βελτίωση κάποιων οργανοληπτικών ιδιοτήτων. Σίγουρα, λοιπόν, ένα τρόφιµο µε ωραίο χρώµα, άρωµα, έντονη και ταυτόχρονα διακριτική γεύση και ελκυστική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βελτίωση κάποιων οργανοληπτικών ιδιοτήτων. Σίγουρα, λοιπόν, ένα τρόφιµο µε ωραίο χρώµα, άρωµα, έντονη και ταυτόχρονα διακριτική γεύση και ελκυστική"

Transcript

1 Τα τρία σηµεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα στην λειτουργία µίας επιχείρησης τροφίµων, για την παραγωγή πιο φυσικών και υγιεινών τροφίµων, είναι: α. Οι πρώτες ύλες, β. Τα πρόσθετα, γ. Η συσκευασία. Α. Πρώτες Ύλες Πολύ βασικός παράγοντας για την παραγωγή φυσικών και υγιεινών τροφίµων είναι η επιλογή των πρώτων υλών. Σαφώς και δεν περιµένουµε να διοχετεύσουµε στην αγορά τρόφιµα αξιώσεων όταν οι πρώτες ύλες µας προέρχονται από αµφιλεγόµενους παραγωγούς ή από περιοχές οι οποίες δεν είναι ακριβώς ασφαλείς. Παραδείγµατα, αποτελούν προϊόντα από ιχθυοκαλλιέργειες που είναι σε επιβαρηµένες περιοχές µε χηµικά ή φυτικές καλλιέργειες από περιοχές µε µεγάλη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και της γης αλλά και φυτικές καλλιέργειες οι οποίες έχουν αυξηµένη περιεκτικότητα σε φυσικές τοξικές ουσίες (ότι είναι «φυσικό» δεν είναι απαραίτητα και ασφαλές). Ουσιαστικά η χρήση αµφίβολων πρώτων υλών οδηγεί και σε αµφίβολα τρόφιµα (τελικά προϊόντα ). Ιδιαίτερα οι µεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς, καλούνται συχνά επιλέξουν σωστούς προµηθευτές και πρώτες ύλες, τόσο για θέµατα ποιότητας όσο και για θέµατα ασφάλειας των καταναλωτών. Έτσι η πρώτες ύλες θα πρέπει να είναι π.χ. συσκευασµένες κατάλληλα, εύκολα χειριζόµενες, µε µικρή δυνατότητα επιµολύνσεων (λόγω της συσκευασίας) καθώς και ελαχιστοποίηση απορριµµάτων (από συσκευασίες και πρώτες ύλες). Επίσης θα πρέπει να ορίσουµε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τηρούνται και να ελέγχονται κατά την παραλαβή των πρώτων υλών για να εξασφαλίζονται οι στόχοι ποιότητας και υγιεινής. Στα πλαίσια λοιπόν της εύρυθµης λειτουργίας του προγράµµατος ασφάλειας των τροφίµων και του συστήµατος Ολικής Ποιότητας (HACCP, ISO 22000, ISO 9001 κλπ και alimentarypolicies/ ) θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των προµηθευτών µας.(1) Έτσι θα πρέπει να απαιτούµε σταθερά, τα πιστοποιητικά που δείχνουν ότι οι πρώτες ύλες µας είναι σε συµφωνία µε την νοµοθεσία αλλά και µε τις επιπλέον προδιαγραφές απαιτήσεις που θέτουµε για την ποιότητα και την ασφάλεια. Στην περίπτωση δε, που εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισµός από την νοµοθεσία θα πρέπει ως υπεύθυνοι, να εξασφαλίζουµε το απαιτούµενο επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών (ΕΚ 178/2002 άρθρο 7 Αρχή της Προφύλαξης). Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη δύο πράγµατα, πρώτον το ρόλο των ΜΜΕ ο οποίος δεν είναι πάντα ξεκάθαρος και βοηθητικός ούτε προς τον παραγωγό αλλά ούτε και προς τον καταναλωτή και δεύτερον το ότι εάν εντοπίσουµε κάποιο πρόβληµα σε κάποιον από τους επιλεγµένους προµηθευτές µας θα πρέπει άµεσα να επικοινωνήσουµε µαζί του για τον εντοπισµό της αιτίας και την διόρθωσή του. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και την τήρηση κατάλληλων αρχείων τόσο προµηθευτών όσο και παρτίδων πρώτων υλών. Ακόµη θα πρέπει να απαιτούµε από τον προµηθευτή µας να ακολουθεί και αυτός συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίµων ώστε να µπορούµε εύκολα να επικοινωνήσουµε για την επίλυση πιθανών προβληµάτων.(2) ηλαδή στην επιλογή των πρώτων υλών θα πρέπει να λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη την «ποιότητα» του προµηθευτή, τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις, την δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας µε τον προµηθευτή στη βάση συστηµατοποιηµένων λειτουργιών, την απαίτηση προδιαγραφών αυστηρότερων και πολλές φορές πιο ενηµερωµένων από τις νοµοθετηµένες κλπ (Αρχή Προφύλαξης εγρήγορση και ενηµέρωση) σε συνδυασµό τόσο µε αίτηση για πιστοποιητικά όσο και µε συστηµατικούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Η τήρηση των παραπάνω µας δίνει την δυνατότητα καλύτερης και πιο σίγουρης επιλογής πρώτων υλών σε συνδυασµό µε την δυνατότητα άµεσης αντίδρασης στην περίπτωση προβλήµατος (ιχνηλασιµότητα). Επίσης σε αυτά τα πλαίσια θα µπορούσαµε να επιλέξουµε καλύτερης ποιότητας («φυσικότερες») πρώτες ύλες για την παρασκευή των τροφίµων (3). Η καλή ενηµέρωση και εγρήγορση σχετικά µε πιθανούς κινδύνους οι οποίοι δεν αναφέρονται στις απαιτήσεις των κανονισµών και της νοµοθεσίας αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα για την επικοινωνία των πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και τους αρµόδιους φορείς καθώς και την δυνατότητα επισήµανσης και βοήθειας του παραγωγού - προµηθευτή για να διορθώσει το πρόβληµα άµεσα ή και µακροπρόθεσµα (σε αντίθεση µε την άµεση «καταδίκη» ή «κάλυψη» από τα ΜΜΕ ή άλλα «εθνικά» και µη συµφέροντα). Β. Πρόσθετα Τα πρόσθετα, όπως έχουµε διδαχθεί, είναι κάθε ουσία που δεν αποτελεί ενδογενές κληρονοµήσιµο τµήµα του τροφίµου και προστίθεται σε αυτό µε στόχο αφενός κάποια βοήθεια κατά την παραγωγή, την επεξεργασία, τη συσκευασία και την αποθήκευση ( συντήρηση, βελτίωση παραγωγής), αφετέρου την

2 βελτίωση κάποιων οργανοληπτικών ιδιοτήτων. Σίγουρα, λοιπόν, ένα τρόφιµο µε ωραίο χρώµα, άρωµα, έντονη και ταυτόχρονα διακριτική γεύση και ελκυστική υφή, αποτελεί καλό πρόκριµα για την αύξηση των πωλήσεων. Όµως είναι το αποτέλεσµα αυτό, αρκετά «φυσικό» ή είναι αποτέλεσµα ουσιών ανεξάρτητων µε το αρχικό και το τελικό προϊόν. Με λίγα λόγια, για την παραγωγή πιο φυσικών και υγιεινών τροφίµων θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τόσο την ασφάλεια, όσο και την ανάγκη για την χρήση των πρόσθετων των τροφίµων. Έτσι η χρήση πρόσθετων για την εξαπάτηση του καταναλωτή θα πρέπει να θεωρείται αδιανόητη. Ακόµη, η επιστήµη σήµερα, µας δίνει την δυνατότητα να αποµονώσουµε φυσικά συστατικά µε εξαιρετικές ιδιότητες (π.χ. αντιοξειδωτικά πράσινο τσάι, καφές κλπ) και να βρούµε τρόπους ως καλοί τεχνολόγοι τροφίµων να τα εισάγουµε στα τρόφιµα έναντι άλλων συνθετικών ουσιών κάποιες από τις οποίες δεν είναι εντελώς ασφαλείς τουλάχιστον για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών (4). Στην περίπτωση που δεν έχουµε την δυνατότητα χρήσης τέτοιων φυσικών ουσιών θα µπορούσαµε να βρούµε συνθετικές ουσίες ταυτόσηµες χηµικά µε το φυσικό προϊόν ή να χρησιµοποιήσουµε συνθετικές ενώσεις αλλά για τις οποίες, είµαστε όσο το δυνατόν, πιο βέβαιοι για την συµβατότητά τους µε τα τρόφιµα και την ανθρώπινη υγεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο εµπλουτισµός κάποιων τροφίµων ακόµη και µε φυσικές ουσίες, γιατί όλα τα τρόφιµα σε περίπτωση υπερβολής µπορούν να γίνουν τοξικά (5). Αυτά που αναφέραµε προϋποθέτουν, ενηµέρωση, εγρήγορση και αναζήτηση οδηγιών από τις κατάλληλες πηγές. Όµοια στην περίπτωση των συντηρητικών, τα οποία λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής (αστυφιλία κλπ), φαντάζουν αναπόφευκτα, θα πρέπει να εξετάζουµε πρώτα όλες τις πιθανότητες, την αναγκαιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος (σε αντίθεση µε την µονόπλευρη αντίληψη της επιµήκυνσης της ζωής του προϊόντος για µεγαλύτερη εµπορικότητα). (6) Έτσι µπορούµε να προσφύγουµε σε µεθόδους π.χ. βιολογικής συντήρησης µε προσοχή όµως να µην υποκύψουµε στις διαφηµιστικές τεχνικές µάρκετινγκ για τη µετατροπή αρνητικών στοιχείων (π.χ. ανάγκη συντήρησης) σε επιχείρηµα για την πώληση (π.χ. η µέθοδος συντήρησης βελτιώνει την υγεία του καταναλωτή). Τέτοιου τύπου «βιολογικά» συντηρητικά µπορούν να είναι π.χ. τρόφιµα που συνήθως παρασκευάζονται από γαλακτικά βακτήρια και µπορούν να βελτιωθούν µε τη χρήση καλλιεργειών εκκίνησης που παράγουν βακτηριοσίνες. Έτσι η προσθήκη στην παραγωγή τυριού Cheddar καλλιέργειας εκκίνησης που παράγει νισίνη αυξάνει την διάρκεια ζωής του από τις 14 στις 87 ηµέρες στους 22 C.(σελ.377 Μικροβιολογία τροφίµων Τ.J.Montville, K.R.Matthews εκδ.ιων Αθήνα 2010)(άλλα αντίστοιχα είναι τα προβιοτικά βακτήρια). Ακόµη σε κάποια τρόφιµα υπάρχει φυσική παρουσία ενώσεων µε ισχυρή αντιµικροβιακή δράση π.χ. καρυκεύµατα που περιέχουν αρωµατικές ενώσεις όπως η ρίγανη που περιέχει ισοθυµόλη και θυµόλη, ή τα σκόρδα που περιέχουν αλλισίνη, ή µουστάρδα που περιέχει ισοθειοκυανικό αλλυλεστέρα, ή και ένζυµα που αναστέλλουν την ανάπτυξη των µικροοργανισµών όπως η λυσοζύµη κλπ. Επίσης τα συντηρητικά πρόσθετα θα µπορούσαν εάν µας το επιτρέπει το προϊόν να αντικατασταθούν µε µεθόδους συντήρησης περισσότερο «φυσικές»(όπως π.χ. η ψύξη, η θερµική επεξεργασία κλπ σηµ. 6). Σε συνδυασµό µε όλα τα ανωτέρω, σηµαντικό είναι να αναγράφονται όλες οι επιλογές των πρόσθετων αλλά και πληροφορίες για τις πρώτες ύλες στην ετικέτα του τροφίµου για την αποφυγή της δηµιουργίας σύγχυσης στον καταναλωτή (Οδηγία ΕΚ 2003/89 10 Νοε.2003 για συστατικά που περιέχονται στα τρόφιµα και EK 2000/13 20 Μαρ.2000 για τις ετικέτες, την παρουσίαση και την διαφήµιση- προώθηση τροφίµων. και και ανωτέρω αναφερόµενες οδηγίες για τα πρόσθετα).(7) Ένα ακόµη βασικό θέµα για την υγιεινή και φυσικότητα των τροφίµων έχει να κάνει µε την χρήση νερού καλής ποιότητας το οποίο εκτός από µέσο για τον καθαρισµό, την ψύξη κλπ πολλές φορές αποτελεί και «πρόσθετο» των τροφίµων, χρησιµοποιείται στην επεξεργασία και/ή στην πλήρωση κάποιων συσκευασιών. Τόσο, λοιπόν από τις Ορθές Βιοµηχανικές Πρακτικές, όσο και από τα συστήµατα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων (ΙSO 22000, ΗΑCCP) απαιτείται η τήρηση συγκεκριµένου προγράµµατος για την ποιότητα του πόσιµου νερού που έρχεται σε επαφή µε τα τρόφιµα. Το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί το καθαρό νερό αρχίζει να γίνεται δυσεύρετη «πρώτη ύλη» ή «πρόσθετο» αφού µε βάση αυτό παράγονται όλες οι καλλιεργήσιµες πρώτες ύλες αλλά αποτελεί και βασικό στοιχείο της διατροφής των ζώων. Έτσι µολυσµένο νερό σηµαίνει µολυσµένες πρώτες ύλες, επιµόλυνση κατά την επεξεργασία αλλά και κατά την συσκευασία των τροφίµων (π.χ. νερό ψύξης των κονσερβών θεωρείται ακατάλληλο όταν περιέχει περισσότερους από 100 µικροοργανισµούς / ml) Εάν δεν είµαστε σίγουροι για την ποιότητα του νερού και παρατηρούµαι την ύπαρξη χηµικών ουσιών για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί όρια ή δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα, θα πρέπει να προσφύγουµε στη βιβλιογραφία, τα ερευνητικά

3 κέντρα και τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επικοινωνία προβλήµατος και πληροφοριών)κλπ πριν το χρησιµοποιήσουµε στην επεξεργασία των τροφίµων µας. Θα πρέπει να προσφεύγουµε στον χηµικό, φυσικό καθαρισµό και αποστείρωσή, πριν την χρήση του, βάση προγράµµατος, και µε συχνούς ελέγχους ποιότητας. εν πρέπει βέβαια να παραβλέπουµε και την υποχρέωση της επιχείρησης για την κατεργασία των ληµµάτων από την παραγωγή πριν αυτά καταλήξουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο πίσω στον υδάτινο ορίζοντα (βιολογικό καθαρισµό, λιποσυλλέκτες κλπ) Γ. Συσκευασία. Η σπουδαιότητα της σωστής συσκευασίας των τροφίµων είναι προφανής τόσο για την µακροβιότερη ασφαλή τους διατήρηση (αποφυγή επιµολύνσεων φυσικών, χηµικών, και µικροβιολογικών) όσο και για την αποφυγή µετανάστευσης ενώσεων από την χηµική δοµή της συσκευασίας στα προϊόντα (π.χ. µετανάστευση µονοµερών που σχετίζονται µε καρκινογενέσεις-βινυλοχλωρίδιο, ακρυλονιτρίλιο κλπ-, την απελευθέρωση ορισµένων υψηλής τοξικότητας µετάλλων µόλυβδος, κάδµιο κλπ- την παρουσία νιτροζαµινών σε τύπους ελαστικών κλπ). Οι οδηγίες που έχουν θεσπιστεί για τα υλικά συσκευασίας χωρίζονται σε 3 κατηγορίες : α. οδηγίες εφαρµόσιµες σε όλα τα υλικά και αντικείµενα, β. οδηγίες που αφορούν συγκεκριµένα υλικά και αντικείµενα γ. οδηγίες που αναφέρονται σε συγκεκριµένες ουσίες. Στην πρώτη κατηγορία (και πιο παλαιά ορισµένη χρονικά 76/893/ΕΕC) τίθενται δύο βασικές αρχές : 1. Η αρχή της αδράνειας του υλικού και της καθαρότητας των τροφίµων (δηλ. τα υλικά συσκευασίας- και κάθε αντικείµενο σε επαφή µε τα τρόφιµα- δεν πρέπει να µεταφέρουν κανένα από τα συστατικά τους στα τρόφιµα σε ποσότητες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την δηµόσια υγεία και να επιφέρουν µη αποδεκτή µεταβολή στην σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους) 2. Η αρχή της θετικής επισήµανσης (δηλ. τα υλικά συσκευασίας και τα αντικείµενα που θα έρθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα πρέπει να συνοδεύονται από την ένδειξη «για τρόφιµα» ή «food grade» ή να έχουν τον κατάλληλο συµβολισµό.) Οι οδηγίες σχετικά µε συγκεκριµένα υλικά όπως αναγεννηµένη κυτταρίνη, κεραµικά, πλαστικά κλπ έχουν δοθεί αναλυτικά καθώς και λίστες απαγορευµένων ουσιών, αλλά και οδηγίες για επιτρεπόµενα όρια, για συστήµατα ελέγχου µετανάστευσης (82/711/EC). Ακόµη έχουν θεσπιστεί οδηγίες που αφορούν συγκεκριµένες ουσίες όπως π.χ. για το βινυλοχλωρίδιο. Στην περίπτωση όµως που δεν υπάρχουν δεδοµένα για κάποιες ενώσεις ή δεν έχουν θεσπιστεί όρια για νέες τεχνολογίες θα πρέπει να ελέγχουµε και να προφυλάσσουµε τον καταναλωτή από πιθανούς κινδύνους. Έτσι για παράδειγµα η νανοτεχνολογία υπόσχεται µε την εφαρµογή στην συσκευασία και την παραγωγή των τροφίµων, µείωση κόστους, αύξηση αποδοτικότητας, µείωση κατανάλωσης ενέργειας, µείωση χρήσης νερού και µείωση παραγωγής αποβλήτων ( Μεγάλο µέλλον για την επιστήµη των µικρών..: ). Υπάρχει η προοπτική για ανάπτυξη νέων «έξυπνων συσκευασιών» που θα προστατεύουν καλύτερα τα τρόφιµα και θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας τους από το «χωράφι στο τραπέζι». Υλικά πιο εύκαµπτα, ανθεκτικότερα στη θερµότητα και στο φως, αυτοεπισκευαζόµενα όταν σχίζονται κλπ, όλα όµως αυτά θα πρέπει να αντιµετωπίζονται υπό το πρίσµα της συνεχούς ενηµέρωσης για τις πιθανές «παρενέργειες», οι οποίες µπορεί να γίνουν εµφανείς στο µέλλον και τώρα δεν περνούν από το µυαλό µας π.χ. εξαιρετική δυνατότητα µετανάστευσης κάποιων νανοϋλικών στον περιβάλλοντα χώρο, δυνατότητα αυτοεπισκευής αλλά και µετάλλαξης τµηµάτων των τροφίµων (σε αντίθεση µε την αρχή της αδράνειας) κλπ. (8) Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε, όταν ερευνούµε την αγορά για υλικά συσκευασίας, την ευκολία ανακύκλωσης των συσκευασιών που τελικά επιλέγουµε. Πέρα από το κόστος και την τήρηση των απαιτούµενων προδιαγραφών καλό είναι να λαµβάνουµε υπόψη για την τελική επιλογή µας, και την δυνατότητα ανακύκλωσης των συσκευασιών. Με αυτό τον τρόπο βοηθάµε την διαδικασία βελτίωσης του περιβάλλοντος γιατί αργά η γρήγορα, η υποβάθµιση της γης θα επιστρέψει σε εµάς ως πρόβληµα στην ποιότητα και την ασφάλεια των πρώτων υλών και του νερού Τα τρία πιο γενικά σηµεία που εντοπίσαµε παραπάνω για την παραγωγή πιο φυσικών και ασφαλών τροφίµων είναι πολύ σηµαντικά στην «καθηµερινή» πρακτική µίας επιχείρησης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίσαµε αυτά και όχι πιο εξειδικευµένα «χηµικά» ζητήµατα στην παραγωγή των τροφίµων. Η επιλογή π.χ. των πρώτων υλών και του νερού της επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στην παραγωγή του τελικού προϊόντος και µερικές φορές η υποβάθµισή τους δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο από τις «φυσικότερες» επιλογές πρόσθετων ή την αντικατάσταση κάποιων ενώσεων από κάποιες άλλες.

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΑ - ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ (1) Η διερεύνηση της αγοράς για την επιλογή της πρώτης ύλης και ο εντοπισµός του κατάλληλου προµηθευτή µπορεί να γίνει µε την αναζήτηση από τις υπάρχουσες συνεργασίες, από εµπορικές κλαδικές εκθέσεις, συνεργασία µε εξειδικευµένο προσωπικό κλπ. ενώ θα πρέπει να ελέγχονται σχετικά µε τις υποδοµές τους, την πιθανή τήρηση σχεδίου HACCP, την δυνατότητα τήρησης της ιχνηλασιµότητας καθώς και τις προδιαγραφές των πρώτων υλών : α. πιθανόν περιεκτικότητα σε αλλεργιογόνους παράγοντες, β. µικροβιακά όρια και µικροβιακές φυσικοχηµικές αναλύσεις συγκεκριµένων παρτίδων, γ. διατροφικά στοιχεία, δ. χρόνος ζωής και συνθήκες συσκευασίας αποθήκευσης, ε. συσκευασία (όπως προαναφέραµε) ασφαλής και πρακτική, στ. µέθοδο ιχνηλασιµότητας, ζ. γενικά χαρακτηριστικά προϊόντος, η. οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (σε αντίθεση µε πρώτες ύλες όπως τις «µπάλες» κιµά ή τα χύµα «ελαιόλαδα» άγνωστης προέλευσης). Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να στοιχειοθετούνται από τον προµηθευτή για την σωστή επιλογή πιο φυσικών και υγιεινών τροφίµων. Αυτό απαιτεί και την δική µας συνδροµή µε την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού µας για να µπορεί να διεξάγει σωστούς και καίριους ελέγχους κατά την παραλαβή, να µπορεί να χειρίζεται σωστά τις πρώτες ύλες και φυσικά να διαθέτουµε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση και συντήρησή τους (ψυγεία, προγράµµατα µυοκτονίας κλπ). (2) υστυχώς το µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς δεν δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην επικοινωνία και τις σχέσεις µε τους προµηθευτές. Ενώ, όλες τις πληροφορίες που µας δίνει ο προµηθευτής, θα πρέπει να µπορούµε να τις χειριστούµε µέσω των συστηµάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίµων που τηρούµε. Επειδή η προστασία του καταναλωτή ξεκινάει από τον προµηθευτή (ασφάλεια τροφίµων σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο τραπέζι), θα πρέπει ως ειδικοί για τα τρόφιµα να απαιτούµε από τους προµηθευτές τα προϊόντα που προµηθευόµαστε να τηρούν ή να ξεπερνούν τις προδιαγραφές που θέτουµε, η ποιότητά τους να είναι πάντα σε υψηλά επίπεδα, να τηρείται το πρόγραµµα παραδόσεων και η τιµή τους να είναι ανταγωνιστική. Η δε αξιολόγηση των προµηθευτών για την επίτευξη του στόχου των σωστών πρώτων υλών µπορεί να επικεντρωθεί στα παρακάτω σηµεία : α. παραλαβή (ταχύτητα, ασφάλεια παραδόσεων, έλεγχοι πιστοποιητικών παρτίδων κλπ), β. τεχνολογία (τεχνολογικό επίπεδο προµηθευτή για την παραγωγή πρώτων ή παρελκόµεων υλών π.χ. υλικά συσκευασίας), γ. ποιότητα (υλικών αλλά και υπηρεσιών, π.χ. δυνατότητα αντίδρασης σε περίπτωση προβλήµατος κλπ), δ. τήρηση προδιαγραφών (όπως ήδη αναφέραµε). Σηµαντικό είναι να δεσµεύεται ο προµηθευτής µας µε κάποιο συµβόλαιο που να απαιτεί τον αυστηρό έλεγχο της παραγωγής ή συγκοµιδής των πρώτων υλών (π.χ. αλιεία από συγκεκριµένες ασφαλείς περιοχές) καθώς και να αποδεικνύει αυτή την τήρηση του συµβολαίου µε παροχή πιστοποιητικών αλλά και την ανοχή σε εξωτερικές επιθεωρήσεις. Επίσης θα πρέπει να εφαρµόζει τις απαιτήσεις της Ορθής Βιοµηχανικής Πρακτικής ή Ορθής Αγροτικής Πρακτικής, να διατηρεί και να διαµένει µε σωστό τρόπο τα προϊόντα του και ίσως εάν είναι δυνατόν να τα επεξεργάζεται αρχικά όπως π.χ. πλύσιµο για αποµάκρυνση ραντισµένων φυτοφαρµάκων. (3) Πολλοί σηµαντικοί κίνδυνοι στην επιλογή των πρώτων υλών είναι οι χηµικοί (δες και αντίστοιχα άρθρα στο όπως Αξιολογώντας τις αντιλήψεις και την επικοινωνία πληροφοριών για τους διατροφικούς κινδύνους και τα οφέλη κατά µήκος της Ευρώπης και Food Safety επίσης Νέο σύστηµα αξιολόγησης της χηµικής ασφάλειας )δηλ. τοξικές χηµικές ουσίες που περιέχονται φυσικά ή τις επιµολύνουν. Σηµαντικό είναι λοιπόν είτε να απουσιάζουν (όσο αυτό είναι δυνατόν) τέτοιες ουσίες από τις πρώτες ύλες είτε να βρίσκονται εντός των επιτρεπτών θεσπισµένων ορίων. Τέτοιες ουσίες που απαντώνται στη φύση των πρώτων υλών είναι οι µυκοτοξίνες (π.χ. αφλατοξίνες), η ισταµίνη στα ψάρια (συνήθως παράγεται από κακή θερµοκρασιακή µεταχείριση), ιχθυοτοξίνες κλπ, ενώ άλλες χηµικές ενώσεις παρατηρούνται στις πρώτες ύλες λόγω πρόσθεσής των σε κάποιο σηµείο της παραγωγής ή της επεξεργασίας λόγω κακής εφαρµογής και χρήσης των. Τέτοιες ουσίες είναι τα γεωργικά φάρµακα (π.χ. παρασιτοκτόνα), απαγορευµένες ουσίες λόγω µόλυνσης, τοξικά στοιχεία και ενώσεις (που απαγορεύονται ή έχουν θεσπιστεί όρια π.χ. µόλυβδος, υδράργυρος κλπ) [«Πράσινη Πολιτική Τροφίµων για την Ευρώπη» European Greens, Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού ιατροφικού Πολιτισµού όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Πρασίνων, Μοντρέιγ, Παρίσι 9-12 Οκτ Άρθρο 4 Ολοκλήρωση των Πολιτικών επιβολή της Αρχής της Προφύλαξης (στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής)], πρόσθετα τροφίµων (που θα δούµε

5 παρακάτω) και υλικά συσκευασίας από όχι ασφαλείς χηµικές ενώσεις (τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στο τελικό προϊόν όπως θα δούµε παρακάτω). (4) Φυσικά πρόσθετα (π.χ. όπως, ταρταρικό οξύ, µέσο οξίνισης, χυµός λεµονιού ως αντιοξειδωτικό), ταυτόσηµα µε τα φυσικά πρόσθετα που συνθέτονται ή βιοσυνθέτονται (π.χ. ασκορβικό οξύ (βιταµίνη C), αντιοξειδωτικό), και τεχνητά πρόσθετα (π.χ. BHA αντιοξειδωτικό ή σακχαρίνη γλυκαντικό). Η αξιολόγηση των προσθέτων γίνεται βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως απορρόφηση από τον οργανισµό, σταθερότητα της ένωσης µέσα στο τρόφιµο, ασφαλείς ποσότητες για κατανάλωση κλπ.(eufic no.4 Oct.1997). (www.iad.gr/ver2/site/print_this.php? artid=59). Τα αντιοξειδωτικά, για παράδειγµα, βοηθούν ώστε το τρόφιµο να διατηρεί τη γεύση και το χρώµα του για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε την αποτροπή της οξείδωσης δηλ. την αποφυγή ταγγίσµατος, την προστασία κάποιων βιταµινών και αµινοξέων, την επιβράδυνση του αποχρωµατισµού κλπ. (πιο γενικό άρθρο από Καινοτοµία στα τρόφιµα και αλλαγή σύνθεσης για µια πιο υγιή Ευρώπη- µια δύσκολη αποστολή αναφέρεται στη βελτίωση της διατροφής µε την αλλαγή της σύνθεσης των επεξεργασµένων τροφίµων µε γνώµονα την ποιότητα και την ασφάλεια και την αποδοχή από τους καταναλωτές π.χ. µείωση του αλατιού, µείωση του λίπους, αντικατάσταση των trans- λιπαρών οξέων εύρεση σωστού υποκατάστατου, αντικατάσταση κορεσµένων µε ακόρεστα λίπη και προϊόντα χωρίς ή µε λιγότερη ζάχαρη.) (5) Στην αναζήτηση νέων ουσιών όπως π.χ. η αντιοξειδωτική δράση φυτικών ουσιών που περιέχονται στο φασκόµηλο και το δενδρολίβανο, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω : α. το ότι οι ουσίες αυτές είναι φυσικές δεν είναι απαραίτητο να είναι και ασφαλείς για την ανθρώπινη υγεία, β. συχνά οι ουσίες αυτές έχουν ισχυρό ιδιαίτερο γευσάρωµα από µόνες τους, και γ. θα πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη αξιολόγηση ασφάλειας όπως ορίζεται από την νοµοθεσία πρόσθετων ουσιών και νέων τροφίµων. (95/2/EC, 11_en.pdf., www. eufic.org/en/quickfacts/food_additives.htm ) και αλλά το food ingredient decision tree από το άρθρο FOOD από την ιστοσελίδα του FDA (6) Τα συντηρητικά δεν είναι «επιβλαβής µοντέρνες χηµικές ουσίες», και παρά τις ανησυχίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των τροφίµων από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα, (www.iad.gr/ver2/site/print_this.php?artid=309). Ως συντήρηση των τροφίµων ορίζουµε την µέθοδο για την διατήρηση µίας υπάρχουσας κατάστασης ή για την αποτροπή πιθανής ζηµίας που µπορεί να επέλθει από χηµικούς (π.χ. οξείδωση), φυσικούς (π.χ. θερµοκρασία) ή βιολογικούς παράγοντες (π.χ. βακτήρια). Αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση κατάλληλων µεθόδων επεξεργασίας, συσκευασίας και αποθήκευσης ή µε την χρήση πρόσθετων ουσιών (π.χ. συντηρητικά, αντιοξειδωτικά κλπ). Η χρήση πρόσθετων συντηρητικών ουσιών έγκειται στην καθυστέρηση αλλοίωσης των τροφίµων µε τη χρήση π.χ. αντιµικροβιακών ουσιών όπως ενώσεις θείου, σορβικό οξύ, ενώσεις νιτρικού, βενζοϊκό οξύ κλπ., ενώ η αξιολόγηση και η χρήση τους στα τρόφιµα ελέγχονται στενά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. (www.iad.gr/ver2/site/print _this.php?artid=355) και (www.efsa.eu.int, και άρθρα από όπως Τι είναι τα πρόσθετα τροφίµων, Κάποια πρόσθετα τροφίµων επεξηγούνται, Συντηρητικά για να διατηρήσουµε τα τρόφιµα ασφαλέστερα και για περισσότερο διάστηµα, Food additives How is the safety of food additives evaluated un Europe? + FAQ Annex 1 & Annex 2 και στα ελληνικά Αξιολόγηση της ασφάλειας των προσθέτων των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πιο ειδικά άρθρα όπως Ρυθµιστές οξύτητας και Γλυκαντικές Ύλες επίσης Food Ingredients and Colors από ). Για αυτή την αξιολόγηση της ασφάλειας τους πριν «βγουν» στην αγορά, και σε διαδικασία έγκρισης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρµόδιοι οργανισµοί είναι η EFSA, η Ευρωπαϊκή επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ενώ σε διεθνές επίπεδο είναι η JECFA, o FAO και ο WHO. Η δε, αξιολόγηση βασίζεται σε όλα τα διαθέσιµα τοξικολογικά δεδοµένα (και παρατηρήσεις σε ανθρώπους και πειραµατόζωα 95/2/ΕΚ 20 Feb.1995). Στον τοµέα της καινοτοµίας και της έρευνας για την χρήση πιο φυσικών πρόσθετων υπάρχει η ιστοσελίδα που στηρίζει θέµατα συνεργασίας, καινοτοµίας, τεχνολογίας κλπ. Εκεί µπορεί κάποιος να βρει καινοτόµες εφαρµογές ή µεθόδους παραγωγής για ενισχυτικά γεύσης, χρώµατος αντιοξειδωτικά κλπ. π.χ. παραγωγή και σταθεροποίηση του αντιοξειδωτικού ρεσβερατόλη (φυσικό αντιοξειδωτικό που συναντάται σε πολλά φυσικά προϊόντα όπως τα

6 κόκκινα σταφύλια, µούρα, φύλλα ευκαλύπτου κωδ. 09 ES 23G2 3CWP) µε διαδικασία ενός βήµατος από ένα Ισπανικό κέντρο ερευνών, αλλά και βιοδιασπώµενα πλαστικά δεύτερης γενιάς µε βάση το άµυλο της πατάτας από µία Ολλανδική µικροµεσαία επιχείρηση (κωδ. 09 NL 60AH 3F62) (7) Αναφορά κατά φθίνουσα σειρά βάρους όλων των συστατικών συµπεριλαµβανοµένου και του νερού και των πρόσθετων, απαρίθµηση ακόµη και περιεχόµενης ουσίας ενός σύνθετου συστατικού (εκτός εάν έχει καταγραφεί ήδη ως αυτούσιο συστατικό ή αν υπάρχει σε ποσότητα µικρότερη ενός ορίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αλλεργιογόνο), σαφής αναφορά σε αλλεργιογόνα συστατικά (βάσει οδηγίας και σχετικού πίνακα), αναφορά πρόσθετων γλυκαντικών υλών, αρωµατικών ουσιών που παράγονται από γενετικά τροποποιηµένα συστατικά, συστατικά που έχουν ακτινοβοληθεί κλπ. (και άρθρο Πόσο «πλούσια σε γεύση» είναι τα τρόφιµά σας. απλώς διαβάστε την ετικέτα. και Επισήµανση Τροφίµων ένας πλούτος πληροφοριών για τους καταναλωτές ) (8) Εκτός από το άρθρο που προαναφέραµε καλές πληροφορίες παρέχει για τις συσκευασίες και τα αντικείµενα σε επαφή µε τα τρόφιµα υπάρχουν και στη ιστοσελίδα του FDA FoodIngredientsPacking/FoodContactSubstances reprints from Food Safety Magazine Oct/Nov 2005 και Aug/Sep 2007 αλλά και /GuidanceDocuments. για την περιγραφή δοκιµών µετανάστευσης κλπ. Ι.Αρβανιτογιάννης,.Σάνδρου Λ. Κούρτης Ασφάλεια τροφίµων. Εφαρµογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και Κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP University Studio Press 2001, Θεσ/νικη.Καλοδρίδου-Βασιλειάδου Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής για τις Επιχειρήσεις Τροφίµων University Studio Press Θεσσαλονίκη Υγιεινή Μικροβιολογία ΟΕ Β, 2001 Μενεγάτου., Κονταξή Π. Εφαρµοσµένη Μικροβιολογία Τροφίµων ΟΕ Β 1999 Κ.Τζιά, Α.Τσιαπούρης, HACCP, Παπασωτηρίου Ν.Γαλανοπούλου, Γ.Ζαµπετάκης, Μ.Μαυρή, Ν.Σιαφάκα ιατροφή και Χηµεία Τροφίµων εκδ. Σταµούλης Αθήνα Στοιχεία τεχνολογίας, µεταποίησης και συσκευασίας τροφίµων Ι.Σ.Αρβανιτογιάννης, Λ.Μποσνέα εκδ. University Studio Press Θεσ/νίκη Τεχνολογία τροφίµων Κ.Νασοπούλου, Σ.Νικολάου, Γ.Ζαµπετάκης εκδ.σταµούλη Αθήνα 2010 Αρχές τεχνολογίας τροφίµων Β.Κιοσέογλου, Γ.Μπλέκα εκδ. γαρταγάνης Θεσ/νίκη 2009 Introduction to food Engineering R.P.Singh, D.R.Heldman, ed.elsevier 4 th edition 2009 Μικροβιολογία τροφίµων Τ.J.Montville, K.R.Matthews εκδ.ιων Αθήνα 2010 Μικροβιολογία Τροφίµων Γ.Μπαλατσούρας εκδ. Έµβρυο Αθήνα 2006 Αµβροσιάδης Ι. (2004) Εφαρµογή και έλεγχος του συστήµατος HACCP, Σύγχρονη Παιδεία, Θεσ/νίκη. Μικροβιολογία Τροφίµων Ε. Μπεζιρτζόγλου Επιστηµονικές Εκδ. Παρισιάνου ΑΕ Αθήνα 2004 HACCP Από το Η έως το Ρ Γ.Ζαµπετάκης, Ν.Γδοντέλης Ρ.Ι.Publishing Αθήνα 2006 Φιλιππιδης Αναστάσιος

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1Σελίδα 1 από 3 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Κωδικός Εγγράφου Ε. 07.3-3.1 Έκδοση 1 Αναθεώρηση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Οι κύριες αλλοιώσεις του ελαιολάδου είναι : Η υδρόλυση Η οξείδωση Η υδρόλυση συμβαίνει κυρίως στο χρόνο πριν από την παραλαβή του ελαιολάδου

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis.

Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis.gr Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ 100ml Ενέργεια/ Energy 52Kcal/221KJ Υδατάνθρακες/

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Εκπαιδευτής Qbake, f.georgopoulos@teilar.gr

Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Εκπαιδευτής Qbake, f.georgopoulos@teilar.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΤΡΟΦΙΜΑ Προϊόντα αγροτικά (πρωτογενούς παραγωγής) Φυτικά (αγρός) Ζωικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΨΑ Α.Ε. Έδρα: Αγριά Βόλου, Ν. Μαγνησίας, 37 300 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 (1-30/8/2013) Ελένη Κάλλη Α.Μ. : 21010

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΨΑ Α.Ε. Έδρα: Αγριά Βόλου, Ν. Μαγνησίας, 37 300 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 (1-30/8/2013) Ελένη Κάλλη Α.Μ. : 21010 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΨΑ Α.Ε. Έδρα: Αγριά Βόλου, Ν. Μαγνησίας, 37 300 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 (1-30/8/2013) Ελένη Κάλλη Α.Μ. : 21010 Α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΕΨΑ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Α.Ε.) 1. Γενικά στοιχεία Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

<<Τρόφιμα:Tι τρώμε, πως παράγονται και τι προκαλούν;>>

<<Τρόφιμα:Tι τρώμε, πως παράγονται και τι προκαλούν;>> Ασφάλεια τροφίμων- Σήμανση / ετικέτες- μέλλον Ομάδα : Λεμονίδας και οι 4 Γαλατάς Βασίλης Καπούλα Βικτορία Μελετίδου Φωτεινή Μωυσίδου Στέλα Παπαστεφάνου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί;

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί; ΚΑΦΕΣ AURILE Γενικές Πληροφορίες Πώς καβουρδίζεται ο καφές Aurile; Ο καφές Aurile καβουρδίζεται για περίπου 20 λεπτά στους 210 C (ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως American Roast). Κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ by Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας [ΠΕ] που

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσαρός π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ιευθυντής Τµήµατος ιατροφολογίας NYC

Ν. Κατσαρός π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ιευθυντής Τµήµατος ιατροφολογίας NYC ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Ν. Κατσαρός π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ιευθυντής Τµήµατος ιατροφολογίας NYC ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ 30% των καρκίνων οφείλεται στον καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS (αναφορά) 42-43-44-45/ 2014-15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS (αναφορά) 42-43-44-45/ 2014-15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS (αναφορά) 42-43-44-45/ 20-15 Αναφορά 42-20 Κοινοποιούσα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την 37 A12/1637/ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κραγιόν Μάρκα: Baolishi Όνομα: ΑΓΝΩΣΤΟ Τύπος/αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά ΓΕΝΙΚΑ Το γιαούρτι προέρχεται από το αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα, το οποίο βράζεται και αργότερα, όταν η θερμοκρασία του κατέβει στους 40 50 ο C προστίθεται η μαγιά και αφήνεται να πήξει. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ Η χοληστερίνη ή η χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλης που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 μέρος Α ιατροφή κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Θρεπτικές Ύλες...28 1.2 Η ιατροφή ως Επιστήμη...30 1.3 O Ρόλος της Τροφής...32 1.4 Ενεργειακό Ισοζύγιο...34

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής e-catalogue 2012 Βιταμίνες Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία Αμινοξέα & Πρωτεΐνες Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα Πεπτικά/Προβιοτικά Βοηθήματα Βιταμίνες Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ..ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νίκος Κατσαρός Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ π.πρόεδρος ΕΦΕΤ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νίκος Κατσαρός Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ π.πρόεδρος ΕΦΕΤ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νίκος Κατσαρός Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ π.πρόεδρος ΕΦΕΤ EΙΣΑΓΩΓΗ Στίς 16 Οκτωβρίου 2010 εγκρίθηκε απο την UNESCO η Μεσογειακή Διατροφή ως μέρος της αϋλης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αξία της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κουρέλη Ρούλα

Αξία της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κουρέλη Ρούλα Αξία της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων Κουρέλη Ρούλα Μαρτιος 2010 Ο σχεδιασμός νέου προϊόντος περιλαμβάνει Βιβλιογραφική έρευνα Αξιοποίηση στοιχείων έρευνας αγοράς Εύρεση πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ρ. Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Η σημασία των φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τμήμα Γ, Τμήμα ΣΤ Αθήνα 31/7/2006 Αρ. Πρωτ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης & Ασφάλειας Τροφίμων Ασφάλεια & Ποιότητα Τροφίμων Δρ. Κώστας Κοτροκόης Ph.D., M.Sc. (DEA), B.Sc.

Συστήματα Διαχείρισης & Ασφάλειας Τροφίμων Ασφάλεια & Ποιότητα Τροφίμων Δρ. Κώστας Κοτροκόης Ph.D., M.Sc. (DEA), B.Sc. Συστήματα Διαχείρισης & Ασφάλειας Τροφίμων Ασφάλεια & Ποιότητα Τροφίμων Δρ. Κώστας Κοτροκόης Ph.D., M.Sc. (DEA), B.Sc. Τομέας Διατροφής & Βιοχημείας ΕΣΔΥ Ημερίδα Ασφάλειας Τροφίμων για την παγκόσμια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.4 14.02.2012 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.3), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα