Η Ηχοχρωματική Ποικιλία στην Βυζαντινή Χορωδιακή Πράξη. Ευαγγελία Σπυράκου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ηχοχρωματική Ποικιλία στην Βυζαντινή Χορωδιακή Πράξη. Ευαγγελία Σπυράκου"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 144 ΗΗχοχρωματικήΠοικιλίαστηνΒυζαντινήΧορωδιακήΠράξη ΕυαγγελίαΣπυράκου Ταβυζαντινάμουσικάχειρόγραφαστεγάζουνέναπλήθοςψαλμάτων, καλώνταςτουςμελετητέςναταδιερευνήσουνωςπροςτησημειογραφία,τη δομή τους, τις τεχνικές μελοποιΐας και άλλες παραμέτρους. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα όποια πορίσματα είναι ασφαλέστερα θεμελιωμένα, ότανοερευνητήςέχειεπίγνωσητουτρόπουεκτέλεσηςτωνμελοποιημάτων πουμελετάκαιειδικότερατηςσύνθεσηςτωνφωνητικώνσυνόλωνπουκατά περίπτωση μετείχαν στην ψαλμώδηση. Η γενικότερη σύνδεση μουσικού γεγονότος και πολιτισμικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του οποίου αυτό συντελείται, αποτελεί μεν θεμελιώδη αρχή της επιστήμης της Μουσικολογίας, παρόλ αυτά προβάλλει επιτακτικότερη για τις περιόδους εκείνες κατά τις οποίες τα μουσικά χειρόγραφα είναι συντομογραφικά, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του μέλους να διασώζεται μέσα από την προφορικήπαράδοση. Η παρούσα ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στη μελέτη της περιόδου κατάτηνοποίακυριαρχείτοασματικότυπικό,χρησιμοποιώνταςσυμβατικά ως καταληκτήρια χρονολογία την Άλωση του Διότι ακριβώς τότε διακόπτεταιγιαμισόπερίπουαιώναητέλεσητωννυχθημέρωνακολουθιών, με αποτέλεσμα, κατά τον Neil Moran, να γκρεμιστεί το εύθραυστο χορωδιακόοικοδόμηματηςαγίαςσοφίας 137.Σκοπόςτηςανακοίνωσηςείναι νααποδείξειότιμέχριτηνα Άλωσηοιψαλτικέςπρακτικέςχαρακτηρίζονται πρώτον μεν, από τη χρήση όλων των περιοχών (registers) της ανθρώπινης φωνής και δεύτερον, από ηχοχρωματική ποικιλία. Δηλαδή, υποστηρίζεται πρώτον,ότιήτανσεχρήσηοιπεριοχέςτουbasso,τουtenoro,τηςaltoκαιτης soprano. Επιπλέον, ότι ειδικά στις γυναικείες συχνοτικές περιοχές, το ηχόχρωμαδιέφερεαισθητάεξαιτίαςτωνδιαφορετικώνμερώντουσώματος, στα οποία ο ήχος αντηχούσε. Τα δύο αυτά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά θα αναδειχθούν χάρη στην παρουσίαση της ειδικής σύνθεσης των χορωδιακών συνόλωνπουμετείχανστιςακολουθίεςτηςβυζαντινήςκωνσταντινούπολης κατάτηδιάρκειατωνκεντρικοτέρωνεορτώντουεκκλησιαστικούέτους N.Moran, ByzantineCastrati,PlainsongandMedienalMusic11(2002),σ Γιατηευρύτερηβυζαντινήχορωδιακήπαράδοση,βλ.Εὐ.Σπυράκου,ΟἱΧοροὶτῶνΨαλτῶν κατὰτὴνβυζαντινὴπαράδοση,ιβμ14,ἀθῆναι2006.

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 145 Η χρήση μιας διευρυμένης έκτασης, εκατέρωθεν της επικρατήσασας δις διαπασών, διαφαίνεται μέσα από την πραγματεία του Ψευδο Δαμασκηνού, η οποία, καταγράφεται μεν τον ΙΔ αιώνα αλλά απηχεί πρακτικέςτουλάχιστοντωνδύοπροηγουμένωναιώνων 139.Στηνμέθοδοπου επιγράφεται «Ἀρχὴ τῆς διπλοφωνίας» διασώζονται όροι που φανερώνουν ουσιαστικάότιτομέλοςμετοισοκράτημάτουμπορούσενακατανεμηθείσε έκταση τεσσάρων διαπασών: «Εἰ δὲ θέλῃς, λέγεις ἶσον, εἰ δὲ τετραπλάσῃς, λέγεις εἰκοσιοκτώ εἰ δὲ εἴπῃς τριπλασμόν, λέγεις εἰκοσιμίαν ἂν δὲ ψάλλῃς ἶσον μέλος, ἤτοι ὅσα τύχωσι καὶ ἀναῤῥοήσεις διπλασιασμόν, λέγεις ἑπτὰ φωνάς εἰδὲὑποῤῥέοντατὸμέλοςεἴπῃς,πάλινλέγειςἑπτά» 140. Στην μουσική εκτέλεση η εφαρμογή της προαναφερθείσας θεωρίας είναι συνήθης στις υστεροβυζαντινές Παπαδικές και Ανθολογίες όπου διασώζονται με μεγάλη συχνότητα οι όροι ἔσω και ἔξω διπλασμός 141. Επιπλέον, το ισοκράτημα σε δύο διαπασών κάτω από το ίσον του ήχου υπονοείταιστοτυπικόιεροσολύμων του1122,ότανγιατηνψαλμώδησητου στιχηρού Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν σε τρίτο ήχο, ορίζεται ότι«ὀφείλομεν κρατεῖν ἀπὸἐκβάθους» 142. Ειδικότερα δε για τον ακριβή τρόπο που γινόταν η κατανομή των ψαλλόντων στις διάφορες διαπασών, η πραγματεία του Ψευδο Δαμασκηνού είναι για μία ακόμη φορά διαφωτιστική: «Ἅμα δὲ ἄρξεσαι τὴν διπλοφωνίαν,λέγειςἶσον εἶταδιπλασμὸνἑπτὰφωνὰςκαὶγίνονταιὀκτώ» 143.Η εφαρμογή της θεωρίας αυτής, ή ευστοχότερα, η εκτέλεση που οδηγεί στην προαναφερθείσα κωδικοποίηση, απαντάται με μεγάλη συχνότητα σε ευάριθμες υστεροβυζαντινές Παπαδικές και Ανθολογίες, αλλά θα χρησιμοποιηθεί εδώ μία ενδεικτική περίπτωση στην οποία ο κωδικογράφος 139Ἀντ.Ἀλυγιζάκη,ἩὈκταηχίαστὴνἙλληνικὴΛειτουργικὴὙμνογραφία,Θεσσαλονίκη1975, σ. 141 και Chr. Hannick, Τὰ διδακτικὰ συγγράμματα τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς (μτφρ.δημ.γιάννου),ενh.hunger,βυζαντινήλογοτεχνία,τόμ.γ,ἀθήνα1994,σ L.Tardo,L AntiquaMelurgiaByzantina,Grotaferrata1938,σ Βλ.ενδεικτικά,κώδ.ΕΒΕ899(τουα τετ.ιε αι.),φ.46r: Καὶἄρχεταιὁδεύτεροςδομέστικος τοῦ δευτέρου χοροῦ τό, Μακάριος ἀνὴρ εἰς διπλασμόν πλ. δ 2 Μακάριος ἀνήρ, ἀλληλούια μελέτηεἰςτὸνἔσωδιπλασμόν πλ.δ 1Μακάριοςἀνήρ,ὅςοὐκἐπορεύθη.Πρβλ.τοίδιοσημείο αναλυτικότερα από τον κώδ. Ξηροποτάμου 307 (του έτους 1767 και 1770), φ. 47v: Τούτου πληρωμένου, τὴν μεγάλην συναπτήν, καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ἄρχεται ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦχοροῦτό,μακάριος ἀνὴρεἰςἦχονπλαγίουτετάρτου,ἔξωδιπλασμόν, ὅλοικάτω εἰςτὸνἔσωδιπλασμόν. 142Ἀ.Παπαδοπούλου Κεραμέως,ἈνάλεκταἹεροσολυμιτικῆςΣταχυολογίας,1894[=Bruxelles 1963],σ.28(στοεξήςΠαπαδοπούλου Κεραμέως,Ἀνάλεκτα). 143LTardo,L AntiquaMelurgiaByzantina,Grotaferrata1938,σ.141(στοεξήςTardo,Melurgia).

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 146 υπήρξε αναλυτικότατος. Πρόκειται για την α στάση από τον Πολυέλεο ΚουκουμάπουδιασώζειοκώδικαςΒατοπαιδίου1281τουΙΕ αιώνα(φ.145r). ΜόλιςοδομέστικοςψάλλειαπήχημασεάνωΚε,διότιορίζεταιότιοφείλεινα ψάλλει «ἀπʹ ἔξω», τον ακολουθούν «οἱ σὺν αὐτῷ», οι ψάλτες δηλαδή που ο ΓαβριήλΙερομόναχοςονομάζει«βοηθούς» 144,γιαναψάλλουνόλοιμαζίστον άνω Κε το Δοῦλοι Κύριον, ἀλληλούια. Σε πιο αναλυτική γραφή δε, από τον κώδικα Σινά 1312 του β ημίσεως του ΙΕ αιώνα (φ. 7r), «ὁ δομέστικος τοῦ πρώτου χοροῦ, ἀπʹ ἔξω εἰς διπλασμόν». Ή όπως χαρακτηριστικότερα γενικεύειοσιναϊτικόςκώδικας1293τουβ ημίσεωςτουιεαιώνα(φφ.237r v), «ὁ δομέστικος λέγει πάντας τὰς ἀρχὰς ἔξω», αναφερόμενος στην ενοριακή μεταχείριση του Ψαλτηρίου. Ακολούθως, ο πρώτος στίχος της στάσης ψάλλεταιαπόόλοτοχορότουδομεστίκουστηνβάσητουπρώτουήχουκε, διότισύμφωναμετοβατοπαιδινόχειρόγραφο«ἐσωτέρᾳφωνῇὅλοιὀμοῦ». Προκύπτειαναπόφευκτατοερώτημαγιατοποιοιαπότουςψάλλοντες ήσανεκείνοιπουμπορούσανναανταποκριθούνσεμέληταοποίακινούνταν ουσιαστικά στην φωνητική έκταση της soprano, τη στιγμή που ήδη από τα πρώιμα στάδια ήταν απαγορευμένη η συμμετοχή των γυναικών στην ψαλμωδία 145. Άλλωστε αποτελεί κοινό τόπο το ότι οι ψάλλοντες τις Αγίας ΣοφίαςήτανκατώτεροικληρικοίστοβαθμότουΑναγνώστηκαιτουΨάλτη. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την Γ Ιουστινιάνειο Νεαρά είχε καθορισθεί να υπηρετούν στην Αγία Σοφία και τους εξαρτώμενους από αυτήν ναούς, 150 Αναγνώστεςκαι25Ψάλτες 146.Ωστόσο,τόσοοιμαρτυρίεςτωνΛειτουργικών Τυπικών όσο και οι εικονογραφικές και ιστορικές πηγές δίνουν ολοκληρωμένη απάντηση: ήταν ένα σύνολο Παιδιών, Μοναζουσών και Ευνούχων που για πολλούς αιώνες μετείχαν στις ακολουθίες του Κοσμικού Τυπικού,πλουτίζονταςτηνέκτασηκαιτοηχόχρωματωνψαλλομένων. Πιο σύγκεκριμένα, η συμμετοχή μοναζουσών 147 υποκρύπτεται στο Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Ι αιώνα, όταν αυτό 144Tardo,Melurgia,σσ Η πρώτη νομοκανονική απαγόρευση της συμμετοχής των γυναικών στην ψαλμωδία εμφανίζεται στις Ἀποστολικὲς Διαταγές (Β, νζ εν Γ.Α. Ράλλη Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων, τόμ. Β, Ἀθήνησιν 1859 [= Ἀθήνα 1966], σ. 728 στο εξής Ράλλη Ποτλή,ΣύνταγμαΒ ).ΗαπαγόρευσηεπικυρώθηκεαπότονΟ κανόνατηςστ Οικουμενικής Συνόδου του 691 μ.χ: Μὴ ἐξέστω ταῖς γυναιξὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς θείας λειτουργίας λαλεῖν, ἀλλὰ κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου σιγάτωσαν (Ράλλη Ποτλῆ, Σύνταγμα Β, σ. 467). 146Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΓ,σσ ΟιερμηνευτέςτωνΙερώνΚανόνωνθεωρούνότιοιμονάζουσεςγυναίκεςσυγκατελέγονται μεταξύ του Κανονικοῦ κλήρου διότι διαβιούν σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες: Κανονικοί,

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 147 αναφέρεταισταλεγόμεναἀσκητήρια.επρόκειτογια μοναχούςκαιμοναχές που είχαν εγκατασταθεί σε ειδικούς χώρους γύρω από την αγία Σοφία, με πρόβλεψη του Ιουστινιανού, κατά μίμηση των Ιεροσολυμιτικών Παρθένων καιμοναζόντωνπουαναφέρονταιαπότηναιθερίατονδ αι. 148.Σεκείμενο ανωνύμου συγγραφέως καταγράφεται ότι όταν ο Ιουστινιανός έδωσε στον ΚλήροτηςαγίαςΣοφίαςειδικά«κελλία»γύρωαπότοναό,και,ανάλογαμε την τάξη του καθενός, έδωσε «ταῖς ᾀδούσαις σκηνώματα». Αυτές δε αἱ ᾄδουσαι απάρτιζαν τα «Δύο ἀσκητήρια» 149, τα οποία ορίσθηκε από τον Ιουστινιανό να είναι δύο, με σκοπό να μπορούν να ενταχθούν στο υπηρεσιακόσύστηματωνεβδομάδων,όπωςάλλωστεσύσσωμοςοκατώτερος Κλήρος της Αγίας Σοφίας: «ἐκλήρωσεν ἱερεῖς τε καὶ ἔως ἐσχάτου τῶν ὑπουργούντων τῷ ναῷ, χιλιάδα μίαν ᾀδούσας ρ, μεριζομένας εἰς δύο ἑβδομάδας» 150. Στα πλαίσια δε της 59ης Νεαράς του έτους 537, η οποία σχετίζεταιμετηναμοιβήτωνμετεχόντωνστιςκηδείες,γίνεταιαναφοράστις «ἀσκητρίαις,ἤτοικανονικαῖς» 151. ΤαἈσκητήριαμετείχανστουςασματικούς ΌρθρουςτηςΑγίαςΣοφίας και άλλων ναών της Κωνσταντινούπολης, είτε σε απαρτία, δηλαδή καί τα τρία 152, είτε μόνον το ένα 153, σε περιπτώσεις ελασσόνων εορτών του εκκλησιαστικού έτους. Σε κάθε περίπτωση αναλάμβαναν την ψαλμώδηση τωναντιφώνωνκαιτωνωδών. Ανάλογη είναι η μαρτυρία του νεκρικού διαλόγου Τιμαρίωνα για την ΘεσσαλονίκητουΙΒ αιώνα,ότανστονασματικόόρθροτουαγ.δημητρίου, «γυναῖκαι ὅσιαι καὶ μονάζουσαι» έψαλλαν αντιφωνικά σε δύο χορούς στο καὶἐντῷκανόνι,ἐξεταζόμενοιἰδιαιτέρωςὀνομάζονταιοἱκληρικοί,ὡσὰνὁποῦἡζωὴαὐτῶνκαὶ ὁ νοῦς, καὶ ὁ λόγος διεξάγεται, καὶ ἀπευθύνεται κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας, Ἀποστολικούς φημι,συνοδικούςτεκαὶπατρικοὺς[...].κανονικοὶπρὸςτούτοιςλέγονταικαὶοἱμοναχοί,ὡςἐν πολλοῖς τῶν Κανόνων τοῦτο ὁρᾶται, ἀλλὰ δὴ καὶ αἱ μονάζουσαι γυναῖκες, διὰ τὴν αὐτὴν ἀφορμὴν κανονικαὶ ὀνομάζονται, τῶν λαϊκῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὐτονόμως, ταὐτὸν εἰπεῖν, ἀκανονίστως καὶ ἀδιαφόρως πολιτευομένων (βλ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον, Θεσσαλονίκη1982,σ.144,ὑποσ.1). 148 Ὀδοιπορικὸν τῆςἁγίαςσυλβίαςτῆςἀκυτανίαςεἰςτοὺςἁγίους Τόπους, Νέα Σιὼν7,σ Εὐγ.Ἀντωνιάδου,ἜκφρασιςἁγίαςΣοφίας,τόμ.Α,ἐνἈθήναις1907[=Ἀθῆναι1983],σσ Εὐγ.Ἀντωνιάδου,ἜκφρασιςἁγίαςΣοφίας,τόμ.Γ,ἐνἈθήναις1909[=Ἀθῆναι1983],σ Ἀντ.Μάτεσι(ἐπιμ.),ἸουστινιανοῦΝεαραί,Ἀθήνησι1898,σ.167(στοεξήςΜάτεσι,Νεαραί). 152 J. Mateos, Le Typicon de la Grande Église. Ms Sainte Croix No 40, Xe siècle, τόμ. 1, OCA 165, Roma 1962, σ. 4 (1η Σεπτεμβρίου Ακολουθία της Ινδίκτου) και σ. 154 (Όρθρος Χριστουγέννων) στοεξήςmateos,typicon1. 153Mateos,Typicon1,σ.271καιJ.Mateos,LeTypicondelaGrandeÉglise.MsSainte CroixNo40, Xesiècle,τόμ.2,OCA166,Roma1963,σ.52.

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 148 αριστερό πτερύγιο του ναού 154. Τον ΙΒ αιώνα επίσης, όταν ο Αλέξιος Κομνηνός οικοδόμησε νέο ναό απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στην πόλη Δάμαλη, εκτός από την ίδρυση παρακειμένου Ορφανοτροφείου, κατέταξεστουςχορούςτους«ἑκατέρωθενἀντᾴδοντας ᾄδονταςκαὶᾀδούσας κατὰ τὸν Σολομῶντα», μιμούμενος δηλαδή το Παλαιοδιαθηκικό έθος της συμμετοχήςτωνᾀδουσῶνστηνεβραϊκήλατρεία 155. Χωρίς να υπάρχει κάποιο ίχνος στα μουσικά χειρόγραφα, όλες οι προαναφερθείσες περιπτώσεις αποτελούν απόδειξη για την ύπαρξη του soprano ή alto ηχοχρώματος. Αποτελεί δε δεδομένο ότι τα Ασκητήρια έψαλλαν μόνον στην έκταση της φωνής τους που αισθητοποιεῖται στο στηθικό αντηχείο (τραχεία και πνεύμονες). Δεν μεταχειρίζονταν τους φθόγγους εκείνους που μπορεί να παραχθούν είτε στη θέση της κεφαλικής φωνής (με την ενεργοποίση της στοματικής, ρινικής και μετωπικής κοιλότηταςκαθώςκαιόληςτηςκρανιακήςπου εκπέμπειτονήχομέσωτων οστών) και είτε στην έκταση του falsetto, το οποίο αντηχεί μεν στα ίδια σημεία,αλλάδιαφέρειωςπροςτηνποσότητααέραπουταδιαπερνά 156.Διότι στις δύο αυτές περιπτώσεις οι φωνητικές χορδές τεντώνονται και 154Τιμαρίων,εκδ.R.Romano,Napoli1974ενΒ.Νεραντζῆ Βαρμάζη,ἘγκώμιατῆςΒυζαντινῆς Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη1999,σσ Η πρώτη νύξη για ύπαρξη συγκεκριμένων γυναικών από τη φυλή Λευί, οι οποίες ήσαν αφιερωμένες στη Λατρεία, γίνεται κατά την περιγραφή των υπηρετούντων στο ναό του Σολομώντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται ότι προερχόταν από τη γενιά του Αιμάν(Α Παραλ.25,5 6: ΠάντεςοὖτοιυἱοὶτῷΑἰμὰντῷἀνακρουομένῳτῷβασιλεῖἐνλόγοις ΘεοῦὑψῶσαικέραςκαὶἔδωμενὁΘεὸςτῷΑἰμὰνυἱοὺςτεσσαρεσκαίδεκα,καὶθυγατέραςτρεῖς πάντεςοὖτοιμετὰτοῦπατρὸςαὐτῶνὑμνῳδοῦντεςἐνοἴκῳθεοῦ,ἐνκυμβάλοιςκαὶἐννάβλαις καὶἐνκινύραιςεἰςτὴνδουλείανοἴκουτοῦθεοῦ,ἐχόμενατοῦβασιλέωςκαὶἀσάφ,καὶἰδιθοὺν καὶ Αἰμάν). Μεταγενέστερα, από την περίοδο της βασιλείας του Εζεκία, αναφέρεται η καταγραφή τους σε καταλόγους μαζί με τους Ιερείς και τους Λευίτες, προκειμένου να αμοίβονταικαιαυτέςκανονικά(β Παραλ.31,17 18: Οὗτοςὁκαταλοχισμὸςτῶνἱερέωνκατʹ οἴκους πατριῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐν διατάξει,καὶκαταλοχίας,ἐνπάσῃἐπιγονῇυἱῶναὐτῶνκαὶθυγατέρωναὐτῶνεἰςπᾶνπλῆθος, ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἄγιον ). Μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνειο Αιχμαλωσία αναφέρεταιπλέονσαφώςη ύπαρξησυγκεκριμένωνγυναικώνπουήτανεπιφορτισμένεςμε τηνψαλμωδία,εφόσονχρησιμοποιείταιπλέονοόροςᾄδουσαι(β Ἔσδρ.2,64 65: Πᾶσαδὲἡ ἐκκλησία ὁμοῦ ᾠσεὶ τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι ἐξήκοντα, χωρὶς δούλων αὐτῶν, οὗτοι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά καὶ οὗτοι ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι ). Παραβάλλοντας το συγκεκριμένο χωρία με άλλο [Β Ἔσδρ. 2, 41] που αναφέρει ότι οι υιοί Ασάφ ήσαν εκατόν εικοσιοκτώ, προκύπτει ότι σε εκείνη τη φάση της επιστροφής στην Ιερουσαλήμ,ήλθανεβδομήνταδύοᾄδουσαι.Απόπαρόμοιαχωρία[Νεεμ.7,66 67και7,44], προκύπτει ότι στην τελική φάση της επιστροφής, ήταν οι ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι ειδικάδεοιᾄδουσαιεμφανίζονταιναείναιενενήνταεπτά. 156ʺHumanvoiceʺ,http://en.wikipedia.org/wiki/Human_voice(27/5/2006),σ.2.

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 149 σκληραίνουν, αφήνοντας περισσότερο αέρα να τις διαπεράσει 157. Ένα γεγονός που το Σαββαϊτικό Τυπικό απαγορεύει ρητώς όταν καθορίζει ότι είναι «ἀπρόσεκτον καὶ ἀπαίδευτον τὸ ἐπιτεταμμένως ψάλλειν» 158, δηλαδή η ψαλμώδηση με τέντωμα των φωνητικών χορδών 159. Αντί αυτού, προτρέπει στην τέλεση της ακολουθίας «πραείᾳ ἴσῃ καὶ γαληνῇ τῇ φωνῇ» 160. Μια προτροπή που ακολουθούσαν κατά γράμμα οι Σπουδαίοι 161 μοναχοί ακόμη και όταν μετείχαν στις ακολουθίες του κοσμικού ναού της Αναστάσεως, ψάλλοντας«ἄνευφωνῆς,ἀλλ ἐνπραότητικαὶφόβῳπολλῷ» 162.Άλλωστε,το «τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι» είχε ήδη καταδειχθεί ως ανάρμοστο για την Λατρεία μέσα από την Στ Οικουμενική Σύνοδο (κανών ΟΕ του έτους691) 163.Παράόμωςτηναποφυγήτωνκεφαλικώναντηχείων,δενέπαυε να είναι επιθυμητός ο«τύπος τῆς ὑμνωδίας ἐμμελέστατος», σύμφωνα με το ΚτητορικόΤυπικότηςΜονήςΠακουριανούτουΙΑ αιώνα U.Μichels,ἌτλαςτῆςΜουσικῆς,τόμ.Ι(1994),σ.23(στοεξήςΜichels,Ἄτλας). 158ΤυπικόΑγ. Σάββα(χφ. ΜΠΤ59[402]τουΙΕ αι.)ενal.dmitrievskij,opisanie liturgitseskich rukopisejiii,τυπικά, Πετρούπολη1917[=Hildesheim1965],σσ (στοεξήςDmitrievskij ΙΙΙ). 159 Ο όρος επιτεταμένως μεταφράζεται ως υπερμέτρως, μετ επιτάσεως, η δε επίτασις, μεταξύτωνάλλωνερμηνειών,σχετίζεταιμετοτέντωματωνχορδώντουμουσικούοργάνου (βλ. H.G. Lieddell R. Scott, Mέγα λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τόμ. Β, Ἀθῆναι 1902, σσ ). 160ΤυπικόΑγ.Σάββα(χφ.ΜΠΤ59[402]τουΙΕ αι.)ενdmitrievskijιιι,σ Τὴν ὀνομασία Σπουδαῖοι ἔλαβαν ἀπὸ τὸν ἐνάρετο καὶ ἀσκητικὸ τρόπο διαβίωσης τῶν μελῶντῆςἀδελφότητας,διότιἡλέξηἦτανσυνώνυμητοῦἐνάρετος,ζηλωτὴςκαὶφιλόπονος, τόσο γιὰ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ σκέψη ὅσο καὶ τὴν χριστιανική. Ὁ ὄρος ἦταν σὲ χρήση κατὰ τοὺςδ,ε καὶστ αἰ.ὄχιμόνονγιὰτὴνπαλαιστίνη,ἀλλὰκαὶγιὰτὴνκωνσταντινούπολη, τὴνἀλεξάνδρειακαὶτὴνἀντιόχεια(βλ.ἀρχ.καλλίστου, ΠερὶτῶνΣπουδαίωνμοναχῶνἐν τῇἐκκλησίᾳἱεροσολύμων,νέασιών16,τεῦχ.ιθ,ἐνἱεροσολύμοις1921,σσ ,στο εξήςκαλλίστου,ʺσπουδαῖοιʺ).ἀξιοπρόσεκτοεἶναιδὲ,ὅτιὅὅροςχρησιμοποιεῖταικαὶγιὰτὰ δύοφύλαμοναζόντωνἀπὸτὸνσωζομενό: ἄνδρεςσπουδαῖοικαὶσπουδαῖαιγυναῖκες (PG68, στ. 1576). Θεωρεῖται μάλιστα ὅτι κατὰ τὰ πρότυπα αὐτῶν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ψαλλόντων μοναχῶν δημιουργήθηκε ἤδη ἀπὸ τὸν Ε αἰ. καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη ἀνάλογη μοναστικὴ κοινότητα, κοντὰ στὸ Ὀρφανοτροφεῖο, δηλ. ὄχι μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἁγ. Σοφία (Καλλίστου,ʺΣπουδαῖοιʺ,σ.702).Δενείναιάλλωστετυχαίοότιησυνοικίακοντάστηνοποία τοποθείται η ύπαρξη του ορφανοτροφείου του Αγ. Παύλου, ονομαζόταν ʺτα Σπουδαίουʺ(R. Janin,LaGéorgraphieEcclésiastiquedel EmpireByzantin,Paris1969,σσ ).Μέσαδεαπότη γειτονία των κελλιών κελλιά των Σπουδαίων Ασκητηρίων με το συγκεκριμένο Ορφανοτροφείο που τροφοδοτούσε τον αγιοσοφίτικο χορό των Ορφανών, διαφωτίζεται ο ρόλοςπουδιαδραμάτισανοιαστικέςμοναστικέςαδελφότητεςστηδιδασκαλίατηςψαλτικής Τέχνης. 162Παπαδοπούλου Κεραμέως,Ἀνάλεκτα,σσ Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΒ,σ P.Gautier, LeTypikondySébasteGrégoirePakourianos,REB42(1984),σ.55.

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 150 Ανάλογη χρήση αντιχείων αλλά στην φωνητική περιοχή της soprano έκαναν τα Παιδιά που μετείχαν στις αγιοσοφίτικες Ακολουθίες, αλλά και στα εορταστικά γεύματα που τις κατέκλειαν μέσα στο Ἱερὸ Παλάτιο. Κύριο χαρακτηριστικό της παιδικής φωνής είναι το μικρό μήκος του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών, γεγονός που οδηγεί στην παραγωγή των συχνοτήτων της soprano, αλλά με χρήση του στήθους ως αντηχείου 165. Η ισότιμησυμμετοχήτωνπαιδιώνστηνλατρείααναδείκνυετουψηλόεπίπεδο γνώσης τους. Διότι, είτε αναλάμβαναν να ψάλλουν μέλη που σε άλλες περιπτώσεις ανήκαν στους μονωδούς Ψάλτες, είτε έψαλλαν επάξια απέναντίτουςαντίφωνα,ωςαριστερόςχορός. Η συμμετοχή των παιδιών στις Ασματικές Ακολουθίες της Αγίας ΣοφίαςσχετιζότανπάντοτεμετηνμικρήΕίσοδο.ΤοΤυπικότηςΜεγάληςτου Χριστού Εκκλησίας του Θ Ι αιώνα τα αναφέρει ως Ὀρφανούς. Έψαλλαν το Ἄρατε πύλας κατά την εισόδευση της Λιτής την Παραμονή των Εγκαινίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ένα μέλος που ανήκε στους Ψάλτες, ότανηεορτήαυτήσυνέπιπτεμετοσάββατοήτηνκυριακή 166.Ανάλογηείναι και η μαρτυρία του Προφητολογίου από κώδικα του ΙΑ αιώνα. Το Σάββατο τουλαζάρου,κατάτηνεισόδευσητωννεοφωτίστωναπότοβαπτιστήριομαζί μετονπατριάρχη,ήταντὰὀρφανὰπου«δέχονταιἐντῇσολέᾳ»τηνπερισσή του Εισοδικού ψαλμού Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, την οποία είχε αρχίσειοψάλτηςαπότονάμβωνα 167. ΧαρακτηριστικήγιατουψηλόεπίπεδοτωνΟρφανώνείναιημαρτυρία από την Ακολουθία της Καμίνου που διασώθηκε από τον Συμεών Θεσσαλονίκης στον κώδικα ΕΒΕ 2047 του α τετ. ΙΕ αἰ.. Οἱ παῖδες, όπως καθιερώθηκε να αναφέρονται πλέον στα υστεροβυζαντινά χφφ., έψαλλαν εναλλάξ με τους Ψάλτες τους στίχους της Ζ ωδής 168. Μία αντιφωνική πρακτική που είχε παγιωθεί αιώνες νωρίτερα και καταγράφηκε σε εγκυκλοπαιδικού τύπου κείμενα του αυτοκρατορικού πρωτοκόλλου, στις αρχές του Θ αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, το Κλητορολόγιο Φιλοθέου περιγράφειότιστηντράπεζαπουολοκλήρωνετουςεορτασμούςτωνφώτων μέσαστοπαλάτι,οιὀρφανοὶέψαλλαντα γ αντίφωναωςαριστερόςχορός, απέναντι από τους εβδομαδαρίους Ψάλτες της αγίας Σοφίας, υπό τη διεύθυνσητουενόςαπότουςδύοδομεστίκουςτης Μichels,Ἄτλας,σ Mateos,Typicon1,σσ.144και C.Hǿeg G.Zuntz(έκδ.),Prophetologium.Parsprima,lectionesannimobiliscontinens,MMBSérie Lectionaria6,Κοπεγχάγη1970,σ Κώδ.ΕΒΕ.2047,φφ.219rκαι220r. Πρβλ.κώδ.ΕΒΕ2406(τουέτους1453), φφ.151r 152r και τονιδιόγραφοκώδικατουμανουήλχρυσάφηιβήρων1120(τουέτους1458),φφ.440r 443v. 169N.Oikonomidès,LesListesdePréséancesByzantinesdesIXeetXesiècles,Paris1972,σ.187.

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 151 Η φωνή όμως που προσέδιδε στις Ασματικές Ακολουθίες της Αγίας Σοφίαςέναιδιάζονηχόχρωμα,ήταναυτήτωνΕυνούχων.Έναηχόχρωμαπου δενδιασώζεταιμέχριτις ημέρεςμαςπαράμόνον μέσααπόπεριγραφέςκαι ελάχιστες κακής ποιότητας ηχογραφήσεις σε δίσκους γραμμοφώνου που κατέγραψαν τον τελευταίο Ευνούχο του Παπικού Παρεκκλησίου στις αρχές του εικοστού αιώνα, όταν πλέον απαγορεύτηκε επισήμως στα 1903 η παρουσίατουςστοπαρεκκλήσιο 170. ΗφωνήτωνΕυνούχωνκάλυπτεσυνήθωςτηνίδιασυχνοτικήπεριοχή μεμίαsopranoήέναπαιδί.ωστόσο,τοηχόχρωμάτηςδενομοίαζεμεκαμίας απόαυτές.ηθεμελιώδηςδιαφοροποίησήτηςήτανωςπροςτααντηχείατων οποίωνγινότανχρήση,αλλάκαιωςπροςτηνίδιατηνκατασκευήτους.διότι, όταν πραγματοποιείτο ο ευνουχισμός των αγοριών μεταξύ του ογδόου και δωδεκάτου έτους, η βίαιη αναστολή της ορμονικής τους εξέλιξης είχε αλυσιδωτέςαντιδράσειςσεπολλάσημείατουσώματόςτουςπουσχετιζόταν μετηνπαραγωγήτηςφωνής. Πρώτον, σταματούσε η επιμήκυνση του λάρυγγα, ο οποίος παρέμενε στοπαιδικόμήκοςτων12έως15χιλιοστών,σεαντίθεσημετονεφηβικόκαι ανδρικόπουέφτανεαπότα18μέχριτα23χιλιοστάσυνήθως.ηεπακόλουθη διατήρηση του μικρού μήκους των φωνητικών χορδών δεν επέτρεπε το χαρακτηριστικό χαμήλωμα της ανδρικής φωνής. Επιπλέον, δεν αναπτυσσόταν καθόλου το μήλο του Αδάμ. Τέλος, ο κοντός λάρυγγας έφερνετοσημείοπαραγωγήςτηςφωνής,δηλαδήτιςφωνητικέςχορδέςπολύ πιο κοντά στο θώρακα, γεγονός που έδινε στην φωνή των Ευνούχων μεγαλύτερηδυνατότητααντήχησης. Δεύτερον, ο θώρακας των ευνουχισμένων αγοριών, δηλαδή το αντηχείοπουήτανουσιαστικάυπεύθυνογιατηνιδιομορφίατηςφωνήςτους, εξελισσόταν με εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό των συνομιλήκων τους. Εξαιτίας της απότομης ορμονικής διαταραχής, η αυξητική ορμόνη δεν σταματούσετηδράσητηςκατάτηδιάρκειατηςεφηβείας,όπωςφυσιολογικά συμβαίνει. Κατά συνέπεια, οι ευνούχοι ανέπτυσσαν δυσανάλογα μακρυά χέριακαιπόδια.τοίδιοσυνέβαινεκαιμετοθώρακα,οοποίοςσυνέχιζετην δυσανάλογη ανάπτυξή του, τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, σχηματίζονταςαυτόπουοpatrickbarbierέχειονομάσει«realsoundingbox» Fr.R.Velde, VoiceDefinitionsandRanges, 171N.Bunce,J.Hunt, Castrati:Anearlyexampleofmedicalengineering,

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 152 Η ιδιόμορφη φυσιολογία τους μαζί με την πολύχρονη και αδιάκοπη εκπαίδευσήτους,χάρηστηνέλλειψητηςπεριόδουμεταφώνησης,προσέδιδε στηφωνήτουςσυγκεκριμέναχαρακτηριστικά: Πρώτον, η θέση των φωνητικών χορδών κοντά στα ηχεία έδινε στη φωνή τους μεγάλη καθαρότητα και λαμπρότητα, επηρεάζοντας την επιλογήτωναρμονικών. Δεύτερον, οι κοντές φωνητικές χορδές των ευνούχων αποκτούσαν πολύ γρήγορα εξαιρετική μυική δύναμη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον στρογγυλό σχεδόν θώρακα οδηγούσαν στη δυνατότηταμεγάλωνεντάσεωνσεφωνητικέςπεριοχέςπουοιsoprani αναγκαζόταν να καλύψουν με ένα συγκριτικά αδύναμο falsetto. Επιπλέον, παρόλο που οι Ευνούχοι είχαν τη δυνατότητα του falsetto, χρησιμοποιούσαν για το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής τους την στηθική φωνή, γεγονός που διέκρινε το ηχόχρωμά τους σαφώς τόσο από τις σοπράνο όσο και από τους κοντρατενόρους. Διότι οι προαναφερθέντες χρησιμοποιούν και ενδυναμώνουν κυρίως την περιοχήεκείνηπουχρησιμοποιείfalsetto 172. Τρίτον, ο υπερμεγέθης θώρακας των ευνούχων βοηθούσε στην αποθήκευση μεγάλης ποσότητας αέρα, με συνέπεια να μπορούν να τραγουδήσουν με μία αναπνοή μέχρι και το ένα λεπτό, όπως μαρτυρείταιγιατονιταλόcastratofarinelli 173. Ο όρος Καστράτος που θεωρείται χαρακτηριστικός της Μπαρόκ Όπερας, εμφανίζεται ήδη στη βυζαντινή κρατική νομοθεσία από τον Στ αἰ. «τῶν castrensίων peculίων (sic)» 174 και τον ίδιο αιώνα καταγράφεται σε Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας. Πρόκειται για τον εξελληνισμό του λατινικού castratus 175,τοοποίομετησειράτουπροέρχεταιαπότορήμαcastro,δηλαδή ακρωτηριάζω, εκτέμνω, ορχιτομώ και ευνουχίζω 176. Ο όρος είναι ακόμη σε 172 Humanvoice,σ P.Barbier,TheWorldoftheCastrati:TheHistoryofanExrtaordinatyOperaticPhenomenon(trans. M.Crosland),SouvenirPress1996,σσ Μάτεσι, Νεαραί, σ Πρόκειται για τη Νεαρά 123 του έτους 546, η οποία επιγράφεται Περὶ ἐκκλησιαστικῶν διαφόρων κεφαλαίων, συσχετίζοντας τους Ευνούχους με την Ἐκκλησία. 175Ἐμμ.Κριαρᾶ,ΛεξικὸτῆςΜεσαιωνικῆςἙλληνικῆςΔημώδουςΓραμματείας, ,τόμ. Ζ, Θεσσαλονίκη 1980, σ Κατὰ τὸν Κριαρά, ο όρος πρωτοαπαντάται στο λεξικὸ E.A. Sophocles,GreekLexiconoftheRomanandByzantineperiods(fromBC146toAD1100),NewYork Leipzig1888,τόμ.2,σ Γερ.Μαρκαντωνάτος,ΒασικόΛεξικότηςΛατινικής,Αθήνα1995καιΣτεφ.Α.Κουμανούδη, ΛεξικόνΛατινοελληνικόνμετὰσυνωνύμωνκαιαντιθέτωντηςΛατινικής,Ἀθῆναι1972,σ.108.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 153 χρήση τον ΙΒ αι., καθώς ο Βαλσαμώνος θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίεςευνούχων:οικάστρατοιήἐκτομίαιήἔκτομοι,οιθλιβίαιήθλαδίαι καιοισπάδονεςήμαλακοὶἐκκοιλίας 177. Οι Καστράτοι της Ψαλτικής Τέχνης ή αλλιώς, οι Byzantine Castrati 178, εντοπίζονται στη βυζαντινή Αυτοκρατορία πολύ νωρίτερα από ότι στη Δυτική Εκκλησία. Ήδη στις αρχές του Ε αιώνα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με τους Αρειανούς επί πατριαρχείας Ιωάννου Χρυσοστόμου, μαρτυρείται από τον Σωζομενό η ύπαρξη του Βρίσωνος, ο οποίος ήταν «εὐνοῦχος τῆς βασιλέος γαμετής», ο οποίος «ἐπὶ τοῦτο τέτακτο, τὴν περὶ ταῦταδαπάνηνκαὶτοὺςὕμνουςπαρασκευάζων».πιοσυγκεκριμένα,τουείχε ανατεθεί να προτρέψει «τὸν αὐτοῦ λαὸν... ἐπὶ τὸν ἴσον τρόπον τῆς ψαλμῳδίας», δηλαδή να ψάλλουν με τον ίδιο τρόπο που έψαλλαν οι οπαδοί του Αρείου. Οι δε Αρειανοί έψαλλαν αντιφωνικά «κατὰ τὸν τῶνἀντιφώνων τρόπον ἔψαλλον, εἰς συστήματα μεριζόμενοι... ακροτελεύτια συντιθέντες». Δηλαδή, διαμέσου του αυτοκρατορικού ευνούχου Βρίσωνος εισήχθη στην Κωνσταντινούπολη η πρακτική της αντιφωνικής ψαλμώδησης, γεγονός το οποίο επισήμως αποδίδεται στον πατριάρχη Χρυσόστομο. Μάλιστα, ο Σωζομενός βεβαίωσε ότι τελικά οι Ορθόδοξοι κατόρθωσαν να ξεπεράσουν του Αρειανούς, τόσο σε πλήθος μετεχόντων όσο και σε επίπεδο μουσικής προετοιμασίας: ʺἐν ὁλίγῳ δὲ ἐπισημότεροι γενόμενοι, τοὺς ἀπὸ τῆς ἐναντίας αἰρέσεως ὑπερέβαλλον τῷ πλήθει και τῇ παρασκευῇʺ179. Ως επιβεβαίωση, η Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωκράτους αποδίδει στον Βρίσωνα τη χοραρχία των βασιλικών ψαλτών: «ὁ τῆς βασιλίδος εὐνοῦχος, συγκροτῶν τότε τοὺς ὑμνῳδούς» 180. Η πρωιμότερη αντίστοιχη μαρτυρία για ψάλλοντες ευνούχους στη Δύση φθάνει έναν αιώνα αργότερα, χωρίς όμως να είναι σίγουρο το εάν οι προερχόμενοιαπότηνισπανία spagnolettiτουπαπικούπαρεκκλησίουήταν καστράτοι ή απλώς falsettists. Ωστόσο, η πρώτη ασφαλής μαρτυρία για την ύπαρξη ευνούχων στη Ρώμη δεν εμφανίζεται παρά το 1599, όταν οι πρώτοι δύο ιταλοί castrati αναλαμβάνουν υπηρεσία στο Παπικό Παρεκκλήσιο, ξεσηκώνοντας σάλο μεταξύ των ισπανών προκατόχων τους 181. Σε κάθε περίπτωση, η όποιας μορφής παρουσία στη Δύση μουσικών που έκαναν χρήση των υψηλών περιοχών της ανθρώπινης φωνής, δεν μπορεί να 177Ράλλη Ποτλῆ,ΣύνταγμαΒ,σ Οόροςχρησιμοποιήθηκεεπίσημα20οΔιεθνέςΣυνέδριοΒυζαντινῶνσπουδώντο2001απὸ τουςn.moranκαιnannaschiǿdt(βλ.εὐ.σπυράκου, ἩΒυζαντινὴἘκκλησιαστικὴμουσικὴ στὸ20ὸδιεθνὲςσυνέδριοβυζαντινῶνσπουδῶν:παρίσι2001,παρνασσὸς44(2002),σ.506). 179Σωζομενοῦ,ἘκκλησιαστικὴἸστορία,PG67,στ Σωκράτους,ἘκκλησιαστικὴἸστορία,PG67,στ.688και Barbier,Castrati,σσ.8 9.

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 154 θεωρηθεί άσχετη με την ανακατάληψη του Ιλλυρικού από τον Ιουστινιανό τον ΣΤ αι.. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο ότι ειδικά την εποχή εκείνη εμφυτεύθηκαν στην εκεί λειτουργική ζωή πληθώρα βυζαντινών τελετουργικώνπρακτικών 182. ΗπαρουσίατωνευνούχωνγενικεύτηκεστοΒυζάντιοκαικυρίωςστα ύπατα αξιώματα του κρατικού μηχανισμού 183. Ειδικότερα στην Ψαλτική Τέχνη και τα εικονογραφημένα μουσικά χφφ., εντοπίζονται διάσπαρτες απεικονίσειςαγενείωνψαλτώνσεσυνάρτησημετονάμβωνα,τοντόποπου προοριζόταν να ψάλλουν 184. Επιπλέον, αυτές οι εικονογραφικές μαρτυρίες επιβεβαιώνονται όταν τον ΙΒ αιώνα ο Βαλσαμώνος διαπιστώνει ότι όλο το τάγμα των Ψαλτών, δηλαδή των Μονωδών που έψαλλαν από τον κεντρικό άμβωνατατεχνικότερατωνμελών,απαρτιζότανστηνεποχήτουμόνοναπό ευνούχους 185. Η παρουσία τους σχετιζόταν με τις θεοκεντρικές βάσεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που, όπως όλα τα θεοκρατικά βασίλεια της Ανατολής,χρειαζότανδίπλαστονΑυτοκράτορα ΕκπρόσωποτουΘεούκαιτο ΙερότουΠαλάτιο,έναπλήθοςαξιωματούχωνκαιυπηρετούντωνγενικότερα, οι οποίοι είχαν ξεφύγει από τις φυσιολογικές ανθρώπινες δραστηριότητες και σχέσεις, ενσωματώνοντας ουσιαστικά την Τριάδα άνδρα γυναίκας και παιδιούσεμίαύπαρξη.ήακόμη,πλησιάζονταςδιατουευνουχισμούτουςτο άφυλο των αγγέλων 186. Η σταδιακή απομάκρυνση των Ευνούχων από τα ύπατα αξιώματα του βυζαντινού κράτους ξεκίνησε με την δυναστεία των Κομνηνών 187 και υποδαυλίστηκε από την επικράτηση του Σαββαϊτικού Τυπικού που απαγόρευσε την μέχρι τότε ελεύθερη είσοδο ευνούχων στις 182J.F.Baldovin,TheUrbancharacterofChristianWorship.TheOrigins,Development,andMeaningof StationalLiturgy,OCA228,Roma1987,σ.166: ProsessionswereintroducedinRomeonthebasis of Constantinopolitan practice. [ ] Much of Roman collecta practice points to Byzantine influence, especially when one regards its terminology: Kyrie eleison, Letania, staurofori.[ ] The term used for processional chants antiphona, was also Greek in origin. These terms and their referents were not holdovers from a time when the Roman liturgy was in Greek, but rather introductionsinaperiodwhentherewasmuchbyzantineinfluenceinthecity,namelythesixth century. 183 R. Guilland, Les Eunuques dans l Empire Byzantine, EB 1 (1943), σσ (στο εξής Guilland,ʺEunuquesʺ),τουιδίου FonctionsetDignitésdesEunuques (1),EB2(1944),σσ και FonctionsetDignitésdesEunuques (2),EB3(1945),σσ N.Moran,Singersinlatebyzantineandslavonicpainting,Leiden1986,σσ.14 50καιεικ.Ι, PG137,στ.532: Πρὸπάντωνσημείωσαιαπὸτοῦπαρόντοςκανόνοςότιτοπαλαιὸνοὐκἀπό εὐνούχων μόνον τὸ τῶν ψαλτῶν τάγμα συνίστατο, καθὼς γίνεται σήμερον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μὴ τοιούτων. 186 P.O. Scholz, Eunuchs and Castrati: A cultural history, Princeton 2001, σσ. 13, 85 και Barbier, Castrati,σ Al.Kazhdan, Eunuchs,ODB2(1991),σ.747.

12 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 155 ανδρώες μονές 188. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ευνούχων διέφυγε στη Δύση κατά τη διάρκεια της Α Άλωσης, με πρώτο σταθμό τη Βενετία. Δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο καθηγητής Piotr Scholz, ο οποίος μελέτησε το φαινόμενο των Ευνούχων στην Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, συσχετίζει την εμφάνιση των castrati στην Ιταλία με την Άλωση του 1453 και την αναγκαστική εγκατάσταση πολλών βυζαντινών στη Δύση 189. Το εάν και κατά πόσο η τέχνη και η τεχνική των βυζαντινών Ευνούχων οδήγησε ουσιαστικά στην γένεση του ιταλικού bel canto ή επί το ελληνικότερονστηναναγεννησιακή,ιταλικήκαλοφωνία 190 είναιμίαυπόθεση που χρίζει περαιτέρω διερεύνησης. Εκείνο όμως που αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι καλοφωνικές συνθέσεις των υστεροβυζαντινών μαϊστόρων οφείλουν χάριτας στην τέχνη των βυζαντινών καστράτων. Διότι ήσαν οι Καστράτοι που, αν και κατηγορήθηκαν δριμύτατα γι αυτό, εμπλούτισαν την εκκλησιαστική μουσική της εποχής τους με μέλη της εξωτερικής μουσικής. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται από τον Θεοφύλακτο Αχρίδος, ο οποίος συνέταξε στα τέλη του ΙΑ αιώνα ένα κείμενο που ουσιαστικά λειτουργεί απολογητικά, προκειμένου να υπερασπιστεί τον ευνούχοαδελφότου,ψάλτητηςαγίαςσοφίας.μετέφερετιςκατηγορίεςπου οι σύγχρονοί τους είχαν προσάψει στους αγιοσοφίτες Καστράτους, επιχειρώντας να τις ανασκευάσει. Αποδέχεται μέν ότι πράγματι εξαιτίας κάποιων από τους ευνούχους έχει παρεισφρείσει το εξωτερικό μέλος στους ναούς 191, αλλά, «εἰ δὲ καὶ τῶν πορνικῶν ᾠδῶν μέλος ὑπὸ ἱερῶν νοημάτων ἁγιαζόμενονταῖςἐκκλησίαιςοἱεὐνοῦχοιἐντερετίζουσι,τὶτοῡτοἔγκλημα;» 192. Τα μέλη που έψαλλαν οι βυζαντινοί Καστράτοι της Αγίας Σοφίας αποτελούσαν, σύμφωνα με τον Neil Moran, το καταγεγραμμένο ως 188Al.Dmitrievskij,OpisanieliturgitseskichrukopisejI,Τυπικά,Κίεβο1895[=Hildesheim1965],σ Μέχρι τότε, εκτός από την ύπαρξη καθεαυτό μονών για Ευνούχους, ήταν επίσης αποδεκτοί ακόμη και στις πλέον επιφανείς μονές, όπως για παράδειγμα τη Στουδίου, έχοντας μάλιστα συγκεκριμένες διακονίες με βάση την Ιουστινιάνειο Νεαρά 133 (βλ. Guilland, Eunuques,σσ ). 189Scholz,Eunuchs,σ Τηνμετάφρασητου όρου καλοφωνία ωςbelcanto παραδίδειο BartolomeoDiSalvoστο Lʹ essenzadellamusicanelleliturgieorientali,bbgg15(1961)(στοεξήςdisalvo, Lʹessenza )σ Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Apololgie de lʹ Eunuchisme, εν Theophylacti Achridensis Opera, Introduction, Texte traduction et notes par Paul Gautier (Corpus Fontium Historiae Byzantinae XVI/1), Θεσσαλονίκη 1980 (στο εξής Θεοφυλάκτου, Apololgie ), σ. 295: Καὶ ἕτερον φύλον εὐνούχων, τοὺς μινυριστὰς καὶ τεριστάς, οἳ κακῶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν πορνικὰς ᾠδὰςκαὶἠδονὴνβλυζούσαςεισέφρησν. 192Θεοφυλάκτου, Apololgie,σ.323.

13 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 156 ρεπερτόριο «του Άσματος» 193. Τον τίτλο αυτό φέρουν σε χειρόγραφα της μονήςκρυπτοφέρρηςτουιγ αιώναήαπαντώνταιεπίσηςως«καλοφωνικόν» στον κώδικα Messignensis gr Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ο Bartolomeo Di Salvo εντοπίζει τον μελισματικό χαρακτήρα των συνθέσεων αυτών, που αποτελεί όμως συνάμα κοινό γνώρισμα των μελώνεκείνωνπουπροέρχονταιαπόχειρόγραφατουψαλτικού.εντοπίζειδε ως ειδοποιό διαφορά την παρουσία στα μέλη του Άσματος των ασήμων εκείνων συλλαβών που αναφέρει ως τερετισμούς, χαρακτηριστικοὺς των υστεροβυζαντινών τερετισμών που εντάσσονται σε κάθε καλοφωνική σύνθεση 195. Ανακεφαλαιώνοντας: Η παρούσα ανακοίνωση ασχολήθηκε με την ιδιάζουσα σύνθεση των βυζαντινών χορωδιακών συνόλων μέχρι την Άλωση του Μέχρι τότε, χάρηστηνσύμπραξητωναναγνωστών,οιοποίοιέψαλλανστηνπεριοχήτου τενόρου και του μπάσου, με τα Ορφανά, τα Ασκητήρια και τους Ευνούχους που κάλυπταν όλο το εύρος των soprano και alto registers, πραγματοποιήθηκαν στα μέλη των Ασματικών Ακολουθιών εκτελέσεις, οι οποίεςδενθαήτανδυνατόνναεντοπισθούνμόνονμέσααπότημελέτητης σημειογραφίας.παρόλ αυτά,ηλεπτομερήςκαιασφαλήςκωδικοποίησητων ψαλμάτων,σταοποίαόλοισυνέψαλλανήτωνψαλμάτωνεκείνωνσταοποία μετείχαν μόνον ορισμένοι από τους προαναφερθέντες, χρίζει περαιτέρω διερεύνησης και τεκμηρίωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, δύναται πλέον να θεωρηθεί ως δεδομένη η ποικιλία που προερχόταν είτε από την εναλλαγή, είτε από τη συνήχηση των διαφόρων συχνοτικών περιοχών και ηχοχρωμάτων των μετεχόντων στο βυζαντινό σύστημα τῶν ἐν ἐκκλησίαις ᾀδόντων Ν. Moran, The musical Gestaltung of the Great Entrance Ceremony in the 12th Century in AccordancewiththeRiteofHagiaSophia,JÖB28(1979),σσ καικυρίωςσ.168,υποσ Di Salvo Bartolomeo, Gli asmata nella musica bizantina, BBGG 13 (1959), σσ ΠρόκειταιγιατουςκώδικεςCrypt.Γ.γ.IV,Γ.γ.VIκαιΓ.γ.VII. 195DiSalvo, Lʹessenza,σσ καιΓρ.Θ.Στάθη,Οἱἀναγραμματισμοίκαὶτὰμαθήματα τῆς βυζαντιντῆς μελοποιίας καὶ πανομοιότυπος ἔκδοσις τοῦ καλοφωνικοῦ στιχηροῦ τῆς Μεταμορφώσεως ʺΠροτυπῶν τὴν ἀνάστασινʺ μεθʹ ὅλων τῶν ποδῶν καὶ ἀναγραμματισμῶν αὐτοῦ,ἐκτοῦ Μαθηματαρίουτοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος(ΙΒΜ3),Ἀθῆναι1992 2,σσ.70 και AdlerAda,SuidaeLexicon,τόμ.Ι IV,Lipsiae1928[=Stuttgart1971],σ.1129.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Η ευθύνη μεταφοράς, διαφύλαξης, συντήρησης, συναρμολογήσεως και αποσυναρμολογήσεως της Σκηνής του Μαρτυρίου ανήκε στη φυλή α) Ρουβήν β) Συμεών γ) Λευί δ) Ιούδα 2. Σύμφωνα με το Γ Βασιλειών ( 6/37εξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Γιάννης Ι. Πασσάς Γλώσσα Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Αρχή πάντων ορισµός εστί Γλώσσα: Κώδικας ση4είων ορισ4ένης 4ορφής (γλωσσικής), 4ε τα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

του π. Γεωργίου Σταθοπούλου

του π. Γεωργίου Σταθοπούλου Ανακοίνωση του π. Γεωργίου Σταθοπούλου Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας Γ Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογικό και Ψαλτικό Αθήνα, Τετάρτη 18 10 2006, Μέγαρο Μουσικής Θέμα: Οι κλάδοι των Οκτώ Ήχων Τίμιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Επειδή βλέπουμε κάθε πόλη κράτος να είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε κοινότητα να έχει συσταθεί για χάρη κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

To παιχνίδι την Αρχαία Ελλάδα

To παιχνίδι την Αρχαία Ελλάδα To παιχνίδι την Αρχαία Ελλάδα Μέχρι τα επτά του χρόνια το παιδί έμενε στο σπίτι, όπου έπαιζε διάφορα παιχνίδια. Ο Πλάτων κι ο Αριστοτέλης συμβούλευαν τους γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους να διασκεδάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαια γάμου στους παπύρους της Αιγύπτου

Συμβόλαια γάμου στους παπύρους της Αιγύπτου ΣΧΟΛΙΑ Συμβόλαια γάμου στους παπύρους της Αιγύπτου Τα συμβόλαια γάμου που προέρχονται από την Αίγυπτο, διακρίνονται σε δύο είδη, τη συγγραφὴν συνοικισίου/ συνοικισίας, όπως είναι και το συμβόλαιο που εξετάζουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Τί ήταν οι πεπτωκότες (lapsi) κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες; α) Πόρνοι β) Δαιμονισμένοι γ) Χριστιανοί που εξέπεσαν της πίστης τους για να σωθούν από τους διωγμούς δ) Ειδωλολάτρες 2. Ποιος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές 1.Σκοποί: Οι μαθητές Να κατανοήσουν τις έννοιες της περιοδικής κίνησης και της ταλάντωσης Να κατανοήσουν ότι η περιοδική κίνηση δεν είναι ομαλή Να γνωρίσουν τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 Pointers 1 Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 1 Μνήμη μεταβλητών Κάθε μεταβλητή έχει διεύθυνση Δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading Κληρονομικότητα Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading 2 1 Κλάση Βάση/Παράγωγη Τα διάφορα αντικείμενα μπορούν να έχουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα!

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα! Βελτίωση Εικόνας Σήμερα! Υποβάθμιση εικόνας Τεχνικές Βελτίωσης Restoration (Αποκατάσταση) Τροποποίηση ιστογράμματος Ολίσθηση ιστογράμματος Διάταση (stretching) Ισοστάθμιση του ιστογράμματος (histogram

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ Πατήσια, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί Γονείς, Σας γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 4 η ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ Εννοιολογική προσέγγιση. Διαζευκτική είναι η ενοχή που έχει ως αντικείμενο δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τρίτη, 05 Ιουνίου 2001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της

Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Κεφάλαιο 2.6: Η Διαδικασία Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών Περίληψη Κεφαλαίου: Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας, τα στάδια εντοπισμού της και τους γενικότερους

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Ι, 30-32. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Ι, 30-32. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Ι, 30-32 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος σύµφωνα µε τη διήγηση του Ξενοφώντα σ αυτές τις παραγράφους;

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 2 Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 7 ΟΜΙΛΙΕΣ... 11 Άγιον Όρος και Ευρωπαϊκή Κοινότης... 11 Η Σπουδαιότητα του Αγιορειτικού Μοναχισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1 5, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος

Γραμμική Ανεξαρτησία. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 17 Μαρτίου 2013, Βόλος Γραμμικές Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης Γραμμικές Σ Ε 2ης τάξης Σ Ε 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές Μιγαδικές ρίζες Γραμμικές Σ Ε υψηλότερης τάξης Γραμμική Ανεξαρτησία Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μ.Ι.Θ.Ε. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΟΡΓΙΑΣ Τέχνη είναι η ικανότητα να προκαλούμε συναισθήματα διαμέσου μιας προσποιητής πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας λέξεις ή ζωγραφιές. ΠΛΑΤΩΝ Προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Απρίλιος 2012 ΥΠΕΣ-ΔΜΗΕΣ Β' κ Γ' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Εκλογείς

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η (ατρίδα,ας

Τι είναι η (ατρίδα,ας Müller, Vincent C. (2005), Τι είναι η πατρίδα μας; [What is our fatherland?], Cogito, 3, 8-10. [This is the original draft. The published version is shorter and polished.] http://www.nnet.gr/cogito/cogitoindex.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Τζωρτζ 6 ΑΘΗΝΑ 106 77. Ηλεκτρονικη εκδοση Τεύχος 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Τζωρτζ 6 ΑΘΗΝΑ 106 77. Ηλεκτρονικη εκδοση Τεύχος 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Τζωρτζ 6 ΑΘΗΝΑ 106 77 Ηλεκτρονικη εκδοση Τεύχος 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Εκδότης: Πάνος Καπετανίδης τηλ: 210 4616664-6977357493 ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΕΚΕΜΒΡΗ Οι καραγκιοζοπαίκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Για να καταρτιστεί έγκυρα μια δικαιοπραξία απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Δήλωση βουλήσεως. β) Ικανότητα για δικαιοπραξία. γ) Συμφωνία μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως. δ) Τήρηση του απαιτούμενου τύπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 1 ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Περί δε της προσευχής που απαιτείτε να σας απαντήσω, θα σας γράψω και θα σας εξηγήσω λεπτομερώς, διότι σας χρεωστώ πολλά. Λοιπόν, πρόσεχε αδελφέ με πολλήν προθυμίαν

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Η κατάρα της διαστατικότητας Μείωση διαστάσεων εξαγωγή χαρακτηριστικών επιλογή χαρακτηριστικών Αναπαράσταση έναντι Κατηγοριοποίησης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών PCA Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αν και στον πολύ κόσμο είναι γνωστή η πρακτική εφαρμοσμένη αστρολογία, δηλαδή οι γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Το Όρος των Κελλίων. Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια. Εισαγωγή

Το Όρος των Κελλίων. Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια. Εισαγωγή Το Όρος των Κελλίων Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια Εισαγωγή Οι δημοσιεύσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον αποδείξει ότι το «Όρος των Κελλίων» που αναφέρουν οι βυζαντινές πηγές στη Θεσσαλία ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι μας, οι επιλογές μας. 16-22 Σεπτεμβρίου 2014

Οι δρόμοι μας, οι επιλογές μας. 16-22 Σεπτεμβρίου 2014 Οι δρόμοι μας, οι επιλογές μας 16-22 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014 Από τη μέρα Στην Πόλη Χωρίς Αυτοκίνητο... Το 1998 διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία η μέρα Στην Πόλη Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας Το βιβλίο των Θρησκευτικών της Στ τάξης του Δημοτικού σχολείου είναι το αποτέλεσμα της τρίχρονης συνεργασίας της συγγραφικής ομάδας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τσιάτσιου Ανδρομάχη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τσιάτσιου Ανδρομάχη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τσιάτσιου Ανδρομάχη Πλατεία Δ. Σολωμού στη Ζάκυνθο Διπλωματική Εργασία «Φιλολογική έκδοση των ελληνόγλωσσων νεανικών ποιημάτων του Διονυσίου Σολωμού» Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα