Πλα τα Σωςτό-Λάκοσ τθσ τράπεηασ κεμάτων για τθ Χθμεία Αϋ Λυκείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλα τα Σωςτό-Λάκοσ τθσ τράπεηασ κεμάτων για τθ Χθμεία Αϋ Λυκείου"

Transcript

1 Πλα τα Σωςτό-Λάκοσ τθσ τράπεηασ κεμάτων για τθ Χθμεία Αϋ Λυκείου 1 ο κεφαλαιο 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκφπτει όταν το άτομο του Na προςλαμβάνει ζνα θλεκτρόνιο. ΛΑΘΟΣ,όταν αποβάλλει ζνα θλεκτρόνιο 2. Το ιόν του ςιδιρου, ( 26 Fe 3+ ) ζχει προκφψει με απϊλεια 3 θλεκτρονίων από το άτομο του ςιδιρου ΣΩΣΤΟ,Με απώλεια 3 θλεκτρονίων ο ςίδθροσ αποκτά φορτίο Θ διαφορά του ατομικοφ αρικμοφ από το μαηικό αρικμό ιςοφται με τον αρικμό νετρονίων του ατόμου ΣΩΣΤΟ,Θ διαφορά Α Η είναι ο αρικμόσ των νετρονίων ςε ζνα άτομο. 4. Το 19 Κ + ζχει τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων με το 17 Cl - ΣΩΣΤΟ,το ιόν 19 Κ+ ζχει 18 θλεκτρόνια και το ιόν 17 Cl- ζχει επίςθσ 18 θλεκτρόνια 5. Τα ιςότοπα ζχουν τον ίδιο αρικμό πρωτονίων και νετρονίων ΛΑΘΟΣ,Ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα με τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαηικό αρικμό 6. Tα ιςότοπα ζχουν τον ίδιο αρικμό νετρονίων ΛΑΘΟΣ,ίδιο αρικμό πρωτονίων 7. Τα ιςότοπα είναι άτομα που ανικουν ςτο ίδιο ςτοιχείο. ΣΩΣΤΟ,Τα ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα που ζχουν τον ίδιο ατομικό αρικμό και διαφορετικό μαηικό αρικμό και επομζνωσ ανικουν ςτο ίδιο ςτοιχείο. 8. Το 20 Ca 2+ ζχει 18 θλεκτρόνια ΣΩΣΤΟ,Όταν το ουδζτερο άτομο Ca το οποίο ζχει 20 θλεκτρόνια αποβάλλει 2 θλεκτρόνια κα αποκτιςει 9. Τα άτομα τθσ χθμικισ ζνωςθσ ΧΨ πρζπει να ζχουν διαφορετικό μαηικό αρικμό ΛΑΘΟΣ,Τα άτομα τθσ χθμικισ ζνωςθσ ΧΨ πρζπει να ζχουν διαφορετικό ατομικό αρικμό εφόςον ανικουν ςε διαφορετικό ςτοιχείο. 10. Tα άτομα X και 6 Ψ είναι ιςότοπα ΣΩΣΤΟ,Ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα με τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαηικό αρικμό, ςυνεπώσ τα ςτοιχεία Χ και Ψ επειδι ζχουν ατομικό αρικμό Z = 6 είναι ιςότοπα 11. Τα άτομα 23 Χ και Ψ είναι ιςότοπα ΣΩΣΤΟ,Ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα με τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαηικό αρικμό, επομζνωσ τα άτομα 23 Χ και Ψ είναι ιςότοπα αφοφ ζχουν Z = Το άτομο 17Cl περιζχει 17 νετρόνια ΛΑΘΟΣ,Το άτομο 17Cl περιζχει =18 νετρόνια To άτομο 6 C περιζχει δφο νετρόνια περιςςότερα από τα θλεκτρόνια Σ. Το άτομο του C ζχει 6 πρωτόνια, 14-6 = 8 νετρόνια και 6 θλεκτρόνια εφόςον είναι ουδζτερο. 14. Tο ιόν του μαγνθςίου, 12 Mg 2+, προκφπτει όταν το άτομο του Mg προςλαμβάνει δφο θλεκτρόνια ΛΑΘΟΣ,Προκφπτει όταν το ουδζτερο άτομο του Mg αποβάλλει 2 θλεκτρόνια

2 15. Το ιόν του κείου, 16 S 2-, ζχει 18 θλεκτρόνια Σ. Το ουδζτερο S ζχει 16 θλεκτρόνια και όταν προςλάβει 2 θλεκτρόνια κα αποκτιςει φορτίο Ζνα μείγμα είναι πάντοτε ετερογενζσ ΛΑΘΟΣ,Τα διαλφματα είναι ομογενι μίγματα 17. Σε οριςμζνθ ποςότθτα ηεςτοφ νεροφ διαλφεται μεγαλφτερθ ποςότθτα ηάχαρθσ απ ότι ςε ίδια ποςότθτα κρφου νεροφ ΣΩΣΤΟ,Θ διαλυτότθτα των ςτερεών αυξάνεται με τθν κερμοκραςία 18. Ζνα ςωματίδιο που περιζχει 20 πρωτόνια, 20 νετρόνια και 18 θλεκτρόνια, είναι ζνα αρνθτικό ιόν ΛΑΘΟΣ,Αν το άτομο ιταν ουδζτερο κα είχε 20 πρωτόνια και 20 θλεκτρόνια Εφόςον ζχει 18 θλεκτρόνια απζβαλλε 2 θλεκτρόνια και απζκτθςε κετικό φορτίο Το ιόν του καλίου, 19 Κ +, προκφπτει όταν το άτομο του Κ προςλαμβάνει ζνα θλεκτρόνιο ΛΑΘΟΣ,Όταν αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο 20. Το ιόν 20 Ψ 2+ ζχει 18 θλεκτρόνια ΣΩΣΤΟ,Το ουδζτερο άτομο του Ψ ζχει 20 θλεκτρόνια και με αποβολι 2 θλεκτρονίων αποκτά φορτίο +2 και ζχει 18 θλεκτρόνια 21. Τα άτομα των ςτοιχείων τθσ ζνωςθσ ΧΨ πρζπει να ζχουν διαφορετικό ατομικό αρικμό ΣΩΣΤΟ,Εφόςον ανικουν ςε διαφορετικό ςτοιχείο κα ζχουν διαφορετικό ατομικό αρικμό. 22. Ζνα ςωματίδιο που περιζχει 19 πρωτόνια, 19 νετρόνια και 18 θλεκτρόνια, είναι ζνα αρνθτικό ιόν. ΛΑΘΟΣ,Το ουδζτερο ζχει 19 πρωτόνια και 19 θλεκτρόνια. Με αποβολι ενόσ θλεκτρονίου αποκτά φορτίο Ζνα ποτιρι (Α) περιζχει 100 ml υδατικοφ διαλφματοσ αλατιοφ 10% w/w. Μεταφζρουμε 50 ml από το διάλυμα αυτό ςε άλλο ποτιρι (Β). Θ περιεκτικότθτα του διαλφματοσ αλατιοφ ςτο ποτιρι (Β) είναι 5%w/w ΛΑΘΟΣ. Το διάλυμα είναι ομογενζσ μίγμα, οπότε ζχει τθν ίδια ςφςταςθ ςε όλθ τθ μάηα του. Δθλαδι και ςτο δεφτερο ποτιρι θ περιεκτικότθτα κα είναι 10% w/w. 2 ο κεφαλαιο 24. Για τισ ενζργειεσ ΕL και ΕN των ςτιβάδων L και N αντίςτοιχα, ιςχφει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όςο απομακρυνόμαςτε από τον πυρινα τόςο αυξάνεται θ ενεργειακι ςτάκμθ μιασ ςτιβάδασ. Επομζνωσ ιςχφει: ΕL < ΕN 25. Για τισ ενζργειεσ ΕΜ και ΕL των ςτιβάδων Μ και L αντίςτοιχα, ιςχφει ότι ΕΜ < ΕL ΛΑΘΟΣ,Όςο απομακρυνόμαςτε από τον πυρινα τόςο αυξάνεται θ ενεργειακι ςτάκμθ μιασ ςτιβάδασ. Επομζνωσ ιςχφει: ΕΜ > ΕL 26. Για τισ ενζργειεσ ΕΚ και ΕL των ςτιβάδων Κ και L αντίςτοιχα, ιςχφει ότι ΕL < ΕK ΛΑΘΟΣ,Όςο απομακρυνόμαςτε από τον πυρινα τόςο αυξάνεται θ ενεργειακι ςτάκμθ μιασ ςτιβάδασ. Επομζνωσ ιςχφει: ΕL > ΕK 27. Αν ζνα άτομο Χ ζχει 4 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα θ οποία είναι θ L, τότε ο ατομικόσ του αρικμόσ είναι 4 ΛΑΘΟΣ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(4) οπότε Z = 6 ΡΕΙΟΔΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ 28. Το ςτοιχείο Χ που βρίςκεται ςτθ 17θ (VIIA) ομάδα και ςτθν 2θ περίοδο του περιοδικοφ πίνακα, ζχει ατομικό αρικμό 17 ΛΑΘΟΣ,Το ςτοιχείο βρίςκεται ςτθ 2θ περίοδο του Π.Π άρα ζχει τα θλεκτρόνια του κατανεμθμζνα ςε 2

3 ςτιβάδεσ και εφόςον ανικει ςτ 17θ ομάδα ζχει 7 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα. Συνεπώσ θ θλεκτρονιακι κατανομι για το άτομο του Χ είναι K(2) L(7) Z= To ςτοιχείο φκόριο, F (Η=9), βρίςκεται ςτθν 17θ (VΙΙA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(7). Οπότε το F βρίςκεται ςτθ 2θ περίοδο και ςτθν 17θ ομάδα του Π.Π 30. Τα ςτοιχεία που ζχουν εξωτερικι ςτιβάδα τθν Ν, ανικουν ςτθν 4θ περίοδο ΣΩΣΤΟ,Τα ςτοιχεία που βρίςκονται ςτθν 4θ περίοδο ζχουν τοποκετθμζνα τα θλεκτρόνια τουσ ςε 4 ςτιβάδεσ K, L, M, N 31. Τα ςτοιχεία τθσ 3θσ (ΙΙΙΑ) ομάδασ ζχουν τρεισ ςτιβάδεσ ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία τθσ 3θσ κφριασ ομάδασ κα ζχουν ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα 3 θλεκτρόνια. Τα ςτοιχεία τθσ 3θσ περιόδου ζχουν τα θλεκτρόνια τουσ τοποκετθμζνα ςε 3 ςτιβάδεσ. 32. To ςτοιχείο φκόριο, Cl (Η=17), βρίςκεται ςτθν 17θ (VΙΙA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα (είναι λάκοσ το φκόριο είναι το F. Εννοεί το Xλώριο). Σε κάκε περίπτωςθ θ πρόταςθ είναι λάκοσ. Το Cl ζχει θλεκτρονιακι κατανομι K(2) L(8) M(7) και ανικει ςτθν 3θ περίοδο και 17θ ομάδα του Π.Π 33. Το ςτοιχείο Ψ που βρίςκεται ςτθ 2θ (ΙΙΑ) ομάδα και ςτθν 3θ περίοδο του περιοδικοφ πίνακα, ζχει ατομικό αρικμό 20 ΛΑΘΟΣ,Το ςτοιχείο βρίςκεται ςτθ 2θ ομάδα του Π.Π άρα ζχει 2 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα και αφοφ ανικει και ςτθν 3θ περίοδο του Π.Π χρθςιμοποιεί 3 ςτιβάδεσ. Επομζνωσ θ θλεκτρονιακι κατανομι του ςτοιχείου Ψ είναι K(2) L(8) M(2) Z = To ςτοιχείο πυρίτιο, 14 Si, βρίςκεται ςτθν 14θ (IVA) ομάδα και τθν 3θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(8) M(4). Οπότε 3θ περίοδο και 14θ ομάδα ςτον Π-Π 35. ςτοιχείο φϊςφοροσ, 15 P, βρίςκεται ςτθν 15θ (VA) ομάδα και ςτθν 3θ περίοδο τουρεριοδικοφ Ρίνακα ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(8) M(5). Οπότε 3θ περίοδο και 15θ ομάδα ςτον Π.Π 36. To ςτοιχείο οξυγόνο, 8 Ο, βρίςκεται ςτθν 18θ (VΙΙΙA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του ΡεριοδικοφΡίνακα. ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι του 8Ο είναι Κ(2) L(6) οπότε το Ο ανικει ςτθν 2θ περίοδο και 6θ κφρια ομάδα (VIA) του Περιοδικοφ Πίνακα 37. Το ςτοιχείο Χ που βρίςκεται ςτθ 17θ (VIIA) ομάδα και ςτθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα ζχει ατομικό αρικμό 17 ΛΑΘΟΣ,Το ςτοιχείο βρίςκεται ςτθ 2θ περίοδο άρα τα θλεκτρόνια του ζχουν τοποκετθκεί ςε 2 ςτιβάδεσ. Επίςθσ το ςτοιχείο ανικει ςτθ 17θ ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα με ςυνζπεια να ζχει 7 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα. Οπότε θ θλεκτρονιακι κατανομι για το Χ είναι K(2) L(7) και ζχει ατομικό αρικμό Z = Τα ςτοιχεία τθσ 2θσ (ΙΙΑ) ομάδασ ζχουν δφο ςτιβάδεσ ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία τθσ 2θσ ομάδασ ζχουν ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα 2 θλεκτρόνια. Τα ςτοιχεία τθσ 2θσ περιόδου χρθςιμοποιοφν 2 ςτιβάδεσ για τθν κατανομι των θλεκτρονίων τουσ 39. Τα ςτοιχεία που ζχουν εξωτερικι ςτιβάδα τθν Μ, ανικουν ςτθν 3θ περίοδο ΣΩΣΤΟ,Τα ςτοιχεία που ανικουν ςτθν 3θ περίοδο ζχουν τα θλεκτρόνια τουσ ςε 3 ςτιβάδεσ K, L, M 40. To ςτοιχείο νάτριο, 11 Na, βρίςκεται ςτθν 1θ (IA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα. ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι για το Να είναι K(2) L(8) M(1) οπότε βρίςκεται ςτθ 3θ περίοδο και IA ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα 41. Το 11 Νa ζχει μεγαλφτερθ ακτίνα από το 11 Νa + ΣΩΣΤΟ,Θ θλεκτρονιακι δομι του ατόμου του Να είναι Κ(2) L(8) M(1) ενώ για το κατιόν Να+ θ θλεκτρονιακι

4 δομι είναι Κ(2) L(8). Επειδι ςτο κατιόν τα θλεκτρόνια είναι τοποκετθμζνα ςε 2 ςτιβάδεσ, το ιόν Να + ζχει μια ςτιβάδα λιγότερθ, οπότε ζχει μικρότερθ ακτίνα από το ουδζτερο άτομα Να. 42. Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα 43. Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ ζχουν τον ίδιο αρικμό ςτιβάδων ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα Τα ςτοιχεία που ανικουν ςτθν ίδια περίοδο ζχουν τον ίδιο αρικμό ςτιβάδων. 44. To ςτοιχείο οξυγόνο, 8 Ο, βρίςκεται ςτθν 16θ (VΙA) ομάδα και τθν 3θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα ΛΑΘΟΣ,Θλεκτρονιακι κατανομι: Κ(2) L(6), οπότε το Ο ανικει 2θ περίοδο και 16θ ομάδα ςτον Π.Π 45. To ςτοιχείο νάτριο, 11 Na, βρίςκεται ςτθν 1θ (IA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα ΛΑΘΟΣ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(8) M(1) άρα το Να βρίςκεται ςτθ 3θ περίοδο του Π.Π και ςτθν 1θ ομάδα 46. Τα ςτοιχεία μιασ περιόδου ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα τουσ ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία μιασ περιόδου ζχουν κατανεμθμζνα τα θλεκτρόνια τουσ ςτον ίδιο αρικμό ςτιβάδων. Τα ςτοιχεία που ανικουν ςτθν ίδια κφρια ομάδα ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα τουσ 47. Τα ςτοιχεία μιασ περιόδου ζχουν τθν ίδια ατομικι ακτίνα ΛΑΘΟΣ,Κατά μικοσ μιασ περιόδου θ ατομικι ακτίνα ελαττώνεται από αριςτερά προσ τα δεξιά 48. Το 11 Na αποβάλει θλεκτρόνια ευκολότερα από το 19Κ ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία Να και Κ ανικουν ςτθν ομάδα των αλκαλίων 1θ ομάδα του Π.Π. Επειδι θ ατομικι ακτίνα κατά μικοσ μιασ ομάδασ αυξάνεται από πάνω προσ τα κάτω το Κ είναι μεγαλφτερο άτομο και αποβάλλει πιο εφκολα θλεκτρόνια 49. Θ θλεκτραρνθτικότθτα δείχνει τθν τάςθ των ατόμων να απωκοφν θλεκτρόνια όταν ενϊνονται με άλλα άτομα ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτραρνθτικότθτα ςτοιχείου ονομάηεται θ τάςθ του ατόμου του ςτοιχείου να ζλκει θλεκτρόνια όταν αυτό ςυμμετζχει ςτο ςχθματιςμό πολυατομικών ςυγκροτθμάτων 50. Τo ςτοιχείο αργό, Ar (Η=18), βρίςκεται ςτθν 18θ (VIIΙA) ομάδα και τθν 4θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα. ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι για το Ar είναι K(2) L(8) M(8) οπότε βρίςκεται ςτθ 3θ περίοδο και VIIΙA ομάδα ΔΕΣΜΟΙ 51. To νάτριο ( 11 Na), δεν μπορεί να ςχθματίςει ομοιοπολικζσ ενϊςεισ ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακι κατανομι K(2) L(8) M(1). Το Να για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου ζχει τθ τάςθ να αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο ςχθματίηοντασ μόνο ιοντικζσ ενώςεισ 52. Τα αλογόνα μποροφν να ςχθματίςουν ομοιοπολικοφσ και ιοντικοφσ δεςμοφσ ΣΩΣΤΟ,Τα αλογόνα ανικουν ςτθν 17 ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα (VIIA) και ζχουν 7 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα. Συνεπώσ για να αποκτιςουν δομι ευγενοφσ αερίου μποροφν, είτε να προςλάβουν ζνα θλεκτρόνιο και να φορτιςτοφν αρνθτικά είτε να ςυνειςφζρουν το ζνα μονιρεσ θλεκτρόνιο τουσ για δθμιουργία ομοιοπολικοφ δεςμοφ. 53. Θ ζνωςθ μεταξφ του ςτοιχείου 17 Χ και του ςτοιχείου 19 Ψ είναι ιοντικι ΣΩΣΤΟ,Οι θλεκτρονιακζσ κατανομζσ για τα ςτοιχεία είναι: Χ: Κ(2) L(8) M(7) και Ψ: Κ(2) L(8) M(8) Ν(1). Το άτομο του ςτοιχείου Ψ για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου ζχει τθ τάςθ να αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο ενώ το άτομο του ςτοιχείου Χ ζχει τθ τάςθ να προςλάβει 1 θλεκτρόνιο. Συνεπώσ όταν πλθςιάςουν τα 2 άτομα μεταφζρεται ζνα θλεκτρόνιο από το άτομο του Ψ ςτο X και ςχθματίηεται ιοντικι ζνωςθ 54. Τα ςτοιχεία 11Χ και 9 F ςχθματίηουν ιοντικι ζνωςθ

5 ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακζσ κατανομζσ: Χ: Κ(2) L(8) M(1) και F: K(2) L7). Τo X ζχει τθ τάςθ να αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου και το F να προςλάβει 1 θλεκτρόνιο. Οπότε το Χ με το F ενώνονται με ιοντικό δεςμό και ςχθματίηουν ιοντικι ζνωςθ. 55. Το 17 Cl προςλαμβάνει θλεκτρόνια ευκολότερα από το 9 F ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι για τα άτομα των ςτοιχείων είναι: Cl: Κ(2) L(8) M(7) το οποίο βρίςκεται ςτθ 3θ περίοδο και 17θ ομάδα και F: Κ(2) L(7) το οποίο βρίςκεται ςτθ 2θ περίοδο 17θ ομάδα του Π.Π. Επειδι θ ατομικι ακτίνα αυξάνεται από πάνω προσ τα κάτω ςε μια ομάδα του Π.Π, το Cl ζχει μεγαλφτερθ ατομικι ακτίνα από το F επομζνωσ εμφανίηει μικρότερθ θλεκτραρνθτικότα από το F, άρα προςλαμβάνει δυςκολότερα θλεκτρόνιο από το F 56. To χλϊριο ( 17 Cl), μπορεί να ςχθματίςει ομοιοπολικοφσ και ιοντικοφσ δεςμοφσ ΣΩΣΤΟ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι του άτομου του Cl είναι: Κ(2) L(8) M(7). Συνεπώσ για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου μπορεί, είτε να προςλάβει ζνα θλεκτρόνιο και να φορτιςτεί αρνθτικά είτε να ςυνειςφζρει το ζνα μονιρεσ θλεκτρόνιο του για δθμιουργία ομοιοπολικοφ δεςμοφ 57. H θλεκτραρνθτικότθτα κακορίηει τθν τάςθ των ατόμων να αποβάλλουν θλεκτρόνια ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτραρνθτικότθτα ςτοιχείου ονομάηεται θ τάςθ του ατόμου του ςτοιχείου να ζλκει θλεκτρόνια (και όχι να αποβάλλει) όταν αυτό ςυμμετζχει ςτο ςχθματιςμό πολυατομικών ςυγκροτθμάτων 58. Θ ζνωςθ μεταξφ 19 Κ και 9 F είναι ιοντικι ΣΩΣΤΟ,Οι θλεκτρονιακζσ κατανομζσ για τα ςτοιχεία είναι: F: Κ(2) L(7) και K: Κ(2) L(8) M(8) Ν(1). Το άτομο του K για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου ζχει τθ τάςθ να αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο ενώ το άτομο του F ζχει τθ τάςθ να προςλάβει 1 θλεκτρόνιο. Συνεπώσ όταν πλθςιάςουν τα 2 άτομα μεταφζρεται ζνα θλεκτρόνιο από το άτομο του K ςτο F και ςχθματίηεται ιοντικι ζνωςθ 59. Οι ιοντικζσ ενϊςεισ ςε ςτερει κατάςταςθ είναι αγωγοί του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ΛΑΘΟΣ,Οι ιοντικζσ ενώςεισ ςε ςτερεά κατάςταςθ είναι κακοί αγωγοί του θλεκτριςμοφ. Τα τιγματα και τα υδατικά διαλφματα τουσ άγουν το θλεκτρικό ρεφμα ΑΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΘΣ 60. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του Cl, ςτθ χθμικι ζνωςθ HClO 4, είναι +7 ΣΩΣΤΟ,1 (+1) + 1x + 4(-2) = 0 x = Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του αηϊτου, Ν, ςτο νιτρικό ιόν, NO - 3, είναι +5 ΣΩΣΤΟ,x + 3(-2) = -1 x = Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του μαγγανίου (Mn) ςτο ιόν MnO - 4-4είναι +7 ΣΩΣΤΟ,x + 4(-2) = -1 x = Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του αηϊτου, Ν, ςτθ χθμικι ζνωςθ HΝO 3, είναι -5 ΛΑΘΟΣ,1(+1) + x + 3(-2) = 0 x = Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του αηϊτου, Ν, ςτθ χθμικι ζνωςθ ΝO 2, είναι +3 ΛΑΘΟΣ,x + 2(-2) = 0 x = O αρικμόσ οξείδωςθσ του S ςτο H 2 SO 3 είναι +6 ΛΑΘΟΣ,2(+1) + x + 3(-2) = 0 x = +4 3 ο κεφαλαιο 66. Ο άργυροσ,ag, δεν αντιδρά με το υδροχλωρικό οξφ, HCl(aq) ΣΩΣΤΟ,Ο Ag είναι λιγότερο δραςτικόσ από το υδρογόνο και δεν μπορεί να τον αντικαταςτιςει ςε αντιδράςεισ απλισ αντικατάςταςθσ

6 67. Για να εξουδετερϊςουμε το ΘCl που περιζχεται ςτο γαςτρικό υγρό χρθςιμοποιοφμε γάλα μαγνθςίασ (Mg(OH) 2 ) ΣΩΣΤΟ,Το HCl που περιζχεται ςτο γαςτρικό μπορεί να εξουδετερωκεί με κατάλλθλεσ βάςεισ όπωσ Mg(OH) 2, Al(OH) 3. Mg(OH) HCl MgCl H 2 O 68. Ζνα διάλυμα CuSO 4 (aq) δε μποροφμε να το φυλάξουμε ςε δοχείο από αλουμίνιο (Al) ΣΩΣΤΟ,Αν αποκθκεφςουμε διάλυμα κειικοφ χαλκοφ ςε αλουμινζνιο δοχείο κα λάβει χώρα θ αντίδραςθ απλισ αντικατάςταςθσ 2Al + 3CuSO 4 (aq) Al 2 (SO 4 ) 3 +3 Cu με ςυνζπεια να αλλοιωκεί και το διάλυμα αλλά και το δοχείο. Συνεπώσ δεν μποροφμε να αποκθκεφςουμε διάλυμα CuSO 4 (aq) ςε δοχείο από αλουμίνιο 69. Το H 2 SO 4 όταν αντιδράςει με το Na 2 CO 3 παράγεται αζριο υδρογόνo ΛΑΘΟΣ,παράγεται αζριο CO 2 : H 2 SO 4 + Na 2 CO 3 Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O 4 ο κεφαλαιο 70. Σε 4 mol H 2 CΟ 3 περιζχονται ςυνολικά 12 άτομα οξυγόνου ΛΑΘΟΣ,Σε 4 mol H 2 CΟ 3 περιζχονται 12Ν Α άτομα Ο 71. 3L αερίου Ο 2 περιζχουν περιςςότερα μόρια από 3L αζριασ ΝΘ 3 ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ ΛΑΘΟΣ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. Οπότε 3L O 2 ζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων με 3L ΝΘ mol μορίων Θ 2 Ο αποτελείται ςυνολικά από3ν Α άτομα ΣΩΣΤΟ,Στο 1 mol μορίων Θ 2 Ο περιζχονται 2Ν Α άτομα Θ και Ν Α άτομα Ο, οπότε ςυνολικά 3Ν Α άτομα mol Θ 2 Ο περιζχει 12, άτομα υδρογόνου ΣΩΣΤΟ,1 mol Θ2Ο περιζχει 2ΝΑ άτομα Θ, δθλαδι 2 x 6, = 12, άτομα Θ 74. Ζνα μόριο H 2 (Ar(H)=1) ζχει μάηα 2g ΛΑΘΟΣ,Το ζνα mol H2 ζχει μάηα 2g. Το ζνα μόριο ζχει μάηα m=2/n A g mol οποιαςδιποτε χθμικισ ουςίασ ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ (STP) ζχει όγκο 22,4 L ΛΑΘΟΣ,1 mol οποιαςδιποτε αζριασ χθμικισ ουςίασ ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ (STP) ζχει όγκο 22,4 L 76. 1L Ο 2 (g) περιζχει περιςςότερα μόρια απ ότι 1L Ν 2 (g), ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ P, T ΛΑΘΟΣ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. Οπότε 1L Ο 2 (g) περιζχει τον ίδιο αρικμό μορίων με 1L Ν 2 (g), ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ P, T 77. Σε 5 mol Θ 2 Ο περιζχονται 10 mol ατόμων υδρογόνου, Θ ΣΩΣΤΟ,Επειδι ςτο 1 mol Θ 2 Ο περιζχονται 2 mol ατόμων Θ, ςτα 5 mol Θ 2 Ο κα περιζχονται 10 mol ατόμων υδρογόνου mol Θ 2 περιζχει 2 άτομα υδρογόνου ΛΑΘΟΣ,Το ζνα μόριο Θ 2 περιζχει 2 άτομα υδρογόνου. Το 1 mol Θ 2 περιζχει 2 mol ατόμων υδρογόνου 79. Σε 2 mol NH 3 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με αυτϊν που περιζχονται ςε 2 mol NO 2 ΣΩΣΤΟ,Σε 2 mol NH 3 περιζχονται 2Ν A μόρια και ςε 2 mol NO 2 περιζχονται επίςθσ 2Ν A μόρια

7 80. Σε 4 mol H 2 CΟ 3 περιζχονται ςυνολικά 12 άτομα οξυγόνου ΛΑΘΟΣ,Σε 4 μόρια H 2 CΟ 3 περιζχονται 12 άτομα οξυγόνου. Σε 4 mol H 2 CΟ 3 περιζχονται ςυνολικά 12Ν Α άτομα οξυγόνου 81. 1mol μορίων SO 2 αποτελείται ςυνολικά από3ν Α άτομα ΣΩΣΤΟ,1mol μορίων SO 2 αποτελείται από 1 N A άτομα S και 2Ν Α άτομα Ο. Οπότε 1mol μορίων SO2 αποτελείται ςυνολικά από3ν Α άτομα 82. Ζνα λίτρο αερίου H 2 περιζχει περιςςότερα μόρια από ζνα λίτρο αζριου ΘCl ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ ΛΑΘΟΣ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. Ζνα λίτρο αερίου H 2 περιζχει τον ίδιο αρικμό μορίων ζνα λίτρο αζριου ΘCl ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ 83. Στοιχείο με Ar=31 και Mr=124, ζχει ςτο μόριό του 4 άτομα ΣΩΣΤΟ,Αν x θ ατομικότθτα του ςτοιχείου τότε x 31 = 124 x = mol C 2 H 6 περιζχει 6 άτομα υδρογόνου ΛΑΘΟΣ,Το 1 μόριο C 2 H 6 περιζχει 6 άτομα υδρογόνου, το 1mol C 2 H 6 περιζχει 6Ν Α άτομα υδρογόνου mol γλυκόηθσ (C 6 H 12 O 6 ) περιζχει 12Ν Α άτομα υδρογόνου ΣΩΣΤΟ,Το ζνα μόριο γλυκόηθσ περιζχει 6 άτομα Θ και 1 mol γλυκόηθσ (C 6 H 12 O 6 ) περιζχει 12Ν Α άτομα υδρογόνου mol CO 2 περιζχουν 2Ν Α μόρια ΣΩΣΤΟ,Επειδι 1 mol μορίων περιζχει Ν Α μόρια ζχουμε ότι 2 mol CO 2 περιζχουν 2Ν Α μόρια mol οποιουδιποτε αερίου ςε STP, καταλαμβάνουν όγκο 2 L ΛΑΘΟΣ,Τα 2 mol ενόσ αερίου καταλαμβάνουν όγκο 44,8L mol NH 3 περιζχει 3Ν Α άτομα υδρογόνου ΣΩΣΤΟ,1 mol NH 3 περιζχει 3 mol ατόμων Θ δθλαδι 3Ν Α άτομα υδρογόνου 89. Σε 2 mol NH 3 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με αυτόν που περιζχεται ςε 3 mol NO 2 ΛΑΘΟΣ,Σε 2 mol NH 3 περιζχονται 2N A μόρια ενώ ςε 3 mol NO 2 περιζχονται 3Ν Α μόρια 90. Σε 2mol NH 3 περιζχεται διπλάςιοσ αρικμόσ μορίων με αυτόν που περιζχεται ςε 2 mol NO 2 ΛΑΘΟΣ,Περιζχεται ο ίδιοσ αρικμόσ μορίων, 2Ν Α μόρια 91. Αν διπλαςιάςουμε τθν πίεςθ οριςμζνθσ ποςότθτασ ενόσ αερίου με ςτακερό τον όγκο του αερίου τότε θ κερμοκραςία του κα διπλαςιαςτεί ΣΩΣΤΟ, P1/P2=V1/V2 ME P2=2*P1 P1/2*P1 =V1/V2 ½=V1/V2 V2=2V1 92. Αν διπλαςιάςουμε τον όγκο οριςμζνθσ ποςότθτασ ενόσ αερίου με ςτακερι τθ κερμοκραςία, θ πίεςι του κα διπλαςιαςτεί ΛΑΘΟΣ, P1/P2 =V1/V2 με V2=2V1 P1/P2 =V1/2V1=1/2 P2=P1/2 Θ πίεςθ υποδιπλαςιάηεται L αερίου Ν2 περιζχουν ίςα μόρια με 5 L αζριασ ΝΘ3 ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ ΣΩΣΤΟ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων mol μορίων Θ 2 Ο περιζχει Ν Α άτομα υδρογόνου (Θ). ΛΑΘΟΣ,2ΝΑ άτομα Θ 95. Ζνα λίτρο αερίου CΟ 2 περιζχει περιςςότερα μόρια από ζνα λίτρο αζριασ ΝΘ 3 ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ

8 και κερμοκραςίασ ΛΑΘΟΣ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. Άρα περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων 96. Σε 4 mol NH 3 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με αυτόν που περιζχεται ςε 4 mol H 2 S ΣΩΣΤΟ,Περιζχονται 4Ν Α μόρια και ςτισ 2 ενώςεισ 97. Σε 2 mol CH 4 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με 1 mol ΘNO 3 Λ Σε 2 mol CH 4 περιζχονται 2Ν Α μόρια ενώ ςε 1 mol ΘNO 3 περιζχονται Ν Α μόρια mol μορίων O 2 ζχει μάηα 32 g [Αr(O)=16] ΣΩΣΤΟ, m= n*mr=1*(2*16)g 99. Σε 2 mol NH 3 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με αυτϊν που περιζχονται ςε 2 mol NO. ΣΩΣΤΟ,Σε 2 mol NH 3 περιζχονται 2Ν Α μόρια και ςε 2mol NO περιζχονται 2Ν Α μόρια

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο Βαθμός ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... -.. -.. ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. a. Ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1 ο κεφαλαιο 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. ΛΑΘΟΣ,όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο. Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1

Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο. Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1 Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1 Α) Να χαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ και να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ: a. Όταν πρόκειται να ενωκοφν δυο άτομα, τα θλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Χημεία 03/07/2017 Τμιμα Παιδείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ 0 Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ Α1 έωσ και Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν φορμαλδεΰδθ είναι : α. 0 β. -1 γ. +1 δ. +2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Σ ε. Σ Β2.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο Χημεία Α Λυκείου Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 2530 (Ερώτημα 2.1. ) Δίνονται: υδρογόνο, 1 H, άζωτο, 7 N α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του αζώτου.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Α)Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) και ποιεσ λάθοσ (Λ);

Α)Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) και ποιεσ λάθοσ (Λ); Οργανική χημεία Όνομα: Επίκετο: Ημ/νια: Θέμα 1 Α)Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) και ποιεσ λάθοσ (Λ); 1. Κατά τθν οξείδωςθ ενόσ ατόμου άνκρακα, θ θλεκτρονιακι του πυκνότθτα αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A1. i A2. i A. ii A4. i A. iii ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Β Β1. -1 0-2 0 4HCl (g) + O 2(g) 2H 2 O (g) + 2Cl 2(g), ΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράςεισ Οξείδωςθσ-Αναγωγισ. Fe(s) + CuSO 4 (aq) Fe(s) + Cu 2+ (aq) FeSO 4 (aq) + Cu(s) Fe 2+ (aq) + Cu(s)

Αντιδράςεισ Οξείδωςθσ-Αναγωγισ. Fe(s) + CuSO 4 (aq) Fe(s) + Cu 2+ (aq) FeSO 4 (aq) + Cu(s) Fe 2+ (aq) + Cu(s) Αντιδράςεισ Οξείδωςθσ-Αναγωγισ Fe(s) + CuSO 4 (aq) Fe(s) + Cu 2+ (aq) FeSO 4 (aq) + Cu(s) Fe 2+ (aq) + Cu(s) Αρικμόσ οξείδωςθσ (ι κατάςταςθ οξείδωςθσ) ενόσ ατόμου ςε μια ζνωςθ είναι το πραγματικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/04/017 ΕΩΣ /04/017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Β) α) α β) γ) Θέμα 4ο α) β) γ)

Θέμα 2ο 2.1. Β) α) α β) γ)    Θέμα 4ο α) β) γ) 2.1. Α) Να ονομαστούν οι ενώσεις: α) HCl β) Mg(OH) 2 γ) CO 2 δ) Ca 3 (PO 4 ) 2 (μονάδες 4) Β) α) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του S στο μόριο του Η 2 SO 4. (μονάδες 3) β)το 16 S με το 11 Νa σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Θέμα 4 ο. A r (Η)=1, A r (C)=12, A r (N)=14, A r (O)=16, A r (Ca)=40.

Θέμα 2 ο. Θέμα 4 ο. A r (Η)=1, A r (C)=12, A r (N)=14, A r (O)=16, A r (Ca)=40. 2.1.Για το άτομο του χλωρίου, δίνεται ότι:. α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν του χλωρίου(cl - ) (μονάδες 3) β) Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:.

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ Ονοματεπϊνυμο:. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. Βακμόσ: ΘΕΜΑ Α Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμιά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Mendeleev(1869): Ο πρώτοσ που ζκανε ταξινόμθςθ των ςτοιχείων Meyer(1870): Κατάταξθ των ςτοιχείων με βάςθ τθ ςχετικι ατομικι μάηα ΤΜΠΕΡΑΜΑ Οι ιδιότητεσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο:. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. Βακμόσ: ΘΕΜΑ Α Για τισ προτάςεισ Α1 ζωσ και Α5 να γράψετε ςτα τετράδιά ςασ τον αρικμό τθσ πρόταςθσ και δίπλα, το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ. ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ατόμων

Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ. ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ατόμων ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. γ Α4. β Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ωςτό. Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : A) 9,8g H 3 PO 4 αντιδρούν με την κατάλληλη ποσότητα NaCl σύμφωνα με την χημική εξίσωση: H 3 PO 4 + 3NaCl Na 3 PO 4 + 3HCl. Να υπολογίσετε πόσα λίτρα αέριου HCl παράγονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ»

Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» Τρίτη 27 Μαΐου 2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο Σ - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η Σ Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο Σ - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η Σ Σελίδα 1 1 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Επιμέλεια:Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Δίνεται ότι : 40 20Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: Β) Tι είδους

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Θέμα 2. Για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΘΕΜΑ A 1 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 β α δ β Σ-Σ-Λ-Λ-Σ ΘΕΜΑ B Β1: α. 12Mg 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 15 P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις Α1. Η κατάταξη των χημικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Α ΤΑΞΗΣ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι θέματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα Θέμα Α (μονάδες 0) 1 Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τα πρωτόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜO:... ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜO:... ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Βαθμός:... Ολογράφως:... Υπογραφή:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

Φημικές αντιδράσεις-α Λυκείου

Φημικές αντιδράσεις-α Λυκείου Αντιδράςεισ εξουδετζρωςησ. Ουςιαςτικά όλεσ οι αντιδράςεισ εξουδετζρωςθσ είναι θ αντίδραςθ ενόσ κατιόντοσ Η + με ζνα ανιόν ΟΗ - προσ ςχθματιςμό ενόσ μορίου Η 2 Ο (Η-ΟΗ). Αντίδραςη εξουδετζρωςησ. H + + OH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ δ. Κc = [CH 4 ]/[H ] Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 ΤΑΞΗ: Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 10:45 12:45

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015-16 : : : 3 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Γνωρίζουμε ότι σε κάθε ανόργανη ένωση διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 2.1. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Ba(ΟΗ) 2 (aq) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Για την Α τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 0 ΜΑΡΤΙΟΥ 011 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο () ώρες ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr.

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr. Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr. Να κατανέμει σε στιβάδες τα ηλεκτρόνια ατόμων και ιόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός είναι η ελκτική δύναμη που συγκρατεί μεταξύ τους τα άτομα, τα ιόντα ή τα μόρια όταν σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Η αιτία της δημιουργίας χημικών δεσμών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να κυκλώσετε την σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. Α1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α 71 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Οι μάζες των ατόμων και των μορίων είναι πολύ μικρές και δεν ενδείκνυται για τον υπολογισμό τους η χρήση των συνηθισμένων μονάδων μάζας ( Kg ή g ) γιατί προκύπτουν αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το άτοµο του Β έχει 19 ηλεκτρόνια και εποµένως 19 πρωτόνια (Ζ = 19). Εποµένως,

Το άτοµο του Β έχει 19 ηλεκτρόνια και εποµένως 19 πρωτόνια (Ζ = 19). Εποµένως, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3: Δοµικά σωµατίδια της ύλης - Δοµή του ατόµου. Ατοµικός αριθµός, Μαζικός αριθµός, Ισότοπα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. α) Σωστή. Το άτοµο του Ca διαθέτει 20 πρωτόνια και

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Για να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου μιας κύριας ομάδας στον Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή οπότε ο αριθμός των στοιβάδων μας δίνει την περίοδο και ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να τονίσω ότι πολλά θέματα επαναλαμβάνονται είτε ακριβώς τα ίδια είτε με κάποιες παραλλαγές. Αυτό αφορά τόσο το 2 ο όσο και 4 ο θέμα.

Πρέπει να τονίσω ότι πολλά θέματα επαναλαμβάνονται είτε ακριβώς τα ίδια είτε με κάποιες παραλλαγές. Αυτό αφορά τόσο το 2 ο όσο και 4 ο θέμα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στην τράπεζα θεμάτων της Χημείας, όπως και σε όλα τα άλλα μαθήματα, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος θεμάτων με τα οποία την παρούσα χρονική στιγμή, λίγο πριν τις εξετάσεις, δεν έχει νόημα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1. α. Α2. α. Α3. β. Α4. δ. Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1. α. Α2. α. Α3. β. Α4. δ. Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. α Α3. β Α4. δ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β Β1. i) Οι πιθανές ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις θα είναι: και 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1, Z=24 1s

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Το στοιχείο 19Χ έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με το στοιχείο: α. 1Ψ β. 9Φ γ. 3Ζ δ. 20Ω Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Το στοιχείο 19Χ έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με το στοιχείο: α. 1Ψ β. 9Φ γ. 3Ζ δ. 20Ω Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13 11 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου, Ιωάννα Βασιλείου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Το στοιχείο 19Χ έχει παρόμοιες χμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα