ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑ ΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΑ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΠ ΠΟΚΡΑΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙ ΑΚΟΣ ΑΘ. ΜΕΖΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕ ΛΑΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ» και δ.τ. «LOBITOIL Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑ ΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙ ΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΟ ΠΕΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKOPELOS VILLAGE S.A» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β.Κ. Ιωαννίδης Α.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΒΡΟΥ» την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και δ.τ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ OIL A.E.» την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΥΤΕΛΛΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ISOBLOCK» και συντομογραφικά «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑ ΔΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «Σ. Γ. & Θ. ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟ ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΝ ΘΗΣ ΑΒΕΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΜΑΡΑΓΔΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «EMERALD» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙ ΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΑ ΑΕ». ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Την 30/07/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. ΕΙΣ/4247/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 11/07/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑ ΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΟΛΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 49875/65/ Β/01/11, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 (παρ.1) του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 4 (παρ. 1) 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα τριών λεπτών ( ,43 ). α) Κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα έξι χι λιάδες σαράντα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτά ( ,37 ), σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή εκτίμη σε την περιουσιακή κατάσταση του μετατρεπομένου Ν.Π.Δ.Δ. (Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρούπολης) σε Οργα νισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. β) Κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά (58.694,06 ), με την καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 06/03/2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. γ) Κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, με την καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 11/07/2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αλεξανδρούπολη, 1 Αυγούστου 2012 κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΤΤΑΣ (2) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ανώ νυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 27/07/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) το από 28/06/2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφα σίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 8619/62/ Β/86/0454. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε δρχ. διηρημένο σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. Ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις το Μετοχικό Κεφά λαιο ανήλθε σε ,40 ευρώ, διηρημένο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 15,60 ευρώ εκάστη. Με την από Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύ ξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,35 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 15,60 ευρώ σε 17,75 ευρώ και ανήλθε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε ,75 ευρώ και διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 17,75 ευρώ η κάθε μία. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετο χικού Κεφαλαίου κατά ,50 ευρώ, με ακύρωση ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 17,75 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ,25 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 17,75 ευρώ η κάθε μία. Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2012 (3) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘ. ΜΕΖΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΕΛΑΣΤΙ ΚΑ» και δ.τ. «LOBITOIL Α.Ε.». ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 27/07/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης) το από 20/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘ. ΜΕΖΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ» και δ.τ. «LOBITOIL A.E» και με αριθμό Μητρώου 9010/62/ Β/86/0844. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 23 Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμ βούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητεί ας του συμβουλίου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη). 2. Επίσης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Δι οικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3). 3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθ μό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2012 (4) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΕ». ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 27/07/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νικης) το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφα σίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΕ» και με αριθμό Μη τρώου 50574/62/Β/01/0264. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 4 Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Σχεδιασμός, μελέτες, κατασκευές, εμπορία, τεχνική υποστήριξη και επισκευές ζυγιστικών μηχανών, συστη μάτων ζύγισης, αυτοματισμών ζύγισης, γεφυροπλαστιγ γών, βιομηχανικών ζυγών, γερανοζυγών, ενσακιστικών ζυγιστικών μηχανών, συστημάτων δοσομέτρησης με ζύγιση, γεμιστικών ζυγιστικών μηχανών, βιομηχανικών ζυγών τροφίμων, βιομηχανικών ζυγών τυποποίησης, ταινιοζυγών, καδοζυγών, ζυγών λιανικής πώλησης, δι κτύων ζυγών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιομηχα νικού λογισμικού ζυγών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ζυγών τυποποίησης με ετικέτα, ψηφιακών τερματικών ζύγισης, δυναμοκυψελών αισθητηρίων συσκευαστικών μηχανών και γενικά όλων των παρεμφερών ειδών και των εξαρτημάτων αυτών. β) Η ίδρυση υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών και γραφείων σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής και η αντιπροσώπευση οίκων Εξωτερι κού εσωτερικού παρεμφερών ειδών και γ) Η συμμετοχή σε Κοινοπραξίες ή Εταιρείες οιου δήποτε εταιρικού τύπου (Ομορρύθμου, Ετερορρύθμου, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανωνύμου Εταιρεί ας κ.λπ.) και οιασδήποτε μορφής και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συ σταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώ κουσες τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό προς τον σκοπό της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας δ) Η παραγωγή και Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σύγχρονα ήπια και φιλοπεριβαλλοντικά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως φωτοβολταϊκά, ανεμογεννή τριες κ.λπ. ε) Σχεδιασμός, μελέτες, κατασκευές, εμπορία, τε χνική υποστήριξη και επισκευές ολοκληρωμένων γραμμών παραγωγής μηχανημάτων επεξεργασίας προϊόντων, ρομποτικών αυτοματισμών ζύγισης και συσκευασίας προϊόντων, συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά συστήματα κ.α.) Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2012 (5) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ ΧΩ ΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKOPELOS VILLAGE S.A». ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 27/07/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νικης) το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKOPELOS VILLAGE S.A» και με αριθ μό Μητρώου 16680/62/Β/88/0233. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης επί της οδού Βαλαωρίτου 7. Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2012

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β.Κ. Ιω αννίδης Α.Ε.Β.Ε.». ΑΝAΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ ΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β.Κ. Ιωαννίδης Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 16030/51/Β/87/8. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: α) Τακτικός: ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ β) Αναπληρωματικός: ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Δράμα, 31 Ιουλίου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ (7) Εται επωνυμία «Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟ ΜΕΣ ΕΒΡΟΥ». ΑΝATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Την 02/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΒΡΟΥ» και αριθμό Μητρώου 32270/51/Β/94/07. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση. 2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού β) ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Αογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: α) ΡΑΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 9523 β) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Δράμα, 2 Αυγούστου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ (8) Εται επωνυμία «ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Την 02/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙ ΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 24949/51/Β/91/005. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση. 2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αναπληρωματικοί: α) ΧΑΣΚΙΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Δράμα, 2 Αυγούστου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ (9) Εται επω νυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙ ΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και δ.τ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ OIL A.E.». ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Την 01/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΑΙ ΣΤΟΣ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και δ.τ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ OIL A.E.» και αριθμό Μητρώου 68685/51/Β/09/06. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση. 2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΔΡΟΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΡΟΣΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΚΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: α) ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Δράμα, 1 Αυγούστου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ (10) Εται επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΥΤΕΛΛΑΣ Α.Ε.». ΗΠΕΙΡΟΥ Την 17/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΥΤΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60792/42/ Β/06/0011 από το οποίο προκύπτει ότι ο κος Δέλλας Γεώργιος του Χρήστου παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και εκλέχθηκε νέο μέλος η Παπαγεωργίου Ελένη του Γεωργίου καθώς και το από 5/7/2012 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου με το οποίο αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι 30/06/2013 ως εξής: 1. Βίνη Σοφία του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύ νουσα Σύμβουλος, γεννήθηκε στο Χαροκόπι Ιωαννίνων, το έτος 1969 κάτοικος Ιωαννίνων, Κ. Θωμαίδου 3, Α.Δ.Τ. Ρ , Α.Φ.Μ Δέλλας Χρήστος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής γεννήθηκε στην Κράψη Ιωαννίνων το έτος 1952, κάτοικος Ιωαννίνων, Κ. Θωμαίδου 3, με Α.Δ.Τ. Ι , και Α.Φ.Μ Λώλη Ζωή του Αλεξάνδρου, Μέλος, γεννημένη στην Ελεούσα Ιωαννίνων το έτος 1980, κάτοικος Ελεούσας Ιωαννίνων, Α.Δ.Τ. Ρ , Α.Φ.Μ Τσακανίκας Θωμάς του Ιωάννη, Μέλος, γεννημένος στα Ιωάννινα, κάτοικος Ιωαννίνων, Ευεργετών 33, Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Φ.Μ Καλόγηρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Μέλος γεν νημένος το έτος 1971 στο Ματσούκι Ιωαννίνων, κάτοικος Ιωαννίνων, Α.Δ.Τ. ΑΗ και Α.Φ.Μ Κατσάνος Παναγιώτης του Ιωάννη, Μέλος, γεννη μένος το 1972 στα Ιωάννινα, κάτοικος Ιωαννίνων, Α.Δ.Τ Ν , Α.Φ.Μ Παπαγεωργίου Ελένη του Γεωργίου, Μέλος, γεννή θηκε στα Ιωάννινα, κάτοικος Ιωαννίνων, Μπουμπουλίνας 32Α, με Α.Δ.Τ. ΑΖ και Α.Φ.Μ Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας, ισχύει ότι είχε οριστεί στο πρακτικό Δ.Σ της 5ης Ιουλίου 2010 και βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού, όπου ανατίθε ται στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο Βίνη Σοφία η ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύ νολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Δ.Σ. Δέλλα Χρήστο. Ιωάννινα, 31 Ιουλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (11) Εται επω νυμία «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ISOBLOCK» και συντομογραφικά «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». ΗΠΕΙΡΟΥ Την 06/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 24/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 24/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑ ΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ISOBLOCK» και συντομογραφικά «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 56393/42/ Β/04/0002 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, του Παναγιώτη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, οδός Σαφρα πόλεως 15, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Ιωαννίνων και Α.Δ.Τ. AB , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 2. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, του Παναγιώτη, ηλεκτρο λόγος, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, οδός Σαφραπό λεως 15, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Ιωαννίνων και Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Ιγνάτιου, ηλεκτρο τεχνίτης, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, οδός Σαφρα πόλεως 15, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Ιωαννίνων και Α.Δ.Τ. Δ , ως Μέλος του Δ.Σ. 4. ΒΡΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ, του Χρήστου, γεωπόνος, κάτοικος Ανατολής Ιωαννίνων, οδός Σαφραπόλεως 15, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Ιωαννίνων και Α.Δ.Τ. Τ , ως Μέλος του Δ.Σ. 5.ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ, του Παναγιώτη, οικοκυρά, κά τοικος Ανατολής Ιωαννίνων, οδός Σαφραπόλεως 15, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Ιωαννίνων και Α.Δ.Τ. Ζ , ως Μέλος του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας, αναθέτει ομόφωνα και

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) παμψηφεί, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. Ιγνάτιο Ιγνατιάδη την εκροσώπηση της εται ρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, ενώ, σε περίπτωση κωλύματος, εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί το σύνολο των δικαιωμάτων ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Ιγνατιάδης. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει ομό φωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κα ταστατικού της εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής στον Ιγνάτιο Ιγνατιάδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. και μόνο σε περίπτωση κωλύματος στον Αντι πρόεδρο του Δ.Σ. Δημήτριο Ιγνατιάδη. Στον παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΤΕΒΕ» και με την υπο γραφή του, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδί δει αποδέχεται οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Ιωάννινα, 31 Ιουλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (12) Εται επωνυμία «Σ. Γ. & Θ. ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ Α.Ε.». ΗΠΕΙΡΟΥ Την 20/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. Γ. & Θ. ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΠΟΥΡ ΔΟΥΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 10581/42/Β/86/0092 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Πρόεδρος του Δ.Σ. εξελέγη ο Θεόδωρος Μπουρ δούκης του Σπυρίδων έμπορος, γεννηθείς εις Φιλιάτες Θεσπρωτίας στις κάτοικος Ιωαννίνων οδός Βηλαρά 27, με αρ. δελτ. ταυτ. Χ που εκδόθη κε από την Υ.Α. Ιωαννίνων στις 29/09/2003 και Α.Φ.Μ Α ΔΟΥ Ιωαννίνων. 2) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Παρα σκευή Μπουρδούκη του Κωνσταντίνου οικιακά, γεννη θείς στο Γιρομέρι Φιλιατών Θεσπρωτίας στις κάτοικος Ιωαννίνων οδός Βηλαρά 27, με αρ. δελτ. ταυτ. ΑΕ που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ιωαννίνων στις 16/04/2007 και Α.Φ.Μ Α ΔΟΥ Ιωαννίνων. 3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Στέφανος Μάρκος του Βασιλείου που γεννήθηκε στις στο Όλτεν Ελβετίας κάτοικος Ιωαννίνων οδός Μ. Γεω γράφου 17 κάτοχος του με αρ. δελτ. Ταυτ. ΑΕ που εκδόθηκε από την Υ.Α στις 29/08/2007 με, Α.Φ.Μ ΔΟΥ Α Ιωαννίνων. Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου Θεόδωρο Μπουρδούκη του Σπυρίδωνα την εν γένει διαχείριση, διοίκηση και εκπροσώπηση της εται ρείας και όλων των υποθέσεων της. Θα ενασκεί δε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες καθώς και τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και εντελώς ενδεικτικά, θα διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις, θα εκπρο σωπεί αυτή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Δημοτικές Αρχές Δημό σιο, Δικαστήρια, ενασκώντας όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέ πονται από το καταστατικό της εταιρείας, θέτοντας πάντοτε την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπο γραφή του. Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου μπορεί να παρέχει, με πληρεξούσια ή με έγγραφες εξουσιοδο τήσεις του, την δυνατότητα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους, σε συνεργάτες της εται ρείας και σε άλλα πρόσωπα, το δικαίωμα να ενεργούν συγκεκριμένες πράξεις. Ιωάννινα, 1 Αυγούστου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (13) Εται επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙ ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΘΗΣ ΑΒΕΕ». ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 25/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νικης) το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτι κής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/07/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥ ΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΘΗΣ ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 69310/62/Β/10/18 που εδρεύει στο Δήμο Δέλτα, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Ανθής Αθανάσιος του Θεοδώρου και της Ελένης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις , κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Λασκαράτου 18, Γεωπόνος, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΕ / Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. β) Ανθή Χρυσούλα του Στυλιανού και της Μαρίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη στις , κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Λασκαράτου 18, Έμπορος, κά τοχος του υπ αριθμό ΑΕ / Δ.Α.Τ. του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 T.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος. γ) Ανθή Ελένη του Αθανασίου και της Χρυσούλας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη στις , κάτοικος Καλαμαριά (Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπολίτου Ιωσήφ 4, Έμπορος, κάτοχος του υπ αριθμό AB / Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ως μέλος. δ) Ανθή Μαρία του Αθανασίου και της Χρυσούλας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη στις , κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Λασκαράτου 17, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΕ / Δ.Α.Τ. του T.A. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης, ως μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του καταστα τικού της, στον Ανθή Αθανάσιο του Θεοδώρου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, γενικά, χωρίς άλλο περιορι σμό, εκτός από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας και ο Νόμος. Ο παραπάνω δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2012 (14) Εται επωνυμία «ΣΜΑΡΑΓΔΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «EMERALD». ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΜΑΡΑΓΔΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «EMERALD» και με αριθμό Μητρώου 21863/80/Β/90/40 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: 1. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος Κρεμαστής, γεννηθείς κατά το έτος 1950 και με Α.Δ.Τ. Μ και επαγγέλλεται ως Επιχειρηματίας. Α.Φ.Μ , Πρόεδρος. 2. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ, κάτοικος Κρεμαστής, γεννηθείς κατά το έτος 1966 και με Α.Δ.Τ. Θ και επαγγέλλεται ως Οδηγός αυτοκινήτου, Α.Φ.Μ , Δ/νων Σύμβουλος. 3. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, κάτοικος Κρεμαστής, γεννηθείς κατά το έτος 1969 και με Α.Δ.Τ. Μ και επαγγέλλεται ως μαθητής Τεχ. Σχολής. Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνου αποφάσεως αποφασίζει την χορήγηση εξουσιοδότησης της υπο γραφής και αντιπροσώπευσης της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Χαρκιανάκη Σμαραγδή του Δημητρίου ως Πρόεδρο και Χαρκιανάκη Στέλιου ως Διευθύνοντα Συμβούλου στον καθένα χωριστά έναντι οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. καθώς επίσης έναντι οποιουδή ποτε Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΡΑΠΕΖΕΣ). Ρόδος, 27 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ (15) Εται επω νυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία: i. το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και ii. το από πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡ ΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Αρ.Μ.Α.Ε /25/Β/98/10 από το οποία προκύπτει ότι εκλέχθηκε το νέο το Διοι κητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την και συγκροτήθηκε σε Σώμα. Η σύνθεση του έχει ως εξής: 1. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη και της Παναγιώτας κάτοικος Κεφαλά Σπάρτης Λακωνίας, Α.Δ.Τ. Χ και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος. 2. ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Ηλία και της Δήμητρας κάτοικος Κεφαλά Σπάρτης Λακωνίας, Α.Δ.Τ. Π και Α.Φ.Μ , Διευθύνων Σύμβουλος. 3. ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας κάτοικος Κεφαλά Σπάρτης Λακωνίας, Α.Δ.Τ. Ν και Α.Φ.Μ , Μέλος. 4. ΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου και της Τρισεύγενης κάτοικος Κεφαλά Σπάρτης Λακωνίας, Α.Δ.Τ. Μ και Α.Φ.Μ , Μέλος. 5. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη και της Σταματάς κάτοικος Κεφαλά Σπάρτης Λακωνίας, Α.Δ.Τ. Ν και Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση δικαίωμα υπογραφής. Η εταιρεία αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα είτε από μόνο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΥ ΡΙΑΚΟΥΛΙΑ είτε από μόνο το Διευθύνοντα Σύμβουλο ΘΕΟΦΑΝΗ ΒΛΑΧΟΛΙΑ, οι οποίοι δεσμεύουν με την υπο γραφή τους την εταιρεία. Σπάρτη, 23 Ιουλίου 2012 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7936 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8271 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.18 11:58:01 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9905 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα