Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006

2 -- ΠΕΡΙΛΗΨΗ -- Η αϖόδοση στο ϖοδόσφαιρο εξαρτάται αϖό ϖολλούς ϖαράγοντες οι κυριότεροι αϖό τους οϖοίους είναι τα στοιχεία ϖου αϖοτελούν τη φυσική κατάσταση. Ένα αϖό αυτά τα στοιχεία είναι η αερόβια αντοχή η οϖοία ϖαίζει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στην ανοχή στην κούραση αλλά και στην ταχύτερη αϖοκατάσταση µετά αϖό εϖιβάρυνση. Πολλές µελέτες είχαν ως στόχο τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας µέσω σχεδιασµένων ϖαρεµβατικών ϖροϖονητικών ϖρογραµµάτων. Οι µελέτες αυτές ϖραγµατοϖοίησαν εργαστηριακά τεστ ϖριν αλλά και µετά το ϖέρας του ϖροϖονητικού ϖρογράµµατος ϖαρατηρώντας τους δείκτες της αερόβια ικανότητας, δηλαδή τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου, το αναερόβιο κατώφλι και τη δροµική οικονοµία. Τα αϖοτελέσµατα των ερευνών έδειξαν ότι η ϖροϖόνηση µε διαλειµµατική µορφή, µέγιστη ένταση και ενεργητικά διαλείµµατα φαίνεται να είναι ένας αϖοτελεσµατικός τρόϖος για τη βελτίωση της αερόβιας αντοχής. Εϖίσης υϖάρχει µια τάση για εξειδίκευση ακόµα και στην ϖροϖόνηση αερόβιας αντοχής µε ϖολλούς συγγραφείς να ϖροτείνουν εξειδικευµένα ϖοδοσφαιρικά τεστ µε τη χρήση της µϖάλας. Με τον τρόϖο αυτό ϖαράλληλα µε την ϖροϖόνηση αντοχής ϖραγµατοϖοιείται εξάσκηση των τεχνικών και των τακτικών ικανοτήτων των ϖαικτών και η ϖροσθήκη αγωνιστικών κινήσεων ϖροσφέρει κίνητρο για µεγαλύτερη αφοσίωση και ϖροσϖάθεια στην ϖροϖόνηση. Λέξεις κλειδιά: ϖοδόσφαιρο, αντοχή, αερόβια ικανότητα, αξιολόγηση, δοκιµασία. Key words: soccer, endurance, aerobic capacity, evaluation, test. 2

3 -- EΙΣΑΓΩΓΗ -- Το ϖοδόσφαιρο είναι ίσως το δηµοφιλέστερο άθληµα στο κόσµο, µε συµµετοχή 120 ϖερίϖου εκατοµµυρίων εϖίσηµα εγγεγραµµένων ϖαικτών (Ekblom, 1986). Ο συναγωνισµός σε ένα υψηλό εϖίϖεδο αϖαιτεί τη βελτιστοϖοίηση της αθλητικής αϖόδοσης η οϖοία στο ϖοδόσφαιρο είναι συνάρτηση ϖολλών ϖαραγόντων. Οι κυριότεροι αϖό τους οϖοίους είναι η τεχνική (ικανότητες συντονισµού, κινητικές δεξιότητες), η τακτική (γνωστικές ικανότητες), οι ψυχικές ικανότητες και τέλος η φυσική κατάσταση η οϖοία ϖεριλαµβάνει τις ικανότητες της δύναµης, της αντοχής, της ταχύτητας και της κινητικότητας (Weineck, 1997). Αντοχή είναι η ικανότητα να αντιστέκεται κανείς σωµατικά και ψυχικά για µέγιστο δυνατό χρόνο σε µια αθλητική εϖιβάρυνση και να ολοκληρώνει την αϖοκατάσταση µετά αϖό αθλητικές εϖιβαρύνσεις στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα (Grosser & Starischka, 2000). Σύµφωνα µε τον ϖαραϖάνω ορισµό στο ϖοδόσφαιρο ο ϖαράγοντας της αντοχής και ϖιο συγκεκριµένα της αερόβιας αντοχής, ϖαίζει ϖολύ σηµαντικό ρόλο αφού η βελτίωσή του εϖιτρέϖει στον αθλητή να έχει καλύτερη αϖόδοση (Metaxas et al., 2005). Eίναι γνωστό ότι η αερόβια ικανότητα εξαρτάται αϖό τρεις σηµαντικούς ϖαράγοντες: τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου, το αναερόβιο κατώφλι και τη δροµική οικονοµία (Howley, 1995). Οι αϖαιτήσεις του αθλήµατος, σύµφωνα µε ϖολλές µελέτες ϖου βασίστηκαν κυρίως στην ϖαρατήρηση των αγώνων µε τη χρήση βίντεο, εϖικεντρώνονται στην κάλυψη αϖοστάσεων αϖό 9 έως 12 km (Bangsbo, 1994), ανάλογα µε το εϖίϖεδο των ϖοδοσφαιριστών. Εϖίσης το συνολικό µήκος διαδροµών ϖου καλύφθηκαν αϖό τους ϖοδοσφαιριστές µε σϖρίντ κυµαίνεται µεταξύ 500 έως 3000 m, ενώ ο αριθµός αυτών των διαδροµών είναι 100 ανά αγώνα (Weineck, 1997). Εκτός αϖό το τρέξιµο, κι άλλες δραστηριότητες ϖου σχετίζονται µε το ϖαιχνίδι και αϖαιτούν την κατανάλωση ενέργειας όϖως το οδήγηµα της µϖάλας (ντρίϖλα), το τάκλιν και η κεφαλιά συµβάλλουν στις συνολικές αϖαιτήσεις για ενέργεια κάθε ϖαίκτη. Το ϖοδόσφαιρο είναι µια διαλειµµατική µορφή άσκησης, µε ϖεριόδους µεγάλης έντασης ϖου διακόϖτονται αϖό ϖεριόδους µικρότερης έντασης (Svensson & Drust, 2005), µε µέσο όρο 3

4 µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου διεθνούς εϖιϖέδου άνδρες ϖοδοσφαιριστές αϖό 55 έως 68 ml kg -1 min -1 (Hoff, 2005), µε συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος αϖό 3 έως 6 mmol 1-1 κατά τη διάρκεια ενός αγώνα (Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2005) και ενεργειακή δαϖάνη σε ένα ϖαιχνίδι MJ (Reilly & Thomas, 1979). Είναι σηµαντικό για τον ϖροϖονητή να γνωρίζει τις αϖαιτήσεις του αθλήµατος και να αϖοκοµίσει αντικειµενικές ϖληροφορίες για την φυσική ικανότητα αϖόδοσης των ϖαικτών ώστε να διασαφηνίσει τους βραχυϖρόθεσµους και µακροϖρόθεσµους στόχους της ϖροϖόνησης, να εξασφαλιστεί αντικειµενική ανατροφοδότηση και να εϖιδιωχθεί ϖαρακίνηση των ϖαικτών να ϖροϖονηθούν ϖερισσότερο (Svensson & Drust, 2005). Η ϖροϖόνηση αντοχής ϖραγµατοϖοιείται µε τέσσερις βασικές µεθόδους ϖου σύµφωνα µε τον Κέλλη (2004) είναι η µέθοδος διάρκειας, η εϖαναληϖτική µέθοδος, η αγωνιστική µέθοδος και η διαλειµµατική µέθοδος (interval). Κατά την εφαρµογή διαλειµµατικής µεθόδου εξαντλούνται τα αϖοθέµατα γλυκογόνου το οϖοίο έχει ως εϖακόλουθο το µεγάλο υϖεσυµψηφισµό, και τις έντονες εϖιδράσεις στο καρδιοκυκλοφοριακό σύστηµα, όσον αφορά στη βελτίωση της ικανότητας µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου. Έρευνες (Ηoff, 2005 Fox et al., 1979) έχουν δείξει ότι η έντονη διαλειµµατική µέθοδος έχει τα καλύτερα αϖοτελέσµατα, βελτιώνοντας τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου. Εϖίσης λόγω του αµειβόµενου διαλείµµατος της συγκεκριµένης µεθόδου ενδείκνυται για τη βελτίωση της ψυχοσωµατικής ανοχής στην κόϖωση και τέλος µϖορεί να εφαρµοστεί µε ϖολύ καλά αϖοτελέσµατα για τη βελτίωση της ειδικής αντοχής, εϖειδή η χαρακτηριστική εναλλαγή εϖιβάρυνσης και (µερικής) ανάληψης µοιάζει µε τη µορφή της αγωνιστικής εϖιβάρυνσης ϖου υφίσταται ο ϖοδοσφαιριστής. Η µέθοδος αυτή, η οϖοία έχει τόσες οµοιότητες µε την αγωνιστική εϖιβάρυνση, αν ενσωµατωθεί ϖλήρως στην ϖοδοσφαιρική ϖρακτική, ϖροσφέρεται τέλεια για κάθε ϖροϖόνηση µε στόχο τη φυσική κατάσταση και την τεχνική ή τη φυσική κατάσταση και την τακτική (Weineck, 1997). Αναϖόσϖαστο κοµµάτι της καθοδήγησης και της ρύθµισης της ϖροϖονητικής διαδικασίας είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αθλητών µε σκοϖό την εϖίτευξη της ιδανικής αϖόδοσης 4

5 εϖίδοσης (Κέλλης, 2004). Τέτοιες ϖληροφορίες µϖορούν να αϖοκτηθούν µε τη χρήση τεστ, τα οϖοία µετρούν την ικανότητα αϖόδοσης. Η ευνοϊκότερη δυνατή βελτίωση της αϖόδοσης δεν είναι µια ευθεία διαδικασία, αλλά ένα συνεχώς εϖαναλαµβανόµενο τριϖλό βήµα ϖου αϖαρτίζεται αϖό διάγνωση, ανάλυση και καθοδήγηση (Grosser, Neumaier, 1996). Τόσο για τη διάγνωση της αγωνιστικής αϖόδοσης στην αντοχή, όσο εϖίσης και για τον έλεγχο της ϖροϖόνησης χρησιµοϖοιούνται γενικά ϖρακτικές αθλητικές µέθοδοι και εϖιστηµονικά αθλητικά (αθλητιατρικά) εργαστηριακά τεστ και τεστ αγωνιστικού χώρου (ϖεδίου) (Zintl, 1993). Κατά την εκτέλεση των δοκιµασιών για την αντοχή αλλά και γενικότερα για τη φυσική κατάσταση, θα ϖρέϖει καταρχήν να ϖροσεχθούν τα αντίστοιχα κριτήρια ϖοιότητας και στη συνέχεια τα στοιχεία ϖου αφορούν στην ϖρακτική εφαρµογή τους (ϖρακτικότητα, οργανωτικές ανάγκες, οικονοµικές δαϖάνες) (Weineck, 1997). Όσον αφορά τα τεστ ϖεδίου διακρίνουµε τα αϖλά δροµικά τεστ (test Cooper (12 min), τρέξιµο για 1 km, 3km, 5 km) τα οϖοία ϖαρουσιάζουν ϖροβλήµατα όσον αφορά το στοιχείο της εγκυρότητας, δηλαδή αν το τεστ µετρά ϖραγµατικά αυτό ϖου ϖρέϖει να ελεγχθεί. Εϖειδή η εντολή είναι να καλυφθεί µε µέγιστη ταχύτητα ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή µια καθορισµένη αϖόσταση, ελέγχεται λόγω της υψηλής εϖιβάρυνσης όχι αϖοκλειστικά η αερόβια αντοχή αλλά µια σύνθετη µορφή αϖό αναερόβια και αερόβια αντοχή (όσο µικρότερη η διαδροµή τόσο µεγαλύτερο το ϖοσοστό συµµετοχής τους αναερόβιου γαλακτικού µηχανισµού στην ϖαραγωγή ενέργειας). Εκτός αϖό τα αϖλά δροµικά τεστ υϖάρχουν και τα δροµικά τεστ µε τη µέτρηση της καρδιακής συχνότητας (µε ηλεκτρονικά όργανα) τα οϖοία είναι ϖολύ αξιόϖιστα αφού διαϖιστώνεται ο βαθµός της εϖιβάρυνσης της άσκησης. Τέλος τα τεστ ϖεδίου ϖεριλαµβάνουν και τα τεστ για την ειδική αντοχή του ϖοδοσφαιριστή τα οϖοία θεωρούνται εγκυρότερα των υϖολοίϖων αφού έχουν υψηλή εξειδίκευση στο ϖοδόσφαιρο. Μερικές αϖό αυτές τις δοκιµασίες ϖου έχουν ϖροταθεί κατά καιρούς είναι: τεστ ειδικής αντοχής (ΤΕΑ) των Stiehler, Konzag, Dobler (1988), ειδικό ϖοδοσφαιρικό τεστ αντοχής Bielefeld (Binz, 1985), το ϖοδοσφαιρικό τεστ αντοχής Giessener 5

6 (Krummelbein, 1989), η δοκιµασία ϖολλαϖλών βαθµίδων (20m) των Leger και Lambert (1982) (Impellizzeri, Rampinini & Marcora, 2005). Ένα ακόµα τεστ ϖεριλαµβάνει τη µέτρηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίµα. Η µέτρηση αυτή ϖαρά τις ϖολλές δυσκολίες κατά την εκτίµηση, τα ϖιθανά λάθη και την αβεβαιότητα, εϖιτρέϖει την αρκετά ακριβή αξιολόγηση της αντοχής τη δεδοµένη στιγµή. Τα εργαστηριακά τεστ ϖεριλαµβάνουν δοκιµασία στο δαϖεδοεργόµετρο, κατά την οϖοία µετράται η καλυφθείσα αϖόσταση, ο σφυγµός εϖιβάρυνσης, το άθροισµα του σφυγµού ανάληψης και η συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίµα, ο καθορισµός της ικανότητας µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου, η οϖοία αϖοτελεί κριτήριο για τη µέγιστη αερόβια ικανότητα. Τέλος το τεστ στο εργοϖοδήλατο του οϖοίου η χρήση έχει αρχίσει και µειώνεται, για δοκιµασίες ϖοδοσφαιριστών, λόγω της γενικής τάσης για όσο το δυνατόν εξειδικευµένα τεστ στο κάθε άθληµα (Weineck, 1997). Σκοϖός της ανασκόϖησης (review) αυτής είναι να ϖαρουσιάσει τα αϖοτελέσµατα και τα συµϖεράσµατα µελετών ϖου ασχολήθηκαν µε την αξιολόγηση, µέσω της διαλειµµατικής µεθόδου, της αερόβιας αντοχής σε ϖοδοσφαιριστές. -- ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ -- Οι Chamari, Hachana, Kaouech, Jeddi, Moussa-Chamari και Wisloff (2005) στην έρευνα τους χρησιµοϖοίησαν 18 εϖίλεκτους ϖοδοσφαιριστές µε µέσο όρο ηλικίας 14 χρονών (± 0.4 yr), µε σκοϖό να µετρηθεί εργαστηριακά η µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου και να αξιολογηθεί η σχέση της µε την αερόβια ικανότητα αϖόδοσης σε ένα εξειδικευµένο ϖοδοσφαιρικό τεστ στο γήϖεδο (Hoff test) το οϖοίο ϖροτάθηκε για ϖρώτη φορά αϖό τους Hoff et al. (2002). Το ϖρόγραµµα ϖεριλάµβανε αρχική και τελική µέτρηση κατά τις οϖοίες µετρήθηκαν εργαστηριακά η µέγιστη καρδιακή συχνότητα, η µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου, η δροµική οικονοµία και η αϖόσταση ϖου καλύφθηκε στο Hoff test (σχήµα 1). 6

7 Σχήµα 1. Hoff test: Μια εξειδικευµένη διαδροµή ϖοδοσφαίρου για διαλειµµατική άσκηση υψηλής έντασης και δοκιµασία για τον ϖροσδιορισµό της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου. Το ϖροϖονητικό ϖρωτόκολλο ϖεριλάµβανε δυο ϖροϖονήσεις τη βδοµάδα (Τρίτη και Τετάρτη) για τη βελτίωση της αντοχής. Η ϖροϖόνηση της Τρίτης ϖεριείχε διαλειµµατική µορφή άσκησης (4x4 min) στο Hoff test µε ένταση 90-95% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας και ενεργητικό διάλειµµα 3 min (60-70% της ΜΚΣ). Την Τετάρτη η ϖροϖόνηση ϖεριλάµβανε ϖαιχνίδι 4 vs. 4 σε ϖεριορισµένο χώρο (20τµ) µε την ίδια διαλειµµατική µορφή όϖως και η ϖροϖόνηση της Τρίτης (4x4 min στο 90-95% της ΜΚΣ και ενεργητικό διάλειµµα 3 min 60-70% της ΜΚΣ). Η µέτρηση της καρδιακής συχνότητα ώστε να γίνει καθοδήγηση των ϖαικτών έγινε µε Polar. Το ϖροϖονητικό ϖρόγραµµα ακολουθήθηκε ϖαράλληλα µε την κανονική ϖροϖόνηση της οµάδας τους και είχε συνολική διάρκεια 8 εβδοµάδες. Βρέθηκε ότι µετά το ϖαρεµβατικό ϖρόγραµµα των 8 εβδοµάδων οι ϖαίκτες βελτίωσαν τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου κατά 12% (p<0.01), τη δροµική οικονοµία κατά 10% (p<0.01) και την αϖόσταση ϖου καλύφθηκε στο Hoff test κατά 9.6% (p<0.01). 7

8 Τα αϖοτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η διαλειµµατική ϖροϖόνηση µε υψηλή ένταση και ενεργητικό διάλειµµα, µε συχνότητα 2 φορές τη βδοµάδα, βελτιώνει την αερόβια ικανότητα. Εϖίσης η αϖόδοση στο Hoff test έχει υψηλή συσχέτιση µε την εργαστηριακή µέτρηση της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου και ότι η βελτίωση της VO 2max είχε αντίκτυϖο στην αϖόδοση στο Hoff test. Οι McMillan, Helgerud, Macdonald και Hoff (2005) ϖραγµατοϖοίησαν ένα ϖαρεµβατικό ϖρόγραµµα µε σκοϖό να ϖαρατηρηθούν οι φυσιολογικές ϖροσαρµογές σε νεαρούς εϖίλεκτους ϖοδοσφαιριστές (16.9 ±0.4 yr). Η ϖροϖονητική ϖαρέµβαση είχε διάρκεια δέκα εβδοµάδες και ϖεριελάµβανε δυο φορές τη βδοµάδα διαλειµµατική ϖροϖόνηση υψηλής έντασης η οϖοία γινόταν ϖαράλληλα µε την κανονική ϖροϖόνηση ϖοδοσφαίρου. Πιο συγκεκριµένα κάθε ϖροϖονητική µονάδα αϖοτελείτο αϖό τέσσερα σετ ϖου το κάθε ένα είχε διάρκεια 4 min µε ένταση 90-95% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας ενώ τα διαλείµµατα διαρκούσαν τρία λεϖτά µε ενεργητική αϖοκατάσταση (jogging) στο 70% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας. Η οµάδα ελέγχου έκανε µόνο την ϖοδοσφαιρική ϖροϖόνηση ϖου ακολουθούσε και η ϖειραµατική οµάδα. Για τον έλεγχο της εϖίδρασης του ϖρογράµµατος οι µελετητές διεξήγαγαν εργαστηριακά τεστ ϖριν και µετά την εφαρµογή του, τα οϖοία ήταν τα ϖαρακάτω: squat jump (SJ), counter movement jump (CMJ), RFD, 1RM test, treadmill τεστ για τον ϖροσδιορισµό της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου (VΟ2max ) και της δροµικής οικονοµίας (CR). Μετά την εφαρµογή του ϖροϖονητικού ϖρωτοκόλλου υϖήρξε στατιστικά σηµαντική βελτίωση της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου κατά 9% (p<0.001), της αϖόδοσης στο squat jump και στο counter movement jump height (p<0.05) και στατιστικά σηµαντική µείωση της µέσης καρδιακής συχνότητας (p<0.05). Αντίθετα δεν ϖαρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη µάζα σώµατος, τη δροµική οικονοµία και στα σϖριντ 10 µέτρων (ϖίνακας 1). 8

9 Πίνακας 1. Αϖοτελέσµατα εργαστηριακών µετρήσεων ϖριν και µετά το ϖαρεµβατικό ϖρόγραµµα. Τα αϖοτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι διαλειµµατική ϖροϖόνηση υψηλής έντασης σε ένα ειδικά σχεδιασµένο ϖοδοσφαιρικό τεστ ϖαράλληλα µε την ϖοδοσφαιρική ϖροϖόνηση µϖορεί να βελτιώσει τη µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου των ϖαικτών, µε εϖίδραση κάθε ϖροϖονητικής µονάδας ϖερίϖου 0.5% στη βελτίωση αυτή. Τέλος δεν ϖαρουσιάστηκε αρνητική εϖίδραση στην αϖόδοση της δύναµης, της αλτικότητας και της ταχύτητας. Οι Dupont, Akapko και Berthoin (2004) µε σκοϖό να βελτιώσουν την αερόβια ικανότητα των ϖαικτών (n=22) (20.2 ± 0.7 yr) αλλά και γενικότερα την αϖόδοση της οµάδας σε ϖαιχνίδια ϖοδοσφαίρου εφάρµοσαν ένα ϖρωτόκολλο διαλειµµατικής άσκησης υψηλής έντασης διάρκειας 10 εβδοµάδων. Πιο συγκεκριµένα η συνολική διάρκεια του ϖρογράµµατος ήταν 20 εβδοµάδες χωρισµένη σε ϖερίοδο ελέγχου (10 εβδοµάδες) η οϖοία ϖεριελάµβανε ασκήσεις τεχνικής, τακτικής, ϖαιχνίδια και αγώνες και ϖειραµατική ϖερίοδο (10 εβδοµάδες) κατά την οϖοία οι ϖαίκτες ακολούθησαν ϖαρόµοια ϖροϖόνηση αλλά µε την ϖροσθήκη δυο ϖροϖονήσεων ανά βδοµάδα υψηλής έντασης και διαλειµµατικής µορφής. Κατά την ϖρώτη 9

10 ϖροϖόνηση η ϖαίκτες εκτελούσαν σϖριντ 40 µέτρων µε 30 sec ϖαθητικό διάλειµµα ενώ τη δεύτερη (48 ώρες µετά) εκτελούσαν δυο σειρές αϖό δρόµους των 15 λεϖτών στο 120% της µέγιστης αερόβιας ταχύτητας (MAS, maximal aerobic speed) µε διάλειµµα 15 sec. Ο έλεγχος της αερόβιας ικανότητας έγινε µε την εφαρµογή τριών µετρήσεων, ϖριν την ϖερίοδο ελέγχου, µετά την ϖερίοδο ελέγχου και µετά την ϖειραµατική ϖερίοδο. Οι εργαστηριακές µετρήσεις αφορούσαν τη µέτρηση της µέγιστης καρδιακής συχνότητας, της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου, της µέγιστης αερόβιας ταχύτητας και τεστ σϖριντ 40 m. Η αϖόδοση της οµάδας µετρήθηκε αϖό το ϖοσοστό νικών στους αγώνες ϖρωταθλήµατος. Τα αϖοτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντική βελτίωση µεταξύ των τιµών της µέγιστης αερόβιας ταχύτητας (+ 8.1 ± 3.1%; p<0.001) και του τεστ 40 m (- 3.5 ± 1.5%; p<0.001) µετά την εφαρµογή του ϖροϖονητικού ϖρωτοκόλλου. Οι υϖόλοιϖες µεταβλητές ϖου µετρήθηκαν δεν ϖαρουσίασαν στατιστικά σηµαντική διαφορά. Τέλος κατά την ϖερίοδο ελέγχου η οµάδα νίκησε το 33.3% των αγώνων της, ενώ κατά τη διάρκεια της ϖειραµατικής ϖεριόδου το 77.8% (ϖίνακας 2). Πίνακας 2. Εϖίδραση ϖροϖονητικού ϖρογράµµατος στη σωµατική µάζα (kg), σωµατικό λίϖος (%), τρέξιµο σϖριντ (t 40m), µέγιστη αερόβια ταχύτητα (MAS) και µέγιστη καρδιακή συχνότητα (HRmax). Η εφαρµογή διαλειµµατικής άσκησης υψηλής έντασης και εϖαναληϖτική µέθοδος στα σϖριντ αϖοδείχθηκε αϖοτελεσµατικός τρόϖος αύξησης της µέγιστης αερόβιας ταχύτητας. Αν και η µια εϖανάληψη µιας 10

11 τέτοιου είδους άσκησης ϖραγµατοϖοιείται κυρίως µε τη συνεισφορά της αναερόβιας ϖαραγωγής ενέργειας, η συµµετοχή του αερόβιου µηχανισµού έχει δείξει να αυξάνεται όταν ϖραγµατοϖοιούνται ϖερισσότερες εϖαναλήψεις µε µικρά διαλείµµατα. Τα αϖοτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ασκήσεις διαλειµµατικής µορφής µε υψηλή ένταση και σειρές σϖριντ µε µικρό διάλειµµα είναι αϖοτελεσµατικά ώστε να βελτιωθεί η αερόβια ικανότητα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής ϖεριόδου. Οι Hoff, Wisloff, Engen, Kemi και Helgerud (2002), ϖραγµατοϖοίησαν µια µελέτη για να διαϖιστώσουν αν το οδήγηµα της µϖάλας και το ϖαιχνίδι σε µικρά σε γκρουϖ µε καθορισµένη ένταση είναι κατάλληλες δραστηριότητες για διαλειµµατική άσκηση. Εϖίσης εξετάστηκε εάν η καρδιακή συχνότητα είναι έγκυρος δείκτης µέτρησης σε ϖοδοσφαιρικά εξειδικευµένα ϖαιχνίδια. Πιο συγκεκριµένα έγιναν µετρήσεις σε Νορβηγούς ϖοδοσφαιριστές (22.2 ± 3.3 yr) (n=6) της ϖρώτης κατηγορίας για τον ϖροσδιορισµό της µέγιστης καρδιακής συχνότητας (f cmax), της ϖρόσληψης οξυγόνου (VO 2), του ϖνευµονικού αερισµού (VE), του αναϖνευστικού ϖηλίκου (R) και της αναϖνευστικής συχνότητας (fb) oι οϖοίες εϖαναλήφθηκαν σε τρεις διαφορετικές ϖεριϖτώσεις: στο εργαστηριακό τεστ (treadmill), στο τεστ οδηγήµατος της µϖάλας (σχήµα 1) και στο ϖοδοσφαιρικό ϖαιχνίδι 5 vs. 5 (σχήµα 2). 11

12 Σχήµα 2. Το γήϖεδο και οι διαστάσεις του, όϖου ϖραγµατοϖοιήθηκε το εξειδικευµένο ϖοδοσφαιρικό τεστ 5 vs. 5. Τα αϖοτελέσµατα έδειξαν ότι η σχέση της ϖρόσληψης οξυγόνου και της καρδιακής συχνότητας είτε στις ϖοδοσφαιρικές δοκιµασίες είτε στο εργαστηριακό τεστ δεν ϖαρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Η καρδιακή συχνότητα ήταν µεγαλύτερη στο τεστ οδηγήµατος της µϖάλας σε σχέση µε το ϖοδοσφαιρικό ϖαιχνίδι (p<0.05). Συµϖερασµατικά η διαλειµµατική ϖροϖόνηση αερόβιας αντοχής µεγάλης έντασης µϖορεί να ϖραγµατοϖοιηθεί µε ϖιο εξειδικευµένο ϖοδοσφαιρικά τρόϖο ϖαρά µε το τρέξιµο. Οι συγγραφείς ϖροτείνουν δυο ειδικά ϖοδοσφαιρικά τεστ τα οϖοία µϖορούν να ϖαράγουν την αϖαιτούµενη ένταση ώστε να ϖροϖονηθεί η αερόβια αντοχή. Εϖίσης η καρδιακή συχνότητα αϖοδείχθηκε να είναι ένας έγκυρος και αξιόϖιστος δείκτης της ϖρόσληψης οξυγόνου σε ϖοδοσφαιρικά ϖαιχνίδια µε µικρά γκρουϖ και σε δοκιµασία οδηγήµατος της µϖάλας. Oι Helgerud, Engen, Wisloff και Hoff (2001), διεξήγαγαν ένα ϖαρεµβατικό ϖρόγραµµα µε ϖαίκτες εϖίλεκτης ϖαιδικής (18.1 ± 0.8 yr) οµάδας ϖοδοσφαίρου µε ϖροϖονητική ηλικία τουλάχιστον 8 χρόνια. Χρησιµοϖοίησαν ένα διαλειµµατικό ϖρωτόκολλο άσκησης το οϖοίο ϖεριελάµβανε τέσσερις εϖαναλήψεις αϖό 4 min τρέξιµο µε ένταση στο 90-95% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας και µε ενεργητικό διάλειµµα 3 min κατά το οϖοίο εκτελούσαν jogging µε ένταση 50-60% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας. Το ϖροϖονητικό ϖρόγραµµα ακολουθήθηκε ϖαράλληλα µε την κανονική ϖροϖόνηση των οµάδων τους µε συχνότητα 2 φορές τη βδοµάδα και συνολική διάρκεια 8 εβδοµάδων. Πραγµατοϖοιήθηκαν εργαστηριακά τεστ (vertical jump height, τεστ δύναµης (1RM), τεστ ταχύτητας σουτ (κλωτσίµατος), ϖροσδιορισµός VO 2max και γαλακτικού κατωφλιού (treadmill test)) και τεστ ϖεδίου (40m σϖριντ, βιντεοανάλυση αγώνα, µέτρηση καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια του αγώνα). 12

13 Τα αϖοτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η ϖειραµατική οµάδα αύξησε κατά 10.8% (p<0.05) την µέγιστη ϖρόσληψη οξυγόνου και το κατώφλι του γαλακτικού οξέος βελτιώθηκε κατά 16% (p<0.05) µετά την εφαρµογή του ϖρογράµµατος. Η εφαρµογή της µεθόδου της βιντεοανάλυσης έδειξε ότι η ϖειραµατική συνθήκη αύξησε την αϖόσταση του διανύθηκε στο ϖαιχνίδι κατά 20% (p<0.01), τον αριθµό των σϖριντ κατά 100% (p<0.001) και είχε 24% (p<0.05) ϖερισσότερες εϖαφές µε τη µϖάλα. Εϖίσης αυξήθηκε ο µέσος όρος της % της µέγιστης καρδιακής συχνότητας κατά το δεύτερο ηµίχρονο αλλά και για όλο το ϖαιχνίδι (p<0.05). Συµϖερασµατικά οι ερευνητές κατέληξαν ότι η ιδανική ϖροϖόνηση αντοχής στο ϖοδόσφαιρο ϖρέϖει να διεξάγεται µε τη χρήση της µϖάλας αφού είναι ϖιθανόν οι ϖαίκτες να βελτιώσουν τις τεχνικές και τις τακτικές τους ικανότητες. Εϖίσης η χρήση της µϖάλας σε µια ϖροϖόνηση εξειδικευµένη στο άθληµα του ϖοδοσφαίρου µϖορεί να δώσει ένα εϖιϖλέον κίνητρο για άσκηση στους ϖαίκτες. Στην ϖαρούσα µελέτη η βελτίωση της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου οδήγησε σε βελτιωµένη αϖόδοση στο ϖοδόσφαιρο τεκµηριωµένη αϖό τη συνολικά διανυόµενη αϖόσταση, το εϖίϖεδο της ένταση, τον αριθµό των σϖριντ και τις εϖαφές µε τη µϖάλα κατά τη διάρκεια ϖοδοσφαιρικού αγώνα. -- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -- Η αερόβια αντοχή είναι ένας σηµαντικός ϖαράγοντες για τους ϖοδοσφαιριστές (Helgerud et al., 2001). Η βελτίωση της γενικής αερόβιας αντοχής (µέτρια αερόβια ικανότητα) είναι αϖαραίτητη στους ϖαίκτες ϖοδοσφαίρου και εϖιτυγχάνεται συνήθως µέσω της µεθόδου διάρκειας. Η ϖροϖόνηση αυτής της µορφής της αντοχής είναι σηµαντική γιατί εϖιτυγχάνεται η γενική φυσική κατάσταση, εϖιταχύνονται οι διαδικασίες αϖοκατάστασης, αυξάνεται η ικανότητα αντοχής των εϖιβαρύνσεων, εϖίτευξη υϖοδοµής (βάσης) για την εξάσκηση των υϖολοίϖων ικανοτήτων φυσικής 13

14 κατάστασης και τεχνικών δεξιοτήτων και τέλος αύξηση της ανοχής σε ψυχικές εϖιβαρύνσεις (Κέλλης, 2004). Η ειδική ϖροϖόνηση αντοχής για ϖαίκτες του ϖοδοσφαίρου µϖορεί και ϖρέϖει να εφαρµόζεται µε τη χρήση της µϖάλας. Εκτός των µειονεκτηµάτων των εργαστηριακών µετρήσεων ότι η ϖραγµατοϖοίησή τους έχει µεγάλο κόστος και δεν είναι ϖρακτικές για ϖολυϖληθή γκρουϖ αθλητών (Labsy, Collomp, Frey, De Ceaurriz, 2004), oι ϖαίκτες µε την εξειδικευµένη ϖροϖόνηση µϖορούν να αναϖτύξουν ϖαράλληλα τεχνικές και τακτικές ικανότητες ϖαρόµοιες µε εκείνες ϖου εµφανίζονται σε έναν αγώνα ϖοδοσφαίρου. Εϖίσης η χρήση της µϖάλας σε ασκήσεις αυξάνει την ϖαρακίνηση των ϖαικτών για ενεργητικότερη συµµετοχή στην ϖροϖόνηση. Παρόλα αυτά η ένταση της ϖροϖόνησης συνήθως µειώνεται όταν ϖολλά τεχνικά και τακτικά στοιχεία εµϖλέκονται (Hoff & Helgerud, 2004). Η συµβουλή για τη βελτίωση της µέγιστης ϖρόσληψης οξυγόνου και γενικότερα της αερόβιας ικανότητας, βασίζεται στη θεωρία και στις αϖοδείξεις της ϖράξης για τη χρήση διαλειµµατικής ϖροϖόνησης µε µέγιστη ένταση (<90% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας ) ϖαρεµβάλλοντας µέτριας έντασης άσκηση (70% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας). Ο συνδυασµός των ϖαραϖάνω, δηλαδή εξειδικευµένες ϖοδοσφαιρικά ασκήσεις µε διαλειµµατική µορφή φαίνεται να είναι ένας αϖοτελεσµατικός τρόϖος για τη βελτίωση της αερόβιας αντοχής µε ϖαράλληλα εξάσκηση των τεχνικών και τακτικών ικανοτήτων των ϖαικτών. 14

15 Έρευνα είγµα Μέθοδος Συµϖέρασµα βελτίωση VO2max Νορβηγοί εϖίλεκτοι, 18.1 ± 0.8 yr (10.8%) και αϖόδοσης (n=9) στο ϖαιχνίδι Helgerud et al Chamari et al Dupont et al Hoff et al McMillan et al Τυνήσιοι εϖίλεκτοι, 14 ± 0.4 yr (n=18) Γαλλική οµάδα εθνικής κατηγορίας, 20.2 ± 0.7 yr (n=22) Νορβηγοί 1 ης κατηγορίας, 22.2 ± 3.3 yr (n=6) Σκωτσέζοι εϖίλεκτοι 16.9 ± 0.4 yr (n=16) διαλειµµατική άσκησης 4x4 min 90-95% ΜΚΣ (8 βδοµ. 2/βδοµ.) διαλειµµατική άσκησης 4x4 min 90-95% ΜΚΣ (8 βδοµ. 2/βδοµ.) διαλειµµατική άσκηση 120% (MAS) και σειρές σϖριντ µε µικρό διάλειµµα (10 βδοµ. 2/βδοµ.) εργαστ. µέτρηση διαλειµµατική ασκ. 2x4 min 90-95% MΚΣ Hoff test & 5 vs. 5 διαλειµµατική άσκησης 4x4 min 90-95% ΜΚΣ (10 βδοµ. 2/βδοµ.) βελτίωση VO2max (12%) και δροµικής οικονοµίας (10%) βελτίωση αερόβιας ικανότητας (MAS) και αϖόδοσης οµάδας τα τεστ ϖεδίου µϖορούν να µετρήσουν και να ϖροϖονήσουν την αερόβια ικανότητα αξιόϖιστα βελτίωση VO 2max (9% ) χωρίς αρνητική εϖίδραση στη δύναµη, στην αλτικότητα και της ταχύτητα Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός ϖίνακας εργασιών σε σχέση µε την ϖροϖόνηση αντοχής στο ϖοδόσφαιρο. 15

16 -- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -- Bangsbo, J. (1994). Προϖόνηση φυσικής κατάστασης. Mια εϖιστηµονική ϖροσέγγιση. Binz, C. (1985). Konditionstests fur das Fuβballspiel. Fuβballtraining 4/5: Αϖό Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Chamari, K., Hachana, Y., Kaouech, F., Jeddi, R., Moussa-Chamari, I., Wisloff, U. (2005). Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players. British Journal of Sports Medicine, 39(1): Dupont, G., Akapko, K., Berthoin, S. (2004). The effect of in-season, high intensity interval training in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 18(3), Ekblom, Β. (1986). Applied physiology of soccer. Sports Medicine, 3,

17 Fox, E.L. (1979). Sports physiology. W.B. Saunders, Philadelphia. Αϖό Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Grosser, M., Starischka, S. (2000). Προϖόνηση φυσικής κατάστασης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Grosser, M., Neumaier, A. (1996). Αξιολόγηση και καθοδήγηση της ϖροϖόνησης. Τεστ αξιολόγησης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Ηelgerud, J., Engen, L., Wisloff, U., Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 33 (11): Hoff, J. (2005). Training and testing physical capacities for elite soccer players. Journal of Sports Sciences, 23(6): Hoff, J., Ηelgerud, J. (2004). Endurance and strength training for soccer players. Sports Medicine, 34 (3): Hoff, J., Wisloff, U., Engen, LC., Kemi, O., Helgerud, J. (2002). Soccer specific aerobic endurance training. British Journal of Sports Medicine, 36: Impellizzeri, F., Rampinini E., Marcora, S. (2005). Physiological assessment of aerobic training in soccer. Journal of Sports Sciences, 23(6): Krummelbein, U., Buhl, C., Cai, D., Nowacki, P. (1989). Neue methode und Ergebnisse der sportartspezifischen Leistungsdiagnostik im Fuβball. In Sport Rettung oder Risiko fur die Gesundheit? S Boning, D., et al. (Hrsg.). Deutscher Artze-Verlag. Koln. Αϖό Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. 17

18 Labsy, Ζ., Collomp, Κ., Frey, Α., De Ceaurriz, J. (2004). Assessment of maximal aerobic velocity in soccer players by means of an adapted Probst field test. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 44 (4): McMillan, K., Helgerud, J., Grant, SJ., Newell, J., Wilson, J., Macdonald, R., Hoff, J. (2005). Lactate threshold responses to a season of professional British youth soccer. British Journal of Sports Medicine, 39(7): McMillan, K., Helgerud, J., Macdonald, R., Hoff, J. (2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. British Journal of Sports Medicine, 39: Metaxas, T., Koutlianos, N., Kouidi, E., Deligiannis, A. (2005). Comparative study of field and laboratory tests for the evaluation of aerobic capacity in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(1): Mohr, M., Krustrup, P., Bangsbo, J. (2005). Fatigue in soccer: A brief review. Journal of Sports Sciences, 23(6): Reilly, T., Thomas, V. (1979). Estimated daily energy expeditures of professional association footballers. Ergonomics, 22, Αϖό Reilly, T. (2005). An ergonomics model of soccer training process. Journal of Sports Sciences, 23(6): Stiehler, G., Konzag, I., Dobler, H. (1988). Sportspiele. Sportverlag. Berlin Αϖό Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Svensson, Μ., Drust, Β. (2005). Testing soccer players. Journal of Sports Sciences, 23(6):

19 Weineck, J. (1997). Προϖονητική ϖοδοσφαίρου - Φυσική κατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Zintl, F. (1993). Προϖόνηση αντοχής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. Κέλλης, Σ. (2004). Προϖονητική. Σηµειώσεις αϖό τις ϖαραδόσεις του µαθήµατος. Θεσσαλονίκη: Υϖηρεσία ηµοσιευµάτων ΑΠΘ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -- Chamari, K., Hachana, Y., Kaouech, F., Jeddi, R., Moussa-Chamari, I., Wisloff, U. (2005). Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players. British Journal of Sports Medicine, 39(1): McMillan, K., Helgerud, J., Macdonald, R., Hoff, J. (2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. British Journal of Sports Medicine, 39: Dupont, G., Akapko, K., Berthoin, S. (2004). The effect of in-season, high intensity interval training in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 18(3), Hoff, J., Wisloff, U., Engen, LC., Kemi, O., Helgerud, J. (2002). Soccer specific aerobic endurance training. British Journal of Sports Medicine, 36:

20 Ηelgerud, J., Engen, L., Wisloff, U., Hoff, J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 33 (11):

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Χρήστος Θ. Θανασάς. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT. www.orthosurgeon.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Χρήστος Θ. Θανασάς. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT. www.orthosurgeon. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Χρήστος Θ. Θανασάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT www.orthosurgeon.gr Εισαγωγή-Φυσικές απαιτήσεις Οι ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review).

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Ιωάννης I. Ντουρουντός MSc. PhD. 70 ο Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine, Science

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ SPECIFICITY OF TRAINING (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ) OVERLOAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 0103 «Φυσιολογία της Άσκησης: Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης 1 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1 Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Μοντέλο Προπόνησης Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Η παράλειψη για προγραμματισμό είναι προγραμματισμός για αποτυχία Περιεχόμενα : Τα επόμενα «60 min» 1. Η μπάλα είναι το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης τήσιος προγραμματισμός γωνιστική Μεταβατική ερίοδος αποκατάστασης ΓΩΝΤΗ Ρ τόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά αθλήματα),

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 10 ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 10 ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας Ένταση: στην αρχή χαμηλή και προοδευτικά αυξάνει Ποσότητα: στην αρχή μεγάλη και προοδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙΑ, 21 ΜΑΙ 2011 ΟΡΓΑΝΩΗ: ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΗΜΑΘΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙΑ, 21 ΜΑΙ 2011 ΟΡΓΑΝΩΗ: ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΗΜΑΘΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 10ο ΠΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΜΙΝΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΟΥΙΡΟΤ ΒΕΡΟΙ, 21 ΜΙ 2011 ΟΡΓΝΩΗ: ΤΝΕΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΟΥΙΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΜΘΙ Η ΕΚΠΙΕΤΗ Σ ΣΜΗΜΣ ΤΠΟΟΜΗ Θεόδωρος αββίδης UEFA PRO προπονητής ποδοσφαίρου Σεχνικός υπεύθυνος τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας κα ισχύος»

«Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας κα ισχύος» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Φυσική Αγωγή Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Καλογήρου ηµ. καθηγητής Φ.Α. Fitness ή Καλή Φυσική κατάσταση Σύντοµη περιγραφή-ορισµός Fitness είναι µια συνειδητά επιδιωκόµενη κατάσταση ψυχοσωµατικής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Τεχνικός Εκπρόσωπος ΕΟΧ/FIS Ως ανάπτυξη χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ κατηγορίας Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc - MSc Προετοιμασία για τη Νίκη Η θέληση για τη νίκη αρκετή.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση;

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο βασικός μηχανισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Εισαγωγή Βασιζόμενοι στην διαθέσιμη έρευνα, η κρεατίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή 21.02.2011 Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή Σε συνέχεια από το προηγούμενο μας άρθρο, ερχόμαστε να αναλύσουμε την σημασία της σωστής εκγύμνασης ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (FIFA TEST) ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συµµαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Eργομετρική Αξιολόγηση

Eργομετρική Αξιολόγηση Eργομετρική Αξιολόγηση Εργο μετρι Αξιο λόγ κή Αθ λητ ών ηση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Η επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάση της προσφοράς της διατροφής στην επιτυχία του αθλητή. Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης http://users.auth.gr/mougios

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η) [1] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η η) [2] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) Εβδομάδα 1 η [14-20/07/2014] Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 η Αλεξανδρής Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2011-2012 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2011-2012 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2011-2012 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ε 7 ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΙΞΕΙ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΙΩΣ: ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ 10 ΧΑΛΑΡΟ ΤΡΕΞΙΜΟ (60-70% HRmax) ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 57 62 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 57-62 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ποδοσφαιριστής για να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Υπερπροπόνηση ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Υπερπροπόνηση Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Παχυσαρκία

Άσκηση και Παχυσαρκία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Παχυσαρκία Συγγραφική ομάδα: Πασχάλης Βασίλης, PhD, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Νικολαΐδης Μιχάλης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int 2011-03-15 12:25:14 Σκοπός Η μελέτη αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Δημήτρης Κουρέτας, PhD Τμήμα Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Miguel Indurain ήταν το μέγεθος των πνευμόνων του. Ο χρησιμοποιούμενος

Διαβάστε περισσότερα

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες.

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες. 1. Μια εμπορική επιχείρηση και ένας αθλητικός οργανισμός δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά Σωστό Λάθος 2. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος (οικονομικές, κοινωνικές) μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αθλητικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM

ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM ARSENAL SOCCER SCHOOLS GET SCOUTED PROGRAM Η Arsenal FC είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες ομάδες της Αγγλίας με μια συνεχή παρουσία στην Α Εθνική Κατηγορία από το 1919. Οι Arsenal Soccer

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα