Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006

2 -- ΠΕΡΙΛΗΨΗ -- Η αϖόδοση στο ϖοδόσφαιρο εξαρτάται αϖό ϖολλούς ϖαράγοντες οι κυριότεροι αϖό τους οϖοίους είναι τα στοιχεία ϖου αϖοτελούν τη φυσική κατάσταση. Ένα αϖό αυτά τα στοιχεία είναι η αερόβια αντοχή η οϖοία ϖαίζει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στην ανοχή στην κούραση αλλά και στην ταχύτερη αϖοκατάσταση µετά αϖό εϖιβάρυνση. Πολλές µελέτες είχαν ως στόχο τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας µέσω σχεδιασµένων ϖαρεµβατικών ϖροϖονητικών ϖρογραµµάτων. Οι µελέτες αυτές ϖραγµατοϖοίησαν εργαστηριακά τεστ ϖριν αλλά και µετά το ϖέρας του ϖροϖονητικού ϖρογράµµατος ϖαρατηρώντας τους δείκτες της αερόβια ικανότητας, δηλαδή τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου, το αναερόβιο κατώφλι και τη δροµική οικονοµία. Τα αϖοτελέσµατα των ερευνών έδειξαν ότι η ϖροϖόνηση µε διαλειµµατική µορφή, µέγιστη ένταση και ενεργητικά διαλείµµατα φαίνεται να είναι ένας αϖοτελεσµατικός τρόϖος για τη βελτίωση της αερόβιας αντοχής. Εϖίσης υϖάρχει µια τάση για εξειδίκευση ακόµα και στην ϖροϖόνηση αερόβιας αντοχής µε ϖολλούς συγγραφείς να ϖροτείνουν εξειδικευµένα ϖοδοσφαιρικά τεστ µε τη χρήση της µϖάλας. Με τον τρόϖο αυτό ϖαράλληλα µε την ϖροϖόνηση αντοχής ϖραγµατοϖοιείται εξάσκηση των τεχνικών και των τακτικών ικανοτήτων των ϖαικτών και η ϖροσθήκη αγωνιστικών κινήσεων ϖροσφέρει κίνητρο για µεγαλύτερη αφοσίωση και ϖροσϖάθεια στην ϖροϖόνηση. Λέξεις κλειδιά: ϖοδόσφαιρο, αντοχή, αερόβια ικανότητα, αξιολόγηση, δοκιµασία. Key words: soccer, endurance, aerobic capacity, evaluation, test. 2

3 -- EΙΣΑΓΩΓΗ -- Το ϖοδόσφαιρο είναι ίσως το δηµοφιλέστερο άθληµα στο κόσµο, µε συµµετοχή 120 ϖερίϖου εκατοµµυρίων εϖίσηµα εγγεγραµµένων ϖαικτών (Ekblom, 1986). Ο συναγωνισµός σε ένα υψηλό εϖίϖεδο αϖαιτεί τη βελτιστοϖοίηση της αθλητικής αϖόδοσης η οϖοία στο ϖοδόσφαιρο είναι συνάρτηση ϖολλών ϖαραγόντων. Οι κυριότεροι αϖό τους οϖοίους είναι η τεχνική (ικανότητες συντονισµού, κινητικές δεξιότητες), η τακτική (γνωστικές ικανότητες), οι ψυχικές ικανότητες και τέλος η φυσική κατάσταση η οϖοία ϖεριλαµβάνει τις ικανότητες της δύναµης, της αντοχής, της ταχύτητας και της κινητικότητας (Weineck, 1997). Αντοχή είναι η ικανότητα να αντιστέκεται κανείς σωµατικά και ψυχικά για µέγιστο δυνατό χρόνο σε µια αθλητική εϖιβάρυνση και να ολοκληρώνει την αϖοκατάσταση µετά αϖό αθλητικές εϖιβαρύνσεις στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα (Grosser & Starischka, 2000). Σύµφωνα µε τον ϖαραϖάνω ορισµό στο ϖοδόσφαιρο ο ϖαράγοντας της αντοχής και ϖιο συγκεκριµένα της αερόβιας αντοχής, ϖαίζει ϖολύ σηµαντικό ρόλο αφού η βελτίωσή του εϖιτρέϖει στον αθλητή να έχει καλύτερη αϖόδοση (Metaxas et al., 2005). Eίναι γνωστό ότι η αερόβια ικανότητα εξαρτάται αϖό τρεις σηµαντικούς ϖαράγοντες: τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου, το αναερόβιο κατώφλι και τη δροµική οικονοµία (Howley, 1995). Οι αϖαιτήσεις του αθλήµατος, σύµφωνα µε ϖολλές µελέτες ϖου βασίστηκαν κυρίως στην ϖαρατήρηση των αγώνων µε τη χρήση βίντεο, εϖικεντρώνονται στην κάλυψη αϖοστάσεων αϖό 9 έως 12 km (Bangsbo, 1994), ανάλογα µε το εϖίϖεδο των ϖοδοσφαιριστών. Εϖίσης το συνολικό µήκος διαδροµών ϖου καλύφθηκαν αϖό τους ϖοδοσφαιριστές µε σϖρίντ κυµαίνεται µεταξύ 500 έως 3000 m, ενώ ο αριθµός αυτών των διαδροµών είναι 100 ανά αγώνα (Weineck, 1997). Εκτός αϖό το τρέξιµο, κι άλλες δραστηριότητες ϖου σχετίζονται µε το ϖαιχνίδι και αϖαιτούν την κατανάλωση ενέργειας όϖως το οδήγηµα της µϖάλας (ντρίϖλα), το τάκλιν και η κεφαλιά συµβάλλουν στις συνολικές αϖαιτήσεις για ενέργεια κάθε ϖαίκτη. Το ϖοδόσφαιρο είναι µια διαλειµµατική µορφή άσκησης, µε ϖεριόδους µεγάλης έντασης ϖου διακόϖτονται αϖό ϖεριόδους µικρότερης έντασης (Svensson & Drust, 2005), µε µέσο όρο 3

4 µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου διεθνούς εϖιϖέδου άνδρες ϖοδοσφαιριστές αϖό 55 έως 68 ml kg -1 min -1 (Hoff, 2005), µε συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος αϖό 3 έως 6 mmol 1-1 κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2005) και ενεργειακή δαϖάνη σε ένα ϖαιχνίδι MJ (Reilly & Thomas, 1979). Είναι σηµαντικό για τον ϖροϖονητή να γνωρίζει τις αϖαιτήσεις του αθλήµατος και να αϖοκοµίσει αντικειµενικές ϖληροφορίες για την φυσική ικανότητα αϖόδοσης των ϖαικτών ώστε να διασαφηνίσει τους βραχυϖρόθεσµους και µακροϖρόθεσµους στόχους της ϖροϖόνησης, να εξασφαλιστεί αντικειµενική ανατροφοδότηση και να εϖιδιωχθεί ϖαρακίνηση των ϖαικτών να ϖροϖονηθούν ϖερισσότερο (Svensson & Drust, 2005). Η ϖροϖόνηση αντοχής ϖραγµατοϖοιείται µε τέσσερις βασικές µεθόδους ϖου σύµφωνα µε τον Κέλλη (2004) είναι η µέθοδος διάρκειας, η εϖαναληϖτική µέθοδος, η αγωνιστική µέθοδος και η διαλειµµατική µέθοδος (interval). Κατά την εφαρµογή διαλειµµατικής µεθόδου εξαντλούνται τα αϖοθέµατα γλυκογόνου το οϖοίο έχει ως εϖακόλουθο το µεγάλο υϖεσυµψηφισµό, και τις έντονες εϖιδράσεις στο καρδιοκυκλοφοριακό σύστηµα, όσον αφορά στη βελτίωση της ικανότητας µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου. Έρευνες (Ηoff, 2005 Fox et al., 1979) έχουν δείξει ότι η έντονη διαλειµµατική µέθοδος έχει τα καλύτερα αϖοτελέσµατα, βελτιώνοντας τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου. Εϖίσης λόγω του αµειβόµενου διαλείµµατος της συγκεκριµένης µεθόδου ενδείκνυται για τη βελτίωση της ψυχοσωµατικής ανοχής στην κόϖωση και τέλος µϖορεί να εφαρµοστεί µε ϖολύ καλά αϖοτελέσµατα για τη βελτίωση της ειδικής αντοχής, εϖειδή η χαρακτηριστική εναλλαγή εϖιβάρυνσης και (µερικής) ανάληψης µοιάζει µε τη µορφή της αγωνιστικής εϖιβάρυνσης ϖου υφίσταται ο ϖοδοσφαιριστής. Η µέθοδος αυτή, η οϖοία έχει τόσες οµοιότητες µε την αγωνιστική εϖιβάρυνση, αν ενσωµατωθεί ϖλήρως στην ϖοδοσφαιρική ϖρακτική, ϖροσφέρεται τέλεια για κάθε ϖροϖόνηση µε στόχο τη φυσική κατάσταση και την τεχνική ή τη φυσική κατάσταση και την τακτική (Weineck, 1997). Αναϖόσϖαστο κοµµάτι της καθοδήγησης και της ρύθµισης της ϖροϖονητικής διαδικασίας είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αθλητών µε σκοϖό την εϖίτευξη της ιδανικής αϖόδοσης 4

5 εϖίδοσης (Κέλλης, 2004). Τέτοιες ϖληροφορίες µϖορούν να αϖοκτηθούν µε τη χρήση τεστ, τα οϖοία µετρούν την ικανότητα αϖόδοσης. Η ευνοϊκότερη δυνατή βελτίωση της αϖόδοσης δεν είναι µια ευθεία διαδικασία, αλλά ένα συνεχώς εϖαναλαµβανόµενο τριϖλό βήµα ϖου αϖαρτίζεται αϖό διάγνωση, ανάλυση και καθοδήγηση (Grosser, Neumaier, 1996). Τόσο για τη διάγνωση της αγωνιστικής αϖόδοσης στην αντοχή, όσο εϖίσης και για τον έλεγχο της ϖροϖόνησης χρησιµοϖοιούνται γενικά ϖρακτικές αθλητικές µέθοδοι και εϖιστηµονικά αθλητικά (αθλητιατρικά) εργαστηριακά τεστ και τεστ αγωνιστικού χώρου (ϖεδίου) (Zintl, 1993). Κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών για την αντοχή αλλά και γενικότερα για τη φυσική κατάσταση, θα ϖρέϖει καταρχήν να ϖροσεχθούν τα αντίστοιχα κριτήρια ϖοιότητας και στη συνέχεια τα στοιχεία ϖου αφορούν στην ϖρακτική εφαρµογή τους (ϖρακτικότητα, οργανωτικές ανάγκες, οικονοµικές δαϖάνες) (Weineck, 1997). Όσον αφορά τα τεστ ϖεδίου διακρίνουµε τα αϖλά δροµικά τεστ (test Cooper (12 min), τρέξιµο για 1 km, 3km, 5 km) τα οϖοία ϖαρουσιάζουν ϖροβλήµατα όσον αφορά το στοιχείο της εγκυρότητας, δηλαδή αν το τεστ µετρά ϖραγµατικά αυτό ϖου ϖρέϖει να ελεγχθεί. Εϖειδή η εντολή είναι να καλυφθεί µε µέγιστη ταχύτητα ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή µια καθορισµένη αϖόσταση, ελέγχεται λόγω της υψηλής εϖιβάρυνσης όχι αϖοκλειστικά η αερόβια αντοχή αλλά µια σύνθετη µορφή αϖό αναερόβια και αερόβια αντοχή (όσο µικρότερη η διαδροµή τόσο µεγαλύτερο το ϖοσοστό συµµετοχής τους αναερόβιου γαλακτικού µηχανισµού στην ϖαραγωγή ενέργειας). Εκτός αϖό τα αϖλά δροµικά τεστ υϖάρχουν και τα δροµικά τεστ µε τη µέτρηση της καρδιακής συχνότητας (µε ηλεκτρονικά όργανα) τα οϖοία είναι ϖολύ αξιόϖιστα αφού διαϖιστώνεται ο βαθµός της εϖιβάρυνσης της άσκησης. Τέλος τα τεστ ϖεδίου ϖεριλαµβάνουν και τα τεστ για την ειδική αντοχή του ϖοδοσφαιριστή τα οϖοία θεωρούνται εγκυρότερα των υϖολοίϖων αφού έχουν υψηλή εξειδίκευση στο ϖοδόσφαιρο. Μερικές αϖό αυτές τις δοκιµασίες ϖου έχουν ϖροταθεί κατά καιρούς είναι: τεστ ειδικής αντοχής (ΤΕΑ) των Stiehler, Konzag, Dobler (1988), ειδικό ϖοδοσφαιρικό τεστ αντοχής Bielefeld (Binz, 1985), το ϖοδοσφαιρικό τεστ αντοχής Giessener 5

6 (Krummelbein, 1989), η δοκιµασία ϖολλαϖλών βαθµίδων (20m) των Leger και Lambert (1982) (Impellizzeri, Rampinini & Marcora, 2005). Ένα ακόµα τεστ ϖεριλαµβάνει τη µέτρηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίµα. Η µέτρηση αυτή ϖαρά τις ϖολλές δυσκολίες κατά την εκτίµηση, τα ϖιθανά λάθη και την αβεβαιότητα, εϖιτρέϖει την αρκετά ακριβή αξιολόγηση της αντοχής τη δεδοµένη στιγµή. Τα εργαστηριακά τεστ ϖεριλαµβάνουν δοκιµασία στο δαϖεδοεργόµετρο, κατά την οϖοία µετράται η καλυφθείσα αϖόσταση, ο σφυγµός εϖιβάρυνσης, το άθροισµα του σφυγµού ανάληψης και η συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίµα, ο καθορισµός της ικανότητας µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου, η οϖοία αϖοτελεί κριτήριο για τη µέγιστη αερόβια ικανότητα. Τέλος το τεστ στο εργοϖοδήλατο του οϖοίου η χρήση έχει αρχίσει και µειώνεται, για δοκιµασίες ϖοδοσφαιριστών, λόγω της γενικής τάσης για όσο το δυνατόν εξειδικευµένα τεστ στο κάθε άθληµα (Weineck, 1997). Σκοϖός της ανασκόϖησης (review) αυτής είναι να ϖαρουσιάσει τα αϖοτελέσµατα και τα συµϖεράσµατα µελετών ϖου ασχολήθηκαν µε την αξιολόγηση, µέσω της διαλειµµατικής µεθόδου, της αερόβιας αντοχής σε ϖοδοσφαιριστές. -- ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ -- Οι Chamari, Hachana, Kaouech, Jeddi, Moussa-Chamari και Wisloff (2005) στην έρευνα τους χρησιµοϖοίησαν 18 εϖίλεκτους ϖοδοσφαιριστές µε µέσο όρο ηλικίας 14 χρονών (± 0.4 yr), µε σκοϖό να µετρηθεί εργαστηριακά η µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου και να αξιολογηθεί η σχέση της µε την αερόβια ικανότητα αϖόδοσης σε ένα εξειδικευµένο ϖοδοσφαιρικό τεστ στο γήϖεδο (Hoff test) το οϖοίο ϖροτάθηκε για ϖρώτη φορά αϖό τους Hoff et al. (2002). Το ϖρόγραµµα ϖεριλάµβανε αρχική και τελική µέτρηση κατά τις οϖοίες µετρήθηκαν εργαστηριακά η µέγιστη καρδιακή συχνότητα, η µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου, η δροµική οικονοµία και η αϖόσταση ϖου καλύφθηκε στο Hoff test (σχήµα 1). 6

7 Σχήµα 1. Hoff test: Μια εξειδικευµένη διαδροµή ϖοδοσφαίρου για διαλειµµατική άσκηση υψηλής έντασης και δοκιµασία για τον ϖροσδιορισµό της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου. Το ϖροϖονητικό ϖρωτόκολλο ϖεριλάµβανε δυο ϖροϖονήσεις τη βδοµάδα (Τρίτη και Τετάρτη) για τη βελτίωση της αντοχής. Η ϖροϖόνηση της Τρίτης ϖεριείχε διαλειµµατική µορφή άσκησης (4x4 min) στο Hoff test µε ένταση 90-95% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας και ενεργητικό διάλειµµα 3 min (60-70% της ΜΚΣ). Την Τετάρτη η ϖροϖόνηση ϖεριλάµβανε ϖαιχνίδι 4 vs. 4 σε ϖεριορισµένο χώρο (20τµ) µε την ίδια διαλειµµατική µορφή όϖως και η ϖροϖόνηση της Τρίτης (4x4 min στο 90-95% της ΜΚΣ και ενεργητικό διάλειµµα 3 min 60-70% της ΜΚΣ). Η µέτρηση της καρδιακής συχνότητα ώστε να γίνει καθοδήγηση των ϖαικτών έγινε µε Polar. Το ϖροϖονητικό ϖρόγραµµα ακολουθήθηκε ϖαράλληλα µε την κανονική ϖροϖόνηση της οµάδας τους και είχε συνολική διάρκεια 8 εβδοµάδες. Βρέθηκε ότι µετά το ϖαρεµβατικό ϖρόγραµµα των 8 εβδοµάδων οι ϖαίκτες βελτίωσαν τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου κατά 12% (p<0.01), τη δροµική οικονοµία κατά 10% (p<0.01) και την αϖόσταση ϖου καλύφθηκε στο Hoff test κατά 9.6% (p<0.01). 7

8 Τα αϖοτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η διαλειµµατική ϖροϖόνηση µε υψηλή ένταση και ενεργητικό διάλειµµα, µε συχνότητα 2 φορές τη βδοµάδα, βελτιώνει την αερόβια ικανότητα. Εϖίσης η αϖόδοση στο Hoff test έχει υψηλή συσχέτιση µε την εργαστηριακή µέτρηση της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου και ότι η βελτίωση της VO 2max είχε αντίκτυϖο στην αϖόδοση στο Hoff test. Οι McMillan, Helgerud, Macdonald και Hoff (2005) ϖραγµατοϖοίησαν ένα ϖαρεµβατικό ϖρόγραµµα µε σκοϖό να ϖαρατηρηθούν οι φυσιολογικές ϖροσαρµογές σε νεαρούς εϖίλεκτους ϖοδοσφαιριστές (16.9 ±0.4 yr). Η ϖροϖονητική ϖαρέµβαση είχε διάρκεια δέκα εβδοµάδες και ϖεριελάµβανε δυο φορές τη βδοµάδα διαλειµµατική ϖροϖόνηση υψηλής έντασης η οϖοία γινόταν ϖαράλληλα µε την κανονική ϖροϖόνηση ϖοδοσφαίρου. Πιο συγκεκριµένα κάθε ϖροϖονητική µονάδα αϖοτελείτο αϖό τέσσερα σετ ϖου το κάθε ένα είχε διάρκεια 4 min µε ένταση 90-95% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας ενώ τα διαλείµµατα διαρκούσαν τρία λεϖτά µε ενεργητική αϖοκατάσταση (jogging) στο 70% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας. Η οµάδα ελέγχου έκανε µόνο την ϖοδοσφαιρική ϖροϖόνηση ϖου ακολουθούσε και η ϖειραµατική οµάδα. Για τον έλεγχο της εϖίδρασης του ϖρογράµµατος οι µελετητές διεξήγαγαν εργαστηριακά τεστ ϖριν και µετά την εφαρµογή του, τα οϖοία ήταν τα ϖαρακάτω: squat jump (SJ), counter movement jump (CMJ), RFD, 1RM test, treadmill τεστ για τον ϖροσδιορισµό της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου (VΟ2max ) και της δροµικής οικονοµίας (CR). Μετά την εφαρµογή του ϖροϖονητικού ϖρωτοκόλλου υϖήρξε στατιστικά σηµαντική βελτίωση της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου κατά 9% (p<0.001), της αϖόδοσης στο squat jump και στο counter movement jump height (p<0.05) και στατιστικά σηµαντική µείωση της µέσης καρδιακής συχνότητας (p<0.05). Αντίθετα δεν ϖαρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη µάζα σώµατος, τη δροµική οικονοµία και στα σϖριντ 10 µέτρων (ϖίνακας 1). 8

9 Πίνακας 1. Αϖοτελέσµατα εργαστηριακών µετρήσεων ϖριν και µετά το ϖαρεµβατικό ϖρόγραµµα. Τα αϖοτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι διαλειµµατική ϖροϖόνηση υψηλής έντασης σε ένα ειδικά σχεδιασµένο ϖοδοσφαιρικό τεστ ϖαράλληλα µε την ϖοδοσφαιρική ϖροϖόνηση µϖορεί να βελτιώσει τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου των ϖαικτών, µε εϖίδραση κάθε ϖροϖονητικής µονάδας ϖερίϖου 0.5% στη βελτίωση αυτή. Τέλος δεν ϖαρουσιάστηκε αρνητική εϖίδραση στην αϖόδοση της δύναµης, της αλτικότητας και της ταχύτητας. Οι Dupont, Akapko και Berthoin (2004) µε σκοϖό να βελτιώσουν την αερόβια ικανότητα των ϖαικτών (n=22) (20.2 ± 0.7 yr) αλλά και γενικότερα την αϖόδοση της οµάδας σε ϖαιχνίδια ϖοδοσφαίρου εφάρµοσαν ένα ϖρωτόκολλο διαλειµµατικής άσκησης υψηλής έντασης διάρκειας 10 εβδοµάδων. Πιο συγκεκριµένα η συνολική διάρκεια του ϖρογράµµατος ήταν 20 εβδοµάδες χωρισµένη σε ϖερίοδο ελέγχου (10 εβδοµάδες) η οϖοία ϖεριελάµβανε ασκήσεις τεχνικής, τακτικής, ϖαιχνίδια και αγώνες και ϖειραµατική ϖερίοδο (10 εβδοµάδες) κατά την οϖοία οι ϖαίκτες ακολούθησαν ϖαρόµοια ϖροϖόνηση αλλά µε την ϖροσθήκη δυο ϖροϖονήσεων ανά βδοµάδα υψηλής έντασης και διαλειµµατικής µορφής. Κατά την ϖρώτη 9

10 ϖροϖόνηση η ϖαίκτες εκτελούσαν σϖριντ 40 µέτρων µε 30 sec ϖαθητικό διάλειµµα ενώ τη δεύτερη (48 ώρες µετά) εκτελούσαν δυο σειρές αϖό δρόµους των 15 λεϖτών στο 120% της µέγιστης αερόβιας ταχύτητας (MAS, maximal aerobic speed) µε διάλειµµα 15 sec. Ο έλεγχος της αερόβιας ικανότητας έγινε µε την εφαρµογή τριών µετρήσεων, ϖριν την ϖερίοδο ελέγχου, µετά την ϖερίοδο ελέγχου και µετά την ϖειραµατική ϖερίοδο. Οι εργαστηριακές µετρήσεις αφορούσαν τη µέτρηση της µέγιστης καρδιακής συχνότητας, της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου, της µέγιστης αερόβιας ταχύτητας και τεστ σϖριντ 40 m. Η αϖόδοση της οµάδας µετρήθηκε αϖό το ϖοσοστό νικών στους αγώνες ϖρωταθλήµατος. Τα αϖοτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντική βελτίωση µεταξύ των τιµών της µέγιστης αερόβιας ταχύτητας (+ 8.1 ± 3.1%; p<0.001) και του τεστ 40 m (- 3.5 ± 1.5%; p<0.001) µετά την εφαρµογή του ϖροϖονητικού ϖρωτοκόλλου. Οι υϖόλοιϖες µεταβλητές ϖου µετρήθηκαν δεν ϖαρουσίασαν στατιστικά σηµαντική διαφορά. Τέλος κατά την ϖερίοδο ελέγχου η οµάδα νίκησε το 33.3% των αγώνων της, ενώ κατά τη διάρκεια της ϖειραµατικής ϖεριόδου το 77.8% (ϖίνακας 2). Πίνακας 2. Εϖίδραση ϖροϖονητικού ϖρογράµµατος στη σωµατική µάζα (kg), σωµατικό λίϖος (%), τρέξιµο σϖριντ (t 40m), µέγιστη αερόβια ταχύτητα (MAS) και µέγιστη καρδιακή συχνότητα (HRmax). Η εφαρµογή διαλειµµατικής άσκησης υψηλής έντασης και εϖαναληϖτική µέθοδος στα σϖριντ αϖοδείχθηκε αϖοτελεσµατικός τρόϖος αύξησης της µέγιστης αερόβιας ταχύτητας. Αν και η µια εϖανάληψη µιας 10

11 τέτοιου είδους άσκησης ϖραγµατοϖοιείται κυρίως µε τη συνεισφορά της αναερόβιας ϖαραγωγής ενέργειας, η συµµετοχή του αερόβιου µηχανισµού έχει δείξει να αυξάνεται όταν ϖραγµατοϖοιούνται ϖερισσότερες εϖαναλήψεις µε µικρά διαλείµµατα. Τα αϖοτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ασκήσεις διαλειµµατικής µορφής µε υψηλή ένταση και σειρές σϖριντ µε µικρό διάλειµµα είναι αϖοτελεσµατικά ώστε να βελτιωθεί η αερόβια ικανότητα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής ϖεριόδου. Οι Hoff, Wisloff, Engen, Kemi και Helgerud (2002), ϖραγµατοϖοίησαν µια µελέτη για να διαϖιστώσουν αν το οδήγηµα της µϖάλας και το ϖαιχνίδι σε µικρά σε γκρουϖ µε καθορισµένη ένταση είναι κατάλληλες δραστηριότητες για διαλειµµατική άσκηση. Εϖίσης εξετάστηκε εάν η καρδιακή συχνότητα είναι έγκυρος δείκτης µέτρησης σε ϖοδοσφαιρικά εξειδικευµένα ϖαιχνίδια. Πιο συγκεκριµένα έγιναν µετρήσεις σε Νορβηγούς ϖοδοσφαιριστές (22.2 ± 3.3 yr) (n=6) της ϖρώτης κατηγορίας για τον ϖροσδιορισµό της µέγιστης καρδιακής συχνότητας (f cmax), της ϖρόσληψης οξυγόνου (VO 2), του ϖνευµονικού αερισµού (VE), του αναϖνευστικού ϖηλίκου (R) και της αναϖνευστικής συχνότητας (fb) oι οϖοίες εϖαναλήφθηκαν σε τρεις διαφορετικές ϖεριϖτώσεις: στο εργαστηριακό τεστ (treadmill), στο τεστ οδηγήµατος της µϖάλας (σχήµα 1) και στο ϖοδοσφαιρικό ϖαιχνίδι 5 vs. 5 (σχήµα 2). 11

12 Σχήµα 2. Το γήϖεδο και οι διαστάσεις του, όϖου ϖραγµατοϖοιήθηκε το εξειδικευµένο ϖοδοσφαιρικό τεστ 5 vs. 5. Τα αϖοτελέσµατα έδειξαν ότι η σχέση της ϖρόσληψης οξυγόνου και της καρδιακής συχνότητας είτε στις ϖοδοσφαιρικές δοκιµασίες είτε στο εργαστηριακό τεστ δεν ϖαρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Η καρδιακή συχνότητα ήταν µεγαλύτερη στο τεστ οδηγήµατος της µϖάλας σε σχέση µε το ϖοδοσφαιρικό ϖαιχνίδι (p<0.05). Συµϖερασµατικά η διαλειµµατική ϖροϖόνηση αερόβιας αντοχής µεγάλης έντασης µϖορεί να ϖραγµατοϖοιηθεί µε ϖιο εξειδικευµένο ϖοδοσφαιρικά τρόϖο ϖαρά µε το τρέξιµο. Οι συγγραφείς ϖροτείνουν δυο ειδικά ϖοδοσφαιρικά τεστ τα οϖοία µϖορούν να ϖαράγουν την αϖαιτούµενη ένταση ώστε να ϖροϖονηθεί η αερόβια αντοχή. Εϖίσης η καρδιακή συχνότητα αϖοδείχθηκε να είναι ένας έγκυρος και αξιόϖιστος δείκτης της ϖρόσληψης οξυγόνου σε ϖοδοσφαιρικά ϖαιχνίδια µε µικρά γκρουϖ και σε δοκιµασία οδηγήµατος της µϖάλας. Oι Helgerud, Engen, Wisloff και Hoff (2001), διεξήγαγαν ένα ϖαρεµβατικό ϖρόγραµµα µε ϖαίκτες εϖίλεκτης ϖαιδικής (18.1 ± 0.8 yr) οµάδας ϖοδοσφαίρου µε ϖροϖονητική ηλικία τουλάχιστον 8 χρόνια. Χρησιµοϖοίησαν ένα διαλειµµατικό ϖρωτόκολλο άσκησης το οϖοίο ϖεριελάµβανε τέσσερις εϖαναλήψεις αϖό 4 min τρέξιµο µε ένταση στο 90-95% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας και µε ενεργητικό διάλειµµα 3 min κατά το οϖοίο εκτελούσαν jogging µε ένταση 50-60% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας. Το ϖροϖονητικό ϖρόγραµµα ακολουθήθηκε ϖαράλληλα µε την κανονική ϖροϖόνηση των οµάδων τους µε συχνότητα 2 φορές τη βδοµάδα και συνολική διάρκεια 8 εβδοµάδων. Πραγµατοϖοιήθηκαν εργαστηριακά τεστ (vertical jump height, τεστ δύναµης (1RM), τεστ ταχύτητας σουτ (κλωτσίµατος), ϖροσδιορισµός VO 2max και γαλακτικού κατωφλιού (treadmill test)) και τεστ ϖεδίου (40m σϖριντ, βιντεοανάλυση αγώνα, µέτρηση καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια του αγώνα). 12

13 Τα αϖοτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η ϖειραµατική οµάδα αύξησε κατά 10.8% (p<0.05) την µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου και το κατώφλι του γαλακτικού οξέος βελτιώθηκε κατά 16% (p<0.05) µετά την εφαρµογή του ϖρογράµµατος. Η εφαρµογή της µεθόδου της βιντεοανάλυσης έδειξε ότι η ϖειραµατική συνθήκη αύξησε την αϖόσταση του διανύθηκε στο ϖαιχνίδι κατά 20% (p<0.01), τον αριθµό των σϖριντ κατά 100% (p<0.001) και είχε 24% (p<0.05) ϖερισσότερες εϖαφές µε τη µϖάλα. Εϖίσης αυξήθηκε ο µέσος όρος της % της µέγιστης καρδιακής συχνότητας κατά το δεύτερο ηµίχρονο αλλά και για όλο το ϖαιχνίδι (p<0.05). Συµϖερασµατικά οι ερευνητές κατέληξαν ότι η ιδανική ϖροϖόνηση αντοχής στο ϖοδόσφαιρο ϖρέϖει να διεξάγεται µε τη χρήση της µϖάλας αφού είναι ϖιθανόν οι ϖαίκτες να βελτιώσουν τις τεχνικές και τις τακτικές τους ικανότητες. Εϖίσης η χρήση της µϖάλας σε µια ϖροϖόνηση εξειδικευµένη στο άθληµα του ϖοδοσφαίρου µϖορεί να δώσει ένα εϖιϖλέον κίνητρο για άσκηση στους ϖαίκτες. Στην ϖαρούσα µελέτη η βελτίωση της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου οδήγησε σε βελτιωµένη αϖόδοση στο ϖοδόσφαιρο τεκµηριωµένη αϖό τη συνολικά διανυόµενη αϖόσταση, το εϖίϖεδο της ένταση, τον αριθµό των σϖριντ και τις εϖαφές µε τη µϖάλα κατά τη διάρκεια ϖοδοσφαιρικού αγώνα. -- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -- Η αερόβια αντοχή είναι ένας σηµαντικός ϖαράγοντες για τους ϖοδοσφαιριστές (Helgerud et al., 2001). Η βελτίωση της γενικής αερόβιας αντοχής (µέτρια αερόβια ικανότητα) είναι αϖαραίτητη στους ϖαίκτες ϖοδοσφαίρου και εϖιτυγχάνεται συνήθως µέσω της µεθόδου διάρκειας. Η ϖροϖόνηση αυτής της µορφής της αντοχής είναι σηµαντική γιατί εϖιτυγχάνεται η γενική φυσική κατάσταση, εϖιταχύνονται οι διαδικασίες αϖοκατάστασης, αυξάνεται η ικανότητα αντοχής των εϖιβαρύνσεων, εϖίτευξη υϖοδοµής (βάσης) για την εξάσκηση των υϖολοίϖων ικανοτήτων φυσικής 13

14 κατάστασης και τεχνικών δεξιοτήτων και τέλος αύξηση της ανοχής σε ψυχικές εϖιβαρύνσεις (Κέλλης, 2004). Η ειδική ϖροϖόνηση αντοχής για ϖαίκτες του ϖοδοσφαίρου µϖορεί και ϖρέϖει να εφαρµόζεται µε τη χρήση της µϖάλας. Εκτός των µειονεκτηµάτων των εργαστηριακών µετρήσεων ότι η ϖραγµατοϖοίησή τους έχει µεγάλο κόστος και δεν είναι ϖρακτικές για ϖολυϖληθή γκρουϖ αθλητών (Labsy, Collomp, Frey, De Ceaurriz, 2004), oι ϖαίκτες µε την εξειδικευµένη ϖροϖόνηση µϖορούν να αναϖτύξουν ϖαράλληλα τεχνικές και τακτικές ικανότητες ϖαρόµοιες µε εκείνες ϖου εµφανίζονται σε έναν αγώνα ϖοδοσφαίρου. Εϖίσης η χρήση της µϖάλας σε ασκήσεις αυξάνει την ϖαρακίνηση των ϖαικτών για ενεργητικότερη συµµετοχή στην ϖροϖόνηση. Παρόλα αυτά η ένταση της ϖροϖόνησης συνήθως µειώνεται όταν ϖολλά τεχνικά και τακτικά στοιχεία εµϖλέκονται (Hoff & Helgerud, 2004). Η συµβουλή για τη βελτίωση της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου και γενικότερα της αερόβιας ικανότητας, βασίζεται στη θεωρία και στις αϖοδείξεις της ϖράξης για τη χρήση διαλειµµατικής ϖροϖόνησης µε µέγιστη ένταση (<90% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας ) ϖαρεµβάλλοντας µέτριας έντασης άσκηση (70% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας). Ο συνδυασµός των ϖαραϖάνω, δηλαδή εξειδικευµένες ϖοδοσφαιρικά ασκήσεις µε διαλειµµατική µορφή φαίνεται να είναι ένας αϖοτελεσµατικός τρόϖος για τη βελτίωση της αερόβιας αντοχής µε ϖαράλληλα εξάσκηση των τεχνικών και τακτικών ικανοτήτων των ϖαικτών. 14

15 Έρευνα είγµα Μέθοδος Συµϖέρασµα βελτίωση VO2max Νορβηγοί εϖίλεκτοι, 18.1 ± 0.8 yr (10.8%) και αϖόδοσης (n=9) στο ϖαιχνίδι Helgerud et al Chamari et al Dupont et al Hoff et al McMillan et al Τυνήσιοι εϖίλεκτοι, 14 ± 0.4 yr (n=18) Γαλλική οµάδα εθνικής κατηγορίας, 20.2 ± 0.7 yr (n=22) Νορβηγοί 1 ης κατηγορίας, 22.2 ± 3.3 yr (n=6) Σκωτσέζοι εϖίλεκτοι 16.9 ± 0.4 yr (n=16) διαλειµµατική άσκησης 4x4 min 90-95% ΜΚΣ (8 βδοµ. 2/βδοµ.) διαλειµµατική άσκησης 4x4 min 90-95% ΜΚΣ (8 βδοµ. 2/βδοµ.) διαλειµµατική άσκηση 120% (MAS) και σειρές σϖριντ µε µικρό διάλειµµα (10 βδοµ. 2/βδοµ.) εργαστ. µέτρηση διαλειµµατική ασκ. 2x4 min 90-95% MΚΣ Hoff test & 5 vs. 5 διαλειµµατική άσκησης 4x4 min 90-95% ΜΚΣ (10 βδοµ. 2/βδοµ.) βελτίωση VO2max (12%) και δροµικής οικονοµίας (10%) βελτίωση αερόβιας ικανότητας (MAS) και αϖόδοσης οµάδας τα τεστ ϖεδίου µϖορούν να µετρήσουν και να ϖροϖονήσουν την αερόβια ικανότητα αξιόϖιστα βελτίωση VO 2max (9% ) χωρίς αρνητική εϖίδραση στη δύναµη, στην αλτικότητα και της ταχύτητα Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός ϖίνακας εργασιών σε σχέση µε την ϖροϖόνηση αντοχής στο ϖοδόσφαιρο. 15

16 -- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -- Bangsbo, J. (1994). Προϖόνηση φυσικής κατάστασης. Mια εϖιστηµονική ϖροσέγγιση. Binz, C. (1985). Konditionstests fur das Fuβballspiel. Fuβballtraining 4/5: Αϖό Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Chamari, K., Hachana, Y., Kaouech, F., Jeddi, R., Moussa-Chamari, I., Wisloff, U. (2005). Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players. British Journal of Sports Medicine, 39(1): Dupont, G., Akapko, K., Berthoin, S. (2004). The effect of in-season, high intensity interval training in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 18(3), Ekblom, Β. (1986). Applied physiology of soccer. Sports Medicine, 3,

17 Fox, E.L. (1979). Sports physiology. W.B. Saunders, Philadelphia. Αϖό Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Grosser, M., Starischka, S. (2000). Προϖόνηση φυσικής κατάστασης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Grosser, M., Neumaier, A. (1996). Αξιολόγηση και καθοδήγηση της ϖροϖόνησης. Τεστ αξιολόγησης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Ηelgerud, J., Engen, L., Wisloff, U., Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 33 (11): Hoff, J. (2005). Training and testing physical capacities for elite soccer players. Journal of Sports Sciences, 23(6): Hoff, J., Ηelgerud, J. (2004). Endurance and strength training for soccer players. Sports Medicine, 34 (3): Hoff, J., Wisloff, U., Engen, LC., Kemi, O., Helgerud, J. (2002). Soccer specific aerobic endurance training. British Journal of Sports Medicine, 36: Impellizzeri, F., Rampinini E., Marcora, S. (2005). Physiological assessment of aerobic training in soccer. Journal of Sports Sciences, 23(6): Krummelbein, U., Buhl, C., Cai, D., Nowacki, P. (1989). Neue methode und Ergebnisse der sportartspezifischen Leistungsdiagnostik im Fuβball. In Sport Rettung oder Risiko fur die Gesundheit? S Boning, D., et al. (Hrsg.). Deutscher Artze-Verlag. Koln. Αϖό Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. 17

18 Labsy, Ζ., Collomp, Κ., Frey, Α., De Ceaurriz, J. (2004). Assessment of maximal aerobic velocity in soccer players by means of an adapted Probst field test. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 44 (4): McMillan, K., Helgerud, J., Grant, SJ., Newell, J., Wilson, J., Macdonald, R., Hoff, J. (2005). Lactate threshold responses to a season of professional British youth soccer. British Journal of Sports Medicine, 39(7): McMillan, K., Helgerud, J., Macdonald, R., Hoff, J. (2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. British Journal of Sports Medicine, 39: Metaxas, T., Koutlianos, N., Kouidi, E., Deligiannis, A. (2005). Comparative study of field and laboratory tests for the evaluation of aerobic capacity in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(1): Mohr, M., Krustrup, P., Bangsbo, J. (2005). Fatigue in soccer: A brief review. Journal of Sports Sciences, 23(6): Reilly, T., Thomas, V. (1979). Estimated daily energy expeditures of professional association footballers. Ergonomics, 22, Αϖό Reilly, T. (2005). An ergonomics model of soccer training process. Journal of Sports Sciences, 23(6): Stiehler, G., Konzag, I., Dobler, H. (1988). Sportspiele. Sportverlag. Berlin Αϖό Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Svensson, Μ., Drust, Β. (2005). Testing soccer players. Journal of Sports Sciences, 23(6):

19 Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Zintl, F. (1993). Προϖόνηση αντοχής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Κέλλης, Σ. (2004). Προϖονητική. Σηµειώσεις αϖό τις ϖαραδόσεις του µαθήµατος. Θεσσαλονίκη: Υϖηρεσία ηµοσιευµάτων ΑΠΘ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -- Chamari, K., Hachana, Y., Kaouech, F., Jeddi, R., Moussa-Chamari, I., Wisloff, U. (2005). Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players. British Journal of Sports Medicine, 39(1): McMillan, K., Helgerud, J., Macdonald, R., Hoff, J. (2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. British Journal of Sports Medicine, 39: Dupont, G., Akapko, K., Berthoin, S. (2004). The effect of in-season, high intensity interval training in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 18(3), Hoff, J., Wisloff, U., Engen, LC., Kemi, O., Helgerud, J. (2002). Soccer specific aerobic endurance training. British Journal of Sports Medicine, 36:

20 Ηelgerud, J., Engen, L., Wisloff, U., Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 33 (11):

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικά με τον όρο αντοχή εννοούμε την φυσική (σωματική) και ψυχική ανθεκτικότητα του παίκτη στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης διάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Στέλιος Πούλος M.Sc., A.C.S.M., UEFA A Και όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ανάπτυξη της αντοχής στο ποδόσφαιρο Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικά ερωτήματα και προβληματισμοί για το σχεδιασμό προπόνησης αντοχής Είναι η αντοχή σημαντική για το ποδόσφαιρο; Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή. Γρίβας Γεράσιμος

Αντοχή. Γρίβας Γεράσιμος Αντοχή Γρίβας Γεράσιμος Αντοχή είναι η ικανότητα: α. αντίστασης στην κόπωση και β. γρήγορης ανάληψης. Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από: Ø Τη σωματική, πνευματική και ψυχική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Χρήστος Θ. Θανασάς. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT. www.orthosurgeon.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Χρήστος Θ. Θανασάς. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT. www.orthosurgeon. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Χρήστος Θ. Θανασάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT www.orthosurgeon.gr Εισαγωγή-Φυσικές απαιτήσεις Οι ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Ταχύτητα είναι η ικανότητα του παίκτη να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: EΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αλληλεπίδραση μεταξύ Τεχνικής, Φυσικής κατάστασης και Τακτικής Οι διάφορες κινήσεις τεχνικής, οι φυσικές ικανότητες και οι τακτικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Θωμάς Μεταξάς, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον αγωνιστικό αθλητισμό (δύναμη - ισχύς)»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον αγωνιστικό αθλητισμό (δύναμη - ισχύς)» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάθημα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» (Ν147) Τίτλος εισήγησης: Προπόνηση Φυσικής Κατάστασης: Αντοχή Αξιολόγηση της Ικανότητας της Γενικής Αντοχής στο Γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΤΟΧΗ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Στόχοι της διάλεξης Να καταλάβουµε πως η προπόνηση µπορεί να µεγιστοπιήσει τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Στόχοι της διάλεξης Να καταλάβουµε πως η προπόνηση µπορεί να µεγιστοποιιήσει τις δυνατότητες των ενεργειακών µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία;

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία; ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Τί είναι η εργομετρία; Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μετριούνται και μελετούνται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Η εργομετρία χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική η ικανότητα κατανάλωσης υψηλής ποσότητας οξυγόνου (VO 2 max)

Σημαντική η ικανότητα κατανάλωσης υψηλής ποσότητας οξυγόνου (VO 2 max) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αερόβια Διαλειμματική Άσκηση: Προπονητικές μεταβλητές και φυσιολογικές αποκρίσεις Ηλίας Σμήλιος Επίκουρος Καθηγητής Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Εκτίμηση ανθρώπινης απόδοσης Η. Ζαχαρόγιαννης κ.φ.α. M.Sc. Ph.D. Φυσιολογία άσκησης ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΕΠΙΔΟΣΗΣ. ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η δημιουργία ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Σημαντικός μεταβολίτης Χρήσιμος για τον προσδιορισμό της έντασης στην άσκηση/προπόνηση Πως θα αντλήσουμε τις Χρήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review).

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Ιωάννης I. Ντουρουντός MSc. PhD. 70 ο Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine, Science

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός αγώνα - Αποκατάσταση

Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός αγώνα - Αποκατάσταση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νο 2. Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο 2. Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας

Εργαστήριο Νο 2. Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο 2. Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ N48 ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΗ ΑΘΛΗΤΙΗ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΜΑΤΙΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εργαστηριακά Μαθήµατα Εργοφυσιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ. Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ. Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ Μοντέλο σχεδιασμού της προπόνησης Έλεγχος / Διάγνωση της παρούσας προπονητικής και αγωνιστικής κατάστασης Καθορισμός στόχων προπόνησης Πλάνο προπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

? Με ποιο ρυθμό θα τρέξω στον αγώνα;

? Με ποιο ρυθμό θα τρέξω στον αγώνα; ? Με ποιο ρυθμό θα τρέξω στον αγώνα; Αξιολόγηση πριν τη συμμετοχή σε δρόμο υγείας: Καθορισμός του ρυθμού τρεξίματος Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Εξαρτάται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ TEXNIKHΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΡΙΝ Ποδόσφαιρο αλάνας: Ένας κόσμος ελεύθερου παιχνιδιού Τα κύρια χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Εισηγητής: Πήδουλας Γεώργιος Msc. 1 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Βελτιώνει την κεντρική και περιφερική ροή αίματος και ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Μάνου Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. vmanou@phed.auth.gr

Βασιλική Μάνου Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. vmanou@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ vmanou@phed.auth.gr ύναμη Φυσική κατάσταση Συντονιστικές ικανότητες Αντοχή Ταχύτητα Κινητικότητα (ευκαμψία-ευλυγισία) Η ικανότητα του ατόμου να εκτελεί μέτριες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας.

αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας. Απόσταση VO 2 800m 96,3 1500m 85,1 3km 77,8 Εκτίμηση αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας. Προμήθεια ΑΤP Μεταβολίτες μυ (από μυϊκή βιοψία) στη διάρκεια αγώνα 400m (51sec) Παράμετρος Ηρεμία Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Της ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ & Προπονητικοί Κύκλοι. Βασίλης Κρομμύδας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Της ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ & Προπονητικοί Κύκλοι. Βασίλης Κρομμύδας ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Της ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ & Προπονητικοί Κύκλοι Βασίλης Κρομμύδας www.coachingservices.gr Το Τρίαθλο όπως και τα τρία επιμέρους αθλήματα που αποτελείται (Κολύμβηση- ποδηλασία- τρέξιμο) συγκαταλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη της επίδοσης της ταχύτητας ποδοσφαιριστών αναπτυξιακής ηλικίας σε διαφορετικές γηπεδικές επιφάνειες

Συγκριτική μελέτη της επίδοσης της ταχύτητας ποδοσφαιριστών αναπτυξιακής ηλικίας σε διαφορετικές γηπεδικές επιφάνειες 8 Συγκριτική μελέτη της επίδοσης της ταχύτητας ποδοσφαιριστών αναπτυξιακής ηλικίας σε διαφορετικές γηπεδικές επιφάνειες Το ποδόσφαιρο είναι ένα διαλειμματικό άθλημα που χαρακτηρίζεται από περιόδους μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Αργύρης Θεοδοσίου AEROBIA IKANOTHTA μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου καρδιακή συχνότητα συγκέντρωση γαλακτικού οξέος Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου Η VO 2 max αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση και καθοδήγηση της φυσικής ικανότητας της ΑΝΤΟΧΗΣ (ΙΙ)

Ρύθµιση και καθοδήγηση της φυσικής ικανότητας της ΑΝΤΟΧΗΣ (ΙΙ) ΕΠΕΑΕΚ: : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ρύθµιση και καθοδήγηση της φυσικής ικανότητας της ΑΝΤΟΧΗΣ (ΙΙ) Μέθοδοι προπόνησης Τεστ αξιολόγησης της φυσικής ικανότητας της αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης Φυσιολογία της Άσκησης Αερόβια ικανότητα Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου (VO 2 max) Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κ.Ε. «Ανάπτυξη ταχύτητας και ευλυγισίας» 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ. Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών

ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ. Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D. Εργοφυσιολογία-Ενδοκρινολογία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) Βαλκανιονίκης Κολύµβησης ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΣΑΛΑΣ Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών Το φουτσάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Ακ. Αν. Α. αυξάνει την ικανότητα γρήγορης δραστηριότητας και γρήγορης παραγωγής ενέργειας στις ασκήσεις υψηλής έντασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Ακ. Αν. Α. αυξάνει την ικανότητα γρήγορης δραστηριότητας και γρήγορης παραγωγής ενέργειας στις ασκήσεις υψηλής έντασης. ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση της άκυκλης αναερόβιας αντοχής Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Η Ακ. Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 8-10 ΕΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης

Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης Εισαγωγή Στο ποδόσφαιρο, η δύναμη και η τεχνική είναι οι πλέον βασικοί συντελεστές καλής απόδοσης. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Σημαντικός μεταβολίτης Χρήσιμος για τον προσδιορισμό της έντασης στην άσκηση/προπόνηση Πως θα αντλήσουμε τις Χρήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ. 400, 800, 1500, 3000m

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ. 400, 800, 1500, 3000m ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ 400, 800, 1500, 3000m ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρυθμός διάσπασης ΑΤP Ταχύτητα τρεξίματος Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιοί είναι οι στόχοι της προθέρμανσης; Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία της προθέρμανσης; Πότε ξεκινά η συστηματική προθέρμανση;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Για τη βελτίωση των ειδικών ποδοσφαιρικών ικανοτήτων (αλτική δύναμη,δύναμη λακτίσματος, ριπτική δύναμη, δύναμη σπριντ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης 1 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1 Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπόνηση φυσικής κατάσταση στο ποδόσφαιρο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΝΑΔΕΣ E.C.T.S.

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας

Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr info@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση της προπονητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή;

Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή; Διαλειμματικό ή συνεχόμενο τρέξιμο για τη βελτίωση της απόδοσης στην αντοχή; Ορισμός διαλειμματικής προπόνησης + + + Τρέξιμο Επαναφορά Τρέξιμο Επαναφορά ΑΝΤΟΧΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ικανότητα διατήρησης κάποιου έργου

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσός κανόνας. Προγραμματισμός ανάπτυξης αλτικής ικανότητας σε ομαδικά αθλήματα 30/11/2016 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Χρυσός κανόνας. Προγραμματισμός ανάπτυξης αλτικής ικανότητας σε ομαδικά αθλήματα 30/11/2016 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ανάπτυξη της αλτικής ικανότητας: Νέες τάσεις-προοπτικές Προγραμματισμός ανάπτυξης αλτικής ικανότητας σε ομαδικά αθλήματα 19 2016 1974 2003 Σταυρόπουλος Νίκος, Ph.D Μάνου Βασιλική, Επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 7η Διάλεξη: «Καμπύλη γαλακτικού οξέος»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 7η Διάλεξη: «Καμπύλη γαλακτικού οξέος» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 424 430 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 424-430 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιοί είναι οι στόχοι της προθέρμανσης; Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία της προθέρμανσης; Πότε ξεκινά η συστηματική προθέρμανση;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Στόχοι του ετήσιου πλάνου προπόνησης ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Πραγματοποίηση των προπονητικών στόχων που τίθενται από το μακροχρόνιο προγραμματισμό. Επίτευξη της υψηλότερης επίδοσης-απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ανάπτυξης. Μορφές µυϊκής δραστηριότητας Νευρικό σύστηµα

Θέµατα ανάπτυξης. Μορφές µυϊκής δραστηριότητας Νευρικό σύστηµα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η φυσιολογία του ποδοσφαίρου Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Θέµατα ανάπτυξης Μεταφορά Ο2 Πνευµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού (μαθ.453) Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Ψυχολογικά Προσόντα αθλητών/τριων αναπτυξιακής ηλικίας Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ:

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ: ΡΟΜΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ/ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡ ΙΟΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ POLAR RS800sd Το να µάθεις να τρέχεις µε γρηγορότερο και διασκελισµό µπορεί να αυξήσει δραµατικά την απόδοσή σας σε αγωνίσµατα µεγάλων αποστάσεων όπως το τρίαθλο,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ.

Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ. Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση 15-20 με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ.) Σπριντ από διαφορετικές θέσεις εκκίνησης. 20 Ειδική Τακτική: (Κόρνερ

Διαβάστε περισσότερα

(Β. Κλεισούρας, 2004)

(Β. Κλεισούρας, 2004) Όρια Αθλητικής Απόδοσης Γενετικά προκαθορισμένα όρια Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Άμεσες προσαρμογές / αντιδράσεις Πρόσκαιρες φυσιολογικές αποκρίσεις ή απαντήσεις ή αντιδράσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 1: Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης - Βασικές αρχές Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Ø

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου

Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου Νικολό ουλος ηµήτρης, α όφοιτος ΤΕΦΑΑ, MSc, ρο ονητής αλ ικού σκι Εισαγωγή Το αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1.Δόμηση & Φιλοσοφία προπόνησης 2. Κυλιόμενο πρόγραμμα για ηλικίες 13-16 ετών και ερασιτεχνικές ομάδες \ ρουτίνες προπόνησης

1.Δόμηση & Φιλοσοφία προπόνησης 2. Κυλιόμενο πρόγραμμα για ηλικίες 13-16 ετών και ερασιτεχνικές ομάδες \ ρουτίνες προπόνησης Youth Football : Ο κατάλληλος προπονητής των αναπτυξιακών ηλικιών Ε.Π.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ \ 11-12.04.14 1.Δόμηση & Φιλοσοφία προπόνησης 2. Κυλιόμενο πρόγραμμα για ηλικίες 13-16 ετών και ερασιτεχνικές ομάδες \

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Ηλίας Σµήλιος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Άσκηση: Σετ x Επαναλήψεις x Φορτίο, ιάλειµµα Βασική δοσολογία διαµόρφωσης της επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Υπ. Μαθήματος: Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Υπ. Μαθήματος: Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Υπ. Μαθήματος: Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τίτλος 13 ου μαθήματος «Η προπόνηση των μεταβολικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Παναγιώτης Κονομάρας BSc, MSc Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών -Εργοφυσιολογία Γυμναστής Κ20 ΠΑΕ Πανθρακικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ø Δύναμη Ø Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 0103 «Φυσιολογία της Άσκησης: Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης τήσιος προγραμματισμός γωνιστική Μεταβατική ερίοδος αποκατάστασης ΓΩΝΤΗ Ρ τόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά αθλήματα),

Διαβάστε περισσότερα