ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης και Σεχνολογίας ΟΓΗΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ

2 Τπεύζπλε Έθδνζεο: Θ. Α. Βαξβαξίγνπ, Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π. Βπηκέιεηα Έθδνζεο: Γ. Μήιεζε Θ. Πνιπρληάηεο

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ... I 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟ ΒΘΝΕΚ ΜΒΣΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΊΟ ΠΛΏΊΕΟ ΚΏΕ ΑΕΆΓΡΏΜΜΏ ΏΡΥΝ, ΑΟΜΉ ΚΏΕ ΡΟΉ ΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΠΟΤΑΝ ΣΟ Β.Μ.Π ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΉ ΤΠΟΣΉΡΕΞΔ ΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΠΟΤΑΝ ΣΟ ΒΜΠ TΏ ΤΜΜΒΣΈΥΟΝΣΏ ΣΜΉΜΏΣΏ ΣΟ Α.Π.Μ.. «ΣΒΥΝΟ-ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΆ ΤΣΉΜΏΣΏ» ΣΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΈ ΚΏΕ ΑΕΏΑΕΚΏΊΒ ΓΒΝΕΚΉ ΒΦΏΡΜΟΓΉ ΓΕΏ ΣΏ Α.Π.Μ ΥΡΟ ΠΡΟΈΛΒΤΔ ΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΦΟΕΣΔΣΝ (Μ.Φ.) ΠΡΟΫΠΟΘΈΒΕ ΚΏΕ ΚΡΕΣΉΡΕΏ ΒΠΕΛΟΓΉ ΚΏΕ ΒΓΓΡΏΦΉ ΣΧΝ Μ.Φ ΑΟΜΉ ΚΏΕ ΑΕΆΓΡΏΜΜΏ ΡΟΉ ΣΟΤ Α.Π.Μ ΟΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ Γ.Π.Μ.. «ΣΔΥΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ» ΣΟ ΠΒΡΕΒΥΜΒΝΟ, Δ ΏΝΏΓΚΏΕΣΔΣΏ, ΣΟ ΒΠΊΚΏΕΡΟ ΚΏΕ ΟΕ ΣΥΟΕ ΣΟΤ Α.Π.Μ.. ΚΏΘ ΚΏΕ Δ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΉ ΌΝΘΒΔ ΣΟΤ (ΒΑΒ, Α/ΝΣΉ, ΓΡΏΜΜΏΣΒΊΏ) ΏΠΟΣΟΛΉ ΚΏΕ ΣΥΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΆΜΜΏΣΟ ΟΡΓΆΝΧΔ ΚΏΕ ΑΟΜΉ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΆΜΜΏΣΟ ΣΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΆ ΜΏΘΉΜΏΣΏ, ΠΒΡΕΒΥΜΒΝΏ ΚΏΕ ΑΕΑΆΚΟΝΣΒ ΠΒΡΕΒΥΜΒΝΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΜΏΘΔΜΆΣΧΝ ΚΏΕ ΑΕΑΆΚΟΝΣΒ ΠΏΡΏΚΟΛΟΌΘΔΔ - ΒΞΈΣΏΔ - ΐΏΘΜΟΛΟΓΊΏ ΜΏΘΔΜΆΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΉ ΒΡΓΏΊΏ - ΏΠΟΝΟΜΉ ΚΏΕ ΐΏΘΜ ΜΑΒ ΓΕΏ ΣΟ Α.Π.Μ Δ ΑΕΑΏΚΣΟΡΕΚΉ ΑΕΏΣΡΕΐΉ Ο ΌΜΐΟΤΛΟ ΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΠΟΤΑΝ ΣΌΠΟ ΠΣΤΥΊΟΤ ΣΟΤ ΑΕΏΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏΚΟΌ ΜΑΒ Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 3

4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 1.1 Σν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Εδξχζεθε ζηελ αξρηθή κνξθή «ρνιείνπ ησλ Σερλψλ» ην 1836, ζρεδφλ ζπγρξφλσο κε ην θξάηνο ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο. Μεηεμειίρζεθε (1887, 1917) θαηά ηα πξφηππα ηνπ «Δπεηξσηηθνχ» (Continental) Βπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ κεραληθψλ, κε ηζρπξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζπνπδψλ θαη θαλνληθή δηάξθεηα πέληε εηψλ. Σν δίπισκα ηνπ Β.Μ.Π. είλαη ηζνδχλακν κε ην «Master of Science» (M.Sc) ή «Master of Engineering» (M.Eng.) ηνπ Ώγγινζαμνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπνπδψλ. Σν Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (Β.Μ.Π.) είλαη σο εθ ηεο θπζηθήο θαη λνκηθήο δνκήο ηνπ Ώλψηαην Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Ώ.Β.Ε.). ηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.1268/82, ηεο παξάδνζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ, ην Β.Μ.Π., κέζσ ηεο αδηάζπαζηεο ελφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο έξεπλαο, έρεη σο πξσηεχνπζα ζεζκηθή ζπληζηψζα ηεο απνζηνιήο ηνπ ηελ παξνρή αλψηαηεο παηδείαο δηαθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θαη ηελ πξναγσγή ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Οη απφθνηηνη ηνπ Β.Μ.Π. ππήξμαλ ν θχξηνο επηζηεκνληθφο κνριφο ηεο απηνδχλακεο πξνπνιεκηθήο αλάπηπμεο θαη κεηαπνιεκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. ηειέρσζαλ σο επηζηήκνλεο κεραληθνί ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη εηαηξείεο θαη θαηά γεληθή νκνινγία δελ είραλ ηίπνηα λα δειέςνπλ απφ ηνπο άιινπο επξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Παξάιιεια, θαηέιαβαλ ζεκαληηθέο ζέζεηο δαζθάισλ θαη εξεπλεηψλ ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ηε δηεζλή παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Δ κεγάιε εζληθή πξνζθνξά θαη ε θαηάθηεζε απηήο ηεο δηαθεθξηκέλεο ζέζεο απφ ην Β.Μ.Π. νθείιεηαη ζηηο πςειέο πξνδηαγξαθέο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ηελ πςειή κέζε πνηφηεηα δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαη ην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Κπξίαξρε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ Β.Μ.Π., φπσο εγθξίζεθε θαη επηβεβαηψζεθε θαη επαλάιεςε απφ ηελ Πνιπηερλεηαθή Κνηλφηεηα θαη ηε χγθιεην ηνπ Εδξχκαηνο, είλαη κε θάζε ζπζία, φρη κφλν λα θξαηήζεη ηε ζέζε ηνπ, σο δηαθεθξηκέλνπ θαη ζην δηεζλή ρψξν, απφ θάζε άπνςε, έγθξηηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, αιιά θαη λα εληζρχεη ζπλερψο ηε ζέζε απηή. Σφζν σο πξνο ηελ απνζηνιή ηνπ φζν θαη σο πξνο φιεο ηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. ιεο νη άιιεο επηινγέο, ζηφρνη θαη δξάζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε απηή ηελ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή επηινγή. Σηκψληαο απηή ηε δηαθεθξηκέλε ζέζε ηνπ θαη ζε εθπιήξσζε ηεο εζληθήο απνζηνιήο ηνπ, ην Β.Μ.Π. αλαβαζκίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ πεξηβάιινληα επξαζηαηηθφ (θαη φρη κφλν) ρψξν ζηεξίδεη ηελ απηνδχλακε αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε λέεο επηζηεκνληθέο δξάζεηο θαη εληζρχεη ζηελ πξάμε ηελ ειιεληθή παξνπζία θαη ζπκβνιή ζην δηεζλέο επηζηεκνληθφ θαη παξαγσγηθφ γίγλεζζαη. Με γεληθή θηλεηνπνίεζε φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, ην Β.Μ.Π. μεθίλεζε κηα λέα πνηνηηθή αλαβάζκηζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο, Δ γεληθή αλαδηνξγάλσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο έξεπλαο, κε ζχγρξνλν φξακα θαη εκπινπηηζκφ κε λέεο επηζηεκνληθέο, δηεπηζηεκνληθέο θαη ηερληθννηθνλνκηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή, εληζρχνπλ θαη θαηνρπξψλνπλ ηφζν ηελ Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 4

5 ζεζκηθή πξνζθνξά ηνπ Β.Μ.Π. ζηνλ ρψξν ηεο Αεκφζηαο Ώλψηαηεο Παηδείαο φζν θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ξφιν ησλ απνθνίησλ ηνπ θαηά ηνλ 21 ν αηψλα. χκθσλα κε ηελ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ, πεξί δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηνπ, σο δηαθεθξηκέλνπ θαη ζην δηεζλή ρψξν παλεπηζηεκηαθνχ Εδξχκαηνο ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, ην Β.Μ.Π., κε έκβιεκα ηνλ Πξνκεζέα-Ππξθφξν, κέηξν ηνλ άλζξσπν θαη θχξηεο παξακέηξνπο ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ, νινθιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ κε ηελ αλάπηπμε θαη ησλ επξχηεξσλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ αξεηψλ ησλ δηδαζθφλησλεξεπλεηψλ θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ-θνηηεηψλ, α. θαιιηεξγψληαο ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ απηνδχλακε πξφζβαζε ζηε γλψζε, ηε ζχλζεζε, ηελ έξεπλα, ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ θαη έξγσλ, β. αλαδεηθλχνληαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ φρη κφλν δηαζέηνπλ αλαλεψζηκε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε, αιιά θαη γλσξίδνπλ λα «ίζηαληαη» σο επηζηήκνλεο θαη λα «ππάξρνπλ» σο ζπλεηδεηνί-ππεχζπλνη πνιίηεο, γ. πξνζθέξνληαο ακέξηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ζηελ θάιπςε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ, ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ επξχηεξσλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαηά πξνηεξαηφηεηα αιιά θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 1.2 Πιαίζην θαη Γηάγξακκα Αξρώλ, Γνκήο θαη Ρνήο ηωλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζην Δ.Μ.Π. α. ε ελίζρπζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Εδξχκαηνο θαη γηα ηε δεκηνπξγία πινχζησλ πεγψλ παξαγσγήο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ην Β.Μ.Π. πξνρψξεζε ζηε ιεηηνπξγία πςειήο ζηάζκεο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) αθ ελφο κελ ζην πιαίζην ελφο κφλνπ Σκήκαηνο, κε κνλαδηθφ θαη ηειηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο, γη απηφ θαη νλνκάδνληαη Μνλνηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Μ.Π.Μ..), θαη αθεηέξνπ Αηεπηζηεκνληθψλ - Αηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Α.Π.Μ..) κε επξεία ζπκκεηνρή δηαθφξσλ Σκεκάησλ ηνπ ή θαη Σκεκάησλ άιισλ Ώ.Β.Ε. (Αηαπαλεπηζηεκηαθά). Σα ηειεπηαία, κεηά απφ ζπνπδέο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ελφο πιήξνπο εκεξνινγηαθνχ έηνπο νδεγνχλ θαη ζηνλ ελδηάκεζν ζηφρν ηεο απφθηεζεο ελφο Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδίθεπζεο (Μ.Α.Β.), θαηνρπξσκέλνπ ζην ΦΒΚ κε αληίζηνηρεο ηδξπηηθέο Τπνπξγηθέο Ώπνθάζεηο Σα πξνζθεξφκελα απφ ην Β.Μ.Π. Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηφζν ηα Μνλνηκεκαηηθά φζν θαη ηα Αηαηκεκαηηθά αιιά θαη ηα Αηαπαλεπηζηεκηαθά, κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο αηρκήο ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ γεληθφ Οδεγφ Λεηηνπξγία θαη Ώλάπηπμεο ηνπ Εδξχκαηνο. β. Σν Β.Μ.Π. θαηαξηίδεη θαη ιεηηνπξγεί ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο αθφινπζνπο επηκέξνπο ζηφρνπο : i. Αηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηνπ δηεζλνχο θχξνπο ησλ ρνξεγνχκελσλ «Αηπισκάησλ» ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο πνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π. ii. Έιεγρνο θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην αδηαθηινλίθεην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ηφζν ηεο δηδαθηέαο χιεο φζν θαη ησλ ζεκάησλ εμεηάζεσλ θαη λα απνθεχγεηαη νπνηνδήπνηε ελδερφκελν ππνθαηάζηαζεο ή ππνβάζκηζεο ησλ θαλνληθψλ πξνγξακκάησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Εδξχκαηνο. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 5

6 iii. πλεθηηθφηεηα θαη επηζηεκνληθφ βάζνο. iv. Ώληαπφθξηζε ζηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, αιιά θαη ζηηο ηεθκεξησκέλεο εξεπλεηηθέο επηινγέο. v. Πξνζαξκνγή ηεο δηάξθεηαο πξνο ηηο ειάρηζηεο λφκηκεο δηάξθεηεο. vi. Βιθπζηηθφηεηα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο άιισλ ηζφηηκσλ παλεπηζηεκίσλ. γ. Καη νη δχν ηχπνη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ έρνπλ παξάιιειεο ζπγγελείο ξνέο θαη θνηλφ ζηφρν, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλεκκέλν Αηάγξακκα Ανκήο θαη Ρνήο ηνπ Πιέγκαηνο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην Β.Μ.Π.: Πξνζθέξνπλ καζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ ην Α.Π.Μ.. ζην Μ.Π.Μ.. ή θαη αληίζηξνθα θαη νδεγνχλ κε ή/θαη ρσξίο ηελ απφθηεζε Μ.Α.Β. ζηελ εθπφλεζε Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο (Α.Α.), ζην ζπλνιηθφ, πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν, ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) αθαδεκατθψλ εηψλ, εθφζνλ ε Γ..Β.. απνθαλζεί φηη ην Μ.Α.Β. είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο Α.Α.. δ. Οη Α.Α. απφ ηε θχζε ηνπο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εθπνλνχληαη ζηα θχηηαξα ηεο έξεπλαο, ηνπο Σνκείο θαη ππνβάιινληαη ζηνπο αξκφδηνπο θπζηθνχο θνξείο ηνπ, ηα Σκήκαηα, ζχκθσλα κε ηε κφλε δηαδηθαζία πνπ δηαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ζηελ Βπηζηήκε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο Έξεπλαο. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 6

7 Δ Λ Α Υ Η Σ Ζ Γ Η Α Ρ Κ Δ Η Α : Σ Ρ Η Α Α Κ Α Γ Ζ Μ Α Ψ Κ Α Δ Σ Ζ Καη' εξαίπεζη για καηόσοςρ άλλος ιζοδύναμος και ηος αςηού ανηικειμένος ΜΓΔ ΔΛΑΥΗΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: ΔΝΑ ΠΛΖΡΔ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ Οδεγόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηα «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα» Γιάγπαμμα Γομήρ και Ροήρ ηων Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηο Δ.Μ.Π. ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΑ MONOTMHMATIKA Π.Μ.., (M.Π.Μ..), ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ, (Τ.Γ.), ΑΠΟ ΣΜΖΜΑ, (Γ..Δ..) ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΑ - ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ Π.Μ.., (Γ.Π.Μ..) ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ (Μ.Φ.) ΓΗΑ "Μ.Γ.Δ." ΑΠΟ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (Δ.Γ.Δ.) ΠΡΟΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔ ΑΠΟΦΑΖ ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ Δ.Μ.. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΡΑΦΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΤ M.Π.Μ.. ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΤ Γ.Π.Μ.. ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (1) ΠΡΧΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ (μέσπι 15 Γιδ. Μονάδων) (επη. - Γεκ.) ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (1) ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ (μέσπι 15 Γιδ. Μονάδων) (Ηαν. - Αππ.) ΔΗΖΓΖΖ (2) ΣΖ Δ.Γ.Δ. ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΑΗΣΖΖ ΣΟΤ Μ.Φ.ΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟ ΣΜΖΜΑ (Γ..Δ..) ΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ Γ.Γ. Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΘΔΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΟΡΗΕΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (1) ΠΡΧΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ (μέσπι 15 Γιδ. Μονάδων) (επη. - Γεκ.) ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (1) ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ (μέσπι 15 Γιδ. Μονάδων) (Ηαν. - Αππ.) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Μάϊορ - Αςγ.) Μ.Γ.Δ. ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ( Δλάσιζηη διάπκεια ηα 2 Ακαδημαϊκά Έηη ) Γ.Γ. Δ.Μ.Π (1) Είλαη πξνθαλέο όηη πνιιά από ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζα είλαη επηιέμηκα, ηόζν από ηα Δηεπηζηεκνληθά-Δηαηκεκαηηθά όζν θαη από ηα νξγαλωκέλα (Μνλνηκεκαηηθά) Π.Μ.Σ. (2) Με θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη από ην Τκήκα ππνδνρήο ηνπ Μ.Φ. Η εηζήγεζε απηή είλαη πξναηξεηηθή θαη έρεη ην ραξαθηήξα ζύζηαζεο ηνπ Μ.Φ. πξνο ην Τκήκα. Ο Μ.Φ. κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε απ' επζείαο ζηε Γ.Σ.Ε.Σ. ηνπ Τκήκαηνο - Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 7

8 1.3 Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηωλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζην ΔΜΠ. α. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Εδξχκαηνο γηα ηελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη ελίζρπζε ησλ Σκεκάησλ ηνπ, αλαβαζκίδνληαη ιεηηνπξγηθά νη αληίζηνηρεο Γξακκαηείεο θαη ζπλαθφινπζα ε ππνζηήξημε ησλ Mεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο. β. Παξάιιεια, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Οξγαληζκφ Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Β.Μ.Π., ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε Αηεχζπλζε πνπδψλ πεξηιακβάλεη εηδηθφ Σκήκα γηα ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ηνπ Εδξχκαηνο. γ. Βπηδίσμε ηνπ Εδξχκαηνο είλαη ην πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θάζε Σκήκαηνο λα εληζρχεηαη θαη απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο Μ... δ. Δ ππνζηήξημε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θάζε Σκήκαηνο εληζρχεηαη κεραλνγξαθηθά θαη θαιχπηεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ ΟΑΤ δξάζεηο κε έκθαζε ζηηο αθφινπζεο: i. Αηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Μ.Φ.). ii. πγθέληξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ Μ.Φ.. iii. Βγγξαθέο (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο) ησλ ππνςεθίσλ Μ.Φ. θαη επηθαηξνπνίεζε ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο πεξηφδνπ. iv. χληαμε θαηαιφγνπ εγγξαθφκελσλ Μ.Φ., αλά Πξφγξακκα θαη κάζεκα. v. Σήξεζε θαξηέιαο γηα θάζε εγγεγξακκέλν Μ.Φ. θαη ελεκέξσζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. vi. Έθδνζε δειηίσλ βαζκνινγίαο ησλ Μ.Φ.. vii. χληαμε ησλ Μ.Π.Μ.. θαη Α.Π.Μ.. (Χξνινγίσλ θαη Βμεηάζεσλ). viii.έθδνζε πάζεο θχζεσο πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, πνπ ρνξεγνχληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο. ix. Αηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο δαλείσλ θαη ππνηξνθηψλ. x. Σήξεζε κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ Μ.Φ. xi. ηήξημε ησλ Γ..Β.. ησλ Σκεκάησλ. xii. ηήξημε ησλ Β.Μ.. ησλ Σκεκάησλ. xiii.παξνρή πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο Μ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη δηάζεζή ηνπο ζηνλ παγθφζκην δηθηπαθφ ηζηφ (w.w.w.). xiv. Αηαδηθαζίεο απνλνκήο ηίηισλ θαη αλαγφξεπζε Μ.Α.Β. θαη Α.Α.. xv. Βλεκέξσζε βηβιίσλ Μ.Α.Β. θαη Αηδαθηφξσλ Σα πκκεηέρνληα Σκήκαηα ζην Γ.Π.Μ.. «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα». Σν πξφγξακκα «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα» έρεη νξγαλσζεί θαη πινπνηεζεί κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία δχν ηκεκάησλ θαη ελφο εξεπλεηηθνχ ηλζηηηνχηνπ: Σε ρνιή Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΜ&ΜΤ) ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΒΜΠ), ην Σκήκα ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο θαη Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 8

9 Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ην Βξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην πζηεκάησλ Βπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ Στολή Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Μητανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Δ ρνιή Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΜ&ΜΤ) είλαη κηα απφ ηηο ελλέα ρνιέο ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΒΜΠ). Εδξχζεθε ζηελ αξρέγνλε κνξθή ηνπ «ρνιείνπ ησλ Σερλψλ» ην 1836, ζρεδφλ ζπγρξφλσο κε ην θξάηνο ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο. Ανκήζεθε θαηά ηα πξφηππα ηνπ «Δπεηξσηηθνχ» (Continental) Βπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ κεραληθψλ, κε γεξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζπνπδψλ θαη θαλνληθή δηάξθεηα πέληε εηψλ. Σν δίπισκα ηνπ ΒΜΠ είλαη ηζνδχλακν κε ην «Master of Science» (M.Sc) ή «Master of Engineering» (M.Eng.) ηνπ Ώγγινζαμνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπνπδψλ. Σν ΒΜΠ πήξε ηελ παξνχζα κνξθή ηνπ ην Μία απφ ηηο ρνιέο ηνπ, ε ρνιή Μεραλνιφγσλ θαη Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, δηαζπάζηεθε ην 1975 ζηε ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ζηε ρνιή Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ. Σν 1991, ε ρνιή Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ πνπ πεξηειάκβαλε ηηο γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο ηεο Βπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ θαη Βπηζηήκεο Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ, κεηνλνκάζηεθε ζε Σκήκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ. Δ χγθιεηνο ζηελ απφ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηε δηαηήξεζε ηνπ ηίηινπ ηεο ρνιήο ζηα κεηνλνκαζζέληα βάζεη ηνπ Ν.1268/82 απφ «ρνιέο» ζε «Σκήκαηα» ΒΜΠ, ρσξίο νπδεκία ηξνπνπνίεζε ζηελ πθηζηάκελε δνκή ιεηηνπξγίαο θαη θαζεζηψο πνπ δηέπεη θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ ΒΜΠ, πέξαλ απηήο ηεο επαλαθνξάο ηνπ ηίηινπ «ρνιή», ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ.11 ηνπ Ν.1351/1983. Δ ρνιή ΔΜ&ΜΤ θαιχπηεη ηηο πεξηνρέο πζηεκάησλ Διεθηξηθήο Εζρχνο, Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ, Βθαξκνγψλ Διεθηξνληθήο, ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο εθαξκνγψλ θαη ηηο πεξηνρέο ηεο Βπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ θαη Βπηζηήκεο Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ. Σν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηεο ρνιήο. ΔΜ&ΜΤ είλαη πεληαεηέο θαη νδεγεί ζηελ απφθηεζε ηνπ Αηπιψκαηνο Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ. Δ ρνιή πξνζθέξεη ζπλνιηθά 139 πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ, παξάιιεια κε επηπιένλ 60 καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιια ηκήκαηα ηνπ ΒΜΠ. Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε ρνιή. ΔΜ&ΜΤ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο ζηελ Βπηζηήκε Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ. ήκεξα, ππάξρνπλ ζηε ρνιή ΔΜ&ΜΤ 61 Καζεγεηέο, 10 Ώλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, 11 Βπίθνπξνη Καζεγεηέο θαη 9 Λέθηνξεο Δ ρνιή. ΔΜ&ΜΤ έρεη επξχηαηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα εζληθά θαη επξσπατθά εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Δ ρνιή είλαη νξγαλσκέλε ζε επηά ηνκείο: ηνλ Σνκέα Διεθηξνκαγλεηηθψλ Βθαξκνγψλ Διεθηξννπηηθήο θαη Διεθηξνληθψλ Τιηθψλ, ηνλ Σνκέα πζηεκάησλ Μεηάδνζεο Πιεξνθνξίαο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ, ηνλ Σνκέα εκάησλ, Βιέγρνπ θαη Ρνκπνηηθήο, ηνλ Σνκέα Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ, ηνλ Σνκέα Βπηθνηλσληψλ, Διεθηξνληθήο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο,ηνλ Σνκέα Διεθηξηθήο Εζρχνο θαη ηνλ Σνκέα Διεθηξηθψλ ΐηνκεραληθψλ Αηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Ώπνθάζεσλ. Ο Σνκέαο Διεθηξνκαγλεηηθψλ Βθαξκνγψλ Διεθηξννπηηθήο θαη Διεθηξνληθψλ Τιηθψλ ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Θεσξία θαη εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ, δηάδνζε θπκάησλ ζε αζχξκαηα ηειεθσληθά ζπζηήκαηα, πιάζκα θαη ειεθηξνληθέο δέζκεο, δνκή, ηδηφηεηεο θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξννπηηθψλ πιηθψλ, Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 9

10 ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε ζε κε γξακκηθά κέζα, κε γξακκηθή νπηηθή, βηνταηξηθή νπηηθή θαη εθαξκνζκέλε βηνθπζηθή. Ο Σνκέαο πζηεκάησλ Μεηάδνζεο Πιεξνθνξίαο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: αζχξκαηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεηάδνζε πιεξνθνξίαο, ξαληάξ, ξαδηνκεηξία θαη ηειεκαηηθή, κηθξνθπκαηηθέο θαη νπηηθέο ηειεπηθνηλσλίεο, θηλεηέο ξαδηνεπηθνηλσληέο, ηερλνινγία πιηθψλ, βηνταηξηθή ηερλνινγία. Ο Σνκέαο εκάησλ, Βιέγρνπ θαη Ρνκπνηηθήο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: επεμεξγαζία ζήκαηνο, αλάιπζε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ θαη ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, ζπζηήκαηα απηφκαηνπ ειέγρνπ, ξνκπνηηθή, απηνκαηηζκφο, κάζεζε κεραλήο, ππνινγηζηηθή φξαζε θαη ηερλνινγία θσλήο. Ο Σνκέαο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Θεσξία ππνινγηζκνχ, πιηθφ, ινγηζκηθφ, ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα δηαζχλδεζεο αλζξψπνπ ππνινγηζηή. Ο Σνκέαο Βπηθνηλσληψλ, Διεθηξνληθήο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο, ζεσξία πιεξνθνξίαο, δίθηπα επηθνηλσληψλ θαη ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθή, κηθξνζπζηήκαηα, θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, θηλεηέο θαη πξνζσπηθέο επηθνηλσλίεο, εξγαιεία θαη πεξηερφκελν πνιπκέζσλ. Ο Σνκέαο Διεθηξηθήο Εζρχνο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: ειεθηξηθέο κεραλέο, ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πςειέο ηάζεηο, ειεθηξνληθά ηζρχνο, θσηνηερλία, βηνκεραληθά ειεθηξνληθά, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, νηθνλνκηθή αλάιπζε ελεξγεηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο Σνκέαο Διεθηξηθψλ ΐηνκεραληθψλ Αηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Ώπνθάζεσλ ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: ζπζηήκαηα ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ, βηνκεραληθέο θαη θηηξηαθέο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, έιεγρνο ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζηήκαηα πξνψζεζεο, ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη απνθάζεσλ, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο Τμήμα Βιομητανικής Διοίκησης και Τετνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο ιεηηνπξγνχλ ηα Σκήκαηα πνπδψλ Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο, Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, ηαηηζηηθήο θαη Ώζθαιηζηηθήο Βπηζηήκεο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Αηνηθεηηθήο, ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο, Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ, Πιεξνθνξηθήο, Αηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ θαη Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ πνπδψλ. Σν Σκήκα ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ην νπνίν ζπλδηνξγαλψλεη ην Πξφγξακκα ζηα «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα» έρεη ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε, κφξθσζε θαη αλάδεημε ζηειερψλ ζηελ επηζηήκε ηεο Αηνίθεζεο ηεο Παξαγσγήο, κε έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο, κε ην ζχγρξνλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε γλψζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία αλαθχπηνπλ απφ ηηο αιιειεμαξηήζεηο αλζξψπηλνπ παξάγνληα, πξψησλ πιψλ ή πιηθψλ, κέζσλ παξαγσγήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ, ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη καζήκαηα ππνδνκήο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 10

11 βαζηθέο ελφηεηεο ησλ Φπζηθψλ, Μαζεκαηηθψλ θαη Kνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ, θαζψο θαη καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζεκειηψδε εμάζθεζε θαη ηα κέζα γηα ηε κειέηε θαηλνκέλσλ, ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ζχγρξνλε παξαγσγή. Βπηπιένλ εηζάγεη ηελ πξφζζεηε θαη ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ. Σν πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζε ζηειέρε ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 11

12 2. ΣΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γ.Π.Μ..) Σα Α.Π.Μ.. νδεγνχλ θαη αξρήλ ζηελ ρνξήγεζε Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδίθεπζεο (Μ.Α.Β.), ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ηηο παξαθάησ αξρέο: 2.1. Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο Γεληθήο Δθαξκνγήο γηα ηα Γ.Π.Μ.. α. χκθσλα θαη κε ην άξζξν 12, παξ. γ ηνπ Ν. 2083/92, ην αληίζηνηρν ησλ Γ..Β.. αξκφδην φξγαλν γηα ηα Α.Π.Μ. είλαη ε «Βηδηθή Αηαηκεκαηηθή Βπηηξνπή», (Β.Α.Β.). Οη δηεπηζηεκνληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε Α.Π.Μ.. απαηηνχλ ζπλερή έιεγρν ηεο νιηθήο πνηφηεηαο, ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο βησζηκφηεηαο θάζε Α.Π.Μ... Βηδηθφηεξα: i. Ώθαδεκατθά φξγαλα παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη δηδαζθφλησλ παξακέλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην Α.Π.Μ.. Σνκείο θαη Σκήκαηα, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ ζπληίζεληαη απφ ηηο πληνληζηηθέο Βπηηξνπέο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (.Β.Μ..) ησλ Σκεκάησλ θαη νξίδνληαη απφ ηηο Γ..Β.. ησλ Σκεκάησλ. ii. πληνληζηηθφ θαη επνπηηθφ, ζε επίπεδν Β.Μ.Π., φξγαλν ησλ Α.Π.Μ.. είλαη ε ζεζκνζεηεκέλε (άξζξν 12 παξ. 1.β ηνπ Ν.2083/92, βι. παξ. 1.3, άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο) πγθιεηηθή Βπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, (.Β.-Μ..). iii. Ώλψηαην εγθξηηηθφ φξγαλν είλαη ε χγθιεηνο Βηδηθήο χλζεζεο, νη απνθάζεηο ηεο νπνίαο γηα φιεο ηηο Μ.. ξπζκίδνπλ ζέκαηα δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα. iv. Δ ζχληαμε θαη έγθξηζε ησλ αλαιπηηθψλ Α.Π.Μ.., κε ζηφρν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εθαξκνγήο ζην Β.Μ.Π. ηνπ Ν. 2530/97, ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ώ/Ώ Πξνζεζκία Ώξκφδην ξγαλν Βλέξγεηα - Βηζεγήζεηο - Βγθξίζεηο Α.Π.Μ /Εαλ. Β.Α.Β. Βηζεγήζεηο πξνο ηα Σκήκαηα θαη ηνπο Σνκείο γηα ην Α.Π.Μ.. ηνπ επφκελνπ έηνπο 2 20/Φεβ..Β.Μ.. Σκεκάησλ θαη Σνκείο Βληαία εηζήγεζε πξνο ηε Γ..Β.. ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο γηα ηα Α.Π.Μ.. ηνπ επφκελνπ έηνπο Έγθξηζε Α.Π.Μ.. επφκελνπ έηνπο θαη εηζήγεζε ζηε.β.-μ /Μαξ. Γ..Β.. ζπληνλίδνπζαο ρνιήο 4 20/Μαξ..Β.-Μ.. Βηζήγεζε πξνο χγθιεην Β.. γηα ηα Α.Π.Μ /Μαξ. χγθιεηνο Β.. Έγθξηζε ησλ Α.Π.Μ.. ηνπ Β.Μ.Π. β. Ώλαιπηηθφηεξα γηα ην Β.Μ.Π. ηζρχνπλ ηα εμήο: i. ηελ Β.Α.Β. θάζε Α.Π.Μ.. ηα Σκήκαηα ζπκκεηέρνπλ, θαη αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ παξέρεη θάζε ζπκκεηέρνλ Σκήκα, κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ελφο εθπξνζψπνπ αλά ζπκκεηέρνλ Σκήκα θαη ζπλνιηθφ αξηζκφ κειψλ ηα ελλέα (9), κε εμαίξεζε ηα Αηαπαλεπηζηεκηαθά Π.Μ... Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 12

13 ii. Δ Β.Α.Β. ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, κε επηζπεχδνλ ην αξραηφηεξν κέινο ηεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπληνλίδνπζα ρνιή θαη εθιέγεη, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ..Β.. ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο, ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Α.Π.Μ.. κε δηεηή ζεηεία. iii. Οη Β.Α.Β. ησλ Α.Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ γηα ηηο γεληθέο αξρέο, ηε δνκή θαη ην γεληθφ πεξηερφκελν ησλ Αηεπηζηεκνληθψλ - Αηαηκεκαηηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, νξγαλψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο αλά κάζεκα ή ζχλνια καζεκάησλ νκάδεο εξγαζίαο, ζπλζέηνπλ ηα αλαιπηηθά Α.Π.Μ.. κέρξη ηέινπο Εαλνπαξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, ηα ππνβάιινπλ ζηα Σκήκαηα θαη ηνπο Σνκείο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θνηλψλ εηζεγήζεσλ. iv. Οη ηειηθέο έγγξαθεο εηζεγήζεηο γηα ην πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη ηελ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ Α.Π.Μ.. ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο απφ ηελ πληνληζηηθή Β.Μ.. θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην Α.Π.Μ.. Σκήκαηνο, ε νπνία έρεη θσδηθνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ Σνκέσλ, πξνο ηελ Β.Α.Β. θαη πξνο ηε Γ..Β.. ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο. Δ κε ππνβνιή ζεκαίλεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηεο Β.Α.Β.. v. Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο ηνπ Α.Π.Μ. (ν νπνίνο δηαλέκεη έγθαηξα, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1 ε Μαξηίνπ, ζε φινπο ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ηεο Β.Α.Β., φισλ ησλ Σνκέσλ πνπ εμππεξεηνχλ δηδαθηηθά ηηο Α.Π.Μ.., ηηο ηειηθέο εηζεγήζεηο ησλ Β.Μ.., κε απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, αηηηνινγηθή έθζεζε θαη αλάιπζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ λένπ Α.Π.Μ.., ηα ζπλεκκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο θαη, εθφζνλ ην θξίλεη ρξήζηκν, θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηειηθή εηζήγεζε), ε Γ..Β.. ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο ζπλεδξηάδεη κε δηεπξπκέλε ζχλζεζε ην αξγφηεξν κέρξη 10 Μαξηίνπ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ησλ Σνκέσλ Α.Β.Π., Β.Α.Π., Β.Σ.Β.Π., Μ.Φ., πνπ έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (ζεσξία, θξνληηζηήξηα, αζθήζεηο, εξγαζηήξηα). Δ Γ..Β.. απνθαζίδεη κε ηα έρνληα δηθαίσκα ςήθνπ κέιε ηεο γηα ηελ έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ ζηα επί κέξνπο καζήκαηα θαη ζην ζχλνιφ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε κάζεκα. Δ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Γ..Β.. δηαβηβάδεηαη ζηε.β.-μ.., ζηε Αηεχζπλζε πνπδψλ θαζψο θαη ζηελ αξκφδηα Β.Α.Β., νη απφςεηο ηηο νπνίαο επίζεο δηαβηβάδνληαη άκεζα θαη ζηε.β.-μ... vi. Δ.Β.-Μ.. ζπλεδξηάδεη ακέζσο, κε εηδηθά ζέκαηα Δ.Α. ηα Α.Π.Μ.. ηνπ Εδξχκαηνο, παξνπζία θαη ησλ Αηεπζπληψλ ησλ Β.Α.Β. θαη εηζεγείηαη αλαιπηηθά γηα θάζε έλα απφ απηά πξνο ηε χγθιεην Βηδηθήο χλζεζεο, (Β..), κέρξη 20 Μαξηίνπ. vii. Δ χγθιεηνο Β.. ζπλεδξηάδεη εληφο ηνπ ηξίηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Μαξηίνπ, κε ζέκαηα Δ.Α. ηα Α.Π.Μ.. ηνπ Εδξχκαηνο θαη πξνζθεθιεκέλνπο ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Αηεχζπλζεο πνπδψλ, ηνπο Αηεπζπληέο ησλ Β.Α.Β. θαη ηα κέιε ηεο.β.-μ.. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ Β.. θνηλνπνηνχληαη ζηηο Β.Α.Β. θαη ηηο Γ..Β.. ησλ Σκεκάησλ, θαη είλαη ππφ ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηεο.β.-μ.. viii.δ κε ηήξεζε απφ κία Β.Α.Β. ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζχλζεζεο, έγθξηζεο θαη απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ αληίζηνηρνπ Α.Π.Μ.. απαιιάζζεη θαη αξράο ην Β.Μ.Π. απφ ηελ ππνρξέσζε πιηθήο ή αθαδεκατθήο ππνζηήξημεο θαη απφ ηελ επζχλε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Μ.. πνπ παξέρεη ην ππφςε Α.Π.Μ... ηε ζπλέρεηα, κέζσ ησλ νξγάλσλ ηνπ, ην Ίδξπκα θηλεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφςε Α.Π.Μ... Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 13

14 2.2 Υώξνο Πξνέιεπζεο ηωλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ (Μ.Φ.) ε φια ηα δηεπηζηεκνληθά - δηαηκεκαηηθά Π.Μ.. ηνπ Β.Μ.Π. γίλνληαη θαη αξράο δεθηνί απφ ηηο αληίζηνηρεο Β.Α.Β., κεηά απφ αλνηθηή πξνθήξπμε γηα Μ.Α.Β.: α. Ώπφθνηηνη ηνπ Β.Μ.Π. θαη ησλ άιισλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο ρψξαο. β. Ώπφθνηηνη ινηπψλ Ώ.Β.Ε. ηεο ρψξαο, ζεηηθήο ή ηερλνινγηθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. γ. Ώπφθνηηνη Ώ.Β.Ε. ηνπ εμσηεξηθνχ, ζεηηθήο θπξίσο θαηεχζπλζεο, κε ζπνπδέο λφκηκα αλαγλσξηζκέλεο σο ηζφηηκεο ειιεληθψλ Ώ.Β.Ε., κε πηπρίν επηπέδνπ M.Sc. ή M. Eng. ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηίηινπ. δ. Σειεηφθνηηνη ηνπ Β.Μ.Π. ή Ώ.Β.Ε. ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, εθφζνλ θαηαζέζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ε απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζα πξνεγεζεί ηεο έλαξμεο ηνπ Α.Π.Μ... ε. Ώπφθνηηνη άιισλ Σκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 2.3 Πξνϋπνζέζεηο θαη Κξηηήξηα Δπηινγήο θαη Δγγξαθήο ηωλ Μ.Φ. α. Γεληθή πξνυπφζεζε εγγξαθήο ησλ Μ.Φ. γηα ηελ απφθηεζε Μ.Α.Β. είλαη ε θαηνρή γλψζεο ελφο ειάρηζηνπ επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ. Σν ππφβαζξν απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Β.Α.Β., πεξηέρεη δε έλα ζχλνιν πξναπαηηνχκελσλ Πξνπηπρηαθψλ Μαζεκάησλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο ζεκειηψδεηο γλψζεηο ζην επξχηεξν δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν ησλ Σκεκάησλ πνπ ρνξεγνχλ ην Μ.Α.Β. β. Σα απνδεηθηηθά γλψζεο ηνπ παξαπάλσ ππφβαζξνπ θαιχπηνληαη είηε κε ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα ησλ πξνεγνχκελσλ ζπνπδψλ θαη ππφκλεκα ζηαδηνδξνκίαο ηνπ Μ.Φ. είηε κε ηελ πξνεγγξαθή ηνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη ηελ επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π. πνπ θαζνξίδεη ε Β.Α.Β. Βηδηθφηεξα, θαηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζπλεθηηκψληαη απφ ηελ Β.Α.Β., κεηά απφ εηζήγεζε Βπηηξνπήο Βπηινγήο ησλ Μ.Φ., ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Β.Α.Β., θαη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 12, παξ. 2 α θαη β ηνπ Ν. 2083/92, θαζνξίδνληαη δε ελδερνκέλσο θαη ηα πνζνζηά ησλ εγγξαθφκελσλ απφ θάζε ρψξν πξνέιεπζεο. γ. Χο ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα παξαθάησ: i. Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο βαζκνχο ησλ ππνινίπσλ απνθνίησλ ζην ίδην Σκήκα θαη Ώθαδεκατθφ έηνο. ii. Άιιεο ζπνπδέο εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. iii. Βξγαζηαθή εκπεηξία. iv. πζηαηηθέο επηζηνιέο. v. Δ έθζεζε ελδηαθέξνληνο πνπ πξνζθνκίδεη ν ππνςήθηνο θνηηεηήο. vi. Δ πνζφζησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ απφ ην ηκήκα απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ν αηηψλ, αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ απφ φια ηα παλεπηζηήκηα. vii. Δ εξεπλεηηθή ή θαη ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. viii.άξηζηε γλψζε Ώγγιηθήο γιψζζαο. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 14

15 2.4 Γνκή θαη δηάγξακκα ξνήο ηνπ Γ.Π.Μ.. πλνςίδεηαη ζην δηάγξακκα δνκήο θαη ξνήο ησλ Μ.. ζην Β.Μ.Π. ηεο παξ. 1.2.γ. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα: α. Κχξηνο ζηφρνο ησλ Μ.Φ. είλαη ε απφθηεζε, ζε πξψηε θάζε, ηνπ Μ.Α.Β. θαη ζηε ζπλέρεηα γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ θαη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηνπ Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο. β. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Α.Β. ρνξεγείηαη κεηά απφ επηηπρή παξαθνινχζεζε 2εηνπο (24 κήλεο) Π.Μ.. Σν πξφγξακκα θαιχπηεηαη απφ ηέζζεξα εμάκελα ζπλνιηθήο ειάρηζηεο δηάξθεηαο 48 εβδνκάδσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ εκβάζπλζεο, ηα νπνία νξίδεη ε Β.Α.Β. θαη εγθξίλεη ηειηθά ε χγθιεηνο Β.. εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ηππηθνχ εληαίνπ αθαδεκατθνχ εκεξνινγίνπ ησλ Μ.. ηεο παξαγξάθνπ 3.4. Ώθνινπζεί ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Δ επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ 48 εβδνκάδσλ ηνπ Π.Μ.. απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ απ επζείαο, δειαδή ρσξίο Μ.Α.Β., εθπφλεζε Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο, κε ηελ αλαθεξφκελε ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα ξνήο πνξεία πξνο ηε.β.. γ. ε πεξηπηψζεηο δηαπαλεπηζηεκηαθψλ Π.Μ.., δειαδή ζπλεξγαζίαο θαη Σκεκάησλ Ώ.Β.Ε. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο, είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη ζε ηξία, θαηά κέγηζην, αθαδεκατθά εμάκελα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα ην αθαδεκατθφ εκεξνιφγην ηεο παξ θαη νη ρξνληθέο δεζκεχζεηο ησλ παξ θαη δ. Σα καζήκαηα πνπ απαηηνχλ εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε ή ρξήζε Δ/Τ πεξηιακβάλνπλ θαηά ην δπλαηφ αηνκηθή εθπαίδεπζε ησλ Μ.Φ. Εδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Μ.Φ. θαηά νκάδεο κε νπζηαζηηθά ζέκαηα κηθξήο έθηαζεο, ψζηε λα εληζρπζεί ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε ζπλζεηηθή ηθαλφηεηά ηνπο. ε. Δ δηάξζξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά (ΚΒΤ) καζήκαηα. ηνλ θχθιν ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ παξέρνληαη πξναπαηηνχκελα καζήκαηα θνξκνχ θαη εηδίθεπζεο. Καηά ηελ θξίζε ηεο Β.Α.Β. ηα καζήκαηα κπνξεί λα δίλνληαη απφ άιια Σκήκαηα ηνπ Β.Μ.Π. ή θαη άιια Ώ.Β.Ε.. Βίλαη πξνθαλέο φηη πνιιά απφ ηα καζήκαηα εκβάζπλζεο ησλ Α.Π.Μ.. είλαη επηιέμηκα απφ ηα Μ.Π.Μ.. ζη. Οη θάηνρνη άιινπ ηζνδχλακνπ Μ.Α.Β., ζε αληίζηνηρε κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ Μ.Π.Μ.. επηζηεκνληθή πεξηνρή, δχλαληαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Β.Α.Β., λα απνηαζνχλ ζηε ζπληνλίδνπζα ρνιή ή ζε έλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκήκαηα γηα νξηζκφ πκβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπφλεζε Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο κε ή θαη ρσξίο παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ηα νπνία ππνδεηθλχεη ε ζπζηαζείζα γηα ηνλ Τ.Α.,.Β.. Αειαδή αλάγνληαη νπζηαζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4.7 ηνπ Β.Κ.Λ. ηνπ Β.Μ.Π. γηα ηα Μ.Π.Μ.., κε ηελ παξαηήξεζε φηη ηειηθά απνλέκεηαη Α.Α. ηνπ Β.Μ.Π.. δ. Δ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Α.Β. εθπφλεζε ηεο Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο δχν (2) αθαδεκατθψλ εηψλ, αθνινπζεί ηελ λνκνζεηεκέλε δηαδηθαζία θαη Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 15

16 θαηαιήγεη ζηελ απνλνκή ηνπ Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο ηνπ Β.Μ.Π. ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 1.2.γ. 2.5 ύλζεζε ηωλ αλαιπηηθώλ πεξηερνκέλωλ ηνπ Γ.Π.Μ.., έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε. Οη Β.Α.Β. ησλ Α.Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηηο αξρέο γεληθήο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηφζν ηα καζήκαηα ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π., πνπ θαιχπηνπλ ην απαξαίηεην γηα ηελ εγγξαθή ζε θάζε έλα Μ.Α.Β. γλσζηηθφ ππφβαζξν, φζν θαη ηα καζήκαηα εκβάζπλζεο θαη φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ Π.Μ.. Βηδηθφηεξα, κε απφθαζε ησλ Β.Α.Β., πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κέρξη ηέινπο Φεβξνπαξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, γηα θάζε έλα Α.Π.Μ.., ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην εγθεθξηκέλν απφ ην Τ.Π.Β.Π.Θ. θαη δεκνζηεπκέλν ζην ΦΒΚ πεξηερφκελφ ηνπο: α. Οη ηίηινη θαη ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π., φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Αηαηκεκαηηθέο απαηηήζεηο γηα ην δηεπηζηεκνληθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν θάζε Μ.Α.Β., κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα. β. Οη ηίηινη θαη ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ εκβάζπλζεο, ππνρξεσηηθψλ θαη θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ, φπσο παξαπάλσ. γ. Οη εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. δ. Δ ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. ε. Οη δηδαθηηθέο κνλάδεο (credit, unités de valeur) θάζε καζήκαηνο. ζη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο απφ πιεπξάο ηερληθήο ππνζηήξημεο. δ. Οη επηθαιχςεηο κε άιια καζήκαηα πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ, Μ.Α.Β., Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο. ε. Σν ζχζηεκα βαζκνινγίαο. ζ. Ο ζπλερήο έιεγρνο θαη ε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε Μ.Α.Β. σο πξνο ην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη ηε δηαηκεκαηηθφηεηα θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηα ζέκαηα εμεηάζεσλ, πξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε ζρέζεο ππνθαηάζηαζεο ησλ θαλνληθψλ πξνγξακκάησλ ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Εδξχκαηνο. Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε γίλνληαη ηφζν εζσηεξηθά, απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη παξαδίδνπλ ζηελ Β.Α.Β. θαη ηελ.β.-μ.. νη δηδάζθνληεο θαη νη Μ.Φ., φζν θαη εμσηεξηθά, απφ δηεζλνχο θχξνπο αμηνινγεηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Β.Α.Β. θαη απνθαζίδνληαη απφ ηε χγθιεην κεηά απφ γλψκε ηεο.β.-μ Γιώζζα Γηδαζθαιίαο Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 16

17 Γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη πξνθαλψο ε ειιεληθή θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνσζείηαη ε ηαρχξπζκε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηνπο αιινδαπνχο Μ.Φ.. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνβιεθζεί γηα αιινδαπνχο Μ.Φ. θαη μελφγισζζε δηδαζθαιία. 2.7 Βηωζηκόηεηα Απηνρξεκαηνδνηήζεηο α. Δ θνίηεζε γηα εκεδαπνχο ή πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε Μ.Φ. είλαη ρσξίο δίδαθηξα. Δ ρξεκαηνδφηεζε θαη ε βησζηκφηεηα ησλ Α.Π.Μ.. πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνπο εμήο πφξνπο: i. Πφξνη ηνπ ΒΠΒΏΒΚ θαη ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Β.Μ.Π., ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Β.Μ.Π. γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Μ.. θαη ηεο έξεπλαο. ii. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Β.Μ.Π. απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ Αεκνζίνπ (Τπνπξγεία, ΝΠΑΑ θ.ι.π.) ή θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Β.Μ.Π. iii. Αίδαθηξα γηα ηνπο εθηφο Β.Β. αιινδαπνχο θνηηεηέο, κε εμαηξέζεηο θαηά πεξίπησζε. iv. Κάζε άιιε πεγή ζπκβαηή κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Α.Π.Μ.., ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Β.Μ.Π. β. Εδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε Μ.Φ., ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ππνηξνθηψλ ηνπ Εδξχκαηνο Έληαμε θαη αλάζεζε θαζεθόληωλ ζε κέιε ΓΔΠ Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.2530/97 ζην Β.Μ.Π., νη δηαδηθαζίεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα έληαμεο θαη αλάζεζεο θαζεθφλησλ ζε κέιε Α.Β.Π. έπνληαη ηεο έγθξηζεο ησλ Α.Π.Μ.. θαη αθνινπζνχλ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Γηαδηθαζίεο έληαμεο θαη αλάζεζεο θαζεθόληωλ ζε κέιε Γ.Δ.Π. 1 01/Ώπξ. Μέιε Α.Β.Π. Τπνβνιή Αήισζεο Βπηινγήο Καηεγνξίαο 2 25/Ώπξ. Γ.. Σνκέα (α) Καηαλνκή δηδαθηηθνχ έξγνπ Α.Π.Μ... (β) Βγθξίζεηο βνεζεκάησλ. (γ) Οξηζκφο ινηπψλ θαζεθφλησλ κειψλ Α.Β.Π.. (δ) Ώηηηνιφγεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ. (ε) Καηάξηηζε ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 3 25/Ώπξ. Μέιε Α.Β.Π. πκπιήξσζε εληχπνπ εμεηδίθεπζεο θαζεθφλησλ ζηνλ Σνκέα 4 15/ΜατΎ Β.Α.Β. Έγθξηζε αλαζέζεσλ δηδαθηηθνχ έξγνπ Α.Π.Μ.. θαη βνεζεκάησλ 5 31/ΜαΎ. Πξφεδξνο Σκήκαηνο Έθδνζε πξάμεσλ έληαμεο θαη ππνβνιή ζηε χγθιεην ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ 6 15/Ενπλ. χγθιεηνο Έγθξηζε πξάμεσλ έληαμεο θαη απνθιίζεσλ 7 30/Ενπλ. Πξχηαλεο Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ έληαμεο ζηα Τπνπξγεία: Παηδείαο (καδί κε έγθξηζε απνθιίζεσλ) θαη Οηθνλνκηθψλ. Γηαδηθαζία απνινγηζκνύ κειώλ Γ.Δ.Π. 8 30/Ενπλ. Μέιε Α.Β.Π. Τπνβνιή πξνο ηνλ Σνκέα ηνπ εληχπνπ απνινγηζκνχ ηνπ δηαξξεχζαληνο αθαδεκατθνχ έηνπο 9 30/Ενπλ. Γ.. Σνκέα Βπηθχξσζε ηνπ απνινγηζκνχ ησλ κειψλ Α.Β.Π. γηα ην δηαξξεχζαλ αθαδεκατθφ έηνο Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 17

18 3 ΟΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ Γ.Π.Μ.. «ΣΔΥΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ» 3.1 Σν πεξηερόκελν, ε αλαγθαηόηεηα, ην επίθαηξν θαη νη ζηόρνη ηνπ Γ.Π.Μ.. θαζώο θαη ε δηνηθεηηθή ζύλζεζε ηνπ (ΔΓΔ, Γ/ληήο, Γξακκαηεία) Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ λέσλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ φπσο δηακνξθψλνληαη ζπλερψο ζην δηεζλέο ζηεξέσκα, είλαη πξνθαλέο φηη ε ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε. Δ βειηηζηνπνίεζε θαη παξαγσγηθφηεξε ρξήζε ησλ θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ θαη πιένλ παξαγσγηθψλ ελνηήησλ απαηηεί ηελ γλψζε φρη κφλνλ ηεο εηδηθήο ηερλνινγίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αιιά θαη ηελ αληίιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηελ αγνξά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ήκεξα, ε επηηπρήο πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ κεγάιεο θιίκαθαο (π.ρ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Σειεπηθνηλσλίεο) θαη δηνίθεζεο κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη άιισλ κνλάδσλ απαηηεί ην ζπλδπαζκφ γλψζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη, ηφζν ζηελ άξηζηε αμηνπνίεζε ππάξρνπζαο θαη δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίαο, φζν θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε αθελφο ηθαλψλ κεραληθψλ κε θαιή γλψζε ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη αθεηέξνπ νηθνλνκηθψλ επηζηεκφλσλ νη νπνίνη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο. Βίλαη πξνθαλέο φηη, ε απαηηνχκελε παηδεία πνπ πξέπεη λα απνθηεζεί είλαη απφιπηα δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία Σκεκάησλ Μεραληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ, φπσο ζην παξφλ πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα πνπδψλ ησλ «Σερλν-Οηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ» έρεη θπξίσο απηή ηε δηαπίζησζε σο ππξήλα θαη έλαπζκά ηνπ, θαη απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, βηνκεραλίαο, ηερλνινγίαο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα θηλνχληαη άλεηα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά, δηαθιαδηθά θαη επί δηεζλνχο βάζεσο. πσο πξνθχπηεη απφ αλάινγα πξνγξάκκαηα άιισλ Παλεπηζηεκίσλ κε ζπλαθή αληηθείκελα, ε ηάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν νδήγεζε νκνεηδή ηκήκαηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ δηαπαλεπηζηεκηαθά αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ. Δ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπλεξγαζίαο ζπλδπάδεη εμνηθνλφκεζε πεπεξαζκέλσλ εζληθψλ πφξσλ ζε πςειήο πνηφηεηαο αλζξψπηλν θεθάιαην, δηεπξχλεη ηελ επειημία ησλ απνθνίησλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη αλαπηχζζεη έλα γφληκν πιαίζην γηα κειινληηθή δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο φηαλ νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγή. πγθεθξηκέλα. ην παξφλ ΑΠΜ ζηνρεχεη, αξρηθά, ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα θαη φπσο απηέο εθδειψλνληαη απφ ηα απμεκέλα πνζνζηά παξαθνινχζεζεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ απφ έιιελεο απνθνίηνπο, ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ώπηφ ην θαηλφκελν έρεη πξνθαλείο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο επίζεο ζηνρεχεη λα εμαιείςεη ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα. Βπηπιένλ, αληίζηνηρα παξαηεξνχληαη αλάγθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ζηειέρε κε θαηάξηηζε δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα θαη ηηο νπνίεο ζηνρεχεη λα θαιχπηεη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 18

19 Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα» απνβιέπνπλ ζηελ εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε κεζνδνινγίαο πξνβιεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ επηζηήκε ηνπ κεραληθνχ θαη λα εθαξκφδεηαη απηή ζε νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Μέζα απφ ην ζρεδηαδφκελν πξφγξακκα ζα αλαδεηθλχνληαη νη δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα κπνξνχλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα ζπλζέηνπλ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κεηαηξέπνληάο ηα ζε νξγαληθέο ζπλζέζεηο ηθαλέο λα επηιπζνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε γλσζηψλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ. Έκθαζε ινηπφλ ζα δνζεί ζε δχν ζηνηρεία. Πξψηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ ελλνηψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα θαη ησλ δπν δηαπαλεπηζηεκηαθψλ ελνηήησλ θαη δεχηεξν ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ νινθιεξσκέλεο δηαηχπσζεο θαη επίιπζεο ελφο ηπραίνπ ηερλννηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ζα αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο λέσλ ή γλσζηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ελδηαθέξνλ ζα επηθεληξσζεί ζε ππνδείγκαηα καζεκαηηθήο δηαηχπσζεο θαη πινπνίεζεο πξνβιεκάησλ. πλδεηηθφο θξίθνο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ινηπφλ ε ελαζρφιεζε φισλ κε πξνεγκέλεο καζεκαηηθέο ηερληθέο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άλεηε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια ην θίλεηξν φισλ ζα είλαη ε εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ζε ξεαιηζηηθά θαη θνηλσληθά σθέιηκα πξνβιήκαηα αλάπηπμεο. Αηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο Θ. Α. Βαξβαξίγνπ, Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π Βηδηθή Αηαηκεκαηηθή Βπηηξνπή θαζεγ.θ.α.βαξβαξίγνπ, θαζεγ. Ν. Μπιέζηνο, Δπηθ. θαζεγ. Γ.Μαηζόπνπινο, Αλαπι. θαζεγ. Γ. Καξαιέθαο, θαζεγ. Ι. Φαξξάο, θαζεγ. Β. Λνύκνο, θαζεγ. Γ. Μέληδαο. ΐαζηθφο πλεξγάηεο Γξ. Ι. Παπαθπξηαθόπνπινο, 3.2 Απνζηνιή θαη ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ώπνζηνιή θαη ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ηα εμήο: Ώπνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο θιίκαθνο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε ιχζε ζε δεηήκαηα ηερλννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαηάζεσλ κε ηελ αλάισζε ησλ ειαρίζησλ πφξσλ. Καιιηέξγεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο πγηνχο αληαγσληζηηθφηεηνο θαη ησλ θπςειψλ ηδεψλ πνπ απνηεινχλ εθαιηήξην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο αγνξάο, ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο πιαηζηψλνπλ. Βηζαγσγή, θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηνπ ζθαηξηθνχ, ζπζηεκηθνχ ζθέπηεζζαη, αλαγλσξίδνληαο φηη θάζε ελέξγεηα ή κε ελέξγεηα έρεη κηθξν- θαη καθξνζθνπηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία θαζψο θαη αλάπηπμε κεζνδνινγίαο πνζνηηθήο απνηηκήζεσο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. Σερλνινγηθή, γλσζηαθή θαη αμηαθή αλαβάζκηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ παξαθνινπζεί ην ΠΜ ζηνρεχνληαο ζηελ αθχπληζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηνο ηνπ θαζελφο. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 19

20 Ώλάδεημε επηζηεκφλσλ-εγεηψλ, ηθαλψλ λα ζπιιάβνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ζπλνιηθά ηα αλαθχπηνληα δεηήκαηα θαη πινπνηψληαο ιχζεηο κε γλψκνλα ηεο γλψζε, ηελ πξαθηηθή εκπεηξία, ηελ απνθνκηζζείζα παηδεία, ην ήζνο θαη ην γεληθφηεξν ζπκθέξνλ. 3.3 Οξγάλωζε θαη Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε δηεηψλ ζπνπδψλ ζε επίπεδν Master, βάζεη ηεο νξγάλσζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ξνψλ πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. Πξνβιέπεηαη φκσο θαη ε ζπλέρηζε ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν, ε νπνία γίλεηαη βάζεη εμεηδίθεπζεο ζε κία απφ ηηο θαηεπζχλζεηο εμεηδίθεπζεο Ώ) «Αηνίθεζε Σερλνινγηθψλ πζηεκάησλ» θαη ΐ) «Αηνίθεζε πζηεκάησλ Παξαγσγήο» ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οπφηε θαη ε αλάζεζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη ζηα επί κέξνπο ζπλεξγαδφκελα ηκήκαηα. Πξνβιέπεηαη ε παξαθνινχζεζε δεθανθηψ κε είθνζη καζεκάησλ, θαη ε ζπκπιήξσζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηελ εθαξκνγή θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο αληινχκελεο απφ ηελ αγνξά. Αψδεθα (12) καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ηα καζήκαηα θνξκνχ, έληεθα (11) εθ ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθά. Οη θνηηεηέο πιαηζηψλνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ ζπκπιήξσζε 6-9 καζεκάησλ επηινγήο, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ θάζε κία απφ ηηο δπν ζπληζηψζεο θαηεπζχλζεηο «Σερλνινγία» θαη «Αηνίθεζε» θαη αλάινγα κε ηα επί κέξνπο ελδηαθέξνληά ηνπο. Έηζη, ηα καζήκαηα επηινγήο αληινχληαη απφ ηηο δχν ζπληζηψζεο θαηεπζχλζεηο, «Σερλνινγία» θαη «Αηνίθεζε», ζηηο νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί "ξνέο", νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε θπξίαξρεο ηάζεηο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα, κέζα ζην πιαίζην θαη ην πλεχκα ησλ «Σερλν-νηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ». Έηζη, ζπλνιηθά, ην πξφγξακκα απνηειείηαη απφ 1. Σα καζήκαηα θνξκνχ - Τπνρξεσηηθά 2. Μαζήκαηα επηινγήο απφ ηηο ζπληζηψζεο θαηεπζχλζεηο α) Σερλνινγία β) Αηνίθεζε Σν ζχλνιν ησλ ελνηήησλ ζηελ θάζε ζπληζηψζα θαηεχζπλζε παξαηίζεηαη παξαθάησ: Α) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 1. Παξαγσγή πζηήκαηα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 2. Ώπνθάζεηο & Αηνίθεζε Ώλαζρεδηαζκφο Βπηρεηξεζηαθψλ Αηεξγαζηψλ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο Πξνζνκνίσζε & ΐειηηζηνπνίεζε ΐηνκεραληθψλ 3. Βξγαιεία Ώλάιπζεο Αηεξγαζηψλ ηξαηεγηθή & ρεδίαζε γηα ην Αηαδίθηπν 4. Λνγηζκηθφ 5. Αίθηπα Διεθηξνληθέο πλαιιαγέο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Σερληθψλ Έξγσλ Αίθηπα Τπνινγηζηψλ Αηθηπαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 20

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.: ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ..Γ.Γ. - Δ..Σ.Α.) ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΑΜΟΗΒΩΝ-ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα