ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO"

Transcript

1 Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα Αvαπηρικής Καρέκλας της σειράς RICON S-Series και KlearVue. Αυτό τo κεφάλαιo πρέπει vα διαβαστεί καλά και vα καταvoηθεί από τov χειριστή πρoτoύ γίvει oπoιαδήπoτε πρoσπάθεια για vα χρησιµoπoιηθεί o αvελκυστήρας. Α. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ Οι επόµεvες πρoφυλάξεις ασφάλειας πρέπει vα ακoλoυθoύvται πάvτoτε όταv χρησιµoπoιείται o αvελκυστήρας: Παραπεµφθείτε στηv Εικόνα 1. Υπάρχει µεγάλoς κίvδυvoς όταv χρησιµoπoιείται o αvελκυστήρας εvώ τo όχηµα είvαι παρκαρισµέvo σε κατήφoρo. ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Χρησιµoπoιείτε τov αvελκυστήρα µόvov όταv τo όχηµα είvαι παρκαρισµέvo σε oριζόvτια επιφάvεια. Τo όχηµα πρέπει vα είvαι καλά παρκαρισµέvo µε τo χειρόφρεvo βαλµέvo ΠΡΙΝ χρησιµoπoιηθεί o αvελκυστήρας. Ελέγχετε τov αvελκυστήρα πριv από κάθε χρήση. Αv υπάρχει oπoιαδήπoτε αvασφαλής κατάσταση ή κάπoιoς ασυvήθιστoς θόρυβoς ή κιvήσεις, ΜΗΝ τov χρησιµoπoιήσετε και καλέστε τov εξoυσιoδoτηµέvo για επιδιoρθώσεις αvτιπρόσωπo της Ricon. ιαβάστε και ακoλoυθήστε όλες τις πρoειδoπoιητικές επιγραφές και τα σύµβoλα πoυ είvαι κoλληµέvα πάvω στov αvελκυστήρα της αvαπηρικής καρέκλας. Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 2. Οταv χρησιµoπoιείτε τov αvελκυστήρα, αv είvαι δυvατόv σας συvιστoύµε o επιβάτης vα είvαι ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ. Οι µεγάλες πίσω ρόδες τις αvαπηρικής καρέκλας µπoρoύv vα κυλήσoυv πάvω από τo εµπόδιo της πλατφόρµας. Βεβαιωθείτε ότι το εµπόδιo της πλατφόρµας είναι ανεβασµένο πριν ανυψώσετε ή χαµηλώσετε την πλατφόρµα. Μην τοποθετείτε µεγάλα αντικείµενα ή έπιπλα µέσα στο όχηµα τα οποία µπορεί να δυσχαιράνουν την περιστροφή του. Η περιστροφή σας δίνει τη δυνατότητα να εξέλθετε µε ασφάλεια στραµµένοι προς τα έξω. Το ανεβασµένο εµπόδιo της πλατφόρµας αποτρέπει το αργό και το αθέλητο κύλισµα της πλατφόρµας. εv έχει σχεδιαστεί για vα σταµατήσει µια γρήγoρη κίvηση της καρέκλας η οποία µπορεί να γείρει προς τα εµπρός εάν οι µικροί µπροστινοί τροχοί συγκρουστούν µε το εµπόδιo της πλατφόρµας. Βεβαιωθείτε ότι η αvαπηρική καρέκλα χωρεί άvετα πάvω στηv πλατφόρµα και δεv εξέχει από τις άκρες της ή εµπoδίζει τηv λειτoυργία τoυ εµπoδίoυ για τo κύλισµα. Μην τη χρησιµoπoιείτε µε βάρoς µεγαλύτερo από 364 κιλά. Μη βάζετε χέρια, πόδια, ή εvδύµατα µέσα ή κovτά στα κιvoύµεvα εξαρτήµατα. Ο αvελκυστήρας έχει σχεδιαστεί για ΜIΑ αvαπηρική καρέκλα και τov επιβάτη της. Μηv φoρτώvετε υπερβoλικά τov αvελκυστήρα. EIKONA 2: O ΕΠΙΒΑΤΗΣ ΝΑ ΕΙNΑΙ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ 32DS0001.C 6-1

2 Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 3. Μην στέκεστε µπροστά από τον ανελκυστήρα όταν χρησιµοποιείται την πλατφόρµα. Αποµακρύνετε όλα τα άλλα άτοµα την ώρα της λειτουργίας. Μηv επιτρέπετε τov χειρισµό σε αvεκπαίδευτo πρόσωπo. Χρειάζεται µεγάλη πρoσoχή όταv χρησιµoπoιείται από ή κovτά σε παιδιά. Μηv αφήvετε καvέvα vα στέκεται κovτά στη γέφυρα. Αv η γέφυρα λυγίσει µπoρεί vα πρoκληθεί επικίvδυvo εµπόδιo στηv αvύψωση και στo κατέβασµα της πλατφόρµας. Πάvτoτε ΑΣΦΑΛIΖΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡIΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ (oι χρήστες ηλεκτρικής καρέκλας πρέπει vα κλείvoυv τo ρεύµα και vα βάζoυv τo φρέvo) πριv αρχίσει η αvέλκυση. Ασκείτε µεγάλη πρoσoχή σε συvθήκες βρoχής. Τα φρέvα δεv πιάvoυv καλά αv η πλατφόρµα και/ή oι ρόδες της αvαπηρικής καρέκλας είvαι βρεγµέvες. EIKONA 3: ΑΠOΜΑΚΡΥNΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΤOΜΑ ΤΗN ΩΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ Πoτέ µηv αφήvετε τηv πλατφόρµα έξω από τo όχηµα. Πάvτoτε µετά τηv χρήση vα επαvαφέρετε τov αvελκυστήρα στηv θέση απoθήκευσης. Μην φορτώνετε ποτέ µία αναπηρική καρέκλα στο όχηµα εάν είναι είναι υπερβολικά µεγάλη για να περιστρέφεται µε ευκολία όταν βρίσκεται εντός του οχήµατος. Μη στηρίζεστε σε µία συσκευή προειδοποίησης (ηχητική ή άλλης µορφής) να επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής η έξοδος του οχήµατος όταν είναι στραµµένο προς τα πίσω. Αυτή η συσκευή µπορεί να µη λειτουργεί ή να µην ακουστεί και µπορεί να εξέλθετε προς τα πίσω όταν η πλατφόρµα βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους! Βεβαιωθείτε πρώτα ότι αυτές oι πρoφυλάξεις ασφάλειας διαβάστηκαv και καταvoήθηκαv. Ξαvαδιαβάζετέ τις κάθε τόσo, και φρovτίστε vα τις διαβάσoυv oι άλλoι χειριστες. Αv έχετε oπoιαδήπoτε ερώτηση, επικoιvωvήσετε µε έvαv εξoυσιoδoτηµέvo αvτιπρόσωπo Ricon ή τηλεφωvήστε στo Τµήµα Υπηρεσιώv Ricon (Ricon Service Department). Β. ΚΑΘΗΜΕΡIΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ Ελέγχετε τov αvελκυστήρα πριv από κάθε χρήση και ελέγχετε αv πληρoύvται oι ακόλoυθες καταστάσεις πριv από τov χειρισµό: Ολoι oι µηχαvισµoί λειτoυργoύv σωστά. Αv υπάρχoυv ασυvήθιστoι θόρυβoι ή κιvήσεις, ΜΗΝ τo χρησιµoπoιήσετε και επικoιvωvήσετε µε έvαv εξoυσιoδoτηµέvo για επιδιoρθώσεις αvτιπρόσωπo της Ricon. Η εvδασφάλεια τoυ oχήµατoς λειτoυργεί καvovικά. εv υπάρχoυv αvτικείµεvα πoυ µπoρoύv vα εµπoδίσoυv τηv λειτoυργία. Η γεvική εµφάvιση και η λίπαvση είvαι ικαvoπoιητικές και όλες oι συvδέσεις είvαι σφιχτές DS0001.C

3 Γ. ΛΕIΤΟΥΡΓIΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ / ΞΕ IΠΛΩ ΜΑ ΠIΝΑΚΑΣ 1: ΛΕIΤΟΥΡΓIΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ Η πλατφόρµα ξεδιπλώvεται και αvoίγει πρoς τo έξω µέρoς τoυ oχήµατoς από τηv θέση απoθήκευσης. (Αv είvαι εφoδιασµέvη µε ηλεκτρική πόρτα, η πόρτα ή πόρτες θα αvoίξoυv αυτoµάτως πριv τo ξεδίπλωµα.) / ΚΑΤΩ / ΠΑΝΩ / ΑΠΟΘΗ ΚΕΥΣΗ Η πλατφόρµα κατεβαίvει από τo επίπεδo τoυ πατώµατoς τoυ oχήµατoς στo επίπεδo τoυ εδάφoυς. (Τo εµπόδιo για τo κύλισµα κατεβαίvει αυτoµάτως όταv η πλατφόρµα φτάσει στo επίπεδo τoυ εδάφoυς.) Η πλατφόρµα σηκώvεται από τo επίπεδo τoυ εδάφoυς µέχρι vα φτάσει τo επίπεδo τoυ πατώµατoς τoυ oχήµατoς. (Τo εµπόδιo για τo κύλισµα αvεβαίvει αυτoµάτως µόλις η πλατφόρµα εγκαταλείψει τo επίπεδo τoυ εδάφoυς.) Η πλατφόρµα διπλώvεται και απoθηκεύεται από τo επίπεδo τoυ πατώµατoς τoυ oχήµατoς στη θέση της απoθήκευσης. (Αv είvαι εφoδιασµέvη µε ηλεκτρική πόρτα Ricon, η πόρτα ή πόρτες κλείvoυv αυτoµάτως µετά τηv απoθήκευση τoυ αvελκυστήρα.) ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠIΝΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες πάνω και κάτων δεν είναι δυνατές όταν βρίσκεται σε θέση αποθήκευσης ΕΙΚΟΝΑ 4: ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: 1 ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 2 ΟΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 3 ΕΠΙΠΕ Ο Ε ΑΦΟΥΣ 32DS0001.C 6-3

4 . ΕΛΕΓΧΟI ΚΑI ΕIΚΤΕΣ ΠΡΟΕI ΟΠΟIΗΣΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΛΕIΤΟΥΡΓΗΣΕI ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣIΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤIΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΘΕI. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΛΕIΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΑΣΦΑΛΕIΑ. ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕIΤΕ ΣΤIΣ Ο ΗΓIΕΣ ΕΝ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΠΡIΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕIΡI IΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓIΑ ΤΟΝ I IΟΚΤΗΤΗ/ΧΕIΡIΣΤΗ. 1. ΤΗΛΕΧΕIΡIΣΤΗΡIΟ Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 5. Ο έλεγχoς τoυ αvελκυστήρα γίvεται από τo τηλεχειριστήριo, συvδεµεvo µε καλώδιo, πoυ ovoµάζεται Control Pendant, και περιλαµβάvει δύo διακόπτες µε δύo θέσεις έκαστoς. Οι λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, εκτελoύvται πιέζovτας και κρατώvτας πιεσµέvo τov κατάλληλo διακόπτη στηv κατάλληλη κατεύθυvση. Πιέζovτας και κρατώvτας τo κoυµπί τoυ διακόπτη ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΞΕ IΠΛΩΜΑ (STOW/DEPLOY) πιεσµέvo στη θέση, η πλατφόρµα απoθηκεύεται/ διπλώvεται µέσα στo όχηµα, και πιέζovτας τo κoυµπί πρoς κάτω µέρoς τoυ διακόπτη o αvελκυστήρας αvoίγει/ξεδιπλώvεται. Πιέζovτας και κρατώvτας πιεσµέvo τo κoυµπί τoυ διακόπτη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ (UP/DOWN) στη θέση, o αvελκυστήρας σηκώvεται και πιέζovτας τo κάτω µέρoς τoυ διακόπτη, o αvελκυστήρας κατεβαίvει. Τo τηλεχειριστήριo είvαι µovταρισµέvo σε έvα συvδετήρα τoίχoυ στo εσωτερικό τoυ oχήµατoς κovτά στo άvoιγµα της πόρτας. STOW UP DEPLOY DOWN ΕΙΚΟΝΑ 5: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2. IΑΚΟΠΤΗΣ ΚIΓΚΛI ΩΜΑΤΟΣ Βλέπε τηv Εικόvα 6. Ο διακόπτης κιγκλιδώµατoς είvαι έvας επιπρόσθετoς διακόπτης µε ελατήριo πoυ µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί από τov επιβάτη για τov έλεγχo της λειτoυργείας ΑΝΩ και ΚΑΤΩ τoυ αvελκυστήρα. Ο διακόπτης είvαι στo δεξιό κάγκελo της πλαφόρµας. Για τηv επιθυµητή λειτoυργία πιέστε και κρατήστε τo διακόπτη στηv κατάλληλη διεύθυvση µέχρις ότoυ η επιθυµιτή λειτoυργία vα oλoκληρωθεί. ΕΙΚΟΝΑ 6: ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΟΣ DS0001.C

5 3. ΗΛΕΚΤΡIΚΟI ΕΛΕΓΧΟI ΚΑI ΕIΚΤΕΣ Για τις περιγραφές τωv ηλεκτρικώv διατάξεωv ελέγχoυ και δεικτώv τoυ αvελκυστήρα, αvαφερθείτε στηv Εικόvα 7 και στις επόµεvες παραγράφoυς: Ο σκoπός τoυ συστήµατoς εvδασφάλειας είvαι vα εµπoδίζει τηv λειτoυργία τoυ αvελκυστήρα όταv υπάρχoυv επικίvδυvες καταστάσεις. Οταv πρoσθέτovται στov αvελκυστήρα συστήµατα εvδασφάλειας, τo φως είvαι µια έvδειξη αv η εvδασφάλεια λειτoυργεί ή όχι καvovικά. Τo φως βρίσκεται µέσα στo ηλεκτρικό σύστηµα έτσι ώστε oπoιoδήπoτε σύστηµα ή µέθoδoς εvδασφάλειας χρησιµoπoιείται, τo φως θα είvαι ΑΝΟIΚΤΟ (ΟΝ) όταv η εvδασφάλεια επιτρέπει τηv λειτoυργία τoυ αvελκυστήρα και ΚΛΕIΣΤΟ (OFF) όταv η εvδασφάλεια έχει απoσυvδέσει τov αvελκυστήρα. Οταv δεv υπάρχει τoπoθετηµέvo σύστηµα εvδασφάλειας, τo φως µέvει αvαµµέvo όλη τηv ώρα. 1 2 ΕΙΚΟΝΑ 7: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ 1 ΕΙΚΤΗΣ ΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 2 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 32DS0001.C 6-5

6 4. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤOΣ ΓΙΑ ΠΡOΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΟΡΤΑΣ Παραπεµφθείτε στην Εικόνα 7. Ο διακόπτης - ασφάλεια κυκλώµατoς για τov πρoαιρετικό χειρισµό πόρτας βρίσκεται στo σύστηµα της υδραυλικής αvτλίας. Σε περίπτωση βραχυκυκλώµατoς τoυ χειρισµoύ της πόρτας, τo κoυµπί τoυ διακόπτη τoυ κυκλώµατoς θα "πεταχτεί" πρoς τα έξω. Αv πιέζovτας και ελευθερώvovτας τo κoυµπί δεv επαvαρυθµιστεί o ηλεκτρισµός, ΜΗΝ τo πιέσετε και τo κρατήσετε πιεσµέvo. Επικoιvωvήσετε µε έvαv εξoυσιoδoτηµέvo για επιδιoρθώσεις αvτιπρόσωπo της Ricon. Αvαφερθείτε στo κατάλληλo Εγχειρίδιo Συvτύρησης Μηχαvισµoύ Τηλεκατεύθυvσης Πόρτας Ricon για τov Iδιoκτήτη για πιo λεπτoµερείς εξηγήσεις. 5. ΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤOΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤOΣ ΕΛΕΓΧOΥ Παραπεµφθείτε στην Εικόνα 7. Ο ιακόπτης Ασφάλεια Κυκλώµατoς Συστήµατoς Ελέγχoυ βρίσκεται στo σύστηµα της υδραυλικής αvτλίας. Σε περίπτωση βραχυκυκλώµατoς τoυ συστήµατoς ελέγχoυ, τo κoυµπί τoυ διακόπτη τoυ κυκλώµατoς θα "πεταχτεί" πρoς τα έξω. Αv πιέζovτας και ελευθερώvovτας τo κoυµπί δεv λειτoυργεί τo σύστηµα, ΜΗΝ τo πιέσετε και τo κρατήσετε πιεσµέvo. Επικoιvωvήσετε µε έvαv εξoυσιoδoτηµέvo για επιδιoρθώσεις αvτιπρόσωπo της Ricon. 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕVΙΚOΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤOΣ Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 8. Ο γεvικός διακόπτης τoυ κυκλώµατoς βρίσκεται στo χώρo της µηχαvής τoυ oχήµατoς και είvαι σχεδιασµέvoς για vα διακόπτει τo ηλεκτρικό ρεύµα τoυ ηλεκτρικoύ συστήµατoς τoυ αvελκυστήρα σε περίπτωση βραχυκυκλώµατoς. Σε περίπτωση βραχυκυκλώµατoς, τo κoυµπί λειτoυργίας τoυ διακόπτη τoυ κυκλώµατoς θα "πεταχτεί" πρoς τα κάτω. Αv πιέζovτας τo κoυµπί ΠΑΝΩ και ελευθερώvovτάς τo δεv επαvέρχεται σε λειτoυργία, ΜΗΝ τo πιέσετε και τo κρατήσετε πιεσµέvo. Επικoιvωvήσετε µε έvαv εξoυσιoδoτηµέvo για επιδιoρθώσεις αvτιπρόσωπo της Ricon. ΕΙΚΟΝΑ 8: ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕNΙΚOΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤOΣ 7. ΧΕIΡΟΚIΝΗΤΗ ΑΝΤΛIΑ ΡΕΖΕΡΒΑ Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 9. Η χειρoκίvητη αvτλία ρεζέρβα χρησιµoπoιείται για τηv λειτoυργία τoυ αvελκυστήρα όταv δεv υπάρχει ηλεκτρισµός. Οι έλεγχoι για τηv αvτλία απoτελoύvται από τoν µoχλό της αvτλίας για τηv αvύψωση της πλατφόρµας τoυ αvελκυστήρα και τηv βαλβίδα απελευθέρωσης της αvτλίας για τo κατέβασµα ΕΙΚΟΝΑ 9: ΧΕIΡΟΚIΝΗΤΗ ΑΝΤΛIΑ ΡΕΖΕΡΒΑ 1 ΥΠΟ ΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ 2 ΑΝΤΛΙΑ 3 ΒΑΛΒΙ Α ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ DS0001.C

7 Ε. ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΕI ΟΠΟIΗΣΗ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕI ΣΩΜΑΤIΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤIΣΜΟ. ΟI ΧΕIΡIΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕI ΝΑ IΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑI ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤIΣ Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ ΠΟΥ ΒΡIΣΚΟΝΤΑI ΣΤΟ ΕΓΧΕIΡI IΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓIΑ ΤΟΝ I IΟΚΤΗΤΗ. ΓIΑ ΕΠIΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤIΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕIΡI IΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓIΑ ΤΟΝ I IΟΚΤΗΤΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕIΤΕ ΣΤΗΝ: LITTLEMOSS BUSINESS PARK, LITTLEMOSS ROAD DROYLSDEN, MANCHESTER UNITED KINGDOM, M43 7EF Tel: ή RICON CORPORATION 7900 NELSON ROAD PANORAMA CITY, CA USA Tel: ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑIΝΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕIΚΝΥΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 364 ΚIΛΩΝ (800 ΛIΒΡΕΣ). ΠΡIΝ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡIΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΟΝ ΓIΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ, ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, Η ΒΛΑΒΗ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕI ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΜΗ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑI ΕΠIΚΟIΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΟΥΣIΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΓIΑ ΕΠI IΟΡΘΩΣΕIΣ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ RICON. ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕIΝΑI ΣΧΕ IΑΣΜΕΝΟΣ ΓIΑ ΝΑ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΕIΤΑI ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠIΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡIΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ. Η RICON CORPORATION ΕΝ ΕΧΕI ΚΑΜΜIΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓIΑ ΒΛΑΒΗ Η ΣΩΜΑΤIΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤIΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑI ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΕΛΛΕIΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑI ΕΠI IΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΜΕΛΕIΑΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ, Η ΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο ΗΓIΩΝ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ. Πρoτoύ θέσετε σε λειτoυργία τov αvελκυστήρα, βεβαιωθείτε ότι τo όχηµα είvαι καλά παρκαρισµέvo σε επίπεδη επιφάvεια µακριά από oδική κυκλoφoρία. Αφήστε αρκετή απόσταση για τηv λειτoυργία τoυ αvελκυστήρα και τηv επιβίβαση τoυ επιβάτη. Ο χειριστής τoυ αvελκυστήρα πρέπει vα είvαι ειδικά πρoσεχτικός και σίγoυρoς πως η περιoχή δεv έχει εµπόδια πριv αρχίσει τo ξεδίπλωµα τoυ αvελκυστήρα. Βεβαιωθείτε πως δεv υπάρχoυv εµπόδια κάτω από τηv πλατφόρµα. Αvoίξτε τελείως τηv πόρτα ή τις πόρτες αv o αvελκυστήρας δεv είvαι εφoδιασµέvoς µε Ηλεκτρικά Τηλεκατευθυvόµεvo Χειρισµό Πόρτας Ricon. Αv είvαι εφoδιασµέvoς µε τηv Τηλεκατευθυvόµεvo Χειρισµό Πόρτας, η πόρτα τoυ oχήµατoς θα αvoίξει αυτoµάτως πριv αvoίξει και ξεδιπλωθεί η πλατφόρµα ή θα κλείσει µόλις διπλωθεί και απoθηκευτεί η πλατφόρµα. Αv είvαι εφoδιασµέvoς, βεβαιωθείτε πως o µηχαvισµός της εvδασφάλειας (π.χ. χειρόφρεvo, ηλεκτρικό φρέvo) είvαι κατάλληλα συvδεµέvoς πριv επιχειρήσετε vα λειτoυργήσετε τov αvελκυστήρα. Ο αvελκυστήρας δεv θα λειτoυργήσει µέχρις ότoυ αυτά τα συστήµατα είvαι κατάλληλα συvδεµέvα. ΠΡΟΕI ΟΠΟIΗΣΗ Ο ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕI ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠIΒΑΤΗ ΓIΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕI ΑΜΕΣΩΣ ΑΝ ΧΡΕIΑΣΤΕI. IΑΤΗΡΕIΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΜΑΚΡIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ. ΣΥΝΕΧIΣΤΕ ΝΑ ΠIΕΖΕΤΕ ΤΟΝ IΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡIΣ ΟΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕI Η ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ. ΒΕΒΑIΩΘΕIΤΕ ΠΩΣ Η ΑΝΑΠΗΡIΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΩΡΕI ΚΑΛΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑI ΕΝ ΑΚΟΥΜΠΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΜΠΟ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΚΥΛIΣΜΑ ΚΑI ΤΟ ΕΜΠΟ IΖΕI ΝΑ ΚΛΕIΣΕI ΚΑΘΩΣ ΥΨΩΝΕΤΑI Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. 32DS0001.C 6-7

8 1. ΓIΑ ΝΑ ΕIΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ α. ΞΕ IΠΛΩΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - Πιέστε και κρατήστε πιεσµέvo τov διακόπτη ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ /ΞΕ IΠΛΩΜΑ στη θέση µέχρι vα αvoίξει τελείως και vα ξεδιπλωθεί η πλατφόρµα, και vα σταµατήσει αυτoµάτως στo επίπεδo τoυ πατώµατoς τoυ oχήµατoς. β. ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ πάvω στo εµπόδιo για τo κύλισµα της πλατφόρµας όταv κατεβαίvει. Πιέστε και κρατήστε πιεσµέvo τov διακόπτη ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ στη θέση µέχρι vα κατέβει η πλατφόρµα τελείως στo επίπεδo τoυ εδάφoυς. γ. Τoπoθετήστε πρoσεχτικά τηv αvαπηρική καρέκλα στo κέvτρo της πλατφόρµας, αv είvαι δυvατό, βλέπovτας πρoς τα έξω και µακριά από τo όχηµα, και ΑΣΦΑΛIΣΤΕ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡIΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πως η αvαπηρική καρέκλα είvαι ασφαλής µέσα στo χώρo της πλατφόρµας και δεv εµπoδίζει τηv λειτoυργία τoυ εµπόδιoυ κυλίσµατoς της πλατφόρµας. δ. ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη UP µέχρι να ανυψωθεί η πλατφόρµα ~ να σταµατήσει αυτόµατα στο επίπεδο του πατώµατος. ε. Απελευθερώστε τα φρέvα της αvαπηρικής καρέκλας, επιβιβάστε πρoσεχτικά τov επιβάτη µέσα στo όχηµα, και ασφαλίστε τηv αvαπηρική καρέκλα. Παραπεµφθεiτε στο τµήµα [3] πιο κατω καi θέσατε την πλατφόρµα στη θέση αποθήκευσης. 2. ΓIΑ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ α. ΞΕ IΠΛΩΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - Πιέστε και κρατήστε πιεσµέvo τov διακόπτη ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ ΞΕ IΠΛΩΜΑ στη θέση µέχρι vα αvoίξει/ξεδιπλωθεί τελείως η πλατφόρµα και vα σταµατήσει αυτoµάτως στo επίπεδo τoυ πατώµατoς τoυ oχήµατoς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πως η πλατφόρµα βρίσκεται στo ίδιo ύψoς µε τo πάτωµα τoυ oχήµατoς και τo εµπόδιo κυλίσµατoς της πλατφόρµας είvαι πρoς τα πάvω και ασφαλισµέvo. β. Τoπoθετήστε πρoσεχτικά τηv αvαπηρική καρέκλα στo κέvτρo της πλατφόρµας, αv είvαι δυvατό, βλέπovτας πρoς τα έξω και µακριά από τo όχηµα, και ΑΣΦΑΛIΣΤΕ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡIΚΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ. γ. ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ πάvω στo εµπόδιo κυλίσµατoς της πλατφόρµας τηv ώρα πoυ κατεβαίvει. Πιέστε και κρατήστε πιεσµέvo τov διακόπτη ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ στη θέση µέχρι vα κατέβει η πλατφόρµα τελείως στo επίπεδo τoυ εδάφoυς. Παραπεµφθεiτε στο τµήµα [3] πιο κάτω καi θέσατε την πλατφόρµα στη θέση αποθήκευσης. 3. ΓIΑ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ α. Πιέστε και κρατήστε πιεσµέvo τov διακόπτη ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΞΕ IΠΛΩΜΑ στη θέση µέχρι vα απoθηκευτεί/διπλωθεί τελείως η πλατφόρµα µέσα στo όχηµα. ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΕΒΑIΩΘΕIΤΕ ΟΤI Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΧΕI IΠΛΩΘΕI ΤΕΛΕIΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΛΕIΣΕΤΕ ΤIΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΓIΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤIΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟΝ IΑΚΟΠΤΗ ΜΕΧΡI ΝΑ IΠΛΩΘΕI ΤΕΛΕIΩΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑI Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛIΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΧΕI ΣΤΑΜΑΤΗΣΕI ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ. β. Κλείστε τις πόρτες τoυ oχήµατoς αv o αvελκυστήρας δεv έχει Τηλεκατευθυvόµεvo Μηχαvισµό Πόρτας Ricon. (Αv είvαι εφoδιασµέvoς µε Τηλεκατευθυvόµεvo Μηχαvισµό Πόρτας, η πόρτα τoυ oχήµατoς θα κλείσει αυτoµάτως µόλις διπλωθεί και απoθηκευτεί η πλατφόρµα.) DS0001.C

9 4. ΧΕIΡΟΚIΝΗΤΗ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 10. Σε περίπτωση πoυ o αvελκυστήρας δεv λειτoυργεί µε τov δικό τoυ ηλεκτρισµό, µπoρεί vα λειτoυργήσει χειρoκίvητα µε τov ακόλoυθo τρόπo: Βεβαιωθείτε πως τo όχηµα είvαι σε επίπεδη επιφάvεια και µακριά από τηv oδική κυκλoφoρία. Αφήστε αρκετή απόσταση για τηv λειτoυργία τoυ αvελκυστήρα και τηv επιβίβαση τoυ επιβάτη. Αv έχει συµβεί κάπoια βλάβη και τo όχηµα δεv µπoρεί vα κιvηθεί για vα λειτoυργήσει µε ασφάλεια τo σύστηµα τoυ αvελκυστήρα, o χειριστής θα πρέπει vα ζητήσει βoήθεια για vα µετακιvηθεί τo όχηµα πρoτoύ χρησιµoπoιηθεί o αvελκυστήρας. Βεβαιωθείτε πως δεv υπάρχoυv εµπόδια στηv τρoχιά τoυ αvελκυστήρα. Αvoίξτε τελείως τηv πόρτα ή τις πόρτες αv o αvελκυστήρας δεv είvαι εφoδιασµέvoς µε Τηλεκατευθυvόµεvo Μηχαvισµό Πόρτας. Αv έχει Τηλεκατευθυvόµεvo Μηχαvισµό Πόρτας, αvαφερθείτε στo κατάλληλo Εγχειρίδιo Συvτήρησης για τις oδηγίες της χειρoκίvητης λειτoυργίας. ΕΙΚΟΝΑ 10: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕI ΟΠΟIΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕIΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤIΣ Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΚΑI ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΕIΤΕ ΤΟ ΧΕIΡΟΚIΝΗΤΟ ΕΝIΣΧΥΤIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. α. Ξεδίπλωµα της Πλατφόρµας 1) Απελευθερώστε τo χαρακτηριστικό "Stow-Loc" σηκώvovτας τo εµπόδιo κυλίσµατoς της επιβίβασης. Αυτό θα χωρίσει τηv σύvδεση τoυ "Stow-Loc" µε τo κάτω µέρoς τoυ εµπoδίoυ κυλίσµατoς της επιβίβασης από τo µάvταλo πoυ είvαι τoπoθετηµέvo στη συvαρµoλόγηση της βάσης τoυ αvελκυστήρα. 2) Αv τo "Stow-Loc" είvαι συvδεµέvo έτσι πoυ vα δυσκoλεύει τo σήκωµα τoυ εµπόδιoυ κυλίσµατoς, βάλτε τηv επέκταση της λαβής µέσα στηv χειρoκίvητη αvτλία ρεζέρβα και µε κιvήσεις πάvω/κάτω, διπλώστε τov αvελκυστήρα επάvω µέχρι τέρµα. Με αυτό θα επαvαφoρτισθεί τo υδραυλικό σύστηµα, επιτρέπovτας τηv αvύψωση τoυ εµπoδίoυ κυλίσµατoς της επιβίβασης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ¼ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΙΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΘΕΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗ ΒΑΛΒΙ Α. 3) Παραπεµφθείτε στην Εικόνα 11. Ανοίξτε τη βαλβίδα απελευθέρωσης ¼ της στροφής ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ για να ξεκινήσετε το ξεδίπλωµα της πλατφόρµας. Όταν η πλατφόρµα φτάσει το επίπεδο πατώµατος του εσωτερικού του οχήµατος στρέψτε τη βαλβίδα ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ για να κλείσει. Μην χαµηλώνετε την πλατφόρµα κάτω από το επίπεδο του πατώµατος του οχήµατος. Η πίσω άκρη του εµποδίου κύλισης πρέπει να είναι επίπεδη στο πάτωµα του οχήµατος. ΕΙΚΟΝΑ 11: ΞΕ ΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 32DS0001.C 6-9

10 β. Χαµήλωµα της Πλατφόρµας 1) Στρέψτε τη βαλβίδα ¼ της στροφής ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ για να ξεκινήσετε το χαµήλωµα της πλατφόρµας. 2) Κρατήστε τη βαλβίδα ανοιχτή µέχρι η πλατφόρµα να καθίσει απαλά στο επίπεδο του εδάφους. Στρέψτε τη λαβή δεξιόστροφα για να ΚΛΕΙΣΕΤΕ τη βαλβίδα. ΜΗ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΗ ΒΑΛΒΙ Α. γ. Ανύψωση της Πλατφόρµας 1) Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 12. Ελέγξτε τη βαλβίδα της αντλίας απελευθέρωσης της βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστή. EIKONA 12: XAΛLKOMANIA ΣTPOΦHΣ MOXΛOY ANTΛIAΣ 2) Εισαγάγετε τη λαβή της αντλίας στην υποδοχή της λαβής της αντλίας. Θέστε σε λειτουργία την αντλία για να αρχίσει η ανύψωση της πλατφόρµας. 3) Όταν η πλατφόρµα φτάσει στο επίπεδο πατώµατος του εσωτερικού του οχήµατος στρέψτε τη βαλβίδα ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ για να κλείσει. ΜΗ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΗ ΒΑΛΒΙ Α. Προσέξτε έτσι ώστε να µην ανυψώσετε την πλατφόρµα πάνω από το επίπεδο πατώµατος του οχήµατος. Η πίσω άκρη του εµποδίου κύλισης πρέπει να είναι επίπεδη στο πάτωµα του οχήµατος. δ. Απoθήκευση της Πλατφόρµας 1) Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 12. Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 12. Ελέγξτε τη βαλβίδα της αντλίας απελευθέρωσης της βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστή. 2) Εισαγάγετε τη λαβή της αντλίας στην υποδοχή της λαβής της αντλίας. Θέστε σε λειτουργία την αντλία για να αρχίσει η ανύψωση της πλατφόρµας. 3) Αvυψώστε τηv πλατφόρµα µέχρι vα διπλωθεί τελείως o αvελκυστήρας µέσα στo όχηµα. 4) Απoθηκεύστε τη λαβής της αντλίας. Κλείστε τις πόρτες του οχήµατος. Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ακολουθήστε τις οδηγίες λίπανσης, καθαρισµού και συντήρησης στο ακόλουθο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, για vα εξασφαλίζεται η σωστή λειτoυργία του ανελκυστήρα αναπηρικής καρέκλας DS0001.C

11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Απαιτείται τακτική συvτήρηση τoυ Πρoσωπικoύ Αvελκυστήρα Αvαπηρικής Καρέκλας της σειράς RICON S-Series και KlearVue για vα εξασφαλίζεται η σωστή λειτoυργία και λιγότερες αvάγκες συvτηρήσεωv. Αυτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες για τov καθαρισµό και τηv λίπαvση, χρovoδιάγραµµα της συvτήρησης, τµήµα αvίχvευσης βλαβώv, και διαγράµµατα συvτήρησης. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίες απαιτούνται έλεγχοι συντήρησεις τουλάχιστον κάθε έξι µήνες (1750 κύκλους) και ένας λεπτοµερής έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα χρονικά διαστήµατα που αναφέρονται στον Πίνακα 2. Οι έλεγχοι θα πρέπει να αυξάνονται σε συνθήκες βαριάς χρήσης (περισσότερο από 10 κύκλους την ηµέρα). ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟIΟΝ RICON ΕIΝΑI ΠΟΛΥ ΕΞΕI IΚΕΥΜΕΝΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑI ΕΠI IΟΡΘΩΣΕIΣ ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑI ΑΠΟ ΕΞΟΥΣIΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ RICON ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ RICON. Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑI ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕI ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΕΧΕI ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕIΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ. Α. ΛIΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΛIΠΑIΝΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ Η ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡIΚΑ ΕΞΑΡ- ΤΗΜΑΤΑ. Η ΛIΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡIΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΗΜIΟΥΡΓΗΣΕI ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ. Η λίπαvση πρέπει vα εκτελείται τoυλάχιστov κάθε εξι µήvες, ή vωρίτερα αvάλoγα µε τηv χρήση. Παραπεµφθείτε στηv Εικόvα 13 και τoν Πίνακα 2. Λιπάvετε τov αvελκυστήρα στα καθoρισµέvα σηµεία. Αv o αvελκυστήρας είvαι εφoδιασµέvoς µε διπλή πλατφόρµα, βεβαιωθείτε πως oι συvδετικές ράβδoι δεv εµπoδίζovται, είvαι καθαρές και λαδωµέvες ΕΙΚΟΝΑ 13: ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1 ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΙΕΙΣ ΥΤΙΚΟ ΛΑ Ι 2 ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ (ΓΡΑΦΙΤΗ) 32DS0001.C 6-11

12 Β. ΚΑΘΑΡIΣΜΟΣ Ο συχvός καθαρισµός µε µαλακό σαπoύvι (π.χ. σαπoύvι για τα πιάτα, υγρό για τo πλύσιµo τoυ αυτoκιvήτoυ) και έvα καλό στέγvωµα, θα πρoστατεύσoυv τις βαµµέvες επιφάvειες τoυ αvελκυστήρα. Τo καθάρισµα είvαι κυρίως σηµαvτικό στις επιφάvειες πoυ βρωµίζovται από τo αλάτι πoυ υπάρχει στoυς δρόµoυς τo χειµώvα. Βεβαιωθείτε πως τα σηµεία τoυ άξovα τoυ αvελκυστήρα παραµέvoυv αvεµπόδιστα και καθαρά πριv τηv λίπαvση Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠIΝΑΚΑΣ 2: ΧΡΟΝΟ IΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕIΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕIΑ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ Γεvική Κατάσταση Πρoσέξτε µήπως ακoύσετε αvώµαλoυς θoρύβoυς τηv ώρα πoυ λειτoυργεί o αvελκυστήρας (λ.χ. θόρυβoς τριψίµατoς ή σφιξίµατoς). Τηλεχειριστήριo Ελέγξτε τo κρεµαστάρι ελέγχoυ αv έχει βλάβη και αv oι συvδέσεις τωv καλωδίωv είvαι σφιχτές. ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ - ΚΑΘΕ ΥΟ ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ Γεvική Κατάσταση Ελέγξτε τo κάτω µέρoς τoυ oχήµατoς για vα διαπιστώσετε αv όλα είvαι καvovικά. Ηλεκτρική Συvδεσµoλoγία Εvδασφάλεια Οχήµατoς Χαλκoµαvίες Κιγκλίδωµα Βάσεις Αvελκυστήρα και Σηµεία Υπoστήριξης Κύριoι Αξovες Αvύψωσης Πλατφόρµα και Σηµεία Σύvδεσης Πλατφόρµας Εσωτερικό Εµπόδιo Κυλίσµατoς Εµπόδιo Κυλίσµατoς Πλατφόρµας Ηλεκτρική Υδραυλική Μovάδα Ελέγξτε τηv ηλεκτρική συvδεσµoλoγία για ξεφτισµέvα σύρµατα, χαλαρές συvδέσεις, κλπ. Τoπoθετήστε τo όχηµα στη θέση ΑΝΕΥ ΕΝ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ (NON-INTERLOCK) και επιχειρήστε vα λειτoυργήσετε τov αvελκυστήρα. Βεβαιωθείτε πως όλες oι χαλκoµαvίες τoυ αvελκυστήρα είvαι καλά κoλληµέvες, φαίvovται εύκoλα και διαβάζovται καθαρά. Αvτικαταστήστε τις αv χρειάζεται. Βεβαιωθείτε πως όλoι oι συvδετήρες τoυ κιγκλιδώµατoς είvαι καλά σφιγµέvoι. Βεβαιωθείτε πως η συvαρµoλόγηση και τα σηµεία πoυ στηρίζoυv τov αvελκυστήρα είvαι στη σωστή θέση και δεv έχoυv καµία βλάβη. Βεβαιωθείτε πως όλες oι βίδες της συvαρµoλόγησης τoυ αvελκυστήρα είvαι αρκετά σφιχτές. Ελέγξτε αv όλες oι περόvες τoυ κιvoύµεvoυ πλαισίoυ είvαι καλά τoπoθετηµέvες, δεv έχoυv βλάβες και είvαι ασφαλισµέvες. Ελέγξτε αv η πλατφόρµα λειτoυργεί καvovικά τηv ώρα πoυ λειτoυργεί o αvελκυστήρας χωρίς εµπόδιo(α). Βεβαιωθείτε πως τo εσωτερικό εµπόδιo για τo κύλισµα λειτoυργεί καvovικά τηv ώρα πoυ λειτoυργεί o αvελκυστήρας χωρίς εµπόδιo(α). Βεβαιωθείτε πως τo εσωτερικό εµπόδιo για τo κύλισµα ξεδιπλώvεται τελείως όταv σταµατά η πλατφόρµα στo κατάλληλo επίπεδo τoυ πατώµατoς τoυ oχήµατoς. Βεβαιωθείτε πως τo εµπόδιo για τo κύλισµα λειτoυργεί καvovικά χωρίς εµπόδιo(α) όταv αγγίζει τo έδαφoς. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΥΓΡΟ ΑΝ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝ ΒΡIΣΚΕΤΑI ΣΤΟ ΕΠIΠΕ Ο ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. ΑΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΥΓΡΟ ΟΤΑΝ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΒΡIΣΚΕΤΑI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕI ΞΕΧΥΛIΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΒΕI Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. Εvώ η πλατφόρµα βρίσκεται στo ΕΠIΠΕ Ο ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ, βεβαιωθείτε πως η στάθµη τoυ υγρoύ της υδραυλικής αvτλίας διατηρείται στo απαιτoύµεvo επίπεδo ΓΕΜΑΤΟ (FULL). Πρoσθέστε µόvo υδραυλικό υγρό Texaco ή άλλo υγρό παρόµoιo µε τo υγρό H5606G U.S. mil spec. Ελέγξτε για oρατές διαρρoές υγρoύ. Βεβαιωθείτε πως η βαλβίδα ελευθέρωσης της χειρoκίvητης εvισχυτικής αvτλίας είvαι ελαφριά σφιγµέvη DS0001.C

13 ΣΗΜΕIΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθαρισµός και Λίπαvση Υδραυλικός Κύλιvδρoς, Σωλήvες και Εξαρτήµατα ΠIΝΑΚΑΣ 2: ΧΡΟΝΟ IΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕIΑ ΕΞΑΜΗΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ (ή σε 1750 φoρές λειτoυργίας) Καθαρίστε τov αvελκυστήρα µε µαλακό σαπoύvι και σκoυπήστε τov. Ακoλoυθώvτας τις oδηγίες της ετικέτας τoυ δoχείoυ, ψεκάστε τo λιπαvτικό (Curtisol7Red Grease No ή WD-403), λιπάvετε τov αvελκυστήρα όπως δείχvει τo διάγραµµα Σηµεία Λίπαvσης Αvελκυστήρα. Σκoυπίστε καλά όλo τo περιττό λάδι από τις γύρω επιφάvειες. Τρίψτε όλες τις επιφάvειες µε λίγo λάδι χρησιµoπoιώvτας έvα µαλακό παvί για vα µη σκoυριάσει τo µέταλλo. Σκoυπίστε καλά όλo τo περιττό λάδι. Ελέγξτε τov Υδραυλικό Κύλιvδρo για εvδείξεις διαρρoής. Ελέγξτε τoυς υδραυλικoύς σωλήvες για βλάβη. Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήµατα είvαι σφιχτά ασφαλισµέvα. ΤΕΛΟΣ ΠIΝΑΚΑ 32DS0001.C 6-13

14 Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιµα κενή DS0001.C

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ύo σώµατα Α και Β, µε µάζες m = g και m 2 = 0,5 g, κιvoύvται πάvω σε λείo oριζόvτιo επίπεδo και στηv ίδια ευθεία, µε ταχύτητες υ = 5 m/sec και υ 2 = m/sec, αvτίστoιχα, µε τo Β vα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ /11/2012

ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ /11/2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ - 02-03/11/2012 Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2012... Ώρα 17:00 Ανοίγει Προκαταρκτική Γραμματεία Γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής Παρασκευή 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Προδιαγραφών. Applied Mathematics

Σχεδιασµός Προδιαγραφών. Applied Mathematics 1 Η αποστολή του τµήµατος εφοδιασµού είναι να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εσωτερικών πελατών του µε αγορές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και στους στόχους της επιχείρησης Οσχεδιασµός των προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 139 /2012 ΓIΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΙΑΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 139 /2012 ΓIΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΙΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 139 /2012 ΓIΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΙΑΤΗ Από τo Δήμo Λευκωσίας ζητoύvται πρoσφoρές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Χώρου Σκυβάλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: Λυµένες ασκήσεις Ασκήσεις για λύση

Περιέχει: Λυµένες ασκήσεις Ασκήσεις για λύση Κεφάλαιο 5 ο ( γ.α.τ. «µε κρούση») Περιέχει: Λυµένες ασκήσεις Ασκήσεις για λύση * Ασκήσεις υπολογισµού πλάτους ταλάντωσης (µετά από κρούση) Παράδειγµα Σώµα, µάζας M=,8 g, ηρεµεί σε λείo oριζόvτιo επίπεδo,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F3-WL-GR. Ανύψωση έρµατος. (Payload)

Κατηγορία F3-WL-GR. Ανύψωση έρµατος. (Payload) Κατηγορία Ανύψωση έρµατος (Payload) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Ο συναγωνισµός µε τηλεκατευθυνόµενα αεροµοντέλα ειδικής σχεδίασης και κατασκευής για την επιτυχή εκτέλεση του τασκ. 2. Το Τασκ του αγώνα 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες F3-GR-PL (μηχανοκίνητα) και F5-GR-PL (ηλεκτροκίνητα)

Κατηγορίες F3-GR-PL (μηχανοκίνητα) και F5-GR-PL (ηλεκτροκίνητα) Κατηγορίες F3-GR-PL (μηχανοκίνητα) και F5-GR-PL (ηλεκτροκίνητα) 1. Σκοπός κατηγορίας Ακρίβεια Προσγειώσεων (Precision Landing) Σκοπός αυτής της κατηγορίας είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B GR BF1

Κατηγορία F5B GR BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo.

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo. ΜΥIΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Συστήµατασυστoλήςκαικίvησης) Μovoκύτταρoι oργαvισµoύς µαστίγια και oι βλεφαρίδες Ζώα τo µυϊκό σύστηµα. Σκελετικoί µύες απoτελoύvται από µυϊκές δέσµες και αυτές από επιµηκυσµέvα κύτταρα,

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας 1 από 10 14/6/17, 2:23 µ.µ. Υλoπoίηση Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv Επικoιvωvίας Σκoπός αυτoύ τoυ κεφαλαίoυ είvαι vα καθoρίσει τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς και vα κατασκευάσει τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ο εκπαιδευτής

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗΣ COMPASS -τύπoυ II σελ. 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ. ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1.2. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ 1.1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ 1.1.4. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ 1.1.5. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1.1.6. ΜΗΧΑΝIΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

(Στάδια τεχνολογίας rdna)

(Στάδια τεχνολογίας rdna) (Στάδια τεχνολογίας rdna) Έτσιτακοσµίδια (σανπλασµίδια): Αφ ενόςµενπεριέχουνµιαθέσηγιατηδράση περιοριστικής ενδονουκλεάσης και συνεπώς εισαγωγής ξένου DNA (και µάλιστα µεγάλου µεγέθους), Αφ ετέρου δε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W KQG-6617G ΟΔHΓOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ & 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 17 18 0,8 1 2 3 9 10 4 11 12 13 9 6 7 5 Πίνακας ελέγχου Door open button - To open the door push the door open button.

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοροφή: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Αρ. εγγράφου: Ηµεροµηνία:

Ηλιοροφή: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Αρ. εγγράφου: Ηµεροµηνία: Λειτουργία της ηλιοροφής 1. Πίνακες χειρισµού (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις) Ηλεκτρικές εκδόσεις Οι εκδόσεις Hollandia 300 DeLuxe χωρίς συρόµενη αντιηλιακή προστασία (µε ή χωρίς ρολό ηλίου), Hollandia

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B-GR-BF1

Κατηγορία F5B-GR-BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ IEYΘYNΣH IOIKΗΣΗΣ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Νέο βελτιωµένο πρόγραµµα Απλής Ασφάλισης Ζωής «Προστασία µε Νόηµα Ζωής»

Εγκύκλιος αριθ Νέο βελτιωµένο πρόγραµµα Απλής Ασφάλισης Ζωής «Προστασία µε Νόηµα Ζωής» Αθήνα, 7 Απριλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1189 Νέο βελτιωµένο πρόγραµµα Απλής Ασφάλισης Ζωής «Προστασία µε Νόηµα Ζωής» Αγαπητοί Συνεργάτες, Είµαστε στην ευχάριστη θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων»

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα