Η Ηχοχρωματική Ποικιλία στην Βυζαντινή Χορωδιακή Πράξη. Ευαγγελία Σπυράκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ηχοχρωματική Ποικιλία στην Βυζαντινή Χορωδιακή Πράξη. Ευαγγελία Σπυράκου"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 144 ΗΗχοχρωματικήΠοικιλίαστηνΒυζαντινήΧορωδιακήΠράξη ΕυαγγελίαΣπυράκου Ταβυζαντινάμουσικάχειρόγραφαστεγάζουνέναπλήθοςψαλμάτων, καλώνταςτουςμελετητέςναταδιερευνήσουνωςπροςτησημειογραφία,τη δομή τους, τις τεχνικές μελοποιΐας και άλλες παραμέτρους. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα όποια πορίσματα είναι ασφαλέστερα θεμελιωμένα, ότανοερευνητήςέχειεπίγνωσητουτρόπουεκτέλεσηςτωνμελοποιημάτων πουμελετάκαιειδικότερατηςσύνθεσηςτωνφωνητικώνσυνόλωνπουκατά περίπτωση μετείχαν στην ψαλμώδηση. Η γενικότερη σύνδεση μουσικού γεγονότος και πολιτισμικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του οποίου αυτό συντελείται, αποτελεί μεν θεμελιώδη αρχή της επιστήμης της Μουσικολογίας, παρόλ αυτά προβάλλει επιτακτικότερη για τις περιόδους εκείνες κατά τις οποίες τα μουσικά χειρόγραφα είναι συντομογραφικά, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του μέλους να διασώζεται μέσα από την προφορικήπαράδοση. Η παρούσα ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στη μελέτη της περιόδου κατάτηνοποίακυριαρχείτοασματικότυπικό,χρησιμοποιώνταςσυμβατικά ως καταληκτήρια χρονολογία την Άλωση του Διότι ακριβώς τότε διακόπτεταιγιαμισόπερίπουαιώναητέλεσητωννυχθημέρωνακολουθιών, με αποτέλεσμα, κατά τον Neil Moran, να γκρεμιστεί το εύθραυστο χορωδιακόοικοδόμηματηςαγίαςσοφίας 137.Σκοπόςτηςανακοίνωσηςείναι νααποδείξειότιμέχριτηνα Άλωσηοιψαλτικέςπρακτικέςχαρακτηρίζονται πρώτον μεν, από τη χρήση όλων των περιοχών (registers) της ανθρώπινης φωνής και δεύτερον, από ηχοχρωματική ποικιλία. Δηλαδή, υποστηρίζεται πρώτον,ότιήτανσεχρήσηοιπεριοχέςτουbasso,τουtenoro,τηςaltoκαιτης soprano. Επιπλέον, ότι ειδικά στις γυναικείες συχνοτικές περιοχές, το ηχόχρωμαδιέφερεαισθητάεξαιτίαςτωνδιαφορετικώνμερώντουσώματος, στα οποία ο ήχος αντηχούσε. Τα δύο αυτά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά θα αναδειχθούν χάρη στην παρουσίαση της ειδικής σύνθεσης των χορωδιακών συνόλωνπουμετείχανστιςακολουθίεςτηςβυζαντινήςκωνσταντινούπολης κατάτηδιάρκειατωνκεντρικοτέρωνεορτώντουεκκλησιαστικούέτους N.Moran, ByzantineCastrati,PlainsongandMedienalMusic11(2002),σ Γιατηευρύτερηβυζαντινήχορωδιακήπαράδοση,βλ.Εὐ.Σπυράκου,ΟἱΧοροὶτῶνΨαλτῶν κατὰτὴνβυζαντινὴπαράδοση,ιβμ14,ἀθῆναι2006.

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 145 Η χρήση μιας διευρυμένης έκτασης, εκατέρωθεν της επικρατήσασας δις διαπασών, διαφαίνεται μέσα από την πραγματεία του Ψευδο Δαμασκηνού, η οποία, καταγράφεται μεν τον ΙΔ αιώνα αλλά απηχεί πρακτικέςτουλάχιστοντωνδύοπροηγουμένωναιώνων 139.Στηνμέθοδοπου επιγράφεται «Ἀρχὴ τῆς διπλοφωνίας» διασώζονται όροι που φανερώνουν ουσιαστικάότιτομέλοςμετοισοκράτημάτουμπορούσενακατανεμηθείσε έκταση τεσσάρων διαπασών: «Εἰ δὲ θέλῃς, λέγεις ἶσον, εἰ δὲ τετραπλάσῃς, λέγεις εἰκοσιοκτώ εἰ δὲ εἴπῃς τριπλασμόν, λέγεις εἰκοσιμίαν ἂν δὲ ψάλλῃς ἶσον μέλος, ἤτοι ὅσα τύχωσι καὶ ἀναῤῥοήσεις διπλασιασμόν, λέγεις ἑπτὰ φωνάς εἰδὲὑποῤῥέοντατὸμέλοςεἴπῃς,πάλινλέγειςἑπτά» 140. Στην μουσική εκτέλεση η εφαρμογή της προαναφερθείσας θεωρίας είναι συνήθης στις υστεροβυζαντινές Παπαδικές και Ανθολογίες όπου διασώζονται με μεγάλη συχνότητα οι όροι ἔσω και ἔξω διπλασμός 141. Επιπλέον, το ισοκράτημα σε δύο διαπασών κάτω από το ίσον του ήχου υπονοείταιστοτυπικόιεροσολύμων του1122,ότανγιατηνψαλμώδησητου στιχηρού Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν σε τρίτο ήχο, ορίζεται ότι«ὀφείλομεν κρατεῖν ἀπὸἐκβάθους» 142. Ειδικότερα δε για τον ακριβή τρόπο που γινόταν η κατανομή των ψαλλόντων στις διάφορες διαπασών, η πραγματεία του Ψευδο Δαμασκηνού είναι για μία ακόμη φορά διαφωτιστική: «Ἅμα δὲ ἄρξεσαι τὴν διπλοφωνίαν,λέγειςἶσον εἶταδιπλασμὸνἑπτὰφωνὰςκαὶγίνονταιὀκτώ» 143.Η εφαρμογή της θεωρίας αυτής, ή ευστοχότερα, η εκτέλεση που οδηγεί στην προαναφερθείσα κωδικοποίηση, απαντάται με μεγάλη συχνότητα σε ευάριθμες υστεροβυζαντινές Παπαδικές και Ανθολογίες, αλλά θα χρησιμοποιηθεί εδώ μία ενδεικτική περίπτωση στην οποία ο κωδικογράφος 139Ἀντ.Ἀλυγιζάκη,ἩὈκταηχίαστὴνἙλληνικὴΛειτουργικὴὙμνογραφία,Θεσσαλονίκη1975, σ. 141 και Chr. Hannick, Τὰ διδακτικὰ συγγράμματα τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς (μτφρ.δημ.γιάννου),ενh.hunger,βυζαντινήλογοτεχνία,τόμ.γ,ἀθήνα1994,σ L.Tardo,L AntiquaMelurgiaByzantina,Grotaferrata1938,σ Βλ.ενδεικτικά,κώδ.ΕΒΕ899(τουα τετ.ιε αι.),φ.46r: Καὶἄρχεταιὁδεύτεροςδομέστικος τοῦ δευτέρου χοροῦ τό, Μακάριος ἀνὴρ εἰς διπλασμόν πλ. δ 2 Μακάριος ἀνήρ, ἀλληλούια μελέτηεἰςτὸνἔσωδιπλασμόν πλ.δ 1Μακάριοςἀνήρ,ὅςοὐκἐπορεύθη.Πρβλ.τοίδιοσημείο αναλυτικότερα από τον κώδ. Ξηροποτάμου 307 (του έτους 1767 και 1770), φ. 47v: Τούτου πληρωμένου, τὴν μεγάλην συναπτήν, καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ἄρχεται ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦχοροῦτό,μακάριος ἀνὴρεἰςἦχονπλαγίουτετάρτου,ἔξωδιπλασμόν, ὅλοικάτω εἰςτὸνἔσωδιπλασμόν. 142Ἀ.Παπαδοπούλου Κεραμέως,ἈνάλεκταἹεροσολυμιτικῆςΣταχυολογίας,1894[=Bruxelles 1963],σ.28(στοεξήςΠαπαδοπούλου Κεραμέως,Ἀνάλεκτα). 143LTardo,L AntiquaMelurgiaByzantina,Grotaferrata1938,σ.141(στοεξήςTardo,Melurgia).

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 146 υπήρξε αναλυτικότατος. Πρόκειται για την α στάση από τον Πολυέλεο ΚουκουμάπουδιασώζειοκώδικαςΒατοπαιδίου1281τουΙΕ αιώνα(φ.145r). ΜόλιςοδομέστικοςψάλλειαπήχημασεάνωΚε,διότιορίζεταιότιοφείλεινα ψάλλει «ἀπʹ ἔξω», τον ακολουθούν «οἱ σὺν αὐτῷ», οι ψάλτες δηλαδή που ο ΓαβριήλΙερομόναχοςονομάζει«βοηθούς» 144,γιαναψάλλουνόλοιμαζίστον άνω Κε το Δοῦλοι Κύριον, ἀλληλούια. Σε πιο αναλυτική γραφή δε, από τον κώδικα Σινά 1312 του β ημίσεως του ΙΕ αιώνα (φ. 7r), «ὁ δομέστικος τοῦ πρώτου χοροῦ, ἀπʹ ἔξω εἰς διπλασμόν». Ή όπως χαρακτηριστικότερα γενικεύειοσιναϊτικόςκώδικας1293τουβ ημίσεωςτουιεαιώνα(φφ.237r v), «ὁ δομέστικος λέγει πάντας τὰς ἀρχὰς ἔξω», αναφερόμενος στην ενοριακή μεταχείριση του Ψαλτηρίου. Ακολούθως, ο πρώτος στίχος της στάσης ψάλλεταιαπόόλοτοχορότουδομεστίκουστηνβάσητουπρώτουήχουκε, διότισύμφωναμετοβατοπαιδινόχειρόγραφο«ἐσωτέρᾳφωνῇὅλοιὀμοῦ». Προκύπτειαναπόφευκτατοερώτημαγιατοποιοιαπότουςψάλλοντες ήσανεκείνοιπουμπορούσανναανταποκριθούνσεμέληταοποίακινούνταν ουσιαστικά στην φωνητική έκταση της soprano, τη στιγμή που ήδη από τα πρώιμα στάδια ήταν απαγορευμένη η συμμετοχή των γυναικών στην ψαλμωδία 145. Άλλωστε αποτελεί κοινό τόπο το ότι οι ψάλλοντες τις Αγίας ΣοφίαςήτανκατώτεροικληρικοίστοβαθμότουΑναγνώστηκαιτουΨάλτη. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την Γ Ιουστινιάνειο Νεαρά είχε καθορισθεί να υπηρετούν στην Αγία Σοφία και τους εξαρτώμενους από αυτήν ναούς, 150 Αναγνώστεςκαι25Ψάλτες 146.Ωστόσο,τόσοοιμαρτυρίεςτωνΛειτουργικών Τυπικών όσο και οι εικονογραφικές και ιστορικές πηγές δίνουν ολοκληρωμένη απάντηση: ήταν ένα σύνολο Παιδιών, Μοναζουσών και Ευνούχων που για πολλούς αιώνες μετείχαν στις ακολουθίες του Κοσμικού Τυπικού,πλουτίζονταςτηνέκτασηκαιτοηχόχρωματωνψαλλομένων. Πιο σύγκεκριμένα, η συμμετοχή μοναζουσών 147 υποκρύπτεται στο Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Ι αιώνα, όταν αυτό 144Tardo,Melurgia,σσ Η πρώτη νομοκανονική απαγόρευση της συμμετοχής των γυναικών στην ψαλμωδία εμφανίζεται στις Ἀποστολικὲς Διαταγές (Β, νζ εν Γ.Α. Ράλλη Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων, τόμ. Β, Ἀθήνησιν 1859 [= Ἀθήνα 1966], σ. 728 στο εξής Ράλλη Ποτλή,ΣύνταγμαΒ ).ΗαπαγόρευσηεπικυρώθηκεαπότονΟ κανόνατηςστ Οικουμενικής Συνόδου του 691 μ.χ: Μὴ ἐξέστω ταῖς γυναιξὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς θείας λειτουργίας λαλεῖν, ἀλλὰ κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου σιγάτωσαν (Ράλλη Ποτλῆ, Σύνταγμα Β, σ. 467). 146Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΓ,σσ ΟιερμηνευτέςτωνΙερώνΚανόνωνθεωρούνότιοιμονάζουσεςγυναίκεςσυγκατελέγονται μεταξύ του Κανονικοῦ κλήρου διότι διαβιούν σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες: Κανονικοί,

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 147 αναφέρεταισταλεγόμεναἀσκητήρια.επρόκειτογια μοναχούςκαιμοναχές που είχαν εγκατασταθεί σε ειδικούς χώρους γύρω από την αγία Σοφία, με πρόβλεψη του Ιουστινιανού, κατά μίμηση των Ιεροσολυμιτικών Παρθένων καιμοναζόντωνπουαναφέρονταιαπότηναιθερίατονδ αι. 148.Σεκείμενο ανωνύμου συγγραφέως καταγράφεται ότι όταν ο Ιουστινιανός έδωσε στον ΚλήροτηςαγίαςΣοφίαςειδικά«κελλία»γύρωαπότοναό,και,ανάλογαμε την τάξη του καθενός, έδωσε «ταῖς ᾀδούσαις σκηνώματα». Αυτές δε αἱ ᾄδουσαι απάρτιζαν τα «Δύο ἀσκητήρια» 149, τα οποία ορίσθηκε από τον Ιουστινιανό να είναι δύο, με σκοπό να μπορούν να ενταχθούν στο υπηρεσιακόσύστηματωνεβδομάδων,όπωςάλλωστεσύσσωμοςοκατώτερος Κλήρος της Αγίας Σοφίας: «ἐκλήρωσεν ἱερεῖς τε καὶ ἔως ἐσχάτου τῶν ὑπουργούντων τῷ ναῷ, χιλιάδα μίαν ᾀδούσας ρ, μεριζομένας εἰς δύο ἑβδομάδας» 150. Στα πλαίσια δε της 59ης Νεαράς του έτους 537, η οποία σχετίζεταιμετηναμοιβήτωνμετεχόντωνστιςκηδείες,γίνεταιαναφοράστις «ἀσκητρίαις,ἤτοικανονικαῖς» 151. ΤαἈσκητήριαμετείχανστουςασματικούς ΌρθρουςτηςΑγίαςΣοφίας και άλλων ναών της Κωνσταντινούπολης, είτε σε απαρτία, δηλαδή καί τα τρία 152, είτε μόνον το ένα 153, σε περιπτώσεις ελασσόνων εορτών του εκκλησιαστικού έτους. Σε κάθε περίπτωση αναλάμβαναν την ψαλμώδηση τωναντιφώνωνκαιτωνωδών. Ανάλογη είναι η μαρτυρία του νεκρικού διαλόγου Τιμαρίωνα για την ΘεσσαλονίκητουΙΒ αιώνα,ότανστονασματικόόρθροτουαγ.δημητρίου, «γυναῖκαι ὅσιαι καὶ μονάζουσαι» έψαλλαν αντιφωνικά σε δύο χορούς στο καὶἐντῷκανόνι,ἐξεταζόμενοιἰδιαιτέρωςὀνομάζονταιοἱκληρικοί,ὡσὰνὁποῦἡζωὴαὐτῶνκαὶ ὁ νοῦς, καὶ ὁ λόγος διεξάγεται, καὶ ἀπευθύνεται κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας, Ἀποστολικούς φημι,συνοδικούςτεκαὶπατρικοὺς[...].κανονικοὶπρὸςτούτοιςλέγονταικαὶοἱμοναχοί,ὡςἐν πολλοῖς τῶν Κανόνων τοῦτο ὁρᾶται, ἀλλὰ δὴ καὶ αἱ μονάζουσαι γυναῖκες, διὰ τὴν αὐτὴν ἀφορμὴν κανονικαὶ ὀνομάζονται, τῶν λαϊκῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὐτονόμως, ταὐτὸν εἰπεῖν, ἀκανονίστως καὶ ἀδιαφόρως πολιτευομένων (βλ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον, Θεσσαλονίκη1982,σ.144,ὑποσ.1). 148 Ὀδοιπορικὸν τῆςἁγίαςσυλβίαςτῆςἀκυτανίαςεἰςτοὺςἁγίους Τόπους, Νέα Σιὼν7,σ Εὐγ.Ἀντωνιάδου,ἜκφρασιςἁγίαςΣοφίας,τόμ.Α,ἐνἈθήναις1907[=Ἀθῆναι1983],σσ Εὐγ.Ἀντωνιάδου,ἜκφρασιςἁγίαςΣοφίας,τόμ.Γ,ἐνἈθήναις1909[=Ἀθῆναι1983],σ Ἀντ.Μάτεσι(ἐπιμ.),ἸουστινιανοῦΝεαραί,Ἀθήνησι1898,σ.167(στοεξήςΜάτεσι,Νεαραί). 152 J. Mateos, Le Typicon de la Grande Église. Ms Sainte Croix No 40, Xe siècle, τόμ. 1, OCA 165, Roma 1962, σ. 4 (1η Σεπτεμβρίου Ακολουθία της Ινδίκτου) και σ. 154 (Όρθρος Χριστουγέννων) στοεξήςmateos,typicon1. 153Mateos,Typicon1,σ.271καιJ.Mateos,LeTypicondelaGrandeÉglise.MsSainte CroixNo40, Xesiècle,τόμ.2,OCA166,Roma1963,σ.52.

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 148 αριστερό πτερύγιο του ναού 154. Τον ΙΒ αιώνα επίσης, όταν ο Αλέξιος Κομνηνός οικοδόμησε νέο ναό απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στην πόλη Δάμαλη, εκτός από την ίδρυση παρακειμένου Ορφανοτροφείου, κατέταξεστουςχορούςτους«ἑκατέρωθενἀντᾴδοντας ᾄδονταςκαὶᾀδούσας κατὰ τὸν Σολομῶντα», μιμούμενος δηλαδή το Παλαιοδιαθηκικό έθος της συμμετοχήςτωνᾀδουσῶνστηνεβραϊκήλατρεία 155. Χωρίς να υπάρχει κάποιο ίχνος στα μουσικά χειρόγραφα, όλες οι προαναφερθείσες περιπτώσεις αποτελούν απόδειξη για την ύπαρξη του soprano ή alto ηχοχρώματος. Αποτελεί δε δεδομένο ότι τα Ασκητήρια έψαλλαν μόνον στην έκταση της φωνής τους που αισθητοποιεῖται στο στηθικό αντηχείο (τραχεία και πνεύμονες). Δεν μεταχειρίζονταν τους φθόγγους εκείνους που μπορεί να παραχθούν είτε στη θέση της κεφαλικής φωνής (με την ενεργοποίση της στοματικής, ρινικής και μετωπικής κοιλότηταςκαθώςκαιόληςτηςκρανιακήςπου εκπέμπειτονήχομέσωτων οστών) και είτε στην έκταση του falsetto, το οποίο αντηχεί μεν στα ίδια σημεία,αλλάδιαφέρειωςπροςτηνποσότητααέραπουταδιαπερνά 156.Διότι στις δύο αυτές περιπτώσεις οι φωνητικές χορδές τεντώνονται και 154Τιμαρίων,εκδ.R.Romano,Napoli1974ενΒ.Νεραντζῆ Βαρμάζη,ἘγκώμιατῆςΒυζαντινῆς Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη1999,σσ Η πρώτη νύξη για ύπαρξη συγκεκριμένων γυναικών από τη φυλή Λευί, οι οποίες ήσαν αφιερωμένες στη Λατρεία, γίνεται κατά την περιγραφή των υπηρετούντων στο ναό του Σολομώντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται ότι προερχόταν από τη γενιά του Αιμάν(Α Παραλ.25,5 6: ΠάντεςοὖτοιυἱοὶτῷΑἰμὰντῷἀνακρουομένῳτῷβασιλεῖἐνλόγοις ΘεοῦὑψῶσαικέραςκαὶἔδωμενὁΘεὸςτῷΑἰμὰνυἱοὺςτεσσαρεσκαίδεκα,καὶθυγατέραςτρεῖς πάντεςοὖτοιμετὰτοῦπατρὸςαὐτῶνὑμνῳδοῦντεςἐνοἴκῳθεοῦ,ἐνκυμβάλοιςκαὶἐννάβλαις καὶἐνκινύραιςεἰςτὴνδουλείανοἴκουτοῦθεοῦ,ἐχόμενατοῦβασιλέωςκαὶἀσάφ,καὶἰδιθοὺν καὶ Αἰμάν). Μεταγενέστερα, από την περίοδο της βασιλείας του Εζεκία, αναφέρεται η καταγραφή τους σε καταλόγους μαζί με τους Ιερείς και τους Λευίτες, προκειμένου να αμοίβονταικαιαυτέςκανονικά(β Παραλ.31,17 18: Οὗτοςὁκαταλοχισμὸςτῶνἱερέωνκατʹ οἴκους πατριῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐν διατάξει,καὶκαταλοχίας,ἐνπάσῃἐπιγονῇυἱῶναὐτῶνκαὶθυγατέρωναὐτῶνεἰςπᾶνπλῆθος, ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἄγιον ). Μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνειο Αιχμαλωσία αναφέρεταιπλέονσαφώςη ύπαρξησυγκεκριμένωνγυναικώνπουήτανεπιφορτισμένεςμε τηνψαλμωδία,εφόσονχρησιμοποιείταιπλέονοόροςᾄδουσαι(β Ἔσδρ.2,64 65: Πᾶσαδὲἡ ἐκκλησία ὁμοῦ ᾠσεὶ τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι ἐξήκοντα, χωρὶς δούλων αὐτῶν, οὗτοι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά καὶ οὗτοι ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι ). Παραβάλλοντας το συγκεκριμένο χωρία με άλλο [Β Ἔσδρ. 2, 41] που αναφέρει ότι οι υιοί Ασάφ ήσαν εκατόν εικοσιοκτώ, προκύπτει ότι σε εκείνη τη φάση της επιστροφής στην Ιερουσαλήμ,ήλθανεβδομήνταδύοᾄδουσαι.Απόπαρόμοιαχωρία[Νεεμ.7,66 67και7,44], προκύπτει ότι στην τελική φάση της επιστροφής, ήταν οι ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι ειδικάδεοιᾄδουσαιεμφανίζονταιναείναιενενήνταεπτά. 156ʺHumanvoiceʺ,http://en.wikipedia.org/wiki/Human_voice(27/5/2006),σ.2.

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 149 σκληραίνουν, αφήνοντας περισσότερο αέρα να τις διαπεράσει 157. Ένα γεγονός που το Σαββαϊτικό Τυπικό απαγορεύει ρητώς όταν καθορίζει ότι είναι «ἀπρόσεκτον καὶ ἀπαίδευτον τὸ ἐπιτεταμμένως ψάλλειν» 158, δηλαδή η ψαλμώδηση με τέντωμα των φωνητικών χορδών 159. Αντί αυτού, προτρέπει στην τέλεση της ακολουθίας «πραείᾳ ἴσῃ καὶ γαληνῇ τῇ φωνῇ» 160. Μια προτροπή που ακολουθούσαν κατά γράμμα οι Σπουδαίοι 161 μοναχοί ακόμη και όταν μετείχαν στις ακολουθίες του κοσμικού ναού της Αναστάσεως, ψάλλοντας«ἄνευφωνῆς,ἀλλ ἐνπραότητικαὶφόβῳπολλῷ» 162.Άλλωστε,το «τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι» είχε ήδη καταδειχθεί ως ανάρμοστο για την Λατρεία μέσα από την Στ Οικουμενική Σύνοδο (κανών ΟΕ του έτους691) 163.Παράόμωςτηναποφυγήτωνκεφαλικώναντηχείων,δενέπαυε να είναι επιθυμητός ο«τύπος τῆς ὑμνωδίας ἐμμελέστατος», σύμφωνα με το ΚτητορικόΤυπικότηςΜονήςΠακουριανούτουΙΑ αιώνα U.Μichels,ἌτλαςτῆςΜουσικῆς,τόμ.Ι(1994),σ.23(στοεξήςΜichels,Ἄτλας). 158ΤυπικόΑγ. Σάββα(χφ. ΜΠΤ59[402]τουΙΕ αι.)ενal.dmitrievskij,opisanie liturgitseskich rukopisejiii,τυπικά, Πετρούπολη1917[=Hildesheim1965],σσ (στοεξήςDmitrievskij ΙΙΙ). 159 Ο όρος επιτεταμένως μεταφράζεται ως υπερμέτρως, μετ επιτάσεως, η δε επίτασις, μεταξύτωνάλλωνερμηνειών,σχετίζεταιμετοτέντωματωνχορδώντουμουσικούοργάνου (βλ. H.G. Lieddell R. Scott, Mέγα λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τόμ. Β, Ἀθῆναι 1902, σσ ). 160ΤυπικόΑγ.Σάββα(χφ.ΜΠΤ59[402]τουΙΕ αι.)ενdmitrievskijιιι,σ Τὴν ὀνομασία Σπουδαῖοι ἔλαβαν ἀπὸ τὸν ἐνάρετο καὶ ἀσκητικὸ τρόπο διαβίωσης τῶν μελῶντῆςἀδελφότητας,διότιἡλέξηἦτανσυνώνυμητοῦἐνάρετος,ζηλωτὴςκαὶφιλόπονος, τόσο γιὰ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ σκέψη ὅσο καὶ τὴν χριστιανική. Ὁ ὄρος ἦταν σὲ χρήση κατὰ τοὺςδ,ε καὶστ αἰ.ὄχιμόνονγιὰτὴνπαλαιστίνη,ἀλλὰκαὶγιὰτὴνκωνσταντινούπολη, τὴνἀλεξάνδρειακαὶτὴνἀντιόχεια(βλ.ἀρχ.καλλίστου, ΠερὶτῶνΣπουδαίωνμοναχῶνἐν τῇἐκκλησίᾳἱεροσολύμων,νέασιών16,τεῦχ.ιθ,ἐνἱεροσολύμοις1921,σσ ,στο εξήςκαλλίστου,ʺσπουδαῖοιʺ).ἀξιοπρόσεκτοεἶναιδὲ,ὅτιὅὅροςχρησιμοποιεῖταικαὶγιὰτὰ δύοφύλαμοναζόντωνἀπὸτὸνσωζομενό: ἄνδρεςσπουδαῖοικαὶσπουδαῖαιγυναῖκες (PG68, στ. 1576). Θεωρεῖται μάλιστα ὅτι κατὰ τὰ πρότυπα αὐτῶν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ψαλλόντων μοναχῶν δημιουργήθηκε ἤδη ἀπὸ τὸν Ε αἰ. καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη ἀνάλογη μοναστικὴ κοινότητα, κοντὰ στὸ Ὀρφανοτροφεῖο, δηλ. ὄχι μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἁγ. Σοφία (Καλλίστου,ʺΣπουδαῖοιʺ,σ.702).Δενείναιάλλωστετυχαίοότιησυνοικίακοντάστηνοποία τοποθείται η ύπαρξη του ορφανοτροφείου του Αγ. Παύλου, ονομαζόταν ʺτα Σπουδαίουʺ(R. Janin,LaGéorgraphieEcclésiastiquedel EmpireByzantin,Paris1969,σσ ).Μέσαδεαπότη γειτονία των κελλιών κελλιά των Σπουδαίων Ασκητηρίων με το συγκεκριμένο Ορφανοτροφείο που τροφοδοτούσε τον αγιοσοφίτικο χορό των Ορφανών, διαφωτίζεται ο ρόλοςπουδιαδραμάτισανοιαστικέςμοναστικέςαδελφότητεςστηδιδασκαλίατηςψαλτικής Τέχνης. 162Παπαδοπούλου Κεραμέως,Ἀνάλεκτα,σσ Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΒ,σ P.Gautier, LeTypikondySébasteGrégoirePakourianos,REB42(1984),σ.55.

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 150 Ανάλογη χρήση αντιχείων αλλά στην φωνητική περιοχή της soprano έκαναν τα Παιδιά που μετείχαν στις αγιοσοφίτικες Ακολουθίες, αλλά και στα εορταστικά γεύματα που τις κατέκλειαν μέσα στο Ἱερὸ Παλάτιο. Κύριο χαρακτηριστικό της παιδικής φωνής είναι το μικρό μήκος του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών, γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή των συχνοτήτων της soprano, αλλά με χρήση του στήθους ως αντηχείου 165. Η ισότιμησυμμετοχήτωνπαιδιώνστηνλατρείααναδείκνυετουψηλόεπίπεδο γνώσης τους. Διότι, είτε αναλάμβαναν να ψάλλουν μέλη που σε άλλες περιπτώσεις ανήκαν στους μονωδούς Ψάλτες, είτε έψαλλαν επάξια απέναντίτουςαντίφωνα,ωςαριστερόςχορός. Η συμμετοχή των παιδιών στις Ασματικές Ακολουθίες της Αγίας ΣοφίαςσχετιζότανπάντοτεμετηνμικρήΕίσοδο.ΤοΤυπικότηςΜεγάληςτου Χριστού Εκκλησίας του Θ Ι αιώνα τα αναφέρει ως Ὀρφανούς. Έψαλλαν το Ἄρατε πύλας κατά την εισόδευση της Λιτής την Παραμονή των Εγκαινίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ένα μέλος που ανήκε στους Ψάλτες, ότανηεορτήαυτήσυνέπιπτεμετοσάββατοήτηνκυριακή 166.Ανάλογηείναι και η μαρτυρία του Προφητολογίου από κώδικα του ΙΑ αιώνα. Το Σάββατο τουλαζάρου,κατάτηνεισόδευσητωννεοφωτίστωναπότοβαπτιστήριομαζί μετονπατριάρχη,ήταντὰὀρφανὰπου«δέχονταιἐντῇσολέᾳ»τηνπερισσή του Εισοδικού ψαλμού Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, την οποία είχε αρχίσειοψάλτηςαπότονάμβωνα 167. ΧαρακτηριστικήγιατουψηλόεπίπεδοτωνΟρφανώνείναιημαρτυρία από την Ακολουθία της Καμίνου που διασώθηκε από τον Συμεών Θεσσαλονίκης στον κώδικα ΕΒΕ 2047 του α τετ. ΙΕ αἰ.. Οἱ παῖδες, όπως καθιερώθηκε να αναφέρονται πλέον στα υστεροβυζαντινά χφφ., έψαλλαν εναλλάξ με τους Ψάλτες τους στίχους της Ζ ωδής 168. Μία αντιφωνική πρακτική που είχε παγιωθεί αιώνες νωρίτερα και καταγράφηκε σε εγκυκλοπαιδικού τύπου κείμενα του αυτοκρατορικού πρωτοκόλλου, στις αρχές του Θ αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, το Κλητορολόγιο Φιλοθέου περιγράφειότιστηντράπεζαπουολοκλήρωνετουςεορτασμούςτωνφώτων μέσαστοπαλάτι,οιὀρφανοὶέψαλλαντα γ αντίφωναωςαριστερόςχορός, απέναντι από τους εβδομαδαρίους Ψάλτες της αγίας Σοφίας, υπό τη διεύθυνσητουενόςαπότουςδύοδομεστίκουςτης Μichels,Ἄτλας,σ Mateos,Typicon1,σσ.144και C.Hǿeg G.Zuntz(έκδ.),Prophetologium.Parsprima,lectionesannimobiliscontinens,MMBSérie Lectionaria6,Κοπεγχάγη1970,σ Κώδ.ΕΒΕ.2047,φφ.219rκαι220r. Πρβλ.κώδ.ΕΒΕ2406(τουέτους1453), φφ.151r 152r και τονιδιόγραφοκώδικατουμανουήλχρυσάφηιβήρων1120(τουέτους1458),φφ.440r 443v. 169N.Oikonomidès,LesListesdePréséancesByzantinesdesIXeetXesiècles,Paris1972,σ.187.

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 151 Η φωνή όμως που προσέδιδε στις Ασματικές Ακολουθίες της Αγίας Σοφίαςέναιδιάζονηχόχρωμα,ήταναυτήτωνΕυνούχων.Έναηχόχρωμαπου δενδιασώζεταιμέχριτις ημέρεςμαςπαράμόνον μέσααπόπεριγραφέςκαι ελάχιστες κακής ποιότητας ηχογραφήσεις σε δίσκους γραμμοφώνου που κατέγραψαν τον τελευταίο Ευνούχο του Παπικού Παρεκκλησίου στις αρχές του εικοστού αιώνα, όταν πλέον απαγορεύτηκε επισήμως στα 1903 η παρουσίατουςστοπαρεκκλήσιο 170. ΗφωνήτωνΕυνούχωνκάλυπτεσυνήθωςτηνίδιασυχνοτικήπεριοχή μεμίαsopranoήέναπαιδί.ωστόσο,τοηχόχρωμάτηςδενομοίαζεμεκαμίας απόαυτές.ηθεμελιώδηςδιαφοροποίησήτηςήτανωςπροςτααντηχείατων οποίωνγινότανχρήση,αλλάκαιωςπροςτηνίδιατηνκατασκευήτους.διότι, όταν πραγματοποιείτο ο ευνουχισμός των αγοριών μεταξύ του ογδόου και δωδεκάτου έτους, η βίαιη αναστολή της ορμονικής τους εξέλιξης είχε αλυσιδωτέςαντιδράσειςσεπολλάσημείατουσώματόςτουςπουσχετιζόταν μετηνπαραγωγήτηςφωνής. Πρώτον, σταματούσε η επιμήκυνση του λάρυγγα, ο οποίος παρέμενε στοπαιδικόμήκοςτων12έως15χιλιοστών,σεαντίθεσημετονεφηβικόκαι ανδρικόπουέφτανεαπότα18μέχριτα23χιλιοστάσυνήθως.ηεπακόλουθη διατήρηση του μικρού μήκους των φωνητικών χορδών δεν επέτρεπε το χαρακτηριστικό χαμήλωμα της ανδρικής φωνής. Επιπλέον, δεν αναπτυσσόταν καθόλου το μήλο του Αδάμ. Τέλος, ο κοντός λάρυγγας έφερνετοσημείοπαραγωγήςτηςφωνής,δηλαδήτιςφωνητικέςχορδέςπολύ πιο κοντά στο θώρακα, γεγονός που έδινε στην φωνή των Ευνούχων μεγαλύτερηδυνατότητααντήχησης. Δεύτερον, ο θώρακας των ευνουχισμένων αγοριών, δηλαδή το αντηχείοπουήτανουσιαστικάυπεύθυνογιατηνιδιομορφίατηςφωνήςτους, εξελισσόταν με εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό των συνομιλήκων τους. Εξαιτίας της απότομης ορμονικής διαταραχής, η αυξητική ορμόνη δεν σταματούσετηδράσητηςκατάτηδιάρκειατηςεφηβείας,όπωςφυσιολογικά συμβαίνει. Κατά συνέπεια, οι ευνούχοι ανέπτυσσαν δυσανάλογα μακρυά χέριακαιπόδια.τοίδιοσυνέβαινεκαιμετοθώρακα,οοποίοςσυνέχιζετην δυσανάλογη ανάπτυξή του, τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, σχηματίζονταςαυτόπουοpatrickbarbierέχειονομάσει«realsoundingbox» Fr.R.Velde, VoiceDefinitionsandRanges, 171N.Bunce,J.Hunt, Castrati:Anearlyexampleofmedicalengineering,

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 152 Η ιδιόμορφη φυσιολογία τους μαζί με την πολύχρονη και αδιάκοπη εκπαίδευσήτους,χάρηστηνέλλειψητηςπεριόδουμεταφώνησης,προσέδιδε στηφωνήτουςσυγκεκριμέναχαρακτηριστικά: Πρώτον, η θέση των φωνητικών χορδών κοντά στα ηχεία έδινε στη φωνή τους μεγάλη καθαρότητα και λαμπρότητα, επηρεάζοντας την επιλογήτωναρμονικών. Δεύτερον, οι κοντές φωνητικές χορδές των ευνούχων αποκτούσαν πολύ γρήγορα εξαιρετική μυική δύναμη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον στρογγυλό σχεδόν θώρακα οδηγούσαν στη δυνατότηταμεγάλωνεντάσεωνσεφωνητικέςπεριοχέςπουοιsoprani αναγκαζόταν να καλύψουν με ένα συγκριτικά αδύναμο falsetto. Επιπλέον, παρόλο που οι Ευνούχοι είχαν τη δυνατότητα του falsetto, χρησιμοποιούσαν για το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής τους την στηθική φωνή, γεγονός που διέκρινε το ηχόχρωμά τους σαφώς τόσο από τις σοπράνο όσο και από τους κοντρατενόρους. Διότι οι προαναφερθέντες χρησιμοποιούν και ενδυναμώνουν κυρίως την περιοχήεκείνηπουχρησιμοποιείfalsetto 172. Τρίτον, ο υπερμεγέθης θώρακας των ευνούχων βοηθούσε στην αποθήκευση μεγάλης ποσότητας αέρα, με συνέπεια να μπορούν να τραγουδήσουν με μία αναπνοή μέχρι και το ένα λεπτό, όπως μαρτυρείταιγιατονιταλόcastratofarinelli 173. Ο όρος Καστράτος που θεωρείται χαρακτηριστικός της Μπαρόκ Όπερας, εμφανίζεται ήδη στη βυζαντινή κρατική νομοθεσία από τον Στ αἰ. «τῶν castrensίων peculίων (sic)» 174 και τον ίδιο αιώνα καταγράφεται σε Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας. Πρόκειται για τον εξελληνισμό του λατινικού castratus 175,τοοποίομετησειράτουπροέρχεταιαπότορήμαcastro,δηλαδή ακρωτηριάζω, εκτέμνω, ορχιτομώ και ευνουχίζω 176. Ο όρος είναι ακόμη σε 172 Humanvoice,σ P.Barbier,TheWorldoftheCastrati:TheHistoryofanExrtaordinatyOperaticPhenomenon(trans. M.Crosland),SouvenirPress1996,σσ Μάτεσι, Νεαραί, σ Πρόκειται για τη Νεαρά 123 του έτους 546, η οποία επιγράφεται Περὶ ἐκκλησιαστικῶν διαφόρων κεφαλαίων, συσχετίζοντας τους Ευνούχους με την Ἐκκλησία. 175Ἐμμ.Κριαρᾶ,ΛεξικὸτῆςΜεσαιωνικῆςἙλληνικῆςΔημώδουςΓραμματείας, ,τόμ. Ζ, Θεσσαλονίκη 1980, σ Κατὰ τὸν Κριαρά, ο όρος πρωτοαπαντάται στο λεξικὸ E.A. Sophocles,GreekLexiconoftheRomanandByzantineperiods(fromBC146toAD1100),NewYork Leipzig1888,τόμ.2,σ Γερ.Μαρκαντωνάτος,ΒασικόΛεξικότηςΛατινικής,Αθήνα1995καιΣτεφ.Α.Κουμανούδη, ΛεξικόνΛατινοελληνικόνμετὰσυνωνύμωνκαιαντιθέτωντηςΛατινικής,Ἀθῆναι1972,σ.108.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 153 χρήση τον ΙΒ αι., καθώς ο Βαλσαμώνος θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίεςευνούχων:οικάστρατοιήἐκτομίαιήἔκτομοι,οιθλιβίαιήθλαδίαι καιοισπάδονεςήμαλακοὶἐκκοιλίας 177. Οι Καστράτοι της Ψαλτικής Τέχνης ή αλλιώς, οι Byzantine Castrati 178, εντοπίζονται στη βυζαντινή Αυτοκρατορία πολύ νωρίτερα από ότι στη Δυτική Εκκλησία. Ήδη στις αρχές του Ε αιώνα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με τους Αρειανούς επί πατριαρχείας Ιωάννου Χρυσοστόμου, μαρτυρείται από τον Σωζομενό η ύπαρξη του Βρίσωνος, ο οποίος ήταν «εὐνοῦχος τῆς βασιλέος γαμετής», ο οποίος «ἐπὶ τοῦτο τέτακτο, τὴν περὶ ταῦταδαπάνηνκαὶτοὺςὕμνουςπαρασκευάζων».πιοσυγκεκριμένα,τουείχε ανατεθεί να προτρέψει «τὸν αὐτοῦ λαὸν... ἐπὶ τὸν ἴσον τρόπον τῆς ψαλμῳδίας», δηλαδή να ψάλλουν με τον ίδιο τρόπο που έψαλλαν οι οπαδοί του Αρείου. Οι δε Αρειανοί έψαλλαν αντιφωνικά «κατὰ τὸν τῶνἀντιφώνων τρόπον ἔψαλλον, εἰς συστήματα μεριζόμενοι... ακροτελεύτια συντιθέντες». Δηλαδή, διαμέσου του αυτοκρατορικού ευνούχου Βρίσωνος εισήχθη στην Κωνσταντινούπολη η πρακτική της αντιφωνικής ψαλμώδησης, γεγονός το οποίο επισήμως αποδίδεται στον πατριάρχη Χρυσόστομο. Μάλιστα, ο Σωζομενός βεβαίωσε ότι τελικά οι Ορθόδοξοι κατόρθωσαν να ξεπεράσουν του Αρειανούς, τόσο σε πλήθος μετεχόντων όσο και σε επίπεδο μουσικής προετοιμασίας: ʺἐν ὁλίγῳ δὲ ἐπισημότεροι γενόμενοι, τοὺς ἀπὸ τῆς ἐναντίας αἰρέσεως ὑπερέβαλλον τῷ πλήθει και τῇ παρασκευῇʺ179. Ως επιβεβαίωση, η Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωκράτους αποδίδει στον Βρίσωνα τη χοραρχία των βασιλικών ψαλτών: «ὁ τῆς βασιλίδος εὐνοῦχος, συγκροτῶν τότε τοὺς ὑμνῳδούς» 180. Η πρωιμότερη αντίστοιχη μαρτυρία για ψάλλοντες ευνούχους στη Δύση φθάνει έναν αιώνα αργότερα, χωρίς όμως να είναι σίγουρο το εάν οι προερχόμενοιαπότηνισπανία spagnolettiτουπαπικούπαρεκκλησίουήταν καστράτοι ή απλώς falsettists. Ωστόσο, η πρώτη ασφαλής μαρτυρία για την ύπαρξη ευνούχων στη Ρώμη δεν εμφανίζεται παρά το 1599, όταν οι πρώτοι δύο ιταλοί castrati αναλαμβάνουν υπηρεσία στο Παπικό Παρεκκλήσιο, ξεσηκώνοντας σάλο μεταξύ των ισπανών προκατόχων τους 181. Σε κάθε περίπτωση, η όποιας μορφής παρουσία στη Δύση μουσικών που έκαναν χρήση των υψηλών περιοχών της ανθρώπινης φωνής, δεν μπορεί να 177Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΒ,σ Οόροςχρησιμοποιήθηκεεπίσημα20οΔιεθνέςΣυνέδριοΒυζαντινῶνσπουδώντο2001απὸ τουςn.moranκαιnannaschiǿdt(βλ.εὐ.σπυράκου, ἩΒυζαντινὴἘκκλησιαστικὴμουσικὴ στὸ20ὸδιεθνὲςσυνέδριοβυζαντινῶνσπουδῶν:παρίσι2001,παρνασσὸς44(2002),σ.506). 179Σωζομενοῦ,ἘκκλησιαστικὴἸστορία,PG67,στ Σωκράτους,ἘκκλησιαστικὴἸστορία,PG67,στ.688και Barbier,Castrati,σσ.8 9.

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 154 θεωρηθεί άσχετη με την ανακατάληψη του Ιλλυρικού από τον Ιουστινιανό τον ΣΤ αι.. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο ότι ειδικά την εποχή εκείνη εμφυτεύθηκαν στην εκεί λειτουργική ζωή πληθώρα βυζαντινών τελετουργικώνπρακτικών 182. ΗπαρουσίατωνευνούχωνγενικεύτηκεστοΒυζάντιοκαικυρίωςστα ύπατα αξιώματα του κρατικού μηχανισμού 183. Ειδικότερα στην Ψαλτική Τέχνη και τα εικονογραφημένα μουσικά χφφ., εντοπίζονται διάσπαρτες απεικονίσειςαγενείωνψαλτώνσεσυνάρτησημετονάμβωνα,τοντόποπου προοριζόταν να ψάλλουν 184. Επιπλέον, αυτές οι εικονογραφικές μαρτυρίες επιβεβαιώνονται όταν τον ΙΒ αιώνα ο Βαλσαμώνος διαπιστώνει ότι όλο το τάγμα των Ψαλτών, δηλαδή των Μονωδών που έψαλλαν από τον κεντρικό άμβωνατατεχνικότερατωνμελών,απαρτιζότανστηνεποχήτουμόνοναπό ευνούχους 185. Η παρουσία τους σχετιζόταν με τις θεοκεντρικές βάσεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που, όπως όλα τα θεοκρατικά βασίλεια της Ανατολής,χρειαζότανδίπλαστονΑυτοκράτορα ΕκπρόσωποτουΘεούκαιτο ΙερότουΠαλάτιο,έναπλήθοςαξιωματούχωνκαιυπηρετούντωνγενικότερα, οι οποίοι είχαν ξεφύγει από τις φυσιολογικές ανθρώπινες δραστηριότητες και σχέσεις, ενσωματώνοντας ουσιαστικά την Τριάδα άνδρα γυναίκας και παιδιούσεμίαύπαρξη.ήακόμη,πλησιάζονταςδιατουευνουχισμούτουςτο άφυλο των αγγέλων 186. Η σταδιακή απομάκρυνση των Ευνούχων από τα ύπατα αξιώματα του βυζαντινού κράτους ξεκίνησε με την δυναστεία των Κομνηνών 187 και υποδαυλίστηκε από την επικράτηση του Σαββαϊτικού Τυπικού που απαγόρευσε την μέχρι τότε ελεύθερη είσοδο ευνούχων στις 182J.F.Baldovin,TheUrbancharacterofChristianWorship.TheOrigins,Development,andMeaningof StationalLiturgy,OCA228,Roma1987,σ.166: ProsessionswereintroducedinRomeonthebasis of Constantinopolitan practice. [ ] Much of Roman collecta practice points to Byzantine influence, especially when one regards its terminology: Kyrie eleison, Letania, staurofori.[ ] The term used for processional chants antiphona, was also Greek in origin. These terms and their referents were not holdovers from a time when the Roman liturgy was in Greek, but rather introductionsinaperiodwhentherewasmuchbyzantineinfluenceinthecity,namelythesixth century. 183 R. Guilland, Les Eunuques dans l Empire Byzantine, EB 1 (1943), σσ (στο εξής Guilland,ʺEunuquesʺ),τουιδίου FonctionsetDignitésdesEunuques (1),EB2(1944),σσ και FonctionsetDignitésdesEunuques (2),EB3(1945),σσ N.Moran,Singersinlatebyzantineandslavonicpainting,Leiden1986,σσ.14 50καιεικ.Ι, PG137,στ.532: Πρὸπάντωνσημείωσαιαπὸτοῦπαρόντοςκανόνοςότιτοπαλαιὸνοὐκἀπό εὐνούχων μόνον τὸ τῶν ψαλτῶν τάγμα συνίστατο, καθὼς γίνεται σήμερον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μὴ τοιούτων. 186 P.O. Scholz, Eunuchs and Castrati: A cultural history, Princeton 2001, σσ. 13, 85 και Barbier, Castrati,σ Al.Kazhdan, Eunuchs,ODB2(1991),σ.747.

12 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 155 ανδρώες μονές 188. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ευνούχων διέφυγε στη Δύση κατά τη διάρκεια της Α Άλωσης, με πρώτο σταθμό τη Βενετία. Δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο καθηγητής Piotr Scholz, ο οποίος μελέτησε το φαινόμενο των Ευνούχων στην Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, συσχετίζει την εμφάνιση των castrati στην Ιταλία με την Άλωση του 1453 και την αναγκαστική εγκατάσταση πολλών βυζαντινών στη Δύση 189. Το εάν και κατά πόσο η τέχνη και η τεχνική των βυζαντινών Ευνούχων οδήγησε ουσιαστικά στην γένεση του ιταλικού bel canto ή επί το ελληνικότερονστηναναγεννησιακή,ιταλικήκαλοφωνία 190 είναιμίαυπόθεση που χρίζει περαιτέρω διερεύνησης. Εκείνο όμως που αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι καλοφωνικές συνθέσεις των υστεροβυζαντινών μαϊστόρων οφείλουν χάριτας στην τέχνη των βυζαντινών καστράτων. Διότι ήσαν οι Καστράτοι που, αν και κατηγορήθηκαν δριμύτατα γι αυτό, εμπλούτισαν την εκκλησιαστική μουσική της εποχής τους με μέλη της εξωτερικής μουσικής. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται από τον Θεοφύλακτο Αχρίδος, ο οποίος συνέταξε στα τέλη του ΙΑ αιώνα ένα κείμενο που ουσιαστικά λειτουργεί απολογητικά, προκειμένου να υπερασπιστεί τον ευνούχοαδελφότου,ψάλτητηςαγίαςσοφίας.μετέφερετιςκατηγορίεςπου οι σύγχρονοί τους είχαν προσάψει στους αγιοσοφίτες Καστράτους, επιχειρώντας να τις ανασκευάσει. Αποδέχεται μέν ότι πράγματι εξαιτίας κάποιων από τους ευνούχους έχει παρεισφρείσει το εξωτερικό μέλος στους ναούς 191, αλλά, «εἰ δὲ καὶ τῶν πορνικῶν ᾠδῶν μέλος ὑπὸ ἱερῶν νοημάτων ἁγιαζόμενονταῖςἐκκλησίαιςοἱεὐνοῦχοιἐντερετίζουσι,τὶτοῡτοἔγκλημα;» 192. Τα μέλη που έψαλλαν οι βυζαντινοί Καστράτοι της Αγίας Σοφίας αποτελούσαν, σύμφωνα με τον Neil Moran, το καταγεγραμμένο ως 188Al.Dmitrievskij,OpisanieliturgitseskichrukopisejI,Τυπικά,Κίεβο1895[=Hildesheim1965],σ Μέχρι τότε, εκτός από την ύπαρξη καθεαυτό μονών για Ευνούχους, ήταν επίσης αποδεκτοί ακόμη και στις πλέον επιφανείς μονές, όπως για παράδειγμα τη Στουδίου, έχοντας μάλιστα συγκεκριμένες διακονίες με βάση την Ιουστινιάνειο Νεαρά 133 (βλ. Guilland, Eunuques,σσ ). 189Scholz,Eunuchs,σ Τηνμετάφρασητου όρου καλοφωνία ωςbelcanto παραδίδειο BartolomeoDiSalvoστο Lʹ essenzadellamusicanelleliturgieorientali,bbgg15(1961)(στοεξήςdisalvo, Lʹessenza )σ Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Apololgie de lʹ Eunuchisme, εν Theophylacti Achridensis Opera, Introduction, Texte traduction et notes par Paul Gautier (Corpus Fontium Historiae Byzantinae XVI/1), Θεσσαλονίκη 1980 (στο εξής Θεοφυλάκτου, Apololgie ), σ. 295: Καὶ ἕτερον φύλον εὐνούχων, τοὺς μινυριστὰς καὶ τεριστάς, οἳ κακῶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν πορνικὰς ᾠδὰςκαὶἠδονὴνβλυζούσαςεισέφρησν. 192Θεοφυλάκτου, Apololgie,σ.323.

13 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 156 ρεπερτόριο «του Άσματος» 193. Τον τίτλο αυτό φέρουν σε χειρόγραφα της μονήςκρυπτοφέρρηςτουιγ αιώναήαπαντώνταιεπίσηςως«καλοφωνικόν» στον κώδικα Messignensis gr Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ο Bartolomeo Di Salvo εντοπίζει τον μελισματικό χαρακτήρα των συνθέσεων αυτών, που αποτελεί όμως συνάμα κοινό γνώρισμα των μελώνεκείνωνπουπροέρχονταιαπόχειρόγραφατουψαλτικού.εντοπίζειδε ως ειδοποιό διαφορά την παρουσία στα μέλη του Άσματος των ασήμων εκείνων συλλαβών που αναφέρει ως τερετισμούς, χαρακτηριστικοὺς των υστεροβυζαντινών τερετισμών που εντάσσονται σε κάθε καλοφωνική σύνθεση 195. Ανακεφαλαιώνοντας: Η παρούσα ανακοίνωση ασχολήθηκε με την ιδιάζουσα σύνθεση των βυζαντινών χορωδιακών συνόλων μέχρι την Άλωση του Μέχρι τότε, χάρηστηνσύμπραξητωναναγνωστών,οιοποίοιέψαλλανστηνπεριοχήτου τενόρου και του μπάσου, με τα Ορφανά, τα Ασκητήρια και τους Ευνούχους που κάλυπταν όλο το εύρος των soprano και alto registers, πραγματοποιήθηκαν στα μέλη των Ασματικών Ακολουθιών εκτελέσεις, οι οποίεςδενθαήτανδυνατόνναεντοπισθούνμόνονμέσααπότημελέτητης σημειογραφίας.παρόλ αυτά,ηλεπτομερήςκαιασφαλήςκωδικοποίησητων ψαλμάτων,σταοποίαόλοισυνέψαλλανήτωνψαλμάτωνεκείνωνσταοποία μετείχαν μόνον ορισμένοι από τους προαναφερθέντες, χρίζει περαιτέρω διερεύνησης και τεκμηρίωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, δύναται πλέον να θεωρηθεί ως δεδομένη η ποικιλία που προερχόταν είτε από την εναλλαγή, είτε από τη συνήχηση των διαφόρων συχνοτικών περιοχών και ηχοχρωμάτων των μετεχόντων στο βυζαντινό σύστημα τῶν ἐν ἐκκλησίαις ᾀδόντων Ν. Moran, The musical Gestaltung of the Great Entrance Ceremony in the 12th Century in AccordancewiththeRiteofHagiaSophia,JÖB28(1979),σσ καικυρίωςσ.168,υποσ Di Salvo Bartolomeo, Gli asmata nella musica bizantina, BBGG 13 (1959), σσ ΠρόκειταιγιατουςκώδικεςCrypt.Γ.γ.IV,Γ.γ.VIκαιΓ.γ.VII. 195DiSalvo, Lʹessenza,σσ καιΓρ.Θ.Στάθη,Οἱἀναγραμματισμοίκαὶτὰμαθήματα τῆς βυζαντιντῆς μελοποιίας καὶ πανομοιότυπος ἔκδοσις τοῦ καλοφωνικοῦ στιχηροῦ τῆς Μεταμορφώσεως ʺΠροτυπῶν τὴν ἀνάστασινʺ μεθʹ ὅλων τῶν ποδῶν καὶ ἀναγραμματισμῶν αὐτοῦ,ἐκτοῦ Μαθηματαρίουτοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος(ΙΒΜ3),Ἀθῆναι1992 2,σσ.70 και AdlerAda,SuidaeLexicon,τόμ.Ι IV,Lipsiae1928[=Stuttgart1971],σ.1129.

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 2 Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 7 ΟΜΙΛΙΕΣ... 11 Άγιον Όρος και Ευρωπαϊκή Κοινότης... 11 Η Σπουδαιότητα του Αγιορειτικού Μοναχισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Αποφατική Θεολογία και Αφαιρετική Τέχνη Διατριβή επί Διδακτορία Υποβληθείσα στο τμήμα Θεολογίας του Α. Π. Θ. Λάρνακα 2009 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ σ. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡ. ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗ Ο ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡ. ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗ Ο ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡ. ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗ Ο ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ Σύμβουλος Καθηγητής, Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ (1430 1912) Θεσσαλονίκη 2008 Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Όρος των Κελλίων. Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια. Εισαγωγή

Το Όρος των Κελλίων. Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια. Εισαγωγή Το Όρος των Κελλίων Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια Εισαγωγή Οι δημοσιεύσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον αποδείξει ότι το «Όρος των Κελλίων» που αναφέρουν οι βυζαντινές πηγές στη Θεσσαλία ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αν και στον πολύ κόσμο είναι γνωστή η πρακτική εφαρμοσμένη αστρολογία, δηλαδή οι γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλος Παπαδόπουλος Πρεσβύτερος (Αρ. Μητρώου: 358) ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τέλλος Παπαδόπουλος Πρεσβύτερος (Αρ. Μητρώου: 358) ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τέλλος Παπαδόπουλος Πρεσβύτερος (Αρ. Μητρώου: 358) ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Εκκλησία και Διαφωτισμός: ταύτιση και απόκλιση. δύο αντιτιθέμενων κόσμων. Η περίπτωση του Βενιαμίν Λεσβίου σε σχέση με τον Ευγένιο Βούλγαρι.

Ορθόδοξη Εκκλησία και Διαφωτισμός: ταύτιση και απόκλιση. δύο αντιτιθέμενων κόσμων. Η περίπτωση του Βενιαμίν Λεσβίου σε σχέση με τον Ευγένιο Βούλγαρι. 1 Ορθόδοξη Εκκλησία και Διαφωτισμός: ταύτιση και απόκλιση δύο αντιτιθέμενων κόσμων. Η περίπτωση του Βενιαμίν Λεσβίου σε σχέση με τον Ευγένιο Βούλγαρι. Ι Σε παλαιότερο μελέτημά μου 1 για τον Βενιαμίν τον

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά. [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]]

H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά. [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]] H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]] Στις 29 Μαϊου 1453, ο Μεχμέτ Β πέρασε έφιππος την πύλη της Ανδριανούπολης και μπήκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εμμελής απαγγελία των αποστολικών αναγνωσμάτων στην ψαλτική τέχνη τού Μανώλη Χατζημάρκου». ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΑΡΠΕΛΛΟΣ

«Η εμμελής απαγγελία των αποστολικών αναγνωσμάτων στην ψαλτική τέχνη τού Μανώλη Χατζημάρκου». ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΑΡΠΕΛΛΟΣ Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 230 «Ηεμμελήςαπαγγελίατωναποστολικώναναγνωσμάτων στηνψαλτικήτέχνητούμανώληχατζημάρκου». ΣΤΕΦΑΝΟΣΣΚΑΡΠΕΛΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εμμελής απαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) Αντώνης Β. Γκαλίτσιος Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ, ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε Αναζήτηση του Κωνσταντίνου Μάνου. Συγγραφέα του Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην 1801

Σε Αναζήτηση του Κωνσταντίνου Μάνου. Συγγραφέα του Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην 1801 Σε Αναζήτηση του Κωνσταντίνου Μάνου Συγγραφέα του Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην 1801 Αθήνα 2011 Πρόλογος Λίγο νωρίτερα από το 1801 ένας νεαρός Φαναριώτης καταπιάνεται με τη συγγραφή ενός ποιμενικού ειδυλλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΦΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΔΑ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΣΟΥΔΑ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 1 ΣΟΥΔΑ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ ο έτος 2002 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στον χώρο της ελληνικής εκδοτικής δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Υγεία και πρόνοια στο βενετοκρατούμενο Ηράκλειο» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18. Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18. Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18 Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23 Η Ρωμανιώτικη Ισραηλιτική Κοινότητα των Ιωαννίνων 24 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010 1 EIKONOΓPAΦHΣH: O Oδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2009 2010 έχει διακοσμηθεί με βυζαντινές μικρογραφίες και λεπτομέρειες βυζαντινών τοιχογραφιών.

Διαβάστε περισσότερα

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ]

[Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] 009 [Type the company name] Καθ. Κυριάκος Βλάχος [ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ] Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 1. Εισαγωγή... 9 1.1. Βασικές αρχές των δικτύων... 10 1.1.1. Πολυπλεξία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πρωτότυπο κειμενο (Ενότητα 15): Ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ.Π. Χαλβαδάκης 3. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Αννα Κοτρίκλα 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ.Π. Χαλβαδάκης 3. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Αννα Κοτρίκλα 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ.Π. Χαλβαδάκης 3 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Αννα Κοτρίκλα 6 ΧΙΟΣ ΩΡΑ Ω ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ Αντώνης Τσατσαρώνης 17 ΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ Βαγγέλης Μεννής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Έτος Α

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Έτος Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) Αθανάσιος Γ. Βουδούρης Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1876 1883) Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ιστορίας μέριμνα Τιμητικός τόμος στον καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Α2 ΑΘΗΝΑ 2011 2011, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ «ΣΑΒΒΑΤΟΥ» ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Δήμητρα Κούκουρα Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Ο Ιερός Χρυσόστοµος και οι Καππαδόκες µεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας καθόρισαν µε τρόπο µεγαλοφυή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα