ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕ ΧΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TECHNO PACK A.B.E.E.»... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟ ΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΒΕΡΟ ΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ ΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «Σ. Ν. ΣΤΑΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» επωνυμία «ΜΕΓΚΑΠΑΡΤ Ανώνυμη Εταιρία Ανταλλα κτικών Αυτοκινήτων» με δ.τ. «MEGAPART Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IN STORE CREATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗ ΜΙΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.M. S.A.»..3 Εται επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π. ΑΕ. ΟΤΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩ ΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣ ΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΩΝ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΦΑΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙ ΟΦΑΝΤΗΣ ΑΤΕ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ» τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Υπό Εκκαθάρισης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TALOS Strategic Investments Ανώνυμη Εταιρεία παρο χής συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσι ών» με δ.τ. «TALOS Strategic Investments (T.S.I.) A.E.» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΤΕ» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της έκθεσης εκτίμησης της καθαρής θέ σης της Ετερρόρυθμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Ε VOICE»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TECHNO PACK A.B.E.E.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 20/11/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 8664/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 20/09/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TECHNO PACK A.B.E.E.» και αριθμό Μητρώου 68236/03/Β/09/35, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε ρίληψη) Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ ,00 που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 μετά την αύξηση του κατά ,00 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 σύμφωνα με από φαση της από 20/09/2012 Γενικής Συνέλευσης των με τόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρείται σύμφωνα με την παρ.6 περιπτ. Α της υπ αριθμ. Κ1 1975/ εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ. και ΔΙ. Ελευσίνα, 5 Απριλίου 2013 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟ ΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. ΕΜ 3135/13 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» και, με αριθμό Μητρώου 62556/01ΑΤ/Β/07/082 που εδρεύει στο δήμο Φιλοθέης Ψυχικού Αττικής, σύμφωνα με την από 30/06/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής μειώθηκε, με επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους, κατά το ποσό των ,87 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,00 ευρώ εκάστης στο ποσό των 0,91 ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέ ον στο ποσό των ,13 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,91 ευρώ εκάστης. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγ. Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (3) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 44139, το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως: «Άρθρο 1 3. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γρα φεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή αλλού. Η εθνικότητα της Εταιρείας είναι Ελληνική.» «Άρθρο Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύ νοντα Σύμβουλο.»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 8 Απριλίου 2013 (4) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗ ΜΑΤΩΝ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», αριθμό MAE 8688/62/B/86/522 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο αποφασί σθηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της, που αφορά στο σκοπό της εταιρείας και διαμορ φώνεται ως εξής: «Άρθρο 4ο ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο σκοπός της εταιρείας έχει ορισθεί: α) Η εισαγωγή και η εμπορία παντός είδους μηχανη μάτων και οχημάτων. β) Η εισαγωγή και η εμπορία ανταλλακτικών και εξαρ τημάτων που εξυπηρετούν τα πιο πάνω μηχανήματα. γ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παντός είδους ζω οτροφών. δ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παντός είδους ορυ κτέλαιων και λιπαντικών. 2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την Ελληνική Επικράτεια με κάθε τρόπο που δεν αντίκειται όμως στο νόμο και τα συναλλακτικά ήθη. γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκατα στήματα ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοι κητικού συμβουλίου, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή. Το εν λόγω πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευ σης της εταιρείας έλαβε τη υπ αριθμ. 3442/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΓΙ.Ε. Θεσσαλονί κης, η οποία επίσης καταχωρίσθηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω τροποποίηση έλαβε Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρησης στο ΓΕΜΗ (ΚΑΚ) Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 4. Απριλίου 2013 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) επωνυμία «Σ.Ν. ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΩΝ» με δ.τ. «Σ. Ν. ΣΤΑΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Ν. ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «Σ. Ν. ΣΤΑΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 3024/03/Β/86/27(2010). 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Η έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2012. Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρείται σύμφωνα με την παρ.6 περιπτ. Α της υπ αριθμ. Κ1 1975/ εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ελευσίνα, 3 Απριλίου 2013 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (6) επωνυμία «ΜΕΓΚΑΠΑΡΤ Ανώνυμη Εταιρία Ανταλλα κτικών Αυτοκινήτων» με δ.τ. «MEGAPART Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑΠΑΡΤ Ανώνυμη Εταιρία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων» με δ.τ. «MEGAPART Α.Ε.». και αριθμό Μητρώου 59920/03/Β/06/5. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 01/01/ /12/2011 εξής:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) α) Τακτικοί: ΦΩΤΟΥΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΤΣΙΛΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε β) Αναπληρωματικοί: ΜΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού 829. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρείται σύμφωνα με την παρ.6 περιπτ. Α της με αρ.πρωτ: ΚΙ 1975/ εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.& ΔΙ. Ελευσίνα, 5 Απριλίου 2013 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (7) επωνυμία «IN STORE CREATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙ ΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.M. S.A.». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 28/03/2013 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 1/7/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IN STORE CREATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.M. S.A.» και, με αριθμό Μητρώου 53556/01ΑΤ/Β/03/103(2005) που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με τετραετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Τσιλιμπάρης Αλέξανδρος του Κίμωνα, κάτοικος Κη φισιάς, Τατοίου 117, κάτοχος του υπ ΑΔΤ ΑΚ , που εκδόθηκε από το AT Κηφισιάς και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου λος. 2) Ταβανιώτης Ιωάννης του Ευστρατίου, κάτοικος Αθη νών, Ρόδου 13, κάτοχος του υπ ΑΔΤ Ρ /94 Δ, που εκδόθηκε από το παράρτημα ασφαλείας Αθηνών και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ ΙΓ Αθηνών, Μέλος. 3) Ταβανιώτη Σταυρούλα συζ. Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Ρόδου 13, κάτοχος του υπ ΑΔΤ Κ /76 Δ, που εκδόθηκε από το παράρτημα ασφαλείας Αθη νών και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ ΙΖ Αθηνών, Μέλος. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αλέξανδρος Τσιλιμπάρης εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του δημοσίου, των δημοτικών αρχών και των δικαστηρίων παντός βαθμού. Αγ. Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2013 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (8) επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π. ΑΕ. ΟΤΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π. ΑΕ. ΟΤΑ» και αριθμό Μητρώου 70527/23/Β/10/0006 από το οποίο προκύπτει ότι συμπληρώθηκε το Διοικητι κό Συμβούλιο ανακοίνωση της συγκρότησης του οποί ου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9788/ τ.αε ΕΠΕ με τους εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Πύργου, ως κατωτέρω: 7. Διονύσιο Αντζουλή του Γρηγορίου και της Πανα γιώτας, δικηγόρο γεννημένο στο Σκουροχώρι Ηλείας την , κάτοικος Πύργου, οδός 28ης Οκτωβρίου 5, κάτοχο του ΑΔΤ: Κ / από Υ.Χ. Πύργου και ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. Πύργου, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Γεωργουλόπουλο του Βασιλείου και της Βασιλικής επίσης δικηγόρο, γεννημένο στον Πύργο Ηλείας την , κάτοικος Πύργου, οδός Δερβενα κίων 70, κάτοχος του ΑΔΤ: Μ /1986 από το Α.Τ. Πύργου, με ΑφΜ: Δ.Ο.Υ. Πύργου. Η θητεία των προαναφερόμενων θα λήξει στο τέλος της Δημο τικής περιόδου όπως και του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου. Πύργος, 5 Απριλίου 2013 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ (9) επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 04/04/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 67194/10/Β/08/15.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: α) Τακτικοί: ΖΗΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού β) Αναπληρωματικοί: ΑΝΤΙΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Μεσολόγγι, 4 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΝΤΟΓΡΟΥΝΗ (10) επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗ ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την 08/04/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 49920/10/Β/01/14. 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: α) Τακτικοί: ΑΝΤΙΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε β) Αναπληρωματικοί: ΖΗΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού Μεσολόγγι, 8 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΝΤΟΓΡΟΥΝΗ (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 44275, το από πρακτικό της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ύστερα από αποδοχή της παραίτησης της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμ βούλου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία με 5ετή θητεία, ήτοι μέχρι την συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΖΩΗΣ Έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Τσαρτίλη 1, κάτο χος του με αριθμό Φ / Δελτίου Αστυνο μικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥ ΤΥΧΙΑΣ Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Τσαρτίλη 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνίδα Υπήκοος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΙΔΟΓΙΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη στον Πειραιά το έτος 1971, κάτοικος Πειραιά, οδός Θουκιδίδου 150, κάτοχος του με αριθμό Σ / Δελτί ου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά, Ελληνίδα Υπήκοος, Μέλος Δ.Σ.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 4) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ Συνταξιούχος, γεννημένη στον Πει ραιά το έτος 1944, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γιαβάση 38, κάτοχος του με αριθμό Χ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Αγ. Παρασκευής, Ελληνίδα Υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. Β) Εκπροσώπησης της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο δια μυστικής ψηφοφορίας και με παμψηφία των μελών του, παρέχει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΟΛΦΙΝΟ ΠΟΥΛΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, όπως ενασκεί από σήμερα και μέχρι το τέλος της θητείας του νέου Δ.Σ., κατά την απόλυτον κρίσιν του, τις εν άρθρω 20 του καταστατικού αρμοδιότητες Δ.Σ. και να δεσμεύει μόνος του την εται ρεία έναντι παντός τρίτου, δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Ανατολικού Τομέα (Α.Π /12 10/01/2013). Αθήνα, 9 Απριλίου 2013 (12) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΦΑΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΟΦΑΝΤΗΣ ΑΤΕ». Την καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43957, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το πρακτικό του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΙΟΦΑΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΟΦΑΝΤΗΣ ΑΤΕ» και αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ύστερα από αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβού λου του Διοικητικού Συμβουλίου, Σάλτα Παναγιώτη στις 08/02/2013, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία με 5 ετή θητεία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΘΩΜΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Δάφ νης Αττικής, οδός Διστόμου 7 ΑΔΤ. Ρ , ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΖΟΥΔΗΣ του Νικολάου, κά τοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Κνωσού 3, ΑΔΤ. Θ /70, ΑΦΜ , Μέλος 3. ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Εκάβης 72, ΑΔΤ ΑΖ , ΑΦΜ , Μέλος. Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευ σης της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΘΩΜΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Νοτίου Τομέα (Α.Π /03/2013). Αθήνα, 8 Απριλίου 2013 (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ». Την 12/11/2012 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 43813, η υπ αριθμ. 1094/2012 απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία: α) Έγινε δεκτή η από 10/02/2012 αίτηση υπ αριθμ. κα τάθεσης δικογράφου 531/ των αιτούντων: 1) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΡΟ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ», αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Σταδίου αρ. 48, 2) Παύλου Μωσσέ του Σολομώντα και της Αντιγόνης, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη, αρ. 7, 3) Ρενέ Πετρονίλλα Θηρεσία συζ. Παύλου Μωσσέ, κα τοίκου ομοίως ως άνω, 4) Ζερμαίν συζ. Ισαάκ Νικολάου Σαλιώμ, κατοίκου ομοίως ως άνω, 5) Μαρίας Χριστίνας Μωσσέ του Παύλου, κατοίκου ομοίως ως άνω και β) Διατάσσεται το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίαν σης της αιτούσας ανώνυμης εταιρείας για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. γ) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διάθεση παγίου πε ριουσιακού στοιχείου της πρώτης αιτούσας και κάθε περιουσιακού στοιχείου των αιτούντων εγγυητών, πλην της εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων. δ) Διατάσσεται η αναστολή ατομικών διώξεων και η απαγόρευση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, ατομικής ή συλλογικής των πιστωτών τόσο κατά της πρώτης όσο και κατά των αιτούντων εγγυητών και ε) Απαγορεύεται η κήρυξη σε πτώχευση, η λήψη ασφα λιστικών μέτρων, η έκδοση προσωρινών διαταγών, η εγγραφή προσημειώσεων (πλην των συναινετικών) σε ακίνητα της πρώτης αιτούσας εταιρείας και των αιτού ντων εγγυητών αυτής και ο αντιλογισμός των τραπεζών σε λογαριασμούς της πρώτης αιτούσας εταιρείας για το χρονικό διάστημα από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και έως τη λήξη της. Αθήνα, 5 Απριλίου 2013

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (14) τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Υπό Εκκαθάρισης Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TALOS Strategic Investments Ανώνυμη Εταιρεία παροχής συμβουλευ τικών και επενδυτικών υπηρεσιών» με δ.τ. «TALOS Strategic Investments (T.S.I.) A.E.». Την 07/12/2012 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43689, τα κατωτέρω στοιχεία της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «TALOS Strategic Investments Ανώνυμη Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και επεν δυτικών υπηρεσιών» με δ.τ. «TALOS Strategic Investments (T.S.I.) A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Γαλατσίου επί της οδού Αλτεως αρ. 1 3: Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και έναρξης εκκαθάρισης, μετά των επ αυτών εκθέσε ων των εκκαθαριστών, προσάρτημα ισολογισμού για τη χρήση της 01/01/ /12/2011, όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/06/2012. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /12 03/12/2012). Αθήνα, 5 Απριλίου 2013 (15) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοι χείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΡΙΑ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/07/ /06/2012, όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/12/ ) Το από 30/12/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο εκλέχθηκαν για τον τακτι κό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1 Ιουλίου 2012 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013, οι εξής ελεγκτές: 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (A.M. ΣΟΕΛ 14811), τακτικός ελεγκτής. 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (A.M. ΣΟΕΛ 13441), αναπληρωματικός ελεγκτής. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π 2223/13 08/03/2013). Αθήνα, 8 Απριλίου 2013 (16) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυ μία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΟ ΠΟΛΗ ΑΤΕ». Την 01/02/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό /05/2012 σύμφωνα με την οποία διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για την ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΤΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας, και ειδικότερα: Διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης της αιτούσας ανώνυμης εταιρείας. Ορίζει μεσολαβητή, τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Αντώνιο Προκοπίδη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ ), στέλεχος της εμπειρογνώμονος ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PK Ευρωελεγκτική Α.Ε.», ο οποίος και συνέταξε την έκθεση εμπειρογνώμονα που προσκόμισε η αιτούσα, κάτοικο Αθηνών, Λ. Κηφισίας αρ. 124, ο οποίος έχει ως έργο την επιδίωξη σύναψης συμφωνίας μεταξύ της οφειλέτριας αιτούσας και εκείνων των πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαι τήσεων. Ο μεσολαβητής, θα δώσει το νόμιμο όρκο ενώ πιον του Εισηγητή Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου ή του νομίμου αναπληρωτή του εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σε αυτόν αντιγράφου της παρούσας. Στη συνέχεια αφού λάβει γνώση όλων των εγγράφων της δικογραφίας και τυχόν εγγράφων που του παραδοθούν καθώς και όσα κρίνει σκόπιμα κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 102 ΠτΚ, θα γνωμοδοτήσει με έγγραφη και πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση του εάν επετεύχθη και με ποιο τρόπο η εξυγίανση. Τη γνωμοδότηση του αυτή θα καταθέσει ο ίδιος ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρό σωπο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την επίδοση της παρούσας σε αυτόν. Απαγορεύει την άσκηση ατομικών και συλλογικών δι ώξεων των πιστωτών κατά της αιτούσας εταιρείας και την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της αιτούσας μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικα στηρίου αυτού, που θα επικυρώνει ή όχι τη συμφωνία μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της ή σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας εξυγίανσης. Η ανωτέ ρω αναστολή καταλαμβάνει τις υποχρεώσεις της οφει λέτριας αιτούσας που είχαν γεννηθεί πριν την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. Διατάσσει τον Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου να παραδώσει το υπ αρ / Γραμμάτιο Συ στάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, στον ανωτέρω αναφερόμενο μεσολαβητή εμπειρογνώμονα, Αντώνιο Προκοπίδη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ.14511).

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Διατάσσει την αμελλητί δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Τα μείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (τομέας Νομικών), επιμέλεια της αιτούσας οφειλέτριας εταιρείας. Αναστέλλει την συζήτηση της από και με αρ. κατ. Δικ. 1095/2010 αίτησης δήλωσης παύσης πληρω μών και των με τις προτάσεις ασκηθεισών κυρίων και προσθέτων παρεμβάσεων μέχρι την λήξη της διαδικα σίας εξυγίανσης. Αθήνα, 4 Απριλίου 2013 (17) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της έκθεσης εκτίμησης της καθαρής θέσης της Ετερ ρόρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Ε VOICE». Την 20/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 44519, η από 25/02/2013 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 αποτελούμενη από τους: Μα ρία Βουζουνεράκη και Σωκράτη Κίλια, Υπαλλήλους της περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Ιωάννη Μπρατάκο, εκπρόσωπο ΕΒΕΑ, η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση των περιουσι ακών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Ε VOICE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 28/01/2013, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα. Σύμφορα με την παραπάνω έκθεση, το σύνολο του ενεργητικού ανήρχετο σε: ,33 το σύνολο του παθητικού σε: ,17 και η αποτιμηθείσα καθαρή θέση της εν λόγω εταιρείας είναι αρνητική ανέρχεται στο ποσό των ,84. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου νομιμότητας της Περι φέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2924/13δις 11/03/2013). Αθήνα, 4 Απριλίου 2013 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7936 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10242 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1291 21 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8726 10 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4578 11 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα