Η Ηχοχρωματική Ποικιλία στην Βυζαντινή Χορωδιακή Πράξη. Ευαγγελία Σπυράκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ηχοχρωματική Ποικιλία στην Βυζαντινή Χορωδιακή Πράξη. Ευαγγελία Σπυράκου"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 144 ΗΗχοχρωματικήΠοικιλίαστηνΒυζαντινήΧορωδιακήΠράξη ΕυαγγελίαΣπυράκου Ταβυζαντινάμουσικάχειρόγραφαστεγάζουνέναπλήθοςψαλμάτων, καλώνταςτουςμελετητέςναταδιερευνήσουνωςπροςτησημειογραφία,τη δομή τους, τις τεχνικές μελοποιΐας και άλλες παραμέτρους. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα όποια πορίσματα είναι ασφαλέστερα θεμελιωμένα, ότανοερευνητήςέχειεπίγνωσητουτρόπουεκτέλεσηςτωνμελοποιημάτων πουμελετάκαιειδικότερατηςσύνθεσηςτωνφωνητικώνσυνόλωνπουκατά περίπτωση μετείχαν στην ψαλμώδηση. Η γενικότερη σύνδεση μουσικού γεγονότος και πολιτισμικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του οποίου αυτό συντελείται, αποτελεί μεν θεμελιώδη αρχή της επιστήμης της Μουσικολογίας, παρόλ αυτά προβάλλει επιτακτικότερη για τις περιόδους εκείνες κατά τις οποίες τα μουσικά χειρόγραφα είναι συντομογραφικά, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του μέλους να διασώζεται μέσα από την προφορικήπαράδοση. Η παρούσα ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στη μελέτη της περιόδου κατάτηνοποίακυριαρχείτοασματικότυπικό,χρησιμοποιώνταςσυμβατικά ως καταληκτήρια χρονολογία την Άλωση του Διότι ακριβώς τότε διακόπτεταιγιαμισόπερίπουαιώναητέλεσητωννυχθημέρωνακολουθιών, με αποτέλεσμα, κατά τον Neil Moran, να γκρεμιστεί το εύθραυστο χορωδιακόοικοδόμηματηςαγίαςσοφίας 137.Σκοπόςτηςανακοίνωσηςείναι νααποδείξειότιμέχριτηνα Άλωσηοιψαλτικέςπρακτικέςχαρακτηρίζονται πρώτον μεν, από τη χρήση όλων των περιοχών (registers) της ανθρώπινης φωνής και δεύτερον, από ηχοχρωματική ποικιλία. Δηλαδή, υποστηρίζεται πρώτον,ότιήτανσεχρήσηοιπεριοχέςτουbasso,τουtenoro,τηςaltoκαιτης soprano. Επιπλέον, ότι ειδικά στις γυναικείες συχνοτικές περιοχές, το ηχόχρωμαδιέφερεαισθητάεξαιτίαςτωνδιαφορετικώνμερώντουσώματος, στα οποία ο ήχος αντηχούσε. Τα δύο αυτά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά θα αναδειχθούν χάρη στην παρουσίαση της ειδικής σύνθεσης των χορωδιακών συνόλωνπουμετείχανστιςακολουθίεςτηςβυζαντινήςκωνσταντινούπολης κατάτηδιάρκειατωνκεντρικοτέρωνεορτώντουεκκλησιαστικούέτους N.Moran, ByzantineCastrati,PlainsongandMedienalMusic11(2002),σ Γιατηευρύτερηβυζαντινήχορωδιακήπαράδοση,βλ.Εὐ.Σπυράκου,ΟἱΧοροὶτῶνΨαλτῶν κατὰτὴνβυζαντινὴπαράδοση,ιβμ14,ἀθῆναι2006.

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 145 Η χρήση μιας διευρυμένης έκτασης, εκατέρωθεν της επικρατήσασας δις διαπασών, διαφαίνεται μέσα από την πραγματεία του Ψευδο Δαμασκηνού, η οποία, καταγράφεται μεν τον ΙΔ αιώνα αλλά απηχεί πρακτικέςτουλάχιστοντωνδύοπροηγουμένωναιώνων 139.Στηνμέθοδοπου επιγράφεται «Ἀρχὴ τῆς διπλοφωνίας» διασώζονται όροι που φανερώνουν ουσιαστικάότιτομέλοςμετοισοκράτημάτουμπορούσενακατανεμηθείσε έκταση τεσσάρων διαπασών: «Εἰ δὲ θέλῃς, λέγεις ἶσον, εἰ δὲ τετραπλάσῃς, λέγεις εἰκοσιοκτώ εἰ δὲ εἴπῃς τριπλασμόν, λέγεις εἰκοσιμίαν ἂν δὲ ψάλλῃς ἶσον μέλος, ἤτοι ὅσα τύχωσι καὶ ἀναῤῥοήσεις διπλασιασμόν, λέγεις ἑπτὰ φωνάς εἰδὲὑποῤῥέοντατὸμέλοςεἴπῃς,πάλινλέγειςἑπτά» 140. Στην μουσική εκτέλεση η εφαρμογή της προαναφερθείσας θεωρίας είναι συνήθης στις υστεροβυζαντινές Παπαδικές και Ανθολογίες όπου διασώζονται με μεγάλη συχνότητα οι όροι ἔσω και ἔξω διπλασμός 141. Επιπλέον, το ισοκράτημα σε δύο διαπασών κάτω από το ίσον του ήχου υπονοείταιστοτυπικόιεροσολύμων του1122,ότανγιατηνψαλμώδησητου στιχηρού Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν σε τρίτο ήχο, ορίζεται ότι«ὀφείλομεν κρατεῖν ἀπὸἐκβάθους» 142. Ειδικότερα δε για τον ακριβή τρόπο που γινόταν η κατανομή των ψαλλόντων στις διάφορες διαπασών, η πραγματεία του Ψευδο Δαμασκηνού είναι για μία ακόμη φορά διαφωτιστική: «Ἅμα δὲ ἄρξεσαι τὴν διπλοφωνίαν,λέγειςἶσον εἶταδιπλασμὸνἑπτὰφωνὰςκαὶγίνονταιὀκτώ» 143.Η εφαρμογή της θεωρίας αυτής, ή ευστοχότερα, η εκτέλεση που οδηγεί στην προαναφερθείσα κωδικοποίηση, απαντάται με μεγάλη συχνότητα σε ευάριθμες υστεροβυζαντινές Παπαδικές και Ανθολογίες, αλλά θα χρησιμοποιηθεί εδώ μία ενδεικτική περίπτωση στην οποία ο κωδικογράφος 139Ἀντ.Ἀλυγιζάκη,ἩὈκταηχίαστὴνἙλληνικὴΛειτουργικὴὙμνογραφία,Θεσσαλονίκη1975, σ. 141 και Chr. Hannick, Τὰ διδακτικὰ συγγράμματα τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς (μτφρ.δημ.γιάννου),ενh.hunger,βυζαντινήλογοτεχνία,τόμ.γ,ἀθήνα1994,σ L.Tardo,L AntiquaMelurgiaByzantina,Grotaferrata1938,σ Βλ.ενδεικτικά,κώδ.ΕΒΕ899(τουα τετ.ιε αι.),φ.46r: Καὶἄρχεταιὁδεύτεροςδομέστικος τοῦ δευτέρου χοροῦ τό, Μακάριος ἀνὴρ εἰς διπλασμόν πλ. δ 2 Μακάριος ἀνήρ, ἀλληλούια μελέτηεἰςτὸνἔσωδιπλασμόν πλ.δ 1Μακάριοςἀνήρ,ὅςοὐκἐπορεύθη.Πρβλ.τοίδιοσημείο αναλυτικότερα από τον κώδ. Ξηροποτάμου 307 (του έτους 1767 και 1770), φ. 47v: Τούτου πληρωμένου, τὴν μεγάλην συναπτήν, καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ἄρχεται ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦχοροῦτό,μακάριος ἀνὴρεἰςἦχονπλαγίουτετάρτου,ἔξωδιπλασμόν, ὅλοικάτω εἰςτὸνἔσωδιπλασμόν. 142Ἀ.Παπαδοπούλου Κεραμέως,ἈνάλεκταἹεροσολυμιτικῆςΣταχυολογίας,1894[=Bruxelles 1963],σ.28(στοεξήςΠαπαδοπούλου Κεραμέως,Ἀνάλεκτα). 143LTardo,L AntiquaMelurgiaByzantina,Grotaferrata1938,σ.141(στοεξήςTardo,Melurgia).

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 146 υπήρξε αναλυτικότατος. Πρόκειται για την α στάση από τον Πολυέλεο ΚουκουμάπουδιασώζειοκώδικαςΒατοπαιδίου1281τουΙΕ αιώνα(φ.145r). ΜόλιςοδομέστικοςψάλλειαπήχημασεάνωΚε,διότιορίζεταιότιοφείλεινα ψάλλει «ἀπʹ ἔξω», τον ακολουθούν «οἱ σὺν αὐτῷ», οι ψάλτες δηλαδή που ο ΓαβριήλΙερομόναχοςονομάζει«βοηθούς» 144,γιαναψάλλουνόλοιμαζίστον άνω Κε το Δοῦλοι Κύριον, ἀλληλούια. Σε πιο αναλυτική γραφή δε, από τον κώδικα Σινά 1312 του β ημίσεως του ΙΕ αιώνα (φ. 7r), «ὁ δομέστικος τοῦ πρώτου χοροῦ, ἀπʹ ἔξω εἰς διπλασμόν». Ή όπως χαρακτηριστικότερα γενικεύειοσιναϊτικόςκώδικας1293τουβ ημίσεωςτουιεαιώνα(φφ.237r v), «ὁ δομέστικος λέγει πάντας τὰς ἀρχὰς ἔξω», αναφερόμενος στην ενοριακή μεταχείριση του Ψαλτηρίου. Ακολούθως, ο πρώτος στίχος της στάσης ψάλλεταιαπόόλοτοχορότουδομεστίκουστηνβάσητουπρώτουήχουκε, διότισύμφωναμετοβατοπαιδινόχειρόγραφο«ἐσωτέρᾳφωνῇὅλοιὀμοῦ». Προκύπτειαναπόφευκτατοερώτημαγιατοποιοιαπότουςψάλλοντες ήσανεκείνοιπουμπορούσανναανταποκριθούνσεμέληταοποίακινούνταν ουσιαστικά στην φωνητική έκταση της soprano, τη στιγμή που ήδη από τα πρώιμα στάδια ήταν απαγορευμένη η συμμετοχή των γυναικών στην ψαλμωδία 145. Άλλωστε αποτελεί κοινό τόπο το ότι οι ψάλλοντες τις Αγίας ΣοφίαςήτανκατώτεροικληρικοίστοβαθμότουΑναγνώστηκαιτουΨάλτη. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την Γ Ιουστινιάνειο Νεαρά είχε καθορισθεί να υπηρετούν στην Αγία Σοφία και τους εξαρτώμενους από αυτήν ναούς, 150 Αναγνώστεςκαι25Ψάλτες 146.Ωστόσο,τόσοοιμαρτυρίεςτωνΛειτουργικών Τυπικών όσο και οι εικονογραφικές και ιστορικές πηγές δίνουν ολοκληρωμένη απάντηση: ήταν ένα σύνολο Παιδιών, Μοναζουσών και Ευνούχων που για πολλούς αιώνες μετείχαν στις ακολουθίες του Κοσμικού Τυπικού,πλουτίζονταςτηνέκτασηκαιτοηχόχρωματωνψαλλομένων. Πιο σύγκεκριμένα, η συμμετοχή μοναζουσών 147 υποκρύπτεται στο Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Ι αιώνα, όταν αυτό 144Tardo,Melurgia,σσ Η πρώτη νομοκανονική απαγόρευση της συμμετοχής των γυναικών στην ψαλμωδία εμφανίζεται στις Ἀποστολικὲς Διαταγές (Β, νζ εν Γ.Α. Ράλλη Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων, τόμ. Β, Ἀθήνησιν 1859 [= Ἀθήνα 1966], σ. 728 στο εξής Ράλλη Ποτλή,ΣύνταγμαΒ ).ΗαπαγόρευσηεπικυρώθηκεαπότονΟ κανόνατηςστ Οικουμενικής Συνόδου του 691 μ.χ: Μὴ ἐξέστω ταῖς γυναιξὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς θείας λειτουργίας λαλεῖν, ἀλλὰ κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου σιγάτωσαν (Ράλλη Ποτλῆ, Σύνταγμα Β, σ. 467). 146Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΓ,σσ ΟιερμηνευτέςτωνΙερώνΚανόνωνθεωρούνότιοιμονάζουσεςγυναίκεςσυγκατελέγονται μεταξύ του Κανονικοῦ κλήρου διότι διαβιούν σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες: Κανονικοί,

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 147 αναφέρεταισταλεγόμεναἀσκητήρια.επρόκειτογια μοναχούςκαιμοναχές που είχαν εγκατασταθεί σε ειδικούς χώρους γύρω από την αγία Σοφία, με πρόβλεψη του Ιουστινιανού, κατά μίμηση των Ιεροσολυμιτικών Παρθένων καιμοναζόντωνπουαναφέρονταιαπότηναιθερίατονδ αι. 148.Σεκείμενο ανωνύμου συγγραφέως καταγράφεται ότι όταν ο Ιουστινιανός έδωσε στον ΚλήροτηςαγίαςΣοφίαςειδικά«κελλία»γύρωαπότοναό,και,ανάλογαμε την τάξη του καθενός, έδωσε «ταῖς ᾀδούσαις σκηνώματα». Αυτές δε αἱ ᾄδουσαι απάρτιζαν τα «Δύο ἀσκητήρια» 149, τα οποία ορίσθηκε από τον Ιουστινιανό να είναι δύο, με σκοπό να μπορούν να ενταχθούν στο υπηρεσιακόσύστηματωνεβδομάδων,όπωςάλλωστεσύσσωμοςοκατώτερος Κλήρος της Αγίας Σοφίας: «ἐκλήρωσεν ἱερεῖς τε καὶ ἔως ἐσχάτου τῶν ὑπουργούντων τῷ ναῷ, χιλιάδα μίαν ᾀδούσας ρ, μεριζομένας εἰς δύο ἑβδομάδας» 150. Στα πλαίσια δε της 59ης Νεαράς του έτους 537, η οποία σχετίζεταιμετηναμοιβήτωνμετεχόντωνστιςκηδείες,γίνεταιαναφοράστις «ἀσκητρίαις,ἤτοικανονικαῖς» 151. ΤαἈσκητήριαμετείχανστουςασματικούς ΌρθρουςτηςΑγίαςΣοφίας και άλλων ναών της Κωνσταντινούπολης, είτε σε απαρτία, δηλαδή καί τα τρία 152, είτε μόνον το ένα 153, σε περιπτώσεις ελασσόνων εορτών του εκκλησιαστικού έτους. Σε κάθε περίπτωση αναλάμβαναν την ψαλμώδηση τωναντιφώνωνκαιτωνωδών. Ανάλογη είναι η μαρτυρία του νεκρικού διαλόγου Τιμαρίωνα για την ΘεσσαλονίκητουΙΒ αιώνα,ότανστονασματικόόρθροτουαγ.δημητρίου, «γυναῖκαι ὅσιαι καὶ μονάζουσαι» έψαλλαν αντιφωνικά σε δύο χορούς στο καὶἐντῷκανόνι,ἐξεταζόμενοιἰδιαιτέρωςὀνομάζονταιοἱκληρικοί,ὡσὰνὁποῦἡζωὴαὐτῶνκαὶ ὁ νοῦς, καὶ ὁ λόγος διεξάγεται, καὶ ἀπευθύνεται κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας, Ἀποστολικούς φημι,συνοδικούςτεκαὶπατρικοὺς[...].κανονικοὶπρὸςτούτοιςλέγονταικαὶοἱμοναχοί,ὡςἐν πολλοῖς τῶν Κανόνων τοῦτο ὁρᾶται, ἀλλὰ δὴ καὶ αἱ μονάζουσαι γυναῖκες, διὰ τὴν αὐτὴν ἀφορμὴν κανονικαὶ ὀνομάζονται, τῶν λαϊκῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὐτονόμως, ταὐτὸν εἰπεῖν, ἀκανονίστως καὶ ἀδιαφόρως πολιτευομένων (βλ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον, Θεσσαλονίκη1982,σ.144,ὑποσ.1). 148 Ὀδοιπορικὸν τῆςἁγίαςσυλβίαςτῆςἀκυτανίαςεἰςτοὺςἁγίους Τόπους, Νέα Σιὼν7,σ Εὐγ.Ἀντωνιάδου,ἜκφρασιςἁγίαςΣοφίας,τόμ.Α,ἐνἈθήναις1907[=Ἀθῆναι1983],σσ Εὐγ.Ἀντωνιάδου,ἜκφρασιςἁγίαςΣοφίας,τόμ.Γ,ἐνἈθήναις1909[=Ἀθῆναι1983],σ Ἀντ.Μάτεσι(ἐπιμ.),ἸουστινιανοῦΝεαραί,Ἀθήνησι1898,σ.167(στοεξήςΜάτεσι,Νεαραί). 152 J. Mateos, Le Typicon de la Grande Église. Ms Sainte Croix No 40, Xe siècle, τόμ. 1, OCA 165, Roma 1962, σ. 4 (1η Σεπτεμβρίου Ακολουθία της Ινδίκτου) και σ. 154 (Όρθρος Χριστουγέννων) στοεξήςmateos,typicon1. 153Mateos,Typicon1,σ.271καιJ.Mateos,LeTypicondelaGrandeÉglise.MsSainte CroixNo40, Xesiècle,τόμ.2,OCA166,Roma1963,σ.52.

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 148 αριστερό πτερύγιο του ναού 154. Τον ΙΒ αιώνα επίσης, όταν ο Αλέξιος Κομνηνός οικοδόμησε νέο ναό απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στην πόλη Δάμαλη, εκτός από την ίδρυση παρακειμένου Ορφανοτροφείου, κατέταξεστουςχορούςτους«ἑκατέρωθενἀντᾴδοντας ᾄδονταςκαὶᾀδούσας κατὰ τὸν Σολομῶντα», μιμούμενος δηλαδή το Παλαιοδιαθηκικό έθος της συμμετοχήςτωνᾀδουσῶνστηνεβραϊκήλατρεία 155. Χωρίς να υπάρχει κάποιο ίχνος στα μουσικά χειρόγραφα, όλες οι προαναφερθείσες περιπτώσεις αποτελούν απόδειξη για την ύπαρξη του soprano ή alto ηχοχρώματος. Αποτελεί δε δεδομένο ότι τα Ασκητήρια έψαλλαν μόνον στην έκταση της φωνής τους που αισθητοποιεῖται στο στηθικό αντηχείο (τραχεία και πνεύμονες). Δεν μεταχειρίζονταν τους φθόγγους εκείνους που μπορεί να παραχθούν είτε στη θέση της κεφαλικής φωνής (με την ενεργοποίση της στοματικής, ρινικής και μετωπικής κοιλότηταςκαθώςκαιόληςτηςκρανιακήςπου εκπέμπειτονήχομέσωτων οστών) και είτε στην έκταση του falsetto, το οποίο αντηχεί μεν στα ίδια σημεία,αλλάδιαφέρειωςπροςτηνποσότητααέραπουταδιαπερνά 156.Διότι στις δύο αυτές περιπτώσεις οι φωνητικές χορδές τεντώνονται και 154Τιμαρίων,εκδ.R.Romano,Napoli1974ενΒ.Νεραντζῆ Βαρμάζη,ἘγκώμιατῆςΒυζαντινῆς Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη1999,σσ Η πρώτη νύξη για ύπαρξη συγκεκριμένων γυναικών από τη φυλή Λευί, οι οποίες ήσαν αφιερωμένες στη Λατρεία, γίνεται κατά την περιγραφή των υπηρετούντων στο ναό του Σολομώντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται ότι προερχόταν από τη γενιά του Αιμάν(Α Παραλ.25,5 6: ΠάντεςοὖτοιυἱοὶτῷΑἰμὰντῷἀνακρουομένῳτῷβασιλεῖἐνλόγοις ΘεοῦὑψῶσαικέραςκαὶἔδωμενὁΘεὸςτῷΑἰμὰνυἱοὺςτεσσαρεσκαίδεκα,καὶθυγατέραςτρεῖς πάντεςοὖτοιμετὰτοῦπατρὸςαὐτῶνὑμνῳδοῦντεςἐνοἴκῳθεοῦ,ἐνκυμβάλοιςκαὶἐννάβλαις καὶἐνκινύραιςεἰςτὴνδουλείανοἴκουτοῦθεοῦ,ἐχόμενατοῦβασιλέωςκαὶἀσάφ,καὶἰδιθοὺν καὶ Αἰμάν). Μεταγενέστερα, από την περίοδο της βασιλείας του Εζεκία, αναφέρεται η καταγραφή τους σε καταλόγους μαζί με τους Ιερείς και τους Λευίτες, προκειμένου να αμοίβονταικαιαυτέςκανονικά(β Παραλ.31,17 18: Οὗτοςὁκαταλοχισμὸςτῶνἱερέωνκατʹ οἴκους πατριῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐν διατάξει,καὶκαταλοχίας,ἐνπάσῃἐπιγονῇυἱῶναὐτῶνκαὶθυγατέρωναὐτῶνεἰςπᾶνπλῆθος, ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἄγιον ). Μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνειο Αιχμαλωσία αναφέρεταιπλέονσαφώςη ύπαρξησυγκεκριμένωνγυναικώνπουήτανεπιφορτισμένεςμε τηνψαλμωδία,εφόσονχρησιμοποιείταιπλέονοόροςᾄδουσαι(β Ἔσδρ.2,64 65: Πᾶσαδὲἡ ἐκκλησία ὁμοῦ ᾠσεὶ τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι ἐξήκοντα, χωρὶς δούλων αὐτῶν, οὗτοι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά καὶ οὗτοι ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι ). Παραβάλλοντας το συγκεκριμένο χωρία με άλλο [Β Ἔσδρ. 2, 41] που αναφέρει ότι οι υιοί Ασάφ ήσαν εκατόν εικοσιοκτώ, προκύπτει ότι σε εκείνη τη φάση της επιστροφής στην Ιερουσαλήμ,ήλθανεβδομήνταδύοᾄδουσαι.Απόπαρόμοιαχωρία[Νεεμ.7,66 67και7,44], προκύπτει ότι στην τελική φάση της επιστροφής, ήταν οι ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι ειδικάδεοιᾄδουσαιεμφανίζονταιναείναιενενήνταεπτά. 156ʺHumanvoiceʺ,http://en.wikipedia.org/wiki/Human_voice(27/5/2006),σ.2.

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 149 σκληραίνουν, αφήνοντας περισσότερο αέρα να τις διαπεράσει 157. Ένα γεγονός που το Σαββαϊτικό Τυπικό απαγορεύει ρητώς όταν καθορίζει ότι είναι «ἀπρόσεκτον καὶ ἀπαίδευτον τὸ ἐπιτεταμμένως ψάλλειν» 158, δηλαδή η ψαλμώδηση με τέντωμα των φωνητικών χορδών 159. Αντί αυτού, προτρέπει στην τέλεση της ακολουθίας «πραείᾳ ἴσῃ καὶ γαληνῇ τῇ φωνῇ» 160. Μια προτροπή που ακολουθούσαν κατά γράμμα οι Σπουδαίοι 161 μοναχοί ακόμη και όταν μετείχαν στις ακολουθίες του κοσμικού ναού της Αναστάσεως, ψάλλοντας«ἄνευφωνῆς,ἀλλ ἐνπραότητικαὶφόβῳπολλῷ» 162.Άλλωστε,το «τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι» είχε ήδη καταδειχθεί ως ανάρμοστο για την Λατρεία μέσα από την Στ Οικουμενική Σύνοδο (κανών ΟΕ του έτους691) 163.Παράόμωςτηναποφυγήτωνκεφαλικώναντηχείων,δενέπαυε να είναι επιθυμητός ο«τύπος τῆς ὑμνωδίας ἐμμελέστατος», σύμφωνα με το ΚτητορικόΤυπικότηςΜονήςΠακουριανούτουΙΑ αιώνα U.Μichels,ἌτλαςτῆςΜουσικῆς,τόμ.Ι(1994),σ.23(στοεξήςΜichels,Ἄτλας). 158ΤυπικόΑγ. Σάββα(χφ. ΜΠΤ59[402]τουΙΕ αι.)ενal.dmitrievskij,opisanie liturgitseskich rukopisejiii,τυπικά, Πετρούπολη1917[=Hildesheim1965],σσ (στοεξήςDmitrievskij ΙΙΙ). 159 Ο όρος επιτεταμένως μεταφράζεται ως υπερμέτρως, μετ επιτάσεως, η δε επίτασις, μεταξύτωνάλλωνερμηνειών,σχετίζεταιμετοτέντωματωνχορδώντουμουσικούοργάνου (βλ. H.G. Lieddell R. Scott, Mέγα λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τόμ. Β, Ἀθῆναι 1902, σσ ). 160ΤυπικόΑγ.Σάββα(χφ.ΜΠΤ59[402]τουΙΕ αι.)ενdmitrievskijιιι,σ Τὴν ὀνομασία Σπουδαῖοι ἔλαβαν ἀπὸ τὸν ἐνάρετο καὶ ἀσκητικὸ τρόπο διαβίωσης τῶν μελῶντῆςἀδελφότητας,διότιἡλέξηἦτανσυνώνυμητοῦἐνάρετος,ζηλωτὴςκαὶφιλόπονος, τόσο γιὰ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ σκέψη ὅσο καὶ τὴν χριστιανική. Ὁ ὄρος ἦταν σὲ χρήση κατὰ τοὺςδ,ε καὶστ αἰ.ὄχιμόνονγιὰτὴνπαλαιστίνη,ἀλλὰκαὶγιὰτὴνκωνσταντινούπολη, τὴνἀλεξάνδρειακαὶτὴνἀντιόχεια(βλ.ἀρχ.καλλίστου, ΠερὶτῶνΣπουδαίωνμοναχῶνἐν τῇἐκκλησίᾳἱεροσολύμων,νέασιών16,τεῦχ.ιθ,ἐνἱεροσολύμοις1921,σσ ,στο εξήςκαλλίστου,ʺσπουδαῖοιʺ).ἀξιοπρόσεκτοεἶναιδὲ,ὅτιὅὅροςχρησιμοποιεῖταικαὶγιὰτὰ δύοφύλαμοναζόντωνἀπὸτὸνσωζομενό: ἄνδρεςσπουδαῖοικαὶσπουδαῖαιγυναῖκες (PG68, στ. 1576). Θεωρεῖται μάλιστα ὅτι κατὰ τὰ πρότυπα αὐτῶν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ψαλλόντων μοναχῶν δημιουργήθηκε ἤδη ἀπὸ τὸν Ε αἰ. καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη ἀνάλογη μοναστικὴ κοινότητα, κοντὰ στὸ Ὀρφανοτροφεῖο, δηλ. ὄχι μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἁγ. Σοφία (Καλλίστου,ʺΣπουδαῖοιʺ,σ.702).Δενείναιάλλωστετυχαίοότιησυνοικίακοντάστηνοποία τοποθείται η ύπαρξη του ορφανοτροφείου του Αγ. Παύλου, ονομαζόταν ʺτα Σπουδαίουʺ(R. Janin,LaGéorgraphieEcclésiastiquedel EmpireByzantin,Paris1969,σσ ).Μέσαδεαπότη γειτονία των κελλιών κελλιά των Σπουδαίων Ασκητηρίων με το συγκεκριμένο Ορφανοτροφείο που τροφοδοτούσε τον αγιοσοφίτικο χορό των Ορφανών, διαφωτίζεται ο ρόλοςπουδιαδραμάτισανοιαστικέςμοναστικέςαδελφότητεςστηδιδασκαλίατηςψαλτικής Τέχνης. 162Παπαδοπούλου Κεραμέως,Ἀνάλεκτα,σσ Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΒ,σ P.Gautier, LeTypikondySébasteGrégoirePakourianos,REB42(1984),σ.55.

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 150 Ανάλογη χρήση αντιχείων αλλά στην φωνητική περιοχή της soprano έκαναν τα Παιδιά που μετείχαν στις αγιοσοφίτικες Ακολουθίες, αλλά και στα εορταστικά γεύματα που τις κατέκλειαν μέσα στο Ἱερὸ Παλάτιο. Κύριο χαρακτηριστικό της παιδικής φωνής είναι το μικρό μήκος του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών, γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή των συχνοτήτων της soprano, αλλά με χρήση του στήθους ως αντηχείου 165. Η ισότιμησυμμετοχήτωνπαιδιώνστηνλατρείααναδείκνυετουψηλόεπίπεδο γνώσης τους. Διότι, είτε αναλάμβαναν να ψάλλουν μέλη που σε άλλες περιπτώσεις ανήκαν στους μονωδούς Ψάλτες, είτε έψαλλαν επάξια απέναντίτουςαντίφωνα,ωςαριστερόςχορός. Η συμμετοχή των παιδιών στις Ασματικές Ακολουθίες της Αγίας ΣοφίαςσχετιζότανπάντοτεμετηνμικρήΕίσοδο.ΤοΤυπικότηςΜεγάληςτου Χριστού Εκκλησίας του Θ Ι αιώνα τα αναφέρει ως Ὀρφανούς. Έψαλλαν το Ἄρατε πύλας κατά την εισόδευση της Λιτής την Παραμονή των Εγκαινίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ένα μέλος που ανήκε στους Ψάλτες, ότανηεορτήαυτήσυνέπιπτεμετοσάββατοήτηνκυριακή 166.Ανάλογηείναι και η μαρτυρία του Προφητολογίου από κώδικα του ΙΑ αιώνα. Το Σάββατο τουλαζάρου,κατάτηνεισόδευσητωννεοφωτίστωναπότοβαπτιστήριομαζί μετονπατριάρχη,ήταντὰὀρφανὰπου«δέχονταιἐντῇσολέᾳ»τηνπερισσή του Εισοδικού ψαλμού Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, την οποία είχε αρχίσειοψάλτηςαπότονάμβωνα 167. ΧαρακτηριστικήγιατουψηλόεπίπεδοτωνΟρφανώνείναιημαρτυρία από την Ακολουθία της Καμίνου που διασώθηκε από τον Συμεών Θεσσαλονίκης στον κώδικα ΕΒΕ 2047 του α τετ. ΙΕ αἰ.. Οἱ παῖδες, όπως καθιερώθηκε να αναφέρονται πλέον στα υστεροβυζαντινά χφφ., έψαλλαν εναλλάξ με τους Ψάλτες τους στίχους της Ζ ωδής 168. Μία αντιφωνική πρακτική που είχε παγιωθεί αιώνες νωρίτερα και καταγράφηκε σε εγκυκλοπαιδικού τύπου κείμενα του αυτοκρατορικού πρωτοκόλλου, στις αρχές του Θ αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, το Κλητορολόγιο Φιλοθέου περιγράφειότιστηντράπεζαπουολοκλήρωνετουςεορτασμούςτωνφώτων μέσαστοπαλάτι,οιὀρφανοὶέψαλλαντα γ αντίφωναωςαριστερόςχορός, απέναντι από τους εβδομαδαρίους Ψάλτες της αγίας Σοφίας, υπό τη διεύθυνσητουενόςαπότουςδύοδομεστίκουςτης Μichels,Ἄτλας,σ Mateos,Typicon1,σσ.144και C.Hǿeg G.Zuntz(έκδ.),Prophetologium.Parsprima,lectionesannimobiliscontinens,MMBSérie Lectionaria6,Κοπεγχάγη1970,σ Κώδ.ΕΒΕ.2047,φφ.219rκαι220r. Πρβλ.κώδ.ΕΒΕ2406(τουέτους1453), φφ.151r 152r και τονιδιόγραφοκώδικατουμανουήλχρυσάφηιβήρων1120(τουέτους1458),φφ.440r 443v. 169N.Oikonomidès,LesListesdePréséancesByzantinesdesIXeetXesiècles,Paris1972,σ.187.

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 151 Η φωνή όμως που προσέδιδε στις Ασματικές Ακολουθίες της Αγίας Σοφίαςέναιδιάζονηχόχρωμα,ήταναυτήτωνΕυνούχων.Έναηχόχρωμαπου δενδιασώζεταιμέχριτις ημέρεςμαςπαράμόνον μέσααπόπεριγραφέςκαι ελάχιστες κακής ποιότητας ηχογραφήσεις σε δίσκους γραμμοφώνου που κατέγραψαν τον τελευταίο Ευνούχο του Παπικού Παρεκκλησίου στις αρχές του εικοστού αιώνα, όταν πλέον απαγορεύτηκε επισήμως στα 1903 η παρουσίατουςστοπαρεκκλήσιο 170. ΗφωνήτωνΕυνούχωνκάλυπτεσυνήθωςτηνίδιασυχνοτικήπεριοχή μεμίαsopranoήέναπαιδί.ωστόσο,τοηχόχρωμάτηςδενομοίαζεμεκαμίας απόαυτές.ηθεμελιώδηςδιαφοροποίησήτηςήτανωςπροςτααντηχείατων οποίωνγινότανχρήση,αλλάκαιωςπροςτηνίδιατηνκατασκευήτους.διότι, όταν πραγματοποιείτο ο ευνουχισμός των αγοριών μεταξύ του ογδόου και δωδεκάτου έτους, η βίαιη αναστολή της ορμονικής τους εξέλιξης είχε αλυσιδωτέςαντιδράσειςσεπολλάσημείατουσώματόςτουςπουσχετιζόταν μετηνπαραγωγήτηςφωνής. Πρώτον, σταματούσε η επιμήκυνση του λάρυγγα, ο οποίος παρέμενε στοπαιδικόμήκοςτων12έως15χιλιοστών,σεαντίθεσημετονεφηβικόκαι ανδρικόπουέφτανεαπότα18μέχριτα23χιλιοστάσυνήθως.ηεπακόλουθη διατήρηση του μικρού μήκους των φωνητικών χορδών δεν επέτρεπε το χαρακτηριστικό χαμήλωμα της ανδρικής φωνής. Επιπλέον, δεν αναπτυσσόταν καθόλου το μήλο του Αδάμ. Τέλος, ο κοντός λάρυγγας έφερνετοσημείοπαραγωγήςτηςφωνής,δηλαδήτιςφωνητικέςχορδέςπολύ πιο κοντά στο θώρακα, γεγονός που έδινε στην φωνή των Ευνούχων μεγαλύτερηδυνατότητααντήχησης. Δεύτερον, ο θώρακας των ευνουχισμένων αγοριών, δηλαδή το αντηχείοπουήτανουσιαστικάυπεύθυνογιατηνιδιομορφίατηςφωνήςτους, εξελισσόταν με εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό των συνομιλήκων τους. Εξαιτίας της απότομης ορμονικής διαταραχής, η αυξητική ορμόνη δεν σταματούσετηδράσητηςκατάτηδιάρκειατηςεφηβείας,όπωςφυσιολογικά συμβαίνει. Κατά συνέπεια, οι ευνούχοι ανέπτυσσαν δυσανάλογα μακρυά χέριακαιπόδια.τοίδιοσυνέβαινεκαιμετοθώρακα,οοποίοςσυνέχιζετην δυσανάλογη ανάπτυξή του, τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, σχηματίζονταςαυτόπουοpatrickbarbierέχειονομάσει«realsoundingbox» Fr.R.Velde, VoiceDefinitionsandRanges, 171N.Bunce,J.Hunt, Castrati:Anearlyexampleofmedicalengineering,

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 152 Η ιδιόμορφη φυσιολογία τους μαζί με την πολύχρονη και αδιάκοπη εκπαίδευσήτους,χάρηστηνέλλειψητηςπεριόδουμεταφώνησης,προσέδιδε στηφωνήτουςσυγκεκριμέναχαρακτηριστικά: Πρώτον, η θέση των φωνητικών χορδών κοντά στα ηχεία έδινε στη φωνή τους μεγάλη καθαρότητα και λαμπρότητα, επηρεάζοντας την επιλογήτωναρμονικών. Δεύτερον, οι κοντές φωνητικές χορδές των ευνούχων αποκτούσαν πολύ γρήγορα εξαιρετική μυική δύναμη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον στρογγυλό σχεδόν θώρακα οδηγούσαν στη δυνατότηταμεγάλωνεντάσεωνσεφωνητικέςπεριοχέςπουοιsoprani αναγκαζόταν να καλύψουν με ένα συγκριτικά αδύναμο falsetto. Επιπλέον, παρόλο που οι Ευνούχοι είχαν τη δυνατότητα του falsetto, χρησιμοποιούσαν για το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής τους την στηθική φωνή, γεγονός που διέκρινε το ηχόχρωμά τους σαφώς τόσο από τις σοπράνο όσο και από τους κοντρατενόρους. Διότι οι προαναφερθέντες χρησιμοποιούν και ενδυναμώνουν κυρίως την περιοχήεκείνηπουχρησιμοποιείfalsetto 172. Τρίτον, ο υπερμεγέθης θώρακας των ευνούχων βοηθούσε στην αποθήκευση μεγάλης ποσότητας αέρα, με συνέπεια να μπορούν να τραγουδήσουν με μία αναπνοή μέχρι και το ένα λεπτό, όπως μαρτυρείταιγιατονιταλόcastratofarinelli 173. Ο όρος Καστράτος που θεωρείται χαρακτηριστικός της Μπαρόκ Όπερας, εμφανίζεται ήδη στη βυζαντινή κρατική νομοθεσία από τον Στ αἰ. «τῶν castrensίων peculίων (sic)» 174 και τον ίδιο αιώνα καταγράφεται σε Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας. Πρόκειται για τον εξελληνισμό του λατινικού castratus 175,τοοποίομετησειράτουπροέρχεταιαπότορήμαcastro,δηλαδή ακρωτηριάζω, εκτέμνω, ορχιτομώ και ευνουχίζω 176. Ο όρος είναι ακόμη σε 172 Humanvoice,σ P.Barbier,TheWorldoftheCastrati:TheHistoryofanExrtaordinatyOperaticPhenomenon(trans. M.Crosland),SouvenirPress1996,σσ Μάτεσι, Νεαραί, σ Πρόκειται για τη Νεαρά 123 του έτους 546, η οποία επιγράφεται Περὶ ἐκκλησιαστικῶν διαφόρων κεφαλαίων, συσχετίζοντας τους Ευνούχους με την Ἐκκλησία. 175Ἐμμ.Κριαρᾶ,ΛεξικὸτῆςΜεσαιωνικῆςἙλληνικῆςΔημώδουςΓραμματείας, ,τόμ. Ζ, Θεσσαλονίκη 1980, σ Κατὰ τὸν Κριαρά, ο όρος πρωτοαπαντάται στο λεξικὸ E.A. Sophocles,GreekLexiconoftheRomanandByzantineperiods(fromBC146toAD1100),NewYork Leipzig1888,τόμ.2,σ Γερ.Μαρκαντωνάτος,ΒασικόΛεξικότηςΛατινικής,Αθήνα1995καιΣτεφ.Α.Κουμανούδη, ΛεξικόνΛατινοελληνικόνμετὰσυνωνύμωνκαιαντιθέτωντηςΛατινικής,Ἀθῆναι1972,σ.108.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 153 χρήση τον ΙΒ αι., καθώς ο Βαλσαμώνος θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίεςευνούχων:οικάστρατοιήἐκτομίαιήἔκτομοι,οιθλιβίαιήθλαδίαι καιοισπάδονεςήμαλακοὶἐκκοιλίας 177. Οι Καστράτοι της Ψαλτικής Τέχνης ή αλλιώς, οι Byzantine Castrati 178, εντοπίζονται στη βυζαντινή Αυτοκρατορία πολύ νωρίτερα από ότι στη Δυτική Εκκλησία. Ήδη στις αρχές του Ε αιώνα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με τους Αρειανούς επί πατριαρχείας Ιωάννου Χρυσοστόμου, μαρτυρείται από τον Σωζομενό η ύπαρξη του Βρίσωνος, ο οποίος ήταν «εὐνοῦχος τῆς βασιλέος γαμετής», ο οποίος «ἐπὶ τοῦτο τέτακτο, τὴν περὶ ταῦταδαπάνηνκαὶτοὺςὕμνουςπαρασκευάζων».πιοσυγκεκριμένα,τουείχε ανατεθεί να προτρέψει «τὸν αὐτοῦ λαὸν... ἐπὶ τὸν ἴσον τρόπον τῆς ψαλμῳδίας», δηλαδή να ψάλλουν με τον ίδιο τρόπο που έψαλλαν οι οπαδοί του Αρείου. Οι δε Αρειανοί έψαλλαν αντιφωνικά «κατὰ τὸν τῶνἀντιφώνων τρόπον ἔψαλλον, εἰς συστήματα μεριζόμενοι... ακροτελεύτια συντιθέντες». Δηλαδή, διαμέσου του αυτοκρατορικού ευνούχου Βρίσωνος εισήχθη στην Κωνσταντινούπολη η πρακτική της αντιφωνικής ψαλμώδησης, γεγονός το οποίο επισήμως αποδίδεται στον πατριάρχη Χρυσόστομο. Μάλιστα, ο Σωζομενός βεβαίωσε ότι τελικά οι Ορθόδοξοι κατόρθωσαν να ξεπεράσουν του Αρειανούς, τόσο σε πλήθος μετεχόντων όσο και σε επίπεδο μουσικής προετοιμασίας: ʺἐν ὁλίγῳ δὲ ἐπισημότεροι γενόμενοι, τοὺς ἀπὸ τῆς ἐναντίας αἰρέσεως ὑπερέβαλλον τῷ πλήθει και τῇ παρασκευῇʺ179. Ως επιβεβαίωση, η Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωκράτους αποδίδει στον Βρίσωνα τη χοραρχία των βασιλικών ψαλτών: «ὁ τῆς βασιλίδος εὐνοῦχος, συγκροτῶν τότε τοὺς ὑμνῳδούς» 180. Η πρωιμότερη αντίστοιχη μαρτυρία για ψάλλοντες ευνούχους στη Δύση φθάνει έναν αιώνα αργότερα, χωρίς όμως να είναι σίγουρο το εάν οι προερχόμενοιαπότηνισπανία spagnolettiτουπαπικούπαρεκκλησίουήταν καστράτοι ή απλώς falsettists. Ωστόσο, η πρώτη ασφαλής μαρτυρία για την ύπαρξη ευνούχων στη Ρώμη δεν εμφανίζεται παρά το 1599, όταν οι πρώτοι δύο ιταλοί castrati αναλαμβάνουν υπηρεσία στο Παπικό Παρεκκλήσιο, ξεσηκώνοντας σάλο μεταξύ των ισπανών προκατόχων τους 181. Σε κάθε περίπτωση, η όποιας μορφής παρουσία στη Δύση μουσικών που έκαναν χρήση των υψηλών περιοχών της ανθρώπινης φωνής, δεν μπορεί να 177Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΒ,σ Οόροςχρησιμοποιήθηκεεπίσημα20οΔιεθνέςΣυνέδριοΒυζαντινῶνσπουδώντο2001απὸ τουςn.moranκαιnannaschiǿdt(βλ.εὐ.σπυράκου, ἩΒυζαντινὴἘκκλησιαστικὴμουσικὴ στὸ20ὸδιεθνὲςσυνέδριοβυζαντινῶνσπουδῶν:παρίσι2001,παρνασσὸς44(2002),σ.506). 179Σωζομενοῦ,ἘκκλησιαστικὴἸστορία,PG67,στ Σωκράτους,ἘκκλησιαστικὴἸστορία,PG67,στ.688και Barbier,Castrati,σσ.8 9.

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 154 θεωρηθεί άσχετη με την ανακατάληψη του Ιλλυρικού από τον Ιουστινιανό τον ΣΤ αι.. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο ότι ειδικά την εποχή εκείνη εμφυτεύθηκαν στην εκεί λειτουργική ζωή πληθώρα βυζαντινών τελετουργικώνπρακτικών 182. ΗπαρουσίατωνευνούχωνγενικεύτηκεστοΒυζάντιοκαικυρίωςστα ύπατα αξιώματα του κρατικού μηχανισμού 183. Ειδικότερα στην Ψαλτική Τέχνη και τα εικονογραφημένα μουσικά χφφ., εντοπίζονται διάσπαρτες απεικονίσειςαγενείωνψαλτώνσεσυνάρτησημετονάμβωνα,τοντόποπου προοριζόταν να ψάλλουν 184. Επιπλέον, αυτές οι εικονογραφικές μαρτυρίες επιβεβαιώνονται όταν τον ΙΒ αιώνα ο Βαλσαμώνος διαπιστώνει ότι όλο το τάγμα των Ψαλτών, δηλαδή των Μονωδών που έψαλλαν από τον κεντρικό άμβωνατατεχνικότερατωνμελών,απαρτιζότανστηνεποχήτουμόνοναπό ευνούχους 185. Η παρουσία τους σχετιζόταν με τις θεοκεντρικές βάσεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που, όπως όλα τα θεοκρατικά βασίλεια της Ανατολής,χρειαζότανδίπλαστονΑυτοκράτορα ΕκπρόσωποτουΘεούκαιτο ΙερότουΠαλάτιο,έναπλήθοςαξιωματούχωνκαιυπηρετούντωνγενικότερα, οι οποίοι είχαν ξεφύγει από τις φυσιολογικές ανθρώπινες δραστηριότητες και σχέσεις, ενσωματώνοντας ουσιαστικά την Τριάδα άνδρα γυναίκας και παιδιούσεμίαύπαρξη.ήακόμη,πλησιάζονταςδιατουευνουχισμούτουςτο άφυλο των αγγέλων 186. Η σταδιακή απομάκρυνση των Ευνούχων από τα ύπατα αξιώματα του βυζαντινού κράτους ξεκίνησε με την δυναστεία των Κομνηνών 187 και υποδαυλίστηκε από την επικράτηση του Σαββαϊτικού Τυπικού που απαγόρευσε την μέχρι τότε ελεύθερη είσοδο ευνούχων στις 182J.F.Baldovin,TheUrbancharacterofChristianWorship.TheOrigins,Development,andMeaningof StationalLiturgy,OCA228,Roma1987,σ.166: ProsessionswereintroducedinRomeonthebasis of Constantinopolitan practice. [ ] Much of Roman collecta practice points to Byzantine influence, especially when one regards its terminology: Kyrie eleison, Letania, staurofori.[ ] The term used for processional chants antiphona, was also Greek in origin. These terms and their referents were not holdovers from a time when the Roman liturgy was in Greek, but rather introductionsinaperiodwhentherewasmuchbyzantineinfluenceinthecity,namelythesixth century. 183 R. Guilland, Les Eunuques dans l Empire Byzantine, EB 1 (1943), σσ (στο εξής Guilland,ʺEunuquesʺ),τουιδίου FonctionsetDignitésdesEunuques (1),EB2(1944),σσ και FonctionsetDignitésdesEunuques (2),EB3(1945),σσ N.Moran,Singersinlatebyzantineandslavonicpainting,Leiden1986,σσ.14 50καιεικ.Ι, PG137,στ.532: Πρὸπάντωνσημείωσαιαπὸτοῦπαρόντοςκανόνοςότιτοπαλαιὸνοὐκἀπό εὐνούχων μόνον τὸ τῶν ψαλτῶν τάγμα συνίστατο, καθὼς γίνεται σήμερον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μὴ τοιούτων. 186 P.O. Scholz, Eunuchs and Castrati: A cultural history, Princeton 2001, σσ. 13, 85 και Barbier, Castrati,σ Al.Kazhdan, Eunuchs,ODB2(1991),σ.747.

12 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 155 ανδρώες μονές 188. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ευνούχων διέφυγε στη Δύση κατά τη διάρκεια της Α Άλωσης, με πρώτο σταθμό τη Βενετία. Δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο καθηγητής Piotr Scholz, ο οποίος μελέτησε το φαινόμενο των Ευνούχων στην Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, συσχετίζει την εμφάνιση των castrati στην Ιταλία με την Άλωση του 1453 και την αναγκαστική εγκατάσταση πολλών βυζαντινών στη Δύση 189. Το εάν και κατά πόσο η τέχνη και η τεχνική των βυζαντινών Ευνούχων οδήγησε ουσιαστικά στην γένεση του ιταλικού bel canto ή επί το ελληνικότερονστηναναγεννησιακή,ιταλικήκαλοφωνία 190 είναιμίαυπόθεση που χρίζει περαιτέρω διερεύνησης. Εκείνο όμως που αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι καλοφωνικές συνθέσεις των υστεροβυζαντινών μαϊστόρων οφείλουν χάριτας στην τέχνη των βυζαντινών καστράτων. Διότι ήσαν οι Καστράτοι που, αν και κατηγορήθηκαν δριμύτατα γι αυτό, εμπλούτισαν την εκκλησιαστική μουσική της εποχής τους με μέλη της εξωτερικής μουσικής. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται από τον Θεοφύλακτο Αχρίδος, ο οποίος συνέταξε στα τέλη του ΙΑ αιώνα ένα κείμενο που ουσιαστικά λειτουργεί απολογητικά, προκειμένου να υπερασπιστεί τον ευνούχοαδελφότου,ψάλτητηςαγίαςσοφίας.μετέφερετιςκατηγορίεςπου οι σύγχρονοί τους είχαν προσάψει στους αγιοσοφίτες Καστράτους, επιχειρώντας να τις ανασκευάσει. Αποδέχεται μέν ότι πράγματι εξαιτίας κάποιων από τους ευνούχους έχει παρεισφρείσει το εξωτερικό μέλος στους ναούς 191, αλλά, «εἰ δὲ καὶ τῶν πορνικῶν ᾠδῶν μέλος ὑπὸ ἱερῶν νοημάτων ἁγιαζόμενονταῖςἐκκλησίαιςοἱεὐνοῦχοιἐντερετίζουσι,τὶτοῡτοἔγκλημα;» 192. Τα μέλη που έψαλλαν οι βυζαντινοί Καστράτοι της Αγίας Σοφίας αποτελούσαν, σύμφωνα με τον Neil Moran, το καταγεγραμμένο ως 188Al.Dmitrievskij,OpisanieliturgitseskichrukopisejI,Τυπικά,Κίεβο1895[=Hildesheim1965],σ Μέχρι τότε, εκτός από την ύπαρξη καθεαυτό μονών για Ευνούχους, ήταν επίσης αποδεκτοί ακόμη και στις πλέον επιφανείς μονές, όπως για παράδειγμα τη Στουδίου, έχοντας μάλιστα συγκεκριμένες διακονίες με βάση την Ιουστινιάνειο Νεαρά 133 (βλ. Guilland, Eunuques,σσ ). 189Scholz,Eunuchs,σ Τηνμετάφρασητου όρου καλοφωνία ωςbelcanto παραδίδειο BartolomeoDiSalvoστο Lʹ essenzadellamusicanelleliturgieorientali,bbgg15(1961)(στοεξήςdisalvo, Lʹessenza )σ Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Apololgie de lʹ Eunuchisme, εν Theophylacti Achridensis Opera, Introduction, Texte traduction et notes par Paul Gautier (Corpus Fontium Historiae Byzantinae XVI/1), Θεσσαλονίκη 1980 (στο εξής Θεοφυλάκτου, Apololgie ), σ. 295: Καὶ ἕτερον φύλον εὐνούχων, τοὺς μινυριστὰς καὶ τεριστάς, οἳ κακῶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν πορνικὰς ᾠδὰςκαὶἠδονὴνβλυζούσαςεισέφρησν. 192Θεοφυλάκτου, Apololgie,σ.323.

13 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 156 ρεπερτόριο «του Άσματος» 193. Τον τίτλο αυτό φέρουν σε χειρόγραφα της μονήςκρυπτοφέρρηςτουιγ αιώναήαπαντώνταιεπίσηςως«καλοφωνικόν» στον κώδικα Messignensis gr Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ο Bartolomeo Di Salvo εντοπίζει τον μελισματικό χαρακτήρα των συνθέσεων αυτών, που αποτελεί όμως συνάμα κοινό γνώρισμα των μελώνεκείνωνπουπροέρχονταιαπόχειρόγραφατουψαλτικού.εντοπίζειδε ως ειδοποιό διαφορά την παρουσία στα μέλη του Άσματος των ασήμων εκείνων συλλαβών που αναφέρει ως τερετισμούς, χαρακτηριστικοὺς των υστεροβυζαντινών τερετισμών που εντάσσονται σε κάθε καλοφωνική σύνθεση 195. Ανακεφαλαιώνοντας: Η παρούσα ανακοίνωση ασχολήθηκε με την ιδιάζουσα σύνθεση των βυζαντινών χορωδιακών συνόλων μέχρι την Άλωση του Μέχρι τότε, χάρηστηνσύμπραξητωναναγνωστών,οιοποίοιέψαλλανστηνπεριοχήτου τενόρου και του μπάσου, με τα Ορφανά, τα Ασκητήρια και τους Ευνούχους που κάλυπταν όλο το εύρος των soprano και alto registers, πραγματοποιήθηκαν στα μέλη των Ασματικών Ακολουθιών εκτελέσεις, οι οποίεςδενθαήτανδυνατόνναεντοπισθούνμόνονμέσααπότημελέτητης σημειογραφίας.παρόλ αυτά,ηλεπτομερήςκαιασφαλήςκωδικοποίησητων ψαλμάτων,σταοποίαόλοισυνέψαλλανήτωνψαλμάτωνεκείνωνσταοποία μετείχαν μόνον ορισμένοι από τους προαναφερθέντες, χρίζει περαιτέρω διερεύνησης και τεκμηρίωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, δύναται πλέον να θεωρηθεί ως δεδομένη η ποικιλία που προερχόταν είτε από την εναλλαγή, είτε από τη συνήχηση των διαφόρων συχνοτικών περιοχών και ηχοχρωμάτων των μετεχόντων στο βυζαντινό σύστημα τῶν ἐν ἐκκλησίαις ᾀδόντων Ν. Moran, The musical Gestaltung of the Great Entrance Ceremony in the 12th Century in AccordancewiththeRiteofHagiaSophia,JÖB28(1979),σσ καικυρίωςσ.168,υποσ Di Salvo Bartolomeo, Gli asmata nella musica bizantina, BBGG 13 (1959), σσ ΠρόκειταιγιατουςκώδικεςCrypt.Γ.γ.IV,Γ.γ.VIκαιΓ.γ.VII. 195DiSalvo, Lʹessenza,σσ καιΓρ.Θ.Στάθη,Οἱἀναγραμματισμοίκαὶτὰμαθήματα τῆς βυζαντιντῆς μελοποιίας καὶ πανομοιότυπος ἔκδοσις τοῦ καλοφωνικοῦ στιχηροῦ τῆς Μεταμορφώσεως ʺΠροτυπῶν τὴν ἀνάστασινʺ μεθʹ ὅλων τῶν ποδῶν καὶ ἀναγραμματισμῶν αὐτοῦ,ἐκτοῦ Μαθηματαρίουτοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος(ΙΒΜ3),Ἀθῆναι1992 2,σσ.70 και AdlerAda,SuidaeLexicon,τόμ.Ι IV,Lipsiae1928[=Stuttgart1971],σ.1129.

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 2 Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 7 ΟΜΙΛΙΕΣ... 11 Άγιον Όρος και Ευρωπαϊκή Κοινότης... 11 Η Σπουδαιότητα του Αγιορειτικού Μοναχισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αν και στον πολύ κόσμο είναι γνωστή η πρακτική εφαρμοσμένη αστρολογία, δηλαδή οι γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ (1430 1912) Θεσσαλονίκη 2008 Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟΡΓΙΑΣ Τέχνη είναι η ικανότητα να προκαλούμε συναισθήματα διαμέσου μιας προσποιητής πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας λέξεις ή ζωγραφιές. ΠΛΑΤΩΝ Προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΨΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας χρήστης μιας PDH μισθωμένης γραμμής χρησιμοποιεί μια συσκευή πρόσβασης που υλοποιεί τη στοίβα ΑΤΜ/Ε1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός (σε

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά. [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]]

H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά. [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]] H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]] Στις 29 Μαϊου 1453, ο Μεχμέτ Β πέρασε έφιππος την πύλη της Ανδριανούπολης και μπήκε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο θέμα Εκκλησία και Νεολαία αναφέρονται σήμερα όλοι οι λειτουργοί της Εκκλησίας, τα εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13 ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 13 Νοεμβρίου 2014-31 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 & 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet

Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet Σύνταξη: Αυλίδου Εύα, Ms Politikwissenschaft of Ludwig Maximilian Universitaet ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Είδαμε ότι τα πολιτικά κόμματα, εκτός των άλλων, διατυπώνουν στόχους, συγκεντρώνουν και αρθρώνουν συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ INTERNET

ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ INTERNET ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ INTERNET εργασία για το µάθηµα ιαπολιτισµική επικοινωνία και νέες τεχνολογίες του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ. 10 βήματα για να κόψεις το κάπνισμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 10 βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες

Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Επιλέγοντας τις κατάλληλες γλάστρες Το τι γλάστρες θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται κυρίως από το πορτοφόλι σας αλλά και το προσωπικό σας γούστο. Οι επιλογές σας είναι αμέτρητες, τόσο σε ποιότητες όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΦΔΣΙΒΑΛ- Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ Δπιβλέπων: Γρ. Πάρις Σσάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάγνωσης

Η διαδικασία της ανάγνωσης Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE Η διαδικασία της ανάγνωσης Όλα τα παιδιά, βλέποντα ή μη, μαθαίνουν «αυθόρμητα» να μιλούν, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και αν δεν υπάρχουν προβλήματα ακοής ή άλλα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες

Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες Θέμα: «Οι θέσεις του Μax Weber για το κράτος και τη Δημοκρατία» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες 1 ΘΕΜΑ: Αναφερθείτε αναλυτικά στις θέσεις του Max Weber για το κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, γεννήθηκε το 384 π.χ. στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής, η οποία ήταν ελληνική και πρώτοι την είχαν αποικήσει οι Άνδριοι το 665 π.χ. Ο πατέρας του,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Η αύξηση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Η γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων.

π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων. Η ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΩΣ ΑΤΡΑΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων. Πηγή: περ. Διάλογος, τ. 13 19 Το φαινόμενο της νεο ειδωλολατρίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Πως το φαινόμενο της διάκρισης των λειτουργιών παρεμβαίνει και διαμορφώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Η επίδραση της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο ορισμός που δίνεται από το DSM IV και το ICD 10 ορίζει τη νοητική υστέρηση ως την ύπαρξη νοητικού πηλίκου μικρότερου από 70, όπως αυτό ορίζεται από τα ψυχομετρικά τεστ. Πρέπει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μούλου Ευγενία ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Η Πτώση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ τα Μεσάνυχτα της 29 ης Μαΐου 1453 όπου οι κραυγές των επιτιθέμενων σχίζουν τον αέρα και η Κωνσταντινούπολη καλεί με τις καμπάνες το λαό της στα τείχη. Η επίθεση ξεκινά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Τεύχος Α : Πλάτων Μάθηµα Κατεύθυνσης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Δήμητρα Κούκουρα Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Ο Ιερός Χρυσόστοµος και οι Καππαδόκες µεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας καθόρισαν µε τρόπο µεγαλοφυή

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπέσ Στην Κρήτη. Τρίτη, Είκοσι εφτά Μάιου.

Διακοπέσ Στην Κρήτη. Τρίτη, Είκοσι εφτά Μάιου. Διακοπέσ Στην Κρήτη Τρίτη, Είκοσι εφτά Μάιου. Η Χριστίνα - η γυναίκα μου - και εγώ αφήσαμε το Gatwick στης εφτά η ώρα. Φτάσαμε στην Κρήτη στης μία ώρα το απογεύμα. Το ταξίδι στην Παλαιόχορα πήρε δυο ώρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Mεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Καποδιστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤIΚΗ ΚΑΙ ΜΜΕ ιδάσκων: Ν. εµερτζής Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα