Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ"

Transcript

1 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013

2 Το οικοςφςτθμα του τομζα ΤΠΕ 2 Παπά ηη ζύγκλιζη... Τθλεπικοινωνίεσ (λίγεσ & μεγάλεσ επιχειριςεισ) Πλθροφορικι (πολλζσ & ΜΜΔ επιχειριςεισ) Τμθματοποίθςθ τομζα ΤΠΕ: Βιομθχανικι Παραγωγι (Manufacturing) Παραγωγι και Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ (Software) Τθλεπικοινωνίεσ (Telecoms) Πλθροφορικι - Υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ (IT Computer Services) Χονδρικό Λιανικό Εμπόριο (Retailers)

3 Βαςικά Χαρακτθριςτικά 3 Ακακάριςτθ αξία παραγωγισ τομζα 11,3 δισ το 2011 (χωρίς λιανικό εμπόριο) Περίπου το 3,5% του ΑΕΠ Σθμαντικι αφξθςθ τθν περίοδο , (+11,8%), ζε κάμψθ μετά το 2009 ςτθν Ελλάδα Διεκνϊσ παρατθρείται ςταςιμότθτα Και ςε όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ ςθμαντικι θ ςυμβολι του τομζα, ςτο 4% του ΑΕΠ το 2011 Σθμαντικό τμιμα απορροφοφν οι τθλεπικοινωνίεσ Το 60% τθσ αξίασ παραγωγισ με το 10% των επιχειριςεων

4 Εξζλιξθ Απαςχόλθςθσ Κλάδος - Σομέας ΣΠΕ (ΣΑΚΟΔ- 08) * M.Ε.Ρ.Μ % Μεταβολή 2012* Καηαζκεςή ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, ηλεκηπονικών και ,9% -31,7% οπηικών πποϊόνηων (26) ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΠΕ ,9% -31,7% Χονδπικό εμπόπιο εξοπλιζμού πληποθοπιακών και επικοινωνιακών ,2% -27,2% ζςζηημάηων (465) Λιανικό εμπόπιο εξοπλιζμού πληποθοπιακών και επικοινωνιακών ζςζηημάηων ζε ειδικεςμένα καηαζηήμαηα(474) ,3% -22,7% ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΕ ,6% -23,6% Τηλεπικοινωνίερ (61) ,5% -9,1% Γπαζηηπιόηηηερ ππογπαμμαηιζμού ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, παποσήρ ζςμβοςλών και ζςναθείρ δπαζηηπιόηηηερ. Γπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών ενημέπωζηρ (62-63) Δπιζκεςή ηλεκηπονικών ςπολογιζηών και ειδών αηομικήρ ή οικιακήρ σπήζηρ (95) ,7% -64,8% ,9% -15,4% ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΠΕ ,1% -7,5% ΤΝΟΛΟ ΣΠΕ ,9% -12,2% Πηγή: Έπεςνα Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΛ.ΣΤΑΤ. * Σηοισεία για ηο εννιάμηνο Ιανοςαπίος-Σεπηεμβπίος

5 Αδυναμίεσ τομζα 6 Προβλθματικό παρελκόν τθσ ελλιποφσ παραγωγικισ εξειδίκευςθσ του ελλθνικοφ τομζα ΤΠΕ Εςωςτρζφεια, «εφκολθ» καινοτομία αδφναμθ εξαγωγικι ικανότθτα του τομζα ΤΠΕ Απουςιάηουν τα τεχνολογικά προθγμζνα, εξειδικευμζνα και τυποποιθμζνα προϊόντα που να μποροφν να ςτθρίξουν εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ Εςτίαςθ ςε «τελικζσ αγορζσ» ι με προϊόντα «γενικοφ χαρακτιρα», π.χ. εφαρμογζσ για λογιςτιρια, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ κλπ. Κατακερματιςμόσ παραγωγικισ δομισ: πολλζσ ΜΜΕ που προςφζρουν πάνω-κάτω τα ίδια προϊόντα / υπθρεςίεσ (ανταγωνιςμόσ τιμισ) Μικρι και ποιοτικά αδφναμθ εςωτερικι αγορά ΤΠΕ

6 Τάςεισ αγοράσ 7 Ο τομζασ των ΤΠΕ κινείται διεκνϊσ προσ το τμιμα των υπθρεςιϊν, ενϊ οι υπθρεςίεσ γίνονται πελατοκεντρικζσ Δυνθτικζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ αλλαγισ (εγχϊριεσ) Η ικανότθτα τθσ βιομθχανίασ ΤΠΕ να κινθκεί προσ μια λογικι ςτρατθγικϊν αναπροςαρμογϊν, ςτο νζο περιβάλλον που διαμορφϊνεται Ο βακμόσ και θ κατεφκυνςθ των κεςμικϊν παρεμβάςεων και ο εκςυγχρονιςμόσ του κράτουσ με τθν ενίςχυςθ του ρόλου του ωσ «ζξυπνου αγοραςτι» ΤΠΕ Ο βακμόσ και θ ταχφτθτα διεξόδου από τθν φφεςθ και θ διακεςιμότθτα εξεφρεςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων μζςω δανειςμοφ, άμεςων και ζμμεςων ξζνων επενδφςεων και ευρωπαϊκϊν πόρων

7 8 Κρίςιμοι Τεχνολογικοί Τομείσ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ ΤΠΕ τομείσ με ιςχυρι διεκνι ηιτθςθ και προοπτικι ταχείασ ανάπτυξθσ Cloud Computing Internet & Mobile Apps Service Outsourcing e-commerce & e-payments IT Security Content And Business Process Management Intelligent Networks And Apps in the Energy Sector Intelligent Networks and Apps in the Health Sector Intelligent Networks and Apps in the Transportation Sector (smart logistics) Internet of Things (Machine-to-Machine Communication) Near Field Communication Online Social Media Telemonitoring 3D Printing Πηγή: ΙΟΒΔ / ΔΒΔΟ-ΔΜΠ,

8 ΤΠΕ: Όροι και προχποκζςεισ Ανάδειξθ του «οριηόντιου» ρόλου των τεχνολογιϊν ΤΠΕ ςτουσ άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ ΤΠΕ ςτισ επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ επενδφςεων ςε ΤΠΕ Ανάπτυξθ διακλαδικϊν ςυνεργαςιϊν Συνεργαςιϊν των μεγάλων επιχειριςεων με μικρζσ επιχειριςεισ ζνταςθσ γνϊςθσ/start-ups, κλπ., Ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε ζρευνα και ανάπτυξθ Δθμιουργία «βιομθχανικϊν ςυςτάδων» (industrial clustering) Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων χρθματοδοτικϊν εργαλείων Ευρωπαϊκό ςφςτθμα επιχορθγιςεων τθσ ζρευνασ, ΕΣΠΑ κλπ

9 10 Παράγοντεσ που κα προςδιορίςουν τθ μεςοπρόκεςμθ εξζλιξθ του τομζα (μζχρι το 2020) 1. Διακζςιμοι επενδυτικοί πόροι και χρθματοδοτικά εργαλεία o Τράπεηεσ; ΣΕΣ; venture capital;, IfG;, εγγυοδοτικοί μθχανιςμοί 2. Επενδφςεισ των «άλλων» κλάδων (εκτόσ ΤΠΕ) ςε ΤΠΕ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 3. Εξωςτρζφεια του τομζα ςε προϊόντα που είναι «τεχνολογικά προθγμζνα» και εξειδικευμζνα 4. Προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ clustering: ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) και Πανεπιςτθμίων 5. Ανάδειξθ επιτυχθμζνων ελλθνικϊν «ICT Start-Ups» 6. Ανκρϊπινο δυναμικό 7. Ανακεϊρθςθ πολιτικϊν Κρατικϊν Προμθκειϊν ςε ΤΠΕ 8. Βελτίωςθ υποδομϊν και χριςθσ ΤΠΕ

10 Επικρατζςτερθ τάςθ μζχρι το Αναμενόμενθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, Βελτίωςθ επενδυτικοφ κλίματοσ, από τθ μείωςθ κόςτουσ αλλά και από μια πικανι αλλαγι ςτισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ Σενάριο μζτριασ Μεγζκυνςθσ, τόςο ςτον τομζα ΤΠΕ, όςο και ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ (καταναλωτζσ και χριςτεσ των υπθρεςιϊν ΤΠΕ) Είναι όμωσ πικανό οι τομείσ να ςτραφοφν, μζςα ςτο νζο περιβάλλον που κα δθμιουργθκεί, και ςε τεχνολογικζσ επενδφςεισ για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, δθλαδι ςε επενδφςεισ που κα ζχουν μια ιςχυρι ςυνιςτϊςα ΤΠΕ Ο τομζασ ΤΠΕ όμωσ κα πρζπει να αναηθτιςει ζναν ςαφζςτερο εξαγωγικό προςανατολιςμό προσ τθν αναδυόμενθ οικονομία των υπθρεςιϊν, με βελτίωςθ των χαμθλϊν επιδόςεων ςε ζρευνα και καινοτομία

11 Ανκρϊπινο δυναμικό τομζα 12 Επαρκϊσ καταρτιςμζνο, αλλά και δθμιουργικά «ευνουχιςμζνο» από τθ χρόνια ζμφαςθ ςτο box moving και off the shelve solutions: ποφλα κομμάτια! μειωμζνο, ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ, κόςτοσ απαςχόλθςθσ Στροφι ςτθν εκδιλωςθ νζασ επιχειρθματικότθτασ, χαμθλά εμπόδια ειςόδου (χαμθλό Capex) Άρα το ανκρϊπινο κεφάλαιο είναι ςτοιχείο που διαφοροποιεί τον τομζα: ςυγκριτικό πλεονζκτθμα Στροφι προσ τθν ςτρατθγικι επανατοποκζτθςι του ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςα από τθν καινοτομία και τθ ςτροφι ςτθν εξειδίκευςθ και ςτισ υπθρεςίεσ.

12 13 Μεταβολζσ που επθρεάηουν το ανκρϊπινο δυναμικό του τομζα Οι 8 κακοριςτικοί παράγοντεσ δφναται να επθρεάςουν: Τθ ηιτθςθ για ανκρϊπινο δυναμικό Τθν προςκικθ νζων ι τθν εξάλειψθ επαγγελμάτων Τθ ςφνκεςθ και τθ δομι τουσ (επιχειρθςιακά) Το αντικείμενο των επαγγελμάτων Τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ / δεξιότθτεσ / ικανότθτεσ Βαςικά επαγγζλματα;: Τα επαγγζλματα, ςτα οποία αναμζνονται αλλαγζσ τα επόμενα ζτθ, με βάςθ τισ μεταβολζσ ςτουσ προςδιοριςτικοφσ αυτοφσ παράγοντεσ

13 Στάδια αλυςίδασ αξίασ τομζα 14 Πζντε βαςικά ςτάδια ςτθν επιχειρθςιακι λειτουργία των επαγγελμάτων του τομζα Manage Plan Build Run Enable Business Management - Manage Technical Management - Manage Design - Plan Development - Build Service and Operation - RUN Support - Enable Πηγή: «European e-competence Framework (e-cf)»,

14 Βαςικά Επαγγζλματα, ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ 15 Παραγωγικό ςτάδιο: Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ 1 Chief Information/Technology Officer [Υπεφκυνοσ Μθχανογράφθςθσ+ 2 Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ /Λειτουργίασ Δικτφου+ 3 ICT Operations Manager *Υπεφκυνοσ Λειτουργιϊν Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Δικτφων+ 4 Product and/or Services Manager *Υπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Παραγωγικό ςτάδιο: Τεχνικι Διαχείριςθ 5 Development and Network Engineering Manager *Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτφων+ 6 Quality Assurance Manager *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 7 ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 8 ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΠΕ+ 9 ΙCT Infrastructure Manager [Υπεφκυνοσ Υποδομϊν ΤΠΕ+ Παραγωγικό ςτάδιο: Σχεδιαςμόσ 10 Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ 11 Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ 12 Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+

15 Βαςικά Επαγγζλματα, ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ 16 Παραγωγικό ςτάδιο: Παραγωγι Ανάπτυξθ 13 Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ 14 Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ 15 Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ 16 Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ 17 Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ 18 Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Eλζγχων ςτθν Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ και ςτθν Εγκατάςταςθ Υλικοφ+ Παραγωγικό ςτάδιο: Λειτουργία 19 Database & Data Center Administrator *Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και Κζντρων Δεδομζνων+ 20 Systems Administrator [Διαχειριςτισ Συςτθμάτων+ 21 Network Administrator [Διαχειριςτισ Δικτφου+ 22 Technical Specialist/Field Maintenance Specialist *Τεχνικόσ Συςτθμάτων+ 23 Help Desk Support *Τεχνικόσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν+ Παραγωγικό ςτάδιο: Υποςτιριξθ 24 ICT Consultant *Σφμβουλοσ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων+ 25 Account & Sales Manager *Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Πελατϊν και Πωλιςεων+ 26 ICT Trainer *Εκπαιδευτισ ςτισ ΤΠΕ+ 27 Data Entry Clerk *Τεχνικόσ Ειςαγωγισ Δεδομζνων+ 28 ICT Security Specialist *Ειδικόσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 29 ICT Research Specialist [Ερευνθτισ ΤΠΕ+

16 Μεταβολζσ ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ Ιςτορικά ςτον τομζα ΤΠΕ μζχρι ςιμερα, φαίνεται να κυριαρχοφν τα επαγγζλματα των ςταδίων Επιχειρθςιακισ Διαχείριςησ, Λειτουργίασ και Υποςτήριξησ 2. Προςδιοριςτικοί Παράγοντεσ που ςυνδζονται με ζνα «strategic re-positioning» του τομζα ΤΠΕ, αναμζνεται να ενιςχφςουν περιςςότερο τα επαγγζλματα ςτα ςτάδια Τεχνικισ Διαχείριςθσ, Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Οι παράγοντεσ αυτοί κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ςτα εξισ: Εξωςτρζφεια τθσ βιομθχανίασ και προςανατολιςμόσ ςε «τεχνολογικά προθγμζνα» πποιόνηα (product sophistication) και εξειδικευμζνα (specialization) ICT Knowledge Intensive Services Προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ clustering: ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) και Πανεπιςτθμίων Ανάδειξθ επιτυχθμζνων ελλθνικϊν «ICT Start-Ups»

17 Κρίςιμα Επαγγζλματα για τθν επόμενθ περίοδο 18 Κρίςιμα επαγγζλματα: Τα επαγγζλματα, από τθ δεξαμενι των βαςικϊν επαγγελμάτων, για τα οποία αναμζνονται μεταβολζσ μζχρι το 2020 με ταχφτερο και εντονότερο ρυκμό ζναντι των υπολοίπων. Άρα: Είναι τα επαγγζλματα τα οποία κα «απορροφιςουν» ι κα πρζπει να προςαρμοςτοφν με μεγάλθ ταχφτθτα, ςτισ επερχόμενεσ μεταβολζσ που προδιαγράφονται ςτον τομζα (π.χ. οι τάςεισ ςτθν οικονομία, ςτθν τεχνολογία, ςτο κεςμικό πλαίςιο κτλ).

18 Κρίςιμα Επαγγζλματα για τθν επόμενθ περίοδο 19 Σφμφωνα με το ζργο του ΣΕΒ: «Μθχανιςμόσ παραγωγισ πλθροφόρθςθσ για τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων ςε επαγγζλματα ειδικότθτεσ ειδικεφςεισ», από τα βαςικά επαγγζλματα του τομζα τα πλζον κρίςιμα είναι: Α/Α Επάγγελμα Παραγωγικό ςτάδιο 13 Product and/or Services Manager [Yπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ 16 Συςτιματοσ/Λειτουργίασ Δικτφου+ Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ Development and Network Engineering Manager [Υπεφκυνοσ Τεχνικισ 8 Ανάπτυξθσ/Ανάπτυξθσ Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ Quality Assurance Manager *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Πλθροφοριακϊν 9 Συςτθμάτων/Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ 10 ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ 14 ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΠΕ+ Τεχνικι Διαχείριςθ 3 Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ Σχεδιαςμόσ 4 Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ Σχεδιαςμόσ 7 Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+ Σχεδιαςμόσ 1 Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 2 Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 5 Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 6 Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 11 Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 12 Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Ελζγχων ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ και εγκατάςταςθσ Παραγωγι - Ανάπτυξθ Ο αφξων αρικμόσ αντιςτοιχεί ςτθ ςχετικι βακμολογία που ζλαβαν, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία του ζργου του ΣΕΒ.

19 Χωροκζτθςθ επαγγελμάτων 20 Τα κρίςιμα επαγγζλματα προζρχονται ςχεδόν από όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ αξίασ, με εξαίρεςθ το ςτάδιο τθσ Υποςτιριξθσ, όπου δεν εντοπίςτθκε κάποιο κρίςιμο επάγγελμα. Παραγωγικά ςτάδια: Σχεδιαςμόσ & Παραγωγι όλα κρίκθκα ωσ κρίςιμα Επιχειρθματικισ & Τεχνικισ Διαχείριςθσ ςχεδόν τα περιςςότερα κρίκθκαν κρίςιμα Λειτουργίασ: 1 από τα 5 κρίκθκε ωσ κρίςιμο

20 21 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Επιχειρθςιακισ Διαχείριςθσ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Product and/or Services Manager [Yπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Ζχει τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ προϊόντων ΤΠΕ (software, services, telecom value-added services) και επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ όπωσ: ζρευνα αγοράσ και ανταγωνιςμοφ, market & opportunity sizing, product specifications κλπ. Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/Λειτουργίασ Δικτφου+ Ζχει τθν ευκφνθ για τo ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία (design, development, operation) ενόσ από τα ςθμαντικά Πλθροφοριακά Συςτιματα τθσ επιχείρθςθσ, ι τθσ λειτουργίασ του Δικτφου Τθλεπικοινωνιϊν, και ςυντονίηει τθν τεχνικι και λειτουργικι εξζλιξι του (domain specific).

21 22 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Τεχνικισ Διαχείριςθσ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Development and Network Engineering Manager *Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτφων+ Ζχει τθν ευκφνθ διοίκθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ, τθσ επιλογισ τεχνικισ κατεφκυνςθσ κακϊσ και των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ - ανάπτυξθσ που κα πρζπει να ακολουκθκοφν. Quality Assurance Manager Ελζγχει τθ ςτοίχιςθ τθσ λειτουργίασ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ με τισ απαιτιςεισ και τα standards Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ ποιότθτασ. ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ Ζχει τθν αρμοδιότθτα κακοριςμοφ πολιτικϊν αςφαλείασ και τθν ευκφνθ προςταςίασ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ. ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων Διαχειριςτισ ςυγκεκριμζνου ζργου παραγωγισ, εγκατάςταςθσ, ΤΠΕ+ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνου ζργου (project) ΤΠΕ.

22 23 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Σχεδιαςμοφ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανάλυςθσ των λειτουργικϊν απαιτιςεων και τθσ επιλογισ των χαρακτθριςτικϊν του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι Δικτφου/Δικτυακισ υπθρεςίασ (υλικό, λογιςμικό, κλπ.) που τισ ικανοποιεί. Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ Ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ ανάλυςθσ του πλαιςίου λειτουργίασ και χριςθσ ενόσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι μιασ δικτυακισ υπθρεςίασ, τθσ διατφπωςθσ λειτουργικϊν απαιτιςεων, και του ςχεδιαςμοφ και τθσ εγκατάςταςισ του (τθσ), με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ ςχετικισ επζνδυςθσ. Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+ Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ενοποίθςθσ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ, και τθσ επεξεργαςίασ τθσ ςχετικισ αρχιτεκτονικισ.

23 24 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Παραγωγισ / Ανάπτυξθσ Επάγγελμα Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Eλζγχων ςτθν ανάπτυξθ Λογιςμικοφ και ςτθν εγκατάςταςθ Υλικοφ* Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Ζχει τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφνται μζςω των κινθτϊν τθλεφϊνων των τελευταίων γενιϊν. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και του προγραμματιςμοφ των εφαρμογϊν. Ζχει τθν αρμοδιότθτα ανάπτυξθσ multimedia εφαρμογϊν και web sites, εφαρμογϊν social media και mobile Internet, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ των user interfaces και του "look-and-feel" αυτϊν των εφαρμογϊν -- Επιμελείται τθσ παρουςίασ μιασ επιχείρθςθσ ςτο web, ςυμπεριλαμβανομζνου του mobile web κλπ. Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ λειτουργίασ Δικτφων και δικτυακϊν υπθρεςιϊν (network deployment - roll out, Computer and Telecom Networks, IP and VoIP networks, Mobile and Radio Networks, Cloud and Virtualization Services κλπ.). Ζχει τθν αρμοδιότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ παραγωγισ Υλικοφ και προϊόντων ΤΠΕ (ICT hardware). Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των ελζγχων καλισ λειτουργίασ του λογιςμικοφ και τθσ εγκατάςταςθσ του υλικοφ.

24 25 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Λειτουργίασ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Database & Data Center Administrator *Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και Κζντρων Δεδομζνων+ Ζχει τθν ευκφνθ διαχείριςθσ των δεδομζνων, και των βάςεων δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ.

25 26 Ποιο πρζπει να είναι το περιεχόμενο αυτϊν των επαγγελμάτων Το γνωςιακό επίπεδο, κακϊσ και οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αυτά τα επαγγζλματα, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ προκλιςεισ του τομζα, είναι ειδικό και κατά περίπτωςθ ςε κάκε ζνα από αυτά. Ωςτόςο από τθν ανάλυςθ προζκυψαν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ ι ικανότθτεσ που εντοπίηονται ςτα περιςςότερα από αυτά τα επαγγζλματα, ανά ςτάδιο τθσ αλυςίδασ αξίασ. Παρακάτω αναλφονται αυτζσ οι γνϊςεισ/δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ («γνϊςεισ»), ςε κάκε ςτάδιο. Δεν αποτελοφν οριηόντιεσ γνϊςεισ, κακϊσ δεν εντοπίηονται ςε όλα τα επαγγζλματα, αλλά είναι ίςωσ οι πιο ςθμαντικζσ.

26 27 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Επιχειρθςιακισ Διαχείριςθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (change management). Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν μοντζλων (data modeling & processing) για τθν εκτίμθςθ τθσ δυναμικισ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων ςε τομείσ τθσ αγοράσ. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα ι ςτθν περίπτωςθ του Υπεφκυνου Λειτουργίασ Δικτφου: Γνϊςεισ αρχιτεκτονικισ και δικτυακϊν πρωτοκόλλων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων, δικτφων TCP/IP, δικτφων υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτισ τεχνικζσ ψθφιακοφ μάρκετινγκ, ςτθ χριςθ των «κοινωνικϊν δικτφων (social media), ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ (presentation) εννοιϊν, μεκόδων και τρόπων οργάνωςθσ ομάδων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ προϊόντοσ/υπθρεςίασ. Ικανότθτα προετοιμαςίασ ελζγχων ποιότθτασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, και διατφπωςθσ τθσ τελικισ διάγνωςθσ (reporting). Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτα πρότυπα και ςτα ςυςτιματα ποιότθτασ, κακϊσ και ςτισ μεκόδουσ βελτίωςθσ ποιότθτασ Συςτθμάτων ΤΠΕ/Δικτφων-δικτυακϊν υπθρεςιϊν.

27 28 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Τεχνικισ Διαχείριςθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτο ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων ςτθ βάςθ ςχεδιαςτικϊν αρχϊν και αρχιτεκτονικϊν. Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (change management). Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα. Γνϊςεισ ςτθ Μθχανικι των Η/Υ και των Τθλεπικοινωνιϊν. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Γνϊςεισ ςτθ διάρκρωςθ και ςτο κόςτοσ ανάπτυξθσ των εμπορικϊσ διατικζμενων λφςεων για τθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων ΤΠΕ, και Δικτφων/δικτυακϊν υπθρεςιϊν, και ικανότθτα αξιολόγθςθσ αυτϊν. Ικανότθτα προετοιμαςίασ ελζγχων ποιότθτασ και διατφπωςθσ τθσ τελικισ διάγνωςθσ (reporting).

28 29 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο του Σχεδιαςμοφ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθ Διαχείριςθ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ ι ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν ανάπτυξθ Δικτφου/δικτυακισ υπθρεςίασ. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Ικανότθτα λιψθσ απόφαςθσ ςε κζματα τεχνικϊν επιλογϊν με τθν παράλλθλθ εξζταςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ και τθσ απόδοςθσ εγκατάςταςθσ ενόσ ςυςτιματοσ ΤΠΕ, ενόσ Δικτφου/δικτυακισ υπθρεςίασ. Ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ (presentation) εναλλακτικϊν επιχειρθςιακϊν - τεχνικϊν επιλογϊν και των τεχνικϊν ςχεδίων που κα υλοποιθκοφν. Γνϊςεισ ςτθ χριςθ των βαςικϊν εργαλείων (software tools) και τεχνολογιϊν (XML, UML, BPMN κλπ.) μοντελοποίθςθσ δεδομζνων και εγγράφων, λειτουργιϊν, διαδικαςιϊν.

29 30 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Παραγωγισ/Ανάπτυξθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςε μεκόδουσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (software developent methodology). Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ πλαιςίων προγραμματιςμοφ (πλατφόρμεσ.νετ, Java κλπ.) και ςτα ςχετικά εργαλεία του Web (HTML, ActiveX, VRML, Silverstream, Coldfusion, ASP, BEA WebLogic κλπ.). Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ειδικά ςτισ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ κινθτϊν εφαρμογϊν (mobile applications). Γνϊςεισ ςτθν αςφάλεια λογιςμικοφ και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Ικανότθτα ςυνεργαςίασ με analysts & designers (Business & System Analysts/Network Planners, Entreprise & Systems Architects) ςτο πλαίςιο του κφκλου ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (software and systems development life cycle). Γνϊςεισ ςτισ περιοχζσ Local Area Networks (LANs), Metropolitan Area Networks ι δικτφων κορμοφ (MANs), Wide Area Networks (WANs, με διεκνείσ ςυνδζςεισ), Global Area Networks. Γνϊςεισ ςτθν αςφάλεια λογιςμικοφ που ςυνεργάηεται με τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ. Γνϊςεισ δικτφων οπτικϊν ινϊν και δεξιότθτα ςτθν ανάπτυξθ (deployment) και λειτουργία των παραπάνω δικτφων.

30 31 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Λειτουργίασ Γνϊςεισ ςε Βάςεισ Δεδομζνων. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Γνϊςεισ αρχιτεκτονικισ και δικτυακϊν πρωτοκόλλων δικτφων υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςε λειτουργικά ςυςτιματα υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθν αςφάλεια ςυςτθμάτων ΤΠΕ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςε Virtualization (severs & network resources). Γνω ςεισ ςχεδιαςμου χωρθτικο τθτασ (capacity planning) για ευρειάσ κλι μακασ εφαρμογε σ. Γνϊςεισ ςτθ λειτουργία ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εκδόςεων (versioning) και δεξιότθτα ςτθν εφαρμογι τουσ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτισ μεκόδουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (ως το 2020) έδωσε στη δημοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΣΕ ΣΙ ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΟ ΙΣ Ε ΑΣΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20-04-2010 Ηλίασ Αγγελίδησ, Δ/ντησ Σεχνικήσ Τποςτήριξησ, Algosystems Η Algosystems με λίγα λόγια Η Algosystems με λίγα λόγια Το ΙΤ και θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

EU EcoMC. EU EcoMC. Εταιρικό Προφίλ. EU Eco Mechanical Constructions

EU EcoMC. EU EcoMC. Εταιρικό Προφίλ. EU Eco Mechanical Constructions EU EcoMC EU EcoMC Εταιρικό Προφίλ EU Eco Mechanical Constructions 2010 Πίνακας Περιεχομένων υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ... 3 Τλοποίθςθ Εκνικϊν Πρωτοβουλιϊν... 5 Εμπλοκι ςε Ευρωπαϊκζσ Πρωτοβουλίεσ... 6 Περιφερειακι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου Δημήτριοσ Μενδρινόσ και Δρ. Κώςτασ Καρφτςασ Ενζργεια και επιχειρήςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 The Once-Only Principle Project - TOOP ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 To TOOP με μία ματιά Σίτλοσ: The Once-Only Principle Project Ακρωνφμιο: TOOP Ζναρξθ: 1 θ Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια: 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ ςτθν πράξθ. Νζα Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Σφγκλιςθ. Ακινα,

Ανάπτυξθ ςτθν πράξθ. Νζα Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Σφγκλιςθ. Ακινα, Ανάπτυξθ ςτθν πράξθ Νζα Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Σφγκλιςθ Ακινα, 10.03.2011 ψθφιακι πραγματικότθτα ΤΠΕ: Βαςικι μθχανι ανάπτυξθσ και καινοτομίασ Δυναμικόσ κλάδοσ: τθν τελευταία 15ετία οι ΤΠΕ ςυνειςφζρουν:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Κυκλικι Οικονομία Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Product design ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY 19 ο χλμ Θες/νικθσ Ν. Μουδανιϊν 19 th km Thessalonikis N. Moudanion Rd ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY Το Δίκτυο Επιχειρθματικότθτασ Καινοτομίασ & Ανάπτυξθσ (Δ.Ε.Κ.Α), ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ. Συγγραφέας Παναγιώτησ Τςαρχόπουλοσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Ερευνητική Μονάδα URENIO Κείμενο Εικόνα 1- Αρχική ςελίδα Πφλησ Ερευνητικών Δραςτηριοτήτων (http://rp.web.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Δρ. Σπφρος Κιαρτζθς Διευιυντθς Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Πυλώνεσ για ζνα βιώςιμο ενεργειακό μζλλον Αςφαλισ και

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΣΑ ΣΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΣΑ ΣΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΣΑ ΣΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 1 Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αγροδιατροφικοφ τομζα i.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ. Digi - Mobile

Πρόταςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ. Digi - Mobile Πρόταςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Digi - Mobile Ειςαγωγή Η AudioToolbox είναι μία νζα εταιρία, με ςτόχο τθν δθμιουργία ποιοτικϊν εφαρμογϊν για κινθτζσ ςυςκευζσ. Η άρτια κατάρτιςι μασ, επιτρζπει τθν

Διαβάστε περισσότερα

1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση 1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση Εργαςτιριο Δαςικισ Διαχειριςτικισ και Τθλεπιςκόπθςθσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Διαβαλκανικό Κζντρο Περιβάλλοντοσ Ιοφνιοσ 2014 Επιςτθμονικι ερευνθτικι ομάδα Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Ινστιτούτο Νεολαίας Δημιοσργώ-Επιτειρώ-Καινοτομώ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα