Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Οἱ ἀκολουθίες τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ἡ θεραπευτική τους διάσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Οἱ ἀκολουθίες τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ἡ θεραπευτική τους διάσταση"

Transcript

1 Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Οἱ ἀκολουθίες τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ἡ θεραπευτική τους διάσταση 1. Εἰσαγωγικὰ Ἀναζητώντας ἀπὸ θρησκειολογικῆς πλευρᾶς ἕνα γενικὸ συμβολισμὸ γιὰ τὸ νερὸ μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι τὸ νερὸ συμβολίζει τὴν ἀρχέγονη οὐσία, ἀπὸ τὴν ὁποία δημιουργήθηκαν ὅλες οἱ μορφές. Τὸ νερό, τὸ μόνο ἀπὸ τὰ τέσσερα στοιχεῖα τῆς δημιουργίας (ὕδωρ, πῦρ, γῆ, ἀέρας) συμβολίζει τὴν ἀρχὴ τοῦ ἀδιαφοροποιήτου, ἀποτελεῖ τὴ βάση κάθε κοσμικῆς ἐκδήλωσης, τὴ δεξαμενὴ ὅλων τῶν σπερμάτων. Ὑπῆρχε στὴν ἀρχή, ἐπανέρχεται στὸ τέλος κάθε κοσμικοῦ κύκλου καὶ θὰ ὑπάρχει πάντοτε 1. «Στὴν κοσμογονία, στοὺς μύθους, στὸ τελετουργικό, στὴν εἰκονογραφία, τὰ νερὰ ἐκπληρώνουν τὴν ἴδια ἀποστολή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πολιτιστικὸ σύνολο στὸ ὁποῖο ἐντάσσονται: προηγοῦνται κάθε μορφῆς καὶ στηρίζουν κάθε δημιούργημα» 2. Ὡς κοσμογονικὸ σύμβολο καὶ χῶρος ἀνάπτυξης ὅλων τῶν σπερμάτων, τὸ νερὸ ἀποτελεῖ τὴ γεμάτη ἱερὴ δύναμη κύρια μαγική, θεραπευτικὴ καὶ ἀναγεννητικὴ οὐσία. Μὲ τελετουργία μύησης προσφέρει «νέα γέννηση», μὲ μία τελετουργία μαγικὴ θεραπεύει, χάρη στὰ νεκρικὰ τελετουργικὰ προσφέρει μετὰ θάνατον ἀναγέννηση. Τὸ «ἀθάνατο νερό», ἡ «πηγὴ τῆς νεότητας», τὸ «νερὸ τῆς ζωῆς» ἀποτελοῦν διαφορετικὲς μυθικὲς ἐκφράσεις τῆς ἴδιας ἀλήθειας: ὅτι δηλαδὴ στὸ νερὸ ἐνυπάρχουν ἡ ζωὴ καὶ ἡ αἰωνιότητα 3. Ἡ λατρεία τῶν νερῶν παρουσιάζει μία ἐντυπωσιακὴ συνέχεια, ποὺ σὲ μερικὲς περιπτώσεις διαρκεῖ ἀπὸ τὴ Νεολιθικὴ ἐποχὴ ὡς τὶς μέρες μας. Ἡ λατρεία τῶν τοπικῶν νερῶν ἦταν τόσο βαθιὰ ριζωμένη στὴ λαϊκὴ πίστη, ποὺ καμιὰ θρησκευτικὴ ἐπανάκτηση δὲν κατάφερε νὰ ἐξαλείψει 4. Στὴν ἑλληνικὴ μυθολογία παραδίδεται πλῆθος μύθων γιὰ θαλάσσιες θεότητες, γιὰ θεοποιημένους ποταμοὺς καὶ τὸν ὠκεανὸ καί, τέλος, γιὰ θεότητες ἢ πνεύματα τῶν πηγῶν καὶ τῶν ποταμῶν 5. Μὲ βάση τὶς κοσμογονικὲς ἀντιλήψεις τοῦ ἀρχαίου κόσμου καὶ τὴ σημασία τοῦ νεροῦ στὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς αὐτὸ προβάλλει μία τριπλὴ συμβολικὴ διάσταση: α) ὡς σύμβολο τοῦ καθαρμοῦ, β) ὡς σύμβολο τῆς ζωῆς 1 Βλ. Ἐγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Larousse Britannica», τόμ. 38, σ Μ. Ελιάντε, Πραγματεία τῆς ἱστορίας τῶν θρησκειῶν, ὅ.π. 3 Ἐγκυκλοπαίδεια, ὅ.π. 4 Ὅ.π., σ Ὅ.π., σ. 604.

2 2 καὶ τῆς γονιμότητας καὶ γ) ὡς σύμβολο τοῦ θανάτου καὶ τῆς καταστροφῆς 6. Μὲ ἀφετηρία τὴν κυρίαρχη καθαρτική του ἰδιότητα τὸ νερὸ χρησιμοποιεῖται στοὺς καθαρμοὺς τῶν μυστηριακῶν λατρειῶν τῆς ἀρχαιότητας, ὅπως Ἴσιδας, Μίθρα, Κυβέλης 7. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἔχουμε τὸ χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα Ἔξ. 30, 17-21, ὅπου ὁ Μωυσῆς παίρνει ἐντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ κατασκευάσει λουτήρα χάλκινο μὲ βάση χάλκινη, ὥστε νὰ νίπτονται ὁ Ἀαρών καὶ οἱ υἱοί του στὰ χέρια καὶ τὰ πόδια, ὅσοι εἰσέρχονται στὴ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου καὶ βαδίζουν πρὸς τὸ θυσιαστήριο, προκειμένου νὰ προσφέρουν τὶς καθορισμένες θυσίες 8. Ἡ προειδοποίηση καί οἱ συνέπειες ἀπό τήν τελετουργική αὐτή χρήση τοῦ νεροῦ εἶναι σαφεῖς: «νίψονται ὕδατι, καί οὐ μὴ ἀποθάνωσιν». Ὅπως, ἐπίσης, σχετικὴ εἶναι καὶ ἡ πρόβλεψη τοῦ Λευϊτικοῦ γιὰ τὴν περίπτωση τῆς θεραπείας ἀπὸ τὴ λέπρα ὅπου ἀπαιτεῖται ραντισμός ἑπτάκις μέ τό αἷμα σφαγιασθέντος ὀρνιθίου μέσα σέ ζωντανό νερό καί λούσιμο τοῦ πρώην λεπροῦ μέ νερό καθώς καί τό πλύσιμο τῶν ἐνδυμάτων του. Δηλαδή τό νερό ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώσει τή γενομένη θεραπεία τοῦ λεπροῦ 9. Σύμφωνα μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὶς ἁγιογραφικὲς ἀναφορὲς στὸ νερὸ παρατηροῦμε ὅτι αὐτὸ ὄχι μόνο εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς σύστασης καὶ δημιουργίας τοῦ κόσμου 10 ἀλλὰ παραμένει βασικὸς χῶρος, τόπος καὶ τρόπος τῆς ἐν Χριστῷ ἀναπλάσεως τοῦ ἀνθρώπου, διὰ μέσου τοῦ μυστηρίου τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Ἡ ἀναπλαστικὴ καὶ ἁγιαστικὴ ἰδιότητα τοῦ νεροῦ βασίζεται στὴν ἐνέργεια ἐπ αὐτοῦ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὁ Alexander Schmemann ἀναφερόμενος στὴ σημασία τῆς εὐλογίας τοῦ ὕδατος ποὺ προηγεῖται τῆς βαπτίσεως ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Τὸ νερὸ ξαναγίνεται αὐτὸ ποὺ ἦταν ἐξ ἀρχῆς: θεοφάνεια καὶ ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ νοήματος τοῦ βαπτίσματος ὡς κοσμική, ἐκκλησιολογική καὶ ἐσχατολογικὴ πράξη. Κοσμικὴ, γιατί εἶναι τὸ μυστήριο τῆς καινούργιας δημιουργίας ἐκκλησιολογική, γιατί εἶναι τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας ἐσχατολογικὴ, γιατί εἶναι τὸ μυστήριο τῆς βασιλείας. Εἰσερχόμενοι σ αὐτὸ τὸ μυστήριον τοῦ ὕδατος, ἀρχίζουμε νὰ καταλαβαίνουμε τὸ γιατί, γιὰ νὰ σώσουμε ἕναν ἄνθρωπο, πρέπει πρῶτα ἀπ ὅλα νὰ τὸν καταδύσουμε στὸ νερό» Π. Σκαλτσῆ, Οἱ συμβολισμοί στήν ἀκολουθία τοῦ βαπτίσματος, Λειτουργικές μελέτες Ι, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2007, σ Ὅ.π. Γιά περισσότερα σέ σχέση μέ τό νερό στίς λατρεῖες τῆς ἀρχαιότητας βλ. τήν εἰδική μελέτη τοῦ Π. Παχῆ, Τό νερό καί τό αἷμα στίς μυστηριακές λατρεῖες τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς ἐποχῆς, Θεσσαλονίκη Ἡ προσφορά τῶν θυσιῶν προσδιορίζεται μέ τούς χαρακτηριστικούς ὅρους«λειτουργεῖν καί ἀναφέρειν τά ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ». 9 Λευϊτ. 14, 7-9: «καὶ περιρρανεῖ ἐπὶ τὸν καθαρισθέντα ἀπὸ τῆς λέπρας ἑπτάκις, καὶ καθαρὸς ἔσται». 10 Πρβλ. Γεν. 1, Ἐξ ὕδατος καί πνεύματος, μτφρ. Ἰωσήφ Ροηλίδης, Ἀθήνα 1990, σ. 57.

3 3 2. Οἱ ἀκολουθίες τοῦ ἁγιασμοῦ (ἱστορικὴ διαμόρφωση τῆς ἀκολουθίας) α) Μικρὸς ἁγιασμὸς Εἶναι δύσκολο νὰ προσδιοριστεῖ μὲ ἀκρίβεια ὁ χρόνος σύνταξης τῆς σημερινῆς ἀκολουθίας, ἀφοῦ διῆλθε στάδια ἀνάπτυξης καὶ ἐξέλιξης ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Καλλίνικος διατυπώνοντας τὴ λειτουργικὴ πρακτική, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία δίπλα σὲ μία πλήρως διαμορφωμένη ἀκολουθία «φυτρώνει σὰν παραφυάδα» μία ἄλλη μικρότερη, θεωρεῖ ὅτι ὁ μικρὸς ἁγιασμὸς εἶναι νεώτερος τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ καὶ ὀφείλει τὴν ὕπαρξή του στὸ δεύτερο 12. Ὁ Ἰ. Φουντούλης ἀναφέρει ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐξακριβωθεῖ ποιὰ ἀπὸ τὶς δυὸ ἀκολουθίες τοῦ ἁγιασμοῦ εἶναι παλαιότερη 13. Ἡ μέθοδος ποὺ θὰ ἀκολουθήσουμε εἶναι ἡ περιγραφὴ ξεχωριστά τῆς πορείας ἀνάπτυξης κάθε ἀκολουθίας καὶ ἡ ἐπισήμανση ἐπιδράσεων τῆς μιᾶς ἐπὶ τῆς ἄλλης, κυρίως τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ στὴν ἀντίστοιχη τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ. Οἱ πρῶτες πληροφορίες γιὰ εἰδικὲς εὐχὲς ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος ἀνάγονται στοὺς δ ε αἰῶνες. Στὸ εὐχολόγιο τοῦ Σεραπίωνα ὑπάρχουν δυὸ εὐχές, ἡ πέμπτη μὲ τίτλο: «ἐπὶ προσφερομένων ἐλαίων καὶ ὑδάτων» 14 συνδέεται μέ τή θεία εὐχαριστία, μετά τόν καθαγιασμό 15 καὶ ἡ δέκατη ἕβδομη μὲ τίτλο: «εἰς ἔλαιον νοσούντων ἢ εἰς ἄρτον ἢ εἰς ὕδωρ» 16. Ἐπίσης στὶς «Ἀποστολικὲς Διαταγές» ὑπάρχουν ἀνάλογες εὐχές 17. Κάποιες σκόρπιες πληροφορίες τῆς πατερικῆς γραμματείας γιὰ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴ λειτουργικὴ χρήση τοῦ ὕδατος φανερώνουν ἐπίσης τὴν ἀρχαία καταγωγὴ τοῦ εὐχολογικοῦ, τουλάχιστον, μέρους τῆς σημερινῆς ἀκολουθίας. Ἔτσι, ὁ Ἐπιφάνιος (Κύπρου) ἀναφέρει ἕνα παράδειγμα χριστιανοῦ ἐξ Ἑβραίων, τοῦ Ἰώσηπου, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ εὐλόγησε καὶ ράντισε μὲ ὕδωρ τὸ συγκεκριμένο τόπο, διέλυσε τὴ δαιμονικὴ ἐπήρεια καὶ ἀνέγειρε χριστιανικὸ ναὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου 18. Ὁ ἴδιος Ἰώσηπος, πάλι κατά τόν Ἐπιφάνιο, θεράπευσε κάποιο δαιμονισμένο διά ραντισμοῦ μέ εὐλογημένο νερό ἀπό τόν ἴδιο 19. Ὁ Θεοδώρητος Κύρου ἀναφέρει δυὸ σχετικὰ παραδείγματα. Σύμφωνα μὲ τὸ πρῶτο ὁ ἐπίσκοπος Ἀπαμείας Μάρκελλος χρησιμοποίησε εὐλογημένο ὕδωρ προκειμένου νὰ γκρεμίσει ναὸ τῶν εἰδώλων 20. Στὸ δεύτερο παράδειγμα μὲ εὐλογημένο ὕδωρ θεραπεύτηκε ὁ ἵππος τοῦ αὐτοκράτορα 12 Ὁ Χριστιανικὸς ναὸς καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ, Ἀθήνα , σ Κείμενα Λειτουργικῆς, τεῦχ. Β, Θέματα Εὐχολογίου, Θεσσαλονίκη 1965, σ P. Rodopoulos, The Sacramentary of Sarapion, Thessaloniki 1967, σ Π. Σκαλτσῆ, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 474 ΒΕΠΕΣ 43, P. Rodopoulos, ὅ.π., σ Ἀποστολικαὶ Διαταγαί, βιβλ. Η, 29 ΒΕΠΕΣ, τ. 2, σ Ἐπιφανίου, Κατὰ αἱρέσεων, βιβλ. α, τόμ. β, 12, PG 41, Ὅ.π., 10, 421Β-D. 20 Θεοδωρήτου Κύρου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, κεφ. ε, 21, PG 82, Β.

4 4 Οὐάλη 21. Ἐπίσης καταγράφονται καί ἄλλες ἰάσεις μὲ εὐλογημένο ὕδωρ ποὺ ἀναφέρει ὁ Γρηγόριος ἐπίσκοπος Τουρώνης 22. Στὸν ἑλληνικὸ βαρβερινὸ κώδικα 336 τοῦ η αἰώνα ὑπάρχει μόνο εὐχὴ μὲ τίτλο: «Εὐχὴ ἐπὶ διακονίας, λεγομένη ἐν τῷ ἐμβάτῃ ἐκφωνητικῶς» 23, πράγμα τὸ ὁποῖο κατὰ τὸν Π. Τρεμπέλα φανερώνει, ἂν ὄχι τὴν ὕπαρξη σχετικῆς ἀκολουθίας, τουλάχιστον τὴ μὴ γενίκευσή της σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία 24. Στὸ Βησσαριανὸ κώδικα τῆς Κρυπτοφέρρης ὑπάρχει «εὐχὴ τοῦ κολυμβίου τῶν Βλαχερνῶν». Στοὺς σιναϊτικοὺς κώδικες: α) 959 εὐχὴ «εἰς κόλυμβον διακονίας, ἤγουν λούσματος», β) 982 εὐχὴ «ἐπὶ ὕδατος μεταλαμβανομένου ἐπὶ θεραπείας ἀρρώστου καὶ φυλακῆς οἴκου», γ) 987 εὐχὴ «ἐπὶ ὕδατος ἀρρώστου» καὶ δ) 971 εὐχὴ «εἰς κεκοινωμένον ὕδωρ». Ὅλα τὰ τελευταῖα χειρόγραφα γράφτηκαν ἀπὸ τὸν ιβ ἕως τὸν ιζ αἰώνα 25. Ἡ πιὸ παλιὰ μαρτυρία γιὰ τὴν τέλεση τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ «καθ ἑκάστην ἀρχὴν μηνός» ἀπαντᾶται στὶς ἀρχές του η αἰώνα στὸν ἅγιο Νικηφόρο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ( ), ὁ ὁποῖος ἐντάσσει αὐτὴ τὴν ἀκολουθία στὰ πλαίσια ἐκχριστιανισμοῦ παρόμοιων ἰουδαϊκῶν παραδόσεων, ξεχωρίζοντας τὴν ἰουδαϊκὴ «νουμηνία» ἀπὸ τὸν «ἁγιασμὸ τῆς νεομηνίας» 26. Ἐπίσης ὁ Βαλσαμώνας στὰ σχόλιά του στὸν ξε κανόνα τῆς ἐν Τρούλλῳ Συνόδου ἐντάσσει τὸ μικρὸ ἁγιασμὸ στὰ πλαίσια ἀντικατάστασης λατρευτικῶν τελετῶν γιὰ τὴ νουμηνία (νέο μήνα), ποὺ ὑπῆρχαν στὴν ἐθνικὴ καὶ στὴν ἰουδαϊκὴ λατρεία, ἀναφέροντας χαρακτηριστικά: «ἡ μὲν τῆς νουμηνίας ἑορτὴ πρὸ ἀμνημονεύτων χρόνων ἐσχόλασε καὶ ἀντὶ ταύτης, Θεοῦ χάριτι, ἰλαστήριοι εὐχαὶ πρὸς Θεὸν καὶ ἁγιασμοὶ ἐπ ἐκκλησίας παρὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ γίνονται καθ ἑκάστην ἀρχιμηνὶαν καὶ ὕδασιν εὐλογίας οὐκ ἀντιλογίας χριόμεθα» 27. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι στὸ συριακὸ εὐχολόγιο τοῦ Μιχαὴλ τοῦ Σύρου πού γράφτηκε περί τό 1170 δὲ γίνεται καθόλου μνεία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ Φιλόθεος Ἱστορία, κεφ. 8, PG 82, Μικρὸν εὐχολόγιον, τόμ. β, Ἀθῆναι 1955, σ. 48, σημ Stefano Parenti - Elena Velkovska, L Eucologio Barberini gr. 336, Roma 2000, σ Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ Κεφάλαια περί διαφόρων ὑποθέσεων α στό J. B. Pitra, Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, τ. ΙΙ, Roma 1868, σ. 320 πρβλ. Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 60 Ene Branişte, Liturgica Specială, Bucureşti , σ Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων, Ἀθήνησιν 1852, φωτοτυπική ἀνατύπωση 1966, σ Πέραν τῆς γενικῆς ἀντίθεσης πρὸς τὴν ἐθνικὴ λατρεία καὶ τὶς νουμηνίες της ὁ Βαλσαμώνας περιγράφει τὴν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας νὰ καταπολεμήσει τὶς ἑορτὲς τῶν νέων μηνῶν, ἰδιαίτερα τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας (22-23 Ἰουνίου), οἱ ὁποῖες γινόντουσαν στὶς ὄχθες τῶν ὑδάτων, ὅπου πρωτεύοντα ρόλο εἶχε μία παρθένος ὄμορφα ντυμένη καὶ στολισμένη σὰν νύμφη, ποὺ ἔπρεπε νὰ μαντέψει τὸ μέλλον τῶν οἰκείων της μὲ τὴ βοήθεια κάποιων ἀντικειμένων, ποὺ τὰ ἔριχναν καὶ στὴ συνέχεια τὰ ἔβγαζαν ἀπὸ τὸ νερό. Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας ἀκόμη ἐπιπλέον λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος γίνεται ἐπίκληση καὶ ὕμνος στὴν Παναγία Παρθένο, στῆς ὁποίας τὶς μεσιτεῖες ἐναποτίθεται ἡ βοήθεια γιὰ τὴν κάθαρση ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα, τὴ λύτρωση ἀπὸ τὶς ἀσθένειες καὶ κάθε κακὸ πρβλ. Ene Branişte, Liturgica Srecialā, Βουκουρέστι 1980, σ. 350 V. Mitrofanovici, Liturgica Bisericii Ortodoxe, Cernāuţi 1929, σ Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ. 48, σημ. 2 μέ παραπομπή στόν Μai. Ὁ Κ. Καλλίνικος χρονολογεῖ τό ἴδιο εὐχολόγιο τό 1167, βλ. Κ. Καλλινίκου, ὅ.π., σ. 540.

5 5 Τώρα προκειμένου νὰ παρακολουθήσουμε καλύτερα τὴ δομὴ καὶ ἐξέλιξη τῆς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ θὰ πρέπει νὰ τὴ δοῦμε πρῶτα σὲ σχέση μὲ τὴ σύνδεσή της μὲ τὴ θεία λειτουργία καί, κατόπιν, ὡς ἀποδεσμευμένη, ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴ θεία λειτουργία ἀκολουθία. Ὅσο ἦταν ὁ μικρὸς ἁγιασμὸς συνδεδεμένος μὲ τὴ θεία λειτουργία, σύμφωνα καὶ μὲ τὴ γνωστὴ λειτουργικὴ πρακτικὴ καὶ ἄλλων ἀκολουθιῶν συνδεδεμένων μὲ τὴ θεία λειτουργία (βάπτισμα, γάμος, εὐχέλαιο), εἶχε συνεπτυγμένη μορφή, χωρὶς τὸ ἐναρκτήριο μέρος. Ὁ ἱερέας ἦταν «φορεμένος» (Πάτμου 105, ιγ αἰ.), ἡ ἀκολουθία ἄρχιζε μὲ τὸ «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία» (Πάτμου 105), κατὰ τὴν ψαλμωδία τῶν ἀντιφώνων ὁ ἱερέας ἐξερχόταν τοῦ βήματος καὶ πήγαινε στὸ νάρθηκα ἢ στὸ σημεῖο ποὺ ὑπῆρχε ἡ φιάλη μὲ τὸ πρὸς καθαγιασμὸ ὕδωρ, διαβαζόταν ἡ καθαγιαστικὴ εὐχή, προχωροῦσε στὴ συνέχεια πρὸς τὸ μέσο τοῦ ναοῦ, ἀνεγίνωσκε τὴν εὐχὴ τῆς μικρᾶς εἰσόδου καὶ ἀκολούθως εἰσερχόταν στὸ ἅγιο βήμα 29. Ἕνα ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ἀντικατάσταση τῶν συνηθισμένων ἀντιφώνων τῆς λειτουργίας ἀπὸ ἄλλα σχετιζόμενα μὲ τὸν ἁγιασμό. Τὰ νέα αὐτὰ ἀντίφωνα εἶναι τὰ τροπάρια τοῦ κανόνα τῆς Θεοτόκου 30. Ὡς πρὸς τὰ βιβλικὰ ἀναγνώσματα τῆς ἀκολουθίας (Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιο) ἀναγινώσκονταν τὰ ὑπὸ τῆς θείας λειτουργίας προβλεπόμενα. Ἄλλη μία μορφὴ ἐξέλιξης τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ εἶναι ἡ τοποθέτησή του στὴ θέση τῆς λιτῆς τῆς συνδεδεμένης μὲ τὴ θεία λειτουργία. Ὁ ἱερέας ἐξερχόταν πρὸς τὴ φιάλη ἔξω τοῦ ναοῦ καὶ ἀντὶ τῶν τροπαρίων τῆς λιτῆς ψάλλονταν τὰ τροπάρια τοῦ λούσματος τῶν Βλαχερνῶν, ἀκολουθοῦσαν τὰ εἰρηνικὰ τῆς θείας λειτουργίας, στὰ ὁποῖα ἀρκετὰ νωρὶς προστέθηκαν καὶ αἰτήσεις ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ, διαβαζόταν ἡ καθαγιαστικὴ εὐχὴ τοῦ ὕδατος καὶ ἐπιστρέφοντος τοῦ λειτουργοῦ στὸ θυσιαστήριο συνεχιζόταν ἡ θεία λειτουργία μὲ τὴν ψαλμωδία τοῦ Τρισαγίου ὕμνου 31. Τὸ ἑπόμενο καὶ πιὸ σημαντικὸ στάδιο ἐξέλιξης αὐτῆς τῆς ἀκολουθίας εἶναι ἡ τέλεσή της αὐτοτελῶς, ὡς συγκεκροτημένης, πλέον, ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ. Ὁ Ἰ. Φουντούλης παρατηρεῖ ὅτι ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ παρουσιάζεται ὡς συγκεκροτημένη ἀκολουθία καὶ μάλιστα σὲ ἐγγύτητα ὡς πρὸς τὴ σημερινή της μορφὴ, 29 Κατὰ τὸν Π. Τρεμπέλα αὐτὴ πιθανῶς εἶναι ἡ τάξη ποὺ ὑπονοεῖται ἀπὸ τὸ χειρ. 959 τοῦ Σινᾶ (ἴα αἰώνας) καὶ ἐπιπλέον θεωρεῖ ὅτι κατάλοιπο αὐτῆς τῆς παλαιᾶς τάξεως εἶναι ἡ διάταξη σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ἱερέας ἐξελθών τοῦ βήματος καὶ φθάσας στὸν τόπο τοῦ ἁγιασμοῦ εὐλογεῖ λέγοντας: «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος διὰ τῆς τεκούσης σε Θεοτόκου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν» (βλ. ὅ.π., σ. 50). 30 Σύμφωνα μὲ τὰ χειρ. ὑπ ἀριθμ. 661 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης (ἰε αἰώνας) καὶ τὸ 981 τοῦ Σινᾶ (ιδ αἰώνας) τὰ τροπάρια αὐτὰ «ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου ψάλλονται», μετὰ τὸ πέρας αὐτῶν «ἀπέρχεται ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ λαῷ ἐν τῇ φιάλῃ». Μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τοῦ ὕδατος ἐπακολουθοῦσε ἡ εἴσοδος τοῦ λειτουργοῦ, ἐπισυναπτόταν ἡ συναπτὴ καὶ ὁ τρισάγιος ὕμνος καὶ ἀκολουθοῦσαν τὰ ἀναγνώσματα τῆς λειτουργίας. Ἔτσι δικαιολογεῖται τὸ πῶς διεσώθη καὶ μετὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ αὐτονόμηση τῆς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ ἡ ἐκφώνηση τοῦ ἱερέα «ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν» καὶ ἡ ψαλμωδία τοῦ τρισαγίου ἀπὸ τοὺς ψάλτες (βλ. ὅ.π.). Περί τῆς σύνδεσης τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ μέ τή θεία λειτουργία καί τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς τάξης τέλεσής του μέσα σ αὐτή βλ. Νέναντ Μιλόσεβιτς, Ἡ θεία εὐχαριστία ὡς κέντρον τῆς θείας λατρείας, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2005, σ Αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη περιγράφεται στὸ ὑπ ἀριθμ. 213 Κοισλιανὸ τῶν Παρισίων (ια αἰώνας) βλ. Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ πρβλ. τοῦ ἰδίου, Αἱ τρεῖς λειτουργίαι, σ. 24.

6 6 ἤδη σὲ χειρόγραφα ἀπὸ τὸν ιε αἰώνα 32. Ἡ κατάληψη τῆς θέσης τῆς λιτῆς ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ, ὅπως περιγράφηκε πιὸ πάνω, προσέδωσε στὸ μικρὸ ἁγιασμὸ καὶ ἄλλα στοιχεῖα λιτανείας, ὅπως εἶναι ἡ ἐπίκληση στὶς εὐχὲς τῶν πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων καθὼς καὶ ἡ λιτανευτικὴ μορφὴ τῆς ἐκτενοῦς 33. Σιγά-σιγὰ παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ ἐξελίσσεται κατὰ κάποιο τρόπο σὲ «ἐπιτομὴ τοῦ ὄρθρου» 34. Στὸ προκαταρκτικὸ μέρος τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός» ἔχουμε τὸ ἐναρκτήριο τρισάγιο 35, τὸν 142 ο Ψαλμό, ποὺ ἐπέχει θέση ἑξάψαλμου, τὸ «Θεὸς Κύριος» ἢ τὸ «Ἀλληλούια», ὁ 50 ός Ψαλμὸς καὶ ἡ ὠδὴ τῆς Θεοτόκου μὲ τὰ κατὰ ἀλφάβητο στιχηρά, παρμένα ἀπὸ τὸ μοναχικὸ ὄρθρο. Στὴν ὅλη δομὴ καὶ μορφὴ τῆς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ εἰσῆλθαν καὶ βαπτισματικὰ στοιχεῖα λόγῳ τῆς ἐπίδρασης τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ, ὁ ὁποῖος βέβαια συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὴ βαπτισματικὴ ἀκολουθία. Ἀξίζει νὰ μνημονευθοῦν ἡ μαρτυρούμενη σὲ ὁρισμένα χειρόγραφα ἐκφώνηση: «Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ φωτίζων καὶ ἁγιάζων πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» 36, τὸ προκείμενο τοῦ Ἀποστόλου «Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου», μερικὲς αἰτήσεις τῶν εἰρηνικῶν, ὅπως «ὑπὲρ τοῦ καταπεμφθῆναι αὐτῶ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου», «ὑπὲρ τοῦ φωτισθῆναι ἠμᾶς», ἡ λεγόμενη σύμφωνα μὲ ὁρισμένα χειρόγραφα κατὰ τὰ εἰρηνικὰ εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἠμῶν, ὁ μονογενὴς Υἱός» 37, μερικὲς χαρακτηριστικὲς ἐκφράσεις τῶν καθαγιαστικῶν εὐχῶν, ὅπως «χιονοφεγγόφωτον φορέσαι στολὴν ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος», «ὁ τὸ λουτρὸν τῆς παλιγγενεσίας», ἡ εὐχὴ τῆς κεφαλοκλισίας «Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου» καί, ἐν τέλει, ἡ βάπτιση τοῦ τιμίου σταυροῦ κατ ἐπίδραση τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ ἢ τοῦ βαπτίσματος 38. Ἡ σχέση τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη καθόσον ἐτελεῖτο τὸν Αὔγουστο 39 καὶ στὴν ἑορτὴ τῆς Θεοτόκου 40 συνδεόταν μὲ τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, ποὺ ἦταν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θεομητορικὰ προσκυνήματα τῆς Κωνσταντινούπολης. Τὸ Βησσαριανὸ εὐχολόγιο (ι αἰώνας) ποὺ περιλαμβάνει εὐχὴ μὲ τίτλο: «εὐχὴ τοῦ κολυμβίου τῶν Βλαχερνῶν», ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπ ἀριθμ. 213 κοισλιανὸ χειρόγραφο τῶν Παρισίων (ια αἰώνας) ποὺ περιέχει μικρὴ «ἀκολουθία καὶ τυπικὸν τοῦ λούσματος τῶν Βλαχερνῶν» 41 αἰτιολογοῦν τὴν παρουσία 32 Ὅ.π., σ Γιὰ κατοχύρωση αὐτῆς τῆς θέσης ὁ Π. Τρεμπέλας (Μικρὸν εὐχολόγιον, τόμ. β, σ. 51) παραπέμπει στὰ χειρόγραφα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης: 2724 (ιδ -ιε αἰῶνες), 662 (ιβ -ιδ αἰῶνες) καὶ 663 (ιε -ιστ αἰῶνες). 34 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ Στὰ ἔντυπα ἑλληνικὰ εὐχολόγια (βλ., Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ἐπιμέλεια Σ. Ζερβοῦ, Βενετία , σ. 339) καὶ στὰ παλαιὰ ρουμανικὰ εὐχολόγια (βλ. Ene Branisţe, ὅ.π., σ. 350, σημ. 7) παραλείπεται αὐτὸ τὸ μέρος καὶ γίνεται ἀπ εὐθείας μετάβαση στὸν 142 ο Ψαλμὸ. 36 Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ Ὅ.π., σ Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ Χειρ. Πάτμου 105 (ιγ αιώνας). 40 Χειρ. Ἁγίου Ἀθανασίου Λαύρας 189 (ιγ αιώνας). 41 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 64.

7 7 τόσων θεομητορικῶν τροπαρίων πρὶν καὶ μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τοῦ ὕδατος, ὅπως τὰ θεομητορικὰ τροπάρια ποὺ λέγονται στὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ κατ ἀλφάβητον, τὰ μετὰ ταῦτα, τὸ ἀλληλουάριο, τὸ κατὰ τὸ ραντισμὸ τροπάρια, ὅπως «τῶν σῶν δωρεῶν», «Νεῦσον παρακλήσεσι». Ὁ Ἰ. Φουντούλης ἀναφέρει ὅτι ὁ μικρὸς ἁγιασμὸς προσέλαβε χαρακτήρα «παρακλήσεως στὴ Θεοτόκο ἢ μικροῦ θεομητορικοῦ ὄρθρου» 42. Ὁ Π. Τρεμπέλας παρομοίως ἐκφράζει τὴ διαπίστωση ὅτι «ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ, ὡς ἔχει σήμερον, ἀποτελεῖται κατὰ μὲν τὸ πρῶτον τμῆμα αὐτῆς ἐκ παρακλήσεως πρὸς τὴν Θεοτόκον, ἕπονται δὲ τῷ παρακλητικῷ κανόνι τὰ ἀναγνώσματα καὶ ἡ εὐχὴ ἡ καθαγιάζουσα τὸ ὕδωρ» 43. Δεδομένου ὅτι ὁ μικρὸς ἁγιασμὸς τελοῦνταν κάθε πρώτη τοῦ μηνός 44 στὸ παλάτι 45 ἡ πράξη τοῦ παλατίου καὶ ἰδαίτερα ἡ παρουσία τῶν βασιλέων προσέδωσε στὴν ἀκολουθία βασιλικὸ χαρακτήρα. Κατάλοιπα αὐτῆς τῆς λειτουργικῆς πράξης εἶναι τὸ τροπάριο «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου», ἡ δέηση καὶ στὶς δυὸ εὐχὲς «καὶ φύλαττε, Κύριε, κατὰ πάντα ἐπιεικεῖς» 46. Στὴν ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ ἐπέδρασε ἡ συνήθεια κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο τῆς «βάπτισης τῶν τιμίων ξύλων» ἢ ὁ «ἀπομυρισμὸς τοῦ τιμίου σταυροῦ», δηλαδὴ ἡ ἐμβάπτιση τοῦ τιμίου σταυροῦ στὸ ἁγιασμένο ἤδη ὕδωρ, πράξη ἡ ὁποία γινόταν κάθε 1η Αὐγούστου στὴν ἑορτὴ τῆς προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 47. Ἡ ἐμβάπτιση τοῦ σταυροῦ εἰσήχθηκε εἴτε ἀπό τό Μεγάλο ἁγιασμό, γι αὐτό ὑπάρχουν καθαρὰ καὶ στὸ μεγάλο ἁγιασμὸ εἰδικὲς πρὸς τοῦτο τυπικὲς διατάξεις («ὄρθιον αὐτὸν κατάγων καὶ ἀνάγων») ἤ ἀπό τή βυζαντινή λειτουργική πράξη τῆς «βάπτισης τῶν τιμίων ξύλων» 48. Τέλος, ὡς πρὸς τὶς καθαγιαστικὲς εὐχὲς τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ παρατηροῦμε ὅτι στὴ χειρόγραφη παράδοση μαρτυρεῖται ἄλλοτε ἡ εὐχή: «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ μέγας τῇ βουλῇ» 49 ἤ, σὲ μικρότερο ἀριθμὸ χειρογράφων, ἡ εὐχή: «Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ Ὕψιστος» 50 καὶ ἄλλα χειρόγραφα ἔχουν καὶ τὶς δυὸ ὡς ἄνω εὐχὲς μαζὶ ἢ μία σύνθεση αὐτῶν τῶν δύο 51 ἢ ἄλλες συντομότερες εὐχές, ὅπως οἱ εὐχές: «Ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸ 42 Ὅ.π., σ Ὅ.π., σ Ὁ μικρός ἁγιασμός δέν ἐτελεῖτο τήν 1 η Σεπτεμβρίου λόγῳ τῆς ἐπικειμένης ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού συνδυαζόταν καί μέ ἁγιασμό τῶν ὑδάτων (βλ. Τυπικόν Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, κώδ. Ἀθηνῶν 2047 φ. 110 rb) καί τήν 1η Ἰανουαρίου λόγῳ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων καί τῆς τελέσεως τοῦ Μεγ. ἁγιασμοῦ. Σύμφωνα μέ τό ὡς ἄνω τυπικό ἁγιασμός τελοῦνταν τήν 1η Σεπτεμβρίου στή λιτή τῆς Ἰνδίκτου (φ. 84 vb). Αὐτό δέ γινόταν ὅμως παλαιότερα στήν Κωνσταντινούπολη (βλ. J. Mateos, Le Typicon de la Grande Eglise, τ. 2, Roma 1963, σ βλ. Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 61). 45 Ψ. Κωδινός, Περί τῶν ὀφφικιαλίων, PG 157, 93 C-D Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ Στο χειρ. Σινᾶ 957 (θ -ι αιώνας) στήν ἀνάλογη εὐχή τοῦ Μ. ἁγιασμοῦ καθορίζεται ὅτι ἡ δέηση γιά τούς βασιλεῖς λεγόταν μόνο στό παλάτιο «ὅταν δέ εὐλογεῖ ὁ Πατριάρχης τά ὕδατα εἰς τό παλάτιον προστίθησι ἐν τῇ παρούσῃ εὐχῇ καί τοῦτο: «Καί σῶσον, Κύριε,» (βλ. Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 66). 47 J. Mateos, ὅ.π., τ. Ι, σ Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π. 49 Εὐχολόγιον τό Μέγα (Σ. Ζερβοῦ), ὅ.π., σ Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 71.

8 8 πικρὸν ὕδωρ» καὶ «Κτίστα τῶν ὑδάτων, δημιουργὲ τῶν ἁπάντων» τοῦ βαρβερινοῦ κώδικα 336 καὶ ἡ εὐχή: «Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ μεγαλώνυμος» τῶν σιναϊτικῶν κωδίκων 971 ( ), 982 (ιγ αἰώνας) καὶ 987 ( ). Στὸ σύγχρονο ρουμανικὸ εὐχολόγιο ἡ ροὴ τῆς εὐχῆς «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ μέγας τῇ βουλῇ καὶ θαυμαστὸς τοῖς ἔργοις» διακόπτεται στὸ σημεῖο τῶν λόγων «ὁ δοὺς ἡμῖν χιονοφεγγόφωτον φορέσαι στολὴν ἐξ ὕδατος τε καὶ πνεύματος» καὶ παρεμβάλλονται λόγια ἐπίκλησης καθαγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, ὅπως: «καὶ νῦν κατάπεμψον τὴν χάριν τοῦ Παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Σου Πνεύματος, τὸ ἁγιάζον τὰ πάντα, καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο» (τρίς) 52 καὶ ἀκολούθως συνεχίζεται τὸ ὑπόλοιπο τῆς ὡς ἄνω εὐχῆς. Ἡ πρόβλεψη αὐτὴ τοῦ σύγχρονου ρουμανικοῦ εὐχολογίου εἶναι μία ἐπίλυση τοῦ ἐπισημανθέντος μετ ἐπιτάσεως λειτουργικοῦ προβλήματος στὰ σύγχρονα μέχρι πρότινος κυκλοφοροῦντα ἐπίσημα ἑλληνικὰ εὐχολόγια τῆς τέλεσης τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ χωρὶς εὐχὴ καθαγιασμοῦ καὶ οὐσιαστικὰ χωρὶς καθαγιαστικὴ εὐλογία τοῦ ὕδατος 53. Σ αὐτή τή συνάφεια, πού ἔγινε μία μνεία στό σύγχρονο ρουμανικό εὐχολόγιο, θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι στό ρουμανικό εὐχολόγιο ὑπάρχει πρόβλεψη καί περιγραφή γιά τέλεση μικροῦ ἁγιασμοῦ μετά τό Πάσχα, τή διακαινήσιμη ἑβδομάδα μέχρι τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, κατά τήν ἀκόλουθη τάξη: ὁ ἱερέας μετά τό «Εὐλογητός» ψάλλει «Χριστός Ἀνέστη» καί ὁ χορός ἐπαναλαμβάνει (δίς). Στή συνέχεια οἱ γνωστοί στίχοι: «Ἀναστήτω ὁ Θεός» σύμφωνα μέ τήν τάξη. Πάλι ὁ ἱερέας «Χριστός Ἀνέστη» (τρίς) καί ὁ χορός: «καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Ἀκολούθως ἡ μεγάλη ἐκτενής καί ἐκφώνηση. Ἕπεται ὁ κανόνας τῆς Ἀναστάσεως σέ ὀκτώ ἤ ἕξι τροπάρια. Στήν τρίτη ὠδή μικρά συναπτή καί ἡ ὑπακοή: «Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ». Στήν ἕκτη ὠδή τό Κοντάκιο τοῦ Πάσχα καί ὁ Οἶκος. Στή συνέχεια Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιο. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» (τρίς) καί «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου» (τρίς). Ἀκολουθεῖ ἡ ἕβδομη ὠδή μέχρι τέλους. Μετά τούς ὕμνους ψάλλεται τό «Χριστός Ἀνέστη» (τρίς). Στή συνέχεια οἱ εὐχές τοῦ 52 Molitfelnic, Bucureşti 1971, σ Ἐπ αὐτοῦ τοῦ θέματος ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Ἰ. Φουντούλης ἀνέπτυξε ἐπανειλημμένα τή δέουσα ἐπιχειρηματολογία, μέ ἀποτέλεσμα τήν εἰσαγωγή στή νέα ἔκδοση τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς γνωστῆς σύντομης καθαγιαστικῆς εὐχῆς: «Κύριε ο Θεός ἡμῶν, ὁ τό πικρόν ὕδωρ ἐπί Μωυσέως». Βλ. Ἰ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας, τόμ. Β, Ἀθήνα , ἐρώτ. 167, σ τόμ. Γ, Ἀθήνα , ἐρώτ. 376, σ καί ἐρώτ. 394, σ Πρβλ. Κ. Καραϊσαρίδη, Ἀναβαθμοί λειτουργικῆς ζωῆς, Ἀθήνα 2008, σ Σχετικό προβληματισμό ἐκφέρει καί ὁ Ene Branisţe, ὁ ὁποῖος μνημονεύει ὅτι αὐτή ἡ ἔλλειψη καθαγιαστικῆς εὐχῆς παρατηρεῖται στά ἑλληνικά εὐχολόγια (παραπέμπει στό Μέγα Εὐχολόγιο, Ἀθήνα 1970, σ. 345), στά σλαβονικά καί σέ ὁρισμένες παλαιές ἐκδόσεις τῶν ρουμανικῶν εὐχολογίων (ὅπως τοῦ Chisinău, 1820) μέ τή δικαιολογία, ὅπως ἀναφέρει ἐκ μέρους ὁρισμένων Ἑλλήνων ἱερέων, ὅτι ἡ καθαγιαστική εὐχή παρέλκει, ἀφοῦ ὁ καθαγιασμός τοῦ ὕδατος γίνεται κατά τά αἰτήματα τῆς μεγάλης ἐκτενοῦς, ὅπου ὑπάρχουν τά αἰτήματα: «ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο, τῇ δυνάμει καί ἐνεργείᾳ καί ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος» καθώς καί τά δύο ἑπόμενα αἰτήματα, ὅπου ὑπάρχουν τά ρήματα καταφοιτῶ, καταπέμπω μέ εἰδική λειτουργική χροιά (πρβλ. Ene Branisţe, ὅ.π., σ. 351 καί σημ. 10).

9 9 μικροῦ ἁγιασμοῦ καί μετά στή θέση τοῦ τροπαρίου «Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου», τήν ὥρα πού βυθίζει ὁ ἱερέας τό σταυρό στό νερό, ψάλλεται τό «Χριστός Ἀνέστη». Ἀκολουθοῦν τά στιχηρά τοῦ Πάσχα μέ τούς στίχους τους καί τό δοξαστικό. Τό «Χριστός Ἀνέστη» μέχρις ὅτου εὐλογηθεῖ ὅλος ὁ λαός. Ὅταν ὅμως γίνεται λιτή, ἐκτός τοῦ ναοῦ τῆς μονῆς, κατά τήν ἐπιστροφή ψάλλεται ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα ἤ μόνον οἱ εἱρμοί κατά τή βούληση τοῦ προεστῶτος 54. Ὁ Ene Branisţe περιγράφοντας τήν ὡς ἄνω τάξη διευκρινίζει ὅτι ὁ ἱερέας ψάλλοντας τό πρῶτο «Χριστός Ἀνέστη» θυμιᾶ κύκλοθεν τό τραπέζι πού βρίσκεται τό ἱερό εὐαγγέλιο, ὁ σταυρός καί τό δοχεῖο τοῦ ἁγιασμοῦ. Ὅταν συμπέσει ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Γεωργίου, στήν τρίτη ὠδή πρό τῆς ὑπακοῆς λέγεται τό Κοντάκιο τοῦ ἁγίου. Μετά τήν ἐνάτη ὠδή μικρά ἐκτενής καί τό ἐξαποστειλάριο: «Σαρκί ὑπνώσας ὡς Θεός». Συνεχίζει ὁ Ene Branisţe ἀναφέροντας ὅτι τήν ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στά μοναστήρια αὐτή ἡ ἀκολουθία συνεχίζεται νά γίνεται μεταξύ Ὄρθρου καί θείας λειτουργίας, ἐκτός τοῦ ναοῦ (στό προαύλιο τῆς μονῆς), ἐνῶ σέ μερικές ἐνορίες γίνεται μετά τή θεία λειτουργία, στό προαύλιο τῆς ἐκκλησίας ἤ σέ ὁρισμένες πηγές ἤ πηγάδια. Στήν τελευταία περίπτωση, κατά τή μετάβαση στό συγκεκριμένο χῶρο καί τήν ἐπιστροφή, ψάλλεται ὁ ἀναστάσιμος κανόνας ἤ οἱ εἱρμοί του 55. β) ὁ μέγας ἁγιασμὸς Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ ἀνέκαθεν συνδέθηκε μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, τὴν ἀκολουθία τοῦ βαπτίσματος καὶ τὴν ἐν γένει βαπτισματικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας μὲ ὅ,τι αὐτὴ προβλέπει γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τοῦ ὕδατος. Συγκεκριμένα ὁ μεγάλος ἁγιασμὸς τελοῦνταν τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων, κατὰ τὴν παννυχίδα, μετὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, σὲ ἀνάμνηση τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου. Οἱ πιστοὶ ἔπαιρναν νερό, ἔπιναν καὶ ράντιζαν ἑαυτοὺς καὶ τὰ σπίτια τους καὶ στὴ συνέχεια στὸ ἁγιασμένο νερὸ βαπτίζονταν οἱ κατηχούμενοι. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος περιγράφει τὴ συνήθεια τῆς ἐποχῆς του κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς οἱ χριστιανοὶ «ἅπαντες ὑδρευσάμενοι οἴκαδε τὰ νάματα ἀποτίθενται καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ὁλόκληρον φυλάττουσιν, ἄτε δὴ σήμερον ἁγιασθέντων τῶν ὑδάτων» 56. Ἀργότερα, ὅταν πλέον δὲν ὑπῆρχε ἡ τάξη τῶν κατηχουμένων, 54 Molitfelnic, ὅ.π., σ Ene Branisţe, ὅ.π., σ Πρός τούς ἀπολιμπανομένους τῶν θείων συνάξεων καί εἰς τό ἅγιον καί σωτήριον βάπτισμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2, PG 4, 366. Στή συνέχεια τοῦ ὡς ἄνω χρυσοστομικοῦ παραθέματος γίνεται λόγος καί γιά τήν ἀφθαρσία τοῦ ὕδατος τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ. Σχετικά μέ τή φύλαξη κατ οἶκον τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ ὑπάρχει σχετική πραγματεία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου μέ τίτλο: «κατά τῶν ἀμαθῶς καί ἀνοήτως λεγόντων καί διισχυριζομένων ὅτι δέν πρέπει νά φυλάττωσιν οἱ χριστιανοί εἰς τά σπίτια τους μεγάλον ἁγιασμόν». Τό ἔργο διασώζεται στόν κώδικα 2182 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, φφ 44 ν -46 ν. Τό ἔργο ἐκδόθηκε μαζί μέ ἄλλη μία λειτουργική πραγματεία τοῦ Παρίου γιά τή

10 10 ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξὺ γενικεύθηκε ὁ νηπιοβαπτισμὸς (στ αἰ.), ἡ πράξη τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος διατηρήθηκε συνδεδεμένη μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων καὶ τὴ βάπτιση τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ ἀποκτώντας σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Συμεὼν Θεσσαλονίκης 57 καὶ ἄλλη σημασία, αὐτὴ τῆς ἀνανέωσης τῆς χάριτος τοῦ βαπτίσματος ποὺ δεχθήκαμε ὁ καθένας ἀπό μᾶς. Ὁ Π. Τρεμπέλας μὲ βάση ἐσωτερικὰ κριτήρια σύγκρισης τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ βαπτίσματος καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανίων θεωρεῖ ὅτι ἡ δεύτερη εἶναι ἡ τροποποιημένη ἀκολουθία τοῦ βαπτίσματος 58. Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Πέτρος Γναφεὺς ( ), πρὸς διεκόλυνση τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ πάρουν οἱ ἴδιοι ἁγιασμὸ καὶ νὰ ραντίσουν τὰ σπίτια τους, ὅρισε νὰ τελεῖται ὁ ἁγιασμὸς καὶ κατὰ τὴν παραμονὴ τὸ ἑσπέρας 59. Ἔτσι ξεχώρισαν δυὸ ἀκολουθίες Μεγάλου ἁγιασμοῦ. Πρῶτα ὁ ἁγιασμὸς τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων γιὰ ἁγιαστικὴ χρήση τῶν χριστιανῶν καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῆς κυριώνυμης ἡμέρας ποὺ συνδεόταν μὲ τὴ βάπτιση τῶν κατηχουμένων. Τὸν στ αἰώνα, ἔξωθεν τοῦ ναοῦ, στὴ φιάλη, ποὺ βρισκόταν στοὺς μεσαύλους τῶν ναῶν, μαρτυρεῖται ἡ τέλεση ἀκολουθίας ἁγιασμοῦ 60. Ο Γ. Μπεκατῶρος τὴ σχέση τῶν δυὸ ἀκολουθιῶν τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ ὁριοθετεῖ ὡς ἑξῆς: Οἱ συγγενεῖς αὐτὲς ἀκολουθίες, διαφορετικὲς κατ ἀρχήν, ἐπέδρασαν ἡ μία ἐπὶ τῆς ἄλλης. Ἡ κατὰ τὴν ἑσπέρα τελουμένη ἀκολουθία ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, ποὺ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐκτενῆ ἀκολουθία τοῦ βαπτίσματος ἦταν στὴν ἀρχὴ σύντομη, σιγά-σιγὰ πλουτίστηκε μὲ πρόλογο, μὲ τὴν προσθήκη ἀποσπασμάτων ἀπὸ ἐπίκαιρες ἑορταστικὲς ὁμιλίες. Αὐτὲς οἱ προσθῆκες ἔγιναν γιὰ νὰ μὴν ὑπολείπεται τῆς ἄλλης ἀκολουθίας τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ γιὰ νὰ ἐξαρθεῖ τὸ ἑορταζόμενο γεγονὸς τῆς ἡμέρας. Ἀργότερα, λόγῳ τῆς μή ὕπαρξης τῆς τάξης τῶν κατηχουμένων καί τῆς ἐγκατάλειψης τῶν προβαπτισματικῶν τελετῶν, ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος γιά τό βάπτισμα, ἀφοῦ ἔχασε πλέον τή λαμπρότητά της, προσέλαβε τόν πρόλογο ἀπό τήν ἑσπερινή ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ. Κατ αὐτόν τόν τρόπο ἐπῆλθε πλήρης ἐξομοίωση τῶν δύο αὐτῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ, τήν παραμονή καί τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων 61. γονυκλισία τῆς Πεντηκοστῆς ἀπό τόν Ἀρχιμ. Δημήτριο Στρατῆ, «Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου, ἀνέκδοτες λειτουργικές διασαφήσεις», Παρνασσός 44 (2002), σ PG 155, 325A. 58 Ὅ.π., σ Θεοδώρου Ἀναγνώστου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία β, 48, PG 86, 208Α - 209Α. 60 Παύλου Σιλεντιαρίου, ἔκφρασις διά στ. ἰαμβ. τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, στίχ , PG 86 μέρ. ΙΙ, Γ. Μπεκατώρου, Μέγας ἁγιασμός (Τάξις λατρείας), ΘΗΕ, τόμ. 1, Ἀθῆναι 1962, 230 πρβλ. Ἰ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας, Θεσσαλονίκη , ἐρώτ. 126, σ Ὁ Ἰ. Φουντούλης, προκειμένου νά διευκολύνει τήν κατανόηση αὐτῆς τῆς λειτουργικῆς πράξης τῆς χρήσης δύο ἐξομοιωμένων ἀκολουθιῶν συγκεκριμένα ἀναφέρει: «γιά νά χρησιμοποιήσωμε δέ μία σύγχρονο παρομοίωσι, συνέβη μέ τόν μέγα ἁγιασμό ὅ,τι ἀκριβῶς γίνεται στήν ἐποχή μας μέ τίς δύο λειτουργίες, πού τελοῦνται στούς μεγάλους ναούς τῶν πόλεων τήν ἴδια ἡμέρα γιά τήν ἐξυπηρέτησι τῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν».

11 11 Ὁ Π. Τρεμπέλας, σὲ σχέση πάντα μὲ τὶς δυὸ ὡς ἄνω ἀκολουθίες Μεγάλου ἁγιασμοῦ καὶ ἐπὶ τὴ βάσει τῆς μελέτης τῆς χειρόγραφης παράδοσης, συμπερασματικῶς καταλήγει: «κατὰ ταῦτα ἐξηγεῖται πληρέστατα ἡ ἐν τοῖς παλαιοῖς χειρογράφοις διάκρισις δύο ἀκολουθιῶν, τῶν ὁποίων ἡ μία μὲν προσομοιάζουσα μᾶλλον πρὸς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ βαπτίσματος ὁρίζεται νὰ τελεῖται «ἔσω ἐν τῷ ναῷ», ἡ ἑτέρα δὲ ἐν τῇ φιάλῃ τοῦ μεσαύλου. Ἔσω ἐν τῷ ναῷ τὸ κατ ἀρχὰς ἤδη, ἐν τῷ προσηρτημένῳ ἐν τῷ ναῷ βαπτιστηρίῳ, καθηγιάζετο τὸ διὰ τὸ βάπτισμα τῶν κατηχουμένων ὕδωρ. Ὅταν δὲ ἐκλιπόντων τῶν κατηχουμένων, ὁ διὰ τὸ βάπτισμα τούτων καθαγιασμὸς συνεκράθη πρὸς τὸν ἁγιασμὸν τοῦ ὕδατος τῶν Θεοφανίων, ἐξηκολούθησεν ἡ ἐκ τοῦ βαπτίσματος προελθοῦσα ἀκολουθία (ἁγιασμοῦ) τοῦ ὕδατος τῶν Θεοφανίων νὰ γίνηται ἐντὸς τοῦ ναοῦ, ὡς ὁρίζεται ἐν τοῖς παλαιοτέροις χειρογράφοις. ὁ πρότερον δὲ πρὸς ὕδρευσιν γενικὴν τῶν πιστῶν γινόμενος ἐν τῇ φιάλῃ τοῦ μεσαύλου κατὰ τὴν ἑτέραν ἀκολουθίαν ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος μετὰ τὴν ὡς ἄνω σύγκρασιν παρεμερίσθη καὶ βαθμηδὸν μετέπεσεν εἰς ἀχρηστίαν, ἀνικατασταθείς πλήρως ὑπὸ τοῦ κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ βαπτίσματος διαμορφωθέντος καθαγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, ὅπως κατὰ πράξιν ὑπὸ τῶν νεωτέρων κωδίκων μαρτυρουμένην ἐκράτησε νὰ τελῆται ἐν τῇ φιάλῃ» 62. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ 570 ὁ δυτικὸς προσκυνητὴς τῶν Ἁγίων Τόπων Ἀντωνῖνος περιγράφει τὸ πῶς γινόταν ὁ ἁγιασμὸς τοῦ ὕδατος στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, ἡ λήψη τοῦ ἁγιασμένου ὕδατος ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἰδίων καὶ τῶν οἴκων τους καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ βάπτιση τῶν κατηχουμένων 63. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ ὁπωσδήποτε ἔχει ἱεροσολυμητική καταγωγή, ὅπου διασώζεται ἰσχυρὴ ἡ ἀνάμνηση τῆς βάπτισης τοῦ Κυρίου ὑπὸ τοῦ Προδρόμου στὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ. Ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ἡ ἀκολουθία αὐτὴ διαδόθηκε στὴν Ἀντιόχεια, κατόπιν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Αὐτὸ ἑρμηνεύει καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σημερινὴ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ παραδοσιακὰ ἀποδίδεται στὸ Σωφρόνιο, Πατριάρχη Ἱεροσολύμων (+638) 64. Ο Π. Τρεμπέλας συμφωνώντας μὲ τὸν Conybear, δὲ δέχεται τὸ Σωφρόνιο ὡς συντάκτη τῆς εὐχῆς «Μέγας εἶ Κύριε». Δέχεται ὅτι ὁ Σωφρόνιος εἶναι ὁ συντάκτης τῶν ἐναρκτήριων τροπαρίων ἰδιόμελων τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ καὶ ἔπαιξε ἕνα ρόλο ρυθμιστὴ τῆς τάξης καὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία καὶ αὐτὸς ὑποστηρίζει ὅτι διαμορφώθηκε στὰ Ἱεροσόλυμα 65. Ὁ Κωνσταντῖνος Καλλίνικος σχετικὰ ἀναφέρει ὅτι ὁ Σωφρόνιος 62 Ὅ.π., σ Itinera hierosolymitana saec. IV-VIII, c. XI, ἔκδ. P. Geyer, στό Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Βιέννη 1898, τόμ. 39, σ Πρβλ. Ene Branisţe, ὅ.π., σ. 354 B. Cireşeanu, Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit, τόμ. 2, σ. 343 V. Mitrofanovici, Liturgica Bisericii Ortodoxe, Cernauti 1929, σ. 638 P. Lebedew, Liturgica sau explicarea Serviciului divin, Bucureşti 1899, σ Ὅ.π., σ. 8.

12 12 μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ: «διακοσμητὴς τῆς ἀκολουθίας, προσθέσας ἐν ἀρχῇ αὐτῆς τὰ εἰσαγωγικὰ τροπάρια, ἐξ ὧν τὸ ὄνομά του ἐκπεσὸν ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῆς τῶν εὐχῶν ἐξ ἀβλεψίας ἀντιγραφῆς» 66. Ἀκόμη μία ἀπόδειξη τῆς ἀρχαιότητας τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ συναντᾶται σὲ διάφορες ἐκδοχὲς παρόμοιες μεταξὺ τους στοὺς λειτουργικοὺς τύπους τῶν ἀρχαίων ἀνατολικῶν ἐκκλησιῶν (προχαλκηδονίων) 67 καὶ ἐπηρέασε κατὰ μέγα μέρος ἀκόμη καὶ τὸν ἀνάλογο ρωμαιοκαθολικὸ τύπο 68. Βέβαια, πέραν τῶν προβληματισμῶν γιά τήν καταγωγή τῆς καθαγιαστικῆς εὐχῆς τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ καί τόν ἀκριβῆ προσδιορισμό τοῦ συντάκτου της, θά συμφωνήσουμε ἀσφαλῶς μέ τόν Ene Branisţe ὅτι ἡ εὐχή αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς ἀνεπανάληπτες ὀρθόδοξες εὐχολογικές δημιουργίες, τόσο γιά τό βαθύ θεολογικό της νόημα, ὅσο καί γιά τή μορφή καί τόν τόνο της πού θυμίζει τούς πανηγυρικούς λόγους στίς δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές τῆς σχετικῆς Πατερικῆς Γραμματείας. Γι αὐτό καί δίκαια ὀνομάστηκε «ὁ ὕμνος τῶν Θεοφανίων» (γιά τό χαρακτηρισμό αὐτό παραπέμπει στό P.de Puniet, La fête de l Epiphanie et l hymne du Batême au rit grec, στό περιοδ. «Rassegna Gregoriana», τεῦχ. 5, 1906, σ ). Ὡς δομή ἔχει καθαρή ἀναλογία μέ τήν εὐχή τῆς μεγάλης ἀναφορᾶς τῆς θείας λειτουργίας μέ τά ἴδια εὐχολογικά μέρη καί τήν ἴδια ἀλληλουχία ἰδεῶν τῆς εὐχαριστιακῆς ἀναφορᾶς (πρόλογος ἤ εὐχαριστία μέ δοξολογικό χαρακτήρα, ἀνακεφαλαίωση ἤ ἀνάμνηση, ἐπίκληση καί δίπτυχα ἤ εὐχές μεσιτείας γιά τήν ἔλευση τῶν εὐεργετικῶν ἀγαθῶν τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος πάνω σέ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία) Ἡ θεραπευτικὴ στόχευση τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ἁγιασμοῦ 70 Στὸ μικρὸ ἁγιασμό, ὡς αὐτοτελῆ ἀκολουθία πλέον, ἔχουμε πρῶτα τὸν 142ο Ψαλμό 71. Ὁ Ψαλμὸς αὐτὸς μὲ εὐσύνοπτο τρόπο, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ἐπιδιώκει νὰ ὁριοθετήσει τὰ πράγματα καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἀνθρώπου. Δηλαδὴ καλεῖται ὁ ἄνθρωπος, πρὶν ἀκόμη τεθοῦν 66 Κ. Καλλινίκου, ὅ.π., σ Ene Branisţe, ὅ.π., μέ παραπομπή στό ἔργο John Marquess of Bute - E. A. Walis Badge, The Blessing of the waters on the eve of the Epiphany, London Ene Branisţe, ὅ.π. καί σημ. 34, ὅπου δίνει τήν πληροφορία γιά τήν ὕπαρξη παλαιᾶς λατινικῆς μετάφρασης τῆς ἑλληνικῆς ἀκολουθίας τῶν Θεοφανίων δημοσιευμένης στό «Revue bénédictines», τόμ. 24 (1912), σ Ἐπίσης καί ὁ Π. Τρεμπέλας περιγράφει τή διάδοση τῆς ἀκολουθίας στή Δύση, μέσῳ τῶν γαλλικανικῶν ἐκκλησιῶν, τῶν ὁποίων τό τυπικό ἐπηρεάστηκε ἀπό τήν ἀνατολική λειτουργική πράξη (βλ. ὅ.π., σ. 6-8). 69 Ὅ.π., σ Ὡς κείμενο ἀναφορᾶς στήν πραγμάτευσή μας θά ἔχουμε καί γιά τίς δύο ἀκολουθίες τό παρατιθέμενο στό Μέγα Εὐχολόγιο, ἔκδ. Βενετίας , σ Ἑρμηνευτικό σχολιασμοῦ 142 ου Ψαλμοῦ, πέραν τῶν πατερικῶν σχολίων, μπορεῖ κανείς νά δεῖ σέ ὁρισμένα σύγχρονα ἑρμηνευτικά ὑπομνήματα, ὅπως: Κ. Καλλινίκου, Ὑπόμνημα εἰς τόν ἱερόν Ψαλτήρα, τόμ. 1 κ 2, Ἀλεξάνδρεια 1929 Π. Τρεμπέλα, Τό Ψαλτήριον μετά συντόμου ἑρμηνείας Σ. Σάκκου, Ἑρμηνεία Ψαλμῶν, τόμ. β, Θεσσαλονίκη

13 13 τὰ αἰτήματα τῆς ἀκολουθίας, νὰ συνειδητοποιήσει τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἴδιος καὶ ἀπέναντι σὲ ποιὸν παρίσταται. Αὐτὴ ἡ διπλὴ συναίσθηση καὶ συνειδητοποίηση δημιουργεῖ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸ κατάλληλο φρόνημα, τὴ δέουσα λατρευτικὴ διάθεση καὶ στάση προκειμένου νὰ ἔλθουν ὡς δωρεὰ τοῦ Θεοῦ τὰ διὰ τῆς σχετικῆς ἀκολουθίας αἰτούμενα. Ἡ πρώτη λέξη τοῦ 142ου Ψαλμοῦ εἶναι τὸ «Κύριε». Ἔτσι, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ἔχει ἀπέναντί του ἕνα Θεὸ κυρίαρχο σὲ ὅλα καὶ γι αὐτὸ δυνάμενο νὰ τὸν βοηθήσει καὶ στὰ προσωπικά του δεινά. Ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ λόγῳ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν συνθηκῶν τοῦ βίου βρίσκεται σὲ τέτοια δεινὴ θέση, ὥστε μαζὶ μὲ τὸν ψαλμωδὸ ἀναφωνεῖ πρὸς τὸ Θεὸ ἐναγώνια: «ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθησέ μὲ ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ ἐμὲ τὸ πνεῦμα μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου», «ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι», «ἐξέλιπε τὸ πνεῦμα μου», «καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον». Ἀντίβαρο σ αὐτὰ τὰ μελαγχολικὰ λόγια ὑπάρχει ἡ ἐμπιστοσύνη στὴ φιλανθρωπία καὶ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, καθότι ὁ ψαλμωδὸς παρακαλεῖ τὸ Θεὸ «μὴ εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν». Καὶ ἀκόμη καθαρότερα ἐκφράζεται ἡ ἐλπίδα στὴ θεία παρέμβαση καὶ ἀνατροπὴ τῆς δεινῆς κατάστασης ποὺ περιβάλλει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν ἀκροτελεύτια πρόταση τοῦ Ψαλμοῦ: «ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με. Ἐν τῇ δικαιοσύνη σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλος σου εἰμί». Βέβαια θὰ πρέπει νὰ λεχθεῖ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅτι, σύμφωνα μὲ τὴ γενικότερη βιβλικὴ καὶ θεολογικὴ - ἀνθρωπολογικὴ θεώρηση, κυρίως ἀσθένεια γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι, πέρα ἀπὸ τὴ σωματικὴ ἢ τὴν ψυχικὴ - πνευματική της διάσταση, ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀδυναμία σωτηρίας. Γι αὐτὸ καὶ τὸ τροπάριο ποὺ ἀκολουθεῖ μετὰ τὸν 142 ο Ψαλμό, δηλαδὴ τὸ «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν», ὡς χριστιανικὸς ὕμνος πλέον τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔρχεται στὴν ἀρχὴ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγιασμοῦ νὰ δηλώσει ὅτι ὅσα μελαγχολικὰ διατυπώθηκαν μὲ τὸν Ψαλμὸ 142 βρίσκουν τὴ λύση μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τὴν ἐν Χριστῷ λύτρωση 72. Τὸ ἴδιο περιεχόμενο, δηλαδὴ ἡ δεινὴ κατάσταση στὴν ὁποία περιέρχεται ὁ ἄνθρωπος ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ λύτρωση ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ τὸν περιβάλλουν, ἐκφράζεται καὶ μὲ τὰ ἀκολουθοῦντα δυὸ θεομητορικὰ τροπάρια: «Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν», «Οὐ σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε,». Μόνο ποὺ στὴν τελευταία περίπτωση τὸ πρόσωπο ποὺ καλεῖται νὰ δώσει τὴ λύση τῶν δεινῶν εἶναι ἡ Θεοτόκος, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ 72 Τή ζεύξη Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης τή συναντᾶμε σέ ὅλες τίς ἱερές ἀκολουθίες, δεδομένου ὅτι οἱ Ψαλμοί τοῦ Δαβίδ συνιστοῦν ἀναπόσπαστο μέρος τους, ἐπιλεγμένοι κατά περίπτωση πρβλ. Κ. Καραϊσαρίδη, Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, στόν τόμο «Ἀναβαθμοί λειτουργικῆς ζωῆς», Ἀθήνα 2008, σ. 208,

14 14 ποιητοῦ ὁμολογεῖ γιὰ αὐτήν: «σὲ γὰρ καὶ μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα», «σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν». Ἀκολουθεῖ στὴ συνέχεια ὁ 50 ός Ψαλμὸς ποὺ ἐκφράζει κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ τὴν ἁμαρτωλότητά του, καὶ τὴν ἴαση ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ Θεό, ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία. Βεβαίως ἡ ἀσθένεια- ἁμαρτία ἔχει διπλὲς ἐπιδράσεις καὶ στὴν ψυχική-πνευματική, ἀλλὰ καὶ στὴ σωματικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ θεραπεία-σωτηρία ἐπιφέρει στὸν ἄνθρωπο διπλὴ ἀνακούφιση καὶ ψυχικὴ καὶ σωματική. Δὲ θὰ ἐπεκταθοῦμε σὲ ἑρμηνευτικὰ σχόλια πάνω στὸ γνωστὸ αὐτὸ ψαλμὸ τῆς μετανοίας, ἀφοῦ θὰ κινδυνεύσουμε νὰ εἰσχωρήσουμε σὲ βιβλικοερμηνευτικοὺς δρόμους. Θὰ ἐπισημάνουμε ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ψαλμὸς αὐτὸς θεωρεῖται ὁ καταλληλότερος γιὰ τὴν ἔκφραση τῶν ὡς ἄνω περιγραφεισῶν καταστάσεων μετανοίας τοῦ ἀνθρώπου, γι αὐτὸ καὶ ὑπάρχει σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἀκολουθίες ὡς δομικό, πλέον, στοιχεῖο τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Τοῦ 50 οῦ Ψαλμοῦ ἕπονται τὰ κατ ἀλφάβητον τροπάρια (τοῦ κανόνα) τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἀκολουθεῖται τὸ θεολογικὸ σχῆμα περὶ θεραπείας, ποὺ ἀναπτύξαμε πιὸ πάνω (ἀσθένεια=ἁμαρτία καὶ θεραπεία=σωτηρία), ἀλλὰ γίνονται καὶ ἐπιμέρους ἀναφορὲς στὶς ψυχικὲς ἢ σωματικὲς ἀσθένειες κεχωρισμένα ἢ καὶ μαζὶ ἐν συνόλῳ. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὶς ἐκφράσεις: «νοσημάτων καὶ παντοίων ἀλγηδόνων ἡμᾶς ἐλευθέρωσον», «ὁ ναός σου Θεοτόκε ἀνεδείχθη, ἰατρεῖον νοσημάτων ἄμισθον, καὶ θλιβομένων ψυχή παραμύθιον», «ρῦσαι πάσης ἀπειλῆς ἐπερχομένης, τοὺς σοὺς δούλους Πανάχραντε Δέσποινα, καὶ πάσης βλάβης ψυχῆς τε καὶ σώματος ἄχραντε» καί, τέλος, ἕνα τροπάριο ποὺ ὁριοθετεῖ τὸ μεσιτευτικὸ ἔργο τῆς Θεοτόκου καὶ ταυτόχρονα ἀποδίδει, ὅπως ἁρμόζει, τὴ σωτηρία (θεραπεία) στὸ Χριστό: «Νάμασιν ἐπομβρήσας Χριστὲ πηγὴ τῶν ἰάσεων, ἐν τῷ πανσέπτῳ Ναῶ τῆς Παρθένου σήμερον, καὶ τῷ τῆς σῆς εὐλογίας ραντισμῷ, φυγαδεύεις τάς νόσους τῶν ἀσθενούντων, ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν». Ὅλο αὐτὸ τὸ προκαταρκτικὸ μέρος τῆς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ μέχρι τὰ βιβλικὰ ἀναγνώσματα (Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιο) λείπει ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ, ἀφοῦ αὐτὴ τελεῖται, ὡς γνωστόν, σὲ συνάρτηση μὲ τὴ θεία λειτουργία 73. Τὰ προκαταρκτικὰ τροπάρια, ποὺ προηγοῦνται τῶν βιβλικῶν ἀναγνωσμάτων στὸ Μεγάλο ἁγιασμὸ, στοχεύουν νὰ ἀναδείξουν τὸ τυπολογικὸ βιβλικὸ πλαίσιο τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων ποὺ 73 Ὁ Γ. Μπεκατῶρος διευκρινίζει ὅτι κατά τήν ὀρθή τάξη ἡ ἀκολουθία τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ ἄρχεται μετά τήν ὀπισθάμβωνο εὐχή, ἐνῶ κατά τό ἐν χρήσει Τυπικό μετά τό «εἴη τό ὄνομα Κυρίου», βλ. ὅ.π., σ Κατά τόν Ene Branisţe μόνο στό βουλγαρικό εὐχολόγιο ἡ ἀκολουθία τοῦ μεγάλου ἁγιασμοῦ, τελούμενη μετά τήν ἀπόλυση τῆς θείας λειτουργίας, ἔχει ἔναρξη μέ τό «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν» καί στό τέλος αὐτῆς γίνεται ἀπόλυση: «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθῆναι» καί παραπέμπει ὁ ἴδιος γιά παράδειγμα στήν ἔκδοση τῆς Σόφιας 1949, σ. 367 καί 388 (βλ. Ene Branisţe, ὅ.π., σ. 354, σημ. 20bis).

15 15 εἶναι ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου στὸν Ἰορδάνη καὶ ὁ συνεπείᾳ τούτου ἁγιασμὸς τοῦ ὕδατος καὶ κατ ἐπέκταση ὁλόκληρης τῆς κτίσης 74. Σ αὐτὴ τὴ συνάφεια ἡ κατακλείδα τοῦ «δοξαστικοῦ» «ἁγίασον ἐμὲ καὶ τὰ ὕδατα Σωτήρ, ὁ αἴρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν», πέρα ἀπὸ τὸ προσωπικὸ αἴτημα γιὰ σωτηρία ποὺ ἐκφράζει ὁ Πρόδρομος μὲ τὰ λόγια τοῦ ποιητῆ, κατὰ μία ἐπιβεβλημένη γενίκευσή της ποὺ πραγματοποιεῖται στὰ πλαίσια τῆς ἐπικαιροποίησης τῶν λειτουργικῶν πράξεων μέσα στὸ λειτουργικὸ χρόνο, εἶναι καὶ τὸ αἴτημα τῆς ἐκκλησίας, κάθε ἀγωνιζόμενου πιστοῦ μέλους της, ὁ Σωτήρας καὶ λυτρωτὴς νὰ ἔλθει νὰ προσφέρει τὸν προσωπικὸ ἁγιασμὸ καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων, ἀφοῦ εἶναι αὐτὸς ποὺ πραγματοποίησε τὸ μεῖζον, σήκωσε πάνω του τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου 75. Ὁ Μεγάλος ἁγιασμὸς ἔχει τρία παλαιοδιαθηκικὰ ἀναγνώσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ προφήτη Ἠσαΐα (35, , , 3-6), τὰ ὁποῖα, πέραν τοῦ ὅτι ἐκφράζουν τὴ μεσσιανικὴ προσδοκία, περιγράφουν τὴ νέα αἰσιόδοξη κατάσταση τῆς ἀπολύτρωσης καὶ ἀποκατάστασης τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κτίσης στὴν ἀρχαία μακαριότητα. Προκειμένου ὁ προφήτης νὰ παρηγορήσει καὶ νὰ ἐνσπείρει τὴ βεβαιότητα τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κτίσης κατὰ τὴ μεσσιανικὴ περίοδο στὴν ἀρχαία μακαριότητα χρησιμοποιεῖ εἰκόνες ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἀσθένεια καὶ ταλαιπωρία καθὼς καὶ σκηνὲς ἀπὸ τὴν ἄλογο κτίση ποὺ καὶ αὐτὴ ὀδύνει καὶ στενάζει μαζὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο 76. Γιά νά πετύχει τόν ὡς ἄνω σκοπό του ὁ Προφήτης ἐπιστρατεύει τά λόγια: «Παρακαλέσατε, καί εἴπατε τοῖς ὀλιγόψυχοις τῇ διανοίᾳ ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε ἰδοὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀναταποδίδωσι καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς. τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται. τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ χωλός, τρανὴ δὲ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ καὶ ἔσται ἡ ἄνυδρος εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται ἐκεῖ ἔσται εὐφροσύνη ὀρνέων, ἐπαύλεις καλάμου καὶ ἕλη. ἐκεῖ ἔσται ὁδὸς καθαρὰ καὶ ὁδὸς ἁγία κληθήσεται, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ ἐκεῖ ἀκάθαρτος, οὐδὲ ἔσται ἐκεῖ ὁδὸς ἀκάθαρτος οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσι. καὶ οὐκ ἔσται ἐκεῖ λέων, οὐδὲ τῶν πονηρῶν θηρίων οὐ μὴ ἀναβῇ ἐπ αὐτήν, οὐδὲ μὴ εὑρεθῇ ἐκεῖ, ἀλλὰ πορεύσονται ἐν αὐτῇ λελυτρωμένοι καὶ συνηγμένοι διά Κύριον ἐπὶ γὰρ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν αἴνεσις καὶ ἀγαλλίαμα, καὶ εὐφροσύνη καταλήψεται αὐτούς. ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός» 77. Ἐνῶ στὸ δεύτερο ἀνάγνωσμα ἐπισημαίνουμε, πάλι, τήν αἰσιόδοξη κατακλείδα: «τὰ γὰρ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ ἐξαλοῦνται προσδεχόμενοι 74 Γιά τόν ἀριθμό καί τόν τρόπο ψαλμωδίας τῶν πρό τῶν βιβλικῶν ἀναγνωσμάτων σχετικῶν τροπαρίων ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις στή χειρόγραφη παράδοση (βλ. Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., 18-20). 75 Πρβλ. Ἰωάν. 1, 29: «ἵδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἵρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου». 76 Πρβλ. Ρωμ. 8, 22: «οἴδαμεν γάρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν». 77 Ἠσ. 35, 4-10.

16 16 ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπικροτήσει τοῖς κλάδοις, καὶ ἀντὶ τῆς στοιβῆς ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονύζης ἀναβήσεται μυρσίνη» 78. Τὸ καθιερωμένο ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα (Ἑβρ. 2, 11-18) στὴν ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ δὲ φαίνεται νὰ ἔχει ἄμεση στόχευση στὰ περὶ θεραπείας, ὅπως αὐτὰ προεξετέθησαν. Περισσότερο ἰσχύει ἡ ἄποψη ὅτι ἐπιλέχτηκε γιὰ ἐξωτερικοὺς λόγους, ἐπειδὴ τὰ λόγια «ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι» συνειρμικὰ ἀναφέρονται στὸ ὄνομα τῆς ἀκολουθίας καὶ στὴ λειτουργικὴ πράξη τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος. Βέβαια θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι μέσα σὲ ἕνα εὐρύτερο πλαίσιο θεολογικῆς καὶ πνευματικῆς κατανόησης, μάλιστα δὲ στὴ συνάφεια τοῦ ὅλου χριστολογικοῦ πνεύματος ἑρμηνείας τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς, ὅπου ἀντιπαρατίθενται ἡ ἱεροσύνη, τὸ θυσιαστήριο καὶ οἱ θυσίες τῆς παλαιᾶς λατρείας μὲ τὴν ἀρχιεροσύνη, τή θυσία καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι καὶ ἡ πηγὴ κάθε ἀληθινοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ αὐτή ἡ περικοπὴ παραπέμπει στὴν πνευματικὴ θεραπεία, ποὺ ἐδῶ ὑποδηλώνεται μὲ τὸν ὄρο ἁγιασμός 79. Τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ, πάλι κινούμενο σὲ μία προοπτικὴ χριστολογικῆς ἑρμηνείας τῶν γεγονότων καὶ σημείων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στοχεύει στὴ βιβλικὴ παλαιοδιαθηκικὴ προτύπωση τοῦ βαπτίσματος τῆς Καινῆς Διαθήκης πού βρῆκε τή χριστολογική ἐκπλήρωση στή Βάπτιση τοῦ Κυρίου καί στήν ἐν Χριστῷ βάπτιση, στή συνέχεια, τῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας 80. Τὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ ἔχουν, ἐπίσης, διαφορετικὸ στόχο. Στὴν πρώτη περίπτωση τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Ἰωάν. 5, 1-4 ἐπιδιώκει νὰ συσχετίσει τὴν ἀναμενόμενη ἴαση ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ μὲ τὶς γενόμενες ἰάσεις τῆς κολυμβήθρας τῆς Βηθεσδᾶ. Ἐνῶ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Μάρκ. 1, 9-11 τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ ἀναφέρεται στὴ Βάπτιση τοῦ Κυρίου καὶ στὴ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἂν συγκρίνουμε τὰ εἰρηνικὰ τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ παρατηροῦμε ὅτι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὑπάρχουν αἰτήματα μὲ τὴ γενικὴ χροιὰ τῆς θεραπείας, ὅπως τὴν περιγράψαμε πιὸ πάνω δηλαδὴ ὡς σωτηρίας, φωτισμοῦ, ἁγιασμοῦ κ.λπ. ἀλλὰ καὶ αἰτήματα μὲ τὴν εἰδικὴ χροιὰ τῆς ψυχοσωματικῆς θεραπείας. Στὴ σημασία τῆς γενικῆς θεραπείας ὑπάγονται τὰ αἰτήματα τοῦ Μικροῦ ἁγιασμοῦ: «ὑπὲρ τοῦ καταφοιτῆσαι τῷ ὕδατι τούτῳ τὴν καθαρτικήν τῆς Ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργειαν», «ὑπὲρ τοῦ καταπεμφθῆναι αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου», «ὑπὲρ τοῦ φωτισθῆναι ἡμᾶς φωτισμὸν γνώσεως, διὰ τῆς ὁμοουσίου Τριάδος», «ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἀναδείξῃ ἡμᾶς υἱοὺς καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας αὐτοῦ, διὰ τῆς τοῦ ὕδατος 78 Ἠσ. 55, Γιά περισσότερα βλ. Ν. Ματσούκα, Ἁγιασμός, Θ.Η.Ε., τόμ. 1, σ Λεξικό Βιβλικῆς Θεολογίας, Ἀθήνα 1980, λῆμμα «ἅγιος», σ Πρβλ. ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μυστηρίου τῆς βαπτίσεως (Ἑβρ. 6, 3-11).

17 17 τούτου μεταλήψεώς τε καὶ ραντισμοῦ». Ἐνῶ στὴν ἴδια κατάταξη ἐμπίπτουν, πέραν τῶν δύο πρώτων ὡς ἄνω κοινῶν αἰτημάτων καὶ τοῦ τρίτου κοινοῦ «ὑπὲρ τοῦ φωτισθῆναι», μὲ μία διαφοροποίηση «διὰ τῆς ὁμοουσίου Τριάδος» στὸ μικρὸ ἁγιασμὸ καὶ «διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», στὸ Μεγάλο ἁγιασμό 81, τὰ κάτωθι γενικῆς φύσεως αἰτήματα: «ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτό, ὕδωρ ἀλλόμενον εἰς ζωὴν αἰώνιον», «ὑπὲρ τοῦ ἀναδειχθῆναι αὐτό, ἀποτρόπαιον πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν», «ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς, ἐμπλησθῆναι ἁγιασμοῦ, διὰ τῆς ὑδάτων τούτων μεταλήψεως, τῇ ἀοράτῳ ἐπιφανείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», «ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς». Τέλος, ὡς πρὸς τὰ καθ αὐτὸ αἰτήματα ἰάσεως καὶ θεραπείας, ἄλλοτε ψυχικῆς, ἄλλοτε σωματικῆς καὶ ἄλλοτε ταυτόχρονα καὶ τὰ δύο, σταχυολογοῦμε ἀπὸ τὸ μικρὸ ἁγιασμὸ τὰ αἰτήματα: «ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι τὸ ὕδωρ τοῦτο, ἰαματικὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων, καὶ πάσης ἀντικειμένης δυνάμεως ἀποτρεπτικόν», «ὑπὲρ πάντων τῶν χρηζόντων τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ βοηθείας καὶ ἀντιλήψεως». Ἐνῶ στὸ Μεγάλο ἁγιασμὸ καταγράφονται τὰ αἰτήματα: «ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι τὸ ὕδωρ τοῦτο, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος», «ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτό, πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων πᾶσι τοῖς ἀρυομένοις πίστει, καὶ μεταλαμβάνουσιν ἐξ αὐτοῦ». Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ἔχουμε ἐμφανέστατα τὴν εἰδοποιὸ διαφορὰ καὶ τὴ στόχευση κάθε ἀκολουθίας εἶναι τὸ εὐχολογικὸ αὐτῆς μέρος. Στὴν εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ μονογενὴς Υἱός» 82, ποὺ ὑπάρχει μόνο στὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ, ἂν ἀναζητήσουμε τὴ θεραπευτικὴ στόχευσή της θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἀναφέρεται κατεξοχὴν στὴν πνευματικὴ «θεραπεία» τοῦ ἑκάστοτε λειτουργοῦ. Ἂν γιὰ τὸν κάθε πιστὸ μέσα στὴ λατρεία προκύπτει ὡς ὑπαρξιακὸ αἴτημα καὶ προτείνεται ὡς πνευματικὸ ἀγώνισμα νὰ ἀντιλαμβάνεται, κατὰ τὸ δυνατόν, ποιὸν ἔχει ἀπέναντί του καὶ ποιὸς εἶναι ὁ ἴδιος, αὐτὸ θὰ τὸ ὀνομάζαμε μὲ ἄλλα λόγια καλλιέργεια λατρευτικῆς αὐτοσυνειδησίας, ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὰ τελούμενα, τότε γιὰ τὸ λειτουργὸ τὰ ὡς ἄνω εἶναι καίριο θέμα ἱερατικῆς αὐτοσυνειδησίας. Καὶ τοῦτο γιατί ὁ λειτουργὸς εἶναι ὁ ἱερομύστης, ὁ κύριος μοχλὸς τῆς λατρείας, αὐτὸς ὁ ὁποῖος θὰ μυσταγωγήσει καὶ χειραγωγήσει τοὺς πιστοὺς στὴ βίωση τῶν τελουμένων 83. Ἂν μάλιστα λάβουμε ὑπόψη ὅτι ἀρχικὰ τὸ ἔργο τοῦ λειτουργοῦ στὰ πλαίσια τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ ἦταν νὰ βαπτίσει, τότε κατανοοῦμε ὅτι ὄντως ὑπάρχει θέμα θεραπείας τοῦ ἴδιου καὶ γεύσης ἀπὸ αὐτόν, κατὰ πρῶτο 81 Ἡ συγγένεια τῶν αἰτημάτων ἔγινε ἤδη κατανοητή, ἀφοῦ ὁ μικρός ἁγιασμός μιμεῖται τό Μεγάλο ἁγιασμό, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐλέχθη, ἐπηρεάζεται βαθύτατα ἀπό τήν προϋπάρχουσα ἀκολουθία τοῦ βαπτίσματος. 82 Ἡ εὐχή αὐτή ἀποδίδεται στόν Πατριάρχη Γερμανό, βλ. Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ. 16 Ene Branisţe, ὅ.π., σ. 354, σημ. 22 μέ παραπομπή στό Pl.de Mester, Rituale-benedizionale bizantino, Roma 1929, σ Πρβλ. Κ. Καραϊσαρίδη, Ἀναβαθμοί λειτουργικῆς ζωῆς, Ἀθήνα 2008, σ. 35 κ.ἑξ.

18 18 λόγο, τοῦ φωτισμοῦ τῆς θείας χάριτος καὶ τῶν ἄλλων δωρεῶν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τὰ ὁποῖα ὡς ἱερουργὸς χάριτι Θεοῦ θὰ προσφέρει στὸ νεοβαπτιζόμενο 84. Τὰ λόγια τῆς εὐχῆς ποὺ συνοψίζουν τὰ ὡς ἄνω εἶναι: «ρᾶνον καὶ ἐφ ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους δούλους σου, κατὰ τὴν θείαν σου ἐπαγγελίαν, ὕδωρ καθάρσιον, τῆς σῆς εὐσπλαχνίας τὴν δωρεάν, εἰς τὸ ἐπὶ τῷ ὕδατι τούτῳ αἴτησιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν εὐπρόσδεκτον γενέσθαι τῇ σῇ ἀγαθότητι καὶ τὴν εὐλογίαν σου δι αὐτοῦ ἡμῖν τε, καὶ παντὶ τῷ πιστῷ σου χαρισθῆναι λαῷ». Στὴν εὐχὴ τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ «Κύριε ὁ Θεὸς ἠμῶν, ὁ μέγας τῇ βουλῇ, καὶ θαυμαστὸς τοῖς ἔργοις,», ἀφοῦ ὁμολογεῖται ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ τὴ σωματική μας ὑγεία, «ἀλλ ὑγείαν ἀληθῆ σῷ σώματι ὀρέγων», καὶ ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Κύριος ὁ ἴδιος συνέδεσε τὴν ἁμαρτία μὲ τὴν ἀσθένεια, ὅπως αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὰ λόγια Του πρὸς τὸν θεραπευθέντα ἀσθενῆ στήν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδᾶ: «ἴδε ὑγιὴς γέγονας, μηκέτι ἁμάρτανε» 85, ὑπάρχει καθαρὸ τὸ αἴτημα τῆς ἰάσεως: «ἐπίσκεψαι ἡμῶν, Ἀγαθέ, τὴν ἀσθένειαν, καὶ ἴασαι ἡμῶν τάς νόσους ψυχῆς τε καὶ σώματος, τῷ ἐλέει σου». Τὸ αἴτημα τῆς ἰάσεως συνεπικουρεῖται καὶ ἀπὸ τὴ μνημόνευση πολλῶν ἁγίων καὶ μάλιστα ὁρισμένων λαοφιλῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ τῶν εἰδικῶν γιὰ τὶς ἀσθένειες ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ κ.ἄ. Ἐνῶ ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ αἰτήματος τῆς ἰάσεως ἔρχεται τρόπον τινὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπὸ τὴν ἐκφώνηση αὐτῆς τῆς ὡς ἄνω εὐχῆς: «ὅτι σὺ εἰ ἡ πηγὴ τῶν ἰαμάτων, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἠμῶν,». Στὴν εὐχὴ τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ «Μέγας εἶ Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου,», μετὰ τὴν πρώτη καθαγιαστικὴ εὐλογία τοῦ ὕδατος, τρόπον τινὰ ὡς ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα τῆς καθαγιαστικῆς διὰ τοῦ σημείου τοῦ τιμίου σταυροῦ ἐπενέργειας τοῦ ἁγίου Πνεύματος στὸ προκείμενο ὕδωρ, διατυπώνονται συνοπτικὰ τὰ αἰτήματα τῆς θεραπείας μὲ τὴν ποικίλη τους θεολογικὴ καὶ πνευματικὴ ἀπόχρωση ὡς ἑξῆς: «καὶ δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτήριον, δαίμοσιν ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον, ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωμένον. Ἴνα πάντες οἱ ἀρυόμενοι καὶ μεταλαμβάνοντες ἔχοιεν αὐτὸ πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν καὶ σωμάτων, πρὸς ἰατρείαν παθῶν, πρὸς ἁγιασμὸν οἴκων, πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον». Ἐπίσης, στὴν ἴδια εὐχή, πάλι μετὰ τὴ δεύτερη καθαγιαστικὴ ἐπίκληση καὶ ἀντίστοιχη λειτουργικὴ πράξη, δηλαδὴ τὴν εὐλογία τοῦ ὕδατος, μέ τὸ ἴδιο ὡς ἄνω, προφανῶς, σκεπτικό του συντάκτου τῆς εὐχῆς ἀπαριθμῶνται εὐχετικὰ τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα: «Δὸς πᾶσι τοῖς τε ἁπτομένοις, τοῖς τε χριομένοις, τοῖς τε μεταλαμβάνουσι τὸν ἁγιασμόν, τὴν εὐλογίαν, τὴν κάθαρσιν, τὴν ὑγείαν». 84 Ἔτσι ἑρμηνεύεται ἡ παραγγελία τῶν ἱερῶν κανόνων γιά πνευματική προετοιμασία τοῦ ἱερουργοῦ τῆς βαπτίσεως. Πρβλ. Π. Σκαλτσῆ, «Ἡ προβαπτισματική νηστεία», στό Λειτουργικές Μελέτες Ι, Θεσσαλονίκη 1999, σ Βλ. Ἰωάν. 5, 14.

19 19 Σταχυολογώντας ἀπὸ τὴν εὐχολογικὴ παράδοση γενικά τῶν εὐχῶν τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος καὶ ρίχνοντας τὸ φῶς τοῦ προβολέα στὴ διατύπωση ἀπὸ μέρους τους θεραπευτικοῦ αἰτήματος ἔχουμε τὴν ἑξῆς εἰκόνα. Ἀπὸ τὸ εὐχολόγιο τοῦ Σεραπίωνος Θμούεως, στὴν ε «εὐχὴ περὶ τῶν προσφερομένων ἐλαίων καὶ ὑδάτων», τὴν ἔκφραση: «χάρισαι δύναμιν θεραπευτικὴν ἐπὶ τὰ κτίσματα ταῦτα, ὅπως πᾶς πυρετὸς καὶ πᾶν δαιμόνιον καὶ πᾶσα νόσος διὰ τῆς πόσεως καὶ ἀλείψεως ἀπαλλαγῇ, καὶ γένηται φάρμακον θεραπευτικὸν καὶ φάρμακον ὁλοκληρίας ἡ τῶν κτισμάτων τούτων μετάληψις ἐν ὀνόματι τοῦ μονογενοῦς σου Ἰησοῦ Χριστοῦ» 86. Στὸ ἴδιο εὐχολόγιο ἄλλη εὐχὴ (ιζ ) μὲ τίτλο: «εὐχὴ εἰς ἔλαιον νοσούντων ἢ εἰς ἄρτον ἢ εἰς ὕδωρ», ὑπάρχει ἡ χαρακτηριστικὴ εὐχετικὴ διατύπωση: «καὶ δεόμεθα ὥστε ἐκπέμψαι δύναμιν ἰατικὴν ἀπὸ τῶν οὐρανῶν τοῦ μονογενοῦς ἐπὶ τὸ ἔλαιον τοῦτο, ἴνα γένηται τοῖς χριομένοις (ἢ μεταλαμβάνουσι τῶν κτισμάτων σου τούτων) εἰς ἀποβολὴν πάσης νόσου καὶ πάσης μαλακίας, εἰς ἀλεξιφάρμακον παντὸς δαιμονίου, εἰς ἐκχωρισμὸν παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, εἰς ἀφορισμὸν παντὸς πνεύματος πονηροῦ, εἰς ἐκδιωγμὸν παντὸς πυρετοῦ καὶ ρίγους καὶ πάσης ἀσθενείας, εἰς χάριν ἀγαθὴν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτημάτων, εἰς φάρμακον ζωῆς καὶ σωτηρίας, εἰς ὑγείαν καὶ ὁλοκληρίαν ψυχῆς, σώματος, πνεύματος, εἰς ρώσιν τελείαν. Φοβηθήτω, δέσποτα, πᾶσα ἐνέργεια σατανική, πᾶν δαιμόνιον, πᾶσα ἐπιβουλὴ τοῦ ἀντικειμένου, πᾶσα πληγή, πᾶσα μάστιξ, πᾶσα ἀλγηδών, πᾶς πόνος ἢ ράπισμα ἢ ἐντίναγμα ἢ σκίασμα πονηρὸν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον, καὶ ἀπερχέσθωσαν ἀπὸ τῶν ἐντὸς (καί) τῶν ἐκτὸς τῶν δούλων σου τούτων» 87. Θὰ πρέπει νὰ παρατηρήσουμε ὅτι οἱ δύο ὡς ἄνω εὐχὲς ἀνάγονται στὸν δ αἰώνα καί, ἐπιπλέον, ἡ δεύτερη ἔχει ἐπιτιμητικό, ἐξορκιστικὸ κατὰ τοῦ δαίμονα χαρακτήρα, ἀφοῦ συνδέει τὴν ἀσθένεια ψυχῆς καὶ σώματος μὲ τὴ δαιμονικὴ ἐνέργεια. Ἑπομένως ἤδη ἀπὸ τὸν δ αἰώνα ἔχουμε τὴ σύνδεση τῆς εὐλογίας τοῦ ὕδατος μὲ τὴν ἐπιδίωξη θεραπείας κατ ἄμφω καὶ ἀπαλλαγή ἀπὸ τὴ δαιμονικὴ ἐνέργεια. Ἡ σύντομη καὶ περιεκτικὴ εὐχὴ τοῦ βαρβερινοῦ εὐχολογίου: «ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸ πικρὸν ὕδωρ» διατυπώνει τὸ αἴτημα θεραπείας μὲ τὰ λόγια: «αὐτὸς καὶ νῦν, δέσποτα, ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο καὶ ποίησον αὐτὸ γενέσθαι πᾶσι τοῖς ἀρυομένοις καὶ τοῖς μεταλαμβάνουσιν ἐξ αὐτοῦ εὐλογίας πηγήν, ἰατρείαν παθῶν, ἁγιασμὸν οἴκων, πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῆς τε καὶ ἀοράτου ἀλεξιτήριον» 88. Στὸ ἴδιο πάλι εὐχολόγιο σὲ ἄλλη εὐχὴ τιτλοφορούμενη: «εὐχὴ ἐπὶ διακονίας, λεγομένη ἐν τῇ ἐμβάτῃ ἐκφωνητικῶς» ἀναφέρεται: «μεταποίησον καὶ μετασκεύασον καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο καὶ ἐνίσχυσον αὐτὸ κατὰ πάσης ἐπικειμένης ἐνεργείας καὶ δὸς πᾶσι τοῖς ἐξ αὐτοῦ χριομένοις εἴτε διὰ πόσεως, εἴτε διὰ νίψεως, ἢ ραντίσεως, εἰς ὑγείαν ψυχῆς καὶ σώματος, εἰς ἀπαλλαγὴν παντὸς πάθους καὶ πάσης νόσου» 89. Στοὺς κώδικες τοῦ 86 P. Rodopoulos, The Sacrametary of Serapion, Thessaloniki 1967, σ Ὅ.π., σ L Eucologio Barberini gr. 336, ὅ.π., φ. 118v, σ. 139 πρβλ. καί Ἀθηνῶν κώδικες 665, 713, 2047 καί Πάτμου L Eucologio Barberini gr. 336, ὅ.π., φ. 224r, σ

20 20 Σινᾶ 921, 982 καὶ 987 καταχωρίζεται εὐχὴ μὲ τίτλο: «εὐχὴ ἐπὶ ὕδατος ἀρρώστου καὶ φυλακῆς οἴκου». Αὐτὴ ἡ εὐχὴ ἔχει τὴ θεραπευτικὴ διατύπωση ὡς ἑξῆς: «ὥστε γενέσθαι τοῖς πίνουσιν ἐξ αὐτοῦ ἢ ἀπολουμένους εἰς παθῶν ἀπαλλαγήν, εἰς ἁμαρτημάτων ἄφεσιν, εἰς ἀπελατήριον παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, εἰς ἀπολύτρωσιν παντὸς κακοῦ, εἰς στηριγμὸν τῆς πίστεως, εἰς δικαιοσύνην, εἰς ἁγιασμόν» 90. Τέλος, στὴ μόνο στὰ χειρόγραφα σωζόμενη, πλέον, εὐχή: «Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος, ὁ ἐν Τριάδι ἁγίᾳ προσκυνούμενος» 91, μετὰ τὸ θαυμάσιο εἰσαγωγικό της μέρος, τὸ θεραπευτικὸ αἴτημα διατυπώνεται ὡς ἑξῆς: «καὶ κατάπεμψον ἡμῖν τὴν σὴν εὐλογίαν καὶ τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν ἐπὶ τὸ ὕδωρ τοῦτο». Στὴν ἴδια εὐχὴ ὑπάρχει ἡ σύνδεση βαπτίσματος καὶ θεραπείας, ὅπως: «ὁ τὸ λουτρὸν τῆς παλιγγενεσίας τῷ γένει ἡμῶν δωρησάμενος πρὸς ἀπόνιψιν τῶν τῆς ἁμαρτίας μολυσμῶν καὶ ἀνάκτησιν τῶν ἐπισυμβαινόντων ἡμῖν παντοίων ἀρρωστημάτων» 92. Στὴν εὐχὴ τῆς κεφαλοκλισίας «Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου», κοινὴ σήμερα στὶς δύο ἀκολουθίες τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ποὺ κατακλείει ὡς συνήθως τὶς βυζαντινὲς ἀκολουθίες μποροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε τὸ θεραπευτικὸ αἴτημα στὴν ἔκφραση: «καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, ἐμπλησθῆναι τοῦ ἁγιασμοῦ σου, διὰ τῆς τοῦ ὕδατος τούτου μεταλήψεως καὶ ραντισμοῦ καὶ -ἀκόμη καθαρότεραγενέσθω ἡμῖν, Κύριε, εἰς ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώματος». Μετὰ τὸν ἐμβαπτισμὸ τοῦ σταυροῦ καὶ στὶς δύο ἀκολουθίες καὶ τὴν ψαλμωδία τοῦ ἀνάλογου κατὰ περίπτωση τροπαρίου, στὸ μικρὸ ἁγιασμὸ ψάλλονται τρία τροπάρια, τὸ πρῶτο ἀπὸ τὸν ἱερέα: «Τῶν σῶν δωρεῶν» καὶ τὰ δυὸ τροπάρια «Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες» καὶ «Νεῦσον παρακλήσεσι» ἀπὸ τὸ χορὸ τῶν ψαλτῶν, τὰ ὁποῖα σαφέστατα προβάλλουν τὸ αἴτημα τῆς θεραπείας. Ἐνῶ στὸ Μεγ. ἁγιασμὸ τὸ θεραπευτικὸ αἴτημα καλύπτεται ἀπὸ τὴ διαπιστωτικοῦ χαρακτήρα ἀκροτελεύτια ἔκφραση τοῦ ἰδιόμελου: «Ἀνυμνήσωμεν πιστοί τῆς περί ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας τό μέγεθος», τό ὁποῖο ψάλλεται τήν ὥρα τοῦ ραντισμοῦ τῶν πιστῶν μέ τό Μεγάλο ἁγιασμό καί τοῦ ἀσπασμοῦ τοῦ τιμίου σταυροῦ: «ἡ γὰρ χάρις τοῦ Πνεύματος, τοῖς πιστῶς ἀντλοῦσιν, ἀοράτως ἐπιδίδοται». Εἰς ἐπίρρωση τῶν ὡς ἄνω μπορεῖ νά ἀξιολογηθεῖ ὡς θεραπευτική διάσταση τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ ἡ παλαιά λειτουργική συνήθεια τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας νά προστίθεται στό ἔλαιον τῆς κανδήλας τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου καί ὕδωρ τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ 93. Ἔτσι ἔχουμε εὐθεῖα σύνδεση τῆς θεραπευτικῆς διάστασης τοῦ Μεγάλου ἁγιασμοῦ μέ τό κατ ἐξοχήν χριστιανικό μυστήριο τῆς ἰάσεως καί θεραπείας πού εἶναι τό εὐχέλαιο. Ὁ Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης ἐξετάζοντας συνδυαστικά τά πνευματικά ἀγαθά καί ἀποτελέσματα πού προκύπτουν γιά τόν ἄνθρωπο ἀπό τό ἱερό 90 Ἰ. Φουντούλη, ὅ.π., σ Βλ. Π. Τρεμπέλα, ὅ.π., σ Ὅ.π. 93 Σιναϊτικός κώδικας 973 (ιβ αἰ.), Dimitrievskij A., Opisanie Liturgitseskich Rukopisej, II, Hidesheim, σ. 100 Π. Σκαλτσῆ, Λειτουργικές Μελέτες, τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 486.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409.

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409. 1 Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ 1. Ὁρολογία καὶ περιεχόμενο Τὰ Μηναῖα εἶναι τὰ λειτουργικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα περιέχονται οἱ ἀκολουθίες (Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου) τῶν ἑορτῶν τοῦ ἀκίνητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!» 1 + ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία»

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ» «Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» - Δώρα Καρδαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Μακαριώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδόσεις Ουρανός είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ISBN 978-960-559-004-8

Οι Εκδόσεις Ουρανός είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ISBN 978-960-559-004-8 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Oδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέφανος Κισιώτης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρήστος Καρράς ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χα ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ἀπό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους,

Διαβάστε περισσότερα