επίσης οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες περιορισµού της ρύπανσης µετά την παραγωγική διαδικασία. Οι τεχνολογίες αυτές παρουσιάζονται υπό µορφή πινάκων σε δύο επίπεδα. 4

5 Σε πρώτο επίπεδο παρουσιάστηκαν για κάθε µονάδα του Πίνακα Α και κατά πηγή εκποµπής οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες αντιρρύπανσης, οι αποδόσεις τους, τα επιτυγχανόµενα, επίπεδα τελικών εκποµπών ανά ρύπο, οι συντελεστές εκποµπών και οι τρόποι διάθεσης των αποβλήτων. Ας σηµειωθεί ότι τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζονται και για πηγές εκποµπής όπου δεν εφαρµόζεται κάποια αντιρρυπαντική τεχνολογία, ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή ρύπων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών περιορισµού της ρύπανσης µετά την παραγωγική διαδικασία ανά γενική κατηγορία ρύπου. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται οι τεχνολογίες αυτές για τους αέριους ρύπους, τα υγρά απόβλητα και τα στερεά απόβλητα. Στα γενικά χαρακτηριστικά των παρουσιαζόµενων τεχνολογιών συµπεριλαµβάνονται: οι αποµακρυνόµενοι ρύποι, οι επιµέρους παραγωγικές διαδικασίες στο τέλος των οποίων συνήθως εφαρµόζεται η συγκεκριµένη τεχνολογία, µία σύντοµη περιγραφή οι βασικές παράµετροι σχεδιασµού και λειτουργίας τους, η απόδοσή τους όσον αφορά τον συγκεκριµένο ρύπο ή ρύπους, το πάγιο και λειτουργικό κόστος της αντιρρυπαντικής συσκευής ή εγκατάστασης και τέλος τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εφαρµογής της. Σηµειώνεται επίσης και η δυνατότητα εφαρµογής της ή µη εφαρµογής της σε νέες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά οι προτεινόµενες και εφαρµοζόµενες τεχνικές αντιρρύπανσης στις µονάδες του Πίνακα Α και ανά κλάδο όσον αφορά τους αέριους ρύπους και τα στερεά απόβλητα. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α (ΑΝΑ ΚΛΑ Ο) - ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟ- ΦΗΣΗ ΠΡΟΣΡΟ- ΦΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩ- ΤΗΡΕΣ ΑΠΟΝΕΦΩΤΕΣ ΣΤΑΓΟΝΟ- ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΥΣΗ - ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΤΑΛΥ - ΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟ- ΠΕΑΣ ΚΛΙΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΫΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (232) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (241.1) ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (241.2) ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ (241.3) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ (241.4) ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (241.5) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ (241.6) ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ (243) ΣΑΠΟΥΝΙΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (245.1) ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ (241.1) + ΑΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (246.9)

6 ΤΕΧΝΗΤΕΣ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ + + (247) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ + ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ 6

7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α (ΑΝΑ ΚΛΑ Ο) - ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗ ΑΦΥ ΑΤΩΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΙΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (232) + + ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ * (241.1) ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (241.2) + + ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ (241.3) + + ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ (241.4) ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (241.5) + + ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ (241.6) ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ (243) + + ΣΑΠΟΥΝΙΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (245.1) + + ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ (241.1) + + ΑΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (246.9) + ΤΕΧΝΗΤΕΣ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (247) + ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ + ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ * Όσον αφορά τις υπόλοιπες µονάδες (Πίνακας Β, µονάδες της χηµικής βιοµηχανίας που δεν εντάσσονται στην 96/61/EC), παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης κατά την παραγωγική διαδικασία µέσω της εφαρµογής βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, καθώς και τις εφαρµοζόµενες τεχνολογίες αντιρρύπανσης µετά την παραγωγική διαδικασία. Η παρουσίαση αυτή γίνεται µε βασικό άξονα ότι οι παραγωγικές δραστηριότητες των µονάδων αυτών δεν περιλαµβάνουν χηµική µετατροπή ή δεν εντάσσονται σε βιοµηχανική κλίµακα και ότι παρουσιάζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά κατά υποκλάδους. Ως εκ τούτου: προηγείται µία σύντοµη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και επισήµανση των χαρακτηριστικών εκπεµπόµενων ρύπων ανά υποκλάδο της χηµικής βιοµηχανίας. παρουσιάζονται οι τεχνικές πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης που είναι κοινές για όλους τους υποκλάδους παρουσιάζονται ανά υποκλάδο τεχνικές πρόληψης της ρύπανσης κατά την παραγωγική διαδικασία που εφαρµόζονται ή που µπορούν να εφαρµοστούν στην Ελλάδα τέλος δίνονται οι χρησιµοποιούµενες στην Ελλάδα τεχνικές αντιρρύπανσης µετά την παραγωγική διαδικασία. Ο τρόπος παρουσίασης των τεχνολογιών αντιρρύπανσης είναι ίδιος µε αυτόν που αναπτύχθηκε για τις µονάδες του Πίνακα Α στο πρώτο επίπεδο. 7

8 Πρέπει να επισηµανθεί ότι στην παραπάνω προσπάθεια πολύτιµη ήταν η βοήθεια των ίδιων των χηµικών βιοµηχανιών που εντάσσονται στον Πίνακα Α. Η διαµόρφωση οριστικών προτάσεων για τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές επιβάλλει τη συναξιολόγηση των παρεµβάσεων στην παραγωγική διαδικασία και των τεχνικών ελέγχου και περιορισµού των εκπεµπόµενων ρύπων ή ρευµάτων αποβλήτων. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη πολλών δραστηριοτήτων στον κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας µπορεί να δηµιουργεί δυσκολίες, αλλά επιβάλλει ακόµα περισσότερο την ανάγκη υιοθέτησης γενικών τεχνικών πρόληψης και µέτρων ελέγχου ρύπανσης. Παρουσιάζονται ενδεικτικά οι υποψήφιες Β Τ που µπορούν να εφαρµοστούν στην Ελλάδα για τις µονάδες του κλάδου λιπασµάτων που εντάσσονται στον Πίνακα Β. ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ Β Τ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υποψήφια Β Τ Περιγραφή Επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα Κόστος Όφελος Εφαρµόσιµη σε Π Λ Νέα Υφιστ. Τροποποίηση δοχείου ανάµιξης Βελτιστοποίηση της τυποποίησης του προϊόντος Βελτιστοποίηση αποθήκευσης και διακίνησης α υλών Ανάκτηση απωλειών α υλών και επαναχρησιµοποίηση στην παραγωγική διαδικασία Ανάκτηση απωλειών προϊόντος και επαναχρησιµοποίηση στην παραγωγική διαδικασία Επανεπεξεργασία προϊόντος που δεν τηρεί τις προδιαγραφές ως προς την τυποποίηση Επαναχρησιµοποίηση νερών έκπλυσης κλειστό δοχείο ανάµιξης ψεκασµός µε κατάλληλα µέσα για την αποφυγή απωλειών προϊόντος όπως σήµανση, ασφαλή αποθήκευση, κλειστό σύστηµα τροφοδότησης ή πνευµατική µεταφορά, προµήθειας σε σάκους µεγάλης χωρητικότητας, προγραµµατισµού προµήθειας βάσει της παραγωγής όπως συγκράτηση σκόνης α υλών µέσω σακκόφιλτρων κι επανατροφοδότηση στη γραµµή παραγωγής όπως συγκράτηση σκόνης προϊόντος κατά τη συµπίεση, κοκκοποίηση κοσκίνηση και πλήρωση µέσω σακκόφιλτρων κι επανατροφοδότηση στη γραµµή παραγωγής το προϊόν που δεν έχει την επιθυµητή κοκκοµετρία επανατροφοδοτείται έως ότου υποβιβασθεί στο κατάλληλο µέγεθος κόκκου χρήση στην παραγωγική διαδικασία ή / και στις επόµενες πλύσεις µείωση εκποµπών εξοικονόµηση υλικών εξοικονόµηση προϊόντος αποφυγή εκποµπών σκόνης ελαχιστοποίηση εκποµπών (κυρίως σκόνης) εξοικονόµηση α υλών µείωση εκποµπών (κυρίως σκόνης) εξοικονόµηση α υλών εξοικονόµηση προϊόντος µείωση εκποµπών (κυρίως σκόνης) εξοικονόµηση προϊόντος µείωση ρυπαντικού φορτίου εξοικονόµηση νερού µείωση υγρών αποβλήτων Μ Χ Μ Μ Χ Μ Μ Χ Μ Μ Χ Μ Μ Χ Μ Χ Χ Μ Χ Χ Μ 8

9 ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ Β Τ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υποψήφια Β Τ Περιγραφή Επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα Κόστος Όφελος Εφαρµόσιµη σε Π Λ Νέα Υφιστ. Βελτιστοποίηση συστήµατος και πρακτικής καθαρισµού χρήση πιεστικού, ξηρό καθάρισµα, προγραµµατισµένο καθάρισµα εξοικονόµηση νερού µείωση υγρών αποβλήτων Χ Χ Μ Ελαχιστοποίηση απαιτήσεων σε υλικά συσκευασίας επαναπλήρωση υλικών συσκευασίας µε πρώτες/ βοηθητικές ύλες µείωση στερεών αποβλήτων εξοικονόµηση υλικών συσκευασίας Χ Χ Μ Επανασxεδιασµός προϊόντος: κατά την τυποποίησή του Τυποποίηση προϊόντος υπό µορφή συσσωµατώµατος αντί λεπτών κόκκων σηµαντική µείωση εκποµπών M X M Κλειστό σύστηµα διεργασίας όπως κατά τη συµπίεση, κοκκοποίηση, κοσκίνηση και πλήρωση προϊόντος, όπου αυτό είναι δυνατό ελαχιστοποίηση αερίων εκποµπών και σωµατιδίων εξοικονόµηση προϊόντος Υ Χ Μ Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος τροφοδοσίας α υλών αυτοµατοποίηση τροφοδοσίας (χρήση δοσοµετρικού συστήµατος) βέλτιστη χρήση α υλών µείωση εκποµπών (κυρίως σκόνης) Μ X Υ µείωση αστοχίας µείωση επεισοδίου ρύπανσης Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης υγρών αποβλήτων όπως σε εγκαταστάσεις ολοκληρωµένου συνδυασµού διαφορετικών µονάδων, τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιµοποιούνται στις άλλες µονάδες πρακτικά µηδενίζονται τα απόβλητα της παραγωγής συνθέτων λιπασµάτων Μ Χ Μ Η παρουσίαση των Γενικών Κανόνων Πρόληψης και Περιορισµού της Ρύπανσης κατά κλάδο έγινε υπό τη µορφή δύο σχεδίων για τις µονάδες του Πίνακα Α και του Πίνακα Β, αντίστοιχα. Για τη σύνταξη των σχεδίων έχουν ληφθεί υπόψη: το άρθρο 9.8 της σχετικής οδηγίας για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της ρύπανσης (96/61/EC). οι απόψεις των κλαδικών φορέων, όπως αυτές εκφράστηκαν: κατά τις επαφές µε εκπροσώπους των µονάδων στη διάρκεια επισκέψεων κατά τη διάρκεια συζητήσεων µε εκπροσώπους κλαδικών φορέων και µονάδων που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια σχετικής Ηµερίδας που διοργανώθηκε από την ΕΑΡΘ, που έχει και την ευθύνη της επίβλεψης της παρούσας µελέτης οι χρησιµοποιούµενες σήµερα τεχνικές και τεχνολογίες αντιρρύπανσης. 9

10 Η παράθεση των σχεδίων Γενικών Κανόνων Πρόληψης και Περιορισµού της ρύπανσης επιδιώκει να συµβάλλει στην προσπάθεια της Ελληνικής Χηµικής Βιοµηχανίας προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές της. Σε αυτήν τη φάση της µελέτης, η θεώρηση είναι περισσότερο συνθετική, συγκρινόµενη µε τις προηγούµενες δύο και καταλήγει τελικά σε µία ολιστική προσέγγιση. Συγκεκριµένα η προσέγγιση αφορά σε: ολιστική θεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας κάθε κλάδου, από την παραλαβή των α υλών έως την παραγωγή και αποθήκευση του τελικού προϊόντος, µέσω µίας βηµατικής προσέγγισης και παρακολούθησης των σχετικών περιβαλλοντικών πιέσεων ολιστική θεώρηση του τρόπου για τον περιορισµό κάθε µεµονωµένης περιβαλλοντικής πίεσης, µε την παράθεση τεχνικών και τεχνολογιών που σχετίζονται όχι µόνο µε την πρόληψη αλλά και µε την αντιµετώπιση της ρύπανσης. Της παρουσίασης των Γενικών Κανόνων προηγήθηκε η παρουσίαση Γενικών Περιβαλλοντικών Όρων για το σύνολο των µονάδων της Χηµικής Βιοµηχανίας. Οι όροι αφορούν τον έλεγχο των αερίων εκποµπών, των υγρών / στερεών αποβλήτων και του θορύβου µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία, αλλά και τις περιβαλλοντικές πιέσεις που απαντώνται µε µεγάλη συχνότητα από τη δραστηριότητα της χηµικής βιοµηχανίας στο σύνολό της. Σηµειώνεται ότι, σε ότι αφορά τους Γενικούς Κανόνες Πρόληψης και Περιορισµού της Ρύπανσης, παρατίθεται εκτός από τα αναλυτικά κατά κλάδο σχέδια, και σχέδιο κανόνων γενικής εφαρµογής για το σύνολο της Χηµικής Βιοµηχανίας που εστιάζει στην ελαχιστοποίηση των δηµιουργούµενων αποβλήτων µέσω λειτουργικών αριστοποιήσεων. Παρατίθενται στη συνέχεια γενικοί κανόνες πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης µονάδων παραγωγής Η 2 SO 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η 2 SO 4 Πηγή Απόβλητα/ Παραπροϊόντα Τεχνικές πρόληψης (Π) και αντιµετώπισης (Α) της ρύπανσης Παραλαβή α υλών σκόνη θείου Βελτιστοποίηση διακίνησης (Π): προγραµµατισµός προµήθειας βάσει παραγωγής Ειδικά µέτρα και σύστηµα συγκράτησης σκόνης προκειµένου για χύδην υλικό (Α) Παρατηρήσεις 10

11 Πηγή Αποθήκευση α υλών Απόβλητα/ Παραπροϊόντα διαρροές αµµωνίας σκόνη θείου διαφυγές αέριας ΝΗ 3 από τις δεξαµενές Τεχνικές πρόληψης (Π) και αντιµετώπισης (Α) της ρύπανσης ιατήρηση συνθηκών θερµοκρασίας και πίεσης (υγρό υπό πίεση) (Π) Ειδικό σύστηµα εκφόρτωσης (Π) (π.χ. ειδικός βραχίονας εκφόρτωσης) Αυτοµατισµός εκφόρτωσης (Π) Προληπτική συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού (αντλίες, σωληνώσεις µετάγγισης, µεταφοράς, βάννες κλπ) (Π) Μέτρα αντιµετώπισης αστοχιών Εστεγασµένος χώρος (Π) Αποφυγή προσµίξεων µε χώµα, κλπ για την διατήρηση της καθαρότητας της α ύλης Ελεγχόµενη αποθήκευση (Π): ιατήρηση απαιτούµενων συνθηκών πίεσης και θερµοκρασίας Σύστηµα υγροποίησης παραγόµενων ατµών ΝΗ 3 και επαναφορά των συµπυκνωµάτων στις δεξαµενές Υπερυψωµένες δεξαµενές Ειδική προστασία των δεξαµενών Σύστηµα προστασίας από υπερθερµάνσεις Τακτικές µετρήσεις και έλεγχος διαρροών µέσω συστήµατος ανίχνευσης Συνεχής έλεγχος πίεσης λειτουργίας Εφεδρικοί συµπιεστές και πυρσός καύσης Μέτρα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Τροφοδοσία α υλών σκόνη θείου Βελτιστοποίηση διακίνησης (Π): προσεκτική διακίνηση για αποφυγή τριβής θείου κλειστές µεταφορικές ταινίες Σύστηµα συγκράτησης σκόνης (Α) Ανάκτηση σκόνης α υλών από το σύστηµα αντιρρύπανσης και επαναχρησιµοποίησή της στην παραγωγή (Π) Προεπεξεργασία α υλών ατµοί θείου κατά την τήξη του Συµπύκνωση και ανάκτηση α ύλης (Π) Σύστηµα απορρόφησης ατµών (Α) Παρατηρήσεις Η µεταφορά της υγρής αµµωνίας συνήθως γίνεται µε δεξαµενόπλοια σε ατµοσφαιρική πίεση και θερµοκρασία -33 C Η ΝΗ 3 προορίζεται για την µονάδα αµµωνιοδέσµευσης (εφόσον διαθέτουν οι εγκαταστάσεις) Οι δεξαµενές αµµωνίας απαιτούν ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους. Οι δύο τεχνικές προτείνονται ταυτόχρονα ή εναλλακτικά 11

12 Πηγή Απόβλητα/ Παραπροϊόντα Τεχνικές πρόληψης (Π) και αντιµετώπισης (Α) της ρύπανσης Παρατηρήσεις Καταλυτικός µετατροπέας, πύργοι απορρόφησης SO 3 SO 2, SO 3, σταγονίδια H 2 SO 4 Αυτοµατοποιηµένος έλεγχος της διαδικασίας µε συνεχή ανάλυση δεδοµένων (Π) Αριστοποίηση λειτουργικών παραµέτρων (Π): σταθερότητα στην παροχή αερίου τροφοδοσίας (SO 2 ) λόγος Ο 2 / SO 2 στην τροφοδοσία (χαµηλές συγκεντρώσεις Ο 2 ή και υψηλές συγκεντρώσεις SO 2 ) έλεγχος θερµοκρασίας πύργων απορρόφησης συγκέντρωση Η 2 SO 4 στην κορυφή του πύργου απορρόφησης 98,5% (ελάχιστη τάση ατµών), οµοιόµορφη κατανοµή, έλεγχος ροής χαµηλές θερµοκρασίες στον καταλυτικό µετατροπέα (SO 2 προς SO 3 ) αύξηση αριθµού κλινών και επιφάνειας καταλύτη Προσθήκη δεύτερου σταδίου απορρόφησης (Π) Συστήµατα συγκράτησης όξινου νέφους, σταγονολήπτες (Α) Μονάδα αµµωνιοδέσµευσης (Α) Η προσθήκη δεύτερου σταδίου απορρόφησης επιτρέπει τη µείωση εκποµπών SO 2, αυξάνει όµως το λειτουργικό κόστος και το κόστος επένδυσης, ενώ µειώνεται η ανακτώµενη θερµότητα. Προτείνεται για νέες µονάδες. Μονάδα αµµωνιοδέσµευσης NH 3, SO 2, SO 3, mist H 2 SO 4 Φίλτρα συγκράτησης σταγονιδίων H 2 SO 4 (A) Aξιοποίηση παραγόµενου SO 2 στην παραγωγή H 2 SO 4 (Π) Μέθοδος παραγωγής (ΝΗ 4 ) 2 SO 4 - αξιοποίηση στην παραγωγή λιπασµάτων και αλλού (Π) Η µονάδα αποτελεί και σύστηµα αντιρρύπανσης στις µονάδες παραγωγής Η 2 SO 4 [µετατροπή SO 2 σε (ΝΗ 4 ) 2 SO 3, οξύνιση παραγωγή (ΝΗ 4 ) 2 SO 4 και SO 2 ]. Η µέθοδος θεωρείται σαν η πιο ενδεδειγµένη αν µπορεί να αξιοποιηθεί το παραγόµενο (ΝΗ 4 ) 2 SO 4 Παραγωγή SO 2, καταλυτικός µετατροπέας, ψύξη H 2 SO 4 Ανάκτηση παραγόµενης θερµότητας (Π) Πρόκειται για τεχνική που βελτιώνει το ενεργειακό ισοζύγιο της µονάδας 12

13 Πηγή Απόβλητα/ Παραπροϊόντα Τεχνικές πρόληψης (Π) και αντιµετώπισης (Α) της ρύπανσης Παρατηρήσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός εγκαταστάσεων, πύργοι απορρόφησης, αντλίες διαρροές H 2 SO 4 Λήψη µέτρων για τον περιορισµό τυχόν διαρροών (Π): Τακτικός έλεγχος και µετρήσεις για τυχόν διαρροές µέσω συστήµατος ανίχνευσης Προληπτική συντήρηση εξοπλισµού Σύστηµα συλλογής H 2 SO 4 σε οξύµαχη δεξαµενή, εξουδετέρωση (Α) Αναγέννηση ρητινών µονάδας απιονισµού υγρά απόβλητα αναγέννησης ρητίνων Σύστηµα προεπεξεργασίας (Α) συγκέντρωση σε δεξαµενή εξουδετέρωση ρύθµιση ph Ακολουθεί η διοχέτευσή τους σε σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή διάθεσή τους Οξείδωση SO 2 για παραγωγή SO 3 καταλύτης V 2 O 5 Συγκέντρωση και προφύλαξη σε ειδικά εστεγασµένο χώρο για εξαγωγή και καταστροφή ή εγχώρια επεξεργασία εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις Σύµφωνα µε την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο και χρήζει ιδιαίτερης αντιµετώπισης Μονάδες παραγω-γής ατµίζοντος Θειϊκού οξέος (oleum) απαέρια κορυφής κολόνας απορρόφησης (SO 2, SO 3 ) SO 3 από εξαεριστικά δεξαµενών αποθήκευσης oleum ιοχέτευση ρεύµατος στους πύργους απορρόφησης µονάδας H 2 SO 4 (98% κ.β) (Π) Στήλη µε κατ αντιρροή απορρόφηση του SO 3 µε καταιονιζόµενο θειϊκό οξύ και πληρωτικό υλικό (Α) Η παραγωγή ατµ. Η 2 SO 4 προϋποθέτει την ύπαρξη µονάδας παραγωγής H 2 SO 4 Ανακυκλοφορία καταιονιζόµενου θεϊκού οξέος (Π) Αποθήκευση προϊόντος ατµοί π. Η 2 SO 4, διαρροές π. Η 2 SO 4 Ελεγχόµενη αποθήκευση (Π): Εξασφάλιση στεγανότητας δεξαµενών Τακτικός έλεγχος και µετρήσεις για τυχόν διαρροές µέσω συστήµατος ανίχνευσης Η επιλογή των µέτρων δεν µπορεί να γίνει εναλλακτικά. Απαραίτητη η εφαρµογή τους στο σύνολό τους. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού Σύστηµα απορρόφησης ατµών οξέος από εξαεριστικό δεξαµενών (Α) Λεκάνη συλλογής µε οξύµαχο υλικό πέριξ των δεξαµενών (Α) Προληπτικά µέτρα για αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (Π) Τέλος, παρουσιάστηκαν οι ρυπογόνες ουσίες που χρήζουν υποχρεωτικής παρακολούθησης και ελέγχου κατά κλάδο. Οι παρουσιαζόµενες ουσίες είναι αυτές που απαντώνται ως πιθανές εκποµπές από το σύνολο της δραστηριότητας της χηµικής βιοµηχανίας. Η κατά κλάδο προσέγγιση ακολουθείται και σε αυτήν την ενότητα, µε την παρουσίαση των εµφανιζόµενων κατά κλάδο ρύπων σε σχετικούς πίνακες. Ως γενική διαπίστωση επισηµαίνεται ότι η Ελληνική Χηµική Βιοµηχανία έχει κατακτήσει έναν ικανοποιητικό βαθµό προσαρµογής στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την πρόληψη και περιορισµό της ρύπανσης, µε ενέργειες κατά 13

14 προτεραιότητα στην πηγή, τόσο κατά όσο και µετά την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, εµφανίζεται µια έντονη κινητικότητα µε παρεµβάσεις επί των διεργασιών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και µια στασιµότητα στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων. Σηµειώνεται ακόµα ότι µπορούν πολλές από τις προτεινόµενες Β Τ να εφαρµοστούν στην Ελλάδα σε πολλές από τις µονάδες του κλάδου. Αν και η αντιµετώπιση της ρύπανσης υπερτερεί της πρόληψης και του περιορισµού της ρύπανσης στην πηγή, ίσως γιατί από την αρχή δεν αντιµετωπίστηκε ενιαία το πρόβληµα της αντιµετώπισης της ρύπανσης (στόχο που έρχεται να υλοποιήσει η 96/61/ΕC), τα σηµειούµενα επίπεδα εκποµπών δεν υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία. Η πραγµατικότητα αυτή µπορεί και να σηµατοδοτεί την απαρχή µιας νέας περιόδου όπου η χηµική βιοµηχανία θα κάνει αποφασιστική στροφή στον τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος. Οµάδα µελέτης ρ. Ν. Βασιλάκος, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ. Οικονοµίδης, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ Π. Τριανταφυλλόπουλος, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ Ν. Σελλάς, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, Υγιεινολόγος Μηχανικός ΥΣΑ Κ. Κορυζή, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜsC Περιβαλλοντική ιαχείριση Σ. Σεϊµανίδης, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σ. Παπαγεωργίου Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜsC Περιβαλλοντική Μηχανική A. ηµοπούλου Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜsC Περιβαλλοντική ιαχείριση Ι. Γιακουµάτος, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ 14

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤ ΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ - Κ.ΚΡΕΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Αλυσίδα Υγροποιημένου Η "αλυσίδα" του LNG Εξόρυξηξ Μεταφορά μέσω αγωγών στις εγκαταστάσεις υγροποίησης Υγροποίηση η Αποθήκευση σε κρυογενικές δεξαμενές Φόρτωση στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Επιχείρηση αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ένα από τα µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανίες σχετίζεται µε το κόστος απόρριψης εξαντληµένων διαλυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Στατιστικά στοιχεία διαχείρισης 2004-2007 Ροή μεταχειρισμένων ελαστικών ΣΥΛΛΟΓΗ Σημεία συλλογής ΜΕΤΑΦΟΡΑ Logistic Operator

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS

LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS Ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω χρησιμοποίησης, των οινοποιητικών αποβλήτων: Παραγωγή φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» Βιοµηχανικό Συγκρότηµα στο Αχλάδι Φθιώτιδας Στο µέσον της Εθνικής Οδού Αθήνας Θεσσαλονίκης Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Μαΐου 2015 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Απομάκρυνσηφωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή της Ε.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία

Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία Ενότητα 10 Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία 10.1 Εισαγωγή: απόβλητα και αρχές καθαρής τεχνολογίας. Το κύριο πρόβλημα αναφορικά με τη σχέση άμεσης παραγωγικής διαδικασίας-περιβάλλοντος είναι οι εκροές της

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα