Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ"

Transcript

1 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013

2 Το οικοςφςτθμα του τομζα ΤΠΕ 2 Παπά ηη ζύγκλιζη... Τθλεπικοινωνίεσ (λίγεσ & μεγάλεσ επιχειριςεισ) Πλθροφορικι (πολλζσ & ΜΜΔ επιχειριςεισ) Τμθματοποίθςθ τομζα ΤΠΕ: Βιομθχανικι Παραγωγι (Manufacturing) Παραγωγι και Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ (Software) Τθλεπικοινωνίεσ (Telecoms) Πλθροφορικι - Υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ (IT Computer Services) Χονδρικό Λιανικό Εμπόριο (Retailers)

3 Βαςικά Χαρακτθριςτικά 3 Ακακάριςτθ αξία παραγωγισ τομζα 11,3 δισ το 2011 (χωρίς λιανικό εμπόριο) Περίπου το 3,5% του ΑΕΠ Σθμαντικι αφξθςθ τθν περίοδο , (+11,8%), ζε κάμψθ μετά το 2009 ςτθν Ελλάδα Διεκνϊσ παρατθρείται ςταςιμότθτα Και ςε όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ ςθμαντικι θ ςυμβολι του τομζα, ςτο 4% του ΑΕΠ το 2011 Σθμαντικό τμιμα απορροφοφν οι τθλεπικοινωνίεσ Το 60% τθσ αξίασ παραγωγισ με το 10% των επιχειριςεων

4 Εξζλιξθ Απαςχόλθςθσ Κλάδος - Σομέας ΣΠΕ (ΣΑΚΟΔ- 08) * M.Ε.Ρ.Μ % Μεταβολή 2012* Καηαζκεςή ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, ηλεκηπονικών και ,9% -31,7% οπηικών πποϊόνηων (26) ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΠΕ ,9% -31,7% Χονδπικό εμπόπιο εξοπλιζμού πληποθοπιακών και επικοινωνιακών ,2% -27,2% ζςζηημάηων (465) Λιανικό εμπόπιο εξοπλιζμού πληποθοπιακών και επικοινωνιακών ζςζηημάηων ζε ειδικεςμένα καηαζηήμαηα(474) ,3% -22,7% ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΕ ,6% -23,6% Τηλεπικοινωνίερ (61) ,5% -9,1% Γπαζηηπιόηηηερ ππογπαμμαηιζμού ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, παποσήρ ζςμβοςλών και ζςναθείρ δπαζηηπιόηηηερ. Γπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών ενημέπωζηρ (62-63) Δπιζκεςή ηλεκηπονικών ςπολογιζηών και ειδών αηομικήρ ή οικιακήρ σπήζηρ (95) ,7% -64,8% ,9% -15,4% ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΠΕ ,1% -7,5% ΤΝΟΛΟ ΣΠΕ ,9% -12,2% Πηγή: Έπεςνα Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΛ.ΣΤΑΤ. * Σηοισεία για ηο εννιάμηνο Ιανοςαπίος-Σεπηεμβπίος

5 Αδυναμίεσ τομζα 6 Προβλθματικό παρελκόν τθσ ελλιποφσ παραγωγικισ εξειδίκευςθσ του ελλθνικοφ τομζα ΤΠΕ Εςωςτρζφεια, «εφκολθ» καινοτομία αδφναμθ εξαγωγικι ικανότθτα του τομζα ΤΠΕ Απουςιάηουν τα τεχνολογικά προθγμζνα, εξειδικευμζνα και τυποποιθμζνα προϊόντα που να μποροφν να ςτθρίξουν εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ Εςτίαςθ ςε «τελικζσ αγορζσ» ι με προϊόντα «γενικοφ χαρακτιρα», π.χ. εφαρμογζσ για λογιςτιρια, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ κλπ. Κατακερματιςμόσ παραγωγικισ δομισ: πολλζσ ΜΜΕ που προςφζρουν πάνω-κάτω τα ίδια προϊόντα / υπθρεςίεσ (ανταγωνιςμόσ τιμισ) Μικρι και ποιοτικά αδφναμθ εςωτερικι αγορά ΤΠΕ

6 Τάςεισ αγοράσ 7 Ο τομζασ των ΤΠΕ κινείται διεκνϊσ προσ το τμιμα των υπθρεςιϊν, ενϊ οι υπθρεςίεσ γίνονται πελατοκεντρικζσ Δυνθτικζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ αλλαγισ (εγχϊριεσ) Η ικανότθτα τθσ βιομθχανίασ ΤΠΕ να κινθκεί προσ μια λογικι ςτρατθγικϊν αναπροςαρμογϊν, ςτο νζο περιβάλλον που διαμορφϊνεται Ο βακμόσ και θ κατεφκυνςθ των κεςμικϊν παρεμβάςεων και ο εκςυγχρονιςμόσ του κράτουσ με τθν ενίςχυςθ του ρόλου του ωσ «ζξυπνου αγοραςτι» ΤΠΕ Ο βακμόσ και θ ταχφτθτα διεξόδου από τθν φφεςθ και θ διακεςιμότθτα εξεφρεςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων μζςω δανειςμοφ, άμεςων και ζμμεςων ξζνων επενδφςεων και ευρωπαϊκϊν πόρων

7 8 Κρίςιμοι Τεχνολογικοί Τομείσ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ ΤΠΕ τομείσ με ιςχυρι διεκνι ηιτθςθ και προοπτικι ταχείασ ανάπτυξθσ Cloud Computing Internet & Mobile Apps Service Outsourcing e-commerce & e-payments IT Security Content And Business Process Management Intelligent Networks And Apps in the Energy Sector Intelligent Networks and Apps in the Health Sector Intelligent Networks and Apps in the Transportation Sector (smart logistics) Internet of Things (Machine-to-Machine Communication) Near Field Communication Online Social Media Telemonitoring 3D Printing Πηγή: ΙΟΒΔ / ΔΒΔΟ-ΔΜΠ,

8 ΤΠΕ: Όροι και προχποκζςεισ Ανάδειξθ του «οριηόντιου» ρόλου των τεχνολογιϊν ΤΠΕ ςτουσ άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ ΤΠΕ ςτισ επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ επενδφςεων ςε ΤΠΕ Ανάπτυξθ διακλαδικϊν ςυνεργαςιϊν Συνεργαςιϊν των μεγάλων επιχειριςεων με μικρζσ επιχειριςεισ ζνταςθσ γνϊςθσ/start-ups, κλπ., Ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε ζρευνα και ανάπτυξθ Δθμιουργία «βιομθχανικϊν ςυςτάδων» (industrial clustering) Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων χρθματοδοτικϊν εργαλείων Ευρωπαϊκό ςφςτθμα επιχορθγιςεων τθσ ζρευνασ, ΕΣΠΑ κλπ

9 10 Παράγοντεσ που κα προςδιορίςουν τθ μεςοπρόκεςμθ εξζλιξθ του τομζα (μζχρι το 2020) 1. Διακζςιμοι επενδυτικοί πόροι και χρθματοδοτικά εργαλεία o Τράπεηεσ; ΣΕΣ; venture capital;, IfG;, εγγυοδοτικοί μθχανιςμοί 2. Επενδφςεισ των «άλλων» κλάδων (εκτόσ ΤΠΕ) ςε ΤΠΕ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 3. Εξωςτρζφεια του τομζα ςε προϊόντα που είναι «τεχνολογικά προθγμζνα» και εξειδικευμζνα 4. Προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ clustering: ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) και Πανεπιςτθμίων 5. Ανάδειξθ επιτυχθμζνων ελλθνικϊν «ICT Start-Ups» 6. Ανκρϊπινο δυναμικό 7. Ανακεϊρθςθ πολιτικϊν Κρατικϊν Προμθκειϊν ςε ΤΠΕ 8. Βελτίωςθ υποδομϊν και χριςθσ ΤΠΕ

10 Επικρατζςτερθ τάςθ μζχρι το Αναμενόμενθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, Βελτίωςθ επενδυτικοφ κλίματοσ, από τθ μείωςθ κόςτουσ αλλά και από μια πικανι αλλαγι ςτισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ Σενάριο μζτριασ Μεγζκυνςθσ, τόςο ςτον τομζα ΤΠΕ, όςο και ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ (καταναλωτζσ και χριςτεσ των υπθρεςιϊν ΤΠΕ) Είναι όμωσ πικανό οι τομείσ να ςτραφοφν, μζςα ςτο νζο περιβάλλον που κα δθμιουργθκεί, και ςε τεχνολογικζσ επενδφςεισ για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, δθλαδι ςε επενδφςεισ που κα ζχουν μια ιςχυρι ςυνιςτϊςα ΤΠΕ Ο τομζασ ΤΠΕ όμωσ κα πρζπει να αναηθτιςει ζναν ςαφζςτερο εξαγωγικό προςανατολιςμό προσ τθν αναδυόμενθ οικονομία των υπθρεςιϊν, με βελτίωςθ των χαμθλϊν επιδόςεων ςε ζρευνα και καινοτομία

11 Ανκρϊπινο δυναμικό τομζα 12 Επαρκϊσ καταρτιςμζνο, αλλά και δθμιουργικά «ευνουχιςμζνο» από τθ χρόνια ζμφαςθ ςτο box moving και off the shelve solutions: ποφλα κομμάτια! μειωμζνο, ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ, κόςτοσ απαςχόλθςθσ Στροφι ςτθν εκδιλωςθ νζασ επιχειρθματικότθτασ, χαμθλά εμπόδια ειςόδου (χαμθλό Capex) Άρα το ανκρϊπινο κεφάλαιο είναι ςτοιχείο που διαφοροποιεί τον τομζα: ςυγκριτικό πλεονζκτθμα Στροφι προσ τθν ςτρατθγικι επανατοποκζτθςι του ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςα από τθν καινοτομία και τθ ςτροφι ςτθν εξειδίκευςθ και ςτισ υπθρεςίεσ.

12 13 Μεταβολζσ που επθρεάηουν το ανκρϊπινο δυναμικό του τομζα Οι 8 κακοριςτικοί παράγοντεσ δφναται να επθρεάςουν: Τθ ηιτθςθ για ανκρϊπινο δυναμικό Τθν προςκικθ νζων ι τθν εξάλειψθ επαγγελμάτων Τθ ςφνκεςθ και τθ δομι τουσ (επιχειρθςιακά) Το αντικείμενο των επαγγελμάτων Τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ / δεξιότθτεσ / ικανότθτεσ Βαςικά επαγγζλματα;: Τα επαγγζλματα, ςτα οποία αναμζνονται αλλαγζσ τα επόμενα ζτθ, με βάςθ τισ μεταβολζσ ςτουσ προςδιοριςτικοφσ αυτοφσ παράγοντεσ

13 Στάδια αλυςίδασ αξίασ τομζα 14 Πζντε βαςικά ςτάδια ςτθν επιχειρθςιακι λειτουργία των επαγγελμάτων του τομζα Manage Plan Build Run Enable Business Management - Manage Technical Management - Manage Design - Plan Development - Build Service and Operation - RUN Support - Enable Πηγή: «European e-competence Framework (e-cf)»,

14 Βαςικά Επαγγζλματα, ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ 15 Παραγωγικό ςτάδιο: Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ 1 Chief Information/Technology Officer [Υπεφκυνοσ Μθχανογράφθςθσ+ 2 Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ /Λειτουργίασ Δικτφου+ 3 ICT Operations Manager *Υπεφκυνοσ Λειτουργιϊν Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Δικτφων+ 4 Product and/or Services Manager *Υπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Παραγωγικό ςτάδιο: Τεχνικι Διαχείριςθ 5 Development and Network Engineering Manager *Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτφων+ 6 Quality Assurance Manager *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 7 ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 8 ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΠΕ+ 9 ΙCT Infrastructure Manager [Υπεφκυνοσ Υποδομϊν ΤΠΕ+ Παραγωγικό ςτάδιο: Σχεδιαςμόσ 10 Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ 11 Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ 12 Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+

15 Βαςικά Επαγγζλματα, ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ 16 Παραγωγικό ςτάδιο: Παραγωγι Ανάπτυξθ 13 Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ 14 Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ 15 Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ 16 Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ 17 Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ 18 Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Eλζγχων ςτθν Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ και ςτθν Εγκατάςταςθ Υλικοφ+ Παραγωγικό ςτάδιο: Λειτουργία 19 Database & Data Center Administrator *Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και Κζντρων Δεδομζνων+ 20 Systems Administrator [Διαχειριςτισ Συςτθμάτων+ 21 Network Administrator [Διαχειριςτισ Δικτφου+ 22 Technical Specialist/Field Maintenance Specialist *Τεχνικόσ Συςτθμάτων+ 23 Help Desk Support *Τεχνικόσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν+ Παραγωγικό ςτάδιο: Υποςτιριξθ 24 ICT Consultant *Σφμβουλοσ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων+ 25 Account & Sales Manager *Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Πελατϊν και Πωλιςεων+ 26 ICT Trainer *Εκπαιδευτισ ςτισ ΤΠΕ+ 27 Data Entry Clerk *Τεχνικόσ Ειςαγωγισ Δεδομζνων+ 28 ICT Security Specialist *Ειδικόσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ 29 ICT Research Specialist [Ερευνθτισ ΤΠΕ+

16 Μεταβολζσ ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ Ιςτορικά ςτον τομζα ΤΠΕ μζχρι ςιμερα, φαίνεται να κυριαρχοφν τα επαγγζλματα των ςταδίων Επιχειρθςιακισ Διαχείριςησ, Λειτουργίασ και Υποςτήριξησ 2. Προςδιοριςτικοί Παράγοντεσ που ςυνδζονται με ζνα «strategic re-positioning» του τομζα ΤΠΕ, αναμζνεται να ενιςχφςουν περιςςότερο τα επαγγζλματα ςτα ςτάδια Τεχνικισ Διαχείριςθσ, Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Οι παράγοντεσ αυτοί κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ςτα εξισ: Εξωςτρζφεια τθσ βιομθχανίασ και προςανατολιςμόσ ςε «τεχνολογικά προθγμζνα» πποιόνηα (product sophistication) και εξειδικευμζνα (specialization) ICT Knowledge Intensive Services Προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ clustering: ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) και Πανεπιςτθμίων Ανάδειξθ επιτυχθμζνων ελλθνικϊν «ICT Start-Ups»

17 Κρίςιμα Επαγγζλματα για τθν επόμενθ περίοδο 18 Κρίςιμα επαγγζλματα: Τα επαγγζλματα, από τθ δεξαμενι των βαςικϊν επαγγελμάτων, για τα οποία αναμζνονται μεταβολζσ μζχρι το 2020 με ταχφτερο και εντονότερο ρυκμό ζναντι των υπολοίπων. Άρα: Είναι τα επαγγζλματα τα οποία κα «απορροφιςουν» ι κα πρζπει να προςαρμοςτοφν με μεγάλθ ταχφτθτα, ςτισ επερχόμενεσ μεταβολζσ που προδιαγράφονται ςτον τομζα (π.χ. οι τάςεισ ςτθν οικονομία, ςτθν τεχνολογία, ςτο κεςμικό πλαίςιο κτλ).

18 Κρίςιμα Επαγγζλματα για τθν επόμενθ περίοδο 19 Σφμφωνα με το ζργο του ΣΕΒ: «Μθχανιςμόσ παραγωγισ πλθροφόρθςθσ για τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων ςε επαγγζλματα ειδικότθτεσ ειδικεφςεισ», από τα βαςικά επαγγζλματα του τομζα τα πλζον κρίςιμα είναι: Α/Α Επάγγελμα Παραγωγικό ςτάδιο 13 Product and/or Services Manager [Yπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ 16 Συςτιματοσ/Λειτουργίασ Δικτφου+ Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ Development and Network Engineering Manager [Υπεφκυνοσ Τεχνικισ 8 Ανάπτυξθσ/Ανάπτυξθσ Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ Quality Assurance Manager *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Πλθροφοριακϊν 9 Συςτθμάτων/Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ 10 ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ 14 ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΠΕ+ Τεχνικι Διαχείριςθ 3 Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ Σχεδιαςμόσ 4 Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ Σχεδιαςμόσ 7 Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+ Σχεδιαςμόσ 1 Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 2 Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 5 Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 6 Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 11 Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ 12 Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Ελζγχων ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ και εγκατάςταςθσ Παραγωγι - Ανάπτυξθ Ο αφξων αρικμόσ αντιςτοιχεί ςτθ ςχετικι βακμολογία που ζλαβαν, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία του ζργου του ΣΕΒ.

19 Χωροκζτθςθ επαγγελμάτων 20 Τα κρίςιμα επαγγζλματα προζρχονται ςχεδόν από όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ αξίασ, με εξαίρεςθ το ςτάδιο τθσ Υποςτιριξθσ, όπου δεν εντοπίςτθκε κάποιο κρίςιμο επάγγελμα. Παραγωγικά ςτάδια: Σχεδιαςμόσ & Παραγωγι όλα κρίκθκα ωσ κρίςιμα Επιχειρθματικισ & Τεχνικισ Διαχείριςθσ ςχεδόν τα περιςςότερα κρίκθκαν κρίςιμα Λειτουργίασ: 1 από τα 5 κρίκθκε ωσ κρίςιμο

20 21 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Επιχειρθςιακισ Διαχείριςθσ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Product and/or Services Manager [Yπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Ζχει τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ προϊόντων ΤΠΕ (software, services, telecom value-added services) και επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ όπωσ: ζρευνα αγοράσ και ανταγωνιςμοφ, market & opportunity sizing, product specifications κλπ. Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/Λειτουργίασ Δικτφου+ Ζχει τθν ευκφνθ για τo ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία (design, development, operation) ενόσ από τα ςθμαντικά Πλθροφοριακά Συςτιματα τθσ επιχείρθςθσ, ι τθσ λειτουργίασ του Δικτφου Τθλεπικοινωνιϊν, και ςυντονίηει τθν τεχνικι και λειτουργικι εξζλιξι του (domain specific).

21 22 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Τεχνικισ Διαχείριςθσ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Development and Network Engineering Manager *Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτφων+ Ζχει τθν ευκφνθ διοίκθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ, τθσ επιλογισ τεχνικισ κατεφκυνςθσ κακϊσ και των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ - ανάπτυξθσ που κα πρζπει να ακολουκθκοφν. Quality Assurance Manager Ελζγχει τθ ςτοίχιςθ τθσ λειτουργίασ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ με τισ απαιτιςεισ και τα standards Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ ποιότθτασ. ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ Ζχει τθν αρμοδιότθτα κακοριςμοφ πολιτικϊν αςφαλείασ και τθν ευκφνθ προςταςίασ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ. ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων Διαχειριςτισ ςυγκεκριμζνου ζργου παραγωγισ, εγκατάςταςθσ, ΤΠΕ+ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνου ζργου (project) ΤΠΕ.

22 23 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Σχεδιαςμοφ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανάλυςθσ των λειτουργικϊν απαιτιςεων και τθσ επιλογισ των χαρακτθριςτικϊν του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι Δικτφου/Δικτυακισ υπθρεςίασ (υλικό, λογιςμικό, κλπ.) που τισ ικανοποιεί. Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ Ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ ανάλυςθσ του πλαιςίου λειτουργίασ και χριςθσ ενόσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι μιασ δικτυακισ υπθρεςίασ, τθσ διατφπωςθσ λειτουργικϊν απαιτιςεων, και του ςχεδιαςμοφ και τθσ εγκατάςταςισ του (τθσ), με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ ςχετικισ επζνδυςθσ. Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+ Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ενοποίθςθσ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ, και τθσ επεξεργαςίασ τθσ ςχετικισ αρχιτεκτονικισ.

23 24 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Παραγωγισ / Ανάπτυξθσ Επάγγελμα Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Eλζγχων ςτθν ανάπτυξθ Λογιςμικοφ και ςτθν εγκατάςταςθ Υλικοφ* Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Ζχει τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφνται μζςω των κινθτϊν τθλεφϊνων των τελευταίων γενιϊν. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και του προγραμματιςμοφ των εφαρμογϊν. Ζχει τθν αρμοδιότθτα ανάπτυξθσ multimedia εφαρμογϊν και web sites, εφαρμογϊν social media και mobile Internet, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ των user interfaces και του "look-and-feel" αυτϊν των εφαρμογϊν -- Επιμελείται τθσ παρουςίασ μιασ επιχείρθςθσ ςτο web, ςυμπεριλαμβανομζνου του mobile web κλπ. Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ λειτουργίασ Δικτφων και δικτυακϊν υπθρεςιϊν (network deployment - roll out, Computer and Telecom Networks, IP and VoIP networks, Mobile and Radio Networks, Cloud and Virtualization Services κλπ.). Ζχει τθν αρμοδιότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ παραγωγισ Υλικοφ και προϊόντων ΤΠΕ (ICT hardware). Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των ελζγχων καλισ λειτουργίασ του λογιςμικοφ και τθσ εγκατάςταςθσ του υλικοφ.

24 25 Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων επαγγελμάτων Λειτουργίασ Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Database & Data Center Administrator *Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και Κζντρων Δεδομζνων+ Ζχει τθν ευκφνθ διαχείριςθσ των δεδομζνων, και των βάςεων δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ.

25 26 Ποιο πρζπει να είναι το περιεχόμενο αυτϊν των επαγγελμάτων Το γνωςιακό επίπεδο, κακϊσ και οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αυτά τα επαγγζλματα, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ προκλιςεισ του τομζα, είναι ειδικό και κατά περίπτωςθ ςε κάκε ζνα από αυτά. Ωςτόςο από τθν ανάλυςθ προζκυψαν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ ι ικανότθτεσ που εντοπίηονται ςτα περιςςότερα από αυτά τα επαγγζλματα, ανά ςτάδιο τθσ αλυςίδασ αξίασ. Παρακάτω αναλφονται αυτζσ οι γνϊςεισ/δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ («γνϊςεισ»), ςε κάκε ςτάδιο. Δεν αποτελοφν οριηόντιεσ γνϊςεισ, κακϊσ δεν εντοπίηονται ςε όλα τα επαγγζλματα, αλλά είναι ίςωσ οι πιο ςθμαντικζσ.

26 27 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Επιχειρθςιακισ Διαχείριςθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (change management). Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν μοντζλων (data modeling & processing) για τθν εκτίμθςθ τθσ δυναμικισ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων ςε τομείσ τθσ αγοράσ. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα ι ςτθν περίπτωςθ του Υπεφκυνου Λειτουργίασ Δικτφου: Γνϊςεισ αρχιτεκτονικισ και δικτυακϊν πρωτοκόλλων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων, δικτφων TCP/IP, δικτφων υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτισ τεχνικζσ ψθφιακοφ μάρκετινγκ, ςτθ χριςθ των «κοινωνικϊν δικτφων (social media), ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ (presentation) εννοιϊν, μεκόδων και τρόπων οργάνωςθσ ομάδων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ προϊόντοσ/υπθρεςίασ. Ικανότθτα προετοιμαςίασ ελζγχων ποιότθτασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, και διατφπωςθσ τθσ τελικισ διάγνωςθσ (reporting). Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτα πρότυπα και ςτα ςυςτιματα ποιότθτασ, κακϊσ και ςτισ μεκόδουσ βελτίωςθσ ποιότθτασ Συςτθμάτων ΤΠΕ/Δικτφων-δικτυακϊν υπθρεςιϊν.

27 28 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Τεχνικισ Διαχείριςθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτο ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων ςτθ βάςθ ςχεδιαςτικϊν αρχϊν και αρχιτεκτονικϊν. Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (change management). Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα. Γνϊςεισ ςτθ Μθχανικι των Η/Υ και των Τθλεπικοινωνιϊν. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Γνϊςεισ ςτθ διάρκρωςθ και ςτο κόςτοσ ανάπτυξθσ των εμπορικϊσ διατικζμενων λφςεων για τθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων ΤΠΕ, και Δικτφων/δικτυακϊν υπθρεςιϊν, και ικανότθτα αξιολόγθςθσ αυτϊν. Ικανότθτα προετοιμαςίασ ελζγχων ποιότθτασ και διατφπωςθσ τθσ τελικισ διάγνωςθσ (reporting).

28 29 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο του Σχεδιαςμοφ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθ Διαχείριςθ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ ι ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν ανάπτυξθ Δικτφου/δικτυακισ υπθρεςίασ. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά πρωτόκολλα. Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. Ικανότθτα λιψθσ απόφαςθσ ςε κζματα τεχνικϊν επιλογϊν με τθν παράλλθλθ εξζταςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ και τθσ απόδοςθσ εγκατάςταςθσ ενόσ ςυςτιματοσ ΤΠΕ, ενόσ Δικτφου/δικτυακισ υπθρεςίασ. Ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ (presentation) εναλλακτικϊν επιχειρθςιακϊν - τεχνικϊν επιλογϊν και των τεχνικϊν ςχεδίων που κα υλοποιθκοφν. Γνϊςεισ ςτθ χριςθ των βαςικϊν εργαλείων (software tools) και τεχνολογιϊν (XML, UML, BPMN κλπ.) μοντελοποίθςθσ δεδομζνων και εγγράφων, λειτουργιϊν, διαδικαςιϊν.

29 30 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Παραγωγισ/Ανάπτυξθσ Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςε μεκόδουσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (software developent methodology). Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ πλαιςίων προγραμματιςμοφ (πλατφόρμεσ.νετ, Java κλπ.) και ςτα ςχετικά εργαλεία του Web (HTML, ActiveX, VRML, Silverstream, Coldfusion, ASP, BEA WebLogic κλπ.). Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ειδικά ςτισ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ κινθτϊν εφαρμογϊν (mobile applications). Γνϊςεισ ςτθν αςφάλεια λογιςμικοφ και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Ικανότθτα ςυνεργαςίασ με analysts & designers (Business & System Analysts/Network Planners, Entreprise & Systems Architects) ςτο πλαίςιο του κφκλου ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (software and systems development life cycle). Γνϊςεισ ςτισ περιοχζσ Local Area Networks (LANs), Metropolitan Area Networks ι δικτφων κορμοφ (MANs), Wide Area Networks (WANs, με διεκνείσ ςυνδζςεισ), Global Area Networks. Γνϊςεισ ςτθν αςφάλεια λογιςμικοφ που ςυνεργάηεται με τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ. Γνϊςεισ δικτφων οπτικϊν ινϊν και δεξιότθτα ςτθν ανάπτυξθ (deployment) και λειτουργία των παραπάνω δικτφων.

30 31 Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ Λειτουργίασ Γνϊςεισ ςε Βάςεισ Δεδομζνων. Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Γνϊςεισ αρχιτεκτονικισ και δικτυακϊν πρωτοκόλλων δικτφων υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςε λειτουργικά ςυςτιματα υπολογιςτϊν. Γνϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθν αςφάλεια ςυςτθμάτων ΤΠΕ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςε Virtualization (severs & network resources). Γνω ςεισ ςχεδιαςμου χωρθτικο τθτασ (capacity planning) για ευρειάσ κλι μακασ εφαρμογε σ. Γνϊςεισ ςτθ λειτουργία ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εκδόςεων (versioning) και δεξιότθτα ςτθν εφαρμογι τουσ. Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτισ μεκόδουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (ως το 2020) έδωσε στη δημοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ Ρροετοιμαςία υλοποίθςθ - εξειδίκευςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα