Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ"

Transcript

1 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013

2 Το οικοςφςτθμα του τομζα ΤΠΕ 2 Παπά ηη ζύγκλιζη... Τθλεπικοινωνίεσ (λίγεσ & μεγάλεσ επιχειριςεισ) Πλθροφορικι (πολλζσ & ΜΜΔ επιχειριςεισ) Τμθματοποίθςθ τομζα ΤΠΕ: Βιομθχανικι Παραγωγι (Manufacturing) Παραγωγι και Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ (Software) Τθλεπικοινωνίεσ (Telecoms) Πλθροφορικι - Υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ (IT Computer Services) Χονδρικό Λιανικό Εμπόριο (Retailers)

3 Βαςικά Χαρακτθριςτικά 3 Ακακάριςτθ αξία παραγωγισ τομζα 11,3 δισ το 2011 (χωρίς λιανικό εμπόριο) Περίπου το 3,5% του ΑΕΠ Σθμαντικι αφξθςθ τθν περίοδο , (+11,8%), ζε κάμψθ μετά το 2009 ςτθν Ελλάδα Διεκνϊσ παρατθρείται ςταςιμότθτα Και ςε όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ ςθμαντικι θ ςυμβολι του τομζα, ςτο 4% του ΑΕΠ το 2011 Σθμαντικό τμιμα απορροφοφν οι τθλεπικοινωνίεσ Το 60% τθσ αξίασ παραγωγισ με το 10% των επιχειριςεων

4 Εξζλιξθ Απαςχόλθςθσ Κλάδος - Σομέας ΣΠΕ (ΣΑΚΟΔ- 08) * M.Ε.Ρ.Μ % Μεταβολή 2012* Καηαζκεςή ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, ηλεκηπονικών και ,9% -31,7% οπηικών πποϊόνηων (26) ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΠΕ ,9% -31,7% Χονδπικό εμπόπιο εξοπλιζμού πληποθοπιακών και επικοινωνιακών ,2% -27,2% ζςζηημάηων (465) Λιανικό εμπόπιο εξοπλιζμού πληποθοπιακών και επικοινωνιακών ζςζηημάηων ζε ειδικεςμένα καηαζηήμαηα(474) ,3% -22,7% ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΕ ,6% -23,6% Τηλεπικοινωνίερ (61) ,5% -9,1% Γπαζηηπιόηηηερ ππογπαμμαηιζμού ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, παποσήρ ζςμβοςλών και ζςναθείρ δπαζηηπιόηηηερ. Γπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών ενημέπωζηρ (62-63) Δπιζκεςή ηλεκηπονικών ςπολογιζηών και ειδών αηομικήρ ή οικιακήρ σπήζηρ (95) ,7% -64,8% ,9% -15,4% ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΠΕ ,1% -7,5% ΤΝΟΛΟ ΣΠΕ ,9% -12,2% Πηγή: Έπεςνα Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΛ.ΣΤΑΤ. * Σηοισεία για ηο εννιάμηνο Ιανοςαπίος-Σεπηεμβπίος

5 Αδυναμίεσ τομζα 6 Προβλθματικό παρελκόν τθσ ελλιποφσ παραγωγικισ εξειδίκευςθσ του ελλθνικοφ τομζα ΤΠΕ Εςωςτρζφεια, «εφκολθ» καινοτομία αδφναμθ εξαγωγικι ικανότθτα του τομζα ΤΠΕ Απουςιάηουν τα τεχνολογικά προθγμζνα, εξειδικευμζνα και τυποποιθμζνα προϊόντα που να μποροφν να ςτθρίξουν εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ Εςτίαςθ ςε «τελικζσ αγορζσ» ι με προϊόντα «γενικοφ χαρακτιρα», π.χ. εφαρμογζσ για λογιςτιρια, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ κλπ. Κατακερματιςμόσ παραγωγικισ δομισ: πολλζσ ΜΜΕ που προςφζρουν πάνω-κάτω τα ίδια προϊόντα / υπθρεςίεσ (ανταγωνιςμόσ τιμισ) Μικρι και ποιοτικά αδφναμθ εςωτερικι αγορά ΤΠΕ

6 Τάςεισ αγοράσ 7 Ο τομζασ των ΤΠΕ κινείται διεκνϊσ προσ το τμιμα των υπθρεςιϊν, ενϊ οι υπθρεςίεσ γίνονται πελατοκεντρικζσ Δυνθτικζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ αλλαγισ (εγχϊριεσ) Η ικανότθτα τθσ βιομθχανίασ ΤΠΕ να κινθκεί προσ μια λογικι ςτρατθγικϊν αναπροςαρμογϊν, ςτο νζο περιβάλλον που διαμορφϊνεται Ο βακμόσ και θ κατεφκυνςθ των κεςμικϊν παρεμβάςεων και ο εκςυγχρονιςμόσ του κράτουσ με τθν ενίςχυςθ του ρόλου του ωσ «ζξυπνου αγοραςτι» ΤΠΕ Ο βακμόσ και θ ταχφτθτα διεξόδου από τθν φφεςθ και θ διακεςιμότθτα εξεφρεςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων μζςω δανειςμοφ, άμεςων και ζμμεςων ξζνων επενδφςεων και ευρωπαϊκϊν πόρων

7 8 Κρίςιμοι Τεχνολογικοί Τομείσ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ ΤΠΕ τομείσ με ιςχυρι διεκνι ηιτθςθ και προοπτικι ταχείασ ανάπτυξθσ Cloud Computing Internet & Mobile Apps Service Outsourcing e-commerce & e-payments IT Security Content And Business Process Management Intelligent Networks And Apps in the Energy Sector Intelligent Networks and Apps in the Health Sector Intelligent Networks and Apps in the Transportation Sector (smart logistics) Internet of Things (Machine-to-Machine Communication) Near Field Communication Online Social Media Telemonitoring 3D Printing Πηγή: ΙΟΒΔ / ΔΒΔΟ-ΔΜΠ,

8 ΤΠΕ: Όροι και προχποκζςεισ Ανάδειξθ του «οριηόντιου» ρόλου των τεχνολογιϊν ΤΠΕ ςτουσ άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ ΤΠΕ ςτισ επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ επενδφςεων ςε ΤΠΕ Ανάπτυξθ διακλαδικϊν ςυνεργαςιϊν Συνεργαςιϊν των μεγάλων επιχειριςεων με μικρζσ επιχειριςεισ ζνταςθσ γνϊςθσ/start-ups, κλπ., Ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε ζρευνα και ανάπτυξθ Δθμιουργία «βιομθχανικϊν ςυςτάδων» (industrial clustering) Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων χρθματοδοτικϊν εργαλείων Ευρωπαϊκό ςφςτθμα επιχορθγιςεων τθσ ζρευνασ, ΕΣΠΑ κλπ

9 10 Παράγοντεσ που κα προςδιορίςουν τθ μεςοπρόκεςμθ εξζλιξθ του τομζα (μζχρι το 2020) 1. Διακζςιμοι επενδυτικοί πόροι και χρθματοδοτικά εργαλεία o Τράπεηεσ; ΣΕΣ; venture capital;, IfG;, εγγυοδοτικοί μθχανιςμοί 2. Επενδφςεισ των «άλλων» κλάδων (εκτόσ ΤΠΕ) ςε ΤΠΕ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 3. Εξωςτρζφεια του τομζα ςε προϊόντα που είναι «τεχνολογικά προθγμζνα» και εξειδικευμζνα 4. Προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ clustering: ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) και Πανεπιςτθμίων 5. Ανάδειξθ επιτυχθμζνων ελλθνικϊν «ICT Start-Ups» 6. Ανκρϊπινο δυναμικό 7. Ανακεϊρθςθ πολιτικϊν Κρατικϊν Προμθκειϊν ςε ΤΠΕ 8. Βελτίωςθ υποδομϊν και χριςθσ ΤΠΕ

10 Επικρατζςτερθ τάςθ μζχρι το Αναμενόμενθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, Βελτίωςθ επενδυτικοφ κλίματοσ, από τθ μείωςθ κόςτουσ αλλά και από μια πικανι αλλαγι ςτισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ Σενάριο μζτριασ Μεγζκυνςθσ, τόςο ςτον τομζα ΤΠΕ, όςο και ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ (καταναλωτζσ και χριςτεσ των υπθρεςιϊν ΤΠΕ) Είναι όμωσ πικανό οι τομείσ να ςτραφοφν, μζςα ςτο νζο περιβάλλον που κα δθμιουργθκεί, και ςε τεχνολογικζσ επενδφςεισ για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, δθλαδι ςε επενδφςεισ που κα ζχουν μια ιςχυρι ςυνιςτϊςα ΤΠΕ Ο τομζασ ΤΠΕ όμωσ κα πρζπει να αναηθτιςει ζναν ςαφζςτερο εξαγωγικό προςανατολιςμό προσ τθν αναδυόμενθ οικονομία των υπθρεςιϊν, με βελτίωςθ των χαμθλϊν επιδόςεων ςε ζρευνα και καινοτομία

11 Ανκρϊπινο δυναμικό τομζα 12 Επαρκϊσ καταρτιςμζνο, αλλά και δθμιουργικά «ευνουχιςμζνο» από τθ χρόνια ζμφαςθ ςτο box moving και off the shelve solutions: ποφλα κομμάτια! μειωμζνο, ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ, κόςτοσ απαςχόλθςθσ Στροφι ςτθν εκδιλωςθ νζασ επιχειρθματικότθτασ, χαμθλά εμπόδια ειςόδου (χαμθλό Capex) Άρα το ανκρϊπινο κεφάλαιο είναι ςτοιχείο που διαφοροποιεί τον τομζα: ςυγκριτικό πλεονζκτθμα Στροφι προσ τθν ςτρατθγικι επανατοποκζτθςι του ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςα από τθν καινοτομία και τθ ςτροφι ςτθν εξειδίκευςθ και ςτισ υπθρεςίεσ.

12 13 Μεταβολζσ που επθρεάηουν το ανκρϊπινο δυναμικό του τομζα Οι 8 κακοριςτικοί παράγοντεσ δφναται να επθρεάςουν: Τθ ηιτθςθ για ανκρϊπινο δυναμικό Τθν προςκικθ νζων ι τθν εξάλειψθ επαγγελμάτων Τθ ςφνκεςθ και τθ δομι τουσ (επιχειρθςιακά) Το αντικείμενο των επαγγελμάτων Τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ / δεξιότθτεσ / ικανότθτεσ Βαςικά επαγγζλματα;: Τα επαγγζλματα, ςτα οποία αναμζνονται αλλαγζσ τα επόμενα ζτθ, με βάςθ τισ μεταβολζσ ςτουσ προςδιοριςτικοφσ αυτοφσ παράγοντεσ

13 Στάδια αλυςίδασ αξίασ τομζα 14 Πζντε βαςικά ςτάδια ςτθν επιχειρθςιακι λειτουργία των επαγγελμάτων του τομζα Manage Plan Build Run Enable Business Management - Manage Technical Management - Manage Design - Plan Development - Build Service and Operation - RUN Support - Enable Πηγή: «European e-competence Framework (e-cf)»,

14 Βαςικά Επαγγζλματα, ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ 15 Παραγωγικό ςτάδιο: Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ 1 Chief Information/Technology Officer [Υπεφκυνοσ Μθχανογράφθςθσ+ 2 Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ /Λειτουργίασ Δικτφου+ 3 ICT Operations Manager *Υπεφκυνοσ Λειτουργιϊν Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Δικτφων+ 4 Product and/or Services Manager *Υπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Παραγωγικό ςτάδιο: Τεχνικι Διαχείριςθ 5 Development and Network Engineering Manager *Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτφων+ 6 Quality Assurance Manager *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 7 ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 8 ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΠΕ+ 9 ΙCT Infrastructure Manager [Υπεφκυνοσ Υποδομϊν ΤΠΕ+ Παραγωγικό ςτάδιο: Σχεδιαςμόσ 10 Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ 11 Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ 12 Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+

15 Βαςικά Επαγγζλματα, ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ 16 Παραγωγικό ςτάδιο: Παραγωγι Ανάπτυξθ 13 Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ 14 Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ 15 Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ 16 Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ 17 Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ 18 Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Eλζγχων ςτθν Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ και ςτθν Εγκατάςταςθ Υλικοφ+ Παραγωγικό ςτάδιο: Λειτουργία 19 Database & Data Center Administrator *Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και Κζντρων Δεδομζνων+ 20 Systems Administrator [Διαχειριςτισ Συςτθμάτων+ 21 Network Administrator [Διαχειριςτισ Δικτφου+ 22 Technical Specialist/Field Maintenance Specialist *Τεχνικόσ Συςτθμάτων+ 23 Help Desk Support *Τεχνικόσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν+ Παραγωγικό ςτάδιο: Υποςτιριξθ 24 ICT Consultant *Σφμβουλοσ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων+ 25 Account & Sales Manager *Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Πελατϊν και Πωλιςεων+ 26 ICT Trainer *Εκπαιδευτισ ςτισ ΤΠΕ+ 27 Data Entry Clerk *Τεχνικόσ Ειςαγωγισ Δεδομζνων+ 28 ICT Security Specialist *Ειδικόσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 29 ICT Research Specialist [Ερευνθτισ ΤΠΕ+

16 Μεταβολζσ ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ Ιςτορικά ςτον τομζα ΤΠΕ μζχρι ςιμερα, φαίνεται να κυριαρχοφν τα επαγγζλματα των ςταδίων Επιχειρθςιακισ Διαχείριςησ, Λειτουργίασ και Υποςτήριξησ 2. Προςδιοριςτικοί Παράγοντεσ που ςυνδζονται με ζνα «strategic re-positioning» του τομζα ΤΠΕ, αναμζνεται να ενιςχφςουν περιςςότερο τα επαγγζλματα ςτα ςτάδια Τεχνικισ Διαχείριςθσ, Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Οι παράγοντεσ αυτοί κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ςτα εξισ: Εξωςτρζφεια τθσ βιομθχανίασ και προςανατολιςμόσ ςε «τεχνολογικά προθγμζνα» πποιόνηα (product sophistication) και εξειδικευμζνα (specialization) ICT Knowledge Intensive Services Προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ clustering: ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) και Πανεπιςτθμίων Ανάδειξθ επιτυχθμζνων ελλθνικϊν «ICT Start-Ups»

17 Κρίςιμα Επαγγζλματα για τθν επόμενθ περίοδο 18 Κρίςιμα επαγγζλματα: Τα επαγγζλματα, από τθ δεξαμενι των βαςικϊν επαγγελμάτων, για τα οποία αναμζνονται μεταβολζσ μζχρι το 2020 με ταχφτερο και εντονότερο ρυκμό ζναντι των υπολοίπων. Άρα: Είναι τα επαγγζλματα τα οποία κα «απορροφιςουν» ι κα πρζπει να προςαρμοςτοφν με μεγάλθ ταχφτθτα, ςτισ επερχόμενεσ μεταβολζσ που προδιαγράφονται ςτον τομζα (π.χ. οι τάςεισ ςτθν οικονομία, ςτθν τεχνολογία, ςτο κεςμικό πλαίςιο κτλ).

18 Κρίςιμα Επαγγζλματα για τθν επόμενθ περίοδο 19 Σφμφωνα με το ζργο του ΣΕΒ: «Μθχανιςμόσ παραγωγισ πλθροφόρθςθσ για τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων ςε επαγγζλματα ειδικότθτεσ ειδικεφςεισ», από τα βαςικά επαγγζλματα του τομζα τα πλζον κρίςιμα είναι: Α/Α Επάγγελμα Παραγωγικό ςτάδιο 13 Product and/or Services Manager [Yπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ 16 Συςτιματοσ/Λειτουργίασ Δικτφου+ Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ Development and Network Engineering Manager [Υπεφκυνοσ Τεχνικισ 8 Ανάπτυξθσ/Ανάπτυξθσ Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ Quality Assurance Manager *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Πλθροφοριακϊν 9 Συςτθμάτων/Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ 10 ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ 14 ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΠΕ+ Τεχνικι Διαχείριςθ 3 Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ Σχεδιαςμόσ 4 Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ Σχεδιαςμόσ 7 Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+ Σχεδιαςμόσ 1 Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 2 Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 5 Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 6 Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 11 Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 12 Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Ελζγχων ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ και εγκατάςταςθσ Παραγωγι - Ανάπτυξθ Ο αφξων αρικμόσ αντιςτοιχεί ςτθ ςχετικι βακμολογία που ζλαβαν, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία του ζργου του ΣΕΒ.

19 Χωροκζτθςθ επαγγελμάτων 20 Τα κρίςιμα επαγγζλματα προζρχονται ςχεδόν από όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ αξίασ, με εξαίρεςθ το ςτάδιο τθσ Υποςτιριξθσ, όπου δεν εντοπίςτθκε κάποιο κρίςιμο επάγγελμα. Παραγωγικά ςτάδια: Σχεδιαςμόσ & Παραγωγι όλα κρίκθκα ωσ κρίςιμα Επιχειρθματικισ & Τεχνικισ Διαχείριςθσ ςχεδόν τα περιςςότερα κρίκθκαν κρίςιμα Λειτουργίασ: 1 από τα 5 κρίκθκε ωσ κρίςιμο

20 21 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Επιχειρθςιακισ Διαχείριςθσ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Product and/or Services Manager [Yπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Ζχει τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ προϊόντων ΤΠΕ (software, services, telecom value-added services) και επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ όπωσ: ζρευνα αγοράσ και ανταγωνιςμοφ, market & opportunity sizing, product specifications κλπ. Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/Λειτουργίασ Δικτφου+ Ζχει τθν ευκφνθ για τo ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία (design, development, operation) ενόσ από τα ςθμαντικά Πλθροφοριακά Συςτιματα τθσ επιχείρθςθσ, ι τθσ λειτουργίασ του Δικτφου Τθλεπικοινωνιϊν, και ςυντονίηει τθν τεχνικι και λειτουργικι εξζλιξι του (domain specific).

21 22 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Τεχνικισ Διαχείριςθσ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Development and Network Engineering Manager *Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτφων+ Ζχει τθν ευκφνθ διοίκθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ, τθσ επιλογισ τεχνικισ κατεφκυνςθσ κακϊσ και των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ - ανάπτυξθσ που κα πρζπει να ακολουκθκοφν. Quality Assurance Manager Ελζγχει τθ ςτοίχιςθ τθσ λειτουργίασ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ με τισ απαιτιςεισ και τα standards Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ ποιότθτασ. ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ Ζχει τθν αρμοδιότθτα κακοριςμοφ πολιτικϊν αςφαλείασ και τθν ευκφνθ προςταςίασ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ. ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων Διαχειριςτισ ςυγκεκριμζνου ζργου παραγωγισ, εγκατάςταςθσ, ΤΠΕ+ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνου ζργου (project) ΤΠΕ.

22 23 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Σχεδιαςμοφ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανάλυςθσ των λειτουργικϊν απαιτιςεων και τθσ επιλογισ των χαρακτθριςτικϊν του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι Δικτφου/Δικτυακισ υπθρεςίασ (υλικό, λογιςμικό, κλπ.) που τισ ικανοποιεί. Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ Ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ ανάλυςθσ του πλαιςίου λειτουργίασ και χριςθσ ενόσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι μιασ δικτυακισ υπθρεςίασ, τθσ διατφπωςθσ λειτουργικϊν απαιτιςεων, και του ςχεδιαςμοφ και τθσ εγκατάςταςισ του (τθσ), με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ ςχετικισ επζνδυςθσ. Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+ Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ενοποίθςθσ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ, και τθσ επεξεργαςίασ τθσ ςχετικισ αρχιτεκτονικισ.

23 24 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Παραγωγισ / Ανάπτυξθσ Επάγγελμα Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Eλζγχων ςτθν ανάπτυξθ Λογιςμικοφ και ςτθν εγκατάςταςθ Υλικοφ* Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Ζχει τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφνται μζςω των κινθτϊν τθλεφϊνων των τελευταίων γενιϊν. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και του προγραμματιςμοφ των εφαρμογϊν. Ζχει τθν αρμοδιότθτα ανάπτυξθσ multimedia εφαρμογϊν και web sites, εφαρμογϊν social media και mobile Internet, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ των user interfaces και του "look-and-feel" αυτϊν των εφαρμογϊν -- Επιμελείται τθσ παρουςίασ μιασ επιχείρθςθσ ςτο web, ςυμπεριλαμβανομζνου του mobile web κλπ. Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ λειτουργίασ Δικτφων και δικτυακϊν υπθρεςιϊν (network deployment - roll out, Computer and Telecom Networks, IP and VoIP networks, Mobile and Radio Networks, Cloud and Virtualization Services κλπ.). Ζχει τθν αρμοδιότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ παραγωγισ Υλικοφ και προϊόντων ΤΠΕ (ICT hardware). Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των ελζγχων καλισ λειτουργίασ του λογιςμικοφ και τθσ εγκατάςταςθσ του υλικοφ.

24 25 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Λειτουργίασ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Database & Data Center Administrator *Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και Κζντρων Δεδομζνων+ Ζχει τθν ευκφνθ διαχείριςθσ των δεδομζνων, και των βάςεων δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ.

25 26 Ποιο πρζπει να είναι το περιεχόμενο αυτϊν των επαγγελμάτων Το γνωςιακό επίπεδο, κακϊσ και οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αυτά τα επαγγζλματα, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ προκλιςεισ του τομζα, είναι ειδικό και κατά περίπτωςθ ςε κάκε ζνα από αυτά. Ωςτόςο από τθν ανάλυςθ προζκυψαν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ ι ικανότθτεσ που εντοπίηονται ςτα περιςςότερα από αυτά τα επαγγζλματα, ανά ςτάδιο τθσ αλυςίδασ αξίασ. Παρακάτω αναλφονται αυτζσ οι γνϊςεισ/δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ («γνϊςεισ»), ςε κάκε ςτάδιο. Δεν αποτελοφν οριηόντιεσ γνϊςεισ, κακϊσ δεν εντοπίηονται ςε όλα τα επαγγζλματα, αλλά είναι ίςωσ οι πιο ςθμαντικζσ.

26 27 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Επιχειρθςιακισ Διαχείριςθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (change management). Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν μοντζλων (data modeling & processing) για τθν εκτίμθςθ τθσ δυναμικισ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων ςε τομείσ τθσ αγοράσ. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα ι ςτθν περίπτωςθ του Υπεφκυνου Λειτουργίασ Δικτφου: Γνϊςεισ αρχιτεκτονικισ και δικτυακϊν πρωτοκόλλων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων, δικτφων TCP/IP, δικτφων υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτισ τεχνικζσ ψθφιακοφ μάρκετινγκ, ςτθ χριςθ των «κοινωνικϊν δικτφων (social media), ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ (presentation) εννοιϊν, μεκόδων και τρόπων οργάνωςθσ ομάδων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ προϊόντοσ/υπθρεςίασ. Ικανότθτα προετοιμαςίασ ελζγχων ποιότθτασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, και διατφπωςθσ τθσ τελικισ διάγνωςθσ (reporting). Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτα πρότυπα και ςτα ςυςτιματα ποιότθτασ, κακϊσ και ςτισ μεκόδουσ βελτίωςθσ ποιότθτασ Συςτθμάτων ΤΠΕ/Δικτφων-δικτυακϊν υπθρεςιϊν.

27 28 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Τεχνικισ Διαχείριςθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτο ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων ςτθ βάςθ ςχεδιαςτικϊν αρχϊν και αρχιτεκτονικϊν. Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (change management). Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα. Γνϊςεισ ςτθ Μθχανικι των Η/Υ και των Τθλεπικοινωνιϊν. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Γνϊςεισ ςτθ διάρκρωςθ και ςτο κόςτοσ ανάπτυξθσ των εμπορικϊσ διατικζμενων λφςεων για τθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων ΤΠΕ, και Δικτφων/δικτυακϊν υπθρεςιϊν, και ικανότθτα αξιολόγθςθσ αυτϊν. Ικανότθτα προετοιμαςίασ ελζγχων ποιότθτασ και διατφπωςθσ τθσ τελικισ διάγνωςθσ (reporting).

28 29 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο του Σχεδιαςμοφ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθ Διαχείριςθ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ ι ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν ανάπτυξθ Δικτφου/δικτυακισ υπθρεςίασ. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Ικανότθτα λιψθσ απόφαςθσ ςε κζματα τεχνικϊν επιλογϊν με τθν παράλλθλθ εξζταςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ και τθσ απόδοςθσ εγκατάςταςθσ ενόσ ςυςτιματοσ ΤΠΕ, ενόσ Δικτφου/δικτυακισ υπθρεςίασ. Ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ (presentation) εναλλακτικϊν επιχειρθςιακϊν - τεχνικϊν επιλογϊν και των τεχνικϊν ςχεδίων που κα υλοποιθκοφν. Γνϊςεισ ςτθ χριςθ των βαςικϊν εργαλείων (software tools) και τεχνολογιϊν (XML, UML, BPMN κλπ.) μοντελοποίθςθσ δεδομζνων και εγγράφων, λειτουργιϊν, διαδικαςιϊν.

29 30 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Παραγωγισ/Ανάπτυξθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςε μεκόδουσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (software developent methodology). Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ πλαιςίων προγραμματιςμοφ (πλατφόρμεσ.νετ, Java κλπ.) και ςτα ςχετικά εργαλεία του Web (HTML, ActiveX, VRML, Silverstream, Coldfusion, ASP, BEA WebLogic κλπ.). Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ειδικά ςτισ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ κινθτϊν εφαρμογϊν (mobile applications). Γνϊςεισ ςτθν αςφάλεια λογιςμικοφ και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Ικανότθτα ςυνεργαςίασ με analysts & designers (Business & System Analysts/Network Planners, Entreprise & Systems Architects) ςτο πλαίςιο του κφκλου ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (software and systems development life cycle). Γνϊςεισ ςτισ περιοχζσ Local Area Networks (LANs), Metropolitan Area Networks ι δικτφων κορμοφ (MANs), Wide Area Networks (WANs, με διεκνείσ ςυνδζςεισ), Global Area Networks. Γνϊςεισ ςτθν αςφάλεια λογιςμικοφ που ςυνεργάηεται με τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ. Γνϊςεισ δικτφων οπτικϊν ινϊν και δεξιότθτα ςτθν ανάπτυξθ (deployment) και λειτουργία των παραπάνω δικτφων.

30 31 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Λειτουργίασ Γνϊςεισ ςε Βάςεισ Δεδομζνων. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Γνϊςεισ αρχιτεκτονικισ και δικτυακϊν πρωτοκόλλων δικτφων υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςε λειτουργικά ςυςτιματα υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθν αςφάλεια ςυςτθμάτων ΤΠΕ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςε Virtualization (severs & network resources). Γνω ςεισ ςχεδιαςμου χωρθτικο τθτασ (capacity planning) για ευρειάσ κλι μακασ εφαρμογε σ. Γνϊςεισ ςτθ λειτουργία ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εκδόςεων (versioning) και δεξιότθτα ςτθν εφαρμογι τουσ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτισ μεκόδουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα