ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης και Σεχνολογίας ΟΓΗΓΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ

2 Τπεύζπλε Έθδνζεο: Θ. Α. Βαξβαξίγνπ, Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π. Βπηκέιεηα Έθδνζεο: Γ. Μήιεζε Θ. Πνιπρληάηεο

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ... I 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟ ΒΘΝΕΚ ΜΒΣΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΊΟ ΠΛΏΊΕΟ ΚΏΕ ΑΕΆΓΡΏΜΜΏ ΏΡΥΝ, ΑΟΜΉ ΚΏΕ ΡΟΉ ΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΠΟΤΑΝ ΣΟ Β.Μ.Π ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΉ ΤΠΟΣΉΡΕΞΔ ΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΠΟΤΑΝ ΣΟ ΒΜΠ TΏ ΤΜΜΒΣΈΥΟΝΣΏ ΣΜΉΜΏΣΏ ΣΟ Α.Π.Μ.. «ΣΒΥΝΟ-ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΆ ΤΣΉΜΏΣΏ» ΣΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΈ ΚΏΕ ΑΕΏΑΕΚΏΊΒ ΓΒΝΕΚΉ ΒΦΏΡΜΟΓΉ ΓΕΏ ΣΏ Α.Π.Μ ΥΡΟ ΠΡΟΈΛΒΤΔ ΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΦΟΕΣΔΣΝ (Μ.Φ.) ΠΡΟΫΠΟΘΈΒΕ ΚΏΕ ΚΡΕΣΉΡΕΏ ΒΠΕΛΟΓΉ ΚΏΕ ΒΓΓΡΏΦΉ ΣΧΝ Μ.Φ ΑΟΜΉ ΚΏΕ ΑΕΆΓΡΏΜΜΏ ΡΟΉ ΣΟΤ Α.Π.Μ ΟΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ Γ.Π.Μ.. «ΣΔΥΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ» ΣΟ ΠΒΡΕΒΥΜΒΝΟ, Δ ΏΝΏΓΚΏΕΣΔΣΏ, ΣΟ ΒΠΊΚΏΕΡΟ ΚΏΕ ΟΕ ΣΥΟΕ ΣΟΤ Α.Π.Μ.. ΚΏΘ ΚΏΕ Δ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΉ ΌΝΘΒΔ ΣΟΤ (ΒΑΒ, Α/ΝΣΉ, ΓΡΏΜΜΏΣΒΊΏ) ΏΠΟΣΟΛΉ ΚΏΕ ΣΥΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΆΜΜΏΣΟ ΟΡΓΆΝΧΔ ΚΏΕ ΑΟΜΉ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΆΜΜΏΣΟ ΣΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΆ ΜΏΘΉΜΏΣΏ, ΠΒΡΕΒΥΜΒΝΏ ΚΏΕ ΑΕΑΆΚΟΝΣΒ ΠΒΡΕΒΥΜΒΝΏ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΜΏΘΔΜΆΣΧΝ ΚΏΕ ΑΕΑΆΚΟΝΣΒ ΠΏΡΏΚΟΛΟΌΘΔΔ - ΒΞΈΣΏΔ - ΐΏΘΜΟΛΟΓΊΏ ΜΏΘΔΜΆΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΉ ΒΡΓΏΊΏ - ΏΠΟΝΟΜΉ ΚΏΕ ΐΏΘΜ ΜΑΒ ΓΕΏ ΣΟ Α.Π.Μ Δ ΑΕΑΏΚΣΟΡΕΚΉ ΑΕΏΣΡΕΐΉ Ο ΌΜΐΟΤΛΟ ΣΧΝ ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΝ ΠΟΤΑΝ ΣΌΠΟ ΠΣΤΥΊΟΤ ΣΟΤ ΑΕΏΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏΚΟΌ ΜΑΒ Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 3

4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 1.1 Σν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Εδξχζεθε ζηελ αξρηθή κνξθή «ρνιείνπ ησλ Σερλψλ» ην 1836, ζρεδφλ ζπγρξφλσο κε ην θξάηνο ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο. Μεηεμειίρζεθε (1887, 1917) θαηά ηα πξφηππα ηνπ «Δπεηξσηηθνχ» (Continental) Βπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ κεραληθψλ, κε ηζρπξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζπνπδψλ θαη θαλνληθή δηάξθεηα πέληε εηψλ. Σν δίπισκα ηνπ Β.Μ.Π. είλαη ηζνδχλακν κε ην «Master of Science» (M.Sc) ή «Master of Engineering» (M.Eng.) ηνπ Ώγγινζαμνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπνπδψλ. Σν Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (Β.Μ.Π.) είλαη σο εθ ηεο θπζηθήο θαη λνκηθήο δνκήο ηνπ Ώλψηαην Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Ώ.Β.Ε.). ηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.1268/82, ηεο παξάδνζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ, ην Β.Μ.Π., κέζσ ηεο αδηάζπαζηεο ελφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο έξεπλαο, έρεη σο πξσηεχνπζα ζεζκηθή ζπληζηψζα ηεο απνζηνιήο ηνπ ηελ παξνρή αλψηαηεο παηδείαο δηαθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θαη ηελ πξναγσγή ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Οη απφθνηηνη ηνπ Β.Μ.Π. ππήξμαλ ν θχξηνο επηζηεκνληθφο κνριφο ηεο απηνδχλακεο πξνπνιεκηθήο αλάπηπμεο θαη κεηαπνιεκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. ηειέρσζαλ σο επηζηήκνλεο κεραληθνί ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη εηαηξείεο θαη θαηά γεληθή νκνινγία δελ είραλ ηίπνηα λα δειέςνπλ απφ ηνπο άιινπο επξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Παξάιιεια, θαηέιαβαλ ζεκαληηθέο ζέζεηο δαζθάισλ θαη εξεπλεηψλ ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ηε δηεζλή παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Δ κεγάιε εζληθή πξνζθνξά θαη ε θαηάθηεζε απηήο ηεο δηαθεθξηκέλεο ζέζεο απφ ην Β.Μ.Π. νθείιεηαη ζηηο πςειέο πξνδηαγξαθέο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ηελ πςειή κέζε πνηφηεηα δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαη ην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Κπξίαξρε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ Β.Μ.Π., φπσο εγθξίζεθε θαη επηβεβαηψζεθε θαη επαλάιεςε απφ ηελ Πνιπηερλεηαθή Κνηλφηεηα θαη ηε χγθιεην ηνπ Εδξχκαηνο, είλαη κε θάζε ζπζία, φρη κφλν λα θξαηήζεη ηε ζέζε ηνπ, σο δηαθεθξηκέλνπ θαη ζην δηεζλή ρψξν, απφ θάζε άπνςε, έγθξηηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, αιιά θαη λα εληζρχεη ζπλερψο ηε ζέζε απηή. Σφζν σο πξνο ηελ απνζηνιή ηνπ φζν θαη σο πξνο φιεο ηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. ιεο νη άιιεο επηινγέο, ζηφρνη θαη δξάζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε απηή ηελ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή επηινγή. Σηκψληαο απηή ηε δηαθεθξηκέλε ζέζε ηνπ θαη ζε εθπιήξσζε ηεο εζληθήο απνζηνιήο ηνπ, ην Β.Μ.Π. αλαβαζκίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ πεξηβάιινληα επξαζηαηηθφ (θαη φρη κφλν) ρψξν ζηεξίδεη ηελ απηνδχλακε αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε λέεο επηζηεκνληθέο δξάζεηο θαη εληζρχεη ζηελ πξάμε ηελ ειιεληθή παξνπζία θαη ζπκβνιή ζην δηεζλέο επηζηεκνληθφ θαη παξαγσγηθφ γίγλεζζαη. Με γεληθή θηλεηνπνίεζε φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, ην Β.Μ.Π. μεθίλεζε κηα λέα πνηνηηθή αλαβάζκηζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο, Δ γεληθή αλαδηνξγάλσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο έξεπλαο, κε ζχγρξνλν φξακα θαη εκπινπηηζκφ κε λέεο επηζηεκνληθέο, δηεπηζηεκνληθέο θαη ηερληθννηθνλνκηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή, εληζρχνπλ θαη θαηνρπξψλνπλ ηφζν ηελ Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 4

5 ζεζκηθή πξνζθνξά ηνπ Β.Μ.Π. ζηνλ ρψξν ηεο Αεκφζηαο Ώλψηαηεο Παηδείαο φζν θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ξφιν ησλ απνθνίησλ ηνπ θαηά ηνλ 21 ν αηψλα. χκθσλα κε ηελ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ, πεξί δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηνπ, σο δηαθεθξηκέλνπ θαη ζην δηεζλή ρψξν παλεπηζηεκηαθνχ Εδξχκαηνο ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, ην Β.Μ.Π., κε έκβιεκα ηνλ Πξνκεζέα-Ππξθφξν, κέηξν ηνλ άλζξσπν θαη θχξηεο παξακέηξνπο ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ, νινθιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηνπ κε ηελ αλάπηπμε θαη ησλ επξχηεξσλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ αξεηψλ ησλ δηδαζθφλησλεξεπλεηψλ θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ-θνηηεηψλ, α. θαιιηεξγψληαο ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ απηνδχλακε πξφζβαζε ζηε γλψζε, ηε ζχλζεζε, ηελ έξεπλα, ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ θαη έξγσλ, β. αλαδεηθλχνληαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ φρη κφλν δηαζέηνπλ αλαλεψζηκε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε, αιιά θαη γλσξίδνπλ λα «ίζηαληαη» σο επηζηήκνλεο θαη λα «ππάξρνπλ» σο ζπλεηδεηνί-ππεχζπλνη πνιίηεο, γ. πξνζθέξνληαο ακέξηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ζηελ θάιπςε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ, ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ επξχηεξσλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαηά πξνηεξαηφηεηα αιιά θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 1.2 Πιαίζην θαη Γηάγξακκα Αξρώλ, Γνκήο θαη Ρνήο ηωλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζην Δ.Μ.Π. α. ε ελίζρπζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Εδξχκαηνο θαη γηα ηε δεκηνπξγία πινχζησλ πεγψλ παξαγσγήο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ην Β.Μ.Π. πξνρψξεζε ζηε ιεηηνπξγία πςειήο ζηάζκεο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) αθ ελφο κελ ζην πιαίζην ελφο κφλνπ Σκήκαηνο, κε κνλαδηθφ θαη ηειηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο, γη απηφ θαη νλνκάδνληαη Μνλνηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Μ.Π.Μ..), θαη αθεηέξνπ Αηεπηζηεκνληθψλ - Αηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Α.Π.Μ..) κε επξεία ζπκκεηνρή δηαθφξσλ Σκεκάησλ ηνπ ή θαη Σκεκάησλ άιισλ Ώ.Β.Ε. (Αηαπαλεπηζηεκηαθά). Σα ηειεπηαία, κεηά απφ ζπνπδέο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ελφο πιήξνπο εκεξνινγηαθνχ έηνπο νδεγνχλ θαη ζηνλ ελδηάκεζν ζηφρν ηεο απφθηεζεο ελφο Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδίθεπζεο (Μ.Α.Β.), θαηνρπξσκέλνπ ζην ΦΒΚ κε αληίζηνηρεο ηδξπηηθέο Τπνπξγηθέο Ώπνθάζεηο Σα πξνζθεξφκελα απφ ην Β.Μ.Π. Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηφζν ηα Μνλνηκεκαηηθά φζν θαη ηα Αηαηκεκαηηθά αιιά θαη ηα Αηαπαλεπηζηεκηαθά, κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο αηρκήο ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ γεληθφ Οδεγφ Λεηηνπξγία θαη Ώλάπηπμεο ηνπ Εδξχκαηνο. β. Σν Β.Μ.Π. θαηαξηίδεη θαη ιεηηνπξγεί ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο αθφινπζνπο επηκέξνπο ζηφρνπο : i. Αηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηνπ δηεζλνχο θχξνπο ησλ ρνξεγνχκελσλ «Αηπισκάησλ» ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο πνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π. ii. Έιεγρνο θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην αδηαθηινλίθεην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ηφζν ηεο δηδαθηέαο χιεο φζν θαη ησλ ζεκάησλ εμεηάζεσλ θαη λα απνθεχγεηαη νπνηνδήπνηε ελδερφκελν ππνθαηάζηαζεο ή ππνβάζκηζεο ησλ θαλνληθψλ πξνγξακκάησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Εδξχκαηνο. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 5

6 iii. πλεθηηθφηεηα θαη επηζηεκνληθφ βάζνο. iv. Ώληαπφθξηζε ζηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, αιιά θαη ζηηο ηεθκεξησκέλεο εξεπλεηηθέο επηινγέο. v. Πξνζαξκνγή ηεο δηάξθεηαο πξνο ηηο ειάρηζηεο λφκηκεο δηάξθεηεο. vi. Βιθπζηηθφηεηα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο άιισλ ηζφηηκσλ παλεπηζηεκίσλ. γ. Καη νη δχν ηχπνη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ έρνπλ παξάιιειεο ζπγγελείο ξνέο θαη θνηλφ ζηφρν, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλεκκέλν Αηάγξακκα Ανκήο θαη Ρνήο ηνπ Πιέγκαηνο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην Β.Μ.Π.: Πξνζθέξνπλ καζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ ην Α.Π.Μ.. ζην Μ.Π.Μ.. ή θαη αληίζηξνθα θαη νδεγνχλ κε ή/θαη ρσξίο ηελ απφθηεζε Μ.Α.Β. ζηελ εθπφλεζε Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο (Α.Α.), ζην ζπλνιηθφ, πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν, ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) αθαδεκατθψλ εηψλ, εθφζνλ ε Γ..Β.. απνθαλζεί φηη ην Μ.Α.Β. είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο Α.Α.. δ. Οη Α.Α. απφ ηε θχζε ηνπο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εθπνλνχληαη ζηα θχηηαξα ηεο έξεπλαο, ηνπο Σνκείο θαη ππνβάιινληαη ζηνπο αξκφδηνπο θπζηθνχο θνξείο ηνπ, ηα Σκήκαηα, ζχκθσλα κε ηε κφλε δηαδηθαζία πνπ δηαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ζηελ Βπηζηήκε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο Έξεπλαο. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 6

7 Δ Λ Α Υ Η Σ Ζ Γ Η Α Ρ Κ Δ Η Α : Σ Ρ Η Α Α Κ Α Γ Ζ Μ Α Ψ Κ Α Δ Σ Ζ Καη' εξαίπεζη για καηόσοςρ άλλος ιζοδύναμος και ηος αςηού ανηικειμένος ΜΓΔ ΔΛΑΥΗΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: ΔΝΑ ΠΛΖΡΔ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ Οδεγόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηα «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα» Γιάγπαμμα Γομήρ και Ροήρ ηων Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηο Δ.Μ.Π. ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΑ MONOTMHMATIKA Π.Μ.., (M.Π.Μ..), ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΧΝ, (Τ.Γ.), ΑΠΟ ΣΜΖΜΑ, (Γ..Δ..) ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΑ - ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ Π.Μ.., (Γ.Π.Μ..) ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ (Μ.Φ.) ΓΗΑ "Μ.Γ.Δ." ΑΠΟ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (Δ.Γ.Δ.) ΠΡΟΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔ ΑΠΟΦΑΖ ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ Δ.Μ.. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΡΑΦΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΤ M.Π.Μ.. ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΤ Γ.Π.Μ.. ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (1) ΠΡΧΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ (μέσπι 15 Γιδ. Μονάδων) (επη. - Γεκ.) ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (1) ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ (μέσπι 15 Γιδ. Μονάδων) (Ηαν. - Αππ.) ΔΗΖΓΖΖ (2) ΣΖ Δ.Γ.Δ. ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΑΗΣΖΖ ΣΟΤ Μ.Φ.ΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟ ΣΜΖΜΑ (Γ..Δ..) ΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ Γ.Γ. Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΘΔΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΟΡΗΕΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (1) ΠΡΧΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ (μέσπι 15 Γιδ. Μονάδων) (επη. - Γεκ.) ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ (1) ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ (μέσπι 15 Γιδ. Μονάδων) (Ηαν. - Αππ.) ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Μάϊορ - Αςγ.) Μ.Γ.Δ. ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ( Δλάσιζηη διάπκεια ηα 2 Ακαδημαϊκά Έηη ) Γ.Γ. Δ.Μ.Π (1) Είλαη πξνθαλέο όηη πνιιά από ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζα είλαη επηιέμηκα, ηόζν από ηα Δηεπηζηεκνληθά-Δηαηκεκαηηθά όζν θαη από ηα νξγαλωκέλα (Μνλνηκεκαηηθά) Π.Μ.Σ. (2) Με θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη από ην Τκήκα ππνδνρήο ηνπ Μ.Φ. Η εηζήγεζε απηή είλαη πξναηξεηηθή θαη έρεη ην ραξαθηήξα ζύζηαζεο ηνπ Μ.Φ. πξνο ην Τκήκα. Ο Μ.Φ. κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε απ' επζείαο ζηε Γ.Σ.Ε.Σ. ηνπ Τκήκαηνο - Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 7

8 1.3 Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηωλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζην ΔΜΠ. α. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Εδξχκαηνο γηα ηελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη ελίζρπζε ησλ Σκεκάησλ ηνπ, αλαβαζκίδνληαη ιεηηνπξγηθά νη αληίζηνηρεο Γξακκαηείεο θαη ζπλαθφινπζα ε ππνζηήξημε ησλ Mεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο. β. Παξάιιεια, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Οξγαληζκφ Αηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Β.Μ.Π., ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε Αηεχζπλζε πνπδψλ πεξηιακβάλεη εηδηθφ Σκήκα γηα ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ηνπ Εδξχκαηνο. γ. Βπηδίσμε ηνπ Εδξχκαηνο είλαη ην πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θάζε Σκήκαηνο λα εληζρχεηαη θαη απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο Μ... δ. Δ ππνζηήξημε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θάζε Σκήκαηνο εληζρχεηαη κεραλνγξαθηθά θαη θαιχπηεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ ΟΑΤ δξάζεηο κε έκθαζε ζηηο αθφινπζεο: i. Αηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Μ.Φ.). ii. πγθέληξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ Μ.Φ.. iii. Βγγξαθέο (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο) ησλ ππνςεθίσλ Μ.Φ. θαη επηθαηξνπνίεζε ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο πεξηφδνπ. iv. χληαμε θαηαιφγνπ εγγξαθφκελσλ Μ.Φ., αλά Πξφγξακκα θαη κάζεκα. v. Σήξεζε θαξηέιαο γηα θάζε εγγεγξακκέλν Μ.Φ. θαη ελεκέξσζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. vi. Έθδνζε δειηίσλ βαζκνινγίαο ησλ Μ.Φ.. vii. χληαμε ησλ Μ.Π.Μ.. θαη Α.Π.Μ.. (Χξνινγίσλ θαη Βμεηάζεσλ). viii.έθδνζε πάζεο θχζεσο πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, πνπ ρνξεγνχληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο. ix. Αηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο δαλείσλ θαη ππνηξνθηψλ. x. Σήξεζε κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ Μ.Φ. xi. ηήξημε ησλ Γ..Β.. ησλ Σκεκάησλ. xii. ηήξημε ησλ Β.Μ.. ησλ Σκεκάησλ. xiii.παξνρή πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο Μ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη δηάζεζή ηνπο ζηνλ παγθφζκην δηθηπαθφ ηζηφ (w.w.w.). xiv. Αηαδηθαζίεο απνλνκήο ηίηισλ θαη αλαγφξεπζε Μ.Α.Β. θαη Α.Α.. xv. Βλεκέξσζε βηβιίσλ Μ.Α.Β. θαη Αηδαθηφξσλ Σα πκκεηέρνληα Σκήκαηα ζην Γ.Π.Μ.. «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα». Σν πξφγξακκα «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα» έρεη νξγαλσζεί θαη πινπνηεζεί κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία δχν ηκεκάησλ θαη ελφο εξεπλεηηθνχ ηλζηηηνχηνπ: Σε ρνιή Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΜ&ΜΤ) ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΒΜΠ), ην Σκήκα ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο θαη Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 8

9 Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ην Βξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην πζηεκάησλ Βπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ Στολή Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Μητανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Δ ρνιή Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΜ&ΜΤ) είλαη κηα απφ ηηο ελλέα ρνιέο ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΒΜΠ). Εδξχζεθε ζηελ αξρέγνλε κνξθή ηνπ «ρνιείνπ ησλ Σερλψλ» ην 1836, ζρεδφλ ζπγρξφλσο κε ην θξάηνο ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο. Ανκήζεθε θαηά ηα πξφηππα ηνπ «Δπεηξσηηθνχ» (Continental) Βπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ κεραληθψλ, κε γεξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζπνπδψλ θαη θαλνληθή δηάξθεηα πέληε εηψλ. Σν δίπισκα ηνπ ΒΜΠ είλαη ηζνδχλακν κε ην «Master of Science» (M.Sc) ή «Master of Engineering» (M.Eng.) ηνπ Ώγγινζαμνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπνπδψλ. Σν ΒΜΠ πήξε ηελ παξνχζα κνξθή ηνπ ην Μία απφ ηηο ρνιέο ηνπ, ε ρνιή Μεραλνιφγσλ θαη Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, δηαζπάζηεθε ην 1975 ζηε ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ζηε ρνιή Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ. Σν 1991, ε ρνιή Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ πνπ πεξηειάκβαλε ηηο γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο ηεο Βπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ θαη Βπηζηήκεο Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ, κεηνλνκάζηεθε ζε Σκήκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ. Δ χγθιεηνο ζηελ απφ ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηε δηαηήξεζε ηνπ ηίηινπ ηεο ρνιήο ζηα κεηνλνκαζζέληα βάζεη ηνπ Ν.1268/82 απφ «ρνιέο» ζε «Σκήκαηα» ΒΜΠ, ρσξίο νπδεκία ηξνπνπνίεζε ζηελ πθηζηάκελε δνκή ιεηηνπξγίαο θαη θαζεζηψο πνπ δηέπεη θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηνπ ΒΜΠ, πέξαλ απηήο ηεο επαλαθνξάο ηνπ ηίηινπ «ρνιή», ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ.11 ηνπ Ν.1351/1983. Δ ρνιή ΔΜ&ΜΤ θαιχπηεη ηηο πεξηνρέο πζηεκάησλ Διεθηξηθήο Εζρχνο, Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ, Βθαξκνγψλ Διεθηξνληθήο, ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο εθαξκνγψλ θαη ηηο πεξηνρέο ηεο Βπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ θαη Βπηζηήκεο Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ. Σν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηεο ρνιήο. ΔΜ&ΜΤ είλαη πεληαεηέο θαη νδεγεί ζηελ απφθηεζε ηνπ Αηπιψκαηνο Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ. Δ ρνιή πξνζθέξεη ζπλνιηθά 139 πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ, παξάιιεια κε επηπιένλ 60 καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιια ηκήκαηα ηνπ ΒΜΠ. Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε ρνιή. ΔΜ&ΜΤ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο ζηελ Βπηζηήκε Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ. ήκεξα, ππάξρνπλ ζηε ρνιή ΔΜ&ΜΤ 61 Καζεγεηέο, 10 Ώλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, 11 Βπίθνπξνη Καζεγεηέο θαη 9 Λέθηνξεο Δ ρνιή. ΔΜ&ΜΤ έρεη επξχηαηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα εζληθά θαη επξσπατθά εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Δ ρνιή είλαη νξγαλσκέλε ζε επηά ηνκείο: ηνλ Σνκέα Διεθηξνκαγλεηηθψλ Βθαξκνγψλ Διεθηξννπηηθήο θαη Διεθηξνληθψλ Τιηθψλ, ηνλ Σνκέα πζηεκάησλ Μεηάδνζεο Πιεξνθνξίαο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ, ηνλ Σνκέα εκάησλ, Βιέγρνπ θαη Ρνκπνηηθήο, ηνλ Σνκέα Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ, ηνλ Σνκέα Βπηθνηλσληψλ, Διεθηξνληθήο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο,ηνλ Σνκέα Διεθηξηθήο Εζρχνο θαη ηνλ Σνκέα Διεθηξηθψλ ΐηνκεραληθψλ Αηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Ώπνθάζεσλ. Ο Σνκέαο Διεθηξνκαγλεηηθψλ Βθαξκνγψλ Διεθηξννπηηθήο θαη Διεθηξνληθψλ Τιηθψλ ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Θεσξία θαη εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ, δηάδνζε θπκάησλ ζε αζχξκαηα ηειεθσληθά ζπζηήκαηα, πιάζκα θαη ειεθηξνληθέο δέζκεο, δνκή, ηδηφηεηεο θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξννπηηθψλ πιηθψλ, Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 9

10 ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε ζε κε γξακκηθά κέζα, κε γξακκηθή νπηηθή, βηνταηξηθή νπηηθή θαη εθαξκνζκέλε βηνθπζηθή. Ο Σνκέαο πζηεκάησλ Μεηάδνζεο Πιεξνθνξίαο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: αζχξκαηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεηάδνζε πιεξνθνξίαο, ξαληάξ, ξαδηνκεηξία θαη ηειεκαηηθή, κηθξνθπκαηηθέο θαη νπηηθέο ηειεπηθνηλσλίεο, θηλεηέο ξαδηνεπηθνηλσληέο, ηερλνινγία πιηθψλ, βηνταηξηθή ηερλνινγία. Ο Σνκέαο εκάησλ, Βιέγρνπ θαη Ρνκπνηηθήο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: επεμεξγαζία ζήκαηνο, αλάιπζε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ θαη ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, ζπζηήκαηα απηφκαηνπ ειέγρνπ, ξνκπνηηθή, απηνκαηηζκφο, κάζεζε κεραλήο, ππνινγηζηηθή φξαζε θαη ηερλνινγία θσλήο. Ο Σνκέαο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηψλ ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Θεσξία ππνινγηζκνχ, πιηθφ, ινγηζκηθφ, ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα δηαζχλδεζεο αλζξψπνπ ππνινγηζηή. Ο Σνκέαο Βπηθνηλσληψλ, Διεθηξνληθήο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο, ζεσξία πιεξνθνξίαο, δίθηπα επηθνηλσληψλ θαη ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθή, κηθξνζπζηήκαηα, θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, θηλεηέο θαη πξνζσπηθέο επηθνηλσλίεο, εξγαιεία θαη πεξηερφκελν πνιπκέζσλ. Ο Σνκέαο Διεθηξηθήο Εζρχνο ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: ειεθηξηθέο κεραλέο, ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πςειέο ηάζεηο, ειεθηξνληθά ηζρχνο, θσηνηερλία, βηνκεραληθά ειεθηξνληθά, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, νηθνλνκηθή αλάιπζε ελεξγεηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο Σνκέαο Διεθηξηθψλ ΐηνκεραληθψλ Αηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Ώπνθάζεσλ ζπληνλίδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα: ζπζηήκαηα ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ, βηνκεραληθέο θαη θηηξηαθέο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, έιεγρνο ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζηήκαηα πξνψζεζεο, ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη απνθάζεσλ, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο Τμήμα Βιομητανικής Διοίκησης και Τετνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο ιεηηνπξγνχλ ηα Σκήκαηα πνπδψλ Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο, Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, ηαηηζηηθήο θαη Ώζθαιηζηηθήο Βπηζηήκεο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Αηνηθεηηθήο, ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο, Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ, Πιεξνθνξηθήο, Αηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ θαη Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ πνπδψλ. Σν Σκήκα ΐηνκεραληθήο Αηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ην νπνίν ζπλδηνξγαλψλεη ην Πξφγξακκα ζηα «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα» έρεη ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε, κφξθσζε θαη αλάδεημε ζηειερψλ ζηελ επηζηήκε ηεο Αηνίθεζεο ηεο Παξαγσγήο, κε έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο, κε ην ζχγρξνλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε γλψζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία αλαθχπηνπλ απφ ηηο αιιειεμαξηήζεηο αλζξψπηλνπ παξάγνληα, πξψησλ πιψλ ή πιηθψλ, κέζσλ παξαγσγήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ, ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη καζήκαηα ππνδνκήο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 10

11 βαζηθέο ελφηεηεο ησλ Φπζηθψλ, Μαζεκαηηθψλ θαη Kνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ, θαζψο θαη καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζεκειηψδε εμάζθεζε θαη ηα κέζα γηα ηε κειέηε θαηλνκέλσλ, ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ζχγρξνλε παξαγσγή. Βπηπιένλ εηζάγεη ηελ πξφζζεηε θαη ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ. Σν πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζε ζηειέρε ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 11

12 2. ΣΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Γ.Π.Μ..) Σα Α.Π.Μ.. νδεγνχλ θαη αξρήλ ζηελ ρνξήγεζε Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδίθεπζεο (Μ.Α.Β.), ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ηηο παξαθάησ αξρέο: 2.1. Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο Γεληθήο Δθαξκνγήο γηα ηα Γ.Π.Μ.. α. χκθσλα θαη κε ην άξζξν 12, παξ. γ ηνπ Ν. 2083/92, ην αληίζηνηρν ησλ Γ..Β.. αξκφδην φξγαλν γηα ηα Α.Π.Μ. είλαη ε «Βηδηθή Αηαηκεκαηηθή Βπηηξνπή», (Β.Α.Β.). Οη δηεπηζηεκνληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε Α.Π.Μ.. απαηηνχλ ζπλερή έιεγρν ηεο νιηθήο πνηφηεηαο, ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο βησζηκφηεηαο θάζε Α.Π.Μ... Βηδηθφηεξα: i. Ώθαδεκατθά φξγαλα παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη δηδαζθφλησλ παξακέλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην Α.Π.Μ.. Σνκείο θαη Σκήκαηα, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ ζπληίζεληαη απφ ηηο πληνληζηηθέο Βπηηξνπέο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (.Β.Μ..) ησλ Σκεκάησλ θαη νξίδνληαη απφ ηηο Γ..Β.. ησλ Σκεκάησλ. ii. πληνληζηηθφ θαη επνπηηθφ, ζε επίπεδν Β.Μ.Π., φξγαλν ησλ Α.Π.Μ.. είλαη ε ζεζκνζεηεκέλε (άξζξν 12 παξ. 1.β ηνπ Ν.2083/92, βι. παξ. 1.3, άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο) πγθιεηηθή Βπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, (.Β.-Μ..). iii. Ώλψηαην εγθξηηηθφ φξγαλν είλαη ε χγθιεηνο Βηδηθήο χλζεζεο, νη απνθάζεηο ηεο νπνίαο γηα φιεο ηηο Μ.. ξπζκίδνπλ ζέκαηα δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα. iv. Δ ζχληαμε θαη έγθξηζε ησλ αλαιπηηθψλ Α.Π.Μ.., κε ζηφρν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εθαξκνγήο ζην Β.Μ.Π. ηνπ Ν. 2530/97, ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ώ/Ώ Πξνζεζκία Ώξκφδην ξγαλν Βλέξγεηα - Βηζεγήζεηο - Βγθξίζεηο Α.Π.Μ /Εαλ. Β.Α.Β. Βηζεγήζεηο πξνο ηα Σκήκαηα θαη ηνπο Σνκείο γηα ην Α.Π.Μ.. ηνπ επφκελνπ έηνπο 2 20/Φεβ..Β.Μ.. Σκεκάησλ θαη Σνκείο Βληαία εηζήγεζε πξνο ηε Γ..Β.. ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο γηα ηα Α.Π.Μ.. ηνπ επφκελνπ έηνπο Έγθξηζε Α.Π.Μ.. επφκελνπ έηνπο θαη εηζήγεζε ζηε.β.-μ /Μαξ. Γ..Β.. ζπληνλίδνπζαο ρνιήο 4 20/Μαξ..Β.-Μ.. Βηζήγεζε πξνο χγθιεην Β.. γηα ηα Α.Π.Μ /Μαξ. χγθιεηνο Β.. Έγθξηζε ησλ Α.Π.Μ.. ηνπ Β.Μ.Π. β. Ώλαιπηηθφηεξα γηα ην Β.Μ.Π. ηζρχνπλ ηα εμήο: i. ηελ Β.Α.Β. θάζε Α.Π.Μ.. ηα Σκήκαηα ζπκκεηέρνπλ, θαη αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ παξέρεη θάζε ζπκκεηέρνλ Σκήκα, κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ελφο εθπξνζψπνπ αλά ζπκκεηέρνλ Σκήκα θαη ζπλνιηθφ αξηζκφ κειψλ ηα ελλέα (9), κε εμαίξεζε ηα Αηαπαλεπηζηεκηαθά Π.Μ... Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 12

13 ii. Δ Β.Α.Β. ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, κε επηζπεχδνλ ην αξραηφηεξν κέινο ηεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπληνλίδνπζα ρνιή θαη εθιέγεη, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ..Β.. ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο, ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Α.Π.Μ.. κε δηεηή ζεηεία. iii. Οη Β.Α.Β. ησλ Α.Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ γηα ηηο γεληθέο αξρέο, ηε δνκή θαη ην γεληθφ πεξηερφκελν ησλ Αηεπηζηεκνληθψλ - Αηαηκεκαηηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, νξγαλψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο αλά κάζεκα ή ζχλνια καζεκάησλ νκάδεο εξγαζίαο, ζπλζέηνπλ ηα αλαιπηηθά Α.Π.Μ.. κέρξη ηέινπο Εαλνπαξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, ηα ππνβάιινπλ ζηα Σκήκαηα θαη ηνπο Σνκείο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θνηλψλ εηζεγήζεσλ. iv. Οη ηειηθέο έγγξαθεο εηζεγήζεηο γηα ην πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη ηελ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ Α.Π.Μ.. ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο απφ ηελ πληνληζηηθή Β.Μ.. θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην Α.Π.Μ.. Σκήκαηνο, ε νπνία έρεη θσδηθνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ Σνκέσλ, πξνο ηελ Β.Α.Β. θαη πξνο ηε Γ..Β.. ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο. Δ κε ππνβνιή ζεκαίλεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηεο Β.Α.Β.. v. Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο ηνπ Α.Π.Μ. (ν νπνίνο δηαλέκεη έγθαηξα, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1 ε Μαξηίνπ, ζε φινπο ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ηεο Β.Α.Β., φισλ ησλ Σνκέσλ πνπ εμππεξεηνχλ δηδαθηηθά ηηο Α.Π.Μ.., ηηο ηειηθέο εηζεγήζεηο ησλ Β.Μ.., κε απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, αηηηνινγηθή έθζεζε θαη αλάιπζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ λένπ Α.Π.Μ.., ηα ζπλεκκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο χιεο θάζε καζήκαηνο θαη, εθφζνλ ην θξίλεη ρξήζηκν, θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηειηθή εηζήγεζε), ε Γ..Β.. ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο ζπλεδξηάδεη κε δηεπξπκέλε ζχλζεζε ην αξγφηεξν κέρξη 10 Μαξηίνπ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ησλ Σνκέσλ Α.Β.Π., Β.Α.Π., Β.Σ.Β.Π., Μ.Φ., πνπ έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (ζεσξία, θξνληηζηήξηα, αζθήζεηο, εξγαζηήξηα). Δ Γ..Β.. απνθαζίδεη κε ηα έρνληα δηθαίσκα ςήθνπ κέιε ηεο γηα ηελ έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ ζηα επί κέξνπο καζήκαηα θαη ζην ζχλνιφ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε κάζεκα. Δ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Γ..Β.. δηαβηβάδεηαη ζηε.β.-μ.., ζηε Αηεχζπλζε πνπδψλ θαζψο θαη ζηελ αξκφδηα Β.Α.Β., νη απφςεηο ηηο νπνίαο επίζεο δηαβηβάδνληαη άκεζα θαη ζηε.β.-μ... vi. Δ.Β.-Μ.. ζπλεδξηάδεη ακέζσο, κε εηδηθά ζέκαηα Δ.Α. ηα Α.Π.Μ.. ηνπ Εδξχκαηνο, παξνπζία θαη ησλ Αηεπζπληψλ ησλ Β.Α.Β. θαη εηζεγείηαη αλαιπηηθά γηα θάζε έλα απφ απηά πξνο ηε χγθιεην Βηδηθήο χλζεζεο, (Β..), κέρξη 20 Μαξηίνπ. vii. Δ χγθιεηνο Β.. ζπλεδξηάδεη εληφο ηνπ ηξίηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Μαξηίνπ, κε ζέκαηα Δ.Α. ηα Α.Π.Μ.. ηνπ Εδξχκαηνο θαη πξνζθεθιεκέλνπο ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Αηεχζπλζεο πνπδψλ, ηνπο Αηεπζπληέο ησλ Β.Α.Β. θαη ηα κέιε ηεο.β.-μ.. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ Β.. θνηλνπνηνχληαη ζηηο Β.Α.Β. θαη ηηο Γ..Β.. ησλ Σκεκάησλ, θαη είλαη ππφ ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηεο.β.-μ.. viii.δ κε ηήξεζε απφ κία Β.Α.Β. ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζχλζεζεο, έγθξηζεο θαη απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ αληίζηνηρνπ Α.Π.Μ.. απαιιάζζεη θαη αξράο ην Β.Μ.Π. απφ ηελ ππνρξέσζε πιηθήο ή αθαδεκατθήο ππνζηήξημεο θαη απφ ηελ επζχλε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Μ.. πνπ παξέρεη ην ππφςε Α.Π.Μ... ηε ζπλέρεηα, κέζσ ησλ νξγάλσλ ηνπ, ην Ίδξπκα θηλεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφςε Α.Π.Μ... Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 13

14 2.2 Υώξνο Πξνέιεπζεο ηωλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ (Μ.Φ.) ε φια ηα δηεπηζηεκνληθά - δηαηκεκαηηθά Π.Μ.. ηνπ Β.Μ.Π. γίλνληαη θαη αξράο δεθηνί απφ ηηο αληίζηνηρεο Β.Α.Β., κεηά απφ αλνηθηή πξνθήξπμε γηα Μ.Α.Β.: α. Ώπφθνηηνη ηνπ Β.Μ.Π. θαη ησλ άιισλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο ρψξαο. β. Ώπφθνηηνη ινηπψλ Ώ.Β.Ε. ηεο ρψξαο, ζεηηθήο ή ηερλνινγηθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. γ. Ώπφθνηηνη Ώ.Β.Ε. ηνπ εμσηεξηθνχ, ζεηηθήο θπξίσο θαηεχζπλζεο, κε ζπνπδέο λφκηκα αλαγλσξηζκέλεο σο ηζφηηκεο ειιεληθψλ Ώ.Β.Ε., κε πηπρίν επηπέδνπ M.Sc. ή M. Eng. ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηίηινπ. δ. Σειεηφθνηηνη ηνπ Β.Μ.Π. ή Ώ.Β.Ε. ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, εθφζνλ θαηαζέζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ε απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζα πξνεγεζεί ηεο έλαξμεο ηνπ Α.Π.Μ... ε. Ώπφθνηηνη άιισλ Σκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 2.3 Πξνϋπνζέζεηο θαη Κξηηήξηα Δπηινγήο θαη Δγγξαθήο ηωλ Μ.Φ. α. Γεληθή πξνυπφζεζε εγγξαθήο ησλ Μ.Φ. γηα ηελ απφθηεζε Μ.Α.Β. είλαη ε θαηνρή γλψζεο ελφο ειάρηζηνπ επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ. Σν ππφβαζξν απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Β.Α.Β., πεξηέρεη δε έλα ζχλνιν πξναπαηηνχκελσλ Πξνπηπρηαθψλ Μαζεκάησλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο ζεκειηψδεηο γλψζεηο ζην επξχηεξν δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν ησλ Σκεκάησλ πνπ ρνξεγνχλ ην Μ.Α.Β. β. Σα απνδεηθηηθά γλψζεο ηνπ παξαπάλσ ππφβαζξνπ θαιχπηνληαη είηε κε ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα ησλ πξνεγνχκελσλ ζπνπδψλ θαη ππφκλεκα ζηαδηνδξνκίαο ηνπ Μ.Φ. είηε κε ηελ πξνεγγξαθή ηνπ γηα παξαθνινχζεζε θαη ηελ επηηπρή εμέηαζε ζηα καζήκαηα ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π. πνπ θαζνξίδεη ε Β.Α.Β. Βηδηθφηεξα, θαηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζπλεθηηκψληαη απφ ηελ Β.Α.Β., κεηά απφ εηζήγεζε Βπηηξνπήο Βπηινγήο ησλ Μ.Φ., ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Β.Α.Β., θαη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 12, παξ. 2 α θαη β ηνπ Ν. 2083/92, θαζνξίδνληαη δε ελδερνκέλσο θαη ηα πνζνζηά ησλ εγγξαθφκελσλ απφ θάζε ρψξν πξνέιεπζεο. γ. Χο ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα παξαθάησ: i. Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο βαζκνχο ησλ ππνινίπσλ απνθνίησλ ζην ίδην Σκήκα θαη Ώθαδεκατθφ έηνο. ii. Άιιεο ζπνπδέο εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. iii. Βξγαζηαθή εκπεηξία. iv. πζηαηηθέο επηζηνιέο. v. Δ έθζεζε ελδηαθέξνληνο πνπ πξνζθνκίδεη ν ππνςήθηνο θνηηεηήο. vi. Δ πνζφζησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ απφ ην ηκήκα απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ν αηηψλ, αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ απφ φια ηα παλεπηζηήκηα. vii. Δ εξεπλεηηθή ή θαη ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. viii.άξηζηε γλψζε Ώγγιηθήο γιψζζαο. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 14

15 2.4 Γνκή θαη δηάγξακκα ξνήο ηνπ Γ.Π.Μ.. πλνςίδεηαη ζην δηάγξακκα δνκήο θαη ξνήο ησλ Μ.. ζην Β.Μ.Π. ηεο παξ. 1.2.γ. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Βηδηθφηεξα: α. Κχξηνο ζηφρνο ησλ Μ.Φ. είλαη ε απφθηεζε, ζε πξψηε θάζε, ηνπ Μ.Α.Β. θαη ζηε ζπλέρεηα γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ θαη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηνπ Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο. β. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Α.Β. ρνξεγείηαη κεηά απφ επηηπρή παξαθνινχζεζε 2εηνπο (24 κήλεο) Π.Μ.. Σν πξφγξακκα θαιχπηεηαη απφ ηέζζεξα εμάκελα ζπλνιηθήο ειάρηζηεο δηάξθεηαο 48 εβδνκάδσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ εκβάζπλζεο, ηα νπνία νξίδεη ε Β.Α.Β. θαη εγθξίλεη ηειηθά ε χγθιεηνο Β.. εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ηππηθνχ εληαίνπ αθαδεκατθνχ εκεξνινγίνπ ησλ Μ.. ηεο παξαγξάθνπ 3.4. Ώθνινπζεί ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Δ επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ 48 εβδνκάδσλ ηνπ Π.Μ.. απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ απ επζείαο, δειαδή ρσξίο Μ.Α.Β., εθπφλεζε Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο, κε ηελ αλαθεξφκελε ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα ξνήο πνξεία πξνο ηε.β.. γ. ε πεξηπηψζεηο δηαπαλεπηζηεκηαθψλ Π.Μ.., δειαδή ζπλεξγαζίαο θαη Σκεκάησλ Ώ.Β.Ε. ηεηξαεηνχο θνίηεζεο, είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη ζε ηξία, θαηά κέγηζην, αθαδεκατθά εμάκελα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα ην αθαδεκατθφ εκεξνιφγην ηεο παξ θαη νη ρξνληθέο δεζκεχζεηο ησλ παξ θαη δ. Σα καζήκαηα πνπ απαηηνχλ εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε ή ρξήζε Δ/Τ πεξηιακβάλνπλ θαηά ην δπλαηφ αηνκηθή εθπαίδεπζε ησλ Μ.Φ. Εδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Μ.Φ. θαηά νκάδεο κε νπζηαζηηθά ζέκαηα κηθξήο έθηαζεο, ψζηε λα εληζρπζεί ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε ζπλζεηηθή ηθαλφηεηά ηνπο. ε. Δ δηάξζξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά (ΚΒΤ) καζήκαηα. ηνλ θχθιν ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ παξέρνληαη πξναπαηηνχκελα καζήκαηα θνξκνχ θαη εηδίθεπζεο. Καηά ηελ θξίζε ηεο Β.Α.Β. ηα καζήκαηα κπνξεί λα δίλνληαη απφ άιια Σκήκαηα ηνπ Β.Μ.Π. ή θαη άιια Ώ.Β.Ε.. Βίλαη πξνθαλέο φηη πνιιά απφ ηα καζήκαηα εκβάζπλζεο ησλ Α.Π.Μ.. είλαη επηιέμηκα απφ ηα Μ.Π.Μ.. ζη. Οη θάηνρνη άιινπ ηζνδχλακνπ Μ.Α.Β., ζε αληίζηνηρε κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ Μ.Π.Μ.. επηζηεκνληθή πεξηνρή, δχλαληαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Β.Α.Β., λα απνηαζνχλ ζηε ζπληνλίδνπζα ρνιή ή ζε έλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκήκαηα γηα νξηζκφ πκβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπφλεζε Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο κε ή θαη ρσξίο παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ηα νπνία ππνδεηθλχεη ε ζπζηαζείζα γηα ηνλ Τ.Α.,.Β.. Αειαδή αλάγνληαη νπζηαζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4.7 ηνπ Β.Κ.Λ. ηνπ Β.Μ.Π. γηα ηα Μ.Π.Μ.., κε ηελ παξαηήξεζε φηη ηειηθά απνλέκεηαη Α.Α. ηνπ Β.Μ.Π.. δ. Δ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Α.Β. εθπφλεζε ηεο Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο δχν (2) αθαδεκατθψλ εηψλ, αθνινπζεί ηελ λνκνζεηεκέλε δηαδηθαζία θαη Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 15

16 θαηαιήγεη ζηελ απνλνκή ηνπ Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο ηνπ Β.Μ.Π. ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 1.2.γ. 2.5 ύλζεζε ηωλ αλαιπηηθώλ πεξηερνκέλωλ ηνπ Γ.Π.Μ.., έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε. Οη Β.Α.Β. ησλ Α.Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηηο αξρέο γεληθήο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηφζν ηα καζήκαηα ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π., πνπ θαιχπηνπλ ην απαξαίηεην γηα ηελ εγγξαθή ζε θάζε έλα Μ.Α.Β. γλσζηηθφ ππφβαζξν, φζν θαη ηα καζήκαηα εκβάζπλζεο θαη φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ Π.Μ.. Βηδηθφηεξα, κε απφθαζε ησλ Β.Α.Β., πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κέρξη ηέινπο Φεβξνπαξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, γηα θάζε έλα Α.Π.Μ.., ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην εγθεθξηκέλν απφ ην Τ.Π.Β.Π.Θ. θαη δεκνζηεπκέλν ζην ΦΒΚ πεξηερφκελφ ηνπο: α. Οη ηίηινη θαη ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π., φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Αηαηκεκαηηθέο απαηηήζεηο γηα ην δηεπηζηεκνληθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν θάζε Μ.Α.Β., κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα. β. Οη ηίηινη θαη ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ εκβάζπλζεο, ππνρξεσηηθψλ θαη θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ, φπσο παξαπάλσ. γ. Οη εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. δ. Δ ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. ε. Οη δηδαθηηθέο κνλάδεο (credit, unités de valeur) θάζε καζήκαηνο. ζη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο απφ πιεπξάο ηερληθήο ππνζηήξημεο. δ. Οη επηθαιχςεηο κε άιια καζήκαηα πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ, Μ.Α.Β., Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο. ε. Σν ζχζηεκα βαζκνινγίαο. ζ. Ο ζπλερήο έιεγρνο θαη ε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε Μ.Α.Β. σο πξνο ην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη ηε δηαηκεκαηηθφηεηα θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηα ζέκαηα εμεηάζεσλ, πξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε ζρέζεο ππνθαηάζηαζεο ησλ θαλνληθψλ πξνγξακκάησλ ησλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Εδξχκαηνο. Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε γίλνληαη ηφζν εζσηεξηθά, απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη παξαδίδνπλ ζηελ Β.Α.Β. θαη ηελ.β.-μ.. νη δηδάζθνληεο θαη νη Μ.Φ., φζν θαη εμσηεξηθά, απφ δηεζλνχο θχξνπο αμηνινγεηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Β.Α.Β. θαη απνθαζίδνληαη απφ ηε χγθιεην κεηά απφ γλψκε ηεο.β.-μ Γιώζζα Γηδαζθαιίαο Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 16

17 Γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη πξνθαλψο ε ειιεληθή θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνσζείηαη ε ηαρχξπζκε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηνπο αιινδαπνχο Μ.Φ.. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνβιεθζεί γηα αιινδαπνχο Μ.Φ. θαη μελφγισζζε δηδαζθαιία. 2.7 Βηωζηκόηεηα Απηνρξεκαηνδνηήζεηο α. Δ θνίηεζε γηα εκεδαπνχο ή πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε Μ.Φ. είλαη ρσξίο δίδαθηξα. Δ ρξεκαηνδφηεζε θαη ε βησζηκφηεηα ησλ Α.Π.Μ.. πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνπο εμήο πφξνπο: i. Πφξνη ηνπ ΒΠΒΏΒΚ θαη ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Β.Μ.Π., ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Β.Μ.Π. γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Μ.. θαη ηεο έξεπλαο. ii. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Β.Μ.Π. απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ Αεκνζίνπ (Τπνπξγεία, ΝΠΑΑ θ.ι.π.) ή θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Β.Μ.Π. iii. Αίδαθηξα γηα ηνπο εθηφο Β.Β. αιινδαπνχο θνηηεηέο, κε εμαηξέζεηο θαηά πεξίπησζε. iv. Κάζε άιιε πεγή ζπκβαηή κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Α.Π.Μ.., ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Β.Μ.Π. β. Εδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε Μ.Φ., ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ππνηξνθηψλ ηνπ Εδξχκαηνο Έληαμε θαη αλάζεζε θαζεθόληωλ ζε κέιε ΓΔΠ Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.2530/97 ζην Β.Μ.Π., νη δηαδηθαζίεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα έληαμεο θαη αλάζεζεο θαζεθφλησλ ζε κέιε Α.Β.Π. έπνληαη ηεο έγθξηζεο ησλ Α.Π.Μ.. θαη αθνινπζνχλ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Γηαδηθαζίεο έληαμεο θαη αλάζεζεο θαζεθόληωλ ζε κέιε Γ.Δ.Π. 1 01/Ώπξ. Μέιε Α.Β.Π. Τπνβνιή Αήισζεο Βπηινγήο Καηεγνξίαο 2 25/Ώπξ. Γ.. Σνκέα (α) Καηαλνκή δηδαθηηθνχ έξγνπ Α.Π.Μ... (β) Βγθξίζεηο βνεζεκάησλ. (γ) Οξηζκφο ινηπψλ θαζεθφλησλ κειψλ Α.Β.Π.. (δ) Ώηηηνιφγεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ. (ε) Καηάξηηζε ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 3 25/Ώπξ. Μέιε Α.Β.Π. πκπιήξσζε εληχπνπ εμεηδίθεπζεο θαζεθφλησλ ζηνλ Σνκέα 4 15/ΜατΎ Β.Α.Β. Έγθξηζε αλαζέζεσλ δηδαθηηθνχ έξγνπ Α.Π.Μ.. θαη βνεζεκάησλ 5 31/ΜαΎ. Πξφεδξνο Σκήκαηνο Έθδνζε πξάμεσλ έληαμεο θαη ππνβνιή ζηε χγθιεην ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ 6 15/Ενπλ. χγθιεηνο Έγθξηζε πξάμεσλ έληαμεο θαη απνθιίζεσλ 7 30/Ενπλ. Πξχηαλεο Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ έληαμεο ζηα Τπνπξγεία: Παηδείαο (καδί κε έγθξηζε απνθιίζεσλ) θαη Οηθνλνκηθψλ. Γηαδηθαζία απνινγηζκνύ κειώλ Γ.Δ.Π. 8 30/Ενπλ. Μέιε Α.Β.Π. Τπνβνιή πξνο ηνλ Σνκέα ηνπ εληχπνπ απνινγηζκνχ ηνπ δηαξξεχζαληνο αθαδεκατθνχ έηνπο 9 30/Ενπλ. Γ.. Σνκέα Βπηθχξσζε ηνπ απνινγηζκνχ ησλ κειψλ Α.Β.Π. γηα ην δηαξξεχζαλ αθαδεκατθφ έηνο Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 17

18 3 ΟΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟ Γ.Π.Μ.. «ΣΔΥΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ» 3.1 Σν πεξηερόκελν, ε αλαγθαηόηεηα, ην επίθαηξν θαη νη ζηόρνη ηνπ Γ.Π.Μ.. θαζώο θαη ε δηνηθεηηθή ζύλζεζε ηνπ (ΔΓΔ, Γ/ληήο, Γξακκαηεία) Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ λέσλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ φπσο δηακνξθψλνληαη ζπλερψο ζην δηεζλέο ζηεξέσκα, είλαη πξνθαλέο φηη ε ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε. Δ βειηηζηνπνίεζε θαη παξαγσγηθφηεξε ρξήζε ησλ θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ θαη πιένλ παξαγσγηθψλ ελνηήησλ απαηηεί ηελ γλψζε φρη κφλνλ ηεο εηδηθήο ηερλνινγίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αιιά θαη ηελ αληίιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηελ αγνξά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ήκεξα, ε επηηπρήο πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ κεγάιεο θιίκαθαο (π.ρ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Σειεπηθνηλσλίεο) θαη δηνίθεζεο κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη άιισλ κνλάδσλ απαηηεί ην ζπλδπαζκφ γλψζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη, ηφζν ζηελ άξηζηε αμηνπνίεζε ππάξρνπζαο θαη δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίαο, φζν θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε αθελφο ηθαλψλ κεραληθψλ κε θαιή γλψζε ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη αθεηέξνπ νηθνλνκηθψλ επηζηεκφλσλ νη νπνίνη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο. Βίλαη πξνθαλέο φηη, ε απαηηνχκελε παηδεία πνπ πξέπεη λα απνθηεζεί είλαη απφιπηα δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία Σκεκάησλ Μεραληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ, φπσο ζην παξφλ πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα πνπδψλ ησλ «Σερλν-Οηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ» έρεη θπξίσο απηή ηε δηαπίζησζε σο ππξήλα θαη έλαπζκά ηνπ, θαη απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, βηνκεραλίαο, ηερλνινγίαο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα θηλνχληαη άλεηα, απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά, δηαθιαδηθά θαη επί δηεζλνχο βάζεσο. πσο πξνθχπηεη απφ αλάινγα πξνγξάκκαηα άιισλ Παλεπηζηεκίσλ κε ζπλαθή αληηθείκελα, ε ηάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν νδήγεζε νκνεηδή ηκήκαηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ δηαπαλεπηζηεκηαθά αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ. Δ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπλεξγαζίαο ζπλδπάδεη εμνηθνλφκεζε πεπεξαζκέλσλ εζληθψλ πφξσλ ζε πςειήο πνηφηεηαο αλζξψπηλν θεθάιαην, δηεπξχλεη ηελ επειημία ησλ απνθνίησλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη αλαπηχζζεη έλα γφληκν πιαίζην γηα κειινληηθή δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο φηαλ νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγή. πγθεθξηκέλα. ην παξφλ ΑΠΜ ζηνρεχεη, αξρηθά, ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα θαη φπσο απηέο εθδειψλνληαη απφ ηα απμεκέλα πνζνζηά παξαθνινχζεζεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ απφ έιιελεο απνθνίηνπο, ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ώπηφ ην θαηλφκελν έρεη πξνθαλείο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο επίζεο ζηνρεχεη λα εμαιείςεη ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα. Βπηπιένλ, αληίζηνηρα παξαηεξνχληαη αλάγθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ζηειέρε κε θαηάξηηζε δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα θαη ηηο νπνίεο ζηνρεχεη λα θαιχπηεη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 18

19 Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα «Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα» απνβιέπνπλ ζηελ εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε κεζνδνινγίαο πξνβιεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ επηζηήκε ηνπ κεραληθνχ θαη λα εθαξκφδεηαη απηή ζε νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Μέζα απφ ην ζρεδηαδφκελν πξφγξακκα ζα αλαδεηθλχνληαη νη δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα κπνξνχλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα ζπλζέηνπλ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κεηαηξέπνληάο ηα ζε νξγαληθέο ζπλζέζεηο ηθαλέο λα επηιπζνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε γλσζηψλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ. Έκθαζε ινηπφλ ζα δνζεί ζε δχν ζηνηρεία. Πξψηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ ελλνηψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα θαη ησλ δπν δηαπαλεπηζηεκηαθψλ ελνηήησλ θαη δεχηεξν ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ νινθιεξσκέλεο δηαηχπσζεο θαη επίιπζεο ελφο ηπραίνπ ηερλννηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ζα αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο λέσλ ή γλσζηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ελδηαθέξνλ ζα επηθεληξσζεί ζε ππνδείγκαηα καζεκαηηθήο δηαηχπσζεο θαη πινπνίεζεο πξνβιεκάησλ. πλδεηηθφο θξίθνο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ινηπφλ ε ελαζρφιεζε φισλ κε πξνεγκέλεο καζεκαηηθέο ηερληθέο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άλεηε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια ην θίλεηξν φισλ ζα είλαη ε εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ζε ξεαιηζηηθά θαη θνηλσληθά σθέιηκα πξνβιήκαηα αλάπηπμεο. Αηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο Θ. Α. Βαξβαξίγνπ, Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π Βηδηθή Αηαηκεκαηηθή Βπηηξνπή θαζεγ.θ.α.βαξβαξίγνπ, θαζεγ. Ν. Μπιέζηνο, Δπηθ. θαζεγ. Γ.Μαηζόπνπινο, Αλαπι. θαζεγ. Γ. Καξαιέθαο, θαζεγ. Ι. Φαξξάο, θαζεγ. Β. Λνύκνο, θαζεγ. Γ. Μέληδαο. ΐαζηθφο πλεξγάηεο Γξ. Ι. Παπαθπξηαθόπνπινο, 3.2 Απνζηνιή θαη ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ώπνζηνιή θαη ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ηα εμήο: Ώπνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο θιίκαθνο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε ιχζε ζε δεηήκαηα ηερλννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαηάζεσλ κε ηελ αλάισζε ησλ ειαρίζησλ πφξσλ. Καιιηέξγεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο πγηνχο αληαγσληζηηθφηεηνο θαη ησλ θπςειψλ ηδεψλ πνπ απνηεινχλ εθαιηήξην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο αγνξάο, ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο πιαηζηψλνπλ. Βηζαγσγή, θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηνπ ζθαηξηθνχ, ζπζηεκηθνχ ζθέπηεζζαη, αλαγλσξίδνληαο φηη θάζε ελέξγεηα ή κε ελέξγεηα έρεη κηθξν- θαη καθξνζθνπηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία θαζψο θαη αλάπηπμε κεζνδνινγίαο πνζνηηθήο απνηηκήζεσο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ. Σερλνινγηθή, γλσζηαθή θαη αμηαθή αλαβάζκηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ παξαθνινπζεί ην ΠΜ ζηνρεχνληαο ζηελ αθχπληζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηνο ηνπ θαζελφο. Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 19

20 Ώλάδεημε επηζηεκφλσλ-εγεηψλ, ηθαλψλ λα ζπιιάβνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ζπλνιηθά ηα αλαθχπηνληα δεηήκαηα θαη πινπνηψληαο ιχζεηο κε γλψκνλα ηεο γλψζε, ηελ πξαθηηθή εκπεηξία, ηελ απνθνκηζζείζα παηδεία, ην ήζνο θαη ην γεληθφηεξν ζπκθέξνλ. 3.3 Οξγάλωζε θαη Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε δηεηψλ ζπνπδψλ ζε επίπεδν Master, βάζεη ηεο νξγάλσζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ξνψλ πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. Πξνβιέπεηαη φκσο θαη ε ζπλέρηζε ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν, ε νπνία γίλεηαη βάζεη εμεηδίθεπζεο ζε κία απφ ηηο θαηεπζχλζεηο εμεηδίθεπζεο Ώ) «Αηνίθεζε Σερλνινγηθψλ πζηεκάησλ» θαη ΐ) «Αηνίθεζε πζηεκάησλ Παξαγσγήο» ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οπφηε θαη ε αλάζεζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη ζηα επί κέξνπο ζπλεξγαδφκελα ηκήκαηα. Πξνβιέπεηαη ε παξαθνινχζεζε δεθανθηψ κε είθνζη καζεκάησλ, θαη ε ζπκπιήξσζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηελ εθαξκνγή θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ απνθηνχκελσλ γλψζεσλ ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο αληινχκελεο απφ ηελ αγνξά. Αψδεθα (12) καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ ηα καζήκαηα θνξκνχ, έληεθα (11) εθ ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθά. Οη θνηηεηέο πιαηζηψλνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ ζπκπιήξσζε 6-9 καζεκάησλ επηινγήο, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ θάζε κία απφ ηηο δπν ζπληζηψζεο θαηεπζχλζεηο «Σερλνινγία» θαη «Αηνίθεζε» θαη αλάινγα κε ηα επί κέξνπο ελδηαθέξνληά ηνπο. Έηζη, ηα καζήκαηα επηινγήο αληινχληαη απφ ηηο δχν ζπληζηψζεο θαηεπζχλζεηο, «Σερλνινγία» θαη «Αηνίθεζε», ζηηο νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί "ξνέο", νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε θπξίαξρεο ηάζεηο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα, κέζα ζην πιαίζην θαη ην πλεχκα ησλ «Σερλν-νηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ». Έηζη, ζπλνιηθά, ην πξφγξακκα απνηειείηαη απφ 1. Σα καζήκαηα θνξκνχ - Τπνρξεσηηθά 2. Μαζήκαηα επηινγήο απφ ηηο ζπληζηψζεο θαηεπζχλζεηο α) Σερλνινγία β) Αηνίθεζε Σν ζχλνιν ησλ ελνηήησλ ζηελ θάζε ζπληζηψζα θαηεχζπλζε παξαηίζεηαη παξαθάησ: Α) ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 1. Παξαγσγή πζηήκαηα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 2. Ώπνθάζεηο & Αηνίθεζε Ώλαζρεδηαζκφο Βπηρεηξεζηαθψλ Αηεξγαζηψλ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο Πξνζνκνίσζε & ΐειηηζηνπνίεζε ΐηνκεραληθψλ 3. Βξγαιεία Ώλάιπζεο Αηεξγαζηψλ ηξαηεγηθή & ρεδίαζε γηα ην Αηαδίθηπν 4. Λνγηζκηθφ 5. Αίθηπα Διεθηξνληθέο πλαιιαγέο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Σερληθψλ Έξγσλ Αίθηπα Τπνινγηζηψλ Αηθηπαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Ώθαδεκατθφ Έηνο ειίδα - 20

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 21101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 21102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 21103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΣΔΗΘ - ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Kατεφθυνση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 101 Μάξθεηηλγθ Ι Τ 3 2 5 6 2 102 Μαθξννηθνλνκηθή Θεωξία Τ 3 2 5 6 3 103 Αξρέο Μάλαηδκελη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 011-1) (Προςωρινή Γενική υνζλευςη Σμήματοσ αριθμ. /.05.011 φγκλητοσ του Ιδρφματοσ αριθμ. 8/0.06.011) Α/Α Εξάμηνο 1 Ο ΔΜ/ΠΜ Α/Α Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα